Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky"

Transkript

1 C/03/80 Lucemburk 9. října /03 (Tisk 80) 531. zasedání Rady - Doprava, telekomunikace a energie Lucemburk 9. října 003 Předseda: Pietro LUNARDI Ministr pro infrastrukturu a dopravu Italské republiky

2 OBSAH 1 PROJEDNANÉ BODY NÁMOŘNÍ DOPRAVA... ZABEZPEČENÍ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAVŮ A LODÍ... LODĚ JAKO ZDROJ ZNEČIŠTĚNÍ A SANKCE ZA PŘESTUPKY ZNEČIŠTĚNÍ... INTERMODÁLNÍ OTÁZKY... TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ (TENS) veřejná diskuze... LETECTVÍ... DOHODY O LETECKÉ DOPRAVĚ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A TŘETÍMI ZEMĚMI... JEDNÁNÍ SE SPOJENÝMI STÁTY... SUBVENCOVÁNÍ A NEKALÉ PRAKTIKY CENOVÉ TVORBY... POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ PRO LETECKÉ DOPRAVCE A PROVOZOVATELE LETADEL - veřejná diskuze... VNITROZEMSKÁ DOPRAVA... POŽADAVKY NA BEZPEČNOST TUNELŮ... ZPOPLATNĚNÍ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY veřejná diskuze... OSTATNÍ... - GALILEO... - VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA BODY SCHVÁLENÉ BEZ PROJEDNÁNÍ NÁMOŘNÍ DOPRAVA - Námořnický výcvik *... ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Opatření k emisím oxidu uhličitého a spotřebě pohonných hmot vozidel N1* Jestliže jsou deklarace, závěry či usnesení formálně schváleny Radou, je to označeno v záhlaví příslušného bodu a text je v uvozovkách. - Dokumenty, jejichž odkazy jsou uvedeny v textu, jsou k dispozici na internetové stránce Rady - Rozhodnutí přijatá s prohlášeními pro zápisy z Rady, které mohou být zveřejněny, jsou označeny hvězdičkou. Tato prohlášení jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce Rady nebo je lze získat v Tiskové kanceláři. Originál obsahuje navíc seznam účastníků jednání a v části Body schválené bez projednání bod věnovaný zemědělství zásobám potravin (pozn. ODIS OIEU). 1

3 PROJEDNANÉ BODY NÁMOŘNÍ DOPRAVA ZABEZPEČENÍ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAVŮ A LODÍ Během prvního čtení Evropského parlamentu se Rada dohodla na společném přístupu k návrhu nařízení o zvýšení bezpečnosti na palubách lodí a ve styčných oblastech loď/přístav. Rada požádala předsednictvo, aby se obrátilo na Evropský parlament s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení v proceduře spolurozhodování, a tak umožnilo rychlé přijetí tohoto legislativního návrhu. Text společného přístupu obsahuje zejména: Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, členské státy uplatňují v plném rozsahu bezpečnostní opatření dohodnutá v prosinci 00 v Mezinárodní námořní organizaci (IMO). Některá opatření podle části B mezinárodního zákoníku o bezpečnosti zařízení lodí a přístavů (Zákoník ISPS) zůstala na úrovni IMO nepovinná, ale podle legislativy Společenství jsou závazná. Pokud jde o vnitrostátní lodní dopravu, bylo dohodnuto provádět stejná bezpečnostní opatření přijatá Mezinárodní námořní organizací pro osobní lodě třídy A zahrnuté do vnitrostátní dopravy. Co se týče ostatních kategorií lodí zajišťujících vnitrostátní dopravu, bylo dohodnuto, že členské státy musí provádět posouzení bezpečnostních rizik tak, aby byly schopny rozhodovat o rozsahu, ve kterém jsou bezpečnostní opatření uplatňována bez snižování celkové úrovně bezpečnosti. Tento návrh nařízení je zaměřen na začlenění do legislativy Společenství opatření k námořní bezpečnosti, která byla přijata v prosinci 00 Mezinárodní námořní organizací (IMO), aby zabránila teroristickým činům namířeným proti lodím. Datum zavedení těchto opatření, dohodnuté Mezinárodní námořní organizací, bylo stanoveno na 1. července 004. Podle tohoto návrhu nařízení budou mezinárodní bezpečnostní opatření prováděna v rámci zákona Společenství harmonizovaným způsobem a za stejných podmínek v celém Společenství. Po spáchání teroristických činů v New Yorku a Washingtonu dne 11. září 001 předložila vláda Spojených států otázky námořní bezpečnosti mezinárodnímu fóru, v tomto případě Mezinárodní námořní organizaci (IMO). V prosinci 00 rozhodla Diplomatická konference o námořní bezpečnosti o souboru opatření ke zvýšení námořní bezpečnosti na palubách lodí a ve styčných oblastech loď/přístav. Tato opatření se skládají z nové kapitoly XI- konvence SOLAS a nového mezinárodního zákoníku o bezpečnosti zařízení lodí a přístavů (Zákoník ISPS). LODĚ JAKO ZDROJ ZNEČIŠTĚNÍ A SANKCE ZA PŘESTUPKY ZNEČIŠTĚNÍ Rada vedla politickou diskuzi o návrhu směrnice o lodích jako zdrojích znečištění a o zavedení sankcí, včetně sankcí za spáchání trestného činu, za znečištění mořského prostředí. Podle Směrnice Rady 98/18/ES jsou lodě třídy A osobní lodě, které provozují vnitrostátní plavby, během kterých jsou dále než 0 mil od pobřežní hranice nebo jsou v mořských oblastech, kde pravděpodobnost překročení podstatné výšky vlny,5 m je větší než 10 %.

4 Předsednictvo učinilo závěr, že: Všechny delegace podpořily cíl návrhu Komise integrovat mezinárodní pravidla o lodích jako zdrojích znečištění do práva Společenství ve formě směrnice a přijmout právní nástroj, který je co nejvíce odrazující. Delegace vyslovily znepokojení nad právní správností používání nástroje Společenství, který specificky uváděl trestní sankce. Trestní aspekty byly považovány za vhodnější v rámcovém rozhodnutí založeném na Třetím pilíři Smlouvy o Evropské unii. Byly rovněž vyjádřeny pochybnosti ohledně možnosti provádění Směrnice, kdyby přesahovala ustanovení úmluvy MARPOL 3, například pro lodě plující pod vlajkou třetího státu, které nekotví v přístavu členského státu. Princip být schopen jednat proti lodím, i proti těm, které plují pod vlajkou třetího státu, byl však jasně konstatován, zejména pokud imisní oblast dosáhla pobřeží či teritoriálních vod členských států. Většina delegací preferovala koncepci zákazu, aby se zajistily peněžité tresty za přestupky týkající se znečištění, jak už se stalo v několika členských státech. Rada dala pokyny Výboru stálých představitelů, aby pokračoval ve zkoumání tohoto návrhu za účelem dosažení dohody na svém zasedání v prosinci a vzala na vědomí cíl uvedený Evropskou radou v březnu 003. Cílem směrnice je přenést mezinárodní pravidla o lodích jako zdrojích znečištění z úmluvy MARPOL do legislativy Společenství a vytvořit harmonizovaná pravidla pro jejich prosazování. Tím se také rozšíří opatření, že budou zahrnovat přestupky vyskytující se na otevřených mořích v souladu s ustanoveními konvence Spojených národů o mořském právu (UNCLOS). Návrh splňuje požadavek z jednání Evropské rady v Kodani dne 13. prosince 00 na základě nehody lodi Prestige, že budou učiněna další konkrétní opatření týkající se odpovědnosti a odpovídajících sankcí v případech lodí jako zdrojů znečištění. Na svém zasedání ve dnech 5. a 6. prosince 00 Rada pro dopravu, telekomunikace a energii uvítala záměr Komise předložit návrh, který by zajišťoval, že všechny osoby, které způsobily incident znečištění nebo k němu přispěly hrubou nedbalostí, by měly podléhat příslušným sankcím. Evropská rada, která se konala v Bruselu ve dnech 0. a 1. března 003, to znovu zopakovala a dále rozvedla výzvou přijmout do konce r. 003 a na základě nedávného návrhu Komise a na příslušném právním základě systém sankcí, včetně trestních sankcí, za přestupky týkající se znečištění. INTERMODÁLNÍ OTÁZKY TRANSEVROPSKÉ DOPRAVNÍ SÍTĚ (TENS) veřejná diskuze Rada vzala na vědomí prezentaci místopředsedkyně paní Loyoly de Palacio k návrhu rozhodnutí, kterým se přizpůsobují hlavní směry pro transevropskou dopravní síť (TEN-T) rozměrům rozšířené Evropské unie. 3 Marpol 73/78 je mezinárodní úmluva pro prevenci znečištění z lodí (1973) a její protokol 1978 ve znění pozdějších předpisů. 3

5 Delegace vyjádřily předběžné názory na návrh během následné veřejné diskuze. Delegace jednomyslně uvítaly návrh jako významný příspěvek k zajištění soudržnosti rozšířené Unie a k dalšímu rozvoji konkurenceschopnosti vnitřního trhu. Mezi hlavní otázky, na které kladli ministři důraz, patřila důležitost podporování intermodality, rozšířené spolupráce mezi členskými státy, zapojenými do přeshraničních a nadnárodních projektů, a rozvoje spojení se sousedícími regiony mimo Unii. Rada dala na základě přijetí návrhu Komise pokyny Výboru stálých představitelů neprodleně zahájit práce, aby Rada mohla učinit politické rozhodnutí co nejdříve. Návrh Komise je vypracován na základě návrhu předloženého Komisí v říjnu 001 a doplňujícího směrnice z r pro transevropskou dopravní síť, který bere na vědomí doporučení obsažená ve zprávě pracovní skupiny na vysoké úrovni, jejímž předsedou byl bývalý komisař pro dopravu Karel Van Miert. Pokud jde o stávající směrnice, nový návrh obsahuje seznam prioritních projektů, které se zařazují a přidávají mezi projekty přijaté Evropskou radou v Essenu v r Nové prvky návrhu mimo jiné zahrnují: - koncepci "námořních dálnic"; - zavedení koncepce projektů evropského zájmu, která zajišťuje prioritní postupy, co se týče financování a procedur udělování oprávnění; - vytvoření nového mechanizmu koordinace na úrovni Společenství, které je zaměřeno na usnadnění zejména provozní a finanční spolupráce mezi členskými státy, kterých se týká stejný přeshraniční projekt; - prodloužení konečného termínu pro ukončení projektů až do r. 00 a geografického rozsahu transevropské dopravní sítě, která bude zahrnovat nové členské státy. Náklady na dokončení prioritních projektů, zahrnutých do návrhu, jsou odhadovány přibližně na 0 miliard EUR do r. 00. Tento návrh, kterým se mění směrnice o transevropské dopravní síti, jde ruku v ruce s paralelním návrhem na finanční pomoc pro rozvoj sítě, plánované s cílem zvýšit účast Společenství ve specifikovaných projektech až na 30 %, a zároveň předkládá řadu nových mechanizmů financování, včetně způsobů, jak přilákat větší účast soukromého sektoru. LETECTVÍ DOHODY O LETECKÉ DOPRAVĚ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A TŘETÍMI ZEMĚMI Rada dosáhla politické dohody o návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla Společenství pro jednání a provádění dohod o letecké dopravě mezi třetími zeměmi a členskými státy. Po konečném přezkoumání bude tento text přijat jako společné stanovisko Rady k nařízení na jednom z nadcházejících zasedání a zaslán Evropskému parlamentu v souladu s procedurou společného rozhodování. Dohodnutý text se dotýká mnoha obav Parlamentu, jak je vyjádřeno ve stanovisku z jeho prvního čtení. Aby byl zajištěn příslušný rámec Společenství pro činnosti členských států, návrh nařízení stanoví, že: před zahájením jednání musí dotyčný členský stát uvědomit Komisi o svém úmyslu a poskytnout jí příslušnou dokumentaci. Komise uvědomí ostatní členské státy; 4

6 před podepsáním dohody členský stát uvědomí Komisi o výsledku jednání. Jestliže dohoda nezačleňuje standardní články dohodnuté členskými státy a Komisí, může však členský stát přesto být oprávněn dohodu uzavřít, jestliže Komise, které je nápomocen poradní výbor členských států, rozhodne, že to nepoškozuje předmět a účel společné dopravní politiky Společenství. Dohoda může být v platnosti dočasně do konce této procedury Společenství; návrh nařízení členským státům rovněž umožňuje až do ukončení jednání na úrovni Společenství jednat paralelně se třetími zeměmi s výhradou určitých podmínek; členské státy zajistí rozdělení dopravních práv mezi způsobilé dopravce Společenství na základě transparentní procedury s vyloučením diskriminace. JEDNÁNÍ SE SPOJENÝMI STÁTY Místopředsedkyně paní Loyola de Palacio Radu stručně seznámila jménem Komise s prvním kolem oficiálních jednání se Spojenými státy v oblasti letecké dopravy, která se konala ve Washingtonu ve dnech 1. a. října. Dne 5. června 003 Rada pro dopravu přijala rozhodnutí udělující Komisi mandát zahájit jednání jménem Evropského společenství a jeho členských států se Spojenými státy za účelem dosažení dohody v oblasti letectví ("otevřený letecký prostor"). Komise vede jednání, která konzultuje se speciálním výborem jmenovaným Radou. SUBVENCOVÁNÍ A NEKALÉ PRAKTIKY CENOVÉ TVORBY Rada dosáhla politické dohody o návrhu nařízení o ochraně evropského průmyslu proti subvencování a nekalým praktikám cenové tvorby v oblasti dodávek leteckých služeb, které poskytují dopravci třetích zemí. Tento text bude přijat po konečném přezkoumání jako společné stanovisko Rady k nařízení na jednom z jejích nadcházejících zasedání. Společné stanovisko pak bude zasláno Evropskému parlamentu podle procedury společného rozhodování. Text dohodnutý Radou umožní přijetí ochranných opatření Komisí za podmínky, že: (a) (b) je možné prokázat existenci subvencí nebo nekalých praktik cenové tvorby a tímto způsobené poškození průmyslu Společenství a že Společenství má zájem o intervenci. Posuzování zájmu Společenství bude brát v úvahu dopad opatření na veškeré různé zájmy, například vyrovnávání možných následků pro spotřebitele či jiné zainteresované strany s výhodami pro průmysl Společenství. Návrh nařízení stanoví proceduru, která má být dodržována ohledně zahájení řízení, vyšetřování, prozatímních opatření, ukončení procedury bez opatření a uložení definitivních opatření. Prioritu budou mít dohody o letecké dopravě, uzavřené se třetími zeměmi, které lze použít k vypořádání se s praktikami, kterých se týká tento text. Na návrh Komise, přijatý dne 1. března 00, by se mělo pohlížet v kontextu s obtížemi, se kterými se sektor mezinárodní letecké dopravy v poslední době potýká následkem teroristických útoků ze dne 11. září 001 a globálního zpomalení ekonomického růstu. Podle názoru Komise finanční pomoc či "skryté subvence", které vlády třetích zemí poskytují svým dopravcům, by mohly přispět ke vzniku situace, kdy dopravci Společenství již nebudou moci déle riskovat, že nebudou schopni v mezinárodním měřítku za stejných soutěžních 5

7 podmínek konkurovat. V reakci na tuto situaci Komise předložila návrh založený na přístupu schváleném v r v námořním sektoru a obecně používaném v obchodě se zbožím, aby bylo umožněno učinit specifická opatření proti dopravcům třetích zemí, a to podle jednotlivých dopravců. POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ PRO LETECKÉ DOPRAVCE A PROVOZOVATELE LETADEL - veřejná diskuze Rada dosáhla politické dohody o návrhu nařízení o požadavcích na pojištění pro letecké dopravce a provozovatele letadel létajících v teritoriu, do a z teritoria či přes teritorium členských států Evropské unie. Po konečném přezkoumání bude tento text schválen jako společný postoj Rady k tomuto nařízení na jednom z jejích nadcházejících zasedání. Společný postoj pak bude zaslán Evropskému parlamentu v kontextu s procedurou společného rozhodnutí. Tento návrh začleňuje do závazného práva Společenství různá pravidla, stanovená podle mezinárodních konvencí, a v rámci Společenství harmonizuje požadavky pro letecké dopravce a provozovatele letadel na pojistné krytí cestujících, zavazadel, nákladu a třetích stran. Tyto požadavky na pojištění se netýkají pravidel odpovědnosti vyplývajících z mezinárodních konvencí, práva Společenství a vnitrostátního práva. Jde o minimální požadavky. Členské státy mohou uložit přísnější pravidla, například pokud jde o výši povinného pojistného krytí pro cestující. Letečtí dopravci jsou tradičně dobře pojišťováni proti ztrátě letadla a proti odpovědnosti vůči cestujícím a ke třetím stranám. Teroristické úroky ve Spojených státech dne 11. září 001 ukázaly zranitelnost sektoru letecké dopravy. Poškození přesáhla všechny racionální odhady učiněné do tohoto dne. Několik dní po těchto událostech oznámily pojišťovací společnosti odnětí nebo drastické snížení pojistného krytí odpovědnosti za válečná rizika a rizika terorizmu. To vážně zpochybnilo regulační situaci leteckých dopravců, kteří nebyli schopni dokázat, že mají adekvátní pojistné krytí. Se zřetelem k tomuto selhání trhu členské státy zakročily tím, že se zaručily za některá pojistná rizika. Neoficiální Rada ECOFIN dne. září 001 stanovila směrnice pro takové vnitrostátní záruční programy, které byly následně plně schváleny Radou pro dopravu dne 16. října 001. Speciální režim programů podle pravidel Společenství o státní pomoci, který byl několikrát rozšířen, skončil dne 31. října 00. Na základě těchto skutečností a pro obnovení rovnováhy na pojišťovacím trhu předložila Komise návrh na nařízení o požadavcích na pojištění pro letecké dopravce a provozovatele letadel. VNITROZEMSKÁ DOPRAVA POŽADAVKY NA BEZPEČNOST TUNELŮ Rada se dohodla na společném přístupu k návrhu směrnice, kterou se stanoví minimální požadavky na bezpečnost tunelů v transevropské silniční síti. Požadovala, aby výbor stálých představitelů po přijetí stanoviska Evropského parlamentu přezkoumal návrh směrnice na základě společného přístupu Rady tak, aby Rada mohla v blízké budoucnosti přijmout svůj společný postoj. Tento návrh Směrnice má za cíl zabránit vážným nehodám, které ohrožují lidské životy a životní prostředí a poškozují zařízení tunelu, a snižovat možné následky nehod v tunelu 6

8 zaručením například účinného zásahu pohotovostních služeb. Tyto cíle by se měly týkat nových a stávajících tunelů i tunelů delších než 500 m v transevropské silniční síti (TERN). Společný přístup dohodnutý Radou zavádí tyto hlavní změny v původním textu Komise: Specifické bezpečnostní úkoly a organizace rozdělení úkolů a odpovědností správních orgánů či institucí byly zjednodušeny a učiněny flexibilnějšími. Systematická klasifikace tunelů navržená Komisí byla nahrazena seznamem individuálních požadavků na minimální bezpečnost. Systém stanovení nezbytných bezpečnostních opatření je přizpůsoben každému jednotlivému tunelu. Navrhuje se, aby byly povoleny omezené odchylky od požadavků na minimální bezpečnost tunelu. Přesto by tyto odchylky měly být ospravedlněny naléhavými důvody a alternativní opatření ke snížení rizik by měla přinejmenším zajistit ekvivalentní úroveň bezpečnosti. Navrhované omezené odchylky budou výborem přezkoumány. ZPOPLATNĚNÍ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY veřejná diskuze Rada vzala na vědomí návrh Komise prezentovaný místopředsedkyní paní Loyolou de Palacio, který se týkal systému zpoplatnění používání silniční infrastruktury. Rada požádala výbor stálých představitelů o jeho neodkladné přezkoumání. Komise tento návrh přijala minulý červenec ve snaze sjednotit národní systémy mýtného a poplatků za užívání silnic na základě společných principů. Cílem tohoto legislativního návrhu, který mění směrnici Eurovignette (1999/6/ES), je zajistit stejný přístup k dopravcům na silniční síti a podporovat takové systémy zpoplatnění, kde náklady na infrastrukturu jsou přeneseny na uživatele dopravy. Návrh Komise nabízí rámec, který členským státům umožní zřídit systém zpoplatnění pro těžké nákladní automobily nad 3,5 tun založený na náhradě nákladů na infrastrukturu a nekrytých nákladů na nehody, které se však mohou lišit v závislosti na množství dalších faktorů jako je ujetá vzdálenost, místo, parametry vozidla (včetně jeho znečišťujícího účinku), denní doby a míry kongescí na dotyčných silnicích. Navržený rámec se týká transevropské silniční sítě a dalších částí primární silniční sítě. V souladu s principem subsidiarity se členské státy mohou svobodně rozhodnout uplatnit mýtné na silnicích, na které se nevztahuje navržená směrnice, za předpokladu, že se budou řídit pravidly a principy, které stanoví Smlouva. Podle navržené směrnice veškeré příjmy získané členskými státy zpoplatněním silnic by měly být vynaloženy na dopravní sektor. To by zahrnovalo možnost křížového financování infrastruktur, které poskytují alternativu k silniční dopravě. Za tím účelem návrh Komise stanoví, že veškeré příjmy ze systému zpoplatnění musí být investovány zpátky do silničních infrastruktur a do sektoru dopravy jako celku se zřetelem k vyváženému rozvoji dopravních sítí. OSTATNÍ - GALILEO Během oběda ministři diskutovali s místopředsedkyní paní Loyolou de Palacio o pokroku dosaženém v kontaktech se třetími zeměmi, včetně posledního návrhu Komise ohledně rozhodnutí Rady o podepsání dohody o spolupráci na civilním globálním navigačním 7

9 satelitním systému (GNSS) GALILEO mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Čínskou lidovou republikou. - VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA Rada vzala na vědomí zprávu nizozemské delegace, podporované ostatními delegacemi, o provádění a rozvoji panevropských říčních informačních služeb (RIS). Komise sdělila, že má v úmyslu předložit návrh o této záležitosti do konce roku. BODY SCHVÁLENÉ BEZ PROJEDNÁNÍ NÁMOŘNÍ DOPRAVA Námořnický výcvik* (Dok. 1151/03) Rada rozhodla schválit všechny dodatky, obsažené ve stanovisku Evropského parlamentu v prvním čtení o návrhu směrnice o minimální úrovni výcviku námořníků. Rada schválí tuto směrnici na nadcházejícím zasedání. Tento legislativní návrh je zaměřen na zjednodušení uznání certifikátů zavedením centralizované a harmonizované procedury pro uznání třetích zemí celým Společenstvím, které dodržují konvenci STCW 4, a na ustanovení specifické procedury pro odnětí uznání, jakož i pro pravidelné monitorování dodržování konvence STCW třetími zeměmi. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby pohonných hmot vozidel N1* (Dok. 1901/ /03) Rada přijala společné stanovisko za účelem přijetí směrnice, která mění směrnice Rady 70/156/EHS a 80/168/EHS, pokud jde o měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby pohonných hmot vozidel N1. Návrh mění směrnici 80/168/EHS naposledy pozměněnou směrnicí 1999/100/ES, za účelem rozšíření jejího rozsahu, aby zahrnovala vozidla N1 (lehká užitková vozidla). Do dnešního dne se tato směrnice vztahuje pouze na vozidla M1 (osobní vozidla) a zavádí harmonizované mandátní požadavky na měření oxidu uhličitého a spotřeby pohonných hmot vozidel N1. Prvním nezbytným předpokladem je proto umožnit, monitorovat a hodnotit případná opatření, týkající se šetření pohonnými hmotami, pro vozidla N1 v EU. Tato legislativa by také měla zlepšit informace dostupné spotřebitelům či perspektivním kupcům. Společný postoj, který je všeobecně v souladu s návrhem Komise, byl jednomyslně schválen Radou. Hlavními změnami návrhu Komise bylo zavedení koncepce řady vozidel a změny dat převedení a vstupu této směrnice v platnost. Název originálu: 531st Council meeting - Transport, telecommunications and energy Zdroj: Internet C/03/80 tisková zpráva 1845/03 (Tisk 80) ze dne 9. října 003 Překlad: Lidmila Zrzavecká Korektura: ODIS 4 Konvence o standardech průpravy, certifikace a sledování pro námořníky, 1978 (Konvence STCW), podle revize z r. 1995; všechny členské státy jsou účastníky této konvence. 8

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

Stanovisko Výboru regionů k:

Stanovisko Výboru regionů k: Stanovisko Výboru regionů k: - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o druhém souboru opatření Společenství k námořní bezpečnosti v souvislosti s potopením ropného tankeru Erika, - návrhu směrnice

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES. ze dne 17. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/0081 (COD) Návrh na SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obecně rozšířeném zavedení a interoperabilitě elektronických systémů silničního mýta ve Společenství (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

II. Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. dubna 2005 v Lucemburku

II. Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. dubna 2005 v Lucemburku II. Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. dubna 2005 v Lucemburku Dne 12. dubna 2005 proběhlo v Lucemburku jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 16. června 2006 Předmět: Návrh ROZHODNUTÍ

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 8. 2. 2011 2010/2235(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) Výbor pro dopravu a cestovní

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992

SMĚRNICE RADY. ze dne 19. října 1992 SMĚRNICE RADY ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice

Více

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy,

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES. ze dne 18. září 2000. o vozidlech s ukončenou životností SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

13/sv. 18. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin 244 CS Úřední věstník Evropské unie 13/sv. 18 31997R0258 14.2.1997 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 43/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 451 v konečném znění 2011/0196 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Cílem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.3.2016 COM(2016) 167 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/20/ES o pojištění majitelů lodí pro námořní nároky CS CS 1. ÚVOD Směrnice

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. února 2009 (03.02) (OR. en) 6006/09 ECOFIN 79 ENER 43 AGRIFIN 11 AGRISTR 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2015 COM(2015) 77 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA V EVROPĚ: OD ROKU 2001 SE VÝZNAMNĚ NEZVÝŠIL PODÍL TOHOTO

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 2003, kterým se potvrzují opatření oznámená Belgií podle čl. 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.5.2015 COM(2015) 195 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení (ES) č. 789/2004 o přeregistrování nákladních a osobních lodí v rámci Společenství

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IX.2006 K(2006)4215 v konečném znění Věc: Státní podpora č. N 564/2005 Česká republika Podpora ke kompenzaci ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na Labi mezi Ústím

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.07.2004 KOM(2004) 474 v konečném znění 2004/0153 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí integrovaný akční program v oblasti

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. listopadu 2008 (25.11) (OR. en) 16220/08 ENV 879 MAR 222 TRANS 423 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum

Více

NAŘÍZENÍ. L 218/2 Úřední věstník Evropské unie 19.8.2010

NAŘÍZENÍ. L 218/2 Úřední věstník Evropské unie 19.8.2010 L 218/2 Úřední věstník Evropské unie 19.8.2010 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 744/2010 ze dne 18. srpna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0406 (CNS) 10042/17 LIMITE PUBLIC FISC 129 ECOFIN 503 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Paříž, 19. října 2005 - 2 - MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, nadále jen

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.7.2004 KOM(2004) 475 v konečném znění 2004/0154 (KOD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1

2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 2002R1774 CS 07.08.2009 010.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1774/2002

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.4.2013 COM(2013) 197 final 2013/0106 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /..

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. EVROPSKÁ KOMISE D012385/02 PŘEDLOHA verze 3.00 ze dne 10. prosince 2010 Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více