ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE"

Transkript

1 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte, Ïe jsem se poté, co jsem se stala pfiirozenû tíhl m ãlovûkem, vydala plnit úkol: najít cestu ke zdraví pro kaïdého. Vafiím pro slavné lidi a radím pfiátelûm, jak mají zdravû jíst, ale proã by celebrity a moji kamarádi mûli b t jediní, kdo z toho má prospûch? Celebrity mívají ãasto práci, která po nich doslova vyïaduje, aby vypadaly skvûle, jenomïe to neznamená, Ïe vy byste jejich tajemství znát nemûli. Ony nepatfií do nûjakého tajného hubeného klubu, kam vy nemáte pfiístup. Do toho klubu patfiíte taky. Jenom jste si je tû nezaïádali o ãlenství. Myslím, Ïe si v ichni zaslouïí b t zdraví a dostat se do nejlep í formy. Proto jsem posbírala v echna prostá fakta, která jsem se uãila dvacet let, a získala z nich deset jednoduch ch pravidel. A ty vám nyní pfiedám. 31

2 PRAVIDLA MÛÏete b t pfiirozenû tíhlí. Je jedno, jak máte tûlesn typ, krevní skupinu nebo jak typ osobnosti jste. Je jedno, kolik váïí va e matka nebo bez jakého jídla se prostû neobejdete. VÏdyÈ i celebrity jako Oprah Winfreyová nebo Britney Spearsová mají co dûlat, aby si udrïely svoji tûlesnou hmotnost, pfiestoïe mají vlastní dietní kouãe a osobní trenéry je tû totiï nepochopily, co to znamená b t pfiirozenû tíhlá. Já strávila dvacet let pekelného trápení s dietami, neï jsem koneãnû pochopila, Ïe pfiirozená tíhlost nemá nic spoleãného s rychl m metabolismem nebo genetikou nebo ãímkoli jin m, co kontrolovat opravdu nemûïete. Jsem pûtatfiicátnice a jsem tíhlej í, neï jsem byla ve dvaceti. Lidé se mû ãasto ptají, jestli drïím nûjakou rychlou dietu, anebo sl chám: No jo, kdyï ty jsi tíhlá od pfiírody. Ano, to je pravda, jsem pfiirozenû tíhlá teì. Ale vïdycky to tak nebylo. Miliony Ïen se lapí v nerozumném kolobûhu neustálé diety, jejího nedodrïení a opûtovné diety. Tak uï je na ãase toho nechat. UÏ Ïádné diety. Rozumíte? OkamÏitû s tûmi dietami pfiestaàte. Nejspí se vám to zdá jako nûco nepfiedstavitelného. Pfied pár mûsíci mi jedna kamarádka fiekla: A ví co? Mám toho dost. Ka lu na diety a cviãení. UÏ to dûlat nebudu. Vzpomínám si, Ïe jsem na tom byla stejnû. A kdyï teì dr- Ïíte v rukou tuto knihu, asi to uï znáte také. Tak to udûlejte. Hned teì s tím pfiestaàte a pfiijmûte za své právo b t tíhlí. Jste dospûlí. Je na ãase pfiestat s tím, Ïe vám nûkdo jin bude fiíkat, co máte jíst, jak máte jíst nebo proã to máte jíst. Na to zapomeàte. Odkopnûte toho tyranského oféra jménem dieta od volantu svého 32

3 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Ïivota a sednûte si na jeho místo. To vy tohle fiídíte. Trápení právû teì konãí. 1. pravidlo: Způsob stravování je jako účet v bance Pojìme rovnou k prvnímu pravidlu. PovaÏuji ho za jakési hlavní, v efiídící pravidlo, matku v ech dal ích pravidel. Je to ta první vûc, kterou lidem fieknu, kdyï se mû ptají, jak mûïu b t tak pfiirozenû tíhlá. KaÏdé pravidlo je dûleïité dokonce klíãové, ale toto pravidlo zastfie uje i v echna ostatní. Je to vûc, kterou mám na mysli den co den, kdykoli nûco jím. Myslet na nû a fiídit se jím se pro mû stalo souãástí Ïivota. Je to tak prosté a rozumné, aï nebudete vûfiit, jak je moïné, Ïe jste se tím nikdy nefiídili. Tady to máme: Způsob stravování je jako účet v bance. To je první vûc, kterou je tfieba si kaïd den pfiipomínat a zaãít ji v Ïivotû aplikovat. Dokud se vám to nestane druhou pfiirozeností, musíte si neustále pfiipomínat: ZpÛsob stravování je jako úãet v bance. Stejnû jako vyrovnáváte mnoïství utracen ch a u etfien ch penûz, musíte vyrovnávat i svoje jídlo. Nejezte moc od jednoho, nejezte stejnou vûc dvakrát, vyrovnejte mnoïství krobû (polysacharidû) s mnoïstvím bílkovin, zeleninu a ovoce se sladkostmi a vïdycky vyrovnejte nûjaké divoãej í fiádûní zase etfiením. To vyrovnávání je samozfiejmû pfiibliïné ale funguje a funguje to bez poãítání, mûfiení nebo nûjakého posedlého sledování. 33

4 PRAVIDLA MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Milujete čokoládu nebo sýr? Anebo nesnášíte cvičení? Žádný problém. U většiny přirozeně štíhlých lidí je to stejné. Přesto můžete být sami sebou, ať jste kdokoli, a zároveň přirozeně štíhlí. Jestliže nejíte, co jíst chcete, jestliže se omezujete, budete si připadat ošizení a nakonec se na všechno vykašlete. Nebudete se tím řídit. Proto jezte, co jíst chcete. Jenom si uvědomujte, co jíte, a když víte, že je to nákladná investice, užijte si každičké sousto ale dejte si jich jenom pár. Anebo si to uvědomte, a vyrovnejte to později. Potom si nenabouráte rozpočet a účet vám zůstane vyrovnaný. Jestliže nesnášíte jakékoli cvičení, jezte o trochu méně. Jestli cvičíte moc rádi, můžete jíst trochu více. Prostě to vyrovnejte. Ve vût inû pfiípadû u vût iny jídel, mlsû a ve vût inû dnû investujte chytfie do zdrav ch jídel, která vás naplní a zasytí. KdyÏ si potom chcete opravdu vyhodit z kop tka, udûlejte to. Nejste na dietû, pamatujete si? Îijete. Pfiesto je kaïdé takové vyhození z kop tka vykoupeno urãitou cenou. Musíte ho vyrovnat tím, Ïe se potom tro iãku omezíte, dokud se vám úãet zase nesrovná. Je to prosté. Opravdu chcete spotfiebovat svoje kalorie na nûco, co ani nemáte rádi? To je jako utrácet peníze za nûco, co nikdy nepouïijete nebo co vám nesedí. Je to pl tvání. Investujte chytfie do toho, co bude dobré pro va e tûlo a po ãem se budete cítit lépe. Pak je takové dopfiání si nanejv rozumné. KdyÏ rozumné není, u etfiete si kalorie na pozdûji. Tomu se fiíká zdravû spravovan úãet. Jistû, i dietní vyváïenost mûïe b t stejnû jako finanãní nezávislost obãas dost namáhavá. JestliÏe jste se uï nûko- 34

5 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE lik let pfiejídali a v bûr potravin nevyvaïovali, asi máte nadváhu. Ty kilogramy navíc jsou jako dluh. Ale mûïete svûj dluh splácet a té nadváhy se zbavovat hezky po kouscích pfiesnû jako v bance. Odlupujte tu zátûï tím, Ïe se budete o vyváïenost snaïit den co den, ale nesledujte posedle kaïd pûtník a nepoãítejte kaïdou kalorii. MÛ- Ïete dosáhnout své ideální hmotnosti finanãní nezávislosti. Sníte více jednoho, dáte si ménû onoho. Dopfiejete si ménû teì, mûïete sníst více pozdûji. TLUSTÝ ZVYK Už jste si někdy řekli: Snědla jsem toho strašně moc, zkazila jsem to, to už klidně můžu jíst dál? A pak vám bylo do pláče, protože jste se vzdali naděje. Znáte ten pocit? Já to přirovnávám k výčitkám nakupujícího. Když si něco dopřejete a pak celou noc nespíte, protože si to vyčítáte, nemůžete nikdy dosáhnout vyrovnaných výběrů. Jenom si to všechno ještě zhoršujete. Zrovna nedávno mi volala jedna kamarádka: Jsem v háji, zvorala jsem to, snědla jsem pět sušenek! Vzpomínám si taky na ten pocit ale už ho nezažívám. Jím, ale nedovolím, aby mě vina a výčitky dohnaly k přejídání. Někdy toho sním hodně. Ale zase se seberu a jdu dál. Nedělám si z toho důvod, proč jíst ještě více (kde je v tom logika?), a říkám si: Způsob stravování je jako účet v bance. Jak bankovní účet vyrovnávat Vím, Ïe teorie je to pûkná. Ale jak ji máte uvést do Ïivota? Uvûdomujte si, co jíte, a rozhodujte se o tom uvûdomûle. Tady nevelí jídlo. Velíte vy, tak to velení 35

6 PRAVIDLA pfievezmûte a rozhodujte se rozumnû a uvûdomûle o tom, co budete jíst. eknûme, Ïe jste k snídani mûli palaãinky. Jsou dobré a taky plné krobu a cukru. Tak co si dáte k obûdu? Tûstoviny? To samozfiejmû ne. To by byly dal í kroby. Teì pfiece svou stravu vyrovnáváte stejnû jako úãet v bance, takïe uï víte, Ïe jste mûli krob a cukr pfiedtím, proto teì potfiebujete bílkoviny a zeleninu. TudíÏ si dáte salát s grilovan m kufietem nebo nûjakou zeleninovou polévku. Anebo jste snídali vajíãka. Îádn problém. K obûdu nebo k veãefii mûïou b t ty tûstoviny nebo sendviã. Vyrovnejte mnoïství bílkovin se kroby, vyrovnejte pfiíjem ovoce a zeleniny se sladkostmi a tuky. Nikdy si nedávejte stejnou potravinu ke dvûma jídlûm po sobû. Dejte si trochu od v eho, ale od niãeho pfiíli. Vyrovnávaní platí také pro mnoïství. JestliÏe jste si dali hodnû lehkou snídani, mûïete sníst k obûdu více. KdyÏ jste hodnû obûdvali, poveãefite lehce. Pokud toho sníte jeden den hodnû, odlehãete ten následující. Jen pofiád myslete na to, co dûláte, a budete si moci dopfiávat jídla, která máte doopravdy rádi vyrovnanû. Právû takto jedí pfiirozenû tíhlí lidé neomezují se, nedrïí diety, jenom jedí vyrovnanû. Jakmile si na to zvyknete, bude to snaz í, neï se vám zdá. Zkuste to nûkolik dní, a zaãne to pro vás b t pfiirozené, vybrousíte si instinkty a ty vám samy fieknou, co va e tûlo potfiebuje a chce. KdyÏ se z vás stane vyladûn nástroj vyrovnání, budete instinktivnû vûdût, jak by mûlo vypadat va e pfií tí jídlo. Budete vûdût, jak kaïdé jídlo zvládnout. Ve druhé ãásti knihy vám o tom, jak zabudovat toto pravidlo do kaïdodenního Ïivota, fieknu je tû více. Ale napfied 36

7 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE si proberme nûkteré pfiekvapivé pfiekáïky, na které mûïete narazit, a také nástroje, které vám mûïou pomoct. MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Vyrovnávání není počítání kalorií, gramů tuku, množství škrobů nebo něco takového. S tím si hlavu nedělejte, protože to stejně nevydržíte. Zabírá to moc času a vy máte jiné práce dost. A krom toho je to posedlost, a po té netoužíte. Místo toho stačí jenom docela obyčejně být pozorní a používat zdravý rozum. Toto vyrovnávání je přibližné, ale funguje. Jen na ně nezapomínejte. Kalorie se nějak vyřeší samy. Toto není posedlost, nejste otrokem jídla. Víte, co máte jíst. Jen ten svůj vnitřní hlas poslouchejte. Vnitřní hluk avnitřní hlas Vyrovnat svûj úãet je základem toho, abyste se stali pfiirozenû tíhl mi, ale není to jedin faktor. Dobfie vím, Ïe se vám toho v hlavû oz vá mnohem víc. Proto si nyní pohovofime právû o tûch hlasech, které se mohou stát pfiekáïkou, nebo naopak nástrojem na cestû k úspûchu. Bavme se chvíli o vnitfiním hluku a vnitfiním hlasu. Vnitfiní hluk, to jsou va e negativní my lenky o jídle, ten dialog v hlavû, kter m neustále komentujete a kritizujete cokoli, co sníte, nebo kdyï na jídlo jen pomyslíte, i kdyï nic nesníte. Vnitfiní hluk vám neustále nadává, jak jste to pokazili, kdyï jste si dali ty tûstoviny. Kárá vás za to, Ïe jste se jenom podívali na ten lahodn dortík nebo Ïe jste zrovna dneska necviãili. Vnitfiní hluk vám pfiipomíná, ko- 37

8 PRAVIDLA lik ukazovala ráno va e váha, a jeãí vám do ucha od rána do noci, takïe se cítíte mizernû anebo dobfie, kdyï jste zrovna pár deka shodili, jako by ten kilogram vody znamenal, Ïe jste lep í ãlovûk. Vnitfiní hluk vás nutí soustfiedit se na ãásti tûla, které na sobû nesná íte, a zbavuje vás schopnosti cokoli zmûnit. Vnitfiní hluk je zákefin. Vnitfiní hluk ve vás probouzí patné pocity. Vnitfiní hluk je v sledkem minulosti i tfieba souãasného stresu a úzkostí. Poslouchali jste v dûtství, Ïe jídlo vyjadfiuje lásku? PouÏíváte jídlo k tomu, abyste se uklidnili, kdyï jste ve stresu? Znamená patn den to, Ïe si zaslouïíte sníst celou pizzu? Myslíte si, Ïe nikdy nezhubnete, tak proã byste se mûli snaïit? Vnitfiní hluk fiíká kaïdému z nás nûco jiného, ale musíte poznat ten svûj, abyste umûli rozli it, co si va i odpovûì ani nezaslouïí. Vnitfiní hluk má ov em svûj protipól. KdyÏ vnitfiní hluk pfiirovnáme k tomu ãertíkovi na levém rameni, kter vám na eptává, Ïe máte sníst cheeseburger, protoïe jste ho zrovna zahlédli v reklamû v televizi, tím andílkem na pravém rameni, kter vám doopravdy fiekne, jestli ten cheeseburger chcete, je vá vnitfiní hlas. Vnitfiní hluk vychází z minulosti, vnitfiní hlas se vïdycky dívá do budoucnosti. Vnitfiní hlas vám fiíká, co opravdu, skuteãnû chcete a potfiebujete. Není to ten hlas, kter by vám pfiipomínal, Ïe jste dneska je tû nemûli Ïádné bílkoviny a Ïe uï tedy nûjaké potfiebujete (aãkoli i tohle dokáïe). Je to ten hlas, kter fiekne: Tak moment. Mnû se tyhle su enky bez tuku vûbec nelíbí. Chci opravdovou su enku. Je to tak patné? (Samozfiejmû není.) Tak to mluvil vá vnitfiní hlas. Vnitfiní hlas je vrozen smysl va eho tûla pro sebe sama. Pfiímo v sobû máte v echny informace, které potfiebujete, 38

9 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE abyste byli pfiirozenû tíhlí. Vá vnitfiní hlas teì moïná mluví dost drsnû, kfiiãí na vás, protoïe ho neposloucháte, snaïí se vám dávat v elijaké signály, ukazuje vám, Ïe si volíte vûci, které pro vás nejsou správné; kdyï ho v ak ve vás pfiehlu uje vnitfiní hluk, mûïe vás trápit patné zaïívání, bolet bfiicho z hladu, bolet klouby i hlava, mûïete b t unavení nebo se vám nûjak nedostává energie. Haló! To volá vnitfiní hlas! SnaÏí se získat va i pozornost. KdyÏ se nauãíte ho poslouchat, rychle zjistíte, Ïe vnitfiní hlas má pro vás spoustu bájeãn ch zpráv. Jakmile zaãnete v jídle investovat moudfie, získáte tím skvûl pocit. ekne vám, co máte jíst podle toho, co va e tûlo doopravdy potfiebuje, a poví vám také, kdy uï máte dost. Vnitfiní hlas je na vás hodn. Probouzí ve vás dobr pocit. Zejména u tûch z nás, kdo máme potíïe rozli it vnitfiní hluk od vnitfiního hlasu a u tûch, komu vnitfiní hluk jejich vnitfiní hlas uï pfiehlu il docela, je naprosto nezbytné, abychom ke svému zpûsobu stravování pfiistupovali stejnû jako ke správû úãtu v bance. Jedinû tak ten zmatek rozmotáme. MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Všimli jste si, že někdy sníte nějakou nezdravou lahůdku, a je vám pak příšerně, jste nafouklí a ještě si připadáte provinile; ale jindy se po tomtéž jídle můžete cítit báječně a doslova zářit štěstím? Tak to je práce vašeho vnitřního hlasu. Říká vám, že jste právě jedli proto, že jste to opravdu potřebovali nebo chtěli, a nikoli proto, abyste jenom jedli. A také (a to je důležité) vám říká, kdy máte přestat jíst. 39

10 PRAVIDLA KaÏdé tûlo touïí dosáhnout rovnováhy. Pokud tedy zámûrnû a systematicky zaãnete do svého Ïivota zavádût systém vyrovnávání budete vyrovnávat stravu stejnû jako úãet v bance a fiídit se i dal ími pravidly v této knize, vá vnitfiní hlas automaticky zesílí a získá sebedûvûru. A vnitfiní hluk se stáhne a moïná se nauãí více mlãet. Vyrovnávat zpûsob stravování stejnû jako úãet v bance je cviãení, kterému se mûïete nauãit. MoÏná to zní ze zaãátku trochu obtíïnû, ale rychle se vám to stane pfiirozeností. Va e tûlo to po vás chce. Jakmile to tedy zaãnete dûlat, v echno se spraví. Rozlišování Mám pro vás je tû pár dal ích rad. Chcete-li pochopit, jak nejlépe vyrovnávat utrácení a etfiení, potfiebujete k tomu dûleïit nástroj, kterému fiíkám rozli ování. Tento termín budu v knize pouïívat ãasto, proto si o nûm napfied nûco povûzme. Rozli ování je uvûdomûní si rozdílu mezi dvûma moïnostmi a rozhodnutí, zda je tento rozdíl pro vás dûleïit. Dám vám pfiíklad. Miluji chilli kvûli jeho chutím a textufie: chilli kofiení, kmín, rajãata, papriky a fazole. Ale chilli mûïete dostat na nûkolik zpûsobû hovûzí, krûtí, vegetariánské. Rozli ení mezi mastn m chilli s hovûzím masem a chilli s krûtím masem nebo vegetariánsk m chilli je pro mû nev znamné. âasto to ani nepoznám. TakÏe v pfiípadû chilli je pro mû rozhodnû vhodnûj í zvolit si lehãí, zdravûj í verzi. Ale jindy zase rozli uji dost dûraznû: kdyï si mám vybrat 40

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl Pro správn zaãátek Abyste z této knihy vytûïili maximum a abyste dostali maximum i ze sebe, bude nejlep í, kdyï ji budete ãíst ve chvílích naprostého soustfiedûní. KdyÏ skuteãnû pochopíte, jak v echno

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999 TOMÁ TANZEL Strava a vûdomí Praha 1999 STRAVOU, Stravou, JAK jak ji JI zde ZDE pojímáme, POJÍMÁME, JSME jsme SCHOPNI: schopni: Dosáhnout svûïesti a celkového zdraví Vyhnout se neïádoucím psychick m a emocionálním

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

PRACOVNÍ SEŠIT PRO VIP ŠKOLÁKY VÝŽIVA I POHYB JMÉNO: TŘÍDA:

PRACOVNÍ SEŠIT PRO VIP ŠKOLÁKY VÝŽIVA I POHYB JMÉNO: TŘÍDA: pohyb a výživa PRACOVNÍ SEŠIT PRO VIP ŠKOLÁKY VÝŽIVA I POHYB JMÉNO: TŘÍDA: PYRAMIDA VÝŽIVY PRO DĚTI Milé dûti, abychom mohli správnû rûst, déle si hrát, rychleji bûhat a lépe se soustfiedit ve kole, mûli

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO

JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO ÚVOD Jak se uzdravit Láska neví, co je protiklad. Láska neví, co je konflikt. J. KRI NAMURTI JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO srdceryvn ch pfiíbûhû. Bûhem své tfiicetileté praxe jsem

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani {1} PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani tak dlouho, co jsem s pitím zaãal. Dfiíve se mi alkohol hnusil; v nejlep ím pfiípadû jsem si nûkdy dal sklenici piva; víno mi pfiipadlo kyselé a z

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Revoluční pomoc pro vaše klouby

Revoluční pomoc pro vaše klouby Revoluční pomoc pro vaše klouby 7 hodnotných a účinných látek, které regenerují poškozené klouby Vysoce úãinn produkt se specifickou kombinací 7 látek: v taïek ze zázvoru (Zingiber officinale) + glucosamin

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí.

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí. Jedna Neexistoval Ïádn dûvod pro to, aby Kara na kolaudaci nového bytu své nejlep í kamarádky Lucie myslela na v prask nebo na to, co si zapsala pfiedchozího veãera do deníãku. Tedy moïná kromû toho, Ïe

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch První kapitola Hercule Poirot se zamraãil. Sleãno Lemonová, oslovil svoji sekretáfiku. Ano, pane Poirote? V tomto dopise se nacházejí tfii chyby. PoirotÛv tón vyjadfioval nevíru. Sleãna Lemonová, ta málo

Více

Analytická váha BODYMASTER BM - 100. Návod k obsluze

Analytická váha BODYMASTER BM - 100. Návod k obsluze Analytická váha BODYMASTER BM - 100 Návod k obsluze Popis v robku Jak funguje BODYMASTER Lidské tûlo tvofií dva hlavní druhy tûlesné hmoty: hmota neobsahující tuk: kosti, svaly, orgány, voda hmota obsahující

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2 1. âlovûãe nezlob se! Jedna z nejoblíbenûj ích rodinn ch her Dva aï ãtyfii Herní plán "âlovûãe nezlob se", pro kaïdého hráãe 4 stejnobarevné halmiãky, 1 hrací

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

květen 3/2010 č. 3 r.1

květen 3/2010 č. 3 r.1 květen 3/2010 č. 3 r.1 Obsah Contents 2 âernobílé produkãní tiskárny fiady imagerunner ADVANCE Black and white production printer series imagerunner ADVANCE 3 Milan Lelek Reprodukce tónov ch ãernobíl ch

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Lenka Fučíková. www.lenkafucikova.cz

Lenka Fučíková. www.lenkafucikova.cz Napsala: Lenka Fučíková poradce v oblasti zdravého životního stylu, víry v sebe sama a lektor yogy www.lenkafucikova.cz Nejsem přítelem radikálních řešení, a to ani v oblasti stravy. Zkušenost, kterou

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna

LEDEN. Výjimećně nevyvedený zaćștek. Neděle, 1. ledna LEDEN Výjimećně nevyvedený zaćștek Neděle, 1. ledna 58,5 kg (v ak je po Vánocích), 14 skleniãek alkoholu (ve skuteãnosti to zahrnuje dva dny, protoïe veãírek zaãal uï na Silvestra), 22 cigaret, 5424 kcal.

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ KAPITOLA PRVNÍ Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ Milujete-li svou práci, pak v tûch nejlep ích dnech se vám zdá va e pracovi tû nádherné bez

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

10. Jak nám poãítaãe rozumûjí Rozhovor s Petrem Strossou

10. Jak nám poãítaãe rozumûjí Rozhovor s Petrem Strossou V předcházejícím rozhovoru jsme se zabývali především otázkou, nakolik je genetický zápis obdobou přirozeného lidského jazyka, který nelze pouze mechanicky ( počítačově ) interpretovat, ale jemuž je třeba

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

David Rath. NÁZORY & VIZE Odvolej, Îe Kalousek pije!

David Rath. NÁZORY & VIZE Odvolej, Îe Kalousek pije! David Rath NÁZORY & VIZE Odvolej, Îe Kalousek pije! David Rath David Rath NÁZORY & VIZE David Rath, 2011 Additional materials DMB Group s.r.o., 2011 Typo & Design DMB Group s.r.o., 2011 Poznámka autora:

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE DRUH OBTÍÎÍ DOPORUâENÁ ROSTLINA DÁVKOVÁNÍ DÉLKA UÎÍVÁNÍ NEBO KOMBINACE HUBNUTÍ A DETOXIKACE Potlaãení pocitu hladu JITROCEL INDICK + 2 kapsle jitrocele indického

Více

volte Veroniku volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod

volte Veroniku volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod Veroniku volte volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod www.veronika2010.cz www.facebook.com/veronika.vrecionova dopis pfiedsedy VáÏení spoluobãané,

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének Sedící skrãenec (HOMO SEDENS CURVATUS) Z nevysvûtliteln ch dûvodû jsme pov ili sezení na svou hlavní ãinnost. Sedíme pfiíli dlouho, sedíme pfiíli pokfiivenû, sedíme pfiíli neaktivnû. Utrpení na ich plotének

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti

Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti Jsem moc rád, že jsi tady. Cením si to a zároveň tě chci pochválit! Patříš mezi lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, tato mapa je pro tebe, budiž ti nápomocná při tvé cestě. Hodně štěstí! Marek Gerlich

Více

Senátní magazín 2012. Spoleãnû vyléãíme Chomutovsko. MUDr. Jifií Binter. Senátní volební obvod 5. Chomutov

Senátní magazín 2012. Spoleãnû vyléãíme Chomutovsko. MUDr. Jifií Binter. Senátní volební obvod 5. Chomutov MUDr. Jifií Binter Senátní volební obvod 5 Chomutov Spoleãnû vyléãíme Chomutovsko Slovo pfiedsedy VáÏené spoluobãanky, váïení spoluobãané, senátní volby v fiíjnu 2012 budou pfiedev ím stfietem odpovûdné

Více

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě

8-týdenní program. Do formy a do plavek! Naučíme vás běhat nebudete věřit, jak snadné to je! Žádné diety a jo jo efekty, půjdeme na to zdravě 16/2/2015 5. vydání týdeníku pro všechny registrovné uživatele slevového serveru Vykupto.cz Neprodejné Všechna práva vyhrazena 2015 Vykupto.cz s.r.o. 6 Slevy triky návody Do formy a do plavek! V y k u

Více

ANDREA CREMEROVÁ. TeMNé dny. Novela k sérii. SMeČka KNIŽNÍ KLUB

ANDREA CREMEROVÁ. TeMNé dny. Novela k sérii. SMeČka KNIŽNÍ KLUB TeMNé dny SHADOW DAYS. A NIGHTSHADE Novella (Philomel Books, New York, 2010) Copyright 2010 by Andrea Cremer. All rights reserved. Translation Lenka Faltejsková, 2011 PfieloÏila Lenka Faltejsková Redigovala

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO K Výtvarné soutěži s Novo Nordiskem Postřehy dětí z různých věkových kategorií na téma jídlo v rámci letního tábora Štědronín 2015 Dívka, 10 let Mám hlad, mám chuť

Více

Dluhy nedûlám, neslibuji, pracuji. Mgr. Pavel Eybert. kandidát do Senátu za okres Tábor a v chodní ãást okresu Písek. www.eybert.

Dluhy nedûlám, neslibuji, pracuji. Mgr. Pavel Eybert. kandidát do Senátu za okres Tábor a v chodní ãást okresu Písek. www.eybert. senátní volební obvod 13 Tábor Mgr. Pavel Eybert kandidát do Senátu za okres Tábor a v chodní ãást okresu Písek www.eybert.cz Dluhy nedûlám, neslibuji, pracuji dopis pfiedsedy VáÏení spoluobãané, Vá hlas

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Pohyb pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Chybí vám radost ze života? Máte pocit, že tělo i duše chátrá a žijete v uspěchané době bez zážitků, potěšení a chvil jen pro

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû

A vlastenka? Dívka se zardûla. Myslím, Ïe na takovouhle otázku nemáte právo! Samozfiejmû Prolog Byly dvû odpoledne, 7. kvûtna 1915. Lusitanii zasáhla dvû torpéda za sebou a loì se rychle potápûla. Na mofie se s nejvy í moïnou rychlostí spou tûly záchranné ãluny. Îeny a dûti stály sefiazeny

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Je tû jednou o pomûrov ch mûfiidlech ÚdrÏba druïstevního bytového fondu P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

Je tû jednou o pomûrov ch mûfiidlech ÚdrÏba druïstevního bytového fondu P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ OSBD OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA www.osbd.cz âíslo 23 ÚNOR 2001 Z OBSAHU: Novelizace Zákona o poïární ochranû Jak dál v legislativû OSBD Internetové stránky OSBD Platby za odpadky

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

PORTRÉT PLEMENE. Nová hvûzda na kynologickém nebi. 36 SVùT PSÒ 8/05

PORTRÉT PLEMENE. Nová hvûzda na kynologickém nebi. 36 SVùT PSÒ 8/05 36 SVùT PSÒ 8/05 Australský ovčák I ve svûtû psích plemen se módní vlny pfielévají, jedna stfiídá druhou. Plemena kdysi populární se ocitají na pokraji vyhynutí, na druhé stranû se objevují nová, o kter

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Zásady efektivního učení VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 12, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 13.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více