ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE"

Transkript

1 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte, Ïe jsem se poté, co jsem se stala pfiirozenû tíhl m ãlovûkem, vydala plnit úkol: najít cestu ke zdraví pro kaïdého. Vafiím pro slavné lidi a radím pfiátelûm, jak mají zdravû jíst, ale proã by celebrity a moji kamarádi mûli b t jediní, kdo z toho má prospûch? Celebrity mívají ãasto práci, která po nich doslova vyïaduje, aby vypadaly skvûle, jenomïe to neznamená, Ïe vy byste jejich tajemství znát nemûli. Ony nepatfií do nûjakého tajného hubeného klubu, kam vy nemáte pfiístup. Do toho klubu patfiíte taky. Jenom jste si je tû nezaïádali o ãlenství. Myslím, Ïe si v ichni zaslouïí b t zdraví a dostat se do nejlep í formy. Proto jsem posbírala v echna prostá fakta, která jsem se uãila dvacet let, a získala z nich deset jednoduch ch pravidel. A ty vám nyní pfiedám. 31

2 PRAVIDLA MÛÏete b t pfiirozenû tíhlí. Je jedno, jak máte tûlesn typ, krevní skupinu nebo jak typ osobnosti jste. Je jedno, kolik váïí va e matka nebo bez jakého jídla se prostû neobejdete. VÏdyÈ i celebrity jako Oprah Winfreyová nebo Britney Spearsová mají co dûlat, aby si udrïely svoji tûlesnou hmotnost, pfiestoïe mají vlastní dietní kouãe a osobní trenéry je tû totiï nepochopily, co to znamená b t pfiirozenû tíhlá. Já strávila dvacet let pekelného trápení s dietami, neï jsem koneãnû pochopila, Ïe pfiirozená tíhlost nemá nic spoleãného s rychl m metabolismem nebo genetikou nebo ãímkoli jin m, co kontrolovat opravdu nemûïete. Jsem pûtatfiicátnice a jsem tíhlej í, neï jsem byla ve dvaceti. Lidé se mû ãasto ptají, jestli drïím nûjakou rychlou dietu, anebo sl chám: No jo, kdyï ty jsi tíhlá od pfiírody. Ano, to je pravda, jsem pfiirozenû tíhlá teì. Ale vïdycky to tak nebylo. Miliony Ïen se lapí v nerozumném kolobûhu neustálé diety, jejího nedodrïení a opûtovné diety. Tak uï je na ãase toho nechat. UÏ Ïádné diety. Rozumíte? OkamÏitû s tûmi dietami pfiestaàte. Nejspí se vám to zdá jako nûco nepfiedstavitelného. Pfied pár mûsíci mi jedna kamarádka fiekla: A ví co? Mám toho dost. Ka lu na diety a cviãení. UÏ to dûlat nebudu. Vzpomínám si, Ïe jsem na tom byla stejnû. A kdyï teì dr- Ïíte v rukou tuto knihu, asi to uï znáte také. Tak to udûlejte. Hned teì s tím pfiestaàte a pfiijmûte za své právo b t tíhlí. Jste dospûlí. Je na ãase pfiestat s tím, Ïe vám nûkdo jin bude fiíkat, co máte jíst, jak máte jíst nebo proã to máte jíst. Na to zapomeàte. Odkopnûte toho tyranského oféra jménem dieta od volantu svého 32

3 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Ïivota a sednûte si na jeho místo. To vy tohle fiídíte. Trápení právû teì konãí. 1. pravidlo: Způsob stravování je jako účet v bance Pojìme rovnou k prvnímu pravidlu. PovaÏuji ho za jakési hlavní, v efiídící pravidlo, matku v ech dal ích pravidel. Je to ta první vûc, kterou lidem fieknu, kdyï se mû ptají, jak mûïu b t tak pfiirozenû tíhlá. KaÏdé pravidlo je dûleïité dokonce klíãové, ale toto pravidlo zastfie uje i v echna ostatní. Je to vûc, kterou mám na mysli den co den, kdykoli nûco jím. Myslet na nû a fiídit se jím se pro mû stalo souãástí Ïivota. Je to tak prosté a rozumné, aï nebudete vûfiit, jak je moïné, Ïe jste se tím nikdy nefiídili. Tady to máme: Způsob stravování je jako účet v bance. To je první vûc, kterou je tfieba si kaïd den pfiipomínat a zaãít ji v Ïivotû aplikovat. Dokud se vám to nestane druhou pfiirozeností, musíte si neustále pfiipomínat: ZpÛsob stravování je jako úãet v bance. Stejnû jako vyrovnáváte mnoïství utracen ch a u etfien ch penûz, musíte vyrovnávat i svoje jídlo. Nejezte moc od jednoho, nejezte stejnou vûc dvakrát, vyrovnejte mnoïství krobû (polysacharidû) s mnoïstvím bílkovin, zeleninu a ovoce se sladkostmi a vïdycky vyrovnejte nûjaké divoãej í fiádûní zase etfiením. To vyrovnávání je samozfiejmû pfiibliïné ale funguje a funguje to bez poãítání, mûfiení nebo nûjakého posedlého sledování. 33

4 PRAVIDLA MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Milujete čokoládu nebo sýr? Anebo nesnášíte cvičení? Žádný problém. U většiny přirozeně štíhlých lidí je to stejné. Přesto můžete být sami sebou, ať jste kdokoli, a zároveň přirozeně štíhlí. Jestliže nejíte, co jíst chcete, jestliže se omezujete, budete si připadat ošizení a nakonec se na všechno vykašlete. Nebudete se tím řídit. Proto jezte, co jíst chcete. Jenom si uvědomujte, co jíte, a když víte, že je to nákladná investice, užijte si každičké sousto ale dejte si jich jenom pár. Anebo si to uvědomte, a vyrovnejte to později. Potom si nenabouráte rozpočet a účet vám zůstane vyrovnaný. Jestliže nesnášíte jakékoli cvičení, jezte o trochu méně. Jestli cvičíte moc rádi, můžete jíst trochu více. Prostě to vyrovnejte. Ve vût inû pfiípadû u vût iny jídel, mlsû a ve vût inû dnû investujte chytfie do zdrav ch jídel, která vás naplní a zasytí. KdyÏ si potom chcete opravdu vyhodit z kop tka, udûlejte to. Nejste na dietû, pamatujete si? Îijete. Pfiesto je kaïdé takové vyhození z kop tka vykoupeno urãitou cenou. Musíte ho vyrovnat tím, Ïe se potom tro iãku omezíte, dokud se vám úãet zase nesrovná. Je to prosté. Opravdu chcete spotfiebovat svoje kalorie na nûco, co ani nemáte rádi? To je jako utrácet peníze za nûco, co nikdy nepouïijete nebo co vám nesedí. Je to pl tvání. Investujte chytfie do toho, co bude dobré pro va e tûlo a po ãem se budete cítit lépe. Pak je takové dopfiání si nanejv rozumné. KdyÏ rozumné není, u etfiete si kalorie na pozdûji. Tomu se fiíká zdravû spravovan úãet. Jistû, i dietní vyváïenost mûïe b t stejnû jako finanãní nezávislost obãas dost namáhavá. JestliÏe jste se uï nûko- 34

5 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE lik let pfiejídali a v bûr potravin nevyvaïovali, asi máte nadváhu. Ty kilogramy navíc jsou jako dluh. Ale mûïete svûj dluh splácet a té nadváhy se zbavovat hezky po kouscích pfiesnû jako v bance. Odlupujte tu zátûï tím, Ïe se budete o vyváïenost snaïit den co den, ale nesledujte posedle kaïd pûtník a nepoãítejte kaïdou kalorii. MÛ- Ïete dosáhnout své ideální hmotnosti finanãní nezávislosti. Sníte více jednoho, dáte si ménû onoho. Dopfiejete si ménû teì, mûïete sníst více pozdûji. TLUSTÝ ZVYK Už jste si někdy řekli: Snědla jsem toho strašně moc, zkazila jsem to, to už klidně můžu jíst dál? A pak vám bylo do pláče, protože jste se vzdali naděje. Znáte ten pocit? Já to přirovnávám k výčitkám nakupujícího. Když si něco dopřejete a pak celou noc nespíte, protože si to vyčítáte, nemůžete nikdy dosáhnout vyrovnaných výběrů. Jenom si to všechno ještě zhoršujete. Zrovna nedávno mi volala jedna kamarádka: Jsem v háji, zvorala jsem to, snědla jsem pět sušenek! Vzpomínám si taky na ten pocit ale už ho nezažívám. Jím, ale nedovolím, aby mě vina a výčitky dohnaly k přejídání. Někdy toho sním hodně. Ale zase se seberu a jdu dál. Nedělám si z toho důvod, proč jíst ještě více (kde je v tom logika?), a říkám si: Způsob stravování je jako účet v bance. Jak bankovní účet vyrovnávat Vím, Ïe teorie je to pûkná. Ale jak ji máte uvést do Ïivota? Uvûdomujte si, co jíte, a rozhodujte se o tom uvûdomûle. Tady nevelí jídlo. Velíte vy, tak to velení 35

6 PRAVIDLA pfievezmûte a rozhodujte se rozumnû a uvûdomûle o tom, co budete jíst. eknûme, Ïe jste k snídani mûli palaãinky. Jsou dobré a taky plné krobu a cukru. Tak co si dáte k obûdu? Tûstoviny? To samozfiejmû ne. To by byly dal í kroby. Teì pfiece svou stravu vyrovnáváte stejnû jako úãet v bance, takïe uï víte, Ïe jste mûli krob a cukr pfiedtím, proto teì potfiebujete bílkoviny a zeleninu. TudíÏ si dáte salát s grilovan m kufietem nebo nûjakou zeleninovou polévku. Anebo jste snídali vajíãka. Îádn problém. K obûdu nebo k veãefii mûïou b t ty tûstoviny nebo sendviã. Vyrovnejte mnoïství bílkovin se kroby, vyrovnejte pfiíjem ovoce a zeleniny se sladkostmi a tuky. Nikdy si nedávejte stejnou potravinu ke dvûma jídlûm po sobû. Dejte si trochu od v eho, ale od niãeho pfiíli. Vyrovnávaní platí také pro mnoïství. JestliÏe jste si dali hodnû lehkou snídani, mûïete sníst k obûdu více. KdyÏ jste hodnû obûdvali, poveãefite lehce. Pokud toho sníte jeden den hodnû, odlehãete ten následující. Jen pofiád myslete na to, co dûláte, a budete si moci dopfiávat jídla, která máte doopravdy rádi vyrovnanû. Právû takto jedí pfiirozenû tíhlí lidé neomezují se, nedrïí diety, jenom jedí vyrovnanû. Jakmile si na to zvyknete, bude to snaz í, neï se vám zdá. Zkuste to nûkolik dní, a zaãne to pro vás b t pfiirozené, vybrousíte si instinkty a ty vám samy fieknou, co va e tûlo potfiebuje a chce. KdyÏ se z vás stane vyladûn nástroj vyrovnání, budete instinktivnû vûdût, jak by mûlo vypadat va e pfií tí jídlo. Budete vûdût, jak kaïdé jídlo zvládnout. Ve druhé ãásti knihy vám o tom, jak zabudovat toto pravidlo do kaïdodenního Ïivota, fieknu je tû více. Ale napfied 36

7 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE si proberme nûkteré pfiekvapivé pfiekáïky, na které mûïete narazit, a také nástroje, které vám mûïou pomoct. MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Vyrovnávání není počítání kalorií, gramů tuku, množství škrobů nebo něco takového. S tím si hlavu nedělejte, protože to stejně nevydržíte. Zabírá to moc času a vy máte jiné práce dost. A krom toho je to posedlost, a po té netoužíte. Místo toho stačí jenom docela obyčejně být pozorní a používat zdravý rozum. Toto vyrovnávání je přibližné, ale funguje. Jen na ně nezapomínejte. Kalorie se nějak vyřeší samy. Toto není posedlost, nejste otrokem jídla. Víte, co máte jíst. Jen ten svůj vnitřní hlas poslouchejte. Vnitřní hluk avnitřní hlas Vyrovnat svûj úãet je základem toho, abyste se stali pfiirozenû tíhl mi, ale není to jedin faktor. Dobfie vím, Ïe se vám toho v hlavû oz vá mnohem víc. Proto si nyní pohovofime právû o tûch hlasech, které se mohou stát pfiekáïkou, nebo naopak nástrojem na cestû k úspûchu. Bavme se chvíli o vnitfiním hluku a vnitfiním hlasu. Vnitfiní hluk, to jsou va e negativní my lenky o jídle, ten dialog v hlavû, kter m neustále komentujete a kritizujete cokoli, co sníte, nebo kdyï na jídlo jen pomyslíte, i kdyï nic nesníte. Vnitfiní hluk vám neustále nadává, jak jste to pokazili, kdyï jste si dali ty tûstoviny. Kárá vás za to, Ïe jste se jenom podívali na ten lahodn dortík nebo Ïe jste zrovna dneska necviãili. Vnitfiní hluk vám pfiipomíná, ko- 37

8 PRAVIDLA lik ukazovala ráno va e váha, a jeãí vám do ucha od rána do noci, takïe se cítíte mizernû anebo dobfie, kdyï jste zrovna pár deka shodili, jako by ten kilogram vody znamenal, Ïe jste lep í ãlovûk. Vnitfiní hluk vás nutí soustfiedit se na ãásti tûla, které na sobû nesná íte, a zbavuje vás schopnosti cokoli zmûnit. Vnitfiní hluk je zákefin. Vnitfiní hluk ve vás probouzí patné pocity. Vnitfiní hluk je v sledkem minulosti i tfieba souãasného stresu a úzkostí. Poslouchali jste v dûtství, Ïe jídlo vyjadfiuje lásku? PouÏíváte jídlo k tomu, abyste se uklidnili, kdyï jste ve stresu? Znamená patn den to, Ïe si zaslouïíte sníst celou pizzu? Myslíte si, Ïe nikdy nezhubnete, tak proã byste se mûli snaïit? Vnitfiní hluk fiíká kaïdému z nás nûco jiného, ale musíte poznat ten svûj, abyste umûli rozli it, co si va i odpovûì ani nezaslouïí. Vnitfiní hluk má ov em svûj protipól. KdyÏ vnitfiní hluk pfiirovnáme k tomu ãertíkovi na levém rameni, kter vám na eptává, Ïe máte sníst cheeseburger, protoïe jste ho zrovna zahlédli v reklamû v televizi, tím andílkem na pravém rameni, kter vám doopravdy fiekne, jestli ten cheeseburger chcete, je vá vnitfiní hlas. Vnitfiní hluk vychází z minulosti, vnitfiní hlas se vïdycky dívá do budoucnosti. Vnitfiní hlas vám fiíká, co opravdu, skuteãnû chcete a potfiebujete. Není to ten hlas, kter by vám pfiipomínal, Ïe jste dneska je tû nemûli Ïádné bílkoviny a Ïe uï tedy nûjaké potfiebujete (aãkoli i tohle dokáïe). Je to ten hlas, kter fiekne: Tak moment. Mnû se tyhle su enky bez tuku vûbec nelíbí. Chci opravdovou su enku. Je to tak patné? (Samozfiejmû není.) Tak to mluvil vá vnitfiní hlas. Vnitfiní hlas je vrozen smysl va eho tûla pro sebe sama. Pfiímo v sobû máte v echny informace, které potfiebujete, 38

9 ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE abyste byli pfiirozenû tíhlí. Vá vnitfiní hlas teì moïná mluví dost drsnû, kfiiãí na vás, protoïe ho neposloucháte, snaïí se vám dávat v elijaké signály, ukazuje vám, Ïe si volíte vûci, které pro vás nejsou správné; kdyï ho v ak ve vás pfiehlu uje vnitfiní hluk, mûïe vás trápit patné zaïívání, bolet bfiicho z hladu, bolet klouby i hlava, mûïete b t unavení nebo se vám nûjak nedostává energie. Haló! To volá vnitfiní hlas! SnaÏí se získat va i pozornost. KdyÏ se nauãíte ho poslouchat, rychle zjistíte, Ïe vnitfiní hlas má pro vás spoustu bájeãn ch zpráv. Jakmile zaãnete v jídle investovat moudfie, získáte tím skvûl pocit. ekne vám, co máte jíst podle toho, co va e tûlo doopravdy potfiebuje, a poví vám také, kdy uï máte dost. Vnitfiní hlas je na vás hodn. Probouzí ve vás dobr pocit. Zejména u tûch z nás, kdo máme potíïe rozli it vnitfiní hluk od vnitfiního hlasu a u tûch, komu vnitfiní hluk jejich vnitfiní hlas uï pfiehlu il docela, je naprosto nezbytné, abychom ke svému zpûsobu stravování pfiistupovali stejnû jako ke správû úãtu v bance. Jedinû tak ten zmatek rozmotáme. MYŠLENÍ PRO PŘIROZENOU ŠTÍHLOST Všimli jste si, že někdy sníte nějakou nezdravou lahůdku, a je vám pak příšerně, jste nafouklí a ještě si připadáte provinile; ale jindy se po tomtéž jídle můžete cítit báječně a doslova zářit štěstím? Tak to je práce vašeho vnitřního hlasu. Říká vám, že jste právě jedli proto, že jste to opravdu potřebovali nebo chtěli, a nikoli proto, abyste jenom jedli. A také (a to je důležité) vám říká, kdy máte přestat jíst. 39

10 PRAVIDLA KaÏdé tûlo touïí dosáhnout rovnováhy. Pokud tedy zámûrnû a systematicky zaãnete do svého Ïivota zavádût systém vyrovnávání budete vyrovnávat stravu stejnû jako úãet v bance a fiídit se i dal ími pravidly v této knize, vá vnitfiní hlas automaticky zesílí a získá sebedûvûru. A vnitfiní hluk se stáhne a moïná se nauãí více mlãet. Vyrovnávat zpûsob stravování stejnû jako úãet v bance je cviãení, kterému se mûïete nauãit. MoÏná to zní ze zaãátku trochu obtíïnû, ale rychle se vám to stane pfiirozeností. Va e tûlo to po vás chce. Jakmile to tedy zaãnete dûlat, v echno se spraví. Rozlišování Mám pro vás je tû pár dal ích rad. Chcete-li pochopit, jak nejlépe vyrovnávat utrácení a etfiení, potfiebujete k tomu dûleïit nástroj, kterému fiíkám rozli ování. Tento termín budu v knize pouïívat ãasto, proto si o nûm napfied nûco povûzme. Rozli ování je uvûdomûní si rozdílu mezi dvûma moïnostmi a rozhodnutí, zda je tento rozdíl pro vás dûleïit. Dám vám pfiíklad. Miluji chilli kvûli jeho chutím a textufie: chilli kofiení, kmín, rajãata, papriky a fazole. Ale chilli mûïete dostat na nûkolik zpûsobû hovûzí, krûtí, vegetariánské. Rozli ení mezi mastn m chilli s hovûzím masem a chilli s krûtím masem nebo vegetariánsk m chilli je pro mû nev znamné. âasto to ani nepoznám. TakÏe v pfiípadû chilli je pro mû rozhodnû vhodnûj í zvolit si lehãí, zdravûj í verzi. Ale jindy zase rozli uji dost dûraznû: kdyï si mám vybrat 40

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE?

Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Kapitola 1 DAR MIMOŘÁDNÉ CITLIVOSTI A KŘEHKÝ SILÁK CO TO JE? Tato kniha pojednává o tom, jak se nauãit Ïít s obûma stránkami své osobnosti. S tou silnou, plnou energie, nápadû a názorû, tvûrãího potenciálu

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year

EVA URBANÍKOVÁ. Happy new year, Happy new year 1. kapitola Mûla jsem to vûdût uï tehdy na silvestra. Pfiivolala jsem to. Tak to totiï je co vyslovíte jako my lenku, to si vesmír vezme za va e pfiání a uï se to na vás valí Neodhadla jsem to uï na zaãátku.

Více

21 Nacson - zlom :07 Stránka 1 21 DNÍ

21 Nacson - zlom :07 Stránka 1 21 DNÍ 21 DNÍ 21 dní STAČÍ K DEKÓDOVÁNÍ va ich snû PRAGMA HODKOVIâKY Leon Nacson 21 DNÍ STAâÍ K DEKÓDOVÁNÍ VA ICH SNÒ Z anglického originálu 21 Days to Master Decoding Your Dreams pfieloïil Petr JÛza PRAGMA,

Více

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska

Kapitola I Bezvadn vtip. Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska Kapitola I Bezvadn vtip Bezvadn vtip Tatínek je v posledním taïení Jedeme na prázdniny Nastupovat! Cesta do panûlska 9 Bezvadn vtip Dneska pfii odpolední pfiestávce nám Jáchym vyprávûl senzaãní fór, kter

Více

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl Pro správn zaãátek Abyste z této knihy vytûïili maximum a abyste dostali maximum i ze sebe, bude nejlep í, kdyï ji budete ãíst ve chvílích naprostého soustfiedûní. KdyÏ skuteãnû pochopíte, jak v echno

Více

21 DNÍ MISTROVSK CH AFIRMACÍ

21 DNÍ MISTROVSK CH AFIRMACÍ 21 DNÍ MISTROVSK CH AFIRMACÍ 21 dní MISTROVSKÝCH afirmací Louise L. Hay PRAGMA HODKOVIâKY Louise Hay 21 DNÍ MISTROVSK CH AFIRMACÍ Z anglického originálu 21 Days to Master Affirmations pfieloïila Marcela

Více

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami

IV. PrÛvodce ledov mi dûji, událostmi a náhodami Led_Cechy_def_178_257 12.8.2010 20:04 Stránka 220 Náledû Mnohokrát uï udûlaly radost nám, bruslafiûm. Jsou to pruhy hladkého, ãasto silného ledu podél bfiehû. Nûkdy mohou pokraãovat pfies standardní ledovou

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

SPISOVATELKA NEBO TROSKA

SPISOVATELKA NEBO TROSKA Kapitola 1 SPISOVATELKA NEBO TROSKA Správn úvod by mûl ãtenáfie okamïitû zaujmout. Hm. Co tfieba: Tato kniha vyzafiuje tajemné fluidum, které vám pfiinese vûãné tûstí. Ov em funguje to, jen kdyï ji je

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999 TOMÁ TANZEL Strava a vûdomí Praha 1999 STRAVOU, Stravou, JAK jak ji JI zde ZDE pojímáme, POJÍMÁME, JSME jsme SCHOPNI: schopni: Dosáhnout svûïesti a celkového zdraví Vyhnout se neïádoucím psychick m a emocionálním

Více

Jak používat vlastní mysl

Jak používat vlastní mysl Jak používat vlastní mysl Marcelka neustále pfiipomíná, Ïe cesta sebepoznání je vlastnû totéï jako vyprazdàování vlastní mysli. Zapomínáme sami na sebe právû proto, Ïe neustále tolik pfiem líme a vûãi

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu. aneb. LADISLAV TUROŇ /

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu. aneb. LADISLAV TUROŇ / Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu LADISLAV TUROŇ / WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Stránka 1 ÚVOD: Rozhodujete se taky jako já před půl rokem, jakým

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

PRACOVNÍ SEŠIT PRO VIP ŠKOLÁKY VÝŽIVA I POHYB JMÉNO: TŘÍDA:

PRACOVNÍ SEŠIT PRO VIP ŠKOLÁKY VÝŽIVA I POHYB JMÉNO: TŘÍDA: pohyb a výživa PRACOVNÍ SEŠIT PRO VIP ŠKOLÁKY VÝŽIVA I POHYB JMÉNO: TŘÍDA: PYRAMIDA VÝŽIVY PRO DĚTI Milé dûti, abychom mohli správnû rûst, déle si hrát, rychleji bûhat a lépe se soustfiedit ve kole, mûli

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

V ichni jsme ãistá láska

V ichni jsme ãistá láska PRVNÍ KAPITOLA V ichni jsme ãistá láska V ichni jsme ãistá láska. Ale mnozí z nás tuto lásku uzamkli v sobû a nedávají ji najevo. Láska tam pfiesto zûstává. Lásku mûïeme uzamknout, av ak zniãit ji nemûïeme,

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS

Muj_rok_zlom.qxd:Sestava 1 10/16/12 3:29 PM Stránka 1 ALBATROS ALBATROS A CHRIS TEBBETTS ILUSTROVALA LAURA PARKOVÁ ALBATROS Copyright by James Patterson, 2011 Illustrations Laura Park, 2011 Jacket design by Alison Impey Jacket art by Laura Park Jacket 2011 Hachette

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Revoluční pomoc pro vaše klouby

Revoluční pomoc pro vaše klouby Revoluční pomoc pro vaše klouby 7 hodnotných a účinných látek, které regenerují poškozené klouby Vysoce úãinn produkt se specifickou kombinací 7 látek: v taïek ze zázvoru (Zingiber officinale) + glucosamin

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT

Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT TRITON Hana Poltikovičová POMERANČOVÁ VŮNĚ CHCE TANČIT Hana Poltikoviãová Pomeranãová vûnû chce tanãit Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn

KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn KaÏdej sme Àákej, pravil muï nad ãern m pivem za stolem u okna v prázdné hospodû zvané Kamenn pfiívoz, kaïdej sme Àákej, ale takovej, jako je mûj syn Franti ek, je málokdo. A napil se. Hostinsk ho znal.

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí.

v jejím Ïivotû klid. UÏ Ïádná dramata v edního dne. Îádná oãekávání. V echno je teì pfiíjemné, poklidné a jí se to tak líbí. Jedna Neexistoval Ïádn dûvod pro to, aby Kara na kolaudaci nového bytu své nejlep í kamarádky Lucie myslela na v prask nebo na to, co si zapsala pfiedchozího veãera do deníãku. Tedy moïná kromû toho, Ïe

Více

Koordinátor projektu: Jarmila Knight, MIL Administrace projektu: PaedDr. Lenka Kubrichtová Jana vejdová, Zuzana Hurychová

Koordinátor projektu: Jarmila Knight, MIL Administrace projektu: PaedDr. Lenka Kubrichtová Jana vejdová, Zuzana Hurychová Soubor PrÛvodce dûtského svûdka v trestním fiízení se skládá z následujících publikací: Pfiiprav se na roli svûdka je publikace urãená pro dûtské svûdky ve vûku 5 aï 9 let. ekni mi více o policii a o soudu

Více

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu

Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte. Revoluce v hubnutí podle genu Jezte to, co máte rádi a přitom trvale a zdravě zhubněte aneb Revoluce v hubnutí podle genu Ladislav Turoň www.hubnuti-podle-genu.cz WWW.HUBNUTI-PODLE-GENU.CZ Rozhodujete se taky jako já před půl rokem,

Více

JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO

JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO ÚVOD Jak se uzdravit Láska neví, co je protiklad. Láska neví, co je konflikt. J. KRI NAMURTI JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO srdceryvn ch pfiíbûhû. Bûhem své tfiicetileté praxe jsem

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Hned druh den mûla jít Aniãka

Hned druh den mûla jít Aniãka 11 Anička jde do školy a má strach Hned druh den mûla jít Aniãka poprvé do vesnické koly. UÏ od probuzení bylo v echno úplnû jiné neï v Praze. S mámou a s tátou se vïdycky pospíchalo. Tatínek pfied odchodem

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani

PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani {1} PŘIROZENĚ JSEM NEPIL VŽDYCKY, dokonce to není ani tak dlouho, co jsem s pitím zaãal. Dfiíve se mi alkohol hnusil; v nejlep ím pfiípadû jsem si nûkdy dal sklenici piva; víno mi pfiipadlo kyselé a z

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

TO, CO VÁM DÁ V HODU, JE, JAK K TOMU P ISTOUPÍTE

TO, CO VÁM DÁ V HODU, JE, JAK K TOMU P ISTOUPÍTE TO, CO VÁM DÁ V HODU, JE, JAK K TOMU P ISTOUPÍTE JOHN. C. MAXWELL TO, CO VÁM DÁ V HODU, JE, JAK K TOMU P ISTOUPÍTE PRAGMA HODKOVIâKY John C. Mawwell TO, CO VÁM DÁ V HODU, JE, JAK K TOMU P ISTOUPÍTE Z anglického

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34

OBSAH. Batikování, barvení látek 4. Ménû známé techniky barvení 21. Techniky malby na hedvábí 34 OBSAH Batikování, barvení látek 4 Batika skládaná 8 Batika itá 10 Batika vyvazovaná 11 Barvení sypáním barev sypaná batika 14 Barvení vzlínáním 16 Vosková batika 18 Kolíãkování 20 Ménû známé techniky barvení

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Jan Payne a kolektiv Kvalita Ïivota a zdraví Tato kniha, ani Ïádná její ãást, nesmí b t kopírována, rozmnoïována, ani jinak ífiena bez písemného souhlasu vydavatele. Sborník I a II vznikl z podpory

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû.

MuÏ mizí ve vchodu ãíslo 32. Spontánnû tisknu kabelku na prsa, snaïím se skr t Ïlutou hvûzdu. Mám pokraãovat v chûzi? Ale kam? Musím pfiece domû. Pokus se pfieïít! JDU PO SKALITZER STRASSE. Je nûco po druhé hodinû, po mourn den v Berlínû-Kreuzbergu. Kolem mne hluãnû projíïdí nadzemka. Na ulici se pohybuje hodnû lidí, v ichni mají bledé, uzavfiené

Více

Analytická váha BODYMASTER BM - 100. Návod k obsluze

Analytická váha BODYMASTER BM - 100. Návod k obsluze Analytická váha BODYMASTER BM - 100 Návod k obsluze Popis v robku Jak funguje BODYMASTER Lidské tûlo tvofií dva hlavní druhy tûlesné hmoty: hmota neobsahující tuk: kosti, svaly, orgány, voda hmota obsahující

Více

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2 1. âlovûãe nezlob se! Jedna z nejoblíbenûj ích rodinn ch her Dva aï ãtyfii Herní plán "âlovûãe nezlob se", pro kaïdého hráãe 4 stejnobarevné halmiãky, 1 hrací

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Lenka Fučíková. www.lenkafucikova.cz

Lenka Fučíková. www.lenkafucikova.cz Napsala: Lenka Fučíková poradce v oblasti zdravého životního stylu, víry v sebe sama a lektor yogy www.lenkafucikova.cz Nejsem přítelem radikálních řešení, a to ani v oblasti stravy. Zkušenost, kterou

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE

KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE KTEROU LÉâIVOU ROSTLINU NA JAKÉ OBTÍÎE DRUH OBTÍÎÍ DOPORUâENÁ ROSTLINA DÁVKOVÁNÍ DÉLKA UÎÍVÁNÍ NEBO KOMBINACE HUBNUTÍ A DETOXIKACE Potlaãení pocitu hladu JITROCEL INDICK + 2 kapsle jitrocele indického

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé

Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé 1. Sedím na skále a mrzne mi zadek. Nezralá mandarinka slunce se koulí po obloze pryã ode mû. Brzy se schová za protûj ím kopcem. UÏ teì se pfies celé údolí vleãou dlouhé stíny a zaãíná b t hrozitánská

Více

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch První kapitola Hercule Poirot se zamraãil. Sleãno Lemonová, oslovil svoji sekretáfiku. Ano, pane Poirote? V tomto dopise se nacházejí tfii chyby. PoirotÛv tón vyjadfioval nevíru. Sleãna Lemonová, ta málo

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Pohyb pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Chybí vám radost ze života? Máte pocit, že tělo i duše chátrá a žijete v uspěchané době bez zážitků, potěšení a chvil jen pro

Více

Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl

Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl Jak pfieïít zdrav Ïivotní styl âlovûk vût inou pochopí, Ïe pro sebe musí nûco udûlat, kdyï ho tíïí kila, kdyï ho tíïí Ïal a kdyï se dítû pfii pohledu na jeho maturitní foto zeptá: A to je kdo?! Jezte a

Více

volte Veroniku volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod

volte Veroniku volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod Veroniku volte volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod www.veronika2010.cz www.facebook.com/veronika.vrecionova dopis pfiedsedy VáÏení spoluobãané,

Více

květen 3/2010 č. 3 r.1

květen 3/2010 č. 3 r.1 květen 3/2010 č. 3 r.1 Obsah Contents 2 âernobílé produkãní tiskárny fiady imagerunner ADVANCE Black and white production printer series imagerunner ADVANCE 3 Milan Lelek Reprodukce tónov ch ãernobíl ch

Více

10. Jak nám poãítaãe rozumûjí Rozhovor s Petrem Strossou

10. Jak nám poãítaãe rozumûjí Rozhovor s Petrem Strossou V předcházejícím rozhovoru jsme se zabývali především otázkou, nakolik je genetický zápis obdobou přirozeného lidského jazyka, který nelze pouze mechanicky ( počítačově ) interpretovat, ale jemuž je třeba

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ

KAPITOLA PRVNÍ. Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ KAPITOLA PRVNÍ Zvífiata jsou velmi pfiíjemní pfiátelé na nic se nás neptají, nekritizují nás. GEORGE ELIOTOVÁ Milujete-li svou práci, pak v tûch nejlep ích dnech se vám zdá va e pracovi tû nádherné bez

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Koordinátor projektu: Jarmila Knight, MIL Administrace projektu: PaedDr. Lenka Kubrichtová Jana vejdová, Zuzana Hurychová

Koordinátor projektu: Jarmila Knight, MIL Administrace projektu: PaedDr. Lenka Kubrichtová Jana vejdová, Zuzana Hurychová Soubor PrÛvodce dûtského svûdka v trestním fiízení se skládá z následujících publikací: Pfiiprav se na roli svûdka je publikace urãená pro dûtské svûdky ve vûku 5 aï 9 let. ekni mi více o policii a o soudu

Více