Mateřská škola Štěpánkovice je součástí právního subjektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Štěpánkovice je součástí právního subjektu:"

Transkript

1 12. ročník září 2015 Milí rodiče, milé děti, vítáme Vás v naší mateřské škole, v novém školním roce 2015/16, který začíná v úterý 1. září Ve školním roce 2015/16 budou v naší MŠ otevřeny 4 třídy s počtem 112 dětí. Všechny čtyři třídy naší MŠ budou otevřeny s celodenním provozem. O Vaše děti bude pečovat celkem 8 pedagogických pracovnic a 5 správních zaměstnanců. Záměrem naší mateřské školy je vytvořit školku s příjemným prostředím a novými podněty, které dítě celý den obklopují. Takovou školku, která působí domácky, přátelsky, ale která nenahrazuje jeho rodinu. Mateřskou školu s pevnými pravidly, s nadšenými dětmi a spokojenými rodiči. Protože vše co děláme, děláme pro naše děti, pro jejich radost, spokojenost, pocit bezpečí a jejich všestranný rozvoj osobnosti. Mateřská škola Štěpánkovice je součástí právního subjektu: Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice příspěvková organizace Zahradní 10, tel IČO: Telefonní čísla: Mateřská škola Základní škola Školní jídelna Webové stránky Mš a ZŠ ředitel ZŠ: vedoucí učitelka MŠ: školnice MŠ: vedoucí ŠJ: Mgr. Michael Pavlásek Ivana Lihotská Věra Václavíková Dagmar Hartmanová

2 Organizace MŠ: I. třída Berušky /heterogenní třída/ II. třída Kuřátka /heterogenní třída/ učitelky: Hana Osmančíková učitelky: Ivana Lihotská Danuše Slaná Jarmila Šímová správní zam.: Irena Přeučilová správní zam.: Ludmila Kolková III. třída Sluníčka /heterogenní třída/ IV. třída Motýlci /heterogenní třída/ učitelky: Bc. Anna Jonešová učitelky: Monika Kočnarová Michaela Michalíková Ivana Pekařová správní zam.: Pavlína Nováková správní zam.: Ludmila Königová

3 Pro vyšší informovanost zákonných zástupců předkládáme touto formou Školní rád MŠ a Směrnici o úplatě MŠ. Školní řád MŠ Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky MŠMT č.43/2006 o předškolním vzdělávání vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. I. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců 1. Práva dětí: Dítě má právo: 1.1. Na svobodu projevu odpovídající věku dítěte Na svobodu myšlení, svědomí a náboženství Na respektování soukromého života rodiny dítěte pedagogickými i správními pracovnicemi Být chráněno před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím a zanedbáváním O způsobu výchovy dítěte v rodině rozhoduje zákonný zástupce a tím nese zodpovědnost za dítě. 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců: Zákonní zástupci mají právo: 2.1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí Zákonní zástupci mají právo veškeré stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy předat vedoucí učitelce k projednání. Zákonní zástupci mají povinnost: 2.4. Zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do mateřské školy a při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno Informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte, o změnách ve zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání Oznamovat škole údaje potřebné pro školní matriku / dle 28 odst. 2 ŠZ / a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích / např. rodné číslo, státní občanství, trvalé bydliště, údaje o zdravotním postižení, jméno a příjmení zákonných zástupců, zdravotní pojišťovnu, místo trvalého pobytu dítěte a telefonické spojení / Nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré důležité údaje o zdravotní způsobilosti dítěte Oznámit nepřítomnost dítěte (stačí telefonicky). Předem známou nepřítomnost ohlásit alespoň jeden den předem, a to nejpozději do 11 hodin dopoledne Předat po příchodu do mateřské školy dítě osobně učitelce Ve stanoveném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání 3. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i správními pracovníky 3.1. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem prohloubit vzájemné působení rodiny a mateřské školy Pedagogové usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou a sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím nástěnek, a individuálních pohovorů Pedagogové informují zákonné zástupce o individuálních pokrocích dětí v rozvoji učení Pedagogové i správní zaměstnanci chrání soukromí rodiny dítěte a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají se zákonnými zástupci ohleduplně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá v péči o dítě, nabízí zákonným zástupcům poradenský servis a jiné osvětové aktivity v otázkách vzdělávání a výchovy předškolních dětí.

4 II. Přijímací řízení a ukončení docházky Termín zápisu dětí do MŠ stanoví ředitel školy. Zápis se koná převážně v měsíci květnu. O termínu konání zápisu jsou rodiče informováni prostřednictvím plakátů vyvěšených v obci, hlášením v místním rozhlase, písemným oznámením v místním zpravodaji a na webových stránkách MŠ O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení Kapacita v předškolním zařízení je 112 míst Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti 3 6 let 4.4. O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy na základě písemného vyjádření pediatra, případně speciálního lékaře Ředitel školy může rozhodnout o přijetí dítěte na zkušební dobu tří měsíců Děti jsou do předškolního zařízení přijímány dle Kritérií přijímání dětí do předškolního zařízení Do MŠ nesmí být přijato dítě, které není řádně očkováno. Záznam o očkování dítěte, vyplněný pediatrem, musí být doložen k žádosti zákonných zástupců o přijetí dítěte do MŠ Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,jestliže: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a neplní své povinnosti - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu 4.9. Ukončení docházky do předškolního zařízení je spojeno s přijetím dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Jestliže chce zákonný zástupce dítěte ukončit jeho docházku do mateřské školy z jiných důvodů, musí písemně požádat ředitele školy. III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 5.1. Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin ve dnech pondělí pátek Provoz mateřské školy je přerušen nebo omezen po dohodě se zřizovatelem v době hlavních nebo vedlejších školních prázdnin. V průběhu podzimních, pololetních, jarních i velikonočních prázdnin je provoz MŠ zajištěn v upraveném provozu. V době zimních prázdnin je MŠ uzavřena, v průběhu prázdnin letních je provoz MŠ uzavřen na 6 týdnů. Přerušení provozu oznámí ředitel školy zákonným zástupcům dva měsíce předem Mateřská škola je čtyřtřídní mateřskou školou s celodenním provozem. Třídy jsou heterogenní. O zařazení dětí do tříd rozhoduje vedoucí učitelka školy Dítě by mělo přicházet do mateřské školy do 8,30 hodin, poté se budova školy z bezpečnostních důvodů zamyká. Při pozdějším příchodu dítěte do mateřské školy využívá zákonný zástupce zvonku Zákonný zástupce nebo pověřená osoba jsou povinni předat dítě učitelce osobně Z mateřské školy může být dítě vyzvednuto zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou kdykoliv během dne. Předat dítě pověřené osobě může učitelka jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Toto zmocnění platí pro celý pobyt dítěte v mateřské škole U rozvedených rodičů se vyžaduje k nahlédnutí rozhodnutí soudu o opatrovnictví a určených dnech styku s dítětem Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zcela zdravé, a to za účelem prevence rozšíření nachlazení, rýmy, zánětu spojivek a jiných infekčních či virových onemocnění Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je zákonný zástupce povinen ohlásit předem. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví své dítě neprodleně Dětem v mateřské škole je poskytováno celodenní stravování.v případě nepřítomnosti dítěte si rodiče mohou vyzvednout stravu v daný den v době od do hodin ve třídě, kde dítě dochází Dítě se ke stravování přihlašuje i odhlašuje vždy den předem a to do hodiny. Každé pondělí do 8.00 hodin mohou zákonní zástupci osobně nebo telefonicky své děti z předškolního zařízení přihlásit či odhlásit V případě nepřihlášené stravy se dítě předškolního vzdělávání v MŠ nemůže zúčastnit Pokud zákonný zástupce neoznámí odhlášení dítěte z předškolního zařízení, je mu hlášena strava následující dva dny Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, odebírá dítě v době pobytu v MŠ jídlo připravené v zařízení školního stravování. Z hygienických důvodů není možno konzumovat donesené potraviny (nelze zajistit jejich zdravotní nezávadnost). V případě diety dítěte lze podmínky stravování dohodnout s vedoucí školní jídelny.

5 5.15. Stravné se hradí poštovní poukázkou, trvalým příkazem z účtu se splatnosti k 15 dni v měsíci. Platba stravného se hradí zálohově na měsíc dopředu, následující měsíc jsou případné odhlášky odečteny Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje za úplatu viz Směrnice o úplatě V předškolním zařízení dítě potřebuje přezůvky, pyžamo, oblečení do třídy, sportovní oblečení a obutí pro pobyt venku, papírové kapesníky Organizační režim dne: se scházejí děti ze všech tříd ve třídě Kuřátek spontánní činnost v kmenových třídách /zadávány jsou činnosti s didaktickým cílem,je prováděna vzdělávací činnost skupinová, frontální i individuální. Dětem jsou nabízeny hry dle jejich vlastního výběru. V rámci vzdělávacího programu jsou prováděny smyslové hry, ranní cvičení /relaxační chvilky, jóga/ hygiena, dopolední svačinka řízené činnosti se vzdělávacími cíly, které doplňují spontánní činnost, a které jsou rozvrženy do delšího časového období, /nadstandardní činnost - gymnastika / pobyt dětí venku /pobyt na zahradě MŠ, vycházky do okolí MŠ/ hygiena, oběd hygiena, odpočinek / dětí, které nespí na lehátku odpočívají/ hygiena, odpolední svačinka odpolední zájmové aktivity, jazykové chvilky, pokračování tématicky cílených činností a hry dle vlastního výběru dětí /nadstandardní činnost zobcová flétna, hasičský kroužek, mažoretky/ Za cennosti, donesené hračky a předměty z domu mateřská škola neručí Stížnosti, oznámení a podněty k práci v mateřské škole se předávají vedoucí učitelce, která je v zákonné lhůtě vyřeší nebo postoupí nadřízeným orgánům. IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 6.1. Vedoucí učitelka je povinna prostřednictvím pedagogických pracovnic i správních zaměstnanců zabezpečit dohled nad dětmi. Pedagogické pracovnice jsou odpovědny za bezpečnost dětí od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě K zabezpečení bezpečnosti dětí mimo mateřskou školu je vydána směrnice k zajištění bezpečnosti při práci s dětmi, kterou jsou povinny pedagogické i správní pracovnice dodržovat Děti jsou během pobytu v mateřské škole seznamovány a poučovány o bezpečném chování při různých činnostech a různých situacích V případě úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci školy povinni okamžitě poskytnout první pomoc a v případě potřeby přivolat záchrannou službu Každý úraz je zaznamenán do Knihy úrazů. O úraze, kde bylo nutné lékařské ošetření, vyplní učitelka záznam Děti jsou proti úrazu hromadně pojištěny Mateřská škola vytváří podmínky pro zdravý fyzický i psychický vývoj dítěte Každá třída mateřské školy má svůj Třídní vzdělávací program, který je pružný, flexibilní a musí pružně reagovat na aktuální potřeby dětí a provoz mateřské školy Předškolního zařízení navštěvují jen zdravé děti V případě onemocnění dítěte v průběhu dne, učitelka neprodleně informuje zákonné zástupce Učitelky smí podávat dětem léky pouze na základě písemného oznámení odborného lékaře V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřuje mateřská škola na oblast šikany a vandalismu V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření. Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu Štěpánek a svět, ve kterém zákonní zástupci naleznou podrobnější informace o provozu a výchovně vzdělávacím programu mateřské školy. ve Štěpánkovicích Ivana Lihotská vedoucí učitelka MŠ Mgr. Michael Pavlásek ředitel školy

6 Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ , IČO Tel.: , Příloha č. 1 k Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole Výše a splatnost úplaty 1) Měsíční výše úplaty připadající na jedno dítě se zákonnému zástupci stanoví takto: - 240,-Kč (= základní částka) pro všechny děti navštěvující mateřskou školu s celodenní docházkou (pokud není stanoveno jinak, viz bod 2) - 160,-Kč (pokud není stanoveno jinak, viz bod 2) dítěti: v případě je-li zákonnému zástupci na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno dítě do opatrovnictví pokud si zákonný zástupce požádá o snížení úplaty z důvodu nulové docházky dítěte do předškolního zařízení 2) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů podle 3, Vyhlášky č. 43/2006 Sb., se výše úplaty přepočte na skutečné dny provozu pro všechny děti zapsané v příslušném školním roce (viz bod 4) 3) Úplata je splatná zpětně do 15. dne v následujícím kalendářním měsíci, pokud ředitel školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. 4) Základní částka přerušení provozu přerušení provozu přerušení provozu přerušení provozu 6-10 dnů dnů dnů celý měsíc 240,- Kč 120,- Kč 65,- Kč 40,- Kč 0,- Kč 160,- Kč 80,- Kč 55,- Kč 25,- Kč 0,- Kč Ve Štěpánkovicích dne Mgr. Michael Pavlásek ředitel ZŠ a MŠ Štěpánkovice Výchovně-vzdělávací činnost: Naše vzdělávací činnost je vypracována na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk daného MŠMT ČR čj / (RPV PV). Kolektivem všech pedagogů MŠ byl vypracován Školní vzdělávací program, ve kterém jsou vytýčeny všechny připravované činnosti, záměry a akce mateřské školy. Celý modul našeho výchovného programu je stavěn na základech rodinné výchovy ŠVP je k nahlédnutí v každé šatně. Děti přihlašujte do kroužků učitelkám v kmenových třídách do Průpravná sportovní gymnastika: Průpravná gymnastika pod vedením odborné cvičitelky. Cvičitelku zajišťuje sportovní gymnastika pí. Špičkové. Pedagogický dozor zajišťuje učitelka MŠ. Děti cvičí v herně MŠ, která jim je na danou hodinu cvičení plně k dispozici. Do tohoto kroužku přihlašují v září své děti zákonní zástupci. Celý kroužek si hradí zákonní zástupci sami. Pro děti od 4 7 let. Kroužek bude otevřen dle zájmu (nejméně 10 dětí).

7 Hasičský kroužek Floriánci Děti jsou v průběhu roku seznámeny s hasičským sportem. Hravou formou jsou seznámeny s prevenci požární ochrany. Naučí se hasičskému útoku se stříkáním vody na daný cíl, štafetu s předáváním proudnice, zdolávání malých překážek. Děti tohoto kroužku se zúčastní okresního přeboru mládeže a dorostu v kategorii přípravek, Festivalu přípravek Moravskoslezského kraje a různých sportovních a kulturních akcí. Kroužek probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách /1 hod. za příznivého počasí na zahradě MŠ, za nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ. Odborný dozor vede p.bohumil Vybrančík /hasič z povolání/ a pedagogický dozor zajišťuje p. uč. Lihotská a Šímová. Hasičský kroužek je bezplatný. Pro děti od 4,5 do 7 let./ Maximální počet 12 dětí/ Zobcová flétna: Základy správného dýchání a hudební hry na zobcovou flétnu hravou formou. Kroužek vede p.uč.pekařová. Kroužek bude probíhat 2 x týdně /pondělí, čtvrtek od hod,/ Pro děti předškolního věku. /Maximální počet 8 dětí po přihlášení dětí výběr provedou učitelky MŠ / Mažoretky: Rytmické, taneční a pochodové cvičení určené po děvčata. Kroužek povede v odpoledních hodinách p.uč.jonešová a p. Straková. Pro dívky od 4 do 5 let. /Maximální počet 14 dívek/ Sboreček Sedmihlásek : Přípravka dětského sborečku Sedmihlásek je určen pro děti věku 4 6 let. Kroužek vede v odpoledních hodinách p. učitelka ZŠ Mgr. Magdaléna Czudková. Děti si z MŠ po odpoledním odpočinku vyzvedne a po ukončení kroužku přivede do MŠ zpět. Plavecký kurz v aquaparku v Kravařích: Kurz plavání pro předem přihlášené děti. Bude probíhat od každý čtvrtek dopoledne. Pedagogický dozor zajišťuje MŠ a odborné lektory Plavecká škola Hastrmánek Kravaře. Celková částka bude rodičům upřesněna. Bližší informace Vám budou individuálně sděleny. Angličtina hrou pro děti předškolního věku CVČ Kravaře pořádá pro děti předškolního věku kroužek angličtiny. Termín pro přihlášené děti bude upřesněn. Kroužek probíhá v odpoledních hodinách v budově ZŠ. Kroužek je hrazen zákonnými zástupci. děti = children

8 Září 2015 V jednotlivých třídách MŠ vybírají paní učitelky od Vás příspěvek SRPDŠ. Výše finančního příspěvku bude v průběhu měsíce září upřesněn. Pokud má dítě navštěvující MŠ sourozence v ZŠ ve Štěpánkovicích, v MŠ platbu neplatí. Taktéž mladší sourozenec v MŠ tuto částku nehradí. Do konce září vybíráme 300,-Kč na akce pro děti, přehled plateb bude vyvěšen v šatnách tříd. /v případě,že se Vaše dítě kulturní akce nezúčastní, nebude mu platba z fondu odečtena./ Vážení rodiče, všímejte si veškerých nových informací MŠ, které Vám sdělujeme písemnou formou na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd, na webových stránkách MŠ Mateřská škola Aktuality. Žádáme rodiče, aby hlásili jakoukoliv změnu svých telefonních čísel, zaměstnání, pediatra dítěte a změnu zdravotní pojišťovny dítěte učitelkám ve třídě. Nutné pro Vaše kontaktování!!!!!!!!!!!!!! Co potřebuje Vaše dítě v MŠ: Do třídy: - papučky s pevnou patou - převlečení do třídy / tričko, tepláky, zástěrka/ - pyžamko na odpolední odpočinek - 2 velká balení papírových kapesníků - hřeben s dírkou na pověšení Na zahradu: - teplákovou soupravu, kšiltovku, sportovní obuv /oblečení na zahradu dejte dětem do igelitové tašky, pověste na ramínko do šatny/ Malé děti musí mít oblečení označené jménem nebo značkou dítěte!!! Rodiče, z hygienických důvodů převlékejte děti do tříd!!!!! Vážení rodiče, vše co děláme pro Vaše děti v naší mateřské škole, děláme pro jejich spokojenost, radost, pocit bezpečí, pro jejich individualitu a jejich všestranný rozvoj osobnosti. My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci,vždyť naše motto zní: Ten,kdo má děti rád, ten si umí s nimi hrát. A ten,kdo to neumí, málo lásce rozumí. UŽ SE NA VÁS VŠICHNI TĚŠÍME!

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy

Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD. Platný od 5.5..2009. MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Mateřská škola Polepy ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 5.5..2009 MILUŠE SAIDLOVÁ Vedoucí MŠ Polepy Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání 1. Cíle předškolního vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V

Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Š K O L N Í Ř Á D M Š R U P R E C H T O V Ředitelka Mateřské školy Ruprechtov, příspěvkové organizace, vydává jako statutární orgán školy v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO 75113961, tel. 702159323, e-mail: huttova@mspolesna.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO pro šk.rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr.Ivana

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ

Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ Š K O L N Í Ř Á D M Š IVAŇ Ředitel Základní a mateřské školy Ivaň, příspěvkové organizace, vydává jako statutární orgán školy v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Směrnice č. 4. Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy

Směrnice č. 4. Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 4 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka školy Mgr. Yvona Vláčilová, ředitelka

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy Mokré Lazce, příspěvkové organizace, Hájová 271 v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace)

D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) Školní řád mateřské školy je vytvářen v souladu se: zákonem č. 531/2004

Více

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Školní řád. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy. Č.J.: MŠ Ř 1/2014 1.9.2014 Spisový znak: 2 Skartační znak: A Mateřská škola Praha Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 Kolovraty Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711

Více

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Tento Školní řád nabývá platnost dnem 2.1.2014 Č.j.: 12/2014-1 - Obsah: I. Cíle předškolního vzdělávání 3 II. Práva a povinnosti dětí

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Školní

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2012 Č.j.: - 1 - Obsah: I. Cíle předškolního vzdělávání 3 II. Práva a povinnosti dětí a rodičů,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Havířov- Město, Horymírova 7/1194 tel.: 596 814 105, info@mshorymirova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 312/2014/MS Vypracovala: Drahomíra Smejkalová, ředitelka školy Počet příloh: Řád

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Osnova A. Obecná část 1. Zřízení a činnost školy 2 2. Cíle předškolního vzdělávání 3 3. Práva a povinnosti dětí

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 1 Č.j.: 13/12-MŠ Vypracoval: Schválil: / Mgr. Magda Michalová,

Více

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí Škola: Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 2009/46 Účinnost od 1.9. 2009 Spisový znak: Skartační znak: Vydala: Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Schválila: ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: ZMSPL/0306/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A 10 Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793. Č.j. Základní a mateřská škola Tasov, příspěvková organizace Tasov 37, 675 79 Tasov, tel 566 547 127, IČO 702 81 793 Č.j.:ZŠMŠ395/2014MART ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: I. Základní ustanovení II. Organizace provozu školy

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Příloha ŠVP ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2014 Aktualizace: červenec 2014 Spisový znak: B2 Účinnost od: 1.9.2007 Skartační znak: : Obsah:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Pampeliška Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 Lysolaje IČ: 71294074 Školní řád mateřské školy Pampeliška Školní řád Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více