Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21 příspěvková organizace. Školní řád. Č. j.: 347 / 2014 účinnost od:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21 příspěvková organizace. Školní řád. Č. j.: 347 / 2014 účinnost od: 1. 9. 2014"

Transkript

1 Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21 příspěvková organizace Školní řád Č. j.: 347 / 2014 účinnost od: vydala: Anna Kimlová Zápis a přijímání dětí Zápis dětí do mateřské školy se provádí jednou ročně v průběhu měsíce března. Přesný termín a bližší informace budou zveřejněny. Přijímací řízení bude probíhat s pomocí systému elektronické podpory. Základním předpokladem tohoto systému je přijetí jednotných kritérií dětí v rámci města Brna v dohodě ředitelka-městská část-město. V průběhu roku jsou přijímány děti pouze na uvolněná místa. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Provoz mateřské školy Provoz školy je v pracovní dny od 6:30 do 16:30. Délka pobytu dětí v mateřské škole je individuální tak, aby odpovídala potřebám rodičů a duševní hygieně dítěte. Příchod dětí do mateřské školy je od 6:30 do 8:30. Provoz školy je ukončen v 16:30. Prosíme rodiče, aby svými příchody a odchody respektovali provoz školy a režim dětí. Scházení a rozcházení dětí Provoz jednotlivých tříd je následující: zelená třída 7:00 15:30 modrá třída 7:30 14:30 žlutá třída 7:00 16:00 červená třída 6:30 16:30 Děti se scházejí od 6:30 v červené třídě, odkud si je učitelky odvedou při zahájení provozu svých tříd. Od 14:30 jsou děti z modré a zelené třídy spojeny v zelené třídě. Od 15:30 jsou děti ze spodní třídy převedeny takto: děti ze zelené třídy do žluté, děti z modré třídy do červené. Od 16:00 jsou všechny děti společně v červené třídě, kde je v 16:30 ukončen provoz mateřské školy. Případné provozní změny budou vždy vyvěšeny u vchodu do MŠ. Rodiče jsou povinni přivést dítě do budovy školy a předat je učitelce. Učitelka neodpovídá za dítě, které nepřevzala od rodičů nebo jimi pověřených zástupců. Učitelka převezme jen ty děti, které nejeví příznaky přenosných nemocí (záchvatový kašel, průjem, zvýšenou teplotu nebo příznaky na kůži, mandlích, spojivkách a nose, vši apod ) Pokud se příznaky nemoci u dítěte projeví v průběhu dne, je rodič povinen si jej po telefonickém vyrozumění co nejdříve vyzvednout.

2 Po nemoci dítěte předloží rodiče na vyžádání učitelky ve třídě potvrzení lékaře, že dítě je zdravé a může nastoupit do kolektivu dětí. Režim dne v mateřské škole Příchod dětí do mateřské školy je od 6:30 do 8:30. Pozdější příchod je třeba domluvit individuálně s učitelkou ve třídě. Od 6:30 do 9:45. probíhají hry a dopolední aktivity dětí. V době od 8:45 do 9:15 je podávána dopolední svačina. Po hrách a aktivitách následuje příprava na pobyt venku a vlastní pobyt. Jeho délka je v kompetenci učitelky, která zohledňuje povětrnostní podmínky a vhodnost oblečení dětí. V případě příznivého počasí trvá zpravidla 2 hodiny. V době od 11:45 do 12:30 děti obědvají a rozchází se po obědě domů. Po obědě děti odpočívají. Délka odpočinku zohledňuje individuální potřeby dětí. Do ukončení provozu následují spontánní hry a zájmové aktivity dětí. Od 14:45 do 15:15 je podávána odpolední svačina. Případné změny režimu (kulturní akce a jiné aktivity v MŠ) budou včas oznámeny. Předávání dětí Učitelka předá dítě jen jeho zákonným zástupcům. Předávání dětí nezletilým sourozencům a jiným osobám je možné po uzavření dohody (zmocnění). Dohoda je písemného provedení a má platnost jeden školní rok. Cizím osobám vydáváme děti jen proti písemnému potvrzení rodičů. Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte v prostorách MŠ (budova i školní zahrada) nezdržují déle, než je nezbytně nutné a areál školy opustí neprodleně. Omlouvání nepřítomnosti dětí Absenci rodič oznámí učitelce, současně je povinen telefonicky nebo písemně ( em) odhlásit dítě ze stravy. Dlouhodobou absenci (delší než jeden měsíc) oznámí rodič učitelce ve třídě písemně. Ukončení docházky dítěte do MŠ Při ukončení docházky dítěte do MŠ uzavře rodič s ředitelkou školy písemnou dohodu. Na jejím základě bude docházka do MŠ ukončena. Na základě 35 odstavce 1/a, b, c, d zákona 561/2004 Sb. může ředitelka po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do MŠ. Důvodem k ukončení docházky může být porušování řádu školy, včetně pozdního placení plateb a vyzvedávání dětí po skončení provozu školy. Pravidelné platby za předškolní vzdělávání Všechny platby spojené s pobytem dětí v MŠ se provádí bezhotovostně z bankovního účtu trvalým příkazem k úhradě. K rozlišení plateb jednotlivých dětí je dětem na dobu docházky přiděleno osobní číslo.

3 V případě, že rodiče nemají zřízený účet, mohou platbu zasílat složenkou na účet školy, která je k dispozici na každé poště. 1. Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění je stanoveno: celodenní docházka 520 Kč měsíčně polodenní docházka 350 Kč měsíčně V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu mateřské školy úplata poměrně snižuje. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození od úplaty. O osvobození od úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Písemná žádost se podává ředitelce školy předem a musí obsahovat: komu je adresována, datum žádosti jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory) jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele Osvobozen od úplaty bude rodič, který: a) pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže b) pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže Úplata bude snížena zákonnému zástupci dítěte, které dochází do mateřské školy 4 (popř. 6) hodiny denně z důvodu: a) pobírání rodičovského příspěvku b) pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou Snížení úplaty pro 4 hodinové děti nepodléhá správnímu řízení, rodič dokládá potvrzení příslušného odboru státní sociální podpory o oprávnění na snížení úplaty. Výše úplaty odpovídá 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz. Úplata za vzdělávání je podrobněji rozpracována ve Směrnici ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 2/2014 za dne Úplata za školní stravování dětí Skupiny strávníků jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny. Rodiče jsou povinni se zněním tohoto řádu seznámit. Stravné: strávníci 3-6 let celodenní 700 Kč měsíčně strávníci 3-6 let polodenní 550 Kč měsíčně strávníci 7-10 let 800 Kč měsíčně

4 Platba je zálohová. Přeplatky za stravné budou vráceny na účty zákonných zástupců v případě přeplatku nad 500 Kč nebo při ukončení docházky do MŠ k a 30.6 daného období. Změna platby je možná po domluvě s vedoucí školní kuchyně a musí mít písemnou formu. Přihlašování i odhlašování dětí je nutné den předem do hodin. Při nemoci dítěte je možné si následující den přihlášenou stravu vyzvednout do jídlonosiče od 11:00 do 11:45 hodin v kuchyni školy. Platby jsou splatné do 15. dne v měsíci jednou částkou na číslo účtu: / 0300 konst. s. 308 var. symbol osobní číslo dítěte Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty za předškolní vzdělávání v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Zacházení s majetkem školy Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Pravomoci ředitele Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (neplacení školného nebo stravného v termínu, nedodržování provozní doby školy) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Dítě má právo: aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před situacemi a lidmi, kteří by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

5 na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku ). být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí ). být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem ). (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) Rodiče mají v MŠ právo: na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy přispívat svými náměty a nápady k obohacení vých. programu školy zapojit se do práce Dětského klubu Duháček Brno, který pracuje při MŠ účastnit se různých programů a akcí pořádaných v MŠ společně pro rodiče a děti projevit jakékoli připomínky k provozu školy učitelce nebo ředitelce školy mají po vzájemné dohodě s učitelkou za dodržování hygienických podmínek volný vstup do třídy Rodiče jsou povinni: dodržovat školní řád MŠ DUHA, Kachlíkova 21 nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte a změny tel. spojení na rodiče Pokyny pro rodiče Pro pobyt v mateřské škole oblékejte děti tak, aby se mohly samy obsloužit. Na pobyt venku připravte dětem vhodný oděv, který jim nebude bránit v přirozeném pohybu. Pro odpolední odpočinek budou mít děti pyžama. Dbejte na to, aby Vaše dítě chodilo do MŠ čisté a upravené. Pro snadnou záměnu oblečení doporučujeme věci dětí podepsat. Konzultace s ředitelkou školy je možná kdykoliv po předchozí domluvě mimo její úvazek přímé práce s dětmi. Přeji všem příjemný školní rok. V Brně dne Anna Kimlová ředitelka školy Přílohy školního řádu: 1. Organizace školního roku 2014 / Vnitřní řád školní jídelny 3. Bezpečnost a ochrana zdraví 4. Provozní řád dětského hřiště MŠ DUHA, Kachlíkova21

6 Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21 příspěvková organizace Příloha č. 1 Organizace školního roku 2014 / 2015 Ředitelka Mateřské školy DUHA, Brno, Kachlíkova 21: Anna Kimlová Do funkce byla jmenována na základě výběru v konkurzním řízení. Třída modrá (zapsáno 14 dětí, které ve školním roce dosáhnou 5-7 let) Ve třídě pracuje: paní učitelka Lenka Kleinová spec. pedagog Mgr. Jana Čerbáková Ve třídě je zapsáno 14 dětí, z toho 12 dětí integrováno skupinově s nesprávnou výslovností. Ve třídě je 6 dětí s odkladem školní docházky. Dětem s vadou řeči je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje speciální pedagog Mgr. Jana Čerbáková. Třída zelená (zapsáno 14 dětí, které ve školním roce dosáhnou 3-7 let) Ve třídě pracuje: paní učitelka Radka Kocmanová ped. asistent, učitelka Anna Plesníková Ve třídě je zapsáno 14 dětí, z toho jsou 2 děti s individuální integrací. Těmto dětem je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje ped. asistent ve spolupráci s třídní učitelkou. Ve třídě jsou 2 děti s odkladem školní docházky. Třída červená (zapsáno 28 dětí, které ve školním roce dosáhnou 4-7 let) Ve třídě pracuje: paní učitelka Dana Gajdošová paní učitelka Pavla Bařinová Ve třídě je zapsáno 28 dětí, z toho 2 děti s odkladem školní docházky. Třída žlutá (zapsáno 28 dětí, které ve školním roce dosáhnou 4-5 let) Ve třídě pracuje: ředitelka školy Anna Kimlová paní učitelka Helena Rujzlová ped. asistent, učitelka Helena Küfhaberová Ve třídě je zapsáno 28 dětí, z toho jedno dítě s individuální integrací. Integrovanému dítěti je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje ped. asistent ve spolupráci s třídní učitelkou.

7 Provoz jednotlivých tříd je následující: zelená třída 7:00 15:30 modrá třída 7:30 14:30 žlutá třída 7:00 16:00 červená třída 6:30 16:30 Děti se scházejí od 6:30 hodin v červené třídě, odkud si je učitelky odvedou při zahájení provozu svých tříd. Od 14:30 hodin jsou děti z modré a zelené třídy spojeny v zelené třídě. Od 15:30 hodin jsou děti ze spodní třídy převedeny takto: děti ze zelené třídy do žluté, děti z modré třídy do červené. Od 16:00 hodin jsou všechny děti společně v červené třídě, kde je v 16:30 hodin ukončen provoz mateřské školy. Případné provozní změny budou vždy vyvěšeny u vchodu do MŠ. Zájmová činnost: Děti mají možnost za úplatu navštěvovat zájmové kroužky. výtvarka úterý 14:30 15:15 p. uč. Jana Ničová flétna středa 14:30 15:30 p. uč. Lenka Kleinová angličtina středa 15:30 16:15 p. uč. Lenka Kleinová pohybový čtvrtek 14:15 15:00 p. uč. Radka Kocmanová Plavání Výuku vede plavecká škola Kometa na Kraví hoře v prvním pololetí školního roku. Každý čtvrtek odjezd z MŠ v 8:45 hod návrat v 11:30 hod. ( první lekce ) Sportování se Sportíkem V druhém pololetí 12 lekcí na ZŠ Laštůvkova - bližší informace v průběhu školního roku Lyžování s Lemurem Bližší informace v průběhu roku. V Brně dne Anna Kimlová ředitelka školy

8 Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21 příspěvková organizace Příloha školního řádu č. 2 Vnitřní řád školní jídelny 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, v kterých probíhá vlastní stravování dětí. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci pitného režimu. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, a je-li dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, stravuje se vždy. 2. Kategorie strávníků dle věku dítěte Podle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 jsou strávníci zařazováni do skupin dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce. Podle věkových skupin strávníků se stanovují finanční limity. V mateřské škole jsou dvě skupiny strávníků: 1. strávníci 3 6 let 2. strávníci 7 10 let Z této vyhlášky vyplývá, že dítě v mateřské škole, které dosáhne v průběhu školního roku 7 let, platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravování. 3. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního stravovacího režimu: 8:45 9:15 podávání dopolední přesnídávky 11:45 12:15 oběd 14:45 15:15 podávání odpolední svačiny

9 V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 4. Ceny stravného 3-6 let záloha 700,- /měsíčně 32,-/den 3-6 let (polodenní) záloha 550,-/měsíčně 25,-/den 7 let záloha 800,-/měsíčně 36,-/den 7 let (polodenní) záloha 600,-/měsíčně 29,-/den 5. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole Podle 122 zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2004 Sb má žák nárok odebrat školní stravování pouze v době pobytu ve škole event. první den neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti nemá na odběr školního stravování nárok. Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti zajistí podle školního řádu zákonný zástupce nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny. Učiní tak nejméně 24 hodin předem, tedy do 13:00 hodin předcházejícího dne a to telefonicky, zápisem do sešitu ve vestibulu školy, popř. em. Oznámení nepřítomnosti učitelce ve třídě není odhlášení stravy. V pondělí je možné přihlásit nebo odhlásit stravování do 7:00 hod. Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci v 1. den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně v době od 11:00 11:45 oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Strava se vydává pouze do čistých jídlonosičů a je určena k okamžité spotřebě. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze, pokud to umožňují hygienické normy. Přeplatek za odhlášené stravování se vrací k datu a pokud je vyšší než 500 Kč nebo při ukončení docházky do MŠ. 6. Úhrada úplaty za školní stravování Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami: Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy / 0300 Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit jiným dohodnutým způsobem

10 7. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za školní stravování V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za stravování uvedené v bodě úplaty za předškolní vzdělávání školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny jsou: 8:30 11:00 Telefonní čísla školní jídelny: Platnost: od Anna Kimlová ředitelka školy

11 Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21 příspěvková organizace Příloha č. 3 Bezpečnost a ochrana zdraví Škola je po celou dobu svého provozu uzavřena elektrickým zámkem, rodiče zazvoní, ohlásí se učitelce, potom budou vpuštěni do budovy. V dopoledních hodinách a při odpoledním odpočinku dětí se škola zamyká. Přední branka je zavřená a zajištěná horní závorou. Zadní brána na školní zahradu je stále zavřená, zajištěná horní závorou a kolíkem proti odjištění. Otevření a zavření brány při vstupu dodavatele zajistí pracovník, který s dodavatelem jedná. V době pobytu dětí na školní zahradě se areál zamyká. Pro vstup do areálu školy slouží přední branka. Zadní brána je provozní, chodník od této brány se v zimním období neudržuje. Trávník pod okny školní kuchyně není přístupovou cestou k hlavnímu vchodu do budovy školy. Nerespektování přístupových chodníků může být příčinou uzavření zadní provozní brány pro veřejnost. Vstup psů do areálu školy je zakázán. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy. Pokud rodič využívá adaptační program, vždy se předem domluví s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti. Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy nebo třídní učitelky např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči). Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců - Zmocnění - ( k dispozici v jednotlivých třídách), pro ojedinělé případy lístek s datem, jménem a datem narození osoby nebo č. OP). Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

12 Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, rýma, zánět spojivek - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží. Zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu, na učitelky a ostatní zaměstnance školy. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky - kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce rodič informuje učitelku o případných zdravotních problémech dítěte předešlého dne nebo noci. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.) Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření(rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich. Školním úrazem se rozumí úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech a exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb. V Brně dne Anna Kimlová ředitelka školy

13 Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21 příspěvková organizace Příloha č. 4 Provozní řád dětského hřiště Dětské hřiště je určeno dětem MŠ ve věku od 3 do 7 let. Každé dítě musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby (učitelky, rodiče, odpovědné osoby) a nesmí být ponecháno o samotě. Dospělá osoba (učitelka, rodič, odpovědná osoba) je povinna, před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřišť, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dospělá osoba (učitelka, rodič, odpovědná osoba) připustit, aby jej dítě používalo. Děti nesmějí lézt, šplhat, běhat, klouzat se nebo provozovat jinou činnost mimo prostory a zařízení hřiště, které jsou k těmto činnostem vyhrazeny a určeny. Do prostoru hřiště není dovoleno vodit zvířata, přinášet jiné hračky, nosit jídlo, pití (ve skleněných nebo jiných rozbitných nádobách, které tvoří střepy) nebo ostatní věci. Při používání herních prvků a provozování jiných pohybových aktivit je uživatelům hřiště zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodů nebezpečí jejich vdechnutí. Pozor, v horkém počasí může být povrch zařízení hřiště rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející osoba (učitelka, rodič, odpovědná osoba) je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně dětem vstup zakázat. Je-li povrch zařízení mokrý nebo vlhký, je z důvodu bezpečnosti vstup dětí na hřiště zakázán. Na hřišti platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm! Za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba (učitelka, rodič, odpovědná osoba). V případě úrazu, zjištěných poškození a závad na zařízení hřiště, je dospělá osoba (učitelka, rodič, odpovědná osoba) povinna toto neprodleně oznámit ředitelce MŠ nebo jejímu zástupci. Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek Cizím osobám je vstup na hřiště zakázán. Důležitá telefonní čísla: Záchranná služba: 155

14 Policie 158 Hasiči: 150 Provozovatel: MŠ DUHA, Brno, Kachlíkova 21, p. o.:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015

Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 Školní řád mateřské školy školní rok 2014-2015 je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb.,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace

Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Rosnička Školní vršek 503/3, Liberec, příspěvková organizace Č.j.: 1/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: ŘŠ Změny: Skartační znak: S10 Identifikační údaje školy ředitelka

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem

Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D

Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, okres Kolín, tel. 321725643 e-mail ms.masarykova@seznam.cz, ms.masarykova @tiscali.cz Š K O L N Í Ř Á D Č.j. 3/2009 Platnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 2.1 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013

Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013 Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: Ř 6/2/2013 Účinnost od: 2.9.2013

Školní řád mateřské školy Č.j.: Ř 6/2/2013 Účinnost od: 2.9.2013 Mateřská škola Slunéčko Praha 5 Košíře, Beníškové 988 Školní řád mateřské školy Č.j.: Ř 6/2/2013 Účinnost od: 2.9.2013 Spisový znak: 3-11 Skartační znak: A5 Změny: Zřizovatelem : Městská část Praha 5,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9. 2014 Mateřská škola Safirka s.r.o. Sídlo s.r.o.: Opálkova 16, 635 00, Brno, Pracoviště MŠ: Pavlovská 16, 623 00, Brno Telefon:

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vydává ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 ŠKOLNÍ ŘÁD Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793 Č.j.:ZŠMŠ395/2014MART ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: I. Základní ustanovení II. Organizace provozu školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti zákonných zástupců a dětí III. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání IV. Ukončení předškolního vzdělávání V. Evidence

Více

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace)

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) Školní řád mateřské školy je vytvářen v souladu se: zákonem č. 531/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Pěnčín okres Liberec 463 45 Pěnčín 109 1.Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných

Více

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád MŠ Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Č.j. MŠHŘ/128//2014 Školní řád Vydal : Marta Slouková Ředitelka

Více

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Mateřská škola Hořiněves. Školní řád Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace 15.12.2014 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves 50306 Webové stránky:www.zshorineves.cz

Více