Metodika sociálního podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika sociálního podnikání"

Transkript

1 Metodika sociálního podnikání Vytvořena v rámci projektu Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/ Realizátor a zpracovatel: ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: , kancelář: Tovární 40, Olomouc, tel: , 1

2 Úvod Firma ATRACT CONSULTING s.r.o. se delší dobu zabývá oblastí sociálního podnikání, kdy mimo jiné realizuje projekt Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti. Mezi klíčové aktivity tohoto projektu patří vytvoření vzdělávacího programu Sociálního podnikání, vytvoření metodiky tohoto vzdělávacího programu a pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu v oblasti sociálního podnikání. Vzhledem k tomu, že sociální podnikání je v Olomouckém kraji stále na začátku rozvoje, vytvořený vzdělávací program a jeho moduly by měli pomoci propagovat tuto oblast do neziskových organizací a podnikatelských subjektů. Sociální podnikání je totiž stále velmi inovativní a progresivní a dokáže vytvářet nová pracovní místa, čímž se stává důležitým nástrojem v boji proti snižování nezaměstnanosti. Důležitou součástí klíčových aktivit projektu je tvorba metodiky sociálního podnikání, která bude studijním a koncepčním materiálem v rámci realizace tohoto projektu. Metodika sociálního podnikání (dále jen Metodika ) obsahuje v prvé řadě základní informace o sociálním podnikání a principech sociálního podnikání. V této části jsou čerpány informace zejména z výstupů projektu TESSEA. Některé jeho části, zejména co se týče definic a pojmů, jsou z něj přejaty, jiné z něj vycházejí. Dále metodika obsahuje jednotlivé postupy k zavádění principů sociálního podnikání do chodu firmy, které by měla firma splňovat nebo k nim směřovat, dále pak doporučený obsah vzdělávacího programu a doporučení týkající se rozsahu jednotlivých částí (včetně doporučené časové dotace). Metodika obsahuje taktéž výčet a popis v praxi používaných didaktických metod a postupů, včetně způsobů hodnocení. Cíl m-etodiky Metodika je základním metodickým materiálem pro řešení projektu. Metodický materiál bude posouzen v rámci interní evaluace (expertní posouzení) a evaluace ze strany zástupců cílové skupiny. 2

3 Cílem této metodiky je zajistit konkrétní výklad postupů a opatření, kterými budou naplněny principy sociálního podnikání v běžném provozu firmy a taktéž v dlouhodobé strategii neziskových organizací. Cílem vzdělávání bude vybavit účastníky vzdělávání potřebnými znalostmi a dovednostmi, které by jim usnadnily samostatně zvládat běžné úkony spojené s jejich pracovní praxí a zprostředkovat možnosti čerpání dotací z Evropské Unie v oblasti zakládání sociálních podniků a zlepšit orientaci na pracovním trhu, která povede k získání či udržení zaměstnání mimo nelegální struktury a napomůže i hlubší společenské integraci. Cílem metodiky je rovněž usnadnit autorům modulů tvorbu obsahu modulů. Metodika je zpracována tak, aby splňovala požadavky definované projektem a zároveň ji bylo možno jednoduchým způsobem adaptovat pro potřeby výuky žadatele i dalších zájemců. Metodika projde týmovými supervizemi a bude rovněž evaluována. Metodika je sestavena tak, aby její následná aplikace v praxi zakládala a rozvíjela kompetence účastníků vzdělávacího programu tak, aby měli základní informace o sociálním podnikání a hájení zájmů cílových skupin, kterých se tato oblast dotýká. Vzdělávací moduly budou tvořeny s ohledem na soulad s průřezovými tématy možností rozvoje sociálního podnikání v oblasti životního prostředí, budou zaměřeny na problematiku tvorby podnikatelského záměru a podmínek rozvoje sociálního podnikání v ČR v kontextu se sociálním podnikáním v EU. 1. OBECNĚ K METODICE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ 1.1 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, SOCIÁLNÍ PODNIK, INTEGRAČNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK Definice sociálního podnikání Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity, které prospívají společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. 3

4 1.1.2 Definice sociálního podniku Sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba, její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního Definice integračního sociálního podniku Integračním sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba, její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. 1.2 PRINCIPY INTEGRAČNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU Tato charakteristika principů sociálního podniku je v souladu s evropským pojetím. Sociální podnik je má splňovat nebo k nim směřovat. Jednotlivé principy se ještě dělí na povinné a doporučené Sociální prospěch 1. Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. 2. Demokratické rozhodování. 3. Důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců. 4. Inovativní přístupy a řešení. 4

5 1.2.2 Ekonomický prospěch 1. Případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů. 2. Zaměstnanci dosahují určité produktivity práce. 3. Nezávislost v rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. 4. Alespoň minimální podíl vlastní ekonomické činnosti na celkových příjmech. 5. Snižování ekonomických rizik a závislosti na vnějších zdrojích financování Environmentální a místní prospěch 1. Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů. 2. Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby. 3. Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku. 4. Podporování smyslu pro sociální a environmentální zodpovědnost na místní úrovni. Při přípravě vzdělávacího programu Sociální podnikání jsme vycházeli ze zpracovaného výzkumu mezi zájemci, tj. účastníky kurzu. Jelikož v oblasti sociálního podnikání je stále malé povědomí o této možnosti podnikání, které zapojuje zájemce z neziskového sektoru, veřejné samosprávy, podnikatelé a pedagogy, rozhodli jsme se realizovat tento projekt. Za zásadní považujeme, aby podoba vzdělávacího programu a metodiky, vycházela z reálných potřeb zájemců o vzdělávání v této oblasti. Díky intenzivní spolupráci s odborníky v oblasti sociálního podnikání se nám podařilo vytvořit metodiku, která bude odpovídat výukovým standardům v oblasti vzdělávání dospělých a sociálního podnikání. V průběhu vytváření metodiky došlo k výrazným změnám v oblasti sociálního podnikání, které jsou však reflektovány do této metodiky. Metodika je návodem vzdělávacího programu sociálního podnikání. Tato metodika je inspirujícím materiálem plným specifických vzdělávacích metod a technik, které budou sloužit k další výuce. Upozorňujeme na to, že informace a metodické návody v této publikaci jsou velmi úzce spjaty s konkrétním projektem, specifickou cílovou skupinou, v kontextu s časem a místem realizace. 5

6 1.3 PRO KOHO JE METODIKA URČENA Tato metodika je primárně určena pro lektory a lektorky, kteří se zabývají (nebo v budoucnu budou zabývat) vzděláváním dospělých osob v oblasti sociálního podnikání. Je to praktická pomůcka, která vám poradí, jak efektivně předávat informace, na co je dobré si dávat pozor a jaká úskalí a možnosti vás při vedení kurzů čekají. Metodika je využitelná pro poskytovatele sociálních služeb. Odráží naši vlastní zkušenost a touto cestou se chceme podělit o to, co se osvědčilo a naopak jaké metody či praktiky u této cílové skupiny selhávají. Metodika je rozdělena do dvou částí. První část popisuje základní teoretická východiska, na jejichž základě byl vzdělávací program připraven. Týkají se obecné terminologie o sociálním podnikání, o environmentálních vlivech s přímou vazbou na sociální podnikání, tvorby projektů v oblasti sociálního podnikání a srovnává úroveň vyspělosti z jiných státu EU s příklady dobré praxe v této oblasti. Druhá část je zaměřena především na praktické stránky přípravy a realizace marketingových strategií a tvorby podnikatelských plánů. 2. SESTAVENÍ PRACOVNÍHO TÝMU Velikost pracovních tymů nelze jednoznačně stanovit. Každá organizace postupuje svým způsobem vzhledem k rozsahu vytvářených vzdělávacích programů. Počet členů pracovního týmu a jeho struktura závisí na počtu a rozsahu vzdělávacích programů, které budou připravovány. Pokud se bude připravovat více vzdělávacích programů, bude struktura složitější. Důležité je, aby všichni pracovníci navzájem spolupracovali. Přípravu řídí koordinátor. Dílčí týmy pro zpracování jednotlivých častí vzdělávacího programu mají svého vedoucího odpovědného vedoucímu pro daný vzdělávací program. Přitom někteří členové mohou pracovat ve více týmech. Pokud některé vstupní studie nebo části vzdělávacího programu budou zpracovávány společně pro více vzdělávacích programů (např. studie k sociálnímu partnerství), budou tymy podřízeny přímo koordinátorovi nebo pověřenému členovi tohoto týmu. 6

7 Postupy v organizaci týmů mohou byt zajisté různé, důležitá je však spolupráce napříč vzdělávacími programy. 2.1 ROLE METODIKA A KOORDINÁTORA Metodik Metodik je plně odpovědný za zpracování vzdělávacího programu. Může být koordinátorem tvorby vzdělávacího programu. Ovšem pokud se zpracovává vice vzdělávacích programů, je vhodnější pověřit touto funkcí někoho jiného. Je třeba, aby podporoval koordinátora a neustále měl na zřeteli aktivity jak v přípravné fázi, tak i při samotné tvorbě vzdělávacího programu. Koordinátor Řídí postup zpracování vzdělávacího programu, motivuje pracovní týmy vytváří vhodné sociální prostředí pro práci. Poskytuje zpětnou vazbu o postupu práci metodikovi a dalším pracovníkům. Komunikuje s možnými partnery při tvorbě vzdělávacího programu a objasňování jeho funkce. Zprostředkovává další vzdělávání pracovníků a hledá další zdroje informací. Co by měl koordinátor ovládat? Rozumět podstatě změn, které přináší oblast sociálního podnikání. Uvažovat o vzdělávací strategii vzdělávacích programů jako celku. Znát základní strukturu vzdělávacího programu i různé možnosti a postupy jeho zpracování. Ovládat principy a postupy projektování a týmové práce včetně hodnocení a prezentace výsledků. Umět motivovat, naslouchat, vyjednávat a vhodně řešit spory. 7

8 Kdo by měl byt koordinátorem? Koordinátorem by měl byt člen týmu, který má potřebné pedagogické, řídící zkušenosti a zkušenosti z oblasti sociálního podnikání a je předpoklad, že jeho rozhodnuti budou členové týmu respektovat. Je nezbytné, aby měl zjevnou oporu v metodikovi. 2.2 DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI Konzultanti a oponenti externisté i interní pracovníci, kteří se přímo nepodílejí na tvorbě. Pomohou zajistit věcnou správnost a srozumitelnost textů i potřebné vazby mezi jednotlivými částmi vzdělávacího programu. Je žádoucí, aby do tvorby vzdělávacího programu byli zapojeni zástupci sociálních partnerů zástupci neziskových organizací, veřejné správy aj. Pomohou při zpřesňovaní obsahu vzdělávání a požadavků na kompetence absolventa. 3. STRUKTURA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A POSTUP TVORBY 3.1 VYMEZENÍ CELKOVÉ KONCEPCE SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Základní koncepce vzdělávacího programu se odvíjí od koncepce standardů sociálního podnikání, promítnou se do ní závěry vstupních analytických studii a další záměry a podmínky z oblasti sociálního podnikání. Jak efektivně při práci na přípravě vzdělávacího programu postupovat? Dříve než začneme psát jednotlivé části vzdělávacího programu, je třeba stanovit vzdělávací cíl, ze kterého vycházejí všechny ostatní kroky. Poté bychom měli rozhodnout: - jaké bude celkové pojetí vzdělávání, např. zda vzdělávací program bude nabízet šířeji zaměřené vzdělávání nebo odborná zaměřeni (jakým způsobem se bude profilace realizovat), jak se promítnou potřeby regionálního trhu práce, jaké další možnosti poskytuje vzdělávání v oblasti sociálního podnikání a jak ji chceme doplnit (např. v 8

9 oblasti rozvoje osobnosti, individuálních potřeb účastníků vzdělávání, rozvoje klíčových kompetenci); - které formy vzděláváni bude vzdělávací program nabízet; zda budeme vzdělávací program tvořit pro každou formu vzděláváni samostatně, jakým způsobem zohledníme charakteristiky účastníků různých forem vzdělávání; - jaká bude vazba mezi vzdělávacími programy; - jakým způsobem bude vzdělávací program zpracován; - jakým by měl být absolvent vzdělávacího programu dle našich představ (na základě autoevaluace), podle současné situace v oblasti sociálního podnikání (na základě Analytické studie SP). Tzn., že nejprve bychom měli zpracovat alespoň koncept profilu účastníka. Dále se předběžně dohodnout na: - struktuře a názvu jednotlivých vzdělávacích kurzů (modulů), vlastních vzdělávacích programů a jejich časové dotaci; - základní společné strategii realizace klíčových kompetencí, průřezových témat, výukové strategie a metodických přístupů, hodnoceni účastníků a na dalších aktivitách a zvláštnostech ( nadstandardu ) daného vzdělávacího programu; toto potom konkretizujeme v osnovách a popíšeme v charakteristice vzdělávacího programu; - přibližném rozsahu vzdělávacího programu a jeho jednotlivých časti. Cílem není napsat tisíc stran, ale vytvořit smysluplný vzdělávací program, podle kterého se bude dobře učit vyučujícím; 3.2 POSTUP ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Vytvářený vzdělávací program obsahuje následující části: - úvodní identifikační údaje, - profil absolventa, 9

10 - charakteristiku vzdělávacího programu, - učební plán, - osnovy nebo vzdělávací moduly, - popis materiálního a personálního zajištěni výuky. Součástí vzdělávacího programu může být také celková charakteristika vzdělávací organizace, ze které se zejména veřejnost a zájemci o vzdělávání dovědí, jaké jsou tradice a zkušenosti vzdělávací organizace a její postaveni v regionu, jaké možnosti a služby nabízí, jak je zapojena do oblasti vzdělávání, jaké má kontakty v rámci ČR i na mezinárodní úrovni, proč by se měli zájemci vzdělávat pravě v této organizaci (nevztahuje se tedy přímo k danému oboru vzdělávacího programu). Popis může byt funkčně doplněn fotografiemi. Měl by však být krátký, aby nezatěžoval vzdělávací program a nestal se jeho dominantou. Úvodní identifikační údaje Titulní list Úvodním identifikačním údajům předchází titulní list. Uvádíme na něm plný název a adresu vzdělávací organizace a název vzdělávacího programu (event. také číslo a název projektu dle povinné publicity) Název Název vzdělávacího programu by měl vyjadřovat vztah k příslušnému oboru vzdělávání a profilu absolventa. Vhodné je, má-li nový název motivační charakter. Název vzdělávacího programu se uvádí na osvědčení o absolvování. Délka a forma vzdělávání Vždy je třeba uvést délku a formu vzdělávání, pro kterou je vzdělávací program zpracován. O délce některých forem vzdělávání (např. e-learning) se rozhoduje podle vzdělávacích podmínek a charakteristik účastníků vzdělávání. 10

11 3.2.1 Profil účastníka vzdělávacího programu v oblasti sociálního podnikání Profil účastníka obsahuje: Základní identifikační údaje - název a adresa vzdělávací organizace, název vzdělávacího programu. Popis uplatněni účastníka v praxi - Stručný a věcný popis vypovídající o tom, pro které činnosti je účastník po absolvování vzdělávacího programu připraven. Popis by měl být stručný, reálný a věcně správný; v rozsahu nejvýše 10 řádků. Výčet kompetencí účastníka jedná se o popis kompetencí, znalostí a dovedností, které účastník získá. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání je třeba popsat, jakým způsobem bude vzdělávání ukončeno (např. test apod.) a co bude výstupem potvrzujícím účast na tomto vzdělávání (např. osvědčení apod.) Jak vyjádřit kompetence účastníka: Seznamte se s pojmy kompetence, klíčové kompetence a odborné kompetence! Jejich správné pochopení by bylo dobré potvrdit formou skupinové diskuse. Kompetence účastníka vzdělávacího programu zahrnují kompetence odborné, které se vztahují přímo k oboru/tématu vzdělávání a příslušné kvalifikaci, a kompetence klíčové, které rozvíjejí obecné předpoklady účastníků, které rozvíjejí jejich občanské vědomí. V profilu účastníka se uvádí takové kompetence, které jsou stěžejní pro daný obor vzdělávacího programu a pro využití účastníka v praxi. Přitom je třeba si uvědomit, že kompetence ve skutečnosti neexistuji izolovaně, ale vzájemně se prolínají a doplňuji. Účastníci si je osvojují a prohlubují během celého vzdělávacího procesu. Proto bychom je měli při zpracování profilu účastníka chápat komplexně, zbytečně je od sebe neoddělovat. 11

12 Kompetence bychom měli formulovat na určité míře obecnosti, neuvádět dílčí znalosti a dovednosti, které jsou součásti nějaké komplexní kompetence. Výčet kompetencí by měl byt logicky uspořádaný. Počet kompetenci není omezen, avšak dbáme na to, aby obsah nebyl zastíněn množstvím textů a detailů. Nezapomínáme také na kompetence vyjadřující postoje, hodnoty a způsob jednáni (afektivní kompetence), ke kterým budou účastníci během vzdělávacího programu vedeni. Kompetence popisujeme s vědomím, že vyjadřují způsobilost k jednání, k činnosti, nikoli pouhé znalosti (soubor poznatků) a že se jedná o způsobilosti účastníka po absolvování vzdělávacího programu. Uvádíme je budˇ pomocí infinitivu (neurčitku), nebo aktivními slovesnými tvary. Formulace jednotlivých kompetencí by měly mít shodnou míru obecnosti/konkrétnosti. Doporučujeme formulačně odlišit reálně postižitelné (ověřitelné) kompetence od takových, ke kterým vzdělávání vedlo, ale vzdělávací organizace je nemůže v praxi plně zaručit (jedná se o postoje, hodnotovou orientaci účastníků apod.) Charakteristika vzdělávacího programu K čemu slouží charakteristika? Informace obsažené v charakteristice vzdělávacího programu jsou významné pro pracovníky/lektory/pedagogy, kteří budou podle programu učit, neboť se dovědí o plánované pedagogické strategii. Ostatním zájemcům poskytne charakteristika informace nejen o pedagogickém pojetí daného vzdělávacího programu, ale také o tom, jaké jsou základní podmínky vzdělávání a co vzdělávací organizace nabízí. Charakteristika nemusí byt rozsáhla, ale měla by každému umožnit, aby si učinil dostatečně jasnou představu o průběhu vzdělávání podle daného vzdělávacího programu. Charakteristika může byt používána samostatně, např. pro nabídku vzdělávání, proto obsahuje i identifikační údaje. 12

13 Charakteristika vzdělávacího programu obsahuje: Identifikační údaje: název a adresa vzdělávací organizace, název vzdělávacího programu, platnost vzdělávacího programu; délka a forma vzdělávání, stupeň poskytovaného vzdělání. Popis celkového pojetí vzdělávání v daném programu: Objasňuje pojetí ve vztahu k případným souvisejícím vzdělávacím programům, k profilu účastníka (např. zda je vzdělávací program šířeji koncipovaný nebo nabízí profilaci odborná zaměření nebo volitelné předměty/témata, zda/jak reaguje na regionální trh práce, požadavky soc. partnerů, na co je kladen důraz). Charakterizuje vzdělávací strategii ve vztahu k oboru vzdělávání a k účastníkům, kterou budou lektoři/pedagogové ve výuce uplatňovat, tzn. například metody výuky preferované v rámci teoretického a praktického vyučování, způsoby rozvoje odborných a klíčových kompetencí. V této části se uvádějí i další aktivity uplatňované v rámci výuky i mimo vyučování. Zvláště důležité je popsat, jakým způsobem účastníci získají potřebné praktické dovednosti, jaký bude podíl praktické výuky. Účelem charakteristiky není podat kompletní popis vyučovacích metod a postupů (ty budou detailněji rozvedeny u jednotlivých modulů), ale vymezit ty, které jsou významné pro realizaci vzdělávacích cílů a rozvoj kompetenci v daném vzdělávacím programu. Při zpracování je výhodné vycházet ze sebehodnoceni, z požadavků sociálních partnerů. Tím dosáhneme toho, že popis bude věcný a reálný. Organizace výuky: Jedná se o popis organizace výuky v rámci teoretického a praktického vyučování vzhledem k formě vzdělávání a podmínkám. Např. popis organizační formy výuky modulů, vytváření a zařazování vyučovacích bloků, projektových dnů, výuka v různých prostředích, organizace konzultací, exkurze a další aktivity související se vzděláváním podle daného vzdělávacího programu. Dále o popis realizace praktické výuky, stáží, včetně popisu způsobu zajištěni v reálných podmínkách. Způsob hodnocení účastníků: Uvedeme, jakým způsobem budeme hodnotit účastníky vzdělávání, za co budou hodnoceni, co budeme při hodnoceni především sledovat. Stanovíme 13

14 společné zásady a kritéria, kterými budeme účastníkovu činnost a její výsledky poměřovat a na jejichž základě může i účastník hodnotit svoji práci. Vycházíme přitom z cílů, které jsme si dali, a z plánované vzdělávací strategie; je samozřejmé, že kritéria musí zohledňovat předpoklady účastníků. Uvádíme způsoby hodnoceni nejen pro teoretickou, ale i pro praktickou výuku, popř. i pro další vzdělávací aktivity. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: Zde charakterizujte podmínky přijetí do vzdělávacího programu (organizaci, formu a obsah, kritéria přijeti pokud jsou stanovena např. získané vzdělání, praxe). Dále zde uveďte podmínky zdravotní způsobilosti. Způsob ukončeni vzdělávání: Uvedete způsob zakončení dle platných právních norem v pozdějším znění. Popíšete především způsob zakončení, který je plně v kompetenci vzdělávací organizace Učební plán Učební plány se zpracovávají pro všechny nabízené formy vzdělávaní. Učební plán lze upravit pro každý vzdělávací program na základě ověření (evaluace) výsledků a zkušenosti z výuky. Učební plán obsahuje následující části: identifikační, tabulkovou (rozvrženi vyučovacích předmětů a přehled rozvrženi týdnů) a poznámkovou. Identifikační údaje: název vzdělávacího programu, délka a forma vzdělávaní, platnost vzdělávacího programu od; Tabulka: Formou tabulky je uveden výčet všech výukových modulů, jejich hodinová dotace a rozvržení, počty výukových hodin. 14

15 Poznámky: K učebnímu plánu formulujeme zejména v případě, kdy na základě specifických podmínek a potřeb organizace výuky považujeme za účelné uvést doplňující informace ke strukturaci učebního plánu a k organizaci výuky. Uvedeme např., jaký podíl praxe se bude realizovat v reálných pracovních podmínkách ve spolupráci se sociálními partnery v regionu. Při zpracování učebního plánu sledujeme tyto zásady: - Název vzdělávacích programů (vzdělávacích modulů) by měl byt výstižný z hlediska obsahu předmětu, krátký (abychom jej v dokumentaci nemuseli zkracovat) a všem srozumitelný - Při řazení vzdělávacích modulů zvažujeme náročnost, souslednost výuky a požadovaných výstupů vzhledem ke schopnostem účastníků - Při stanoveni počtu hodin konzultaci zvažujeme potřeby účastníků a náročnost výuky; Strategie výuky (pojetí výuky) V této části uvedeme zásadní určující strategie výuky, které v předmětu uplatníme a které jsou pro daný vzdělávací program (modul) na základě jeho charakteru určující. Nebudeme rozhodně vypisovat všechny metody a formy výuky, které používáme. Uvedeme jen ty, na něž zvláště klademe důraz. Formulace může byt stručná i obsáhlejší. Popisovaná strategie by měla konkretizovat strategii vzdělávání uvedenou v charakteristice vzdělávacího programu. V této části zmíníme i např. zvláštnosti v organizaci výuky (např. praxe mimo vzdělávací organizaci), domácí příprava, konzultace. Studijní materiály a jejich tvorba Mezi studijními materiály, které mohou být využívány v rámci výuky, patří: - Sylabus dílčího části vzdělávacího programu - Průvodce studiem dílčí části vzdělávacího programu, včetně převedení do e-learningové formy. - Studijní opora 15

16 Sylabus dílčího vzdělávacího programu Sylabus tvoří nosnou kostru každé dílčí části vzdělávacího programu. V bodovém přehledu poskytuje účastníkovi všechny podstatné informace o dílčí části, jejím obsahu, rozsahu, zařazení do studia, způsobech výuky, hodnocení atd. V úvodu budou vždy prezentovaná základní východiska a seznámení s terminologií k danému tematickému celku. Teoretické zakotvení a obsahové zaměření kurzu v oblastech sociálního podnikání, budou doplněna i praktickými příklady a cvičeními. Průvodce studiem Průvodce studiem dílčí části je písemný materiál, jehož úkolem bude provést účastníku vzdělávacího kurzu danou dílčí oblastí. Jedná se o vysvětlení, jak bude daný modul probíhat a zejména o vymezení a charakteristiku výukových a studijních procesů konkrétní části, definování aktivit účastníka kurzu a vyučujícího v čase. Kromě obsahu, zde jde o metody studia a výuky, hodnocení, požadavky na úspěšné ukončení modulu. Účastník z materiálu musí pochopit, jak probíhá výukový proces, jak a kdy bude hodnocen ze strany vyučujícího, tak účastníka. Studijní opora Studijní opora je základním studijním materiálem k dané dílčí části programu. Jedná se o písemný materiál k dané dílčí části programu. Jedná se o písemný materiál, který v sobě zahrnuje výklad vybraných témat konkrétního modulu, řadu interaktivních prvků, které motivují a povedou účastníka kurzy k zamyšlení nad prezentovanou problematikou, prezentuje řešené modelové příklady, příklady z praxe, případové studie, zadává úkoly k samostudiu. 16

17 Metody výuku v oblasti sociálního podnikání Metody výuky jsou způsoby dosahování cílů. Stanovují konkrétní činnosti lektora a účastníka kurzu, vedou k osvojení si vědomosti a dovednosti, k získání zkušenosti, k formování kompetencí, ke změně postojů. Níže jsou uvedené didaktické přístupy, které jsou používány při výuce v oblasti podnikání. Výčet metod bude tedy specifický v návaznosti na oblast sociálního podnikání. Vhodná volba didaktického přístupu je velmi individuální a je závislá na cílové skupině, na aktuálních znalostech a dovednostech účastníků. Na pedagogických schopnostech a dovednostech lektora a materiálně technického prostředí pro výuku. V rámci výuky se používají tyto metody: A. Metody motivační - Metoda společného cíle - Motivační vyprávění - Motivační rozhovor - Metoda poskytování hodnotící zpětné vazby B. Metody expoziční - Výklad - Vysvětlování - Videoprezentace - Počítačová prezentace C. Metody fixační - Diskusní metody - Problémové metody (řešení simulovaného problému) - Metoda případová - Metoda her (manažerské, ekonomické, rozhodovací) - Projektové metody - Brainstorming 17

18 D. Metody aplikační - Dovednostní soutěže - Praktický výcvik - Stáže Hodnoceni výsledků účastníků V této části učební osnovy uvedeme to, co nejvíce budeme při hodnoceni účastníků oceňovat, na základě čeho (za co) budou celkově hodnoceni. V rámci hodnocení by mělo být zohledněno následující: - Míra aktivního přístupu a zapojení se v rámci jednotlivých výukových modulů - Aktivita při řešení případových studií - Prezentace podnikatelského plánů (sociálního podniku) Výše uvedená kritéria se hodnotí bodováním. Výjimku tvoří hodnocení podnikatelského záměru, které bude provedeno na konci vzdělávacího programu a bude učiněno slovně. V procesu hodnocení mohou být používaný tyto metody: - didaktický test (elektronická verze) - Pozorování (individuální a skupinová práce) - rozhovor - dotazník - hodnocení studentů navzájem - sebehodnocení - závěrečné projekty Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Protože může docházet v průběhu vzdělávacího cyklu ke změnám ve vybavení i změnám personálním, je třeba tuto část pravidelně inovovat. 18

19 V části personální podmínky realizace vzdělávacího programu uvedeme, zda bude výuka plně zajištěna kvalifikovanými lektory, jaké mají odborné zkušenosti (např. délku přímé pedagogické praxe - lektorování, odbornou praxi v sociálních podnicích, zahraniční stáže, publikační činnost apod.), jak se dále vzdělávají atd. V části materiální podmínky realizace vzdělávacího programu uvedeme, v jakých prostorách a s jakým vybavením bude realizovaná výuka v rámci teoretické, eventuálně praktické výuky (např. stáže). Jaké je vybaveni učebními pomůckami a jinými didaktickými prostředky včetně učebních textů, zda bude vzdělávací organizace využívat výukové prostory nebo prostředky jiných subjektů Vzorový model vzdělávacího programu sociálního podnikání v rámci projektu Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti Na základě výše uvedených metodických doporučení a postupů jsme pro v rámci projektu Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/ vytvářeného vzdělávacího programu k sociálnímu podnikání zvolili formu anotačních listů a předem nadefinovaných power pointových prezentací k jednotlivým vzdělávacím kurzům vzdělávacího programu. Vzdělávací program k sociálnímu podnikání obsahuje 8 vzdělávacích kurzů o celkové délce 55 hodin a 7 hodinové stáže v sociálním podniku. Jednotlivé vzdělávací kurzy mají následující názvy a časové dotace: 1. Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie + současnost) 6 hodin 2. Sociální podnikání jako součást životního prostředí 6 hodin 3. Sociální podnikání v Evropě 8 hodin 4. Tvorba standardů v sociálním podnikání v ČR a současný stav legislativy 4 hodin 5. Tvorba projektů sociálního podnikání 5 hodin 6. Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích 8hodin 19

20 7. Praktikum tvorby podnikatelského záměru sociálního podniku 6 hodin 8. Praktikum - marketingový plán 9 hodin - vypracované podnikatelské plány účastníků 3 hodiny Anotační list kurzu obsahuje: Název kurzu vzdělávací program Lektor Rozsah kurzu Cíl kurzu Dílčí cíle kurzu Struktura kurzu Použitá a doporučená literatura Praktické úkoly a cvičení Forma výuky: Prezenční. Metody výuky: individuální prezentace, skupinová práce s účastníky, počítačová prezentace, využití flipchartu, diskuse, přednáška, modelové činnosti, písemné testy, týmová práce. Výuka bude koncipovaná na základě zkušeností lektorů a didaktických zásad. Součástí výuky je i řešení modelových situací, průběžné plnění úkolů a diskuse k tématům. Cílem práce lektora bude provázat vzdělávací program s praxí účastníků. Jednotlivé formy a metody výuky budou kombinovány tak, aby byla co nejvíce využita dynamika skupiny s ohledem na zapojení každého jednotlivce. Vzdělávací program bude realizován tak, aby účastníci přemýšleli v souvislostech a řešili konkrétní situace z praxe. Studijní materiály a jejich tvorba: budou vytvořeny power pointové prezentace dle předepsané platformě, které budou jednotlivým účastníkům předány v tištěné podobě a budou k dispozici i v elektronické podobě. 20

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Finančních řízení neziskových a příspěvkových organizací Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 Projekt EDUNET, průběžná zpráva 1.-6.2006 str. 1/6 Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 1. Popis výchozího stavu 2. Požadovaný cílový stav k 30. 6. 2006 3. Plnění projektu:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let

Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let Minimální kompetenční profil: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na vodácké (příp. horolezecké

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Komentář ke struktuře ŠVP pro základní vzdělávání

Komentář ke struktuře ŠVP pro základní vzdělávání Komentář ke struktuře ŠVP pro základní vzdělávání Cílem komentáře ke struktuře ŠVP je blíže vysvětlit obsah jednotlivých bodů struktury tak, aby byly chápány všemi uživateli stejně a aby bylo zřejmé, proč

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích Anotace Kurikulum G je navržen jako individuální národní projekt v délce trvání 4 let (2008-2012). Projekt přímo navazuje

Více