Školní řád. Do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu zpravidla v měsíci květnu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu zpravidla v měsíci květnu."

Transkript

1 Mateřská škola Hostinné Školní řád mateřské školy Č.j.: Účinnost od: Spisový znak: Skartační řád: 1. Přijímací řízení Školní řád Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů na informačních tabulích v mateřské škole, na webových stránkách MŠ a v kabelové televizi a Zpravodaji města. Do mateřské školy jsou přijímány děti pro nový školní rok na základě vyhlášeného zápisu zpravidla v měsíci květnu. Zákonní zástupci obdrží při zápisu žádost o přijetí, kterou vyplní na místě. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle předem stanovených kritérií a po ukončení zápisu do 30 dnů informuje rodiče. V případě, že počet zapsaných dětí překračuje počet dětí stanovených Vyhláškou č.14/2005 tj. 24 dětí ve třídě, požádá ředitelka zřizovatele o udělení výjimky navýšení počtu dětí, maximálně o 4 děti. Výsledky přijímacího řízení jsou před vydáním rozhodnutí zveřejněny na webových stránkách mateřské školy a na budově mateřské školy Tyršovy sady Hostinné. Do běžné třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, pedagogické poradny či speciálně pedagogického centra. Řídí se vyhláškou 73/2005 Sb., 1, 2, 3, 6 a 7 a 9). Ředitelka může rozhodnout o přijetí dítěte na zkušební pobyt, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce není-li při zápisu do mateřské školy zřejmé do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám školy. Do mateřské školy lze přijmout dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se může očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 1

2 Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky a s trvalým bydlištěm ve městě, a podle veřejnosprávní smlouvy v Klášterské Lhotě a v Čermné. O přijetí rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií 34 školského zákona a na základě správního řízení. Při přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Ředitelka může rozhodnout o stanovení zkušební doby pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně, zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy 2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy Provoz mateřské školy je celodenní. Od 6.30 hodin do hodin (škola se v 6.30 hodin odemyká a v hodin uzavírá). Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v hodin uzamčena. Rodiče, při příchodu, osobně předají dítě učitelce nejdříve v 6.30 hodin. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. Ostatní děti lze vyzvednout po odpolední svačině od hodin, dále pak podle potřeby rodičů. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky, rodič po domluvě oznámí učitelce na třídě. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob, než zákonných zástupců musí být výslovně uveden na zvláštním tiskopise a podepsaný zákonnými zástupci (tiskopis Zmocnění pro předávání dětí u ředitelky mateřské). Nezletilým osobám, např. sourozencům bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů. 3. Režim dne Časy jsou orientační. Náplň dne je variabilní a přizpůsobuje se potřebám dětí hod. - ranní scházení 2

3 hod. - ranní hry, pohybové aktivity pracovní a výtvarné činnosti, rozvoj dovednosti, schopnosti, ranní kruh 8,45. 9,00 hod. - dopolední svačina, průběžně dle potřeb dětí hod. - pobyt dětí venku; v době příznivého počasí se přesunují činnosti ven už po svačině hod. - příprava na oběd, oběd ,00 hod. - odpolední odpočinek 13,00 14,00 hod - nespavý režim, zájmové kroužky /výtvarných dovedností, dramatický/ hod. - odpolední svačina hod - odpolední zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí 4. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte, nebo jím pověřené osobě. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn., že se rodiče mohou s ředitelkou a tř. učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu. Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci, či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti samotné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce, rodiče pravdivě sdělí zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp.o problémech, které mělo předešlý den, či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy, popř. učitelce (žloutenka, neštovice aj.), po vyléčení 3

4 infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření Dítěte. V případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg aj.). Rodiče jsou bezodkladně vyrozuměni. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy. Ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět. Ani při cestě na místo, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, mráz, vítr). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází. Osobní věci dětí rodiče přinesou podepsané (pyžamo, bačkory, teplákovou soupravu pro pobyt venku, zástěrku, či tepláky pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Je potřeba, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Děti si mohou do MŠ nosit hračku, ale za ztrátu nebo poškození hraček, přinesených z domova nenese učitelka odpovědnost. Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání, spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků 1x týdně, dle potřeby i častěji. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb. 4

5 Všem osobám je v prostorách mateřské školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně - právní ochrany dětí městského úřadu skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno, nebo zanedbáváno. 5. Úplata za předškolní vzdělávání Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty je zveřejněn v každé třídě mateřské školy na místě určeném pro informace rodičům a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitelka školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná od do o prázdninách je výše úplaty stanovena 2/3 základní částky. Úplata je splatná podle zákona do 10. dne v měsíci. Po dohodě se zákonnými zástupci může být dohodnut i jiný termín (např. pokud jsou v daném termínu prázdniny, do doby nabytí právní moci rozhodnutí ředitelky školy). Rodiče přispívají na provoz MŠ Městskému úřadu Hostinné, dle vyhlášky částkou 260,-Kč (děti s celodenním provozem). Za děti s polodenním provozem 160,-Kč měsíčně. Bezhotovostní - trvalým příkazem z účtu. V tomto případě si rodič musí zadat trvalý příkaz již k 5.. dni v měsíci, aby mohla být transakce uskutečněna a částka fyzicky převedena do 10. dne v měsíci. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození, či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy Písemná žádost se podává ředitelce školy a musí obsahovat: 5

6 a)komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození, nebo snížení) b)jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte c)doložení odůvodnění(např. potvrzení odboru státní sociální podpory) d)jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele Osvobozen od úplaty bude rodič, který: a)pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže b)pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže Úplata bude snížena zákonnému zástupci dítěte, které dochází do mateřské školy 4 hodiny denně z důvodu: a)pobírání rodičovského příspěvku b)pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou Snížení úplaty pro 4 hodinové děti nepodléhá správnímu řízení, rodič dokládá potvrzení příslušného odboru státní sociální podpory o oprávnění na snížení úplaty. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 6. Stravování v mateřské škole Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka, po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole stravovalo vždy. Mateřská škola zajišťuje pro děti svačinu a přesnídávku, oběd je dovážen z jídelny Gymnázia a SOŠ Hostinné. Dítě, které po nemoci, nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 7,00 hodiny Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti, odhlaste dítěti stravu nejpozději do 7,00 ranní. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče stravu vyzvednout a to v době od hodin do hodin. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze v první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě za stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. 6

7 Přihlášky a odhlášky provádějte ústně, nebo telefonicky do mateřské školy na telefon Veškeré informace poskytne účetní mateřské školy. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 7. Práva a povinnosti rodičů Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče mohou kdykoli hovořit s učitelkami na třídách, je-li zajištěna bezpečnost dětí, delší rozhovor s učitelkou si mohou dohodnout v době, kdy není u dětí. Osobní jednání s ředitelkou mateřské školy je možné denně po předchozí domluvě v době od hodin do hodin, nebo jinak po předchozí domluvě. Rodiče mohou požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu mateřské školy. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání či výchovných problémů dítěte. Jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocněních, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání, či ohrozit zdraví ostatních dětí. V případě náhlého onemocnění či nepřítomnosti omluvit telefonicky, či osobně, nejpozději do druhého dne. Rodiče jsou povinni oznamovat škole změny údajů do školní matriky (evidence dětí). Řádně a včas hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty. V případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody. Pokud bude rodič porušovat školní řád závažným způsobem, např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy (pozdě vyzvedávat dítě z mateřské školy po ukončení provozu), může ředitelka ukončit docházku dítěte do mateřské školy. Ukončení docházky může ředitelka školy též z těchto důvodů: a)pokud dítě nezvládne adaptační program mateřské školy b)pokud doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař, nebo školské poradenské zařízení 8. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 7

8 Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem. Má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené, či s jiným infekčním onemocněním, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. 9. Práva dítěte Dítě má právo na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností. Na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi. Na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví. Užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství. 10. Povinnosti dítěte Dodržovat pravidla slušného chování. Dodržovat hygienické zásady. Dodržovat bezpečnostní zásady během celého pobytu v MŠ i mimo ní. Záměrně neničit vybavení MŠ a cizí věci. 11. Obsah předškolního vzdělávání Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogické pracovnice s odborným vzděláním. Vyučovacím jazykem je jazyk český. Vzdělávání v Mateřské škole Hostinné se uskutečňuje podle vzdělávacího programu s názvem " Školka pro všechny, je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program je k dispozici rodičům u vchodových dveří. Rodiče si jej mohou po domluvě s učitelkou zapůjčit, pořizovat z něj výpisy. Je vytvořen v souladu s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech. 12. Organizace provozu školy o hlavních prázdninách V měsíci červenci a srpnu je vždy pro všechny děti otevřena jedna mateřská škola. Zákonní zástupci jsou vždy dva měsíce předem 8

9 informováni o termínech zajištění provozu na jednotlivých mateřských školách - MŠ Tyršovy sady, Hasičská nebo A.Dvořáka. Rodiče v červnu nahlásí v kterém termínu bude dítě mateřskou školu navštěvovat učitelkám ve třídě. Seznam dětí je předán na MŠ která provoz zajišťuje. 13. Zacházení s majetkem školy Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. Školní zahrada a její vybavení slouží výlučně potřebám školy, rodičům není dovoleno je používat v době, kdy není na školní zahradě přítomna učitelka mateřské školy. V Hostinném Mgr.Vladimíra Svobodová ředitelka mateřské školy 9

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 ŠKOLNÍ ŘÁD Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: ŘŠ Změny: Skartační znak: S10 Identifikační údaje školy ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace 15.12.2014 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves 50306 Webové stránky:www.zshorineves.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí III. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání IV. Ukončení předškolního vzdělávání V. Evidence

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Pěnčín okres Liberec 463 45 Pěnčín 109 1.Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb.,

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Sportovní školka Praha 4

Sportovní školka Praha 4 PROVOZNÍ ŘÁD 1. Údaje o zařízení Adresa: PlayWisely - Sportovní školka Praha 4, Hornomlýnská 1231, Praha 4 Kunratice, 148 00 Provozovatel: Veronika Fílová - PlayWisely, U Parku 513, Dolní Břežany, 252

Více

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Čl. I. Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488 Školní řád Mateřské školy Č.j.: MSKA/045/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5* Změny: Vážení rodiče! Těší nás a vážíme si důvěry,

Více

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Školní řád 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání a vzdělávací program. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace. Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace. Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Vážení rodiče, těší nás a vážíme si důvěry, kterou jste nám prokázali tím,

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace. Školní řád Mateřské školy Chomutov Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Chomutov Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení... 2 Čl. 2. Přijímací řízení... 2 Čl. 3 Evidence dítěte... 2 Čl. 4

Více

Školní řád. 2. Přijímání a ukončování docházky dětí do MŠ. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Školní řád. 2. Přijímání a ukončování docházky dětí do MŠ. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Školní řád 1. Úvodní ustanovení Školní řád na školní rok 2014/2015 (dále jen školní řád) upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí Mateřské školy Přezletice, Kaštanová 417.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491

Školní řád. Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace. Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany IČO 03287491 Školní řád Zpracovala: Bc. Pavlína Matoušková, ředitelka školy účinnost od: 1. 9. 2014 závaznost: Školní

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA PANENSKÉ BŘEŽANY Tel. číslo: 283970624 mail: zsbrezany@seznam.cz www.zsmsbrezany.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY školní rok 2013/2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ŠKOLNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT Nade Mží 1 318 00 Plzeň 1) Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Malý svět, Nade Mží 1, 318 00

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Č.j.: 201/ 2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Bc. Pavla Olšáková Mgr. Pavel Lokaj Pedagogická rada projednala dne:

Více

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. č.j.šř 1/2009. Ředitelka MŠ

Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. č.j.šř 1/2009. Ředitelka MŠ Mateřská škola Jiříkov,Filipovská 686,okres Děčín,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD č.j.šř 1/2009 S účinností od: 1.9.2009 vypracovala: Majáková Lenka Ředitelka MŠ Obsah: Mateřská škola Jiříkov, Filipovská

Více