MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH"

Transkript

1 V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè dle Ël nku 23 Dohody mezi»eskoslovenskou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupr ci v oblasti kultury, ökolstvì a vïdy, podepsan ve VÌdni dne 17. prosince 2004 (Ë.j / ) str. 2 ñ Pravidla pro poskytov nì dotacì soukrom m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy v roce 2005 (Ë.j / ze dne ) str. 4 ñ Pravidla pro poskytov nì dotacì Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle z kona o vysok ch ökol ch ve ejn m vysok m ökol m na ubytov nì a stravov nì student a na ubytovacì stipendia na rok 2005 (Ë.j / ze dne ) str. 6 ñ ZmÏna Pravidel pro poskytov nì dotacì ve ejn m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch zmïn (Ë.j / ze dne ) str. 8 ñ RozhodnutÌ MäMT o zmïnï P Ìlohy k rozhodnutì MäMT podle ß 58 pìsm. a) z kona Ë. 29/1984 Sb., o soustavï z kladnìch ökol, st ednìch ökol a vyööìch odborn ch ökol (ökolsk z kon), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, o experiment lnìm ovï ov nì maturitnìch zkouöek ve t Ìd ch gymn ziì s v ukou vybran ch p edmït v cizìm jazyce, z Ìzen ch ve spolupr ci s Velkou Brit niì, FranciÌ, Francouzsk m spoleëenstvìm Belgie, Spolkovou republikou NÏmecko, Rakouskem, It liì, äpanïlskem a v RakouskÈ ökole v Praze, o. p. s., Ë.j / ze dne (Ë.j / ze dne ) str. 12» st metodick ñ Opat enì ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy, kter m se vyd v R mcov vzdïl vacì program pro p edökolnì vzdïl v nì (Ë.j / ze dne ) str. 14 ñ R mcov vzdïl vacì program pro p edökolnì vzdïl v nì (Ë.j / ze dne ) str. 14 ñ R mcov pl n systèmu kurz DVPP pro cizì jazyky (Ë.j / ze dne ) str. 43» st oznamovacì ñ Informace o udïlenì schvalovacìch doloûek str. 53 ñ Ozn menì o ztr tï razìtek str. 53 ñ Ozn menì»äi o ztr tï sluûebnìho pr kazu ökolnìho inspektora (Ë.j /2004-2/1) str. 53 ñ StanovenÌ normativ neinvestiënìch v daj na rok 2005 pro Ëely poskytov nì dotacì na Ëinnost ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ, kterè nejsou z izov ny st tem, krajem, obcì, svazkem obcì nebo registrovanou cìrkvì nebo n boûenskou spoleënostì, kterè bylo p izn no opr vnïnì k v konu zvl ötnìho pr va z izovat cìrkevnì ökoly, v roce 2005 (Ë.j / ) str. 54

2 strana 2 SEŠIT 2 ČÁST NORMATIVNÍ».j / PROTOKOL z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè dle Ël nku 23 Dohody mezi»eskoslovenskou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupr ci v oblasti kultury, ökolstvì a vïdy Na z kladï Ël nku 23 Dohody mezi»eskoslovenskou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupr ci v oblasti kultury, ökolstvì a vïdy se uskuteënilo ve VÌdni dne 17. prosince 2004 mimo dnè zased nì SmÌöenÈ komise (d le jen ÑSmÌöen komiseì).»eskou delegaci vedl Mgr. Jind ich FryË, editel odboru mezin rodnìch vztah Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky. Rakouskou delegaci vedl velvyslanec Dr. Ewald J ger, z stupce vedoucìho kulturnï-politickè sekce SpolkovÈho ministerstva zahraniënìch vïcì. SloûenÌ delegacì je uvedeno v p Ìloze A. CÌlem mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise bylo prodlouûenì Programu ÑAkce»esk republika ñ Rakousk republika ñ spolupr ce ve vïdï a vzdïl v - nìì (d le jen ÑProgram Akceì), zah jenèho v roce 1992 a prodlouûenèho v letech 1996 a SmÌöen komise zhodnotila dosavadnì realizaci Programu Akce jako p Ìnosnou a zd raznila v znam bilater lnì spolupr ce k podpo e vz jemnèho porozumïnì. RealizacÌ Programu Akce byly vytvo eny z sadnì p edpoklady pro dalöì spïönou region lnì a evropskou kooperaci prospïönou pro obï zemï, jejìû dalöì rozvoj bude prost ednictvìm programu d le podporov n. SmÌöen komise se proto usnesla na prodlouûenì Programu Akce na ËasovÈ obdobì od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2009 a vypracovala na toto obdobì p iloûen ÑPracovnÌ programì, kter p edkl d Ministerstvu ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a SpolkovÈmu ministerstvu pro vzdïl v nì, vïdu a kulturu RakouskÈ republiky k realizaci. KaûdÈ z tïchto ministerstev m ûe ozn mit druhèmu ministerstvu mysl ukonëit vz jemnou spolupr ci uskuteëúovanou v r mci prov dïnì uvedenèho PracovnÌho programu, a to pìsemn m ozn menìm doru- Ëen m druhèmu ministerstvu nejpozdïji öest mïsìc p ed koncem probìhajìcìho kalend nìho roku; v takovèm p ÌpadÏ by realizace PracovnÌho programu byla ukonëena k 30. Ëervnu n sledujìcìho roku. D no ve VÌdni dne 17. prosince 2004 ve dvou p vodnìch vyhotovenìch, kaûdè v jazyce ËeskÈm a nïmeckèm, p iëemû obï znïnì majì stejnou platnost. Jind ich FryË, v.r. Za delegaci»eskè republiky Ewald J ger, v.r. Za delegaci RakouskÈ republiky SLOéENÕ DELEGACÕ P Ìloha A Delegace»eskÈ republiky Mgr. Jind ich FryË editel odboru mezin rodnìch vedoucì delegace vztah Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Doc. RNDr. Jan StanÏk, CSc. Ing. Petr K enek, CSc. Dr. Dagmar ävermov Ing. Ji Ì»isteck p edseda ÌdÌcÌho grèmia Programu Akce editel odboru mezin rodnì spolupr ce ve v zkumu a v voji Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy odbor mezin rodnìch vztah Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy rada vyslanec VelvyslanectvÌ»eskÈ republiky Delegace RakouskÈ republiky Velvyslanec z stupce vedoucìho Dr. Ewald J ger kulturnï-politickè sekce vedoucì delegace SpolkovÈ ministerstvo zahraniënìch vïcì Dr. Christoph Ramoser vedoucì oddïlenì SpolkovÈ ministerstvo pro vzdïl v nì, vïdu a kulturu Vyslanec Dr. Hans-Martin Windisch-Gr tz Mag. Eva Philipp SpolkovÈ ministerstvo zahraniënìch vïcì SpolkovÈ ministerstvo pro vzdïl v nì, vïdu a kulturu

3 SEŠIT 2 Strana 3 PRACOVNÕ PROGRAM P Ìloha B programu ÑAkce»esk republika ñ Rakousk republika ñ spolupr ce ve vïdï a vzdïl v nìì na roky 2005 aû 2009» st I CÌle a koly Programu Akce (1) Program ÑAkce»esk republika ñ Rakousk republika ñ spolupr ce ve vïdï a vzdïl v nìì (d le jen ÑProgram Akceì) slouûì k podpo e vz - jemnèho porozumïnì mezi Ëesk mi a rakousk mi vysokoökolsk mi studenty, akademick mi a vïdeck mi pracovnìky, jakoû i k podpo e vïdeckèho dorostu v»eskè republice a RakouskÈ republice. (2) Program Akce podporuje v mïnu vysokoökolsk ch student, akademick ch a vïdeck ch pracovnìk p sobìcìch na vysok ch ökol ch a ve vïdeck ch institucìch v»eskè republice a na univerzit ch, vysok ch ökol ch, odborn ch vysok ch ökol ch a ve vïdeck ch institucìch v RakouskÈ republice uskuteëúovanou za Ëelem studia, v uky a vïdeckè pr ce na vysok ch ökol ch a ve vïdeck ch institucìch v»eskè republice a na univerzit ch, vysok ch ökol ch, odborn ch vysok ch ökol ch a ve vïdeck ch institucìch v RakouskÈ republice. (3) Program Akce podporuje Ëast v letnìch jazykov ch kursech a jejich po d nì. (4) V r mci Programu Akce je realizov no naplúov - nì Programu o vïdecko-technickè spolupr ci mezi»eskou republikou a Rakouskou republikou ze dne 17. dubna 1997.» st II ÿìdìcì grèmium Programu Akce (1) Realizace Programu Akce bude Ìzena ÿìdìcìm grèmiem Programu Akce. ÿìdìcì grèmium bude plnit zejmèna n sledujìcì koly: a) schvalovat JednacÌ d ÿìdìcìho grèmia, b) volit p edsedu a mìstop edsedu ÿìdìcìho grèmia, c) zpracov vat n vrhy roënìch pl n aktivit Programu Akce a roënìch rozpoët Programu Akce a p edkl dat je prost ednictvìm Ëestn ch p edsed ÿìdìcìho grèmia Ministerstvu ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a SpolkovÈmu ministerstvu pro vzdïl v - nì, vïdu a kulturu RakouskÈ republiky (d le jen Ñministerstvaì), d) p edkl dat ministerstv m prost ednictvìm Ëestn ch p edsed ÿìdìcìho grèmia provï en roënì vy Ëtov nì finanënìch prost edk poskytnut ch ministerstvy na realizaci Programu Akce, e) p edkl dat n vrhy na jmenov nì a odvol nì vedoucìho JednatelstvÌ Programu Akce (d le jen ÑJednatelstvÌì) ke schv lenì ËestnÈmu p edsedovi zemï, kde JednatelstvÌ p sobì. (2) ÿìdìcì grèmium bude mìt deset Ëlen s pr vem hlasovat, z nichû pït Ëlen ËeskÈ Ë sti bude jmenov no ministrem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a pït Ëlen rakouskè Ë sti bude jmenov no spolkovou ministrynì pro vzdïl v nì, vïdu a kulturu RakouskÈ republiky.»lenovè ÿìdìcìho grèmia budou jmenov ni zpravidla na dobu jednoho kalend nìho roku, p iëemû tat û osoba m ûe b t Ëlenem ÿìdìcìho grèmia jmenov na opakovanï. (3) ÿìdìcì grèmium si pro kaûd kalend nì rok zvolì ze sv ch Ëlen p edsedu a mìstop edsedu. Nebude-li p edseda pro urëit kalend nì rok zvolen p ed zaë tkem danèho kalend nìho roku, z stane ve funkci p edsedy aû do zvolenì novèho p edsedy osoba, kter byla p edsedou pro p edch zejìcì kalend nì rok. (4) Ministr ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky a spolkov ministrynï pro vzdïl v nì, vïdu a kulturu RakouskÈ republiky budou Ëestn mi p edsedy ÿìdìcìho grèmia, opr vnïn mi Ëastnit se zased nì ÿìdìcìho grèmia s hlasem poradnìm. (5) ÿìdìcì grèmium bude usn öenìschopnè, pokud bude p Ìtomno alespoú öest jeho Ëlen, nejmènï vöak dva ËlenovÈ z ËeskÈ Ë sti a nejmènï dva ËlenovÈ z rakouskè Ë sti. OstatnÌ n leûitosti zp sobu jedn nì a hlasov nì ÿìdìcìho grèmia budou stanoveny v JednacÌm du ÿìdìcìho grèmia; usnesenì o JednacÌm du lze p ijmout pouze jednomysln m hlasov nìm. (6)»lenovÈ ÿìdìcìho grèmia vykon vajì svoji funkci bezplatnï, mohou jim vöak b t z prost edk poskytovan ch na realizaci Programu Akce uhrazeny v daje spojenè s jejich ËastÌ na zased nìch ÿìdìcìho grèmia a s plnïnìm dalöìch kol, svï en ch jim ÿìdìcìm grèmiem.» st III JednatelstvÌ (1) Za implementaci z vïr ÿìdìcìho grèmia, vïcn chod Programu Akce a spr vu finanënìch prost edk bude zodpovìdat JednatelstvÌ, kterè je organizaënì souë stì Domu zahraniënìch sluûeb Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy»eskè republiky (d le jen ÑD m zahraniënìch slu-

4 strana 4 SEŠIT 2 ûebì). JednatelstvÌ bude Ìzeno p edsedou ÌdÌcÌho grèmia; v oblasti pracovnï pr vnìch vztah budou pracovnìci JednatelstvÌ pod Ìzeni editeli Domu zahraniënìch sluûeb. (2) SÌdlo JednatelstvÌ Programu Akce bude v Praze; ËeskÈ ministerstvo zabezpeëì prost ednictvìm Domu zahraniënìch sluûeb moûnost uûitì nezbytn ch kancel sk ch prostor. FinanËnÌ prost edky poskytnutè na provoz JednatelstvÌ, vëetnï mzdov ch a ostatnìch osobnìch n klad na zamïstnance, budou zapoëìt - v ny do celkovè v öe finanënìch prost edk poskytnut ch na realizaci Programu Akce.» st IV Financov nì (1) Prost edky poskytovanè»eskou republikou a Rakouskou republikou na realizaci Programu Akce budou ministerstvy vynakl d ny v souladu s roënìmi pl ny aktivit a rozpoëty Programu Akce, schv len mi obïma ministerstvy. (2) KaûdÈ z ministerstev kaûdoroënï zabezpeëì hradu jednè poloviny z celkovè v öe roënìch n klad spojen ch s realizacì Programu Akce, urëenè roënìm rozpoëtem Programu Akce. (3)»eskÈ ministerstvo bude moci kaûdoroënï rozhodnout o p ÌpadnÈm aû desetiprocentnìm zv öenì nebo snìûenì rozpoëtem programu stanovenè celkovè v öe roënìch n klad spojen ch s realizacì Programu Akce, s tìm, ûe rakouskè ministerstvo pak odpovìdajìcìm zp sobem zv öì nebo snìûì sv j finanënì p ÌspÏvek na realizaci Programu Akce tak, aby i v takovèm p ÌpadÏ byl v danèm roce vz jemn pomïr finanënìch prost edk poskytnut ch na realizaci Programu Akce»eskou republikou a finanënìch prost edk poskytnut ch na realizaci Programu Akce Rakouskou republikou roven pomïru 1 : 1. (4) D m zahraniënìch sluûeb m ûe na realizaci Programu Akce p ijmout po p edchozìm souhlasu ÿìdìcìho grèmia finanënì prost edky poskytnutè t etì stranou.tyto finanënì prost edky budou vyuûity v luënï k realizaci cìl Programu Akce. Zad nì od t etì strany mohou b t p evzata oproti hradï vöech vznikl ch n klad, pokud tato zad nì jsou v souladu s cìli uveden mi v Ë sti I Programu Akce. VeökerÈ prost edky zìskanè od t etìch stran budou oddïlenï vykazov ny v roënìm vy Ëtov nì vëetnï uvedenì zdroje. Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy».j.: / Pravidla pro poskytov nì dotacì soukrom m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy v roce 2005»l. 1 ObecnÈ podmìnky 1.1 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy (d le jen Ñministerstvoì) vyd v podle ß 14 z kona Ë. 218/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (rozpo- Ëtov pravidla), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, rozhodnutì o dotacìch podle ß 40 odst. 2 z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch p edpis. 1.2 Dotaci ze st tnìho rozpoëtu (d le jen Ñdotaceì) m ûe ministerstvo poskytnout obecnï prospïönè spoleënosti, kterè byl udïlen st tnì souhlas p sobit jako soukrom vysok ökola (d le jen Ñûadatelì). 1.3 Dotaci ministerstvo m ûe poskytnout ûadateli, kter a) p ed udïlenìm st tnìho souhlasu p sobit jako soukrom vysok ökola p sobil jako soukrom vyööì odborn ökola za azen do sìtï p edökolnìch za ÌzenÌ, ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ nebo do rejst Ìku ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ a z d vodu zmïny jìm poskytovanèho vzdïl v nì spojenè s udïlenìm st tnìho souhlasu p sobit jako soukrom vysok ökola mu jiû nen leûì dotace k financov nì neinvestiënìch v daj souvisejìcìch s v chovou a vzdïl v nìm ve vyööì odbornè ökole a b) uskuteëúuje akreditovan studijnì program ve ve ejnèm z jmu danèm uplatnitelnostì jeho absolvent na trhu pr ce (d le jen ÑstudijnÌ program ve ve ejnèm z jmuì), p iëemû existenci ve ejnèho z jmu ministerstvo ovï uje projedn nìm s Ministerstvem pr ce a soci lnìch vïcì, pop ÌpadÏ s jin m st ednìm spr vnìm adem, a s krajem; ovï enì nenì nutnè, pokud ûadatel pokraëuje v uskuteëúov nì akreditovanèho studijnìho programu ve ve ejnèm z jmu, na kterè mu byla ministerstvem poskytnuta dotace v roce Dotaci ministerstvo poskytne v hradnï na uskuteëúov nì studijnìch program ve ve ejnèm z jmu a na tv rëì Ëinnost spojenou s tïmito studijnìmi programy, kter nenì v zkumem nebo v vojem.

5 SEŠIT 2 Strana 5»l. 2 PodmÌnky poskytnutì dotace a stanovenì jejì v öe 2.1 PÌsemn û dost ûadatele o dotaci musì b t podeps na statut rnìm org nem ûadatele a org nem, kter vykon v p sobnost rektora ve ejnè vysokè ökoly, a musì b t doruëena ministerstvu do é dost obsahuje a) n zev, adresu sìdla, identifikaënì ËÌslo a ËÌslo bankovnìho Ëtu ûadatele, b) v öi dotace, kterou ûadatel poûaduje na uskuteëúov nì studijnìho programu ve ve ejnèm z jmu v roce 2005, c) v öi ökolnèho v akademickèm roce 2004/2005 a p edpokl danou v öi ökolnèho v akademickèm roce 2005/2006, d) p edpokl dan poëet student zapsan ch do studia v jednotliv ch studijnìch programech, studijnìch oborech, roënìcìch a form ch studia k , z toho zvl öù p edpokl dan poëet student zapsan ch do studia studijnìho programu ve ve ejnèm z jmu. 2.3 Poûaduje-li ûadatel dotaci i na tv rëì Ëinnost, je souë stì û dosti tèû projekt tèto tv rëì Ëinnosti, ve kterèm jsou uvedeni eöitel ( eöitelè) a spolu eöitelè, souëasn stav eöenèho problèmu, cìle eöenì, zp sob eöenì, konkrètnì v stupy a prezentace v sledk, charakteristika eöitelskèho kolektivu vëetnï odbornèho ûivotopisu eöitele ( eöitel ) a spolu eöitel, finanënì rozvaha n klad na eöenì s od vodnïnìm jednotliv ch poloûek. 2.4 K û dosti ûadatel p iloûì aktu lnì znïnì DlouhodobÈho z mïru vzdïl vacì a vïdeckè, v zkumnè, v vojovè, umïleckè nebo dalöì tv rëì Ëinnosti soukromè vysokè ökoly (d le jen ÑDlouhodob z mïr soukromè vysokè ökolyì). 2.5 V öi dotace stanovì ministerstvo. P i stanovenì v öe dotace p ihlìûì a) k aktu lnìmu znïnì DlouhodobÈho z mïru vzdïl vacì a vïdeckè, v zkumnè, v vojovè, umïleckè a dalöì tv rëì Ëinnosti pro oblast vysok ch ökol, vypracovanèho ministerstvem, b) k aktu lnìmu znïnì DlouhodobÈho z mïru soukromè vysokè ökoly, c) k ukazateli, kter se vypoëìt jako souëin poëtu student studijnìho programu ve ve ejnèm z jmu k podle daj ze Sdruûen ch informacì matrik student, koeficientu ekonomickè n roënosti, kter ministerstvo studijnìmu programu p i adì, a z kladnìho normativu, stanovenèho pro ve ejnè vysokè ökoly, snìûenèho o ökolnè, d) k n klad m na projekt p edloûen podle bodu 2.3; e) k vyj d enìm o ve ejnèm z jmu, uëinïn m v r mci projedn nì û dosti podle bodu 1.3 pìsm. b), a k tomu, jakou materi lnì podporou ve ejn z jem na uskuteëúov nì studijnìho programu projevujì ti, kte Ì tento ve ejn z jem deklarujì; f) k existenci jinèho ve ejnèho z jmu, kter m se pro Ëely tïchto Pravidel rozumì z jem st tu na uskuteëúov nì danèho akreditovanèho studijnìho programu, vypl vajìcì nap Ìklad z jeho jedineënosti (spoëìvajìcì v tom, ûe v»eskè republice nenì û dnou ve ejnou vysokou ökolou uskuteëúov n obsahovï obdobn studijnì program) nebo z obtìûnè dostupnosti studia obsahovï obdobn ch studijnìch program, uskuteë- Úovan ch ve ejn mi vysok mi ökolami, pro uchazeëe o p ijetì ke studiu. 2.6 Na poskytnutì dotace nenì pr vnì n rok. Rozhodne-li se ministerstvo û dosti o dotaci zcela nebo zë sti vyhovït, poskytne ûadateli dotaci po vyd - nì ÑRozhodnutÌ o poskytnutì dotace ze st tnìho rozpoëtu v roce 2005ì. Pro toto rozhodnutì, kontrolu dodrûov nì podmìnek pro Ëerp nì dotace, vy Ëtov nì dotace a zve ejnïnì informacì o dotaci se p imï enï pouûijì ustanovenì ÑPravidel pro poskytov nì dotacì ve ejn m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch p edpis ì Ë.j / ze dne , ve znïnì zmïny Ë.j / ze dne , zmïny Ë.j / ze dne a zmïny Ë.j / ze dne , a vyhl öka Ë. 551/2004 Sb., kterou se stanovì z sady a termìny finanënìho vypo d nì vztah se st tnìm rozpoëtem, st tnìmi finanënìmi aktivy nebo N rodnìm fondem. NevyhovÌ-li ministerstvo û dosti o dotaci, rozhodnutì nevyd v.»l. 3 Ëinnost Tato ÑPravidla pro poskytov nì dotacì soukrom m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy v roce 2005ì nab vajì Ëinnosti dnem podpisu a nevztahujì se na dotace poskytovanè koneën m uûivatel m na projekty spolufinancovanè z EvropskÈho soci lnìho fondu. V Praze dne 10. ledna 2005 JUDr. Petra Buzkov v.r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy

6 strana 6 SEŠIT 2 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy».j.: / V Praze dne 25. listopadu 2004 Pravidla pro poskytov nì dotacì Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle z kona o vysok ch ökol ch ve ejn m vysok m ökol m na ubytov nì a stravov nì student a na ubytovacì stipendia na rok 2005» st I Poskytov nì dotacì na ubytov nì a stravov nì student a na ubytovacì stipendia»l. 1 ObecnÈ podmìnky poskytnutì dotacì Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy (d le jen Ñministerstvoì) vyd v na z kladï ustanovenì ß 14 z kona Ë. 218/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (rozpoëtov pravidla), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, rozhodnutì o poskytnutì dotace na ubytov nì a stravov - nì student a na ubytovacì stipendia podle ß 18 odst. 3 z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch p edpis (d le jen Ñdotaceì). NedÌlnou souë stì rozhodnutì je vymezenì Ëelu, na kter je dotace poskytov na, a podmìnek jejìho pouûitì, vych zejìcì z tïchto ÑPravidel pro poskytov nì dotacì Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle z kona o vysok ch ökol ch ve ejn m vysok m ökol m na ubytov nì a stravov nì student a na ubytovacì stipendia na rok 2005ì (d le jen ÑPravidlaì), kter bude ministerstvo uplatúovat p i aplikaci ß 87 pìsm. d) z kona o vysok ch ökol ch. Dotaci ministerstvo poskytuje na z kladï û dostì ve ejn ch vysok ch ökol. é dost musì b t pìsemn a ministerstvo m ûe stanovit n leûitosti û dosti a termìny, ve kter ch û dosti o dotaci soust eôuje a projedn v. V öi dotace stanovì ministerstvo rozhodnutìm podle p Ìsluön ch kvantitativnìch a vïcn ch ukazatel uveden ch v z konï o st tnìm rozpoëtu. Nem ûe-li vysok ökola poskytnutou dotaci pouûìt na stanoven Ëel, protoûe daje, na jejichû z kladï byla dotace poskytnuta, byly ne plnè nebo nepravdivè, informuje neprodlenï ministerstvo. Ministerstvo, po zv ûenì, vyhovì n vrhu vysokè ökoly na zmïnu Ëelu dotace formou zmïny rozhodnutì nebo vyd nìm novèho rozhodnutì, anebo zah jì ÌzenÌ o odnïtì dotace podle rozpoëtov ch pravidel.»l. 2 PodmÌnky pouûitì dotacì a jejich finanënì vypo d nì PodmÌnky pouûitì dotace a jejìho finanënìho vypo d nì upravujì rozpoëtov pravidla, dalöì pr vnì p edpisy a RozhodnutÌ o poskytnutì dotace. Ve ejn vysok ökola, kter dotaci tìm, ûe ji zaëne uûìvat, p ijme (d le jen Ñp Ìjemceì), je povinna splnit povinnosti stanovenè rozpoëtov mi pravidly, dalöìmi pr vnìmi p edpisy a rozhodnutìm, zejmèna dodrûet Ëel a ËasovÈ urëenì poskytnutè dotace na n klady, kterè se t kajì roku, na kter byla dotace poskytnuta, a dotaci finanënï vypo dat v souladu s vyhl ökou Ë. 551/2004 Sb., kterou se stanovì z sady a termìny finanënìho vypo d nì vztah se st tnìm rozpoëtem, st tnìmi finanënìmi aktivy nebo N rodnìm fondem.»l. 3 Zve ejnïnì informacì o dotaci a kontrola jejìho pouûitì Ministerstvo uve ejnì tato Pravidla ve VÏstnÌku Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy; na sv ch internetov ch str nk ch uve ejnì tato Pravidla a informaci o v öi dotacì poskytnut ch ve ejn m vysok m ökol m podle tïchto Pravidel. Hospoda enì s dotacì kontroluje ministerstvo podle ß 39 odst. 2 rozpoëtov ch pravidel a podle z kona Ë. 320/2001 Sb., o finanënì kontrole ve ve ejnè spr - vï a o zmïnï nïkter ch z kon (z kon o finanënì kontrole), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, a to zejmèna a) p i kontrol ch hospoda enì ve ejn ch vysok ch ökol (ß 87 pìsm. e) z kona o vysok ch ökol ch), b) p i z Ëtov nì a vypo d nì dotacì se st tnìm rozpoëtem za p Ìsluön rok, c) p i anal ze v roënìch zpr v o hospoda enì ve ejnè vysokè ökoly (ß 21 odst. 1 pìsm. a) z kona o vysok ch ökol ch). VyuûitÌ dotacì vyhodnotì ministerstvo ve v roënì zpr vï o stavu vysokèho ökolstvì (ß 87 pìsm. b) z kona o vysok ch ökol ch) na z kladï anal zy v roënìch zpr v o Ëinnosti ve ejnè vysokè ökoly a o hospoda enì ve ejnè vysokè ökoly (ß 21 odst. 1 pìsm. a) z kona o vysok ch ökol ch) a na z kladï poznatk z kontrol a metodick ch dohlìdek.»l. 4 Z sady pro stanovenì v öe dotace Ve ejnè vysokè ökole se m ûe poskytnout dotace, kter je p ÌspÏvkem st tu na Ë st n klad spojen ch s ubytov nìm a stravov nìm student a poskytov nìm ubytovacìch stipendiì student m, v pr bïhu vöech 12 mïsìc kalend nìho roku. Tuto dotaci stanovì ministerstvo pro kaûdou ve ejnou vysokou ökolu dvïma Ë stkami pro cel kalend nì rok jako podìl z dotace pro vöechny ve ejnè vysokè ökoly, a to na z kladï tïchto z sad:

7 SEŠIT 2 Strana Z sady platnè pro obdobì od 1. ledna 2005 do 30. z Ì 2005 (1) Ministerstvo pro toto obdobì rozdïlì ve ejn m vysok m ökol m Ë stku, rovnajìcì se t em Ëtvrtin m celkovè Ë stky, urëenè ministerstvem na dotace na rok Ministerstvo m ûe tuto Ë stku upravit se z etelem na moûnosti celkovèho rozpoëtu vysok ch ökol. (2) V öe Ë sti dotace urëenè na stravov nì student, jeû bude poskytnuta p ÌsluönÈ ve ejnè vysokè ökole, se vypoëte z Ë stky, urëenè ministerstvem celkovï pro vöechny ve ejnè vysokè ökoly pro danè obdobì pro tento Ëel, na z kladï tïchto ukazatel : a) ukazatel Ñjì, kter se rovn souëtu ve ejn mi vysok mi ökolami vyk zanèho poëtu p epoëten ch hlavnìch jìdel (tepl ch a studen ch), vydan ch student m v menz ch nebo se souhlasem ministerstva pèëì ve ejnè vysokè ökoly ve stravovacìch za ÌzenÌch jin ch pr vnick ch osob (teplè jìdlo se zapoëìt v koeficientem 1,0; studenè jìdlo se zapoëìt v koeficientem 0,4) za obdobì listopad 2003 aû Ìjen 2004, n sobenèmu t emi Ëtvrtinami; b) ukazatel Ñkì, kter se rovn v öi dotace na jedno vyk zanè p epoëtenè hlavnì jìdlo. Ukazatel Ñkì je podìlem Ë stky, kterou ministerstvo urëilo na Ë sti dotacì urëenè na stravov nì student, a ukazatele Ñjì. (3) V öe Ë sti dotace urëenè na ubytov nì student, jeû bude poskytnuta p ÌsluönÈ ve ejnè vysokè ökole, se vypoëte z Ë stky, urëenè ministerstvem celkovï pro vöechny ve ejnè vysokè ökoly pro danè obdobì pro tento Ëel, na z kladï tïchto ukazatel : a) poëet student ve ejnè vysokè ökoly ubytovan ch na kolejìch, v ubytovacìch za ÌzenÌch resortu MäMT nebo ubytovan ch se souhlasem ministerstva pèëì ve ejnè vysokè ökoly v za ÌzenÌch jin ch pr vnick ch osob vûdy k prvnìmu dni mïsìce, a to za obdobì listopad 2003 aû Ìjen 2004, n soben t emi Ëtvrtinami (ukazatel Ñsì); b) ukazatel Ñrì, kter se rovn dotaci na jednoho ubytovanèho studenta. Ukazatel Ñrì je podìlem Ë stky, kterou ministerstvo urëilo na Ë sti dotacì urëenè na ubytov nì student, a ukazatele Ñsì Z sady platnè pro obdobì od 1. Ìjna 2005 do 31. prosince 2005 (1) Ministerstvo pro toto obdobì rozdïlì ve ejn m vysok m ökol m Ë stku, rovnajìcì se jednè ËtvrtinÏ celkovè Ë stky, urëenè ministerstvem na dotace na rok Ministerstvo m ûe tuto Ë stku upravit se z etelem na moûnosti celkovèho rozpoëtu vysok ch ökol. (2) V öe Ë sti dotace urëenè na stravov nì student, jeû bude poskytnuta p ÌsluönÈ ve ejnè vysokè ökole, se vypoëte z Ë stky, urëenè ministerstvem celkovï pro vöechny ve ejnè vysokè ökoly pro danè obdobì pro tento Ëel, na z kladï tïchto ukazatel : a) ukazatel Ñjì, kter se rovn souëtu ve ejn mi vysok mi ökolami vyk zanèho poëtu p epoëten ch hlavnìch jìdel (tepl ch a studen ch), vydan ch student m v menz ch nebo se souhlasem ministerstva pèëì ve ejnè vysokè ökoly ve stravovacìch za ÌzenÌch jin ch pr vnick ch osob (teplè jìdlo se zapoëìt v koeficientem 1,0; studenè jìdlo se zapoëìt v koeficientem 0,4) za obdobì listopad 2003 aû Ìjen 2004, n sobenèmu jednou Ëtvrtinou; b) ukazatel Ñkì, kter se rovn v öi dotace na jedno vyk zanè p epoëtenè hlavnì jìdlo. Ukazatel Ñkì je podìlem Ë stky, kterou ministerstvo urëilo na Ë sti dotacì urëenè na stravov nì student, a ukazatele Ñjì. (3) V öe Ë sti dotace urëenè na ubytovacì stipendia, jeû bude poskytnuta p ÌsluönÈ ve ejnè vysokè ökole, se vypoëte z Ë stky, urëenè ministerstvem celkovï pro vöechny ve ejnè vysokè ökoly pro danè obdobì pro tento Ëel, takto: a) Ve ejn vysok ökola obdrûì stejnè procento z Ë stky, urëenè ministerstvem na Ë sti dotacì urëenè na ubytovacì stipendia, jako je procento student tèto ve ejnè vysokè ökoly, kte Ì podle daj vypl vajìcìch ze systèmu ÑSdruûenÈ informace matrik student ì (d le jen ÑSIMSì) k splúujì d le uvedenè podmìnky pro zapoëtenì, z poëtu student vöech ve ejn ch vysok ch ökol, kte Ì splúujì podmìnky pro zapoëtenì. b) PodmÌnkou pro zapoëtenì je, ûe student 1. je studentem bakal skèho, magisterskèho nebo doktorskèho studijnìho programu v prezenënì formï studia, 2. studuje v prvnìm studijnìm programu, nebo ve studijnìm programu na nïj navazujìcìm, nebo p estoupil z jednoho studijnìho programu do jinèho a p edchozì studium mu bylo uzn no; v p ÌpadÏ soubïûnï studovan ch studijnìch program je student zapoëten nejv öe jednou, a to v tom studijnìm programu, ve kterèm byl do studia zaps n d Ìve, 3. nep ekroëil standardnì dobu studia v û dnèm ze soubïûnï studovan ch studijnìch program, 4. je st tnìm obëanem»eskè republiky, nebo je osobou bez st tnì p Ìsluönosti, kter m na zemì»eskè republiky povolen trval pobyt, nebo je st tnìm p ÌsluönÌkem ËlenskÈho st tu EvropskÈ unie nebo jinèho smluvnìho st tu Dohody o EvropskÈm hospod skèm prostoru (Islandu, Norska, Lichtenötejnska) nebo äv carskè konfederace, nebo kter je rodinn m p ÌsluönÌkem takovè osoby, 5. nem mìsto trvalèho pobytu v okrese, v nïmû je mìsto jeho studia, 6. nem mìsto trvalèho pobytu na zemì hlavnìho mïsta Prahy, je-li mìsto jeho studia na zemì hlavnìho mïsta Prahy.

8 strana 8 SEŠIT 2 (4) PodmÌnky pro uûitì dotace na ubytov nì a stravov nì student a dotace na ubytovacì stipendia stanovenè ministerstvem v ÑRozhodnutÌ o poskytnutì dotaceì, budou zahrnovat i podmìnku, ûe prost edky Ë sti dotace, urëenè na ubytovacì stipendia, vyplatì ûadatel sv m student m formou stipendia p izn vanèho student m prezenënì formy studia podle stipendijnìho du vysokè ökoly (pop ÌpadÏ fakulty), doplnïnèho za tìm Ëelem o p Ìsluönou pravu p izn v nì stipendia vysokou ökolou (pop ÌpadÏ fakultou) podle ß 91 odst. 2 pìsm. d) z kona o vysok ch ökol ch z d vod zvl ötnìho z etele hodn ch, vypl cenèho zpïtnï za obdobì, na nïû bylo p izn no. Podkladem pro p izn nì stipendia budou zjiötïnì z Matriky student. Ministerstvo doporuëì vysok m ökol m, aby do stipendijnìho du p evzaly podmìnky, uvedenè v Ël. 4 bodu 4.2. odst. 3 pìsm. b) tïchto Pravidel, modifikovanè nanejv ö podle specifickè situace vysokè ökoly v rozvinutì podmìnky, t kajìcì se mìsta trvalèho pobytu, nap. dojezdov m kritèriem DalöÌ z sady Ministerstvo m ûe p ed stanovenìm v öe dotace na ubytov nì a stravov nì student, proveden m pro obdobì od 1. ledna 2005 do 30. z Ì 2005 podle z sad uveden ch v bodu 4.1., rozhodnout o poskytnutì dotace ve ejnè vysokè ökole na tento Ëel do v öe jednè öestiny dotace na ubytov nì a stravov nì student, poskytnutè danè vysokè ökole v kalend nìm roce O takto poskytnutou dotaci se snìûì ve ejnè vysokè ökole v öe dotace, vypoëtenè pro obdobì od 1. ledna 2005 do 30. z Ì 2005 podle z sad, uveden ch v bodu 4.1.» st II Tato Pravidla nab vajì platnosti a Ëinnosti dnem 1. ledna Petra Buzkov v.r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy».j.: / V Praze dne 18. ledna 2005 ZmÏna Pravidel pro poskytov nì dotacì ve ejn m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch zmïn I. Pravidla pro poskytov nì dotacì ve ejn m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, Ë.j / ze dne , ve znïnì zmïny Ë.j / ze dne , zmïny Ë.j / ze dne a zmïny Ë.j / ze dne , se mïnì tak, ûe jejich n zev a Ël nky 1 aû 4 znïjì: ÑPravidla pro poskytov nì dotacì ve ejn m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch p edpis»l. 1 ObecnÈ podmìnky poskytnutì dotacì Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy (d le jen Ñministerstvoì) vyd v na z kladï ustanovenì ß 14 z kona Ë. 218/2000 Sb., o rozpoëtov ch pravidlech a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (rozpoëtov pravidla), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, rozhodnutì o dotacìch podle z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch p edpis. NedÌlnou souë stì rozhodnutì je vymezenì Ëelu, na kter je dotace poskytov na, a podmìnek jejìho pouûitì, vych zejìcì z tïchto ÑPravidel pro poskytov nì dotacì ve ejn m vysok m ökol m Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle z kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok ch ökol ch a o zmïnï a doplnïnì dalöìch z kon (z kon o vysok ch ökol ch), ve znïnì pozdïjöìch p edpis ì (d le jen ÑPravidlaì), kter bude ministerstvo uplat- Úovat p i aplikaci ß 87 pìsm. d) z kona o vysok ch ökol ch. Tato Pravidla neupravujì Ëast st tnìho rozpoëtu na financov nì programu (ß 12 a 13 rozpoëtov ch pravidel a vyhl öka Ë. 40/2001 Sb., o Ëasti st tnìho rozpoëtu na financov nì program reprodukce majetku) a poskytov nì dotacì Ëi finanënìch v pomocì ze st tnìho rozpoëtu podle jin ch pr vnìch p edpis nebo rozhodnutì, zejmèna poskytov - nì dotacì na v zkum a v voj podle z kona Ë. 130/2002 Sb., o podpo e v zkumu a v voje z ve ejn ch prost edk a o zmïnï nïkter ch souvisejìcìch z kon (z kon o podpo e v zkumu a v voje), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, a na podporu koneën ch uûivatel v projektech spolufinancovan ch z EvropskÈho soci lnìho fondu. Dotace podle tïchto Pravidel poskytuje ve ejnè vysokè ökole (d le jen Ñvysok ökolaì) ministerstvo

9 SEŠIT 2 Strana 9 na uskuteëúov nì akreditovan ch studijnìch program a program celoûivotnìho vzdïl v nì, s nimi spojenou tv rëì Ëinnost a na rozvoj vysokè ökoly (d le jen Ñz kladnì dotaceì). Pro v öi dotacì, stanovenou podle tïchto Pravidel, je rozhodn dlouhodob z mïr vzdïl vacì a vïdeckè, v zkumnè, v vojovè, umïleckè a dalöì tv rëì Ëinnosti pro oblast vysok ch ökol, vypracovan ministerstvem a jeho kaûdoroënì aktualizace (d le jen Ñdlouhodob z mïr ministerstvaì), dlouhodobè z mïry vzdïl vacì a vïdeckè, v zkumnè, v vojovè a umïleckè nebo dalöì tv rëì Ëinnosti vysok ch ökol a jejich kaûdoroënì aktualizace (d le jen ÑdlouhodobÈ z mïry vysok ch ökolì), projednanè podle ß 87 pìsm. c) z kona o vysok ch ökol ch, a dalöì kritèria, uveden v ß 18 odst. 4 z kona o vysok ch ökol ch. Na z kladnì dotaci m podle z kona o vysok ch ökol ch vysok ökola pr vnì n rok. Dotace ministerstvo poskytuje v souladu s ß 14 odst. 3 rozpoëtov ch pravidel na z kladï û dostì vysok ch ökol. é dost musì b t pìsemn a ministerstvo m ûe stanovit n leûitosti û dosti a termìny, ve kter ch û dosti o dotace soust eôuje a projedn v. V û dosti o dotaci na uskuteëúov nì studijnìch program a poskytov nì stipendiì nenì t eba uv dït v öi dotace, neboù ta je urëena rozpoëtov mi daty. Mezi rozpoëtov data pat Ì zejmèna daje o poëtech student v akreditovan ch studijnìch programech a o poëtech absolvent, zìskanè ze systèmu ÑSdruûenÈ informace matrik student ì (d le jen ÑSIMSì), daje o pr mïrnèm evidovanèm poëtu profesor a docent, uvedenèm ve statistickèm v kazu Ñäkol (MäMT) P1b »tvrtletnì v kaz o zamïstnancìch a mzdov ch prost edcìch za vysokè ökoly za 1. ñ 3. ËtvrtletÌ 2004ì (d le jen ÑrozpoËtov profesorì a ÑrozpoËtov docentì) a dalöì daje, poskytnutè vysok mi ökolami. é dostì o dotaci jsou takè projekty vysok ch ökol, podporujìcì rozvoj vzdïl vacì Ëinnosti vysok ch ökol, spïönè ve v bïrovèm ÌzenÌ, kterè organizuje V bor Fondu rozvoje vysok ch ökol (spoleën org n ministerstva a Rady vysok ch ökol), a projekty vysok ch ökol, p edloûenè do rozvojov ch program vyhl öen ch ministerstvem. V öi z kladnìch dotacì stanovì ministerstvo rozhodnutìm podle p Ìsluön ch kvantitativnìch a vïcn ch ukazatel uveden ch v z konï o st tnìm rozpoëtu. Nem ûe-li vysok ökola poskytnutou dotaci pouûìt na stanoven Ëel, protoûe daje, na jejichû z kladï byla dotace poskytnuta, byly ne plnè nebo nepravdivè, informuje neprodlenï ministerstvo. RovnÏû tak neprodlenï informuje ministerstvo o kaûdè zmïnï, rozhodnè pro poskytov nì dotacì. Ministerstvo po zv ûenì vyhovì p ÌpadnÈmu n vrhu vysokè ökoly na zmïnu Ëelu formou zmïny rozhodnutì nebo vyd - nìm novèho rozhodnutì, anebo zah jì ÌzenÌ o odnïtì dotace podle rozpoëtov ch pravidel.»l. 2 PodmÌnky pouûitì dotacì a jejich finanënì vypo d nì PodmÌnky pouûitì dotacì a jejich finanënì vypo - d nì upravujì rozpoëtov pravidla, dalöì pr vnì p edpisy a RozhodnutÌ o poskytnutì dotace, ve kterèm ministerstvo m ûe urëit, kter nesplnïnì stanoven ch podmìnek jsou mènï z vaûn. Vysok ökola, kter dotaci tìm, ûe ji zaëne uûìvat, p ijme (d le jen Ñp Ìjemceì), je povinna splnit povinnosti stanovenè rozpoëtov mi pravidly, dalöìmi pr vnìmi p edpisy a rozhodnutìm, zejmèna dodrûet Ëel a ËasovÈ urëenì poskytnutè dotace na n klady, kterè se t kajì roku, na kter byla dotace poskytnuta, a dotaci finanënï vypo- dat v souladu s vyhl ökou Ë. 551/2004 Sb., kterou se stanovì z sady a termìny finanënìho vypo d nì vztah se st tnìm rozpoëtem, st tnìmi finanënìmi aktivy nebo N rodnìm fondem.»l. 3 Zve ejnïnì informacì o dotacìch a kontrola pouûitì dotacì Ministerstvo uve ejnì tato Pravidla ve VÏstnÌku Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy; na sv ch internetov ch str nk ch uve ejnì tato Pravidla a informaci o v öi dotacì poskytnut ch vysok m ökol m podle tïchto Pravidel. Hospoda enì s dotacemi kontroluje ministerstvo podle ß 39 odst. 2 rozpoëtov ch pravidel a podle z kona Ë. 320/2001 Sb., o finanënì kontrole ve ve ejnè spr vï a o zmïnï nïkter ch z kon (z kon o finanënì kontrole), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, a to zejmèna p i kontrol ch hospoda enì vysok ch ökol (ß 87 pìsm. e) z kona o vysok ch ökol ch), p i z Ëtov nì a vypo d nì dotacì se st tnìm rozpoëtem za p Ìsluön rok, p i anal ze v roënìch zpr v o hospoda enì vysokè ökoly (ß 21 odst. 1 pìsm. a) z kona o vysok ch ökol ch). VyuûitÌ dotacì vyhodnotì ministerstvo ve v roënì zpr vï o stavu vysokèho ökolstvì (ß 87 pìsm. b) z kona o vysok ch ökol ch) na z kladï anal zy v roënìch zpr v o Ëinnosti vysokè ökoly a o hospoda enì vysokè ökoly (ß 21 odst. 1 pìsm. a) z kona o vysok ch ökol ch) a na z kladï v sledk z kontrol a jin ch poznatk o Ëinnosti vysok ch ökol.»l. 4 Pravidla stanovenì v öe z kladnì dotace» stka vyëlenïn pro z kladnì dotace bude rozdïlena podle tïchto ukazatel : UkazatelÈ A a B (studijnì programy a s nimi spojen tv rëì Ëinnost) Tato Ë st z kladnì se odvozuje od rozsahu a obsahu vzdïl vacì Ëinnosti ve ejnè vysokè ökoly, mï enè poëtem financovan ch student a absolvent, a sou- ËasnÏ reflektuje postupnè metodickè zmïny ve finan-

10 strana 10 SEŠIT 2 cov nì vysok ch ökol, smï ujìcì ke zohlednïnì pot ebnè struktury v kon a v stupnìch parametr vzdïl vacì Ëinnosti v souladu se z mïrem koncepce reformy vysokèho ökolstvì, schv len m vl dou»r (usnesenì Ë. 1201/2004). Kontrahovan poëet student, kter se rovn p epoëtenèmu poëtu student vysokè ökoly, stanovenèmu ministerstvem po projedn nì s touto vysokou ökolou jako limitnì pro v poëet dotace v ukazateli B1. P i v poëtu se pouûìvajì tato rozpoëtov data: PoËet rozpoëtov ch student vysokè ökoly v akreditovan ch studijnìch programech (vëetnï akreditovan ch studijnìch program uskuteëúovan ch na vyööìch odborn ch ökol ch) k a k RozpoËtov m studentem je student, kter je st tnìm obëanem»eskè republiky, nebo je osobou bez st tnì p Ìsluönosti, kter m na zemì»eskè republiky povolen trval pobyt, nebo je st tnìm p ÌsluönÌkem ËlenskÈho st tu EvropskÈ unie nebo jinèho smluvnìho st tu Dohody o EvropskÈm hospod skèm prostoru (Islandu, Norska, Lichtenötejnska) nebo äv carskè konfederace, nebo kter je rodinn m p ÌsluönÌkem takovè osoby. RozpoËtov mi studenty nejsou studenti-obëanè»eskè republiky, jejichû studium je hrazeno z prost edk jinè rozpoëtovè kapitoly a studenti, jejichû studium je hrazeno podle mezin rodnìch smluv a usnesenì vl dy (viz ukazatel D). Ve studijnìm programu M 6805 Pr vo a pr vnì vïda na UniverzitÏ PalackÈho v Olomouci a ve studijnìm programu P 6141 Teologie na JihoËeskÈ univerzitï v»esk ch BudÏjovicÌch je v jimeënï, jen pro v poëet dotace (B1) na rok 2005, pouûit poëet rozpoëtov ch student k P epoëten poëet student, kter se zjistì podle tohoto vzorce: ÑNovÏ p ijatìì kr t 1,0 plus ÑZvl ötnìì kr t 0,0 plus ÑOstatnÌì kr t 1,0 plus ÑP lroënìì kr t 0,5. Pravidla, podle nichû se rozpoëtov student zapoëìt mezi novï p ijatè, zvl ötnì nebo studenty ostatnì a p lroënì, jsou uve ejnïna na webov ch str nk ch ministerstva. NormativnÌ poëet student, kter se vypoëìt z p epoëtenèho poëtu student k p ÌsluönÈmu datu jako souëet souëin p epoëtenèho poëtu student vysokè ökoly a koeficient ekonomickè n roënosti jednotliv ch studijnìch program, ve kter ch studujì. TÏchto koeficient ekonomickè n roënosti studijnìch program je sedm; nejniûöì je roven 1,0 a nejvyööì je roven 5,9. PoËet absolvent vysokè ökoly, kter se zjistì souëtem absolvent vöech studijnìch program vysokè ökoly za obdobì od do Absolventem se pro tento Ëel rozumì absolvent studijnìho programu, jehoû alespoú Ë st byla hrazena z kapitoly st tnìho rozpoëtu 333 MäMT. Z kladnì normativ studijnìho programu, kter m hodnotu KË. Pro rok 2005 jsou stanoveny tyto kategorie kontrahovan ch student : 1. studenti v bakal sk ch studijnìch programech, 2. studenti v prvnìch t ech letech tzv. dlouh ch magistersk ch program (tj. nenavazujìcìch na bakal skè studijnì programy), 3. studenti ve 4. a dalöìch letech tzv. dlouh ch magistersk ch program (tj. nenavazujìcìch na bakal skè studijnì programy), 4. studenti v navazujìcìch magistersk ch studijnìch programech, 5. studenti v doktorsk ch studijnìch programech. P ekroëenì poëtu kontrahovan ch student v kategorii 1 bude ministerstvo kompenzovat snìûen m poëtem v kategorii 2, pokud takov moûnost nastane. Na û dost vysokè ökoly m ûe ministerstvo kompenzovat p ekroëenì v kategorii 1 i snìûen m poëtem v kategoriìch 3 a 4. Kontrahovan poëet student ministerstvo v jednotliv ch kategoriìch nav öì o studenty novï zahajovan ch rozvojov ch program v roce Tato Ë st z kladnì dotace, n leûejìcì vysokè ökole, je souëtem souëinu z kladnìho normativu a normativnìho poëtu student k (A), a souëinu z kladnìho normativu a normativnìho poëtu student, zjiötïnèho z rozdìlu mezi poëty p epoëten ch student k a k , snìûenèho o odpoëet, pokud p epoëten poëet student vysokè ökoly nerespektuje kontrahovan poëet student (B1), a souëinu poëtu absolvent a Ë stky p ipadajìcì na kaûdèho z nich, kter se vypoëte takto: Ë stka urëen ministerstvem se vyn sobì koeficientem ekonomickè n roënosti absolvovanèho studijnìho programu, zaokrouhlì na celè KË, a pokud jde o absolventa doktorskèho studijnìho programu, vyn sobì jeötï koeficientem 1,5 (B2). OdpoËet se provede tak, ûe se p epoëten poëet student, p esahujìcì kontrahovan poëet student n sobì z kladnìm normativem a odeëte se od ukazatele B1. V RozhodnutÌ o poskytnutì dotace se dotace vypo- ËtenÈ jako A, B1 a B2 uv dïjì pouze seëtenè a podmìnky pro jejich uûitì jsou shodnè. Ministerstvo m ûe p ed stanovenìm v öe tèto Ë sti z kladnì dotace na rok 2006 rozhodnout o poskytnutì dotace vysokè ökole na uskuteëúov nì studijnìch pro-

11 SEŠIT 2 Strana 11 gram do v öe 1/6 dotace poskytnutè na tento Ëel v roce O takto poskytnutou dotaci se snìûì v öe tèto Ë sti z kladnì dotace na rok Ukazatel C (stipendia) Tato Ë st z kladnì dotace vyjad uje podporu rozvoji vzdïl v nì v doktorsk ch studijnìch programech a vysok ökola ji vyplatì ve formï stipendiì. StanovÌ se jako souëin Ë stky KË a poëtu student v prezenënì formï doktorsk ch studijnìch program, kte Ì v doktorsk ch studijnìch programech nestudujì dèle, neû je standardnì doba studia, p iëemû vysok ökola takto vypoëtenou Ë st z kladnì dotace formou stipendiì student m doktorsk ch studijnìch program skuteënï vyplatì. KonkrÈtnÌ v öi tèto Ë sti dotace urëì ministerstvo podle daj SIMS, p iëemû pro v poëet Ë stky dotace na 1. ËtvrtletÌ danèho kalend nìho roku jsou rozhodnè daje SIMS k p edchozìho kalend nìho roku, pro v poëet Ë stky dotace na 2. ËtvrtletÌ danèho kalend nìho roku jsou rozhodnè daje SIMS k danèho kalend nìho roku, pro v poëet Ë stky dotace na 3. ËtvrtletÌ danèho kalend nìho roku jsou rozhodnè daje SIMS k danèho kalend nìho roku a pro v poëet Ë stky dotace na 4. ËtvrtletÌ danèho kalend nìho roku jsou rozhodnè daje SIMS k danèho kalend nìho roku. Ukazatel D (studujìcì nefinancovanì z ukazatele A nebo B; mezin rodnì spolupr ce) Tato Ë st z kladnì dotace vyjad uje finanënì podporu plnïnì z vazk z mezin rodnìch smluv (vëetnï program AKTION, CEEPUS a SOCRATES), kterè nejsou financov ny z ukazatele A nebo B a na podporu realizace projekt podle usnesenì vl dy»r Ë. 2/1994, 343/1996, 1306/2000, 773/2001, 813/2003 a 652/2004. Bude vypoëìt na podle rozsahu vzdïl - vacì Ëinnosti vysokè ökoly, v öe stipendia, skuteën ch poët studujìcìch cizinc, kte Ì nejsou financov ni z ukazatele A nebo B, a podle rozsahu kol, jimiû je vysok ökola povï ena v mezin rodnì spolupr ci. Ukazatel F (vzdïl vacì projekty, programy a z mïry) Tato Ë st z kladnì dotace je urëena na podporu projekt a aktivit, kterè p esahujì r mec jednè vysokè ökoly nebo podporujì rozvojovè z mïry vysokè ökoly nebo ministerstva podle dlouhodobèho z mïru vysokè ökoly nebo dlouhodobèho z mïru ministerstva. é dost vysokè ökoly o tuto dotaci posuzuje n mïstek ministrynï pro vysokè ökolstvì. Ukazatel G (vzdïl vacì rozvojovè projekty FRVä) Tuto Ë st z kladnì dotace p izn ministerstvo vysok m ökol m, na kter ch se budou eöit vzdïl vacì projekty, spïönè ve v bïrovèm ÌzenÌ, organizovanèm V borem Fondu rozvoje vysok ch ökol.» st tèto dotace, urëen zejmèna na zajiötïnì v bïrovèho ÌzenÌ a z vïreën ch oponentnìch ÌzenÌ, se poskytne UniverzitÏ KarlovÏ v Praze pro jejì souë st Agenturu Rady vysok ch ökol, kter tyto Ëinnosti zajiöùuje. Ukazatel M (mimo dnè aktivity) Tuto Ë st z kladnì dotace p izn ministerstvo na podporu mimo dn ch, rozpoëtem nezajiötïn ch aktivit, kterè vysok ökola uskuteëúuje nap. jako d sledek nov ch pr vnìch p edpis, kterè majì znaënè dopady na plnïnì kol, pro kterè byla z Ìzena, nov ch aktu lnìch kol. é dost rektora vysokè ökoly o tuto Ë st z kladnì dotace posuzuje ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy. Ukazatel I (rozvojovè programy) Tuto Ë st z kladnì dotace p izn ministerstvo vysok m ökol m, na kter ch se budou eöit projekty, spïönè ve v bïrovèm ÌzenÌ. Pro rok 2005 jsou vyhl öeny tyto programy: a) Program na podporu rozvoje struktury, b) Program na podporu rozvoje internacionalizace, c) Program na podporu p Ìpravy dlouhodob ch z mïr vzdïl vacì, vïdeckè, v zkumnè, v vojovè, umïleckè a dalöì tv rëì Ëinnosti ve ejn ch vysok ch ökol a jejich souë stì.» st tèto dotace, urëen zejmèna na zajiötïnì v bïrovèho ÌzenÌ, se poskytne UniverzitÏ KarlovÏ v Praze pro Agenturu Rady vysok ch ökol, kter tyto Ëinnosti zajiöùuje.» st dotace stanovenou podle ukazatele I ministerstvo vysokè ökole zv öì podle doplúku k ukazateli I, jìmû bude zohlednïn podìl mobility student ve studijnìch programech uskuteëúovan ch vysokou ökolou vyj d en v mïsìcìch na celkovè mobilitï student vöech vysok ch ökol (v ha pro mobilitu do zahraniëì je 0,1 a pro mobilitu ze zahraniëì 0,2), podìl vysokè ökoly na celkovèm poëtu rozpoëtov ch profesor p sobìcìch na vysok ch ökol ch a na celkovèm poëtu rozpoëtov ch docent p sobìcìch na vysok ch ökol ch (v ha rozpoëtovèho profesora je 0,5 a rozpoëtovèho docenta 0,2). Vysok ökola rozhodne, zda Ë st dotace p iznanou podle doplúku k ukazateli I pouûije na financov nì podan ch projekt, na kterè dotaci z ukazatele I neobdrûela, p ÌpadnÏ na financov nì nov ch projekt, kterè ministerstvu p edloûì v souladu s vyhl öenìm rozvojov ch program na rok 2005.ì II. Tato ZmÏna nab v Ëinnosti dnem podpisu. JUDr. Petra Buzkov v.r. ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy

12 strana 12 SEŠIT 2 RozhodnutÌ Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy o zmïnï P Ìlohy k RozhodnutÌ Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle ß 58 pìsm. a) z kona Ë. 29/1984 Sb., o soustavï z kladnìch ökol, st ednìch ökol a vyööìch odborn ch ökol (ökolsk z kon), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, o experiment lnìm ovï ov nì maturitnìch zkouöek ve t Ìd ch gymn ziì s v ukou vybran ch p edmït v cizìm jazyce, z Ìzen ch ve spolupr ci s Velkou Brit niì, FranciÌ, Francouzsk m spoleëenstvìm Belgie, Spolkovou republikou NÏmecko, Rakouskem, It liì, äpanïlskem a v RakouskÈ ökole v Praze, o. p. s., Ë.j / ze dne ». j / V Praze dne 20. ledna 2005 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy vyd v podle ß 171 odst. 1 ve spojenì s ß 185 odst. 11 z kona Ë. 561/2004 Sb., o p edökolnìm, z kladnìm, st ednìm, vyööìm odbornèm a jinèm vzdïl v nì (ökolsk z kon), toto rozhodnutì:»l. 1 P Ìloha RozhodnutÌ Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy podle ß 58 pìsm. a) z kona Ë. 29/1984 Sb., o soustavï z kladnìch ökol, st ednìch ökol a vyööìch odborn ch ökol (ökolsk z kon), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, o experiment lnìm ovï ov nì maturitnìch zkouöek ve t Ìd ch gymn ziì s v ukou vybran ch p edmït v cizìm jazyce, z Ìzen ch ve spolupr ci s Velkou Brit niì, FranciÌ, Francouzsk m spoleëenstvìm Belgie, Spolkovou republikou NÏmecko, Rakouskem, It liì, äpanïlskem a v RakouskÈ ökole v Praze, o. p. s., Ë.j / ze dne se mïnì takto: a) V bodu 8 se text Ñ8) Gymn zium Na PraûaËce, Praha 3, Na OhradÏ 1700 (Ëesko-nÏmeckÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci se Spolkovou republikou NÏmecko ñ dobìhajìcì studium)ì nahrazuje textem Ñ8) NÏmeck ökola v Praze, s.r.o., Praha 5, Schwarzenbersk 1/700 (Ëesko-nÏmeckÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci se Spolkovou republikou NÏmecko)ì. b) DoplÚuje se bod 16, kter znì Ñ16) BiskupskÈ gymn zium a CÌrkevnÌ z kladnì ökola,»eskè BudÏjovice, JirsÌkova 5) (Ëesko-öpanÏlskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci se äpanïlskem)ì.»l. 2 Toto rozhodnutì nab v Ëinnosti dnem 1. z Ì PaedDr. Jaroslav M llner v. r. n mïstek ministrynï skupiny region lnìho ökolstvì P Ìloha k RozhodnutÌ Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy dle ß 58 pìsm. a) z kona Ë. 29/1984 Sb., o soustavï z kladnìch ökol, st ednìch ökol a vyööìch odborn ch ökol (ökolsk z kon), ve znïnì pozdïjöìch p edpis, o experiment lnìm ovï ov nì kon nì maturitnìch zkouöek ve t Ìd ch gymn ziì s v ukou vybran ch p edmït v cizìm jazyce, z Ìzen ch ve spolupr ci s Velkou Brit niì, FranciÌ, Francouzsk m spoleëenstvìm Belgie, Spolkovou republikou NÏmecko, Rakouskem, It liì, äpanïlskem a v RakouskÈ ökole v Praze, o. p. s., Ë. j / ze dne Podle uvedenèho rozhodnutì Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy se postupuje p i maturitnìch zkouök ch ve t Ìd ch s v ukou vybran ch p edmït v cizìm jazyce v tïchto gymn ziìch: 1) Gymn zium, Olomouc - HejËÌn, Tomkova 45 (Ëesko-anglickÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci s Velkou Brit niì) 2) Gymn zium Jana Nerudy, ökola hlavnìho mïsta Prahy, Praha 1, Hellichova 3 (Ëesko-francouzskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci s FranciÌ) 3) SlovanskÈ gymn zium, Olomouc, t. Ji Ìho z PodÏbrad 13 (Ëesko-francouzskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci s FranciÌ) 4) Gymn zium Maty öe Lercha, Brno, éiûkova 55 (Ëesko-francouzskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci s FranciÌ) 5) Gymn zium Pierra de Coubertina, T bor, N m. Fr. K iûìka 860 (Ëesko-francouzskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci s FranciÌ) 6) Gymn zium, PÌsek, KomenskÈho 89 (Ëesko-francouzskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci s Francouzsk m spoleëenstvìm Belgie) 7) Gymn zium F.X. äaldy, Liberec 11, Partyz nsk 530 (Ëesko-nÏmeckÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr - ci se Spolkovou republikou NÏmecko) 8) NÏmeck ökola v Praze, s.r.o., Praha 5, Schwarzenbersk 1/700 (Ëesko-nÏmeckÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr - ci se Spolkovou republikou NÏmecko)

13 SEŠIT 2 Strana 13 9) Gymn zium Dr. Karla PolesnÈho, Znojmo, KomenskÈho n m. 4 (Ëesko-nÏmeckÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr - ci s Rakouskem) 10) Gymn zium, Praha 8, stavnì 400 (Ëesko-italskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci s It liì) 11) Gymn zium, Praha 4, BudÏjovick 680 (Ëesko-öpanÏlskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr - ci se äpanïlskem) 12) Gymn zium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2 (Ëesko-öpanÏlskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr - ci se äpanïlskem) 13) Gymn zium, Olomouc,»ajkovskÈho 9 (Ëesko-öpanÏlskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr ci se äpanïlskem) 14) Rakousk ökola v Praze, o. p. s., Praha 5, Drtinova ul. 3 15) Gymn zium, Ostrava - Slezsk Ostrava, Hladnovsk 35 (Ëesko-öpanÏlskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr - ci se äpanïlskem) 16) BiskupskÈ Gymn zium a CÌrkevnÌ z kladnì ökola,»eskè BudÏjovice, JirsÌkova 5 (Ëesko-öpanÏlskÈ t Ìdy z ÌzenÈ ve spolupr - ci se äpanïlskem)

14 strana 14 SEŠIT 2 ČÁST METODICKÁ Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy».j / V Praze dne 3. ledna 2005 Opat enì ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy, kter m se vyd v R mcov vzdïl vacì program pro p edökolnì vzdïl v nì»l. 1 Ministerstvo ökolstvì ml deûe a tïlov chovy vyd - v v souladu s ß 4 odst. 3 z kona Ë. 561/2004 Sb., o p edökolnìm, z kladnìm, st ednìm, vyööìm odbornèm a jinèm vzdïl v nì (ökolsk z kon), R mcov vzdïl vacì program pro p edökolnì vzdïl v nì, kter je p Ìlohou tohoto opat enì.»l. 2 Ministerstvo ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy uvol- Úuje text R mcovèho vzdïl vacìho programu pro p edökolnì vzdïl v nì k öì enì tiskem, v digit lnì podobï na nosiëìch dat a zp sobem umoûúujìcìm d lkov p Ìstup. SouËasnÏ vöak upozorúuje na to, ûe za platn text R mcovèho vzdïl vacìho programu pro p edökolnì vzdïl v nì se povaûuje text vytiötïn ve VÏstnÌku Ministerstva ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy.»l. 3 Toto opat enì nab v Ëinnosti dnem 1. b ezna MinistrynÏ: JUDr. Petra Buzkov v.r. R mcov vzdïl vacì program pro p edökolnì vzdïl v nì V zkumn stav pedagogick Praha 2004 VedoucÌ t mu: PhDr. Kate ina SmolÌkov (V P Praha) T m autor : Doc. PhDr. Eva Opravilov, CSc. (PdF UK Praha), PhDr. Miluöe HavlÌnov, CSc. (SZ Praha), PaedDr. Alice Bl hov (»äi) a Mgr. VÏra KrejËov, Ph.D. (PdF Univerzity Hradec Kr lovè). Spolupr ce na tvorbï aktualizovanè verze: Mgr. Martina Kupcov (V P Praha) Odborn konzultace: PhDr. Jaroslav Je bek, CSc. (V P Praha), PhDr. Marta Jurkov, Ph.D. (MäMT) P i pr ci byly vyuûity v sledky grantov ch projekt ÑOsobnostnÏ orientovan model p edökolnì v chovyì (MäMT 1993), ÑKurikulum mate skè ökoly se zamï enìm na v chovu ke zdravèmu zp sobu ûivotaì (RS 9809, MäMT 1999), mezin rodnìho programu ÑZaËÌt spoluì (Step by Step), v sledky mezin rodnìho projektu OECD ÑThematic Review of Early Childhood Education and Care Policyì (RS 99006, MäMT 2000), v sledky ve ejnè diskuse k N rodnìmu programu rozvoje vzdïl v nì v»eskè republice (MäMT 2000), doplnïnè studiem nïkter ch zahraniënìch i dom cìch kurikul rnìch dokument i dalöìch pramen. Verze R mcovèho programu pro p edökolnì vzdïl v nì z r byla v r aktualizov na. Text byl upraven v souladu s n vrhem novèho ökolskèho z kona a ostatnìmi kurikul rnìmi dokumenty. Na z kladï t Ìlet ch zkuöenostì praxe a v d sledku postupu v eöenì problematiky byl pojmovï i obsahovï zp esnïn.

15 SEŠIT 2 Strana 15 Obsah 1. VymezenÌ R mcovèho vzdïl vacìho programu pro p edökolnì vzdïl v nì v systèmu kurikul rnìch dokument SystÈm kurikul rnìch dokument Platnost RVP PV HlavnÌ principy RVP PV P edökolnì vzdïl v nì v systèmu vzdïl v nì a jeho organizace PojetÌ a cìle p edökolnìho vzdïl v nì koly p edökolnìho vzdïl v nì Specifika p edökolnìho vzdïl v nì, metody a formy pr ce CÌle p edökolnìho vzdïl v nì R mcovè cìle KlÌËovÈ kompetence VzdÏl vacì obsah v RVP PV VzdÏl vacì oblasti DÌtÏ a jeho tïlo DÌtÏ a jeho psychika Jazyk a eë Pozn vacì schopnosti a funkce, p edstavivost a fantazie, myölenkovè operace SebepojetÌ, city, v le DÌtÏ a ten druh DÌtÏ a spoleënost DÌtÏ a svït VzdÏl vacì obsah ve ökolnìm vzdïl vacìm programu PodmÌnky p edökolnìho vzdïl v nì VÏcnÈ podmìnky éivotospr va Psychosoci lnì podmìnky Organizace ÿìzenì mate skè ökoly Person lnì a pedagogickè zajiötïnì Spolu Ëast rodië VzdÏl v nì dïtì se speci lnìmi vzdïl vacìmi pot ebami a dïtì mimo dnï nadan ch VzdÏl v nì dïtì se speci lnìmi vzdïl vacìmi pot ebami VzdÏl v nì dïtì mimo dnï nadan ch Autoevaluace mate skè ökoly a hodnocenì dïtì Z sady pro zpracov nì ökolnìho vzdïl vacìho programu KritÈria souladu r mcovèho a ökolnìho vzdïl vacìho programu Povinnosti p edökolnìho pedagoga SlovnÌËek pouûit ch v raz

16 strana 16 SEŠIT 2 1. VymezenÌ R mcovèho vzdïl vacìho programu pro p edökolnì vzdïl v nì 1) v systèmu kurikul rnìch dokument 1.1 SystÈm kurikul rnìch dokument V souladu s nov mi principy kurikul rnì politiky, zformulovan mi v N rodnìm programu rozvoje vzdïl v nì v»r (tzv. BÌlÈ knize) a zakotven mi v z konï o p edökolnìm, z kladnìm, st ednìm, vyööìm odbornèm a jinèm vzdïl v nì, se do vzdïl vacì soustavy zav dì nov systèm kurikul rnìch dokument pro vzdïl v nì û k od 3 do 19 let. Kurikul rnì dokumenty jsou vytv eny na dvou rovnìch ñ st tnì a ökolnì. St tnì roveú v systèmu kurikul rnìch dokument p edstavujì N rodnì program vzdïl v nì (NPV) a R mcovè vzdïl vacì programy (RVP). ZatÌmco NPV formuluje poûadavky na vzdïl v nì, kterè jsou platnè v poë teënìm vzdïl v nì jako celku, RVP vymezujì z vaznè r mce vzdïl v nì pro jeho jednotlivè etapy (pro p edökolnì, z kladnì, a st ednì vzdïl v nì). äkolnì roveú p edstavujì ökolnì vzdïl - vacì programy (ävp), podle nichû se uskuteëúuje vzdïl v nì na jednotliv ch ökol ch. äkolnì vzdïl vacì program si vytv Ì kaûd ökola 2) podle z sad stanoven ch v p ÌsluönÈm RVP. R mcovè i ökolnì vzdïl vacì programy jsou ve ejnè dokumenty p ÌstupnÈ pro pedagogickou i nepedagogickou ve ejnost. STÁTNÍ ÚROVEŇ RVP PV ŠKOLNÍ ÚROVEŇ NÁRODNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ (NPV) RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (RVP) RVP ZV RVP GV RVP SOV OSTATNÍ RVP* ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (ŠVP) SystÈm kurikl rnìch dokument Legenda: RVP PV ñ R mcov vzdïl vacì program pro p edökolnì vzdïl v nì; RVP ZV ñ R mcov vzdïl vacì program pro z kladnì vzdïl v nì; RVP GV ñ R mcov vzdïl vacì program pro gymnazi lnì vzdïl v nì; RVP SOV ñ R mcov vzdïl vacì program (programy) pro st ednì odbornè vzdïl v nì. * OstatnÌ RVP ñ r mcovè vzdïl vacì programy, kterè kromï v öe uveden ch vymezuje ökolsk z kon ñ R mcov vzdïl vacì program pro z kladnì umïleckè vzdïl v nì, R mcov vzdïl vacì program pro jazykovè vzdïl v nì, p ÌpadnÏ dalöì. ññññññññññ 1) Pro v chovu, vzdïl v nì a pèëi o dìtï p edökolnìho vïku v mate skè ökole je dnes uûìv n termìn Ñp edökolnì vzdïl v nìì. Tento pojem v sobï zahrnuje aspekty v chovnè i vzdïl vacì ñ t k se zajiötïnì zdravèho rozvoje a prospìv nì kaûdèho dìtïte, jeho uëenì, socializace i spoleëenskè kultivace. 2) Pro tvorbu ävp mohou ökoly vyuûìt tzv. Manu ly pro tvorbu ökolnìch vzdïl vacìch program, kterè seznamujì s postupem tvorby ävp a uv dïjì konkrètnì moûnosti zpracov nì jednotliv ch Ë stì ävp. 1.2 Platnost RVP PV R mcov vzdïl vacì program pro p edökolnì vzdïl v nì (RVP PV) vymezuje hlavnì poûadavky, podmìnky a pravidla pro institucion lnì vzdïl v nì dïtì p edökolnìho vïku. Tato pravidla se vztahujì na pedagogickè Ëinnosti probìhajìcì ve vzdïl vacìch institucìch za azen ch do sìtï ökol a ökolsk ch za ÌzenÌ. Jsou z vazn pro p edökolnì vzdïl v nì v mate sk ch ökol ch, v mate sk ch ökol ch s programem upraven m podle speci lnìch pot eb dïtì a v p Ìpravn ch t Ìd ch z kladnìch ökol. RVP PV stanovuje element rnì vzdïlanostnì z klad, na kter m ûe navazovat z kladnì vzdïl v nì, a jako takov p edstavuje z sadnì v chodisko pro tvorbu ökolnìch vzdïl vacìch program i jejich uskuteëúov nì. RVP PV urëuje spoleën r mec, kter je t eba zachov vat. Je otev en pro ökolu, uëitele i pro dïti a vytv Ì tak podmìnky k tomu, aby kaûd ökola, resp. pedagogick sbor, jak koli odborn pracovnì skupina, profesnì sdruûenì Ëi kaûd jednotliv pedagog mohli ñ za p edpokladu zachov nì spoleën ch pravidel ñ vytv - et a realizovat sv j vlastnì ökolnì vzdïl vacì program. S platnostì novèho ökolskèho z kona 3) se RVP PV st v dokumentem smïrodatn m nejen pro nositele p edökolnìho vzdïl v nì (pro pedagogy), ale takè pro z izovatele vzdïl vacìch institucì i jejich odbornè a soci lnì partnery. 1.3 HlavnÌ principy RVP PV RVP PV byl formulov n tak, aby v souladu s odborn mi poûadavky souëasnè kurikul rnì reformy: ñ akceptoval p irozen v vojov specifika dïtì p edökolnìho vïku a d slednï je promìtal do obsahu, forem a metod jejich vzdïl v nì ñ umoûúoval rozvoj a vzdïl v nì kaûdèho jednotlivèho dìtïte v rozsahu jeho individu lnìch moûnostì a pot eb ñ zamï oval se na vytv enì z klad klìëov ch kompetencì dosaûiteln ch v etapï p edökolnìho vzdïl - v nì ñ definoval kvalitu p edökolnìho vzdïl v nì z hlediska cìl vzdïl v nì, podmìnek, obsahu i v sledk, kterè m p in öet ñ zajiöùoval srovnatelnou pedagogickou Ëinnost vzdïl vacìch program vytv en ch a poskytovan ch jednotliv mi mate sk mi ökolami ñ vytv el prostor pro rozvoj r zn ch program a koncepcì i pro individu lnì profilaci kaûdè mate skè ökoly ñ umoûúoval mate sk m ökol m vyuûìvat r zn ch forem i metod vzdïl v nì a p izp sobovat vzdïl - v nì konkrètnìm region lnìm i mìstnìm podmìnk m, moûnostem a pot eb m ññññññññññ 3) Z kon Ë. 561/2004 Sb., o p edökolnìm, z kladnìm, st ednìm, vyööìm odbornèm a jinèm vzdïl v nì (ökolsk z kon)

17 SEŠIT 2 Strana 17 ñ poskytoval r mcov kritèria vyuûiteln pro vnit nì i vnïjöì evaluaci 4) mate skè ökoly i poskytovanèho vzdïl v nì. 2. P edökolnì vzdïl v nì v systèmu vzdïl v nì a jeho organizace Z konem o p edökolnìm, z kladnìm, st ednìm, vyööìm odbornèm a jinèm vzdïl v nì (ökolsk m z konem) se p edökolnì vzdïl v nì st v legitimnì souë stì systèmu vzdïl v nì. P edstavuje poë teënì stupeú ve ejnèho vzdïl v nì organizovanèho a ÌzenÈho poûadavky a pokyny MäMT. 5) Koncepce p edökolnìho vzdïl v nì je zaloûena na t chû z sad ch, jako ostatnì obory a rovnï vzdïl v - nì a ÌdÌ se s nimi spoleën mi cìli: orientuje se k tomu, aby si dìtï od tlèho vïku osvojovalo z klady klìëov ch kompetencì a zìsk valo tak p edpoklady pro svè celoûivotnì vzdïl v nì, umoûúujìcì mu se sn ze a spolehlivïji uplatnit ve spoleënosti znalostì. 6) P edökolnì vzdïl v nì je institucion lnï zajiöùov - no mate sk mi ökolami (vëetnï mate sk ch ökol s upraven m vzdïl vacìm programem), pop. je realizov no v p Ìpravn ch t Ìd ch z kladnìch ökol. Mate sk ökola je legislativnï zakotvena v r mci vzdïl vacì soustavy jako druh ökoly. V procesu vzdïl v nì i v jeho organizaci se proto ÌdÌ obdobn mi pravidly jako ökoly ostatnì. P edökolnì vzdïl v nì se organizuje pro dïti ve vïku zpravidla od t Ì do öesti (sedmi) 7) let. P ednostnï jsou p ijìm ny dïti v poslednìm roce p ed zah jenìm povinnè ökolnì doch zky. Mate sk ökola se organizaënï dïlì na t Ìdy. Do t Ìd je moûno za azovat dïti stejnèho Ëi r znèho vïku a vytv et t Ìdy vïkovï homogennì Ëi vïkovï heterogennì. StejnÏ tak je moûno do t Ìd bïûn ch mate sk ch ökol za azovat dïti se speci lnìmi vzdïl vacìmi pot ebami a vytv et t Ìdy integrovanè. Poskytov nì p edökolnìho vzdïl v nì je podle ökolskèho z kona ve ejnou sluûbou. 3. PojetÌ a cìle p edökolnìho vzdïl v nì 3.1 koly p edökolnìho vzdïl v nì kolem institucion lnìho p edökolnìho vzdïl v nì je doplúovat rodinnou v chovu a v zkè vazbï na ni pom hat zajistit dìtïti prost edì s dostatkem mnoho- ññññññññññ 4) viz SlovnÌËek pouûit ch v raz 5) SouËasn vzdïl vacì politika v»eskè republice vych zì z p esvïdëenì, ûe ËlovÏk se musì vzdïl vat po cel ûivot a ûe by mïl mìt z jem na svèm vzdïl v nì, uëenì i vïdïnì, kterè mu umoû- Úuje dokonalejöì a bohatöì interakci se svïtem. Za d leûit prvopoë tek tohoto procesu je povaûov no p edökolnì vzdïl v nì a jako takovè dnes nach zì v znamnou podporu st tu. 6) Pojem spoleënost znalostì byl vymezen Lisabonsk m procesem (Lisabon European Council: Presidency Conclusions. March 2000). Znalosti jsou ch pany nejen jako vïdomosti, ale z roveú takè schopnosti a dovednosti je uplatnit. 7) Nov ökolsk z kon umoûúuje odloûit povinnou ökolnì doch zku nejdèle do zah jenì ökolnìho roku, v nïmû dìtï dovröì osm rok vïku. strann ch a p imï en ch podnït k jeho aktivnìmu rozvoji a uëenì. P edökolnì vzdïl v nì m smysluplnï obohacovat dennì program dìtïte v pr bïhu jeho p edökolnìch let a poskytovat dìtïti odbornou pèëi. MÏlo by usilovat, aby prvnì vzdïl vacì kr Ëky dìtïte byly stavïny na promyölenèm, odbornï podep enèm a lidsky i spoleëensky hodnotnèm z kladï, a aby Ëas proûit v mate skè ökole byl pro dìtï radostì, p Ìjemnou zkuöenostì a zdrojem dobr ch a spolehliv ch z klad do ûivota i vzdïl v nì. 8) P edökolnì vzdïl v nì m usnadúovat dìtïti jeho dalöì ûivotnì i vzdïl vacì cestu. Jeho kolem je proto rozvìjet osobnost dìtïte, podporovat jeho tïlesn rozvoj a zdravì, jeho osobnì spokojenost a pohodu, napom hat mu v ch p nì okolnìho svïta a motivovat je k dalöìmu pozn v nì a uëenì, stejnï tak i uëit dìtï ûìt ve spoleënosti ostatnìch a p ibliûovat mu normy a hodnoty touto spoleënostì uzn vanè. D leûit m kolem p edökolnìho vzdïl v nì je vytv et dobrè p edpoklady pro pokraëov nì ve vzdïl v nì tìm, ûe za vöech okolnostì budou maxim lnï podporov ny individu lnì rozvojovè moûnosti dïtì a umoûúov no tak kaûdèmu dìtïti dospït v dobï, kdy opouötì mate skou ökolu, k optim lnì rovni osobnìho rozvoje a uëenì, resp. k takovè rovni, kter je pro dìtï individu lnï dosaûiteln. 9) V z jmu zajiötïnì propojenosti a plynulè n vaznosti p edökolnìho a z kladnìho vzdïl v nì a z d vodu maxim lnìho vyuûitì a uplatnïnì v sledk dosaûen ch v etapï p edökolnìho vzdïl v nì 10) je nutnè, aby z kladnì ökola, zejmèna v poë tcìch svè pr ce s dìtïtem, s tïmito p irozen mi rozdìly ve vzdïl vacìch moûnostech i v konech dïtì dostateënï poëìtala, brala v vahu psychologick a didaktick specifika vzdïl v nì dïtì tèto vïkovè skupiny a promìtala tyto z etele n leûitï do sv ch forem a metod vzdïl v nì. Na z kladï dlouhodobèho a kaûdodennìho styku s dìtïtem i jeho rodiëi m ûe p edökolnì vzdïl v nì plnit i kol diagnostick, zejmèna ve vztahu k dïtem se speci lnìmi vzdïl vacìmi pot ebami. DÏtem, kterè to pot ebujì (dïtem s nerovnomïrnostmi ve v voji, dïtem se zdravotnìm postiûenìm, se zdravotnìm a soci lnìm znev hodnïnìm), m p edökolnì vzdïl - v nì, na z kladï znalosti aktu lnì rovnï rozvoje dìtï- ññññññññññ 8) Pro ûivot dìtïte m p edökolnì vzdïl v nì dalekos hl v znam, neboù poznatky lèka, psycholog a pedagog dokazujì, ûe vïtöina toho, co dìtï proûije v prvnìch letech ûivota a co z podnït okolnìho prost edì p ijme, je trval a ûe ranè zkuöenosti, kterè dìtï zìsk v sv m ûivotem v rodinnèm i mimorodinnèm prost edì, se v jeho ûivotï ñ t eba i daleko pozdïji ñ zhodnotì a najdou svè uplatnïnì. 9) Znamen to, ûe v etapï p edökolnìho vzdïl v nì jsou osobnostnì rozdìly mezi dïtmi, a stejnï tak i rozdìly v jejich individu lnìch v konech, pokl d ny za p irozenè a samoz ejmè a ûe p edökolnì vzdïl v nì o jejich vyrovn nì neusiluje; kolem p edökolnìho vzdïl v nì nenì vyrovnat v kony dïtì, ale vyrovnat jejich vzdïl vacì öance. 10) V z jmu dìtïte je t eba vyvarovat se ve vzdïl v nì zbyteën ch skok a stejnï tak i p Ìpadn ch ztr t.

18 strana 18 SEŠIT 2 te i jeho dalöìch rozvojov ch moûnostì, poskytovat vëasnou speci lnï pedagogickou pèëi a tìm zlepöovat jejich ûivotnì i vzdïl vacì öance. 3.2 Specifika p edökolnìho vzdïl v nì, metody a formy pr ce P edökolnì vzdïl v nì se maxim lnï p izp sobuje v vojov m fyziologick m, kognitivnìm, soci lnìm a emocion lnìm pot eb m dïtì tèto vïkovè skupiny a db, aby tato v vojov specifika byla p i vzdïl v - nì dïtì v plnè mì e respektov na. P edökolnì vzdïl v nì by proto mïlo nabìzet vhodnè vzdïl vacì prost edì, pro dìtï vst ÌcnÈ, podnïtnè, zajìmavè a obsahovï bohatè, v nïmû se dìtï m ûe cìtit jistï, bezpeënï, radostnï a spokojenï, a kterè mu zajiöùuje moûnost projevovat se, bavit a zamïstn vat p irozen m dïtsk m zp sobem. VzdÏl v nì m b t d slednï v z no k individu lnï r zn m pot eb m a moûnostem jednotliv ch dïtì, vëetnï vzdïl vacìch pot eb specifick ch. KaûdÈmu dìtïti je t eba poskytnout pomoc a podporu v mì e, kterou individu lnï pot ebuje, a v kvalitï, kter mu vyhovuje. Proto je nutnè, aby vzdïl vacì p sobenì pedagoga vych zelo z pedagogickè anal zy ñ z pozorov nì a uvïdomïnì si individu lnìch pot eb a z jm dìtïte, ze znalosti jeho aktu lnìho rozvojovèho stavu i konkrètnì ûivotnì a soci lnì situace a pravidelnèho sledov nì jeho rozvojov ch i vzdïl vacìch pokrok. Jen tak je moûno zajistit, aby pedagogickè aktivity probìhaly v rozsahu pot eb jednotliv ch dïtì, aby kaûdè dìtï bylo stimulov no, citlivï podnïcov no k uëenì a pozitivnï motivov no k vlastnìmu vzdïl - vacìmu silì zp sobem a v mì e jemu vyhovujìcì. DÌtÏ tak m ûe dosahovat vzdïl vacìch a rozvojov ch pokrok vzhledem k jeho moûnostem optim lnìm a samo se m ûe cìtit spïönè, sv m okolìm uzn vanè a p ijìmanè. TakovÈto pojetì vzdïl v nì umoûúuje vzdïl vat spoleënï v jednè t ÌdÏ dïti bez ohledu na jejich rozdìlnè schopnosti a uëebnì p edpoklady. V p edökolnìm vzdïl v nì tak mohou b t vytv eny t Ìdy, v nichû si dïti mohou b t vïkovï blìzkè, stejnï tak i vïkovï vzd lenïjöì, mohou vykazovat rozdìlnè vzdïl vacì moûnosti a pot eby, vëetnï specifick ch. RozvojovÈ p edpoklady a moûnosti dïtì vyûadujì uplatúovat v p edökolnìm vzdïl v nì odpovìdajìcì metody a formy pr ce. VhodnÈ jsou metody proûitkovèho a kooperativnìho uëenì hrou a Ëinnostmi dïtì, kterè jsou zaloûeny na p Ìm ch z ûitcìch dìtïte, podporujì dïtskou zvìdavost a pot ebu objevovat, podnïcujì radost dìtïte z uëenì, jeho z jem pozn vat novè, zìsk vat zkuöenosti a ovl dat dalöì dovednosti. Ve vzdïl v nì je t eba vyuûìvat p irozenèho toku dïtsk ch myölenek a spont nnìch n pad a poskytovat dìtïti dostatek prostoru pro spont nnì aktivity a jeho vlastnì pl ny. UËebnÌ aktivity by proto mïly probìhat p edevöìm formou nez vaznè dïtskè hry, kterou se dìtï zab v na z kladï svèho z jmu a vlastnì volby 11). V p edökolnìm vzdïl v nì by mïlo b t v dostateënè mì e uplatúov no situaënì uëenì zaloûenè na vytv enì a vyuûìv situacì, kterè poskytujì dìtïti srozumitelnè praktickè uk zky ûivotnìch souvislostì tak, aby se dìtï uëilo dovednostem a poznatk m v okamûiku, kdy je pot ebuje a lèpe tak ch palo jejich smysl. V znamnou roli v procesu uëenì sehr v spont nnì soci lnì uëenì, zaloûenè na principu p irozenè n podoby. Proto je t eba ve vöech Ëinnostech a situacìch, kterè se v pr bïhu dne v mate skè ökole vyskytnou, nejen v didakticky zamï en ch Ëinnostech, poskytovat dìtïti vzory chov nì a postoj, kterè jsou k n podobï a p ejìm nì vhodnè. V p edökolnìm vzdïl v nì by mïly b t uplatúov - ny aktivity spont nnì i ÌzenÈ, vz jemnï prov zanè a vyv ûenè, v pomïru odpovìdajìcìm pot eb m a moûnostem p edökolnìho dìtïte. Takovou specifickou formou, vhodnou pro p edökolnì vzdïl v nì v podmìnk ch mate skè ökoly, je didakticky zacìlen Ëinnost, kter je pedagogem p Ìmo nebo nep Ìmo motivovan, kter je dìtïti nabìzena a v nìû je zastoupeno spont nnì a z mïrnè (cìlenè, pl novanè) uëenì. Tyto Ëinnosti mohou probìhat zpravidla v menöì skupinï Ëi individu lnï 12). Didaktick styl vzdïl v nì dïtì v mate skè ökole by mïl b t zaloûen na principu vzdïl vacì nabìdky, na individu lnì volbï a aktivnì Ëasti dìtïte. Pedagog m b t pr vodcem dìtïte na jeho cestï za pozn nìm, probouzet v nïm aktivnì z jem a chuù dìvat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, nikoli tìm, kdo dìtï Ñ kolujeì a plnïnì tïchto kol kontroluje. kolov n je pedagog ñ jeho hlavnìm kolem by mïlo b t iniciovat vhodnè Ëinnosti, p ipravovat prost edì a nabìzet dìtïti p Ìleûitosti, jak pozn vat, p em ölet, ch pat a porozumït sobï i vöemu kolem sebe st le ËinnÏjöÌm zp sobem 13). V p edökolnìm vzdïl v nì je t eba uplatúovat integrovan p Ìstup. VzdÏl v nì by mïlo probìhat na z kladï integrovan ch blok, kterè nerozliöujì ÑvzdÏl vacì oblastiì Ëi Ñsloûkyì, ale kterè nabìzejì dìtïti vzdïl vacì obsah v p irozen ch souvislostech, vazb ch a vztazìch 14). Obsah blok by mïl vych zet ze ûivota dìtïte, b t pro nï smyslupln, zajìmav a uûiteën. Realizace takov chto blok poskytuje dìtïti ññññññññññ 11) UËenÌ dìtïte na z kladï p ed v nì a p ijìm nì hotov ch poznatk je v p edökolnìm vzdïl v nì povaûov no za cestu nevhodnou, resp. m lo vhodnou. 12) V souladu s postupujìcìm vïkem a vyspïlostì dìtïte a na z kladï jeho nar stajìcìho z jmu o Ëinnosti, na kterè m ûe navazovat systematick ökolnì pr ce, m ûe p irozenï takov ch ËinnostÌ v programu dìtïte p ib vat. 13) A pedagog my mïl kontrolovat s m sebe na z kladï autoevaluaceö. 14) Znamen to smysluplnè propojov nì vöeho, co b valo umïle ËlenÏno do Ñv chovn ch sloûekì.

19 SEŠIT 2 Strana 19 öirokou ök lu r zn ch aktivit a nabìzì mu hluböì proûitek. DÌtÏ tak nezìsk v jen izolovanè poznatky Ëi jednoduchè dovednosti, zìskan zkuöenost je komplexnïjöì a st v se pro dìtï sn ze uchopitelnou a prakticky vyuûitelnou. DÌtÏ m ûe zìsk vat skuteënè ËinnostnÌ v stupy ñ kompetence. I p i tomto zp sobu pr ce mohou b t (a mïly by b t) p i tvorbï i realizaci vzdïl vacì nabìdky vyuûìv ny metody a prost edky Ñklasick chì specifick ch didaktik jednotliv ch obor v chovnï vzdïl vacìch ËinnostÌ (metodik), pokud jsou zamï eny na pr ci s p edökolnìm dìtïtem a pokud odpovìdajì psychologick m a didaktick m specifik m p edökolnìho vzdïl v nì. 3.3 CÌle p edökolnìho vzdïl v nì RVP PV pracuje se Ëty mi cìlov mi kategoriemi: stanovuje cìle v podobï z mïr a cìle v podobï v stup, a to nejprve v rovni obecnè a n slednï pak v rovni oblastnì. KonkrÈtnÏ se jedn o tyto kategorie: ñ r mcovè cìle ñ vyjad ujìcì univerz lnì z mïry p edökolnìho vzdïl v nì ñ klìëovè kompetence ñ p edstavujì v stupy, resp. obecnïjöì zp sobilosti, dosaûitelnè v p edökolnìm vzdïl v nì ñ dìlëì cìle ñ vyjad ujì konkrètnì z mïry p ÌsluöejÌcÌ tè kterè vzdïl vacì oblasti ñ dìlëì v stupy ñ dìlëì poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, kterè dìlëìm cìl m odpovìdajì 15) Tyto cìlovè kategorie jsou tïsnï prov zanè a vz - jemnï spolu korespondujì (viz schèma SystÈm vzdïl - vacìch cìl ). Tento systèm by mïl b t funkënì. Ukazuje, ûe vïdomè a systematickè sledov nì a naplúov nì stanoven ch z mïr v bïûnè kaûdodennì praxi by mïlo spolehlivï vèst k dosahov nì v stup. Pracuje-li tedy pedagog p i vzdïl v nì dïtì pr bïûnï s vïdomìm vzdïl vacìch z mïr (aù uû v rovni obecnè Ëi oblastnì), mïl by mìt z ruku, ûe skuteënï vede dïti k osvojov nì kompetencì a k jejich postupnèmu zdokonalov nì. ññññññññññ 15) DÌlËÌ cìle a dìlëì v stupy jsou uvedeny v kapitole 5. VzdÏl vacì oblasti. SystÈm vzdïl vacìch cìl VzdÏl vacì cìle formulovanè jako z mïry formulovanè jako v stupy v rovni obecnè R mcovè cìle: 1. RozvÌjenÌ dìtïte, jeho uëenì a pozn nì 2. OsvojenÌ hodnot 3. ZÌsk nì osobnostnìch postoj KlÌËovÈ kompetence: 1. kompetence k uëenì 2. kompetence k eöenì problèm 3. kompetence komunikativnì 4. kompetence soci lnì a person lnì 5. kompetence ËinnostnÌ a obëanskè v rovni oblastnì DÌlËÌ cìle v oblastech: 1. biologickè 2. psychologickè 3. interperson lnì 4. soci lnï-kulturnì 5. environment lnì DÌlËÌ v stupy (dìlëì poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje) v oblastech: 1. biologickè 2. psychologickè 3. interperson lnì 4. soci lnï-kulturnì 5. environment lnì SystÈm cìl v RVP PV Legenda: ObecnÈ z mïry vzdïl v nì jsou vyj d eny pomocì r mcov ch cìl, v stupy pak v podobï klìëov ch kompetencì. R mcovè cìle se promìtajì do pïti vzdïl vacìch oblastì a zìsk vajì podobu cìl dìlëìch. Jejich pr bïûnè naplúov nì smï uje k dosahov nì dìlëìch kompetencì, kterè jsou z kladem pro postupnè budov nì kompetencì klìëov ch.

20 strana 20 SEŠIT R mcovè cìle Z mïrem p edökolnìho vzdïl v nì je rozvìjet kaûdè dìtï po str nce fyzickè, psychickè i soci lnì a vèst je tak, aby na konci svèho p edökolnìho obdobì bylo jedineënou a relativnï samostatnou osobnostì, schopnou (kompetentnì, zp sobilou) zvl dat, pokud moûno aktivnï a s osobnìm uspokojenìm, takovè n roky ûivota, kterè jsou na nï bïûnï kladeny (zejmèna v prost edì jemu blìzkèm, tj. v prost edì rodiny a ökoly), a z roveú i ty, kterè ho v budoucnu nevyhnutelnï oëek vajì. Instituce poskytujìcì p edökolnì vzdïl v nì, resp. jejich pedagogovè, by proto mïli sledovat p i svè pr ci tyto r mcovè cìle (z mïry): 1. rozvìjenì dìtïte, jeho uëenì a pozn nì 2. osvojenì z klad hodnot, na nichû je zaloûena naöe spoleënost 3. zìsk nì osobnì samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatn osobnost p sobìcì na svè okolì Tyto r mcovè cìle ve svèm celku vyjad ujì z kladnì orientaci p edökolnìho vzdïl v nì a stejnï tak i kaûdodennì pr ce pedagoga. Tyto cìle je t eba vnìmat tak, ûe pokud jsou naplúov ny, smï uje vzdïl v nì k utv enì z klad klìëov ch kompetencì, neboù zasahuje-li vzdïl v nì z roveú oblast poznatk, hodnot a postoj, zìsk v dìtï dovednosti mnohostrannïjöì, dokonalejöì a prakticky vyuûitelnïjöì. To je t eba mìt na z eteli nejen p i tvorbï ävp PV, ale zejmèna ve vzdïl vacìm procesu samèm. Pedagog by mïl postupovat s pln m vïdomìm, ûe tyto cìle jsou sv m zp sobem univerz lnì, p irozenè a vöudyp ÌtomnÈ; znamen to, ûe nejen p i Ëinnostech pl novan ch, ale p i nejr znïjöìch Ëinnostech, situacìch a za r zn ch okolnostì, p sobì pedagog na dìtï ve vöech t ech cìlov ch oblastech, a ûe sv ch chov nìm, jedn nìm i sv mi postoji dìtï ovliv- Úuje. MÏl by mìt na z eteli, ûe tak m ûe z mïrnè napl- Úov nì tïchto cìl podporovat a z roveú takè, ûe tomu m ûe ñ t eba i bezdïënï ñ naopak br nit KlÌËovÈ kompetence KlÌËovÈ kompetence reprezentujì v souëasnèm vzdïl v nì cìlovou kategorii, vyj d enou v podobï v stup. V kurikul rnìch dokumentech jsou obecnï formulov ny jako soubory p edpokl dan ch vïdomostì, dovednostì, schopnostì, postoj a hodnot d leûit ch pro osobnì rozvoj a uplatnïnì kaûdèho jedince. Jejich pojetì i obsah vych zì z hodnot spoleënostì p ijìman ch a z obecnï sdìlen ch p edstav o tom, kterè kompetence p ispìvajì ke vzdïl v nì, spokojenèmu a spïönèmu ûivotu ËlovÏka a k posilov nì funkcì obëanskè spoleënosti. Kompetence p edstavujì soubory ËinnostnÏ zamï- en ch a prakticky vyuûiteln ch v stup, kterè se propojujì a doplúujì, ËÌmû se postupnï st vajì sloûitïjöì a tìm i vyuûitelnïjöì (univerz lnïji pouûitelnè). Jejich osvojov nì je proces dlouhodob a sloûit, kter zaëìn v p edökolnìm vzdïl v nì, pokraëuje v z kladnìm a st ednìm vzdïl v nì a postupnï se dotv Ì v dalöìm pr bïhu ûivota 16). Proto je snahou, aby klìëovè kompetence tvo ily neopominuteln z klad vzdïl v nì na vöech rovnìch a aby k jejich vytv enì smï oval a p ispìval veöker vzdïl vacì obsah i aktivity a Ëinnosti, kterè ve ökole probìhajì. KlÌËovÈ kompetence tak zìsk vajì st ednì pozici v r mcov ch vzdïl vacìch programech. Jiû v p edökolnìm vïku dìtïte mohou b t vytv eny z klady klìëov ch kompetencì, sice element rnì, avöak d leûitè a v znamnè nejen z hlediska p Ìpravy dìtïte pro zapoëetì systematickèho vzdïl v nì, ale z roveú pro jeho dalöì ûivotnì etapy i celoûivotnì uëenì. DobrÈ a dostateënè z klady klìëov ch kompetencì, poloûenè v p edökolnìm vïku, mohou b t podstatn m p Ìslibem dalöìho p ÌznivÈho rozvoje a vzdïl v nì dìtïte, nedostateënè z klady naopak brzdou, kter dìtï na poë tku jeho ûivotnì a vzdïl vacì cesty m ûe znev hodúovat. Proto by p edökolnì vzdïl v nì mïlo o jejich vytv enì cìlenï usilovat. Pro etapu p edökolnìho vzdïl v nì jsou za klìëovè povaûov ny tyto kompetence: 1. kompetence k uëenì 2. kompetence k eöenì problèm 3. kompetence komunikativnì 4. kompetence soci lnì a person lnì 5. kompetence ËinnostnÌ a obëanskè P edpokl d se, ûe pro dìtï p edökolnìho vïku mohou b t dosaûitelnè klìëovè kompetence v n sledujìcì rovni: kompetence k uëenì dìtï ukonëujìcì p edökolnì vzdïl v nì ñ soust edïnï pozoruje, zkoum, objevuje, vöìm si souvislostì, experimentuje a uûìv p i tom jednoduch ch pojm, znak a symbol ñ zìskanou zkuöenost uplatúuje v praktick ch situacìch a v dalöìm uëenì ñ m element rnì poznatky o svïtï lidì, kultury, p Ìrody i techniky, kter dìtï obklopuje, o jeho rozmanitostech a promïn ch; orientuje se v du a dïnì v prost edì, ve kterèm ûije ñ klade ot zky a hled na nï odpovïdi, aktivnï si vöìm, co se kolem nïho dïje; chce porozumït ññññññññññ 16) KlÌËovÈ kompetence p edstavujì cìlovè stavy, k jejichû naplúov nì by mïlo spoleënï smï ovat veökerè vzdïl v nì. Kaûd vzdïl vacì etapa v tomto smïru p ispìv sv m dìlem a kaûd je dalöìmu rozvoji a zdokonalov nì tïchto kompetencì otev en. Ve vöech etap ch je jednìm z cìl vzdïl v nì vybavit kaûdèho jedince souborem klìëov ch kompetencì na rovni, kter je pro nïho dosaûiteln.

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 12 Vydáno: PROSINEC 2003 Cena: 40 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ Ujedn nì mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2005 Cena:?? Kč OBSAH» st metodick ñ Koncepce poradensk ch sluûeb poskytovan ch ve ökole (Ë.j.

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

17 a 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

17 a 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 5/2011 Označení stanoviska: Povinnosti obce související s projednáním závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích hospodaření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Část první Podávání žádostí a návrhů na stipendia a pravidla pro přiznávání a výplatu stipendií Článek 1 Stipendia za vynikající studijní výsledky

Část první Podávání žádostí a návrhů na stipendia a pravidla pro přiznávání a výplatu stipendií Článek 1 Stipendia za vynikající studijní výsledky UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 8/2014 Věc Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice Působnost pro Studenty a zaměstnance Univerzity Pardubice Účinnost 19. září 2014

Více

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. březen 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY

MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY. březen 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 63 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY březen 2008 POZEMKOVÉ ÚPRAVY PozemkovÈ pravy B ezen 2008 Ë. 63 MINISTERSTVO ZEMÃDÃLSTVÕ»ESK REPUBLIKY - st ednì pozemkov ad TÏönov 17 Tel.: 221 811 111 117 05

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

Podklady pro zadávací řízení

Podklady pro zadávací řízení Podklady pro zadávací řízení Podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, bod 10. Zadávání

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s.

Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. Část první Základní ustanovení Článek I. Název a sídlo 1. Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. (dále jen

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2004 Cena:?? Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2004 Cena:?? Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2004 Cena:?? Kč OBSAH» st normativnì SmÏrnice MäMT pro st tnì zkouöky z psanì na kl vesnici,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.)

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) Článek 1 Úvodní ustanovení pro studenty (dále jen řád ) upravuje průběh disciplinárního řízení a ukládání sankcí za porušení povinností

Více

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA 224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. () (Normativer Teil) 1 von 5 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004 OBSAH. » stka 33 2. Ëervence 2004 Cena 58,- KË. vod... 2234. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004 OBSAH. » stka 33 2. Ëervence 2004 Cena 58,- KË. vod... 2234. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2004» stka 33 2. Ëervence 2004 Cena 58,- KË OBSAH vod... 2234 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch subjekt v obdobì od 6. 5. 2004 do 21. 6. 2004........................................

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

V RO»NÕ ZPR VA»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2007

V RO»NÕ ZPR VA»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2007 Profil barev: Obecn profil tiskærny CMYK Sazba 200 lpi płi 45 stupn ch 100 100 95 95»T 75»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad se sìdlem Sokolovsk 219, Praha 9 PoötovnÌ adresa:»esk TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad PoötovnÌ p ihr

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK

TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK TELEKOMUNIKA»NÕ VÃSTNÕK»ESK TELEKOMUNIKA»NÕ ÿad» stka 2 RoËnÌk 2011 Praha 25. nora 2011 OBSAH: OddÌl st tnì spr vy A. NormativnÌ Ë st 9. Opat enì obecnè povahy Ë. OOP/10/11.2010-14, kter m se mïnì opat

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s.

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Vnitřní směrnice MAS Moravský kras o.s. 1 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Spisový řád... 3 Vymezení pojmů... 3 III. Archivační a skartační

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické OBSAH: Preambule Oddíl I. Obecná ustanovení Čl. 1. Cíl diakonické práce Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE Č l. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

Více

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly

P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly P O K Y N ředitele odboru interního auditu a kontroly Ročník: 2012 V Praze 15. června 2012 Číslo: 10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI ODBORU INTERNÍHO

Více

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1 Správní orgány str. 1 Spis 17 Na rozdíl od dosavadního zákona, který ponechával vedení spisu pouze na interních předpisech, byla nyní v zájmu právní jistoty jeho úprava zařazena přímo do správního řádu.

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

PojistnÈ rozpravy 14 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2004

PojistnÈ rozpravy 14 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2004 PojistnÈ rozpravy 14 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2004 ISSN 0862-6162 2 PojistnÈ rozpravy 14 OBSAH K radik lnì zmïnï ËeskÈho pojistnèho pr va... 5 On the Issues of a Radical Change in the Czech Insurance

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

nzv'_, \, III MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství

nzv'_, \, III MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství nzv'_,.`\" _ı., \, III `O I MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství Úvod Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ KE KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ

PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ KE KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ KE KODEXU CHOVÁNÍ POSLANCŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V SOUVISLOSTI S FINANČNÍMI ZÁJMY A STŘETY ZÁJMŮ ROZHODNUTÍ PŘESEDNICTVA ZE DNE 15. DUBNA 2013 Kapitoly: 1. Dary obdržené při oficiálním

Více

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla. používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Příloha usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Preambule V souladu

Více

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL:

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAšíNOVO NÁBŘEŽí 42,12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ ÚSTí NAD LABEM ODBOR ODLOUČENÉ PRACOViŠTĚ LOUNY, POD NEMOCNiCí 2381, 440 01 LOUNY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í I. Název MAS Šluknovsko II. Sídlo sdružení Mariánská 475, Varnsdorf, PSČ 407 47 III. Důvody vzniku sdružení Občanské sdružení MAS Šluknovsko ( MAS - Místní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C152816

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C152816 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Opravy koupelen v budově C na

Více

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 #2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 2702/ULN/2012-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3075/2012-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N

Více

#2534/ΥΛΒ/2011 ΥΛΒΜ, 2534/ULB/2011-ULBM Č.j.: UZSVM/ULB/7220/2011-ULBM

#2534/ΥΛΒ/2011 ΥΛΒΜ, 2534/ULB/2011-ULBM Č.j.: UZSVM/ULB/7220/2011-ULBM #2534/ΥΛΒ/2011 ΥΛΒΜ, 2534/ULB/2011-ULBM Č.j.: UZSVM/ULB/7220/2011-ULBM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové nám. 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M

Více

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené kolegyně a kolegové, Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách MF ČR byly zveřejněny nové otázky a odpovědi k účetní reformě. Nové odpovědi přikládám v příloze a zdůrazňuji především výklad k dlouhodobým majetkům. Jestliže

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem VYDÁVÁ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň. doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem IČO: 49777513

Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň. doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem IČO: 49777513 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Dodávky kancelářských potřeb 008-2016 zadávanou v dynamickém nákupním systému DNS na dodávky kancelářských potřeb Zadavatel: Název zadavatele: Západočeská univerzita

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ RADY A ÚSTŘEDÍ Verze: Dne: Schválil: Vypracoval: Článek I. Úvodní ustanovení

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 nar. 3. 4. 1983 r. č. 835403/4183 (dále jen Zřizovatel ) jako zřizovatel nadačního fondu

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace je v elektronické podobě přístupná na profilu zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/starez Identifikátor profilu zadavatele: 60061027, po celou dobu trvání lhůty pro podání

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 6. května 2016 Cena Kč 61, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 6. května 2016 Cena Kč 61, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 6. května 2016 Cena Kč 61, O B S A H : 138. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

#2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM

#2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM #2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více