H. Synergie a komplementarity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H. Synergie a komplementarity"

Transkript

1 H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3 Prioritní oblast 1A: Podpora inovací, spolupráce Prioritní osa PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech Prioritní oblast 1B: posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi PU2: Podpora akvakultury, včetně souvisejícího zpracování, založená na inovacích, konkurenceschopn osti a znalostech Investiční priorita IP 1b) IP1, IP1 IP 1.1 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace P1

2 poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití (Nařízení o EFRR čl. 5 bod 1 (b)) SC 1.1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků SC 1.2: Budování Specifický cíl SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou SC 1.4: Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem Podpořit zavádění a předávání inovací v zemědělství, potravinářství, lesnictví a ve venkovských oblastech Podpora inovací, zejména transferu technologií do praxe úrovni SC 2.5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem

3 a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje SC 1.1: SC 1.1: Věcná specifikace (zaměření, aktivity) Typové projekty: zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii rozvoje vlastní konkurenční výhody firmy. Projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v podnikovém sektoru, realizované zejména ve spolupráci firem a výzkumných institucí, jejichž výsledky povedou následně k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopn ých na světových trzích. Bonifikace: bude poskytována pouze v případě prokázané synergie s projekty OP VVV. SC 1.2: Typové projekty: Rozvoj služeb podpůrné infrastruktury, sítí spolupráce, vč. klastrů, vytváření partnerství pro Cílem je zvýšit počet výzkumných týmů, dosáhnou mezinárodní kvality hlediska originality výzkumu a praktických dopadů výzkumu. Podpořeny budou které z výzkumné týmy a jimi využívané infrastruktury s kvalitativními předpoklady pro výzkumné excelcence. Klíčové přitom existující moderní dosažení je využití infrastruktury, posílení internacionaliza ce výzkumných týmů. SC 1.2: Cílem je zvýšit praktické přínosy výzkumu řešení pro společenských výzev a obecně pro společnost, čehož dosaženo zejména bude prostřednictvím budování a Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe ( proofof-concept ) Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a inovační poptávky veřejného sektoru Projekty spolupráce výzkumného sektoru aplikační sférou Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnický ch parků, včetně inkubátorů Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP) s Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu Opatření Spolupráce Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií u zemědělských a potravinářský ch podniků formou spolupráce subjektů působících ve výzkumu a vývoji, nevládních odborných organizací s podnikatelský mi subjekty i mezi podnikatelským i subjekty navzájem. Zřizování a fungování operačních skupin iniciativy Evropského inovačního partnerství Produktivita a udržitelnost zemědělství.

4 znalostní transfer mezi podniky a univerzitami za účasti kvalifikovaných absolventů (KTP). Bonifikace: bude poskytována pouze v případě prokázané synergie s projekty OP VVV. posílení kapacit pro efektivní spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v předaplikační fázi výzkumu SC 2.5: Cílem je zvýšit kvalifikaci výzkumných a dalších pracovníků ve VaV, zajistit dostatek vysoce kvalifikovaných absolventů VŠ s praktickou zkušeností s výzkumnou činností, posílit příliv špičkových odborníků ze zahraničí a ze soukromého sektoru do výzkumných organizací a zvýšit kvalifikaci pracovníků pro efektivní implementaci RIS 3. Snahou je také zvýšit zájem dětí, mládeže a veřejnosti o výzkum a jeho výsledky. SC4: Cílem je zvýšit kvalitu strategického řízení výzkumu na národní úrovni a zavést motivační systém hodnocení a financování výzkumných

5 organizací Implementační prvky Typy příjemců: podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech velké podniky), sdružení podnikatelů, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelská seskupení, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, výzkumné organizace, výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce a fyzické osoby, územní samosprávné celky a jejich svazky, neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti. Cílové území: území České republiky, mimo území hl. m. Prahy, v případě aktivit rozvoj sítí spolupráce (klastrů) i Praha za využití čl. 70 obecného nařízení. Typy příjemců: subjekty splňující definici Organizace pro šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (VO), subjekty provádějící výzkum neformální vzdělávání, orgány správy další či státní a samosprávy, jim podřízené či jimi organizace, další pověřené řízením zřízené subjekty implementací a RIS 3 strategií na a regionální úrovni. Cílové národní území: Celá ČR vč. Prahy. Typy příjemců: Hlavní město Praha, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, organizace pro šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací), podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, Cílové území: Region soudržnosti NUTS 2 Praha. OP PIK - Synergie/komplementa rita Synergie vůči OP VVV, komplementarita vůči OP PPR, PRV a OP R synergie v případě relevantních aktivit SC 1.1 a SC 1.2 OP PIK ve vazbě na SC 1.2 a SC 2.5 OP VVV / komplementarit a v případě relevantních aktivit SC 1.1 a SC 1.2 OP PIK ve vazbě na SC 1.1 a SC 1.4 OP VVV, Komplementarita zejména vůči OP PIK Komplementari ta ke všem OP Komplementarita ke všem OP

6 komplementarit a vůči OP PPR, PRV a OP R Mezi OP PIK a OP VVV synergická, a komplementární vazba: OP PIK: Obdobně jako v programovém období je počítáno se dvěma typy synergií - vertikální a horizontální. Vertikální synergie znamená, že definice opatření, programů, projektů i jednotlivých výzev vzniká po konzultaci a přispěním podnikatelského sektoru a jejich zástupců Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, oborovými asociacemi a dalšími hospodářskými a sociálními partnery. V rámci tohoto typu synergie je uplatněn tzv. princip partnerství. Horizontální synergie vzniknou mezi jednotlivými operačními programy zejména formou navazujících projektů a souběžně připravovaných projektů. Efekty horizontální synergie budou stanoveny indikativně a budou plánovány a sledovány v rámci tzv. synergických projektů. Uzavřené memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci OP PIK a OP VVV zakotvuje klíčové aspekty spolupráce. V návaznosti na uzavřené Memorandum bude po schválení OP uzavřena Dohoda o spolupráci blíže specifikující činnosti jednotlivých stran. Mechanizmy koordinace Při přípravě programů to jsou: příprava věcného zaměření příslušných oblastí intervencí; členství v relevantních platformách ustavených MPO a MŠMT pro přípravu OP PIK a OP VVV; podíl na přípravě souvisejících podkladů a spolupráce na vypořádání připomínek k OP PIK a OP VVV. Klíčové aspekty spolupráce při budoucí realizaci tvoří: podíl na koordinaci vyhlašování výzev a plánu čerpání; garance věcného obsahu zaměření výzev k předkládání projektů s ohledem na naplňování plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů, plánu čerpání a milníků implementace; podíl na nastavení technických parametrů výzev (alokace finančních prostředků, stanovení formy výzvy, územní zaměření, specifikace oprávněných žadatelů a příjemců atd.); účast při hodnocení projektů; podíl na vyhodnocení výzev; podíl na hodnocení přínosů projektů a spolupráce na evaluacích OP PIK a OP VVV; spolupráce na monitorování OP PIK a OP VVV v příslušných oblastech; členství v Monitorovacím výboru OP PIK a OP VVV a dalších relevantních platformách; spolupráce při auditech. Koordinace obecně bude probíhat formou programových výborů, společné informovanosti a vzájemné účasti na pracovních skupinách pro přípravu potenciálně navazujících výzev. S ostatními programy (OP PPR, PRV a OPR) je pouze komplementární vazba. Zvažované mechanismy koordinace: zacilování výzev; časová a věcná koordinace výzev, členství v pracovních skupinách pro přípravu programového dokumentu, členství v Monitorovacím výboru a dalších relevantních platformách. Připraveno memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci OP VVV a OP PPR.

7 Tabulka č. 41: Odborné, technické a další vzdělávání OP PIK OP Z OP VVV PRV Tematický cíl TC 3 TC 8 TC 10 TC 1 Priorita 1: Podpora přenosu znalostí a inovací Prioritní osa PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnost i malých a středních podniků PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v zemědělství, lesním hospodářství a ve venkovských oblastech Prioritní oblast 1C: Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví IP3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám IP4 Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby Investiční priorita IP3c) zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými IP1 Priorita 1 stranami Specifický cíl SC 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP SC1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu SC 3.5: Zvýšení kvality odborného vzdělávání, včetně posílení jeho relevance pro trh práce Podpořit celoživotní vzdělávání a odbornou přípravu v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví

8 práce SC 1.4.2: Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání SC 1.3.1: Profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ; Věcná specifikace (zaměření, aktivity) Infrastruktura pro odborné vzdělávání podpora sdružování MSP za účelem vzdělávání (např. formou vzdělávacích klastrů); podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce apod. SC 1.4.2: Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího Aktivity zaměřené mj. na podporu motivace dětí a žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšení odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce; aktivity zaměřené na zlepšení podmínek pro vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost Opatření Předávání znalostí a informační akce: Zvyšování znalostí a dovedností a předávání informací pracovníkům v zemědělském, potravinářském a lesnickém odvětví a vlastníkům zemědělské a lesní půdy formou vzdělávacích aktivit, kurzů, informačních akcí, získávání dovedností. procesu apod.. Implementační prvky Typy příjemců: podnikatelské subjekty (malé a střední Typy příjemců: zejména zaměstnavatelé, Typy příjemců: školy, školská zařízení, další Typy příjemců: vzdělávací subjekty. Uživatelé: zemědělští

9 podniky). Cílové území: území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. poradenské a vzdělávací instituce,, MPSV a jím řízené/zřízené instituce atd. Cílové území: celé území ČR. subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Cílové území: celá ČR. podnikatelé, výrobci potravin zpracovávající zemědělské produkty, vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích nebo jejich zaměstnanci. Cílové území: území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Synergie/komple mentarita Komplementarita Komplementarita Komplementarita Komplementarita bez nutné koordinace Podpora poptávky po dalším vzdělávání (DV) a systémová podpora DV bude řešena v OP Z s významnou rolí MŠMT. Na základě Memoranda mezi MPSV a MŠMT a následné meziresortní dohody, bude po schválení obou programů ustavena společná pracovní skupina, která bude plnit roli věcného garanta a bude se podílet na koordinaci systému DV. Základní role věcného garanta při přípravě OP zahrnuje zejména: přípravu věcného zaměření příslušných oblastí intervencí, členství v relevantních platformách ustavených pro přípravu OP, podíl na přípravě souvisejících podkladů a spolupráce na vypořádání připomínek k OP. V návaznosti na uzavřené Memorandum bude po schválení OP uzavřena Dohoda o spolupráci blíže specifikující činnosti jednotlivých stran. Mechanizmy koordinace Při realizaci: podíl na nastavení harmonogramu výzev, plánu čerpání a naplňování monitorovacích indikátorů; garance věcného obsahu zaměření výzev k předkládání projektů s ohledem na naplňování plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů, plánu čerpání a milníků implementace; podíl na nastavení technických parametrů výzev (alokace finančních prostředků, stanovení formy výzvy, územní zaměření, specifikace oprávněných žadatelů a příjemců atd.); účast ve výběrové komisi; podíl na vyhodnocení výzev; podíl na hodnocení přínosů projektů a spolupráce na evaluacích OP Z; spolupráce na monitorování OP Z (výroční zprávy, zprávy o realizaci, plnění milníků, apod.) v příslušných oblastech; členství v Monitorovacím výboru OP Z a dalších relevantních platformách; spolupráce při auditech. V oblasti technického vzdělávání se intervence OP VVV a OP PIK soustředí na jiné cílové skupiny. OP VVV bude v PO 3 SC 5 podporovat odborné vzdělávání studentů a učitelů technických oborů a zaměří se na podporu měkkých aktivit financovaných z ESF. V OP PIK bude naproti tomu umožněno využití podnikových vzdělávacích kapacit také pro odborný výcvik, odborné praxe a stáže žáků a studentů škol, se kterými podpořený MSP naváže spolupráci. OP PIK se orientuje na infrastrukturu pro odborné vzdělávání zaměstnanců (zaměstnavatelů) malých a středních podniků (jde o investice z ERDF). Koordinačním mechanismem bude účast zástupců řídících orgánů v relevantních pracovních skupinách a platformách pro zajištění přípravy výzev, zastoupení na monitorovacím výboru a spolupráce na evaluacích.

10 Tabulka č. 42: Sociální začleňování a boj s chudobou OP Z IROP OP VVV OP PPR TC/IP TC 9/IP 1 TC 9/IP 9a TC 10/IP 1, TC 9/IP 2 a IP 3, TC 9/IP 3 Prioritní osa PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání PO 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě IP3: SC3.1- Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání IP2: SC 3.1: Kvalitní Specifický cíl SC 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce SC 1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi podmínky pro inkluzívní vzdělávání IP1: SC 3..1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ SC 3.2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků SC 3.1: Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevencisc 3.3 Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci v klíčových kompetencích SC 3.3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání Věcná specifikace (zaměření, aktivity) SC 2.1.1: podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti; podpora služeb zaměřených na prevenci sociálního a) - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče; - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče; - infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením Aktivity zaměřené na rozvoj rovných příležitostí a podmínek pro inkluzívní vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu s důrazem na rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a dále snížení předčasných odchodů ze vzdělávání; na zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím zkvalitnění kvalifikace pedagogických pracovníků i dalších vzdělavatelů pro zajištění 3.1: Investice zvyšující integrovanost sociálních služeb a sociálních intervencí v rámci sociálních (kulturněkomunitních) center se zapojením místních aktérů a institucí (školy, knihovny, atp.) a vytvářející prostředí pro inovativní přístup k sociálním službám (komunitně

11 vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; aktivní pomoc osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohrožených se zajištěním přístupu k sociálním službám, službám pro rodiny a děti a dalším navazujícím službám podporujících sociální začleňování, včetně přístupu k zaměstnání a odpovídajícímu bydlení apod. ohrožené; b) - sociální bydlení - podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení; c) - infrastruktura komunitních center; d) doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky (doplňková aktivita pro aktivity a) c). inkluze; Podpora nízkoprahových center pro předškolní vzdělávání dětí z marginalizovaných skupin, které nechodí do MŠ ani jiné formy PV, propojení vzdělávacích a sociálních služeb při začleňování dětí do MŠ, podpora a zvyšování kompetencí jejich rodičůvýznam předškolního vzdělávání.. Rozvoj klíčových kompetencí na školách pro každého žáka a na hodnocení a strategické řízení vzdělávání směrem ke kvalitnímu vzdělání pro každého žáka apod. zakotvené služby) a sociálnímu bydlení. 3.3: Podpora zvyšování propojenosti služeb pro jednotlivé skupiny klientů a jejich přesahu do místních a nadmístních komunit s důrazem na inovativní přístup vedoucí ke zvyšování místní soudržnosti, propojování služeb a preventivnímu působení v oblasti sociálního a socioekonomického vyloučení. Typy příjemců: školy, Implementační prvky Typy příjemců: zejména poskytovatelé služeb, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, OSS, NNO, zaměstnavatelé, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce atd. Cílové území: Aktivity jsou plánovány pro území celé ČR některé aktivity jsou plánovány především na sociálně vyloučené lokality. Typy příjemců: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí. Cílové území: území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy. školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy, VŠ. Cílové území: celá ČR. Intervence budou řízeny na základě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) na území obcí ORP. Na území ORP, na kterém se vyskytuje sociálně vyloučená lokalita, budou plány MAP koordinovány s komunitními plány sociálních služeb. Typy příjemců: Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Cílové území: Region soudržnosti NUTS 2 Praha. Komplementární vazba Mechanizmy koordinace Koordinační mechanismus: společné výchozí strategie a to i pro jednotlivé sociálně vyloučené území, koordinace výzev, účast zástupců ŘO na výborech a v komisích relevantních OP. Probíhá a bude probíhat intenzivní spolupráce na evaluacích v této oblasti napříč všemi zainteresovanými operačními programy. Důležitým prvkem koordinace je dokument Koordinovaný přístup k řešení problémů sociálně vyloučených lokalit v období z OPZ, IROP a OP VVV, který vznikl ve spolupráci ŘO jednotlivých OP a Agentury

12 pro sociální začleňování Úřadu vlády Č, který sjednocuje základní strategické dokumenty pro podporované území jednotlivých ŔO: 1) Strategické plány sociálního začleňování SPSZ (MPSV) 2) Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP (MŠMT) 3) Koncepce rozvoje sociálního bydlení v území KRSBU (MMR) SPSZ bude vždy řešit tyto pilíře: I. Relevantní pro OPZ a) Síť sociálních služeb prevence (a fakultativní činnosti) b) Služby podporující udržení sociálního bydlení c) Veřejné služby zaměstnanosti (prostupné zaměstnávání) d) Sociální podnikání II. Relevantní pro OP VVV a) Předškolní, základní a střední vzdělávání b) Neformální vzdělávání III. Relevantní pro IROP a) Infrastruktura pro I.a, I.b, I.c b) Infrastruktura pro II.a, II.b c) Sociální bydlení Pilíře relevantní pro OPZ a IROP (I. a III.) musí být v SPSZ rozpracovány vždy. Pilíře pro OP VVV (II.) jsou v optimálním případě rozpracovány v rámci MAP viz níže, která se k SPSZ připojí jako dokument na stejné úrovni, případně jsou záležitosti relevantní pro OP VVV rozpracovány v rámci SPSZ. Součástí SPSZ bude obligatorně zpracována KRSBU, která bude zohledňovat absorpční kapacity k bydlení v kontextu celého území, na kterém bude intervenováno tak, aby došlo k desegregaci cílové skupiny a prevenci nežádoucí migrace. Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) bude vždy řešit tyto pilíře: a) Předškolní vzdělávání (raná a včasná péče) b) Základní vzdělávání c) Střední vzdělávání d) Neformální vzdělávání e) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) f) Služby poradenských zařízení g) Infrastruktura pro body a)-f) MAP může stát samostatně, preferuje se však její úzké navázání na SPSZ. Jednotlivé MAP, respektive relevantní informace v nich obsažené vstupují dále také do KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání). KAP vzniká vždy na území jednoho kraje. Vazba mezi strategiemi: SPSZ bude vždy základním strategickým dokumentem, na který se váží KRSBU a MAP SPSZ bude vždy závazně rozpracován v těchto prioritách: zaměstnanost, bydlení, sociální služby, vzdělávání a bezpečnost V oblasti inkluzívního vzdělávání budou na úrovni výzev vymezeny možnosti efektivní spolupráce MPSV a MŠMT, zejména v oblastech územního plánování sociálních služeb a rozvoje vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a dále s ohledem na koherentní podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany sociálních služeb a vzdělávání. Komplementární vazby lze předpokládat i při koordinované kombinaci intervencí z ESF a ERDF v rámci uvedených IP/SC. Byla vytvořena PS napříč 3 OP (OP Z, OP VVV, IROP), kde budou dále řešeny a nastaveny mechanizmy koordinace ve spolupráci s Úřadem vlády - Sekci pro lidská práva, koordinace při vyhlašování výzev, účast zástupců ŘO ve výborech a v komisích relevantních OP, nastavení systému výběru a hodnocení projektů. S MPSV uzavřeno memorandum o spolupráci, jehož součástí je i spolupráce a koordinace v oblasti inkluzivního vzdělávání/sociálního začleňování zajištění komplementarit v této oblasti bude vymezeno

13 podrobněji v Dohodě o spolupráci při realizaci OPZ a OP VVV, která bude uzavřena po schválení obou OP Evropskou komisí. Připraveno memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci OP VVV a OP PPR Tabulka č. 43: Vzdělávání a celoživotní učení OP VVV IROP OP Z OP PPR TC/IP TC 10/IP1 TC 10/IP 10 TC8/IP1.2 TC 10/IP 4.2 PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů Prioritní osa pro výzkum a vývoj PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly PO 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (EFRR + ESF) vzdělávání PO 2: SC 2.3:Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách PO 3: SC 3.1: Zvýšení kvality předškolního Specifický cíl vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ SC 3.2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích SC 3.3: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti vzdělávání SC 3.4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků SC 3.5: Zvýšení kvality

14 vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce Věcná specifikace (zaměření, aktivity) PO 2: zvyšování kvalifikace pracovníků, kteří se podílejí na zajištění přípravy a realizaci kurzů CŽV PO 3: Regionální školství: Profesní podpora pedagogů, prohloubení či rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků a zlepšení kompetencí dalších vzdělavatelů, kteří realizují vzdělávání předškolních dětí podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV); zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů; rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností, poskytování metodické podpory a odborné zpětné vazby a učení se od kolegů; zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogickopsychologického poradenství; zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří v praxi uplatňují nově získané kompetence; podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků i pracovníků v zájmovém a neformálním Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání: výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností; rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí v oblastech: komunikace v českém jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnost práce s digitálními technologiemi, bude podporována rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízen. Pro vzdělávání žáků se SVP budou podporovány úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských zařízení) v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu; doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, a zahrady (doplňková aktivita) IROP nefinancuje vzdělávání pracovníků, ale Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či ženy ve starším věku Podpora a rozvoj služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života; Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby Ad 4.1 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách za účelem přizpůsobení vzdělávacích zařízení potřebám integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoje klíčových kompetencí žáků s ohledem na rovnoměrný rozvoj mateřských, základních a středních škol v Praze Podpora rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit jako druhu neformálního vzdělávání realizovaného na školách Ad 4.2 Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve

15 vzdělávání; zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků z hlediska sledovaných cílů, včetně podpory vytváří materiální podmínky pro vzdělávání dětí a žáků (není překryv s OP Z). vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku rovných příležitostí; zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich adaptačního období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli; podpora motivace dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšení odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Typy příjemců: Kraje a organizace zřizované nebo Implementační prvky Typy příjemců: VŠ + partnerem další subjekty, školy, školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, orgány státní správy a samosprávy. Cílové území: celá ČR. zakládané kraji, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, registrované církve a náboženské společnosti, organizace zřizované nebo zakládané církvemi, orgány státní správy, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, školské právnické osoby. Cílové území: území ČR, Typ příjemce: Příjemci v této investiční prioritě budou zejména MPSV a jím řízené/zřízené instituce, další ústřední orgány státní správy, zaměstnavatelé, kraje a obce, poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, sociální partneři atd. Podporované území: Typy příjemců: Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, vzdělávací zařízení nestátní neziskové organizace. Cílové území: Region soudržnosti NUTS 2 Praha. mimo území hl. m. Prahy. celé území České Implementačními prvky pro podporu infrastruktury ve vzdělávání jsou místní akční plány rozvoje republiky

16 vzdělávání. Komplementární vazba Koordinační mechanismus bude nastaven ve 2 rovinách: 1.Centrální koordinační úroveň MMR Koordinace MMR spočívá v organizování a koordinaci pracovní skupiny pro zajištění správného a koordinovaného vyhlašování výzev u operačních programů, které mají spolu identifikovány synergie a komplementarity. Díky této platformě bude možné zastřešit celou problematiku regionálního školství v rámci níž je identifikována koordinace s IROP na úrovni celé ČR. Pod NSK jsou zřízeny Regionální stálé konference (RSK), které jsou zřízeny na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR. RSK jsou složeny ze zástupců regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost a Agentury pro sociální začleňování. OP VVV a IROP budou v relevantních částech RSK zaměřených na vzdělávání zastoupeny prostřednictvím svých zástupců (například garanty prioritních os), jejichž cílem bude dohlížet na identifikované potřeby v jednotlivých regionech v oblasti vzdělávání a v relevantních případech je zohledňovat v plánovaných koordinovaných výzvách Koordinace v rámci Národního dokumentu územní dimenze prostřednictvím platformy Národní stálé konference (NSK) Mechanizmy koordinace 2. Koordinace na úrovni implementace programů implementační struktura OP VVV a IROP. V rámci OP VVV dojde rovněž k ustavení interních pracovních skupin na úrovni prioritních os /specifických cílů (bude se jednat o formalizovanou platformu bez statutu a jednacího řádu, která bude definovat konkrétní návrh textu výzvy připraveného ŘO. Ustavení a činnost interní pracovní skupiny je popsána v řídicí dokumentaci OP VVV. Interní pracovní skupina bude složena z pracovníků implementace a v případě potřeby budou přizváni i zástupci IROP. Pro finální dopracování věcné části textů výzev, je ustanovena tzv. Plánovací komise programu, tato platforma je ustanovena pod Monitorovacím výborem OP VVV. Mezi členy Monitorovacího výboru OP VVV patří i zástupce IROP. Pro dopracování věcných částí textů výzev tedy dospecifikování vyhlašovaných aktivit, které jsou komplementární s aktivitami IROP je ustanovena pod Plánovací komisí programu dílčí pracovní skupina zastoupená regionálními partnery a zástupcem IROP. Složení Plánovací komise programu je popsáno v řídicí dokumentaci OP VVV. Činnost OP VVV a IROP bude podrobněji specifikována v Dohodě o spolupráci, která naváže na uzavřené Memorandum Memorandum mezi MŠMT a MMR stanoví, že aktivity zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a na inovativní řešení pro posílení rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání budou podporovány z PO 3 OP VVV, která je spolufinancována z Evropského sociálního fondu. Z OP VVV bude financováno i vybavení vzdělávacích institucí a organizací, pokud je vybavení nezbytné pro realizaci vzdělávacích aktivit nebo inovativních řešení v rámci projektu. Z OP VVV nebude financována stavební, pozemková a síťová infrastruktura. V oblasti předškolního vzdělávání se OP VVV se zaměří především na zvýšení kvality předškolního vzdělávání podporou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytování metodické podpory učitelům a ostatním pracovníkům MŠ, zvyšování kvalifikace pracovníků v předškolních zařízeních, která pracují v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a vzdělávání pedagogů se zaměřením na vzdělávání dětí a rozvoj jejich klíčových kompetencí. V oblasti dalšího vzdělávání bude OP VVV podporovat především přípravu učitelů na vzdělávání dospělých. IROP se zaměří na zvýšení kapacit (výstavba budov, rekonstrukce) předškolních a školních zařízení (jen v odůvodněných případech), včetně vybavení. Na základě dosavadních dohod mezi oběma řídicími orgány došlo k vytvoření logicky navazující struktury podpory vzdělávání v regionech ČR ze strukturálních fondů, eliminující překryvy a naopak vytvářející komplementarity. Klíčové aspekty spolupráce při přípravě IROP a OP VVV tvoří zejména příprava věcného zaměření příslušných

17 oblastí intervencí s ohledem na komplementarity; členství v relevantních platformách ustavených pro přípravu IROP a OP VVV; podíl na přípravě souvisejících podkladů a spolupráce na vypořádání připomínek k IROP a OP VVV; podíl na přípravě souvisejících podkladů pro vyjednávání; příprava budoucího způsobu implementace místních a krajských plánů rozvoje vzdělávání, spolupráce při přípravě metodiky pro přípravu a implementaci místních a krajských plánů rozvoje vzdělávání. Klíčové aspekty spolupráce při budoucí realizaci IROP a OP VVV by měly zahrnovat zejména: spolupráci při vytváření metodiky výběru projektů na území, ve kterých budou zpracovávány plány rozvoje vzdělávání. Implementačními prvky pro podporu infrastruktury ve vzdělávání jsou místní akční plány rozvoje vzdělávání; koordinace a garance věcného obsahu zaměření výzev k předkládání projektů s ohledem na potřeby plynoucí z místních a krajských plánů rozvoje vzdělávání a s ohledem na naplňování plánovaných hodnot monitorovacích ukazatelů, plánu čerpání a milníků implementace; časová koordinace vyhlašování relevantních výzev a plánu čerpání; spolupráce při nastavení technických parametrů výzev (alokace finančních prostředků, stanovení formy výzvy, územní zaměření, specifikace oprávněných žadatelů a příjemců atd.); spolupráce na vyhodnocení výzev; spolupráce na hodnocení přínosů projektů a spolupráce na relevantních evaluacích IROP a OP VVV; monitorování IROP a OP VVV v příslušných oblastech; členství v Monitorovacím výboru IROP a OP VVV a dalších relevantních platformách; spolupráce při auditech. Koordinační mechanismus bude zajištěn i v rovině společných výchozích strategií (v krajských a místních akčních plánech rozvoje vzdělávání na úrovní ORP pro MŠ a ZŠ a na úrovni kraje pro SŠ), případně jako součást integrovaných nástrojů. V oblasti celoživotního vzdělávání na VŠ není potřebná žádná koordinace mezi OP VVV a IROP (není zde překryv, pouze komplementarita), neboť se intervence soustředí na jiné cílové skupiny. Při realizaci předmětných aktivit OP VVV a OP PPR je možné očekávat komplementární vazby, které mohou být koordinovány uvedenými mechanismy tak, aby v konečném důsledku skutečně došlo k očekávanému zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání. Uplatnění koordinačních mechanismů je předpokládáno prostřednictvím pracovních skupin, platforem a monitorovacích výborů. Připraveno memorandum o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci OP VVV a OP PPR.

18 Tabulka 44: Vzdělávání a péče o děti do 3 let OP Z OP VVV OP PPR IROP Tematický cíl TC 8 (ESF) TC 10 (ESF) TC8, TC10/ (ERDF, ESF) TC 10 (ERDF) Prioritní osa PO 1 Podpora adaptability a zaměstnanosti pracovní síly PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání PO 4 - Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti PO2 IP1- - Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu IP2- Omezování a prevence předčasného Investiční priorita IP 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci IP1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy IP 10 IP3- Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Specifický cíl SC 1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce SC3.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ SC 4.1 (ERDF) - Navýšení kapacit zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání

19 péče o děti do 3 let, a celoživotní učení SC 4.2 (ESF) - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím inkluze v multikulturní společnosti SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti ad, SC 4.1 (ERDF), IP1: Vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti Věcná specifikace (zaměření, aktivity) Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských klubů, případně dalších typů, s důrazem na pokrytí stávající absence služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace. Cílem je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání, spolupráci MŠ a prvního stupně ZŠ a usnadnit přechod dětí na ZŠ. Mateřské školy zvyšování kvality vzdělávání (obvykle 3-6 let). Snahou je docílit možnost přijímat do MŠ děti již od 2 let věku. Důraz bude kladen na profesní podporu a osobnostní a sociální rozvoj pedagogů a systematické vzdělávání pedagogických pracovníků ve stěžejních oblastech: prohloubení či rozšíření kompetencí pedagogů pro rozvoj klíčových kompetencí dětí a rozvoji potenciálu každého dítěte. sdílení profesních zkušeností ředitelů, učitelů a k jejich spolupráci s učiteli prvního stupně ZŠ, rodiči a dalšími odborníky do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let). Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech vzdělávacích zařízení, zejména mateřských a základních škol, za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let Zvýšení kvality vybavení tříd a učeben s důrazem na osobní a inkluzívní výuku v mateřských, základních i středních školách a vybudování, modernizace a vybavení zařízení na podporu rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit jako druhu neformálního Podporováno bude rozšíření kapacit a infrastruktura pro předškolní vzdělávání podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol. vzdělávání. ad SC 4.2 (ESF), IP 2 Rozvoj podmínek pro

20 inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku Ad SC 4.3 (IP3) Rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských klubů, případně dalších typů, s důrazem na pokrytí stávající absence služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace. Vzdělávání osob pracujících v podpořených

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO1 IP1 SC1 Výzkumné infrastruktury, centra

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Autoklub ČR, Praha 18. listopadu 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OPZ Obce jako příjemci

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Inka VAVERKOVÁ (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1. Fórum investic, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji Hradec

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

OP VVV a strategické plánování VŠ

OP VVV a strategické plánování VŠ OP VVV a strategické plánování VŠ Jitka Baťková Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz OP VVV a strategické plánování VŠ Konference IPN KREDO http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa / priorita unie Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Podporované aktivity

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) Prioritníosa 3 Specifický cíl: Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetněposílení jeho relevance pro trh práce STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITNÍOSA 1 Posilování

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 3. dubna 2014 Václav Pošmurný Fondy - současný stav k 3. 4. 2014 dle OP mil mil Kč (25) mil Kč (27) % plán % EFRR Evropský fond

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více