Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj / Motto : Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Robert Fulghum

2 Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky předškolního vzdělávání 4. Organizace výchovy a vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání dětí mimořádně nadaných 8. Evaluační systém V Ryžovišti, 31/8/15 podpis řed. školy Mgr. Ivana Kapitánová razítko:

3 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název ŠVP PV: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme kamarádi Škola: Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Adresa školy: Rýmařovská 282, Ryžoviště IČ: IZO: Telefon: , , MŠ Webové stránky: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Kapitánová Telefon: , Součásti školy: Základní škola, sídlo ul. Rýmařovská 282, IZO: Mateřská škola, sídlo ul. Nemocniční 140, IZO: Školní družina, sídlo ul. Nemocniční 140, IZO: Školní jídelna, sídlo ul. Nemocniční 140, IZO: Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Ryžoviště Adresa zřizovatele: Náměstí Míru 105, Ryžoviště Vypracovala: Bc. Aneta Kubečková, učitelka MŠ Mgr. Ivana Kapitánová, ředitelka ZŠ a MŠ Ryžoviště Platnost dokumentu: Tato verze ŠVP PV je aktualizovanou verzí ŠVP PV ze dne s účinností od

4 2. Charakteristika školy Školu tvoří komplex dvou budov vzájemně propojených, umístěných na okraji obce Ryžoviště. Jde o jediné školské zařízení v obci. Budova základní školy na ulici Rýmařovská 282 je stará více než 100 let, je od počátku existence školou. Zde je sídlo ředitelství. Budova v ulici Nemocniční 140 je mnohem starší a jejím původním určením byl ženský špitální klášter. V přízemí této budovy je umístěna školní kuchyně s jídelnou pro žáky školy, tělocvična a prostory školní družiny. V patře jsou prostory vyhrazené mateřské škole. Ta má k dispozici šatnový kout, WC a umývárnu včetně sprchového koutu, třídu hernu s částí rozdělenou na pracovní a hrací, lehárnu, výdejnu stravy a další třídu určenou k pohybovým aktivitám. Školka má též dostatek skladovacích prostor. Ke škole přináleží také velká školní zahrada, oddělená zdí, takže je dobře izolovaná od hluku a prachu komunikací. Mobiliář zahrady není nejmodernější, v posledním roce bylo rekonstruováno pískoviště, aby odpovídalo hygienickým normám, provozní řád zahrady je zpracován. Zařízení všech prostor se snažíme opravami a nátěry udržet ve funkčním a estetickém stavu, avšak znaky opotřebení jsou patrné. Větší částky na obnovu nemáme k dispozici, otazník nad dlouhodobou existencí se nad školou vznáší několik let díky demografickému vývoji. Věcné vybavení, prostorové podmínky 3. Podmínky předškolního vzdělávání Mateřská škola se stala od 1/ součástí Základní školy Ryžoviště. V její bezprostřední práci a činnostech s dětmi se tato skutečnost projevuje v každodenním setkávání a spolupráci. Mateřská škola funguje jako jednotřídní, přijímané děti jsou ve věku od tří do šesti let, případně starší s odloženou školní docházkou. K dispozici mají děti v době od 6:30 do 16:00 hod.: - vlastní šatnový kout, odpovídajícím způsobem vybavený věšáky, sedacími plochami i úložnými prostory - třídu (podlahová plocha a objem vzduchu odpov. vyhl. 107/2001 Sb.). Prostorové uspořádání odpovídá nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem. Dítě má možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. - stravovací prostor ve třídě, která je spojena s přípravnou. Obědy jsou dopravovány výtahem z kuchyně v přízemí - vlastní hygienické zařízení WC + umývárna odpovídající počtu dětí - lehárnu vybavenou odpovídajícím nábytkem a lůžkovinami - třídu, umožňující pohybové aktivity - tělocvičnu (společně se žáky ZŠ), vybavenou standardním zařízením - na budovu MŠ navazující zahradu s velkou travnatou plochou i stromovým porostem. Zahrada je izolována od hluku a prachu komunikací. Nábytek: Stoly, židle, TV nářadí, hygienická zařízení (toalety, umyvadla), lůžka jsou přizpůsobena antropometrickým požadavkům a počtu dětí.

5 Hračky: Vybavení hračkami, pomůckami a doplňky odpovídá počtu dětí. Uložení hraček umožňuje dětem samoobslužné užívání a manipulace. Prostředí: Usilujeme o estetické prostředí. Na výzdobě prostor se děti podílejí svými pracemi a tyto jsou přístupné i rodičům. Stav vybavení: Zařízení MŠ nese stopy opotřebení. Jejich větší obnovu a modernizaci brzdí nedostatek finančních prostředků. Ředitelka školy bude při návrhu rozpočtu na příští rok požadovat vyčlenění prostředků z obecních zdrojů. Materiální podmínky zaměstnanců: Zaměstnanci MŠ mají k dispozici šatnu, WC, sprchu. K dispozici jsou též prostory k uložení materiálu, pomůcek, sezónních potřeb apod. Podmínky zdravé životosprávy V MŠ Ryžoviště poskytujeme dětem plnohodnotnou stravu, vyváženou ve všech složkách, dostatek tekutin. Děti nejsou do jídla nuceny. - dodržujeme pravidelný denní režim, který je však pružný a přizpůsobuje se aktuálním potřebám dětí a momentální situaci - umožňujeme dětem dostatek volného pohybu, každodenní pobyt venku, dostatek času pro hru a spontánní činnosti. - respektujeme potřeby dětí na odpočinek a jeho různé formy, nespavcům je nabízen alternativní odpočinkový program. Psychosociální podmínky V této oblasti dodržujeme podmínky: - děti i dospělí zažívají v prostředí MŠ pocit jistoty, bezpečí, klidu a soukromí - nově příchozím dětem vytváříme podmínky pro postupnou adaptaci přizpůsobením režimu, popř. umožněním přítomnosti rodiče při pobytu v MŠ v prvních dnech. - při plánování a realizování všech činností jsou respektovány potřeby a možnosti dětí, všechny mají rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován ani podceňován či přehlížen. Dítěti jsou nabídnuty různé alternativy, dostává prostor k vyjádření svých pocitů i obav, do činností je dítě zapojováno nenásilnou formou - pedagogický styl vedení je podporující, počítá s aktivní spoluúčastí dítěte, podporuje jej v samostatnosti, chválí a pozitivně hodnotí. Pedagog vydává pokyny jasné, srozumitelné a jednoznačné, vyhýbá se roli soudce a negativním komentářům. Mezi dospělými panuje vztah ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné důvěry a tolerance. - pedagog se věnuje programově neformálním vztahům dětí ve třídě, ovlivňuje je žádoucím směrem prevence šikany aj. negativních jevů v chování Organizace Denní řád je pružný, přizpůsobuje se momentálním podmínkám, ale akceptuje vždy v prvé řadě potřeby dětí. Školní řád vymezuje základní dohodnutá pravidla jejich chování a jednání. Děti mají denně zajištěný dostatečný pobyt venku - volný pohyb na školní zahradě MŠ nebo na hřišti místní TJ. Pohybové aktivity jsou zařazovány denně. Děti pracují svým tempem, mohou se vracet individuálně k nedokončeným hrám i rozdělaným činnostem. Plánování vychází z potřeb dětí a

6 aktuální situace ve třídě. Učitelky se vždy plně věnují dětem, v době překrývání směny spolupracují. Personální zajištění Mateřská škola je součástí základní školy. Je tvořeno jedním oddělením s věkově různorodým složením dětí. Personální podmínky: p. Jana Hořáková úv. 1,00 vedoucí učitelka, pověřená zastupováním ředitelky školy v době její nepřítomnosti má SPgŠ obor předškolního vzdělávání p. Bc. Aneta Kubečková úv. 1,00 SPgŠ dokončuje studium předškolního vzdělávání. Obě učitelky úzce spolupracují s vedením školy i ostatními jejími zaměstnanci. Řed. školy i obě učitelky se dále sebevzdělávají a to jednak účastí na metodických akcích pořádaných v rámci okresu a dále studiem odborné a pedagogické literatury MŠ odebírá časopis Informatorium 3-8, Učitelské noviny a čas. Sluníčko. Řízení mateřské školy Ředitelka společně s ostatními zaměstnanci školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry, pedagogové pracují jako tým. Školní vzdělávací program vypracovává ředitelka ve spolupráci s ostatními pedagogy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Rovněž je vytvořen funkční informační systém. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Spoluúčast rodičů Naše mateřská škola spolupracuje s rodiči i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. Naší snahou je, aby byl vztah s rodiči založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče jsou pravidelně a podrobně informováni o dění v MŠ prostřednictvím nástěnek, individuálními rozhovory dle zájmu rodičů a neformálně i na společných akcích.

7 4. Organizace výchovy a vzdělávání - sestaven v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o Mateřské škole a zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) 34 a 35. Přijímání dětí: Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 6 let, případně starší s odloženou školní docházkou, případně dítě mladší 3 let, pokud zvládá základy sebeobsluhy (bez plen, zvládá jídlo a oblékání s dopomocí, komunikuje - tzn. řekne si na WC, apod.) a umožňuje-li to kapacita zařízení. Děti jsou přijímány k 1. září, po předchozím zápisu do MŠ, který vyhlašuje ředitelka školy (obvykle v první polovině měsíce dubna). Umožní-li to kapacita zařízení, lze dítě přijmout i v průběhu školního roku. Děti předškolního věku a děti zaměstnaných matek jsou přijímány přednostně, při vyhlašování zápisu jsou rodiče informováni o kritériích při přijímání. Rodiče při zápisu do MŠ vyplňují Přihlášku dítěte do MŠ a při nástupu Evidenční list dítěte. S údaji v nich uvedenými je nakládáno dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. MŠ je v provozu v době školního vyučování od 6:30 do 16:00 hod. V době školních prázdnin (podzimní, jarní, vánoční, velikonoční) bude o provozu zařízení rozhodnuto na základě předběžného zjištění zájmu rodičů. V případě, že zařízení nebude v provozu, budou rodiče v předstihu informováni prostřednictvím učitelek, vedoucí jídelny, webových stránek a nástěnek s oznámením ředitelky školy. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Příchod do zařízení: - děti se scházejí ráno v době od 6:30 do 8:00 hod. (po dohodě případně i později, ne však po 8:45 hodině svačina). Odchod ze zařízení: - dítě je možné vyzvednout mezi 11:45 12:15 nebo mezi 14:00-16:00 hod. V době od 8:00-11:45hod. a od 12:15 14:00 hod. je MŠ uzamčena. Způsob vyzvedávání dítěte řešen dále.

8 Stravování: Denní časový plán mateřské školy: 6:30 8:00 scházení se při hrách, ranní hry, individuální činnosti s dětmi, činnosti řízené učitelkou 8:00-8:30 ranní komunitní kruh co bylo, je a bude (povídání o zážitcích z minulého dne, plány na dnešek) 8:30 8:45 ranní cvičení 8:45 9:00 hygiena, dopolední svačinka 9:00 10:15 didakticky cílené činnosti 10:15 11:30 oblékání, pobyt venku 11:45 12:15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek 12:15 13:45 odpočinek, relaxace, poslech čtení na pokračování, klidné činnosti nerušící odpočívající kamarády 13:45-14:00 odpolední svačinka 14:00-16:00 zájmové a rekreační činnosti Dětem MŠ je poskytováno celodenní stravování následovně: 8:45 9:00 dopolední svačinka 11:45 12:00 oběd 13:45 14:00 odpolední svačinka Děti, které navštěvují MŠ jen část dne, mohou odebírat je dopolední svačinku. Pokud dítě onemocní, lze stravu odhlásit den předem, do 11:00 hod. První den nepřítomnosti lze stravu odebrat do jídlonosiče. Úhradu stravného je třeba provést do 20. dne daného měsíce (do 20. září za září atd.) hotově, k rukám vedoucí ŠJ. Ve šk.roce 2015/2016 činí výše stravného pro dítě v MŠ 6,- Kč za dopolední svačinku 15,- Kč za oběd, 6,- Kč za odpolední svačinku, tzn. celodenní strava 27.- Kč/den. Doba adaptační, omlouvání nepřítomnosti, ukončení docházky: Nově nastupujícím dětem poskytujeme potřebný čas na adaptaci. Po domluvě s učitelkou a rodiči lze čas příchodů a odchodů přizpůsobit a zároveň umožnit matce první dny pobyt s dítětem ve školce. Zkušební doba, potřebná k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám, se určí po dohodě s rodiči na dobu nejdéle tří měsíců (dle vyhl. o MŠ 14/2005). Rodiče dbají, aby dítě přicházelo do MŠ včas a pravidelně. Předem známou nepřítomnost je třeba nahlásit učitelce a vedoucí školní jídelny. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví rodič dítě neprodleně. Nástup po nemoci, či jiné nepřítomnosti je též třeba předem oznámit a přihlásit se ke stravování. Případnou mimořádnou dobu odchodu rodiče nahlásí učitelce předem. Dle školského zákona (561/2004 Sb., 35, odst. 1) ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

9 d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Ředitel v těchto případech přihlíží k sociální a výchovné situaci v rodině a zejména pak k zájmům dítěte. Předávání a vyzvedávání dětí: Doba ranního scházení a odpoledního vyzvedávání uvedena výše. Dle individuálních požadavků ji lze v odůvodněných případech přizpůsobit, s ohledem na ostatní program dne. Rodiče při ranním předávání upozorní učitelku na případnou zdravotní indispozici nebo jiné závažné skutečnosti týkající se nejen tělesného, ale i psychického stavu dítěte. Totéž činí učitelky při předávání směn a při předávání dítěte rodičům. Učitelky mají k tomu účelu zavedený deník, kam se tyto údaje zaznamenávají. Dítě lze předat jen zákonnému zástupci, případně osobě zákonným zástupcem pověřené. Pověření musí být učiněno písemně. Potřeby dětí oblečení a obutí: Oblečení a obutí dětí má být pohodlné, účelné a bezpečné, do třídy i pro pobyt venku. Dítě by nemělo být oblečením omezováno v pohybu a oděv co nejvíc podporoval jeho sebeobslužné snahy (tzn. ne složité zapínání, šněrování, obtížně dosažitelné zipy či knoflíky např. na zádech). Prosíme rodiče, aby počítali s případným ušpiněním při různých činnostech výtvarné práce, jídlo, apod. a přizpůsobili tomu výběr oděvu. Oblečení pro pobyt venku musí reagovat na aktuální klimatické podmínky a být přiměřené a vícevrstevné, aby umožňovalo adaptaci dítěte na momentální potřeby.v létě nezapomínáme na lehké krytí hlavy a očí před sluncem, v zimě na rukavice a nepromokavé boty. Pyžamka měníme 1x týdně, v případě nutnosti i častěji. Prosíme o zřetelné označení všech věcí jménem či značkou. Děti si mohou do školky přinášet i vlastní hračky, které ovšem nesmějí ohrožovat bezpečnost či zdraví dítěte nebo ostatních. Rodiče jsou si vědomi možného rizika poškození, učitelky nemohou nést za tyto přinesené věci odpovědnost. Děti vedeme k vytváření správných hygienických návyků, proto si po obědě před poledním spánkem čistíme zoubky. Děti mají vlastní kartáček a pastu. Úhrada školného: Dle zákona 561/2004 Sb., část XI., 123, odst. 2) je vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy poskytováno bezúplatně, nejvýše však 12 měsíců. Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Rodiče ostatních dětí dle vyhlášky přispívají na částečnou úhradu neinvestičních nákladů následovně: Úplata za pobyt dítětě v MŠ je pro školní rok 2015/2016 stanovena na 240 Kč. Příspěvek se hradí v hotovosti do 20. dne každého měsíce za daný měsíc (tzn. v září za září atd.) Příspěvek přijímají učitelky MŠ, o přijetí se vystavuje příjmový doklad. Pravidla pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí se řídí 6 vyhlášky 14/2005 Sb. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

10 Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Osvobozen od úplaty je a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín splatnosti. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 6 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 6, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokážou tuto skutečnost každé pololetí potvrzením o přiznání dávek v hmotné nouzi. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, 123, odst. 4, v platném znění).

11 5. Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Východiskem při tvorbě našeho programu předškolního vzdělávání byly: - dosavadní zkušenosti a výsledky výchovy a vzdělávání dosažené v MŠ v minulých letech, zhodnocených výročními zprávami o činnostech školy - podmínky, ve kterých MŠ pracuje - potřeby, možnosti a schopnosti dětí při respektování jejich individuality a věkových zvláštností - očekávané kompetence, kterých by dítě mělo dosáhnout před nástupem do 1.r. základní školy Se zřetelem na uvedená hlediska nazvali jsme náš program předškolního vzdělávání: Jsme kamarádi. Vycházíme z názoru, že prožitky a zkušenosti získané v prvních letech života mají pro dítě dalekosáhlý význam. Tyto rané poznatky bývají trvalé a zhodnocují se dlouhodobě. Proto chceme, aby děti vyrůstaly v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí, důvěry a jistoty a přináší jim škálu podnětů k jejich dlouhodobému rozvoji. Našim cílem není jen předat dítěti informace, ale položit základy zdravě se rozvíjející samostatné a sebejisté osobnosti, která vnímá sebe a své okolí pozitivně, umí se přizpůsobit životu v sociální skupině, k okolí má vnímavý a citlivý vztah, umí se rozhodovat a aktivně přistupuje k poznávání nových věcí. Jsme kamarádi znamená, že se všemi činnostmi po celý rok prolíná snaha o to, aby dítě pochopilo svou vlastní hodnotu a zároveň ocenilo i hodnotu všech a všeho kolem sebe. Všichni musíme být přijímáni stejně jako partneři, ne jako rivalové. Usilujeme o projevy tolerance a ohleduplnosti a potlačujeme projevy agresivity a sobectví. K životu patří nejen vítězství, ale i prohry, ne vždy se vše povede ale právě proto pak platí Jsme kamarádi umíme si pomoci, povzbudit se navzájem, vyjádřit lítost a účast, nikoli posměch či škodolibou radost. Pouze osobnost vyrovnaná, sebevědomá, oceňující pozitivně sebe i své okolí, nepodléhá později sklonům k šikaně, zneužívání drog a dalším negativním sociálně patologickým způsobům jednání. Z této filozofie vyrůstá veškeré snažení nejen pedagogů, ale všech zaměstnanců zařízení a též vztahů na úrovni škola rodina. Rodina je v tomto věku zcela nezastupitelná a úzká vazba mezi rodinou a předškolním zařízením je nepostradatelná. Chceme být otevřeni všem snahám rodičů o účast na dění ve školce a umožňujeme přístup rodičů ke všem činnostem školy. Rámcové cíle předškolního vzdělávání: Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

12 Pedagogové, proto budou sledovat při své práci tyto rámcové cíle (záměry): 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tyto rámcové cíle ve svém celku vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání a stejně tak i každodenní práce pedagoga. Naplňování těchto cílů směřuje k utváření základů klíčových kompetencí, neboť zasahuje-li vzdělávání zároveň oblast poznatků, hodnot a postojů, získává dítě dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a prakticky využitelnější. To máme na zřeteli ve vzdělávacím procesu samém. Nejen při činnostech plánovaných, ale při nejrůznějších činnostech, situacích a za různých okolností,kdy působí pedagog na dítě ve všech třech cílových oblastech, svým chováním, jednáním i svými postoji dítě ovlivňuje. Má na zřeteli, že tak záměrně naplňuje tyto cíle. Již v předškolním věku dítěte usilujeme o vytváření základů klíčových kompetencí, sice elementárních, avšak důležitých a významných nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí, položené v předškolním věku, jsou podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání dítěte, nedostatečné základy naopak brzdou, která dítě na počátku jeho životní a vzdělávací cesty může znevýhodňovat. Proto předškolní vzdělávání o jejich vytváření cíleně usiluje. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské Vymezení cílů vedoucích k naplňování klíčových kompetencí dětí: ad I. kompetence k učení dítě ukončující předškolní vzdělávání - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; - orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; - dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

13 ad II. kompetence k řešení problémů dítě ukončující předškolní vzdělávání - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu ad III. komunikativní kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku ad IV. sociální a personální kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá - a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

14 - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout - je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem - a jedinečnostem - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování ad V. činnostní a občanské kompetence dítě ukončující předškolní vzdělávání - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty - a přizpůsobovat se daným okolnostem - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami - a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím může mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání. Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět nemůže. To ani není smyslem jejich formulování. Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům představu, kam směřovat, oč usilovat. Slouží především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu jako prostředku k jejich vytváření (na úrovni rámcové, popř. i školní).

15 6. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah ŠVP PV Jsme kamarádi je uspořádán do následujících deseti integrovaných bloků, které se vzájemně prolínají. Každý měsíc má své téma, které je podrobněji rozpracováno do jednotlivých týdenních podtémat. Naše práce se opírá o znalost RVP PV. Snažíme se pracovat cílevědomě, respektujeme cíle a záměry vzdělávání, směřujeme svoji práci k osvojení očekávaných kompetencí. Nabídku činností promýšlíme tak, aby docházelo k propojování všech oblastí vzdělávání. Časový prostor pro realizaci ŠVP zůstává otevřený, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, úzce souvisí s průběžným získáváním zkušeností a poznatků z autoevaluace, se stálým vzděláváním pedagogů a postupnými změnami podmínek. Tematické celky v jednotlivých integrovaných blocích jsou vzájemně propojeny, promítají se do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu dílčích cílů. 1. Biologické Dítě a jeho tělo 2. Psychologické Dítě a jeho psychika 3. Interpersonální Dítě a ten druhý 4. Sociálně-kulturní Dítě a společnost 5. Enviromentální Dítě a svět K rozvíjení dětí v těchto oblastech využíváme denní pohybové hry, cvičení, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí atp. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost. Součástí popisu jednotlivých integrovaných bloků jsou tak vždy rámcově stanovené okruhy činností a výše uvedené očekávané výstupy. Podle aktuální situace, zájmu dětí i konkrétních podmínek si učitelky MŠ vybírají téma, které dále rozpracovávají (u určitých oblastí podrobněji, u jiných méně vždy podle potřeb daného tématu) do konkrétních činností ve všech pěti vzdělávacích oblastech daných RVP PV. Nad rámec ŠVP mohou být v rámci vzdělávání dětí v průběhu školního roku zařazovány i aktivity vyplývající z aktuálních přání dětí, potřeb pedagogů či ve spolupráci s rodiči apod. Přehled tématických celků: 1. Já a ti druzí 2. Sklízíme plody podzimu 3. Tajemství mého těla 4. Advent 5. Paní zíma 6. Svět dospělých 7. Jaro ťuká na dveře 8. Moje modrá planeta 9. Naše rodina 10. Hurá prázdniny

16 1. Já a ti druzí Podtémata: Vítáme vás ve školce Mám nového kamaráda Kdo jsem a kde žiji Charakteristika: Zaměření na seznámení s celou mateřskou školou, vytváření pravidel soužití ve třídě. Poznávání nových kamarádů a zaměstnanců MŠ. Usnadňování začleňování nových dětí do kolektivu. Seznamování s řádem a činnostmi v průběhu dne ve školce za předpokladu vytvoření příjemné atmosféry, bezpodmínečného přijetí, ve kterém se děti cítí plně přijímány a v bezpečí. Na tomto základě pak mohou děti nerušeně a široce probouzet své ještě netušené schopnosti a dovednosti a uvolnit svou veškerou tvořivou sílu.. Poznávání obce Ryžoviště, jaké budovy a místa se zde nacházejí a k čemu slouží, co je hezké a co by se mohlo zlepšit a jak k tomu můžeme přispívat třeba sbíráním a především neodhazováním odpadků. Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj verbálních i neverbálních komunikativních dovedností a tvořivosti. Získání přiměřené samostatnosti dítěte po citové stránce. Seznamování se vzájemnými pravidly chování (jednoho vůči druhému), posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, ve skupině dětí). Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu Konkrétní činnosti: jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí společné diskuse, rozhovory, samostatný slovní projev na určité téma, přednes, dramatizace, zpěv aktivity podporující sbližování dětí, kamarádství, společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ, přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, vycházky do okolí hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii. Očekávané výstupy: Zvládnout sebeobsluhu, v rámci zdravotní prevence dodržovat základní hygienické návyky (starat se o osobní hygienu, umět stolovat jíst i pít, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,

17 písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho. Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 2. Sklízíme plody podzimu Podtémata: Rozmary počasí Příroda se mění Tajemství lesa Halloween Charakteristika: Srovnávání ročních období. Charakteristické znaky pro podzimní počasí. Seznamování se se změnami v přírodě. Pozorování sklizně, orání, ovocných stromů a keřů. Pochopení významu pěstování ovoce a zeleniny. Učíme se poznávat lesní zvířata, sběr přírodnin. Svátek Halloween. Dílčí vzdělávací cíle: Uvědomění si vlastního těla. Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). Vedení dětí k rozvoji jejich morálního a estetického vnímání, cítění a prožívání. Rozvoj kooperativních dovedností (spolupráce ve skupině). Rozvoj společenského i estetického vkusu. Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Konkrétní činnosti: zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

18 Očekávané výstupy: Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti. Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) Spolupracovat s ostatními. Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka. Pomáhat pečovat o své okolí v obci. 3. Tajemství mého těla Podtémata: Když kamarád stůně Části lidského těla, smysly Emoce Ochrana zdraví Charakteristika: Seznámení se základními částmi lidského těla a některými orgány. Seznámení se základními pojmy užívaní ve spojení se zdravím, pohybem a sportem. Rozlišovat, co zdraví prospívá a škodí. Povídat si o problémech spojených s nemocí. Vědět, jak pečovat o nemocné. Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu. Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti). Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a změnám.

19 Konkrétní činnosti: činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) pravidla vzájemné komunikace (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a upevňují jeho morální postoje při jednání s druhými, spoluvytváření pravidel soužití ve třídě společné rozhovory, vyprávění, přednes, dramatizace, zpěv Očekávané výstupy: Pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem. Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit. Vědomě využívat všech smyslů, poznat a pojmenovat věci kolem sebe, zaměřovat se na to, co je z hlediska poznání důležité. Přirozeně, ale v rámci stanovených pravidel komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat přátelství, porozumět své roli v rodině. Vytvořit si základní představu o pravidlech chování a společenských normách, dodržovat stanovená pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě. Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit ( vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 4. Advent Podtémata: Zimní počasí Přišel k nám Mikuláš Těšíme se na Ježíška Vánoce u nás a jinde Charakteristika: Návštěva Mikuláše a čertíka v naší MŠ. Každodenní předvánoční rozjímání (rozhovory, seznamování dětí s tradicemi, zvyky). Pečeme na Vánoce perníčky, vystupujeme na koncertu v kostele. Podílíme se na jeho výtvarné výzdobě. Během adventu všichni vytváříme radostnou atmosféru při přípravách Vánoc, těšíme se společně na svátky, vyrábíme ozdoby, zpíváme koledy. Při rozhovorech děti dostávají dostatečný prostor k vyjádření svých pocitů, názorů a přání. Uvědomujeme si důležitost lásky v rodině i v MŠ i vážit si lidí kolem nás.

20 Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) Rozvoj interaktivních schopností ve skupinových hrách. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních (spolupracovat, podílet se na společných činnostech). Přijímání základních hodnot, které určité společenství uznává. Vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije. Konkrétní činnosti: pohybové hry v prostoru, manipulační činnosti s předměty, pomůckami, materiálem, konstruktivní a grafické činnosti vyprávění příběhů s etickým obsahem, samostatný slovní projev při sdělování zážitků na určité téma, poslech příběhů čtených, sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte, estetické a tvůrčí aktivity, hry na téma rodiny a přátelství hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, ochotě se rozdělit, spolupracovat, pomoci, střídat se různorodé společné hry a skupinové aktivity, přípravy a realizace slavností přirozené pozorování blízkého okolí, vycházky, aktivity zaměřené na orientaci v obci, sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé. Očekávané výstupy: Zachovat správné držení těla, zvládnout základní pohybové dovednosti, zvládnout jemnou motoriku. Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, sledovat příběh a vyprávět příběh. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků. Zachytit a vyjádřit své zážitky, prožitky. Spolupracovat s ostatními, respektovat potřeby jiného dítěte, rozdělit si úkol, vycházet mu vstříc. Uvědomovat si, že všichni lidé respektují pravidla chování. Vytvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách. Orientovat se ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí. 5. Paní zima Podtémata: My tři králové Zima v lese Zimní hry a sporty Brzy budu školákem Charakteristika Učíme děti písně, básně a hádanky se zimní tématikou. Učíme se chápat rozdíly počasí srovnávání s jinými ročními obdobími, připravujeme dětem zimní radovánky. Pozorujeme přírodu na poli, u rybníka, na zahradě i v lese srovnávání. Pečujeme o zvířátka v zimě. Tvoření ze sněhu na zahradě. Shrnujeme, co jsme se naučili o zimě. Sáňkujeme na kopci - dbáme na dodržování pravidel při zimních hrách. Experimentujeme se sněhem reakce na teplo. Prožíváme zápis dětí do školy slavnostní událost MŠ.

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka Mateřská škola podporující zdraví Školní rok 2009/2010 Zpracoval: Miroslava Luxová září 2009 Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY PROJDEME SE DO POHÁDKY 1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI ZÁŘÍ PALEČEK POZNÁVÁ KAMARÁDY KAM SE ZTRATIL PALEČEK 2. O VELIKÉ ŘEPĚ ŘÍJEN/LISTOPAD

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Motivační název Každé dítě může být úspěšné Cílová věková skupina 3 7 let Příloha školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy,

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více