ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., Brno, Příkop 8 tel.: fax: Akce: ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE Evidenční číslo: Pořizovatel: Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Jednatelé společnosti: Ing. arch. Miloš SCHNEIDER Ing. arch. Vanda CIZNEROVÁ Projektanti: urbanismus, architektura: Ing. arch. Emil NAVRÁTIL dopravní řešení: vodní hospodářství: Ing. Jiří HRNČÍŘ Ing. Pavel VESELÝ energetika, spoje: ekologie, životní prostředí: Mgr. Martin Novotný ochrana ZPF, PUPFL: grafické práce: Ing. Soňa Matulová Datum: srpen

3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE Správní orgán, který změnu č. 3 územního plánu obce vydal: Zastupitelstvo obce SEBRANICE Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení: Ing. arch. Dušan Nečas Funkce: referent územního plánování MěÚ Boskovice, odbor výstavby a územního plánování Podpis: Otisk úředního razítka pořizovatele: 3

4 OBSAH A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 6 B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 6 B)1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 6 B)2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 6 B)2.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 6 B)2.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 7 B)2.3. ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 7 C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 7 C)1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 7 C)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 7 C)3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 9 C)4. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 9 D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 9 D)1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 10 D)1.1. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 10 D)1.2. SILNIČNÍ DOPRAVA 10 D)2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 11 D)2.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 11 D)2.2. ENERGETIKA, SPOJE 11 D)2.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 11 D)3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 11 D)4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 11 D)5. KONCEPCE CIVILNÍ OCHRANY 12 E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 12 E)1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU JEJICH VYUŽITÍ 12 E)2. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 12 E)3. KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 12 E)4. PROSTUPNOST KRAJINY 12 E)5. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 12 E)6. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 12 E)7. REKREACE 12 E)8. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 13 4

5 F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 13 G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 14 H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 14 I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 14 J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 14 K) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 15 5

6 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Hranice současně zastavěného území byla vymezena v rámci zpracování ÚPO k , aktualizována byla změnou č. 1 a změnou č. 2. Změnou č. 3 je aktualizována k Hranici zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel a ve výjimečných případech ji může tvořit spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Hranice zastavěného území je vyznačena ve výkrese A Hlavní výkres. B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B)1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Koncepce rozvoje území obce byla stanovena v územním plánu obce (schválen usnesením Zastupitelstva obce dne ), byla doplněna změnou č. 1 a č. 2 a zůstává v platnosti. Spočívá v respektování základních složek prostředí, především v respektování historického způsobu zástavby vzniklého lokací, přiměřeném rozvoji převážně v prolukách a enklávách půdy v hranicích zastavěného území a v těsné vazbě na ně. Předmětem změny č. 3 ÚPO Sebranice jsou plochy změn v území pro bydlení (3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10), tělovýchovu a sport (3.11) a výrobu a skladování (3.13). Do řešení změny č. 3 byly zařazeny dílčí změny vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a Územně analytických podkladů JMK, změny č. 3.15, 3.17, 3.18 a Řešení změny č. 3 neovlivní koncepci rozvoje území obce. V průběhu projednávání zadání změny č. 3. byly z řešení vyřazeny změny č. 3.06, 3.12 a Koncepce řešení změny č. 3 je vyznačena v grafické části ve výkrese A Hlavní výkres. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE SÍDLA DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY ROZVOJE Řešení změny č. 3 navrhuje plochy změn v území pro bydlení, proto lze předpokládat změnu počtu obyvatel obce. B)2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Sebranic vychází z podmínky respektování definovaných a chráněných hodnot území, která je zajišťována jinými právními předpisy či správními opatřeními, a dále z požadavku vymezení rozvojových ploch obce s hlavním cílem zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. V řešeném území se vyskytují neopakovatelné hodnoty kulturní, urbanistické a architektonické, které jsou dány kulturním dědictvím. Navrženým řešením jsou respektovány. Je zabezpečena souladem přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území: B)2.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Řešením změny č. 3 ÚPO nedojde k zásadnímu dotčení přírodních hodnot území. Dílčí změny respektují koncepci vymezeného ÚSES, dílčí změnou 3.05 je redukován rozsah LBC Vaculka funkčnost biocentra není omezena. Záměry nejsou ve střetu s významnými krajinnými prvky a plochy pro bydlení jsou umístěny ve vazbě na zastavěné území. Nedojde k dotčení vymezených lokalit se zvýšenou ekologickou hodnotou (tzv. ekologicky významných krajinných segmentů). 6

7 B)2.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Koncepce zůstává zachována dle schváleného ÚPO Sebranice. B)2.3. ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Řešením změny č. 3 nedojde ke zhoršení podmínek majících vliv na životní prostředí. Následnou dokumentací pro plochy Br individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami a Bz bydlení venkovského po vydání změny č. 3 musí být deklarován soulad záměru se stanovenými požadavky na úseku ochrany před hlukem, příp. vibracemi. C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C)1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Změna č. 3 ÚPO Sebranice respektuje urbanistickou koncepci stanovenou v ÚPO. Zásady urbanistické koncepce včetně regulativů, definované v ÚPO Sebranice, se vztahují i na změnu č. 3. Urbanistická koncepce je vyznačena v grafické části výkrese A Hlavní výkres. C)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH i. č. stávající způsob využití plochy navržený způsob využití plochy PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO BYDLENÍ 3.01 plochy individuální Br individuální rekreace - zahrady, bydlení v rodinných drobná parcelace Idp domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami 3.02 plochy trvalého travního fondu Lt 3.03 plochy individuální rekreace - zahrady, drobná parcelace Idp Br individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami Br individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami k.ú / lokalizace Sebranice, p.č. 509/2, 509/3 Sebranice, p.č (1425/4, 1425/5) Sebranice, p.č územní podmínky plocha v severní části obce - dopravní napojení ze stávajících ploch veřejného prostranství napojením na stávající a navržené a v ÚP schválené sítě - nejsou vymezeny plocha v západní části obce - dopravní napojení z navrženého veřejného prostranství napojením na stávající sítě je navrženo prodloužení navržených a v ÚP schválených sítí - nejsou vymezeny plocha v západní části obce - dopravní napojení z navrženého veřejného prostranství napojením na stávající sítě je navrženo prodloužení navržených a v ÚP schválených sítí - nejsou vymezeny 7

8 i. č. stávající způsob využití plochy 3.04 plochy individuální rekreace - zahrady, drobná parcelace Idp navržený způsob využití plochy Br individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami 3.05 plochy orné půdy Br individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami 3.07 úprava skutečného stavu ploch bydlení vesnického charakteru Bz bydlení vesnického charakteru s velkými užitkovými zahradami, případně zemědělským samozásobitelským hospodařením bez negativního dopadu na obytné prostředí 3.08 ploch orné půdy Bz bydlení vesnického charakteru s velkými užitkovými zahradami, případně zemědělským samozásobitelským hospodařením bez negativního dopadu na obytné prostředí 3.09 plochy orné půdy Br individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami k.ú / lokalizace Sebranice, p.č. (1346/8), 1368/1, 1368/2, 1369/2, (1383/1), 1385/2, 1422/2 Sebranice Vaculka, p.č. 832/1 Sebranice Vaculka, p.č. 881/7 a 308 Sebranice, Vaculka, část p.č. 866/3 (881/101, 881/102) Sebranice, Vaculka, p.č. 858/1, 861/2, 881/2, (881/5, 881/9) územní podmínky plocha v západní části obce - dopravní napojení z navrženého veřejného prostranství napojením na stávající sítě je navrženo prodloužení navržených a v ÚP schválených sítí - respektovat trasu a podmínky OP nadzemního vedení vn plochy v severní části Vaculky - dopravní napojení ze stávajících ploch veřejného prostranství napojením na stávající a navržené a v ÚP schválené sítě - respektovat podmínky hlukového pásma silnice I/43, plocha pro bydlení respektuje rozsah OP stávající silnice I/43 plochy ve východní části Vaculky - dopravní napojení ze stávajících ploch veřejného prostranství - nejsou vymezeny - respektovat stávající stav plochy ve východní části Vaculky - dopravní napojení ze stávajících ploch veřejného prostranství napojením na stávající a navržené a v ÚP schválené sítě - respektovat trasu a podmínky OP telekomunikačního vedení plochy ve východní části Vaculky - dopravní napojení ze stávajících ploch veřejného prostranství napojením na stávající a navržené a v ÚP schválené sítě - respektovat trasu a podmínky OP telekomunikačního vedení 8

9 i. č. stávající způsob využití plochy 3.10 plochy individuální rekreace - zahrady, drobná parcelace Idp navržený způsob využití plochy Br individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami k.ú / lokalizace Sebranice, p.č. 55/3, 55/4, 763 PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 3.11 plochy orné půdy Rs plochy pro sportovní zařízení Sebranice, část p.č. 767/1 (767/32) PŘEHLED LOKALIT NAVRŽENÝCH PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ 3.13 plochy orné půdy Vp průmyslové podniky, kapacitní sklady Sebranice, p.č. 879/1 (881/75), 879/2 (881/74), 880/1 (881/73), 880/2 (881/72), 883/1 (881/71), 883/2 (881/70), 884/23, 1558 územní podmínky plochy v severovýchodní části obce - dopravní napojení z navrženého veřejného prostranství napojením na stávající a navržené a v ÚP schválené sítě - respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn plochy v severovýchodní části obce - dopravní napojení z navrženého veřejného prostranství v případě potřeby napojením na stávající a navržené a v ÚP schválené sítě - respektovat trasu a podmínky OP navržené přeložky nadzemního vedení vn plochy ve východní části obce - dopravní napojení z navrženého veřejného prostranství napojením na stávající sítě areálu - nejsou vymezeny - max. dvoupodlažní objekty Parcelní čísla, uvedená v závorkách, jsou parcelami zapsanými dle stavu KN, nevyskytovala se v Zadání změny č. 3 ÚPNSÚ a jsou doplněna na základě digitalizace katastrální mapy. C)3. Nejsou navrženy. C)4. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Řešením změny č. 3 nedojde ke změně rozsahu ploch sídelní zeleně. D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ Dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení, bude řešena účelně a ekonomicky v souladu s celostátními i krajskými záměry. 9

10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY i. č. účel změny navržený způsob využití plochy k.ú / lokalizace 3.17 koridor silnice I. třídy I/19, obchvat Sebranice 3.18 koridor silnice I. třídy I/43 Sebranice Svitávka, přeložka 3.19 koridor pro umístění VVTL plynovodu DN 700 PN 63 (VTL plynovod nad 40 barů) Kralice Bezměrov plochy a koridory pro dopravu plochy a koridory pro dopravu plochy a koridory technické infrastruktury Sebranice Sebranice Sebranice územní podmínky jižně od obce - dopravní napojení ze stávajících a navržených koridorů silniční dopravy - inženýrské sítě - bez napojení - respektovat prostupnost krajiny a obsluhu navazujících ploch ZPF a PUPFL - respektovat skladebné části ÚSES v západní části řešeného území - dopravní napojení ze stávajících a navržených koridorů silniční dopravy - inženýrské sítě - bez napojení - respektovat prostupnost krajiny a obsluhu navazujících ploch ZPF a PUPFL - respektovat skladebné části ÚSES v jižní části řešeného území - dopravní napojení - bez napojení - inženýrské sítě - bez napojení - respektovat prostupnost krajiny a obsluhu navazujících ploch ZPF a PUPFL - respektovat skladebné části ÚSES Řešení změny č. 3 územního plánu obce Sebranice nebude mít vliv na občanské vybavení obce, tj. stavby, zařízení a pozemky sloužící pro vzdělávání a výchovu, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva atd. D)1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Řešením změny č. 3 územního plánu obce Sebranice nebude zásadním způsobem dotčena koncepce řešení silniční sítě, železnice, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. D)1.1. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Řešeným územím neprochází železniční trať. D)1.2. SILNIČNÍ DOPRAVA V souladu s PÚR ČR a ÚAP JMK jsou změnou č. 3 ÚPO Sebranice vymezeny: změna č koridor D15 silnice I. třídy I/19 (Nezbavětice I/20 Tábor - Pelhřimov) Kunštát Sebranice (I/43), obchvat Sebranice změna č koridor D25 silnice I. třídy I/43 Sebranice Svitávka, přeložka Pro záměr (121) dle Politiky územního rozvoje ČR - Brno Svitavy/Moravská Třebová: změna č koridor D5 kapacitní rychlostní silnice R43 Brno Svitavy/Moravská Třebová (E 461) úsek Černá Hora Svitávka - územní rezerva Základní komunikační systém dle ÚPO Sebranice zůstává nezměněn. Plochy dílčích změn jsou obsluhovány ze stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury. Podmínky pro přístupové komunikace pro požární techniku musí umožňovat protipožární zásah v souladu s normovými hodnotami. 10

11 Koridory jsou vyznačeny v grafické dokumentaci. D)2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA D)2.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ D) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Koncepce zásobování vodou dle schváleného ÚPO Sebranice zůstává nezměněna. Plochy dílčích změn budou napojeny na stávající a navržené vodovody. Při následných řízeních budou respektovány legislativní podmínky zásobování požární vodou. D) ODKANALIZOVÁNÍ Koncepce odkanalizování dle schváleného ÚPO Sebranice zůstává nezměněna. Plochy dílčích změn budou napojeny na navrženou kanalizaci. D) VODNÍ TOKY A NÁDRŽE Zůstanou bez změn. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ V řešeném území není stanoveno záplavové území. D)2.2. ENERGETIKA, SPOJE D) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Koncepce zásobování el. energií dle schváleného ÚPO Sebranice zůstává nezměněna. Plochy dílčích změn budou napojeny na stávající vedení nn. D) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Koncepce zásobování plynem dle schváleného ÚPO Sebranice zůstává nezměněna. Plochy dílčích změn budou napojeny na stávající plynovody. V řešeném území je v souladu s PÚR ČR 2008 vymezena: změna č koridor P10 pro umístění VVTL plynovodu DN 700 PN 63 (VTL plynovod nad 40 barů) Kralice Bezměrov; úsek severně od Brna. Koridor je upřesněn tak, aby respektoval zastavěné území Sebranic. D) SPOJE A ZAŘÍZENÍ SPOJŮ Koncepce dle schváleného ÚPO Sebranice zůstává nezměněna. D)2.3. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Koncepce schváleného ÚPO Sebranice zůstává nezměněna. D)3. KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Zůstává v platnosti dle územního plánu. Pro rozvoj tělovýchovy a sportu je navržena dílčí změna 3.11 v severovýchodní části Sebranic. D)4. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Koncepce schváleného ÚPO Sebranice zůstává nezměněna. 11

12 D)5. KONCEPCE CIVILNÍ OCHRANY Zůstává beze změn. OCHRANA OBYVATELSTVA Stávající systém je stabilizován, pro ochranu obyvatelstva nejsou potřebné nové plochy. ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jsou vymezeny mimo řešené území. ÚKRYTY Jsou stabilizovány, nejsou požadavky na nová zařízení. E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ E)1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNU JEJICH VYUŽITÍ Je respektována dle schváleného ÚPO Sebranice. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH Zůstávají v platnosti dle platného územního plánu. E)2. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ Koncepce zůstává zachována dle schváleného ÚPO Sebranice. E)3. KONCEPCE ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Koncepce zůstává zachována dle schváleného ÚPO Sebranice. Změnou č je zmenšeno biocentrum místního významu LBC Vaculka. Navrhovanou změnou nejsou zmenšeny prostorové parametry pod míru která by omezovala funkčnost biocentra a zachovány jsou požadované stanovištní podmínky pro jeho funkčnost. E)4. PROSTUPNOST KRAJINY Zůstává v platnosti dle schváleného ÚPO Sebranice. E)5. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Zůstávají v platnosti dle schváleného ÚPO Sebranice. E)6. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Zůstává v platnosti dle schváleného ÚPO Sebranice. E)7. REKREACE Zůstává v platnosti dle schváleného ÚPO Sebranice. 12

13 E)8. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Zůstává v platnosti dle schváleného ÚPO Sebranice. F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) Územní rozsah ploch s rozdílným způsobem využití je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese A Hlavní výkres. Pro plochy Br individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami a Bz bydlení venkovského charakteru se doplňuje podmíněná využitelnost ploch všech ploch změn, v území řešených územním plánem obce a jeho změnami: - v území zatíženém nadměrným hlukem nebudou umisťovány akusticky chráněné prostory (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) - před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru se stanovenými požadavky na úseku ochrany před hlukem, příp. vibracemi Pro plochu výroby a skladování Vp, změnu č se doplňuje podmíněná využitelnost ploch za předpokladu: - splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací - nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření Pro plochu tělovýchovy a sportu Rs, změnu č se doplňuje podmíněná využitelnost ploch za předpokladu: - splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací - před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru se stanovenými požadavky na úseku ochrany před hlukem, příp. vibracemi V případě návrhu plochy dopravní stavby a stávající obytné zástavby je dopravní plocha podmíněně využitelná za předpokladu, že: - nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby musí být prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření V případě souběžného návrhu plochy dopravní stavby a návrhu plochy pro bydlení (s přihlédnutím k předpokládané hlukové zátěži na navrhované plochy bydlení) je plocha pro bydlení podmíněně využitelná za předpokladu, že: - hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti navrhovaných protihlukových opatření 13

14 V případě návrhu plochy pro bydlení u stávajících dopravních staveb je plocha pro bydlení podmíněně využitelná za předpokladu, že: - chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení navržených protihlukových opatření Pro dílčí změnu 3.08 platí podmínka intenzity využití pozemku pro maximálně 4 volně stojící RD. Ostatní podmínky zůstávají v platnosti dle schváleného ÚPO Sebranice. G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Územní rozsah veřejně prospěšných staveb a opatření je vymezen ve výkrese 9 Veřejně prospěšné stavby. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ VPS charakteristika VPS k.ú., parcelní čísla identifikace - využití plochy dopravní a technická infrastruktura (komunikace a inženýrské sítě) 3.17 silnice I. třídy I/19 Kunštát Sebranice (I/43), obchvat Sebranice Sebranice D15 dle ÚAP 3.18 silnice I. třídy I/43 Sebranice Svitávka, přeložka Sebranice D25 dle ÚAP 3.19 VVTL plynovod DN 700 PN 63 (VTL plynovod nad 40 barů) Kralice Bezměrov; úsek severně od Brna Sebranice P10 dle PÚR ČR H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA Nebyly vymezeny. I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Nebyla stanovena. J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ PLOCHY A KORIDORY ÚZEMNÍCH REZERV NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU VPS charakteristika ÚR k.ú. identifikace - využití plochy dopravní infrastruktura 3.15 koridor kapacitní rychlostní silnice R43 Brno Svitavy/Moravská Třebová (E 461) úsek Černá Hora Svitávka Sebranice D5 Podmínky pro prověření koridoru územní rezervy jsou stanoveny v Politice územního rozvoje ČR 2008 a Územně analytických podkladech JMK. Záměry budou v následných dokumentacích prověřeny s ohledem na důsledky na zdraví obyvatel a minimalizaci zásahů do zastavěného území. Prověřeno bude respektování prostupnosti krajiny, obsluha navazujících ploch ZPF a PUPFL a skladebné prvky ÚSES. 14

15 K) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Dokumentace změny č. 3 ÚPO obce obsahuje 15 listů textu. Dokumentace změny č. 3 ÚPO obce obsahuje 5 listů grafické části: A Hlavní výkres 1 : Dopravní řešení 1 : Zásobování vodou, odkanalizování 1 : Zásobování plynem, elektrickou energií, spoje 1 : Veřejně prospěšné stavby 1 :

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : KURDĚJOV ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky Obec Hrušky AR projekt

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ZMĚNA č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PLUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PLUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PLUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Akce: NÁVRH ZMĚNY Č.2 - ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMICE Pořizovatel: Objednavatel : Pověřený zástupce obce Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ZMĚNA č. 3 A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY RP ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PUSTÁ KAMENICE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: machek@usbrno.cz tel.: +420 545 175 893 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MAJETÍN

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VÝŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : VÝŠOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové číslo : 29-004-340 Pořizovatel

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE ÚNOR 2013 Zadání na zpracování změny č. 2 územního plánu Štěnovice ve smyslu zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BANTICE Ú Z E M N Í P L Á N B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail:ciznerova@usbrno.cz

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

VELKÉ NĚMČICE. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

VELKÉ NĚMČICE. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. VELKÉ NĚMČICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

L U Ž I C E. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

L U Ž I C E. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. L U Ž I C E ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Návrh územního plánu Horažďovice. Horažďovice. Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Návrh územního plánu Horažďovice Změna č.1 územního plánu Návrh pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající územní plán: Zastupitelstvo města Horažďovice Číslo veřejné

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více