H. Synergie a komplementarity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H. Synergie a komplementarity"

Transkript

1 H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3 Prioritní oblast 1A: Podpora inovací, spolupráce Prioritní osa PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech Prioritní oblast 1B: posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi PU2: Podpora akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založená na inovacích, konkurenceschopn osti a znalostech Investiční priorita IP 1b) IP1, IP1 IP 1.1 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace P1

2 poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití (Nařízení o EFRR čl. 5 bod 1 (b)) SC 1.1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků SC 1.2: Budování Specifický cíl SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou SC 1.4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem Podpořit zavádění a předávání inovací v zemědělství, potravinářství, lesnictví a ve venkovských oblastech Podpora inovací, zejména transferu technologií do praxe úrovni SC 2.5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem

3 a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje SC 1.1: SC 1.1: Věcná specifikace (zaměření, aktivity) Typové projekty: zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii rozvoje vlastní konkurenční výhody firmy. Projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v podnikovém sektoru, realizované zejména ve spolupráci firem a výzkumných institucí, jejichž výsledky povedou následně k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopn ých na světových trzích. Bonifikace: bude poskytována pouze v případě prokázané synergie s projekty OP VVV. SC 1.2: Typové projekty: Rozvoj služeb podpůrné infrastruktury, sítí spolupráce, vč. klastrů, vytváření partnerství pro Cílem je zvýšit počet výzkumných týmů, dosáhnou mezinárodní kvality hlediska originality výzkumu a praktických dopadů výzkumu. Podpořeny budou které z výzkumné týmy a jimi využívané infrastruktury s kvalitativními předpoklady pro výzkumné excelcence. Klíčové přitom existující moderní dosažení je využití infrastruktury, posílení internacionaliza ce výzkumných týmů. SC 1.2: Cílem je zvýšit praktické přínosy výzkumu řešení pro společenských výzev a obecně pro společnost, čehož dosaženo zejména bude prostřednictvím budování a Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe ( proofof-concept ) Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a inovační poptávky veřejného sektoru Projekty spolupráce výzkumného sektoru aplikační sférou Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnický ch parků, včetně inkubátorů Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP) s Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu Opatření Spolupráce Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií u zemědělských a potravinářský ch podniků formou spolupráce subjektů působících ve výzkumu a vývoji, nevládních odborných organizací s podnikatelský mi subjekty i mezi podnikatelským i subjekty navzájem. Zřizování a fungování operačních skupin iniciativy Evropského inovačního partnerství Produktivita a udržitelnost zemědělství.

4 znalostní transfer mezi podniky a univerzitami za účasti kvalifikovaných absolventů (KTP). Bonifikace: bude poskytována pouze v případě prokázané synergie s projekty OP VVV. posílení kapacit pro efektivní spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v předaplikační fázi výzkumu SC 2.5: Cílem je zvýšit kvalifikaci výzkumných a dalších pracovníků ve VaV, zajistit dostatek vysoce kvalifikovaných absolventů VŠ s praktickou zkušeností s výzkumnou činností, posílit příliv špičkových odborníků ze zahraničí a ze soukromého sektoru do výzkumných organizací a zvýšit kvalifikaci pracovníků pro efektivní implementaci RIS 3. Snahou je také zvýšit zájem dětí, mládeže a veřejnosti o výzkum a jeho výsledky. SC4: Cílem je zvýšit kvalitu strategického řízení výzkumu na národní úrovni a zavést motivační systém hodnocení a financování výzkumných

5 organizací Implementační prvky Typy příjemců: podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech velké podniky), sdružení podnikatelů, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelská seskupení, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, výzkumné organizace, výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce a fyzické osoby, územní samosprávné celky a jejich svazky, neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti. Cílové území: území České republiky, mimo území hl. m. Prahy, v případě aktivit rozvoj sítí spolupráce (klastrů) i Praha za využití čl. 70 obecného nařízení. Typy příjemců: subjekty splňující definici Organizace pro šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (VO), subjekty provádějící výzkum neformální vzdělávání, orgány správy další či státní a samosprávy, jim podřízené či jimi organizace, další pověřené řízením zřízené subjekty implementací a RIS 3 strategií na a regionální úrovni. Cílové národní území: Celá ČR vč. Prahy. Typy příjemců: Hlavní město Praha, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, organizace pro šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací), podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, Cílové území: Region soudržnosti NUTS 2 Praha. OP PIK - Synergie/komplementa rita Synergie vůči OP VVV, komplementarita vůči OP PPR, PRV a OP R synergie v případě relevantních aktivit SC 1.1 a SC 1.2 OP PIK ve vazbě na SC 1.2 a SC 2.5 OP VVV / komplementarit a v případě relevantních aktivit SC 1.1 a SC 1.2 OP PIK ve vazbě na SC 1.1 a SC 1.4 OP VVV, Komplementarita zejména vůči OP PIK Komplementari ta ke všem OP Komplementarita ke všem OP

6 komplementarit a vůči OP PPR, PRV a OP R Mezi OP PIK a OP VVV synergická, a komplementární vazba: OP PIK: Obdobně jako v programovém období je počítáno se dvěma typy synergií - vertikální a horizontální. Vertikální synergie znamená, že definice opatření, programů, projektů i jednotlivých výzev vzniká po konzultaci a přispěním podnikatelského sektoru a jejich zástupců Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, oborovými asociacemi a dalšími hospodářskými a sociálními partnery. V rámci tohoto typu synergie je uplatněn tzv. princip partnerství. Horizontální synergie vzniknou mezi jednotlivými operačními programy zejména formou navazujících projektů a souběžně připravovaných projektů. Efekty horizontální synergie budou stanoveny indikativně a budou plánovány a sledovány v rámci tzv. synergických projektů. Uzavřené memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci OP PIK a OP VVV zakotvuje klíčové aspekty spolupráce. V návaznosti na uzavřené Memorandum bude po schválení OP uzavřena Dohoda o spolupráci blíže specifikující činnosti jednotlivých stran. Mechanizmy koordinace Při přípravě programů to jsou: příprava věcného zaměření příslušných oblastí intervencí; členství v relevantních platformách ustavených MPO a MŠMT pro přípravu OP PIK a OP VVV; podíl na přípravě souvisejících podkladů a spolupráce na vypořádání připomínek k OP PIK a OP VVV. Klíčové aspekty spolupráce při budoucí realizaci tvoří: podíl na koordinaci vyhlašování výzev a plánu čerpání; garance věcného obsahu zaměření výzev k předkládání projektů s ohledem na naplňování plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů, plánu čerpání a milníků implementace; podíl na nastavení technických parametrů výzev (alokace finančních prostředků, stanovení formy výzvy, územní zaměření, specifikace oprávněných žadatelů a příjemců atd.); účast při hodnocení projektů; podíl na vyhodnocení výzev; podíl na hodnocení přínosů projektů a spolupráce na evaluacích OP PIK a OP VVV; spolupráce na monitorování OP PIK a OP VVV v příslušných oblastech; členství v Monitorovacím výboru OP PIK a OP VVV a dalších relevantních platformách; spolupráce při auditech. Koordinace obecně bude probíhat formou programových výborů, společné informovanosti a vzájemné účasti na pracovních skupinách pro přípravu potenciálně navazujících výzev. S ostatními programy (OP PPR, PRV a OPR) je pouze komplementární vazba. Zvažované mechanismy koordinace: zacilování výzev; časová a věcná koordinace výzev, členství v pracovních skupinách pro přípravu programového dokumentu, členství v Monitorovacím výboru a dalších relevantních platformách. Připraveno memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci OP VVV a OP PPR.

7 Tabulka č. 41: Odborné, technické a další vzdělávání OP PIK OP Z OP VVV PRV Tematický cíl TC 3 TC 8 TC 10 TC 1 Priorita 1: Podpora přenosu znalostí a inovací Prioritní osa PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnost i malých a středních podniků PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v zemědělství, lesním hospodářství a ve venkovských oblastech Prioritní oblast 1C: Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví IP3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám IP4 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby Investiční priorita IP3c) zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými IP1 Priorita 1 stranami Specifický cíl SC 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP SC1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu SC 3.5: Zvýšení kvality odborného vzdělávání, včetně posílení jeho relevance pro trh práce Podpořit celoživotní vzdělávání a odbornou přípravu v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví

8 práce SC 1.4.2: Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání SC 1.3.1: Profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ; Věcná specifikace (zaměření, aktivity) Infrastruktura pro odborné vzdělávání podpora sdružování MSP za účelem vzdělávání (např. formou vzdělávacích klastrů); podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce apod. SC 1.4.2: Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího Aktivity zaměřené mj. na podporu motivace dětí a žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšení odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce; aktivity zaměřené na zlepšení podmínek pro vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost Opatření Předávání znalostí a informační akce: Zvyšování znalostí a dovedností a předávání informací pracovníkům v zemědělském, potravinářském a lesnickém odvětví a vlastníkům zemědělské a lesní půdy formou vzdělávacích aktivit, kurzů, informačních akcí, získávání dovedností. procesu apod.. Implementační prvky Typy příjemců: podnikatelské subjekty (malé a střední Typy příjemců: zejména zaměstnavatelé, Typy příjemců: školy, školská zařízení, další Typy příjemců: vzdělávací subjekty. Uživatelé: zemědělští

9 podniky). Cílové území: území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. poradenské a vzdělávací instituce,, MPSV a jím řízené/zřízené instituce atd. Cílové území: celé území ČR. subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Cílové území: celá ČR. podnikatelé, výrobci potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích nebo jejich zaměstnanci. Cílové území: území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Synergie/komple mentarita Komplementarita Komplementarita Komplementarita Komplementarita bez nutné koordinace Podpora poptávky po dalším vzdělávání (DV) a systémová podpora DV bude řešena v OP Z s významnou rolí MŠMT. Na základě Memoranda mezi MPSV a MŠMT a následné meziresortní dohody, bude po schválení obou programů ustavena společná pracovní skupina, která bude plnit roli věcného garanta a bude se podílet na koordinaci systému DV. Základní role věcného garanta při přípravě OP zahrnuje zejména: přípravu věcného zaměření příslušných oblastí intervencí, členství v relevantních platformách ustavených pro přípravu OP, podíl na přípravě souvisejících podkladů a spolupráce na vypořádání připomínek k OP. V návaznosti na uzavřené Memorandum bude po schválení OP uzavřena Dohoda o spolupráci blíže specifikující činnosti jednotlivých stran. Mechanizmy koordinace Při realizaci: podíl na nastavení harmonogramu výzev, plánu čerpání a naplňování monitorovacích indikátorů; garance věcného obsahu zaměření výzev k předkládání projektů s ohledem na naplňování plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů, plánu čerpání a milníků implementace; podíl na nastavení technických parametrů výzev (alokace finančních prostředků, stanovení formy výzvy, územní zaměření, specifikace oprávněných žadatelů a příjemců atd.); účast ve výběrové komisi; podíl na vyhodnocení výzev; podíl na hodnocení přínosů projektů a spolupráce na evaluacích OP Z; spolupráce na monitorování OP Z (výroční zprávy, zprávy o realizaci, plnění milníků, apod.) v příslušných oblastech; členství v Monitorovacím výboru OP Z a dalších relevantních platformách; spolupráce při auditech. V oblasti technického vzdělávání se intervence OP VVV a OP PIK soustředí na jiné cílové skupiny. OP VVV bude v PO 3 SC 5 podporovat odborné vzdělávání studentů a učitelů technických oborů a zaměří se na podporu měkkých aktivit financovaných z ESF. V OP PIK bude naproti tomu umožněno využití podnikových vzdělávacích kapacit také pro odborný výcvik, odborné praxe a stáže žáků a studentů škol, se kterými podpořený MSP naváže spolupráci. OP PIK se orientuje na infrastrukturu pro odborné vzdělávání zaměstnanců (zaměstnavatelů) malých a středních podniků (jde o investice z ERDF). Koordinačním mechanismem bude účast zástupců řídících orgánů v relevantních pracovních skupinách a platformách pro zajištění přípravy výzev, zastoupení na monitorovacím výboru a spolupráce na evaluacích.

10 Tabulka č. 42: Sociální začleňování a boj s chudobou OP Z IROP OP VVV OP PPR TC/IP TC 9/IP 1 TC 9/IP 9a TC 10/IP 1, TC 9/IP 2 a IP 3, TC 9/IP 3 Prioritní osa PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání PO 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě IP3: SC3.1- Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání IP2: SC 3.1: Kvalitní Specifický cíl SC 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce SC 1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi podmínky pro inkluzívní vzdělávání IP1: SC 3..1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ SC 3.2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků SC 3.1: Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevencisc 3.3 Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci v klíčových kompetencích SC 3.3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Věcná specifikace (zaměření, aktivity) SC 2.1.1: podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti; podpora služeb zaměřených na prevenci sociálního a) - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče; - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče; - infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením Aktivity zaměřené na rozvoj rovných příležitostí a podmínek pro inkluzívní vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu s důrazem na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a dále snížení předčasných odchodů ze vzdělávání; na zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím zkvalitnění kvalifikace pedagogických pracovníků i dalších vzdělavatelů pro zajištění 3.1: Investice zvyšující integrovanost sociálních služeb a sociálních intervencí v rámci sociálních (kulturněkomunitních) center se zapojením místních aktérů a institucí (školy, knihovny, atp.) a vytvářející prostředí pro inovativní přístup k sociálním službám (komunitně

11 vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; aktivní pomoc osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohrožených se zajištěním přístupu k sociálním službám, službám pro rodiny a děti a dalším navazujícím službám podporujících sociální začleňování, včetně přístupu k zaměstnání a odpovídajícímu bydlení apod. ohrožené; b) - sociální bydlení - podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení; c) - infrastruktura komunitních center; d) doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky (doplňková aktivita pro aktivity a) c). inkluze; Podpora nízkoprahových center pro předškolní vzdělávání dětí z marginalizovaných skupin, které nechodí do MŠ ani jiné formy PV, propojení vzdělávacích a sociálních služeb při začleňování dětí do MŠ, podpora a zvyšování kompetencí jejich rodičůvýznam předškolního vzdělávání.. Rozvoj klíčových kompetencí na školách pro každého žáka a na hodnocení a strategické řízení vzdělávání směrem ke kvalitnímu vzdělání pro každého žáka apod. zakotvené služby) a sociálnímu bydlení. 3.3: Podpora zvyšování propojenosti služeb pro jednotlivé skupiny klientů a jejich přesahu do místních a nadmístních komunit s důrazem na inovativní přístup vedoucí ke zvyšování místní soudržnosti, propojování služeb a preventivnímu působení v oblasti sociálního a socioekonomického vyloučení. Typy příjemců: školy, Implementační prvky Typy příjemců: zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS, NNO, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce atd. Cílové území: Aktivity jsou plánovány pro území celé ČR některé aktivity jsou plánovány především na sociálně vyloučené lokality. Typy příjemců: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí. Cílové území: území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy. školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy, VŠ. Cílové území: celá ČR. Intervence budou řízeny na základě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) na území obcí ORP. Na území ORP, na kterém se vyskytuje sociálně vyloučená lokalita, budou plány MAP koordinovány s komunitními plány sociálních služeb. Typy příjemců: Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Cílové území: Region soudržnosti NUTS 2 Praha. Komplementární vazba Mechanizmy koordinace Koordinační mechanismus: společné výchozí strategie a to i pro jednotlivé sociálně vyloučené území, koordinace výzev, účast zástupců ŘO na výborech a v komisích relevantních OP. Probíhá a bude probíhat intenzivní spolupráce na evaluacích v této oblasti napříč všemi zainteresovanými operačními programy. Důležitým prvkem koordinace je dokument Koordinovaný přístup k řešení problémů sociálně vyloučených lokalit v období z OPZ, IROP a OP VVV, který vznikl ve spolupráci ŘO jednotlivých OP a Agentury

12 pro sociální začleňování Úřadu vlády Č, který sjednocuje základní strategické dokumenty pro podporované území jednotlivých ŔO: 1) Strategické plány sociálního začleňování SPSZ (MPSV) 2) Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP (MŠMT) 3) Koncepce rozvoje sociálního bydlení v území KRSBU (MMR) SPSZ bude vždy řešit tyto pilíře: I. Relevantní pro OPZ a) Síť sociálních služeb prevence (a fakultativní činnosti) b) Služby podporující udržení sociálního bydlení c) Veřejné služby zaměstnanosti (prostupné zaměstnávání) d) Sociální podnikání II. Relevantní pro OP VVV a) Předškolní, základní a střední vzdělávání b) Neformální vzdělávání III. Relevantní pro IROP a) Infrastruktura pro I.a, I.b, I.c b) Infrastruktura pro II.a, II.b c) Sociální bydlení Pilíře relevantní pro OPZ a IROP (I. a III.) musí být v SPSZ rozpracovány vždy. Pilíře pro OP VVV (II.) jsou v optimálním případě rozpracovány v rámci MAP viz níže, která se k SPSZ připojí jako dokument na stejné úrovni, případně jsou záležitosti relevantní pro OP VVV rozpracovány v rámci SPSZ. Součástí SPSZ bude obligatorně zpracována KRSBU, která bude zohledňovat absorpční kapacity k bydlení v kontextu celého území, na kterém bude intervenováno tak, aby došlo k desegregaci cílové skupiny a prevenci nežádoucí migrace. Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) bude vždy řešit tyto pilíře: a) Předškolní vzdělávání (raná a včasná péče) b) Základní vzdělávání c) Střední vzdělávání d) Neformální vzdělávání e) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) f) Služby poradenských zařízení g) Infrastruktura pro body a)-f) MAP může stát samostatně, preferuje se však její úzké navázání na SPSZ. Jednotlivé MAP, respektive relevantní informace v nich obsažené vstupují dále také do KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání). KAP vzniká vždy na území jednoho kraje. Vazba mezi strategiemi: SPSZ bude vždy základním strategickým dokumentem, na který se váží KRSBU a MAP SPSZ bude vždy závazně rozpracován v těchto prioritách: zaměstnanost, bydlení, sociální služby, vzdělávání a bezpečnost V oblasti inkluzívního vzdělávání budou na úrovni výzev vymezeny možnosti efektivní spolupráce MPSV a MŠMT, zejména v oblastech územního plánování sociálních služeb a rozvoje vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a dále s ohledem na koherentní podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany sociálních služeb a vzdělávání. Komplementární vazby lze předpokládat i při koordinované kombinaci intervencí z ESF a ERDF v rámci uvedených IP/SC. Byla vytvořena PS napříč 3 OP (OP Z, OP VVV, IROP), kde budou dále řešeny a nastaveny mechanizmy koordinace ve spolupráci s Úřadem vlády - Sekci pro lidská práva, koordinace při vyhlašování výzev, účast zástupců ŘO ve výborech a v komisích relevantních OP, nastavení systému výběru a hodnocení projektů. S MPSV uzavřeno memorandum o spolupráci, jehož součástí je i spolupráce a koordinace v oblasti inkluzivního vzdělávání/sociálního začleňování zajištění komplementarit v této oblasti bude vymezeno

13 podrobněji v Dohodě o spolupráci při realizaci OPZ a OP VVV, která bude uzavřena po schválení obou OP Evropskou komisí. Připraveno memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci OP VVV a OP PPR Tabulka č. 43: Vzdělávání a celoživotní učení OP VVV IROP OP Z OP PPR TC/IP TC 10/IP1 TC 10/IP 10 TC8/IP1.2 TC 10/IP 4.2 PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů Prioritní osa pro výzkum a vývoj PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly PO 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (EFRR + ESF) vzdělávání PO 2: SC 2.3:Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách PO 3: SC 3.1: Zvýšení kvality předškolního Specifický cíl vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ SC 3.2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích SC 3.3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti vzdělávání SC 3.4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků SC 3.5: Zvýšení kvality

14 vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce Věcná specifikace (zaměření, aktivity) PO 2: zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů CŽV PO 3: Regionální školství: Profesní podpora pedagogů, prohloubení či rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků a zlepšení kompetencí dalších vzdělavatelů, kteří realizují vzdělávání předškolních dětí podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV); zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů; rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností, poskytování metodické podpory a odborné zpětné vazby a učení se od kolegů; zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogickopsychologického poradenství; zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří v praxi uplatňují nově získané kompetence; podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků i pracovníků v zájmovém a neformálním Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání: výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností; rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí v oblastech: komunikace v českém jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnost práce s digitálními technologiemi, bude podporována rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízen. Pro vzdělávání žáků se SVP budou podporovány úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských zařízení) v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu; doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, a zahrady (doplňková aktivita) IROP nefinancuje vzdělávání pracovníků, ale Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či ženy ve starším věku Podpora a rozvoj služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života; Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby Ad 4.1 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách za účelem přizpůsobení vzdělávacích zařízení potřebám integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoje klíčových kompetencí žáků s ohledem na rovnoměrný rozvoj mateřských, základních a středních škol v Praze Podpora rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit jako druhu neformálního vzdělávání realizovaného na školách Ad 4.2 Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve

15 vzdělávání; zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků z hlediska sledovaných cílů, včetně podpory vytváří materiální podmínky pro vzdělávání dětí a žáků (není překryv s OP Z). vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku rovných příležitostí; zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich adaptačního období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli; podpora motivace dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšení odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Typy příjemců: Kraje a organizace zřizované nebo Implementační prvky Typy příjemců: VŠ + partnerem další subjekty, školy, školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy. Cílové území: celá ČR. zakládané kraji, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, registrované církve a náboženské společnosti, organizace zřizované nebo zakládané církvemi, orgány státní správy, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, školské právnické osoby. Cílové území: území ČR, Typ příjemce: Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím řízené/zřízené instituce, další ústřední orgány státní správy, zaměstnavatelé, kraje a obce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, sociální partneři atd. Podporované území: Typy příjemců: Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení nestátní neziskové organizace. Cílové území: Region soudržnosti NUTS 2 Praha. mimo území hl. m. Prahy. celé území České Implementačními prvky pro podporu infrastruktury ve vzdělávání jsou místní akční plány rozvoje republiky

16 vzdělávání. Komplementární vazba Koordinační mechanismus bude nastaven ve 2 rovinách: 1.Centrální koordinační úroveň MMR Koordinace MMR spočívá v organizování a koordinaci pracovní skupiny pro zajištění správného a koordinovaného vyhlašování výzev u operačních programů, které mají spolu identifikovány synergie a komplementarity. Díky této platformě bude možné zastřešit celou problematiku regionálního školství v rámci níž je identifikována koordinace s IROP na úrovni celé ČR. Pod NSK jsou zřízeny Regionální stálé konference (RSK), které jsou zřízeny na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR. RSK jsou složeny ze zástupců regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost a Agentury pro sociální začleňování. OP VVV a IROP budou v relevantních částech RSK zaměřených na vzdělávání zastoupeny prostřednictvím svých zástupců (například garanty prioritních os), jejichž cílem bude dohlížet na identifikované potřeby v jednotlivých regionech v oblasti vzdělávání a v relevantních případech je zohledňovat v plánovaných koordinovaných výzvách Koordinace v rámci Národního dokumentu územní dimenze prostřednictvím platformy Národní stálé konference (NSK) Mechanizmy koordinace 2. Koordinace na úrovni implementace programů implementační struktura OP VVV a IROP. V rámci OP VVV dojde rovněž k ustavení interních pracovních skupin na úrovni prioritních os /specifických cílů (bude se jednat o formalizovanou platformu bez statutu a jednacího řádu, která bude definovat konkrétní návrh textu výzvy připraveného ŘO. Ustavení a činnost interní pracovní skupiny je popsána v řídicí dokumentaci OP VVV. Interní pracovní skupina bude složena z pracovníků implementace a v případě potřeby budou přizváni i zástupci IROP. Pro finální dopracování věcné části textů výzev, je ustanovena tzv. Plánovací komise programu, tato platforma je ustanovena pod Monitorovacím výborem OP VVV. Mezi členy Monitorovacího výboru OP VVV patří i zástupce IROP. Pro dopracování věcných částí textů výzev tedy dospecifikování vyhlašovaných aktivit, které jsou komplementární s aktivitami IROP je ustanovena pod Plánovací komisí programu dílčí pracovní skupina zastoupená regionálními partnery a zástupcem IROP. Složení Plánovací komise programu je popsáno v řídicí dokumentaci OP VVV. Činnost OP VVV a IROP bude podrobněji specifikována v Dohodě o spolupráci, která naváže na uzavřené Memorandum Memorandum mezi MŠMT a MMR stanoví, že aktivity zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a na inovativní řešení pro posílení rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání budou podporovány z PO 3 OP VVV, která je spolufinancována z Evropského sociálního fondu. Z OP VVV bude financováno i vybavení vzdělávacích institucí a organizací, pokud je vybavení nezbytné pro realizaci vzdělávacích aktivit nebo inovativních řešení v rámci projektu. Z OP VVV nebude financována stavební, pozemková a síťová infrastruktura. V oblasti předškolního vzdělávání se OP VVV se zaměří především na zvýšení kvality předškolního vzdělávání podporou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytování metodické podpory učitelům a ostatním pracovníkům MŠ, zvyšování kvalifikace pracovníků v předškolních zařízeních, která pracují v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a vzdělávání pedagogů se zaměřením na vzdělávání dětí a rozvoj jejich klíčových kompetencí. V oblasti dalšího vzdělávání bude OP VVV podporovat především přípravu učitelů na vzdělávání dospělých. IROP se zaměří na zvýšení kapacit (výstavba budov, rekonstrukce) předškolních a školních zařízení (jen v odůvodněných případech), včetně vybavení. Na základě dosavadních dohod mezi oběma řídicími orgány došlo k vytvoření logicky navazující struktury podpory vzdělávání v regionech ČR ze strukturálních fondů, eliminující překryvy a naopak vytvářející komplementarity. Klíčové aspekty spolupráce při přípravě IROP a OP VVV tvoří zejména příprava věcného zaměření příslušných

17 oblastí intervencí s ohledem na komplementarity; členství v relevantních platformách ustavených pro přípravu IROP a OP VVV; podíl na přípravě souvisejících podkladů a spolupráce na vypořádání připomínek k IROP a OP VVV; podíl na přípravě souvisejících podkladů pro vyjednávání; příprava budoucího způsobu implementace místních a krajských plánů rozvoje vzdělávání, spolupráce při přípravě metodiky pro přípravu a implementaci místních a krajských plánů rozvoje vzdělávání. Klíčové aspekty spolupráce při budoucí realizaci IROP a OP VVV by měly zahrnovat zejména: spolupráci při vytváření metodiky výběru projektů na území, ve kterých budou zpracovávány plány rozvoje vzdělávání. Implementačními prvky pro podporu infrastruktury ve vzdělávání jsou místní akční plány rozvoje vzdělávání; koordinace a garance věcného obsahu zaměření výzev k předkládání projektů s ohledem na potřeby plynoucí z místních a krajských plánů rozvoje vzdělávání a s ohledem na naplňování plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů, plánu čerpání a milníků implementace; časová koordinace vyhlašování relevantních výzev a plánu čerpání; spolupráce při nastavení technických parametrů výzev (alokace finančních prostředků, stanovení formy výzvy, územní zaměření, specifikace oprávněných žadatelů a příjemců atd.); spolupráce na vyhodnocení výzev; spolupráce na hodnocení přínosů projektů a spolupráce na relevantních evaluacích IROP a OP VVV; monitorování IROP a OP VVV v příslušných oblastech; členství v Monitorovacím výboru IROP a OP VVV a dalších relevantních platformách; spolupráce při auditech. Koordinační mechanismus bude zajištěn i v rovině společných výchozích strategií (v krajských a místních akčních plánech rozvoje vzdělávání na úrovní ORP pro MŠ a ZŠ a na úrovni kraje pro SŠ), případně jako součást integrovaných nástrojů. V oblasti celoživotního vzdělávání na VŠ není potřebná žádná koordinace mezi OP VVV a IROP (není zde překryv, pouze komplementarita), neboť se intervence soustředí na jiné cílové skupiny. Při realizaci předmětných aktivit OP VVV a OP PPR je možné očekávat komplementární vazby, které mohou být koordinovány uvedenými mechanismy tak, aby v konečném důsledku skutečně došlo k očekávanému zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání. Uplatnění koordinačních mechanismů je předpokládáno prostřednictvím pracovních skupin, platforem a monitorovacích výborů. Připraveno memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci OP VVV a OP PPR.

18 Tabulka 44: Vzdělávání a péče o děti do 3 let OP Z OP VVV OP PPR IROP Tematický cíl TC 8 (ESF) TC 10 (ESF) TC8, TC10/ (ERDF, ESF) TC 10 (ERDF) Prioritní osa PO 1 Podpora adaptability a zaměstnanosti pracovní síly PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání PO 4 - Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti PO2 IP1- - Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu IP2- Omezování a prevence předčasného Investiční priorita IP 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci IP1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy IP 10 IP3- Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Specifický cíl SC 1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce SC3.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ SC 4.1 (ERDF) - Navýšení kapacit zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání

19 péče o děti do 3 let, a celoživotní učení SC 4.2 (ESF) - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti ad, SC 4.1 (ERDF), IP1: Vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti Věcná specifikace (zaměření, aktivity) Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských klubů, případně dalších typů, s důrazem na pokrytí stávající absence služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace. Cílem je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání, spolupráci MŠ a prvního stupně ZŠ a usnadnit přechod dětí na ZŠ. Mateřské školy zvyšování kvality vzdělávání (obvykle 3-6 let). Snahou je docílit možnost přijímat do MŠ děti již od 2 let věku. Důraz bude kladen na profesní podporu a osobnostní a sociální rozvoj pedagogů a systematické vzdělávání pedagogických pracovníků ve stěžejních oblastech: prohloubení či rozšíření kompetencí pedagogů pro rozvoj klíčových kompetencí dětí a rozvoji potenciálu každého dítěte. sdílení profesních zkušeností ředitelů, učitelů a k jejich spolupráci s učiteli prvního stupně ZŠ, rodiči a dalšími odborníky do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let). Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech vzdělávacích zařízení, zejména mateřských a základních škol, za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let Zvýšení kvality vybavení tříd a učeben s důrazem na osobní a inkluzívní výuku v mateřských, základních i středních školách a vybudování, modernizace a vybavení zařízení na podporu rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit jako druhu neformálního Podporováno bude rozšíření kapacit a infrastruktura pro předškolní vzdělávání podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol. vzdělávání. ad SC 4.2 (ESF), IP 2 Rozvoj podmínek pro

20 inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku Ad SC 4.3 (IP3) Rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských klubů, případně dalších typů, s důrazem na pokrytí stávající absence služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace. Vzdělávání osob pracujících v podpořených

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 30. 11. 2013 ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k Č.j.: MSMT 7246/2015-1 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1 Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV rioritní osa 1 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa / priorita unie Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Podporované aktivity

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více