Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj / Motto : Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Robert Fulghum

2 Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky předškolního vzdělávání 4. Organizace výchovy a vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání dětí mimořádně nadaných 8. Evaluační systém V Ryžovišti, 31/8/15 podpis řed. školy Mgr. Ivana Kapitánová razítko:

3 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název ŠVP PV: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme kamarádi Škola: Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Adresa školy: Rýmařovská 282, Ryžoviště IČ: IZO: Telefon: , , MŠ Webové stránky: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Kapitánová Telefon: , Součásti školy: Základní škola, sídlo ul. Rýmařovská 282, IZO: Mateřská škola, sídlo ul. Nemocniční 140, IZO: Školní družina, sídlo ul. Nemocniční 140, IZO: Školní jídelna, sídlo ul. Nemocniční 140, IZO: Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Ryžoviště Adresa zřizovatele: Náměstí Míru 105, Ryžoviště Vypracovala: Bc. Aneta Kubečková, učitelka MŠ Mgr. Ivana Kapitánová, ředitelka ZŠ a MŠ Ryžoviště Platnost dokumentu: Tato verze ŠVP PV je aktualizovanou verzí ŠVP PV ze dne s účinností od

4 2. Charakteristika školy Školu tvoří komplex dvou budov vzájemně propojených, umístěných na okraji obce Ryžoviště. Jde o jediné školské zařízení v obci. Budova základní školy na ulici Rýmařovská 282 je stará více než 100 let, je od počátku existence školou. Zde je sídlo ředitelství. Budova v ulici Nemocniční 140 je mnohem starší a jejím původním určením byl ženský špitální klášter. V přízemí této budovy je umístěna školní kuchyně s jídelnou pro žáky školy, tělocvična a prostory školní družiny. V patře jsou prostory vyhrazené mateřské škole. Ta má k dispozici šatnový kout, WC a umývárnu včetně sprchového koutu, třídu hernu s částí rozdělenou na pracovní a hrací, lehárnu, výdejnu stravy a další třídu určenou k pohybovým aktivitám. Školka má též dostatek skladovacích prostor. Ke škole přináleží také velká školní zahrada, oddělená zdí, takže je dobře izolovaná od hluku a prachu komunikací. Mobiliář zahrady není nejmodernější, v posledním roce bylo rekonstruováno pískoviště, aby odpovídalo hygienickým normám, provozní řád zahrady je zpracován. Zařízení všech prostor se snažíme opravami a nátěry udržet ve funkčním a estetickém stavu, avšak znaky opotřebení jsou patrné. Větší částky na obnovu nemáme k dispozici, otazník nad dlouhodobou existencí se nad školou vznáší několik let díky demografickému vývoji. Věcné vybavení, prostorové podmínky 3. Podmínky předškolního vzdělávání Mateřská škola se stala od 1/ součástí Základní školy Ryžoviště. V její bezprostřední práci a činnostech s dětmi se tato skutečnost projevuje v každodenním setkávání a spolupráci. Mateřská škola funguje jako jednotřídní, přijímané děti jsou ve věku od tří do šesti let, případně starší s odloženou školní docházkou. K dispozici mají děti v době od 6:30 do 16:00 hod.: - vlastní šatnový kout, odpovídajícím způsobem vybavený věšáky, sedacími plochami i úložnými prostory - třídu (podlahová plocha a objem vzduchu odpov. vyhl. 107/2001 Sb.). Prostorové uspořádání odpovídá nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem. Dítě má možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. - stravovací prostor ve třídě, která je spojena s přípravnou. Obědy jsou dopravovány výtahem z kuchyně v přízemí - vlastní hygienické zařízení WC + umývárna odpovídající počtu dětí - lehárnu vybavenou odpovídajícím nábytkem a lůžkovinami - třídu, umožňující pohybové aktivity - tělocvičnu (společně se žáky ZŠ), vybavenou standardním zařízením - na budovu MŠ navazující zahradu s velkou travnatou plochou i stromovým porostem. Zahrada je izolována od hluku a prachu komunikací. Nábytek: Stoly, židle, TV nářadí, hygienická zařízení (toalety, umyvadla), lůžka jsou přizpůsobena antropometrickým požadavkům a počtu dětí.

5 Hračky: Vybavení hračkami, pomůckami a doplňky odpovídá počtu dětí. Uložení hraček umožňuje dětem samoobslužné užívání a manipulace. Prostředí: Usilujeme o estetické prostředí. Na výzdobě prostor se děti podílejí svými pracemi a tyto jsou přístupné i rodičům. Stav vybavení: Zařízení MŠ nese stopy opotřebení. Jejich větší obnovu a modernizaci brzdí nedostatek finančních prostředků. Ředitelka školy bude při návrhu rozpočtu na příští rok požadovat vyčlenění prostředků z obecních zdrojů. Materiální podmínky zaměstnanců: Zaměstnanci MŠ mají k dispozici šatnu, WC, sprchu. K dispozici jsou též prostory k uložení materiálu, pomůcek, sezónních potřeb apod. Podmínky zdravé životosprávy V MŠ Ryžoviště poskytujeme dětem plnohodnotnou stravu, vyváženou ve všech složkách, dostatek tekutin. Děti nejsou do jídla nuceny. - dodržujeme pravidelný denní režim, který je však pružný a přizpůsobuje se aktuálním potřebám dětí a momentální situaci - umožňujeme dětem dostatek volného pohybu, každodenní pobyt venku, dostatek času pro hru a spontánní činnosti. - respektujeme potřeby dětí na odpočinek a jeho různé formy, nespavcům je nabízen alternativní odpočinkový program. Psychosociální podmínky V této oblasti dodržujeme podmínky: - děti i dospělí zažívají v prostředí MŠ pocit jistoty, bezpečí, klidu a soukromí - nově příchozím dětem vytváříme podmínky pro postupnou adaptaci přizpůsobením režimu, popř. umožněním přítomnosti rodiče při pobytu v MŠ v prvních dnech. - při plánování a realizování všech činností jsou respektovány potřeby a možnosti dětí, všechny mají rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován ani podceňován či přehlížen. Dítěti jsou nabídnuty různé alternativy, dostává prostor k vyjádření svých pocitů i obav, do činností je dítě zapojováno nenásilnou formou - pedagogický styl vedení je podporující, počítá s aktivní spoluúčastí dítěte, podporuje jej v samostatnosti, chválí a pozitivně hodnotí. Pedagog vydává pokyny jasné, srozumitelné a jednoznačné, vyhýbá se roli soudce a negativním komentářům. Mezi dospělými panuje vztah ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné důvěry a tolerance. - pedagog se věnuje programově neformálním vztahům dětí ve třídě, ovlivňuje je žádoucím směrem prevence šikany aj. negativních jevů v chování Organizace Denní řád je pružný, přizpůsobuje se momentálním podmínkám, ale akceptuje vždy v prvé řadě potřeby dětí. Školní řád vymezuje základní dohodnutá pravidla jejich chování a jednání. Děti mají denně zajištěný dostatečný pobyt venku - volný pohyb na školní zahradě MŠ nebo na hřišti místní TJ. Pohybové aktivity jsou zařazovány denně. Děti pracují svým tempem, mohou se vracet individuálně k nedokončeným hrám i rozdělaným činnostem. Plánování vychází z potřeb dětí a

6 aktuální situace ve třídě. Učitelky se vždy plně věnují dětem, v době překrývání směny spolupracují. Personální zajištění Mateřská škola je součástí základní školy. Je tvořeno jedním oddělením s věkově různorodým složením dětí. Personální podmínky: p. Jana Hořáková úv. 1,00 vedoucí učitelka, pověřená zastupováním ředitelky školy v době její nepřítomnosti má SPgŠ obor předškolního vzdělávání p. Bc. Aneta Kubečková úv. 1,00 SPgŠ dokončuje studium předškolního vzdělávání. Obě učitelky úzce spolupracují s vedením školy i ostatními jejími zaměstnanci. Řed. školy i obě učitelky se dále sebevzdělávají a to jednak účastí na metodických akcích pořádaných v rámci okresu a dále studiem odborné a pedagogické literatury MŠ odebírá časopis Informatorium 3-8, Učitelské noviny a čas. Sluníčko. Řízení mateřské školy Ředitelka společně s ostatními zaměstnanci školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry, pedagogové pracují jako tým. Školní vzdělávací program vypracovává ředitelka ve spolupráci s ostatními pedagogy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Rovněž je vytvořen funkční informační systém. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Spoluúčast rodičů Naše mateřská škola spolupracuje s rodiči i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. Naší snahou je, aby byl vztah s rodiči založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče jsou pravidelně a podrobně informováni o dění v MŠ prostřednictvím nástěnek, individuálními rozhovory dle zájmu rodičů a neformálně i na společných akcích.

7 4. Organizace výchovy a vzdělávání - sestaven v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o Mateřské škole a zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) 34 a 35. Přijímání dětí: Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 6 let, případně starší s odloženou školní docházkou, případně dítě mladší 3 let, pokud zvládá základy sebeobsluhy (bez plen, zvládá jídlo a oblékání s dopomocí, komunikuje - tzn. řekne si na WC, apod.) a umožňuje-li to kapacita zařízení. Děti jsou přijímány k 1. září, po předchozím zápisu do MŠ, který vyhlašuje ředitelka školy (obvykle v první polovině měsíce dubna). Umožní-li to kapacita zařízení, lze dítě přijmout i v průběhu školního roku. Děti předškolního věku a děti zaměstnaných matek jsou přijímány přednostně, při vyhlašování zápisu jsou rodiče informováni o kritériích při přijímání. Rodiče při zápisu do MŠ vyplňují Přihlášku dítěte do MŠ a při nástupu Evidenční list dítěte. S údaji v nich uvedenými je nakládáno dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. MŠ je v provozu v době školního vyučování od 6:30 do 16:00 hod. V době školních prázdnin (podzimní, jarní, vánoční, velikonoční) bude o provozu zařízení rozhodnuto na základě předběžného zjištění zájmu rodičů. V případě, že zařízení nebude v provozu, budou rodiče v předstihu informováni prostřednictvím učitelek, vedoucí jídelny, webových stránek a nástěnek s oznámením ředitelky školy. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Příchod do zařízení: - děti se scházejí ráno v době od 6:30 do 8:00 hod. (po dohodě případně i později, ne však po 8:45 hodině svačina). Odchod ze zařízení: - dítě je možné vyzvednout mezi 11:45 12:15 nebo mezi 14:00-16:00 hod. V době od 8:00-11:45hod. a od 12:15 14:00 hod. je MŠ uzamčena. Způsob vyzvedávání dítěte řešen dále.

8 Stravování: Denní časový plán mateřské školy: 6:30 8:00 scházení se při hrách, ranní hry, individuální činnosti s dětmi, činnosti řízené učitelkou 8:00-8:30 ranní komunitní kruh co bylo, je a bude (povídání o zážitcích z minulého dne, plány na dnešek) 8:30 8:45 ranní cvičení 8:45 9:00 hygiena, dopolední svačinka 9:00 10:15 didakticky cílené činnosti 10:15 11:30 oblékání, pobyt venku 11:45 12:15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek 12:15 13:45 odpočinek, relaxace, poslech čtení na pokračování, klidné činnosti nerušící odpočívající kamarády 13:45-14:00 odpolední svačinka 14:00-16:00 zájmové a rekreační činnosti Dětem MŠ je poskytováno celodenní stravování následovně: 8:45 9:00 dopolední svačinka 11:45 12:00 oběd 13:45 14:00 odpolední svačinka Děti, které navštěvují MŠ jen část dne, mohou odebírat je dopolední svačinku. Pokud dítě onemocní, lze stravu odhlásit den předem, do 11:00 hod. První den nepřítomnosti lze stravu odebrat do jídlonosiče. Úhradu stravného je třeba provést do 20. dne daného měsíce (do 20. září za září atd.) hotově, k rukám vedoucí ŠJ. Ve šk.roce 2015/2016 činí výše stravného pro dítě v MŠ 6,- Kč za dopolední svačinku 15,- Kč za oběd, 6,- Kč za odpolední svačinku, tzn. celodenní strava 27.- Kč/den. Doba adaptační, omlouvání nepřítomnosti, ukončení docházky: Nově nastupujícím dětem poskytujeme potřebný čas na adaptaci. Po domluvě s učitelkou a rodiči lze čas příchodů a odchodů přizpůsobit a zároveň umožnit matce první dny pobyt s dítětem ve školce. Zkušební doba, potřebná k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám, se určí po dohodě s rodiči na dobu nejdéle tří měsíců (dle vyhl. o MŠ 14/2005). Rodiče dbají, aby dítě přicházelo do MŠ včas a pravidelně. Předem známou nepřítomnost je třeba nahlásit učitelce a vedoucí školní jídelny. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví rodič dítě neprodleně. Nástup po nemoci, či jiné nepřítomnosti je též třeba předem oznámit a přihlásit se ke stravování. Případnou mimořádnou dobu odchodu rodiče nahlásí učitelce předem. Dle školského zákona (561/2004 Sb., 35, odst. 1) ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

9 d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Ředitel v těchto případech přihlíží k sociální a výchovné situaci v rodině a zejména pak k zájmům dítěte. Předávání a vyzvedávání dětí: Doba ranního scházení a odpoledního vyzvedávání uvedena výše. Dle individuálních požadavků ji lze v odůvodněných případech přizpůsobit, s ohledem na ostatní program dne. Rodiče při ranním předávání upozorní učitelku na případnou zdravotní indispozici nebo jiné závažné skutečnosti týkající se nejen tělesného, ale i psychického stavu dítěte. Totéž činí učitelky při předávání směn a při předávání dítěte rodičům. Učitelky mají k tomu účelu zavedený deník, kam se tyto údaje zaznamenávají. Dítě lze předat jen zákonnému zástupci, případně osobě zákonným zástupcem pověřené. Pověření musí být učiněno písemně. Potřeby dětí oblečení a obutí: Oblečení a obutí dětí má být pohodlné, účelné a bezpečné, do třídy i pro pobyt venku. Dítě by nemělo být oblečením omezováno v pohybu a oděv co nejvíc podporoval jeho sebeobslužné snahy (tzn. ne složité zapínání, šněrování, obtížně dosažitelné zipy či knoflíky např. na zádech). Prosíme rodiče, aby počítali s případným ušpiněním při různých činnostech výtvarné práce, jídlo, apod. a přizpůsobili tomu výběr oděvu. Oblečení pro pobyt venku musí reagovat na aktuální klimatické podmínky a být přiměřené a vícevrstevné, aby umožňovalo adaptaci dítěte na momentální potřeby.v létě nezapomínáme na lehké krytí hlavy a očí před sluncem, v zimě na rukavice a nepromokavé boty. Pyžamka měníme 1x týdně, v případě nutnosti i častěji. Prosíme o zřetelné označení všech věcí jménem či značkou. Děti si mohou do školky přinášet i vlastní hračky, které ovšem nesmějí ohrožovat bezpečnost či zdraví dítěte nebo ostatních. Rodiče jsou si vědomi možného rizika poškození, učitelky nemohou nést za tyto přinesené věci odpovědnost. Děti vedeme k vytváření správných hygienických návyků, proto si po obědě před poledním spánkem čistíme zoubky. Děti mají vlastní kartáček a pastu. Úhrada školného: Dle zákona 561/2004 Sb., část XI., 123, odst. 2) je vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytováno bezúplatně, nejvýše však 12 měsíců. Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Rodiče ostatních dětí dle vyhlášky přispívají na částečnou úhradu neinvestičních nákladů následovně: Úplata za pobyt dítětě v MŠ je pro školní rok 2015/2016 stanovena na 240 Kč. Příspěvek se hradí v hotovosti do 20. dne každého měsíce za daný měsíc (tzn. v září za září atd.) Příspěvek přijímají učitelky MŠ, o přijetí se vystavuje příjmový doklad. Pravidla pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí se řídí 6 vyhlášky 14/2005 Sb. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

10 Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Osvobozen od úplaty je a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín splatnosti. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 6 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 6, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokážou tuto skutečnost každé pololetí potvrzením o přiznání dávek v hmotné nouzi. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, 123, odst. 4, v platném znění).

11 5. Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Východiskem při tvorbě našeho programu předškolního vzdělávání byly: - dosavadní zkušenosti a výsledky výchovy a vzdělávání dosažené v MŠ v minulých letech, zhodnocených výročními zprávami o činnostech školy - podmínky, ve kterých MŠ pracuje - potřeby, možnosti a schopnosti dětí při respektování jejich individuality a věkových zvláštností - očekávané kompetence, kterých by dítě mělo dosáhnout před nástupem do 1.r. základní školy Se zřetelem na uvedená hlediska nazvali jsme náš program předškolního vzdělávání: Jsme kamarádi. Vycházíme z názoru, že prožitky a zkušenosti získané v prvních letech života mají pro dítě dalekosáhlý význam. Tyto rané poznatky bývají trvalé a zhodnocují se dlouhodobě. Proto chceme, aby děti vyrůstaly v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí, důvěry a jistoty a přináší jim škálu podnětů k jejich dlouhodobému rozvoji. Našim cílem není jen předat dítěti informace, ale položit základy zdravě se rozvíjející samostatné a sebejisté osobnosti, která vnímá sebe a své okolí pozitivně, umí se přizpůsobit životu v sociální skupině, k okolí má vnímavý a citlivý vztah, umí se rozhodovat a aktivně přistupuje k poznávání nových věcí. Jsme kamarádi znamená, že se všemi činnostmi po celý rok prolíná snaha o to, aby dítě pochopilo svou vlastní hodnotu a zároveň ocenilo i hodnotu všech a všeho kolem sebe. Všichni musíme být přijímáni stejně jako partneři, ne jako rivalové. Usilujeme o projevy tolerance a ohleduplnosti a potlačujeme projevy agresivity a sobectví. K životu patří nejen vítězství, ale i prohry, ne vždy se vše povede ale právě proto pak platí Jsme kamarádi umíme si pomoci, povzbudit se navzájem, vyjádřit lítost a účast, nikoli posměch či škodolibou radost. Pouze osobnost vyrovnaná, sebevědomá, oceňující pozitivně sebe i své okolí, nepodléhá později sklonům k šikaně, zneužívání drog a dalším negativním sociálně patologickým způsobům jednání. Z této filozofie vyrůstá veškeré snažení nejen pedagogů, ale všech zaměstnanců zařízení a též vztahů na úrovni škola rodina. Rodina je v tomto věku zcela nezastupitelná a úzká vazba mezi rodinou a předškolním zařízením je nepostradatelná. Chceme být otevřeni všem snahám rodičů o účast na dění ve školce a umožňujeme přístup rodičů ke všem činnostem školy. Rámcové cíle předškolního vzdělávání: Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

12 Pedagogové, proto budou sledovat při své práci tyto rámcové cíle (záměry): 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tyto rámcové cíle ve svém celku vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání a stejně tak i každodenní práce pedagoga. Naplňování těchto cílů směřuje k utváření základů klíčových kompetencí, neboť zasahuje-li vzdělávání zároveň oblast poznatků, hodnot a postojů, získává dítě dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a prakticky využitelnější. To máme na zřeteli ve vzdělávacím procesu samém. Nejen při činnostech plánovaných, ale při nejrůznějších činnostech, situacích a za různých okolností,kdy působí pedagog na dítě ve všech třech cílových oblastech, svým chováním, jednáním i svými postoji dítě ovlivňuje. Má na zřeteli, že tak záměrně naplňuje tyto cíle. Již v předškolním věku dítěte usilujeme o vytváření základů klíčových kompetencí, sice elementárních, avšak důležitých a významných nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí, položené v předškolním věku, jsou podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání dítěte, nedostatečné základy naopak brzdou, která dítě na počátku jeho životní a vzdělávací cesty může znevýhodňovat. Proto předškolní vzdělávání o jejich vytváření cíleně usiluje. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské Vymezení cílů vedoucích k naplňování klíčových kompetencí dětí: ad I. kompetence k učení dítě ukončující předškolní vzdělávání - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; - orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; - dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

13 ad II. kompetence k řešení problémů dítě ukončující předškolní vzdělávání - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu ad III. komunikativní kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku ad IV. sociální a personální kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá - a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

14 - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout - je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem - a jedinečnostem - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování ad V. činnostní a občanské kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty - a přizpůsobovat se daným okolnostem - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami - a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání. Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět nemůže. To ani není smyslem jejich formulování. Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům představu, kam směřovat, oč usilovat. Slouží především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu jako prostředku k jejich vytváření (na úrovni rámcové, popř. i školní).

15 6. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah ŠVP PV Jsme kamarádi je uspořádán do následujících deseti integrovaných bloků, které se vzájemně prolínají. Každý měsíc má své téma, které je podrobněji rozpracováno do jednotlivých týdenních podtémat. Naše práce se opírá o znalost RVP PV. Snažíme se pracovat cílevědomě, respektujeme cíle a záměry vzdělávání, směřujeme svoji práci k osvojení očekávaných kompetencí. Nabídku činností promýšlíme tak, aby docházelo k propojování všech oblastí vzdělávání. Časový prostor pro realizaci ŠVP zůstává otevřený, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, úzce souvisí s průběžným získáváním zkušeností a poznatků z autoevaluace, se stálým vzděláváním pedagogů a postupnými změnami podmínek. Tematické celky v jednotlivých integrovaných blocích jsou vzájemně propojeny, promítají se do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu dílčích cílů. 1. Biologické Dítě a jeho tělo 2. Psychologické Dítě a jeho psychika 3. Interpersonální Dítě a ten druhý 4. Sociálně-kulturní Dítě a společnost 5. Enviromentální Dítě a svět K rozvíjení dětí v těchto oblastech využíváme denní pohybové hry, cvičení, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Součástí popisu jednotlivých integrovaných bloků jsou tak vždy rámcově stanovené okruhy činností a výše uvedené očekávané výstupy. Podle aktuální situace, zájmu dětí i konkrétních podmínek si učitelky MŠ vybírají téma, které dále rozpracovávají (u určitých oblastí podrobněji, u jiných méně vždy podle potřeb daného tématu) do konkrétních činností ve všech pěti vzdělávacích oblastech daných RVP PV. Nad rámec ŠVP mohou být v rámci vzdělávání dětí v průběhu školního roku zařazovány i aktivity vyplývající z aktuálních přání dětí, potřeb pedagogů či ve spolupráci s rodiči apod. Přehled tématických celků: 1. Já a ti druzí 2. Sklízíme plody podzimu 3. Tajemství mého těla 4. Advent 5. Paní zíma 6. Svět dospělých 7. Jaro ťuká na dveře 8. Moje modrá planeta 9. Naše rodina 10. Hurá prázdniny

16 1. Já a ti druzí Podtémata: Vítáme vás ve školce Mám nového kamaráda Kdo jsem a kde žiji Charakteristika: Zaměření na seznámení s celou mateřskou školou, vytváření pravidel soužití ve třídě. Poznávání nových kamarádů a zaměstnanců MŠ. Usnadňování začleňování nových dětí do kolektivu. Seznamování s řádem a činnostmi v průběhu dne ve školce za předpokladu vytvoření příjemné atmosféry, bezpodmínečného přijetí, ve kterém se děti cítí plně přijímány a v bezpečí. Na tomto základě pak mohou děti nerušeně a široce probouzet své ještě netušené schopnosti a dovednosti a uvolnit svou veškerou tvořivou sílu.. Poznávání obce Ryžoviště, jaké budovy a místa se zde nacházejí a k čemu slouží, co je hezké a co by se mohlo zlepšit a jak k tomu můžeme přispívat třeba sbíráním a především neodhazováním odpadků. Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj verbálních i neverbálních komunikativních dovedností a tvořivosti. Získání přiměřené samostatnosti dítěte po citové stránce. Seznamování se vzájemnými pravidly chování (jednoho vůči druhému), posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, ve skupině dětí). Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu Konkrétní činnosti: jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí společné diskuse, rozhovory, samostatný slovní projev na určité téma, přednes, dramatizace, zpěv aktivity podporující sbližování dětí, kamarádství, společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ, přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vycházky do okolí hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii. Očekávané výstupy: Zvládnout sebeobsluhu, v rámci zdravotní prevence dodržovat základní hygienické návyky (starat se o osobní hygienu, umět stolovat jíst i pít, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,

17 písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho. Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 2. Sklízíme plody podzimu Podtémata: Rozmary počasí Příroda se mění Tajemství lesa Halloween Charakteristika: Srovnávání ročních období. Charakteristické znaky pro podzimní počasí. Seznamování se se změnami v přírodě. Pozorování sklizně, orání, ovocných stromů a keřů. Pochopení významu pěstování ovoce a zeleniny. Učíme se poznávat lesní zvířata, sběr přírodnin. Svátek Halloween. Dílčí vzdělávací cíle: Uvědomění si vlastního těla. Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). Vedení dětí k rozvoji jejich morálního a estetického vnímání, cítění a prožívání. Rozvoj kooperativních dovedností (spolupráce ve skupině). Rozvoj společenského i estetického vkusu. Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Konkrétní činnosti: zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

18 Očekávané výstupy: Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti. Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) Spolupracovat s ostatními. Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka. Pomáhat pečovat o své okolí v obci. 3. Tajemství mého těla Podtémata: Když kamarád stůně Části lidského těla, smysly Emoce Ochrana zdraví Charakteristika: Seznámení se základními částmi lidského těla a některými orgány. Seznámení se základními pojmy užívaní ve spojení se zdravím, pohybem a sportem. Rozlišovat, co zdraví prospívá a škodí. Povídat si o problémech spojených s nemocí. Vědět, jak pečovat o nemocné. Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu. Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti). Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a změnám.

19 Konkrétní činnosti: činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) pravidla vzájemné komunikace (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a upevňují jeho morální postoje při jednání s druhými, spoluvytváření pravidel soužití ve třídě společné rozhovory, vyprávění, přednes, dramatizace, zpěv Očekávané výstupy: Pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem. Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit. Vědomě využívat všech smyslů, poznat a pojmenovat věci kolem sebe, zaměřovat se na to, co je z hlediska poznání důležité. Přirozeně, ale v rámci stanovených pravidel komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat přátelství, porozumět své roli v rodině. Vytvořit si základní představu o pravidlech chování a společenských normách, dodržovat stanovená pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě. Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit ( vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 4. Advent Podtémata: Zimní počasí Přišel k nám Mikuláš Těšíme se na Ježíška Vánoce u nás a jinde Charakteristika: Návštěva Mikuláše a čertíka v naší MŠ. Každodenní předvánoční rozjímání (rozhovory, seznamování dětí s tradicemi, zvyky). Pečeme na Vánoce perníčky, vystupujeme na koncertu v kostele. Podílíme se na jeho výtvarné výzdobě. Během adventu všichni vytváříme radostnou atmosféru při přípravách Vánoc, těšíme se společně na svátky, vyrábíme ozdoby, zpíváme koledy. Při rozhovorech děti dostávají dostatečný prostor k vyjádření svých pocitů, názorů a přání. Uvědomujeme si důležitost lásky v rodině i v MŠ i vážit si lidí kolem nás.

20 Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) Rozvoj interaktivních schopností ve skupinových hrách. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních (spolupracovat, podílet se na společných činnostech). Přijímání základních hodnot, které určité společenství uznává. Vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije. Konkrétní činnosti: pohybové hry v prostoru, manipulační činnosti s předměty, pomůckami, materiálem, konstruktivní a grafické činnosti vyprávění příběhů s etickým obsahem, samostatný slovní projev při sdělování zážitků na určité téma, poslech příběhů čtených, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte, estetické a tvůrčí aktivity, hry na téma rodiny a přátelství hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, ochotě se rozdělit, spolupracovat, pomoci, střídat se různorodé společné hry a skupinové aktivity, přípravy a realizace slavností přirozené pozorování blízkého okolí, vycházky, aktivity zaměřené na orientaci v obci, sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé. Očekávané výstupy: Zachovat správné držení těla, zvládnout základní pohybové dovednosti, zvládnout jemnou motoriku. Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, sledovat příběh a vyprávět příběh. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků. Zachytit a vyjádřit své zážitky, prožitky. Spolupracovat s ostatními, respektovat potřeby jiného dítěte, rozdělit si úkol, vycházet mu vstříc. Uvědomovat si, že všichni lidé respektují pravidla chování. Vytvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách. Orientovat se ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí. 5. Paní zima Podtémata: My tři králové Zima v lese Zimní hry a sporty Brzy budu školákem Charakteristika Učíme děti písně, básně a hádanky se zimní tématikou. Učíme se chápat rozdíly počasí srovnávání s jinými ročními obdobími, připravujeme dětem zimní radovánky. Pozorujeme přírodu na poli, u rybníka, na zahradě i v lese srovnávání. Pečujeme o zvířátka v zimě. Tvoření ze sněhu na zahradě. Shrnujeme, co jsme se naučili o zimě. Sáňkujeme na kopci - dbáme na dodržování pravidel při zimních hrách. Experimentujeme se sněhem reakce na teplo. Prožíváme zápis dětí do školy slavnostní událost MŠ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více