Prorodinné služby města Kouřim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prorodinné služby města Kouřim"

Transkript

1 MĚSTO KOUŘIM Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje KVĚTEN Každý člověk je jedinečnou individualitou. Je pro nás cenným poznáním, že nikdo není sám, že neustále žijí lidé, kterým není lhostejné jejich okolí. Prorodinné služby města Kouřim (Rok 2014 vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem rodiny.) 3. část Lidé v nepříznivé životní situaci, hledání individuálních i společných řešení jak si pomoci, jak pomoci. (Autorem piktogramu je pan Jaroslav Poula.) Vážení spoluobčané, vydáním 3. části v rámci 4-dílného cyklu Prorodinné služby města Kouřim navazujeme na 1. část Rodiny s dětmi, podmínky pro život v našem městě a na část 2. Senioři, aktivní stáří jako nedílná součást spokojeného života. 4. část - Mezigenerační spolupráce, velký potenciál pro rozvoj města vyjde během následujícího týdne. Cílem souboru 4 Kouřimských informačních servisů propojených tematikou Prorodinné služby města Kouřim je zvýšení informovanosti občanů města poskytnutím provázaných informací, posilování občanské angažovanosti, a tím podpoření dalšího rozvoje města. Děkujeme Vám za čas věnovaný následujícím textům. Jménem týmu z řad občanů města Kouřim Zuzana Čiháková, starostka. Ohlédnutí do minulých století Jak se společnost starala o slabé, nemocné, duševně nemocné a nemohoucí spoluobčany? Rodina a společenské tradice určitým způsobem vždy pamatovaly na pomoc slabším. Podle tzv. domovského práva ze dne včetně novelizací provedených v letech 1886 a 1896 je domovská obec povinna postarat se o chudé, k práci nezpůsobilé příslušníky, tj. poskytnout jim nutnou výživu a opatření v nemoci ale jen potud, pokud se jim nedostane pomoci od dobročinných

2 ústavů a nadací. Chudinské i pozdější domovské právo bylo velmi pokrokové. Přejímalo, byť v nejnutnější míře, péči o potřebné, kteří až dosud byli ponecháni na pospas rozmarům dobročinné péče. Moderní chudinská péče byla vlastně péčí sociální, neboť se snažila odstranit žebrotu, ale i almužnictví, zavedením tzv. poukázkové soustavy. Někteří chudí a nejen staří mohli získat stravenky, podporu, šatstvo apod. Město Kouřim bylo vždy v této oblasti velmi pokrokové a jeho obyvatelé vždy sociální aktivity podporovali. Štěstí vychází ze schopnosti hluboce cítit, jednoduše žít a svobodně myslet! Storm Jameson Každý člověk má odpovědnost sám za sebe. Základem mezilidské pomoci je vlastní rodina. Město Kouřim na základě historických kořenů se plně řídí historicky potvrzenou rolí města, že pomocí ze strany města potřebným pomáhá jim a zároveň celému městu. Snaha pomoci každému, kdo se ocitne na hranici sociálního vyloučení, není snahou zbytečnou. Ve městě je téměř nulové vandalství. Město Kouřim nadále patří k městům s minimální kriminalitou Nepříznivá životní situace, krátkodobá či dlouhodobá, výrazně snižuje kvalitu života. V tomto informačním servisu se dotkneme několika základních oblastí, které jsou nejen kouřimským, ale i celosvětovým problémem. Často se jedná o kumulaci problémů, o jejich vzájemnou propojenost. Základní problémy, které vedou k ohrožení lidí sociálním vyloučením: Chudoba Zadlužení Dlouhodobá nezaměstnanost Samota Bytové podmínky Ztížený nebo omezený přístup ke službám Nízká úroveň vzdělání Zdravotní stav Nízká soběstačnost Gamblerství Závislost na drogách (alkohol a drogy v užším slova smyslu) Některé rodiny se s problémy a zátěží nedokážou vyrovnat samy, je potřeba jim nabídnout taková podpůrná opatření, která umožní vhodně řešit jejich situaci a reagovat na potřeby. Klíčovým cílem v oblasti problematiky jednotlivců a rodin se specifickou potřebou je zabránit hrozící chudobě způsobené snížením reálného příjmu, pomoci řešit bytovou situaci, vyrovnávat vzdělávací šance (např. rekvalifikace) a přístup na trh práce a podporu sociálních kontaktů, omezovat sociální vyloučení. I. Lidé ohrožení chudobou, lidé ohrožení zadlužením = lidé ohrožení sociálním vyloučením. Chudoba příjmy některých rodin i jednotlivců jsou na hranici životního nebo existenčního minima. Jejich situace je těžká. Přibývá rodin i jednotlivců, kteří se k těmto hranicím blíží. Životní náklady rostou (energie, potraviny, léky ) V celé naší republice se zvyšuje i podíl seniorů ohrožených chudobou, neboť většina z nich je odkázána pouze na důchod a nemá žádné dodatečné příjmy. Zejména starší senioři nebyli připravení na nutnost zajistit si na stáří jiné zdroje příjmů. Zadluženost obyvatel je jedním z velkých problémů celé české společnosti. Statistiky ukazují, že zadluženost obyvatel, zejména zadluženost spojená s problémy se splácením půjček, roste. Zadlužené rodiny, zadlužení jedinci 3 navzájem se v přístupu lišící skupiny. 1. skupina Rodiny i jedinci omezili svá vydání a přes vysoké zadlužení dokážou své závazky hradit 2. skupina Rodiny i jednotlivci se částečně marně snaží dostát všem svým závazkům, úroky z prodlení se jim zvyšují a jejich situace je vyčerpává natolik, že nejsou schopni plně plnit i další závazky. 3. skupina Rodiny i jednotlivci, kteří rezignovali a své finanční závazky neřeší. 2

3 V této skupině obyvatel zadluženost navíc působí jako překážka pro získávání zaměstnání. Jakmile zadlužení lidé uzavřou pracovní poměr, stává se značná část jejich mzdy předmětem vymáhání dluhů. Proto raději řeší strategii pobírání sociálních dávek a práci na černo. Z nestabilních pracovních výdělků a narůstající zadluženosti vyplývá trvalý nedostatek finančních prostředků. Zadlužování a zhoršování sociální situace vede u této skupiny obyvatel u některých jedinců k vícenákladům pro celou společnost. Např. - řešení drobné kriminality související s nutností řešit situaci akutního zadlužení (krádeže z důvodu hladu, závislostí) - ztráty na povinných platbách vzniklé nelegální prací lidí postižených exekucí, náklady státu na sociální dávky Ř e š e n í Dluhové poradenství, dluhová služba - zabývá se hlavně opatřeními řešícími dluhové problémy, je ale i nástrojem prevence zadluženosti a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel Cílem této služby je zvládnutí situace zadlužených a tím jim dát šanci jejich situaci zvládnout a zařadit se zpět do běžného, produktivního života. Dluhové poradenství je jedním ze základních nástrojů pomoci zadluženým lidem. Je třeba jej chápat jako pomoc nejen těm, kteří se dostali do složité finanční situace, ale i jejich věřitelům a potažmo celé společnosti. V neposlední řadě je velkým přínosem také pro lidi, kteří o přijetí půjčky teprve uvažují. Od roku 2008 v platnosti insolvenční zákon dovolující oddlužení (osobní bankrot). Návrh na vlastní oddlužení podává fyzická osoba ke krajskému soudu, jemuž je povinnost dodat seznam majetku, dluhů, závazků a také potvrzení o příjmech ze zaměstnání, z nichž by měla být schopna splácet dluh; je nutné rovněž předložit čistý trestní rejstřík a potvrzení o příjmech za poslední 3 roky Pokud soud vydá kladné rozhodnutí o oddlužení, je dlužníkovi v následujících 5 letech ponechána částka nezabavitelného minima. Rodině zůstává životní minimum, zbytek prostředků je odváděn státu, resp.věřiteli. (9823,- Kč jednotlivec, rodina 19646,- Kč) Schválením insolventního návrhu se pozastaví jakékoliv poplatky, pozastaví se do té doby cyklicky narůstající úroky o úroky z prodlení, včetně exekucí. Kontakt na oddlužovacího poradce, který s lidmi v tísni danou administrativu připraví k předložení k soudu: tel Pravidelná osvěta ze strany města Pravidelný servis na stránkách Kouřimského informačního servisu a Kouřimského zpravodaje v rámci služeb a podpůrných aktivit Českého institutu finanční odpovědnosti. II. Lidé se závislostí závislostmi = lidé ohrožení sociálním vyloučením Jednejte s člověkem podle toho, jaký je, a on takový zůstane. Jednejte s ním v souladu s tím, jaký by mohl být, a on se stane tím, kým by mohl a měl být. J.W.Goethe Je cesty zpátky!?! Nezbytným a reálným úkolem nás všech je seznamovat a připravovat mladé lidi na obtížnosti a překážky v lidském životě, včetně hledání a osvojování si způsobu jejich překonávání!!! Závislostní chování je důsledek problému (Problém v rodině nebo v síle party). Lidé se závislostí mají problém v hledání a nalézání si místa pro realizaci, seberozvoj. Potřebují pomoc tento problém řešit. Bez solidarity ze strany veřejnosti nemají šanci. Nesou s sebou bio psycho - sociální závislost = onemocnění (alkohol, drogy, automaty) 3

4 Znaky pro osoby se závislostmi (Závislost je nemoc!!) Nízké sebevědomí, bez sebedůvěry Nezralost, neschopnost se o sebe postarat Nenaplněnost času a nuda Ztráta smyslu života Selhání okolí Ztráta přátel, sociální izolace Deprese Krize osobnosti Bludný kruh Narušení mezigeneračních vazeb Důsledek deprivace (strádání) citové, biologické.. Nízký pocit sounáležitosti s druhými, nízká ochota spolupracovat Velmi nízká vnitřní motivace Bez porozumění vlastní situaci Bez vztahu k někomu či něčemu Nevytvoření si nebo ztráta pracovních návyků Vyžadování si pozornosti Manipulace s jinými osobami Zadluženost (Spojené nádoby závislost na alkoholu a na hře na automatech je velmi úzká závislost na drogách (marihuana, pervitin, ) a na hře na automatech je velmi úzká při hře na automatech se dějí v mozku stejné reakce jako po použití pervitinu) Někteří jedinci se závislostí, kteří jsou opuštění rodinou nebo ti, kteří žijí doma a jejich rodiny vzdaly téměř marnou snahu o napravení, jsou často po celý den součástí veřejného prostoru. Proč? - hledají společnost komunikaci - mají potřebu iluze domova, která nezaniká Domov vytváří 1) fyzické místo 2) lidé, s nimiž se setkávají 3) denní režim, tj.určitý stereotyp vyvolávající pocit bezpečí (Několik rodin se ze všech sil snaží závislost svých dospělých dětí řešit uvnitř rodiny vymezením jasných pravidel a na druhé straně zahrnováním nutného pocitu sounáležitosti.) Přidruženým problémem v ulicích našeho města je somrování. Rozdíl mezi žebráním a tzv. somrováním, které se nám jeví jako problém: Žebrák většinou žádá o pomoc pasivně, typická pozice s nataženou rukou, nebo před sebou má nádobu či čepici na peníze Somrák- aktivně vymáhá pomoc tím, že lidi v okolí obchází a oslovuje je. Často obchází s historkou o potřebnosti daru. Peníze slouží na nákup alkoholu a cigaret. Žebrák raději nechává na každém, aby se rozhodl, zda obdaruje, neobtěžuje druhé! Somrák silně obtěžuje, někteří lidé mu raději dají peníze, aby se ho zbavili. Někdo si lebedí v tom, že je troska, je to pro něj pohodlné. Vyhovuje mu, že se od něj nic neočekává, vyhovuje mu pasivní způsob života. 4

5 Ř e š e n í Prostá lidská účast, empatie, porozumění, schopnost nesoudit a být na blízku je základem pro každou pomoc. Na jedné straně podpora a pomoc, na druhé straně musí být i jasný, srozumitelný řád a zpětná vazba za jeho překračování. Primární prevence předcházení vzniku závislostí (RODINA, škola, celá komunita) Sekundární prevence předcházení rozvoje závislostí, léčba (RODINA, daný jednotlivec = musí chtít, celá komunita) Ve městě máme z řad našich občanů 2 bezdomovce. V azylovém domě (Dům naděje čp. 307) u Pražské brány je 12 malometrážních bytů, ve kterých žijí občané, kteří se dostali do tíživé životní situace. (V ČR je celkem 200 azylových domů) Náklady po odečtení výnosů na provoz tohoto domu z rozpočtu města na jednoho obyvatele města Kouřim činí 0,- Kč/rok. Ve městě funguje sociální poradenství, systematická metodická i vlastní práce s lidmi na hranici sociálního vyloučení s cíli - posilování zapojení do komunity ohrožených sociálním vyloučením - pomoc při řešení vzniklých problémů Společnými silami se snažíme vytvářet účinné programy, které předcházejí pádu a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život. Sociální program města Kouřim pomáhá potřebným dojít k základnímu cíli a to návratu k běžnému způsobu života. Dále pomáhá při hledání orientace ve společnosti, předcházení a zamezování sociálnímu vyloučení, zvyšování dovedností při plánování vlastních aktivit ve volném čase, podporování při zvládání obtížných životních situací. Vstupenky do pekla zvaného závislosti na alkoholu, drogách, automatech pro závislého, pro široké okolí Fiktivní rozhovor Otázka 1: Pane, proč přibývá dětí a velmi mladých lidí se závislostmi? Odpověď: Rozhlédněme se kolem sebe a odpovědi na otázku máme před sebou. V hlavních rolích jsou ČAS a LÁSKA. 1. vstupenka Některé děti projdou citovým strádáním do tří let života (maminka nevěnuje dítěti čas, neprojevuje lásku, nedává pocit bezpečí). Takto vychovávané děti si nesou do celého života velké problémy, které velmi často nejsou schopny i přes svou snahu a snahu okolí překonat. 2. vstupenka Některé děti nemají v RODINĚ pocit bezpečí, pochopení (mluv, zajímáš mě, mám Tě rád), oporu a důvěru v to, že pro každý problém společně v rodině najdou řešení. Není jim posilováno sebevědomí. 3. vstupenka Některé děti nevyrůstají v rodině, ve které se posiluje v dětech pospolitost, návyky, vybavení dětí dobrými slovy v míře na rozdávání, bez rodinných rituálů. 4. vstupenka Některé děti nevyrůstají v rodině, která je vede k úctě k jiným lidem. 5. vstupenka Některé děti vyrůstají v rodině, kde nechávají vyrůstat děti bez dozoru, jejich rodiče si neuvědomují, že do 18 let dítěte za něj zodpovídají, že musí vědět, kde dítě je a s kým se stýká. (To není ostuda pro obě strany, ale nezbytnost). 5

6 6. vstupenka Některé děti mají příliš benevolentní rodiče, kteří i např. v jejich 13 letech se řídí heslem jsou mladí, ať si užijí, a děti školou povinné přicházejí domů k ránu. 7. vstupenka Některé děti nejsou v rodinách vychovávány k povinnostem, k dodržení slibů, k úctě k druhým, učí se pouze brát, ne dávat. (Roli hraje i genetická dispozice a síla party.) Otázka 2: Pane, proč po 1. vyzkoušejí děti a mladí lidé alkohol, drogy, automaty? Odpověď: Na toto mají vliv vrstevníci nebo starší, kteří mají již zkušenost, hlavní role hrají zvědavost, snaha utéci od problému, nuda, negativní vzory starších, dostupnost předmětu závislosti, snaha odlišovat se, podcenění možnosti vzniku závislosti, snaha o upoutání pozornosti (VOLÁNÍ O POMOC). Otázka 3: Pane, závislost vzniká poměrně rychle, jak je to s cestou z ní? Odpověď: Nemá smysl cestu ze závislosti začínat, dokud závislý nechce sám, dokud si závislý nezačne sám sebe vážit, nenalezne sebeúctu a hrdost, dokud nechce být na dně a nepřevezme odpovědnost za svůj život, nepřestane být pohodlný. Cesta ze závislosti je pekelně těžká, hlavně u mladých lidí. Pekelně těžká pro závislého i pro jeho okolí. Pekelně náročná na čas. Pekelně nejistá. Pane, děkujeme za rozhovor. III. Lidé bez zaměstnání lidé ohrožení sociálním vyloučením Každý člověk někde uvnitř registruje, kdy je s řádem světa v souladu a kdy se od něj odpojuje. Nezaměstnanost je výrazný celospolečenský problém. Práce je základní životní potřebou přináší zdroje na obživu. V ČR je evidováno na úřadech práce uchazečů o práci (8,3%), z Kouřimi je evidováno 108 uchazečů (8,6%). Práce je nutná pro vlastní sebedůvěru. Je nutné mít vyšší smysl života, jinak je zaměstnání pouze prostředkem přežití. Nejzákladnější životní potřeba je jíst. Úřad práce vyplácí v nezaměstnanosti životní minimum ve výši 3.126,- Kč nebo existenční minimum ve výši 2.020,- Kč. Zaměstnávání mladých v kategorii 18+, kteří jsou z různých důvodů na pokraji sociálního vyloučení nebo již sociálně vyloučení jsou. Někteří naši mladí odmítají evidenci v nezaměstnanosti na úřadu práce, protože jim čekání na úřadech nepřináší výsledek v přítomném čase. Zůstávají zcela bez prostředků, tvoří se jim i dluhy za neplacení zdravotního a sociálního pojištění Někteří si chodí přivydělávat prací tzv. na černo, jedná se o práce bez placení daní a zdravotního i sociálního pojištění Práce na černo bývá mnohdy jedinou příležitostí k výdělku při nařízené exekuci. Koloběh peněz u některých mladých je relativně vysoký. Případné drobné krádeže páchají spíše ze zoufalství Možnost pracovat jako veřejně prospěšný pracovník města Kouřim Možnost získání dalších pracovních příležitostí 6

7 Snaha o řešení nezaměstnanosti : Město Kouřim děkuje jménem svým a jménem občanů města všem kouřimským podnikatelům a živnostníkům za poskytování pracovních příležitostí. Město Kouřim realizátor projektů na podporu zaměstnanosti Město Kouřim úzce dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce Kolín pod vedením pana ředitele Ing. Jana Máslíka. Město Kouřim každoročně využívá možnosti zaměstnávat občany města prostřednictvím úřadu práce jako veřejně prospěšné pracovníky nebo na společensky účelná místa. Město Kouřim plně podporuje aktivity úřadu práce ohledně rekvalifikačních kurzů, v rámci získávání dovedností, které jsou žádány na trhu práce. Město Kouřim dává příležitost v daných sociálních programech občanům ve věkových kategoriích 1) 18+ 2) 50+ a absolventům škol bez praxe. Založení sociální firmy je opatření, kterým město bude řešit několik problémů zároveň. Jsou to hlavně: 1) pracovní příležitosti pro místní občany 2) rozvíjení místních potřeb Sociální podnik je subjekt sociálního podnikání, tj.právnická osoba, která naplňuje veřejně prospěšný cíl. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvyšování trvajícího veřejného prospěchu 1) sociálního 2) ekonomického 3) ve vztahu k přírodě a k místu. To znamená, že sociální firma prospívá městu, případný zisk by byl používán pro rozvoj sociální firmy. Naše sociální firma bude sloužit k uspokojování místních potřeb a přednostně bude užívat místní zdroje. Činnosti v kouřimských domácnostech - (Drobné údržbářské práce, drobné zednické práce, sekání trávy, údržba zahrádek, skládání uhlí, řezání, štípání dřeva, drobné natěračské práce, úklidové práce ) Významná pomoc zaměstnaným občanům i seniorům! IV. Samota, nedostatek komunikace O samotě se ještě zmíníme ve 4. Kouřimském informačním servisu. Několik obyvatel našeho města se dostalo do situace, kdy neunesli samotu, nekomunikují zcela se svými rodinami ani s přáteli z různých důvodů a okolí z různých důvodů nekomunikuje s nimi. Protože je člověk tvor společenský, komunikaci potřebuje. V daném případě pozitivní nemá, proto používá výhradně negativní. Několik občanů města obtěžuje z tohoto důvodu své sousedy dopisy plnými velmi hrubých slov, klepají po nocích na jejich dveře nebo okna, jako by zoufale volali TADY JSME. Pokusme se těmto lidem vrátit pozitivní smysl života a KOMUNIKUJME! Bezpečná Kouřim V roce 2013 spáchali na našem katastru naši občané jeden přestupek proti majetku. (V závěru roku byla před Střelnicí vykradena auta celostátně hledanými cizími pachateli, kteří byli dopadeni.) V letošním roce je zaznamenáno několik krádeží z garáží a dílen. Policie ČR dokončuje vyšetřování, proto nelze zveřejnit viníky. Po ukončení vyšetřování budou viníci zveřejněni. Firma H1 Security pana Vlasty Hakla vykonává pro město každodenní patrolovací činnost v případě potřeby, narušování klidu, podezřelých aktivit, kontaktní telefon hodin denně. Správný směr je v životě každého jedince velmi důležitý, ba přímo nezbytný! 7

8 My, občané města Kouřim, umíme pomáhat Město Kouřim pořádá 2x ročně 15 let ve spolupráci s Diakonií Broumov sbírku ošacení, bot a dalších věcí. Hlavní ideou těchto sbírek je pomoc potřebným. Diakonie Broumov má střediska, ve kterých vydává v rámci charity vše sbírkou vybrané. Na třídění věcí i na výdej zaměstnává lidi v životní tísni. (Sběrem použitého ošacení se začaly poslední 3 roky zabývat i komerční firmy, které deklarují humanitární pomoc, ale sesbíraný materiál je používán výhradně v průmyslové výrobě. Již 2x se nám také stalo, že firmy přímo obeslaly občany města letáčky o výběru, ale pak věci zůstaly ležet před domy.) V roce 2013 jsme pořádali sbírku všeho potřebného pro naše povodní zasažené spoluobčany. Občané města v rámci solidarity přinesli mnoho potřebných věcí, kterými pomohli. (Město Kouřim pořádalo mezi našimi občany sbírky čistících prostředků, potravin a dalšího potřebného vždy, když naši zemi zasáhla velká povodeň, a to v letech 1997, 2002, Vždy jsme odvezli věci tam, kde byly potřeba, a při tom již tehdy přímo viděli zkázu, kterou umí způsobit velká voda. Spolu s věcmi jsme vždy rozdali mnoho dobrých slov jako projev kouřimské sounáležitosti.) V roce 2013 naopak pro nás se konaly sbírky věcí. Přivážel nám je Červený kříž a zástupci sborů dobrovolných hasičů z blízkého i dalekého okolí. Převelikou pomocí v této nelehké době byla sbírka finančních prostředků pořádaná městem. Další finanční prostředky vyplatili našim spoluobčanům Úřad práce ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a z celostátní sbírky finance přerozdělovala organizace Člověk v tísni. Ve městě Kouřim se nestavíme k problémům zády. Hledáme a nalézáme pro ně společná řešení. Dokážeme jako celek pomoci tam, kde je pomoci potřeba. Společností nepřijatelné jevy jsou v našem městě omezeny ve srovnání s jinými obcemi na minimum (drogy, kriminalita). Sounáležitost a spolupráce občanů města je silná Anketa Najdete-li si chvilku času, prosíme o vyplnění anketního lístku a následného předání na jedno z míst - do pokladny radnice, do IC, do knihovny nebo do schránky v přízemí radnice a v ulicích Dobropolská, Ruská, Podskalí, Barborka do schránek na vzkazy. Děkujeme za vyplnění. 1. O jaké služby, které bude poskytovat Sociální firma a město Kouřim, byste měli zájem? Vyplnil-a muž žena věk: 8

9 9

10 TISK: Renata Vaněčková, Kostelec n. Č. l. e.v.: MK ČR E

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA PUBLIC SERVICE Bakalářská diplomová práce Blanka Zahradníková Vedoucí bakalářské diplomové práce: PhDr.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje

Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Závěrečná brožura Individuálních projektů Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Formy pomoci předluženým občanům

Formy pomoci předluženým občanům Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních pracovníků a pracovníků nevládních neziskových organizací a charit Listopad 2007 Formy pomoci předluženým občanům Manuál pro školení sociálních

Více

Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s.

Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. Čas zkusit to jinak koncepční zpráva IQ Roma servis, o.s. TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. IQ ROMA SERVIS, O.S. Čas zkusit to jinak koncepční

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Diplomová práce Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni Pavla Faboková

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Sociální a psychologické aspekty insolvence. Bc. Lenka Vávrová, DiS.

Sociální a psychologické aspekty insolvence. Bc. Lenka Vávrová, DiS. Sociální a psychologické aspekty insolvence Bc. Lenka Vávrová, DiS. Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o sociálních a psychologických aspektech insolvence. V teoretické části jsem

Více

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola M I L L S, s. r. o. Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Kamila Kloučková Čelákovice 2011 Čestné

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko správní Ústav veřejné správy a práva PRIMÁRNÍ PREVENCE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Jitka Hrdinová Vedoucí práce: Josef Dublinský

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce BEZDOMOVSTVÍ A SROVNÁNÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB CÍRKEVNÍMI ZAŘÍZENÍMI MUŽŮM BEZ DOMOVA NA ÚZEMÍ JIŽNÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více