Mateřská škola Štěpánkovice je součástí právního subjektu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Štěpánkovice je součástí právního subjektu:"

Transkript

1 12. ročník září 2015 Milí rodiče, milé děti, vítáme Vás v naší mateřské škole, v novém školním roce 2015/16, který začíná v úterý 1. září Ve školním roce 2015/16 budou v naší MŠ otevřeny 4 třídy s počtem 112 dětí. Všechny čtyři třídy naší MŠ budou otevřeny s celodenním provozem. O Vaše děti bude pečovat celkem 8 pedagogických pracovnic a 5 správních zaměstnanců. Záměrem naší mateřské školy je vytvořit školku s příjemným prostředím a novými podněty, které dítě celý den obklopují. Takovou školku, která působí domácky, přátelsky, ale která nenahrazuje jeho rodinu. Mateřskou školu s pevnými pravidly, s nadšenými dětmi a spokojenými rodiči. Protože vše co děláme, děláme pro naše děti, pro jejich radost, spokojenost, pocit bezpečí a jejich všestranný rozvoj osobnosti. Mateřská škola Štěpánkovice je součástí právního subjektu: Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice příspěvková organizace Zahradní 10, tel IČO: Telefonní čísla: Mateřská škola Základní škola Školní jídelna Webové stránky Mš a ZŠ ředitel ZŠ: vedoucí učitelka MŠ: školnice MŠ: vedoucí ŠJ: Mgr. Michael Pavlásek Ivana Lihotská Věra Václavíková Dagmar Hartmanová

2 Organizace MŠ: I. třída Berušky /heterogenní třída/ II. třída Kuřátka /heterogenní třída/ učitelky: Hana Osmančíková učitelky: Ivana Lihotská Danuše Slaná Jarmila Šímová správní zam.: Irena Přeučilová správní zam.: Ludmila Kolková III. třída Sluníčka /heterogenní třída/ IV. třída Motýlci /heterogenní třída/ učitelky: Bc. Anna Jonešová učitelky: Monika Kočnarová Michaela Michalíková Ivana Pekařová správní zam.: Pavlína Nováková správní zam.: Ludmila Königová

3 Pro vyšší informovanost zákonných zástupců předkládáme touto formou Školní rád MŠ a Směrnici o úplatě MŠ. Školní řád MŠ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky MŠMT č.43/2006 o předškolním vzdělávání vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. I. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců 1. Práva dětí: Dítě má právo: 1.1. Na svobodu projevu odpovídající věku dítěte Na svobodu myšlení, svědomí a náboženství Na respektování soukromého života rodiny dítěte pedagogickými i správními pracovnicemi Být chráněno před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím a zanedbáváním O způsobu výchovy dítěte v rodině rozhoduje zákonný zástupce a tím nese zodpovědnost za dítě. 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců: Zákonní zástupci mají právo: 2.1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí Zákonní zástupci mají právo veškeré stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy předat vedoucí učitelce k projednání. Zákonní zástupci mají povinnost: 2.4. Zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do mateřské školy a při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno Informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte, o změnách ve zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání Oznamovat škole údaje potřebné pro školní matriku / dle 28 odst. 2 ŠZ / a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích / např. rodné číslo, státní občanství, trvalé bydliště, údaje o zdravotním postižení, jméno a příjmení zákonných zástupců, zdravotní pojišťovnu, místo trvalého pobytu dítěte a telefonické spojení / Nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré důležité údaje o zdravotní způsobilosti dítěte Oznámit nepřítomnost dítěte (stačí telefonicky). Předem známou nepřítomnost ohlásit alespoň jeden den předem, a to nejpozději do 11 hodin dopoledne Předat po příchodu do mateřské školy dítě osobně učitelce Ve stanoveném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání 3. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i správními pracovníky 3.1. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem prohloubit vzájemné působení rodiny a mateřské školy Pedagogové usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou a sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím nástěnek, a individuálních pohovorů Pedagogové informují zákonné zástupce o individuálních pokrocích dětí v rozvoji učení Pedagogové i správní zaměstnanci chrání soukromí rodiny dítěte a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají se zákonnými zástupci ohleduplně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá v péči o dítě, nabízí zákonným zástupcům poradenský servis a jiné osvětové aktivity v otázkách vzdělávání a výchovy předškolních dětí.

4 II. Přijímací řízení a ukončení docházky Termín zápisu dětí do MŠ stanoví ředitel školy. Zápis se koná převážně v měsíci květnu. O termínu konání zápisu jsou rodiče informováni prostřednictvím plakátů vyvěšených v obci, hlášením v místním rozhlase, písemným oznámením v místním zpravodaji a na webových stránkách MŠ O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení Kapacita v předškolním zařízení je 112 míst Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti 3 6 let 4.4. O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy na základě písemného vyjádření pediatra, případně speciálního lékaře Ředitel školy může rozhodnout o přijetí dítěte na zkušební dobu tří měsíců Děti jsou do předškolního zařízení přijímány dle Kritérií přijímání dětí do předškolního zařízení Do MŠ nesmí být přijato dítě, které není řádně očkováno. Záznam o očkování dítěte, vyplněný pediatrem, musí být doložen k žádosti zákonných zástupců o přijetí dítěte do MŠ Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,jestliže: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a neplní své povinnosti - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu 4.9. Ukončení docházky do předškolního zařízení je spojeno s přijetím dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Jestliže chce zákonný zástupce dítěte ukončit jeho docházku do mateřské školy z jiných důvodů, musí písemně požádat ředitele školy. III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 5.1. Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin ve dnech pondělí pátek Provoz mateřské školy je přerušen nebo omezen po dohodě se zřizovatelem v době hlavních nebo vedlejších školních prázdnin. V průběhu podzimních, pololetních, jarních i velikonočních prázdnin je provoz MŠ zajištěn v upraveném provozu. V době zimních prázdnin je MŠ uzavřena, v průběhu prázdnin letních je provoz MŠ uzavřen na 6 týdnů. Přerušení provozu oznámí ředitel školy zákonným zástupcům dva měsíce předem Mateřská škola je čtyřtřídní mateřskou školou s celodenním provozem. Třídy jsou heterogenní. O zařazení dětí do tříd rozhoduje vedoucí učitelka školy Dítě by mělo přicházet do mateřské školy do 8,30 hodin, poté se budova školy z bezpečnostních důvodů zamyká. Při pozdějším příchodu dítěte do mateřské školy využívá zákonný zástupce zvonku Zákonný zástupce nebo pověřená osoba jsou povinni předat dítě učitelce osobně Z mateřské školy může být dítě vyzvednuto zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou kdykoliv během dne. Předat dítě pověřené osobě může učitelka jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Toto zmocnění platí pro celý pobyt dítěte v mateřské škole U rozvedených rodičů se vyžaduje k nahlédnutí rozhodnutí soudu o opatrovnictví a určených dnech styku s dítětem Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zcela zdravé, a to za účelem prevence rozšíření nachlazení, rýmy, zánětu spojivek a jiných infekčních či virových onemocnění Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je zákonný zástupce povinen ohlásit předem. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví své dítě neprodleně Dětem v mateřské škole je poskytováno celodenní stravování.v případě nepřítomnosti dítěte si rodiče mohou vyzvednout stravu v daný den v době od do hodin ve třídě, kde dítě dochází Dítě se ke stravování přihlašuje i odhlašuje vždy den předem a to do hodiny. Každé pondělí do 8.00 hodin mohou zákonní zástupci osobně nebo telefonicky své děti z předškolního zařízení přihlásit či odhlásit V případě nepřihlášené stravy se dítě předškolního vzdělávání v MŠ nemůže zúčastnit Pokud zákonný zástupce neoznámí odhlášení dítěte z předškolního zařízení, je mu hlášena strava následující dva dny Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, odebírá dítě v době pobytu v MŠ jídlo připravené v zařízení školního stravování. Z hygienických důvodů není možno konzumovat donesené potraviny (nelze zajistit jejich zdravotní nezávadnost). V případě diety dítěte lze podmínky stravování dohodnout s vedoucí školní jídelny.

5 5.15. Stravné se hradí poštovní poukázkou, trvalým příkazem z účtu se splatnosti k 15 dni v měsíci. Platba stravného se hradí zálohově na měsíc dopředu, následující měsíc jsou případné odhlášky odečteny Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje za úplatu viz Směrnice o úplatě V předškolním zařízení dítě potřebuje přezůvky, pyžamo, oblečení do třídy, sportovní oblečení a obutí pro pobyt venku, papírové kapesníky Organizační režim dne: se scházejí děti ze všech tříd ve třídě Kuřátek spontánní činnost v kmenových třídách /zadávány jsou činnosti s didaktickým cílem,je prováděna vzdělávací činnost skupinová, frontální i individuální. Dětem jsou nabízeny hry dle jejich vlastního výběru. V rámci vzdělávacího programu jsou prováděny smyslové hry, ranní cvičení /relaxační chvilky, jóga/ hygiena, dopolední svačinka řízené činnosti se vzdělávacími cíly, které doplňují spontánní činnost, a které jsou rozvrženy do delšího časového období, /nadstandardní činnost - gymnastika / pobyt dětí venku /pobyt na zahradě MŠ, vycházky do okolí MŠ/ hygiena, oběd hygiena, odpočinek / dětí, které nespí na lehátku odpočívají/ hygiena, odpolední svačinka odpolední zájmové aktivity, jazykové chvilky, pokračování tématicky cílených činností a hry dle vlastního výběru dětí /nadstandardní činnost zobcová flétna, hasičský kroužek, mažoretky/ Za cennosti, donesené hračky a předměty z domu mateřská škola neručí Stížnosti, oznámení a podněty k práci v mateřské škole se předávají vedoucí učitelce, která je v zákonné lhůtě vyřeší nebo postoupí nadřízeným orgánům. IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 6.1. Vedoucí učitelka je povinna prostřednictvím pedagogických pracovnic i správních zaměstnanců zabezpečit dohled nad dětmi. Pedagogické pracovnice jsou odpovědny za bezpečnost dětí od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě K zabezpečení bezpečnosti dětí mimo mateřskou školu je vydána směrnice k zajištění bezpečnosti při práci s dětmi, kterou jsou povinny pedagogické i správní pracovnice dodržovat Děti jsou během pobytu v mateřské škole seznamovány a poučovány o bezpečném chování při různých činnostech a různých situacích V případě úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci školy povinni okamžitě poskytnout první pomoc a v případě potřeby přivolat záchrannou službu Každý úraz je zaznamenán do Knihy úrazů. O úraze, kde bylo nutné lékařské ošetření, vyplní učitelka záznam Děti jsou proti úrazu hromadně pojištěny Mateřská škola vytváří podmínky pro zdravý fyzický i psychický vývoj dítěte Každá třída mateřské školy má svůj Třídní vzdělávací program, který je pružný, flexibilní a musí pružně reagovat na aktuální potřeby dětí a provoz mateřské školy Předškolního zařízení navštěvují jen zdravé děti V případě onemocnění dítěte v průběhu dne, učitelka neprodleně informuje zákonné zástupce Učitelky smí podávat dětem léky pouze na základě písemného oznámení odborného lékaře V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřuje mateřská škola na oblast šikany a vandalismu V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Štěpánek a svět, ve kterém zákonní zástupci naleznou podrobnější informace o provozu a výchovně vzdělávacím programu mateřské školy. ve Štěpánkovicích Ivana Lihotská vedoucí učitelka MŠ Mgr. Michael Pavlásek ředitel školy

6 Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ , IČO Tel.: , Příloha č. 1 k Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole Výše a splatnost úplaty 1) Měsíční výše úplaty připadající na jedno dítě se zákonnému zástupci stanoví takto: - 240,-Kč (= základní částka) pro všechny děti navštěvující mateřskou školu s celodenní docházkou (pokud není stanoveno jinak, viz bod 2) - 160,-Kč (pokud není stanoveno jinak, viz bod 2) dítěti: v případě je-li zákonnému zástupci na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno dítě do opatrovnictví pokud si zákonný zástupce požádá o snížení úplaty z důvodu nulové docházky dítěte do předškolního zařízení 2) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů podle 3, Vyhlášky č. 43/2006 Sb., se výše úplaty přepočte na skutečné dny provozu pro všechny děti zapsané v příslušném školním roce (viz bod 4) 3) Úplata je splatná zpětně do 15. dne v následujícím kalendářním měsíci, pokud ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. 4) Základní částka přerušení provozu přerušení provozu přerušení provozu přerušení provozu 6-10 dnů dnů dnů celý měsíc 240,- Kč 120,- Kč 65,- Kč 40,- Kč 0,- Kč 160,- Kč 80,- Kč 55,- Kč 25,- Kč 0,- Kč Ve Štěpánkovicích dne Mgr. Michael Pavlásek ředitel ZŠ a MŠ Štěpánkovice Výchovně-vzdělávací činnost: Naše vzdělávací činnost je vypracována na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk daného MŠMT ČR čj / (RPV PV). Kolektivem všech pedagogů MŠ byl vypracován Školní vzdělávací program, ve kterém jsou vytýčeny všechny připravované činnosti, záměry a akce mateřské školy. Celý modul našeho výchovného programu je stavěn na základech rodinné výchovy ŠVP je k nahlédnutí v každé šatně. Děti přihlašujte do kroužků učitelkám v kmenových třídách do Průpravná sportovní gymnastika: Průpravná gymnastika pod vedením odborné cvičitelky. Cvičitelku zajišťuje sportovní gymnastika pí. Špičkové. Pedagogický dozor zajišťuje učitelka MŠ. Děti cvičí v herně MŠ, která jim je na danou hodinu cvičení plně k dispozici. Do tohoto kroužku přihlašují v září své děti zákonní zástupci. Celý kroužek si hradí zákonní zástupci sami. Pro děti od 4 7 let. Kroužek bude otevřen dle zájmu (nejméně 10 dětí).

7 Hasičský kroužek Floriánci Děti jsou v průběhu roku seznámeny s hasičským sportem. Hravou formou jsou seznámeny s prevenci požární ochrany. Naučí se hasičskému útoku se stříkáním vody na daný cíl, štafetu s předáváním proudnice, zdolávání malých překážek. Děti tohoto kroužku se zúčastní okresního přeboru mládeže a dorostu v kategorii přípravek, Festivalu přípravek Moravskoslezského kraje a různých sportovních a kulturních akcí. Kroužek probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách /1 hod. za příznivého počasí na zahradě MŠ, za nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ. Odborný dozor vede p.bohumil Vybrančík /hasič z povolání/ a pedagogický dozor zajišťuje p. uč. Lihotská a Šímová. Hasičský kroužek je bezplatný. Pro děti od 4,5 do 7 let./ Maximální počet 12 dětí/ Zobcová flétna: Základy správného dýchání a hudební hry na zobcovou flétnu hravou formou. Kroužek vede p.uč.pekařová. Kroužek bude probíhat 2 x týdně /pondělí, čtvrtek od hod,/ Pro děti předškolního věku. /Maximální počet 8 dětí po přihlášení dětí výběr provedou učitelky MŠ / Mažoretky: Rytmické, taneční a pochodové cvičení určené po děvčata. Kroužek povede v odpoledních hodinách p.uč.jonešová a p. Straková. Pro dívky od 4 do 5 let. /Maximální počet 14 dívek/ Sboreček Sedmihlásek : Přípravka dětského sborečku Sedmihlásek je určen pro děti věku 4 6 let. Kroužek vede v odpoledních hodinách p. učitelka ZŠ Mgr. Magdaléna Czudková. Děti si z MŠ po odpoledním odpočinku vyzvedne a po ukončení kroužku přivede do MŠ zpět. Plavecký kurz v aquaparku v Kravařích: Kurz plavání pro předem přihlášené děti. Bude probíhat od každý čtvrtek dopoledne. Pedagogický dozor zajišťuje MŠ a odborné lektory Plavecká škola Hastrmánek Kravaře. Celková částka bude rodičům upřesněna. Bližší informace Vám budou individuálně sděleny. Angličtina hrou pro děti předškolního věku CVČ Kravaře pořádá pro děti předškolního věku kroužek angličtiny. Termín pro přihlášené děti bude upřesněn. Kroužek probíhá v odpoledních hodinách v budově ZŠ. Kroužek je hrazen zákonnými zástupci. děti = children

8 Září 2015 V jednotlivých třídách MŠ vybírají paní učitelky od Vás příspěvek SRPDŠ. Výše finančního příspěvku bude v průběhu měsíce září upřesněn. Pokud má dítě navštěvující MŠ sourozence v ZŠ ve Štěpánkovicích, v MŠ platbu neplatí. Taktéž mladší sourozenec v MŠ tuto částku nehradí. Do konce září vybíráme 300,-Kč na akce pro děti, přehled plateb bude vyvěšen v šatnách tříd. /v případě,že se Vaše dítě kulturní akce nezúčastní, nebude mu platba z fondu odečtena./ Vážení rodiče, všímejte si veškerých nových informací MŠ, které Vám sdělujeme písemnou formou na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd, na webových stránkách MŠ Mateřská škola Aktuality. Žádáme rodiče, aby hlásili jakoukoliv změnu svých telefonních čísel, zaměstnání, pediatra dítěte a změnu zdravotní pojišťovny dítěte učitelkám ve třídě. Nutné pro Vaše kontaktování!!!!!!!!!!!!!! Co potřebuje Vaše dítě v MŠ: Do třídy: - papučky s pevnou patou - převlečení do třídy / tričko, tepláky, zástěrka/ - pyžamko na odpolední odpočinek - 2 velká balení papírových kapesníků - hřeben s dírkou na pověšení Na zahradu: - teplákovou soupravu, kšiltovku, sportovní obuv /oblečení na zahradu dejte dětem do igelitové tašky, pověste na ramínko do šatny/ Malé děti musí mít oblečení označené jménem nebo značkou dítěte!!! Rodiče, z hygienických důvodů převlékejte děti do tříd!!!!! Vážení rodiče, vše co děláme pro Vaše děti v naší mateřské škole, děláme pro jejich spokojenost, radost, pocit bezpečí, pro jejich individualitu a jejich všestranný rozvoj osobnosti. My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci,vždyť naše motto zní: Ten,kdo má děti rád, ten si umí s nimi hrát. A ten,kdo to neumí, málo lásce rozumí. UŽ SE NA VÁS VŠICHNI TĚŠÍME!

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 23.10.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace Školní řád Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, přísp spěvková organizace Ředitelka Mateřské školy Zlín, Santražiny 4224, příspěvkové organizace vydává v souladu 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: ZMSPL/0306/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A 10 Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž

Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Školní řád mateřské školy Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž Zřizovatelem mateřské školy je město Holešov Ředitelka Mateřské školy vydává jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 194Z/2013 Vypracoval: Vydal: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Škola: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 Školní řád Spisový znak: S/R/6 Účinnost od: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Změny: V souladu s 30 odst 1 a 3 z.č 561/2004 Sb vydává ředitelka organizace ve spolupráci

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Provozní řád MŠ VŠEM upravuje podmínky provozu, služeb a organizaci v rámci mateřské školy. Tento provozní řád je vnitřním předpisem MŠ VŠEM.

Více

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Školní řád 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání a vzdělávací program. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 ,,Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým. (Charles Spencer Chaplin) PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Adresa: Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Komenského 300 747

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 20 Školní řád MŠ Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Školní řád Mateřské školy Sokolnice

Školní řád Mateřské školy Sokolnice 1) Ředitelka Mateřské školy Sokolnice vydala Školní řád Mateřské školy Sokolnice Mateřská škola Sokolnice, příspěvková organizace okres Brno- venkov Zahradní 494 Sokolnice 664 52 Číslo jednací: 105/15

Více

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Obsah: ČL. 1. Provoz mateřské školy ČL. 2. Bezpečnost a zdraví dětí ČL. 3. Stravování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice zrušuje směrnici

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391. Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391. Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Název: Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek Číslo směrnice: 4 (9.MŠ) 4 Spisový znak: Skartační znak: Č.j. Počet listů: P

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 Mateřská škola Sportík s.r.o. Adresa: Emy Destinnové 872, 252 64 Velké Přílepy IČ: 24120138 tel: 702036374 / 775571150 email: info@sportikbaby.cz www: www.sportikbaby.cz Vydal :

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace MATEŘSKÁ ŠKOLA PARLÉŘOVA Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 Hradčany ŠKOLNÍ ŘÁD V Praze dne 7. 7. 2015 Č.j.26/ 2015 Podle 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydávám tento školní řád Mateřské školy Parléřova:

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 30 vydává školní řád ředitel školy.školní řád je dle 28 školského zákona součástí povinné dokumentace školy. Ustanovení školního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

Š k o l n í ř á d Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace

Š k o l n í ř á d Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace 1. Provoz mateřské školy ( dále jen MŠ) je od 6,00 do 16,30 hodin. 1.1 Kapacita mateřské školy je 120 dětí ve třech

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Školní řád Č.j.156/14

Školní řád Č.j.156/14 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 1/2015 Školní řád Č.j.156/14 Obsah Úvodní ustanovení... 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání... 2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SÍDLIŠTĚ 591 338 28 RADNICE IČ: 73740641

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SÍDLIŠTĚ 591 338 28 RADNICE IČ: 73740641 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SÍDLIŠTĚ 591 338 28 RADNICE IČ: 73740641 Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti: 1.9. 2012 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Masarykově základní a mateřské škole v

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy Školní řád Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20 Vydal a schválil: Mgr. Šárka Fišerová, ředitelka školy Č.j. Platnost ode dne: 31.8. 2014 Účinnost ode dne: 1.9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, příspěvková organizace se sídlem U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 - Modřany ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Aktualizovala: Pedagogická rada projednala dne

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Vacenovice, okres Hodonín Vnitřní řád školní družiny Platnost: 16.10.2014 Zpracovala: Marie Konečná Pedagogická rada projednala: 15.10.2014 Schválila: Mgr. Liběna Lisá Spis.znak A.1.4. /

Více

Školní řád. Projednán na pedagogické poradě dne 30.8.2006 se schválenou platností od 1.9.2006 Čj.: 141/06

Školní řád. Projednán na pedagogické poradě dne 30.8.2006 se schválenou platností od 1.9.2006 Čj.: 141/06 Školní řád Projednán na pedagogické poradě dne 30.8.2006 se schválenou platností od 1.9.2006 Čj.: 141/06 Spisový znak: 2 Aktualizace provedena dne 31.8.2012 Čj.:117/12... ředitelka školy V Čechticích dne

Více

Školní řád. Docházka dětí

Školní řád. Docházka dětí Školní řád Provoz mateřské školy: 6.30 17.00 hod. Úřední hodiny ředitelky školy: každou středu od 16.00 do 17.00 hod. Úřední hodiny hospodářky školy: každou středu od 8.00 do 13.00 hod. Docházka dětí Děti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Přijímání dětí do mateřské školy III. Provoz mateřské školy IV. Zdravotní péče a bezpečnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 OBSAH: 1. Úvod 2. Přijímací řízení 3. Evidence dětí 4. Provoz mateřské školy 4.1 Organizace provozu 4.2 Docházka a omlouvání dětí 5.

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více