MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1"

Transkript

1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum: prosinec 2015 Paré číslo:

2 SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTU: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B 1 CELKOVÁ (PŘEHLEDNÁ) SITUACE STAVBY 1:1000 B 2 SITUACE STAVBY (KOORDINAČNÍ) 1: 250 B 3 GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES 1: 500 C. STAVEBNÍ ČÁST C 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C 2.1 SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE 1:250 C 2.2 PODÉLNÝ PROFIL 1:250/25 C 2.3 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1: 50 C 2.4 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:100 C 2.5 PROPUSTEK 1: 50 C 2.6 ZÁBOR POZEMKŮ D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKLADY

3 A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 4. Členění stavby 5. Podmínky realizace stavby 6. Přehled budoucích vlastníků a správců 7. Předávání částí stavby do užívání 8. Souhrnný technický popis stavby 9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 11. Zásah stavby do území 12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 15. Další požadavky Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Fáber Vypracoval: Lubor Grund Investor: OBEC Rudník, č.p. 51, Rudník Obec: Rudník Kraj: Královéhradecký Číslo.zakázky: 308/15 Akce: Datum: prosinec 2015 Stupeň dokumentace: DSP pro stavební povolení Příloha: MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice PRŮVODNÍ ZPRÁVA Měřítko: Číslo výkresu: A

4 1. Identifikační údaje a) označení stavby Název stavby: MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Místo stavby: Pozemky p.p.č. 929/2, 907/1, st.65/2, 173/1, 173/3, 170/6, 173/6, 170/9, 175/4 vše v katastrálním území Arnultovice Kraj: Královéhradecký Stupeň dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum zpracování: prosinec 2015 Investor: Charakter stavby: b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání Obec Rudník Rudník č.p. 51, Rudník IČO: novostavba místní komunikace c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji Zodpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Tomáš Fáber, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, Litomyšl Lubor Grund, autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT IČO Antoníček HOSTINNÉ 2. Základní údaje o stavbě a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Předmětem projektu je návrh úseku místní komunikace pro dopravní obsluhu objektů pro bydlení, provoz zejména osobních automobilů, cyklistů a sdružený provoz pěších. Spočívá zejména v narovnání trasy současné vyježděné trasy napříč zatravněnými pozemky a přiblížení historické trase podél toku Čistá. Stavba zahrnuje propustek na sezonně vodnatém levém přítoku řeky Čistá. Ve střední části řešeného úseku je navržena výhybna. Řešený úsek zlepší dopravní obslužnost lokality bydlení a zokruhuje komunikaci vedenou převážně po původním pozemku komunikace p.č. 907/1. Stavba samotná představuje veřejnou dopravní infrastrukturu. Řešená stavba komunikace je řešena jako obousměrná jednopruhová komunikace šířky 3,0 m dimenzovaná pro nákladní auta hasičů a svozu odpadků skupiny N2 (velikosti 2,5*9,40 m). Komunikace bude vybavena jedním hospodářským sjezdem na p.p.č. 65/2 k č.p. 18, jedním propustkem na drobné vodoteči a výhybnou pro osobní automobily šířky 2,0 m a délky 12,0 m ve střední části řešeného úseku. Vozovka bude opatřena krytem z penetračního makadamu s živičným nátěrem v jednostranném příčném sklonu 2,5 %. Návrh nepředpokládá žádné budoucí rozšiřování či prodlužování komunikace. Osa komunikace je vedena téměř severojižním směrem, téměř souběžně s břehovou

5 hranou toku Čistá. Kopíruje původní cestu zřejmou v katastrální mapě, ovšem trasa je limitovaná stávajícím ochranným pásmem nadzemního vedení a břehovou hranou toku. Lokalita je navazující na hlavní silnici II/325 probíhající obcí Rudník a je zastavěna rodinnými domy a zemědělskými objekty. Navrhovaná komunikace navazuje na stávající mostní konstrukci na toku řeky Čistá. Komunikace připojí k dopravní infrastruktuře především majitele rodinných domů č.p. 18, č.p. 64, dále k obsluze rodinného domu na st.p. 60 a umožňuje připojení místní obslužné komunikace na p.p.č. 907/1 v majetku obce na silnici II/325. Zájmové území je poměrně rozsáhlé a je rozloženo podél toku řeky Čistá. Délka řešeného úseku činí cca 160 m. Pozemky v navržené trase stavby jsou t.č. využívány jako komunikace (v začátku a konci úseku), střední část je převážně bez aktivního využití. Na části komunikace je navážka směsi pískovce, štěrků a zeminy. Lokalita je zastavěna obytnými domy řídce, vzdálenost mezi připojovanými domy je více než 200 m. Přehled dotčených pozemků: parcela druh vlastník 929/2 Vodní plocha Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 907/1 ostatní plocha Obec Rudník, č.p.51, Rudník st.65/2 Zastavěná plocha a Helena Kasnarová, Arnultovice 18, Rudník nádvoří 173/1 trvalý travní porost Helena Kasnarová, Arnultovice 18, Rudník 173/3 Vodní plocha Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3 170/6 trvalý travní porost Vladimír Lejsek, Arnultovice 20, Rudník 173/6 ostatní plocha Vladimír Lejsek, Arnultovice 20, Rudník 170/9 trvalý travní porost Vladimír Lejsek, Arnultovice 20, Rudník 175/4 trvalý travní porost Obec Rudník, č.p.51, Rudník b) předpokládaný průběh stavby o zahájení: 6/2016 o etapizace a uvádění do provozu: - o dokončení stavby: 12 /2016 c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) Řešené území zapadá do koncepce rozvoje obce. Realizace akce je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací územním plánem obce Rudník z roku Navrhovaná stavba je dopravního charakteru a umisťována je převážně na pozemky původní komunikace. Komunikace je vedena v pasportu komunikací Obce Rudník na listu B jako 9C hnědě označená místní komunikace III. třídy koridoru stávající silnice III. třídy. Za domem čp. 20 dále pokračuje označená jako šedá - účelová komunikace. Lokalita je označená plochou růžovou jako plochy smíšené obytné, venkovské, kde je přípustné využití technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury. Stavba je tedy navržena v souladu s územním plánem. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 9/2015 pod č.j. 3077/15/OÚ ze dne

6 d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití Lokalita je navazující na hlavní silnici II/325 probíhající obcí Rudník a je zastavěna rodinnými domy a zemědělskými objekty. Navrhovaná komunikace navazuje na stávající mostní konstrukci na toku řeky Čistá. Komunikace připojí k dopravní infrastruktuře především majitele rodinných domů č.p. 18, č.p. 64, dále k obsluze rodinného domu na st.p. 60 a umožňuje připojení místní obslužné komunikace na p.p.č. 907/1 v majetku obce na silnici II/325. Zájmové území je poměrně rozsáhlé a je rozloženo podél toku řeky Čistá. Délka řešeného úseku činí cca 160 m. Pozemky v navržené trase stavby jsou t.č. využívány jako komunikace (v začátku a konci úseku), střední část je převážně bez aktivního využití. Na části komunikace je navážka směsi pískovce, štěrků a zeminy. Lokalita je zastavěna obytnými domy řídce, vzdálenost mezi připojovanými domy je více než 200 m. e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Zpracovateli dokumentace nejsou známy žádné škodlivé vlivy na životní prostředí. f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření o vztahy na dosavadní využití území Využití části území se zásadně nemění. Hlavní plochy území jsou nadále využity jako zatravněné plochy. Stavbou dojde k uvolnění zatravněných ploch vyježděnou cestou bez koncepce napříč travnatými pozemky. Navrhované využití řadí tuto lokalitu do rozšiřujícího se pásma infrastruktury. Stavba bude využívána pro místní osobní dopravu při obsluze okolních nemovitostí. Stavba zapadá do koncepce celkového řešení místních komunikací v centru obce. o vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území Návrh nepředpokládá žádné budoucí rozšiřování či prodlužování komunikace. Nejsou známy žádné plánované stavby v území s vazbou na řešenou komunikaci. o změny staveb dotčených navrhovanou stavbou V souvislosti se stavbou komunikace není třeba upravovat žádné stávající stavby. 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů V rámci projekčních prací bylo provedeno zaměření stávajícího stavu pozemku a stanoveny trasy stávajících podzemních sítí. Stavebně technický průzkum neodhalil žádné závažné nedostatky, jež by bránily uskutečnění záměru investora. Podél předmětné komunikace byl proveden stavebně technický průzkum dotčených staveb včetně polohopisného a výškopisného doměření. Geologický průzkum nebyl proveden. Pokud bude zjištěno neúnosné či jinak nevhodné podloží budou navrženy případné sanace. Výměna podloží v aktivní zóně do hloubky 0,5 m pod úrovní projektované pláně bude provedena za zhutněný a nenamrzavý materiál. Případné podrobnosti určí projektant v rámci autorského dozoru. Do prostoru s budoucí komunikace zasahuje aktivní zóna záplavového území. Hladina spodní vody se vyskytuje v oblasti především v jarním období mělce. a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby Této dokumentaci nepředcházela žádná jiná etapa dokumentace ani nebylo zahájeno

7 žádné jiné řízení. b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace Navrhovaná stavba je dopravního charakteru a umisťována je převážně na pozemky původní komunikace. Komunikace je vedena v pasportu komunikací Obce Rudník na listu B jako 9C hnědě označená místní komunikace III. třídy koridoru stávající silnice III. třídy. Za domem čp. 20 dále pokračuje označená jako šedá - účelová komunikace. Lokalita je označená plochou růžovou jako plochy smíšené obytné, venkovské, kde je přípustné využití technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury. Stavba je tedy navržena v souladu s územním plánem. c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady Mapové podklady a geodetické zaměření bylo zaměřeno oprávněným geodetem a projektantem doměřeny potřebné detaily. d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) Dopravní průzkum nebyl prováděn. e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum f) diagnostický průzkum konstrukcí g) hydrometeroologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech h) klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, indexu mrazu, smogové oblasti) Tyto údaje nebyly v rámci projekčních prací zjišťovány. Jejich užití je bezpředmětné v dané akci. i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. Území stavby není v památkové rezervaci či zóně. Stavebně historický průzkum nebylo nutné provádět. 4. Členění stavby a) způsob číslování a značení b) určení jednotlivých částí stavby c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory Stavba komunikace není nijak členěna. 5. Podmínky realizace stavby a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků Stavba komunikace nemá vazbu na jiný objekt a není podmíněna žádnou stavbou v okolí. Stavba nevyžaduje žádné přeložky stávajících sítí. b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti Stavbu bude možné realizovat plynule bez členění na dílčí fáze bez zásadních vazeb na provoz okolí. Práce budou započaty přípravou zemního tělesa a vybudováním přesypané konstrukce propustku. Propustek bude řešen v období, kdy vodoteč není příliš vodnatá a vzhledem k rychlosti výstavby nebude třeba provádět převáděcí kanál.

8 c) zajištění přístupu na stavbu Staveniště je přístupné z komunikace II/325 přes mostní konstrukci. Pro zásobování stavby těžkou dopravou nad 3,5 t se uvažuje využití přístupu z jižní části. d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy Stavba si nevyžádá žádné dopravní omezení dlouhodobějšího charakteru. Po dobu budování nové části komunikace bude nadále průjezdná stávající cesta ve východní části, která bude po realizaci zrušena a rozebrána. Pouze plocha za mostem s napojením na komunikaci II/325 bude tvořit přístupovou plochu ke stavbě a nebude možné zde parkovat v průběhu stavby. Jiná omezení se nepředpokládají. Zhotovitel stavby požádá silniční správní úřad o vydání rozhodnutí pro zvláštní užívání silnice pro stavební práce a dále bude požádáno o stanovení přechodného dopravního značení v dostatečném předstihu (min. 30 dní). 6. Přehled budoucích vlastníků a správců a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.) b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby Komunikace bude v majetku Obce Rudník a zároveň v její správě. Po realizaci dojde k majetkové změně řešené komunikace podle geometrického plánu zaměřeného po dokončení stavby se zapracováním skutečných záborů pozemků. Části dotčených pozemků budou převedeny do majetku Obce Rudník. 7. Předávání částí stavby do užívání a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby(úsek, objekt) do užívání Stavba bude uvedena do provozu jako celek. b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby Stavba bude předána do užívání najednou a kompletní. Před dokončením bude užívána pouze stavební firmou při provádění. Začátek úseku za mostem bude využíván i v průběhu stavby jako jediný přístup na st.p.č. 65/2 a k č.p Souhrnný technický popis stavby 8.1 Souhrnný technický popis uvede celkový projektový rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů. 8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro Pozemní komunikace a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová s šířkou průjezdního prostoru 3,0 m, vedená po samostatné trase.

9 b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání MÍSTNÍ KOMUNIKACE Funkční skupina C, směrově nerozdělená, obousměrná jednopruhová komunikace. Písmenný znak MO1 4/3/30. Šířka pruhu je 3,00 m s bezpečnostním odstupem 0,50 m po obou stranách. Šířka nezpevněné krajnice je 0,50 m, šířka prostoru místní komunikace je 4,00 m Výkonnost je stanovena na stupni A, stupeň úrovně kvality A. Komunikace je navržena jako obousměrná jednopruhová místní komunikace pro osobní automobily do 3,5 t dimenzovaná pro občasný provoz nákladních aut hasičů a svozu odpadků skupiny N2 (velikosti 2,5*9,40 m), cyklisty a sdružený provoz pěších. Celková délka: Šířka v koruně: 160,79 m 3,00 m Celková plocha: 482,37 m 2 Navržená skladba: ŽIVIČNÝ NÁTĚR 2x PENETRAČNÍ MAKADAM PM 100 mm ŠTĚRKODRT 0-32 ŠD 50 mm ŠTĚRKODRT ŠD 300 mm ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM 45 Mpa Celkem 450 mm Komunikace bude vybavena jedním hospodářským sjezdem na p.p.č. 65/2 k č.p. 18, jedním propustkem na drobné vodoteči a výhybnou pro osobní automobily šířky 2,0 m a délky 12,0 m ve střední části řešeného úseku. Podélný sklon a výsledné sklony ve všech místech stávající komunikace umožňují bezproblémově odvodnit komunikaci. Jízdní pás komunikace je proveden s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. parametry a zdůvodnění trasy Předmětem projektu je návrh úseku místní komunikace pro dopravní obsluhu objektů pro bydlení, provoz zejména osobních automobilů, cyklistů a pěších. Spočívá zejména v narovnání trasy současné vyježděné trasy napříč zatravněnými pozemky a přiblížení historické trase podél toku Čistá. návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací Niveleta komunikace je navržena ve shodě se stávajícím terénem. Projekt předpokládá celkově s vyrovnanou bilancí zemních prací. Niveleta komunikace se pohybuje téměř v celé trase v úrovni okolního terénu. Příprava zemního tělesa spočívá v úpravě stávajících navážek s velkými pískovci ze staveb. Větší kameny bude třeba vybrat a zemní těleso hutnit po vrstvách. Ornice je po dobu výstavby dočasně deponována na pozemku investora v dosahu staveniště. Ornice bude následně využita při konečných terénních úpravách. vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch Požadavkem investora bylo přiblížit trasu komunikace do původní trasy patrné z katastru nemovitostí a uvolnit tak pozemky uvedené především jako trvalý travní porost původnímu využití. Vše má být řešeno s nízkým rozpočtem a dále zajistit bezproblémové odvodnění a bezpečný provoz. V návrhu se podařilo zajistit všechny požadované parametry. Zejména z hlediska využitelnosti lokality bude stavba pro území přínosem.

10 8.2.2 Mostní objekty a zdi a) výčet objektů a zdí b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje (rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory) základní technické řešení a vybavení druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění postup a technologie výstavby Nejsou součástí této stavby Odvodnění pozemní komunikace Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. Podélný sklon a výsledné sklony ve všech místech stávající komunikace umožňují bezproblémově odvodnit komunikaci. Jízdní pás komunikace je navržen s jednostranným příčným sklonem 2,5%, dle ustanovení ČSN , odst Dešťové odpadní vody budou odváděny příčným sklonem (výsledným sklonem) do krajnice na stávající terén k plynulému vsakování. Množství dešťových vod odváděných do přilehlého terénu a dále do toku řeky Čistá se zásadně nemění, pouze se mění odtokový součinitel v závislosti na zpevněných plochách komunikace. V běžných podmínkách nebude odvod dešťové vody narušovat okolní pozemky. Drenážní potrubí v tělese komunikace není navrženo, odvodnění plošné drenáže pláně je vyústěno do terénu podél komunikace Tunely podzemní stavby a galerie Nejsou součástí této stavby Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení. Nejsou navržena žádná obslužná zařízení ani parkovací plochy. Ve střední části řešeného úseku je navržena výhybna dimenzovaná pro osobní automobily Vybavení pozemní komunikace a) záchytná bezpečností zařízení Nové ochranné bezpečnostní zařízení (např. trubkové zábradlí) se nenavrhuje. b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku Při návrhu stavby byl kladen důraz na zajištění bezpečnosti provozu. Celé území se nachází v lokalitě s nejvyšší povolenou rychlostí v obci 50 km/h. Zájmové území se nachází v okraji obce. V trase komunikace je vzhledem k šířkovým návrhovým prvkům navržena rychlost na 30 km/hod. Dopravní značky, svislé ani vodorovné dopravní značky se nenavrhují. c) veřejné osvětlení Součástí projektu není veřejné osvětlení. V oblasti není zřízeno veřejné osvětlení. d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace Stavba nemá významný vliv na životní prostředí, na chráněné lokality nebo ptačí oblasti. V místě stavby není znám výskyt chráněných druhů rostlin ani živočichů.

11 e) clony a sítě proti oslnění Nejsou součástí této stavby Objekty ostatních skupin objektů a) Výčet objektů: Propustek přesypaná konstrukce b) Základní charakteristiky Propustek na drobné vodoteči je navržen formou přesypaného objektu. Použita bude plechová trouba tlamovitého profilu z vlnitého plechu s antikorozní úpravou. Zásypový materiál i technologie provádění jsou striktně předepsány dodavatelem trouby. Důrazně upozorňuji na technologickou kázeň. c) Související zařízení a vybavení d) Technické řešení Úhel křížení je navržen 77. Délka propustku v ose činí 8,0 m. Světlost profilu je 1,44 m při výšce 0,97 m, plocha příčného řezu činí 1,1 m2. Podélný sklon propustku je navržen 2,5%, dno bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Zajištěna bude na nátoku i výtoku betonovým prahem s kamenným záhozem. e) Postup a technologie výstavby Důrazně upozorňuji na dodržení technologického postupu předepsaného výrobcem. Zejména zmíním kvalitu materiálu na obsyp a zásyp konstrukce a symetrické hutnění po vrstvách 200 mm. 9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby. V rámci projektové přípravy byly stanoveny trasy podzemních inženýrských sítí. Podél předmětné komunikace byl proveden stavebně technický průzkum dotčených staveb včetně polohopisného a výškopisného doměření. Stavba samotná představuje veřejnou dopravní infrastrukturu. Provedení stavby si nežádá žádné úpravy stávajících sítí technické infrastruktury. Podél předmětné komunikace byl proveden stavebně technický průzkum dotčených staveb včetně polohopisného a výškopisného doměření. Geologický průzkum nebyl proveden. Pokud bude zjištěno neúnosné či jinak nevhodné podloží budou navrženy případné sanace. Výměna podloží v aktivní zóně do hloubky 0,5 m pod úrovní projektované pláně bude provedena za zhutněný a nenamrzavý materiál. Případné podrobnosti určí projektant v rámci autorského dozoru. Do prostoru s budoucí komunikace zasahuje aktivní zóna záplavového území. Hladina spodní vody se vyskytuje v oblasti především v jarním období mělce. 10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny a) rozsah dotčení b) podmínky pro zásah c) způsob ochrany nebo úprav d) vliv na stavebně technické řešení stavby Stavba je umístěna podél nadzemního vedení NN do 1kV (bez ochranného pásma) v těsném sousedství sloupů. Z východní strany ke komunikaci dosahuje ochranné pásmo vedení, v kterém probíhá investice ČEZ. Komunikace je navržena v souběhu a s křížením podzemní sítě vodovodu s ochranným pásmem vodovodního řadu. Komunikace je umístěna

12 uvnitř souvisle zastavěné území obce (ve smyslu zákona o pozemních komunikacích). Stavba leží mimo ochranné pásmo podzemních sítí O2. Další podzemní vedení nebyla v lokalitě zjištěna. Stavba je částečně umístěna na zemědělské pozemky chráněné ZPF. Nebylo zjištěno žádné další ochranné pásmo. Stavba ani lokalita není předmětem památkové ochrany. 11. Zásah stavby do území Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou a) bourací práce Bourací práce se nevyskytují, jedná se o novostavbu. Po dokončení komunikace dojde k rekultivaci stávající cesty. Štěrkové vrstvy budou odtěženy a plocha cesty bude přehrnuta zeminou k zatravnění. b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada K pokácení je navržena vrba v prostoru u navrženého propustku. c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu Jsou prováděny v rozsahu úpravy zemní pláně, svahy malých násypů. Sejmutá ornice je použita při závěrečné úpravě terénu. Toto malé množství bude možno deponovat podél stavby. d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch Drobné svahy násypů jsou v závěru stavby ohumusovány a osety travním semenem. e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace Některé dotčené pozemky p.č. 173/1 (194,4 m2), 170/6 (71,2 m2), 170/9 (33,9 m2), 175/4 (329,7 m2), jsou vedeny v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Tato část zastavěné plochy komunikace bude vyjmuta ze ZPF. Po dokončení komunikace dojde k rekultivaci stávající cesty. Štěrkové vrstvy budou odtěženy a plocha cesty bude přehrnuta zeminou k zatravnění. f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa Žádné dotčené ani okolní pozemky neplní funkci lesa. g) zásah do jiných pozemků h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků Přeložky ani jiné úpravy nejsou součástí této stavby a není třeba v rámci stavby řešit. 12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby Určení a zdůvodnění nároků stavby na a) všechny druhy energií Bez nároku na energie b) telekomunikace c) vodní hospodářství d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování Stavba samotná představuje dopravní infrastrukturu a zapadá do koncepce organizace dopravy lokality. Parkovací plochy nejsou řešeny v rámci této komunikace. e) možnost napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) Stavba nevyžaduje žádné napojení na sítě technické infrastruktury. Dešťové vody jsou svedeny k vsakování podél komunikace. f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby Při užívání stavby nevznikají žádné odpady kromě dešťových vod.

13 13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy a) ochrana krajiny a přírody Stavba nemá významný vliv na životní prostředí, na chráněné lokality nebo ptačí oblasti. b) hluk Komunikace je navržena s návrhovou rychlostí 30 km/hod. s integrovaným provozem pěších i cyklistů. Při provozu stavby se neuvažuje nepřípustné zatížení okolí hlukem. c) emise dopravy Provozem komunikace nebude neúměrně navýšena kapacita ani zvýšení emisí v okolí. d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje Nejsou známy zdroje vody v okolí stavby. e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby Po dobu výstavby dojde k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem staveništních mechanizmů a dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější minimum. Práce budou prováděny výhradně ve dne. f) nakládání s odpady Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s právními předpisy. Jedná se zejména o tříděnou stavební suť a papírové či plastové obaly od stavebního materiálu. 14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou a) mechanická odolnost a stabilita Veškeré konstrukce jsou mechanicky odolné a stabilní. Konstrukce skladeb jednotlivých druhů komunikací jsou typizované v souladu s TP Navrhování vozovek pozemních komunikací. Svahy zemních konstrukcí jsou navrženy v bezpečných sklonech. b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.) Požárně bezpečnostní řešení objektu je zpracováno formou samostatné přílohy autorizovanou osobou. Pro provoz stavby není uvažováno požární zatížení. Řešení je v tomto ohledu bezkonfliktní. Komunikace je únosná pro požární techniku - min. 100 kn pro nejvíce zatíženou nápravu. Řeší se dle ČSN , , , Komunikace je navržena jako jednopruhová komunikace šířky 3,00 m. Navržené řešení vyhoví požadavkům požární bezpečností staveb. Podrobnosti v samostatné příloze Požárně bezpečnostní řešení jako součást Závazného stanoviska: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Souhlasné závazné stanovisko v dokladové části. c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí Projekt respektuje obecně platné hygienické předpisy. Charakter provozu nevyžaduje žádná zvláštní opatření ani technická zařízení. d) ochrana proti hluku Komunikace je navržena jako zklidněná s integrovaným provozem pěších a cyklistů. Při provozu stavby se neuvažuje nepřípustné zatížení okolí hlukem. e) bezpečnost užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) Při návrhu stavby byl kladen důraz na zajištění bezpečnosti provozu. Celé území se nachází v lokalitě s nejvyšší povolenou rychlostí v obci 50 km/h. Komunikace je řešena s návrhovou rychlostí 30 km/hod. Dopravní značky nejsou navrženy. f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.) Pro danou stavbu je bezpředmětné.

14 15. Další požadavky Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení a) užitných vlastností stavby (dodatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.) Navrhované řešení respektuje obecné požadavky na výstavbu. Veškeré použité materiály i navržené konstrukce jsou mechanicky odolné a stabilní. Stavba splňuje předepsané požadavky ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Není třeba žádat o udělení výjimky. b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby- veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba umožňuje užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ovšem vzhledem k absenci obrub či rigolů nebo jiných podélných vodících linií není řešena dle vyhlášky č. 369/2001 Sb.. c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresívní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy) Zpracovateli dokumentace nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí. d) splnění požadavků dotčených orgánů. Do projektové dokumentace byly zapracovány veškeré podmínky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů, stanovisek vlastníků a vyjádření účastníků řízení. Originály jsou doloženy v dokladové části projektu. Podmínky správců či dotčených orgánů jsou doloženy v dokladové části projektu. Jedná se zejména o vyjádření správců podzemních sítí ČEZ Distribuce, a.s., Sdělení o existenci zařízení čj. č.j ze dne , kde je popsáno, že v zájmovém území se nachází nadzemní sítě a je nutno požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. ČEZ Distribuce, a.s., stanovuje ve svém souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu el. zařízení č.j ze dne , mimo jiné, podmínky, že dodavatel uvědomí nejméně 15 dní před zahájením prací ČEZ Distrib. služby prostřednictvím zákaznické linky. MěÚ Vrchlabí, odbor ŽP; Souhrnné stanovisko č.j. ŽP/9294/ ze dne uvádí podmínky vodoprávního úřadu, zejména že v aktivní zóně záplavového území nesmí být skladován odplavitelný materiál, bude zpracovaný povodňový plán a předložený OU v Rudníkuk vyslovení souladu s povodňovým plánem obce. Smlouva o právu k umístění a provedení stavby V. Lejsek; ze dne a smlouva o právu k umístění a provedení stavby H. Kasnarová; ze dne uvádí zejména podmínku že investor do konce roku 2016 provede majetkoprávní vypořádání. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov vydal Souhlasné závazné stanovisko, čj. HSHK /2015 z bez podmínek. MěÚ Vrchlabí, odbor ŽP-ochrana ZPF vydal Závazné stanovisko-souhlas; č.j. ŽP/11306/2015 ze dne s podmínkami mimo jiné bude před započetím stavby provedena skrávka svrchních kulturních vrstev; předepsaný odvod za trvalé odnětí bude řešen podle zaměření skutečného provedení stavby před podáním žádosti o kolaudační souhlas. Státní pozemkový úřad, Praha 3 vydal vyjádření č.j. SPU /2015 ze dne a stanovuje, mimo jiné, podmínky, že investor uzavře s SPÚ před vydáním stavebního povolení nájemní smlouvu a nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu požádá o převod zastavěného pozemku. Vodárenská společnost Lánov, s.r.o.; Vyjádření ze dne , uvádí mimo jiné podmínky, že stavebník zajistí před zahájením prací vytýčení zařízení. V Hostinném v dubnu 2016

15 SEZNAM PŘÍLOH: B 1 CELKOVÁ (PŘEHLEDNÁ) SITUACE STAVBY 1:1000 B 2 SITUACE STAVBY (KOORDINAČNÍ) 1: 250 B 3 GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES 1: 500 Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Fáber Vypracoval: Lubor Grund Investor: OBEC Rudník, č.p. 51, Rudník Obec: Rudník Kraj: Královéhradecký Číslo.zakázky: 308/15 Akce: Datum: prosinec 2015 Stupeň dokumentace: DSP pro stavební povolení Příloha: MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY Měřítko: Číslo výkresu: B

16 SEZNAM PŘÍLOH: C 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C 2.1 SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE 1:250 C 2.2 PODÉLNÝ PROFIL 1:250/25 C 2.3 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1: 50 C 2.4 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:100 C 2.5 PROPUSTEK 1: 50 C 2.6 ZÁBOR POZEMKŮ 1:500 Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Fáber Vypracoval: Lubor Grund Investor: OBEC Rudník, č.p. 51, Rudník Obec: Rudník Kraj: Královéhradecký Číslo.zakázky: 308/15 Akce: Datum: prosinec 2015 Stupeň dokumentace: DSP pro stavební povolení Příloha: MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice STAVEBNÍ ČÁST Měřítko: Číslo výkresu: C

17 SEZNAM DOKLADŮ: F1 ZÁVAZNÁ STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 1. Policie České republiky, Dopravní inspektorát Trutnov Vyjádření, č.j. KRPH /Čj z Státní pozemkový úřad, hlinecká 1024/11a, Praha 3, Vyjádření, č.j. SPU /2015 ze dne MěÚ Vrchlabí, odbor rozvoje města a úz. plánování; Vyjádření k akci, č.j. ORM/10024/ ze dne MěÚ Vrchlabí, odbor ŽP; Souhrnné stanovisko č.j. ŽP/9294/ ze dne Smlouva o právu k umístění a provedení stavby V. Lejsek; ze dne Smlouva o právu k umístění a provedení stavby H. Kasnarová; ze dne Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Souhlasné závazné stanovisko, čj. HSHK /2015 z MěÚ Vrchlabí, odbor ŽP-ochrana ZPF, Závazné stanovisko-souhlas; č.j. ŽP/11306/2015 ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Povodí Labe s.p. a Obec Rudník ze dne Povodí Labe s.p., V. Nejedlého 951, 50003, Hradec Králové; Stanovisko č.j.. ze dne F2 STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 11. Vyjádření o existenci sítě CETIN; č.j /16 ze dne RWE Povolení stavby-stavební režim; č.j.: ze dne Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s.; č.j ze dne Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ ICT Services a.s.; č.j ze dne ČEZ Distribuce, a.s. Souhlas s umístěním a prováděním činnosti v ochr.pásmu; č.j.: ze dne T Mobile, a.s.; Vyjádření a stanovení podmínek; č.j. E22967/15 ze dne České radiokomunikace, a.s.; Vyjádření o podzemních sítích; č.j ze dne Vodárenská společnost Lánov, s.r.o.; Vyjádření č.j.: Str/2015 ze dne F3 DOKLAD PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU PROKAZUJÍCÍ SHODU VLASTNOSTÍ VÝROBKU, KTERÝ PLNÍ FUNKCI STAVBY, S POŽADAVKY NA STAVBU PODLE 156 STAVEBNÍHO ZÁKONA NEBO TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBCE NEBO DOVBOZCE, POPŘÍPADĚ DALŠÍ DOKLAD, Z NĚHOŽ JE MOŽNÉ OVĚŘIT DODRŽENÍ POŽADAVKŮ NA STAVBY Netýká se této stavby. F4 GEODETICKÝ PODKLAD PRO PROJEKTOVOU ČINNOST ZPRACOVANÝ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 19. Geodetické práce Jan Vaněk; Mapový podklad pro projekt komunikace; ze dne F5 OSTATNÍ STANOVISKA, VYJÁDŘENÍ, POSUDKY A VÝSLEDKY JEDNÁNÍ VEDENÝCH V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 20. Kopie mapy katastru nemovitostí 1: Výpis z katastru nemovitostí Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Fáber Vypracoval: Lubor Grund Investor: OBEC Rudník, č.p. 51, Rudník Obec: Rudník Kraj: Královéhradecký Číslo.zakázky: 308/15 Akce: Datum: duben 2016 Stupeň dokumentace: DSP pro stavební povolení Příloha: MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice DOKLADY Měřítko: Číslo výkresu: F

18 OBSAH: a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel, c) zásady návrhu zařízení staveniště, d) návrh postupu a provádění výstavby, e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání), f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace), g) možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady), h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy), i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí, j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm, l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Fáber Vypracoval: Lubor Grund Investor: OBEC Rudník, č.p. 51, Rudník Obec: Rudník Kraj: Královéhradecký Číslo.zakázky: 308/15 Akce: Datum: prosinec 2015 Stupeň dokumentace: DSP pro stavební povolení Příloha: MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Měřítko: Číslo výkresu: E

19 Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby je tato příloha zpracována pouze formou technické zprávy. a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, V prostoru stavby bude část pozemku p.č. 907/1 a 175/4 v katastrálním území Arnultovice sloužit pro zázemí stavby a mobilní buňku a pro odstavení mechanizmů. Jedná se o část pozemku při začátku úseku u mostu s napojením na komunikaci II/325a pak u konce úseku s napojením na stávající komunikaci v jižní části. Stavební pozemek umožňuje bezproblémové zařízení staveniště s dostatečným prostorem pro skladování materiálů. Projekt předpokládá osazení drobných ocelokolen pro skladování materiálů a nářadí. Jako sociální zařízení bude využívána mobilní buňka a chemické mobilní WC. Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Speciální odvodnění části pozemku s umístěným ZS není řešeno vzhledem k malému rozsahu a krátké době použití. Díky konfiguraci terénu i charakteru stavebních prací jsou opatření pro odvodnění staveniště bezpředmětné a úpravy k odvodnění se nenavrhují. b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel, Obvod staveniště je dán vnějšími hranami úprav komunikace, patami a hranami svahů. c) zásady návrhu zařízení staveniště, V tomto případě je zařízení staveniště velice jednoduché a krátkodobé a není třeba řešit dlouhodobější koncepci využití. d) návrh postupu a provádění výstavby, Stavba bude vytýčena oprávněným geodetem, bude shrnuta ornice v tl. 0,1 m ornice a 0,1 m podorničí a deponována v jižní části pozemku mimo staveniště. V předstihu bude proveden propustek z přesypané konstrukce. Po vytvoření zemního tělesa a zhutnění zemní pláně bude provedena plošná drenáž a následně kryt vozovky s odvodněním. e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání), Stavba neobsahuje žádné objekty, které by bylo třeba předčasně užívat. Přesypaný propustek bude proveden v předstihu před vlastní stavbou a stávající cesta s přemostěním vodoteče betonovým panelem bude v provozu do dokončení stavby. f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace), Napájecí body vody a el. energie nebude řešen. Zhotovitel si zajistí v rámci svých technologických možností. g) možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady), Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s právními předpisy. Jedná se zejména o papírové či plastové obaly od stavebního materiálu. Po dobu výstavby dojde k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem staveništních mechanizmů a dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější minimum. Práce budou prováděny výhradně ve dne. h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy), Stavební pozemek je přímo přístupný z veřejné komunikace a není nutné provádět jeho úpravy. Příjezd na pozemek je zajištěn přes most v začátku úseku z asfaltové komunikace II/325 a pak z jižní části z konce úseku po stávající místní komunikaci. Jako staveništní cestu bude možné využívat stávající cestu v západní části, která bude na závěr stavby rozebrána a plochy rekultivovány. i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí, Pozemek není oplocen. Bude nutné řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a

20 výstražné tabule usměrňující pohyb veřejnosti v prostoru stavby a dbát na jejich respektování. j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření Při výstavbě bude pamatováno na maximálně možné vyloučení prašnosti. Při realizaci nesmí docházet k znečištění veřejných komunikací. k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm, Stavba nevyžaduje uzavírky ani objížďky jiných komunikací. Řešená komunikace dočasně vyloučí provoz při začátku úseku k objektu č.p. 18. Zásobování této nemovitosti bude řešeno provizorně mezi etapami prací. l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na stavbě budou dodržována obecná ustanovení Zákona 309 ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dále budou dodržovány navazující předpisy, zejména nařízení vlády č. 494/2001 Sb., 495/2001 Sb., 101/2005 Sb., 262/2005 Sb., 591/2006 Sb. Při výrobní přípravě zhotovitel stavby vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ svých zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou službu, policii, IBP apod. Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. V Hostinném v dubnu 2016

21 Obsah: a) identifikační údaje objektu b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.) d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace g) návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu i) vazba na případné technologické vybavení j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Fáber Vypracoval: Lubor Grund Investor: OBEC Rudník, č.p. 51, Rudník Obec: Rudník Kraj: Královéhradecký Číslo.zakázky: 308/15 Akce: Datum: prosinec 2015 Stupeň dokumentace: DSP pro stavební povolení Příloha: MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Měřítko: Číslo výkresu: C 1.1

22 a) identifikační údaje objektu Název stavby: MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Místo stavby: p.p.č. 929/2, 907/1, st.65/2, 173/1, 173/3, 170/6, 173/6, 170/9, 175/4 vše v katastrálním území Arnultovice Kraj: Královéhradecký Stupeň dokumentace: projekt pro stavební povolení Datum zpracování: prosinec 2015 b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Předmětem projektu je návrh úseku místní komunikace pro dopravní obsluhu objektů pro bydlení, provoz zejména osobních automobilů, cyklistů a pěších. Spočívá zejména v narovnání trasy současné vyježděné trasy napříč zatravněnými pozemky a přiblížení historické trase podél toku Čistá. Stavba zahrnuje propustek na sezonně vodnatém levém přítoku řeky Čistá. Ve střední části řešeného úseku je navržena výhybna. Řešený úsek zlepší dopravní obslužnost lokality bydlení a zokruhuje komunikaci vedenou převážně po původním pozemku komunikace p.č. 907/1. Stavba samotná představuje veřejnou dopravní infrastrukturu. Řešená stavba komunikace je řešena jako obousměrná jednopruhová komunikace šířky 3,0 m dimenzovaná pro nákladní auta hasičů a svozu odpadků skupiny N2 (velikosti 2,5*9,40 m). Komunikace bude vybavena jedním hospodářským sjezdem na p.p.č. 65/2 k č.p. 18, jedním propustkem na drobné vodoteči a výhybnou pro osobní automobily šířky 2,0 m a délky 12,0 m ve střední části řešeného úseku. Vozovka bude opatřena krytem z penetračního makadamu s živičným nátěrem v jednostranném příčném sklonu 2,5 %. Návrh nepředpokládá žádné budoucí rozšiřování či prodlužování komunikace. c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.) V rámci projekčních prací bylo provedeno zaměření stávajícího stavu pozemku a stanoveny trasy stávajících podzemních sítí. Stavebně technický průzkum neodhalil žádné závažné nedostatky, jež by bránily uskutečnění záměru investora. Podél předmětné komunikace byl proveden stavebně technický průzkum dotčených staveb včetně polohopisného a výškopisného doměření. Geologický průzkum nebyl proveden. Pokud bude zjištěno neúnosné či jinak nevhodné podloží budou navrženy případné sanace. Výměna podloží v aktivní zóně do hloubky 0,5 m pod úrovní projektované pláně bude provedena za zhutněný a nenamrzavý materiál. Případné podrobnosti určí projektant v rámci autorského dozoru. Do prostoru s budoucí komunikace zasahuje aktivní zóna záplavového území. Hladina spodní vody se vyskytuje v oblasti především v jarním období mělce. d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby Stavba není členěna na další stavební objekty. e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů Součástí stavby je výhybna pro osobní automobily šířky 2,0 m a délky 12,0 m ve střední části řešeného úseku. Její dimenze vychází z ČSN Celý řešený úsek je přehledný a jeho řešení vyhoví také pro nákladní auta hasičů a svozu odpadků skupiny N2 (velikosti 2,5*9,40 m).

23 f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace Podélný sklon a výsledné sklony ve všech místech stávající komunikace umožňují bezproblémově odvodnit komunikaci. Jízdní pás komunikace je navržen s jednostranným příčným sklonem 2,5%, dle ustanovení ČSN , odst Dešťové odpadní vody budou odváděny příčným sklonem (výsledným sklonem) do krajnice na stávající terén k plynulému vsakování. Množství dešťových vod odváděných do přilehlého terénu a dále do toku řeky Čistá se zásadně nemění, pouze se mění odtokový součinitel v závislosti na zpevněných plochách komunikace. V běžných podmínkách nebude odvod dešťové vody narušovat okolní pozemky. Drenážní potrubí v tělese komunikace není navrženo, odvodnění plošné drenáže pláně je vyústěno do terénu podél komunikace. Povrchové vody ze zpevněných ploch budou svedeny k vsakování podél komunikace tak, aby se odtokové poměry v oblasti výrazně nezměnily. Kanalizační potrubí nebude navrženo. Dle územního plánu je v lokalitě vyhlášeno záplavové území Q 100 na levém břehu těsně sousedícího toku Čisté. Dle vyjádření Povodí Labe s.p. nesmí dojít k navýšení stávající nivelety terénu protože komunikace je navržena v aktivní zóně záplavového území. g) návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku Dopravní značky nejsou navrženy. h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu Stavbu bude možné realizovat plynule bez členění na dílčí fáze bez zásadních vazeb na provoz okolí. Konstrukce přesypaného propustku bude proveden v předstihu před vlastní stavbou a stávající cesta s přemostěním vodoteče betonovým panelem bude v provozu do dokončení stavby. i) vazba na případné technologické vybavení Nejsou navržena ani instalována žádná technologická vybavení. j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů Statické výpočty nejsou součástí návrhu. V rámci návrhu komunikace nebylo třeba dimenzovat žádnou novou konstrukci. Při návrhu bylo postupováno především v souladu s následujícími podklady: ČSN Projektování místních komunikací TP 170-Navrhování vozovek pozemních komunikací k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba umožňuje užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ovšem vzhledem k absenci obrub či rigolů nebo jiných podélných vodících linií není řešena dle vyhlášky č. 369/2001 Sb.. V Hostinném v dubnu 2016

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ Objednatel: Zpracovatel: Arch. číslo: Město Klimkovice Lidická 1, 742 83 Klimkovice UDIMO,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Zodp. projektant Ing. S. Janák Datum 12.2011 Investor Místo Hostinné Město Hostinné Vypracoval Zak.č. 013/11-P Kraj Královéhradecký DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A.

Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A. ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. DVZ Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS

kraj: Ing. Jan Fiala vypracoval: kontroloval: datum: 08 2013 Ing. Jan Fiala DSP + VD-ZDS - Souřadnicový systém S-JTSK - Výškový systém Bpv 03 02 01 ZMĚNA POPIS DATUM objednatel: PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice kraj: Pardubický MÚ/OU: Králíky stupeň utajení: bez utajení

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.03.2012 ČJ.: MUMI 2985/2012 SP.ZN. 226/2012 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV věc: TEXTOVÁ ČÁST - akce: ÚZEMNÍ STUDIE ZÁSTAVBA RD, ROMANOV katastrální území Mšeno ÚDAJE O POŘIZOVATELI POŘIZOVATEL: MĚSTO MĚLNÍK, ODBOR VÝSTAVBY A ROZVOJE ADRESA: NÁMĚSTÍ MÍRU 51, 276 01 MĚLNÍK TEL:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ JIMRAMOV DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ B. Průvodní zpráva Obsah: 1. Charakteristika území a stavebního pozemku... 2 2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání... 4 3. Orientační údaje stavby... 5 1 1.

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Revize Popis Datum Schválil

Revize Popis Datum Schválil 6 5 4 3 2 1 Revize Popis Datum Schválil ČLEN SKUPINY Ústředí Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4; www.hydroprojekt.cz; praha@hydroprojekt.cz www.swecogroup.com VYPRACOVAL Mgr. Stehlík HIP Ing. Marták T.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

KŇOVICE - LOKALITA Z12

KŇOVICE - LOKALITA Z12 KŇOVICE - LOKALITA Z12 ÚZEMNÍ STUDIE POŘIZOVATEL : ZHOTOVITEL : Městský úřad Sedlčany Odbor výstavby a územního plánování nám. T.G.Masaryka 32 264 01 Sedlčany pro Obec Kňovice, Kňovice 6, 264 01 Sedlčany

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Č.J.: SPIS.ZN.:: HLUC/41837/2015/OSH/LA 47295/2014/ODaSH/LA *MUKRP003ADCK* NUKRP003ADCK Evfcfeatfti

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 3. Situace - technická infrastruktura 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Ing.Pavel Lexa, Mnichovka

Více

ODBOR DOPRAVY V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

ODBOR DOPRAVY V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.2.2014 SPIS. ZN.: SZ MMHK/031805/2014 OD1/Vla MMHK/043528/2016 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Ing. Kateřina Vlachá 495 707 815 Katerina.Vlacha@mmhk.cz DLE

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava. : Zoologická zahrada Ostrava Michálkovická 197, Ostrava

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava. : Zoologická zahrada Ostrava Michálkovická 197, Ostrava Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Zakázkové číslo : ZOO 4908 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název stavby : Návštěvnické centrum středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava Investor : Zoologická zahrada Ostrava

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice www.ceskaskalice.cz Č.j. MUCS/130/2016/VÝST/Ře Vyřizuje: Martin Řehák Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 370 49 České

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality

Obsah: 1. Identifikační údaje stavby. Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel. 2. Charakteristika lokality Obsah: 1. Identifikační údaje stavby Název stavby Místo stavby Investor Projektant Charakteristika stavby a její účel 2. Charakteristika lokality Stávající stav Údaje o pozemcích 3. Provedené průzkumy

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více