Školní řád mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád mateřské školy"

Transkript

1 Školní řád mateřské školy V Brně: Mgr. Milada Kondlerová

2 Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Školní řád mateřské školy Obecná ustanovení: Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Úmluvou o právech dítěte, vyhláškou 214/2012, vyhláškou 107/2005 ve znění 463/2011 a jinými souvisejícími normami. Tento dokument schválila Pedagogická rada školy dne a Školská rada dne

3 OBSAH: I. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 II. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ, VZÁJEMNÉ VZTAHY S PEDAGOGY... 5 A) PRÁVA A POVINNOSTÍ DĚTÍ... 5 B) PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ... 6 C) POVINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY... 7 III. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY... 9 A) PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM... 9 IV. ORGANIZACE PROVOZU A) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ B) EVIDENCE DĚTÍ C) UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ D) OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI E) PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VI. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VII. STRAVOVÁNÍ VIII. PODÁVÁNÍ INFORMACÍ IX. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A OCHRANY PŘED PATOLOGICKÝMI JEVY A) ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY DĚTÍ B) OCHRANA PŘED PATOLOGICKÝMI JEVY V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU JE ZÁKLADNÍM PRVKEM VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA C) PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY D) ŽIVOTOSPRÁVA E) ZNALOSTNÍ KOMPETENCE X. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

4 I. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání: 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku; 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji; 3. na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání; 4. spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem vyvíjet aktivity, organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti; 5. napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání; 6. poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 4

5 II. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ, VZÁJEMNÉ VZTAHY S PEDAGOGY A) Práva a povinností dětí Práva dětí: 1. má právo na hru, odpočinek, svobodnou volbu činností a oddechové činnosti, soukromí; 2. má právo na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individuálními potřebami, schopnostmi a možnostmi; 3. vyjadřování svého názoru, naslouchání jiným, hledání společných řešení; 4. má právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu a respektování jeho individuality; 5. podílení se na plánování programu; 6. účastnit či neúčastnit se činností nabízených učitelkou nebo dětmi, ale respektovat ostatní děti při jiné činnosti, nerušit je; 7. uspokojování svých přirozených potřeb samostatnému vykonávání sebeobslužných činností; 8. užívání prostředí školy na základě předem domluvených pravidel (odcházení ze třídy po domluvě s učitelkou, ohleduplné zacházení s hračkami); 9. má právo na bezplatné vzdělání; 10. má právo na bezpečné a prosociální prostředí; 11. oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova; 12. kdykoliv se napít, jíst pouze to a tolik, kolik chtějí; 13. jít na toaletu. Povinnosti dětí: 1. chovat se podle pravidel, která si společně dohodnou na začátku školního roku; 2. hrát si tak a podle toho, který koutek si zvolí; 3. po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo; 4. samostatně používat WC; 5. být samostatné při hygieně; 6. upevňovat si společenské návyky; 7. mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči; 8. neničit práci druhých; 9. chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily (v opačném případě se omluvit); 10. konflikty se snažit řešit domluvou; 11. dodržovat pravidla pro bezpečné chování. 5

6 B) Práva a povinnosti rodičů Práva rodičů: 1. má právo podílet se na dění v MŠ; 2. má právo být informován o dění ve škole a seznámit se základními materiály, jimiž se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, spolurozhodovat při řešení problémů; 3. má právo být pravidelně informován o vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou výchovné i jiné problémy; 4. má právo být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte; 5. má právo si požádat v případě úrazu dítěte v MŠ o vyhotovení záznamu o úraze (pro odškodnění bolestného pojišťovnou poškozeného); 6. má právo, aby mu škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a vzdělávání jeho dítěte; 7. má právo na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne; 8. má právo na oboustrannou důvěru, otevřenost, respekt a ochotu; 9. má právo být přítomen po domluvě s učitelkou ve třídě se svým dítětem; 10. má právo spolupracovat s MŠ, účastnit se akcí pořádaných MŠ; 11. projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce; 12. přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy. Povinnosti rodičů: 1. má povinnost poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a při změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.); 2. má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ dle dohody s ředitelkou školy, předávat dítě do péče MŠ zdravé a v dohodnutém čase si dítě vyzvedávat z MŠ; 3. má povinnost omluvit a zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je ze stravování; 4. má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte nebo kolektivu dětí; 5. má povinnost zúčastnit se na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jeho dítěte; 6. má povinnost uhradit ve stanoveném termínu úplatu za stravování dítěte; 7. je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ; 8. má povinnost respektovat provoz mateřské školy; 9. má povinnost předávat dítě zdravé (v MŠ se léky na doléčení nepodávají), vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ; 10. má povinnost respektovat bezpečnost svého dítěte i ostatních dětí; 6

7 11. má povinnost respektovat hygienická hlediska (např. nošení vlastních hraček do MŠ s respektováním pravidel dané třídy); 12. má povinnost vycházet vstříc v respektování hygienických zásad v MŠ (používání návleků, zákaz kouření v objektu MŠ, neodhazovat papíry atd.); 13. má povinnost uhradit včas úplatu za stravu (v případě nečekané situace lze dohodnout jiný termín úhrady na základě dohody mezi ředitelkou a zákonným zástupcem). C) Povinnosti mateřské školy Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. ve znění 159/2010 o svobodném přístupu k informacím. 1. pedagog přispívá svou činností k naplnění uvedených práv dítěte; 2. zajistí kvalitní logopedickou péči, respektovat osobní psychomotorické tempo dětí, jejich individuální zvláštnosti; 3. učitelka plánuje pohybové činnosti na správné držení těla a rozvoj motorických dovedností (tělocvičnu, jednou týdně využívá bazén); 4. učitelka organizuje řízené činnosti pro různě velké skupiny, vytváří prostor pro setkávání všech dětí s přihlédnutím k potřebám dětí; 5. učitelka vede záznamy o pedagogickém pozorování a logopedické intervenci; 6. pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců dětí a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci; 7. je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem; 8. má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí; 9. rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy, všichni pedagogičtí pracovníci znají své kompetence, které jsou určeny v pracovních náplních; 10. mateřská škola má zavedený vnitřní informační systém: ředitelka zástupce ředitelky vedoucí učitelka učitelky MŠ, plán práce, měsíční plán akcí, každodenní setkávání pedagogických pracovníků MŠ; 11. povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou uvedeny v Organizačním řádu školy; 12. ředitelka zapojuje učitelky do řízení MŠ, respektuje jejich názor; 13. kontrolní a hospitační činnost slouží jako nástroj k zefektivnění pedagogické práce; 14. učitelky jsou včas a v dostatečné míře informovány o záležitostech školy; 15. ředitelka dává učitelkám prostor k samostatnému rozhodování o realizaci vlastních nápadů; 16. zásadní problémy řeší všechny učitelky společně; 17. ředitelka užívá jasná pravidla finančního ohodnocení učitelek; 18. učitelky přicházejí s podněty a nápady k rozvíjení programu školy; 7

8 19. učitelky se v průběhu roku pravidelně setkávají na pedagogických poradách, pracují na tvorbě ŠVP, TVP, vzájemně konzultují, analyzují svoji práci; 20. učitelky si uvědomují osobní odpovědnost za naplňování programu školy, vzájemně se informují a domlouvají na požadavcích, které mají na chování, pracovní postupy a vytváření vědomostí, dovedností a návyků dětí; 21. vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky; 22. ředitelka zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost (webové stránky, propagační materiály); 23. učitelky MŠ úzce spolupracují s učitelkami ZŠ (vzájemné hospitace učitelů, návštěvy předškolních dětí v první třídě ); 24. učitelky nabízí a domlouvají odbornou pomoc rodičům a konzultace se školním psychologem, pracovníky SPC při vzdělávání nebo výchovných obtížích jejich dětí. 8

9 III. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY Provoz mateřské školy ve školním roce 2012/2013 je od 6.30 hodin do hodin. V jiný než MŠ doporučený čas lze dítě přivést/vyzvednout po předběžné domluvě s učitelkou, aby byla pro dítě zajištěna strava a bezpečnost. Provoz jednotlivých tříd je vyvěšen na nástěnce u vchodu do MŠ. 1. v případě nevyzvednutí dítěte z mateřské školy, po vyčerpání veškerých telefonických možností spojit se se zákonnými zástupci a rodinnými příslušníky učitelka kontaktuje sociální pracovnici podle zákona č. 359/1999Sb. 15, která zajistí dítěti péči vhodným a povoleným způsobem; 2. u rozvedených manželů nesmí učitelka bez soudního rozhodnutí předat dítě tomu z rodičů, který nemá dítě svěřeno do péče; 3. příchody i odvádění dětí se individuálně upřesňuje s třídní učitelkou, pokud nastane změna, ze strany zákonných zástupců, jsou povinni tuto změnu projednat s třídní učitelkou; 4. zabezpečení budovy provádí školník. A) Provoz a vnitřní režim 1. školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku; 2. předškolní vzdělávání má dvě třídy, do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různých ročníků věkových kategorií; 3. provoz MŠ zahájen 6.30 hod. a ukončen hod.; 4. denně probíhá individuální logopedická péče a skupinová logopedická péče; 5. jednou týdně se využívá školní bazén, brouzdaliště, vířivku; 6. po snídani (7.30 hod.) přivádí do MŠ internátní děti asistentka; 7. po skončení pracovní doby odvádí učitelka MŠ internátní děti na internát a předává je jejich vychovatelkám; 8. příchody i odvádění dětí se individuálně upřesňuje s třídní učitelkou, pokud nastane změna, ze strany zákonných zástupců jsou povinni tuto změnu projednat s třídní učitelkou; 9. počty dětí odpovídají zařazení do sítě škol, hygienickým požadavkům a vyhlášce č. 73/2005 Sb. v platném znění; 10. pracovní povinnosti pedagogických pracovníků vychází z Pracovní náplně, Zákoníku práce, ŠVP pro předškolní vzdělávání, Ročního plánu a závěrů pedagogických porad; 11. údržba školy a úklid se řídí obecně závaznými předpisy a konkretizují se v pracovních náplních správních zaměstnanců. 9

10 Režim dne zahájení provozu MŠ všechny děti se schází ve třídě Oveček nebo Berušek dle služeb jednotlivých učitelek, věnují se činnostem a hrám dle vlastního výběru individuální logopedická intervence individuální logopedická intervence, hry a činnosti dle vlastního výběru v kmenové třídě, postupné zapojení do činností řízených učitelkou (ŠVP), skupinová logopedická intervence hry a činnosti dle vlastního výběru v kmenové třídě, postupné zapojení do řízených činností plánovaných učitelkou v souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP), skupinová logopedická intervence přesnídávka během této doby se mohou děti podle potřeby najíst pobyt venku (první skupina) pobyt venku (druhá skupina) oběd (první skupina) oběd (druhá skupina) příprava na odpočinek, děti na dopolední pobyt v MŠ se rozchází domů příprava na odpočinek, děti na dopolední pobyt v MŠ se rozchází domů odpolední odpočinek děti, které nespí, se mohou po krátkém odpočinku věnovat klidným činnostem postupné vstávání, svačinka, činnosti dle volby dětí (první skupina) postupné vstávání, svačinka (druhá skupina) děti přechází do třídy Berušek nebo Oveček skupinová logopedická péče, hry do rozchodu dětí ukončení provozu MŠ (dle požadavků rodičů) 1 týdně v dopoledních hodinách sportovní aktivity v tělocvičně nebo plaveckém bazénu školy. Třída, ve které se děti scházejí a rozcházejí je vždy označena cedulkou na zvonku. Na logopedickou intervenci, pobyt venku a oběd se jednotlivá oddělení střídají dle služeb učitelek. 10

11 IV. ORGANIZACE PROVOZU A) Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy (zákon 561/2004, 34) na následující školní rok probíhá ve stanoveném termínu, informace na nástěnce u vchodu do MŠ a Přijetí dítěte do MŠ se řídí kritérii přijímacího řízení, které stanovuje ředitelka školy v souladu s platnou legislativou. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy, délku pobytu a způsob a rozsah stravování (polodenní, celodenní nebo 4 hod. denně). Tento pobyt je stanoven na celý rok, neboť podle něj jsou napočteny úvazky zaměstnanců a mzdové prostředky. Dítě je do mateřské školy přijímáno na základě žádosti rodičů. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout u sociální pracovnice školy. Po obdržení přihlášky o přijetí dítěte do MŠ vydá ředitelka rozhodnutí o přijetí nepřijetí dítěte do MŠ. Na základě písemného vyjádření poradenského zařízení, nebo lékaře rozhodne ředitelka o přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Podle zákona č. 258/2000 Sb., 50 ve znění 298/2011 o ochraně veřejného zdraví mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci B) Evidence dětí Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu nebo Přihlášky do mateřské školy dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 159/2010 Sb. C) Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmu dítěte): 1. zákonní zástupci dítě neomluví a to se nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než měsíc; 2. ukončení doporučí v průběhu pobytu dítěte lékař nebo poradenské zařízení, SPC; 3. zákonný zástupce opakovaně (tedy nejméně dvakrát) neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady; 4. při ukončení docházky dítěte z potřeb rodičů stěhování, nemoc dítěte, změna MŠ podají rodiče písemné oznámení o ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 11

12 D) Omlouvání nepřítomnosti 1. Nemůže-li dítě z jakýchkoliv důvodů navštěvovat MŠ, oznámí rodiče příčinu nepřítomnosti osobně nebo zápisem do sešitu u hlavního vchodu odhlášení stravy, popřípadě telefonicky; 2. rovněž osobně nebo telefonicky oznámí zpětný nástup do MŠ vždy den předem; 3. je-li nepřítomnost v MŠ delší jak měsíc, je nutno docházku omluvit potvrzením od lékaře; 4. rodiče předávají dítě do MŠ zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole, učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí; 5. při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři Zplnomocnění v příslušné třídě MŠ. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných, informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce u vchodu. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. E) Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy Provoz mateřské školy lze přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah přerušení stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně měsíc předem nebo neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne (např. podzimní prázdniny a nenaplnění dostatečného počtu dětí). Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. 12

13 V. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 1. pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte je nutné tuto skutečnost nahlásit písemně na tiskopisu Žádost o odklad povinné školní docházky ředitelce školy nejpozději do konce února, aby dítěti bylo rezervováno místo v MŠ pro příští školní rok; 2. není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte písemnou žádostí, podloženou posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře o odklad ředitele základní školy, po obdržení rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné základní školy předá rodič kopii ředitelce MŠ. 13

14 VI. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Úplata za předškolní vzdělávání nebyla stanovena. 14

15 VII. STRAVOVÁNÍ Organizace a rozsah stravování v MŠ a úplata za stravování se řídí platnými právními předpisy pro školní stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy. Svačina se dětem podává dle rozpisu jednotlivých tříd, na oběd chodí děti do školní jídelny v budově školy přesnídávka oběd (první skupina) oběd (druhá skupina) odpolední svačina Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne, v letních měsících i na školní zahradě při pobytu venku. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce MŠ. 1. dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo; 2. první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole a zákonný zástupce má právo si oběd odebrat od hod. v jídlonosiči, strava je určena pro přímou spotřebu, pokud si oběd neodhlásí předem, bude započítán do úhrady stravného, ostatní dny nemoci nemá dítě nárok na dotovanou stravu a zákonní zástupci jsou povinni dítě odhlásit nebo hradit plnou cenu stravy, včetně provozních nákladů, tj. cena o 21,- Kč na den vyšší; 3. odhlašování a přihlašování stravy je možné do 13hodin, tel. č.: nebo , 4. způsob platby stravného úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne předchozího kalendářního měsíce na měsíc další, forma úhrady: složenkou, převodem z účtu, hotově v kanceláři vedoucí kuchyně; 5. vracení přeplatků finanční vyrovnání za odhlášené stravné je odpočítáno vždy při další platbě; 6. stravování mimo výuku v době prázdnin nebo při udělení ředitelského volna bude v případě zájmu stravování dětí MŠ zajištěno z úsporných důvodů od polovičního počtu žáků oproti ZŠ tj. od 7 dětí a více za cenu potravin bez provozních nákladů; 7. čip k identifikaci strávníka čip dostane každé dítě zdarma a jsou uloženy v jídelně ve skříňce; 8. stravování v době hlavních prázdnin se neposkytuje. 15

16 VIII. PODÁVÁNÍ INFORMACÍ 1. formou individuálních denních pohovorů s učitelkami; 2. formou písemnou letáčky, nástěnky, poutače; 3. po dohodě termínu s ředitelkou školy; 4. vedoucí školního stravování v době pracovních hodin; 5. formou třídních schůzek, besídek apod.; 6. na internetových stránkách; 7. em na adresu rodičů. 16

17 IX. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A OCHRANY PŘED PATOLOGICKÝMI JEVY Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. A) Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí 1. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám (na základě písemného pověření zástupcem dítěte) nebo jinému pedagogovi školy. V případě nevyzvednutí dítěte z mateřské školy, po vyčerpání veškerých telefonických možností spojit se se zákonnými zástupci a rodinnými příslušníky učitelka kontaktuje sociální pracovnici podle zákona č. 359/1999Sb. 15, která zajistí dítěti péči vhodným a povoleným způsobem. U rozvedených manželů nesmí učitelka bez soudního rozhodnutí předat dítě tomu z rodičů, který nemá dítě svěřeno do péče. Příchody i odvádění dětí se individuálně upřesňuje s třídní učitelkou, pokud nastane změna, ze strany zákonných zástupců, jsou povinni tuto změnu projednat s třídní učitelkou; 2. rodiče nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné a nevhodné předměty, pantofle z hygienických důvodů i kvůli úrazu; 3. rodiče i zaměstnanci školy průběžně děti upozorňují na nebezpečí, vysvětlují jim, jak se v nebezpečných situacích chovat; 4. při chůzi po schodech dbají, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí; 5. rodiče odpovídají za přiměřené a vhodné oblékání dítěte po zdravotní i bezpečnostní stránce (proti úrazu, ); 6. všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení, zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte; 7. každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní třídní učitelka Protokol o úraze; 8. do MŠ může docházet jen dítě zdravé, bez nejmenších příznaků nemoci a léků; 9. za akutní zdravotní potíž se považuje také pedikulóza, při jejím zjištění se postupuje podle směrnice výskyt pedikulózy; 10. při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví; 11. do školy v přírodě nemohou být na základě posudku lékaře vysláni děti, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi, zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti; 12. děti jsou vedeny rodiči i pedagogy k dodržování hygienických návyků; 13. rodiče jsou povinni předkládat škole potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte; 14. zákonní zástupci i všichni zaměstnanci školy jsou povinni chránit dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání, dávat dítěti možnost vyjádřit svůj názor, naslouchat mu; 17

18 15. stravování v MŠ zabezpečují kvalifikované kuchařky proškolené o dodržování hygienických podmínek ve stravování. B) Ochrana před patologickými jevy v předškolním věku je základním prvkem výchova ke zdravému způsobu života Patří sem: 1. sebedůvěra, samostatnost a sebejistota; 2. dobré sebevědomí (využití pochvaly); 3. dobrá schopnost vzdorovat nepříznivému vlivu okolí; 4. odolnost vůči neúspěchu (přiměřené a rozumné cíle pro dítě); 5. dobré způsoby, jak zvládnout obtížné situace; 6. jasná pravidla (přiměřená odpovědnost dítěte); 7. klidné prostředí (pocit lásky, vytváření vztahu k sobě samému); 8. spolupráce s rodiči spolupráce s příslušnými organizacemi. Prostředky: 1. knihy, které rozlišují dobro a zlo; 2. výchovné programy (Ekocentrum, Lipka, Jabloňka, Policie); 3. dostatečné a přiměřené informace na otázky dětí; 4. otevřenost školy vůči existujícím problémům a aktuálnímu dění; 5. bohatá a rozmanitá nabídka činností; 6. hodně podnětné, pestré a upravené, dostatečně psychosociálně bezpečné prostředí. C) Psychosociální podmínky 1. všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, ve kterém se cítí spokojeně, jistě a bezpečně; 2. péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech, pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a kterou navozuje příjemný vztah důvěry a spolupráce; 3. děti mají příležitost vidět konkrétní vzájemnou pomoc pedagogických i nepedagogických zaměstnanců; 4. děti mezi sebou respektují pravidla komunikace a naslouchání; 5. dítě se adaptuje na docházku do MŠ ve společnosti rodičů tak dlouho, jak potřebuje; 6. učitelka dává možnost dokončit činnost, dohrát si hru, včas upozorňuje na ukončení činnosti, respektuje osobní tempo dítěte; 7. děti zažívají pocit přijetí, sounáležitosti, důležitosti pro skupinu; 18

19 8. děti se podílejí na tvorbě pravidel, která jsou ve třídě viditelně vyvěšena, dohodnutá pravidla respektují; 9. učitelka se věnuje dostatečně vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňuje (prevence šikany); 10. učitelka vede děti k tomu, aby nejdříve hledaly řešení svých problémů; 11. děti se obracejí na učitelku s návrhy aktivit; 12. místo pochval a trestů poskytuje učitelka dětem věcnou zpětnou vazbu o jejich chování a činnostech; 13. učitelka používá prostředky pozitivní motivace, převažuje pochvala, podporuje děti nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si; 14. problémy, se kterými se děti na učitelku obracejí, chápe vždy vážně, rozvíjí v dětech toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu; 15. učitelka si všímá projevů emocionálních poruch dítěte, případné problémy konzultuje s psychologem SPC. Další záměry: 1. podporovat samostatnost u dětí; 2. podporovat sebeúctu u dětí; 3. podporovat vzájemné pozitivní vztahy a sociální cítění; 4. zkvalitňovat komunikační dovednosti; 5. podporovat děti ve vlastním hodnocení; 6. podporovat u dětí pocit bezpečí a jistoty jasně vymezenými pravidly. D) Životospráva 1. jídelníček je sestavován s přihlédnutím k racionální výživě; 2. každý den je na jídelníčku ovoce nebo syrová zelenina; 3. zaměstnanci školní jídelny podávají jídlo esteticky upravené; 4. k pití je po celý den k dispozici neslazený nebo slazený čaj, učitelka připomíná dětem důležitost pití; 5. vedoucí ŠJ sleduje skladbu jídelníčku a vyhodnocuje spotřební koš; 6. je dodržováno maximálně 3 hodinové rozmezí mezi jídly; 7. organizace dne je pouze orientační s ohledem na dobu pobytu venku a 2 3hodinový interval mezi jídly; 8. dopolední svačinky si děti mohou brát dle své potřeby v časovém rozmezí ; 9. děti dochází na oběd do školní jídelny, kde stolují ve vymezeném prostoru pro MŠ; 10. učitelka nabízí a motivuje děti, aby ochutnaly jídlo, které nemají rády, ale je pro ně zdravé; 11. učitelce se daří dodržovat čas odchodu na pobyt venku; 19

20 12. děti odchází na pobyt venku za každého počasí (vyjma prudkého deště, velkých mrazů a při špatné kvalitě ovzduší); 13. v letních měsících se činnosti přesouvají ven v dopoledních i odpoledních hodinách; 14. děti mají možnost volného pohybu v prostorách celé MŠ; 15. mají možnost navštěvovat tělocvičnu s dostatkem nářadí a náčiní pro pohybové aktivity; 16. ve třídě je viditelný neustálý přirozený pohyb dětí; 17. děti dodržují dohodnutá pravidla o bezpečném zacházení s nářadím, náčiním; 18. učitelka omezuje sezení dětí u stolečků na nejmenší možnou míru; 19. zahrada umožňuje dostatek příležitostí k různorodému spontánnímu pohybu; 20. děti, které mají nízkou potřebu spánku, se mohou po půlhodinovém odpočinku věnovat klidovým aktivitám ve třídě (prohlížení knih, kreslení, společenské hry). Další záměry: 1. vytvořit podmínky pro oslavu narozenin dětí; 2. vytváření dostatečného časového prostoru pro spontánní hry; 3. vytvořit podmínky pro zajištění pohybových aktivit ve třídách; 4. při pobytu venku podporovat ekologické aktivity; E) Znalostní kompetence 1. děti umí realisticky odhadnout své síly, tzn. nepřeceňovat je ani je nepodceňovat; 2. rozvíjí schopnost přizpůsobit se životu v sociální komunitě; 3. vnímají okolní svět, přiměřeně kriticky myslí a rozhodují se; 4. jsou motivovány k aktivnímu poznávání a prožitkům; 5. znají, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí, co mu škodí; 6. rozvíjí dovednosti, které vedou k osvojení zdravého životního stylu; 7. rozumí tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví; 8. zajímají se o udržování svého těla ve zdraví, chápou, že zdraví musí chránit; 9. napomáhají vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky; 10. ví, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné; 11. ví, že existuje více možností řešení konfliktů; 12. své zdraví dokážou přizpůsobit sociálnímu prostředí; 13. uvědomují si své sociální role; 14. spoluvytváří prostředí pohody ve svém okolí. 20

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4 Školní řád Čj:22/2012 Obsah: 1. Cíle předškolního vzdělávání 2. Provoz mateřské školy 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice číslo: 2/2013 Vypracoval: PaedDr. Naděžda Bajerová, ředitelka MŠ Dne: 31. 08. 2013 Schválil: Účinnost od: 01. 09. 2013 Nahrazuje: Směrnici č. 2/2009 Poznámka: I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, NA PASTVISKU- příspěvková organizace NA PASTVISKU 13 747 05 OPAVA Školní řád Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 Údaje o škole: Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Tento Školní řád nabývá platnost dnem 2.1.2014 Č.j.: 12/2014-1 - Obsah: I. Cíle předškolního vzdělávání 3 II. Práva a povinnosti dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2012 Č.j.: - 1 - Obsah: I. Cíle předškolního vzdělávání 3 II. Práva a povinnosti dětí a rodičů,

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád pro MŠ Směrnice č.

Školní řád pro MŠ Směrnice č. Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace Školní řád pro MŠ Směrnice č. Zpracoval: Zdeňka Vávrová a kolektiv pedagogů Schválila a vydala: Bc. Mgr. Barbora Šovčíková Pedagogická rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793 Č.j.:ZŠMŠ395/2014MART ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: I. Základní ustanovení II. Organizace provozu školy

Více

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Č.j. 3/2009 Platnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 2.1 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD s účinností od 1. září 2014 Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD s účinností od 1. září 2014 Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD s účinností od 1. září 2014 Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Právní předpisy Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu školy, práva,

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád MŠ Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Č.j. MŠHŘ/128//2014 Školní řád Vydal : Marta Slouková Ředitelka

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy Mokré Lazce, příspěvkové organizace, Hájová 271 v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: Mateřská škola Malý svět Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň ředitelka školy: Mgr. Vlasta Willová telefon: 731 980 722

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 2/2012. Všeobecná ustanovení

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j. 2/2012. Všeobecná ustanovení Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace Spisový znak: 2.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 2/2012 Všeobecná ustanovení Ředitelka mateřské školy Jablonec nad Nisou, Hřbitovní

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Směrnice č. 6 Školní řád MŠ Vydal : Účinnost : Závaznost : Informace podána: Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace od 1.09.2013 Školní řád je závazný pro všechny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČIPERKA Článek 1 Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Pracoviště: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Ing. Petr Chalupa Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961, tel. 702159323, e-mail: huttova@mspolesna.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr.Ivana

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola 1.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Právní předpisy Školní řád upravuje činnost a pravidla provozu školy, práva, povinnosti a vzájemné vztahy všech zúčastněných v podmínkách mateřské

Více