POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009"

Transkript

1 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Sborník přednášek VII. ročník konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009 pod záštitou generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána 29. duben 2009 Ostrava

2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Lumírova Ostrava - Výškovice Česká republika Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB TU Ostrava Lumírova Ostrava - Výškovice Česká republika Sborník přednášek z konference BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009 Odborní garanti konference: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Ing. Isabela Bradáčová, CSc. doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. Editor: doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Nebyla provedena jazyková korektura Za věcnou správnost jednotlivých příspěvků odpovídají autoři ISBN:

3 Obsah: Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční... 1 Bebčák Petr Centrum technické normalizace pro požární ochranu Dufek Jaroslav Postup při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti (ČSN Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty - Příloha I) Kučera Petr, Pokorný Jiří, Kaiser Rudolf Rekonstrukce Jablunkovských tunelů z hlediska požární bezpečnosti Maléřová Lenka, Kučera Petr, Kopecká Lenka Modelování vybrané ocelové konstrukce za požáru Mynarz Miroslav, Skotnicová Petra Požární bezpečnost staveb Zateplovací systémy Vaniš Pavel

4 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční Ing. Petr BEBČÁK, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Lumírova 13, Ostrava Výškovice Klíčová slova: kabelové rozvody, požární bezpečnost staveb, šíření plamene Abstrakt: Využití ČSN a evropských norem při hodnocení kabelových rozvodů sloužících pro napájení požárně bezpečnostních zařízení z hlediska šíření požáru po elektrických kabelech a zachování funkční schopnosti elektrických kabelů při namáhání požárem. Popis zkušebních metodik při hodnocení elektrických kabelů v podmínkách požáru a jejich zatřídění dle evropských norem reakce na oheň a norem IEC, včetně požadavků na stanovení třídy funkčnosti kabelových nosných konstrukcí dle ZP č.27/2008. Žijeme ve společnosti, pro kterou je charakteristické budování velkých nečleněných prostor, jak pro výrobu, skladování a prodej, tak i staveb pro dopravní infrastrukturu. Příkladem jsou obrovské výrobní haly, sklady, supermarkety a dopravní stavby (tunely), které se stále častěji stavějí v rámci velkých měst a transevropských komunikací, což sebou přináší koncentraci velkých hodnot a zároveň v případě požáru značné škody, které při těchto požárech vznikají. Tyto skutečnosti vyžadují zodpovědnější přístup k řešení požární bezpečnosti těchto objektů a zároveň přinášejí nutnost vybavování těchto objektů bezpečnostními zařízeními a to zejména elektrickou požární signalizací, stabilním hasicím zařízením, zařízením pro odvod kouře a tepla a dalšími bezpečnostními systémy, které musejí zůstat v případě požáru funkční po požadovanou dobu, aby byla zajištěna bezpečnost stavby. Jedním z problémů jsou kabelové trasy, kabelové kanály, kabelové šachty, které představují důležitou část nejen výše uvedených staveb, ale i tepelných, vodních a jaderných elektráren, teplárenských, chemických, strojírenských a jiných podniků. Škody způsobené požáry, které většinou po poruše nebo havárii elektrických zařízení a tras následují, dosahují mnohamiliónové hodnoty, přitom ze statistických údajů vyplývá, že z celkových vzniklých požárů připadá více jak 30% požárů na závady elektrických zařízení a technologií. Požáry ukázaly, že k šíření požárů v budovách často dochází po kabelových trasách. Velké požáry, ať už v elektrárnách, průmyslových podnicích, shromažďovacích 1

5 prostorách, výškových budovách a zábavných zařízeních přinutily odborníky hledat opatření, která by zabezpečila funkčnost požárně bezpečnostních zařízení při požáru a snížila nebezpečí šíření požáru kabelovými trasami, čímž by se omezily přímé i následné materiální škody na co nejmenší míru a v maximální míře zabránily ztrátám na lidských životech. Výše uvedené požadavky na vlastnosti kabelů a kabelových tras jsou taxativně požadovány vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Cílem tohoto článku je seznámit odbornou veřejnost, zejména z řad projektantů, s problematikou provedení kabelových tras a napájení elektrickou energií požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční v návaznosti na platnou legislativu v české republice a to zejména vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a nově připravovanou normou ČSN Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody. Kabelové rozvody požárně bezpečnostních zařízení - ČSN Základní požadavky požární bezpečnosti elektrických kabelových tras jsou stanoveny v ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty a ČSN Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty. Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb související s elektrickými zařízeními a rozvody jsou rovněž uvedeny v ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení. Předmětem nově připravované ČSN Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody je stanovení cílových požadavků z hlediska funkčnosti a třídy reakce na oheň kabelů a kabelových tras při projektování volně vedených kabelů a kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční. Za volně vedené kabely, vodiče nebo svazky kabelů a vodičů se považují stavebně neoddělené kabelové trasy, které jsou vystaveny možným účinkům požáru v posuzovaném požárním úseku. Jako základní požadavky na volně vedené kabely a vodiče z hlediska požární bezpečnosti je možno uvést zejména požadavky na: - celistvost obvodu dle ČSN IEC odolnost kabelů při působení požáru dle ČSN EN kriterium PH a u silových kabelů kriterium P dle ZPč. 27/ šíření plamene po vertikálně umístěných svazcích kabelů dle ČSN EN a jednotlivých kabelech dle ČSN EN reakce kabelů na oheň dle Rozhodnutí komise 2006/751/ES - třída funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí a kabelových tras PX-R a PHX-R dle ZPč.27/2008 2

6 V normě ČSN Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru. U významných objektů, které svým charakterem provozu vyžadují podrobnější, případně odchylné řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční se doporučuje zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku jako součást požárně bezpečnostního řešení stavby dle 41 odst. 4 vyhl. č.246/2001 Sb. Při zpracování Expertizní zprávy nebo Expertizního posudku se doporučuje vycházet pro řešení napájení el.energií z podrobné analýzy a hodnocení rizik provozované činnosti v posuzovaném objektu. Napájení požárně bezpečnostních zařízení Požárně bezpečnostní zařízení jsou zařízení požární ochrany, která slouží k zajištění požární bezpečnosti stavby. Za požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musejí zůstat při požáru funkční se považují zejména: elektrická požární signalizace, včetně pultů centrální ochrany, stabilní,polostabilní a doplňková hasící zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře, čerpadla požární vody, otevírání dveří, zavírání dveří, rozhlas, nouzové osvětlení, vzduchotechnika, požární výtah, evakuační výtah, otvory pro přívod vzduchu, ventilátory, technická a technologická zařízení jejichž vypnutím případně poruchou na napájení by mohlo dojít k rozšíření požáru, výbuchu či jinému zhoršení evakuace osob nebo zhoršení podmínek vedení hasebního zásahu. Obecné požadavky na volně vedené kabely a vodiče z hlediska požární bezpečnosti staveb Volně vedené kabely a kabelové trasy, které slouží pro napájení a ovládání požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat při požáru po požadovanou dobu funkční a zároveň procházejí prostory vybraných druhů staveb (zdravotnická zařízení, shromažďovací prostory, únikové cesty atd.) musí splňovat vlastnosti požadované vyhl. č.23/2008 Sb. Jedná se zejména o následující vlastnosti, které musí deklarovat výrobce kabelů a dodavatelé kabelových tras: Celistvost obvodu ČSN IEC Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požárů celistvost obvodů, uvádí požadavky na vlastnosti požáruvzdorujících elektrických kabelů a způsob jejich zkoušení. Požáruvzdorující kabel je takový, který plní svou funkci, tedy zajišťuje celistvosti obvodu během dlouhotrvajícího požáru, přičemž se předpokládá, že požár je dostatečně silný, aby v místě působení plamene zničil organický materiál kabelu. 3

7 Vlastní zkouška je založena na přímém působení plamene plynového hořáku na zkoušený kabel, který je zapojen v průběhu zkoušky do elektrického obvodu Kabel je definován jako požáruvzdorující, jestliže při této zkoušce nedojde po požadovanou dobu ke zkratu zkoušeného kabelu. Zkušební zařízení viz obr. 1 a obr. 2. Obr. 1 Schéma zkušebního zařízení pro zkoušku celistvosti obvodu dle ČSN IEC

8 Obr. 2 Zkušební zařízení pro zkoušku celistvosti obvodu dle ČSN IEC Odolnost kabelů při působení požáru u kabelů malých průřezů kritérium PH dle ČSN EN Zkušební metoda odolnosti proti požáru pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech. Kritérium PH dle ČSN EN Zkušební metoda odolnosti kabelů při požáru pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech: Jedná se o působení plamenného zdroje o konstantní teplotě 842 C, kdy předepsaná teplotní/časová křivka prvních 30 minut sleduje normovou teplotní/časovou křivku (ISO 834) a pak zůstává konstantní, do okamžiku vzniku zkratu ve zkoušeném kabelu, který je po celou dobu zkoušky zapojen v elektrickém obvodu. Kriterium PH charakterizuje dobu třídu funkčnosti kabelu v minutách, po kterou ve zkoušeném kabelu nedošlo ke zkratu. 5

9 PH 15 PH 30 PH 60 PH 90 PH 120 Tato zkušební metoda platí pro kovové vodiče S 2,5 mm2; U V a optické kabely nouzových obvodů do průměru 20 mm viz obr. 3 Obr. 3 - Zkouška podle ČSN EN ed2 Požární odolnost silových kabelů - Rozhodnutí Komise 2000/367/ES Kritérium P dle ZP č. 27/2008 Požární odolnost silových kabelů se zkouší v ČR podle zkušebního předpisu ZP 27/2008 PAVUS za podmínek stanovených v ČSN EN Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky Jedná se o zkoušku podle předepsané normové teplotní/časové křivky (ISO 834); zkouška se provádí i pro konstantní teploty Zkušební předpis ZPč. 27/2008 PAVUS, a.s. Praha vychází z DIN 4102, Teil 12: 1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen Anforderungen und Prüfungen 6

10 Požární odolnost silových kabelů se klasifikuje následujícími třídami v minutách, tedy dobou, po kterou dle stanoveného scénáře požáru nedošlo ke zkratu ve zkoušeném vodiči. P 15 P 30 P 60 P 90 P 120 Tato zkušební metodika platí pro kovové vodiče S > 2,5 mm2; U V a optické kabely o průměru nad 20 mm. Šíření plamene po vertikálně umístěných kabelových svazcích dle ČSN EN Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů Při zkouškách dle této normy záleží na množství nekovových materiálů na metr zkoušeného vzorku. Tato norma uvádí rozdílné kategorie zkoušek tak, aby bylo možné stanovit schopnost šíření požáru u svazků kabelů za stanovených podmínek, přičemž se nebere v úvahu jejich použití např. pro silové kabely, kabely na přenos dat, kabely se světlovodnými vlákny, telekomunikační rozvody atd. Jsou tedy určeny čtyři kategorie, které se liší dobou trvání zkoušky a množstvím nekovového materiálu zkoušeného vzorku. Zkušební vzorek pro jednotlivé kategorie musí obsahovat zkušební díly, z nichž každý musí mít nejmenší délku 4,0-3,5 m. Podle této normy musí počet zkušebních dílů o délce 3,5 4,0 m odpovídat jedné ze čtyř kategorií. Kategorie A - požadovaný počet zkušebních dílů je takový, aby celkový jmenovitý objem nekovových materiálů byl 7 litrů na metr. Kategorie B - zde je požadovaný počet zkušebních dílů takový, aby celkový jmenovitý objem nekovových materiálů byl 3,5 litrů na metr. Kategorie C - objem nekovových materiálů může být 1,5 litrů na metr. Kategorie D - objem nekovových materiálů může být 0,5 litrů na metr. V poslední fázi zkoušky se vypne plynový hořák, hořící vzorek se uhasí a očistí od sazí. Pokud je vzorek nepoškozen, všechny saze se zanedbávají včetně zuhelnatění a jakékoli deformace. Pokud po přiložení ostrého předmětu na povrch kabelu se izolace začíná drobit a výška přesáhne 2,5 m od spodní hrany hořáku, zkouška je nevyhovující. Potom se zkouška provádí ještě 2x podle výše uvedených postupů a pokud zuhelnatění nepřekročí 2,5 m od spodní hrany hořáku, zkouška je vyhovující a kabel tedy vyhoví z hlediska šíření plamene ČSN EN a tudíž se jedná o kabely klasifikované nešířící plamen po povrchu kabelů. 7

11 Obr. 4 Zkouška šíření plamene po vertikálně umístěných kabelových svazcích dle ČSN EN před zahájením zkoušky Obr. 5 Zkouška šíření plamene po vertikálně umístěných kabelových svazcích dle ČSN EN v průběhu zkoušky 8

12 Reakce kabelů na oheň - Rozhodnutí komise 2006/751/ES Třídy reakce elektrických kabelů na oheň Klasifikace elektrických kabelů a jejich zatřídění z hlediska reakce na oheň podléhá rozhodnutí Komise 2006/751/ES, kterým se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2000/147/ES. To tedy znamená, že zkušební metody zakotvené ve výše uvedeném rozhodnutí, které se odvolávají na pren a pren jsou pro členské státy EU závazné. Z hlediska třídy reakce na oheň se kabely klasifikují do tříd označených A ca, B1 ca ; B2 ca ; C ca ; D ca ; E ca ; F ca podle možného příspěvku uvolňování tepla. Zároveň jsou v rozhodnutí Komise stanoveny pro třídy B1 ca - D ca doplňkové klasifikace, které se označují s1 až s3 tvorba kouře a d0 až d2 odkapávání hořících částic a a1 až a3 kyselost. V příloze č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. jsou na kabely ovládajících zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení stavby a na kabely ve vybraných budovách předepsány kabely klasifikované z hlediska reakce na oheň třídou B2 ca ; případně třídou a doplňkovou klasifikací B2 ca s1 d0: - B2 ca zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1200 s 15 MJ; maximální hodnota uvolněného tepla 30 kw, šíření plamene 1,5; rychlost rozvoje požáru 150 Ws -1 - s1 celkové množství vývinu kouře 50 m 2 a okamžité množství uvolněného kouře 0,25 m 2 /s - d0 žádné odkapávání hořících částic během 1200 s Klasifikační kritéria podle rozhodnutí Komise 2000/147/ES ve znění rozhodnutí Komise 2006/751/ES A ca, B1 ca, B2 ca, C ca, D ca, E ca a F ca 9

13 Rozhodnutí Komise 2000/147/ES a 2006/751/ES Třída reakce na oheň Doplňková klasifikace A ca B1 ca tvorba kouře: s1, s1a, s1b, s2, s3 B2 ca C ca planoucí kapky/částice: d0, d1, d2 D ca kyselost (acidita): a1, a2, a3 E ca F ca B2 třída reakce na oheň Index podle Smoke (dým) tvorba kouře s1, s2, s3 s1 < s2 B2ca s1 d0 Index podle Cable (kabel) Index podle Droplets (kapky) d0,d1, d2 d0 žádné planoucí kapky/částice d1-kapky/ částice zhasnou do 10 vteřin d2-žádné požadavky na planoucí kapky nehodnotí se u třídy A ca, E ca, F ca 10

14 Kritéria pro zkoušky a následnou klasifikaci kabelů z hlediska reakce na oheň Třída funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí kabelových tras PX-R a PHX-R dle ZP č.27/2008 Třída funkčnosti kabelové trasy doba v minutách, po kterou si kabelová trasa zachovává v případě požáru svoji funkčnost. Principem zkoušky stanovení funkčnosti kabelové trasy RX-R, PHX-R je: zabudování zkoušených nových konstrukcí kabelových tras do zkušební pece, která odpovídá ČSN EN montáž zkoušených kabelů na uvedené nosné konstrukce (Zkušební sestava předepsaná ZP č. 27/2008) zapojení zkoušených kabelů do elektrického obvodu (dle ZP č. 27/2008) zkoušená sestava kabelů s nosnými konstrukcemi se teplotně namáhá dle požadovaných scénářů požáru, dle normové teplotní křivky, ČSN EN , působením konstantní teploty pro dosažení 842 C, nebo podle scénáře zadavatele zkoušky. Funkčnost kabelové trasy je splněna pokud při požární zkoušce nevznikne v kabelových trasách zkrat ani žádné přerušení toku elektrického proudu ve zkoušených elektrických kabelových prvcích dle zkušebního předpisu 11

15 ZP č. 27/2008 pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí systémů v případě požáru. Třída funkčnosti kabelové trasy doba v minutách, po kterou si kabelová trasa (kabely s podpěrnou konstrukcí) zachovává v případě požáru svoji funkčnost. Třída funkčnosti kabelové trasy se označuje P15(30,60,90,120))-R; PH15(30,60,90,120)-R a prokazuje se zkouškou dle ZP č.27/2008 Tab. 1 - Klasifikace třídy funkčnosti kabelové trasy dle zkušebního předpisu ZP 27/ pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí - kabelových tras v případě požáru (PAVUS a.s.) Normová křivka Konstantní teplota 842 C P15 R PH15 R P30 R PH30 R P60 R PH60 R P90 R PH90 R P120 - R PH120 - R Obr. 6 Kabelové trasy před zkouškou pro stanovení třídy funkčnosti dle ZP 27/

16 Obr. 7 Kabelové trasy po zkoušce pro stanovení třídy funkčnosti dle ZP 27/2008 Obr. 8 Kabelové trasy před zkouškou pro stanovení třídy funkčnosti dle ZP 27/

17 Obr. 9 Kabelové trasy po zkoušce pro stanovení třídy funkčnosti dle ZP 27/2008 Obr. 10 Kabelové trasy po zkoušce pro stanovení třídy funkčnosti dle ZP 27/

18 Zajištění dodávky elektrické energie pro napájení požárně bezpečnostních zařízení Požárně bezpečnostní zařízení, technické a technologické zařízení, které musí zůstat v provozu i při požáru musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Zásobování požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií musí zajistit bezporuchový a bezpečný provoz těchto zařízení po požadovanou dobu stanovenou normativními požadavky a požárně bezpečnostním řešení stavby. Zdrojem elektrické energie může být veřejná rozvodná síť popř. vlastní nezávislý záložní zdroj elektrické energie, popř. zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie. Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie UPS zabezpečuje nepřetržité napájení vybraných elektrických a technologických zařízení, která musí zůstat v případě požáru a výpadku elektrické energie funkční (nežádoucí prodleva v napájení el.energie po dobu startu dieselgenerátoru). UPS musí zajistit při výpadku elektrické energie přepnutí na záložní zdroj elektrické energie bez přerušení napájení. Jedná se zejména o napájení požárně bezpečnostních zařízení (např. nouzové osvětlení, evakuační rozhlas, ovládání požárních uzávěrů, elektrozámků, elektricky ovládaných dveří na únikových cestách atd.) Vlastní dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení musí být zajištěna ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby byla zajištěna funkčnost těchto zařízení po požadovanou dobu. Přepnutí napájení na druhý napájecí zdroj musí být samočinné, nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stále služby; v tomto případě musí být porucha na kterékoliv napájecí soustavě signalizována do místa se stálou službou. Za splnění tohoto požadavku lze považovat dodávku elektrické energie připojením na distribuční síť NN nebo VN smyčkou, přičemž porucha na jedné z větví nesmí vyřadit dodávku elektrické energie pro zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční. Projektovým řešením se musí prokázat, že napájení elektrickou energií těmito větvemi až na úroveň uzlů 110/22 kv je oddělené a systémově nezávislé. Připojení na distribuční síť NN nebo VN smyčkou se nesmí použít pro zajištění dodávky elektrické energie: - u chráněných únikových cest typu C; - zásahových cest; - u požárních a evakuačních výtahů; - v objektech vyšších než 45 m; - v objektech, kde příslušné normy, nebo technické předpisy vylučují tento zdroj elektrické energie nebo kde by na základě rizikové analýzy bylo 15

19 prokázáno, že připojení smyčkou je nepřijatelné (např. zařízení protipožární ochrany ve shromažďovacích prostorách, zdravotnických objektech, a to zejména napájení čerpadel samočinného stabilního hasicího zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, nouzového osvětlení, evakuační rozhlas atd.); Za nezávislou dodávku elektrické energie (v havarijním režimu) se rovněž považují případy, kdy požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru jsou napájena jen z náhradních druhých zdrojů elektrické energie po projektem stanovenou dobu v případě poruchy a výpadku jednoho zdroje. Výpadkem zdroje je narušení jeho funkční činnosti v elektrické rozvodné síti po dobu delší než 120 sekund. Pokud není možné zajištění napájení požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií ze dvou na sobě nezávislých zdrojů elektrické energie z distribuční sítě, je nutno použít jako druhý nezávislý zdroj elektrické energie záložní zdroj výroby elektrické energie. Agregáty pro výrobu elektrické energie musejí být vybaveny automatickým startem při výpadku distribuční sítě s automatickým přepojením elektrické energie. Strojovny a rozvodny agregátů pro výrobu elektrické energie musí tvořit samostatné požární úseky. Zásoba pohonných hmot pro provoz těchto agregátů, případně kapacita akumulátorových baterií při využití UPS jako záložního zdroje musí zabezpečit provoz požárně bezpečnostních zařízení po dobu stanovenou normativními požadavky a požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby. V odůvodněných případech může být náhradní zdroj elektrické energie umístěn vedle, případně uvnitř, požárně bezpečnostního zařízení, pro které slouží (např. nouzové osvětlení, otvírání-zavírání dveří atd.) Pro potřeby operativního ovládání elektrických zařízení v případě požáru musí být provozovatelem elektrického zařízení (případně ve spolupráci s distributorem) vypracovány pracovní postupy, které pro rozhodující scénáře požáru a hasebního zásahu stanoví pokyny pro ovládání (vypínání) elektrických zařízení. Tyto postupy jsou stanoveny pro osoby pověřené a kvalifikované k těmto činnostem provozovatelem nebo distributorem elektrické energie. Prostor, ze kterého má být prováděno operativní ovládání elektrického zařízení má být bezpečný v případě požáru a přístupný z volného prostranství do maximální vzdálenosti např. 5 m od vstupu do objektu, nebo z prostoru vnitřních zásahových cest a musí umožnit vypínání elektrické energie dle vypínacích algoritmů stanovených požárně bezpečnostním řešení stavby. Kabelové trasy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení Kabelové trasy s funkční integritou Kabelová trasa je tvořena samostatným vedením a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických 16

20 zařízení v budově v případě požáru a je charakterizována třídou funkčnosti kabelového zařízení P15(30,60,90,120)-R, PH P15(30,60,90,120)-R podle ZP č.27/2008. Kabelová trasa je provedena tak, aby zajišťovala v případě požáru po požadovanou dobu bezpečné napájení, ovládání a řízení elektrických zařízení důležitých pro požární bezpečnost stavby a technologie. Kabelová trasa s funkční integritou začíná u hlavního rozvaděče, ze kterého jsou napájena požárně bezpečnostní zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů požárně bezpečnostních zařízení. Jedná se tedy o kabelovou trasu, které je schopna odolávat po stanovenou dobu působení požáru aniž by došlo k přerušení elektrického obvodu pro napájení požárně bezpečnostních zařízení dle zkušebního předpisu ZP-27/2008. Požadavky na funkční integritu kabelových tras, sloužících pro napájení požárně bezpečnostních zařízení, jsou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby a obsahují zejména: přehled požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční, s uvedením doby, po kterou mají být tato zařízení funkční (stanoví zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby); stanovení požadavků na technická a technologická zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční s uvedením doby jejich funkčnosti (stanoví zpravidla technolog). Kabely na kabelových trasách s funkční integritou budou zpravidla barevně označeny: - Oranžový plášť pro kabely nešířící oheň dle ČSN EN Hnědý plášť pro kabely zajišťující celistvost obvodu dle ČSN IEC Funkčnost kabelových tras je splněna pokud při požární zkoušce nevznikne v kabelových trasách zkrat ani žádné přerušení toku elektrického proudu ve zkoušených elektrických kabelových prvcích dle zkušebního předpisu ZP č. 27/2008. Třída funkčnosti kabelové trasy je doba v minutách, po kterou si kabelová trasa (kabely s podpěrnou konstrukcí) zachovává v případě požáru svoji funkčnost. Třída funkčnosti kabelové trasy se označuje P15(30,60,90,120)- R; PH15(30,60,90,120)-R nebo slovním popisem dle jiného požárního scénáře a prokazuje se zkouškou dle ZP -27/2008. P15(120)-R požární odolnost je doba v minutách (15-120), po kterou si kabelová trasa zachovává svou funkčnost při teplotním namáhání dle požárního scénáře teplotní normové křivky dle ČSN EN PH15(120)-R požární odolnost je doba v minutách (15-120), po kterou si kabelová trasa (kabely, včetně nosné konstrukce) zachovává svou funkčnost při konstantní teplotě, která navazuje na normovou teplotní křivku dle ČSN EN v okamžiku dosažení teploty 842 C 17

21 R - třída funkčnosti požární odolnosti kabelové trasy je doba v minutách, po kterou si kabelová trasa (kabely na závěsných či nosných konstrukcí) zachovává v případě požáru stabilitu a nedojde k porušení požární odolnosti (nejedná se o kriterium únosnosti a stability R dle ČSN EN ) Kabelové trasy sloužící pro napájení a ovládání vybraných požárně bezpečnostních zařízení, technických a technologických zařízení, které musí zůstat funkční při požáru, musí splňovat třídu funkčnosti kabelové trasy a požadavku na třídu reakce na oheň B2 ca ; B2 ca s1, d0 dle vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. pokud procházejí v prostorách vybraných staveb- viz tabulka 2. Tabulka 2 - Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů Kabelové rozvody zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb a) domácí rozhlas podle ČSN , evakuační rozhlas podle ČSN , zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu podle ČSN , nouzový zvukový systém podle ČSN EN Druh vodiče nebo kabelu I II III x x * ) x b) nouzové a protipanické osvětlení x x * ) x c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest x x d) evakuační a požární výtahy x x * ) x e) větrání únikových cest x x f) stabilní hasicí zařízení x x * ) x g) elektrická požární signalizace x x * ) x h) zařízení pro odvod kouře a tepla x x * ) x i) posilovací čerpadla požárního vodovodu x x * ) x Kabelové rozvody v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb a) zdravotnická zařízení 1. jesle x 2. lůžková oddělení nemocnic x x 3. JIP, ARO, operační sály x x 4. lůžkové části zařízení sociální péče x x b) stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory) 1. shromažďovací prostor x 2. prostory, ve kterých se pohybují návštěvníci x c) stavby pro bydlení (mimo rodinné domy) 1. komunikační prostory x d) stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.) 1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace) x Vysvětlivky: I kabel B2 ca bez požadavku na doplňkovou klasifikaci II kabel B2 ca, s1,d0 III kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností) * ) v případech umístění v chráněných únikových cestách 18

22 Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby alespoň po dobu požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody či stavebními konstrukcemi. V případě, že je dodávka elektrické energie pro elektrická zařízení, která mají zůstat v případě požáru funkční zabezpečena kabely nebo vodiči odpovídající zkoušce dle ČSN IEC , které jsou uloženy pod omítkou s vrstvou krytí alespoň 10 mm, je bez průkazu zajištěna funkčnost této kabelové trasy. Požární úseky kabelových kanálů, kabelových mostů a kabelových prostorů musí být vybaveny systémem elektrické požární signalizace, kromě případů, kde včasné zjištění požáru je zajištěno jiným vhodným způsobem (např. videodohledem), popřípadě se jedná o kabelový kanál shora přístupný. Při návrhu vlastní kabelové trasy je třeba uvážit: typ kabelu, úložný systém, upevňovací prvky i související příslušenství např. odbočkové krabice a rozvodky atd. V požárně bezpečnostním řešení stavby musejí být stanovena technická a organizační opatření pro zajištění požadovaných funkcí a činností požárně bezpečnostních zařízení zajišťujících požární bezpečnost a jejich vzájemné vazby. Kabelové trasy v prostoru chráněných únikových cest a prostorách bez požárního rizika V prostoru chráněných únikových cest musí být kabelové trasy provedeny podle ČSN případně podle ČSN Dále musí odpovídat z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů B2 ca, s1,d0. Na kabelové trasy sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční jsou kladeny požadavky na třídu funkčnosti kabelové trasy minimálně. P15-R. V případech, kdy je kabelová trasa vedena požárními úseky bez požárního rizika a slouží pro napájení požárně bezpečnostních zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční, jsou na kabelové trasy kladeny požadavky na třídu funkčnosti kabelové trasy minimálně P15-R. Další požadavky na vedení kabelových tras Pokud je to možné, nesmí se vést tranzitní kabelová trasa pro požárně bezpečnostní zařízení nebo zařízení, která mají zůstat funkční v případě požáru, prostorami s nebezpečím výbuchu nebo prostorami ohrožených výbuchem. 19

23 K vzájemně se rezervujícím zařízením, která mají zůstat v provozu i v případě požáru, mají být kabely vedeny vzájemně nezávislými kabelovými trasami. Společně s kabely zařízení důležitých pro požární bezpečnost mohou být vedeny i kabely pro technická a technologická zařízení. Těmito kabely nesmí být zhoršena požadovaná bezpečnost kabelové trasy, což musí být prokázáno projektovým řešením. Požadovaná třída funkčnosti kabelové trasy se stanoví podle nejdelší požadované doby činnosti zařízení sloužícího k protipožárnímu zabezpečení stavby, jehož kabelový rozvod je součástí této kabelové trasy. Sdružování kabelů s integrovaným zachováním funkce v kabelových trasách se posuzuje jak z hlediska požadavků elektrotechnických předpisů, tak podle požadavků na požadovanou dobu funkčnosti jím napájených požárně bezpečnostních zařízení a ostatních technických a technologických zařízení, které musejí zůstat v případě požáru v provozu. Podélné systémové oddělení kabelů Jestliže se vedle sebe kladou kabely různých napětí nebo různých proudových soustav, které napájejí zařízení, která mají zůstat v případě požáru funkční, doporučuje se, klást je do samostatných skupin oddělených od sebe: dostatečnými mezerami nebo kladení na různé kabelové lávky nebo kladení na kabelové lávky oddělené uličkou nebo vložení tepelně izolačních desek odolávajících elektrickému oblouku s třídou reakce na oheň A1, A2; podélnou požární přepážkou viz čl. 0 Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru tlačítkem CENTRAL STOP, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení tlačítkem TOTAL STOP, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití. 20

24 Vypínací prvky pro CENTRAL STOP či TOTAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru např. u vstupu do objektu, v místě trvalé služby. V konkrétních případech lze navrhnout vypínání elektrické energie prostřednictvím systému elektrické požární signalizace v dvouadresné závislosti. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou. Vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí být označeny textovou tabulkou CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Všeobecné požadavky pro účinný zásah jednotek požární ochrany Pro každý objekt musí být vypracován postup pro vypnutí elektrické energie. Informace o zásadách tohoto postupu musí být umístěny na viditelném místě např. pro informování jednotek PO pro provedení hasebního zásahu. Prostory kabelového rozvodu délky větší než 100 m se považují za prostory se složitými podmínkami pro zásah jednotek požární ochrany. V prostorách podzemního kabelového kanálu a kabelového prostoru se neuvažuje s okamžitým zásahem jednotek požární ochrany. Požární úsek, ve kterém došlo k požáru, musí být oddělen stavebními konstrukcemi s požární odolností min. (R)EI 60DP1 a dveřmi EW 30 C-DP1 tak, aby v této době bylo možné soustředit síly a prostředky k provedení zásahu nebo zabránění šíření požáru. Zabráněním šíření požáru se rozumí stav, kdy se požární úsek kabelového kanálu nechá vyhořet bez zásahu jednotek požární ochrany, za předpokladu, že se požár nerozšíří ze zasaženého požárního úseku. Vstupy do prostorů kabelového rozvodu musí být pro jednotky požární ochrany při vzniku požáru použitelný bez použití zvláštního nářadí (např. instalace klíčového trezoru požární ochrany se považuje za vyhovující opatření bez dalších opatření pro vstup do kabelového kanálu). Provedení kabelových rozvodů, včetně vstupů musí umožňovat vstup hasiče vybaveného reflexním ochranným oděvem pro hasiče pro speciální hašení (ochranným oblekem proti žáru) včetně dýchacího přístroje. Provedení kabelových rozvodů musí umožňovat transport nosítek jak v horizontálním, tak vertikálním směru pohybu. U vertikálního směru pohybu může být provedena příprava pro použití lezecké techniky jednotky požární ochrany. Při verzi použití lezecké techniky pro transport nosítek musí být tato skutečnost uvedena v dokumentaci zdolávání požárů. 21

25 Požární bezpečnost prostorů kabelového rozvodu Samostatné požární úseky musí tvořit prostory kabelového rozvodu, kabelové kanály, kabelové prostory, kabelové šachty a kabelové mosty (kromě případů, že kabelový rozvod je z hlediska požární bezpečnosti řešen jako součást technologie) elektrické rozvodny, ve kterých jsou umístěny rozvaděče pro požárně bezpečnostní zařízení; zdvojené podlahy podle požadavků uvedených v ČSN ; agregáty pro výrobu elektrické energie a rozvodny sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení; elektrické rozvaděče sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení; elektrické rozvaděče s napětím větším než 200 V a 25 A, které se nacházejí v chráněných únikových cestách; rozvodny elektrické energie dle ČSN a ČSN Požární úseky a stavební konstrukce prostorů kabelových rozvodů a tras Kabelový prostor, kabelový kanál, kabelová šachta a kabelový most musí tvořit samostatný požární úsek. Délka požárního úseku kabelového kanálu nemá být větší než 100 m a současně mezní velikost požárního úseku kabelového kanálu nebo prostoru může být nejvýše 750 m 2. V případě, kdy je v těchto požárních úsecích instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení, nebo jsou všechny použité kabely v provedení odpovídajícím ČSN EN , se mezní plocha nebo délka může zvětšit dvojnásobně. Kabelové šachty musí být předěleny ve vertikálních vzdálenostech nejvýše po 15 m hlavními požárními přepážkami s požadovanou požární odolností. Pokud je instalováno stabilní hasicí zařízení nebo jsou všechny kabely v kabelové šachtě v provedení odpovídající ČSN EN požaduje se předělení po vertikálních vzdálenostech 30 m. Požární odolnost konstrukcí ohraničujících prostory kabelového rozvodu musí být klasifikace alespoň EI 60 DP 1, respektive REI 60 DP 1. Požární uzávěry v ohraničujících konstrukcích mají být klasifikace EW 30 C-DP1. V případech, kdy otvory ústí do chráněné únikové cesty musí být EI 30SC-DP1. Pro zabránění šíření požáru se v prostorech kabelového rozvodu umisťují hlavní požární přepážky zejména: 22

26 při zaústění všech druhů kabelových kanálů a mostů do kabelových prostorů, kabelových šachet a do všech ostatních prostorů stavebních objektů; při zaústění kabelových šachet do kabelových prostorů i do všech ostatních prostorů stavebních objektů; při zaústění shora přístupných kabelových kanálů do kabelových kanálů průlezných a průchozích; v kabelových kanálech při zaústění k jednotlivým kobkám nebo rozvodným skříním, k dieselagregátu, transformátorům atd.; v kabelových kanálech a mostech na každých 100 m délky s výjimkou kabelových kanálů a mostů vybavených SHZ nebo kabely odpovídajícími ČSN EN ; Hlavní požární přepážka Hlavní požární přepážka je konstrukce, splňující následující požadavky viz obr. 11 je zhotovena z konstrukcí druhu DP1 a přepažuje celý průřez kabelového kanálu, šachty nebo mostu má požární odolnost klasifikace alespoň EI 60 DP1, v případě použití kabelů odpovídajících ČSN EN alespoň EW 30 DP1 komunikační otvory v hlavních požárních přepážkách musí být: o v požárně dělicích konstrukcích uzavřeny požárním uzávěrem alespoň klasifikace EI 30 C-DP1,v případě použití kabelů odpovídajících ČSN EN alespoň klasifikace EW 15 C-DP 1; dveře v požárních přepážkách mají být opatřeny samouzavíračem nebo musí být při požáru uzavíratelné např. systémem EPS; o nejmenší rozměry požárních dveří musí být 600 mm (šířka), mm (výška); o nejmenší rozměry požárních poklopů musí být 600 x 900 mm; o otevírací mechanismus požárních uzávěrů musí být umístěn z obou stran; o nesmí být uzamykatelné, nebo musí být zajištěno spolehlivého otevření v případě potřeby např. systémem EPS (tlačítkové hlásiče je nutno umístit na obou stranách požárního uzávěru); 23

27 Pohled Půdorys 1 požární uzávěr, dveře min. šířka 600 mm 2 hlavní požární přepážka 3 kabelový nosný systém včetně kabelů Obr. 11 Schéma hlavní požární přepážky Dílčí požární přepážka Dílčí požární přepážka je konstrukce splňující následující požadavky viz obr. 12 Mezi jednotlivými hlavními požárními přepážkami se umisťují dílčí požární přepážky s požární odolností alespoň EI 30DP1, které zabraňují přenesení požáru po kabelech do přilehlé části požárního úseku kabelového kanálu, kabelového mostu, kabelové šachty. Komunikační prostor v místě dílčí požární přepážky nesmí být menší než 600 x 1800 mm viz obr.12. Dílčí požární přepážky se umisťují zejména: mezi hlavními požárními přepážkami ve vzájemných vzdálenostech nejvýše 50 m v místě křižování (odbočování) kabelových kanálů nebo kabelových mostů. Vzájemná vzdálenost dílčích požárních přepážek uzavírajících křižování nesmí být v žádném směru větší jak 25m (měřeno v ose kabelového kanálu). Slepé rameno při křížení kabelových kanálů či při odbočení kabelového kanálu smí být bez dílčí požární přepážky dlouhé maximálně dlouhé 12,5 m. 24

28 v kabelových prostorech tak, aby tvořily úseky o půdorysné ploše maximálně 250m 2.Jde o maximální dílčí plochu kabelového prostoru, která nemusí být vymezena stavebními konstrukcemi, ale pouze dílčími požárními přepážkami pro omezení možnosti šíření požáru po kabelových trasách v tomto prostoru. Pohled Půdorys 1 kabelový kanál 2 dílčí požární přepážka 3 ulička min. šířky 600 mm Obr. 12 Schéma dílčí požární přepážky Podélná požární přepážka Podélná požární přepážka je konstrukce splňující následující požadavky viz. obr. 13. Mezi jednotlivými hlavními požárními přepážkami se umisťují podélné požární přepážky s požární odolností alespoň EW 15DP1 pro podélné systémové požární oddělení kabelů, které zabraňují přenesení požáru: mezi kabelovými lávkami s kabely různých systémů dodávek elektrické energie mezi sebou nebo; funkčně důležitými kabely od ostatních kabelů mezi sebou, nebo kabelů různých dodávek elektrické energie. Podélné požární přepážky není nutno provádět ve shora přístupných kabelových kanálech a v kabelových kanálech, šachtách a prostorech, ve kterých je instalováno stabilní hasicí zařízení, případně veškeré kabelové rozvody vyhovují ČSN EN

29 Obr. 13 Schéma podélné požární přepážky Prostupy kabelů ohraničující konstrukce kabelových kanálů, šachet, mostů a prostorů a prostupy hlavními a dílčími požárními přepážkami musí být utěsněny požární ucpávkou. Požární ucpávka musí vykazovat stejnou požární odolnost jako konstrukce, kterou kabely prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 min. Na požární ucpávky lze užít hmot třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B. Požární ucpávky musejí být odzkoušeny z hlediska požární odolnosti dle ČSN EN a klasifikován dle ČSN EN Označení kabelových požárních přepážek Každá hlavní, dílčí a podélná požární přepážka musí být označena na obou stranách přepážky štítkem, který obsahuje: Označení kabelového kanálu, prostoru, šachty, mostu Rozlišení typu požární přepážky o Hlavní požární přepážka HPP o Dílčí požární přepážka DPP o Podélné požární přepážka PPP Pořadové číslo HPP, DPP nebo PPP v kabelovém kanále, kabelovém mostě, šachtě nebo prostoru (číslo místnosti, číslo požárního úseku) Označení požární odolnosti Druh nebo typ přepážky Datum provedení 26

30 Firma, adresa a jméno zhotovitele Označení výrobce a systému Označení požární přepážky musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci skutečného provedení kabelových přepážek uložené u provozovatele. Označení kabelových ucpávek Každá kabelová ucpávka musí být označena štítkem (alespoň na jedné straně). Označení tvoří: Označení objektů Označení místa v objektu (číslo místnosti, číslo požárních úseku) Pořadové číslo kabelové ucpávky Označení požární odolnosti kabelové ucpávky Druh nebo typ kabelové ucpávky Datum provedení Firma, adresa a jméno zhotovitele Označení výrobce a systému Označení kabelové ucpávky musí souhlasit s jejím označením v příslušné výkresové dokumentaci skutečného provedení kabelových přepážek uložené u provozovatele. Elektrické rozvaděče Elektrické rozvaděče umístěné v chráněných únikových cestách musejí tvořit samostatné požární úseky: Umístění elektrických rozvaděčů v prostoru chráněných únikových cest a částečně chráněných únikových cestách, které nahrazují chráněnou únikovou cestu v rekonstruovaných objektech dle ČSN : a) elektrické rozvaděče s napětím nad 200V a elektrickým proudem nad 25A umístěné v chráněné únikové cestě musejí tvořit samostatné požární úseky zařazené do I. stupně požární bezpečnosti za předpokladu, že jsou sestaveny z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, B a kabely třídy reakce na oheň B2 ca, pak požadovaná požární odolností požárně dělicích konstrukcí je E15 DP1; b) elektrické rozvaděče s napětím nad 200V a elektrickým proudem nad 25A umístěné v chráněné únikové cestě sestavené z jiných vodičů, prvků a výrobků než podle bodu a) musejí tvořit samostatné požární úseky, které se zatřiďují do II. stupně požární bezpečnosti s požární odolností požárně 27

31 dělicích konstrukcí EI30 DP1 a požárními uzávěry v provedení EI15 DP1. V případě vybavení těchto elektrických rozvaděčů stabilním hasicím zařízením je postačující požární odolnost konstrukcí E15 DP1. Elektrické rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, které musejí zůstat funkční v případě požáru. Elektrické rozvaděče sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, které musí zůstat funkční v případě požáru umístěné v rozvodnách šachtách atd. se vždy posuzují jako samostatné požární úseky s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP 1 a s požárními uzávěry v provedení EI 15 DP1 Větrání prostorů kabelových rozvodů Prostory kabelového rozvodu se doporučuje vybavit účinným provozním popř. požárním větráním Provozní větrání Provozní větrání slouží k udržení teploty vzduchu v prostorách kabelových rozvodů pod hodnotou 30 C tak, aby byla zachována přenosová schopnost elektrických kabelů. Provozní větrání může být přirozené nebo nucené. Nasávací a výdechové větrací otvory musí být opatřeny mřížkou nebo sítí (proti vniknutí nežádoucích předmětů atd.) s volnou průtočnou plochou, která neomezí větrací výkon. Výdechy je třeba vyvést nad terén mimo požárně nebezpečný prostor objektu a bezpečnostní či ochranná pásma jiných zařízení, a to v místě kde nebudou obtěžovat okolí. Nasávání je třeba provést tak, aby bylo vyloučeno omezení chodu větrání atmosférickými vlivy (sníh, voda apod.). Provozní větrání se doporučuje vyústit vně objektu. Provozní větrání nesmí ústit do chráněných únikových cest, do požárních úseků shromažďovacích prostorů dle ČSN a požárních úseků zdravotnických objektů dle ČSN , pokud není opatřeno požárními klapkami ovládanými zařízením elektrické požární signalizace. Požární větrání Požární větrání se navrhuje v těch kabelových kanálech, mostech a prostorách, které jsou situovány v objektech se shromažďovacími prostory, prostory zdravotnických zařízení a chráněnými únikovými cestami, kde by kouř a zplodiny hoření mohly ohrožovat osoby v těchto prostorách nebo při úniku osob z těchto prostor. Zařízení pro odvod kouře a tepla se doporučuje řešit s nuceným větráním aktivovaným od systému elektrické požární signalizace vyvedeným vně objektu. Minimální intenzitu výměny vzduchu pro zařízení odvodu tepla a kouře je 6x za hodinu. Pro nasávací a výdechové větrací otvory 28

32 platí obdobné zásady jako v čl Požární větrání musí být rovněž ručně ovladatelné pro potřebu jednotek požární ochrany. Minimální doba funkce požárního větrání při požáru je stanovena požárně bezpečnostním řešením stavby. Všechny komponenty požárního větrání zařízení pro odvod kouře a tepla musí odpovídat svými vlastnostmi harmonizovaným normám řady ČSN EN Zařízení pro odvod kouře a tepla musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Šachty, kanály a kabelové prostory umístěné ve shromažďovacích a zdravotnických objektech, musí být požárně odvětrány vně objektu ve všech případech, kdy by kouř, teplo a zplodiny hoření mohly ohrožovat osoby ve výše uvedených objektech, nebo při úniku osob z těchto objektů. V případě, kdy by kouř a zplodiny hoření z elektrických instalací v kabelových rozvodech mohly ohrožovat osoby ve shromažďovacích a zdravotnických objektech, či na únikových cestách z těchto objektů, musí být zajištěno samočinné uzavření požárních klapek větracího zařízení, kterým by se mohl kouř do těchto objektů šířit. Samočinné uzavření požárních klapek musí být zajištěno prostřednictvím zařízení elektrické požární signalizace a současně musí být zajištěno požární odvětrání prostoru kabelového rozvodu. Tento požadavek se nemusí uplatnit v případech, kdy v prostoru kabelového rozvodu jsou vedeny pouze kabely vyhovující zkoušce ČSN EN a klasifikovanou třídou reakce na oheň B2 ca,s1,d0. Instalování požárního větrání zařízení odvodu kouře a tepla se doporučuje rovněž v případech, kdy by zplodiny hoření, kouř a teplo mohly vážné poškodit technologické zařízení v objektu. Osvětlení Prostory kabelového rozvodu musejí být vybaveny kromě provozního osvětlení nouzovým osvětlením dle ČSN EN Nouzové osvětlení musí být rovněž umístěno v navazujících únikových komunikacích na prostory kabelových rozvodů. Nouzové osvětlení musí jednoznačně informovat o určené trase úniku. Použitá literatura [1] Bebčák P.: Požárně bezpečnostní zařízení. Edice SPBI SPEKTRUM, č. 17. Ostrava str. ISBN: [2] IEC Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru Vlastnosti elektrických kabelů s funkční schopností při požáru 29

33 [3] ČSN EN Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodiči nebo kabelů [4] IEC Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru Zkušební zařízení [5] IEC Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru Zkoušení kabelů o jmenovitém napětí do 1 kw [6] IEC Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru Zkoušky kabelů nad 1 kw [7] IEC Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru Datové a sdělovací kabely [8] IEC Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru Optické kabely [9] ČSN EN Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech [10] ČSN EN Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení [11] ČSN EN Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postupy 1 kw směsný plamen [12] ČSN EN Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Svítivý plamen [13] ČSN požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty, ČSN požární bezpečnost staveb - výrobní objekty [14] Zkušební předpis ZP č. 27/2006. Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí - systému v případě požáru. [15] Vyhl. MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb [16] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [17] Vyhl. č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech [18] Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [19] Vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech k územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti [20] Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 30

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení

Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Kabelové rozvody ypro napájení požárně bezpečnostních zařízení Poznatky z užívání ČSN 730848 Kabelové rozvodynové trendy Požární bezpečnost staveb 30.4.2014 Ostrava Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Zákonné předpisy

Více

ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ

ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST V OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ VÝBAVĚ 18. 6. 2014 por. Ing. Jaroslav Soukup HZS Jihočeského kraje ÚVOD Při požáru bývá nezbytně nutné, aby některá zařízení si zachovala svoji

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2011

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2011 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Sborník přednášek IX. ročník mezinárodní konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 2 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY ZPŮSOY MONTÁŽE POŽÁRNĚ ODOLNÉHO KELOVÉHO ŽLU spojení požárně odolného žlabu KZ KSS KZ NSM Spoj kabelového žlabu KZ se provádí pomocí spojky KSS a pomocí

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím

Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím Základní předpisy definující tuto problematiku (zejména) : ČSN 73 0802

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KABELY PRAFla PRODUKTY PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP Schwechater Kabelwerke GmbH Váš kompetentní partner se sídlem

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.01; 91.040.30 Květen 2009 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Fire protection of buildings Non-industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Právní předpisy a normy zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4 odst. 2 písmene h) činnost

Více

Technická zpráva. Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích

Technická zpráva. Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích Technická zpráva Akce: Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích Investor: Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk Pernštýnské náměstí 77 530 94 Pardubice

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím

Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím Seminář Elektroinstalace v občanské a průmyslové výstavbě z hlediska požární bezpečnosti mjr. Ing. Ivana Nováčková HZS Plzeňského kraje

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. VII.

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. VII. VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství VII. ročník konference Abstrakty POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2009 pod záštitou

Více

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětí dle ČSN 33 2000-4 41: Základní odpojením od zdroje V sekundární části - bezpečným napětím malým SELV

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětí dle ČSN 33 2000-4 41: Základní odpojením od zdroje V sekundární části - bezpečným napětím malým SELV Elektroinstalace slaboproud 1. Úvod, použité podklady Tento projekt řeší výstavbu elektrické požární signalizace v objektu MŠ Rumunská - Čelákovice. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Požární minimum pro vzduchotechniku (I)

Požární minimum pro vzduchotechniku (I) ožární minimum pro vzduchotechniku (I) - TZB-info z 10 24.11.2015 15:01 Požární minimum pro vzduchotechniku (I) Datum: 19.9.2005 Autor: Ing. Stanislav Toman Organizace: Projektová kancelář ÚT+VZT Zdroj:

Více

Posuzování požárních vlastností stavebních výrobků Praha, 16.9.2015 Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

Posuzování požárních vlastností stavebních výrobků Praha, 16.9.2015 Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s. Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje

Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje 14. ročník konference Červený kohout Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje Nedostatky zjištěné v rámci

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Kabelové lávky a rošty jako nosné konstrukce kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Kabelové lávky a rošty jako nosné konstrukce kabelových rozvodů pro napájení PBZ Kabelové lávky a rošty jako nosné konstrukce kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jiří Burant OBO Bettermann Praha s.r.o. Modletice 81, P.O. Box 96, 251 01 Říčany u Prahy burant@obo.cz Základní požadavky

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.20; 91.140.60 Duben 2009 ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody Fire protection of buildings Cable line Sécurité des bâtiments contre l,incendie Ligne de

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

Podniková norma PREdi PROJEKTOVÁNÍ KABELOVÝCH VEDENÍ VN, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI

Podniková norma PREdi PROJEKTOVÁNÍ KABELOVÝCH VEDENÍ VN, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI Zpracoval: Jiří Kodad S 20 210 Technický controlling Schválil: Vydal: Podniková norma PREdi 25. 8. 2014 Tomáš Gleich vedoucí sekce S 23 000 Provoz sítí Strana: 1/11 14. 10. 2014 Rozhodnutím č. 33/2014

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel Stavba Objekt Část Stupeň : Vítkovice Aréna, a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

rozvodům televizního a rozhlasového signálu v místech, kde je tento rozvod zřízen nebo se s jeho zřízením počítá.

rozvodům televizního a rozhlasového signálu v místech, kde je tento rozvod zřízen nebo se s jeho zřízením počítá. Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Elektrické rozvody Hlavním

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POŢÁRNÍ INŢENÝRSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Rudolf Kaiser, Petr Kučera, Tomáš Pavlík, Jiří Pokorný Abstrakt: V průběhu let 2009 a 2010 byly v České republice vytvořeny podmínky pro aplikaci metod požárního inženýrství

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV

ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA Z POHLEDU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI BUDOV ELEKTROTECHNIKA PŘÍNÁŠÍ Hledisko negativní: Možnost vzniku požáru příčiny uvedeny v závěru Nebezpečí

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU VE VÍTKOVICÍCH A.3.4. PROJEKT EPS A EZS Vypracoval: Ing. Pavel Vank

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech

Rozvody elektrické energie v dolech a lomech Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts.

ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts. ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes/ Elektrické stanice Ing. Václav Schamberger 1 Technické normy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)...

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)... Příručka pro připojení elektrického generátoru HERON 8896311, 8896312, 8896313, 8896314, 8896315, 8896315, 8896316 do domovní elektrické instalace pro zálohování dodávky elektrického proudu popř. ostrovní

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

požárně bezpečnostních zařízení, bezpečnostních zařízení nebo dalších zařízení se neobejde bez Může dojít k situaci, při které selže v případě požáru.

požárně bezpečnostních zařízení, bezpečnostních zařízení nebo dalších zařízení se neobejde bez Může dojít k situaci, při které selže v případě požáru. Kabely a kabelové systémy z pohledu vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Praha 30. 9. 2008 Novela zkušebního předpisu PAVUS, a.s. ZP 27/2008 Pro stanovení funkčnosti

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Posouzení návrhu únikových cest Administrativní budova Městské části Praha 7 U průhonu 1338/38 P R A H A 7 Zpracoval: 2/2016 Fait Jiří Fait specialista PO 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ)

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ) PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V AREÁLU UNIPETROL RPA (CHEMPARK ZÁLUŽÍ) Účinnost od: 1.6.2015 1 ÚVOD Tato příloha specifikuje standardy provedení úprav v lokální distribuční síti (posílení,

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

ODSAVAČE PAR OP TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 13-93. SYSTEMAIR a.s.

ODSAVAČE PAR OP TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 13-93. SYSTEMAIR a.s. SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair @systemair.cz http://www.systemair.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

iisel Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Václav Macháček KNIŽNICE SVAZEK 88

iisel Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Václav Macháček KNIŽNICE SVAZEK 88 KNIŽNICE Václav Macháček SVAZEK 88 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel Transformační

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Část I. ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PdF MU. Poříčí 31a, Brno. I. Popis vykonávané činnosti

POŽÁRNÍ ŘÁD Část I. ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PdF MU. Poříčí 31a, Brno. I. Popis vykonávané činnosti Příloha č. Provozního řádu č. /010 Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno Pedagogická fakulta MU, Poříčí 63/7, 639 00 Brno IČO: 00164 Zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského

Více

Studie náhrady za vyhl. č. 50/1978 Sb.

Studie náhrady za vyhl. č. 50/1978 Sb. Upozornění: Studie vznikla v listopadu 2005 a nebyla vzhledem k očekávanému zákonu O vyhrazených technických zařízeních dále rozpracovávána Štěpán Valenta předseda legislativní komise UR ČR - svazový předseda

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

Dimenzování vodičů v rozvodech NN Dimenzování vodičů v rozvodech NN Kritéria pro dimenzování vodičů: přípustné oteplení hospodárnost mechanické namáhání dovolený úbytek napětí účinky zkratových proudů správná funkce ochrany před úrazem

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.99 Duben 2010 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla ČSN P CEN/TR 12101-4 38 9700 Smoke and heat control

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval: Ing. Bořivoj Štěpánek

Více

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI Darja Kubečková Skulinová 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou posuzování projektové dokumentace v oblasti stavebnictví a jejím vlivem na vady

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více