Podnikatelský plán na založení sociálního podniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán na založení sociálního podniku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Podnikatelský plán na založení sociálního podniku Prášková lakovna Bakalářská práce Autor: Erik Strniště Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Ing. Petr Vaškovič Praha Duben Praha ak. rok 2014/2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářkou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Podpis autora: V Hostivici dne Erik Strniště 2 Praha ak. rok 2014/2015

3 Poděkování Na prvním místě bych chtěl poděkovat vedoucímu této práce a to Ing. Petru Vaškovičovi za pomoc a profesionální přístup, jakoţto vedoucímu práce, díky němuţ jsem dosáhl znalostí v těchto okruzích. Dále také Bankovnímu institutu vysoká škola Praha za absolvované studium a spousty nových uţitečných odborných informací, kterými jsem byl obohacován při návštěvách seminářů a přednášek. Nemohu však opomenout také mého tvůrce a zároveň jedinečného tátu Martina Strniště, který mě inspiroval ve spoustě praktický a teoretický znalostí v oboru práškového lakování, které nasbíral v průběhu 25 leté praxe. Dnes řídí lakovnu v Hostivici a bez jeho letité pomoci, bych nikdy nedokázal najít zalíbení právě v tomto ojedinělém segmentu podnikání. 3 Praha ak. rok 2014/2015

4 Anotace Tato bakalářská práce na téma zaloţení podnikatelského plánu se sociálním přesahem popisuju konkrétní zaloţení nové práškové lakovny a to na území Prahy - západ. Vychází ze reálné poptávky a nabídky, která nastala na trhu práškového lakování v České republice za posledních 20 let. Klíčová slova: elektrokineticky, sociální podnikání. Podnikatelský plán, nanášení práškových barev elektrostaticky a Annotation The topic of this bachelors describe the business plan for the establishment of the social enterprise of particular establishment new powdery (painting) shop located in Prague - west. The plan come out of real demand and supply that we can observe on Czech republic powder market over last 20 years. Key words: Business plan, apply of powder colour by electrostatics and electrokinetics technique, social enterprise 4 Praha ak. rok 2014/2015

5 0 Obsah 0 Obsah Úvodní představení struktury práce Pracovní hypotéza Vedlejší cíl práce: Teoretická část podnikatelského plánu slovy znalců Definice základních pojmů v rámci tématiky Původ pojmu podnikání Definice podnikání v obchodním zákoníku a v ţivnostenském zákoně Podnikatel je svým vlastním pánem Kdo je úspěšný v zaměstnání, bude úspěšný i v podnikání Vţdycky si mohu zaloţit svou vlastní firmu Definice pojmu malý, střední a velký podnik Členění podniků podle doporučení Evropské komise Členění podniku podle statistického úřadu Evropské unie Členění podniků podle České správy sociálního zabezpečení Zakladatelský rozpočet Volba právní formy podnikání Akciová společnost Akcie Subjekty poskytující sluţby podnikatelům Podstata marketingu pro podnikatele SWOT matice METODA TEMPLES Metoda 12M Praha ak. rok 2014/2015

6 3 Principy a definice sociálního podnikání v ČR Historie sociálního podnikání v ČR Jak lze získat finanční prostředky pro sociální podnikání VLASTNÍ PROSTŘEDKY GRANTY PŮJČKY A ÚVĚRY PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI JINÉ ZDROJE Sociální ekonomika Subjekt sociální ekonomiky Sociální podnikání Sociální podnik Integrační sociální podnik Principy sociálního podniku Vlastní tělo práce Popis elektrostatického a elektrokinetického procesu nanášení práškových barev Historie a fakta práškového lakování Technologické vybavení nezbytné pro chod práškové lakovny Manuální stříkací systém ZEUS 2010 Digital Dopravníkový běţící pás Horkovzdušná pec na elektřinu Odsávací samočistící kabina Odmašťovací zařízení Box Zeus na speciální parametry Kabina na elektrokinetiku Další součástky a nezbytné vybavení provozu Celková investice za vybavení lakovny: Praha ak. rok 2014/2015

7 4.3 Analýza konkurence v sektoru Struktura podnikatelského plánu Výrobní plán Odhadovaná spotřeba práškové barvy Technologický postup Lokalizace parcely: Marketingový obchodní plán Marketingový mix 4P Place, Price, Product, Promotion Finanční plán Rozpočet počáteční nezbytné investice Zakoupení potřebného vybavení pro chod práškové lakovny Struktura vedení, personálu společnosti a jeho finanční ohodnocení Zvolené metody zpracování Return on investment - ROI Informace o společnosti Základní údaje Členění procesů výroby: Předmět podnikání Akcionářská struktura a vedení společnosti Činnost kterými se společnost bude zabývat Finanční stránka Rozvaha Potencionální náklady a výnosy za 1 rok - Varianta A Potencionální náklady a výnosy za 1 rok - Varianta B Potencionální náklady a výnosy za 1 rok varianta C Strategická analýza Metoda TEMPLES Praha ak. rok 2014/2015

8 9.1.2 Metoda 12M SWOT analýza Praha ak. rok 2014/2015

9 1 Úvodní představení struktury práce V mé práci se bude zabývat vytvořením konkrétního podnikatelského plánu na zaloţení nové práškové lakovny. A zároveň aplikuji moderní trend sociálního podnikání, v kterém se vynasnaţím propojit výhody členství v Evropské unii a zároveň také pomoct těm z nás, kteří to zajisté potřebují, a to právě v době kdy na pracovním trhu pro sociálně slabší není dostatek ideálních pracovních míst, které by zajistili důstojné jednání a solidní mzdu, která se jistě hodí kaţdému z nás. Ve své práci se v úvodní části budu zaobírat podnikatelským plánem jako takovým. Seznámím čtenáře s teoretickou částí podnikatelského plánu a jeho klíčovými pojmy ve formě citací slavných osobností, světově uznávaných podnikatelů i autorů. Dále se seznámíme s pojmem práškové lakování elektrostatické i elektrokinetické, konkrétně si jej vysvětlíme na příkladech a zdůrazníme jeho výhodnost a nízkou nákladovost. Ve vlastním těle práce bude především konkrétní podnikatelský plán na zaloţení nové práškové lakovny v Praze - západ. Funkčnost svého podnikatelského záměru se pokusím změřit i moderními metodami hodnocení efektivnosti podnikatelských plánů a to konkrétně: PEST analýzou, SWOT maticí, ukazatelem rentability ROI, metodou TEMPLES a 12M. A zároveň vyuţít letitou praxi v oboru a to konkrétně od Martina Strniště 25 let praxe v práškovém lakování aktuálně vedoucí a akcionář Prex a.s. Prášková lakovna Hostivice. Nemohu však opomenout ani moji vlastní zkušenost, kterou jsem získávám po dobu 8 let kdy pracuji v té samé práškové lakovně. 9 Praha ak. rok 2014/2015

10 1.1. Pracovní hypotéza Mým záměrem je zpracovat funkční podnikatelský plán na práškovou lakovnu, který zároveň vyuţije prvek sociálního podnikání. Práce bude mít dvě části a to teoretickou a případovou studii. Cílem bude teoretické poznatky správně aplikovat do funkčního podnikatelského plánu. V případové studii ověřím funkčnost konceptu, který bude výstupem v podobě zpracovaného konkrétního plánu. Budu uvádět konkrétní plány a případy vycházející z úrovně technologie aktuálně dostupné pro český trh. Konkrétně zde rozpracuji podnikatelský plán ve všech jeho bodech se zaměřením na práškové lakování a v poslední radě také nastíním potencionální sociální přesah podnikání, který sice není typickým pro ČR, ale jeho realizace je v dnešních dobách, právě díky dotacím z Evropské unie více realistickou, neţ tomu bylo kdy jindy Vedlejší cíl práce: Jako sekundární cíl práce bych chtěl zvolit realizaci sociálního prvku podnikání. Jeho aplikací na tento ojedinělý segment práškového lakování, rozhodně nebudu následovat masu předchůdců spíš se vynasnaţím po vzoru český malých podniků vytvořit novou pracovní pozici, která se jistě neřadí běţně typické sociální podniky v ČR. Podnik bude průmyslově výrobní, a tak naší snahou bude zajistit optimální počet sociálně orientovaných pozic, které nejen pomohou akumulovat společnosti vyšší zisk, ale také umoţní lidem, kteří mají sociální problémy získat trvalý plat, místo na kterém budou respektování a uznávání a tím zároveň i lepší moţnosti v dnešní hektickém moderním světě, kde jen málokdo zastaví a podá pomocnou ruku těm, kteří to často nezbytně potřebují. 10 Praha ak. rok 2014/2015

11 2 Teoretická část podnikatelského plánu slovy znalců 2.1 Definice základních pojmů v rámci tématiky Podnikatelský plán na zaloţení nového podniku napomáhá při ţivotaschopnosti podniku na cílovém trhu, poskytuje nám potřebné vodítko a zároveň plán cesty, který nás při jeho realizace bude nezbytně inspirovat v dosaţení kýţených cílů. Podnikatelský plán se můţe stát důleţitým nástrojem při získání finančních prostředků nezbytných pro úspěšnou realizaci. Podnikatelský plán by měl mít psychologický rozměr, v kterém zaznamenané myšlenky dovedeme k rychlé a úspěšné realizaci. Pokud moţno za nejoptimálnějších podmínek v daném regionu i při aktuálním výskytu recese v nespočtu sektorů nejen na území ČR. [1] 2.2 Původ pojmu podnikání Přestoţe podnikání je základem rozvoje lidské kultury a civilizace, nebylo dlouhou dobu předmětem společenského zájmu, hodnocení a studia. Je například známo, ţe Michelangelo ( ) mohl vytvořit své impozantní dílo právě díky své podnikavosti, která jej zjevně odlišovala od jiných talentovaných umělců. V učebnicích dějepisu se dočteme o vynikajících umělcích, ale zmínka o podnikatelích chybí. Aţ v 18. století Richard Cantillon ( ) vypozoroval nově se formulující pracovní roli (profesi), kterou nazval jako "entrepreneur" (podnikatel). Toto původní francouzské slovo znamená v doslovném překladu: "někdo, kdo jde mezi", resp. "prostředník". Ve skutečnosti hlavní obsahem role bylo převzetí odpovědnosti a rizika za realizaci většího komerčního projektu. [2] 11 Praha ak. rok 2014/2015

12 2.3 Definice podnikání v obchodním zákoníku a v živnostenském zákoně Podnikání je v obchodním zákoníku ( 2) definováno jako "... soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. " V ţivnostenském zákoně ( 2) nalezneme tuto definici: " ţivností je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. " Pro správně pochopení je třeba doplnit vysvětlení dílčích pojmů pouţitých v definicích: soustavnost - znamená, ţe činnost musí být vykonávána opakovaně a pravidelně, ne příleţitostně; samostatnost - je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně; právnická osoba jedná prostřednictví svého statutárního orgánu; vlastní jméno - právní úkony činní podnikatel fyzická osoba svým jménem a příjmením, právnická osoba pod svým názvem (obchodní firmou); vlastní odpovědnost - podnikatel (fyzická i právnická osoba) nese veškeré riziko za výsledek své činnosti; dosaţení zisku - činnost musí být vykonávána s úmyslem docílit zisku (nemusí být však dosaţen). [3] 2.4 Podnikatel je svým vlastním pánem Představa, ţe podnikatel je svým vlastním pánem. je také milná. Přestoţe vlastníme firmu a na vizitce máme napsáno generální ředitel, můţeme dostat "padáka". Nedá nám ho nikdo jiný neţ náš zákazník. Ten je totiţ naším pánem. Chceme-li v podnikání uspět, musíme především uspokojit potřeby našich zákazníků, a ty se rozhodně neřídí podle našeho kalendáře. [4] 12 Praha ak. rok 2014/2015

13 2.5 Kdo je úspěšný v zaměstnání, bude úspěšný i v podnikání Schopnost být úspěšný v zaměstnání ještě nezaručuje úspěch v podnikání. Svět zaměstnance a podnikatele se velmi liší v potřebných znalostech a dovednostech a v především ve vůli a ochotě obětovat volný čas, rodinu, ideály nebo koníčky pro daný cíl. [5] 2.6 Vždycky si mohu založit svou vlastní firmu Propuštění nebo neschopnost najít si práci bývá obvykle jedním z nejhorších důvodů, proč začít podnikat. Je-li člověk propuštěn nebo nemůţe-li nalézt zaměstnání, ve značném počtu případů buď není ochoten, nebo schopen přizpůsobit se novým poţadavkům práce a trhu. Jak potom chce vyhovět měnícím se potřebám svých zákazníků? [6] 2.7 Definice pojmu malý, střední a velký podnik Pro studium dalšího textu je důleţité vymezení pojmu malý, střední a velký podnik. Uvedeme si tři různá pojetí: podle doporučení Evropské komise; podle statistického úřadu Evropské unie; podle České správy sociálního zabezpečení. Kaţdé toto pojetí má svůj význam a zařazení podniku do kategorie malý, střední nebo velký má pro podnik praktické důsledky spojené s větším nebo menším rozsahem administrativních povinností, příp. příleţitostí (např. čerpání podpor v podnikání). [7] 13 Praha ak. rok 2014/2015

14 2.8 Členění podniků podle doporučení Evropské komise Podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC z se podniky člení na: mikropodniky - do 10 zaměstnanců, roční obrat do 2 mil. EUR, aktiva do 2 mil. EUR, malé podniky - do 50 zaměstnanců, roční obrat do 10 mil. EUR, aktiva do 10 mil. EUR, střední podniky - do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR, aktiva do 43 mil. EUR. Podniky, která mají více neţ 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší neţ 50 mil. EUR, případně aktiva vyšší neţ 43 mil. EUR, jsou řazeny do kategorie velké podniky. Toto členění je důleţité z hlediska poskytování podpory malým a středním podnikům. Zákon č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání v aktuálním znění vychází z doporučení Evropské komise. Malé a střední podniky, které se ucházejí o podporu podnikání, musí splňovat čtyři kritéria: počet zaměstnanců; roční obrat; výše aktiv; nezávislost. Nezávislost znamená, ţe podnik nemůţe být povaţován za malý nebo střední, jestliţe je 25% nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno subjektem, který nesplňuje definici malého či středního podniku. [8] 14 Praha ak. rok 2014/2015

15 2.9 Členění podniku podle statistického úřadu Evropské unie Od roku 1997 se česká statistika harmonizovala s kvantitativní typologií podnikání Eurostatu (statistický úřad Evropské unie) a podniky dělí do tří skupin podle počtu zaměstnanců: malé - do 25 zaměstnanců; střední - do 100 zaměstnanců; velké a více zaměstnanců. Podniky a podnikatelé s méně neţ 20 zaměstnanci nemají všeobecnou statistickou povinnost a šetření v této skupině podnikatelských subjektů se realizuje výběrovým způsobem. [9] 2.10 Členění podniků podle České správy sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení rozděluje podniky do dvou skupin: malé organizace - do 25 zaměstnanců; organizace - s 25 a více zaměstnanci. Toto členění ryze pragmatické, protoţe malé organizace mají minimální administrativní zatíţení v oblasti sociálního zabezpečení ve srovnání s organizacemi, které mají více neţ 25 zaměstnanců. [10] 2.11 Zakladatelský rozpočet Jakkoli můţe být naše podnikatelská idea geniální, jakkoli se nám můţe jevit snadno realizovatelná a jednoznačně výnosná, neměli bychom nikdy podlehnout pokušení a začít podnikat bez předchozí analýzy trhu a zhodnocení našich moţností. Před zahájením podnikání si musíme sestavit zakladatelský rozpočet a všechny naše plány vyjádřit pomocí čísel. 15 Praha ak. rok 2014/2015

16 Je třeba si udělat přehled všech výdajů, které nám nutně vzniknou při samostatném zaloţení firmy, dále při zahájení a rozjezdu podnikání a nakonec při zajištění běţného chodu firmy. Přehled těchto výdajů rozloţený do jednotlivých fází vývoje naší firmy s podrobnějším členěním na měsíce, popř. dny nám umoţní vytvořit si představu, kolik finančních prostředků budeme potřebovat v jednotlivých časových obdobích počátku ţivota naší firmy. [11] 2.12 Volba právní formy podnikání Neţ zahájíme podnikatelské aktivity, je nutné, abychom zvolili vhodný typ právní formy. Právní forma podnikání představuje významné rozhodnutí. Tato volba samozřejmě není nezvratná. V pozdější době lze zvolený typ transformovat na jiný. Přináší to ale další komplikace a náklady. Obchodní zákoník připouští podnikání fyzický a právnických osob.[12] 2.13 Akciová společnost Vznik akciových společností podnítil nástup novověku a zvlášť rozvoj zámořského obchodování v důsledku velkých zeměpisných objevů. Akciová společnost se zpravidla zakládá za účelem podnikání. Obchodní zákoník však připouští zaloţení akciové společnosti i za jiným účelem neţ podnikání. Akciová společnost musí mít název, pod kterým činí právní úkony při své podnikatelské činnosti. Obchodní firmou akciové společnosti je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Obchodní firma musí obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol." a nebo zkratku "a. s." Akciová společnost vytváří rezervní fond, který můţe vytvořit jiţ při svém zaloţení, a nebo aţ v průběhu svého trvání. Zákonem výslovně upravenými orgány akciové společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Kromě těchto orgánů, můţe akciová společnost zřizovat i další orgány. [13] 16 Praha ak. rok 2014/2015

17 2.14 Akcie Akcie je ústředním pojmem akciového práva. Akcie je cenný papír s nímţ jsou spojena práva akcionáře přiznaná mu zákonem a stanovami vůči akciové společnosti a vyplývající z jeho postavení jejího společníka. Je třeba rozlišovat formu akcie (zda je papírem na jméno nebo na majitele), po dobu akcie (zda je vydána jako papír listinný nebo zaknihovaný) a druh akcie (akcie kmenové, prioritní, popř. akcie se zvláštními právy). [14] 2.15 Subjekty poskytující služby podnikatelům Při zahájení podnikání, ale i v jeho průběhu, potřebujeme získávat aktuální informace o vývoji podnikatelského prostředí. Na tvorbě podnikatelského prostředí se podílejí především zákonodárné orgány, ministerstva a další orgány státní správy, dále státem zřízené instituce a agentury. Podnikatelské prostředí rovněţ ovlivňují subjekty soukromého sektoru, především z oblasti peněţnictví či podnikatelská samospráva (komory, asociace, svazy a další), dále také trţní subjekty, tedy reální a potencionální konkurenti či obchodní partneři. Aby se podnikatelé, zejména malí a střední, v tomto sloţitém a často nepřehledném podnikatelském prostředí lépe orientovali, byli v České republice zřízeny různé subjekty poskytující sluţby podnikatelům. Tyto subjekty můţeme rozdělit do čtyř skupin: vládní organizace; finanční instituce pro podporu podnikání; nevládní organizace; komerční subjekty. [15] 17 Praha ak. rok 2014/2015

18 2.16 Podstata marketingu pro podnikatele "Slovo marketing pochází z anglického slova market - trh, přičemţ přípona -ing znamená vyjádření určitého děje, určité činnosti, která se na trhu neustále uskutečňuje." Marketing je pojem, který u nás postupně zdomácněl a dnes ho běţně pouţíváme. I přes to se ne vţdy správně chápe a vysvětluje. Nejčastěji je moţné se setkat se zúţením tohoto pojmu jenom na úroveň prodeje (fyzické distribuce), případně se spojuje jen s reklamními nebo propagačními aktivitami firmy. Marketing je však mnohem širší pojem. Co je tedy podstatou marketingu a jak můţe pomoci firmě k úspěchu na trhu? V odborné literatuře existuje celá řada definic a charakteristik pojmu marketing: Mezi nejobecnější vymezení patří například charakteristika: "Marketing je společenský a manaţerský proces, s jehoţ pomocí uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a výměny výrobků a jiných hodnot." K podrobnějším definicím patří například: "Marketing je činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytování hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, ţe z toho mají uţitek nejenom organizace, ale také její klíčové zájmové skupiny." Ještě konkrétnější vymezení chápe marketing "... jako podnikatelskou funkci, která rozpoznává potřeby a touhy, určuje a měří jejich rozsah a potenciální ziskovost, rozhoduje o tom, kterým cílovým trhům by podnik dokázal slouţit nejlépe, vybírá pro tyto trhy vhodné výrobky, sluţby a programy a vyţaduje od kaţdého pracovníka organizace, aby měl neustále na paměti zákazníka a slouţil jemu." [16] 2.17 SWOT matice Vyuţijeme matici SWOT při které nastíníme silné a slabé stránky společnosti, zároveň poukáţeme na příleţitosti, které se budeme snaţit vyuţít v náš prospěch a nesmíme opomenout hrozby, kterým se budeme zajisté snaţit vyhnout obloukem. 18 Praha ak. rok 2014/2015

19 2.18 METODA TEMPLES Metodou TEMPLES nastíníme vnější faktory a s nimi související příleţitosti a hrozby. Metoda znázorňuje : T = Technology = Technologie E = Economy = Ekonomika M = Markets = Trhy P = Politics = Politika L = Law = Legislativa E = Enviroment = Ţivotní prostředí S = Society = Společnost 2.19 Metoda 12M V metodě 12M zanalyzujeme potencionální interní prostředí podniku a to v 12 bodech začínajících na písmeno M v anglickém jazyce. 1. Market reputatiton reputace na trhu 2. Mental agility duševní čilost 3. Management - management 4. Monitoring monitorování 5. Motivation motivace 6. Movement distribuce 7. Manpower lidské zdroje 8. Machines technologická zařízení 9. Materials materiál 10. Morale - morálka 19 Praha ak. rok 2014/2015

20 11. Money peníze 12. Mores zvyky a neformální normy 3 Principy a definice sociálního podnikání v ČR 3.1 Historie sociálního podnikání v ČR Sociální podnikání je na vzestupu všude na světě a kaţdá země si ho přizpůsobuje svým historickým kořenům, své tradici, mentalitě a kultuře. V ČR má dlouhou tradici hlavně na venkově. Uţ na území Habsburské říše byla česká kulturní a hospodářská identita zaloţena na dobrovolnických aktivitách občanské společnosti. Byla vytvářena aktivní činností malých a středně velkých podniků, výrobních a spotřebních druţstev, spolků, vzájemných či obecných záloţen a druţstevních kampeliček. V době velké hospodářské krize v průběhu 20. a 30. let 20. století úloha těchto druţstev a společností ještě posílila. Tradice sociální ekonomiky byla přerušena totalitním vývojem v průběhu války a po roce Po roce 1989 byla snaha obnovit u nás autonomní druţstevní sektor, ale aţ po roce 2000 lze zaznamenat nástup tématu sociální ekonomiky tak, jak ho u nás vnímáme v současné době.[17] Jak lze získat finanční prostředky pro sociální podnikání V zásadě existuje pět zdrojů financování: vlastní prostředky, granty, půjčky a úvěry, příspěvky ze zákona o nezaměstnanosti a jiné zdroje, které lze někdy i kombinovat. [18] 20 Praha ak. rok 2014/2015

21 VLASTNÍ PROSTŘEDKY Z hlediska podnikatele je to nejbezpečnější zdroj financování. Doporučujeme vám vytvořit si ještě předtím, neţ se pustíte do podnikání, finanční rezervu z vlastních zdrojů GRANTY Podmínkou pro získání grantu je dobře zpracovaný podnikatelský plán, včetně přesvědčivého finančního plánu. V Česku jiţ existují zkušenosti s granty ze strukturálních fondů PŮJČKY A ÚVĚRY Pro půjčky a úvěry platí ještě více neţ pro granty, ţe podmínkou pro jejich získání je dobře zpracovaný podnikatelský plán s detailně propracovaným a realistickým finančním plánem. Úvěry dávají finanční instituce, kterým jde hlavně o vlastní zisky, vaše sociální cíle je v podstatě nezajímají a jsou jim naopak podezřelé. Při dojednávání úvěru nebo půjčky se nesnaţte riskovat a vţdy pamatujte na stabilitu podniku, nemůţete se zadluţit víc, neţ kolik jste schopni (s rezervou) splatit PŘÍSPĚVKY ZE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Na příspěvky ze zákona o zaměstnanosti mají nárok pouze ty sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postiţením. Jedná se v podstatě o dorovnávací příspěvek pro zaměstnavatele, protoţe osoby se zdravotním postiţením jsou omezené ve své výkonnosti. I kdyţ se těmto příspěvkům formálně říká dotace, jedná se o platbu za sluţbu, kterou pro stát vykonávají zaměstnavatelé zdravotně postiţených. Ti, kdo zaměstnávají sociálně znevýhodněné osoby, nemají na ţádné dorovnávací příspěvky nárok. Důsledkem toho je to, ţe většina sociálních podniků zaměstnává zdravotně znevýhodněné osoby. 21 Praha ak. rok 2014/2015

22 JINÉ ZDROJE Při zakládání vašeho podniku se také můţete obrátit s prosbou o podporu na sponzory a dárce. Ti můţou přispět finančně, nemusí se vţdy jednat jen o peníze. Je pro ně většinou jednodušší přispět formou daru. [19] Sociální ekonomika Jedná se o souhrn aktivit uskutečňovaných subjekty sociální ekonomiky, jejichţ cílem je zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. [20] Subjekt sociální ekonomiky Subjekty sociální ekonomiky jsou sociální podniky, podpůrné finanční, poradenské a vzdělávací instituce pro sociální podnikání a nestátní neziskové organizace, které vykonávají ekonomické aktivity za účelem pracovního uplatnění svých klientů nebo pro dofinancování svého poslání. Subjekty sociální ekonomiky sdílí společné rysy, kterými jsou naplňování veřejně prospěšného cíle, demokratické rozhodování, podpora iniciativy občanů, nezávislost na veřejných či soukromých institucích, jiný způsob zacházení se ziskem, zohledňování environmentálních aspektů, uspokojování přednostně místních potřeb a vyuţívání přednostně místních zdrojů. [21] Sociální podnikání Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a ţivotnímu prostředí. Hraje důleţitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příleţitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části pouţit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důleţité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. [22] Sociální podnik Sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba zaloţená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního 22 Praha ak. rok 2014/2015

23 podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. [23] Integrační sociální podnik Integračním sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba zaloţená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. [24] Principy sociálního podniku 1. Sociální prospěch - Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině (znevýhodněných lidí), také však účast zaměstnanců a členů na směřování podniku. 2. Ekonomický prospěch - Případný zisk se rozděluje přednostně pro rozvoj sociálního podniku a nebo pro naplněný veřejně prospěšných cílů.autonomie v manaţerském rozhodování, schopnost zvládat ekonomická rizika, vykonávání soustavné ekonomické aktivity, 3. Environmentální a místí prospěch -uspokojování místní komunity a poptávky, vyuţívání přednostně místních zdrojů, zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby, spolupráce sociálního podniku s místními aktéry. [25] 23 Praha ak. rok 2014/2015

24 4 Vlastní tělo práce 4.1 Popis elektrostatického a elektrokinetického procesu nanášení práškových barev Hlavní činností bude elektrostatické nanášení práškových barev na kovové materiály, které vydrţí teplotu vypalování v peci při zahřátém vzduchu mezi 180 C 240 C dle specifických parametrů konkrétního materiálu a barvy. Pokusím se vysvětlit nanášení barev v elektrostatickém poli, které je velice účinnou aplikační metodou práškového nástřiku barev. Dosahuje přenosových účinností aţ 95 % = v nejideálnějším případě je 95% spotřebované barvy naneseno na povrch materiálu a pouhých 5% se stává odpadem, který musí být řádně zlikvidován jakoţto nebezpečný odpad. Při aplikaci je nástřiková hmota práškové barvy nabíjena záporným nábojem a přitahována uzemněným stříkaným objektem viz níţe přiloţený obrázek Obrázek č. 1 - Nabíjecí systém zdroj: https://www.watech.cz/wagner-group-produkty/wagner-group-produtky/prumyslpraskove-lakovani-technologie/praskova-technologie/davkovani-prasku-injektory.html 24 Praha ak. rok 2014/2015

25 Takto ulpí na povrchu výrobku aţ 80% postřiku, který by byl za normálních okolností pohlcen filtry odsávacích přístrojů či se usadil v prostorech lakovny. Touto metodou lze sníţit náklady na provoz a to konkrétně při dobře vyškoleném personálu (lakýrník) v řádech tisících i desetitisících korun v úsporách za sníţení nákladovosti spotřeby barev. Tento systém je jiţ zaveden a pouţíván v nespočtu lakoven. Je to modernizace zařízení, které je oblíbené především pro přínos obrovských úspor ve spotřebě barvy. Zároveň přináší rapidní sníţení prašnosti tím dochází nejen k lepšímu prostředí na práci, ale mimo jiné má vliv i na úsporu času, který je nezbytné vynaloţit na úklid prachu, který se usadí v okolním prostoru stříkacích stanovišť a velkých automatických elektrokinetických kabin. Nesmíme opomenout ani jeho přínos ve výrazném zvýšení produktivity a v neposledním případě i velmi rychlou návratnost investice do jeho pořízení. Lakovnu je nutné vybavit zařízením vyhovujícím poţadavkům potencionálního nepřetrţitého kaţdodenního provozu, který za nejoptimálnějších podmínek můţe nastat. Pro vybavení lze pouţít moderní stroje typu Zeus (ZEUS ELECTROSTATIC SYSTEM S.r.L., Argenta, Italia) jak je uvedeno níţe v kapitole: Technologické vybavení nezbytné pro chod práškové lakovny. Stříkací zařízení a samotné vybavení pro lakovnu jsou instalovány individuálně na přání zákazníka a to přímo na místě v konkrétní lakovně, a v případě váţného zájmu lze i zapůjčit na vyzkoušení v provozu. Nesmíme opomenout náhradní díly na všechny stroje, které jsou dodávány v intervalech do 24 hodin po ohlášení problému a jeho identifikaci. Výhodou této společnosti pro náš projekt je i její úzká spolupráce právě se společností MATRIX, která se mimo jiné zabývá i prodejem práškových barev a všeho zařízení nezbytného do práškových lakoven. Zajímavé by bylo vyuţít i eventuální moţnosti koupě za hotové, na fakturu, na fakturu dle splátkového kalendáře nebo také na leasing. V našem projektu budeme uvaţovat o zařízení, která by splňovala nezbytnou technologii pro chod a zároveň pokryla aktuální poptávku trhu. 25 Praha ak. rok 2014/2015

Podnikatelský plán na založení sociálního podniku

Podnikatelský plán na založení sociálního podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Podnikání a oceňování Podnikatelský plán na založení sociálního podniku Prášková lakovna Bakalářská práce Autor: Erik Strniště Ekonomika a management malého a středního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_18_eko_12

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Formování základů strategického myšlení

Formování základů strategického myšlení Formování základů strategického myšlení Shaping basis of strategic thinking Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. E-mail: jpalan@bivs.cz Cíl Představit dva systémově procesní přístupy přispívající k formování

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více