Podnikatelský plán na založení sociálního podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán na založení sociálního podniku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Podnikatelský plán na založení sociálního podniku Prášková lakovna Bakalářská práce Autor: Erik Strniště Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Ing. Petr Vaškovič Praha Duben Praha ak. rok 2014/2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářkou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Podpis autora: V Hostivici dne Erik Strniště 2 Praha ak. rok 2014/2015

3 Poděkování Na prvním místě bych chtěl poděkovat vedoucímu této práce a to Ing. Petru Vaškovičovi za pomoc a profesionální přístup, jakoţto vedoucímu práce, díky němuţ jsem dosáhl znalostí v těchto okruzích. Dále také Bankovnímu institutu vysoká škola Praha za absolvované studium a spousty nových uţitečných odborných informací, kterými jsem byl obohacován při návštěvách seminářů a přednášek. Nemohu však opomenout také mého tvůrce a zároveň jedinečného tátu Martina Strniště, který mě inspiroval ve spoustě praktický a teoretický znalostí v oboru práškového lakování, které nasbíral v průběhu 25 leté praxe. Dnes řídí lakovnu v Hostivici a bez jeho letité pomoci, bych nikdy nedokázal najít zalíbení právě v tomto ojedinělém segmentu podnikání. 3 Praha ak. rok 2014/2015

4 Anotace Tato bakalářská práce na téma zaloţení podnikatelského plánu se sociálním přesahem popisuju konkrétní zaloţení nové práškové lakovny a to na území Prahy - západ. Vychází ze reálné poptávky a nabídky, která nastala na trhu práškového lakování v České republice za posledních 20 let. Klíčová slova: elektrokineticky, sociální podnikání. Podnikatelský plán, nanášení práškových barev elektrostaticky a Annotation The topic of this bachelors describe the business plan for the establishment of the social enterprise of particular establishment new powdery (painting) shop located in Prague - west. The plan come out of real demand and supply that we can observe on Czech republic powder market over last 20 years. Key words: Business plan, apply of powder colour by electrostatics and electrokinetics technique, social enterprise 4 Praha ak. rok 2014/2015

5 0 Obsah 0 Obsah Úvodní představení struktury práce Pracovní hypotéza Vedlejší cíl práce: Teoretická část podnikatelského plánu slovy znalců Definice základních pojmů v rámci tématiky Původ pojmu podnikání Definice podnikání v obchodním zákoníku a v ţivnostenském zákoně Podnikatel je svým vlastním pánem Kdo je úspěšný v zaměstnání, bude úspěšný i v podnikání Vţdycky si mohu zaloţit svou vlastní firmu Definice pojmu malý, střední a velký podnik Členění podniků podle doporučení Evropské komise Členění podniku podle statistického úřadu Evropské unie Členění podniků podle České správy sociálního zabezpečení Zakladatelský rozpočet Volba právní formy podnikání Akciová společnost Akcie Subjekty poskytující sluţby podnikatelům Podstata marketingu pro podnikatele SWOT matice METODA TEMPLES Metoda 12M Praha ak. rok 2014/2015

6 3 Principy a definice sociálního podnikání v ČR Historie sociálního podnikání v ČR Jak lze získat finanční prostředky pro sociální podnikání VLASTNÍ PROSTŘEDKY GRANTY PŮJČKY A ÚVĚRY PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI JINÉ ZDROJE Sociální ekonomika Subjekt sociální ekonomiky Sociální podnikání Sociální podnik Integrační sociální podnik Principy sociálního podniku Vlastní tělo práce Popis elektrostatického a elektrokinetického procesu nanášení práškových barev Historie a fakta práškového lakování Technologické vybavení nezbytné pro chod práškové lakovny Manuální stříkací systém ZEUS 2010 Digital Dopravníkový běţící pás Horkovzdušná pec na elektřinu Odsávací samočistící kabina Odmašťovací zařízení Box Zeus na speciální parametry Kabina na elektrokinetiku Další součástky a nezbytné vybavení provozu Celková investice za vybavení lakovny: Praha ak. rok 2014/2015

7 4.3 Analýza konkurence v sektoru Struktura podnikatelského plánu Výrobní plán Odhadovaná spotřeba práškové barvy Technologický postup Lokalizace parcely: Marketingový obchodní plán Marketingový mix 4P Place, Price, Product, Promotion Finanční plán Rozpočet počáteční nezbytné investice Zakoupení potřebného vybavení pro chod práškové lakovny Struktura vedení, personálu společnosti a jeho finanční ohodnocení Zvolené metody zpracování Return on investment - ROI Informace o společnosti Základní údaje Členění procesů výroby: Předmět podnikání Akcionářská struktura a vedení společnosti Činnost kterými se společnost bude zabývat Finanční stránka Rozvaha Potencionální náklady a výnosy za 1 rok - Varianta A Potencionální náklady a výnosy za 1 rok - Varianta B Potencionální náklady a výnosy za 1 rok varianta C Strategická analýza Metoda TEMPLES Praha ak. rok 2014/2015

8 9.1.2 Metoda 12M SWOT analýza Praha ak. rok 2014/2015

9 1 Úvodní představení struktury práce V mé práci se bude zabývat vytvořením konkrétního podnikatelského plánu na zaloţení nové práškové lakovny. A zároveň aplikuji moderní trend sociálního podnikání, v kterém se vynasnaţím propojit výhody členství v Evropské unii a zároveň také pomoct těm z nás, kteří to zajisté potřebují, a to právě v době kdy na pracovním trhu pro sociálně slabší není dostatek ideálních pracovních míst, které by zajistili důstojné jednání a solidní mzdu, která se jistě hodí kaţdému z nás. Ve své práci se v úvodní části budu zaobírat podnikatelským plánem jako takovým. Seznámím čtenáře s teoretickou částí podnikatelského plánu a jeho klíčovými pojmy ve formě citací slavných osobností, světově uznávaných podnikatelů i autorů. Dále se seznámíme s pojmem práškové lakování elektrostatické i elektrokinetické, konkrétně si jej vysvětlíme na příkladech a zdůrazníme jeho výhodnost a nízkou nákladovost. Ve vlastním těle práce bude především konkrétní podnikatelský plán na zaloţení nové práškové lakovny v Praze - západ. Funkčnost svého podnikatelského záměru se pokusím změřit i moderními metodami hodnocení efektivnosti podnikatelských plánů a to konkrétně: PEST analýzou, SWOT maticí, ukazatelem rentability ROI, metodou TEMPLES a 12M. A zároveň vyuţít letitou praxi v oboru a to konkrétně od Martina Strniště 25 let praxe v práškovém lakování aktuálně vedoucí a akcionář Prex a.s. Prášková lakovna Hostivice. Nemohu však opomenout ani moji vlastní zkušenost, kterou jsem získávám po dobu 8 let kdy pracuji v té samé práškové lakovně. 9 Praha ak. rok 2014/2015

10 1.1. Pracovní hypotéza Mým záměrem je zpracovat funkční podnikatelský plán na práškovou lakovnu, který zároveň vyuţije prvek sociálního podnikání. Práce bude mít dvě části a to teoretickou a případovou studii. Cílem bude teoretické poznatky správně aplikovat do funkčního podnikatelského plánu. V případové studii ověřím funkčnost konceptu, který bude výstupem v podobě zpracovaného konkrétního plánu. Budu uvádět konkrétní plány a případy vycházející z úrovně technologie aktuálně dostupné pro český trh. Konkrétně zde rozpracuji podnikatelský plán ve všech jeho bodech se zaměřením na práškové lakování a v poslední radě také nastíním potencionální sociální přesah podnikání, který sice není typickým pro ČR, ale jeho realizace je v dnešních dobách, právě díky dotacím z Evropské unie více realistickou, neţ tomu bylo kdy jindy Vedlejší cíl práce: Jako sekundární cíl práce bych chtěl zvolit realizaci sociálního prvku podnikání. Jeho aplikací na tento ojedinělý segment práškového lakování, rozhodně nebudu následovat masu předchůdců spíš se vynasnaţím po vzoru český malých podniků vytvořit novou pracovní pozici, která se jistě neřadí běţně typické sociální podniky v ČR. Podnik bude průmyslově výrobní, a tak naší snahou bude zajistit optimální počet sociálně orientovaných pozic, které nejen pomohou akumulovat společnosti vyšší zisk, ale také umoţní lidem, kteří mají sociální problémy získat trvalý plat, místo na kterém budou respektování a uznávání a tím zároveň i lepší moţnosti v dnešní hektickém moderním světě, kde jen málokdo zastaví a podá pomocnou ruku těm, kteří to často nezbytně potřebují. 10 Praha ak. rok 2014/2015

11 2 Teoretická část podnikatelského plánu slovy znalců 2.1 Definice základních pojmů v rámci tématiky Podnikatelský plán na zaloţení nového podniku napomáhá při ţivotaschopnosti podniku na cílovém trhu, poskytuje nám potřebné vodítko a zároveň plán cesty, který nás při jeho realizace bude nezbytně inspirovat v dosaţení kýţených cílů. Podnikatelský plán se můţe stát důleţitým nástrojem při získání finančních prostředků nezbytných pro úspěšnou realizaci. Podnikatelský plán by měl mít psychologický rozměr, v kterém zaznamenané myšlenky dovedeme k rychlé a úspěšné realizaci. Pokud moţno za nejoptimálnějších podmínek v daném regionu i při aktuálním výskytu recese v nespočtu sektorů nejen na území ČR. [1] 2.2 Původ pojmu podnikání Přestoţe podnikání je základem rozvoje lidské kultury a civilizace, nebylo dlouhou dobu předmětem společenského zájmu, hodnocení a studia. Je například známo, ţe Michelangelo ( ) mohl vytvořit své impozantní dílo právě díky své podnikavosti, která jej zjevně odlišovala od jiných talentovaných umělců. V učebnicích dějepisu se dočteme o vynikajících umělcích, ale zmínka o podnikatelích chybí. Aţ v 18. století Richard Cantillon ( ) vypozoroval nově se formulující pracovní roli (profesi), kterou nazval jako "entrepreneur" (podnikatel). Toto původní francouzské slovo znamená v doslovném překladu: "někdo, kdo jde mezi", resp. "prostředník". Ve skutečnosti hlavní obsahem role bylo převzetí odpovědnosti a rizika za realizaci většího komerčního projektu. [2] 11 Praha ak. rok 2014/2015

12 2.3 Definice podnikání v obchodním zákoníku a v živnostenském zákoně Podnikání je v obchodním zákoníku ( 2) definováno jako "... soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. " V ţivnostenském zákoně ( 2) nalezneme tuto definici: " ţivností je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. " Pro správně pochopení je třeba doplnit vysvětlení dílčích pojmů pouţitých v definicích: soustavnost - znamená, ţe činnost musí být vykonávána opakovaně a pravidelně, ne příleţitostně; samostatnost - je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně; právnická osoba jedná prostřednictví svého statutárního orgánu; vlastní jméno - právní úkony činní podnikatel fyzická osoba svým jménem a příjmením, právnická osoba pod svým názvem (obchodní firmou); vlastní odpovědnost - podnikatel (fyzická i právnická osoba) nese veškeré riziko za výsledek své činnosti; dosaţení zisku - činnost musí být vykonávána s úmyslem docílit zisku (nemusí být však dosaţen). [3] 2.4 Podnikatel je svým vlastním pánem Představa, ţe podnikatel je svým vlastním pánem. je také milná. Přestoţe vlastníme firmu a na vizitce máme napsáno generální ředitel, můţeme dostat "padáka". Nedá nám ho nikdo jiný neţ náš zákazník. Ten je totiţ naším pánem. Chceme-li v podnikání uspět, musíme především uspokojit potřeby našich zákazníků, a ty se rozhodně neřídí podle našeho kalendáře. [4] 12 Praha ak. rok 2014/2015

13 2.5 Kdo je úspěšný v zaměstnání, bude úspěšný i v podnikání Schopnost být úspěšný v zaměstnání ještě nezaručuje úspěch v podnikání. Svět zaměstnance a podnikatele se velmi liší v potřebných znalostech a dovednostech a v především ve vůli a ochotě obětovat volný čas, rodinu, ideály nebo koníčky pro daný cíl. [5] 2.6 Vždycky si mohu založit svou vlastní firmu Propuštění nebo neschopnost najít si práci bývá obvykle jedním z nejhorších důvodů, proč začít podnikat. Je-li člověk propuštěn nebo nemůţe-li nalézt zaměstnání, ve značném počtu případů buď není ochoten, nebo schopen přizpůsobit se novým poţadavkům práce a trhu. Jak potom chce vyhovět měnícím se potřebám svých zákazníků? [6] 2.7 Definice pojmu malý, střední a velký podnik Pro studium dalšího textu je důleţité vymezení pojmu malý, střední a velký podnik. Uvedeme si tři různá pojetí: podle doporučení Evropské komise; podle statistického úřadu Evropské unie; podle České správy sociálního zabezpečení. Kaţdé toto pojetí má svůj význam a zařazení podniku do kategorie malý, střední nebo velký má pro podnik praktické důsledky spojené s větším nebo menším rozsahem administrativních povinností, příp. příleţitostí (např. čerpání podpor v podnikání). [7] 13 Praha ak. rok 2014/2015

14 2.8 Členění podniků podle doporučení Evropské komise Podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC z se podniky člení na: mikropodniky - do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. EUR, malé podniky - do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. EUR, střední podniky - do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 mil. EUR. Podniky, která mají více neţ 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší neţ 50 mil. EUR, případně aktiva vyšší neţ 43 mil. EUR, jsou řazeny do kategorie velké podniky. Toto členění je důleţité z hlediska poskytování podpory malým a středním podnikům. Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání v aktuálním znění vychází z doporučení Evropské komise. Malé a střední podniky, které se ucházejí o podporu podnikání, musí splňovat čtyři kritéria: počet zaměstnanců; roční obrat; výše aktiv; nezávislost. Nezávislost znamená, ţe podnik nemůţe být povaţován za malý nebo střední, jestliţe je 25% nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno subjektem, který nesplňuje definici malého či středního podniku. [8] 14 Praha ak. rok 2014/2015

15 2.9 Členění podniku podle statistického úřadu Evropské unie Od roku 1997 se česká statistika harmonizovala s kvantitativní typologií podnikání Eurostatu (statistický úřad Evropské unie) a podniky dělí do tří skupin podle počtu zaměstnanců: malé - do 25 zaměstnanců; střední - do 100 zaměstnanců; velké a více zaměstnanců. Podniky a podnikatelé s méně neţ 20 zaměstnanci nemají všeobecnou statistickou povinnost a šetření v této skupině podnikatelských subjektů se realizuje výběrovým způsobem. [9] 2.10 Členění podniků podle České správy sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení rozděluje podniky do dvou skupin: malé organizace - do 25 zaměstnanců; organizace - s 25 a více zaměstnanci. Toto členění ryze pragmatické, protoţe malé organizace mají minimální administrativní zatíţení v oblasti sociálního zabezpečení ve srovnání s organizacemi, které mají více neţ 25 zaměstnanců. [10] 2.11 Zakladatelský rozpočet Jakkoli můţe být naše podnikatelská idea geniální, jakkoli se nám můţe jevit snadno realizovatelná a jednoznačně výnosná, neměli bychom nikdy podlehnout pokušení a začít podnikat bez předchozí analýzy trhu a zhodnocení našich moţností. Před zahájením podnikání si musíme sestavit zakladatelský rozpočet a všechny naše plány vyjádřit pomocí čísel. 15 Praha ak. rok 2014/2015

16 Je třeba si udělat přehled všech výdajů, které nám nutně vzniknou při samostatném zaloţení firmy, dále při zahájení a rozjezdu podnikání a nakonec při zajištění běţného chodu firmy. Přehled těchto výdajů rozloţený do jednotlivých fází vývoje naší firmy s podrobnějším členěním na měsíce, popř. dny nám umoţní vytvořit si představu, kolik finančních prostředků budeme potřebovat v jednotlivých časových obdobích počátku ţivota naší firmy. [11] 2.12 Volba právní formy podnikání Neţ zahájíme podnikatelské aktivity, je nutné, abychom zvolili vhodný typ právní formy. Právní forma podnikání představuje významné rozhodnutí. Tato volba samozřejmě není nezvratná. V pozdější době lze zvolený typ transformovat na jiný. Přináší to ale další komplikace a náklady. Obchodní zákoník připouští podnikání fyzický a právnických osob.[12] 2.13 Akciová společnost Vznik akciových společností podnítil nástup novověku a zvlášť rozvoj zámořského obchodování v důsledku velkých zeměpisných objevů. Akciová společnost se zpravidla zakládá za účelem podnikání. Obchodní zákoník však připouští zaloţení akciové společnosti i za jiným účelem neţ podnikání. Akciová společnost musí mít název, pod kterým činí právní úkony při své podnikatelské činnosti. Obchodní firmou akciové společnosti je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Obchodní firma musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol." a nebo zkratku "a. s." Akciová společnost vytváří rezervní fond, který můţe vytvořit jiţ při svém zaloţení, a nebo aţ v průběhu svého trvání. Zákonem výslovně upravenými orgány akciové společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Kromě těchto orgánů, můţe akciová společnost zřizovat i další orgány. [13] 16 Praha ak. rok 2014/2015

17 2.14 Akcie Akcie je ústředním pojmem akciového práva. Akcie je cenný papír s nímţ jsou spojena práva akcionáře přiznaná mu zákonem a stanovami vůči akciové společnosti a vyplývající z jeho postavení jejího společníka. Je třeba rozlišovat formu akcie (zda je papírem na jméno nebo na majitele), po dobu akcie (zda je vydána jako papír listinný nebo zaknihovaný) a druh akcie (akcie kmenové, prioritní, popř. akcie se zvláštními právy). [14] 2.15 Subjekty poskytující služby podnikatelům Při zahájení podnikání, ale i v jeho průběhu, potřebujeme získávat aktuální informace o vývoji podnikatelského prostředí. Na tvorbě podnikatelského prostředí se podílejí především zákonodárné orgány, ministerstva a další orgány státní správy, dále státem zřízené instituce a agentury. Podnikatelské prostředí rovněţ ovlivňují subjekty soukromého sektoru, především z oblasti peněţnictví či podnikatelská samospráva (komory, asociace, svazy a další), dále také trţní subjekty, tedy reální a potencionální konkurenti či obchodní partneři. Aby se podnikatelé, zejména malí a střední, v tomto sloţitém a často nepřehledném podnikatelském prostředí lépe orientovali, byli v České republice zřízeny různé subjekty poskytující sluţby podnikatelům. Tyto subjekty můţeme rozdělit do čtyř skupin: vládní organizace; finanční instituce pro podporu podnikání; nevládní organizace; komerční subjekty. [15] 17 Praha ak. rok 2014/2015

18 2.16 Podstata marketingu pro podnikatele "Slovo marketing pochází z anglického slova market - trh, přičemţ přípona -ing znamená vyjádření určitého děje, určité činnosti, která se na trhu neustále uskutečňuje." Marketing je pojem, který u nás postupně zdomácněl a dnes ho běţně pouţíváme. I přes to se ne vţdy správně chápe a vysvětluje. Nejčastěji je moţné se setkat se zúţením tohoto pojmu jenom na úroveň prodeje (fyzické distribuce), případně se spojuje jen s reklamními nebo propagačními aktivitami firmy. Marketing je však mnohem širší pojem. Co je tedy podstatou marketingu a jak můţe pomoci firmě k úspěchu na trhu? V odborné literatuře existuje celá řada definic a charakteristik pojmu marketing: Mezi nejobecnější vymezení patří například charakteristika: "Marketing je společenský a manaţerský proces, s jehoţ pomocí uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a výměny výrobků a jiných hodnot." K podrobnějším definicím patří například: "Marketing je činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytování hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, ţe z toho mají uţitek nejenom organizace, ale také její klíčové zájmové skupiny." Ještě konkrétnější vymezení chápe marketing "... jako podnikatelskou funkci, která rozpoznává potřeby a touhy, určuje a měří jejich rozsah a potenciální ziskovost, rozhoduje o tom, kterým cílovým trhům by podnik dokázal slouţit nejlépe, vybírá pro tyto trhy vhodné výrobky, sluţby a programy a vyţaduje od kaţdého pracovníka organizace, aby měl neustále na paměti zákazníka a slouţil jemu." [16] 2.17 SWOT matice Vyuţijeme matici SWOT při které nastíníme silné a slabé stránky společnosti, zároveň poukáţeme na příleţitosti, které se budeme snaţit vyuţít v náš prospěch a nesmíme opomenout hrozby, kterým se budeme zajisté snaţit vyhnout obloukem. 18 Praha ak. rok 2014/2015

19 2.18 METODA TEMPLES Metodou TEMPLES nastíníme vnější faktory a s nimi související příleţitosti a hrozby. Metoda znázorňuje : T = Technology = Technologie E = Economy = Ekonomika M = Markets = Trhy P = Politics = Politika L = Law = Legislativa E = Enviroment = Ţivotní prostředí S = Society = Společnost 2.19 Metoda 12M V metodě 12M zanalyzujeme potencionální interní prostředí podniku a to v 12 bodech začínajících na písmeno M v anglickém jazyce. 1. Market reputatiton reputace na trhu 2. Mental agility duševní čilost 3. Management - management 4. Monitoring monitorování 5. Motivation motivace 6. Movement distribuce 7. Manpower lidské zdroje 8. Machines technologická zařízení 9. Materials materiál 10. Morale - morálka 19 Praha ak. rok 2014/2015

20 11. Money peníze 12. Mores zvyky a neformální normy 3 Principy a definice sociálního podnikání v ČR 3.1 Historie sociálního podnikání v ČR Sociální podnikání je na vzestupu všude na světě a kaţdá země si ho přizpůsobuje svým historickým kořenům, své tradici, mentalitě a kultuře. V ČR má dlouhou tradici hlavně na venkově. Uţ na území Habsburské říše byla česká kulturní a hospodářská identita zaloţena na dobrovolnických aktivitách občanské společnosti. Byla vytvářena aktivní činností malých a středně velkých podniků, výrobních a spotřebních druţstev, spolků, vzájemných či obecných záloţen a druţstevních kampeliček. V době velké hospodářské krize v průběhu 20. a 30. let 20. století úloha těchto druţstev a společností ještě posílila. Tradice sociální ekonomiky byla přerušena totalitním vývojem v průběhu války a po roce Po roce 1989 byla snaha obnovit u nás autonomní druţstevní sektor, ale aţ po roce 2000 lze zaznamenat nástup tématu sociální ekonomiky tak, jak ho u nás vnímáme v současné době.[17] Jak lze získat finanční prostředky pro sociální podnikání V zásadě existuje pět zdrojů financování: vlastní prostředky, granty, půjčky a úvěry, příspěvky ze zákona o nezaměstnanosti a jiné zdroje, které lze někdy i kombinovat. [18] 20 Praha ak. rok 2014/2015

21 VLASTNÍ PROSTŘEDKY Z hlediska podnikatele je to nejbezpečnější zdroj financování. Doporučujeme vám vytvořit si ještě předtím, neţ se pustíte do podnikání, finanční rezervu z vlastních zdrojů GRANTY Podmínkou pro získání grantu je dobře zpracovaný podnikatelský plán, včetně přesvědčivého finančního plánu. V Česku jiţ existují zkušenosti s granty ze strukturálních fondů PŮJČKY A ÚVĚRY Pro půjčky a úvěry platí ještě více neţ pro granty, ţe podmínkou pro jejich získání je dobře zpracovaný podnikatelský plán s detailně propracovaným a realistickým finančním plánem. Úvěry dávají finanční instituce, kterým jde hlavně o vlastní zisky, vaše sociální cíle je v podstatě nezajímají a jsou jim naopak podezřelé. Při dojednávání úvěru nebo půjčky se nesnaţte riskovat a vţdy pamatujte na stabilitu podniku, nemůţete se zadluţit víc, neţ kolik jste schopni (s rezervou) splatit PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Na příspěvky ze zákona o zaměstnanosti mají nárok pouze ty sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postiţením. Jedná se v podstatě o dorovnávací příspěvek pro zaměstnavatele, protoţe osoby se zdravotním postiţením jsou omezené ve své výkonnosti. I kdyţ se těmto příspěvkům formálně říká dotace, jedná se o platbu za sluţbu, kterou pro stát vykonávají zaměstnavatelé zdravotně postiţených. Ti, kdo zaměstnávají sociálně znevýhodněné osoby, nemají na ţádné dorovnávací příspěvky nárok. Důsledkem toho je to, ţe většina sociálních podniků zaměstnává zdravotně znevýhodněné osoby. 21 Praha ak. rok 2014/2015

22 JINÉ ZDROJE Při zakládání vašeho podniku se také můţete obrátit s prosbou o podporu na sponzory a dárce. Ti můţou přispět finančně, nemusí se vţdy jednat jen o peníze. Je pro ně většinou jednodušší přispět formou daru. [19] Sociální ekonomika Jedná se o souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichţ cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. [20] Subjekt sociální ekonomiky Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky, podpůrné finanční, poradenské a vzdělávací instituce pro sociální podnikání a nestátní neziskové organizace, které vykonávají ekonomické aktivity za účelem pracovního uplatnění svých klientů nebo pro dofinancování svého poslání. Subjekty sociální ekonomiky sdílí společné rysy, kterými jsou naplňování veřejně prospěšného cíle, demokratické rozhodování, podpora iniciativy občanů, nezávislost na veřejných či soukromých institucích, jiný způsob zacházení se ziskem, zohledňování environmentálních aspektů, uspokojování přednostně místních potřeb a vyuţívání přednostně místních zdrojů. [21] Sociální podnikání Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a ţivotnímu prostředí. Hraje důleţitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příleţitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části pouţit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důleţité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. [22] Sociální podnik Sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba zaloţená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního 22 Praha ak. rok 2014/2015

23 podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. [23] Integrační sociální podnik Integračním sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba zaloţená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. [24] Principy sociálního podniku 1. Sociální prospěch - Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině (znevýhodněných lidí), také však účast zaměstnanců a členů na směřování podniku. 2. Ekonomický prospěch - Případný zisk se rozděluje přednostně pro rozvoj sociálního podniku a nebo pro naplněný veřejně prospěšných cílů.autonomie v manaţerském rozhodování, schopnost zvládat ekonomická rizika, vykonávání soustavné ekonomické aktivity, 3. Environmentální a místí prospěch -uspokojování místní komunity a poptávky, vyuţívání přednostně místních zdrojů, zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby, spolupráce sociálního podniku s místními aktéry. [25] 23 Praha ak. rok 2014/2015

24 4 Vlastní tělo práce 4.1 Popis elektrostatického a elektrokinetického procesu nanášení práškových barev Hlavní činností bude elektrostatické nanášení práškových barev na kovové materiály, které vydrţí teplotu vypalování v peci při zahřátém vzduchu mezi 180 C 240 C dle specifických parametrů konkrétního materiálu a barvy. Pokusím se vysvětlit nanášení barev v elektrostatickém poli, které je velice účinnou aplikační metodou práškového nástřiku barev. Dosahuje přenosových účinností aţ 95 % = v nejideálnějším případě je 95% spotřebované barvy naneseno na povrch materiálu a pouhých 5% se stává odpadem, který musí být řádně zlikvidován jakoţto nebezpečný odpad. Při aplikaci je nástřiková hmota práškové barvy nabíjena záporným nábojem a přitahována uzemněným stříkaným objektem viz níţe přiloţený obrázek Obrázek č. 1 - Nabíjecí systém zdroj: https://www.watech.cz/wagner-group-produkty/wagner-group-produtky/prumyslpraskove-lakovani-technologie/praskova-technologie/davkovani-prasku-injektory.html 24 Praha ak. rok 2014/2015

25 Takto ulpí na povrchu výrobku aţ 80% postřiku, který by byl za normálních okolností pohlcen filtry odsávacích přístrojů či se usadil v prostorech lakovny. Touto metodou lze sníţit náklady na provoz a to konkrétně při dobře vyškoleném personálu (lakýrník) v řádech tisících i desetitisících korun v úsporách za sníţení nákladovosti spotřeby barev. Tento systém je jiţ zaveden a pouţíván v nespočtu lakoven. Je to modernizace zařízení, které je oblíbené především pro přínos obrovských úspor ve spotřebě barvy. Zároveň přináší rapidní sníţení prašnosti tím dochází nejen k lepšímu prostředí na práci, ale mimo jiné má vliv i na úsporu času, který je nezbytné vynaloţit na úklid prachu, který se usadí v okolním prostoru stříkacích stanovišť a velkých automatických elektrokinetických kabin. Nesmíme opomenout ani jeho přínos ve výrazném zvýšení produktivity a v neposledním případě i velmi rychlou návratnost investice do jeho pořízení. Lakovnu je nutné vybavit zařízením vyhovujícím poţadavkům potencionálního nepřetrţitého kaţdodenního provozu, který za nejoptimálnějších podmínek můţe nastat. Pro vybavení lze pouţít moderní stroje typu Zeus (ZEUS ELECTROSTATIC SYSTEM S.r.L., Argenta, Italia) jak je uvedeno níţe v kapitole: Technologické vybavení nezbytné pro chod práškové lakovny. Stříkací zařízení a samotné vybavení pro lakovnu jsou instalovány individuálně na přání zákazníka a to přímo na místě v konkrétní lakovně, a v případě váţného zájmu lze i zapůjčit na vyzkoušení v provozu. Nesmíme opomenout náhradní díly na všechny stroje, které jsou dodávány v intervalech do 24 hodin po ohlášení problému a jeho identifikaci. Výhodou této společnosti pro náš projekt je i její úzká spolupráce právě se společností MATRIX, která se mimo jiné zabývá i prodejem práškových barev a všeho zařízení nezbytného do práškových lakoven. Zajímavé by bylo vyuţít i eventuální moţnosti koupě za hotové, na fakturu, na fakturu dle splátkového kalendáře nebo také na leasing. V našem projektu budeme uvaţovat o zařízení, která by splňovala nezbytnou technologii pro chod a zároveň pokryla aktuální poptávku trhu. 25 Praha ak. rok 2014/2015

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím

Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí obchodů s potravinami a spotřebním zboţím Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Michal Kodl Analýza podmínek fungování malého podnikatelského subjektu v konkurenčním prostředí

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré pouţité

Více

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit...

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit... Obsah 1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 1.1 Úvod do oblasti elektronické komerce... 1 1.2 Základní členění elektronické komerce podle subjektů... 2 1.3 Důvody pro elektronické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Autor BP: Josef Palata Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny

Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bakalářská práce Autor: Eva Semerádová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Eduard Jozífek Obor Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s.

Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketing prodeje nemovitostí v M&M reality holding a.s. Nikola Jankovičová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bankovní institut vysoká škola Praha Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bakalářská práce Miroslava Křivancová Duben, 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU DIFFERENTIATION

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Založení a financování sociálního podniku Establishing and financing of social entreprise Dominika Lenthárová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

Podnikatelské inkubátory. Barbora Čenková

Podnikatelské inkubátory. Barbora Čenková Podnikatelské inkubátory Barbora Čenková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V dnešní době jsou v republice tisíce podnikatelů. Mnohem méně je však úspěšných podnikatelů. Aby tomu tak nebylo, existují centra,

Více

Akcie a jejich význam v akciové společnosti

Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Akcie a jejich význam v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Šárka Foltová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více