Prorodinné služby města Kouřim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prorodinné služby města Kouřim"

Transkript

1 MĚSTO KOUŘIM Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje KVĚTEN Každý člověk je jedinečnou individualitou. Je pro nás cenným poznáním, že nikdo není sám, že neustále žijí lidé, kterým není lhostejné jejich okolí. Prorodinné služby města Kouřim (Rok 2014 vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem rodiny.) 3. část Lidé v nepříznivé životní situaci, hledání individuálních i společných řešení jak si pomoci, jak pomoci. (Autorem piktogramu je pan Jaroslav Poula.) Vážení spoluobčané, vydáním 3. části v rámci 4-dílného cyklu Prorodinné služby města Kouřim navazujeme na 1. část Rodiny s dětmi, podmínky pro život v našem městě a na část 2. Senioři, aktivní stáří jako nedílná součást spokojeného života. 4. část - Mezigenerační spolupráce, velký potenciál pro rozvoj města vyjde během následujícího týdne. Cílem souboru 4 Kouřimských informačních servisů propojených tematikou Prorodinné služby města Kouřim je zvýšení informovanosti občanů města poskytnutím provázaných informací, posilování občanské angažovanosti, a tím podpoření dalšího rozvoje města. Děkujeme Vám za čas věnovaný následujícím textům. Jménem týmu z řad občanů města Kouřim Zuzana Čiháková, starostka. Ohlédnutí do minulých století Jak se společnost starala o slabé, nemocné, duševně nemocné a nemohoucí spoluobčany? Rodina a společenské tradice určitým způsobem vždy pamatovaly na pomoc slabším. Podle tzv. domovského práva ze dne včetně novelizací provedených v letech 1886 a 1896 je domovská obec povinna postarat se o chudé, k práci nezpůsobilé příslušníky, tj. poskytnout jim nutnou výživu a opatření v nemoci ale jen potud, pokud se jim nedostane pomoci od dobročinných

2 ústavů a nadací. Chudinské i pozdější domovské právo bylo velmi pokrokové. Přejímalo, byť v nejnutnější míře, péči o potřebné, kteří až dosud byli ponecháni na pospas rozmarům dobročinné péče. Moderní chudinská péče byla vlastně péčí sociální, neboť se snažila odstranit žebrotu, ale i almužnictví, zavedením tzv. poukázkové soustavy. Někteří chudí a nejen staří mohli získat stravenky, podporu, šatstvo apod. Město Kouřim bylo vždy v této oblasti velmi pokrokové a jeho obyvatelé vždy sociální aktivity podporovali. Štěstí vychází ze schopnosti hluboce cítit, jednoduše žít a svobodně myslet! Storm Jameson Každý člověk má odpovědnost sám za sebe. Základem mezilidské pomoci je vlastní rodina. Město Kouřim na základě historických kořenů se plně řídí historicky potvrzenou rolí města, že pomocí ze strany města potřebným pomáhá jim a zároveň celému městu. Snaha pomoci každému, kdo se ocitne na hranici sociálního vyloučení, není snahou zbytečnou. Ve městě je téměř nulové vandalství. Město Kouřim nadále patří k městům s minimální kriminalitou Nepříznivá životní situace, krátkodobá či dlouhodobá, výrazně snižuje kvalitu života. V tomto informačním servisu se dotkneme několika základních oblastí, které jsou nejen kouřimským, ale i celosvětovým problémem. Často se jedná o kumulaci problémů, o jejich vzájemnou propojenost. Základní problémy, které vedou k ohrožení lidí sociálním vyloučením: Chudoba Zadlužení Dlouhodobá nezaměstnanost Samota Bytové podmínky Ztížený nebo omezený přístup ke službám Nízká úroveň vzdělání Zdravotní stav Nízká soběstačnost Gamblerství Závislost na drogách (alkohol a drogy v užším slova smyslu) Některé rodiny se s problémy a zátěží nedokážou vyrovnat samy, je potřeba jim nabídnout taková podpůrná opatření, která umožní vhodně řešit jejich situaci a reagovat na potřeby. Klíčovým cílem v oblasti problematiky jednotlivců a rodin se specifickou potřebou je zabránit hrozící chudobě způsobené snížením reálného příjmu, pomoci řešit bytovou situaci, vyrovnávat vzdělávací šance (např. rekvalifikace) a přístup na trh práce a podporu sociálních kontaktů, omezovat sociální vyloučení. I. Lidé ohrožení chudobou, lidé ohrožení zadlužením = lidé ohrožení sociálním vyloučením. Chudoba příjmy některých rodin i jednotlivců jsou na hranici životního nebo existenčního minima. Jejich situace je těžká. Přibývá rodin i jednotlivců, kteří se k těmto hranicím blíží. Životní náklady rostou (energie, potraviny, léky ) V celé naší republice se zvyšuje i podíl seniorů ohrožených chudobou, neboť většina z nich je odkázána pouze na důchod a nemá žádné dodatečné příjmy. Zejména starší senioři nebyli připravení na nutnost zajistit si na stáří jiné zdroje příjmů. Zadluženost obyvatel je jedním z velkých problémů celé české společnosti. Statistiky ukazují, že zadluženost obyvatel, zejména zadluženost spojená s problémy se splácením půjček, roste. Zadlužené rodiny, zadlužení jedinci 3 navzájem se v přístupu lišící skupiny. 1. skupina Rodiny i jedinci omezili svá vydání a přes vysoké zadlužení dokážou své závazky hradit 2. skupina Rodiny i jednotlivci se částečně marně snaží dostát všem svým závazkům, úroky z prodlení se jim zvyšují a jejich situace je vyčerpává natolik, že nejsou schopni plně plnit i další závazky. 3. skupina Rodiny i jednotlivci, kteří rezignovali a své finanční závazky neřeší. 2

3 V této skupině obyvatel zadluženost navíc působí jako překážka pro získávání zaměstnání. Jakmile zadlužení lidé uzavřou pracovní poměr, stává se značná část jejich mzdy předmětem vymáhání dluhů. Proto raději řeší strategii pobírání sociálních dávek a práci na černo. Z nestabilních pracovních výdělků a narůstající zadluženosti vyplývá trvalý nedostatek finančních prostředků. Zadlužování a zhoršování sociální situace vede u této skupiny obyvatel u některých jedinců k vícenákladům pro celou společnost. Např. - řešení drobné kriminality související s nutností řešit situaci akutního zadlužení (krádeže z důvodu hladu, závislostí) - ztráty na povinných platbách vzniklé nelegální prací lidí postižených exekucí, náklady státu na sociální dávky Ř e š e n í Dluhové poradenství, dluhová služba - zabývá se hlavně opatřeními řešícími dluhové problémy, je ale i nástrojem prevence zadluženosti a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel Cílem této služby je zvládnutí situace zadlužených a tím jim dát šanci jejich situaci zvládnout a zařadit se zpět do běžného, produktivního života. Dluhové poradenství je jedním ze základních nástrojů pomoci zadluženým lidem. Je třeba jej chápat jako pomoc nejen těm, kteří se dostali do složité finanční situace, ale i jejich věřitelům a potažmo celé společnosti. V neposlední řadě je velkým přínosem také pro lidi, kteří o přijetí půjčky teprve uvažují. Od roku 2008 v platnosti insolvenční zákon dovolující oddlužení (osobní bankrot). Návrh na vlastní oddlužení podává fyzická osoba ke krajskému soudu, jemuž je povinnost dodat seznam majetku, dluhů, závazků a také potvrzení o příjmech ze zaměstnání, z nichž by měla být schopna splácet dluh; je nutné rovněž předložit čistý trestní rejstřík a potvrzení o příjmech za poslední 3 roky Pokud soud vydá kladné rozhodnutí o oddlužení, je dlužníkovi v následujících 5 letech ponechána částka nezabavitelného minima. Rodině zůstává životní minimum, zbytek prostředků je odváděn státu, resp.věřiteli. (9823,- Kč jednotlivec, rodina 19646,- Kč) Schválením insolventního návrhu se pozastaví jakékoliv poplatky, pozastaví se do té doby cyklicky narůstající úroky o úroky z prodlení, včetně exekucí. Kontakt na oddlužovacího poradce, který s lidmi v tísni danou administrativu připraví k předložení k soudu: tel Pravidelná osvěta ze strany města Pravidelný servis na stránkách Kouřimského informačního servisu a Kouřimského zpravodaje v rámci služeb a podpůrných aktivit Českého institutu finanční odpovědnosti. II. Lidé se závislostí závislostmi = lidé ohrožení sociálním vyloučením Jednejte s člověkem podle toho, jaký je, a on takový zůstane. Jednejte s ním v souladu s tím, jaký by mohl být, a on se stane tím, kým by mohl a měl být. J.W.Goethe Je cesty zpátky!?! Nezbytným a reálným úkolem nás všech je seznamovat a připravovat mladé lidi na obtížnosti a překážky v lidském životě, včetně hledání a osvojování si způsobu jejich překonávání!!! Závislostní chování je důsledek problému (Problém v rodině nebo v síle party). Lidé se závislostí mají problém v hledání a nalézání si místa pro realizaci, seberozvoj. Potřebují pomoc tento problém řešit. Bez solidarity ze strany veřejnosti nemají šanci. Nesou s sebou bio psycho - sociální závislost = onemocnění (alkohol, drogy, automaty) 3

4 Znaky pro osoby se závislostmi (Závislost je nemoc!!) Nízké sebevědomí, bez sebedůvěry Nezralost, neschopnost se o sebe postarat Nenaplněnost času a nuda Ztráta smyslu života Selhání okolí Ztráta přátel, sociální izolace Deprese Krize osobnosti Bludný kruh Narušení mezigeneračních vazeb Důsledek deprivace (strádání) citové, biologické.. Nízký pocit sounáležitosti s druhými, nízká ochota spolupracovat Velmi nízká vnitřní motivace Bez porozumění vlastní situaci Bez vztahu k někomu či něčemu Nevytvoření si nebo ztráta pracovních návyků Vyžadování si pozornosti Manipulace s jinými osobami Zadluženost (Spojené nádoby závislost na alkoholu a na hře na automatech je velmi úzká závislost na drogách (marihuana, pervitin, ) a na hře na automatech je velmi úzká při hře na automatech se dějí v mozku stejné reakce jako po použití pervitinu) Někteří jedinci se závislostí, kteří jsou opuštění rodinou nebo ti, kteří žijí doma a jejich rodiny vzdaly téměř marnou snahu o napravení, jsou často po celý den součástí veřejného prostoru. Proč? - hledají společnost komunikaci - mají potřebu iluze domova, která nezaniká Domov vytváří 1) fyzické místo 2) lidé, s nimiž se setkávají 3) denní režim, tj.určitý stereotyp vyvolávající pocit bezpečí (Několik rodin se ze všech sil snaží závislost svých dospělých dětí řešit uvnitř rodiny vymezením jasných pravidel a na druhé straně zahrnováním nutného pocitu sounáležitosti.) Přidruženým problémem v ulicích našeho města je somrování. Rozdíl mezi žebráním a tzv. somrováním, které se nám jeví jako problém: Žebrák většinou žádá o pomoc pasivně, typická pozice s nataženou rukou, nebo před sebou má nádobu či čepici na peníze Somrák- aktivně vymáhá pomoc tím, že lidi v okolí obchází a oslovuje je. Často obchází s historkou o potřebnosti daru. Peníze slouží na nákup alkoholu a cigaret. Žebrák raději nechává na každém, aby se rozhodl, zda obdaruje, neobtěžuje druhé! Somrák silně obtěžuje, někteří lidé mu raději dají peníze, aby se ho zbavili. Někdo si lebedí v tom, že je troska, je to pro něj pohodlné. Vyhovuje mu, že se od něj nic neočekává, vyhovuje mu pasivní způsob života. 4

5 Ř e š e n í Prostá lidská účast, empatie, porozumění, schopnost nesoudit a být na blízku je základem pro každou pomoc. Na jedné straně podpora a pomoc, na druhé straně musí být i jasný, srozumitelný řád a zpětná vazba za jeho překračování. Primární prevence předcházení vzniku závislostí (RODINA, škola, celá komunita) Sekundární prevence předcházení rozvoje závislostí, léčba (RODINA, daný jednotlivec = musí chtít, celá komunita) Ve městě máme z řad našich občanů 2 bezdomovce. V azylovém domě (Dům naděje čp. 307) u Pražské brány je 12 malometrážních bytů, ve kterých žijí občané, kteří se dostali do tíživé životní situace. (V ČR je celkem 200 azylových domů) Náklady po odečtení výnosů na provoz tohoto domu z rozpočtu města na jednoho obyvatele města Kouřim činí 0,- Kč/rok. Ve městě funguje sociální poradenství, systematická metodická i vlastní práce s lidmi na hranici sociálního vyloučení s cíli - posilování zapojení do komunity ohrožených sociálním vyloučením - pomoc při řešení vzniklých problémů Společnými silami se snažíme vytvářet účinné programy, které předcházejí pádu a pomáhají vzhůru lidem, kterým společensky rizikové jevy, společenské předsudky a neinformovanost znesnadňují život. Sociální program města Kouřim pomáhá potřebným dojít k základnímu cíli a to návratu k běžnému způsobu života. Dále pomáhá při hledání orientace ve společnosti, předcházení a zamezování sociálnímu vyloučení, zvyšování dovedností při plánování vlastních aktivit ve volném čase, podporování při zvládání obtížných životních situací. Vstupenky do pekla zvaného závislosti na alkoholu, drogách, automatech pro závislého, pro široké okolí Fiktivní rozhovor Otázka 1: Pane, proč přibývá dětí a velmi mladých lidí se závislostmi? Odpověď: Rozhlédněme se kolem sebe a odpovědi na otázku máme před sebou. V hlavních rolích jsou ČAS a LÁSKA. 1. vstupenka Některé děti projdou citovým strádáním do tří let života (maminka nevěnuje dítěti čas, neprojevuje lásku, nedává pocit bezpečí). Takto vychovávané děti si nesou do celého života velké problémy, které velmi často nejsou schopny i přes svou snahu a snahu okolí překonat. 2. vstupenka Některé děti nemají v RODINĚ pocit bezpečí, pochopení (mluv, zajímáš mě, mám Tě rád), oporu a důvěru v to, že pro každý problém společně v rodině najdou řešení. Není jim posilováno sebevědomí. 3. vstupenka Některé děti nevyrůstají v rodině, ve které se posiluje v dětech pospolitost, návyky, vybavení dětí dobrými slovy v míře na rozdávání, bez rodinných rituálů. 4. vstupenka Některé děti nevyrůstají v rodině, která je vede k úctě k jiným lidem. 5. vstupenka Některé děti vyrůstají v rodině, kde nechávají vyrůstat děti bez dozoru, jejich rodiče si neuvědomují, že do 18 let dítěte za něj zodpovídají, že musí vědět, kde dítě je a s kým se stýká. (To není ostuda pro obě strany, ale nezbytnost). 5

6 6. vstupenka Některé děti mají příliš benevolentní rodiče, kteří i např. v jejich 13 letech se řídí heslem jsou mladí, ať si užijí, a děti školou povinné přicházejí domů k ránu. 7. vstupenka Některé děti nejsou v rodinách vychovávány k povinnostem, k dodržení slibů, k úctě k druhým, učí se pouze brát, ne dávat. (Roli hraje i genetická dispozice a síla party.) Otázka 2: Pane, proč po 1. vyzkoušejí děti a mladí lidé alkohol, drogy, automaty? Odpověď: Na toto mají vliv vrstevníci nebo starší, kteří mají již zkušenost, hlavní role hrají zvědavost, snaha utéci od problému, nuda, negativní vzory starších, dostupnost předmětu závislosti, snaha odlišovat se, podcenění možnosti vzniku závislosti, snaha o upoutání pozornosti (VOLÁNÍ O POMOC). Otázka 3: Pane, závislost vzniká poměrně rychle, jak je to s cestou z ní? Odpověď: Nemá smysl cestu ze závislosti začínat, dokud závislý nechce sám, dokud si závislý nezačne sám sebe vážit, nenalezne sebeúctu a hrdost, dokud nechce být na dně a nepřevezme odpovědnost za svůj život, nepřestane být pohodlný. Cesta ze závislosti je pekelně těžká, hlavně u mladých lidí. Pekelně těžká pro závislého i pro jeho okolí. Pekelně náročná na čas. Pekelně nejistá. Pane, děkujeme za rozhovor. III. Lidé bez zaměstnání lidé ohrožení sociálním vyloučením Každý člověk někde uvnitř registruje, kdy je s řádem světa v souladu a kdy se od něj odpojuje. Nezaměstnanost je výrazný celospolečenský problém. Práce je základní životní potřebou přináší zdroje na obživu. V ČR je evidováno na úřadech práce uchazečů o práci (8,3%), z Kouřimi je evidováno 108 uchazečů (8,6%). Práce je nutná pro vlastní sebedůvěru. Je nutné mít vyšší smysl života, jinak je zaměstnání pouze prostředkem přežití. Nejzákladnější životní potřeba je jíst. Úřad práce vyplácí v nezaměstnanosti životní minimum ve výši 3.126,- Kč nebo existenční minimum ve výši 2.020,- Kč. Zaměstnávání mladých v kategorii 18+, kteří jsou z různých důvodů na pokraji sociálního vyloučení nebo již sociálně vyloučení jsou. Někteří naši mladí odmítají evidenci v nezaměstnanosti na úřadu práce, protože jim čekání na úřadech nepřináší výsledek v přítomném čase. Zůstávají zcela bez prostředků, tvoří se jim i dluhy za neplacení zdravotního a sociálního pojištění Někteří si chodí přivydělávat prací tzv. na černo, jedná se o práce bez placení daní a zdravotního i sociálního pojištění Práce na černo bývá mnohdy jedinou příležitostí k výdělku při nařízené exekuci. Koloběh peněz u některých mladých je relativně vysoký. Případné drobné krádeže páchají spíše ze zoufalství Možnost pracovat jako veřejně prospěšný pracovník města Kouřim Možnost získání dalších pracovních příležitostí 6

7 Snaha o řešení nezaměstnanosti : Město Kouřim děkuje jménem svým a jménem občanů města všem kouřimským podnikatelům a živnostníkům za poskytování pracovních příležitostí. Město Kouřim realizátor projektů na podporu zaměstnanosti Město Kouřim úzce dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce Kolín pod vedením pana ředitele Ing. Jana Máslíka. Město Kouřim každoročně využívá možnosti zaměstnávat občany města prostřednictvím úřadu práce jako veřejně prospěšné pracovníky nebo na společensky účelná místa. Město Kouřim plně podporuje aktivity úřadu práce ohledně rekvalifikačních kurzů, v rámci získávání dovedností, které jsou žádány na trhu práce. Město Kouřim dává příležitost v daných sociálních programech občanům ve věkových kategoriích 1) 18+ 2) 50+ a absolventům škol bez praxe. Založení sociální firmy je opatření, kterým město bude řešit několik problémů zároveň. Jsou to hlavně: 1) pracovní příležitosti pro místní občany 2) rozvíjení místních potřeb Sociální podnik je subjekt sociálního podnikání, tj.právnická osoba, která naplňuje veřejně prospěšný cíl. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvyšování trvajícího veřejného prospěchu 1) sociálního 2) ekonomického 3) ve vztahu k přírodě a k místu. To znamená, že sociální firma prospívá městu, případný zisk by byl používán pro rozvoj sociální firmy. Naše sociální firma bude sloužit k uspokojování místních potřeb a přednostně bude užívat místní zdroje. Činnosti v kouřimských domácnostech - (Drobné údržbářské práce, drobné zednické práce, sekání trávy, údržba zahrádek, skládání uhlí, řezání, štípání dřeva, drobné natěračské práce, úklidové práce ) Významná pomoc zaměstnaným občanům i seniorům! IV. Samota, nedostatek komunikace O samotě se ještě zmíníme ve 4. Kouřimském informačním servisu. Několik obyvatel našeho města se dostalo do situace, kdy neunesli samotu, nekomunikují zcela se svými rodinami ani s přáteli z různých důvodů a okolí z různých důvodů nekomunikuje s nimi. Protože je člověk tvor společenský, komunikaci potřebuje. V daném případě pozitivní nemá, proto používá výhradně negativní. Několik občanů města obtěžuje z tohoto důvodu své sousedy dopisy plnými velmi hrubých slov, klepají po nocích na jejich dveře nebo okna, jako by zoufale volali TADY JSME. Pokusme se těmto lidem vrátit pozitivní smysl života a KOMUNIKUJME! Bezpečná Kouřim V roce 2013 spáchali na našem katastru naši občané jeden přestupek proti majetku. (V závěru roku byla před Střelnicí vykradena auta celostátně hledanými cizími pachateli, kteří byli dopadeni.) V letošním roce je zaznamenáno několik krádeží z garáží a dílen. Policie ČR dokončuje vyšetřování, proto nelze zveřejnit viníky. Po ukončení vyšetřování budou viníci zveřejněni. Firma H1 Security pana Vlasty Hakla vykonává pro město každodenní patrolovací činnost v případě potřeby, narušování klidu, podezřelých aktivit, kontaktní telefon hodin denně. Správný směr je v životě každého jedince velmi důležitý, ba přímo nezbytný! 7

8 My, občané města Kouřim, umíme pomáhat Město Kouřim pořádá 2x ročně 15 let ve spolupráci s Diakonií Broumov sbírku ošacení, bot a dalších věcí. Hlavní ideou těchto sbírek je pomoc potřebným. Diakonie Broumov má střediska, ve kterých vydává v rámci charity vše sbírkou vybrané. Na třídění věcí i na výdej zaměstnává lidi v životní tísni. (Sběrem použitého ošacení se začaly poslední 3 roky zabývat i komerční firmy, které deklarují humanitární pomoc, ale sesbíraný materiál je používán výhradně v průmyslové výrobě. Již 2x se nám také stalo, že firmy přímo obeslaly občany města letáčky o výběru, ale pak věci zůstaly ležet před domy.) V roce 2013 jsme pořádali sbírku všeho potřebného pro naše povodní zasažené spoluobčany. Občané města v rámci solidarity přinesli mnoho potřebných věcí, kterými pomohli. (Město Kouřim pořádalo mezi našimi občany sbírky čistících prostředků, potravin a dalšího potřebného vždy, když naši zemi zasáhla velká povodeň, a to v letech 1997, 2002, Vždy jsme odvezli věci tam, kde byly potřeba, a při tom již tehdy přímo viděli zkázu, kterou umí způsobit velká voda. Spolu s věcmi jsme vždy rozdali mnoho dobrých slov jako projev kouřimské sounáležitosti.) V roce 2013 naopak pro nás se konaly sbírky věcí. Přivážel nám je Červený kříž a zástupci sborů dobrovolných hasičů z blízkého i dalekého okolí. Převelikou pomocí v této nelehké době byla sbírka finančních prostředků pořádaná městem. Další finanční prostředky vyplatili našim spoluobčanům Úřad práce ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a z celostátní sbírky finance přerozdělovala organizace Člověk v tísni. Ve městě Kouřim se nestavíme k problémům zády. Hledáme a nalézáme pro ně společná řešení. Dokážeme jako celek pomoci tam, kde je pomoci potřeba. Společností nepřijatelné jevy jsou v našem městě omezeny ve srovnání s jinými obcemi na minimum (drogy, kriminalita). Sounáležitost a spolupráce občanů města je silná Anketa Najdete-li si chvilku času, prosíme o vyplnění anketního lístku a následného předání na jedno z míst - do pokladny radnice, do IC, do knihovny nebo do schránky v přízemí radnice a v ulicích Dobropolská, Ruská, Podskalí, Barborka do schránek na vzkazy. Děkujeme za vyplnění. 1. O jaké služby, které bude poskytovat Sociální firma a město Kouřim, byste měli zájem? Vyplnil-a muž žena věk: 8

9 9

10 TISK: Renata Vaněčková, Kostelec n. Č. l. e.v.: MK ČR E

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením

Přehled cílů a opatření za pracovní skupinu. Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Přehled cílů a za pracovní skupinu Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Nezaměstnaní, sociálně slabé rodiny a občané ohroženi sociálním vyloučením Cíl Opatření 2.1

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Sociální poradenství je již devátým rokem upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací. V rámci tohoto zákona je rozděleno na základní sociální poradenství

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Hospodaření v českých rodinách

Hospodaření v českých rodinách Hospodaření v českých rodinách 1 www.nadacesirius.cz Rekapitulace čím se liší ohrožené rodiny Výrazně větší procento neúplných rodin - 50 % versus 22 % Vyšší poměr pracujících ku nepracujících členů: 2,3

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz Dáváme druhou šanci KDO JSME A JAK FUNGUJEME Zaměřujeme se na oddlužení jednotlivců a rodin podle insolvenčního zákona. Společnost, jejíž jediným společníkem je JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. vznikla ve

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

Senior a chudoba. Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012

Senior a chudoba. Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012 Senior a chudoba Mgr. P. Zimmelová, Ph.D. Kulatý stůl - RPSS ČB České Budějovice 22.10.2012 Definice chudoba znamená nemajetnost nedostatečný příjem, nedostatečné zdraví a vzdělání, nelidské podmínky práce

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA V MĚSTĚ BRUNTÁL PUBLIC SERVICE IN THE TOWN BRUNTÁL Bakalářská diplomová práce Milada Doleželová Vedoucí

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Popis výchozí, současné situace sociálně vyloučených romských lokalit Město Velká Bystřice

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Podporujeme ty, kteří pomáhají Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 38 miliard korun bylo investováno do lidí, jejich rozvoje, vzdělávání a začlenění do společnosti Vzniklo 32 000 nových pracovních

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Prorodinné služby města Kouřim

Prorodinné služby města Kouřim MĚSTO KOUŘIM KVĚTEN 11.. 5. 2015 Kde jsou přátelé, tam je i pomoc. Titus Maccius Plautus Prorodinné služby města Kouřim Rodina domov bezpečí a žijí zde lidé v souznění s městem (Autorem piktogramu je pan

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Finanční gramotnost. PhDr. Kateřina Sadílková,MPSV 11/21/2011 1

Finanční gramotnost. PhDr. Kateřina Sadílková,MPSV 11/21/2011 1 Finanční gramotnost PhDr. Kateřina Sadílková,MPSV 11/21/2011 1 Důvody zájmu o problematiku FG ze strany MPSV resp. ÚP ČR??? A. Vliv na pracovní činnost zaměstnanců Zvyšuje se četnost dotazů na uchazeče

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s.

Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky. Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Možnosti a omezení NNO na tvorbě regionální rodinné politiky Ing. Mgr. Vít Janků Společně o. p. s. Trocha historie 1992 vznikají první Mateřská centra a Centra pro rodinu, služby pro rodinu jsou nazírány

Více