Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov"

Transkript

1 VYDAL : Vypracoval : Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Šedinová Marie (vedoucí MŠ) Schválil: Mgr. Miloslav Ječný (ředitel) skartační znak: A5 Doplňuje: Platnost od: Nahrazuje: Školní řád z Datum vydání Počet stran: 8 Přílohy : Číslo směrnice ZÁVAZNOST: v deníku směrnic č. 16 Školní řád je závazný pro všechny zákonné zástupce, jejichž dítě navštěvuje MŠ a zaměstnance školy\ Údaje o zařízení: Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 534 Dolní Bousov bousov.cz www stránky: Telefon mateřské školy: Telefon základní školy: nebo Telefon školní jídelny: IČO: Ředitel školy: Mgr. Miloslav Ječný Zástupce ředitele školy: Mgr. Kateřina Karnová Vedoucí učitelka mateřské školy: Marie Šedinová Zřizovatel: Dolní Bousov T. G. Masaryka 1, Dolní Bousov Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem Stanovená kapacita: 84 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Dolní Bousov Zahradní 534, příspěvkové organizace v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon), Sb., vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Přílohy školního řádu: Provozní řád (zveřejněn společně se školním řádem). Obsah: Zápis a způsob přijímání dětí do mateřské školy. 2 Provoz mateřské školy. 2 1

2 Předávání a vyzvedávání dětí 3 Stravování dětí, omlouvání nepřítomnosti, úplata za předškolní stravování dětí 3 Úplata za vzdělávání v mateřské škole 4 Ukončení předškolního vzdělávání. 4 Oblečení a obutí dětí 5 Zdravotní péče o děti... 5 Evidence dítěte 6 Režim dne 6 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí... 6 Podmínky k zajištění ochraně žáků před sociálně patologickými jevy 7 Podmínky k zacházení s majetkem školy 7 Práva a povinnosti dětí 7 Práva a povinnosti rodičů 7 Konzultační hodiny. 8 Další informace. 8 Zápis a způsob přijímání dětí do mateřské školy Zápis provádí vedoucí mateřské školy v budově MŠ v termínu stanoveném po dohodě s ředitelem školy zpravidla v dubnu, v tom kalendářním roce, ve kterém školní rok začíná. O termínu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, v místním časopise Bousovák- či místním rozhlasem. Dítě přijímá do mateřské školy ředitel školy na základě žádosti rodičů podané v termínu zápisu. Přihlášku obdrží rodiče při zápisu a odevzdají ji do termínu, který určí ředitel škol. Děti mohou být přijímány i během roku, pokud to umožní kapacita. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. Ředitel školy vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy v souladu s 34 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení a směrnicí Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Přednostně jsou přijímány ty děti, které v následujícím roce zahájí školní docházku do ZŠ. Děti jsou zpravidla přijímány od 3 let v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Jestliže je volná kapacita MŠ, přijímají se i děti mladší, musí však dovršit tří let do konce kalendářního roku. Děti jsou přijímány na zkušební dobu max. tři měsíce. Upřednostňujeme postupné prodlužování pobytu dítěte v MŠ počínaje chvilkou strávenou v přítomnosti rodičů a konče celodenním pobytem. Provoz mateřské školy od 6.30 do hodin. Mateřská škola je trojtřídní. Třídy jsou věkově smíšené, navštěvují je děti od 3 do 7 let. Vchody do všech tříd mateřské školy jsou otevřeny: v době příchodu dětí od 6.30 do 8.15 hod. a v době odchodu od do hod. odpoledne od do hod. Mimo tuto dobu je možný přístup do jednotlivých tříd za pomocí označených zvonkových tlačítek, která jsou umístěna u plotu před mateřskou školou na stojanu. Budova se uzamyká z bezpečnostních důvodů. Provoz třídy je vyvěšen na nástěnce pro rodiče v každé dětské šatně. Pokud mají rodiče zájem přivádět dítě později, dohodnou se s učitelkou ve třídě, kam jejich dítě patří. 2

3 Pokud dojde z provozních důvodů k nějaké změně v provozu třídy, je informace o umístění dětí zveřejněna v přízemí u vchodu nebo na vchodových dveřích. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy stanovuje ředitel školy se zřizovatelem dle 3 odst. 1, 2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Pro otevření MŠ stanovil ředitel školy spolu se zřizovatelem minimální počet 8 dětí. Po dohodě se zřizovatelem a ředitelem školy je provoz školy přerušen v měsíci červenci nebo v srpnu na 3 až 4 týdny a na konci prosince. Předávání a vyzvedávání dětí Dítě musí být do MŠ přivedeno a předáno učitelce jedním ze zákonných zástupců nebo jím pověřenou osobou. Rodiče jsou zodpovědní za to, že dítě předávají zdravé. Při předávání informují učitelku o zdravotním stavu dítěte, případně upozorní na potíže. Pokud si rodiče přejí, aby dítě vyzvedávala jiná osoba např. sourozenec, prarodič apod. vyplní a podepíší tiskopis zmocnění rodičů na celý školní rok. Tiskopis si vyžádají u své učitelky, kam dítě patří. Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte. Předat dítě pověřené osobě i mimořádně lze jen na základě písemného zmocnění. Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas, tj. do hodin, kdy provoz MŠ končí. V případě opoždění bude sepsán s rodiči zápis. Opakované případy opoždění jsou považovány za narušování provozu školy. Stravování dětí, omlouvání nepřítomnosti, úplata za školní stravování dětí Je- li dítě umístěno v mateřské škole, vždy se musí stravovat. Doby podávání jídel: dopolední svačina oběd odpolední svačina hod hod hod. Ve všech třídách je dodržován pitný režim. Odpolední svačinu si dítě odcházející dříve nebo dítě, které ji nedojedlo, může odnést domů. V tom případě provozovatel mateřské školy nezodpovídá za případné zdravotní problémy způsobené konzumací svačiny nevhodně uchovávané mimo prostory mateřské školy. Odhlášení obědů se přijímá vždy do hodin předchozího dne na tel Písemně do sešítků v šatnách MŠ den předem do hod. V případě neomluvené absence nebude platba stravného odečtena (vrácena). V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu v MŠ v první den nemoci nebo nepřítomnosti. (Strava se vydává do čistých jídlonosičů, nikoli do sklenic a podobně. Vydávání stravy v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se řídí směrnicí pro stravování). Rodiče mají možnost 1. den nemoci dítěte vyzvednout si stravu v ZŠ školní jídelna, nebo v mateřské škole podle směrnice pro stravování. Je-li v další dny dítě neomluvené, strava propadá a je účtována částka za stravu + režijní náklady. 3

4 Stravné se platí vždy do 15. dne v měsíci, prostřednictvím účtů nebo hotově v ZŠ u paní účetní Demelové. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne-li se s ředitelem školy, může být vzdělávání ukončeno. Úplata je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 35 odst. 1). Bližší informace o stravování na tel /ZŠ/ nebo paní Jirsová - vedoucí školní jídelny tel Pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do mateřské školy, oznámí tuto skutečnost řediteli školy a dohodnou odhlášení stravného, případně vrácení přeplatku. Úplata za vzdělávání v mateřské škole Dle 123 zákona č. 561/2004 Sb. dále jen školského zákona a 6 vyhlášky č.14/2005 Sb. a pozdějších předpisů platí směrnice vydaná ředitelem školy o vybírání úplaty za vzdělávání v mateřské škole na každý školní rok. Úplata za vzdělávání + stravné se hradí bezhotovostním převodem nebo v hotovosti, po dohodě v kanceláři ZŠ s paní účetní Demelovou. Rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy budou hradit úplatu na neinvestiční náklady. Základní částka úplaty je stanovena vždy na období jednoho školního roku směrnicí vydanou ředitelem školy. Splatnost úplaty je vždy do 15. dne v měsíci za příslušný kalendářní měsíc. Dětem v posledním ročníku mateřské školy a dětem, kterým je v daném školním roce povolen odklad školní docházky, bude poskytováno vzdělávání bezúplatně dle 123 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 a 1 odst. 7 vyhlášky č.14/2005 Sb. Od hrazení bude osvobozeno dítě, jehož zákonní zástupci jednoznačně prokáží, že pobírají sociální příplatek ( 20 až 22 zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče ( 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., vyhláška č. 14/2006 Sb. 6 odst. 3 a ve znění pozdějších předpisů). Zákonnému zástupci dítěte v případě zdravotních či jiných závažných důvodů, kdy dítě nebude pobývat v mateřské škole ani jeden den v měsíci, a zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše na 4 hod. denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte ( 30 odst. 3 písm. a) zákona č.117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Základní částku za předškolní vzdělávání za příslušný kalendářní měsíc lze poměrně snížit. O snížení úplaty v případě, že dítě nenavštěvuje měsíc MŠ, či o osvobození od úplaty rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud však nebude rozhodnuto o snížení či osvobození, musí být úplata uhrazena. V případě přerušení provozu mateřské školy (v červenci nebo v srpnu) se úplata poměrně sníží. Ukončení předškolního vzdělávání Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle 35 školského zákona v těchto případech: Pokud dítě bez omluvy zákonného zástupce se nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny. 4

5 Pokud ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení. Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne je s ředitelem školy, popřípadě pověřenou pracovnicí jiný termín úhrady ( 35 odst. 1 písm. d). Rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost řediteli MŠ a dohodnou odhlášení stravného, případně vrácení přeplatku. Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ. Oblečení a obutí dětí Rodiče vodí děti do MŠ čisté, oblečené a obuté vhodně a přiměřeně počasí. Dítě v MŠ potřebuje náhradní oblečení, sportovní oblečení, vhodnou obuv na zahradu či vycházku, bačkory (z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle), pyžamo nebo noční košili, doporučujeme dva látkové kapesníky (denně čisté) nebo papírové kapesníky. Všechny věci dítěte musí být zřetelně podepsány a uloženy v šatnovém bloku, obuv v botníku, pouze pyžamo nebo noční košili má dítě ve třídě. Za nepodepsané věci či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, škola neručí. o Upozornění: Škola neručí za ztrátu zlatých či stříbrných náušnic, přívěsků, prstýnků ani za úraz, který byl jimi způsoben. Zdravotní péče o děti Při ranním filtru tj. v době převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřenou osobou má učitelka právo dítě odmítnout z důvodu nachlazení, či jiných příznaků (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Naší povinností je chránit zdraví dětí. Zjistíte-li sebemenší příznaky nemoci, nedávejte dítě do kolektivu. Uchráníte tak své dítě před zhoršením nemoci a ostatní děti před možnou nákazou. Dítě, které doma zvracelo nebo mělo střevní potíže či teplotu, do mateřské školy nepatří. Při příznacích onemocnění dítěte (teplota, zvracení, bolesti břicha) či jeho úrazu v době pobytu v MŠ jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. V mateřské škole se nepodávají žádné léky s výjimkou léků na alergii, a to na základě písemného vyjádření lékaře v evidenčním listu. Výskytu pedikulózy se předchází pravidelnými kontrolami kštic dětí (zejména po delší absenci v mateřské škole). Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje dle pokynů Krajské hygienické stanice. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Učitelky vedou v třídní dokumentaci záznamy v případě změny zdravotního stavu dítěte v průběhu dne. Pedagogický pracovník si může vyžádat od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních. 5

6 Evidence dítěte Rodiče předají mateřské škole při nástupu Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněn pouze zdravotní stav dítěte (vyplní dětský lékař). Při nástupu dítěte do MŠ doplní učitelka spolu s rodiči ostatní údaje. Dále vyplněnou přihlášku ke stravování, tiskopis zmocnění osob k vyzvedávání dítěte na daný školní rok. Rodiče jsou povinni nahlásit v mateřské škole každou změnu v uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefonní číslo popř. změnu zdravotního stavu dítěte). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy. Režim dne Režim dne není pevně stanoven. V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti. Režim dne vychází z vývojových a věkových zvláštností, ze zájmu a potřeb dětí. U všech činností převládá hra jako dominantní metoda. Základním kritériem pro uspořádání režimu dne dětí je zajišťování správné životosprávy. Jsou to intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. Doba podávání stravy: hodin dopolední svačina hodin oběd hodin odpolední svačina K zajištění zdravého tělesného rozvoje se zařazují ve všech věkových skupinách tělovýchovné chvilky a ranní cvičení. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a dětí Za bezpečnost dětí v mateřské škole zodpovídají po celou dobu práce s dětmi učitelky a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Později učitelka nezodpovídá za bezpečnost dítěte v MŠ ani v areálu mateřské školy. Po předání dítěte učitelkou na školní zahradě opustí rodič či pověřená osoba s dítětem areál mateřské školy a to v nejkratší době obvyklou cestou. Na školní zahradě se již nezdržují. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku, (mimo území školy - maximálně za 20 dětí na jednu učitelku). Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů nebo rozdělením dětí na skupiny. Vedoucí učitelka školy určuje při specifických činnostech jako je např. výlet, další zletilé osoby, které pomáhají zajišťovat bezpečnost dětí a jsou v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Učitelky předají dítě pověřené osobě pouze na základě písemného zmocnění vyplněným zákonným zástupcem dítěte (tiskopis ve třídách a je vždy na jeden školní rok). Není možné vydat dítě na základě telefonické požádání. V době realizace zájmového kroužku flétna, odpolední setkání dětí z MŠ s rodiči, zodpovídá za děti, které se činností účastní, vždy učitelka a to od doby převzetí dětí do doby jejich předání. Děti z MŠ v Dolním Bousově jsou pojištěny proti úrazu u České pojišťovny ředitelem ZŠ. 6

7 V případě úrazu obdrží rodiče od vedoucí učitelky MŠ popř. třídní učitelky vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Každý úraz (i drobný) je zaznamenán do knihy úrazů. Při hře dětí ve třídách dbá učitelka na to, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Do mateřské školy nepatří drahé, střelné, bodné, poškozené hračky, které by ohrožovaly zdraví dětí. Za hračky z domova neručíme. Nedávejte dětem pantofle do třídy ani pro pobyt na zahradu. Všechny děti jsou si rovny, podporujeme přátelství. Podmínky k zajištění ochraně žáků před sociálně patologickými jevy Učitelky vhodnou formou, tj. na základě rozhovorů, diskuse, vyprávění, pohádek seznamují děti s nebezpečnými jevy jako je vandalismus, agresivita drogy, nepřátelství, násilí, diskriminace, ubližování, ponižování. Učíme je, aby uměly požádat o pomoc apod. Podmínky k zacházení s majetkem školy Při činnostech a hře vedou učitelky děti k šetrnému zacházení s majetkem školy, (neničit úmyslně společný majetek). Vedeme děti ke kamarádství, všichni jsme si rovni. Společně s dětmi si ve třídách vytváříme pravidla. Děti neodnášejí hračky z MŠ domů, které jsou majetkem školy. Práva a povinnosti dětí Každé dítě má právo na respektování Úmluvy o právech dítěte. Děti jsou si rovny. Každé dítě má právo na respektování vývojových, individuálních a speciálních vzdělávacích potřeb (možnost relaxovat, pracovat svým tempem). Dítě má povinnost zbytečně neničit majetek mateřské školy. Děti mají hračky volně přístupné a berou si je dle přání. Po skončení hry je zase uklidí na dané místo. Zbytečně je nepoškozují. Nehoupou se na židličkách. Dítě má právo vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení, podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Práva a povinnosti rodičů Rodiče mají právo žádat poskytnutí informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte. Rodičům budou v případě zájmu poskytovány odborné konzultace. Rodiče mají právo přihlásit své dítě do různých aktivit MŠ např. logopedie. Rodiče mají právo na dodržování zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů ze strany školy. Rodiče mají právo vyjádřit své dotazy a přání na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata vždy otevřená k diskusi. Rodiče mají právo podávat k řediteli školy stížnosti, oznámení a podněty. Rodiče mají právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího obsahu ŠVP (Školní vzdělávací program). 7

8 Rodiče mají povinnost oznámit delší nepřítomnost dítěte své učitelce, kam patří. Rodiče oznámí pozdější příchod do MŠ, (návštěva lékaře apod.). Rodičům doporučujeme postupný adaptační pobyt dítěte v MŠ. Změny v osobních údajích je zákonný zástupce dítěte neprodleně oznámit ve třídě (tzn. změnu bydliště, telefonu apod.). Konzultační hodiny: Při potřebě probrat nebo vyřešit jakékoliv záležitosti, lze domluvit termín konzultace s paní učitelkou, vedoucí učitelkou MŠ či ředitelem školy. Pokud máte nějaké dotazy, obracejte se na vedoucí učitelku mateřské školy- Marii Šedinovou v době od hod. v dolní třídě nebo se můžete domluvit telefonicky. Na ředitele školy s dotazy či přáním vždy po telefonické domluvě. Další informace: Informace o dětech poskytujeme rodičům v rámci každodenního kontaktu, pro případ delšího jednání, diskuse či předávání rad vyžadující delší časové rozmezí, je zapotřebí se domluvit s učitelkou, vedoucí učitelkou nebo ředitelem školy na termínu, kdy se Vám mohou plně věnovat. Rodičům nabízíme časopis Informatorium, odbornou literaturu a logopedickou pomoc. Náš ŠVP (Školní vzdělávací program) je Vám k dispozici v přízemí každého vchodu do budovy. Školní řád, platný od byl zrušen k Školní řád byl aktualizován k Účinnost: od Příloha č. 1 ke Školnímu řádu - Zásady provozního řádu V Dolním Bousově dne Vypracovala vedoucí učitelka MŠ Marie Šedinová Mgr. Miloslav Ječný ředitel školy 8

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/252/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace. Č.j.: 27ms/252/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace Č.j.: 27ms/252/2013 1 Údaje o zařízení: Název školy: 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace Adresa: Dvořákova

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace)

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) Školní řád mateřské školy je vytvářen v souladu se: zákonem č. 531/2004

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. 1.Organizace provozu

Školní řád. 1.Organizace provozu č.j. 419/2013 Ř Platnost od :02.09.2013 Skartační znak : S 10 Školní řád Školní řád Mateřské školy města Benátky nad Jizerou byl vypracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami. - 30

Více

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4 Školní řád Čj:22/2012 Obsah: 1. Cíle předškolního vzdělávání 2. Provoz mateřské školy 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací

Více

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.MŠ/68/2015 Ředitelka Mateřské školy, Ostrava Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvkové organizace, Jana Šoupala 1611/2,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Č.j.: 49/MSK/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCHÁNKY Vypracoval: Bc. Tereza Rejzlová Schválil: PaedDr. Jana Rejzlová Projednán na pedagogické radě dne: 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti dne: 26.8.2014

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace IČO: 49872206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA

Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace IČO: 49872206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace IČO: 49872206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce, osoby jimi pověřené, všechny

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Školní řád. I. Identifikace zařízení. II. Přijímací řízení. Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1

Školní řád. I. Identifikace zařízení. II. Přijímací řízení. Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Škola: Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Školní řád Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a na základě vyhlášky č.

Více

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád byl zpracovaný v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 14/2005 a 43/2006

Více

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, NA PASTVISKU- příspěvková organizace NA PASTVISKU 13 747 05 OPAVA Školní řád Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 Údaje o škole: Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE Zpracovala: Ivana Ledvinová, Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Kasejovice březen 2010 Obsah Úvod... Chyba! Záložka není definována.

Více

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793 Č.j.:ZŠMŠ395/2014MART ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: I. Základní ustanovení II. Organizace provozu školy

Více

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 5.5..2009 MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání 1. Cíle předškolního vzdělávání

Více