ve vinaské oblasti Morava ve 34. týdnu ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve vinaské oblasti Morava ve 34. týdnu (23.8.2010 29.8.2010)"

Transkript

1 ve vinaské oblasti Morava ve 34. týdnu ( ) Choroby Plíse révy Metody založené na vyhodnocování prbhu srážek (srážkové metody) na sledovaných lokalitách nadále doporuují ošetování. Výskyty choroby byly zjištny na všech lokalitách. Po srážkách v minulém období došlo lokáln k dalšímu šíení choroby, pedevším na zálistcích a mladých listech. V první polovin minulého období bylo píznivé a v závru nepíznivé poasí pro šíení patogenu. Podle pedpovdi budou dešové srážky (pehákového nebo boukového charakteru) na poátku a v závru období, uprosted období dojde k oteplení a bude poasí bez srážek. Tam kde budou vydatnjší srážky, mže dojít k dalšímu šíení choroby na listech. Vzhledem k obecným výskytm (pítomnost zdroj infekce) a pedpovdi poasí je teba dokonit poslední ošetení porost. Toto ošetení usmrnte podle nkteré z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) a výskytu a šíení choroby na lokalit. Pro poslední ošetení proti plísni révy je vhodné upednostnit mnaté fungicidy (Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Champion 50 WP, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC). Upozorujeme na nutnost dodržení stanoveného limitu množství mdi (2 kg/ha/rok, viz tabulka). Mnaté fungicidy nejlépe zajistí ochranu starých list, zlepšují vyzrávání réví a pízniv ovlivují zdravotní stav a u modrých odrd i vybarvení vína. U porost pozdních odrd s významnými výskyty je možno i v tomto období použít kombinovaný fungicid (Acrobat MZ, Cabrio Top, typ Curzate, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, Pergado F, Profiler, Quadris Max, typ Ridomil) pípadn Mildicut nebo Quadris. Vhodné je upednostnit fungicid se souasnou nebo vedlejší úinností proti šedé, pípadn bílé hnilob hrozn révy. Pípravky na bázi mancozebu a metiramu (typ Dithane, Novozir MN 80 New, Polyram WG), vetn kombinací, omezují populaci dravého roztoe T.pyri, použít max. 2x bhem vegetace. Pokud je využívána pro usmrnní ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetení SHMÚ Bratislava (dle Šteberly), sledují se od 1. kvtna srážky a kumulativní úhrny srážek se vynášejí týdn (od 15. kvtna) do prognostického grafu.

2 Ošetení je teba provádt v pípad, pokud se kivka kumulativních týdenních úhrn srážek pohybuje v sektoru kalamitního výskytu (nad kivkou A), nebo ped kvtem po dobu 14 dn v oblasti mezi kivkami A a B, nebo pokud byly v oblasti zjištny první primární výskyty. Na všech sledovaných lokalitách se kivka kumulativních týdenních úhrn srážek stále pohybuje v oblasti kalamitního výskytu. V souasné dob postupn koní platnost prognostického grafu. Obvykle doporuované intervaly mezi ošeteními: kontaktní pípravky - dithiokarbamáty Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 New, Polyram WG 8-10 dn, ftalimidy Captan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG 8-10 dn, mnaté fungicidy Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC 8-10 dn, strobiluriny a jejich kombinace Cabrio Top, Quadris, Quadris Max dn, kombinované pípravky Curzate M, Curzate Gold 8-10 dn; Acrobat MZ, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, Mildicut, Pergado F, pípravky typu Ridomil a Tanos dn; Aliette Bordeaux, Profiler a Verita dn (pokud není snížena citlivost patogenu - nástup rezistence). Dodržujte doporuení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísn révové jsou ohroženy Fenylamidy (vysoké riziko vzniku rezistence) v souasné dob pípravky na bázi metalaxylu M (typ Ridomil) a benalaxylu-m (Fantic F). V rámci skupiny cross-rezistence. QoI fungicidy (vysoké riziko vzniku rezistence) strobiluriny (Cabrio Top, Quadris, Quadris Max), fenamidone (Verita) a famoxadone (Tanos 50 WG). V rámci skupiny cross-rezistence. QiI fungicidy (stední až vysoké riziko vzniku rezistence) cyazofamid (Mildicut). CAA fungicidy (nízké až stední riziko vzniku rezistence) dimethomorph (Acrobat MZ), iprovalicarb (Melody Combi 65,3 WG), mandipropamid (Pergado F). V rámci skupiny cross-rezistence. Další úinné látky ohrožené vznikem rezistence (nízké až stední riziko vzniku rezistence) cymoxanil (typ Curzate a Tanos 50 WG) a zoxamide (Electis), (velmi nízké riziko vzniku rezistence) - fosetyl - Al (Aliette Bordeaux, Profiler, Verita); (riziko není definováno) - fluopicolide (Profiler), Základní opatení k oddálení vzniku rezistence Dodržovat doporuený poet ošetení v prbhu vegetace Stídat pípravky s odlišným mechanizmem psobení Používat preventivn (kurativn jen ve zdvodnných pípadech, ne QoI fungicidy) Dodržovat doporuení k použití vetn dávky Fenylamidy maximální poet ošetení v prbhu vegetace 2-4x (dle pípravku). Vzhledem k tomu, že byla v R prokázána rezistence plísn révové, doporuujeme

3 použít maximáln 2x v prbhu vegetace a stídat s pípravky s odlišným mechanizmem psobení. QoI fungicidy - maximální poet ošetení v prbhu vegetace 3x (jen kombinace). Vzhledem ke zjištní výskytu rezistence plísn révové v R doporuujeme použít maximáln 2x za vegetaci a stídat s pípravky s odlišným mechanizmem psobení. CAA fungicidy maximální poet ošetení v prbhu vegetace 4x. Pi více násobném použití po 2 ošeteních použít pípravek s odlišným mechanizmem psobení. Ostatní úinné látky dodržovat doporuený poet ošetení a stídat s pípravky s odlišným mechanizmem psobení. Padlí révy Postupn, podle odrd a lokalit, nastupuje fáze poátku zrání (zamkání) hrozn. V období poátku zrání koní nebezpeí nových infekcí hrozn, nadále trvá možnost šíení na listech a letorostech. Pokud v tomto období dojde k novému projevu onemocnní na hroznech, jde o manifestaci dívjších infekcí. U pozdn zrajících odrd stále trvá období citlivosti hrozn k infekci (do poátku zrání). Lokáln byly zjištny silné výskyty, v závru minulého období došlo u pozdních náchylných odrd k dalšímu šíení patogenu. Na zaátku a v závru období bude podle pedpovdi poasí se srážkami (pehákového nebo boukového charakteru), relativn mén vhodné pro patogen, ve druhé polovin se opt postupn oteplí. Vzhledem k výskytm a pedpovdnému prbhu poasí je vhodné použít k poslednímu ošetení rizikových porost pozdn zrajících náchylných odrd intenzivní pípravky (Falcon 460 EC, IQ-Crystal, Talendo, Vivando nebo strobiluriny, vetn jejich kombinací) pi respektování spodní hranice doporueného intervalu mezi ošeteními. U významn ohrožených porost je vhodné použít pro poslední ošetení proti padlí pípravky Discus nebo Zato 50 WG. Tyto pípravky zajistí mimo dobrou aktuální úinnost i dlouhodobou ochranu list a letorost (absence kleistotécií). U mén ohrožených porost je možno použít i pro poslední ošetení pípravky na bázi síry (Kumulus WG, typ Sulikol) nebo DMI fungicidy ( Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC). Pípravky na bázi ú.l. propiconazole (Bumper 25, Tendency 25) již nejsou pro použití v rév povoleny. Pvodn byly povoleny do , další rozhodnutí však toto povolení zrušilo! Pípravky na bázi síry psobí za vysokých teplot krátkodob a je zvýšené riziko poškození révy. Pro dobrou úinnost síry jsou zapotebí vyšší teploty (minimální teploty nad 16 o C, optimální jsou teploty kolem 20 o C). Na lokalitách, kde byly zjištny významné výskyty onemocnní je vhodné upednostnit i pro poslední ošetení eradikativn psobící pípravky Falcon 460 EC nebo Karathane LC. K eradikativnímu ošetení použijte vždy horní hranici doporueného rozmezí dávky (Falcon 460 EC 0,4 l/ha, Karathane LC 0,5 l/ha). V IP lze použít Karathane LC max.

4 2x v prbhu vegetace. Eradikativn je možné použít rovnž pomocné prostedky Cocana a HF-Mycol. Obvykle doporuované intervaly mezi ošeteními: Pípravky na bázi elementární síry (Kumulus WG, Sulikol K, Sulikol 750 SC), dinocap (Karathane LC) a DMI fungicidy (Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC) do 10 dn, strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG), Falcon 460 EC, IQ- Crystal,Talendo a Vivando10-14 dn. Významnou souástí ochrany proti padlí jsou preventivní pstební opatení, která zajišují vzdušnost porostu a kee (vasné a úplné provádní zelených prací vetn pimeného odlistní zóny hrozn) a snižují vnímavost k napadení (zejména harmonická výživa nepehnojit dusíkem). Za velmi teplého a slunného poasí není vhodné provádt odlisování na jižní, jihozápadní a západní stran ke. Dodržujte doporuení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u padlí révového jsou ohroženy QoI fungicidy (vysoké riziko vzniku rezistence) strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG). V rámci skupiny crossrezistence. DMI fungicidy (SBI fungicidy skupina I) (stední riziko vzniku rezistence) Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC. V rámci skupiny cross-rezistence. Quinoxyfen (stední riziko vzniku rezistence) - IQ-Crystal a proquinazid - Talendo. Možnost cross-rezistence. Spiroxamin (SBI fungicidy skupina II) (stední riziko vzniku rezistence) Falcon 460 EC Metrafenone (nízké riziko vzniku rezistence) Vivando Základní opatení k oddálení vzniku rezistence Dodržovat doporuený poet ošetení v prbhu vegetace Stídat pípravky s odlišným mechanizmem psobení Používat preventivn (eradikativn jen výjimen spiroxamin) Dodržovat doporuení k použití vetn dávky QoI fungicidy (strobiluriny) - maximální poet ošetení v prbhu vegetace 3x. Doporuujeme po 2 ošeteních perušit sled a použít pípravek s odlišným mechanizmem psobení. DMI fungicidy - maximální poet ošetení v prbhu vegetace 3-4x. Vzhledem ke snížené citlivosti padlí révového v podmínkách R doporuujeme použít maximáln 3x a po 2 ošeteních použít pípravek s odlišným mechanizmem psobení. Ostatní úinné látky dodržovat doporuený poet ošetení a stídat s pípravky s odlišným mechanizmem psobení.

5 Šedá hniloba hrozn révy Postupn podle odrd a lokalit nastupuje fáze poátku zrání (zamkání) hrozn. Ve fázi poátku zrání zaíná období zvýšené citlivosti hrozn k infekci a je teba provést první cílené ošetení porost náchylných odrd proti šedé hnilob. Na poátku a v závru tohoto období budou dle pedpovdi vhodné podmínky pro patogen (každý vydatnjší déš vede k fruktifikaci patogenu a vytváí infekní prostedí). Pokud bude ošetováno proti šedé hnilob 1x, lze použít kterýkoliv z doporuených pípravk Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC (OL 21 dn), Thiram Granuflo (OL 28 dn) nebo Teldor 500 SC (OL 14 dn), pípadn Solfobenton DC (OL 10 dn) a Trichodex. V pípad pedpokládaných dvou, pípadn více ošetení, upednostnte pro první ošetení pípravek Thiram Granuflo nebo Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC. Pro pípadné další ošetení je vhodný pedevším Teldor 500 SC, použít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC. Biologický pípravek Trichodex lze použít bez omezení potu ošetení. Pokud dojde od fáze poátku zamkání k poškození hrozn krupobitím, je teba neodkladn provést ošetení proti hnilobám. Upozorujeme na ukonenou registraci pípravku Rovral Flo, použití bylo možné jen do ! Pedpokladem dobré úinnosti fungicid proti šedé hnilob je kvalitní ošetení zóny hrozn! Pípravky Mythos 30 SC, Minos a Pyrus 400 SC jsou souasn úinné i proti bílé hnilob. Pi stanovení termínu ošetení ve fázi zamkání zohlednte dobu úinnosti pedchozího ošetení fungicidem se souasnou (Melody Combi 65,3 WG ) nebo vedlejší úinností proti šedé, pípadn bílé hnilob hrozn (Cabrio Top, Discus, Fantic F, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold Combi Pepite, Zato 50 WG). Výskyty šedé hniloby významn podporují zahuštní porost (déletrvající ovlhení, vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hrozn (pedevším obalei, kroupy). Významnou souástí ochrany proti šedé hnilob hrozn jsou preventivní pstební opatení. Pedevším je teba zajistit vzdušnost porostu a kee (úplné provedení zelených prací vetn odlistní zóny hrozn, odlistní je teba provést nejpozdji 4-5 týdn ped pedpokládanou sklizní hrozn)! Na lokalitách, kde doposud nebylo provedeno, doporuujeme dokonit odlistní zóny hrozn. Neodlisovat v prbhu nebo ped píchodem velmi teplých period s intenzivním slunením svitem! Pi odlistní za velmi teplého poasí s intenzivním slunením svitem je zvýšené nebezpeí poškození hrozn pedevším tepelným infraerveným záením (slunení úžeh). Pi situaci ad sever jih je teba velmi citliv odlisovat zejména jihozápadní a západní stranu ke, vystavenou odpolednímu slunci.

6 Dodržujte doporuení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísn šedé jsou ohroženy Anilinopyrimidiny (stední riziko vzniku rezistence) Mythos 30 SC, Minos, Pyrus 400 SC. V rámci skupiny cross-rezistence. Hydroxianilidy [SBI fungicidy skupina III] (nízké až stední riziko vzniku rezistence) - Teldor 500 SC. Základní opatení k oddálení vzniku rezistence Dodržovat doporuený poet ošetení v prbhu vegetace Stídat pípravky s odlišným mechanizmem psobení Používat preventivn Dodržovat doporuení k použití vetn dávky Anilinopyrimidiny maximální poet ošetení v prbhu vegetace 1x (pi 3 a více ošeteních proti šedé hnilob max. 2x). Hydroxianilidy (fenhexamid) maximální poet ošetení bhem vegetace 2x. Živoišní škdci Hálivec révový V tomto období koní vhodný termín pro letní ošetení významn napadených porost ped pechodem zimních samiek (deutogyne) do zimních úkryt. K ošetení lze použít specifické akaricidy Omite 570 EW (OL 28 dn) nebo Sanmite 20 WP (OL 14 dn). V systémech integrovaného pstování nelze použít pípravek Magus 200 SC (ú.l. fenazaquin)! Vlnovník révový Postupn jsou zjišovány další lokality s významným výskytem plstnatosti na horních listech letorost a na zálistcích. Pestože jde asto o velmi silné napadení, ošetení nedoporuujeme. Úinnost letního ošetení proti vlnovníku révovému je velmi nízká (kontaktní psobení povolených akaricid). Siln napadené porosty je možno na jae ošetit Sulkou a ve fázi 2-3 list specifickým akaricidem (Omite 570 EW, Sanmite 20 WP).

7 Informace Svaz vina R, o.s. i Ekovín, o.s. požádal Mze R, vzhledem k letošnímu mimoádnému prbhu poasí a ohrožení porost plísní révy, o povolení vyššího potu ošetení proti plísni révy (výjimka z Naízení vlády. 79/2007 Sb., v platném znní). Podle stanoviska MZe R výjimka není možná. Stanovisko je uvedeno na internetových stránkách Ekovínu, Svazu integrované a ekologické produkce, o.s.. Proto je teba uinit všechny opatení, aby byl dodržen stanovený poet ošetení. Jednou z možností je použití kombinovaných fungicid proti padlí révy se souasnou úinností na plíse révy (Cabrio Top, Quadris Max) nebo proti šedé hnilob se souasnou úinností na plíse révy (Melody Combi 65,3 WG). Omezení se nevztahuje na použití pomocných a dalších prostedk na ochranu rostlin (napíklad proti plísni révy Alginur, Myco-Sin VIN). Podrobnjší informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a pípadn vyobrazení nebo údaje o doporuených pípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín - Svaz integrované a ekologické produkce hrozn a vína, o.s. Státní rostlinolékaská správa Biocont Laboratory, s.r.o. Galati

8 Pípravek Úinná látka Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Obsah Cu Dávka pípravku (kg/ha x l/ha) Dávka Cu (g/ha) Pípustný poet ošetení Aliette oxichlorid Cu kg Bordeaux (+fosetyl- Al) g/kg Cuproxat SC zásaditý 190 g/l 5 l síran Cu Champion 50 hydroxid Cu 50% 4 kg * WP Cuprocaffaro oxichlorid Cu 50% 4 kg * Cuprocaffaro 375 1,75 kg 656,2 1-2 ** oxichlorid Cu Micro g/kg 3,50 kg 1312,5 (2x do 2,6 kg) Flowbrix 1,25-1, oxichlorid Cu 380 g/l 2,5-3,0 l (2x do 2,6 l) Funguran- OH 50 WP Kocide 2000 hydroxid Cu 50% 4 kg * hydroxid Cu 35% 2,5-3,75 kg (2x do 2,8kg) Kuprikol 50 oxichlorid Cu 50% 4 kg * Kuprikol 250 SC oxichlorid Cu 25% 6-8 l * Ridomil Gold Plus 42,5 WP 400 g/kg 3,5-4 kg * oxichlorid Cu + (metalaxyl-m) * Pípravky s vyšším obsahem mdi (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha. ** Pípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x pi snížené dávce do 2,6 kg/ha; i tato dávka zajistí dobrou úinnost. Pi jiném uspoádání dávkování je teba respektovat celkovou dávku 5,2 kg/ha/rok. Pi rozhodování o termínu použití mnatého fungicidu by mlo být zohlednno maximální využití úinnosti na plíse révy a uplatnní vedlejšího vlivu na zpevnní pletiv, které mže zlepšit vyzrání a tak zvýšit odolnost k mrazu (pozdní použití). Nejefektivnjší použití mnatého fungicidu je využití vysoké a dlouhodobé úinnosti k ochran starých list (ukonený rst) proti plísni révy. Souasn je pízniv ovlivnno i vyzrávání réví a rezidua mdi mohou také pízniv ovlivnit zdravotní stav a kvalitu vína.

9 Upozorujeme, že podle Naízení vlády. 79/2007 Sb. v platném znní, píloha 8, ad B) Zakázané úinné látky v pípravcích na ochranu rostlin (réva vinná) nelze v systému agroenvironmentálních opatení, podopatení postupy šetrné k životnímu prostedí, titul integrovaná produkce použít následující úinné látky, obsažené v pípravcích: alpha-cypermethrin - Vaztak 10 EC, Vaztak 10 SC, bifenthrin Talstar 10 EC (ukonena registrace k ) carbofuran nemá registraci pro révu cypermethrin nemá registraci pro révu deltamethrin Decis Mega, Decis Flow 2,5, Decis 15 EW, Decis EW 50 dichlobenil Casoron G dimethoate nemá registraci pro révu diquat-dibromide Reglone, Agri Diquat 200 SL*, KeMiChem-Diquat 200 SL*, KeMiChem-Diquat-I 200 SL*, QLONE*, RC-Diquat 200 SL*, RealChemie-Diquat 200 SL*, REGO*, Regular 200 SC* fenazaquin Magus 200 SC fenithrothion Sumithion Super (ukoneno použití) fenproximate nemá registraci pro révu chlorpyrifos-methyl Reldan 40 EC chlorpyrifos Oleoekol (Aliekol ukoneno použití) chlorothalonil nemá registraci pro révu lambda-cyhalothrin Karate se Zeon technologií 5 SC, Karate 2,5 WG, KeMiChem- Lamdacyhalothrin 50 SC*, KeMiChem-Lamdacyhalothrin-I 50 SC*, RC-Lambdacyhalothrin 50 SC*, Karate Zeon 050 SC* paraquat Gramoxone (ukoneno použití) pirimiphos-methyl nemá registraci pro révu propyzamide Kerb 50 W, KeMiChem-Propyzamid 50 W*, Prozamid 50 WP* pyrethrin (sms pírodních pyrethrin) nemá registraci pro révu terbuthylazin Folar 525 FW (ukoneno použití) triazamate nemá registraci pro révu zeta-cypermethrin Fury 10 EW, Frontess 10 EW, KeMiChem-ZETA- CYPERMETHRIN 100 EW* * dovoz soubžného pípravku dle 53, zák.. 326/2004 Sb., v platném znní.

10 Nov registrované pípravky Cuprocaffaro Micro (oxichlorid mdi 658 g/kg, Cu 375 g/kg, formulace WG) Cuprocaffaro Micro je další mnatý fungicid se speciální formulaní úpravou, která umožuje snížit dávkování mdi. Optimální formulaní úprava (menší ástice, vysoce efektní smáedla a dispergenty) zajišuje lepší pokrytí ošetených ástí a lepší ulpní na povrchu rostlin. Nižší dávka mdi na ha umožuje širší využití v integrované produkci a ekologickém vinaství a snižuje riziko pro životní prostedí. Pípravek Cuprocaffaro Micro je uren k ochran proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (poátek kvetení) se pípravek používá v dávce 1,75 kg/ha, dávka aplikaní kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,35%); od fáze BBCH 61 (poátek kvetení) v dávce 3,5 kg/ha, dávka aplikaní kapaliny max l vody /ha (min. koncentrace 0,35%). V systému IP kde je možno použít maximáln 2 kg mdi /ha a rok lze pípravek v plné dávce použít 1x (1,31 kg mdi/ha), ve snížené dávce do 2,6kg/ha 2x. I tato snížená dávka zajistí dostatenou úinnost. Pi jiném uspoádání ochrany je teba respektovat celkovou dávku 5,2 kg pípravku /ha/rok. Mnaté fungicidy jsou vhodné pedevším pro poslední ošetení proti plísni révy, kdy zajistí velmi dobrou ochranu zejména starších list a mají další píznivá psobení. Maximální poet ošetení 4x v prbhu vegetace. Ochranná lhta (OL) 35 dn pro hrozny moštové a OL-7 dn pro hrozny stolní. Držitel rozhodnutí o registraci: Isagro, S.p.A, Milano, Itálie. Právní zástupce v R: Agro Aliance,s.r.o., Tebotov,R. Melody Combi 65,3 WG (iprovalicarb 90 g/kg + folpet 563 g/kg, formulace WG) Kombinovaný fungicidní pípravek, iprovalicarb náleží do skupiny amid kyseliny karboxylové (CAA fungicidy) a folpet do skupiny ftalimid. Pípravek nahrazuje doposud používaný pípravek Melody Combi 43,5 WP. Má však mírn vyšší obsah obou úinných látek (pi plné dávce), rozšíenou registraci proti šedé hnilob a pro uživatele píznivjší formulaci. Iprovalicarb je specificky úinný proti peronosporomycetám. Psobí kontaktn, systémov a dlouhodob (14 dní). Je rychle pijímán, v rostlin se pohybuje akropetáln (xylemem). Úinkuje preventivn (omezuje klíení zoosporangií a zoospor), kurativn (až do 4 dn po infekci)a antisporulan. Psobí specificky, narušuje syntézu fosfolipid a jejich ukládání v bunných stnách. Je ohrožen rezistencí. Riziko vzniku rezistence je nízké až stední. Cross-rezistence v rámci CAA fungicid (další úinné látky dimethomorph Acrobat MZ, mandipropamid Pergado F). Pípravky ze skupiny CAA fungicid nesmjí být použity více než v 50 % celkového potu ošetení (tj. v systémech IP max. 3x). Folpet náleží k ftalimidm. Je úinný proti peronosporomycetám (plíse révy), listovým skvrnitostem (ervená spála révy) a hnilobám (šedá a bílá hniloba hrozn). Zpevuje pletiva a omezuje výskyty padlí. Psobí kontaktn a úinkuje preventivn. Není ohrožen rezistencí (vícebodové psobení). Melody Combi 65,3 WG je u révy registrován proti plísni révy, ervené spále révy a šedé a bílé hnilob hrozn. Proti plísni révy do fáze BBCH 61 (poátek kvetení) se používá v dávce 0,9 kg/ha, dávka aplikaní kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,18 %) a od fáze BBCH 61 (poátek kvetení) v dávce 1,8 kg/ha, dávka aplikaní kapaliny max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,18 %), proti ervené spále révy v dávce 0,9 kg/ha (do BBCH 61) až 1,2 kg/ha (pi použití po odkvtu), proti šedé hnilob v dávce 1,2 kg/ha (pi dokvétání) až 1,8 kg/ha (pedevším pi zapojování hrozn) a proti bílé hnilob hrozn v dávce 1,8 kg/ha. Pípravek je možné použít 4x v prbhu vegetace, po dvou ošeteních perušit sled použitím pípravku s odlišným psobením. Pípravek je povolen jen k ošetení moštových hrozn. Ochranná lhta (OL)28 dní. Pípravek je vhodné použít proti plísni révy, pedevším preventivn v období zvýšeného nebezpeí napadení porost. Optimální je jeho použití v období, kdy se využije jeho souasná úinnost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování hrozn). Je vhodný také k výjimenému kurativnímu ošetení (do 4 dn) po nepokryté infekci nebo infekní period. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Crop Science AG, Manheim, Nmecko. Právní zástupce v R: Bayer, s.r.o., Praha, R.

11 Mildicut (cyazofamid 25 g/l, formulace SC) Cyazofamid je fungicidní úinná látka ze skupiny cyanoimidazol. Psobením náleží mezi QiI fungicidy (quinone inside inhibitors). Je specificky úinná na peronosporomycety. Psobí preventivn a krátkodob kurativn (do 24 hod). Úinkuje kontaktn a translaminárn. Psobí v Qi míst cytochromálního komplexu bc 1, narušuje proces dýchání. Zabrauje klíení zoosporangií a zoospor, inhibuje pohyb zoospor a omezuje sporulaci. Je ohrožena rezistencí. Riziko ohrožení rezistencí je stední až vysoké (dle FRAC). Dodržovat obecná doporuení k oddálení vzniku rezistence. Mildicut je uren k ochran révy proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (poátek kvetení) se používá v dávce 2 l/ha, dávka aplikaní kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,4%); a od fáze BBCH 61 (poátek kvetení) v dávce 3,5-4 l/ha, dávka aplikaní kapaliny max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,4%). Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije k ošetení ve fázi nasazování hrozn a pi nižším ohrožení porostu. Mildicut je vhodný pedevším k preventivnímu ošetení pi silnjším ohrožení porost. Maximální poet ošetení 3x v prbhu vegetace. Po 2 ošeteních perušit sled použitím fungicidu s odlišným psobením. Ochranná lhta (OL) 21 dn. Držitel rozhodnutí o registraci: ISK Biosciences Europe S.A., Brusel, Belgie Pergado F (mandipropamid 50 g + folpet 400 g/kg, formulace WG) Kombinovaný fungicidní pípravek, mandipropamid náleží do skupiny amid kyseliny karboxylové (CAA fungicidy) a folpet do skupiny ftalimid. Mandipropamid je specificky úinný proti peronosporomycetám. Psobí kontaktn a translaminárn, úinkuje preventivn a krátkodob kurativn (2 dny). Potlauje klíení zoosporangií, omezuje rst mycelia a tvorbu haustorií, psobí antisporulan. Psobí specificky (jednobodov) inhibuje syntézu fosfolipid a jejich ukládání v bunných sténách. Je vázán na voskovou vrstvu na povrchu rostlinných ástí, což zvyšuje odolnost vi dešti. Riziko vzniku rezistence je nízké až stední. Cross-rezistence v rámci CAA fungicid (další úinné látky dimethomorph Acrobat MZ, iprovalicarb Melody Combi 65,3 WG). Pípravky ze skupiny CAA fungicid nesmjí být použity více než v 50 % celkového potu ošetení (tj. v systémech IP max. 3x). Folpet náleží k ftalimidm. Je úinný proti peronosporomycetám (plíse révy), listovým skvrnitostem (ervená spála révy) a hnilobám (šedá a bílá hniloba hrozn). Zpevuje pletiva a omezuje výskyty padlí. Psobí kontaktn a úinkuje preventivn. Není ohrožen rezistencí (vícebodové psobení). Pípravek Pergado F je uren k ochran proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (poátek kvetení) se používá v dávce 1,25 kg/ha, dávka aplikaní kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,25%); a od fáze BBCH 61 (poátek kvetení) v dávce 2,0-2,5 kg/ha, dávka aplikaní kapaliny max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,2-0,25%). Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije k ošetení ve fázi nasazování hrozn a pi nižším ohrožení porostu. Pergado F je vhodné použít pedevším k preventivnímu ošetení pi silnjším ohrožení porost. Optimální je jeho použití v období, kdy se využije jeho dobrá vedlejší úinnost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování hrozn). Maximální poet ošetení 3x v prbhu vegetace, po 2 ošeteních je teba perušit sled použitím fungicidu s odlišným psobením. Pípravek je uren jen k ošetení moštových hrozn. Ochranná lhta (OL) 28 dn. Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Crop Protection AG, Basilej, Švýcarsko Právní zástupce v R: Syngenta Czech, s.r.o., Praha, R Profiler (fluopicolide 44,4 g/kg + fosetyl-al 667 g/kg, formulace DG) Kombinovaný fungicidní pípravek, fluopicolide náleží do skupiny acylpicolid a fosetyl-al k etylfosfonátm. Fluopicolide je specificky úinný na peronosporomycety. Psobí preventivn, krátkodob kurativn (do 48 hod.)a antisporulan. Úinkuje kontaktn, translaminárn a lokáln systémov. Je rychle pijímán a v rostlin se pohybuje akropetáln (xylémem). Psobí specificky, pravdpodobn narušuje tvorbu a ukládání spektrin. Inhibuje mobilitu a zastavuje klíení zoospor (nabobtnají a praskají) a rst mycelia. Je ohrožen rezistencí. Nepatí k žádné doposud známé skupin cross-rezistence. Míra rizika rezistence nebyla doposud definována. Fosetyl-Al náleží k etyfosfonátm. Psobí pedevším na peronosporomycety, vykazuje však ástenou úinnost na

12 nkteré houby (nap. šedá hniloba) a bakterie. Úinkuje systémov, pohyb v rostlin je akropetální (xylemem) i bazipetální (floemem). Psobí preventivn a dlouhodob. Buduje odolnost rostliny a ovlivuje syntézu aminokyselin a skladbu bílkovin. Dobe chrání nov narstající ásti rostlin. Je ohrožen rezistencí. Velmi nízké riziko vzniku rezistence. Profiler je proti plísni révy registrován do fáze BBCH 61 (poátek kvetení) v dávce 1,5 kg/ha, dávka aplikaní kapaliny max. 500 l vody /ha (minimální koncentrace 0,3%); a od fáze BBCH 61 (poátek kvetení) v dávce 3,0 kg/ha, dávka aplikaní kapaliny max l vody /ha (minimální koncentrace 0,3%). V etiket je dávka od fáze BBCH 61 upravena v rozmezí 2-3 kg ha/ha. Nižší dávka z doporueného rozmezí se použije k ošetení ve fázi nasazování bobulí a pi nižším ohrožení porostu. V dávce 3 kg/ha vykazuje pípravek vedlejší úinnost na šedou hnilobu. Pípravek nepoužívat v kombinaci s pípravky Sulikol 750 SC a Steward a s listovými hnojivy obsahujícími dusík ve amoniakální form. Profiler je vhodný pedevším k preventivnímu ošetení pi silném ohrožení porost v období intenzivního rstu révy. Vhodný je také pro ošetení ped kvtem (dlouhodobá úinnost). Maximální poet ošetení 3x v prbhu vegetace, po 2 ošeteních perušit sled ošetení fungicidem s odlišným psobením. Ochranná lhta (OL) 21 dní. Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Crop Science AG, Manheim, Nmecko. Právní zástupce v R: Bayer, s.r.o., Praha, R. SpinTor (spinosad 240 g/l, formulace SC) Širokospektrální insekticidní pípravek s úinnou látkou spinosad. Úinná látka spinosad je pírodní produkt, získaný fermentaní inností pdní aktinomycety Sacharopolyspora spinosa (nkdy uvádno jako produkt bakterie S.spinosa), aktinomycety jsou bakterie, tída Actinobacteria. Biologicky aktivní metabolit obsahuje dv složky spinosyn A a spinosyn D. Pípravek psobí požerov a kontaktn. Požerový efekt je 5-10x vyšší. Jde o látku se zcela novým mechanismem úinku, psobí prostednictvím nervového systému, ovlivuje aktivitu neuron, což vede k hyperaktivit a k úhynu hmyzu. Spinosad má relativn nízkou toxicitu vi teplokrevným živoichm (krátké ochranné lhty). Je však hodnocen jako zvlášt nebezpený pro necílové lenovce (citliví jsou pedevším blanokídlí parazitoidi) a je vysoce toxický pro vodní organismy. Z tchto dvod je zapotebí urité obezetnosti pi jeho používání v integrované produkci u pereniálních plodin. V rév je povolen proti obalem v dávce 0,2-0,3 l/ha. Nižší dávka je urena proti první, vyšší dávka proti druhé generaci. Pípravek se aplikuje podle signalizace 7-14 dní po vrcholu letové aktivity. Spinosad je v EU povolen v ekologickém (organickém) zemdlství. Maximální poet ošetení 2x v prbhu vegetace. Nepoužívat v bloku, ale stídat s pípravkem s odlišným psobením. Držitel rozhodnutí o registraci: Dow AgroSciences, s.r.o., R

14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009)

14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009) 14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009) Choroby Plíseň révy Opakované sráţky v průběhu minulého období vytvořily na lokalitách s výskytem vhodné

Více

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravských vinařských oblastech v 25. týdnu (16.6.2008 22.6.2008) Choroby Plíseň révy V závislosti na místních srážkách byly hlášeny další lokality s prvními primárními

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 17. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 34. týdnu (30.8.2010 5.9.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 12. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 12. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 12. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 30. týdnu (26.7.2010 1.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 29. týdnu (19.7.2010 25.7.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA. v Moravské vinařské oblasti v 33. týdnu (10.8.2009 16.8.2009)

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA. v Moravské vinařské oblasti v 33. týdnu (10.8.2009 16.8.2009) 16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 33. týdnu (10.8.2009 16.8.2009) Choroby Plíseň révy V minulém období byly méně příznivé podmínky pro šíření onemocnění. K dalšímu šíření

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 14 14 18 Brno 14 13 17 Hodonín 15 14 18 Vyškov 14 12 17 Znojmo 13 14 17 Týdenní předpověď ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST Červená

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 32. týdnu (16.8.2010 22.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.siphv.eu 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 31. týdnu (2.8.2010 8.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných lokalitách

Více

13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 30. týdnu (20.7.2009 26.7.2009)

13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 30. týdnu (20.7.2009 26.7.2009) 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 30. týdnu (20.7.2009 26.7.2009) Choroby Plíseň révy Četné srážky v průběhu minulého období vytvořily na lokalitách s výskytem vhodné

Více

19. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 36. týdnu ( )

19. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 36. týdnu ( ) 19. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 36. týdnu (31.8.2009 6.9.2009) Choroby Plíseň révy Nebezpečí napadení hroznů již nehrozí. Další ošetření není potřebné. V současné době

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 24. týdnu (14.6.2010 20.6.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO:

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: 7. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 25. týdnu (21.6.2010 27.6.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 33. týdnu (23.8.2010 29.8.2010) Choroby Plíseň révy Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 31. týdnu (1.8.2011 7.8.2011) Choroby Plíseň révy V průběhu minulých období byly zjištěny na většině lokalit ojedinělé výskyty choroby,

Více

OCHRANA RÉVY VINNÉ 8. SITUAČNÍ ZPRÁVA. v Moravské vinařské oblasti v 25. týdnu ( )

OCHRANA RÉVY VINNÉ 8. SITUAČNÍ ZPRÁVA. v Moravské vinařské oblasti v 25. týdnu ( ) 8. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 25. týdnu (15.6.2009 21.6.2009) Choroby Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla splněna v celé Moravské

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situacedoporučenípřípravkydalšídůležité informace. 1.1. Meteorologie. www.meteoblue.cz. 3-denní předpověď ÚT ST ČT

1. Aktuální situace. Aktuální situacedoporučenípřípravkydalšídůležité informace. 1.1. Meteorologie. www.meteoblue.cz. 3-denní předpověď ÚT ST ČT Aktuální situacedoporučenípřípravkydalšídůležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz Břeclav Brno 3-denní předpověď ÚT ST ČT 22 C 18 C 29 C 21 C 17 C 25 C Hodonín 23 C 18 C

Více

9. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

9. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 9. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 26. týdnu (22.6.2009 28.6.2009) Choroby Plíseň révy V závěru minulého období došlo plošně ke splnění limitu srážek pro primární infekce.

Více

( )

( ) SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 11 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 29. TÝDNU (16.7.2012 22.7.2012) CHOROBY Plíseň révy Ke splnění podmínek primární infekce mohlo dojít v minulém období jen na

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 29. týdnu (19.7.2010 25.7.2010) Choroby Plíseň révy Metody zaloţené na vyhodnocování průběhu sráţek (sráţkové metody) na sledovaných

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 23. týdnu (7.6.2010 13.6.2010) Choroby Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla splněna v celé vinařské oblasti

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 12 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 30. TÝDNU (23.7.2012 29.7.2012) CHOROBY Plíseň révy Skončilo období nebezpečí primárních infekcí. V současné době můţe docházet

Více

7. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 24. týdnu ( )

7. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 24. týdnu ( ) 7. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 24. týdnu (8.6.2009 14.6.2009) Choroby Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla splněna v celé Moravské vinařské

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období: 29.7.2013 4.8.2013

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období: 29.7.2013 4.8.2013 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 28 30 30 25 26 27 28 30 29 25 26 26 26 27 27 Týdenní předpověď Zdroj: www.foreca.cz, www.chmi.cz

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 15 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 33. TÝDNU (13.8.2012 19.8.2012) CHOROBY Plíseň révy V současné době můţe docházet jen k sekundárnímu šíření na lokalitách s

Více

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 16. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 34. týdnu (22.8.2011 28.8.2011) Choroby Plíseň révy V průběhu minulých období byly zjištěny na většině lokalit ojedinělé výskyty choroby.

Více

ve vinaské oblasti Morava v 32. týdnu ( )

ve vinaské oblasti Morava v 32. týdnu ( ) ve vinaské oblasti Morava v 32. týdnu (8.8.2011 14.8.2011) Choroby Plíse révy V prbhu minulých období byly zjištny na vtšin lokalit ojedinlé výskyty choroby, Významné výskyty byly zaznamenány pouze na

Více

3. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

3. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 3. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravských vinařských oblastech v 23. týdnu (2.6.2008 8.6.2008) V nejteplejších lokalitách již započalo kvetení raně kvetoucích odrůd. V průběhu tohoto období lze

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.ekovin.cz 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, 627 00 Brno IČO: 44993811 www.ekovin.cz 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 6. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 24. týdnu (13.6.2011 19.6.2011) Choroby Plíseň révy V závěru minulého období byly na více lokalitách zjištěny první primární výskyty choroby,

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 11. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 29. týdnu (18.7.2011 24.7.2011) Choroby Plíseň révy V průběhu minulých období byly zjištěny na většině lokalit ojedinělé výskyty choroby,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 7 Týden: 25 Období: 16.6.2014 22.6.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 22 C 22 C 24 C 19 C 20 C 23 C 22 C 22 C 24 C 21 C 21 C 24 C 19 C 20 C 22 C Týdenní

Více

2. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

2. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 2. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravských vinařských oblastech v 22. týdnu (26.5.2008 1.6.2008) Choroby Plíseň révy Ošetření proti plísni révy není zatím potřebné. Teplotní suma pro zralost oospor

Více

situace Meteorologie. Brno

situace Meteorologie.  Brno situace 1 situace 11 Meteorologie wwwmeteobluecz 3PO Brno 1 ST 30 30 21 29 23 20 30 30 20 Znojmo 29 30 20 28 22 20 http://wwwyrno 12 73 75 77 nastanou 13 hodnost chorob CHOROBY Patogen slab s 2 73 77 BBCH

Více

15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 15. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (6.8.2007 12.8.2007) Choroby Plíseň révy V minulém období bylo nepříznivé počasí pro šíření onemocnění. Pouze na déle neošetřených

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 23. týdnu (7.6.2010 13.6.2010) Choroby Plíseň révy - Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla splněna v celé vinařské

Více

ve vinaské oblasti Morava v 30. týdnu ( )

ve vinaské oblasti Morava v 30. týdnu ( ) ve vinaské oblasti Morava v 30. týdnu (25.7.2011 31.7.2011) Choroby Plíse révy V prbhu minulých období byly zjištny na vtšin lokalit ojedinlé výskyty choroby, Významné výskyty byly zaznamenány pouze na

Více

13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 13. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravské vinařské oblasti v 30. týdnu (23.7.2007 29.7.2007) Choroby Plíseň révy V minulém období bylo nepříznivé počasí pro šíření onemocnění. Nepříznivé podmínky

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 3. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 21. týdnu (24.5.2010 30.5.2010) Choroby Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla splněna v celé vinařské

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 4. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava ve 22. týdnu (31.5.2010 6.6.2010) Choroby Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla splněna v celé vinařské oblasti

Více

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

Svaz integrované a ekologické produkce o.s. Šmahova 66, Brno IČO: SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 8. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v 25. týdnu (27.6.2011 3.7.2011) Choroby Plíseň révy V průběhu minulého období byly zjištěny na většině lokalit ojedinělé primární výskyty

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 30 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 30 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 31 32 31 30 29 29 31 31 31 29 28 28 30 30 30 Týdenní předpověď Zdroj: www.foreca.cz, www.chmi.cz

Více

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o.

PLÍSEŇ BRAMBORU. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová. VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU 2011 Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. Ing. Jitka Dejmalová VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s. r. o. PLÍSEŇ BRAMBORU Ing. Ervín Hausvater,CSc., Ing. Petr Doležal,

Více

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2014 NEPŘEHLÉDNĚTE! 2 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Z uvedených cen se odečítá individuální zákaznická sleva. Více informací získáte v prodejnách BS vinařských potřeb nebo

Více

Rezistence a nově registrované fungicidy. Petr Ackermann Ekovín Brno

Rezistence a nově registrované fungicidy. Petr Ackermann Ekovín Brno Rezistence a nově registrované fungicidy Petr Ackermann Ekovín Brno Rezistence fytopatogenních hub Snížená účinnost fungicidu na populaci houby v důsledku jeho použití (Dědičné přizpůsobeni patogenu fungicidu,

Více

NA OCHRANU ROSTLIN 2014

NA OCHRANU ROSTLIN 2014 NA OCHRANU ROSTLIN 2014 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Z Více informací získáte v JOSEF OSLZLÝ, tel: 606 515 959 Plíseň révová peronospora ACROBAT MZ 10 kg 6272,38 brambory 2 kg, rajč., okur. ACROBAT MZ 1

Více

ve vinaské oblasti Morava v 25. týdnu ( )

ve vinaské oblasti Morava v 25. týdnu ( ) ve vinaské oblasti Morava v 25. týdnu (20.6.2011 26.6.2011) Choroby Plíse révy V prbhu minulého období byly na dalších lokalitách zjištny první primární výskyty choroby, tam kde byly splnny podmínky infekce

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 29 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 29 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 23 22 25 21 21 24 23 21 25 20 20 23 22 20 23 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 10 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 28. TÝDNU (9.7.2012 15.7.2012) CHOROBY Plíseň révy V letošním roce došlo k velmi časnému splnění podmínek zralosti oospor (SET

Více

Rezistence fytopatogenních hub

Rezistence fytopatogenních hub Rezistence fytopatogenních hub Snížená účinnost fungicidu na populaci houby v důsledku jeho použití (Dědičné přizpůsobeni patogenu fungicidu, které vede ke snížení citlivosti) Problém všech specificky

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 32 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 32 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 37 39 40 35 37 38 37 39 41 35 36 38 35 37 38 Týdenní předpověď Zdroj: www.foreca.cz,

Více

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN CENÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN 2013 NEPŘEHLÉDNĚTĚ! - CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH - Z UVEDENÝCH CEN SE ODEČÍTA INDIVIDUÁLNÍ ZÁKAZNICKÁ SLEVA - více informací získáte v prodejnách BS vinařských potřeb

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 27 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 27 Období: Nově povolené přípravky k ochraně révy Cassiopee 79 WG ((folpet 250 g/kg, fosetyl-al 500 g/kg, iprovalikarb (40 g/kg, formulace WG) Kombinovaný fungicidní přípravek, iprovalikarb patří do skupiny amidů

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 15 Týden: 33 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 15 Týden: 33 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 27 25 25 24 23 24 26 25 25 24 22 23 24 23 24 Týdenní předpověď Zdroj: www.foreca.cz,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 32 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 14 Týden: 32 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (Zdroj: www.yr.no) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 23 C 22 C 25 C 23 C 22 C 24 C 23 C 22 C 25 C 22 C 21 C 25 C 23 C

Více

Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016

Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016 Ceník přípravků na ochranu rostlin 2016 Pro individuální postřikové poradenství kontaktujte: Erik Jaborník, jabornik@vinarskepotreby.cz, +420 728 928 797 Klára Halouzková, halouzkova@vinarskepotreby.cz,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 8 Týden: 27 Období: 29.6.2015 5.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 8 Týden: 27 Období: 29.6.2015 5.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 23C 27 C 28 C 22 C 25 C 26 C 23 C 26 C 27 C 22 C 25 C 27 C 21 C 26 C 26 C Týdenní předpověď

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 6 2012

SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 6 2012 SITUAČNÍ ZPRÁVA Č. 6 2012 pro vinařskou oblast Morava OCHRANA RÉVY VINNÉ VE 24. TÝDNU (11.6.2012 17.6.2012) CHOROBY Plíseň révy Teplotní suma pro zralost oospor (SET 8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 27 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 27 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 20 C 23 C 23 C 19 C 20 C 22 C 20 C 22 C 23 C 19 C 21 C 22 C 19 C 20 C 23 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 28 Období: 6.7.2015 12.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 9 Týden: 28 Období: 6.7.2015 12.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 31 C 29 C 24 C 29 C 26 C 24 C 31 C 28 C 24 C 30 C 28 C 24 C 30 C 24 C 23 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 6 Týden: 25 Období: 15.6.2015 21.6.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 6 Týden: 25 Období: 15.6.2015 21.6.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské-Hradiště Znojmo 3-denní předpověď PO ÚT ST 21 C 20 C 18 C 20 C 18 C 17 C 21 C 19 C 18 C 20 C 18 C 18 C 20 C 18 C 18 C pondělí

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 16 Týden: 34 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 16 Týden: 34 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 24 21 26 21 21 26 24 20 26 20 20 25 21 22 26 Týdenní předpověď pro ČR Zdroj: www.foreca.cz,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 17 Týden: 35 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 17 Týden: 35 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 21 20 23 20 20 22 22 21 23 19 20 21 19 18 22 Týdenní předpověď pro ČR Předpověď

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT

3-denní předpověď ÚT ST ČT 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 16 19 22 Brno 16 18 22 Hodonín 16 19 22 Vyškov 16 18 21 Znojmo 15 19 22 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (Zdroj: www.yr.no) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 23 C 24 C 23 C 22 C 23 C 22 C 23 C 24 C 24 C 23 C 25 C 22 C 22 C

Více

Cena bez DPH: 30,87 Kč Cena s DPH: 37,36 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 30,87 Kč Cena s DPH: 37,36 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 10 Týden: 29 Období: 13.7.2015 19.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 10 Týden: 29 Období: 13.7.2015 19.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 22 C 25 C 30 C 21 C 22 C 28 C 21 C 24 C 29 C 20 C 23 C 28 C 22 C 23 C 28 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 15 Týden: 33 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 15 Týden: 33 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty - zdroj: meteopress.cz) ÚT ST ČT Břeclav 25 C 25 C 24 C Brno 25 C 21 C 24 C Hodonín 25 C 26 C 24 C Znojmo 25 C 21 C 23 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 30 Období: 20.7.2015 26.7.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 11 Týden: 30 Období: 20.7.2015 26.7.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 31 C 34 C 31 C 29 C 32 C 29 C 31 C 33 C 34 C 30 C 33 C 34 C 29 C 32 C 27 C Týdenní

Více

8 PŘÍLOHY. Tabulka č. 11 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce Zdroj: Dávka na 1 ha

8 PŘÍLOHY. Tabulka č. 11 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce Zdroj:  Dávka na 1 ha 8 PŘÍLOHY Tabulka č. 11 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce 2008 Přípravek Zdroj: www.srs.cz Účinná látka Dávka na 1 ha Ochranná lhůta (dny) ACTARA 25 WG thiamethoxam 70-80 g 7 AGRION

Více

1. Aktuální situace Doporučení Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Povolené přípravky na ochranu révy vinné

1. Aktuální situace Doporučení Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Povolené přípravky na ochranu révy vinné 1. Aktuální situace Doporučení Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Povolené přípravky na ochranu révy vinné Skupina Riziko rezistence Aktuální seznam povolených přípravků proti plísni a padlí révy Choroba Použitelný

Více

Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace. V tomto období, podle lokalit a odrůd, probíhají nebo nastanou fáze BBCH.

Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace. V tomto období, podle lokalit a odrůd, probíhají nebo nastanou fáze BBCH. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie 1.2. Fenofáze révy 57 květenství je zcela vyvinuté, jednotlivé kvítky odstávají 60 první květní čepičky

Více

1. Aktuální situace Meteorologie. 3-denní předpověď. Břeclav 22 C. Brno. Hodonín Uherské Hradiště. 28 C Znojmo 20 C 22 C 19 C

1. Aktuální situace Meteorologie.  3-denní předpověď. Břeclav 22 C. Brno. Hodonín Uherské Hradiště. 28 C Znojmo 20 C 22 C 19 C Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů v révě vinné Jižní Morava Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 3denní

Více

Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování. Martin Bagar Biocont Laboratory

Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování. Martin Bagar Biocont Laboratory Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování Martin Bagar Pomocné prostředky pro ochranu před houbovými chorobami: VitiSan padlí a strupovitost Myco-Sin spála růžokvětých, moniliózy,

Více

Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča pre IP (CZ 2015)

Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča pre IP (CZ 2015) P M B BH Fungicídne prípravky proti peronospóre viniča pre IP (CZ 2015) Názov prípravku Dávka/ha, resp.% Účinná látka Meďnaté prípravky so štandardným účinkom proti p e r o n o s p ó r e Š Cuproxat SC

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie. 3-denní předpověď ÚT ST ČT

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie.   3-denní předpověď ÚT ST ČT Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz Břeclav Brno 3-denní předpověď ÚT ST ČT 24 C 29 C 33 C 21 C 25 C 29 C Hodonín 23 C

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz Aktuální situace Aktuální situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno 24 C 24 C 28 C 22 C 22 C 26 C Hodonín 23 C

Více

Houbové choroby révy. výskyt ovlivňuje. Počasí. Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření

Houbové choroby révy. výskyt ovlivňuje. Počasí. Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření Houbové choroby révy výskyt ovlivňuje Počasí Dešťové srážky/ovlhčení Vlhkost vzdušná Teplota Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření 1 Průběh počasí 2010 2011-2012

Více

Přípravek na ochranu rostlin PERGADO F

Přípravek na ochranu rostlin PERGADO F Přípravek na ochranu rostlin PERGADO F Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně révy proti houbovým chorobám. Účinná látka: 50 g/kg mandipropamid (5 %)

Více

RÉVA VINNÁ - ABIOTICKÉ PORUCHY CHOROBY A ŠKŮDCI

RÉVA VINNÁ - ABIOTICKÉ PORUCHY CHOROBY A ŠKŮDCI RÉVA VINNÁ - ABIOTICKÉ PORUCHY CHOROBY A ŠKŮDCI Verze: 08/A Jaroslav Rod MRAZOVÁ POŠKOZENÍ zdravé a zmrzlé pupeny prasknutí kmínku zmrznutí výhonů SLUNEČNI ÚŽEH SPRCHÁVÁNÍ (HRÁŠKOVATĚNÍ) Příčina: nedostatečné

Více

1. Aktuální situace Meteorologie předpověď na 14 dní Brno.

1. Aktuální situace Meteorologie předpověď na 14 dní Brno. Obsah 1. Aktuální situace... 1 1.1. Meteorologie předpověď na 14 dní Brno... 1 1.2. Fenofáze révy... 2 1.3. Vhodnost podmínek pro rozvoj sledovaných chorob a škůdců v aktuálním týdnu... 2 Předpokládaná

Více

Směrnice integrované produkce hroznů

Směrnice integrované produkce hroznů SVAZ INTEGROVANÉ A EKOLOGICKÉ PRODUKCE HROZNŮ A VÍNA O.S. - EKOVÍN Směrnice integrované produkce hroznů 2010 Realizováno za podpory: OBSAH 1. DEFINICE A CÍLE INTEGROVANÉ PRODUKCE... 4 2. TECHNICKÁ ČÁST...

Více

Toxicita přípravků vůči dravému roztoči Typhlodoromus pyri

Toxicita přípravků vůči dravému roztoči Typhlodoromus pyri Toxicita přípravků vůči dravému roztoči Typhlodoromus pyri * použitelné bez omezení (*) použitelné s omezením až od 2. roku od introdukce dravého roztoče, maximálně 2x za vegetaci! vysoce toxický? doposud

Více

1. Aktuální situace Meteorologie. 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 27 C 27 C 24 C. Brno

1. Aktuální situace Meteorologie.  3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 27 C 27 C 24 C. Brno 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno 27 C 27 C 24 C 25 C 24 C 22 C Hodonín 26 C 24 C 23 C Uherské Hradiště 26 C 24 C 23 C Znojmo http://www.yr.no

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 16 Týden: 34 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 16 Týden: 34 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď (max. teploty - zdroj: meteopress.cz) ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Znojmo 23 C 24 C 21 C 23 C 22 C 19 C 23 C 24 C 21 C 23 C 23 C 21 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 6 Týden: 24 Období:

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 6 Týden: 24 Období: 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 30 C 30 C 25 C 28 C 30 C 25 C 30 C 31 C 26 C 29 C 32 C 23 C 28 C 28 C 25 C Týdenní

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 31 Období: 27.7.2015 2.8.2015

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 12 Týden: 31 Období: 27.7.2015 2.8.2015 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Břeclav Brno Hodonín Uherské Hradiště Znojmo 3-denní předpověď ÚT ST ČT 26 C 18 C 20 C 24 C 16 C 20 C 25 C 17 C 19 C 24 C 17 C 19 C 24 C 16 C 20 C Týdenní

Více

1. Aktuální situace. Další důležité informace Meteorologie. 3-denní předpověď ÚT ST ČT. Břeclav 24 C 22 C 23 C.

1. Aktuální situace. Další důležité informace Meteorologie.  3-denní předpověď ÚT ST ČT. Břeclav 24 C 22 C 23 C. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 1 Břeclav Brno 3-denní předpověď ÚT ST ČT 24 C 22 C 23 C 23 C 22 C 22 C Hodonín 23

Více

Problematika rezistence oomycet a houbových patogenů révy k fungicidům a antirezistentní strategie Petr Ackermann, Ekovín, o. s.

Problematika rezistence oomycet a houbových patogenů révy k fungicidům a antirezistentní strategie Petr Ackermann, Ekovín, o. s. Problematika rezistence oomycet a houbových patogenů révy k fungicidům a antirezistentní strategie Petr Ackermann, Ekovín, o. s. Brno Rezistence fytopatogenních oomycet a hub je aktuální od zavedení specificky,

Více

Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008

Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008 Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008 zelená = bez omezení žlutá = použití s podmínkou ervená = zakázané p ípravky 1. Fungicidy a insekticidy skupina inná látka

Více

Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis:

Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis: Platnost od: Vypracoval: Datum a podpis: Schválil: Datum a podpis: 18.3.2016 Vojtěch Salajka 18.3.2016 Ing.Jan Kořenek 18.3.2016 1 Doplňující, ale důležité informace! - dodáváme veškeré přípravky uvedené

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 5 Týden: 23 Období: 2.6.2014 8.6.2014

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 5 Týden: 23 Období: 2.6.2014 8.6.2014 1. Obecné informace a) Meteorologická situace Týdenní předpověď pro ČR PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO Červená křivka znázorňuje průměrné nejvyšší denní teploty ve C. Modrá křivka znázorňuje průměrné nejnižší

Více

Nově povolené přípravky k ochraně révy

Nově povolené přípravky k ochraně révy 1 Insekticidy Lepinox Plus Biopreparát na bázi bakterie Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (kmen EG 2348). Nahrazuje biologický přípravek Biobit XL, u nějž byla ukončena registrace, použití přípravku

Více

1. Aktuální situace Meteorologie.

1. Aktuální situace Meteorologie. Obsah 1. Aktuální situace... 1 1.1. Meteorologie... 1 1.2. Fenofáze révy... 2 1.3. Vhodnost podmínek pro rozvoj sledovaných chorob a škůdců v aktuálním týdnu... 2 1.4. Aktuální výskyt sledovaných organizmů...

Více

79 konec uzavírání hroznů 81

79 konec uzavírání hroznů 81 1. Aktuální situace 1.1 Meteorologie 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 22 C 20 C 20 C Brno 20 C 18 C 18 C Hodonín 18 C 16 C 16 C Uherské Hradiště 21 C 20 C 20 C Znojmo 21 C 19 C 19 C http://www.yr.no

Více

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie 24 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 22 C 25 C 22 C Brno 21 C 24 C 20 C Hodonín 20 C 22 C 18 C Uherské Hradiště 24 C 26 C 19 C Znojmo 20 C 26 C 21 C http://www.yr.no

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie. 3-denní předpověď ÚT ST ČT

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie.  3-denní předpověď ÚT ST ČT Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz Břeclav Brno 3-denní předpověď ÚT ST ČT 24 C 27 C 32 C 22 C 24 C 29 C Hodonín 24 C

Více

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy

1. Aktuální situace Meteorologie Fenofáze révy 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie 24 3-denní předpověď Lokalita ÚT ST ČT Břeclav 22 C 25 C 22 C Brno 21 C 24 C 20 C Hodonín 20 C 22 C 18 C Uherské Hradiště 24 C 26 C 19 C Znojmo 20 C 26 C 21 C http://www.yr.no

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie.

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno 23 C 23 C 29 C 21 C 20 C 27 C Hodonín 23 C

Více

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie.

1. Aktuální situace. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace Meteorologie. Aktuální situace Doporučení Přípravky Další důležité informace 1. Aktuální situace 1.1. Meteorologie www.meteoblue.cz 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 23 C 24 C 26 C Brno 21 C 23 C 24 C Hodonín 23 C

Více