Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace)"

Transkript

1 Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace) 1. Zadavatel: INEX - SDA Kostelecké Horky , Kostelecké Horky 25 IČO: Zástupce: Bc. David Dušánek, předseda Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kulíšek, Druh a předmět zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku na dodavatele kurzů spojené s projektem SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace). Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 3. Termíny a lhůty: Rozeslání výzvy Možnost osobní konzultace (14-17 hod.) v sídle INEX- SDA Kostelecké Horky Termín dodání nabídek (13-17 hod.) v sídle INEX- SDA Kostelecké Horky Termín otevírání obálek s nabídkami (14-16 hod.) v sídle INEX - SDA Kostelecké Horky Zasedání hodnotící komise Vyrozumění uchazečů Zadávací lhůta (min. platnost a závaznost nabídky) Termín dokončení realizace do Forma odevzdání nabídek: Nabídky se podávají písemně v českém jazyce, v řádně uzavřené obálce s nadpisem Výběrové řízení dodavatele kurzů pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace). Na obálce zároveň uveďte adresu, na níž je možné posílat oznámení, vyrozumění a další korespondenci. Obálky je možné zaslat doporučeně poštou, nejdéle do (rozhoduje datum poštovního razítka), anebo je bude možné předat osobně, a to v sídle INEX - SDA Kostelecké Horky, dne , v době mezi hod. 5. Kritéria pro výběr dodavatele: Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dle vážených kritérií: počet Hodnotící kritérium bodů váha Cena Kvalita navržené koncepce a lektorského týmu CELKEM (max.) 100 Hodnocení: a) cena: 100 x (Nejnižší cena / Hodnocená cena) x 30 % b) kvalita: 100 x (Hodnocená nabídka / Nejlepší nabídka) x 70 % Strana 1 (celkem 7)

2 c) celkové hodnocení = součet hodnocení kritérií cena a kvalita 6. Doba trvání realizace: Celá realizace musí být dokončena nejpozději do Dokončením se rozumí revize díla zadavatelem, splnění všech požadavků na dokončení a převzetí celého díla, přičemž konečná faktura za realizaci musí být vystavena nejpozději Požadavky na prokázání plnění kvalifikačních předpokladů: A/ Základní kvalifikační předpoklady - uchazeč je povinen doložit, že nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin, ani proti němu není vedeno trestní řízení, a ani nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření; zároveň je dodavatel povinen doložit, že nenaplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže. Uchazeč je povinen doložit, že nemá v evidenci daní daňové nedoplatky, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a že na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu, ani na tento majetek není vyhlášena nucená správa; zároveň dodavatel prohlašuje, že není v likvidaci. B/ Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč je splní předložením výpisu z obchodního rejstříku (či jiné obdobné evidence), ne starší 90 dnů, z něhož je patrný druh činnosti odpovídající předmětu zakázky a doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, např. živnostenské oprávnění nebo licence. C/ Technické (odborné) kvalifikační předpoklady - uchazeč doloží minimálně pětiletou zkušenost s prací ve prospěch nestátních neziskových organizací (NNO), místních akčních skupin (MAS), práce s veřejností a organizací zabývajících se rozvojem venkova. Kromě toho musí mít uchazeč z posledních tří let prokazatelné zkušenosti: - s činnosti v oblasti sociální ekonomiky, - s komunitním plánováním a Místní agendou 21 (aktivní účast), - s přípravou nebo realizací projektů zaměřených na partnerství subjektů, - s organizací vzdělávacích aktivit, příp. s lektorskou činností ve prospěch NNO a MAS, - s přípravou a realizací projektů financovaných z veřejných zdrojů, - s organizací konferencí celostátního a většího rozsahu. Uchazeč dále předloží stručné životopisy lektorů a spolupracovníků, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance nebo o osoby v jiném vztahu k uchazeči. 8. Všeobecné zadávací podmínky a práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit do data uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Podrobné podklady pro vypracování nabídky je možno v době do předložení nabídek vyžádat u kontaktní osoby zadavatele. Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou či podáním nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo 1. rozdělit zakázku mezi více zájemců a právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu, 2. vyzvat kteréhokoli zájemce k upřesnění nabídky, a to kdykoli ve lhůtě pro oznámení výběru nabídky. Vybraný dodavatel se zavazuje Strana 2 (celkem 7)

3 1. poskytovat požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k předmětu této zakázky, a umožnit kontrolu pověřeným osobám (pracovníkům INEX - SDA Kostelecké Horky a dalším dotčeným orgánům), 2. umožnit ověřování plnění podmínek pravidel a smlouvy, 3. uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby. V Kosteleckých Horkách, dne Za INEX - SDA Kostelecké Horky Bc. David Dušánek, předseda Strana 3 (celkem 7)

4 INEX - SDA Kostelecké Horky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace) Zadavatel: INEX - SDA Kostelecké Horky , Kostelecké Horky 25 IČO: Zástupce: Bc. David Dušánek, předseda Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kulíšek, Druh a předmět zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku na dodavatele kurzů pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace). Cílové skupiny: - manažeři pro rozvoj venkova (řada z nich byla vyškolena v kurzech, které se pro ně uskutečnily ve všech třech krajích anebo v kurzu ÚZEI/MZe, a další pracují v místních akčních skupinách a mikroregionech bez specializované průpravy); - starostové obcí a představitelé svazků obcí ve venkovských mikroregionech; - představitelé místních akčních skupin, především jejich programových výborů; - podnikatelé na venkově a představitelé nestátních neziskových organizací, tzn. zájemci, kteří by chtěli uplatnit některou metodu přímo, např. založit sociální podnik či zpracovatelské družstvo, iniciovat přípravu komunitního plánu veřejných služeb v obci, tvorbu Místní agendy 21, připravit a realizovat společný projekt atd. Obsahová náplň kurzů: A/ sociální ekonomika: základy sociální ekonomiky (SE), SE v zemích EU, sociální podniky a sociální družstva, jejich řízení, potřebná legislativa pro založení, příklady (nejlépe Itálie, Rakousko), informační a finanční zdroje pro přípravu a realizaci; B/ komunitní plánování a Místní agenda 21: principy komunitního plánování, komunitní plánování sociálních služeb, dosavadních výsledky a problémy, Zelená kniha o územní soudržnosti, základy Místní agendy 21, metodika Místní akce 21, příklady, podrobný postup, exkurze nebo praktický nácvik dovedností, informační a finanční zdroje; C/ společné projekty jako důsledek metody Leader: princip partnerství v EU, principy metody Leader, příklady společných projektů v ČR (z opatření IV.1.2 PRV) a zahraničí (Finsko, Irsko), exkurze na místo společného projektu, převzetí zkušeností od realizátorů. Dodavatel vzdělávacích služeb dále zorganizuje závěrečný celostátní seminář o využití těchto metod na venkově. Termíny kurzů stanovené v části Platební a dodací podmínky mohou být změněny po vzájemné konzultaci se zadavatelem (na základě upraveného harmonogramu projektu). Platební a dodací podmínky: Platby budou realizovány na základě předložených faktur se splatností do 14 dnů od realizace jednotlivých částí kurzu a jejich úplném převzetí zadavatelem. Zadavatel předpokládá 7 plateb (šest plateb po realizaci šesti kurzů ve třech krajích, závěrečnou platbu po realizaci závěrečného celostátního semináře): Strana 4 (celkem 7)

5 číslo akce akce datum realizace jednotlivých kurzů datum splatnosti faktur 1 kurz kurz kurz kurz kurz kurz celost. seminář Konečná faktura musí být vystavena nejpozději Rozsah prací a nabídková cena jsou plně závazné, a nesmí být jakkoli změněny bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Kritéria pro výběr dodavatele: Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dle vážených kritérií: počet Hodnotící kritérium bodů váha Cena Kvalita navržené koncepce a lektorského týmu CELKEM (max.) 100 Kvalifikační požadavky dodavatele: A/ Základní uchazeč je splní podpisem čestného prohlášení B/ Profesní uchazeč je splní předložením výpisu z obchodního rejstříku (či jiné obdobné evidence), ne starší 90 dnů, z něhož je patrný druh činnosti odpovídající předmětu zakázky C/ Technické (odborné): Uchazeč doloží minimálně pětiletou zkušenost s prací ve prospěch nestátních neziskových organizací (NNO), místních akčních skupin (MAS), práce s veřejností a organizací zabývajících se rozvojem venkova. Kromě toho musí mít uchazeč z posledních tří let prokazatelné zkušenosti: - s činnosti v oblasti sociální ekonomiky, - s komunitním plánováním a Místní agendou 21 (aktivní účast), - s přípravou nebo realizací projektů zaměřených na partnerství subjektů, - s organizací vzdělávacích aktivit, příp. s lektorskou činností ve prospěch NNO a MAS, - s přípravou a realizací projektů financovaných z veřejných zdrojů, s organizací konferencí celostátního a většího rozsahu. Uchazeč dále předloží stručné životopisy lektorů a spolupracovníků, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance nebo o osoby v jiném vztahu k uchazeči. Technické podmínky a obsah nabídek: 1) Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ, telefon, ). 2) U všech vzdělávacích kurzů bude používána aktivní forma výuky: součástí kurzu bude exkurze do místa společného projektu, do obce, kde se realizuje Místní agenda 21, do sociálního podniku nebo do obce, kde se připravuje akce komunitní metodou (např. tzv. plánovací víkendy před úpravou veřejného prostranství). Kde exkurze není vhodná, uplatní se praktické procvičení získaných dovedností, např. v projednávání záměru obce s veřejností. Výukovým jazykem bude čeština. Vzdělávací materiály zajistí dodavatel účastníkům kurzu v písemné podobě, na CD a ke stažení na internetu (na adrese Přitom bude respektovat pravidla publicity. Strana 5 (celkem 7)

6 Materiály budou obsahovat systematické vysvětlení učební látky, příklady, odkazy na informační zdroje a návody na použití v praxi atd. Materiály zpracuje lektorský tým, který bude pro projekt sestaven. Celkem půjde o tři vzdělávací materiály s charakterem učebnice a příručky. Provedení, obsazení a výstupy musí odpovídat projektu a Pravidlům opatření III.3.1. záměr a) Programu rozvoje venkova České republiky (dále jen PRV). 3) Nabídka musí obsahovat celkovou cenu a podrobný popis aktivit, způsob oslovení potenciálních účastníků, popis dosažení potřebného množství účastníků dle Pravidel PRV, popis metody a hodnocení, popis zajištění lektorů a odborné kvality. Dále musí obsahovat popis zázemí a vybavení uchazeče relevantní ke splnění projektu. Nabídka musí splnit následující specifikaci: kurz v každém kraji zahrne dvě třídenní soustředění - první základní, informační, druhé aplikační, které bude obsahovat též aktivní formy (exkurzi nebo nácvik dovedností). Témata pro kurz jsou podrobně uvedena v části Druh a předmět zakázky. Dodavatel také zorganizuje závěrečný celostátní seminář o využití uvedených metod (témat) na venkově. Kurzy s celostátním seminářem budou mít komplexní charakter: budou obsahovat přehled problematiky, základní pojmy, odkazy na právní úpravu, návody na praktické použití metod (např. na založení družstva nebo na přípravu komunitního plánu v obci), náměty na informační a finanční zdroje pro jejich činnost atd. 4) Minimální počet proškolených osob je 36, na závěrečném celostátním semináři 50 účastníků. 5) Dodání a realizace jednotlivých aktivit bude definitivně probíhat za podmínek určených zadavatelem a zprostředkovaných administrátorem projektu. Podmínky se týkají místa, obsahu, evidence a dokladování realizace projektu. 6) Nabídka bude obsahovat podrobný časový harmonogram, který bude v souladu s termíny stanovenými v projektu: číslo akce akce datum realizace jednotlivých kurzů 1 kurz v Královéhradeckém kraji kurz v Královéhradeckém kraji kurz ve Středočeském kraji kurz ve Středočeském kraji kurz v Libereckém kraji kurz v Libereckém kraji závěrečný celostátní seminář Termíny kurzů stanovené mohou být změněny po vzájemné konzultaci se zadavatelem (na základě upraveného harmonogramu projektu). 7) Nabídka bude obsahovat specifikaci konání aktivit (název tématu, stručný popis obsahu, lektoři - pokud jsou známi, exkurze nebo další aktivní forma výuky apod.). 8) Nabídka bude obsahovat specifikace záručních podmínek a dodacích podmínek zejména popis dosažení výstupů projektu počtu konaných aktivit a počtu účastníků aktivit. 9) Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu kompletní realizace v Kč bez DPH i včetně DPH. 10) Nabídka bude obsahovat dodací a platební podmínky. Strana 6 (celkem 7)

7 Povinné přílohy Nabídka v rozsahu požadavků Zadávací dokumentace 1 x originál Čestné prohlášení o bezúhonnosti 1 x originál; dodavatel či jeho statutární zástupce prohlašuje, že nebyl v minulosti odsouzen pro trestný čin, ani proti němu není vedeno trestní řízení, a ani nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření; zároveň dodavatel prohlašuje, že nenaplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže Čestné prohlášení o bezdlužnosti 1 x originál; dodavatel či jeho statutární zástupce prohlašuje, že nemá v evidenci daní daňové nedoplatky, a že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čestné prohlášení o majetku 1 x originál; dodavatel či jeho statutární zástupce prohlašuje, že na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu, ani na tento majetek není vyhlášena nucená správa; zároveň dodavatel prohlašuje, že není v likvidaci Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty. 1 x originál Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence ne starší 90 dnů k datu podání nabídky 1 x originál nebo úředně ověřená kopie Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejm. živnostenské oprávnění nebo licence 1 x úředně ověřená kopie Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče 1 x originál Stručné životopisy lektorů a spolupracovníků, kteří se budou podílet na plnění zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance nebo o osoby v jiném vztahu k uchazeči. 1 x kopie Podklady ke splnění technických kvalifikačních předpokladů. 1 x kopie Nepovinné přílohy Jakékoli další podpůrné dokumenty. V Kosteleckých Horkách, dne Za INEX - SDA Kostelecké Horky Bc. David Dušánek, předseda Strana 7 (celkem 7)

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele název: VÍTKOVICE TOURS s.r.o., cestovní kancelář IČ: 44743840 DIČ: CZ44743840 sídlo: Mírové nám. 3d-519, 703 00 Ostrava - Vítkovice osoba oprávněna jednat

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupen ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více