V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat."

Transkript

1 Státní dchod za souasných legislativních podmínek Vzorová semestrální práce s metodickými pokyny pro úely pedmtu KIV/MAF

2 Tento dokument byl vypracován v rámci projektu financovaného z fondu rozvoje vysokých škol. Slouží jako uební materiál, který ukázkov demonstruje postup a maximální rozsah, jaký by mla mít semestrální práce pedmtu MRF. Vzhledem k tomu, že spektrum možností zadání semestrálních prací v rámci tohoto pedmtu je znan široké, student by si ml zejména povšimnout formy strukturování dokumentu, uvádných popis dat, metodiky mení. Student by si ml uvdomit dležitost uvádní tchto postup na výsledek. V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat

3 Obsah OBSAH... 2 ZADÁNÍ... 3 STÁTNÍ DCHOD ZA SOUASNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODMÍNEK... 3 DCHODOVÉ POJIŠTNÍ... 4 NÁKLADY... 5 VÝNOSY... 7 ÚROKOVÁ MÍRA MODELOVÁNÍ BUDOUCÍCH HODNOT MODEL ZAMSTNANCE VÝPOET PRMRNÝ PRACOVNÍK STEDOŠKOLÁK VYSOKOŠKOLÁK POROVNÁNÍ OSOBA SAMOSTATN VÝDLEN INNÁ POPIS OSV INDEX REÁLNÉ MZDY A INFLACE MODEL OSV SROVNÁNÍ VÝNOSNOSTI DCHODU PRACOVNÍKA A OSV ZISK PI STEJNÉM POJISTNÉM CITLIVOSTNÍ ANALÝZA POET ODPRACOVANÝCH LET VYŠŠÍ VK DOŽITÍ POHLAVÍ ZÁVR PÍLOHY PÍLOHA A DCHODOVÝ VK POUŽITÉ ZDROJE PILOŽENÉ SOUBORY

4 Zadání Státní dchod za souasných legislativních podmínek Oce te Vaše povinn vložené prostedky na státní dchodové pojištní a následn erpaný státní dchod. Výpoet realizujte pro prmrného pracovníka národního hospodáství a pro stedoškoláka a vysokoškoláka zvláš. Respektujte vliv platby pracovníka a jeho zamstnavatele. Ve zkouškové práci rozlište postavení osoby mající píjmy pouze ze závislé práce a osoby samostatn výdlen inné. Uvete i algoritmus výpotu státní penze. Ve zkouškové práci respektujte vliv indexu rstu mezd a inflaci menou CPI. Zdroje informací: Zákon. 589/1992 Sb. v platném znní o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Zákon. 155/1995 Sb. v platném znní o dchodovém pojištní. Naízení vlády. 438/2002 Sb. o zvýšení dchod v roce 2003 Naízení vlády. 439/2002 Sb., kterým se stanoví pro úely dchodového pojištní výše všeobecného vymovacího základu. Vyhláška MPSV 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o dchodovém pojištní a další. Další informace a na stránkách eské správy sociálního zabezpeení. Souasn též

5 Základem pro vytvoení semestrální práce je zorientovat se v tom, jak píslušný zkoumaný systém funguje, tady konkrétn jak funguje dchodové pojištní. Kdo jsou jeho úastníci, zda je úast povinná i dobrovolná, jakou ástku musejí platit, jakou ástku získají atd. Dležité je si uvdomit a správn definovat, co jsou v systému náklady a co jsou výnosy, budeme je v prbhu práce porovnávat. Práce byla vytvoena na základ legislativy ve stavu a platné do Dchodové pojištní Princip státního dchodového pojištní je takový, že poplatník platí státu píspvky ve form pojistného a po dosažení potebného vku pro piznání dchodu jsou mu státem doživotn vypláceny msíní dávky. Charakteristickým rysem dchodového pojištní je povinná úast pi splnní zákonem stanovených podmínek. Souasný státní penzijní systém je založen na prbžném financování, tj. dnešní plátci dchodového pojištní financují vyplácené dchody dnešním penzistm (nevytváejí se kapitálové fondy). Píjmy dchodového pojištní a výdaje na dchody jsou souástí píjm a výdaj státního rozpotu a jsou vedeny na samostatném útu. V dchodovém pojištní se uplat uje princip solidarity, a to pedevším pojištnc s vyššími píjmy s pojištnci s nižšími píjmy. Tento princip se v praxi projevuje pedevším pi stanovení výše dchodu, nebo od urité výše se základ pro výpoet dchodu redukuje, tj. nezohled uje se pln. Dalším typem solidarity je solidarita tch, kteí zemou díve (tedy pobírají dchod kratší dobu než je stední vk dožití) k tm, kteí se dožijí vku vyššího (tedy pobírají dchod dobu delší). Pro eský systém dchodového pojištní je charakteristický též široký okruh náhradních dob pojištní, tj. dob, za které pojištnec neplatí pojistné na dchodové pojištní, a pesto se mu tyto doby zapoítávají pro úely dchodového pojištní, i když ne v plném rozsahu. Dchodové pojištní je upraveno zákonem. 155/1995 Sb., o dchodovém pojištní. Na zákon o dchodovém pojištní navazují provádcí pedpisy, které stanovují hodnoty všeobecného vymovacího základu, pepoítacího koeficientu a redukní hranice výpotového základu. Pojistné na dchodové pojištní je upraveno zákonem. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti. Popis dchodového pojištní je erpán z literatury Pib Jan, Kdy do dchodu a za kolik, Grada Publishing a.s., Praha

6 Náklady Nákladem úastníka je pojistné, které musí odvádt státu. Všechny informace o pojistném potebné do semestrální práce se nacházejí v zákon.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, v platném znní. Nkdy mohou být zákony na první pohled ne moc srozumitelné, je tedy možné použít pi popisu i jiné zdroje pozor ovšem na jejich aktuálnost a serióznost. Na druhou stranu výhoda zákon je ta, že jsou pesn dané a proto s nimi mže být srozumitelnjší práce. Definujeme si všechny potebné informace pro výpoet náklad pro úastníka. Píspvky pojištnce Nákladem státního dchodového pojištní z pohledu pojištnce je dchodové pojistné, které odvádí státu. Toto pojistné platí poplatník státu v rámci pojistného na sociální zabezpeení (dále jen pojistné na sociální zabezpeení) spolen s nemocenským pojištním a píspvkem na státní politiku zamstnanosti. Pi popisu dchodového pojistného je erpáno ze zákona: Zákon.589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, v platném znní. Poplatníci pojistného Poplatníky pojistného jsou zamstnanci, jejich zamstnavatelé (organizace a malé organizace), osoby samostatn výdlen inné (dále jen OSV) a osoby dobrovoln úastné dchodového pojištní. Výše pojistného na dchodové pojištní je stanovena zákonem, a to procentní sazbou z vymovacího základu zjištného za rozhodné období (dále viz 3 píslušného zákona). Sazby pojistného (viz 7) Sazby pojistného z vymovacího základu iní: u organizace a malé organizace 21,5 % na dchodové pojištní u zamstnanc 6,5 % na dchodové pojištní u osob samostatn výdlen inných 28 % na dchodové pojištní u osob dobrovoln úastných dchodového pojištní 28 % na dchodové pojištní Vymovací základ Vymovací základ (dále VZ) se uruje podle druhu poplatníka a je pro každého poplatníka pojistného na sociální zabezpeení individuální. Vymovacím základem zamstnance je úhrn píjm zútovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s výkonem zamstnání, které zakládá úast na nemocenském pojištní s výjimkou nezapoitatelných píjm (odstupné, odchodné, náhrady výdaj poskytované zamstnancm v souvislosti s výkonem zamstnání, náhrady škody, odmny o vynálezech a zlepšovacích návrzích, naturální požitky s výjimkou naturální mzdy, náhrada mzdy pi výkonu služby v ozbrojených silách, stipendia žák SŠ a VŠ, služné poskytované obanm vykonávající civilní službu) a píjmy zútované mu v souvislosti se zamstnáním, které zakládá úast na nemocenském pojištní. (viz 5 (1) a) - 5 -

7 Vymovacím základem organizace a malé organizace je ástka odpovídající úhrnu vymovacích základ jejích zamstnanc. (viz 5 (1)b) Vymovacím základem OSV pro pojistné na sociální zabezpeení je ástka, kterou si urí sama OSV, ne však mén než 35 % píjmu ze samostatné výdlené innosti ped rokem 2004, 40 % píjmu ze samostatné výdlené innosti v roce 2004, 45 % píjmu ze samostatné výdlené innosti v roce 2005 a od roku % píjmu ze samostatné výdlené innosti, a to po odpotu výdaj vynaložených na dosažení, zajištní a udržení píjmu. Samostatn výdlená innost se pro úely pojistného na sociální zabezpeení dlí na hlavní a vedlejší. Každá samostatn výdlená innost se považuje za hlavní, pokud není dokázáno, že je vedlejší. (viz 5a) Vymovací základ pro osoby samostatn výdlené je omezen dolní i horní hranicí. Maximální roní VZ nebyl od roku 1992 zmnn a iní dosud K ron. Minimální roní VZ je roven dvanáctinásobku minimálního msíního VZ. Ten iní nejmén 40 % v roce 2004, 45 % v roce 2005 a 50 % od roku 2006 z ástky, která se stanoví jako souin poloviny všeobecného vymovacího základu za kalendání rok, který o dva roky pedchází kalendánímu roku, pro který se msíní VZ stanoví, a pepoítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vymovacího základu. Vymovacím základem osoby dobrovoln úastné dchodového pojištní je ástka, kterou si urí, nejmén však msín ástka, do níž se zapoítává pln ást osobního vymovacího základu pro stanovení výpotového základu pro vymení dchodu z dchodového pojištní, platná k 1. lednu kalendáního roku, ve kterém se pojistné na dchodové pojištní platí. Podle této definice zákona o pojistném je minimálním VZ osoby dobrovoln úastné dchodového pojištní hodnota nižší redukní ástky. (viz 5b) Rozhodné období Rozhodné období pro zamstnance, organizace, malé organizace a osoby dobrovoln úastné dchodového pojištní je kalendání msíc. Rozhodné období pro osoby samostatn výdlen inné je kalendání rok, OSV platí pojistné formou msíních záloh a roního zútování. Pojistné zamstnanc odvádí jejich zamstnavatel Okresní správ sociálního zabezpeení (OSSZ), výši pojistného odete zamstnanci z píjm, které mu zútoval. (viz 6) - 6 -

8 Výnosy Výnosem v tomto systému je dchod, který vyplácí stát úastníkovi pojištní. Opt jsou všechny potebné informace dané zákonem, v tomto pípad je to Zákon. 155/1995 Sb. v platném znní o dchodovém pojištní. Na urení výnos máme tedy danou metodiku. Další otázkou je dostupnost dat potebných k urení tchto výnos. Jak jsou dostupná data? Máme je k dispozici, i když modelujeme do budoucna nebo budeme muset tyto hodnoty modelovat? Výnosem je dchod, který je vyplácen úastníkovi státem. Dávky jsou doživotn vypláceny státem ve form dchodu. Píjemcem dchodu je oprávnný nebo jeho zákonný zástupce anebo zvláštní píjemce. Dchody se vyplácejí msín a v hotovosti. Z dchodového pojištní se poskytují tyto dchody: starobní, plný invalidní, ástený invalidní, vdovský, vdovecký a sirotí. Vyplácené dchody mohou podléhat dani z píjmu, pokud jejich hodnota pesáhne ástku danou zákonem o daních z píjm ( 4, odst. 1), písm. h., zák. 586/1992 Sb. o daních z píjm). V eské republice je zaveden tzv. prbžný státní dchodový systém. To znamená, že souasní plátci sociálního pojištní hradí dchody souasným píjemcm penzí. Dchodový vk Pojištnec má nárok na starobní dchod, jestliže získal potebnou dobu pojištní, tj. nejmén 25 let a dosáhl dchodového vku, nebo získal dobu pojištní nejmén 15 let a dosáhl vku alespo 65 let. Výše dchodového vku je rozlišena podle pohlaví a u žen navíc podle potu dtí. Dchodový vk byl úpravou zákona o dchodovém pojištní pozmnn a pvodní hodnoty jsou postupn navyšovány. Pro pehlednost je dchodový vk zobrazen v následujícím grafu v závislosti na roku narození (Graf 1) dchodový vk rok narození muž žena bezdtná žena 1 dít žena 2 dti žena 3-4 dti žena 5 a více dtí Graf 1: Vývoj dchodového vku podle roku narození, pohlaví a u žen podle potu dtí Tabulka, která obsahuje výši dchodového vku pro všechny roky narození u muž i u žen, u žen navíc s ohledem na poet narozených dtí, je uvedena v píloze A. Použitou literaturou pro dávky dchodového pojištní je Zákon.155/1995 o dchodovém pojištní, v platném znní. Nárok na starobní dchod ped dosažením - 7 -

9 dchodového vku má pojištnec, kterému chybí do dosažení dchodového vku nejvýše ti roky. Algoritmus výpotu starobního dchodu a) Výše starobního dchodu se skládá ze základní výmry a procentní výmry, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru. b) Základní výmra je stanovena pevnou ástkou, je pro všechny dchody stejná a pi soubhu více dchod náleží jen jednou. c) Procentní výmra je pro každý dchod individuální a obecn se uruje stanovenou procentní sazbou z výpotového základu podle získané doby pojištní (ve stanoveném rozsahu vetn náhradních dob). Naízením vlády je stanovena nejnižší ástka procentní výmry starobního dchodu, maximální hranice stanovena není. Procentní výmra = doba pojištní procentní sazba výpotový základ d) Doba pojištní je souet doby úasti na pojištní a náhradní doby. Doba úasti pojištní je doba, kdy bylo za pojištnce v eské republice zaplaceno pojistné a to nejdíve ode dne zaplacení pojistného. Náhradní doba pojištní je doba, která je zahrnována do celkové doby pojištní, ale za kterou dchodové pojištní neplatíme. Náhradní doby se zapoítávají do doby pojištní pouze v rozsahu 80%, s výjimkou vyjmenovaných náhradních dob, které se zapoítávají v plném rozsahu. V omezeném rozsahu se zapoítávají napíklad tyto náhradní doby pojištní: doba studia na stední a vysoké škole v rozsahu maximáln 6 let po dosažení vku 18 let, doba nezamstnanosti v délce maximáln 3 let nebo doba výkonu civilní služby. V plném rozsahu se zapoítávají napíklad tyto náhradní doby pojištní: doba pée o dít ve vku do 4 let nebo doba osobní pée o bezmocnou osobu starší 80 let. Všechny vymezené náhradní doby jsou uvedeny v píloze B. Mimo to lze platit dobrovolné pojištní v pípad studia a nezamstnanosti. Dobrovolné pojištní lze zapoítat v maximální délce 10 let. Do doby pojištní se nezapoítávají dny mezi datem závreného vysvdení a datem nástupu do zamstnání, stejn jako dny mezi ukonením vojenské prezenní služby a nástupem do zamstnání. e) Procentní sazba se liší podle druhu dchodu, je odlišná pi odchodu do pedasného dchodu a také pro dobu pojištní získanou po vzniku nároku na dchod. U starobního dchodu je za každý celý rok pojištní získaný ped nárokem na starobní dchod výše procentní sazby 1,5%. f) Výpotový základ je individuální pro každého pojištnce. Výpotovým základem je osobní vymovací základ, pokud nepevyšuje redukní ástku R 1. Pevyšuje-li osobní vymovací základ redukní ástku R 1, stanoví se výpotový základ tak, že redukní ástka R 1 se poítá v plné výši, z ástky osobního vymovacího základu (OVZ) nad R 1 do R 2 se poítá 30 % a z ástky osobního vymovacího základu nad R 2 se poítá 10 %. Hodnoty redukních ástek stanovuje vláda svým naízením

10 Osobní vymovací základ Výpotový základ OVZ R 1 R 1 R 1 < OVZ R 2 R % z (OVZ -R 1) OVZ > R 2 R % z (R 2 - R 1) + 10% z (OVZ-R 2) g) Osobní vymovací základ (OVZ) je msíní prmr úhrnu roních vymovacích základ pojištnce za rozhodné období. Tento prmr se vypote jako souin koeficientu 30,4167 (tj. prmrný poet dní v kalendáním msíci) a prmrného denního píjmu. Osobní vymovací základ pojištnce se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. OVZ = PD. 30,4167 ) Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vymovacího základu je období 30 kalendáních rok bezprostedn ped rokem piznání dchodu, pokud se dále nestanoví jinak. Do rozhodného období se nezahrnují roky ped rokem Do rozhodného období se nezahrnuje kalendání rok, ve kterém pojištnec dosáhl 18 let vku a kalendání roky pedcházející. h) Prmrný denní píjem (PD) za celou dobu zamstnání je podíl úhrnu roních vymovacích základ za rozhodné období a potu kalendáních dn pipadající na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vylouené doby, snižuje se o n poet kalendáních dn pipadajících na rozhodné období. PD úhrn RVZ = KD VD RVZ je roní vymovací základ za kalendání rok spadající do rozhodného období, KD je poet kalendáních dn rozhodného období, VD je poet vylouených kalendáních dn v rozhodném období. Úhrn RVZ je souet roních vymovacích základ. i) Roní vymovací základ (RVZ) pojištnce se stanoví jako souin úhrnu vymovacích základ pojištnce za kalendání rok a koeficientu nárstu všeobecného vymovacího základu. Je to vlastn pepotený roní hrubý píjem. Roní vymovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. RVZ = úhrn VZ KN Úhrn VZ je úhrn vymovacích základ pojištnce a je to souet všech vymovacích základ v daném kalendáním roce. KN je koeficient nárstu všeobecného vymovacího základu platný pro píslušný kalendání rok. j) Vymovací základ (VZ) pojištnce je stejný vymovací základ jako vymovací základ pro stanovení dchodového pojistného podle zákona o sociálním zabezpeení. k) Koeficient nárstu VVZ (KN) je hodnota, kterou se pepoítává nominální roní píjem na souasnou hodnotu. Koeficient nárstu všeobecného vymovacího základu se stanoví jako podíl všeobecného vymovacího základu za kalendání rok, který o dva roky pedchází roku piznání dchodu, vynásobeného pepoítacím koeficientem, a všeobecného vymovacího základu za kalendání rok, za který se vypoítává roní vymovací základ. VVZ za kalendání rok, který o dva roky pedchází RPD PK KN = VVZ za kalendání rok, za který se vypoítává RVZ - 9 -

11 VVZ je všeobecný vymovací základ a PK je pepoítávací koeficient. RPD je rok piznání dchodu a rozumí se jím kalendání rok, do nhož spadá den, od nhož se piznává dchod. Tento koeficient nárstu se stanoví s pesností na tyi platná desetinná místa. Koeficient nárstu VVZ iní vždy nejmén hodnotu 1. Pro stanovení roního vymovacího základu za kalendání rok, který o jeden rok pedchází roku piznání dchodu, a za rok piznání dchodu iní koeficient nárstu všeobecného vymovacího základu vždy hodnotu 1. l) Všeobecný vymovací základ (VVZ) za kalendání rok stanoví vláda naízením do 30. záí následujícího kalendáního roku. Výše všeobecného vymovacího základu je stanovena ve výši prmrné msíní mzdy zjištné eským statistickým úadem (dále SÚ) za kalendání rok. Výše VVZ za kalendání rok nesmí být pitom nižší než výše VVZ za bezprostedn pedcházející kalendání rok. m) Pepoítací koeficient (PK) se stanoví jako podíl prmrné msíní mzdy (PMM) zjištné eským statistickým úadem za první pololetí kalendáního roku, který o jeden rok pedchází roku piznání dchodu, a prmrné msíní mzdy (PMM) zjištné eským statistickým úadem za první pololetí kalendáního roku, který o dva roky pedchází roku piznání dchodu. PMM za1.pololetí (x 1) PK(x) = PMM za 1.pololetí (x 2) Výši pepoítacího koeficientu za kalendání rok, který o dva roky pedchází roku piznání dchodu, stanoví vláda naízením do 30. záí kalendáního roku. Pepoítací koeficient iní vždy nejmén hodnotu 1, tento koeficient se stanoví s pesností na tyi platná desetinná místa. n) Vylouené doby jsou nap. doby: pobírání dávek nemocenského pojištní nahrazujících píjem z výdlené innosti nebo pobírání plného invalidního dchodu nebo starobního dchodu. Pehled všech vylouených dob je uveden v píloze B. V tomto pípad nejsou všechny údaje pro výpoet dostupné, jsou aktuální pro výpoet dchodu v aktuálním roce, pro budoucnost je budeme muset odhadnout. Nezapomínáme uvádt zdroje, použitou literaturu, ze které jsme text do naší semestrální práce pevzali, i ho pi píprav textu využívali. Tento algoritmus výpotu dávek dchodového pojištní byl pevzat z použité literatury Finanní web projektu ihned.cz a Hospodáských novin, a upraven s použitím literatury Pib Jan, Kdy do dchodu a za kolik, Grada Publishing a.s., Praha

12 Úroková míra Stanovíme si, jakým zpsobem oceníme vložené prostedky a erpaný dchod. Zvolíme si vhodné kritérium pro toto porovnání. Vodítkem nám mže být 2. pednáška pedmtu MAF, kde je uvedeno výnosové procento a objasnny pojmy souasné a budoucí hodnoty. Dále je erpáno z 1. pednášky pedmtu MAF týkající se úroení (pro placené pojistné) a diskontování (pro erpaný dchod). Pro urení úrokové míry z penz, které platíme státu a následných dchod, které od státu dostaneme, chápu pojistné jako investici v podob dlouhodobého spoení a dchody jsou výplaty pravidelných plateb z této investice. Spoení Spoení je uvažováno dlouhodobé polhtní. Úrokové období jsem zvolila kalendání rok, uložená ástka je tedy souet dchodových pojištných placených za všech 12 msíc v daném roce. Jednotlivé úložky jsou odlišné podle jednotlivých kalendáních let. Naspoenou ástku mohu vyjádit jako souet všech jednotlivých roních úložek, pesnji jejich koncových hodnot, tj. hodnot úložek s pipoítanými úroky. kde je S u i n S = n u i i= 1 n i ( 1+ µ ), naspoená ástka, úložka v roce i, uložená na konci úrokového období, poet let spoení, roní úroková sazba. Naspoená ástka je celková ástka, kterou bychom získali za n let, spoením ástek u i súrokovou mírou. Dchod Dchodem rozumíme pravidelné platby ve stejné výši, které obvykle nazýváme anuity (výplaty dchodu) a budu je oznaovat a. Anuity mají stejnou výši a jsou placeny pravideln. Úrokovým obdobím je kalendání rok a proto hodnota vypláceného dchodu, anuity je souet dvanácti msíních dchod. Dchody jsou bezprostední, tj. vypláceny jsou bezprostedn pro získání nároku na dchod a je to dchod polhtní, anuity jsou placeny na konci období. Poátení (souasná) hodnota dchodu je souet souasných hodnot všech v budoucnu realizovaných plateb dchodu. D = m kde je D je poátení hodnota dchodu, a pravidelná platba, m poet let vyplácení anuit, roní úroková sazba. a j= µ j,

13 Poátení hodnota dchod je souasná hodnota, budeme-li koncem úrokového období získávat jednotlivé platby a po m období pi úrokové sazb. Vyplácené hodnoty mají stejnou výši, proto je možné tento souet vypoítat jako souet konené geometrické ady (první len a 1 = a v a kvocient q = v), která udává poátení hodnotu dchodu. Porovnání D 1 (1 + = a µ ) µ m Pro výpoet úrokové míry, na kterou jsou naše vklady ve form pojistného ukládány, položím naspoenou ástku S rovno s poátení hodnotou dchodu D. n i= 1 u i (1 + µ ) 1 (1 µ ) = S = D = a µ n i + Pro kapitoly o spoení a dchodu jsem termíny a vzorce erpala z 1. a 2. pednášky pedmtu MAF a dále z literatury Radová Jarmila, Dvoák Petr, Finanní matematika pro každého 4. rozšíené vydání, Grada Publishing a.s., Praha 2003 a Cipra Tomáš, Praktický prvodce finanní a pojistnou matematikou, Express Modelování budoucích hodnot Pro poteby modelování dchodu v budoucnu je zapotebí modelovat nkteré koeficienty, jejichž hodnoty nejsou zatím známy. Pro každý koeficient, který potebuje odhadovat si nejdíve zajistíme co nejvíce dostupných dat z minulosti a souasnosti, abychom je mohli odhadnout co nejlépe. Nezapomeneme popsat, jaký model jsme pro odhadování budoucích hodnot použili a dvod pro jsme jej použili. Regrese je napíklad popsána v 2. pednášce pedmtu MRF (pípadn v jiných zdrojích nap. Cipra, T.: Ekonometrie, skripta MFF UK, Praha, 1984, Jií Reif: Metody matematické statistiky, ZU v Plzni 2004 nebo Analýza pro ekonomy, Compress.). Soubory s píslušnými výpoty tchto model také piložíme k výsledné práci. Pro výpoet výše msíní penze je nutné urit hodnoty, které stanovuje vláda každý rok prostednictvím svých naízení a které jsou stanoveny podle ekonomického vývoje v pedchozích letech. Tyto hodnoty jsou zveej ovány tak, aby bylo možné urit dchody, jejichž datum piznání spadá do aktuálního roku. Proto je nezbytné tyto hodnoty pro modelování budoucích penzí odhadnout na nkolik let dopedu. Pro tyto hodnoty jsem použila model regrese, nebo mám k dispozici relativn dostatené množství hodnot, ze kterých budu pi regresi vycházet. Redukní ástky Prostednictvím redukních ástek se snižuje hodnota osobního vymovacího základu tak, že do výše první redukní ástky se zapoítává celý OVZ, z hodnoty nad první redukní ástku se zapoítává 30 % OVZ a z hodnoty pevyšující druhou redukní ástku se zapoítává pouze 10 % OVZ. Následující graf ukazuje vývoj redukních ástek od roku 1996 do souasnosti. m

14 K výše redukních ástek K K K K K y = 1233x ,9 y = 400,55x ,1 0 K rok Graf 2: Vývoj redukních ástek Hodnoty obou redukních ástek jsou známy od roku 1996 a jsou stanovovány naízením vlády pro píslušný kalendání rok. Vývoj výše redukních ástek je tém lineární, proto jsem pro odhad budoucích hodnot obou redukních ástek použila lineární regresi. Budoucí hodnoty redukních ástek jsem odhadla pomocí píslušných rovnic lineární regrese. Všeobecný vymovací základ Všeobecný vymovací základ (VVZ) stanovuje vláda ve výši prmrné msíní mzdy zveejnné eským statistickým úadem (SÚ) výše VVZ [K] Graf 3: Vývoj hodnot všeobecného vymovacího základu V grafu jsou zobrazeny hodnoty VVZ od roku 1947 do roku Kivka vývoje VVZ má tvar lomené pímky, kdy do roku 1990 má tém lineární trend a od roku 1990 má také tém lineární trend, ale s jiným sklonem regresní pímky. Proto jsem pro odhad budoucích hodnot VVZ použila pouze novjší hodnoty z let 1990 až Tyto hodnoty jsem modelovala lineární regresí a pomocí rovnice regrese odhaduji budoucí hodnoty. Pepoítací koeficient rok Pepoítací koeficient je podíl prmrných msíních mezd za první pololetí kalendáního roku, který o jeden rok pedchází roku piznání dchodu a kalendáního roku, který o dva roky pedchází roku piznání dchodu. Hodnoty pepoítacího koeficientu jsou stanovovány od roku Protože jsou v daném roce stanovovány pro rok, který o dva roky pedchází aktuálnímu roku, hodnoty PK jsou známy od roku 1994 do roku Pepoítací koeficient musí vždy init hodnotu nejmén 1. V následujícím grafu je vývoj hodnoty PK znázornn

15 0,14 Vývoj pepoítacího koeficientu 0,12 pepoítací koeficient 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0, rok Graf 4: Vývoj hodnot pepoítacího koeficientu v letech Pro odhad budoucích hodnot pepoítacího koeficientu jsem si vytvoila model, který využívá toho, že jednou z podmínek pepoítacího koeficientu je, aby jeho hodnota inila vždy nejmén hodnotu 1, proto jsem použila odhad exponenciální regresí. První dv hodnoty PK jsou výrazn vyšší než v dalších letech, proto jsem pro regresi použila hodnoty až od roku Od hodnot PK jsem odeetla hodnotu 1 a pro tyto upravené hodnoty použila exponenciální regresi, budoucí odhadnuté hodnoty se limitn blíží k nule. Po zptném pitení hodnoty 1 se budoucí hodnoty pepoítacího koeficientu blíží hodnot 1. Mžeme navrhovat více model, pro modelování nkterého z koeficient. A pokud další modely pesahují rámec práce, mžeme alespo diskutovat jejich existenci. Další možností modelování budoucích hodnot PK by byl model, který vychází z definice výpotu PK, který íká, že PK je podíl prmrných msíních mezd. Výbr mezi nimi se by se provedl pomocí vhodného výbrové kritéria. Výbrovým kritériem by mohla být suma kvadratických odchylek od hodnot skutených. Model, pro který by tato suma byla minimální, bych vybrala jako model nejvhodnjší. VVZ a pepoítací koeficient slouží k výpotu koeficient nárstu. Tyto koeficienty nárstu pak slouží k pepoítávání hodnot jednotlivých VZ úastníka na souasnou hodnotu v dob piznání dchodu. Soubory s modelovanými hodnotami všech koeficient jsou na piloženém CD v adresái Modelování budoucích hodnot

16 Model zamstnance V popisu algoritmu výpotu dchodu jsme si mohli všimnout, že výpoet hodnoty dchodu je individuální každý úastník bude mít jiné hodnoty jednotlivých ástí, ze kterých se výpoet skládá. Bude tedy zapotebí si vytvoit modelového úastníka. Volíme tedy model zamstnance tak, abychom ho definovali jednoznan. Výpoet hodnoty pojistného odvádného státu, msíního starobního dchodu piznaného státem a výsledné srovnání výnosnosti provádím pro modelového pojištnce:» žena, vk 23 let» fyzická osoba, zamstnanec, píjmy pouze ze závislé innosti» hrubé mzdy odpovídají prmrným mzdám za rok 2006 rozdleným podle vku a vzdlání» odvádí sociální pojistné ve výši 8% ze svého hrubé mzdy» zamstnavatel odvádí sociální pojistné 26% výše hrubé mzdy» splnna doba pojištní 25 let» dosažení dchodového vku 63 let» nepobírá žádný jiný dchod (invalidní, sirotí, vdovský)» 42 odpracovaných let» náhradní doba 3 roky pro prmrného pracovníka a stedoškoláka; 9 let pro vysokoškoláka (doba nezamstnanosti 3 roky, studium na vysoké škole 6 let)» vylouená doba je 33,68 1 dní ron (prmrná doba dní nemoci za 1. pol. 2007)» všechny vymovací základy jsou známy» odchází do dchodu v den nároku na dchod, po piznání dchodu už nepracuje» nemá jiné píjmy než uvedené píjmy ze závislé innosti» doba dožití je rovna stední dob dožití Doba pobírání dchodu je odvozena podle stední doby dožití uvedené statistickým úadem pro rok Pro výpoet celkové budoucí hodnoty pojistného zaplaceného státu jsem použila data o hrubé msíní mzd uvedené v roce 2006 statistickým úadem 3. Statistický úad zveej uje tabulku s prmrnými hrubými mzdami rozdlenými podle vku a vzdlání. Výpoet je realizován pro prmrného pracovníka, stedoškoláka a vysokoškoláka. V pípad prmrného pracovníka jsem vzala prmrné hodnoty z celé populace, stedoškolák odpovídá kategorii stední vzdlání s maturitou a vysokoškolák je vzdlání vysokoškolské. U hodnot dat, která si do modelu pidáváme, uvedeme jejich zdroj, ze kterého erpáme, zde konkrétn jsou pro modelování úastníka použity data eského statistického úadu. 1 Zdrojem je SÚ ( 2 Zdrojem je SÚ ( 3 Zdrojem je SÚ (

17 Výpoet Samotné výpoty provádíme v tabulkovém procesoru (nap. Excelu) a do textu semestrální práce dáváme jenom výsledky. Všechny soubory týkající se výpotu pro prmrného pracovníka, stedoškoláka i vysokoškoláka jsou ve složce Porovnání podle vzdlání (mzdy) na piloženém CD. Prmrný pracovník Pojistné a dchod Prmrný pracovník platí pojistné od svých 22 let (3 roky je nezamstnaný) do 63 let. Náhradní doba (období nezamstnanosti) se zapoítává z 80% jako doba pojištní, tj. 2,4 let. Odpovídající hodnoty pojistného a dchodu jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pojistné Dchod!" # $%&'% ( )! ( *+$+ $$+ # %,$$+ %,$ % -$ ( Výnosnost Úrokovou míru vypoítám, položím-li celkové pojistné rovno celkovému dchodu. Pedpokládám roní úroení vklad. Úroková míra je tedy ešením následující rovnice. 1 (1 µ ) (1 + ) (1 + ) (1 + ) = µ Stedoškolák Pojistné a dchod µ! -.'/,. -$! Výnosnost "#$%$& ( ( "'#& Pojistné platí stejnou dobu jako prmrný pracovník, ale jeho prmrná hrubá mzda má jiný vývoj, oproti prmrnému pracovníkovi je vyšší. Na celkovém pojistném zaplatí stedoškolák více než prmrný pracovník. Opt jsou výsledné hodnoty uvedeny v následujících tabulkách. µ µ

18 Pojistné Dchod!" # $%&'% ( )! ( *+$+ $$+ # %,$$+ %,$ %0 -$ ( Výnosnost Rovnice pro výpoet úrokové míry stedoškoláka se liší ve výši roních pojistných a výši msíní anuity. µ 17 µ 42 µ 41 1 (1 + ) (1 + ) (1 + ) (1 + µ ) = µ Vysokoškolák Pojistné a dchod! Výnosnost "'#%& -.'/,. ( -$! ( "'(& Pojistné platí až od 28 let, kdy je zamstnán. Poítám se šesti lety studia vysoké školy a 3 roky nezamstnanosti. Oproti stedoškolákovi i prmrnému pracovníkovi má vyšší hrubou mzdu a tak i vyšší pojistné. Poet odpracovaných let je o 6 let menší, je to doba studia na vysoké škole. Náhradní doba studia je zapoítána v rozsahu 80% jako doba pojištní. Pojistné Dchod!" # $%&'% ( )! ( )#' *+$+ $$+ # %,$$+ %,$ % -$ (

19 Výnosnost Z vyšších hrubých plat vysokoškoláka jsou odvozeny vyšší pojistné a také vyšší msíní starobní dchod. Jinak má rovnice stejný tvar a z rovnice vypoítám míru výnosnosti pro vysokoškoláka. µ 17 µ 36 µ 35 1 (1 + ) (1 + ) (1 + ) (1 + µ ) = µ Porovnání! Výnosnost *"()'& -.'/,. ( -$ (! *"%& Vypotené výsledky mžeme dát do další jiné tabulky pro lepší vzájemné srovnání. Ze srovnání mžeme slovn okomentovat zjištná zajímavá fakta. Z uvedené tabulky celkového srovnání je vidt, že nejmenší pojistné zaplatí prmrný pracovník, dostane proto nejnižší msíní penzi a tedy i jeho celkový dchod je nejnižší. Naopak míra výnosnosti je v jeho pípad nejvyšší. Oproti tomu pojistné vysokoškoláka, které je z tchto uvedených nejvyšší, je úroeno nejnižší mírou výnosnosti. Z toho vyplývá, že ím jsou menší vklady ve form pojistného tím je míra výnosnosti vyšší. Zajímavá je i otázka, jaké procento odvedeného pojistného i piznané penze z ástky vysokoškoláka tvoí ástka prmrného pracovníka. Zatímco celkové pojistné prmrného pracovníka tvoí pouze 65% z ástky vysokoškoláka, jeho msíní penze je rovna 92% z piznané msíní penze vysokoškoláka. +,-. / '/,. ( ( ( ,) ( ( ( $ ( ( ( */3 #1 #1 4#1-18 -

20 Osoba samostatn výdlen inná Ve druhé ásti semestrální práce se objevuje další pojem, který je nutné vysvtlit a definovat údaje potebné pro výpoty. Údaje jsou opt v píslušném zákon. Popis OSV Pojištní jsou úastny OSV, které vykonávají samostatnou výdlenou innost na území eské republiky a spl ují dále stanovené podmínky. Za samostatnou výdlenou innost se považuje i samostatná výdlená innost provádná mimo území eské republiky, jestliže je vykonávána na základ právních pedpis eské republiky. Za OSV se považuje osoba, která vykonává samostatnou výdlenou innost, nebo spolupracuje pi výkonu samostatné výdlené innosti, pokud na ni lze rozdlovat dosažené píjmy a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištní a udržení. Osoba samostatn výdlen inná je v kalendáním roce úastna pojištní po dobu, po kterou vykonávala samostatnou výdlenou innost. Vymovací základ Od zamstnance se výpoet výše pojistného a dchodu OSV odlišuje rozdílnou výší vymovacího základu. OSV má volnost v tom, že si mže výši tohoto vymovacího základu zvolit. Je stanovena minimální i maximální hodnota vymovacího základu. Minimum vymovacího základu je od roku 2006 rovna 50 % píjmu ze samostatné výdlené innosti, a to po odpotu výdaj vynaložených na dosažení, zajištní a udržení píjmu. Vymovací základ mže init nejvýše K. Pokud OSV nevykonávala výdlenou innost celý rok, ale jen ást, upravuje se minimální a maximální vymovací základ podle potu msíc, ve kterých tuto innost vykonávala. Zálohy Osoba samostatn výdlen inná je povinna platit zálohy na pojistné za kalendání msíc, ve kterém vykonává samostatnou výdlenou innost. Za rozhodné období se stanoví rozdíl mezi vymovacím základem a sumou zaplacených záloh a stanoví se, zda se jedná o peplatek i doplatek na pojistném na dchodovém pojištní. Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendání msíce. Výše zálohy na pojistné se stanoví procentní sazbou 29,6 % (28 % na dchodové pojištní a 1,6 % na státní politiku zamstnanosti) z msíního vymovacího základu. Tento msíní vymovací základ se stanovuje podle píjmu z výdlené innosti z minulého roku, jde-li o první rok, kdy je osoba samostatn výdlen inná, stanovuje se msíní vymovací základ z všeobecného vymovacího základu pepoítaného pepoítacím koeficientem. Msíní vymovací základ Msíní vymovací základ OSV vykonávající hlavní samostatnou výdlenou innost iní od roku % ástky, která se stanoví jako souin poloviny všeobecného vymovacího základu za kalendání rok, který o dva roky pedchází kalendánímu roku, pro který se msíní vymovací základ stanoví, a pepoítacího koeficientu

21 Jestliže OSV vykonává samostatn výdlenou innou již druhý rok, msíní vymovací základ se stanoví z píjm pedchozího roku. Msíním vymovacím základem OSV pro placení záloh na pojistné je ástka, kterou si urí. Minimální výše msíního vymovacího základu je od roku 2006 nejmén 50 % z ástky rovnající se prmru, který z píjm pipadá na jeden kalendání msíc, v nmž aspo po ást tohoto msíce byla vykonávána samostatná výdlená innost. Maximální VZ je stanoven zákonem o pojistném na sociální zabezpeení. Výše msíního vymovacího základu je omezena horní hranicí K. Uruje horní hranici výše jejich vymovacího základu. Na rozdíl od minimálního vymovacího základu, který je stanoven za základ VVZ, je hodnota maximálního VZ stanovena pevnou ástkou. Je-li roní vymovací základ OSV vyšší než hodnota maximálního VZ, za VZ (pro výpoet pojistného i pro výpoet dchodu) se považuje tento maximální VZ. Maximální vymovací základ se týká osob samostatn výdlen inných, u zamstnanc se neuvažuje. Index reálné mzdy a inflace Vymovací základ prmrného pracovníka i osoby samostatn výdlen inné je ve zkouškové ásti upraven pomocí indexu rstu mezd a inflace poítané podle CPI. rok index reálné mzdy [%] , , , , , , , , ,8 Prmr 103,72 Pro výpoet vymovacího základu s vlivem rstu mezd a inflace jsou použity hodnoty indexu reálné mzdy z let Pro pedpov vývoje reálné mzdy jsem urila geometrický prmr z hodnot %. Geometrický prmr se na rozdíl od aritmetického prmru používá na koeficienty, nap. pro výpoet prmrného rstu, proto jsem zde zvolila práv geometrický prmr. Jednotlivé druhy prmr jsou uvedeny v 1. pednášce pedmtu MRF. Údaj o rstu prmrné reálné mzdy je stanoven jako rst podílu indexu prmrné nominální mzdy a indexu spotebitelských cen za shodné období. Jde tedy o údaj oištný o vliv inflace. Za 100% je brána hodnota ve stejném období minulého roku. Obecn inflace znamená všeobecný rst cenové hladiny v ase. Statistické vyjadování inflace vychází z mení istých cenových zmn pomocí index spotebitelských cen. Cenové indexy pomují úrove cen vybraného koše reprezentativních výrobk (potravináské a nepotravináské zboží) a služeb. Pro rok 2007 jsem stanovila vymovací základ bez úpravy o index rstu mezd a inflaci. Od aktuálního roku 2008 pedpovídám, že reálná mzda každý rok stoupne o 3,72 %

22 Model OSV Modelový pojištnec OSV:» žena, vk 23 let» OSV, píjmy pouze z podnikání a jiné samostatn výdlené innosti» jedná se o hlavní samostatnou výdlenou innost,» splnna doba pojištní 25 let» dosažení dchodového vku 63 let» nepobírá žádný jiný dchod (invalidní, sirotí, vdovský)» 41 odpracovaných let» náhradní doba 3 roky (doba nezamstnanosti s podporou 3 roky)» vylouená doba je 33,68 dní ron (prmrná doba dní nemoci za 1.pol 2007)» všechny vymovací základy jsou známy» odchází do dchodu v den nároku na dchod, po piznání dchodu už nepracuje» doba dožití je rovna stední dob dožití» odvádí pojistné na sociální zabezpeení ve výši 28 % vymovacího základu. Srovnání výnosnosti dchodu pracovníka a OSV Pi porovnávání výsledk si nejdíve uvdomíme, jakými zpsoby je možné jednotlivé subjekty porovnávat a která srovnání nám mohou dát zajímavé výsledky. Pro porovnání výnosnosti dchodu pracovníka a OSV jsem vytvoila dva pohledy. První porovnává výši pojistného a msíní penzi pi stejné výši jejich istého zisku. V druhém porovnání zjišuji výši istého zisku pracovníka a OSV pi stejné výši jejich odvádného pojistného. Pi výpotu konené ástky dchodu nezohled uji zdanní vyplacených dávek dchodového pojištní daní z píjm, jedná se totiž o zdanní nadprmrných plat, kterých je v populaci jen nepatrné procento. Soubory obsahující výpoty pro oba pohledy srovnání jsou v adresái Porovnání pracovník OSV na piloženém CD. Porovnání podle stejné výše istého roního zisku V prvním modelu vycházím z hrubé mzdy pracovníka. Budoucí hodnoty hrubých mezd jsou upraveny pomocí indexu rstu mezd tak, aby respektovaly mezironí reálný rst mezd a aby hodnoty vypotených dchod byli na úrovni kupní síly budoucích penzí. Roní hrubá mzda prmrného pracovníka je vypoítána jako dvanáctinásobek msíní hrubé mzdy. Pro získání výše istého zisku je nutné odeíst pojištní a da z píjm. Sociální pojištní je 8 % hrubé mzdy a zdravotní pojištní 4,5 %. Pro výpoet dan z píjm ze závislé innosti je použita píslušná sazba dan z píjm a zohlednna sleva na dani 7200,- K za pracovníka. Celkové dchodové pojistné pracovníka, tedy pojistné, které platí sám a které za nj platí zamstnavatel, je 28 % z výše vymovacího základu. istý zisk OSV bude mít stejnou výši jako výše roní isté mzdy prmrného pracovníka v daném roce. Z istého roní zisku OSV je vypoítán hospodáský výsledek (dále jen HV) ped zdanním s ohledem na výši da ové sazby a na slevu na dani stejnou jako u pracovníka. Zákon uruje výši vymovacího základu minimáln 50 % HV OSV

23 V porovnání uvažuji minimální pojištní, které je OSV ze zákona povinna platit. Sazba pojistného na dchodové pojištní je 28 % z toho vymovacího základu. 4 Pojistné, dchod a výnosnost OSV je tedy povinna platit nižší pojistné. A to více než o polovinu než je povinen platit prmrný pracovník spolen s jeho zamstnavatelem !, ) 8"'/,. -.'/,.,0.-/ ( ( #1 ( $'$ ) '$"(& )' %,$$+ %,$ %,$ %,$ -$ ( ( #1 ( *3 4#1 #1 ( Zisk pi stejném pojistném Pro toto srovnání budu pedpokládat, že osoba samostatn výdlen inná si bude platit své pojistné ze stejné výše vymovacího základu jako prmrný pracovník, aby dosáhla stejn vysokého dchodu. Otázkou porovnání je jejich istý zisk, který budou mít po odvedení pojistného a dan z píjm. Navíc hrubá mzda prmrného pracovníka bude rovna hospodáskému výsledku ped zaplacením pojistného a ped zdanním OSV. Otázkou srovnání je jejich istý zisk, který budou mít po odvedení dan a zaplacení pojistného. Hrubá mzda, pojistné, da i istý roní zisk prmrného pracovníka je shodný jako v pedchozím srovnáním. Hospodáský výsledek OSV ped zaplacením pojistného a zdanním je roven hrubé roní mzd prmrného pracovníka. Po odetení výše dchodového pojistného jsem získala hospodáský výsledek ped zdanním. Urila jsem da ový základ, vypoetla da a konený istý hospodáský výsledek osoby samostatn výdlen inné. Pojistné, dchod a výnosnost Celkové pojistné, piznaný dchod i míra výnosnosti je stejná jako v pedchozím srovnání u prmrného pracovníka. Platí-li prmrný pracovník i osoba samostatn výdlen inná stejné pojistné, projeví se tato skutenost na odlišném istém zisku. Chce-li tedy OSV pobírat stejný dchod jako bude mít prmrný pracovník, musí si platit vyšší pojistné na úkor svého istého zisku !, ) 8"'/,. -.'/,. ( ( #1 ( &/)$ ( ( #1 ( -$ ( ( #1 ( *3 4#1 4#1 1 )')# $ )#)"$)& *)$' 4 1 ('( )%% ))"$& *#$'' 4 Tj. neuvažuje se podstatný fakt, že OSV ást svých píjm po odetení náklad a po dani investuje do své výdlené innosti a nikoliv vše (až na nkteré výjimky) do spoteby (i dlouhodobé) jako zamstnanec

24 Citlivostní analýza Citlivostní analýzou se zabývá 11. pednáška pedmtu MAF. V citlivostní analýze si vyšetíme varianty, kdy se nám mohou reáln mnit vstupní data a budeme zjišovat, jaký vliv na výsledná data tyto zmny mají. V citlivostní analýze budu rozebírat následující možnosti odlišný poet odpracovaných let vyšší vk dožití rozdílnost pohlaví Poet odpracovaných let Jaký vliv na výslednou msíní penzi má poet odpracovaných let? Za každý odpracovaný rok se procentní výmra zvyšuje o 1,5% výpotového základu. Pokud bude menší poet odpracovaných let, projeví se to samozejm i na výši msíní penze., 1 Prmrný pracovník,1 51.-/ OSV,1 51.-/ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Vyšší vk dožití ím delší dobu bude pracovník žít, tím déle bude pobírat dchod a tak dosáhne vyšší výnosnosti svého pojistného. ím déle bude pracovník i osoba samostatn výdlen inná žít, tím bude pobírat celkov vyšší dchod a tím dosáhne vyšší výnosnosti. Pohlaví 2,! 1, /-,-./ / / 2. ( 4#1 ( #1 ( 4#1 ( #1 ( 4#1 ( #1 ( #1 ( #1 ( #1 ( #1 ( #1 ( #1 ( #1 ( #1 Pohlaví v tomto modelovém píkladu bude mít vliv pouze na jiný vk dožití, protože ten je erpán z úmrtnostních tabulek, kde ženy mají vyšší stední dobu dožití než muži. V pípad mezd jsou zde celkové prmrné mzdy nerozlišené podle pohlaví. Další možností by bylo zkoumat rozdíl hrubých mezd podle pohlaví, která by mla vliv na výši penze

25 Závr Podle dosažených modelovaných výsledk výnosnosti státního dchodového pojištní není tato forma spoení na penzi pro úastníky výhodná. Ve vtšin pípad je hodnota výnosnosti státního penzijního systému záporná. Vyšších výnosností dchodové pojištní dosahuje pi nižších ástkách pojistného. Tedy pro lidi s nižšími píjmy je výnosnost vyšší než u osob s píjmy vyššími. Jedná se o jednu ze solidarit, kdy lidé s vyššími píjmy doplácí na dchody lidem s píjmy nižšími. Z pohledu státu jde o zajištní alespo njaké úrovn pro všechny píjemce dchodu. Z pohledu výnosnosti na tom byl nejlépe prmrný pracovník, který ml nejnižší hrubou mzdu. Ve srovnání pracovníka a osoby samostatn výdlen inné na tom s výnosností byla lépe OSV (viz ale výše uvedenou poznámku o užití získaných píjm po odetu náklad a daní), která do systému dchodového pojištní je povinna odvádt nižší pojistné. Na druhou stranu prmrný pracovník, i když s nejvýhodnjší výnosností bude ve srovnání se stedoškolákem a vysokoškolákem pobírat nejnižší dchod. Stejn tak i OSV porovnaná s pracovníkem bude msín dostávat nižší penzi

26 Pílohy Píloha A dchodový vk rok narození muži ženy (podle potu vychovaných dtí) bezdtná 1 dít 2 dti 3-4 dti 5 a více dtí ped rokem po roce

27 Použité zdroje Zákon. 155/1995 Sb. v platném znní o dchodovém pojištní. Zákon. 589/1992 Sb. v platném znní o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Zákon. 586/1992 Sb. v platném znní o daních z píjm Naízení vlády. 438/2002 Sb. o zvýšení dchod v roce 2003 Naízení vlády. 439/2002 Sb., kterým se stanoví pro úely dchodového pojištní Naízení vlády. 337/2003 Sb. o zvýšení dchod v roce 2004 Naízení vlády. 338/2003 Sb., kterým se stanoví pro úely dchodového pojištní Radová Jarmila, Dvoák Petr, Finanní matematika pro každého 4. rozšíené vydání, Grada Publishing a.s., Praha 2003 Poradce.7, Zákon o dchodovém pojištní Pib Jan, Kdy do dchodu a za kolik, Grada Publishing a.s., Praha 2004 Cipra Tomáš, Praktický prvodce finanní finanní a pojistnou matematikou, Praha Ministerstvo práce a sociálních vcí - eský statistický úad - Okresní správa sociálního zabezpeení Portál veejné správy eské republiky

28 Piložené soubory Struktura soubor na piloženém CD Modelování budoucích hodnot o Index rstu mezd.xls o Pedpovdi koeficient.xls Porovnání podle vzdlání (mzdy) o prumerny pracovnik.xls o stredoskolak.xls o vysokoskolak.xls Porovnání pracovník OSV Zákony o Podle stejne vyse pojistného.xls o Podle stejneho cisteho zisku.xls Zdrojové soubory Semestrální práce.pdf Popis dležitých soubor Pedpovdi koeficient.xls obsahuje odhady redukních ástek, všeobecného vymovacího základu a pepoítacího koeficientu prumerny pracovnik.xls obsahuje hodnoty pojistného, ukázkový výpoet dchodu, úroení vklad pro modelového pojištnce prmrného pracovníka a také data získaná z modelování do budoucnosti potebné pro výpoet dchodu; jeden list také obsahuje výpoet dchodu s vlivem inflace po zkouškovou ást stredoskolak.xls hodnoty pro modelového pojištnce stedoškoláka vysokoskolak.xls hodnoty pro modelového pojištnce - vysokoškolák

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY

3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY Pedmt: Technologické projekty a manipulace 3. roník, bakaláský Technologické projekty 4. roník, magisterský 3] KAPACITNÍ PROPOET KOVÁRNY Kapacitním propotem kovárny zjistíme v závislosti na zadaném výrobním

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2010

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2010 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2010 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Záznam zkušební komise Jméno a píjmení Podpis Vyhodnocení provedl INSTRUKCE

Záznam zkušební komise Jméno a píjmení Podpis Vyhodnocení provedl INSTRUKCE VYSOKÉ UNÍ THNIKÉ V RN FKULT PONIKTLSKÁ Pijímací ízení 009 akaláský program: Systémové inženýrství a informatika Obor: Manažerská informatika Místo pro nalepení kódu Kód nalepí uchaze Záznam zkušební komise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách Název veejné zakázky Zajištní služeb personální agentury (vyhledání a

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

Technická hodnota věcí a zařízení

Technická hodnota věcí a zařízení Technická hodnota věcí a zařízení Při hodnocení technického stavu je vycházeno ze zkušenosti, že nejdokonalejší a nejlepší technický stav má bezvadný, továrně nový výrobek. Výsledkem hodnocení technického

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY 91/2005 Sb. - Úplné znní zákona. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v...stránka. 1 z 108 Roník 2005 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Úplné znní zákona.

Více

Znalecký posudek. 3567/2012

Znalecký posudek. 3567/2012 Znalecký posudek. 3567/2012 o cen obvyklé - bytové jednotky. 1201/4 v dom.p. 1199, 1200, 1201 a 1202 umíst ném na pozemku parc.. 1933, parc.. 1934, parc.. 1935 a parc.. 1936 v kat. úz. Kada, obec Kada,

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 2 Škola obnovy venkova, o.p.s. se sídlem v Libšicích VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Základní údaje Název Používaná zkratka : Škola obnovy venkova, o.p.s. : ŠOV Právní forma : Obecn prospšná spolenost Sídlo

Více

MELA BY BYT ODPOVED D

MELA BY BYT ODPOVED D 1. Vláda zvyšuje minimální mzdu. To teoreticky sníží v tržním prostedí zamstnanost a. vždy b. jen pokud je stanovena minimální mzda nad prmrnou mzdou c. jen pokud je stanovena minimální mzda vyšší než

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ REFUNDACE DPH ZE ZEMÍ EU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ REFUNDACE DPH ZE ZEMÍ EU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES REFUNDACE DPH ZE ZEMÍ EU VAT REFUND FROM EU COUNTRIES

Více

Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců

Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců Stanovení optimálních teplot výpalu vápenců z různých lokalit a jejich souvislostí s fyzikálními vlastnostmi vápenců Ing. Radovan Nečas, Ing. Dana Kubátová, Ph.D., Ing. Jiří Junek, Ing. Vladimír Těhník

Více

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení

1 Klientský portál WEB-UDS. 2 Technické ešení. 2.1 Popis systému co všechno WEB-UDS nabízí. 2.2 Definice uživatele a jeho pihlášení 1 Klientský portál WEB-UDS Plánovaný rozvoj systému UDS, který se oproti pvodnímu vnitropodnikovému systému i24reus vrací k využití standardní aplikaní úrovn, nyní zaazuje další stupe sdílení dat pes webové

Více

Důchody: systém starobního důchodu v ČR

Důchody: systém starobního důchodu v ČR ČESKO- ANGLICKÉ GYMNÁZIUM Důchody: systém starobního důchodu v ČR Seminární práce Interní konzultant: Mgr. Tomáš Veber, Th.D. Externí konzultant: Obor: Student: Filip Janda Ročník: 3. ročník/septima Školní

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Spoření. Budoucí hodnota anuity. Rozdělení spoření. Základní vztah pro spoření JEDEN UNIVERZÁLNÍ VZOREC

Spoření. Budoucí hodnota anuity. Rozdělení spoření. Základní vztah pro spoření JEDEN UNIVERZÁLNÍ VZOREC Spoření Budoucí hodnota anuity Rozdělení spoření a) Krátkodobé (spoříme jedno úrokovací období) b) Dlouhodobé (spoříme více úrokovacích období, ale pouze jednou za úrokovací období) c) Kombinace krátkodobého

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE A MÍSTNÍ AGENDY 21

METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE A MÍSTNÍ AGENDY 21 METODIKA HODNOCENÍ KATEGORIE A MÍSTNÍ AGENDY 21 3. PRACOVNÍ VERZE Integra Consulting Services s.r.o. Pobežní 18/16 186 00 Praha 8 tel.:+420 234 134 236 15. prosince 2010 www.integranet.cz Tato metodika

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 1 Tutoriál č. 3 Exponenciála matice a její užití řešení Cauchyovy úlohy pro lineární systémy užitím fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 0.1 Exponenciála matice a její užití

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

Finanční matematika pro každého

Finanční matematika pro každého Novinky nakladatelství GRADA Publishing Investice do akcií běh na dlouhou trat JEME AVU PŘIPR Jeremy Siegel výnosy finančních aktiv za posledních 2 let úspěšnost finančních strategií faktory ovlivňující

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis

Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis Struktura informací, zveejovaných o povinném subjektu zpsobem, umožujícím dálkový pístup podle vyhlášky.442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006 1.

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz

Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok. michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT IT Governance Sociotechnický útok michal.sláma@opava.cz Regulace a normy v IT Mezinárodní regulace Národní legislativa Mezinárodní normy Národní normy Oborové standardy Best practices

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy. Ludk Navrátil

Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy. Ludk Navrátil Pomocný databázový systém pro správu studijní agendy Ludk Navrátil Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Hlavním cílem bakaláské práce bylo vytvoit pomocnou databázi, která by usnadnila pípravu státních závrených

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

Při výpočtech vycházíme ze standardu 30E/360 (evropský standard) kdy používáme měsíce s 30dny a u jednoho roku uvažujeme 360 dní.

Při výpočtech vycházíme ze standardu 30E/360 (evropský standard) kdy používáme měsíce s 30dny a u jednoho roku uvažujeme 360 dní. 1 Časová hodnota peněz Při výpočtech vycházíme ze standardu 30E/360 (evropský standard) kdy používáme měsíce s 30dny a u jednoho roku uvažujeme 360 dní. 1.1 Inflace, reálná a nominální úroková míra Jaká

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007

1) List č. 1 Přehled o činnosti sekce regionu za rok 2007 SMĚRNICE Metodický pokyn pro zpracování přehledu o činnosti a vyúčtování sekcí a regionů České asociace sester za rok 2007 Vydání: 7. 1. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004)

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY. (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ESKÉ REPUBLIKY (schválená usnesením vlády eské republiky. 211 ze dne 10. bezna 2004) Praha 2004 1 Obsah Státní energetické koncepce (SEK): str.: Vize, cíle, nástroje SEK 3 Sumarizace

Více

Název projektu: Baví nás se u it, registra ní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066. Pohyb na trhu práce

Název projektu: Baví nás se u it, registra ní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066. Pohyb na trhu práce Název projektu: Baví nás se uit, registraní íslo CZ.1.07/1.1.06/02.0066 STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA BENEŠOV ernoleská 1997, 256 01 Benešov Telefon: 317 723 084 http://www.sosbn.cz e-mail: kancelar@sosbn.cz Pohyb

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. TVORBA FOTOPLÁNU 1.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY - 1 -

1. TVORBA FOTOPLÁNU 1.1. TEORETICKÉ ZÁKLADY - 1 - 1. TVORBA FOTOPLÁNU Tvorba fotoplánu patí mezi základní úlohy jednosnímkové fotogrammetrie. Tato úloha nachází uplatnní jak v pozemní, tak v menší míe i v letecké fotogrammetrii, viz kapitola 1.4. Hlavním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK POZEMKOVÁ PARCELA Č. 561

ZNALECKÝ POSUDEK POZEMKOVÁ PARCELA Č. 561 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 56/14 O HODNOTĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMKOVÁ PARCELA Č. 561 SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL VE VÝŠI ID. 1/8 K.Ú. KOSTELEC U JIČÍNĚVSI, OKR. JIČÍN OBJEDNATEL: ZNALECKÝ ÚKOL: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÝ

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu

Příloha Průběžné zprávy. Shrnutí návrhu algoritmu Příloha Průběžné zprávy Shrnutí návrhu algoritmu Obsah 1. Zadání a definice 2. Předpoklady použitíalgoritmu 3. Ocenění lesní půdy Ocenění zemědělské půdy Oceněníbudov a zastavěných ploch Ocenění vodních

Více

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009 Fiktivní příklad Jedná se o fiktivní příklad se smyšlenými čísly, který má za cíl demonstrovat mechanismy financování projektu v rámci různých programů výzkumu a umožnit jejich srovnání. Jedná se o: -

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

Co je čistá současná hodnota (NPV)

Co je čistá současná hodnota (NPV) {jathumbnail off} NPV a IRR jsou jedny z nejčastěji využívaných nástrojů pro hodnocení a výběr investic, tedy aspoň ve světě. V ČR podle jednoho průzkumu, který zpracovávala VŠE, vede spíše doba návratnosti

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928 Příloha č. 1: Charakteristika hlavních daní českých zemí v období feudalismu 1. Daň majetková základ daně se liší u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva dani podléhají jen nemovitosti

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

Čl. 5 Sazby místního poplatku. 1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí celkem 450,-- Kč a je tvořena:

Čl. 5 Sazby místního poplatku. 1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí celkem 450,-- Kč a je tvořena: Obecně závazná vyhláška obce Plenkovice č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Plenkovice

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

Cena poizovací, neboli cena historická, je cena, za kterou byl majetek poízen, vetn náklad souvisejících s jeho poízením, bez odpotu opotebení.

Cena poizovací, neboli cena historická, je cena, za kterou byl majetek poízen, vetn náklad souvisejících s jeho poízením, bez odpotu opotebení. OBSAH: 1 Úvod...3 2 Teoretická ást...4 2.1 Vymezení základních pojm...4 2.1.1 Cena...4 2.1.2 Hodnota...4 2.2 Hodnototvorné faktory nemovitostí...5 2.3...6 2.3.1 Nemovitost...7 2.3.1.1 Pozemek...7 2.3.1.2

Více

Penzijní plán IX. 512348 11/2012

Penzijní plán IX. 512348 11/2012 Penzijní plán IX. 512348 11/2012 1. Úvodní ustanovení základní pojmy 1.1. Pro penzijní plán společnosti AXA penzijní fond a.s. platí příslušná ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza kritického bodu Zpracovali: Marek Bubelíny Martin Martin Balcárek Datum prezentace: 21. dubna 2004 V Brně dne...... P o d p i s Obsah 1. ÚVOD...3

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT FINANNÍ ÍZENÍ HOLDINGU TITLE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3%

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% MA K12/ 1 Mak 12: Teorie zahraniního obchodu 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% 3. Specifika : Nedokonalá konkurence Kurzová (mnová) rizika Zásahy státu 4.Pvodní smysl

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více