Podnikatelský plán Poradenské služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán Poradenské služby"

Transkript

1 Podnikatelský plán Poradenské služby Podnikatelský plán obsahuje shrnutí podnikatelského záměru - jeho investiční i neinvestiční části. Osnova podnikatelského plánu: Obsah 1. Informace o sociálním podniku a jeho strategiích 1.1 Motto Hlavní náplní činnosti sociálního podniku je sociální poslání. Úkolem je zaměstnat především osoby znevýhodněné na trhu práce osoby se zdravotním postiţením a osoby ohroţené sociálním vyloučením osoby, jimţ je věnována na základě zákona při zprostředkování zaměstnání ze stran Úřadu práce zvýšená péče. Při činnosti sociálního podniku jsou uplatňovány principy sociální, ekonomický a environmentální, které se prolínají. Důleţitý je přínos pro místní region. 1.2 Historie, vlastnické poměry Název: Poradenské sluţby Právní forma:. Zakladatelé:. Rok zaloţení podniku: 2015/2016 Podnik není plátcem DPH. 1.3 Předmět podnikání Předmětem podnikání sociálního podniku je: - Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. Hlavní náplní činnosti sociálního podniku jsou: - Dotační poradenství - Poradenství pro sociální podniky - Zajištění administrativy pro obce účetnictví - Výběrová řízení - Tvorba strategických a dalších dokumentů - Propagační činnost 1.4 Klíčové osoby a subjekty Na vzniku sociálního podniku se aktivně podíleli:. Vznik sociálního podniku byl konzultován s Personálním a poradenským sociálním druţstvem, Úřadem práce, DSO mikroregionu Moštěnka, Mikroregionem Holešovsko a Mikroregionem Ţídelná. 1.5 Obecně prospěšný cíl společnosti: Sociální podnik se zaměřuje na uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce (především osob se zdravotním postiţením, absolventů, osob 50+, matek po mateřské dovolené a neformálně pečujících) a poskytování sluţeb ve prospěch místních komunit především z území MAS Partnerství Moštěnka. Zaměstnancům poskytuje moţnost prostřednictvím smysluplné práce, které zohledňuje jejich znevýhodnění, více se zapojit do ţivota regionu, ve kterém ţijí a vést aktivní ţivot. 1.6 Současná situace budování sociálního podniku V současné době je zpracován podnikatelský plán. Jsou vyhledáváni další potenciální partneři a zakladatelé sociálního podniku. Předpokládaný termín zaloţení je přelom roku 2015/ Strategické cíle sociálního podniku A. Vybudování sociálního podniku, který se prosadí na místním trhu a bude neztrátový B. Vytvoření kvalitních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce - příleţitost pro zaměstnance získat smysluplnou práci C. Rozvoj regionu 1

2 2 Popis nové podnikatelské aktivity a možnosti jejího vývoje Podnikatelská strategie sociálního podniku je zaloţena na dotačním poradenství, poradenství pro sociální podniky, zajištění administrativy pro obce účetnictví, zajištění výběrových řízení, tvorbě strategických a dalších dokumentů, propagační činnosti, tedy sluţbách pro obce souvisejících se strategickým plánováním, dotacemi, administrativou a propagací. Výhodou je znalost místního prostředí včetně kontaktů potřebných pro rozvoj firmy a moţnost vyuţití odborné podpory pro práci v dotačním poradenství. Na začátku své činnosti se bude sociální podnik divize Poradenských sluţeb svou nabídkou orientovat na sluţby pro obce, podnikatele a neziskové organizace v regionu MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s., 51 obcích v Olomouckém a Zlínském kraji. Bude poskytovat kvalitní sluţby a zároveň vytvářet vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance. Nejméně 51% zaměstnanců bude z cílové skupiny. Následně v případě zájmu a dostatečné kapacity bude moţné nabízet sluţby i mimo území MAS. 3 Vymezení trhu a analýza trhu 3.1 Vymezení trhu Vymezení trhu geografické: region MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s., 22 obcí v Olomouckém kraji a 29 obcí ve Zlínském kraji 3.2 Vymezení konkurence V okolí existují společnosti nabízející typ těchto sluţeb, ne však v takové šíři a s hlubší znalostí místního regionu. Zákaznické portfolio Obce z regionu MAS Partnerství Moštěnka, místní podnikatelé a neziskové organizace 3.3 Vliv sezónnosti Práce nemají vyloţeně sezónní charakter. 3.4 Plánovaný obchodní obrat 500 tisíc Kč 550 tisíc Kč/rok 3.5 Analýza ziskovosti, bod zvratu Analýza ziskovosti MTS se odvíjí od nabízených sluţeb a jejich uplatnění na trhu a porovnání trţeb a nákladů. Základními sluţbami sociálního podniku jsou - Dotační poradenství - Poradenství pro sociální podniky - Zajištění administrativy pro obce účetnictví - Výběrová řízení - Tvorba strategických a dalších dokumentů - Vzdělávání sociálních podnikatelů a zájemců o sociální podnikání Základní sluţby budou poskytovány obcím, místním podnikatelům, neziskovým organizacím na základě objednávek či dlouhodobých smluv. Základní sluţby by se na obratu podniku měly podílet 90-95%. Doplňkovou sluţbou je - Propagační činnost Doplňkové sluţby jsou poskytovány na základě objednávky především obcím a místním podnikatelům, neziskovým organizacím. Na obratu podniku by se měly podílet 5-10%. Při zajištění smluv s ročním obratem Kč/rok se sociální podnik stává neztrátovým. Tato částka spolu s příspěvkem AZP či prostředky z projektu na mzdy podaného do OP Zaměstnanost a na vybavení z IROP pokryje mzdové náklady, provozní náklady a pravidelné platby. Optimální doba pro dosaţení toho obratu je dva roky od zahájení činnosti podniku. 4 Marketingová strategie 4.1 Segmence trhu Nabízené sluţby budou v celé šíři nabízeny v regionu MAS Partnerství Moštěnka, při zájmu a dostatečné kapacitě i dalším zákazníkům z širšího okolí. 2

3 A. Obce - Dotační poradenství - Poradenství pro sociální podniky - Zajištění administrativy pro obce účetnictví - Výběrová řízení - Tvorba strategických a dalších dokumentů - Propagační činnost B. Místní podnikatelé - Dotační poradenství - Poradenství pro sociální podniky - Výběrová řízení - Propagační činnost - Vzdělávání C. Neziskové organizace - Dotační poradenství - Poradenství pro sociální podniky - Výběrová řízení - Propagační činnost - Vzdělávání Strategický partner MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. Spolupráce se strategickým partnerem zakotvena smluvně. Potřeby těchto skupin: - Profesionální přístup - Odbornost - Seriózní jednání - Schopnost přizpůsobit se poţadavkům zákazníka - Přijatelná cena 4.2 Prodejní kanály Přímý prodej, webová prezentace 4.3 Konkurenční výhody - Znalost regionu, potřeb obcí, prezentace prospěšnosti sociálního podnikání zaměstnání místních obyvatel - Orientace v odvětví a jeho problematice 4.4 Odhad prodeje a podílu na trhu Poradenské sluţby komplexností a šíří svých nabízených sluţeb v oblasti dotačního poradenství a znalostí místního regionu budou pro místní obce, podnikatele a neziskový sektor velmi zajímavé a je předpoklad pro jejich rychlé uvedení se na trh. Důleţitý je i načasování, kdy v 2. polovině roku 2015 lze očekávat vyhlášení prvních výzev v rámci programovacího období EU a tedy zvýšenou poptávku po sluţbách v dotačním poradenství. Poradenské sluţby se soustředí na dotační zdroje z EU (PRV, IROP, OPZ, OPŢP, PIK, VVV, příhraniční spolupráce), národní, krajské, granty. Při vyuţití prostředků na podporu sociálního podnikání z OP Zaměstnanost a IROP a vyuţití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti při zakládání podniku a v začátcích jeho fungování (zajištění zázemí, části mezd), spolu s dobrým zavedením se podniku, by divize Poradenských sluţeb měla být do dvou let bezztrátová. Stanovení ceny Cena musí pokrýt náklady, být přiměřená po zákazníky a ne vyšší neţ obvyklá na trhu. Ceník Činnost Cena Kč Poznámka Konzultace ke zpracování žádosti o dotace První konzultace k zpřesnění projektového záměru Další konzultace k ověření financovatelnosti, poradenství ohledně dalšího postupu (mimo LEADER) zdarma 250 Kč/hod. 3

4 Zpracování žádosti o dotace EU 1,2 Zajištění kompletní přípravy na vyuţití finančních prostředků z fondů EU (mimo PRV), zpracování ţádosti o financování projektů včetně povinných příloh Zpracování projektové ţádosti studie proveditelnosti cost-benefit analýza logický rámec, analýza rizik, harmonogram projektu Zajištění kompletní přípravy na vyuţití finančních prostředků z PRV , zpracování ţádosti o financování projektů včetně povinných příloh a následné administrativní asistence Dotační management 1 IROP Zajištění řízení a koordinace projektu včetně komunikace s řídícím orgánem a zajištění administrativy spojené s realizací projektu Zpracování výkazu a příprava ţádosti o platbu Monitorování a hodnocení realizace projektu OP Zaměstnanost Bude doplněno Zajištění řízení a koordinace projektu včetně komunikace s řídícím orgánem a zajištění administrativy spojené s realizací projektu Zpracování výkazu a příprava ţádosti o platbu Monitorování a hodnocení realizace projektu OP Ţivotní prostředí Zajištění řízení a koordinace projektu včetně komunikace s řídícím orgánem a zajištění administrativy spojené s realizací projektu Zpracování výkazu a příprava ţádosti o platbu Monitorování a hodnocení realizace projektu Zpracování žádostí o krajské / státní dotace 1 Zajištění kompletní přípravy na vyuţití finančních prostředků, zpracování ţádosti o financování projektů Vypracování strategických plánů rozvoje obcí Příprava, hodnocení a aktualizace, poradenství při realizaci - obce do 999 obyvatel obce od 1000 do 1999 obyvatel obce nad 2000 obyvatel dle dohody Komunitní plánování projektů se zapojením veřejnosti (organizace, facilitace, dotazníková a anketní šetření, propagace) - administrativa a organizační zajištění 300 Kč/hod. - odborné činnosti Kč/hod. dle odbornosti Realizace anketních a dotazníkových šetření Kompletní sluţby (zpracování dotazového nástroje, sběr dat, zpracování dat, závěrečná zpráva) - administrativa a organizační zajištění 300 Kč/hod. - odborné činnosti 500 Kč/hod. Příprava a realizace zadávacích řízení - k zakázce malého rozsahu Kč - podlimitní výběrová řízení dle dohody min Kč dle náročnosti zpracování Konzultace k sociálnímu podnikání První konzultace zdarma 4

5 Další konzultace (podnikatelský záměr, zaloţení sociálního 200 Kč/hod. podniku, spolupráce s e subjekty na místnía regionální úrovni, řízení a personální management podniku, financování a moţnosti podpory sociálního podniku) Zajištění administrativy pro obce Účetnictví dle dohody podle poţadavků na rozsah prací a velikosti obce měsíční paušál od Kč Propagační činnost Tvorba propagačních materiálů (letáky, zpravodaje, tiskové zprávy apod.) dle dohody podle náročnosti zpracování 1 Podmínkou pro zpracování ţádosti o dotace je doloţení všech nezbytných podkladů pro vypracování ţádosti a dokumentů, které jsou podle pravidel dotačního titulu povinné k doloţení 2 V případě získání dotace účtuje společnost ţadateli u projektů 1-2 % z této získané dotace v závislosti na náročnosti zpracování ţádosti o dotaci. U projektů s celkovými náklady (bez DPH) od 5 do 10 mil. účtuje společnost 0,7 % ze získané dotace, od 10 mil. výše 0,5% dotace. O výši podílu v konkrétním případě rozhoduje ředitel podniku. 4.5 Servis, sluţby, přidaná hodnota Podnik pracuje se znalostí dotačního prostředí a se znalostí místních podmínek. Nabízí kvalitní komplexní sluţby v dotačním a grantovém poradenství. Zajišťuje výběr vhodného dotačního titulu, optimalizaci záměru, komplexní zpracování ţádosti o dotaci včetně příloh, výběrová řízení, dotační management, poradenskou činnost a konzultace s našimi partnery v odborných oblastech. Pro obce rozšiřuje sluţby o moţnost přípravy strategických plánů rozvoje obcí, zajištění účetnictví. Podnik se zabývá i propagační činností a vzděláváním sociálních podnikatelů a zájemců o sociální podnikání. Při své práci důsledně uplatňuje principy sociální, ekonomický a environmentální a zaměstnává místní občany se ztíţeným přístupem na trh práce. Největší přidanou hodnotou představuje dokonalá znalost problematiky a vyuţití zkušeností z vlastního sociálního podnikání. 4.6 Primární marketingová média Webová prezentace, tiskoviny (letáky), místní zpravodaje obcí 4.7 Marketingový mix, realizace a zpětná vazba - Vytvoření image sociálně a environmentálně zaloţeného sociálního podniku, s vysokou odborností a kvalitou nabízených sluţeb - jednotná prezentace podniku logo, firemní identita, její důsledná aplikace - propagace formou tiskových zpráv 4.8 Komunikace pojmu Sociální podnik Při komunikaci se zákazníky budeme kromě ekonomické výhodnosti našich sluţeb zdůrazňovat současně společenskou prospěšnost sociálního podniku. Ta bude vycházet především z těchto aspektů: - zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce - zaměstnání pracovní síly z regionu - kvalitní práce - zohlednění sociálního, ekonomického a environmentálního hlediska 5 Harmonogram plán činnosti A. Uchopení podnikatelského záměru B. Průzkum trhu a právního prostředí C. Absolvování stáţí v sociálních podnicích D. Jednání se zainteresovanými subjekty a získání podpory pro ustanovení sociálního podniku E. Podnikatelský plán F. Zajištění financování předjednání podpory, vyuţití dotačních prostředků, prostředků APZ 5

6 G. Zajištění materiálního zázemí H. Zapracování pracovníků I. Zahájení činnosti podniku J. Průběţná marketingová podpora., získávání širšího portfolia zákazníků K. Dosaţení bezztrátovosti sociálního podniku divize Poradenské sluţby Konkrétní termíny jednotlivých etap budou doplněny po definitivním rozhodnutí o zaloţení sociálního podniku. 6 Management a lidské zdroje Podnik je řízen ředitelem, kancelář vedoucím kanceláře. Ředitel podniku a vedoucí kanceláře můţe být tatáţ osoba. Vedle vedoucího pracovníka kancelář zaměstnává 2-3 pracovníky na celý nebo částečný pracovní úvazek s ohledem zdravotní stav a potřeby pracovníků. Pracovníci pracují v týmu, mají společný, cíl, spolupracují na základě společně přijatých pravidel. Obsah práce je vymezen v bodě 1.3, práci určuje vedoucí kanceláře. Vedle základní mzdy můţe být navíc vyuţit motivační systém odměňování nebo jiné benefity. Tabulka managementu a lidských zdrojů Tab. Verze 1(V1): úvazek pracovníků I, II 1,0, ved. kanceláře 0,5 Pracovní pozice pož. kval. úvazek cíl. sk. ž/m mzda os. náklady Ředitel SŠ/VŠ 0,1 ne Ţ/M 3 350, ,- Vedoucí kanceláře SŠ/VŠ 0,5 ne Ţ/M , ,- Účetní USO 0,15 ne Ţ 2 160, ,- Pracovník I SŠ/VŠ 1,0 č. 1 M/Ţ , ,- Pracovník II SŠ/VŠ 1,0 č. 1 M/Ţ , ,- Celkem , ,- Dotace , - Vlastní zdroje ,- Tab. Verze 2 (V2): úvazek pracovníků I, II 0,75, ved. kanceláře 0,75 Pracovní pozice pož. kval. úvazek cíl. sk. ž/m mzda os. náklady Ředitel SŠ/VŠ 0,1 ne Ţ/M 3 350, ,- Vedoucí kanceláře SŠ/VŠ 0,75 ne Ţ/M , ,- Účetní USO 0,15 ne Ţ 2 160, ,- Pracovník I SŠ/VŠ 0,75 č. 1 M/Ţ , ,- Pracovník II SŠ/VŠ 0,75 č. 1 M/Ţ , ,- Celkem , ,- Dotace ,- Vlastní zdroje ,- Pracovník I, II osoba ohroţená na trhu práce 1 úvazek/14 440,- Kč/19 626,- Kč hrazeno z ÚP (Příspěvky ze zákona o zaměstnanosti) nebo projektu EU 6

7 7 Potřeby a zdroje dlouhodobého a oběžného majetku, provozní náklady Počáteční investice Přehled počátečních investic Ţivnostenské oprávnění Mobilní telefon Notebook 3x vč. kancelářských programů a antiviru Webové stránky + doména Výroba vizitek, propagační materiály Tiskárna Kancelářské potřeby Vybavení kanceláře nábytek (stoly, ţidle, skříně) Celkem Další investice (vhodné pořídit prostřednictvím dotací) Notebook 3x vč. kancelářských programů a antiviru Tiskárna Vybavení kanceláře Internet, propagační materiály, mobilní telefon Celkem Předpokládaná provozní bilance Přehled předpokládaných ročních výdajů Mzdy V1: 1,0 úvazek pracovníků I, II Mzdy dotace Mzdy vlastní náklady Mzdy V2: 0,75 úvazek pracovníků I, II Mzdy dotace Mzdy vlastní náklady Internet + doména Telefonní poplatky Údrţba software Prezentační materiál Pronájem kanceláře Kancelářské potřeby Předpokládané roční výdaje bez dotací na mzdy a vybavení V1 Předpokládané roční výdaje s dotací na mzdy a vybavení V1 Předpokládané roční výdaje bez dotací na mzdy a vybavení V2 Předpokládané roční výdaje s dotací na mzdy a vybavení V Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč bude doplněno Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Investice + roční provozní bilance celkem bez dotace - V1 Investice + roční provozní bilance celkem bez dotace - V2 Investice + roční provozní bilance celkem s dotací V1 Investice + roční provozní bilance celkem s dotací V Kč Kč = Kč Kč Kč = Kč Kč Kč = Kč Kč Kč = Kč 7

8 8 SWOT analýza podnikatelské aktivity (tj. analýza silných a slabých stránek, externích příleţitostí a hrozeb v managementu i marketingu). SWOT analýza Silné stránky Snaha zainteresovaných subjektů o zaměstnání cílové skupiny Podpora ze strany ÚP Potřebnost nabízených služeb Zkušenosti zakladatelů v oblasti dotačního poradenství Příležitosti Znalost regionu Slabé stránky Rizika Chybějící odborné vzdělání cílové skupiny Nezkušenost se sociální ekonomikou, podnikáním a malá informovanost Nezájem o práci cílové skupiny Podpora sociálního podnikání v programovacím období EU Programovací období EU dotační tituly Snaha v regionu o uplatnění znevýhodněných na trhu práce Zvyšující se míra nezaměstnanosti v DSO mikroregionu Moštěnka Nezájem o nabízené služby 9 Analýza rizik podniku 9.1 Riziková matice (identifikace rizik, opatření k eliminaci rizik apod.). Analýza rizik sociálního podniku Předpoklady, které musí být splněny, aby byl projekt úspěšně realizován Pravděpodobnost nesplnění předpokládané podmínky Velikost rizika při nesplnění předpokl. podmínky Dostatečná poptávka po nabízených službách Stabilita provozních nákladů Rizika provozní Střední poptávka po sluţbách podniku je vázána zejména na odběr z obcí regionu MAS Partnerství Moštěnka, místních podnikatelů a neziskových organizací, předpokládá se pravidelné čerpání dotací na rozvoj tohoto regionu Střední sociální podnik nebude vyţadovat ţádné nestandardní náklady na svůj provoz. Důleţité je vyuţití podpor ÚP, dotačních prostředků EU. V případě nárůstu nákladů na provoz budou tyto náklady kryty zvýšenými trţbami. Rizika personální Vysoké Střední 8

9 Zajištění stabilního pracovního týmu ve stanoveném počtu pro cílovou skupinu Zapracování pracovníků z cílových skupin za optimální dobu Střední - projekt od samého počátku počítá se zaměstnáváním osob z cílové skupiny a jejich zaškolování. U cílové skupiny matky po mateřské/rodičovské dovolené, absolventi není vysoký předpoklad fluktuace Střední vlivem nezískaných pracovních návyků nebo delší přestávky v práci pracovníků cílových skupin můţe docházet k delší době nutné k jejich zapracování. Střední Střední Dodržení legislativních zákonů, předpisů, vyhlášek a norem Rizika legislativní Nízká je dohlíţeno na to, aby zaloţení sociálního podniku bylo v souladu se strategickými rozvojovými materiály, příslušnými zákony a vyhláškami, bezpečnostními předpisy a technologickými normami, hygienickými předpisy. Nízké Postupy pro omezení nebo eliminaci rizik Nedostatečná poptávka po nabízených službách Nestabilita provozních nákladů Nezajištění stabilního pracovního týmu ve stanoveném počtu pro cílovou skupinu Dodržení legislativních zákonů, předpisů, vyhlášek a norem Riziko nedostatečné poptávky po produktech/sluţbách sociálního podniku bylo charakterizováno jako střední. Eliminaci tohoto rizika budeme realizovat pomoci rozšiřování okruhu zákazníků a nabídkou dalších sluţeb na základě poptávky. Nestabilita provozních nákladů je opět chápána jako riziko střední, jde o náklady, se kterými sociální podnik v rámci podnikatelské činnosti počítá a bude mít pro ně vyhrazenu určitou částku ve svém rozpočtu. Riziko střední - zaměstnanci z cílové skupiny budou zaměstnáni na celý nebo částečný pracovní úvazek, který jim podle potřeby můţe být upraven. Předejít problematice nedodrţení legislativního rámce lze důslednou kontrolou všech kroků při zakládání a fungování sociálního podniku z pohledu souladu s právním řádem platným a účinným v ČR. Zapracování pracovníků z cílových skupin za optimální dobu Bude vytvořen plán předběţného zapracování, podle kterého budou pracovníci zapracováni a průběţně proškolování v dané problematice. 10 Principy sociálního podnikání 10.1 Popis cílové skupiny Sociální podnik se zaměřuje na uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce a to především na ty, kterým je věnována zvýšená péče ze strany úřadu práce. V praxi se bude jednat především o absolventy škol, kteří mají sice dostatečné vzdělání, ale chybí jim praktické zkušenosti a dovednosti. Z těchto důvodů si hledají obtíţně zaměstnání. Další obdobnou cílovou skupinou jsou ţeny po mateřské dovolené, které po dobu péče o dítě ztratili určité pracovní návyky, jsou částečně omezeny péčí o dítě, nebo potřebují doplnit odbornou kvalifikaci na současnou úroveň. Dále se budeme zaměřovat na zaměstnávání osob se zdravotním postiţením, které však budou schopny vykonávat plánované profese Adaptace a integrace cílové skupiny Pracovníci z cílové skupiny se s ohledem na jejich specifické potřeby zapracují. Zapracování a rekvalifikace budou jednou z klíčových aktivit při procesu adaptace a integrace. Plnohodnotné zaměstnání umoţní pracovníkům vykonávat smysluplnou práci a vést aktivní ţivot Naplňování principu místního rozměru Sluţby budou poskytovány ve prospěch místních komunit především regionu MAS - Partnerství Moštěnka. 9

10 Sociální podnik se k sociálním principům přihlásil ve svých stanovách:. je společenstvím neuzavřeného počtu osob zaloţeným za účelem vytváření podmínek pro pracovní uplatnění osob se zdravotním postiţením, uchazečů o zaměstnání, jimţ je věnována na základě zákona při zprostředkování zaměstnání ze strany Úřadu práce zvýšená péče, zřizování chráněných pracovních míst, a k uspokojování sociálních potřeb těchto osob Spolupráce s partnery Dobré fungování sociálního podniku závisí také na podpoře místního společenství veřejné správy, neziskových organizací i podnikatelů. Sociální podnik se bude snaţit navázat spolupráci se všemi těmito sférami a dále ji rozvíjet. Klíčovým partnerem bude také Úřad práce, se kterým budeme uskutečňovat potřebné rekvalifikační aktivity pro pracovníky z cílových skupin Enviromentální dopady Nabízené sluţby nemají negativní vliv na ţivotní prostředí. Dotační poradenství se bude týkat i OP Ţivotní prostředí, tudíţ budou mít nabízené sluţby na ţivotní prostředí pozitivní dopad Inovativnost projektu Na území regionu MAS Partnerství Moštěnka se v současnosti nenachází ţádný funkční sociální podnik. Podnik tak můţe slouţit jako příklad a můţe v regionu zprostředkovávat zkušenosti se sociálním podnikáním Pouţití zisku Případný zisk bude pouţit do rezervního fondu podniku nebo na rozvoj sociálního podniku a jeho zaměstnanců v souladu se stanovami sociálního podniku Popis naplňování rovných příleţitostí pro zaměstnance z cílové skupiny Zaměstnávání znevýhodněných skupin jiţ samo o sobě naplňuje principy rovných příleţitostí. Při výběru zaměstnanců nebudu upřednostňovat příjem pracovníků na základě věku, pohlaví nebo příslušnosti k jiným etnickým skupinám. Budeme výhradně přihlíţet k potřebám konkrétních pracovníků a jejich schopnosti vykonávat určené činnosti. U hendikepovaných pracovníků budeme vyuţívat zkrácenou pracovní dobu dle jejich poţadavků. 10

Podnikatelský plán Malé technické služby

Podnikatelský plán Malé technické služby Podnikatelský plán Malé technické služby Podnikatelský plán obsahuje shrnutí podnikatelského záměru - jeho investiční i neinvestiční části. Osnova podnikatelského plánu: Obsah 1. Informace o sociálním

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí 1. Úvod Správní obvod ORP Lipník nad

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Eduard Jozífek Obor Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Návrh Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Projekt: Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního

Více