MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016 Ing. Dušan Šedek sedekpbrumv-mest.cz / t0tfi\ Na úřední desce vyvěšen dní.? irtí desky sňcf dne Oáxwiáá.. Nina Maníelvá ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Výrkvá část: Městský úřad Brumv, dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, jak becný stavební úřad věcně příslušný pdle ust. 13 dst. 1 písm. c) a e) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů (dále i "stavební zákn"), přezkumal v řízení dstranění stavby pdle ust. 128 stavebníh zákna pdklady pr dstranění stavby, které mu dne předlžil měst Brumv, IČ: , třída Masarykva 239, Brumv 1, které zastupuje Tmáš Valenta, nar , Pd Strání 6, Nvé Měst, Brumv 1 (dále i "vlastník" neb i "žadatel"), a na základě tht přezkumání: J. Pdle ust. 128 dst. 4 stavebníh zákna a ust. 18 dst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., pdrbnější úpravě územníh rzhdvání, územníh patření a stavebníh řádu dstranění stavby pvluje "OBJEKT K BYDLENÍ Č.P. 79" Tyršva č.p. 79, Příčí, Brumv (dále i "stavba") na pzemku na stavební parcele čísl (dále i "st.p.č.") 591/1 dle katastru nemvitstí (dále i "KN") v katastrálním území (dále i "k.ú.") Brumv, v části bce Příčí, bci Brumv, krese Náchd, kraji Králvéhradeckém. Účel stavby: a) druh a účel užívání dstraňvané stavby: Objekt, který je ve vlastnictví žadatele d , bsahuje dvě funkčně samstatné části. Ve 2. nadzemním pdlaží (dále i "NP") část s bytvu jedntku a navazujícím půdním prstrem a v 1. NP částí, služící jak bčanská vybavenst (samstatnu prvzvnu - kíempířství). Z vizuální prhlídky stavby vyplynul, že se jedná již nevyužívanu stavbu z přelmu 19. a 20. stletí. Dům se ptýká se značnu vlhkstí a prušenu statiku. Pslední údaje stavebních úpravách pcházejí z rku 1992, kdy byla sbu, která není ttžná s nynějším vlastníkem/žadatelem, stavebně upravena jak klempířská dílna v přízemí a v 1. NP zůstal umístěn byt. Už v tét dbě byl uvažván demlici stavby, tak jak vyplývá i z vyjádření Památkvéh ústavu v Pardubicích ze dne

2 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 2 Ppis závad bjektu a další skutečnsti pr dstranění stavby: vlhkst spdní části bjektu (stavba byla něklikrát zaplavena pvdněmi) statické praskliny bjektu částečně prpadlé strpní knstrukce zatékání vdy d bjektu střešní knstrukcí nevyhvující a již džilé knstrukce a rzvdy b) údaje chraně dstraňvané stavby pdle jiných právních předpisů (infrmace zrušení prhlášení věci za kulturní památku apd.): Objekt není pd zvláštní chranu (kulturní památka, vjenský bjekt, chrana byvatelstva atd.), nachází se však v Městské památkvé zóně Brumv. c) údaje splnění pžadavků dtčených rgánů: Dkumentace buracích prací je pdrbena schvalvacímu prcesu ve stavebním řízení se všemi dtčenými rgány státní správy, za účelem získání jejich stanvisek, ppř. závazných stanvisek, ptřebných pr vydání stavebníh pvlení. Veškeré pžadavky dtčených rgánů státní správy, prmítnuté d jejich stanvisek a závazných stanvisek, a následně začleněné d pdmínek rzhdnutí pvlení k dstranění stavby, jsu splněny frmu jejich zapracvání d případných dalších prjektvých stupňů, při následné realizaci a v rámci dstranění stavby. d) zastavěná plcha, bestavěný prstr, pčet funkčních jedntek; u stavby bsahující byty - celkvá pdlahvá plcha budvy, pčet a velikst zanikajících bytů, bytná a užitkvá plcha zanikajících bytů: Velikst zastavěné plchy 177,03 m 2 Obestavěný prstr 1203 m 3 Užitná plcha 318 m 2 Pčet zanikajících bytvých jedntek 2 Ppis stavební činnsti/dstraňvání stavby: V místě dstraňvané stavby bude v dbě prbíhajících buracích prací prveden dčasné plcení, které však nebude bránit prvzu na kmunikaci na pzemku na p.p.č dle KN, k.ú. Brumv. Na plcení budu instalvány výstražné tabulky se zákazem vstupu upzrňující na prvádění buracích prací. Burací práce budu prváděny pstupnu demntáží. Stavbu bude prvádět specializvaná firma. Ohržený prstr bude vymezen v šířce d vlnéh kraje pracviště/dstraňvané stavby nejméně: > 1,5 m při práci ve výšce d 3 m d 10 m, > 2,0 m při práci ve výšce nad 10 m d 20 m. V případě zásahu d výše vymezenéh prstru bude pvěřená sba vyknávat dhled nad prcházejícími sbami či prjíždějícími vzidly s úklem zajistit jejich bezpečnst. Před zahájením buracích prací bude v dstatečném časvém předstihu pžádán příslušný silniční správní úřad vydání rzhdnutí zvláštním užívání dtčené pzemní kmunikace z důvdu prvádění stavebních prací (dstavení pracvních strjů, skládkvání stavebníh materiálu apd.). Žádst bude předlžena v dstatečném časvém předstihu a bude bsahvat předepsané náležitsti dle prváděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. kteru se prvádí zákn pzemních kmunikacích, v platném znění, neb v dstatečném časvém předstihu před vlastní realizací stavby pžádá vlastník stavby příslušný silniční správní úřad vydání rzhdnutí ke zvláštnímu užívání místních kmunikací - prvádění stavebních

3 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 3 prací dle ust. 25 zákna č. 13/1997 Sb., pzemních kmunikacích, ve znění pzdějších předpisů. Žádst bude bsahvat předepsané náležitsti dle prváděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kteru se prvádí zákn pzemních kmunikacích, v platném znění. Dpravní situace při prvádění stavebních prací (překpy)/místních kmunikací, zábry kmunikací bude řešena kmplexně v návaznsti na bezpečnst silničníh prvzu. místních O vydání stanvení dpravníh značení dsuhlasenéh Plicie České republiky, Dl v Náchdě bude pžádán příslušný silniční správní úřad v dstatečném časvém předstihu. Žádst bude bsahvat náležitsti pdání dle zákna č. 361/2000 Sb., prvzu na pzemních kmunikacích, ve znění pzdějších předpisů. Stavební suť bude skladvána v uzavřených nádbách před bjektem na zpevněné plše ve vlastnictví investra. Stavební suť a jiný stavební materiál z dstraňvané stavby bude likvidván na řízené skládce dpadů. Pr pracvníky bude zajištěna denní místnst s mžnstí ulžení dkumentace stavby, stavebníh deníku, lékárničky a telefnu pr hlášení úrazu či jiné nehdy. Předpkládaný termín prvádění buracích prací: červenec 2016 až červenec 2017 II. Stanví pdmínky pr dstranění stavby: 1. Stavba bude dstraněna d 2 let de dne nabytí právní mci tht rzhdnutí. Odstranění stavby bude známen bezprstředně p jejím dknčení zdejšímu stavebnímu úřadu. 2. Stavba bude dstraněna pdle dkumentace buracích prací "OBJEKT Č.P. 79, st.p.č. 591/1, k.ú. Brumv" vyhtvené autrizvaným technikem pr pzemní stavby Tmášem Valentu, ČKAIT , pd zakázkvým číslem v březnu 2016, věřené v řízení dstranění stavby, která bude předána vlastníkvi p nabytí právní mci tht rzhdnutí. 3. Před zahájením buracích prací bude zpracván perativní průzkum a dkumentace (dále i "OPD") dle metdiky "Operativní průzkum a dkumentace histrických staveb" vydané Nárdním památkvým ústavem v rce Nálezvá zpráva tht průzkumu bude zpracvána dle výše uvedené metdiky a předána v jednm pare Nárdnímu památkvému ústavu, územnímu dbrnému pracvišti v Jsefvě, ještě před zahájením buracích prací. 4. Způsb prvedení buracích prací: Burací práce budu prváděny pstupnu demntáží následujících částí stavby, které budu v knečné fázi buracích prací dstraněny jak celek v plném rzsahu předmětné stavby: a) dtčené sítě technické infrastruktury (zejména pitná vda, kanalizace, elektrická energie, zemní plyn). b) střecha (krytina a knstrukce), c) bvdvé zdi včetně strpů, resp. pdlah v rámci jedntlivých nadzemních pdlaží budvy, pstupně d pdlaží výše plžených k pdlažím níže plženým; nejprve tedy půdní prstry, pté 2. nadzemní pdlaží (dále i "NP"), 1. NP, d) pdlaha 1. nadzemníh pdlaží, e) knstrukce (bvdvé zdi, pdlahy atd.) v 1. pdzemním pdlaží (dále i "PP"), tedy sklepní prstry a knstrukce základů stavby. 5. Při prvádění stavby je nutné ddržvat předpisy týkající se bezpečnsti práce a technických zařízení, zejména zákn č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další pžadavky bezpečnsti a chrany zdraví při práci v pracvněprávních vztazích a zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při činnsti neb pskytvání služeb mim pracvněprávní vztahy (zákn zajištění dalších pdmínek bezpečnsti a chrany zdraví při práci) a na něj navazující vyhlášky, zejména ustanvení nařízení č. 591/2006 Sb., O bezpečnsti a chraně zdraví při práci na staveništích. Jedná se především ddržvání maximální výšky nepažených stěn výkpů, práci ve výškách, zajištění knstrukcí při burání, bsluhu strjů a zařízení apd. Dále musí být ddrženy suvisející předpisy (technické nrmy, hygienické a prvzní předpisy).

4 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str Sučástí předmětnéh záměru bude prvedení drbných terénních úprav za účelem zarvnání terénu d rviny tak, aby plcha p dstraněné stavbě plynule navazvala na své klí. Knečné úpravy plchy nejsu předmětem tht rzhdnutí. 7. Při dstraňvání stavby nebude užit výbušnin, trhavin, třaskavin apd. 8. Odstranění stavby bude prveden stavebním pdnikatelem, jehž název a identifikační údaje známí vlastník zdejšímu stavebnímu úřadu nejméně 7 dní před zapčetím buracích prací. 9. Před zahájením buracích prací bude v dstatečném časvém předstihu pžádán Městský úřad Brumv, dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, jak věcně příslušný silniční správní úřad (dále i "silniční správní úřad") vydání rzhdnutí zvláštním užívání dtčené pzemní kmunikace z důvdu prvádění stavebních prací (dstavení pracvních strjů, skládkvání stavebníh materiálu apd.). Žádst bude předlžena v dstatečném časvém předstihu a bude bsahvat předepsané náležitsti dle prváděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. kteru se prvádí zákn pzemních kmunikacích, v platném znění, neb v dstatečném časvém předstihu před vlastní realizací stavby pžádá vlastník stavby příslušný silniční správní úřad vydání rzhdnutí ke zvláštnímu užívání místních kmunikací - prvádění stavebních prací dle ust. 25 zákna č. 13/1997 Sb., pzemních kmunikacích, ve znění pzdějších předpisů. Žádst bude bsahvat předepsané náležitsti dle prváděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kteru se prvádí zákn pzemních kmunikacích, v platném znění. 10. V případě zásahu d hrženéh prstru, jehž vymezení je stanven ve výrkvé části I tht rzhdnutí, bude pvěřená sba vyknávat dhled nad prcházejícími sbami či prjíždějícími vzidly s úklem zajistit jejich bezpečnst. 11. Budu ddrženy technické předpisy, zejména: ČSN Prvádění zděných knstrukcí ČSN Zemní práce ČSN Navrhvání kmínů a kuřvdů ČSN Prvádění kmínů a kuřvdů a připjvání sptřebičů paliv ČSN El. předpisy - vnitřní el. rzvdy ČSN Obytné budvy ČSN Vnitřní kanalizace ČSN Pkrývačské práce stavební ČSN Plynvdy v budvách ČSN Prstrvá úprava vedení technickéh vybavení ČSN Stkvé sítě a kanalizační přípjky ČSN Plynvdy s nízkým a středním tlakem ČSN Návrh, vdvdníh ptrubí ČSN Výstavba vdvdníh ptrubí ČSN Vdvdní přípjky ČSN Pžární bezpečnst staveb - výrbní bjekty ČSN Hřlavé kapaliny - plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice ČSN Pžární bezpečnst staveb - sklady. 12. Stavebnímu úřadu budu známena tat stadia buracích prací pr prvedení kntrlní prhlídky: a) úplné dstranění stavby včetně prvedení drbných terénních úprav. 13. Bude zajištěna chrana práv účastníků řízení (zejména pak přiměřená chrana před hlukem, prachem, vibracemi apd.), stabilita a bezpečné užívání susedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a prvzu na přilehlých kmunikacích. 14. Materiál, získaný dstraněním stavby, bude ulžen nezávadným způsbem; dváženu sutí nesmějí být znečišťvány veřejné kmunikace.

5 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str Městský úřad Brumv, dbr živtníh prstředí: pdle vyjádření sp. zn. MUBR 8731/2016/OŽP-Ar (č.j. PDMUBR 8731/2016/OŽP-Ar-5) ze dne budu splněny následující pdmínky: 1. Odpady vzniklé při buracích pracích budu předány puze právnické neb fyzické sbě právněné k pdnikání, která je prvzvatelem zařízení k využití neb dstranění neb ke sběru neb výkupu určenéh druhu dpadu, neb sbě, která je prvzvatelem zřízení pdle ust. 14 dst. 2 zákna č. 185/2001 Sb., dpadech a změně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů (dále i "zákna dpadech"). 2. V případě, že při buracích pracích budu zjištěny nebezpečné dpady (např. asfaltvé lepenky, azbest atd.), musí být předány sbě právněné a ulženy následně na skládce určené pr skládkvání nebezpečných dpadů. 3. Dklady předání dpadů právněným sbám budu p uknčení stavby předlženy Městskému úřadu Brumv, dbru živtníh prstředí. 16. Česká telekmunikační infrastruktura a.s., IČ: , Olšanská 2651/6, Žižkv, Praha 3. Pdle vyjádření zn /16 ze dne je třeba ddržet následující pdmínky: Vlastník stavby, neb jím pvěřená třetí sba (dále i "stavebník"), je pvinen brátit se na pracvníka splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s. pvěřenéh chranu sítě, (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrzí pškzení vedení SEK, resp. klize stavby se SEK. Všebecné pdmínky chrany sítí elektrnických kmunikací {SEK) splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s. (dále i "SEK"): I. Obecná ustanvení 1. Stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, je pvinen při prvádění jakýchkliv činnstí, zejména stavebních neb jiných prací, při dstraňvání havárií a prjektvání staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a dbrnými nrmami (včetně dpručených), správnu praxí v bru stavebnictví a technlgickými pstupy a učinit veškerá patření nezbytná k tmu, aby nedšl k pškzení neb hržení sítě elektrnických kmunikací ve vlastnictví splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s. a je výslvně srzuměn s tím, že SEK jsu sučástí veřejné kmunikační sítě, jsu zajišťvány ve veřejném zájmu a jsu chráněny právními předpisy. 2. Při jakékliv činnsti v blízksti vedení SEK je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, pvinen respektvat chranné pásm SEK tak, aby nedšl k pškzení neb zamezení přístupu k SEK. Při křížení neb suběhu činnstí se SEK je pvinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a dbrnými nrmami (včetně dpručených), správnu praxí v bru stavebnictví a technlgickými pstupy. Při jakékliv činnsti ve vzdálensti menší než 1,5 m d krajníh vedení vyznačené trasy pdzemníh vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí pužívat mechanizačních prstředků a nevhdnéh nářadí. 3. Pr případ prušení kterékliv z pvinnstí stavebníka, neb jím pvěřené třetí sby, zalžené Všebecnými pdmínkami chrany SEK splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, dpvědný za veškeré náklady a škdy, které splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s. vzniknu prušením jeh pvinnsti. 4. V případě, že budu zemní práce zahájeny p uplynutí dby platnsti tht Vyjádření, nelze tt Vyjádření pužít jak pdklad pr vytyčení a je třeba pžádat vydání nvéh Vyjádření. 5. Bude-li žadatel na splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s. pžadvat, aby se jak účastník správníh řízení, pr jehž účely byl tt Vyjádření vydán, vzdala práva na dvlání prti rzhdnutí vydanému ve správním řízení, pr jehž účely byl tt Vyjádřenívydán, je pvinen kntaktvat POS. II. Sučinnst stavebníka při činnstech v blízksti SEK 1. Zapčetí činnsti je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen známit POS. Oznámení bude bsahvat čísl Vyjádření, k němuž se vztahují tyt pdmínky. 2. Před zapčetím zemních prací či jakékliv jiné činnsti je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, pvinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle plhpisné dkumentace. S vyznačenu trasu PVSEK prkazatelně seznámí všechny sby, které budu a neb by mhly činnsti prvádět. 3. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen upzrnit jakukliv třetí sbu, jež bude prvádět zemní práce, aby zjistila neb věřila stranvu a hlubkvu plhu PVSEK příčnými sndami, a je srzuměn s tím,

6 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 6 že mžná dchylka ulžení středu trasy PVSEK, stranvá i hlubkvá, činí +/- 30 cm mezi skutečným ulžením PVSEK a plhvými údaji ve výkresvé dkumentaci. 4. Při prvádění zemních prací v blízksti PVSEK je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, pvinen pstupvat tak, aby nedšl ke změně hlubky ulžení neb prstrvéh uspřádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, pvinen zabezpečit prti prvěšení, pškzení a dcizení. 5. Při zjištění jakéhkliv rzpru mezi údaji v prjektvé dkumentaci a skutečnstí je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, pvinen bez zbytečnéh dkladu přerušit práce a zjištění rzpru známit POS. V přerušených pracích lze pkračvat teprve pté, c d POS prkazatelně bdržel suhlas k pkračvání v pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země d budvy, rzváděče, na slup apd. je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen vyknávat zemní práce se zvýšenu míru patrnsti s hledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkpvé práce v blízksti slupů nadzemníh vedení SEK (dále jen NVSEK) je pvinen prvádět v takvé vzdálensti, aby nedšl k narušení jejich stability, t vše za ddržení platných právních předpisů, technických a dbrných nrem, správné praxi v bru stavebnictví a technlgických pstupů. 7. Při prvádění zemních prací, u kterých nastane dkrytí PVSEK, stavebník, neb jím pvěřená třetí sba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kntrle. Záhz je stavebník právněn prvést až pté, kdy prkazatelně bdržel suhlas POS. 8. Stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, není právněn manipulvat s kryty kabelvých kmr a vstupvat d kabelvých kmr bez suhlasu splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura as.. 9. Stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, není právněn trasu PVSEK mim vzvku přejíždět vzidly neb stavební mechanizací, a t až d dby, než PVSEK řádně zabezpečí prti mechanickému pškzení. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen prjednat s POS způsb mechanické chrany trasy PVSEK. Při přepravě vyskéh nákladu neb mechanizace pd trasu NVSEK je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, pvinen respektvat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, není právněn na trase PVSEK (včetně chrannéh pásma) jakkliv měnit niveletu terénu, vysazvat trvalé prsty ani měnit rzsah a knstrukci zpevněných plch (např. kmunikací, parkvišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen manipulační a skladvé plchy zřizvat v takvé vzdálensti d NVSEK, aby činnsti na/v manipulačních a skladvých plchách nemhly být vyknávány ve vzdálenst menší než Im d NVSEK. 12. Stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, není právněn užívat, přemísťvat a dstraňvat technlgické, chranné a pmcné prvky SEK. 13. Stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, není právněn bez předchzíh prjednání jakkliv manipulvat s případně dkrytými prvky SEK, zejména s chrannu skříní ptických spjek, ptickými spjkami, technlgickými rezervami či jakýmkliv jiným zařízením SEK. 14. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen každé pškzení či krádež SEK neprdleně d kamžiku zjištění takvé skutečnsti, známit POS na telefnní čísl: neb pruchvé službě splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s., telefnní čísl , pr blast Praha lze užít telefnní čísl III. Práce v bjektech a dstraňvání bjektů 1. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen před zahájením jakýchkliv prací v budvách a jiných bjektech, kterými by mhl hrzit stávající SEK, prkazatelně kntaktvat POS a zajistit u splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s. bezpečné dpjení SEK. 2. Při prvádění činnstí v budvách a jiných bjektech je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, pvinen v suladu s právními předpisy, technickými a dbrnými nrmami (včetně dpručených), správnu praxí v bru stavebnictví a technlgickými pstupy prvést mim jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na mítce i pd ní. IV. Sučinnst stavebníka pří přípravě stavby 1. Pkud činnstí stavebníka, nebjím pvěřené třetí sby, k níž je třeba pvlení správníh rgánu dle zvláštníh právníh předpisu, djde k hržení či mezení SEK, je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen kntaktvat POS a předlžit zakreslení SEK d příslušné dkumentace stavby (prjektvé, realizační, krdinační atp.).

7 C.j. PDMUBR 16388/2016 str V případě, že pr činnsti stavebníka, nebjím pvěřené třetí sby, není třeba pvlení správníh rgánu dle zvláštníh právníh předpisu, je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen předlžit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami d zjedndušené dkumentace Oíatastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dtčení SEK. 3. Při prjektvání stavby, reknstrukce či přelžky vedení a zařízení silvých elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpzději však před zahájením správníh řízení ve věci pvlení stavby, reknstrukce či přelžky vedení a zařízení silvých elektrických sítí, elektnckých trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, pvinen prvést výpčet rušivých vlivů, zpracvat chranná patření a předat je POS. 4. Při prjektvání stavby, při reknstrukci, která se nachází v chranném pásmu radivých tras splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským pvrchem, a t včetně dčasných bjektů zařízení staveniště (jeřáby, knstrukce, atd.), nejpzději však před zahájením správníh řízení ve věci pvlení takvé stavby, je stavebník neb jím pvěřená třetí sba, pvinen kntaktvat POS. Ochranné pásm radivých tras v šíři 50m je zakreslen d situačníh výkresu. Je tvřen dvěma pdélnými pruhy šíři 25 m p bu stranách radivéh paprsku v celé jeh délce, resp. 25 m kruhem klem vysílacíh radivéh zařízení. 5. Pkud se v zájmvém území stavby nachází pdzemní silnprudé vedení (NN) splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, před zahájením správníh řízení ve věci pvlení správníh rgánu k činnsti stavebníka, nebjím pvěřené třetí sby, nejpzději však před zahájením stavby, pvinen kntaktvat POS. 6. Pkud by navrhvané stavby (prduktvdy, energvdy aj.) svými chrannými pásmy zasahvaly d prstru stávajících tras a zařízení SEK, či d jejich chranných pásem, je stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, pvinen realizvat takvá patření, aby mhla být prváděna údržba a pravy SEK, a t i za pužití mechanizace, tevřenéh plamene a pdbných technlgií. V. Křížení a suběh se SEK 1. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je pvinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pzemními kmunikacemi, parkvacími plchami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v záknnými předpisy stanvené hlubce a chránit PVSf/Cchráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každu stranu d hrany křížení. Chráničku je pvinen utěsnit a zamezit vnikání nečistt. 2. Stavebník nebjím pvěřená třetí sba, je výslvně srzuměn s tím, že v případě, kdy hdlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je pvinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hlubce menší než 0,6 m a ptické nebyly umístěny v hlubce menší než 1 m. 3. Stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, je pvinen základy (stavby, pěrné zdi, pdezdívky apd.) umístit tak, aby ddržel minimální vdrvný dstup 1,5 m d krajníh vedení, případně kntaktvat POS. 4. Stavebník, nebjím pvěřená třetí sba, není právněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetnváním). 5. Stavebník, neb jím pvěřená třetí sba, je při křížení a suběhu stavby neb sítí technické infrastruktury s kabelvdem pvinen zejména: pkud plánvané stavby neb trasy sítí technické infrastruktury budu umístěny v blízksti kabelvdu ve vzdálensti menší než 2 m neb při křížení kabelvdu ve vzdálensti menší než 0,5 m nad neb kdekli pd kabelvdem, předlžit POS zakreslení v příčných řezech, d příčnéh řezu zakreslit také prfil kabelvé kmry v případě, kdy jsu sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízksti kabelvé kmry ve vzdálensti menší než 2 m, neumísťvat nad trasu kabelvdu v pdélném směru sítě technické infrastruktury, předlžit POS vypracvaný dbrný statický psudek včetně návrhu chrany tělesa kabelvdu pd stavbu, ve vjezdu neb pd zpevněnu plchu, nezakrývat vstupy d kabelvých kmr, a t ani dčasně, prjednat s POS, nejpzději ve fázi prjektvé přípravy, jakékliv výkpvé práce, které by mhly být vedeny v úrvni či pd úrvní kabelvdu neb kabelvé kmry a veškeré případy, kdy jsu trajektrie pdvrtů a prtlaků ve vzdálensti menší než 1,5 m d kabelvdu. 17. Česká telekmunikační infrastruktura a.s., 1Č: , Olšanská 2681/6, Žižkv, Praha 3 (dále i "CETIN a.s."). Je ddržet níže uvedené pdmínky chrany sítě elektrnických kmunikací

8 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 8 splečnsti Česká telekmunikační infrastruktura a.s. (dále i "SEK") uvedené ve stanvisku zn. POS 340/16 ze dne vč. jeh přílhy č. 1: 1 Pr vlastní realizaci stavby musí být ddrženy veškeré pdmínky chrany, které jsu sučástí platnéh vyjádření existenci SEK č. j /16 (viz výše). 2 Nastávající nemvitsti je umístěna přípjka SEK 3 Pr případ nutnsti úpravy stávající přípjky SEK - pětvné připjení na nvu nemvitst: - bude přípjka SEK před zahájení stavební činnsti z nemvitsti dčasně dstraněna, umístěna na staveništi a zabezpečena prti pškzení, zajistí stavebník. - pr pětvné připjení nvé nemvitsti bude přípjka s rzvaděčem umístěna na nemvitst dle pžadavku stavebníka. - realizace nvé přípjky SEK musí být šetřena v prváděcí dkumentaci nvé stavby (trasa a míst napjení zakresleny v situaci stavby). - realizace nvé přípjky SEK musí hýl bjednána jeden měsíc předem u vlastníka SEK, kntakt viz níže. 4 Pr případ dpjení přípjky, která již nebude znvu připjena na nvu nemvitst: - přípjka bude z nemvitsti dstraněna a na hranici pzemku stavebníka krektně uknčena - na hranici svéh pzemku stavebník zajistí zemní práce pr bnažení přípjky a tři pracvní dny předem u vlastníka SEK pžádá její krektní uknčení, kntakt viz. zápatí. Na náklady vlastníka SEK na Hranici pzemku bude zřízena v zemi kabelvá rezerva a vlastní trasa přípjky bude v dkumentaci vlastníka na pzemku stavebníka vymazána. 5 Pkládka IS v suběhu a křížení se SEK musí být prvedena, dle dpručující nrmy ČSN V místě křížení s IS, kmunikací, vjezdy, parkvacím stáním, plcením s pdezdívku, apd. je nutn SEK ulžit d chráničky s přesahem na každu stranu 0,5 m (pzr, ve splečném výkpu může být více prvků). 7 Za předpkladu věření ulžení SEK příčnými sndami za pužití vhdnéh nářadí, je mžn prvádět zemní práce v chranném pásmu a umístit stavbu pevně spjenu se zemí d chrannéh pásma SEK v min. vzdálensti 0,5 m d krajníh vedení. 8 SEK nesmí být umístěna pd stavbu pevně spjenu se zemí, plánvaná přístavba je mim chranné pásm SEK (1,5 m na každu stranu d krajníh vedení). 9 Úspěšný klaudační suhlas stavby je pdmíněn kladným zápisem kntrle před záhzem dkryté SEK. 10 Za předpkladu ddržení pdmínek chrany uvedených v bdech 1-9, které budu šetřeny v rzhdnutí stavebníh úřadu, nemáme k plánvané demlici a případné nvé stavbě žádné další připmínky. L Přílha č.l stanviska zn.: POS 340/16 ze dne : Základní pdmínky pr realizaci překládky sítě elektrnických kmunikací splečnsti CETIN a.s. (dále jen SEK) vynucené cizími stavebníky V suladu s ustanvením 104 dst. 7 zákna č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady spjené s překládku SEK (a jejich chranu před pškzením) stavebník, který překládku vyvlal. 2. Přelžení SEK zajistí její vlastník, splečnst CETIN a.s. 3. Pr účely přelžení SEK je stavebník pvinen uzavřít se splečnstí CETIN a.s. Smluvu díl k realizaci překládky SEK. 4. Na jedndušší frmu řešení překládky SEK stačí Objednávka prací". (Přelžení bez přerušení prvzu, neb přelžení jen kncvéh rzvaděče, bez zásahu d nemvitsti třetí strany, apd.). 5. Smluvu díl s Vámi uzavře Specialista pr výstavbu sítě pvěřený pracvník tel. č , tmas.cirkl (Scetin.cz 6. Ve frmě řešení překládky Objednávku prací", neb dle ptřeby kdykliv v čase pracvní dby (08:00-14:00), kntaktujte pracvníka chrany sítě, tel , pracviště Ak. Bedrny 10/365 Hradec Králvé , adresa pr ddání zásilek, CETIN a.s. Olšanská 2681/6, Praha - Žižkv (Praha 3), PSČ

9 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , Teplická 874/8, Pdmkiy, Děčín IV. Pdle vyjádření ke stavbě zn ze dne je třeba splnit následující pdmínky: ČEZ Distribuce, a.s. suhlasí s realizací výše uvedené stavby za předpkladu ddržení následujících pdmínek: Před zapčetím stavebních prací bude bjekt č.p. 79 dpjen d distribuční sítě vedení nízkéh napětí. Stávající pdzemníh vedení bude přelžen mim dstraňvaný bjekt. Nesmí být hržen prvz stávajících pdzemních vedení ani jinéh zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Při činnstech prváděných v chranných pásmech pdzemních vedení je nutné ddržet vzdálensti dle platných technických nrem, zejména ČSN , a pdmínky uvedené v suhlasu s činnstí v chranném pásmu energetickéh zařízení. Nesmí být změněna hlubka ulžení kabelvéh vedení. Musí být zachván nemezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. pr jejich prvzvání a údržbu. Každé pškzení zařízení prvzvatele distribuční sustavy musí být kamžitě nahlášen na Linku pr hlášení pruch ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , Teplická 874/8, Pdmkiy, Děčín IV. Pdle sdělení existenci sítí energetickéh zařízení zn ze dne je třeba ddržet následující pdmínky: Energetické zařízení je chráněn chranným pásmem pdle 46 zákna č. 458/2000 Sb., (energetický zákn) v platném znění. Přibližný průběh tras je zaslán v přílze výše uvedenéh vyjádření, přičemž v trase kabelvéh vedení může být ulžen něklik kabelů. V případě, že uvažvaná akce neb činnst zasáhne d chrannéh pásma nadzemních vedení neb trafstanic, ppř. bude p vytýčení zjištěn, že zasahuje d chrannéh pásma pdzemních vedení, je nutné písemně pžádat suhlas s činnstí v chranném pásmu (frmulář je k dispzici na v části Frmuláře / Činnsti v chranných pásmech, kntaktní údaje pr pdání v žádsti se naleznu v zápatí ). Jestliže uvažvaná akce vyvlá ptřebu dílčí změny trasy vedení neb přemístění některých prvků energetickéh zařízení, je nutné včas pžádat přelžku zařízení pdle 47 zákna č. 458/2000 Sb., v platném znění. V zájmvém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku splečnsti ČEZ Distribuce, a. s. V případě existence pdzemních energetických zařízení je pvinnstí stavebníka před zapčetím zemních prací čtrnáct dní předem pžádat vytýčení prstřednictvím Zákaznické linky Pkud djde k bnažení kabelvéh vedení neb k pškzení energetickéh zařízení, musí být kntaktvána pruchvá linka , která je k dispzici 24 hdin denně, 7 dní v týdnu. Dále budu splněny všebecné pdmínky bchdní splečnsti ČEZ Distribuce, a. s. pr prvádění činnstí v chranných pásmech nadzemních vedení, a t: Ochranné pásm pdzemních vedení elektrizační sustavy d 110 kv včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečvací techniky je stanven v 46, dst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr p bu stranách krajníh kabelu kabelvé trasy, nad 110 kv činí 3 metry p bu stranách krajníh kabelu. V chranném pásmu pdzemníh vedení je pdle 46 dst. (8) a (10) zakázán: a) zřizvat bez suhlasu vlastníka těcht zařízení stavby či umisťvat knstrukce a jiná pdbná zařízení, jakž i uskladňvat hřlavé a výbušné látky, b) prvádět bez suhlasu vlastníka zemní práce, c) prvádět činnsti, které by mhly hrzit splehlivst a bezpečnst prvzu těcht zařízení neb hrzit živt, zdravici majetek sb, d) prvádět činnsti, které by znemžňvaly neb pdstatně znesnadňvaly přístup k těmt zařízením, e) vysazvat trvalé prsty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. Pkud stavba neb stavební činnst zasahuje d chrannéh pásma pdzemníh vedení, je třeba pžádat písemný suhlas vlastníka neb prvzvatele tht zařízení na základě 46, dst. (8) a (11) Zákna č. 458/2000 Sb.

10 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 10 V chranných pásmech pdzemních vedení je třeba dále ddržvat následující pdmínky: L Ddavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení pdzemníh zařízení a prkazatelně seznámit pracvníky, jichž se t týká, s jejich plhu a upzrnit na dchylky d výkresvé dkumentace. 2. Výkpvé práce d vzdálensti 1 metr d sy (krajníh) kabelu musí být prváděny ručně. V případě prvedení snd (ručně) může být tat vzdálenst snížena na 0,5 metru. 3. Zemní práce musí být prváděny v suladu s ČSN Návrh a prvádění zemníh tělesa pzemních kmunikací a při zemních pracích musí být ddržen Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních pžadavcích na bezpečnst a chranu zdraví při práci na staveništích. 4. Místa křížení a suběhy statních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprjektvány a prvedeny zejména dle ČSN , ČSN EN ,2, ČSN EN , ČSN EN , ČSN a PNE Ddavatel prací musí známit příslušnému prvzvateli distribuční sustavy zahájení prací minimálně 3 pracvní dny předem. 6. Při ptřebě přejíždění trasy pdzemních vedení vzidly neb mechanizmy je třeba p dhdě s prvzvatelem prvést ddatečnu chranu prti mechanickému pškzení. 7. Je zakázán manipulvat s bnaženými kabely pd napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutéh stavu řádně vyvěšeny, chráněny prti pškzení a značeny výstražnu tabulku dle ČSN ISO Před záhzem kabelvé trasy musí být prvzvatel kabelu vyzván ke kntrle ulžení. Pkud tt rganizace prvádějící zemní práce neprvede, vyhrazuje si prvzvatel distribuční sustavy práv nechat inkriminvané míst znvu dkrýt. 9. Při záhzu musí být zemina pd kabely řádně udusána, kabely zapískvány a prveden krytí prti mechanickému pškzení. 10. Bez předchzíh suhlasu je zakázán snižvat neb zvyšvat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Každé pškzení zařízení prvzvatele distribuční sustavy musí být kamžitě nahlášen na Linku pr hlášení pruch Skupiny ČEZ, splečnsti ČEZ Distribuce, a. s., , která je Vám k dispzici 24 hdin denně, 7 dní v týdnu. 12. Uknčení stavby musí být neprdleně hlášen příslušnému prvznímu útvaru. 13. P dknčení stavby prvzvatel distribuční sustavy nesuhlasí vyhlášením chrannéh pásma nvých rzvdů, které jsu budvány, prtže se již jedná práce v chranném pásmu zařízení prvzvatele distribuční sustavy. Případné pravy neb reknstrukce na svém zařízení nebude prvzvatel distribuční sustavy prvádět na výjimku z chrannéh pásma neb na základě suhlasu s činnstí v tmt pásmu. Případné neddržení uvedených pdmínek bude řešen příslušným stavebním úřadem neb nahlášen Statní energetické inspekci v suladu s 93, Zákna č. 458/2000 Sb. jak prušení zákazu prvádět činnsti v chranných pásmech dle 46 téhž zákna. 20. RWE Distribuční služby, s.r.., IČ: , Plynárenská 499/1, Zábrdvice, Brn 2. Je třeba ddržet pdmínky uvedené ve stanvisku zn ze dne : Před zapčetím demličních prací musí být zrušen dběr, demntván plynměr, regulátr a vyřešen zabezpečení plynárenskéh zařízení, případně jeh dstranění (zrušení plynvdní přípjky). Při realizaci demlice je nutn ddržvat veškerá pravidla stanvená pr práce v chranném pásmu plynárenských zařízení. Plynvé dběrné zařízení (rzvdy za hlavním uzávěrem plynu), které je ve správě majitele, musí být dpjen za hlavním uzávěrem plynu. Odpjené dběrné plynvé zařízení musí být prkazatelně dplyněn. Stěna demlvanéh bjektu, v němž je vyvedena stávající plynvdní přípjka, bude rzebrána ručně. V prstru 2 metry d niky na všechny strany lze prvádět demlici bvdvé zdi puze ručním způsbem. Před začátkem stavby musí být v místech dtyku stavby plha plynárenskéh ptrubí vytyčena a v případě ptřeby věřena ručně kpanými sndami. V chranném pásmu plynárenskéh zařízení nesmí být umísťvány žádné nadzemní stavby, prváděna skládka materiálu a výškvá úprava terénu. Při realizaci uvedené stavby budu ddrženy pdmínky pr prvádění stavební činnsti: 1) Za stavební činnsti se pr účely tht stanviska pvažují všechny činnsti prváděné v chranném pásmu plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek (tzn. i bezvýkpvé technlgie a terénní úpravy) a činnsti mim chranné pásm, pkud by takvé činnsti mhly hrzit bezpečnst a splehlivst plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apd.). 2) Stavební činnsti je mžné realizvat puze při ddržení pdmínek stanvených v tmt stanvisku. Nebudu-li tyt pdmínky ddrženy, budu stavební činnsti, pvažvány dle 68 zákna č.458/2000 Sb. ve znění pzdějších předpisů za činnst bez našeh předchzíh suhlasu. Při každé změně prjektu neb stavby (zejména trasy navrhvaných inženýrských sítí) je nutné pžádat nvé stanvisk k tét změně. 3) Před zahájením stavební činnsti bude prveden vytyčení trasy a přesné určení ulžení plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek. Vytyčení trasy prvede příslušná prvzní blast (frmulář a kntakt naleznete na www. rwe-ds.cz neb Zákaznická linka ). Při žádsti uvede žadatel naši značku (čísl

11 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 11 jednací) uvedenu v úvdu tht stanviska. O prvedeném vytyčení trasy bude sepsán prtkl. Přesné určení ulžení plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek je pvinen prvést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesnéh určení ulžení plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnsti zahájeny. Vytyčení plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek pvažujeme za zahájení stavební činnsti. 4) Bude ddržena mj. ČSN , TPG , zákn č.458/2000 Sb. ve znění pzdějších předpisů, případně další předpisy suvisející s uvedenu stavbu. 5) Pracvníci prvádějící stavební činnsti budu prkazatelně seznámeni s plhu plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek, rzsahem chrannéh pásma a těmit pdmínkami. 6) Při prvádění stavební činnsti, vč. přesnéh určení ulžení plynárenskéh zařízení je stavebník pvinen učinit takvá patření, aby nedšl k pškzení plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek neb vlivnění jejich bezpečnsti a splehlivsti prvzu. Nebude pužit nevhdnéh nářadí, zemina bude těžena puze ručně bez pužití pneumatických, elektrických, baterivých a mtrvých nářadí. 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynvdní přípjky budu v průběhu neb při přerušení stavební činnsti řádně zabezpečeny prti jejich pškzení. 8) V případě pužití bezvýkpvých technlgií (např. prtlaku) bude před zahájením stavební činnsti prveden úplné bnažení plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tat pdmínka ddržena, nesmí být pužita bezvýkpvá technlgie. 9) Stavebník je pvinen neprdleně známit každé i sebemenší pškzení plynárenskéh zařízení neb plynvdních přípjek (vč. izlace, signalizačníh vdiče, výstražné fólie atd.) na telefn ) Před prvedením zásypu yýkpubude prvedena kntrla ddržení pdmínek stanvených pr stavební činnsti, kntrla plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek. Kntrlu prvede příslušná prvzní blast (frmulář a kntakt naleznete na^ neb Zákaznická linka ). Při žádsti uvede žadatel naši značku (čísl jednací) uvedenu v úvdu tht stanviska. Pvinnst kntrly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebyl dhalen. O prvedené kntrle bude sepsán prtkl. Bez prvedené kntrly nesmí být plynárenské zařízení a plynvdní přípjky zasypány. V případě, že nebudu ddrženy výše uvedené pdmínky, je stavebník pvinen na základě výzvy prvzvatele plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek, neb jeh zástupce dlžit průkaznu dkumentaci 0 nepškzení plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek během výstavby neb prvést na své náklady kntrlní sndy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynvdními přípjkami. 11) Plynárenské zařízení a plynvdní přípjky budu před zásypem výkpu řádně pdsypány a bsypány těženým pískem, bude prveden zhutnění a bude sazena výstražná fólie žluté barvy, vše v suladu s ČSN EN , TPG702 01JPG ) Neprdleně p sknčení stavební činnsti budu řádně sazeny všechny pklpy a nadzemní prvky plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek. 13) Pklpy uzávěrů a statních armatur na plynárenském zařízení a plynvdních přípjkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na dběrném plynvém zařízení udržvat stále přístupné a funkční p celu dbu trvání stavební činnsti. 14) Případné zřizvání staveniště, ^skladvání materiálů, stavebních strjů apd. bude realizván mim chranné pásm plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek (není-li ve stanvisku uveden jinak). 15) Bude zachvána hlubka ulžení plynárenskéh zařízení a plynvdních přípjek (není-li ve stanvisku uveden jinak). 16) Při pužití nákladních vzidel, stavebních strjů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynvdní přípjky ulžením panelů v místě přejezdu plynárenskéh zařízení. 21. Zvláštní zřetel bude věnván pdzemnímu vedení teplvdu v majetku a správě bchdní splečnsti Tepelné hspdářství Brumv s.r.., IČ: , Pinýrská 361, Spřilv, Brumv 1, které se nachází na pzemku na p.p.č dle KN, k.ú. Brumv. 22. Vdvdy a kanalizace Náchd, a.s., IČ: , Kladská 1521, Náchd 1. Pdle vyjádření zn ze dne je třeba splnit následující pdmínky: S dstraněním stavby suhlasíme při splnění následujících pdmínek: 1 Před zahájením buracích prací je nutné prvést vytyčení zařízení ve správě Vdvdy a kanalizace Náchd, a.s. (dále i "VaK Náchd, a.s."). Vytýčeni zajistí (pvěřený pracvník, tel: ). 2. V celé délce úpravy terénu v chranném pásmu pdzemních zařízení ve správě VaK Náchd a.s. musí být zachvána stávající niveleta pvrchu. 3. Zemní práce v chranném pásmu našich sítí musí být prváděny ručně. Ochranné pásm

12 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 12 vdvdu a kanalizace d vnějšíh líce stěny ptrubí je vymezen vdrvnu vzdálenstí a t: d průměru 500 mm včetně -1,5 m; nad průměr 500 mm 2,5 m. Pkud je ptrubí ulžen v hlubce větší než 2,5 m pd upraveným pvrchem, vzdálensti se zvyšují 1,0 m. 4. Pkud při dstranění jakékliv stavby djde ve vzdálensti menší než 1 metr d vdvdníh neb kanalizačníh ptrubí k dtěžení zeminy pd úrveň dna ptrubí, bude daný úsek ptrubí na náklady investra stavby vyměněn. 5. Před zahájením buracích - demličních prací musí být vdvdní a kanalizační přípjka vyřazeny z prvzu a t na výzvu majitele nemvitstí. Odpjení vdvdní přípjky prvede VaK Náchd a.s. - středisk Brumv (pvěřený pracvník, tel.: ), dpjení kanalizační přípjky prvede VaK Náchd a.s. - prvz kanalizace Bražec, tel.: Před zahájením demličních prací je nutné učinit takvá patření, aby nedšl při demličních pracích k vniknutí nežáducích částí (např. sutě, úlmků dřeva apd.) d veřejné kanalizace správě VaK Náchd a.s. 23. Technické služby města Brumva, IČ: , Smetanva č.p. 178, Nvé Měst, Brumv 1. Pdle vyjádření zn. 08/2016/ZMK-OS (sp.zn. TsmB/21/2016) ze dne je třeba splnit tyt pdmínky: Při prvádění samtnéh dstraňvání stavby si Technické služby města Brumva (dále i "TS") stanvují pdmínky: investr (žadatel) ručí za bezpečnst účastníků prvzu p celu dbu prvádění prací, investr (žadatel) ručí za způsbené škdy, případné vzniklé škdy uhradí na vlastní náklady, investr (žadatel) zajistí průběžný úklid kmunikace ul. Tyršva, případně dalších kmunikací užívaných vzidly stavby, TS bude známen termín zahájení dstranění stavby, tj. nejméně 3 dny před samtným zahájením prací, Technické služby města Brumva, příspěvkvá rganizace, jak správce kmunikace a veřejnéh prstranství trvají, p dknčení stavby, na uvedení kmunikace (chdníku) d půvdníh stavu, prtklárním předání. 24. P dstranění stavby bude zdejšímu stavebnímu úřadu předána dkumentace dstraňvané stavby pr účely jejíh ulžení a dále bude zdejšímu stavebnímu úřadu předána nálezvá zpráva perativníh průzkumu histrických staveb, která je citvána v pdmínce č. 3 tht výrku rzhdnutí. 25. P dstranění stavby bude pzemek upraven tak, aby byl zajištěn nezávadné dvádění srážkvých/pvrchvých vd. Pkud nebude prjednán se zdejším stavebním úřadem jinak, bude plcha p dstraněné stavbě zatravněna. 26. V případě škd způsbených během prvádění buracích prací neb v přímé suvislsti s nimi způsbených, bude pskytnuta náhrada škdy pdle becných předpisů náhradě škdy. Účastník řízení na něhž se pdle ust. 27 dst. 1 písm. a) zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů, vztahuje rzhdnutí správníh rgánu: měst Brumv, IČ: , třída Masarykva 239, Brumv 1 Odůvdnění: Dne pžádal vlastník pvlení k dstranění stavby. Vlastník ke dni předlžil pdklady ptřebné k rzhdnutí. Zdejší stavební úřad známil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dtčeným rgánům. Sučasně upustil d ústníh jednání spjenéh s hledáním na místě, nebť mu jsu pměry stavby známy a zákn mu t přím nenařizuje.

13 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 13 Odstraňvaná stavba sice není kulturní památku, nachází se však v městské památkvé zóně. Z tht důvdu jsu dtčeny zájmy hájené ze zákna rgánem státní památkvé péče. Splněním pdmínky č. 3, kteru je vlastníkvi dstraňvané stavby nařízen zpracvání perativníh průzkumu a dkumentace (dále i "OPD") dle metdiky "Operativní průzkum a dkumentace histrických staveb" vydané Nárdním památkvým ústavem v rce 2005, která je uvedena ve výrkvé části II tht rzhdnutí, bude splněn veřejný zájem hájený dtčeným rgánem státní památkvé péče. Knečné úpravy plchy, která zůstane "prázdná" p dstraněné stavbě, nejsu předmětem tht řízení. Návrh knečné úpravy plchy vzejdu až z následné prjektvé dkumentace na úpravu celéh prstranství. Pkud nebude záměr knečné úpravy znám a řádně prjednán se zdejším stavebním úřadem ještě před dknčením samtnéh dstranění stavby, má se za t, že "prázdná" plcha bude dčasně zatravněna. Zdejší stavební úřad neuváděl d pdmínek k prvedení buracích prací ddržení pracvní dby, která je bvyklá pr prvádění stavební činnsti (burací práce), zde bezpchyby činnsti hlučné a jinak negativně vlivňující své klí (dále zejména prach) sestávajících z bjektů k bydlení (bytvé dmy, bjekty k bydlení, rdinné dmy) neb bjektů k bydlení jak dmů s pečvatelsku službu. Vlastník stavby/žadatel je bcí, která je veřejnprávní krprací, na níž je mim jiné přenesena půsbnst na úseku ddržvání veřejnéh přádku a bčanskéh sužití. Zdejší stavební úřad pvažuje za nadbytečné takvý subjekt upzrňvat, natž mu rzhdnutím stanvvat pvinnst ddržvat nční klid, vyvarvat se zakládání skládky dpadu mim místa k tmu vyhrazená, vyvarvat se znečištění neb zábru veřejnéh prstranství atd. Dále zdejší stavební úřad důvdně předpkládá, že se vlastník stavby/žadatel vyvaruje prvádění činnsti buracích prací v neděli a jiných svátcích a v denní dbě, která sice není dbu nčníh klidu, ale je k hlučné činnsti a činnsti, při které vzniká prach, nežáducí (brzké ranní hdiny, brzké večerní hdiny apd.). Zdejší stavební úřad v prvedeném řízení přezkumal hlášení záměru dstranit stavbu a předlžené pklady, prjednal je s účastníky řízení a s dtčenými rgány a zjistil, že dstraněním předmětné stavby nejsu hrženy zájmy chráněné stavebním záknem, předpisy vydanými k jeh prvedení a zvláštními předpisy, ani jiné veřejné zájmy. Stanviska sdělili: Městský úřad Brumv, dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, pracviště památkvé péče - závazné stanvisk rgánu státní památkvé péče č.j. PDMUBR 11787/2016 (sp.zn. MUBR 8781/2016/ST/HB) ze dne (s pdmínkami) ČEZ ICT Services, a. s., IČ: sdělení existenci kmunikačníh vedení zn ze dne (nedjde ke střetu se sítěmi technické infrastruktury; bez pdmínek) ČEZ Distribuce, a. s., IČ: sdělení existenci energetickéh zařízení zn ze dne (djde ke styku s energetickými sítěmi pdzemními; s pdmínkami) ČEZ Distribuce, a. s., IČ: vyjádření správce sítí energetickéh zařízení k dstranění stavby zn ze dne (s pdmínkami) ČEZ Distribuce, a. s., IČ: vyjádření prvzvatele distribuční sustavy pd zn ze dne (s pdmínkami) Městský úřad Brumv, dbr živtníh prstředí - vyjádření dtčenéh rgánu chrany živtníh prstředí č.j. 8731/2016/OŽP-Ar-5 (sp.zn. MUBR 8731/2016/OŽP-Ar) ze dne (s pdmínkami) Pvdí Labe, státní pdnik, IČ: stanvisk správce vdníh tku Stěnava a správce pvdí zn. PVZ/16/9439/Vn/O ze dne (bez pdmínek) RWE Distribuční služby, s.r.., IČ: stanvisk správce sítí plynárenskéh zařízení ke zrušení STL plynvdní přípjky (ID přípjky , ID uknčení sítě ) zn ze dne (djde ke styku s plynárenským zařízením; s pdmínkami)

14 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 14 RWE Distribuční služby, s.r.., IČ: stanvisk správce sítí plynárenskéh zařízení k existenci sítí plynárenskéh zařízení zn ze dne (djde ke styku s plynárenským zařízením; s pdmínkami) Správa chráněné krajinné blasti Brumvsk (AOPK ČR) - předběžná infrmace rgánu chrany přírdy a krajiny k realizaci stavebníh záměru v zastavěném území města na území CHKO Brumvsk č.j /BR/16 ze dne (bez pdmínek) Krajská hygienická stanice Králvéhradeckéh kraje se sídlem v Hradci Králvé, územní pracviště Náchd - závazné stanvisk rgánu chrany veřejnéh zdraví č.j. KHSHK 08720/2016/HOK.NA/Be (sp.zn. S-KHSHK 07147/2016/3) ze dne (bez pdmínek) Tepelné hspdářství Brumv s.r.., IČ: vyjádření k existenci sítí bez zn. ze dne (bez pdmínek) Vdvdy a kanalizace Náchd, a.s., IČ: vyjádření k dstranění stavby zn ze dne (djde ke střetu se sítěmi technické infrastruktury; s pdmínkami) Česká technická infrastruktura a.s., IČ: vyjádření existenci sítě elektrnických kmunikací zn /16 ze dne (djde ke styku se sítěmi technické infrastruktury; s pdmínkami) Česká technická infrastruktura a.s., IČ: stanvení pdmínek chrany sítě elektrnických kmunikací (SEK) zn. POS 340/16 ze dne Technické služby města Brumva, IČ: vyjádření správce pzemních kmunikací k dstranění stavby zn. 8/2016/ZMK-OS (sp.zn. TsmB/21/2016) ze dne (djde ke střetu; s pdmínkami) Zdejší stavební úřad zajistil vzájemný sulad předlžených závazných stanvisek dtčených rgánů vyžadvaných zvláštními předpisy a zahrnul je d pdmínek rzhdnutí. Nebť zdejší stavební úřad neshledal skutečnst, která by znemžnila vyhvět dané žádsti, rzhdl tak, jak je uveden ve výrku rzhdnutí, za pužití ustanvení právních předpisů ve výrku uvedených. Účastníkem/ky řízení: je pdle ust. 27 dst. 1 písm. a) zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále i "správní řád"), měst Brumv, IČ: , třída Masarykva 239, Brumv 1, jak žadatel a vlastník předmětné stavby na pzemku na st.p.č. 591/1 dle KN, k.ú. Brumv, jsu pdle ust. 27 dst. 2 správníh řádu vlastníci susedních nemvitstí, kterými jsu Bergmanvá Vlasta, nar. 1933, Dělnická č.p. 803, Klín II, Klín 2, jak vlastník pzemku na p.p.č. 219/3 (zahrada) dle KN, k.ú. Brumv, měst Brumv, IČ: , třída Masarykva 239, Brumv 1, jak vlastník bjektu k bydlení (nájemní dům) č.p. 76 na pzemku na st.p.č. 581 dle KN, k.ú. Brumv, bjektů k bydlení - dmů s pečvatelsku službu č.p. 78 na st.p.č. 588 dle KN, k.ú. Brumv a č.p. 41 na st.p.č. 367 dle KN, k.ú. Brumv, bjektu k bydlení č.p. 52 na st.p.č. 382 dle KN, k.ú. Brumv, bjektu k bydlení (buducí kmunitní dům senirů) č.p. 73 na st.p.č. 546 dle KN, k.ú. Brumv, bjektu technickéh vybavení (Tepelné hspdářství Brumv s.r..) na st.p.č dle KN, k.ú. Brumv, a pzemků na p.p.č. 214/3, 214/5, 214/7, 216/1, 216/2, 219/4, 220, 221/1, 221/2, 829/3,1169, vše dle KN, vše v k.ú. Brumv, Brumvský grunt s.r.., IČ: , Dělnické dmy 77, Příčí, Brumv 1, jak vlastník pzemku na st.p.č. 377/1, 377/2, a na p.p.č. 214/1 dle KN, k.ú. Brumv, a staveb na nich, Castrum Scheczler, s.r.., IČ: , Elišky Peškvé 735, Smíchv, Praha 5, jak vlastník pzemků na st.p.č. 370/2 a na p.p.č. 219/2, bě dle KN, bě v k.ú. Brumv, a staveb na nich.

15 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 15 Česká republika - Pvdí Labe, státní pdnik, IČ: , Víta Nejedléh 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králvé 3, jak subjekt s právem hspdařit s majetkem státu - pzemkem na p.p.č. 829/1 dle KN, k.ú. Brumv, na kterém se nachází kryt významnéh vdníh tku Stěnava, Česká republika - Státní pzemkvý úřad, IČ: , Husinecká 1024/lla, Žižkv, Praha 3, jak subjekt s právem hspdařit s majetkem státu - pzemkem na p.p.č. 214/6 dle KN, k.ú. Brumv, Hlavatá Šárka, nar. 1970, Nvá č.p. 334, Nvé Měst, Brumv 1, jak spluvlastník pzemků na p.p.č. 219/1 a na st.p.č. 370/1, bě dle KN, bě v k.ú. Brumv, a staveb na nich, Hlavatý Zdeněk, nar. 1965, Nvá č.p. 334, Nvé Měst, Brumv 1, jak spluvlastník pzemků na p.p.č. 219/1 a na st.p.č. 370/1, bě dle KN, bě v k.ú. Brumv, a staveb na nich, Jarš Zdeněk, nar. 1950, Zahradní 334, Bělves, Náchd 1, jak spluvlastník rdinnéh dmu č.p. 29 na pzemku na st.p.č. 375 dle KN, k.ú. Brumv, Jurčí Milan, nar. 1966, Českslvenské armády č.p. 371, Brumv 1, jak vlastník budvy č.p. 30 na pzemku na st.p.č. 372 dle KN, k.ú. Brumv, Kšňar Pavel, Mgr, nar. 1947, a Kšňarvá Sňa, nar. 1948, ba Na Příkpech č.p. 56, Příčí, Brumv 1, jak vlastníci bjektu k bydlení č.p. 56 na pzemku na st.p.č. 376 dle KN, k.ú. Brumv, Martinec Stanislav, nar. 1933, a Martincvá Věra, nar. 1936, ba Generála Svbdy 45, Brumv 1, jak vlastníci pzemku na p.p.č. 214/4 (zahrada) dle KN, k.ú. Brumv, Mucha Bhuslav, nar. 1983, Tyršva č.p. 13, Příčí, Brumv 1, jak vlastník bytvéh dmu č.p. 13 na pzemku na st.p.č. 373 dle KN, k.ú. Brumv, Netík Martin, nar. 1975, Kladská č.p. 22, Velká Ves, Brumv 1, jak spluvlastník budvy bjektu k bydlení č.p. 77 na pzemku na st.p.č. 583 dle KN, k.ú. Brumv, Netík Mirslav, nar. 1976, Ržmitál 51, Brumv 1, jak spluvlastník rdinnéh dmu č.p. 29 na pzemku na st.p.č. 375 dle KN, k.ú. Brumv, Plachtvá Zdeňka, nar. 1978, Dělnické Dmy č.p. 77, Příčí, Brumv 1, jak spluvlastník budvy bjektu k bydlení č.p. 77 na pzemku na st.p.č. 583 dle KN, k.ú. Brumv, Smla Pavel, nar. 1969, Dukelská 167, Velká Ledhuje, Plice nad Metují, jak spluvlastník rdinnéh dmu č.p. 29 na pzemku na st.p.č. 375 dle KN, k.ú. Brumv, Smlvá Lenka, nar. 1970, Na Příkpech č.p. 29, Příčí, Brumv 1, jak spluvlastník rdinnéh dmu č.p. 29 na pzemku na st.p.č. 375 dle KN, k.ú. Brumv, Suslvá Marie, nar. 1947, Tyršva č.p. 74, Příčí, Brumv 1, jak vlastník rdinnéh dmu č.p. 74 na pzemku na st.p.č. 550 dle KN, k.ú. Brumv, Štenclvá Eva, nar. 1957, Na Příkpech 29, Příčí, Brumv 1, jak spluvlastník rdinnéh dmu č.p. 29 na pzemku na st.p.č. 375 dle KN, k.ú. Brumv, Týfa Lubmír, nar. 1975, Martínkvice č.p. 203, Martínkvice, jak vlastník pzemku na st.p.č. 369 dle KN v k.ú. Brumv, a staveb na něm, VEBA, textilní závdy a.s., IČ: , Přadlácká 89, Velká Ves, Brumv 1, jak vlastník průmyslvých bjektů č.p. 158 na pzemku na st.p.č. 115/3 dle KN, k.ú. Velká Ves u Brumva, a č.p. 159 na st.p.č. 115/2 dle KN, k.ú. Velká Ves u Brumva, jsu dále pdle ust. 27 dst. 2 správníh řádu následující vlastníci a správci sítí technické a dpravní infrastruktury:

16 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 16 Česká telekmunikační infrastruktura a.s., IČ: , Olšanská 2681/6, Žižkv, Praha 3, jak prvzvatel kmunikační sítě, která může být jak stavba veřejné technické infrastruktury prváděním předmětných buracích prací dtčena, ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , Teplická 874/8, Pdmkiy, Děčín IV, jak vlastník a prvzvatel energetickéh zařízení, které může být jak stavba veřejné technické infrastruktury prváděním předmětných buracích prací dtčen, RWE Distribuční služby, s.r.., IČ: , Plynárenská 499/1, Zábrdvice, Brn 2, jak vlastník a prvzvatel plynárenskéh zařízení, které může být jak stavba veřejné technické infrastruktury prváděním předmětných buracích prací dtčen, Technické služby města Brumva, IČ: , Smetanva 178, Nvé Měst, Brumv 1, jak prvzvatel dpravní (místní a účelvé kmunikace) a technické infrastruktury (veřejné světlení a rzhlas), která může být jak stavba veřejné dpravní a technické infrastruktury prváděním předmětných buracích prací dtčena, Tepelné hspdářství Brumv s.r.., IČ: , Pinýrská 361, Spřilv, Brumv 1, jak vlastník a prvzvatel energetickéh zařízení, které může být jak stavba veřejné technické infrastruktury prváděním předmětných buracích prací dtčen, Vdvdy a kanalizace Náchd, a.s., IČ: , Kladská 1521, Náchd 1, jak prvzvatel vdvdu a kanalizace pr veřejnu ptřebu, které mhu být jak stavby veřejné technické infrastruktury prváděním předmětných buracích prací dtčeny. Vypřádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypřádání s vyjádřeními účastníků k pdkladům rzhdnutí: Účastníci se k pdkladům rzhdnutí nevyjádřili. Pučení účastníků: Prti tmut rzhdnutí se lze dvlat d 15 dnů de dne jeh známení ke Krajskému úřadu Králvéhradeckéh kraje, dbru územníh plánvání a stavebníh řádu pdáním u zdejšíh správníh rgánu. Odvlání se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každý účastník dstal jeden stejnpis. Nepdá-li účastník ptřebný pčet stejnpisů, vyhtví je správní rgán na náklady účastníka. Odvláním lze napadnut výrkvu část rzhdnutí, jedntlivý výrk neb jeh vedlejší ustanvení. Odvlání jen prti důvdnění rzhdnutí je nepřípustné. "tisk úředníh razítka" Ing. Dušan Šedek veducí dbru stavebníh úřadu a územníh plánvání Městský úřad Brumv

17 Č.j. PDMUBR 16388/2016 str. 17 Pplatek: Správní pplatek za vydání pvlení k dstranění stavby se ve smyslu ust. 8 dst. 1 písm. c) zákna č. 634/2004 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů, nevyměřuje, nebť pdle výše uvedenéh ustanvení zákna správních pplatcích je d placení správníh pplatku svbzen takvý územní samsprávný celek a jeh rgány, který pžaduje prvedení úknu suvisejícíh s výknem státní správy, kterým je pvěřen. Přílha: - situační výkres krdinační č. C.2 (viz br. 1 na str. 18) Tt rzhdnutí musí být vyvěšen na úřední desce becníh úřadu nejméně p dbu 15 dnů Vyvěšen dne Sejmut dne Obdrží: účastníci (ddejky): - měst Brumv, třída Masarykva 239, Brumv 1 - Valenta Tmáš, Pd Strání č.p. 6, Nvé Měst, Brumv 1 bdrží na ddejku k vyvěšení veřejné vyhlášky : - Městský úřad Brumv, dbr správní, třída Masarykva č.p. 239, Brumv 1 statní účastníci (veřejnu vyhlášku - sby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být tímt rzhdnutím přím dtčen): - Bergmanvá Vlasta, Dělnická č.p. 803, Klín II, Klín 2 - Brumvský grunt s.r.., IDDS: s3mswhr - Castrum Scheczler, s.r.., IDDS: fj9wrgg - Česká telekmunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t - ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy - Hlavatá v, Nvá č.p. 334, Nvé Měst, Brumv 1 - Hlavatý Zdeněk, Nvá č.p. 334, Nvé Měst, Brumv 1 - Jarš Zdeněk, Zahradní č.p. 334, Bělves, Náchd 1 - Jurčí Milan, Českslvenské armády č.p. 371, Brumv 1 - Kšňar Pavel, Mgr., Na Příkpech č.p. 56, Příčí, Brumv 1 - Kšňarvá Sňa, Na Příkpech č.p. 56, Příčí, Brumv 1 - Martincvá Věra, Generála Svbdy č.p. 45, Brumv 1 - Martinec Stanislav, Generála Svbdy č.p. 45, Brumv 1 - Mucha Bhuslav, Tyršva č.p. 13, Příčí, Brumv 1 - Netík Martin, Kladská č.p. 22, Velká Ves, Brumv 1 - Netík Mirslav, Ržmitál č.p. 51, Brumv 1 - Plachtvá Zdeňka, Dělnické dmy č.p. 77, Příčí, Brumv 1 - Pvdí Labe, státní pdnik, IDDS: dbyt8g2 - RWE Distribuční služby, s.r.., IDDS: jnnyjs6 - Smla Pavel, Dukelská č.p. 167, Velká Ledhuje, Plice nad Metují - Smlvá Lenka, Na Příkpech č.p. 29, Příčí, Brumv 1 - Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Králvéhradecký kraj, pbčka Náchd, IDDS: z49per3

18 C.j. PDMUBR 16388/2016 str Suslvá Marie, Tyršva č.p. 74, Příčí, Brumv 1 - Štenclvá Eva, Na Příkpech č.p. 29, Příčí, Brumv 1 - Technické služby města Brumva, IDDS: pzyk9zn - Tepelné hspdářství Brumv s.r.., IDDS: sdi6utw -Týfa Lubmír, Martínkvice č.p. 203, Martínkvice - VEBA, textilní závdy a.s., IDDS: qqws6af - Vdvdy a kanalizace Náchd, a.s., IDDS: d7tgx37 dtčené rgány (ddejky): - Krajská hygienická stanice Králvéhradeckéh kraje, územní pracviště Náchd, IDDS: dm5ai4r - Městský úřad Brumv, dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, pracviště památkvé péče a silniční správní úřad, Masarykva č.p. 239, Brumv 1 - Městský úřad Brumv, dbr živtníh prstředí, třída Masarykva č.p. 239, Brumv 1 statní (ddejky): - Správa CHKO Brumvsk (AOPK ČR), IDDS: kpddyvy Obr. 1

řw7vjuĺwv 9!?CY Rozhodnuti Veřejná vyhláška

řw7vjuĺwv 9!?CY Rozhodnuti Veřejná vyhláška dbr žnhiíh prstředí Mag~strát rněst~ Dle rzdělvníku řw7vjuĺwv 9!?CY Váš dpis ze dne čisl jednací vyřizuje I telefn Jihlava 29.11.2013 MMJ/OZP/1 0231/2013-7 Bc.Dskčil/726 10.06.2014 101741 /2014/MMJ právněná

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M ě s t s k ý ú ř a d H e j n i c e Stavební úřad Nádražní 521, 463 62 Hejnice Č.j.: SÚ-49/2011/987-328/30 Hejnice 22.09.2011 Vyřizuje: Petr Švrc sam.db.referent SÚ e-mail: petr.svrc@mesthejnice.cz tel.:

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU

Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dpis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králvé 3. 4. 2014 4587.3 /DS/14/TI 6. 6. 2014 Odbr ddělení Vyřizuje linka e-mail dbr dpravy

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více