ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE"

Transkript

1 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte, Ïe jsem se poté, co jsem se stala pfiirozenû tíhl m ãlovûkem, vydala plnit úkol: najít cestu ke zdraví pro kaïdého. Vafiím pro slavné lidi a radím pfiátelûm, jak mají zdravû jíst, ale proã by celebrity a moji kamarádi mûli b t jediní, kdo z toho má prospûch? Celebrity mívají ãasto práci, která po nich doslova vyïaduje, aby vypadaly skvûle, jenomïe to neznamená, Ïe vy byste jejich tajemství znát nemûli. Ony nepatfií do nûjakého tajného hubeného klubu, kam vy nemáte pfiístup. Do toho klubu patfiíte taky. Jenom jste si je tû nezaïádali o ãlenství. Myslím, Ïe si v ichni zaslouïí b t zdraví a dostat se do nejlep í formy. Proto jsem posbírala v echna prostá fakta, která jsem se uãila dvacet let, a získala z nich deset jednoduch ch pravidel. A ty vám nyní pfiedám. 31

2 PRAVIDLA MÛÏete b t pfiirozenû tíhlí. Je jedno, jak máte tûlesn typ, krevní skupinu nebo jak typ osobnosti jste. Je jedno, kolik váïí va e matka nebo bez jakého jídla se prostû neobejdete. VÏdyÈ i celebrity jako Oprah Winfreyová nebo Britney Spearsová mají co dûlat, aby si udrïely svoji tûlesnou hmotnost, pfiestoïe mají vlastní dietní kouãe a osobní trenéry je tû totiï nepochopily, co to znamená b t pfiirozenû tíhlá. Já strávila dvacet let pekelného trápení s dietami, neï jsem koneãnû pochopila, Ïe pfiirozená tíhlost nemá nic spoleãného s rychl m metabolismem nebo genetikou nebo ãímkoli jin m, co kontrolovat opravdu nemûïete. Jsem pûtatfiicátnice a jsem tíhlej í, neï jsem byla ve dvaceti. Lidé se mû ãasto ptají, jestli drïím nûjakou rychlou dietu, anebo sl chám: No jo, kdyï ty jsi tíhlá od pfiírody. Ano, to je pravda, jsem pfiirozenû tíhlá teì. Ale vïdycky to tak nebylo. Miliony Ïen se lapí v nerozumném kolobûhu neustálé diety, jejího nedodrïení a opûtovné diety. Tak uï je na ãase toho nechat. UÏ Ïádné diety. Rozumíte? OkamÏitû s tûmi dietami pfiestaàte. Nejspí se vám to zdá jako nûco nepfiedstavitelného. Pfied pár mûsíci mi jedna kamarádka fiekla: A ví co? Mám toho dost. Ka lu na diety a cviãení. UÏ to dûlat nebudu. Vzpomínám si, Ïe jsem na tom byla stejnû. A kdyï teì dr- Ïíte v rukou tuto knihu, asi to uï znáte také. Tak to udûlejte. Hned teì s tím pfiestaàte a pfiijmûte za své právo b t tíhlí. Jste dospûlí. Je na ãase pfiestat s tím, Ïe vám nûkdo jin bude fiíkat, co máte jíst, jak máte jíst nebo proã to máte jíst. Na to zapomeàte. Odkopnûte toho tyranského oféra jménem dieta od volantu svého 32

3 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Ïivota a sednûte si na jeho místo. To vy tohle fiídíte. Trápení právû teì konãí. 1. pravidlo: Způsob stravování je jako účet v bance Pojìme rovnou k prvnímu pravidlu. PovaÏuji ho za jakési hlavní, v efiídící pravidlo, matku v ech dal ích pravidel. Je to ta první vûc, kterou lidem fieknu, kdyï se mû ptají, jak mûïu b t tak pfiirozenû tíhlá. KaÏdé pravidlo je dûleïité dokonce klíãové, ale toto pravidlo zastfie uje i v echna ostatní. Je to vûc, kterou mám na mysli den co den, kdykoli nûco jím. Myslet na nû a fiídit se jím se pro mû stalo souãástí Ïivota. Je to tak prosté a rozumné, aï nebudete vûfiit, jak je moïné, Ïe jste se tím nikdy nefiídili. Tady to máme: Způsob stravování je jako účet v bance. To je první vûc, kterou je tfieba si kaïd den pfiipomínat a zaãít ji v Ïivotû aplikovat. Dokud se vám to nestane druhou pfiirozeností, musíte si neustále pfiipomínat: ZpÛsob stravování je jako úãet v bance. Stejnû jako vyrovnáváte mnoïství utracen ch a u etfien ch penûz, musíte vyrovnávat i svoje jídlo. Nejezte moc od jednoho, nejezte stejnou vûc dvakrát, vyrovnejte mnoïství krobû (polysacharidû) s mnoïstvím bílkovin, zeleninu a ovoce se sladkostmi a vïdycky vyrovnejte nûjaké divoãej í fiádûní zase etfiením. To vyrovnávání je samozfiejmû pfiibliïné ale funguje a funguje to bez poãítání, mûfiení nebo nûjakého posedlého sledování. 33

4 PRAVIDLA MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Milujete čokoládu nebo sýr? Anebo nesnášíte cvičení? Žádný problém. U většiny přirozeně štíhlých lidí je to stejné. Přesto můžete být sami sebou, ať jste kdokoli, a zároveň přirozeně štíhlí. Jestliže nejíte, co jíst chcete, jestliže se omezujete, budete si připadat ošizení a nakonec se na všechno vykašlete. Nebudete se tím řídit. Proto jezte, co jíst chcete. Jenom si uvědomujte, co jíte, a když víte, že je to nákladná investice, užijte si každičké sousto ale dejte si jich jenom pár. Anebo si to uvědomte, a vyrovnejte to později. Potom si nenabouráte rozpočet a účet vám zůstane vyrovnaný. Jestliže nesnášíte jakékoli cvičení, jezte o trochu méně. Jestli cvičíte moc rádi, můžete jíst trochu více. Prostě to vyrovnejte. Ve vût inû pfiípadû u vût iny jídel, mlsû a ve vût inû dnû investujte chytfie do zdrav ch jídel, která vás naplní a zasytí. KdyÏ si potom chcete opravdu vyhodit z kop tka, udûlejte to. Nejste na dietû, pamatujete si? Îijete. Pfiesto je kaïdé takové vyhození z kop tka vykoupeno urãitou cenou. Musíte ho vyrovnat tím, Ïe se potom tro iãku omezíte, dokud se vám úãet zase nesrovná. Je to prosté. Opravdu chcete spotfiebovat svoje kalorie na nûco, co ani nemáte rádi? To je jako utrácet peníze za nûco, co nikdy nepouïijete nebo co vám nesedí. Je to pl tvání. Investujte chytfie do toho, co bude dobré pro va e tûlo a po ãem se budete cítit lépe. Pak je takové dopfiání si nanejv rozumné. KdyÏ rozumné není, u etfiete si kalorie na pozdûji. Tomu se fiíká zdravû spravovan úãet. Jistû, i dietní vyváïenost mûïe b t stejnû jako finanãní nezávislost obãas dost namáhavá. JestliÏe jste se uï nûko- 34

5 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE lik let pfiejídali a v bûr potravin nevyvaïovali, asi máte nadváhu. Ty kilogramy navíc jsou jako dluh. Ale mûïete svûj dluh splácet a té nadváhy se zbavovat hezky po kouscích pfiesnû jako v bance. Odlupujte tu zátûï tím, Ïe se budete o vyváïenost snaïit den co den, ale nesledujte posedle kaïd pûtník a nepoãítejte kaïdou kalorii. MÛ- Ïete dosáhnout své ideální hmotnosti finanãní nezávislosti. Sníte více jednoho, dáte si ménû onoho. Dopfiejete si ménû teì, mûïete sníst více pozdûji. TLUSTÝ ZVYK Už jste si někdy řekli: Snědla jsem toho strašně moc, zkazila jsem to, to už klidně můžu jíst dál? A pak vám bylo do pláče, protože jste se vzdali naděje. Znáte ten pocit? Já to přirovnávám k výčitkám nakupujícího. Když si něco dopřejete a pak celou noc nespíte, protože si to vyčítáte, nemůžete nikdy dosáhnout vyrovnaných výběrů. Jenom si to všechno ještě zhoršujete. Zrovna nedávno mi volala jedna kamarádka: Jsem v háji, zvorala jsem to, snědla jsem pět sušenek! Vzpomínám si taky na ten pocit ale už ho nezažívám. Jím, ale nedovolím, aby mě vina a výčitky dohnaly k přejídání. Někdy toho sním hodně. Ale zase se seberu a jdu dál. Nedělám si z toho důvod, proč jíst ještě více (kde je v tom logika?), a říkám si: Způsob stravování je jako účet v bance. Jak bankovní účet vyrovnávat Vím, Ïe teorie je to pûkná. Ale jak ji máte uvést do Ïivota? Uvûdomujte si, co jíte, a rozhodujte se o tom uvûdomûle. Tady nevelí jídlo. Velíte vy, tak to velení 35

6 PRAVIDLA pfievezmûte a rozhodujte se rozumnû a uvûdomûle o tom, co budete jíst. eknûme, Ïe jste k snídani mûli palaãinky. Jsou dobré a taky plné krobu a cukru. Tak co si dáte k obûdu? Tûstoviny? To samozfiejmû ne. To by byly dal í kroby. Teì pfiece svou stravu vyrovnáváte stejnû jako úãet v bance, takïe uï víte, Ïe jste mûli krob a cukr pfiedtím, proto teì potfiebujete bílkoviny a zeleninu. TudíÏ si dáte salát s grilovan m kufietem nebo nûjakou zeleninovou polévku. Anebo jste snídali vajíãka. Îádn problém. K obûdu nebo k veãefii mûïou b t ty tûstoviny nebo sendviã. Vyrovnejte mnoïství bílkovin se kroby, vyrovnejte pfiíjem ovoce a zeleniny se sladkostmi a tuky. Nikdy si nedávejte stejnou potravinu ke dvûma jídlûm po sobû. Dejte si trochu od v eho, ale od niãeho pfiíli. Vyrovnávaní platí také pro mnoïství. JestliÏe jste si dali hodnû lehkou snídani, mûïete sníst k obûdu více. KdyÏ jste hodnû obûdvali, poveãefite lehce. Pokud toho sníte jeden den hodnû, odlehãete ten následující. Jen pofiád myslete na to, co dûláte, a budete si moci dopfiávat jídla, která máte doopravdy rádi vyrovnanû. Právû takto jedí pfiirozenû tíhlí lidé neomezují se, nedrïí diety, jenom jedí vyrovnanû. Jakmile si na to zvyknete, bude to snaz í, neï se vám zdá. Zkuste to nûkolik dní, a zaãne to pro vás b t pfiirozené, vybrousíte si instinkty a ty vám samy fieknou, co va e tûlo potfiebuje a chce. KdyÏ se z vás stane vyladûn nástroj vyrovnání, budete instinktivnû vûdût, jak by mûlo vypadat va e pfií tí jídlo. Budete vûdût, jak kaïdé jídlo zvládnout. Ve druhé ãásti knihy vám o tom, jak zabudovat toto pravidlo do kaïdodenního Ïivota, fieknu je tû více. Ale napfied 36

7 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE si proberme nûkteré pfiekvapivé pfiekáïky, na které mûïete narazit, a také nástroje, které vám mûïou pomoct. MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Vyrovnávání není počítání kalorií, gramů tuku, množství škrobů nebo něco takového. S tím si hlavu nedělejte, protože to stejně nevydržíte. Zabírá to moc času a vy máte jiné práce dost. A krom toho je to posedlost, a po té netoužíte. Místo toho stačí jenom docela obyčejně být pozorní a používat zdravý rozum. Toto vyrovnávání je přibližné, ale funguje. Jen na ně nezapomínejte. Kalorie se nějak vyřeší samy. Toto není posedlost, nejste otrokem jídla. Víte, co máte jíst. Jen ten svůj vnitřní hlas poslouchejte. Vnitřní hluk avnitřní hlas Vyrovnat svûj úãet je základem toho, abyste se stali pfiirozenû tíhl mi, ale není to jedin faktor. Dobfie vím, Ïe se vám toho v hlavû oz vá mnohem víc. Proto si nyní pohovofime právû o tûch hlasech, které se mohou stát pfiekáïkou, nebo naopak nástrojem na cestû k úspûchu. Bavme se chvíli o vnitfiním hluku a vnitfiním hlasu. Vnitfiní hluk, to jsou va e negativní my lenky o jídle, ten dialog v hlavû, kter m neustále komentujete a kritizujete cokoli, co sníte, nebo kdyï na jídlo jen pomyslíte, i kdyï nic nesníte. Vnitfiní hluk vám neustále nadává, jak jste to pokazili, kdyï jste si dali ty tûstoviny. Kárá vás za to, Ïe jste se jenom podívali na ten lahodn dortík nebo Ïe jste zrovna dneska necviãili. Vnitfiní hluk vám pfiipomíná, ko- 37

8 PRAVIDLA lik ukazovala ráno va e váha, a jeãí vám do ucha od rána do noci, takïe se cítíte mizernû anebo dobfie, kdyï jste zrovna pár deka shodili, jako by ten kilogram vody znamenal, Ïe jste lep í ãlovûk. Vnitfiní hluk vás nutí soustfiedit se na ãásti tûla, které na sobû nesná íte, a zbavuje vás schopnosti cokoli zmûnit. Vnitfiní hluk je zákefin. Vnitfiní hluk ve vás probouzí patné pocity. Vnitfiní hluk je v sledkem minulosti i tfieba souãasného stresu a úzkostí. Poslouchali jste v dûtství, Ïe jídlo vyjadfiuje lásku? PouÏíváte jídlo k tomu, abyste se uklidnili, kdyï jste ve stresu? Znamená patn den to, Ïe si zaslouïíte sníst celou pizzu? Myslíte si, Ïe nikdy nezhubnete, tak proã byste se mûli snaïit? Vnitfiní hluk fiíká kaïdému z nás nûco jiného, ale musíte poznat ten svûj, abyste umûli rozli it, co si va i odpovûì ani nezaslouïí. Vnitfiní hluk má ov em svûj protipól. KdyÏ vnitfiní hluk pfiirovnáme k tomu ãertíkovi na levém rameni, kter vám na eptává, Ïe máte sníst cheeseburger, protoïe jste ho zrovna zahlédli v reklamû v televizi, tím andílkem na pravém rameni, kter vám doopravdy fiekne, jestli ten cheeseburger chcete, je vá vnitfiní hlas. Vnitfiní hluk vychází z minulosti, vnitfiní hlas se vïdycky dívá do budoucnosti. Vnitfiní hlas vám fiíká, co opravdu, skuteãnû chcete a potfiebujete. Není to ten hlas, kter by vám pfiipomínal, Ïe jste dneska je tû nemûli Ïádné bílkoviny a Ïe uï tedy nûjaké potfiebujete (aãkoli i tohle dokáïe). Je to ten hlas, kter fiekne: Tak moment. Mnû se tyhle su enky bez tuku vûbec nelíbí. Chci opravdovou su enku. Je to tak patné? (Samozfiejmû není.) Tak to mluvil vá vnitfiní hlas. Vnitfiní hlas je vrozen smysl va eho tûla pro sebe sama. Pfiímo v sobû máte v echny informace, které potfiebujete, 38

9 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE abyste byli pfiirozenû tíhlí. Vá vnitfiní hlas teì moïná mluví dost drsnû, kfiiãí na vás, protoïe ho neposloucháte, snaïí se vám dávat v elijaké signály, ukazuje vám, Ïe si volíte vûci, které pro vás nejsou správné; kdyï ho v ak ve vás pfiehlu uje vnitfiní hluk, mûïe vás trápit patné zaïívání, bolet bfiicho z hladu, bolet klouby i hlava, mûïete b t unavení nebo se vám nûjak nedostává energie. Haló! To volá vnitfiní hlas! SnaÏí se získat va i pozornost. KdyÏ se nauãíte ho poslouchat, rychle zjistíte, Ïe vnitfiní hlas má pro vás spoustu bájeãn ch zpráv. Jakmile zaãnete v jídle investovat moudfie, získáte tím skvûl pocit. ekne vám, co máte jíst podle toho, co va e tûlo doopravdy potfiebuje, a poví vám také, kdy uï máte dost. Vnitfiní hlas je na vás hodn. Probouzí ve vás dobr pocit. Zejména u tûch z nás, kdo máme potíïe rozli it vnitfiní hluk od vnitfiního hlasu a u tûch, komu vnitfiní hluk jejich vnitfiní hlas uï pfiehlu il docela, je naprosto nezbytné, abychom ke svému zpûsobu stravování pfiistupovali stejnû jako ke správû úãtu v bance. Jedinû tak ten zmatek rozmotáme. MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Všimli jste si, že někdy sníte nějakou nezdravou lahůdku, a je vám pak příšerně, jste nafouklí a ještě si připadáte provinile; ale jindy se po tomtéž jídle můžete cítit báječně a doslova zářit štěstím? Tak to je práce vašeho vnitřního hlasu. Říká vám, že jste právě jedli proto, že jste to opravdu potřebovali nebo chtěli, a nikoli proto, abyste jenom jedli. A také (a to je důležité) vám říká, kdy máte přestat jíst. 39

10 PRAVIDLA KaÏdé tûlo touïí dosáhnout rovnováhy. Pokud tedy zámûrnû a systematicky zaãnete do svého Ïivota zavádût systém vyrovnávání budete vyrovnávat stravu stejnû jako úãet v bance a fiídit se i dal ími pravidly v této knize, vá vnitfiní hlas automaticky zesílí a získá sebedûvûru. A vnitfiní hluk se stáhne a moïná se nauãí více mlãet. Vyrovnávat zpûsob stravování stejnû jako úãet v bance je cviãení, kterému se mûïete nauãit. MoÏná to zní ze zaãátku trochu obtíïnû, ale rychle se vám to stane pfiirozeností. Va e tûlo to po vás chce. Jakmile to tedy zaãnete dûlat, v echno se spraví. Rozlišování Mám pro vás je tû pár dal ích rad. Chcete-li pochopit, jak nejlépe vyrovnávat utrácení a etfiení, potfiebujete k tomu dûleïit nástroj, kterému fiíkám rozli ování. Tento termín budu v knize pouïívat ãasto, proto si o nûm napfied nûco povûzme. Rozli ování je uvûdomûní si rozdílu mezi dvûma moïnostmi a rozhodnutí, zda je tento rozdíl pro vás dûleïit. Dám vám pfiíklad. Miluji chilli kvûli jeho chutím a textufie: chilli kofiení, kmín, rajãata, papriky a fazole. Ale chilli mûïete dostat na nûkolik zpûsobû hovûzí, krûtí, vegetariánské. Rozli ení mezi mastn m chilli s hovûzím masem a chilli s krûtím masem nebo vegetariánsk m chilli je pro mû nev znamné. âasto to ani nepoznám. TakÏe v pfiípadû chilli je pro mû rozhodnû vhodnûj í zvolit si lehãí, zdravûj í verzi. Ale jindy zase rozli uji dost dûraznû: kdyï si mám vybrat 40

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

P ED KAÎD M JÍDLEM VYPIJTE VELKOU SKLENICI VODY BEZPODMÍNEâNù!

P ED KAÎD M JÍDLEM VYPIJTE VELKOU SKLENICI VODY BEZPODMÍNEâNù! PRAVIDLO â. 1 P ED KAÎD M JÍDLEM VYPIJTE VELKOU SKLENICI VODY BEZPODMÍNEâNù! Tohle pravidlo by mûlo b t nejsnadnûj í. A to je vhodn zaãátek. Ale zároveà patfií k tûm nejdûleïitûj ím. Musíte mít fiádnû

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

Problémy. Proã jsme obézní?

Problémy. Proã jsme obézní? Problémy Lidské tûlo je dobfie uzpûsobeno ke skladování energie. Tato na e obdivuhodná schopnost má svûj pûvod v minulosti, kdy na i pfiedkové proïívali období hojnosti, která se pravidelnû stfiídala s

Více

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1

PŘÍPRAVA. Před důležitým datem. Ukládání do hnízda Co nakoupit. Kapitola 1 Kapitola 1 PŘÍPRAVA Před důležitým datem Doba ãekání na prvorozené dítû je jedním z nejúïasnûj ích období v na em Ïivotû ale také jedním z tûch nejúzkostlivûj- ích a nervy drásajících. Ve své rodiãovské

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE Kurs náboïenství 180R Pfiipravil Církevní vzdûlávací systém Vydala Církev JeÏí e Krista Svat ch posledních dnû

Více

KaÏte evangelium mé. Pfiíruãka k misionáfiské sluïbû. âiàte pokání, v echny konãiny zemû, a pojìte ke mnû a buìte pokfitûni ve jménu mém,

KaÏte evangelium mé. Pfiíruãka k misionáfiské sluïbû. âiàte pokání, v echny konãiny zemû, a pojìte ke mnû a buìte pokfitûni ve jménu mém, Pfiíruãka k misionáfiské sluïbû KaÏte evangelium mé (NaS 50:14) âiàte pokání, v echny konãiny zemû, a pojìte ke mnû a buìte pokfitûni ve jménu mém, abyste mohli b ti posvûceni pfiijetím Ducha Svatého (3.

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Zemû rozkvétajícího máku

Zemû rozkvétajícího máku Afghánské Ïeny mají fiadu tajemství, nejvût ím je umûní konzumace zmrzliny Zemû rozkvétajícího máku VÍCE NEÎ T I ROKY PO PÁDU TALIBANU SE NEVYPLNIL ÎÁDN Z PESIMISTICK CH SCÉNÁ Ò. ZA SVÉ VZALY P EDPOVùDI,

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

NEONACISTÉ A 28. ŘÍJEN čtěte na straně 4. Z obsahu. Krátce. Ročník 5 Listopad 2005 Chešvan 5766. Židovská Gaza... 2. Neonacisté a 28. říjen...

NEONACISTÉ A 28. ŘÍJEN čtěte na straně 4. Z obsahu. Krátce. Ročník 5 Listopad 2005 Chešvan 5766. Židovská Gaza... 2. Neonacisté a 28. říjen... Ročník 5 Listopad 2005 Chešvan 5766 2 Z obsahu Židovská Gaza... 2 Neonacisté a 28. říjen... 4 Vyšetřování je skončeno, zapomeňte... 5 Třetí jméno seriál o jménech... 8 Třináct kroků k míru Nové čtení židovské

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na ich premiér jsme vám jiï nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû it obdobnû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti.

Více