Sociální podnikání a jeho možnosti Petra Francová České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální podnikání a jeho možnosti Petra Francová České Budějovice 28.5.2012"

Transkript

1 Sociální podnikání a jeho možnosti Petra Francová České Budějovice

2 Koncept trojího prospěchu

3 Co děláme vedeme a koordinujeme činnost Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA organizujeme semináře na zakládání sociálních podniků poskytujeme poradenství a konzultace v oblasti sociálního podnikání pomáháme s přípravou projektů na založení sociálních podniků školíme ženy cizinky jak mají začít podnikat (jsme partnery Organizace pro pomoc uprchlíkům v projektu ESF)

4 TEmatická Síť pro Sociální Ekonomiku vznik v 2009 v projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky spolufinancovaného z ESF a St. rozpočtu ČR v rámci Nové ekonomiky, o.p.s. názorová platforma pro podporu sociální ekonomiky a sociálního podnikání 180 členů z řad fyzických i právnických osob integrování akademické sféry (FSV UK, FF UK, UJEP)

5 Co dělá TESSEA prostor pro výměnu informací měsíční zpravodaj odborné studie a analýzy definice a principy včetně indikátorů souhrnná Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR seznam sociálních podniků v ČR lobování a prosazování tématu účast na přípravě programovacího období 2014+

6 Seznam sociálních podniků zatím přes 60 sociálních podniků údaje z telefonického průzkumu + hlásí se samy vnímají se jako sociální podniky nebo začínající sociální podniky seznam na odhadujeme min. 100 podniků

7 Příklady sociálních podniků z ČR

8 Agentura ProVás s.r.o. a Obslužná spol. s r.o. založil je Vojtěch Sedláček, který byl vyhlášen vítězem celostátní soutěže o sociálního podnikatele roku 2006 obě společnosti vytváří pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby se zdravotním omezením včetně mentálního Služby výlep plakátů pro kulturní účely na plakátovacích plochách a sloupech v Praze i v ČR, prodej historických plakátů a jejich reprintů kafírna PROVÁS v Roztokách u Prahy prodejny zdravotní pomůcky, medu a včelařských potřeb galerie nostalgická galerie TUZEKS Keplerovo muzeum

9 Sociální firma Slunečnice Děčín Služby komplexní úklid a údržbu prostor domácností i kanceláří, výrobních hal vyklízení sklepních a půdních prostor, likvidace následků povodní pravidelný úklid servis zahradních prací Pro koho pracují Magistrát města Děčína, OSBD Děčín Národní park České Švýcarsko, Povodí Labe Lesy Benešov, SBD Zelená, Obec Hřensko

10 Portus Praha DOBROTY S PŘÍBĚHEM hermelíny a utopence -sociálně terapeutická dílna na výrobu nakládaných hermelínů v obci Slapy funguje od března 2005 dodává své produkty do cca 30 pražských kaváren a restaurací Provoz zařízení podporuje formou grantů Středočeský kraj Magistrát hl. m. Praha MPSV ČR

11 Letohrádek Vendula řemeslná manufaktura a poskytovatel sociálních služeb hlavní myšlenkou Letohrádku je zvednout se na vlastní nohy a hlavně se tam udržet, a to hlavně manufakturou být živou záchranou tradičních řemesel Realita ekonomicky přežívají jen díky pekárně, které stálé zakázky na pečivo dodávájí pro VILA BOTANIKA a KAVÁRNA OBECNÍ DŮM v Praze (catering VYŠEHRAD 2000)

12 Senza družstvo Prostějov zaměstnává celkem 30 pracovníků, z toho 29 se zdravotním postižením včetně mentálního první sociální družstvo v ČR Služby Vývařovna, jídelna (vaří 140 až 170 obědů včetně dietních) Prádelna, mandlovna Univerzální dílna -zde pracuje nejvíce zaměstnanců -jednoduché kompletační práce, výstupní kontrola kvality plastových výlisků, balící činnost

13 Moštárna Hostětín s.r.o. Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat jsou dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením fyzických a právnických osob, které spojuje zájem trvale rozvíjet tradiční zemědělskou a řemeslnou produkci Bílých Karpat. Od roku 2000 vyrábí v moštárně v Hostětíně jablečné mošty, ovocné šťávy a sirupy.

14 Autonapůl o.s. První český carsharing funguje již 9 let v Brně. Sdílení 9 aut pro 50 členů (jednotlivci, rodiny, neziskovky). Levné využívání aut. Snižování dopadu individ. automobil. dopravy na ŽP. Budou se transformovat na družstvo.

15 fair trade V České republice působí v oblasti fair trade několik organizací: Ekumenická akademie (první český velkodovozce fair trade, hlavně informace a propagace fair trade) Asociace pro fair trade (asociace sdružující české fairtradové organizace) NaZemi - Společnost pro fair trade (osvěta a propagace, rozvojové vzdělávání pro školy, prodej) Jeden svět (distribuce a prodej) V České republice se rozjíždí také koncept fairtradových měst.

16 Vymezení pojmů a principy sociálního podnikání

17 České pojetí sociálního podnikání široké, důraz kladen na podnikání Co tam patří: zaměstnávání znevýhodněných osob (tzv. integrační sociální podniky) poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných činností jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání doplňkové činnosti NNO s cílem použití výnosů v hlavní obecně prospěšné činnosti

18 Co je sociální podnikání (1) podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí hraje důležitou roli v místním rozvoji vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku

19 Co je sociální podnikání (2) pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního

20 Jaká právní forma? jednotlivec fyzická osoba společnost s ručením omezeným družstvo jiné typy obchodních společností obecně prospěšná společnost občanské sdružení?

21 Principy sociálního podniku

22 Sociální prospěch provozuje aktivity prospívající společnosti či specifické skupině v obecném zájmu založen z iniciativy občanů (přímo nebo nepřímo) demokratické rozhodování (o osudu a rozvoji podniku, nikoli v provozně manažerské rovině)

23 Naplňování principu sociálního prospěchu zaměstnávání znevýhodněných osob vlastní předmět podnikání může být prospěšný vůle zakladatelů dělat něco prospěšného Zaměstnanci mohou se vyjádřit ke strategii podniku jsou informováni o dění v podniku jsou povzbuzováni ke spoluúčasti tam, kde to má smysl jsou vedeni ke spoluodpovědnosti za chod podniku jsou rozvíjeny jejich znalosti a dovednosti

24 Ekonomický prospěch není závislý na veřejných a soukromých institucích (nepatří sem obce a příspěvkové organizace) vykonává soustavné a udržitelné ekonomické aktivity (= podniká), se kterými je spojen alespoň minimální podíl placené práce nese vlastní (často zvýšená) ekonomická rizika případný zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů (sociální mise) může využívat vícezdrojového financování

25 Naplňování principu ekonomického prospěchu soustavná výroba zboží / poskytování služeb nadpoloviční část zisku je reinvestována do rozvoje sociálního podniku, darována na rozvoj komunity nebo dána zakládající NNO na její poslání vlastní zodpovědnost za zisk / ztrátu samostatnost v rozhodování a řízení

26 Enviro a místní prospěch spolupracuje se zainteresovanými partnery (stakeholdery) a respektuje jejich postoje podílí se na přednostním uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů podporuje smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni využívá inovativní přístupy zohledňuje ekologické aspekty

27 Naplňování principu enviro a místního využívání místních zdojů rozměru služby a výroba šetrná k ŽP zapojení do spolupráce v lokálním a regionálním prostředí se stakeholdery podíl na řešení lokálních a regionálních problémů reakce na regionální rozvojové strategie zapojení dobrovolníků identifikování místních tradic a možnosti jejich využití, obnovení orientace na lokalitu

28 Sociální podniky

29 Čím sociální podnik není chráněná dílna sociálně terapeutická dílna společensky odpovědný podnik nestátní nezisková organizace

30 Typy sociálních podniků Integrační zaměstnávají znevýhodněné (trvale nebo dočasně) a) sociální firmy zaměstnávají těžce znevýhodněné cílové skupiny b) sociální družstva jako vhodná forma podnikání za účelem místního rozvoje obcí a mikroregionů Ostatní místní a ekologický rozměr, přivýdělek NNO

31 Proč je sociální podnikání dobré podporuje vlastní aktivitu lidí růst sebedůvěry, smysluplnost práce, z klientů pracující lidé přináší do podnikání etický rozměr je to o hodnotách šetří státní prostředky místo dotací tvorba zisku, rozšíření nabídky služeb a zboží, snížení závislosti na státu snižuje nezaměstnanost a závislost na veřejné podpoře podporuje místní, komunitní rozměr lidského života a využívá místní potenciál propojuje soukromý, veřejný a neziskový sektor

32 Společenský cíl (sociální cíl) Sociální podnik Nezisková organizace závislá na dotacích 0 Ekonomický cíl (profit = udržitelnost) Konec iluzí Casino Konec organizace

33 Jaká právní forma? Není lhostejná, ale ani klíčová pro kvalitu SP, ukvapené rozhodnutí se projeví teprve s odstupem. Vliv má: charakter podnikatelského záměru potřeba spoluzodpovědnosti struktura zainteresovaných skupin předpokládaný další rozvoj způsob financování a finanční a investiční náročnost podnikání výše základního vkladu další faktory individuálně, včetně historie podnikatelského záměru

34 Jaká existuje v současné době podpora pro sociální podnikání

35 Strategie a koncepce souvislost s integrací znevýhodněných Koncepce romské integrace Strategie boje proti sociálnímu vyloučení Doporučení pro obce pro předcházení sociálně vyloučených lokalit Národní plán podpory a integrace občanů se ZP Strategie udržitelného rozvoje

36 Mezirezortní problematika MPSV MPO MMR Úřad vlády: Agentura pro sociální začleňování a Rada vlády pro NNO MŽP

37 Zákon ano či ne? zatím má v Evropě málo zemí legislativní zakotvení SP klíčový je účel slovenský model SP jako nástroj podpory zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti 2005) sociální družstvo (Itálie 1981, Polsko 2006) vazba na právní formu jiné úpravy (např. Finsko 2003 nebo Francie 2001) Velká Británie Jaká bude česká cesta? Integrační sociální podnik?

38 Zaměstnávání znevýhodněných osob v sociálním podniku integrační sociální podnik = nejčastější model většina sociálních podniků má statut chráněné dílny různé cílové skupiny vyšší kvalita zaměstnávání integrace do společnosti prostřednictvím práce

39 Poradenství Nadace Via -Akcelerátor Akademie sociálního podnikání NESsT SČMVD PPSD Innovation Tank Rozjeď svůj sociální start-up Fokus Praha P3 People, Planet, Profit

40 Finance Nadace České spořitelny Výzvy Sociální ekonomika IOP a OP LZZ (MPSV) Výzvy Mezinárodní spolupráce OP LZZ (MPSV) časem Nadace Vodafone

41 Sociální podnikání nová priorita Bruselu politická konference Iniciativa pro sociální podnikání + akční plán zlepšit přístup k financování, propagaci a právní prostředí krize nový model podnikání

42 Společensky odpovědné nakupování obdoba zeleného nakupování podpora sociálních podniků nákupem zboží a služeb: jednotlivci podniky veřejná správa společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

43 Měření efektivity sociálních podniků je třeba zjišťovat efektivitu dopadů sociálního podnikání přínosy finanční i nefinanční existují různé metody měření velmi důležité a obtížné téma

44 Plány P3 a TESSEA do budoucna propagovat sociální podnikání prostřednictvím videí a rozhovorů vybudovat síť ambasadorů vytvořit klub sociálních podnikatelů navrhnout jak zapracovat integrační sociální podniky do zákona o zaměstnanosti

45 P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Vítovcova 108/4 Praha 4 - Hodkovičky Česká republika Děkujeme vám za pozornost. Petra Francová Taťána Plecháčková nebo i možnost přihlášení za člena TESSEA na

46 Děkuji za pozornost. Děkujeme vám za pozornost. Petra Francová Taťána Plecháčková

Jak začít v ČR sociálně podnikat Petra Francová. Evropské dny handicapu Ostrava 4.10.2012

Jak začít v ČR sociálně podnikat Petra Francová. Evropské dny handicapu Ostrava 4.10.2012 Jak začít v ČR sociálně podnikat Petra Francová Evropské dny handicapu Ostrava 4.10.2012 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem

Více

České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti

České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti ČESKÉ POJETÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ široké, důraz kladen na podnikání zaměstnávání znevýhodněných osob poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Hrdinová Sociální politika a sociální práce - obor Sociální práce

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Bc. Alena Peňázová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998

Více

Sociální podniky v cestovním ruchu

Sociální podniky v cestovním ruchu Sociální podniky v cestovním ruchu Diplomová práce Ilnara Kuzbekova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové

Více

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Sociální ekonomika v území PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Problematika tzv. sociální ekonomiky se dostává do popředí výzkumu i politické praxe západních zemí

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

1. Úvod: Sociální ekonomika a sociální podnikání

1. Úvod: Sociální ekonomika a sociální podnikání 1. Úvod: Sociální ekonomika a sociální podnikání Podnikání NNO, sociální ekonomika a sociální podnikání představuje alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení), ekonomických

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ THE RELATION BETWEEN SOCIAL UNDERTAKING AND SOCIAL TOURISM AS THE EUROPEAN CITIZENSHIP PHENOMENON Abstract (AJ)

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Resumé Sociální ekonomika představuje alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení), ekonomických (nezaměstnanost)

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Středočeský kraj prosinec 2007 Část 3 NÁVRH NA VYTVOŘENÍ KLASTRU CESTOVNÍHO RUCHU Obsah: 1 Úvod... 2 2 Klastry... 2 2.1 Definice a principy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více