Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y Ú V A L N O

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y Ú V A L N O"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A Ú V A L N O okres Bruntál, příspěvková organizace Úvalno 19, , tel , Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y Ú V A L N O M A T E Ř S K Á Š K O L A Ú V A L N O Úvalno č. 328, , tel , Vydal: Mateřská škola Úvalno Účinnost: od Schválila: Vypracovala: ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Jana Svobodová vedoucí učitelka MŠ Jitka Glombová

2 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Úvalno v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon ) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných na pracovišti mateřské školy Úvalno. 1. ZÁKLADNÍ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Provoz mateřské školy se řídí zejména těmito právními předpisy: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (tzv. Školský zákon) prováděcí vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání vyhláška č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku podílí se na jeho zdravém iktovém, rozumovém a tělesném vývoji podílí se na osvojování základních životních hodnot a mezilidských vztahů vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy 2. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2.1. Zápis dětí do mateřské školy (dále jen MŠ) stanoví ředitelka ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem. Určí místo, termín (zpravidla duben nebo květen) a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Veřejnost je informována prostřednictvím obecních vývěsek, místního rozhlasu a plakátů. Děti mohou být do MŠ přijímány i během školního roku na místa odhlášených dětí daného školního roku, nesmí být překročena kapacita školy Dítě do MŠ přijímá ředitelka ZŠ a MŠ v zastoupení vedoucí učitelkou MŠ na základě žádosti přihlášky zákonných zástupců, stanoví zkušební dobu pobytu dítěte v MŠ nejdéle na tři měsíce. Žádost přihlášku vyplní zákonný zástupce při zápisu. Ředitelka ZŠ a MŠ vydá zákonným zástupcům dítěte Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Před nástupem do MŠ jsou zákonní zástupci přijatých dětí pozváni na první informační schůzku, kde obdrží Evidenční list dítěte, který vyplněný, stvrzený podpisy zákonných zástupců a potvrzený dětským lékařem vrátí do MŠ Do MŠ je přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo zákonný zástupce dítěte předloží doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 50) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

3 Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Úvalno: 1. podmínkou přijetí je absolvování všech povinných očkování dítěte 2. nejnižší věk dítěte při nástupu do MŠ 2 roky a 9 měsíců 3. přednostní přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 4. zaměstnanost rodičů v souvislosti s pravidelnou denní docházkou do MŠ (rodiče bez rodičovského příspěvku) 5. trvalý pobyt dítěte v Úvalně (provozní náklady hradí zřizovatel OÚ Úvalno) 6. do MŠ dochází už starší sourozenec (snaha o nenarušování rodinných vazeb mezi sourozenci) 7. počet dnů docházky dítěte do MŠ a délka jeho pobytu v těchto dnech (přednostně budou přijímány děti, které budou do MŠ docházet pravidelně celý rok před dětmi, které budou docházet jen část roku) V případě naplnění celkové kapacity bude ředitelka ZŠ a MŠ při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání brát v úvahu daná kriteria v uvedeném pořadí 1 6. Datum podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání není rozhodující. Co dítě v MŠ potřebuje: vhodné, pohodlné oblečení do třídy (hrací kalhoty, zástěrku, tričko apod.) uzavřené přezůvky, papuče náhradní oblečení pro pobyt ve třídě oblečení a obuv na pobyt venku (vhodné podle počasí), vše uloženo ve skříňce v šatně pyžamo, noční košilku (každý týden si nosí děti na vyprání domů) veškeré oblečení musí být čisté, spravené, dítěti pohodlné, vhodné velikostí, obslužností, materiálem; vše označené, podepsané hygienické potřeby při nástupu do MŠ podle aktuálních požadavků školy (papírové kapesníčky, toaletní papír, zubní pasta, mýdlo, zubní kartáček a kelímek) na každý nový školní rok 3. UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 3.1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání Ředitelka ZŠ a MŠ může rozhodnout o ukončení docházky a vzdělávání dítěte pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel stanovených v tomto Školním řádu Ukončení docházky dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v tomto Školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení docházky a vzdělávání v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

4 Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo poradenské školské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka ZŠ a MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní vzdělávání V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování, může ředitelka ZŠ a MŠ rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. 4. PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 4.1. Stanovená úplata za předškolní vzdělávání Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky: úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce ředitelka ZŠ může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty zákonný zástupce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet ZŠ ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou ZŠ úplatu uhradit v hotovosti v kanceláři u vedoucí školní jídelny v MŠ 4.2. Stanovená úplata za školní stravování Při úhradě za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami: úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce výše stravného je stanovena Pokynem ředitelky ZŠ a MŠ k provozu školní jídelny ředitelka ZŠ a MŠ může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet ZŠ ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ úplatu zaplatit v kanceláři vedoucí školní jídelny v MŠ 5. EVIDENCE DÍTĚTE Při nástupu dítěte do MŠ předají zákonní zástupci dítěte Evidenční list, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte

5 rodné číslo dítěte státní občanství místo trvalého pobytu zdravotní pojišťovna dítěte jména a příjmení zákonných zástupců a místo trvalého pobytu další sourozenci dítěte telefonické spojení na zákonné zástupce Zdravotní stav dítěte a pravidelná očkování potvrdí do Evidenčního listu dětský lékař a to před nástupem do MŠ. Zákonní zástupci nahlásí neprodleně každou změnu ve výše uvedených údajích, zejména změnu trvalého pobytu, zdravotní pojišťovny, telefonického kontaktu. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu MŠ, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 6. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 6.1. Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace Provoz MŠ je denně od 6.00 do hodin Děti se přijímají do MŠ od 6.00 do 8.30 hodin, poté se budova z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí domluvě je možné přivést dítě i jindy během dne podle potřeby. Při příchodu do MŠ v době uzamčení je nutno zvonit a vyčkat příchodu personálu Organizace školního stravování je řešena v Provozním řádu školní jídelny při ZŠ a MŠ Úvalno Provoz MŠ je přerušen o vánočních svátcích zpravidla po dobu jednoho týdne V době hlavních prázdnin v měsících červenci a srpnu bývá provoz MŠ přerušen zpravidla po dobu 4 6 týdnů. Informaci o omezení provozu MŠ zveřejní ředitelka ZŠ a MŠ nejméně dva měsíce předem Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitelka neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne Orientační denní režim při vzdělávání dětí spontánní hry a činnosti dětí, individuální, skupinová i společná práce dětí, svačina, dokončení činností pobyt venku oběd, hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě odpočinek svačina, spontánní hry dětí, možnost v pokračování v započatých činnostech během dne, odchod dětí domů Režimové požadavky dne vycházejí z potřeb dětí a rodičů a jejich individuálních požadavků.

6 Stanovený základní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, divadelních a filmových představení pro děti, akcí pro děti, rodiče apod Omlouvání dětí: rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hodin osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv během dne osobně nebo telefonicky Předávání dětí: rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně nahlásí mateřské škole. Po vyléčení infekčního onemocnění jsou do MŠ přijaty děti s potvrzením od lékaře, které zaručí jeho vyléčení. Zákonný zástupce dítěte je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování dítěte (rýma, kašel, bolest břicha, hlavy ). Do kolektivu dětí nemůže být přijato dítě nemocné. Onemocní-li dítě během dne v MŠ, jsou zákonní zástupci okamžitě telefonicky kontaktováni a vyzváni k zajištění zdravotní péče o nemocné dítě. Zákonní zástupci dítěte písemně pověří k vyzvedávání dítěte pověřenou osobu na formuláři, který obdrží všichni zákonní zástupci v mateřské škole. Toto zplnomocnění je platné vždy na daný školní rok. Odchod dětí domů probíhá ve dvou vlnách během dne. Část dětí odchází po obědě, další část dětí odchází po odpolední svačině. V případě opakovaného vyzvedávání dítěte po stanovené hodině nebo po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena zřizovateli a oddělení péče o dítě. O odchodech dětí po ukončení provozu jsou vedeny záznamy Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám předají. Předávací zónu tvoří prostor umývárny mezi vstupem ze šatny do třídy Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách při vstupu do budovy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat informace Děti jsou učitelkami vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu Za cennosti a donesené hračky mateřská škola neručí! 7. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ, DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ MŠ 7.1. Práva rodičů Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé (dále jen zákonní zástupci) mají právo: na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí na přístup do třídních prostor vždy při příchodu nebo odchodu dětí, případně i jindy po dohodě s učitelkou na užívání zahrady po odchodu z MŠ se souhlasem učitelky tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí rodiči a nebyl ničen majetek školy

7 na účast a aktivní pomoc při akcích MŠ i ZŠ na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života na projev připomínek k provozu MŠ učitelce v MŠ nebo ředitelce v ZŠ na přispívání svými nápady a náměty k obohacení činnosti školy 7.2. Práva dětí Každé přijaté dítě má právo: na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti na zajištění služeb a činností poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole na odpočinek, volný čas, účast ve hře odpovídající jeho věku, možnostem a schopnostem na ochranu před činnostmi, které ohrožují jeho vývoj a zdraví na práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte 7.3. Práva pedagogů a ostatních zaměstnanců mateřské školy Zaměstnanci mateřské školy mají právo: na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci na rozhodování o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy 7.4. Povinnosti rodičů Rodiče jsou povinni: zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do mateřské školy zajistit ranní předávání osobně učitelce do třídy předat do mateřské školy dítě zcela zdravé informovat mateřskou školu o zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a pobytu dítěte mateřské škole nahlásit neprodleně infekční onemocnění v rodině zaplatit úhradu za předškolní vzdělávání a stravné nejpozději do 15. dne v měsíci na účet školy omlouvat neprodleně nepřítomnost dítěte osobně, telefonicky, písemně na vyzvání vedoucí učitelky MŠ nebo ředitelky ZŠ se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nahlásit změny v důležitých datech dítěte (změna bydliště, telefonu rodičů, zdravotní pojišťovny) chovat se během pobytu v prostorách mateřské školy tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a při zjištění jeho poškození nahlásit tuto skutečnost neprodleně zaměstnanci školy Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ostatních bodů tohoto Školního řádu.

8 7.5. Povinnosti dětí Děti mají povinnost: respektovat ostatní děti v mateřské škole neubližovat si navzájem usilovat o dodržení smluvených pravidel chování a soužití ve skupině ostatních dětí (neničit věci ani práci druhých, dokončit započatou věc, nekřičet, nepoužívat nevhodná slova, dávat věci na své místo, neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou, dodržovat hygienu, nebrat dětem věci, domluvit si střídání při hře) snažit se udržovat své věci v šatně v pořádku, uložené ve své přihrádce označené značkou 7.6. Povinnosti pedagogů a zaměstnanců mateřské školy Pedagogové a zaměstnanci mateřské školy mají povinnost: učitelka: odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem učitelka: předávat dítě zákonnému zástupci či pověřené osobě jen na základě písemného pověření zákonného zástupce učitelka: nepřijmout do skupiny dětí dítě, které má příznaky onemocnění v zájmu ochrany zdraví ostatních zdravých dětí učitelka: vyloučit během dne nemocné dítě ze třídy a neprodleně vyzvat rodiče, aby si dítě odvedli 8. PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DĚTÍ Cílem je prospívat fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví, růstu a vývoji dítěte. Dítě je vedeno k poznávání své identity ve vztahu k druhým a okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti k péči o své zdraví, k vývoji zodpovědnosti za své oblékání a každodenní osobní hygienu, k dobrému chování při stolování, k bezpečnému pohybu ve svém blízkém okolí, k vytvoření zdravých životních návyků a postojů, k aktivitě ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku, k pozitivnímu vztahu k lidem a nenásilnému chování Péče o zdraví Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu venku mimo území mateřské školy odpovídá pedagogický pracovník nebo pověřený nepedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše dvaceti smyslově, tělesně a duševně zdravých dětí. Bezpečnost dětí při pobytu venku v našich podmínkách je zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby byly s dětmi dvě učitelky Při specifických činnostech, například sportovních, kulturních, společenských a jiných nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost dětí bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

9 8.2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy: a/ děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech b/ skupina je zpravidla doprovázena dvěma učitelkami, z nichž jedna jde na začátku skupiny a druhá na konci c/ skupina k přesunu využívá především pravé krajnice vozovky d/ vozovku přechází skupina pouze na přehledných místech, když to dovoluje dopravní provoz a učitelky se přesvědčí o bezpečnosti skupiny e/ při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč pobyt dětí v přírodě: a/ využívají se pouze známá bezpečná místa b/ učitelky před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky c/ při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství sportovní činnosti a pohybové aktivity: a/ před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu mateřské školy, kontroluji učitelky, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraní všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při používání tělovýchovného nářadí a náčiní kontrolují jejich funkčnost a bezpečnost b/ učitelky dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí pracovní a výtvarné činnosti: při aktivitách rozvíjející zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použití nástrojů, které by mohly děti zranit (nůžky, nože, kladívka), vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelky; děti používají nůžky se zakulacenou špičkou 8.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, videa, televize), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. Dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pracovníci monitorování vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné špatné vztahy v počátcích ve spolupráci s rodiči nebo za pomoci školských poradenských zařízení.

10 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1. Účinnost a platnost školního řádu Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou ZŠ a MŠ a je účinný od Změny a dodatky Školního řádu Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí Seznámeni zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do zaměstnání S obsahem tohoto Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první třídní schůzce rodičů po zahájení školního roku. Jeden výtisk Školního řádu bude vyvěšen na informační nástěnce u hlavního vchodu do mateřské školy Dodržování Školního řádu je závazné pro zákonné zástupce a zaměstnance mateřské školy. V CELÉM OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY A PŘILEHLÉ ZAHRADY PLATÍ Z Á K A Z K O U Ř E N Í. V Úvalně Jitka Glombová Mgr. Jana Svobodová vedoucí učitelka MŠ ředitelka ZŠ a MŠ

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Ředitelka Mateřské školy Ruprechtov, příspěvkové organizace, vydává jako statutární orgán školy v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

Školní řád MŠ Halenkovice

Školní řád MŠ Halenkovice Školní řád MŠ Halenkovice Ředitel Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ

Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ Ředitel Základní a mateřské školy Ivaň, příspěvkové organizace, vydává jako statutární orgán školy v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád Mateřské školy speciální

Školní řád Mateřské školy speciální Škola Pink Crocodile (Mateřská a základní škola pro děti s kombinovaným postižením Bobříci, o.p.s.), se sídlem Vršovická 7/27, Praha 10 Školní řád mateřské školy Č.j.: 1/2013 ŘŠ Účinnost od: 1.9. 2013

Více

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád MŠ Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Č.j. MŠHŘ/128//2014 Školní řád Vydal : Marta Slouková Ředitelka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Toto vzdělávání poskytuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte, jednat v co nejlepším zájmu dítěte.

Toto vzdělávání poskytuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte, jednat v co nejlepším zájmu dítěte. Škola: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Organizační řád Mateřské školy ve Vysoké Č.j.: 423/254/2012/ZS/ST Účinnost od: 10. 11. 2012 Spisový znak: 1.3 Skartační znak: A 10 Změny:

Více

Školní řád pro MŠ Směrnice č.

Školní řád pro MŠ Směrnice č. Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace Školní řád pro MŠ Směrnice č. Zpracoval: Zdeňka Vávrová a kolektiv pedagogů Schválila a vydala: Bc. Mgr. Barbora Šovčíková Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 18/14 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005 Mateřská škola Terronská Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela Účinnost : od 1.9.2005 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Terronská Zákonným

Více

Školní řád. Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín. Směrnice č.3/2013. Vydal :

Školní řád. Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín. Směrnice č.3/2013. Vydal : Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín Směrnice č.3/2013 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Eva Heinzová Účinnost : od 01. 09. 2013 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 549 21 Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace. 594 54 Křoví 190

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace. 594 54 Křoví 190 Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace 594 54 Křoví 190 Školní řád Vydala : ředitelka Základní školy a Mateřské školy Křoví, příspěvková organizace Mgr. Eva Minaříková Účinnost :

Více

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Směrnice č. 6 Školní řád MŠ Vydal : Účinnost : Závaznost : Informace podána: Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace od 1.09.2013 Školní řád je závazný pro všechny

Více

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace. Školní řád. Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Na Kopečku 13,

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace. Školní řád. Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Na Kopečku 13, Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Školní řád Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Účinnost: Od 1.9.2013 Závaznost: Informace podána:

Více

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Spisový znak: 2.1. Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A Změny: Veškeré změny mohou být provedeny pouze písemnou formou. Ředitelka Mateřské

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní řád Mateřské školy Č.j.: MŠ 10/2012 Účinnost od: 1.9.2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Změny: 21.8.2013 Ředitelka Mateřské školy, Malé Svatoňovice v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov. Školní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Lišov. Školní řád MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIŠOV Školní řád MŠ Vydal: ředitel školy Mgr. Petr Ročňák Účinnost: od 1. 4. 2015 Číslo jednací: ZŠMŠ 226/2015 Závaznost: školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Směrnice č. 1/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Přílohy: Provozní řád mateřské školy

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr.beroun. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Zdice Pacourková Zdeňka Adresa jednotlivých pracovišť:

Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr.beroun. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Zdice Pacourková Zdeňka Adresa jednotlivých pracovišť: Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr.beroun Školní řád Vydala : Ředitelka Mateřské školy Zdice Pacourková Zdeňka Adresa jednotlivých pracovišť: Zahradní 801, 267 51 Zdice Žižkova 390, 267 51 Zdice Telefon:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Brno 2014. Směrnice č. 4/2014. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno

Brno 2014. Směrnice č. 4/2014. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Mateřská škola Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Směrnice č. 4/2014 Vydal: Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Č. J.: 318/2014 Účinnost: od 01. 09. 2014 Závaznost: Informace

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace. Vydal : Ředitel ZŠ a MŠ RNDr.

Školní řád. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace. Vydal : Ředitel ZŠ a MŠ RNDr. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Školní řád Vydal : Ředitel ZŠ a MŠ RNDr. Juraj Hudcovský Účinnost : od 1. 9. 2006 Závaznost : Školní řád je závazný pro

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Havířov- Město, Horymírova 7/1194 tel.: 596 814 105, info@mshorymirova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 312/2014/MS Vypracovala: Drahomíra Smejkalová, ředitelka školy Počet příloh: Řád

Více