Školní řád mateřské školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád mateřské školy"

Transkript

1 Školní řád mateřské školy V Brně: Mgr. Milada Kondlerová

2 Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Školní řád mateřské školy Obecná ustanovení: Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Úmluvou o právech dítěte, vyhláškou 214/2012, vyhláškou 107/2005 ve znění 463/2011 a jinými souvisejícími normami. Tento dokument schválila Pedagogická rada školy dne a Školská rada dne

3 OBSAH: I. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 II. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ, VZÁJEMNÉ VZTAHY S PEDAGOGY... 5 A) PRÁVA A POVINNOSTÍ DĚTÍ... 5 B) PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ... 6 C) POVINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY... 7 III. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY... 9 A) PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM... 9 IV. ORGANIZACE PROVOZU A) PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ B) EVIDENCE DĚTÍ C) UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ D) OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI E) PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VI. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VII. STRAVOVÁNÍ VIII. PODÁVÁNÍ INFORMACÍ IX. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A OCHRANY PŘED PATOLOGICKÝMI JEVY A) ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY DĚTÍ B) OCHRANA PŘED PATOLOGICKÝMI JEVY V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU JE ZÁKLADNÍM PRVKEM VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA C) PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY D) ŽIVOTOSPRÁVA E) ZNALOSTNÍ KOMPETENCE X. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

4 I. CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní vzdělávání: 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku; 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji; 3. na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání; 4. spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem vyvíjet aktivity, organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti; 5. napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání; 6. poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 4

5 II. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ, VZÁJEMNÉ VZTAHY S PEDAGOGY A) Práva a povinností dětí Práva dětí: 1. má právo na hru, odpočinek, svobodnou volbu činností a oddechové činnosti, soukromí; 2. má právo na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individuálními potřebami, schopnostmi a možnostmi; 3. vyjadřování svého názoru, naslouchání jiným, hledání společných řešení; 4. má právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu a respektování jeho individuality; 5. podílení se na plánování programu; 6. účastnit či neúčastnit se činností nabízených učitelkou nebo dětmi, ale respektovat ostatní děti při jiné činnosti, nerušit je; 7. uspokojování svých přirozených potřeb samostatnému vykonávání sebeobslužných činností; 8. užívání prostředí školy na základě předem domluvených pravidel (odcházení ze třídy po domluvě s učitelkou, ohleduplné zacházení s hračkami); 9. má právo na bezplatné vzdělání; 10. má právo na bezpečné a prosociální prostředí; 11. oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova; 12. kdykoliv se napít, jíst pouze to a tolik, kolik chtějí; 13. jít na toaletu. Povinnosti dětí: 1. chovat se podle pravidel, která si společně dohodnou na začátku školního roku; 2. hrát si tak a podle toho, který koutek si zvolí; 3. po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo; 4. samostatně používat WC; 5. být samostatné při hygieně; 6. upevňovat si společenské návyky; 7. mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči; 8. neničit práci druhých; 9. chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily (v opačném případě se omluvit); 10. konflikty se snažit řešit domluvou; 11. dodržovat pravidla pro bezpečné chování. 5

6 B) Práva a povinnosti rodičů Práva rodičů: 1. má právo podílet se na dění v MŠ; 2. má právo být informován o dění ve škole a seznámit se základními materiály, jimiž se řídí výchovně vzdělávací práce školy, organizace i provoz MŠ a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, spolurozhodovat při řešení problémů; 3. má právo být pravidelně informován o vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou výchovné i jiné problémy; 4. má právo být neprodleně informován MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte; 5. má právo si požádat v případě úrazu dítěte v MŠ o vyhotovení záznamu o úraze (pro odškodnění bolestného pojišťovnou poškozeného); 6. má právo, aby mu škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a vzdělávání jeho dítěte; 7. má právo na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne; 8. má právo na oboustrannou důvěru, otevřenost, respekt a ochotu; 9. má právo být přítomen po domluvě s učitelkou ve třídě se svým dítětem; 10. má právo spolupracovat s MŠ, účastnit se akcí pořádaných MŠ; 11. projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce; 12. přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy. Povinnosti rodičů: 1. má povinnost poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a při změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.); 2. má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ dle dohody s ředitelkou školy, předávat dítě do péče MŠ zdravé a v dohodnutém čase si dítě vyzvedávat z MŠ; 3. má povinnost omluvit a zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je ze stravování; 4. má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte nebo kolektivu dětí; 5. má povinnost zúčastnit se na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jeho dítěte; 6. má povinnost uhradit ve stanoveném termínu úplatu za stravování dítěte; 7. je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ; 8. má povinnost respektovat provoz mateřské školy; 9. má povinnost předávat dítě zdravé (v MŠ se léky na doléčení nepodávají), vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ; 10. má povinnost respektovat bezpečnost svého dítěte i ostatních dětí; 6

7 11. má povinnost respektovat hygienická hlediska (např. nošení vlastních hraček do MŠ s respektováním pravidel dané třídy); 12. má povinnost vycházet vstříc v respektování hygienických zásad v MŠ (používání návleků, zákaz kouření v objektu MŠ, neodhazovat papíry atd.); 13. má povinnost uhradit včas úplatu za stravu (v případě nečekané situace lze dohodnout jiný termín úhrady na základě dohody mezi ředitelkou a zákonným zástupcem). C) Povinnosti mateřské školy Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. ve znění 159/2010 o svobodném přístupu k informacím. 1. pedagog přispívá svou činností k naplnění uvedených práv dítěte; 2. zajistí kvalitní logopedickou péči, respektovat osobní psychomotorické tempo dětí, jejich individuální zvláštnosti; 3. učitelka plánuje pohybové činnosti na správné držení těla a rozvoj motorických dovedností (tělocvičnu, jednou týdně využívá bazén); 4. učitelka organizuje řízené činnosti pro různě velké skupiny, vytváří prostor pro setkávání všech dětí s přihlédnutím k potřebám dětí; 5. učitelka vede záznamy o pedagogickém pozorování a logopedické intervenci; 6. pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců dětí a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci; 7. je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem; 8. má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí; 9. rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy, všichni pedagogičtí pracovníci znají své kompetence, které jsou určeny v pracovních náplních; 10. mateřská škola má zavedený vnitřní informační systém: ředitelka zástupce ředitelky vedoucí učitelka učitelky MŠ, plán práce, měsíční plán akcí, každodenní setkávání pedagogických pracovníků MŠ; 11. povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou uvedeny v Organizačním řádu školy; 12. ředitelka zapojuje učitelky do řízení MŠ, respektuje jejich názor; 13. kontrolní a hospitační činnost slouží jako nástroj k zefektivnění pedagogické práce; 14. učitelky jsou včas a v dostatečné míře informovány o záležitostech školy; 15. ředitelka dává učitelkám prostor k samostatnému rozhodování o realizaci vlastních nápadů; 16. zásadní problémy řeší všechny učitelky společně; 17. ředitelka užívá jasná pravidla finančního ohodnocení učitelek; 18. učitelky přicházejí s podněty a nápady k rozvíjení programu školy; 7

8 19. učitelky se v průběhu roku pravidelně setkávají na pedagogických poradách, pracují na tvorbě ŠVP, TVP, vzájemně konzultují, analyzují svoji práci; 20. učitelky si uvědomují osobní odpovědnost za naplňování programu školy, vzájemně se informují a domlouvají na požadavcích, které mají na chování, pracovní postupy a vytváření vědomostí, dovedností a návyků dětí; 21. vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky; 22. ředitelka zajišťuje vnější informační systém pro rodiče a širší veřejnost (webové stránky, propagační materiály); 23. učitelky MŠ úzce spolupracují s učitelkami ZŠ (vzájemné hospitace učitelů, návštěvy předškolních dětí v první třídě ); 24. učitelky nabízí a domlouvají odbornou pomoc rodičům a konzultace se školním psychologem, pracovníky SPC při vzdělávání nebo výchovných obtížích jejich dětí. 8

9 III. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY Provoz mateřské školy ve školním roce 2012/2013 je od 6.30 hodin do hodin. V jiný než MŠ doporučený čas lze dítě přivést/vyzvednout po předběžné domluvě s učitelkou, aby byla pro dítě zajištěna strava a bezpečnost. Provoz jednotlivých tříd je vyvěšen na nástěnce u vchodu do MŠ. 1. v případě nevyzvednutí dítěte z mateřské školy, po vyčerpání veškerých telefonických možností spojit se se zákonnými zástupci a rodinnými příslušníky učitelka kontaktuje sociální pracovnici podle zákona č. 359/1999Sb. 15, která zajistí dítěti péči vhodným a povoleným způsobem; 2. u rozvedených manželů nesmí učitelka bez soudního rozhodnutí předat dítě tomu z rodičů, který nemá dítě svěřeno do péče; 3. příchody i odvádění dětí se individuálně upřesňuje s třídní učitelkou, pokud nastane změna, ze strany zákonných zástupců, jsou povinni tuto změnu projednat s třídní učitelkou; 4. zabezpečení budovy provádí školník. A) Provoz a vnitřní režim 1. školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku; 2. předškolní vzdělávání má dvě třídy, do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různých ročníků věkových kategorií; 3. provoz MŠ zahájen 6.30 hod. a ukončen hod.; 4. denně probíhá individuální logopedická péče a skupinová logopedická péče; 5. jednou týdně se využívá školní bazén, brouzdaliště, vířivku; 6. po snídani (7.30 hod.) přivádí do MŠ internátní děti asistentka; 7. po skončení pracovní doby odvádí učitelka MŠ internátní děti na internát a předává je jejich vychovatelkám; 8. příchody i odvádění dětí se individuálně upřesňuje s třídní učitelkou, pokud nastane změna, ze strany zákonných zástupců jsou povinni tuto změnu projednat s třídní učitelkou; 9. počty dětí odpovídají zařazení do sítě škol, hygienickým požadavkům a vyhlášce č. 73/2005 Sb. v platném znění; 10. pracovní povinnosti pedagogických pracovníků vychází z Pracovní náplně, Zákoníku práce, ŠVP pro předškolní vzdělávání, Ročního plánu a závěrů pedagogických porad; 11. údržba školy a úklid se řídí obecně závaznými předpisy a konkretizují se v pracovních náplních správních zaměstnanců. 9

10 Režim dne zahájení provozu MŠ všechny děti se schází ve třídě Oveček nebo Berušek dle služeb jednotlivých učitelek, věnují se činnostem a hrám dle vlastního výběru individuální logopedická intervence individuální logopedická intervence, hry a činnosti dle vlastního výběru v kmenové třídě, postupné zapojení do činností řízených učitelkou (ŠVP), skupinová logopedická intervence hry a činnosti dle vlastního výběru v kmenové třídě, postupné zapojení do řízených činností plánovaných učitelkou v souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP), skupinová logopedická intervence přesnídávka během této doby se mohou děti podle potřeby najíst pobyt venku (první skupina) pobyt venku (druhá skupina) oběd (první skupina) oběd (druhá skupina) příprava na odpočinek, děti na dopolední pobyt v MŠ se rozchází domů příprava na odpočinek, děti na dopolední pobyt v MŠ se rozchází domů odpolední odpočinek děti, které nespí, se mohou po krátkém odpočinku věnovat klidným činnostem postupné vstávání, svačinka, činnosti dle volby dětí (první skupina) postupné vstávání, svačinka (druhá skupina) děti přechází do třídy Berušek nebo Oveček skupinová logopedická péče, hry do rozchodu dětí ukončení provozu MŠ (dle požadavků rodičů) 1 týdně v dopoledních hodinách sportovní aktivity v tělocvičně nebo plaveckém bazénu školy. Třída, ve které se děti scházejí a rozcházejí je vždy označena cedulkou na zvonku. Na logopedickou intervenci, pobyt venku a oběd se jednotlivá oddělení střídají dle služeb učitelek. 10

11 IV. ORGANIZACE PROVOZU A) Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy (zákon 561/2004, 34) na následující školní rok probíhá ve stanoveném termínu, informace na nástěnce u vchodu do MŠ a Přijetí dítěte do MŠ se řídí kritérii přijímacího řízení, které stanovuje ředitelka školy v souladu s platnou legislativou. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy, délku pobytu a způsob a rozsah stravování (polodenní, celodenní nebo 4 hod. denně). Tento pobyt je stanoven na celý rok, neboť podle něj jsou napočteny úvazky zaměstnanců a mzdové prostředky. Dítě je do mateřské školy přijímáno na základě žádosti rodičů. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout u sociální pracovnice školy. Po obdržení přihlášky o přijetí dítěte do MŠ vydá ředitelka rozhodnutí o přijetí nepřijetí dítěte do MŠ. Na základě písemného vyjádření poradenského zařízení, nebo lékaře rozhodne ředitelka o přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Podle zákona č. 258/2000 Sb., 50 ve znění 298/2011 o ochraně veřejného zdraví mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci B) Evidence dětí Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu nebo Přihlášky do mateřské školy dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 159/2010 Sb. C) Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmu dítěte): 1. zákonní zástupci dítě neomluví a to se nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než měsíc; 2. ukončení doporučí v průběhu pobytu dítěte lékař nebo poradenské zařízení, SPC; 3. zákonný zástupce opakovaně (tedy nejméně dvakrát) neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady; 4. při ukončení docházky dítěte z potřeb rodičů stěhování, nemoc dítěte, změna MŠ podají rodiče písemné oznámení o ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 11

12 D) Omlouvání nepřítomnosti 1. Nemůže-li dítě z jakýchkoliv důvodů navštěvovat MŠ, oznámí rodiče příčinu nepřítomnosti osobně nebo zápisem do sešitu u hlavního vchodu odhlášení stravy, popřípadě telefonicky; 2. rovněž osobně nebo telefonicky oznámí zpětný nástup do MŠ vždy den předem; 3. je-li nepřítomnost v MŠ delší jak měsíc, je nutno docházku omluvit potvrzením od lékaře; 4. rodiče předávají dítě do MŠ zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole, učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí; 5. při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři Zplnomocnění v příslušné třídě MŠ. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných, informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce u vchodu. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. E) Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy Provoz mateřské školy lze přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah přerušení stanoví ředitel školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně měsíc předem nebo neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne (např. podzimní prázdniny a nenaplnění dostatečného počtu dětí). Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. 12

13 V. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 1. pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte je nutné tuto skutečnost nahlásit písemně na tiskopisu Žádost o odklad povinné školní docházky ředitelce školy nejpozději do konce února, aby dítěti bylo rezervováno místo v MŠ pro příští školní rok; 2. není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte písemnou žádostí, podloženou posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře o odklad ředitele základní školy, po obdržení rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné základní školy předá rodič kopii ředitelce MŠ. 13

14 VI. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Úplata za předškolní vzdělávání nebyla stanovena. 14

15 VII. STRAVOVÁNÍ Organizace a rozsah stravování v MŠ a úplata za stravování se řídí platnými právními předpisy pro školní stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy. Svačina se dětem podává dle rozpisu jednotlivých tříd, na oběd chodí děti do školní jídelny v budově školy přesnídávka oběd (první skupina) oběd (druhá skupina) odpolední svačina Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne, v letních měsících i na školní zahradě při pobytu venku. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce MŠ. 1. dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo; 2. první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole a zákonný zástupce má právo si oběd odebrat od hod. v jídlonosiči, strava je určena pro přímou spotřebu, pokud si oběd neodhlásí předem, bude započítán do úhrady stravného, ostatní dny nemoci nemá dítě nárok na dotovanou stravu a zákonní zástupci jsou povinni dítě odhlásit nebo hradit plnou cenu stravy, včetně provozních nákladů, tj. cena o 21,- Kč na den vyšší; 3. odhlašování a přihlašování stravy je možné do 13hodin, tel. č.: nebo , 4. způsob platby stravného úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne předchozího kalendářního měsíce na měsíc další, forma úhrady: složenkou, převodem z účtu, hotově v kanceláři vedoucí kuchyně; 5. vracení přeplatků finanční vyrovnání za odhlášené stravné je odpočítáno vždy při další platbě; 6. stravování mimo výuku v době prázdnin nebo při udělení ředitelského volna bude v případě zájmu stravování dětí MŠ zajištěno z úsporných důvodů od polovičního počtu žáků oproti ZŠ tj. od 7 dětí a více za cenu potravin bez provozních nákladů; 7. čip k identifikaci strávníka čip dostane každé dítě zdarma a jsou uloženy v jídelně ve skříňce; 8. stravování v době hlavních prázdnin se neposkytuje. 15

16 VIII. PODÁVÁNÍ INFORMACÍ 1. formou individuálních denních pohovorů s učitelkami; 2. formou písemnou letáčky, nástěnky, poutače; 3. po dohodě termínu s ředitelkou školy; 4. vedoucí školního stravování v době pracovních hodin; 5. formou třídních schůzek, besídek apod.; 6. na internetových stránkách; 7. em na adresu rodičů. 16

17 IX. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A OCHRANY PŘED PATOLOGICKÝMI JEVY Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. A) Zajištění bezpečnosti a ochrany dětí 1. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám (na základě písemného pověření zástupcem dítěte) nebo jinému pedagogovi školy. V případě nevyzvednutí dítěte z mateřské školy, po vyčerpání veškerých telefonických možností spojit se se zákonnými zástupci a rodinnými příslušníky učitelka kontaktuje sociální pracovnici podle zákona č. 359/1999Sb. 15, která zajistí dítěti péči vhodným a povoleným způsobem. U rozvedených manželů nesmí učitelka bez soudního rozhodnutí předat dítě tomu z rodičů, který nemá dítě svěřeno do péče. Příchody i odvádění dětí se individuálně upřesňuje s třídní učitelkou, pokud nastane změna, ze strany zákonných zástupců, jsou povinni tuto změnu projednat s třídní učitelkou; 2. rodiče nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné a nevhodné předměty, pantofle z hygienických důvodů i kvůli úrazu; 3. rodiče i zaměstnanci školy průběžně děti upozorňují na nebezpečí, vysvětlují jim, jak se v nebezpečných situacích chovat; 4. při chůzi po schodech dbají, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí; 5. rodiče odpovídají za přiměřené a vhodné oblékání dítěte po zdravotní i bezpečnostní stránce (proti úrazu, ); 6. všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení, zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte; 7. každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní třídní učitelka Protokol o úraze; 8. do MŠ může docházet jen dítě zdravé, bez nejmenších příznaků nemoci a léků; 9. za akutní zdravotní potíž se považuje také pedikulóza, při jejím zjištění se postupuje podle směrnice výskyt pedikulózy; 10. při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví; 11. do školy v přírodě nemohou být na základě posudku lékaře vysláni děti, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi, zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti; 12. děti jsou vedeny rodiči i pedagogy k dodržování hygienických návyků; 13. rodiče jsou povinni předkládat škole potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte; 14. zákonní zástupci i všichni zaměstnanci školy jsou povinni chránit dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání, dávat dítěti možnost vyjádřit svůj názor, naslouchat mu; 17

18 15. stravování v MŠ zabezpečují kvalifikované kuchařky proškolené o dodržování hygienických podmínek ve stravování. B) Ochrana před patologickými jevy v předškolním věku je základním prvkem výchova ke zdravému způsobu života Patří sem: 1. sebedůvěra, samostatnost a sebejistota; 2. dobré sebevědomí (využití pochvaly); 3. dobrá schopnost vzdorovat nepříznivému vlivu okolí; 4. odolnost vůči neúspěchu (přiměřené a rozumné cíle pro dítě); 5. dobré způsoby, jak zvládnout obtížné situace; 6. jasná pravidla (přiměřená odpovědnost dítěte); 7. klidné prostředí (pocit lásky, vytváření vztahu k sobě samému); 8. spolupráce s rodiči spolupráce s příslušnými organizacemi. Prostředky: 1. knihy, které rozlišují dobro a zlo; 2. výchovné programy (Ekocentrum, Lipka, Jabloňka, Policie); 3. dostatečné a přiměřené informace na otázky dětí; 4. otevřenost školy vůči existujícím problémům a aktuálnímu dění; 5. bohatá a rozmanitá nabídka činností; 6. hodně podnětné, pestré a upravené, dostatečně psychosociálně bezpečné prostředí. C) Psychosociální podmínky 1. všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, ve kterém se cítí spokojeně, jistě a bezpečně; 2. péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech, pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a kterou navozuje příjemný vztah důvěry a spolupráce; 3. děti mají příležitost vidět konkrétní vzájemnou pomoc pedagogických i nepedagogických zaměstnanců; 4. děti mezi sebou respektují pravidla komunikace a naslouchání; 5. dítě se adaptuje na docházku do MŠ ve společnosti rodičů tak dlouho, jak potřebuje; 6. učitelka dává možnost dokončit činnost, dohrát si hru, včas upozorňuje na ukončení činnosti, respektuje osobní tempo dítěte; 7. děti zažívají pocit přijetí, sounáležitosti, důležitosti pro skupinu; 18

19 8. děti se podílejí na tvorbě pravidel, která jsou ve třídě viditelně vyvěšena, dohodnutá pravidla respektují; 9. učitelka se věnuje dostatečně vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňuje (prevence šikany); 10. učitelka vede děti k tomu, aby nejdříve hledaly řešení svých problémů; 11. děti se obracejí na učitelku s návrhy aktivit; 12. místo pochval a trestů poskytuje učitelka dětem věcnou zpětnou vazbu o jejich chování a činnostech; 13. učitelka používá prostředky pozitivní motivace, převažuje pochvala, podporuje děti nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si; 14. problémy, se kterými se děti na učitelku obracejí, chápe vždy vážně, rozvíjí v dětech toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu; 15. učitelka si všímá projevů emocionálních poruch dítěte, případné problémy konzultuje s psychologem SPC. Další záměry: 1. podporovat samostatnost u dětí; 2. podporovat sebeúctu u dětí; 3. podporovat vzájemné pozitivní vztahy a sociální cítění; 4. zkvalitňovat komunikační dovednosti; 5. podporovat děti ve vlastním hodnocení; 6. podporovat u dětí pocit bezpečí a jistoty jasně vymezenými pravidly. D) Životospráva 1. jídelníček je sestavován s přihlédnutím k racionální výživě; 2. každý den je na jídelníčku ovoce nebo syrová zelenina; 3. zaměstnanci školní jídelny podávají jídlo esteticky upravené; 4. k pití je po celý den k dispozici neslazený nebo slazený čaj, učitelka připomíná dětem důležitost pití; 5. vedoucí ŠJ sleduje skladbu jídelníčku a vyhodnocuje spotřební koš; 6. je dodržováno maximálně 3 hodinové rozmezí mezi jídly; 7. organizace dne je pouze orientační s ohledem na dobu pobytu venku a 2 3hodinový interval mezi jídly; 8. dopolední svačinky si děti mohou brát dle své potřeby v časovém rozmezí ; 9. děti dochází na oběd do školní jídelny, kde stolují ve vymezeném prostoru pro MŠ; 10. učitelka nabízí a motivuje děti, aby ochutnaly jídlo, které nemají rády, ale je pro ně zdravé; 11. učitelce se daří dodržovat čas odchodu na pobyt venku; 19

20 12. děti odchází na pobyt venku za každého počasí (vyjma prudkého deště, velkých mrazů a při špatné kvalitě ovzduší); 13. v letních měsících se činnosti přesouvají ven v dopoledních i odpoledních hodinách; 14. děti mají možnost volného pohybu v prostorách celé MŠ; 15. mají možnost navštěvovat tělocvičnu s dostatkem nářadí a náčiní pro pohybové aktivity; 16. ve třídě je viditelný neustálý přirozený pohyb dětí; 17. děti dodržují dohodnutá pravidla o bezpečném zacházení s nářadím, náčiním; 18. učitelka omezuje sezení dětí u stolečků na nejmenší možnou míru; 19. zahrada umožňuje dostatek příležitostí k různorodému spontánnímu pohybu; 20. děti, které mají nízkou potřebu spánku, se mohou po půlhodinovém odpočinku věnovat klidovým aktivitám ve třídě (prohlížení knih, kreslení, společenské hry). Další záměry: 1. vytvořit podmínky pro oslavu narozenin dětí; 2. vytváření dostatečného časového prostoru pro spontánní hry; 3. vytvořit podmínky pro zajištění pohybových aktivit ve třídách; 4. při pobytu venku podporovat ekologické aktivity; E) Znalostní kompetence 1. děti umí realisticky odhadnout své síly, tzn. nepřeceňovat je ani je nepodceňovat; 2. rozvíjí schopnost přizpůsobit se životu v sociální komunitě; 3. vnímají okolní svět, přiměřeně kriticky myslí a rozhodují se; 4. jsou motivovány k aktivnímu poznávání a prožitkům; 5. znají, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí, co mu škodí; 6. rozvíjí dovednosti, které vedou k osvojení zdravého životního stylu; 7. rozumí tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví; 8. zajímají se o udržování svého těla ve zdraví, chápou, že zdraví musí chránit; 9. napomáhají vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky; 10. ví, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné; 11. ví, že existuje více možností řešení konfliktů; 12. své zdraví dokážou přizpůsobit sociálnímu prostředí; 13. uvědomují si své sociální role; 14. spoluvytváří prostředí pohody ve svém okolí. 20

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Školní řád MŠ Č.j.: 12/2015-ŠŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: 2.1/2015 Skartační znak: S 5/2021 Organizace provozu mateřské

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ KOSTEL, OKRES CHEB ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení... 2 II. Přijímání dětí... 2 III. Ukončení předškolního vzdělávání... 2 IV. Platby v mateřské škole... 3 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovaný ředitelkou Mateřské školy Na Jízdárně 19a, Ostrava dne 1.9.2007 v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4 Školní řád Čj:22/2012 Obsah: 1. Cíle předškolního vzdělávání 2. Provoz mateřské školy 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA OŘ byl stanoven ředitelkou MŠ s účinností od 1. 9. 2015 V Budeničkách dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080

ŠKOLNÍ ŘÁD. 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 pracoviště 15. MŠ Písek, Erbenova 2080 ŠKOLNÍ ŘÁD 15. mateřské školy Písek, Erbenova 2080 ZŠ E. BENEŠE PÍSEK OBSAH 1 Úvodní ustanovení...

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 194Z/2013 Vypracoval: Vydal: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (součást pracoviště Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha-západ) Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Č. j.: 43/2012/ŘŠ Školní řád mateřské školy Účinnost

Více

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 IČO 65635612 Tel./fax: 485 108 790 E-mail: info@zs-barvirska.cz Web: www.zs-barvirska.cz

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Podle ustanovení 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlašuji

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015 Ředitelka Základní a Mateřské školy

Více

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace Školní řád Vydal: Mgr. František Vlček, ředitel školy Zpracovala: Mgr.

Více

Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621

Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 Práva zákonných zástupců dětí: 1/ Zákonní zástupci dětí mají právo na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání nezletilých

Více

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621

Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 Práva zákonných zástupců dětí: 1/ Zákonní zástupci dětí mají právo na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání nezletilých

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY č. j. 461/2014 V souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Obsah 1. Cíle předškolního vzdělávání... 3 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců... 3 3. Práva a povinnosti dětí... 4 4. Provoz a vnitřní režim

Obsah 1. Cíle předškolního vzdělávání... 3 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců... 3 3. Práva a povinnosti dětí... 4 4. Provoz a vnitřní režim ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o Předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916 Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Školní řád MŠ Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 20. 8. 2014 Pedagogická rada projednala: 22. 8. 2014 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JÁNSKÁ 22

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JÁNSKÁ 22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, HUSOVA 17 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JÁNSKÁ 22 I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Informace o zařízení a předmět činnosti: Název zařízení: Montessori školička Sluníčkov Adresa subjektu: Na Kocandě 230, Veleň Telefon: 420 605 863 706

Více

Domácí řád. Srdíčko - Dětská skupina při nemocnici Strakonice. Domácí řád dětské skupiny 1 a dětské skupiny 2

Domácí řád. Srdíčko - Dětská skupina při nemocnici Strakonice. Domácí řád dětské skupiny 1 a dětské skupiny 2 Srdíčko - Dětská skupina při nemocnici Strakonice Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 387 304, www.dcjk.cz e - mail: ds.srdicko@seznam.cz Domácí řád Domácí řád dětské skupiny 1 a dětské

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: Mateřská škola Malý svět Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň ředitelka školy: Mgr. Vlasta Willová telefon: 731 980 722

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice zrušuje směrnici

Více

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov Č. j.: 10/2012 Platnost od: 1. 9. 2012 Účinnost od:20. 9. 2012 Aktualizace od: 1. 9. 2015 Obsah: I. Základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 25/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Mgr. Lenka Pěničková

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Dolní Bojanovice únor 2012 1 Řád školní jídelny Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 3, 460 01, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 6/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 3.3 Skartační znak: A 5 Změny: Nahrazuje školní řád z roku

Více

5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. Heyrovského 13, Brno 635 00 5. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 5/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2015 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více