1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE INTERIÉRU NECHVÍLOVA. Údaje o stavbě. Zpracovatel dokumentace. Investor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE INTERIÉRU NECHVÍLOVA. Údaje o stavbě. Zpracovatel dokumentace. Investor"

Transkript

1 1.1 NECHVÍLOVA CÍLEM DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY VČETNĚ ODBORNÉHO ODHADU INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A DOKUMENTACI PRO OHLÁŠENÍ STAVBY. SOUČÁSTÍ ZPRÁVY JSOU TAKÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PRÁCE A ČINNOST ZHOTOVITELE A POŽADAVKY NA KVALITU PROVEDENÍ. Údaje o stavbě Byt 3+1 ul. Nechvílova 1841 Praha 4, Chodov Zpracovatel dokumentace Ing. Arch. Katerini Duničková ul. ČSA 1029 Bohumín, IČO: Investor Lucie Navrátilová ul. Nechvílova 1841 Praha 4, Chodov 1. ÚČEL OBJEKTU Stávající účel bytového domu zůstane i po stavebních úpravách nezměněn. Návrh rekonstrukce bytu řeší dispoziční úpravy bytu v osmipodlažním podsklepeném panelovém domě. Panelový dům se nachází na ulici Nechvílova 1841, Praha 4 Chodov. 2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ Zamýšlené stavební úpravy nepřinesou změnu v architektonickém vzhledu celé budovy. Dojde pouze k dispozičním změnám v jednom bytě. Z bytu 3+1 bude propojením dvou místností vytvořen byt 3+kk s koupelnou a samostatným wc. Budou propojeny místnosti původní kuchyně a obývacího pokoje. V místnosti nově vzniklého obývacího pokoje a stávající chodby bude položena nová vinylová podlaha. Stávající samostatné wc a koupelna budou rekonstruovány. Koupelna bude rozšířena o prostor přilehlé komory. Pokoje č. 5 a č. 6 budou nově vymalovány. V pokoji č. 6 bude položena původní laminátová podlaha z obývacího pokoje. Připojení vody a odpadů nových koupelen a nové kuchyně bude navazovat na stávající instalační šachty. Kuchyňská linka a vestavné skříně nejsou součástí projektu. Pro kuchyň bude provedena příprava instalací. Rozsah stavebních úprav se nedotýká oblasti souvisejících s užíváním objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 3. ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 1

2 Dům je součástí panelové zástavby na ulici Nechvílova. Byt se nachází v osmém posledním nadzemním podlaží. Orientace oken bytu v domě je ve směru západ-východ. 4. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí i výplní otvorů se tímto návrhem nemění, protože nebyly součástí zadání. 5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Objekt je součástí řady domů stejného konstrukčního uspořádání i výšky na ulici Nechvílova. Byt se nachází v osmém posledním nadzemním podlaží. Bytový dům dům je typizované soustavy VVÚ ETA (montovaný konstrukční systém). Stropní konstrukce jsou tvořeny dutinovými železobetonovými panely. NOVÉ SVISLÉ KONSTRUCE Část svislých konstrukcí (panelová příčka, umakartové jádro) bytu bude v rámci dispozičních změn odstraněna a nahrazena novými. Jedná se o nové příčky z lehčených cihel na vápenocementovou maltu. Pro bourací práce bude použito řezání diamantovou technikou a jádrového vrtání. Pro bouraní železobetonových konstrukcí nesmí být použito bouracích kladiv! Vybouraný materiál nesmí být hromaděn na jednom místě na stropních konstrukcích, aby nebyla překročena únosnost stropních konstrukcí. Při bouracích pracích musí být dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE TAKÉ STATICKÝ POSUDEK, JENŽ OVĚŘUJE PROVEDENÍ NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV, DETAILNĚ POPISUJE STÁVAJÍCÍ STAV A STANOVUJE PODMÍNKY A ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV. POSUDEK JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE! UŽITKOVÉ PLOCHY MÍSTNOSTÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI Místnost č. 0.1 Obývací pokoj s kuchyňským koutem 30,73 m 2 Místnost č. 0.2 Předsíň 8,56 m 2 Místnost č. 0.3 Koupelna 4,52 m 2 Místnost č. 0.4 Toaleta 1,24 m 2 Místnost č. 0.5 Ložnice 12,28 m 2 Místnost č. 0.6 Pokoj 13,13 m 2 Místnost č. 0.7 Lodžie 5,46 m 2 BYT CELKEM: 70,46 m 2 IZOLACE Mimo stěrkové hydroizolace použité v souvrství podlahy nově navržené koupelny a toalety budou použity hydroizolační stěrky okolo vany do výšky stropu a vč. soklu stěn nové koupelny. PODLAHY Původní nášlapné vrstvy podlah se odstraní, plochy po vybouraných příčkách se doplní betonovou mazaninou a poté se v celém rozsahu překryjí novou vrstvou lepenou vinylovou podlahou. V hygienických místnostech bude položena keramická dlažba včetně hydroizolační stěrky. Stav původní laminátové podlahy v obývacím pokoji bude posousen během demontáže a v případě vyhovujícího stavu bude použita do pokoje č. 6. 2

3 Podlahy budou položeny firmami doporučeným způsobem pro jednotlivé materiály. Pod laminátovou podlahu bude použita zvuková izolace pod celou plochou. OSTATNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY Na vnitřních plochách po dozdívkách a na plochách nově provedených příček bude provedena vnitřní štuková omítka, popř. doplněn keramický obklad na jádrové omítce podle charakteru místnosti. Veškeré lišty budou v materiálu leštěná nerez. Obklad za kuchyňskou linkou je součástí dodávky kuchyně. Nové vedení elektroinstalace a rozvody vody či odpady bude provedeno pod omítkou v drážkách. V celém bytě se předpokládá provedení malby otěruvzdornou bílou barvou s min. bělostí 82%, přebroušení a vyspravení podkladu, aby byl sjednocen podklad na stejnou zrnitost. VÝPLNĚ OTVORŮ Okna jsou již vyměněná za nová plastová bílé barvy. Do hygienických místností a obývacího pokoje budou instalovány nové dveře. Vstupní dveře budou nově očalouněny. U stávajících dveří do pokojů budou vyměněny dveřní křídla a zárubně budou barevně sjednoceny s ostatními dveřmi. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Stávající zdroj tepla včetně otopných těles zůstane zachován. ELEKTROINSTALACE Byt je v současné době napojen na páteřní rozvod elektro v domě. Elektroinstalace zůstane stávající, budou provedeny jen malé změny v místnostech koupelny a obývacího pokoje. Veškeré stávající vedení v lištách bude odstraněno a zasekáno do zdi popřípadě vedeno v podlaze. Veškeré kryty a rámečky spínačů a zásuvek budou vyměněny. V případě nevyhovujícího stavu zásuvky nebo spínače bude prvek kompletně vyměněn. Nové rozvody budou umístěny pod omítkou. Přesné vedení rozvodů v místě panelových příček bude řešeno na stavbě po konzulatci se stavebníkem. Na závěr bude provedena revize. VZDUCHOTECHNIKA Rekonstruovaná koupelna a WC budou jako ve stávajícím stavu nuceně větrány v podtlakovém režimu samostatným VZT potrubím vedeným do stávající stoupačky VZT v instalačním jádře. Vývod v koupelně sa v toaletě bude ukončen plastovou mřížkou (spínání vypínačem). Odvětrání kuchyně se nemění. ZDRAVOTECHNIKA V bytě budou provedeny nové rozvody vody (teplá, studená, případně cirkulační) v plastovém potrubí (PPR) a s izolací (např.tubolit) s napojením na stávající rozvody. Odpady budou provedeny rovněž v plastu (HT). Nové rozvody budou podrobeny tlakové zkoušce, o které bude sepsán protokol. DODRŽENÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU Byly splněny veškeré požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu. Stavba je již z minula napojena přípojkami na zdroj pitné vody, elektrickou energii, teplo a zařízení pro zneškodňování odpadních vod. Stavební úpravy a práce jsou navrženy tak, aby nenarušovali životní prostředí a splňují základní požadavky, kterými jsou: 1. mechanická odolnost a stabilita 2. požární bezpečnost 3. ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 4. ochrana proti hluku 3

4 5. bezpečnost při užívání 6. úspora energie a ochrana tepla POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel. Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních. Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. V případě nesouladu předpokládaného tvaru nebo materiálu stávajících nosných konstrukcí a skutečného stavu zjištěného na stavbě je nutno konzultovat nově navrženou konstrukci s projektantem, též v případě pochybnosti o jiném statickém působení konstrukcí než je v projektu předpokládáno. 5. OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PRÁCE A ČINNOST ZHOTOVITELE A POŽADAVKY NA KVALITU 5.1. OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PRÁCE A ČINNOST ZHOTOVITELE Veškeré práce musí být prováděny autorizovanou firmou dle technologických předpisů výrobců jednotlivých systému a platných ČSN. V PD UVEDENÉ ÚDAJE A POPIS CHARAKTERIZUJÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRVKŮ A KONSTRUKCÍ Do díla budou zahrnuty veškeré výkony nezbytné pro úplné a bezvadné provedení projektovaných stavebních prací při splnění uvedeného referenčního standardu a parametrů. Dodavatel zohlední nabízené konkrétní technické řešení a provede související vlastní stanovení technologických postupů a případné dopracování vlastní zhotovitelské dokumentace jednotlivých konstrukcí v podrobnosti dílenské dokumentace. Výrobky uvedené v projektu jsou uvažovány jako technický nebo vzhledový standard a mohou být nahrazeny materiály stejné nebo vyšší kvality po odsouhlasení architekta a investora. Projektová dokumentace v tomto stupni a rozlišení nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování. Vzorkování: Všechny viditelné konstrukce, materiály, výrobky a viditelné koncové prvky technického zařízení budovy včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení a vybrané ostatní výrobky a materiály musí být protokolárně vzorkovány a odsouhlaseny Architektem z titulu autorského dozoru projektanta (dále jen AD ) a investora. U atypických konstrukcí jednorázově použitých lze jako vzorek uznat podrobnou dílenskou dokumentaci a fyzický vzorek povrchové úpravy. U vícenásobně a opakovaně použitých atypických konstrukcí bude přednostně požadováno fyzické provedení skutečné konstrukce včetně finální povrchové úpravy a barevného řešení. Drobné typové (hotové) výrobky a materiály budou vzorkovány fyzicky vzorkem dodaným na stavbu. Rozměrné výrobky nebo obecně známé výrobky a materiály, kde je předem zřejmý vzhled a povrchová úprava včetně barevného řešení, lze vzorkovat pouze odsouhlasením technického nebo katalogového listu výrobce. Dodavatel stavebních prací ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla objednateli (investorovi) k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých případně poškozených částí. Tyto práce a materiály nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Výrobci jednotlivých materiálů a zařízení jsou ve specifikaci uvedeni jako referenční s cílem stanovit měřítko kvality. Případná záměna za jiného výrobce je možná, je třeba ji však v nabídce specifikovat a podléhá písemnému schválení AD a objednatele. 4

5 V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit AD a objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu. Řádným provedením se rozumí splnění veškerých požadavků kladených na dílo příslušnou smlouvou včetně všech jejích příloh. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí. Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. V případě chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro Objednatele. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky týkající se BOZP, požární ochranu dle zákona 133/2985Sb ve znění pozdějších předpisů. POŽADAVKY NA KVALITU BOURACÍCH PRACÍ A STATICKÝCH ÚPRAV Obsahem dodávky jsou veškeré bourací práce, demontáže. Obsahem dodávky je rovněž doprava, uložení na skládku, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi a veškeré neuvedené související práce a dodávky potřebné k řádnému provedení. Všechny práce je nutné realizovat v souladu s tímto projektem a statickým posudkem. Při provádění veškerých prací je třeba pracovat v souladu se zák.č.309/2006 Sb a nařízením vlády 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a souvisejících ustanovení. V případech, kdy to povaha prací vyžaduje, je třeba provádět provizorní zabezpečující konstrukce. Mechanizace musí být volena tak, aby nedocházelo k narušování přilehlých konstrukcí. Vlivem bouracích prací nesmí v žádném případě dojít k narušení statiky objektu! Dodavatel stavby zajistí manipulaci se všemi vzniklými odpady dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin. Za dodržování bezpečnosti práce odpovídá v plném rozsahu dodavatel. POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PROVEDENÍ SVISLÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ Obsahem dodávky jsou veškeré zděné konstrukce. Dodávka vždy včetně kotvení příček, kompletačních prvků omítek (lišty, utěsnění apod.). Obsahem dodávky je rovněž doprava a provádění zděných konstrukcí, včetně zajištění návazností na okolní konstrukce. Součástí dodávky zděných konstrukcí a omítek je veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků. Dodávkou tohoto souboru jsou především: příčky, včetně doplňkových prvků jako překlady apod. podezdění a podchytávky vyplnění spáry mezi stropem a příčkou, založení na hrubou podlahu provedení definovaných prostupů pro výplně otvorů, montážních otvorů, průchod instalací včetně zajištění nadpraží. Stavební začištění prostupů po provedení instalací Systémové překlady Pro provádění zděných konstrukcí platí obecně závazné normové předpisy a technologické postupy výrobců jak vlastních zdících materiálů, tak navazujících povrchových úprav, a to samostatně i ve vzájemné kombinaci. Každou konstrukci je nutno uvažovat jako jeden agregovaný celek, složený z jednotlivých vrstev různého charakteru, tzn., že pro vlastní hrubé zdivo jsou limitující parametry a omezující požadavky nejen z pozice hrubého zdiva, ale i z pozice dalších vrstev, např. povrchových úprav. 5

6 Výsledné hodnoty konstrukce jako celku z pohledu stavební fyziky, statiky a architektonického vzhledu se důsledně vztahují ke konstrukci jako celku. POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ Obsahem dodávky je dodávka a provedení SDK podhledů, včetně jejich návaznosti na ostatní konstrukce. Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace. Dodávkou tohoto souboru jsou mimo jiné: SDK podhledy Lemovací a ukončovací lišty Začištění otvorů kolem instalací a příprava pro aplikací požárních ucpávek Provedení výřezu a ztužení pro osazení svítidel, VZT výustek Systémové instalační prvky pro ukotvení jednotlivých zařízení POPIS: Pro veškeré SDK konstrukce budou použity pouze ucelené, kompletní a certifikované systémy, včetně všech kompletačních, kotevních, instalačních a doplňujících prvků pro daný systém, aplikované dle technologických předpisů jednotlivých výrobců. Akustické požadavky: Pro splnění akustických požadavků na jednotlivé typy SDK konstrukcí je předepsáno dodržení hodnot dle ČSN , ostatních příslušných norem a vyhlášek. Požadavky z hlediska PO: Pro splnění požadavků z hlediska PO na jednotlivé typy SDK konstrukcí je předepsáno dodržení hodnot uvedených v části PBŘS a ostatních normách a vyhláškách. Podhledy: Obecně: Veškeré konstrukce podhledů budou provedeny ve vysoké rovnosti prvků 1,0mm na délku U podhledu dotažení ke stěně bude bez viditelné spáry /ostrý úhel 90 /, roh bude zatmelen a dokonale přebroušen. POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ OMÍTEK Před zahájením prací bude dodavatelem provedena kompletní revize nových podkladů. Součástí dodávky omítek je i vlastní příprava podkladu. Dodavatel v rámci svého plnění ověří rovinnost podkladu, provede přípravu podkladu i spar tak, aby byly splněny jednak technologické postupy odpovídající navrženému systému a také, aby byly splněny požadavky na finální provedení. Před zahájením prací bude provedena vizuální kontrola podkladu. Podklad mimo jiné nesmí obsahovat mokrá místa, výkvěty nebo jiné nečistoty, podklad nesmí být zaprášený, promrzlý nebo se nesmí drolit, musí být dostatečně drsný, rovnoměrně nasákavý a nesmí být vodoodpudivý. Dále bude provedena kontrola savosti podkladu, na základě kterého bude dodavatelem provedena případná příslušná penetrace a to včetně příslušné technologické pausy. Vzájemné přechody materiálů budou vyztuženy armovací sítí odolnou proti alkáliím s minimálním přesahem 50mm. Během tuhnutí je nutné chránit omítnuté plochy před vysokými teplotami (umělé vytápění, přímé sluneční záření) a mrazem. Pro následnou úpravu nátěry, nástřiky, apod. musí být omítka zcela vyschlá. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Součástí dodávky omítkových systémů jsou také dilatační lišty a výztužné rohové podomítkové lišty. Rohové lišty budou v provedení pro přemalbu hrany, budou kotveny k hrubému zdivu. Vnitřní omítky budou prováděny výhradně v uzavřených temperovaných prostorech o teplotě +5 C a vyšší.tato teplota se bude udržovat po dobu 2-3 dnů před začátkem omítání, a po dobu nanášení a vysychání omítky. Přímé vyhřívání omítky není přípustné. Povrch omítek nesmí vykazovat puchýře, pecky ani trhliny, mimo vlasových trhlin vzniklých smrštěním malty. Veškeré vizuální a technické závady musí být odstraněny před prováděním následných prací - Malby, nátěry. Vrstva omítky musí být pevně spojena s podkladem a nesmí se odloupávat. Nátěry: Obecné předpoklady provádění: Nesmí být přidávány jakékoli jiné materiály Čerstvě omítnuté plochy chránit proti rychlému vysušení. 6

7 Teplota vzduchu a podkladu musí být během zpracování a tuhnutí větší než +5 C.pokud technologický předpis nestanoví jinak Jednotlivé vrstvy nanášet v max. povolených tloušťkách Dodržovat zrání jednotlivých etap sanačního systému Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. barvu je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem. Ověřovaní jakosti: Pří provádění musí být dodrženy mezní odchylky dle normových hodnot Bude provedená vizuální kontrola struktury a barevnosti Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v České republice. POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ PODLAH Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace. Obecně Podlahy budou provedeny tak, aby byly zajištěny požadavky dle současných norem a to především rovinnost, vzhled, stálobarevnost, statické a mechanické vlastnosti, tvrdost, skluznost, nasákavost, tepelně technické vlastnosti, akustické vlastnosti, odolnost proti chemickým látkám, požární bezpečnost, hygienické požadavky a čistitelnost. Podkladní konstrukce musí být provedeny v souladu s technologickými podmínkami (včetně rovinnosti) podlahových konstrukcí a platných ČSN. Podklad vyčištěn tlakovým vzduchem a bude tvořit jednolitou plochu. IZOLACE Obsahem dodávky jsou izolační systémy stavby (tepelný, akustický, hydroizolační), včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro aplikaci izolace. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž izolací, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na ostatní návazné konstrukce objektu (dělící konstrukce, ). Součástí dodávky jednotlivých izolačních konstrukcí je rovněž veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace. AKUSTICKÉ IZOLACE Rozsah akustických izolací je dán příslušnými normami a vyhláškami a dále akustickými studiemi. Kročejové izolace podlah musí být provedeny plnoplošně v minimální tl. odpovídají bezpečnému zamezení přenosu kročejového hluku. Nikde nesmí dojít ke přímému kontaktu konstrukcí, nebo kontaktu rozvodů a konstrukcí apod. POŽADAVKY NA KVALITU PRACÍ PRO PROVEDENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ Provedení keramických obkladů musí odpovídat požadavkům ČSN a ČSN Podkladní vrstvy pod obklady jsou zděné stěny s omítkou, SDK konstrukce a železobetonové monolitické konstrukce. Obsahem dodávky je rovněž doprava, zajištění návazností na okolní konstrukce, veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, zaměření stavební připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace, včetně úpravy podkladu. Dodávkou tohoto souboru jsou především: Keramické obklady Spárovací hmoty Lepící malta 7

8 Hydroizolace pod obklad Penetrační nátěry Rohové a ukončující lišty Těsnící provazce a tmely Utěsnění zařizovacích předmětů sociálního zařízení po jejich montáži trvale pružným silikonovým tmelem Stavební přípomoce při instalaci sanity, držáků, truhlářských nebo zámečnických prvků atp. Vyčištění obkladových prvků po provedení a dokončení spárování Revizní dvířka: Součástí dodávky keramických obkladů stěn je i dodávka a osazení revizních dvířek do jejich plochy. Osazení bude vždy koordinováno s předepsaným spárořezem stěny, pozice a velikost dvířek musí být spárořezu přizpůsobena a jak velikost, tak pozice musí být zkoordinována a musí odpovídat mimo jiné požadavkům TZB na bezproblémový přístup k příslušným vedením, ventilům, armaturám apod. Rozměry dvířek musí odpovídat modulu obkladu, spáry po obvodě budou průběžné. Osazení bude provedeno v jednom líci s rovinou okolní plochy obkladu. Rozměry dvířek budou odpovídat požadavkům vyplývajícím z pozic a velikosti armatur vedení medií a spárořezu obkladu. Dvířka tam, kde je v PBŘS požadováno musí splňovat mimo jiné také požadavky PBŘS. Dvířka budou v potřebném násobku formátu obkladu vč.spáry tak, aby bylo možno na vlastní desku dvířek nalepit obkladačky bez jejich dořezávání a změny šířky spar. Veškeré spáry po obvodu i přes vlastní plochu dvířek musí proběhnout bez vizuelní změny geometrie rastru. V Praze dne Ing.arch. Katerini Duničková 8

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

01 Technická zpráva D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 01 Technická zpráva SOUBOR STAVEBNÍ OBJEKT ČÁST STUPEŇ D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SO 01 HLAVNÍ OBJEKT D DOKUMENTACE OBJEKTŮ DPS NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE OBJEKTU STARÁ POŠTA ROUSÍNOV - STATICKÉ

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 ÚVOD 2 3 STAVEBNÍ ČÁST 3 4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 STAVEBNÍ

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č. 221/12, NA MARKOVĚ ULICI VE FRENŠTÁTĚ P.R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č. 221/12, NA MARKOVĚ ULICI VE FRENŠTÁTĚ P.R. TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č. 221/12, NA MARKOVĚ ULICI VE FRENŠTÁTĚ P.R. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby: Městský

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

Zadavatel očekává nabídky Hotel Holiday Inn Praha. Rekonstrukce a oprava hotelových pokojů a chodeb 5. - 6. patro. Dokumentace pro poptávkové řízení

Zadavatel očekává nabídky Hotel Holiday Inn Praha. Rekonstrukce a oprava hotelových pokojů a chodeb 5. - 6. patro. Dokumentace pro poptávkové řízení Zadavatel očekává nabídky Hotel Holiday Inn Praha Rekonstrukce a oprava hotelových pokojů a chodeb 5. - 6. patro Dokumentace pro poptávkové řízení Průvodní zpráva 1. Úvod Předmětem poptávkového řízení

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-043-004-15 ze dne 9.11.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava soc. zařízení a kuchyně

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE BYTU Č.31 A Č.32 NA NÁDRAŽNÍ ULICI Č.P. 226 VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.6 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.6 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 26.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce šaten žáků 1

ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce šaten žáků 1 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ 10 STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE ŠATEN ŽÁKŮ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Výměna podlahy tělocvičny Místo stavby: k.ú. Moravská Třebová 698806 Kraj: Pardubický Obec: Moravská Třebová Ulice: J. K. Tyla Parc.č.:

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: PL Bílá Voda Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol.

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR

Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR A/ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 29.4.2015 revize 1 Vypracoval: Ing. Filip Rozsíval Tel.: 604 466 326 Email: filip@rozs-studio.cz 1 / 7 Obsah: Rekonstrukce 1. a 2.

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNA 1 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp.

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

Kvalitativní+standardy.doc

Kvalitativní+standardy.doc Košumberk 80, 538 54 Luže, IČ: 0083024, DIČ: CZ0083024 OBSAH:. Všeobecně 2. Charakteristiky funkčních geometrických parametrů 3. Související normy a předpisy 4. Požadované vlastnosti některých konstrukcí

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013 Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy sociálního

Více