V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ"

Transkript

1 Z D R A V Í v ak k tomu dojde, jsme odkázáni na v sledky v zkumû z jin ch zemí, které v ak jiï apriornû budou mít omezenou platnost, budou vystihovat jinou oblast, protoïe u nás v e mûïe b t trochu, nebo dosti jinak. 18 V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ ZNOVUOBJEVOVÁNÍ LÉâIVÉHO POTENCIÁLU V poslední dobû se objevuje ãím dál více zpráv o pozitivním vlivu piva a vína. Tyto informace, pokud jsou jednostranné, nahánûjí oprávnûnou hrûzu kolegûm zab vajícím se závaïnou problematikou alkoholismu. Navíc vytrïení z kontextu, aè uï údajû pozitivních ãi negativních, zkresluje jejich smysl. V voj smûfiuje k syntéze, která by dovedla najít rozumnou cestu v bludi ti rozporupln ch a protichûdn ch názorû. Proto je v ak vhodné nespokojit se s jednostranností, vytrïením z kontextu a nesledováním souvislostí. Napfi. ãasté ãlánky o tom, Ïe pivo prospívá u rûzn ch druhû nádorû a ne kodí u jin ch, kde se to dosud pfiedpokládalo, jako napfi. u tzv. kolorektálního karcinomu, rakoviny tlustého stfieva a koneãníku. Ve v skytu tohoto vysoce nebezpeãného nádoru má âesko velmi smutné prvenství. âasto se to dávalo do souvislosti s dal ím ãesk m primátem - prvním místem na svûtû ve spotfiebû piva na jednoho obyvatele. Nûkolikrát se vyskytly názory, Ïe se mûïe jednat o vliv patné diety postiïen ch a ne ovliv piva, zejména proto, Ïe v pivu se vyskytují látky preventivnû pûsobící proti nádorûm jako jsou antioxidanty a jiná chemopreventiva. Îel dosud u nás neprobûhl odpovídající v zkum, kter by tento problém fie il. Doufejme, Ïe se tak stane. NeÏ RAKOVINA VE STÁTù DÁNSKÉM V zkumn t m z kodaàského ústavu preventivní medicíny v ãervnu roku 2003 publikoval v sledky sledování náhodnû vybran ch muïû a Ïen ve vûku od 23 do 95 let. MuÏÛ bylo více jak l5 tisíc, Ïen více jak l3 tisíc, prûmûrná doba sledování byla kolem 15 let. V této skupinû bylo kolem 600 pacientû z kolorektálním karcinomem. Bylo zji tûno, Ïe alkohol (pivo, a lihoviny) v znamnû zvy uje riziko sledované rakoviny, dle autorû je riziko sníïeno, pokud je k uvedenému konzumu pfiipojeno pití vína. Autofii zkoumali i intenzitu pití: silní pijáci více jak 41 dávek piva, nebo lihoviny za t den (více jak 5 piv ãi "panákû" dennû) mûli velmi vysoké riziko rakoviny. Stfiední pijáci více jak 14 piv/panákû za t den (více jak 2 dennû) mûli v znamné riziko sledované rakoviny. U mírn ch pijákû bylo riziko sledované rakoviny stejné jako u ostatní populace. BliÏ í na adrese: A. Pedessen et al.: Copenhagen Center for Prospective Studies, Danish Epidemiology Science Centre, Istitute Preventive Medicine, Copenhagen Hospital Corporation, Danmark, Gut Jun 52, 6, KOMENTÁ : Uvedené v sledky z tohoto roku jsou dosti pfiesvûdãivé, nicménû studii lze vytknou, Ïe se nevûnovala stravovacím návykûm, rozhodující roli zde hrají pomûry masa (látek obsahujících murageny) a ovoce a zeleniny (obsahujících chemopreventiva). Je docela bûïné, Ïe silnûj í pijáci piva i z fyziologick ch dûvodû nemilují ovoce. Pivo a ovoce nemusí dûlat nejlépe stfievûm a na rozdíl od pijákû vína ani nemusí mít v oblibû

2 zeleninu. âasto oblíbenou stravou pijákû piva b vají uzeniny, které patfií k potravinám s nejvût ím mnoïstvím karcinogenû. Kromû toho dal í vlivy napfi. koufiení. RIZIKO U MÍRNÉHO PITÍ SPOLU S KOU ENÍM Anglická práce (viz reference), která byla publikována dokonce v tomto mûsíci, mluví o riziku koufiení a pití men ích dávek piva (okolo 8 sklenic t dnû) pro vznik kolorektálního karcinomu, pokud je toto popíjení spojeno s koufiením cigaret. Autofii upozoràují na to velmi závaïné riziko i v pfiípadû jinak nezhoubného polypu. Jeho majitelé by mûli pfiestat s koufiením a ev. s vût ím popíjením piva. Pochopitelnû z pfiedchozího ãlánku víme, Ïe ani nepijáci piva ale ctitelé "panákû" nejsou "za vodou". Reference: Terry MB et al. BMC Cancer 2003 Nov 6, BRAZILSKÉ NÁLEZY P ÍZ- NIVÉHO PITÍ PIVA A VÍNA Brazilská práce z roku 2001 zkoumala necel ch 8 stovek pacientû s rakovinou horního zaïívacího traktu v porovnání s necel mi l6 stovkami lidí bez tohoto onemocnûní. Zjistili, Ïe pfiitom mírnû rizikové je pro vznik tûchto nádorû pití destilátû, riziko nádorû mírnû sniïovalo pití piva a vína. Tato práce - evidentnû jiï star í - má dosti slabin, napfi. úãinné srovnání s dal- ími parametry jako jsou potravinové návyky, zpûsob Ïivota, ir í souvislosti atd. Je v ak jednou z tûch, které uvádûjí pfiízniv vliv nejen vína, ale i piva na urãit typ nádorû. Mimo to znovu doporuãuje umírnûné pití (pojem, ke kterému je radno se ãasto vracet). Ref.: NF Schlecht et al: Cancer Cause Control 2001, Sept, 12, 7, KOMENTÁ : V sledky z uvedené brazilské práce nelze generalizovat. Slabinou práce je opakovanû zmi- Àované chybûní v zkumu potravinov ch návykû. Kromû toho je nutno se v této souvislosti zastat piva v neprospûch ãerveného vína. V posledním desetiletí je známo nûkolik prací, které potvrzují negativní vliv nadmûrného pití ãerveného vína na vznik rakoviny hltanu a jícnu. DluÏno fiíci, Ïe se tyto nádory vyskytují i v souvislosti s vût ím pitím destilátu z jablek - calvadosu a jejich v skyt je nejvût í v místû nejvût ího konzumu, ve Francii. DluÏno fiíci ke cti francouzsk ch v zkumníkû, Ïe sami Francouzi o nich zaãali referovat. NENÍ JENOM "HAVAJ" NA HAVAJI Havajské studie z léta tohoto roku mluví o riziku pití piva i destilátû pro vznik rakoviny vajeãníku. Riziko nádoru je úmûrné zkonzumovanému mnoïství. Mírné popíjení ãerveného vína riziko sniïovalo oproti jin m alkoholûm i oproti abstinentkám. Ref. MT Gudman KH Tung! Cancer Etuology Program, research Center of Hawai. University of Hawai, Konolulu Hawai 96813, Obstetr. gynecol Jun, 1O1, 1221 KOMENTÁ : K této práci obvyklá námitka: chybí v zkum potravinov ch zvyklostí a stylu Ïivota. âásteânù P ÍZNIV VLIV CHMELE A PIVA NA RAKOVINU PRSU Belgick v zkumn t m jiï v roce 2001 publikoval nadûjné údaje o pfiíznivém vlivu fytoestrogenû v chmelu a pivû proti rakovinû prsu. Byly za nû odpovûdn fytoestrogeny, zejména prenyl naringenin (narinenin se vyskytuje mandarinkách, prenyl-naringenin v ak ne). V zkum byl provádûn in vitro (ve zkumavkách) a potvrdil efekt látek z chmele na 3 druhy nádorov ch bunûk, ne v ak kmen MCF 7(6). Ref.: Rang H et al.: Eur J Cell Biol 2001 Sept, 80, 9, KOMENTÁ : Pfiízniv vliv fytoestrogenû - látek blokujících podporující úãinek pohlavních hormonû na rûst nádorû je znám jiï po desetiletí. Úãinek chmele je v razn, ne v ak absolutní, i zde je radno se nespoléhat pouze na nûj. DÛleÏitá jsou dal í chemopreventiva, zejména z ovoce a zeleniny. HARVARD: ALKOHOL A PROSTATA Harvardsk t m publikoval nadûjnou práci v roce 2001 o tom, Ïe nezjistili u pití piva a vína vliv na rakovinu prostaty. Zhoubn vliv nalezli jen u pravidelného pití lihovin. Vy etfiili více jak 7 tisíc absolventû Harvardské university, mezi nimi bylo 366 s rakovinou prostaty. Ref.: Sesso HD at al.: Int j. Epidemiology 2001 Aug 30, 4, KOMENTÁ : Pomûrnû optimistick nález. Nicménû chybí nejenom potravinové zvyklosti, ale i zvyklosti sexuální, které zde hrají nepochybnû klíãovou roli. Také je moïn pfiízniv vliv vzdûlání, dan teoreticky pfiedpokládanou vût í informovaností v oblasti preventivní medicíny. Z D R A V Í

3 Z D R A V Í SKEPTIâTùJ Í V SLEDKY Z MONTREALU Práce z téhoï roku jako pfiedchozí, s tím rozdílem, Ïe u mnohem men- ího vzorku lidí (4000) bylo více jak 1000 pacientû s rakovinou prostaty a riziko bylo spojeno s celoïivotním pitím alkoholu, pfieváïnû piva. Nejvût í riziko bylo u tûch, ktefií s pitím zaãali kolem 15 let. Sharpe CR et al: Cancer Cause Control 2001 Sept 12, 7, KOMENTÁ : Námitky jako u pfiedchozí práce. DÛleÏité je zji - tûní rizikovosti pfiedãasného pití piva ALKOHOL A OSOBNOST T m v zkumníku z Oddûlení v zkumu alkoholu a tabáku z Winipegské University v Kanadû publikoval na podzim tohoto roku v sledky vy etfiení více jak 1200 muïû a Ïen, kter m dali psychologické testy osobnosti. Zjistili u pijících Ïen pfievahu sníïeného sebevûdomí a u muïû pijících alkohol pfiíznáky nezoticismu, to v e v raznû zv ené oproti kontrolám. Ref.: Mc Gregor O. et al.: J Stud Alcohol 2003 Sept 64, 5, KOMENTÁ : Nev hodou této studie bylo, Ïe autofii nezkoumali rozdíly u pijákû rûzn ch druhû alkoholu, kde by se zcela jistû nalezli rûzné povahové rozdílnosti. Kromû toho, pokud by se v e mûlo kontrolovat kontrolní skupinou adekvátní tzv. experimetální skupinû, tak by poãty byly pomûrnû málo reprezentativní. (Zkoumané osoby byly rozdûleny na 6OO kontrolních a 6OO experimetálních a je tû rozdûleny na 3 díly, pijáci piva, vína a lihovin a pak je tû dûleny na muïe a Ïeny. Proto je moïné usoudit, Ïe tato studie je málo vypovídající a Ïe se z ní nedá usuzovat, Ïe by pijáci piva byli více neurotiãtí. TéÏ bude urãitû rozdíl mezi intenzitou pití: mírnou, stfiední a silnou, mezi závislostí a nezávislostí. Musíme si poãkat na dal í a podrobnûji provedené studie. NEJNOVùJ Í ZPRÁVY O OBSAHOV CH LÁTKÁCH PIVA V zkumná skupina z Oregonu popisuje v fiíjnu tohoto roku prenylované chalcony a flavonoidy, zejména v pivu, uãinek proti LDL oxidaci. Uãinné látky jsou: xanthohumol, auro-oxanto-humol, endoperoxy-xanto-humol, které se ukázaly jako velmi v znamné antioxidanty bránící peroxidaci lipidû, a tím bránicí rozvoji arteriosklerozy. Ref: Stevens JE et al.: Chem Res Toxicol 2003 Oct 16,,10, KOMENTÁ : Chmel a pivo obsahují jedineãné látky, které pfii umûfiené konzumaci mají v razn efekt proti arterioskleroze. Nev hodou je malé mnoïství dusíkat ch slouãenin uveden ch antioxidantû. Ty by právû ve vût ím mnoïství mohly pûsobit mutagennû. Také mohou spolupûsobit v kombinaci s jin mi karcinogeny. O nepfiíznivém souãasném vlivu nikotinu jsme jiï sly- eli, o jin ch si povíme jindy. KONEâNù POZITIVNÍ EFEKT ALKOHOLU VÒBEC V fiíjnu tohoto roku publikovali v zkumníci z nûmeckého Ulmu studii o vlivu umírnûného pití alkoholu na vzestup protizánûtlivé aktivity, tím si vysvûtlovali i úãinek protisklerotick. Ref.: Hoffmaister A et l : Deutsch. Med. Wochschr , KOMENTÁ : O negativním vlivu alkoholu se jiï povídalo hodnû i v na em psaní, takïe na závûr v ãtu nejnovûj ích v zkumû i nûco pozitivního. SníÏení zánûtlivé a protiskleroitické aktivity je vûc velkého v znamu, ale jak vidno, zase se t ká jiï zmínûného pití umírnûného, "s mírou", rozumem, kontrolou a pfiehledem ãi nadhledem. ZÁVùR Chemopreventivní vliv fytochemikálií je v souãasné dobû úïasnû zkoumanou oblastí, kde se spojili odborníci mnoha oborû od v zkumu potravin, biochemie, toxikologie aï k onkologick m a epidemiologick m v zkumûm. S tím souvisí i úïasn rozvoj studia úãinkû piva. Poãet studií o pivu a jeho úãincích na zdraví dosahuje v nûkolika posledních letech tisícov ch poãtû. Dochází ke zvlá tnímu dûjinnému paradoxu. Vûda se znovu po jakési spirále vrátila k zapomenut m zku- enostem o podivuhodn ch úãincích léãiv ch látek z rostlin, vãetnû jejich produktû jako pivo a víno. V e na svûtû mûïe mít protichûdné aspekty: pozitivní/negativní, JIN a YANG, lék mûïe b t jedem, pokud je dán nevhodnû nebo ve patném mnoïství. Stejnû tak pivo mûïe b t poïehnáním nebo prokletím, záleïí na psychologick ch i sociálních souvislostech. V pfiedvánoãní dobû hleìme na to, aby se pivo i víno, pokud ho mûïeme pít, staly pro nás souãástí vánoãní pohody bio-psycho-sociální, coï je podle WHO (svûtové zdravotnické organizace) definice zdraví. Abychom nemuseli prosit o pomoc svatého Mikulá e, téï patrona sládkû i hostinsk ch, nebo svatého Silvestra, kter pr v soutûïi s dvanácti rabíny jedin oïivil poraïeného b ka. Velké zázraky se nedûjí pfiíli ãasto, malé dûlejte sv m bliïním i sobû v ãase pfiicházejících Vánoc i jindy. L.P. 22. XI. 2003, MUDr. et PhDr. Ivo Hanel 20

4 V ROBCI ALKOHOLU PROPAGUJÍ UMÍRNùNÉ PITÍ Fórum za zodpovûdnou konzumaci alkoholu zaloïilo sedm pfiedních ãesk ch v robcû a dovozcû alkoholu s více neï padesátiprocentním podílem na trhu. Podle pfiedsedy pfiedstavenstva Fóra a generálního fieditele Stocku PlzeÀ Martina Petrá ka se chce hnutí zamûfiit na boj proti zneuïívání a nerozumné konzumaci alkoholu, a to pfiedev ím prevencí a osvûtou. NejdÛleÏitûj ími oblastmi, na které se zamûfií, bude alkohol za volantem a pití mladistv ch. V ZAHRANIâÍ MAJÍ OSVùTOVÉ KAMPANù ÚSPùCH Nové hnutí pfiijela do Prahy podpofiit Carole Brigaudeauová z organizace The Amsterdam Group, která na evropské úrovni koordinuje ãinnost jednotliv ch národních sdruïení. Podle ní mají podobné projekty ve svûtû úspûch: KdyÏ mladí lidé dostanou informace v klidné atmosféfie, napfiíklad ve kole, fiíkají, Ïe své chování chtûjí zmûnit. Ve panûlsku v rámci projektu ALBA 53 procent mlad ch lidí uvedlo, Ïe se poté, co dostali patfiiãné informace, rozhodli pfiistupovat k alkoholu jinak. V Dánsku dokonce aï 90 procent ÏákÛ po na í kampani uvádûlo, Ïe o problému pití alkoholu diskutovalo s rodiãi, a to je pro dlouhodobou zmûnu chování velmi dûleïité." NA PROTIALKOHOLCE ÍKAJÍ: KOZEL ZAHRADNÍKEM! Kritici podobn ch projektû namítají, Ïe ze strany producentû a distributorû alkoholick ch nápojû jde jen o gesto a trik, jak pfiedejít moïn m Ïalobám, znám m zejména ze Spojen ch státû. Podle nich jde firmám hlavnû o zisk. NedÛvûfiiv k firmám, které vyz vají k umûfiené konzumaci alkoholu je primáfi Psychiatrické léãebny v Praze-Bohnicích Karel Ne por: Je to jako by se blechy spojily, aby zabránily ífiení blech. Je to typická situace, kdy kozel dûlá zahradníka. Ony ty fieãi o kontrolovaném pití jsou vût inou velmi nekonkrétní. Co to kontrolované pití je? A tam uï zaãínají nesnáze, neboè o tom, jestli se pro nûkoho kontrolované pití hodí nebo nehodí, o tom by mûl rozhodnout nûjak kvalifikovan lékafi na základû posouzení zdravotního stavu pacienta, a to uï za nûj samozfiejmû nemûïe udûlat ani hostinsk ani v robce alkoholu, kter má úplnû opaãné zájmy. CHCEME, ABY SE LIDÉ BAVILI, A NE, ABY UMÍRALI V robci alkoholu pfiipou tí, Ïe jim jde oklid i o zisk, ale právû proto není pro nû nev hodné, kdyï alkohol nepûsobí spoleãenské problémy. Samozfiejmû chceme, aby lidé pili alkoholické nápoje, fiíká majitel svitavské restaurace U nenasytné pumpy Jifií Kvapil, na druhou stranu, ãím bude ménû tragédií pod vlivem alkoholu, tím lépe pro nás, protoïe se zmûní spoleãenská atmosféra, kdy ãást vefiejnosti se tváfií, Ïe ne ãlovûk, ale alkohol je ten zabiják. My chceme, aby se lidé bavili a pochutnali si na dobrém pití. Ne, aby umírali na silnicích, anebo se rozvádûli. První vût í akcí, kterou fórum bude spolufinancovat, je kampaà BESIP zamûfiená na boj proti alkoholu v silniãním provozu, která zaãala v listopadu a má pokraãovat je tû v roce jar CO NA SRDCI TO NA JAZYKU ANEB MAURERÒV V BùR GRAND RESTAURANT Zámûrem nového projektu Pavla Maurera je nezávisl prûvodce po nejlépe hodnocen ch restaurantech v Praze a âeské republice. Anketa probíhá na základû názorû, náv tûv a známek, které udûlují dobrovolnû a tajnû hodnotitelé z vlastní vûle. Tito lidé jsou pfiíznivci a milovníci dobrého jídla, ktefií chtûjí nezi tnû známkovat nav tívené podniky, aby zorientovali, pochválili ãi varovali sami sebe a ostaní. ZpÛsob hodnocení (jako ve kole): 1 - excelentní, 2 - velmi dobré, 3 - dobré, 4 - snesitelné, 5 - vyhnûte se MaurerÛv v bûr GRAND RESTAURANT podle va eho hodnocení 2004 Statistick systém hodnocení je unikátní a objektivní díky nezaujatosti a velkému poãtu hodnotitelû z nejrûznûj ích pfiíjmov ch a spoleãensk ch vrstev. Pofiadí nejlep ích restaurací vzniká souãtem v ech platn ch hodnocení, kter je pak vydûlen poãtem hodnotitelû. Úãastníci celostátní ankety mohou hodnotit buì písemnou formou nebo po registraci na internetu. Hodnotí se podobnû jako ve v ech obdobn ch gastronomick ch prûvodcích na svûtû kategorie: jídlo, obsluha, interiér a je téï udána prûmûrná cena, kolik si je tfieba vzít do penûïenky. Grand Restaurant 2004 (www.grand-restaurant.com) funguje na internetu a jeho tisková podoba se objeví na pultech knihkupectví na vánoãním trhu. Jeho obsah hodnotící restaurace je obohacen mnoha rubrikami, které nás mohou lépe navigovat ve svûtû gastronomie. Jednak je to vyhlá ení TOP 10 tedy nejlep ích restaurantû v zemi, dále rubrika Bio Restaurace, kde se vafií pouze z eko-produktû (bez chemického o etfiení, ekofarmy atd.), TOP 10 bude téï vyhlá eno podle osobit ch a profesionálních názorû 30 nejv znamnûj ích éfkuchafiû v na í zemi, kdy kaïd dostal moïnost zvolit pofiadí 1 aï 10 podle jeho názoru nejlep ích restaurací (kromû hodnocení vlastního podniku). Hodnocení se téï úãastní ãlenové mezinárodního klubu Chaine des Rotisseurs (zaloïeno 1240 Ludvíkem XIV.), kter patfií mezi nejprestiïnûj í a nejstar í gastronomické organizace na svûtû. Restaurace téï mûïete vyhledávat nejen dle jídla a známky, ale take podle moïností napfi.: moïno se psem, s dûtmi, v hled na okolí, parkovi tû, bezbariérov pfiístup, salónek, nekufiáci, platební karty atd. Ve speciálním oddíle se téï dozví gourmeti a labuïníci, jaká vína a sekt z portfolia Bohemia Sekt doporuãuje skvûl sommelier Ivo Dvofiák k nûkter m druhû masa a dal ím pokrmûm. Generální partner projektu Mattoni (Grand Mineral Water) pak pfiedstaví nabídku míchan ch nealkoholick ch nápojû. Podobu publikace a logo vytvofiila v tvarnice Jaromíra Valeãková. Pozadí na publikaci a webu je vlastnû detail z kované zlacené mfiíïe, kterou mûïete vidût na gotickém chrámu sv. Víta na PraÏském hradû. Filgránsk ornament mfiíïe je z Rudolfinské doby a autorka ji zvolila jako symbol ãeské zemû, kultury, nûãeho krásného. Samotné logo pfiíbory jsou spí e v keltském ladûní, coï je moïná prvopoãátek nás v ech na tomto území. J. Valeãková je známá napfi. logem Bio, design nového ãasopisu Pivní Magazín,v roce 1997 vyhrála cenu za nejlep í V roãní zprávu âeské poji Èovny. Na designu a logistice www s ní spolupracoval slovensk webmaster Peter Huba. - vyhledávání restaurací s Pilsner Urquell na internetu, podobnû jako v publikaci - ikona - vrchní garant kvality ãepování Pilsner Urquell doporuãuje 10 nejlep ích pivnic! Q 21

5 Zoufalá poradna Docent Marek a doktor Jarek vám radí Sebevrazi, zvlá tû úplní zaãáteãníci, se ãasto dopou tûjí zbyteãn ch, koláck ch chyb. Napfiíklad vût ina obû encû se vû í doma na lustru. Hrozí tu reálné nebezpeãí, Ïe sebevraha nûkdo pfiedãasnû objeví, a pfiesto málokoho napadne alespoà si pfielepit tu hubu leukoplastí, aby nepoblil toho, kdo ho bude odfiezávat. My odborníci proto uï léta propagujeme ekologické sebevraïdy etrné k okolí, pfii kter ch se v echno nezahumusí. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO SLU NÉHO SEBEVRAHA: Vû te se doma na háku od lustru. Bydlíte-li sami, nezapomeàte zavfiít plyn a otevfiít okno - kdo ten smrad, aï zaãnete po mûsíci uhnívat, má ãichat. Volte dostateãnû dimenzovan hák a lano, není nic hor ího, neï kdyï se sebevraïda promûní na zlomen kotník. Zkuste se vïít do pocitû va í rodiny, berte ohled na své blízké, ktefií místo dûdictví mají pak nakonec na krku mrzáka. Pokud tedy nemáte pofiádn hák, nebo se nedej bûh utrhnete, bûïte se milí ãtenáfii hned obûsit na pûdu na trám. Vemte sebou Ïidli a nezamykejte se. To aby policie nemusela vyráïet dvefie - není to Ïádná sranda zejména u tûch star ch plechov ch protipoïárních. V pfiírodû se vû te hezky na místû viditelném z dálky. Není nic hor ího, neï jeden obû enej a pod ním babiãka, kterou lehlo, kdyï se jí pfied oãima zhouply nohy. Jestli bydlíte v paneláku, kde není pûda, anebo vám uï nezbylo ani na provaz, skoãte z okna. Padejte milí ãtenáfii zásadnû mimo hlavní chodecké trasy a na asfalt, abyste se funebrákûm dobfie se krabovali. K zemi se pfiibliïujte po hlavû, aby to byla jistota, jinak hrozí, Ïe se jenom tûïce zraníte a neï dodûláte, bude va e léãba stát spoustu penûz. TakÏe nepl tvat financemi na zdravotnictví! Dobfie mífiit a hlaviãkou pûknû up do asfaltu. Kdo má pod okny beton, je Èastn muï a mûl by skákat hned teì! Kdo má na stfielnou zbraà, tak se mûïe zastfielit. Volte potfiebnou ráïi a druh stfieliva - nepfiedimenzovávejte, ale taky nebuìte krkna - a vyberte si spolehlivou zbraà, kterou si pfiedem vyzkou ejte. Ostatnû, je to naposledy v Ïivotû a dûláte to pro sebe, takïe mûïete b t trochu haur. Nebudete pfiece sám na sobû etfiit. Volte trasu z ucha do ucha, nebo ústy smûrem dozadu. Zásadnû se nestfiílejte zpod brady nahoru, mozek rozcáknut na stropû se jen obtíïnû sloupává a prostfielen prkenn strop a zastfielená bába o patro v taky nasere. Velmi efektivní, laciná a velmi oblíbená sebevraïda je nechat se pfiejet vlakem. Pokud máte dneska chuè zrovna na tohle, dejte hlavu mezi koleje a tûlo ven, aby vás nemuseli pracnû odmotávat z nápravy lokomotivy. Volte tratû s pomalu jedoucími vlaky a zásadnû se vyh bám tratím rychlíkov m. Policie má dûleïitûj- í úkoly, neï sbûr a kompletování osob na celé trase Praha - HavlíãkÛv Brod. OBECNÁ PRAVIDLA: Y VÏdy mám u sebe doklad totoïnosti, u destruktivních metod navíc títek z odolného materiálu s rodn m ãíslem. VáÏím si práce kriminálky a tudíï jí usnadním identifikaci. Y Nechám vlastnoruãnû psan dopis na rozlouãenou, ãímï vyvrátím podezfiení z násilné smrti. Pokud dopis nemám komu dát, odesílám jej doporuãenû policejní sloïce místnû pfiíslu né, dle místa sebevraïdy. V pfiípadû pfiejetí vlakem místnû pfiíslu nému útvaru Ïelezniãní policie, pokud nevím, kam aï dojedu, tak útvaru, v jehoï pûsobnosti je koneãná stanice vlaku, kter m se nechám rozjet. VÏdy fiádnû popí i místo sebevraïdy, ve sloïitûj ích pfiípadech, nebo pfii nepfiehledném terénu pfiiloïím náãrtek. Y Volím takové místo, kde mne najdou, neï budu smrdût. Je dobré se proto pfied smrtí, kvûli prodlouïení trvanlivosti natfiít asfaltem anebo alespoà nalakovat bezbarv m lakem. V tom pfiípadû v ak nûktefií odborníci doporuãují naloïit se pfied nátûrem minimálnû na 24 hodin do fermeïe anebo do formalínu. Pokud je vám líto penûz za nálev mûïete se zabít v zimû, kdyï mrzne. Volte takové místo, kam mûïe zajet osobní automobil a funebrácká dodávka. Nejste pa a, aby se s vámi nûkdo tahal je tû po smrti. Y Rozhodnû nevolím rûzné avantgardní metody - rozpu tûní v kyselinû, pfieválcování apod.- jelikoï jsem si vûdom, Ïe tyto nestandardní metody se hûfie objasàují a proto nekomplikuji tak jin m jejich práci. Na závûr vám tedy pfiejem pevn provaz, pfiíjemn let, dobrou mu ku a pfiesn jízdní fiád. Nakonec jedin dotaz ãtenáfie za tento mûsíc: Vy ste kreténi, kde se to ve vás bere kokoti? (anonym DOCENT MAREK: Nebudete nám to vûfiit ale pfii lo to samo. DOKTOR JAREK: To je fakt, ani sem si toho nev im, ale jestli vám to nevadí pi te nám alespoà vy. Urãitû budem dobrá trojka. MAREK DOBRODINSK & JARDA VEâERNÍâEK 22 Své dotazy posílejte na adresu: PIVNÍ MAGAZÍN, Národní 25, Praha 1, ,

6 V e ã e r n í ã k Ûv BERAN Finanãní újma, nervy, stres, boj s rodinou. Ano, Vánoce jsou tu. Postavte se k nim ãelem. Nalejte si plnou sklenici, smifite se s Bohem, s partnerem, s dosavadním Ïivotem. Tch ni vynechte, na peklo máte je tû dost ãasu. Sedm lidí ze sta pfieïilo boj o Stalingrad. Pfiijdeli na vás deprese, myslete na to, Ïe obléhání bylo dvanáctkrát del í neï vánoãní svátky, takïe va e ance jsou vyrovnané. Vím, Ïe va e dûti tyto ance sráïí na nulu, ale i kdyï jsou proti nim Hitlerjugend slab odvar, bylo jich pfieci jen víc. B K PfiestaÀte pfiem let nad tím, proã máte jedno dítû blonìaté a druhé zrzavé. Je to pfiirozen jev, kter pfied stopadesáti lety Darwin pojmenoval jako pfiírodní v bûr druhû neboli evoluci. Va e geny prostû neuspûly v soutûïi s konkurencí. Vzhledem k mnoïství úãastníkû soutûïe by to byl taky pofiádn zázrak. Vánoce jsou hlavnû rodinné svátky, va e dûti si i nadále budou myslet, Ïe jste jejich táta. VydrÏí jim to zhruba do ãtrnácti. Ale nebojte se, vy v tom domnûní uï v klidu doïijete. BLÍÎENCI Svátek V ech svat ch a Heloween byly v listopadu, není proto jedin dûvod sledovat Nemocnici na kraji mûsta s obïivl mi mrtvolami komunistické televize. Vemte lyïe, sánû, snowboard a vyrazte z mûsta ven. O nic nepfiijdete, nemocnice bude taky a zevnitfi. Pozor! Jestli máte klouby v ãudu, nenechte si nic nakukat od primáfie Sovy. Je to mezi náma pûknej ptáãek. RAK Prav hrdina se nebezpeãí smûje, nutné je v ak dodat, Ïe hrdina utluãen litinovou pánví se uï nezachechtá. AlespoÀ o svátcích, proto vypadnûte z putyky dfiív, neï po va í stopû vyrazí tch nû. Ani snûhová závûj stopy nezahladí. V ichni stejnû ví, ve které palírnû si proléváte chfitán. Îeny, mûjte soucit s tvorem, kter nemá vyvinuté smysly pro romantick pfiíbûh z Miamské pláïe a jeho primitivní mozek nerozezná T T T T Fa od Diora. MuÏ je cel Ïivot instinktivnû puzen plnit svoji pylorickou záklopku. Netrestejte ho za to. KaÏdá slabina se dá vyu- Ïít. Kupte lahváãe domû a zkuste k drezûfie partnera metodu piva a biãe. To, Ïe funguje biã, to uï víte. LEV Nechápu, proã i letos pfiem líte nad tím, jestli vánoãní cukroví napéct anebo radûji koupit. Rum si pfiece taky doma nepálíte i kdyï teprve od té doby, co vám vybuchla garáï. Neznamená to, Ïe Vánoce s peãivem z Penny Marketu pfieïijete ve zdraví, ale moïná vydrïíte o pár minut déle. PANNA Od Vánoc a od Nového roku nic neãekáte a to je dobfie, ani letos nebude pod stromeãkem Robbie Wiliams, Pamela Anderson anebo heslo k jejich kontu. KdyÏ budete mít tûstí, stromeãek chytne a vy dostanete alespoà pojistku. Hvûzdy ov em praví, Ïe jste ji nezaplatili, takïe zaãnûte etfiit na nov panelák. Jestli budou planety v mimofiádnû pfiíznivé konstelaci, dostanete dekret na obecní druïstevní holobyt. Nebude tam sice televize, ale va i noví sousedé vás zpûvem, noïi a sekyrou budou bavit ãtyfiiadvacet hodin dennû. VÁHY Tento mûsíc vám bude nûkolikrát do zpûvu. Pro mû za mû si to uïijte. Hlavnû se hned nepodfiezávejte, aï zjistíte kolik to stálo. Zkuste se pak tfieba radovat z toho, Ïe venku je sníh, anebo z toho, Ïe zase slezl. To je tak v echno, co vám zb vá. Jak vidíte není toho moc, ale pfii va í inteligenci s tím pár let vystaãíte. TÍR Nepfiipadáte si nûkdy trochu fádní? Chce to zmûnu image. Loni jste sousedovi rachejtlí vyhodili do vzduchu auto. V imnûte si, jak se ten frajer, co si cel Ïivot otloukal zadek v pomaãkan stodvacítce, teì naparuje v oktávce. Jestli vám letos ohàostroj vypálí ksicht, nedûlejte z toho vûdu. I vám bude h o r o r o s k o p v novém o hodnû líp, tfiebaïe slíbenou roli Frankensteina po tfiiceti letech uï nedostanete. KoneckoncÛ, je tû nûjak pátek a budou to moct vzít va e dûti. ST ELEC BlíÏí se konec roku, mûl byste proto zase jednou zkusit sex se Ïiv m tvorem a nejlep í je lidská bytost. Pohlaví uï nechte na náhodû, uvidíme, na co v noci v parku narazíte. Jestli to ov em bude parta skinû, tak si nûjakou dobu neuïijete sexu ani sám se sebou. KOZOROH V echno má svûj dûvod, jenom ãasto nevíme jak. Vûfite, Ïe i vá zamûstnavatel má nûjak dûvod, kdyï po vás teì v závûru roku najednou zaãne poïadovat práci. Neznamená to, Ïe by to na vás prasklo. Odborníci tvrdí, Ïe pfiedstírat práci je fyzicky i psychicky nároãnûj í, neï pracovat skuteãnû. Zkuste na zkou ku práci alespoà pár minut dennû. Urãitû vám to vylep í du evní rovnováhu a dodá sílu k dal ímu odpoãinku ve zb vající pracovní dobû. VODNÁ Je pfied vámi velké rozhodnutí. Pamatujte, Ïe nejlehãí cesta vede do pekla, v echny cesty vedou do íma a vy se kriminálu tak jako tak nevyhnete. Nechte proto v e na osudu a radûji si sbalte kartáãek na zuby, tabák a gel na prdel. RYBY Saturn s Uranem vám jsou v pfií - tích dnech velmi pfiíznivû naklonûni. NepleÈte si prosím planety s tûmi dvûma star mi kozly, co vám uï ãtvrt roku nadbíhají. AÈ uï jste muï ãi Ïena, s tûma dvûmi si poradíte i beze mne, tak jako uï dfiíve s tûmi ostatními. Jenom neï jim vlezete do postele, pfiesvûdãte se, Ïe mají prachy. V dne ní dobû uï chce sex kdejak bezdomovec a i mezi bohat mi lidmi panuje pocit, Ïe láska je zdarma. Nemají-li va i nápadníci hotovost, zkuste se porozhlédnout po jejich dásni. Spousta seniorû má v chrupu celkem pfiebyteãné zlaté mûstky. PÛjdou vypáãit kuchyàskou vidliãkou. 23

7 DOTAZ: V pivnici se ptá host éfa: "Co je to tu za divnej smrad?" "âerstv vzduch pane, vûtráme." NÁVRAT Z HOSPODY: "Mám v hubû jak po Ïních." "Tak sucho?" "Ne, v echny zuby mám vymlácené." P EKVAPENÍ V BARU: Barman se mû zeptal, co si dám. ekl jsem mu: "Chci nûjaké pfiekvapení." Ukázal mi fotky mojí nah star. VOLN âas Nováka klepne v hospodû pepka a kámo i nevûdí, jak to fiíct jeho manïelce. Nakonec tam jeden zajde: "Víte, paní Nováková, Vá manïel byl v hospodû a trochu se opil." "Jak ho znám, zase mazal karty." "Jo, trochu si zahrál." "To urãitû zase prohrál spoustu penûz." "Jo, asi tak dva tisíce." "Ale, lak aby ho trefil." "V ak to taky udûlal." âí ník nese hostu polévku a máãí si v ní palec. Host fiíká: "Co si máãíte svûj palec v mé polévce, sakra!" A ãí ník na to: "Doktor mi fiíkal, Ïe ho mám mít v teple." "Tak si ho strãte do prdele." "Tam ho mám, kdyï nerozná ím." Paní Siváková pfiijde domû a vidí, jak Mirek Sivák ãte noviny. Pod stolem leïí jejich syn v kaluïi krve. "Co se tady proboha Mirku dûlo?" "Ale," na to manïel, "pfiedstav si, jdeme na nákup a Mireãek chtûl bonbóny. Vybral si citrónov a já mu fiíkám, vem si jin, tyhle ti nebudou chutnat, ale on Ïe ne a basta. Jen co jsme se vrátili, hned je rozbalil, snûdl jeden a dost. Îe je jíst nebude, protoïe jsou kysel. No fiekni sama, nezabila bys ho?" OÏralej dûda v hospodû se rozhodne, Ïe uï má dost, Ïe uï pûjde domû. Ale kdyï se chce postavit, spadne zpátky do Ïidle. "Sakra, Ïe bych byl tak oïralej? Tak si dám kafe." Vypije kafe a zase se pokou í vstát. Opût bezúspû nû. Tak si dá je tû jedno kafe. U ãtvrt ho uï ho to nebaví, tak si dá panáka na cestu a Ïe se rad i domû doplazí. Plazí se ke dvefiím, potichu si odemkne, pfievleãe se, lehne do postele a spí. Ráno ho budí Ïena: "Tys byl vãera zas pûknû sèatej, co?" "Jaks to poznala? VÏdyt jsem byl tak potichu..." "Ale, ráno tady byla hostinská, Ïe sis v hospodû zapomnûl svûj invalidní vozejk!" 24

8 ílenosti ZdeÀka Hofmana 25

9 PIVNÍ RECEPTÁ NEJLEP Í PTÁK DO ÎALUDKU - P TROS Maso p trosû lze pfiirovnat k nejlep ímu masu piãkové tfiídy, které vyhoví v em gourmetûm. Je jemné a lehce stravitelné. P trosí maso obsahuje : minimum tuku (filet/steak do 0,2%) nepatrné hodnoty cholesterolu (680 mg/kg) vysok obsah proteinu (nad 20%) je mimofiádnû jemné (pfies nepatrn obsah tuku) p trosí vejce jsou plnû srovnatelná s drûbeïími a jsou pfiipravována stejn m zpûsobem P TROS V PÍSKU Pfiísady pro 4 osoby: 500g p trosích steakû nakrájen ch na slabé plátky, 3 pol. lïíce rozpu tûného másla, 1 lïiãka soli, pepfie, tymiánu a jemné papriky, 200g ãerstvého hrachu, 3 oloupaná rajská jablíãka nakrájená na kousky, 200g cibule nakrájené na kostiãky. Pfiíprava: Velk ploch pekáã vymaïeme tukem a pokryjeme dno masem. Maso polijeme rozehfiát m máslem a okofieníme solí, pepfiem, tymiánem a paprikou. Na maso naklademe ve vrstvách v daném pofiadí nasekanou cibuli, hrách a rajãata. Potom pekáã utûsníme alobalem. Peãeme v pfiedehfiáté troubû pfii stfiední teplotû cca min. Pfiílohy: vafiená r Ïe. JÍDLO NA PÁNVI Pfiísady pro 4 osoby: 500 g p trosího steaku (nakrájeného na jemné prouïky) nebo soté, 4 pol. lïíce jedlého oleje, 3 nasekané cibule, 1 utfien strouïek ãesneku, 250 g ãerstv ch ÏampionÛ nakrájen ch na plátky, 100 g mandlí nakrájen ch na lupínky, 80 g másla, 250 ml lehaãky, 2 pol. lïíce Weinbrand, 2 pol. lïíce ãerstvé bazalky (jemnû nakrájené), pepfi, sûl, jemná paprika, kari, sojová omáãka. Pfiíprava: Mandle opraïíme na pánvi dozlatova na polovinû másla. Olej silnû rozpálíme na litinové pánvi a krátce na nûm opeãeme prouïky masa. Okofieníme pepfiem, solí, paprikou a kari. Z pánve vyjmeme maso a vypeãenou Èávu, která se vytvofiila. Potom vloïíme do pánve zbytek másla a v nûm lehce osmahneme ãesnek a cibuli. Vmícháme Ïampiony a necháme asi 10 min. podusit. Nakonec pfiilijeme lehaãku a v echno necháme dusit dal ích 5 min. Omáãku ochutíme Weinbrandem, sojovou omáãkou a pfiípadnû je tû solí a pepfiem. Potom opût pfiidáme maso s vypeãenou Èávou a vmícháme cca 2/3 opraïen ch mandlí do pokrmu. V echno znovu krátce ohfiejeme. Pfied podáním posypeme zbytkem mandlí a bazalkou. Pfiílohy: r Ïe, krokety, hranolky, míchan salát. P TROSÍ BIFTEK Pfiísady pro 4 osoby: 4 p trosí bifteky, pfiísady pro pfiípravu marinády: 3 pol. lïíce jedlého oleje, 1 pol. lïíce rajãatového keãupu, 1 lïiãka hofiãice, 1 pol. lïíce smetany, 1 pol. lïíce jemnû nakrájené petrïele, 1 pol. lïíce nasekané cibule, 1 piãka noïe ãerstvého chilli, 1/2 lïiãky soli, 1/2 lïiãky jemné papriky, 1/4 lïiãky kari kofiení, 1/2 lïiãky sojové omáãky. Pfiedpfiíprava: V e uvedené pfiísady pro marinádu smícháme a vloïíme do nich bifteky na 2-4 hod. Pfiíprava: OdleÏené bifteky z marinády mohou b t pfiipraveny podobnû jako hovûzí bifteky podle chuti na grilu nebo na pánvi. 26

10 POLÉVKA Z P TROSÍHO KRKU Pfiísady pro 4 osoby: 300 g p trosího krku, 80 g tuku na smaïení, 180 g nakrájené polévkové zeleniny, 100 ml suchého ãerveného vína, 250 ml vody, 40 g mouky, 50 g Madeiry, 1 polévková lïíce rajãatové dfienû, pepfi, sûl, jemná paprika. Pfiíprava: P trosí krk opeãeme s polovinou tuku a polévkové zeleniny. Potom zalijeme ãerven m vínem a pfiidáme rajãatovou dfieà a vodu. Krk dusíme do mûkka, k ãemuï je pfiípadnû nutn dal í pfiídavek vody. Nakonec vyjmeme dílek krku z hrnce, maso oddûlíme od kosti a nakrájíme na malé kousky. Zbylou polovinu tuku necháme rozpustit v jiném hrnci, posypeme moukou a za stálého míchání osmahneme. Zalijeme v varem, vmícháme polévkovou zeleninu. Polévku ochutíme vydatnû solí, pepfiem, paprikou a Madeirou a pfiidáme oddûlené maso z p trosího krku. Podáváme s ãerstvou bagetou nebo topinkou. P TROSÍ JÁTROVÁ PA TIKA Pfiísady: 1 velk álek p trosích jater (nasekan ch), 3 plátky uzeného peku, 2 ãajové lïiãky roztaveného másla, 1 piãka noïe tymiánu, 1 bobkov list, 3 polévkové lïíce Weinbrand nebo Sherry, sûl a pepfi. Pfiíprava: Opeãeme pek na pánvi bez tuku. Kousky peku vyjmeme a na zbylém tuku opeãeme játra pfii mírném teple. Okofieníme tymiánem, bobkov m listem, solí a pepfiem a peãeme v e dohromady dal í 3-4 min. Potom peãlivû vmícháme Weinbrand nebo Sherry. Vyjmeme bobkov list a játra rozmûlníme do ka ovité hmoty. Hmotu naplníme do mal ch proma tûn ch pa tikov ch forem a pokapeme rozpu tûn m máslem. Pa tiku umístíme aï do úplného vychlazení do ledniãky. Podáváme jako pfiedkrm s ãerstv m plnozrnn m chlebem. P TROSÍ SVÍâKOVÁ PEâENù Pfiísady pro 6 osob: 1-1,5 kg p trosího steaku, 4 pol. lïíce jedlého oleje, 1/4 l vody, 100g uzeného peku nakrájeného na kostky, 1 kostka v varu, 3 pol. lïíce mouky, 2 pol. lïíce ãerveného vína, pepfi, sûl, paprika; pro pfiípravu marinády: 1/2 l suchého ãerveného vína, 1/4 l octa, 2 cibule nakrájené na koleãka, 2 mrkve nakrájené na koleãka, 4 strouïky ãesneku jemnû utfieného, 1 lïiãka soli, 1/2 lïiãky ãerného pepfie, 1 lïiãka jemné papriky, 1 piãka noïe hfiebíãku, 1 piãka noïe mletého mu kátového ofií ku, 1/4 lïiãky majoránky, 1 bobkov list. Pfiedpfiíprava: Z v e uveden ch pfiísad pfiipravíme marinádu a vloïíme do ní maso. Velikost nádoby zvolíme takovou, aby maso bylo podle moïností zcela zakryto marinádou. Nádobu uzavfieme a dáme do lednice na dva aï tfii dny uleïet. Potom vyjmeme maso z marinády a pomocí síta oddûlíme pevné a tekuté ãásti. Vyndáme bobkov list. Pfiíprava: V litinovém hrnci silnû rozpálíme olej a v nûm prudce opeãeme marinované maso. Okofieníme trochou pepfie a soli. Opeãené maso vyjmeme z hrnce a ve Èávû opeãeme pek. Pfiidáme pevné ãásti marinády a po 5 min. zalijeme 2/3 marinády a vodou. Potom vlo- Ïíme do hrnce opût maso a cca 1-1,5 hod. dusíme. Dusíme do mûkka pfií mírné teplotû. Maso vyjmeme opût z hrnce, Èávu zahustíme moukou a pfiidáme kostku v varu. Ochutíme pepfiem, solí, paprikou a tro kou ãerveného vína. V echno necháme je tû nûkolik minut dále vafiit. Maso nakrájíme na plátky a pfied podáváním vloïíme krátce do omáãky prohfiát. Pfiílohy: vafiené nebo hrubé knedlíky, nudle, míchan nebo zelen salát. MÍCHANÁ P TROSÍ VEJCE Pfiísady pro 8 aï 10 osob: 1 ãerstvé p trosí vejce, 1 cibule (sekaná), 200 ml mléka, 2 ãaj. lïiãky soli, 1 ãaj. lïiãka papriky, 1 piãka noïe mu kátu, 3 pol. lïíce másla a 1 mal svazek païitky. Pfiíprava: Lehce osmahneme cibuli s máslem v dostateãnû velké peãící pánvi. Obsah p trosího vejce dobfie rozkvedláme v míse s mlékem a kofiením. Nyní dáváme vajeãnou hmotu k cibuli do pánve. Vejce stále mícháme mûchaãkou ode dna pánve aï míchaná p trosí vejce dostanou poïadovanou konsistenci. Pfied podáváním znovu ochutíme a vejce posypeme jemnou sekanou païitkou. P TROSÍ FARMA STUDÁNKA v Îidovicích nad Labem Nabízí prodej p trosího masa vhodného pro zdravou v Ïivu. Jedná se o maso s nízk m obsahem tuku (0,2%) a cholesterolu (68 mg), je velmi kfiehké a Èavnaté. Provádíme rozvoz masa na objednávku, jak do restaurací a hotelû, tak do domácností po Praze a blízkém okolí aï do domu. Dále nabízíme prodej unikátních p trosích kraslic a aranïovan ch p trosích skofiápek. Zaji Èujeme poznávací exkurze na na i farmu s moïností zakoupení p trosích produktû a v robkû. Ve spolupráci se spoleãností MBUNI v.o.s. vyrábíme a nabízíme k prodeji vyjímeãné galanterní v robky ze p trosích kûïí. V e si mûïete osobnû pohlédnout ãi zakoupit i na na í farmû dennû od 8 do 19 hodin. Pro podrobnûj í informace prosím volejte nebo

11 S T A L O S E SPORTOVNÍ MOâENÍ NA NùMECK CH ZÁCHODCÍCH V Nûmecku vynalezli soutûï pouze pro muïe. Mohlo by se jí fiíkat záchodová kopaná a Ïeny se jí nemohou zúãastnit z prost ch dûvodû - nemají totiï penis. Hra je pfiitom velmi jednoduchá. V mu li je zelené sítko, na nûm je fotbalová branka s ãerven m míãkem, kter visí na ÀÛrce. Moãící muï se musí trefit do míãku. Pokud mífií opravdu dobfie a dlouho, zaãne se ãervená barva mûnit v bílou. Ten, kdo má svûj míãek bíl jako první, vyhrává. Novou hru pouze pro muïe vynalezl obchodní vedoucí kolínské stravovací spoleãnosti ProGastro Holger Fiegl. MuÏi tak budou do hospody chodit nejen na pivo, ale i zahrát si záchodov fotbal. POLICEJNÍ PES SE MÍSTO PRONÁSLEDOVÁNÍ ZLODùJE P EÎRAL SLADKOSTMI Policejní pes Varg mûl v norském Trondheimu vystopovat zlodûje v továrnû na cukrovinky. Varg v ak zapomnûl na své vychování a místo do pátrání po zlodûjích se vrhnul na laskominy. Své zapálení vrhnul tímto smûrem, a tak seïral víc neï bylo zdrávo a udûlalo se mu nevolno. Policisté dokonce museli Varga urgentnû vyvést pfied sluïebnu, aby si ulehãil. Chudák pes tak nebude mít na továrnu s cukrovinkami hezké vzpomínky. OBEZITA ZABÍJÍ VÍC NEÎ TABÁK Americké Centrum pro nemoci, kontrolu a prevenci (CDC) zvefiejnilo údaje v zkumu, kter ukazuje, Ïe obezita je nejãastûj í pfiíãinou úmrtí lidí ve Spojen ch státech. Pfiemíra kalorií porazila v posledních mûsících s pfievahou dfiívûj í "jedniãku" tabák. Ameriãané podle studie nejãastûji umírají na nejrûznûj í srdeãní problémy, následují rakovina, mrtvice, selhání plic a nehody. První tfii choroby uvedené ve "smrtící" pûtici jsou pfiitom vût inou zpûsobeny nadváhou pacientû. V USA trpí podle odhadû zdravotníkû nadváhou, nebo obezitou edesát pût procent dospûlé populace. CDC uvádí, Ïe fie ením rychle tloustnoucího národa je zejména pohyb. Pro zaãátek vûdci navrhují vypnutí nûkter ch v tahû. Zmûny by mûly zasáhnout i schodi tû, kam mají novû pfiijít krásné koberce, pfiíjemná hudba a nejrûznûj í kresby. To v e má motivovat Ameriãany dávat pfii pfiemísèování v budovách pfiednost pohybu pfied pohodlnou jízdou. HOROR NA KRABIâCE CIGARET I obrázky nedono en ch dûtí, rakovinou zniãen ch plic ãi mrtv ch krys na krabiãkách cigaret budou v rámci nové kampanû ministerstva zdravotnictví stra it kufiáky v Brazílii. Brazilské ministerstvo zdravotnictví tento t den navrhlo novou grafiku varování, jeï má úãinnûji odstra it od zlozvyku, kter si podle údajû ministerstva vyïádá roãnû smrt 200 tisíc ze 170 milionû obyvatel zemû. Mezi drastick mi vyobrazeními je napfiíklad potracen plod dítûte ve sklenici ãi muï s amputovan ma nohama. Cigaretov prûmysl musí obrázky vytisknout na jednu stranu krabiãky na ãerném podkladu. Nechybí struãn údern popis zobrazovaného ohroïení, typu "koufiení zpûsobuje rakovinu úst a vypadávání zubû". Bude pfiipojeno také upozornûní, Ïe cigareta obsahuje více neï ãtyfii tisíce toxick ch sloïek a Ïe neexistuje bezpeãná hladina nikotinu a dehtu. Z toho dûvodu ministerstvo zakázalo vyuïívat údaje o obsahu tûchto dvou sloïek v rámci reklamy - v robci nebudou moci napfiíklad prohla ovat, Ïe cigarety obsahují ménû nikotinu a dehtu neï dfiíve. V robci mají na pfiizpûsobení se novému nafiízení devût mûsícû. Dospûlé osoby vyobrazené na krabiãkách jsou skuteãnû kufiáci, ne herci. 28

12 ORGASMUS MÁ STEJNÉ ÚâINKY JAKO HEROIN Orgasmus má na mozek stejn úãinek jako heroin. Tvrdí to ve své studii odborníci z univerzity v nizozemském Groningenu zab vající se sexuálními problémy, ktefií snímali mozkovou ãinnost souloïících párû. Ponûkud netradiãní studie bude vyuïita pfii v voji léku, kter by mohl pomoci lidem se sexuálními problémy psychického charakteru, podobnû jako viagra pfiekonává problémy fyzické. PÍNA PODPORUJE IMUNITU T m lékafiû veden docentem medicíny na Kalifornské univerzitû v San Diegu Dr. May Eyal Razem prokázal ve své studii, Ïe umûle vyprodukovaná bakteriální DNA zvy- ovala odolnost my í proti zánûtlivému onemocnûní stfiev. Tyto v sledky jsou podle vûdcû dûkazem toho, Ïe urãitá pfiítomnost bakterií mûïe b t pro udrïení zdraví lidí a zvífiat nezbytná. V zkum nepfiímo potvrdil teorii takzvané hygienické hypotézy, kterou razí v poslední dobû fiada vûdcû. Podle ní jsme my, lidé Ïijící v industrializovaném svûtû, pfiíli chránûni oãkováním, antibiotiky a sterilizací od parazitû a choroboplodn ch zárodkû. Díky hygienick m opatfiením je údajnû lidsk imunitní systém natolik chránûn, Ïe nezískává dostateãné zku enosti pro boj s bûïn mi bakteriemi. Pfii konfrontaci s patogeny potom reaguje nepfiimûfienû silnû a napadá nejen útoãící organizmy, ale i vlastní tkánû. To se projevuje zánûtem typu alergie nebo rozvratem imunity. VYKUCHAL PSA, KTER SEÎRAL ÚSPORY Pes - pfiítel ãlovûka. Okfiídlené rãení platí ale jen do té chvíle, neï ãtyfinoh miláãek zlikviduje celoïivotní úspory. Pfiesnû to se stalo v âínû, kde si nejmenovan muï ukryl doma 215 liber (zhruba 10 tisíc korun) a je tû povûfiil svého psa, aby úspory na rekonstrukci bydlení hlídal. KdyÏ ale pfii el z práce, nevûfiil ne Èastník sv m oãím. Pes si právû pochutnával na svûfien ch bankovkách. Z pûvodní sumy zbylo jen 50 liber. Majitel psa se dlouho nerozpakoval a rozhodl se peníze získat zpût. Psa zabil a rozpáral a v jeho útrobách se dal do pátrání po zmizel ch bankovkách. âást úspor uï stihnul pes natrávit, ale 14 bankovek se podafiilo z trávícího traktu je tû vytáhnout CHLASTAL BENZÍN Z HADICE U ãerpací stanice v nûmeckém mûstû Halle se naskytla neobvyklá podívaná. U v dejního stojanu na benzín stál muï a "chlemtal" benzín pfiímo z hadice. Pracovníci benzínky pfiivolali na místo policii, která zjistila, Ïe muï je namol a odvezla ho na záchytku. Obvinûní z krádeïe ale v teãníkovi nehrozí. Tfii velké panáky Naturalu, které vypil, totiï po návratu ze záchytky fiádnû zaplatil. Jestli mu jeho Ïivotabudiã chutnal, se ale pfii placení nezmínil. S T A L O S E29

13 RECENZE LITERATURA FILM TOTALITNÍ REÎIM, ZÁPADNÍ DEMOKRACIE A LÉTAJÍCÍ LENIN Sedmnáctého listopadu se v praïsk ch kinech konala ãeská premiéra filmu Good Bye Lenin. Za osobní úãasti reïiséra Wolfganga Beckera, kter poskytoval rozhovory, mohli diváci vidût po del í dobû dobr nûmeck film. Nûmecká dramatická komedie, jak bych ji nazval, vypráví ãást Ïivota rodiny Kernerov ch Ïijící ve V chodním Berlínû. Klasick pfiípad, maminka (Katrin Sassová) od malinka budující reïim, tatínek emigroval, dcera s pfiítelem a syn Alex (Daniel Brühl) mají ale souãasného reïimu jiï dosti. Hlavní postavou je právû Alex, chlápek sledující matku jiï od mládí, jak pevnû vûfií v totalitní reïim tehdej ího V chodního Nûmecka. Je pro tuto my lenku odevzdána a snaïí se budovat NDR ze v ech sil. Zlom ov em nastane, kdyï maminka jednoho dne uvidí (ãistû náhodou) Alexe na protistátní demonstraci poïadující svobodu. Dostane infarkt a upadne do hlubokého komatu. V tom stavu setrvá cel ch osm mûsícû a na tûstí procitá opût do Ïivota: v e by bylo v pofiádku, ale za tu dobu se situace jaksi pfiiostfiila a tûïké stroje jiï rozbíjejí první ãásti Berlínské zdi a záhy zeì padá celá. Tato symbolika pro rozdûlen stát je pryã a Nûmecko se tímto stává jedním spoleãn m státem. Doktofii ov em varují Alexe, Ïe pokud matka, která 40 let vûfiila a budovala, procitne do takového svûta, tak by se mohla zhroutit uï navïdy. Alex tak pfiemluví doktory, zda by si mohl vzít matku domû s tím, Ïe pokud bude v pokoji, odkud není vidût ven, vytvofií jí útulné prostfiedí". Za pomoci své pfiítelkynû, sestry, kamaráda a nûkter ch sousedû rozehrává pro matku chaotickou rekonstrukci b valé NDR. Upraví její domácí pokoj v podstatû na takov mal totalitní skanzen. Pfies jídlo, pití aï po rekonstruované televizní zprávy. Ov em jak je známo, kaïdá vût í leï (i kdyï je my lena v dobrém) nemûïe procházet vûãnû. ReÏisér i scénárista (Berndt Lichtenberg) nechtûli rozhodnû tímto filmem zesmû nit tehdej í dobu. Pokud chce reïisér natoãit dobrou komedii, musí mít pro to váïn námût nebo téma. Do filmu jsou proto nenásilnû vloïeny autentické zábûry z tehdej ích demonstrací a z bourání Berlínské zdi, které mu dávají kouzlo opravdovosti. Je velmi podstatné, Ïe Good Bye Lenin je evropsk film, neboè gigantiãtí" Ameriãané se takov chto filmû straní. Filmy s naprosto otevfienou realitou, autentiãností a cynismem (v jimku tvofií snad jen Bowling for Colombine). Scénáfi nedûlí vûci na dobré a patné, chce se jen pokusit vyjádfiit vztah rodiãû a dûtí, v tomto pfiípadû milujícího syna a milující matky. CoÏ se mu celkem vûrohodnû povedlo. Pfiíbûh o odpou tûní, a to nejen mezi rodiãi, ale i mezi právû sjednocen m národem vám pravdûpodobnû bránici nezniãí, ale zcela jistû stojí za to ho vidût. Evropská filmová akademie (EAF) ho nominovala na Evropské filmové ceny za rok 2003 na ceny v pûti kategoriích. Udílet se budou 6. prosince v Berlínû. Amluví se o tom, Ïe tento film by mûl b t nominován i na Oskara v kategorii za nejlep í zahraniãní film. GOOD BYE LENIN, Nûmecko ReÏie: Wolfgang Becker, scénáfi: Wolfgang Becker, Berndt Lichtenberg, hrají: Daniel Brühl, Katrin Sasková, Maria Simon, Chulpan Khamatova, kamera: Martin Kukula, hudba: Mann Tiersen, distribuce: CHCE, 118 min, od 12 let, 14 kopií Franti ek Cinger SMUTNÁ ZÁ HVùZDY ADINY MANDLOVÉ íkalo se o ní, Ïe chodí s fií sk m státním ministrem K. H. Frankem, kter dostal po válce provaz. Dokonce pfied ní opakovanû varovalo ãeské vysílání lond nského rozhlasu. Jarmila TÛmová, kterou znal svût pod jménem Adina Mandlová. Nikdo nevûdûl, Ïe se právû Frank v roce 1942 snaïil v emoïnû pfiekazit její filmování v Berlínû. To je známá kurva, která se vyspí s kaïd m cikánem, napsal pfiímo Gobbelsovi. Mimo to, je to známá ovinistka. Pí e o tom Arno t Tabá ek v nové knize Adina Mandlová, fámy askuteãnost. Jedenadvacátého kvûtna 1945 ji v Berounû zatkl neznám ãlen Revoluãních gard a od té doby pokraãovalo její mart rium. Byl snad jeho zaãátkem 28. leden 1910, kdy se po tfiech bratrech v Mladé Boleslavi narodila? Otec vedl celou rodinu, aby dcefii od poãátku vykali. Nebo je poãátkem Ïivotního mart ria chvíle, kdy dvacetiletá studentka pafiíïské Sorbonny la po nûkolika prvních sexuálních zku enostech na potrat? Po vylouãení ze studia v PafiíÏi pfii la Praha, kde si ctiïádostivá dívka vybrala jako milence Hugo Haase. Uvedl jí do umûleckého svûta, moïná i díky jemu pozdûji mûïe natoãit filmy Kristián, Cech panen kutnohorsk ch, Ducháãek to zafiídí, které po ní zûstanou. MuÏÛ v jejím Ïivotû i posteli se vystfiídaly desítky. Po pfiíchodu nacistû se jím stal i Hermann Glössgen, Ïenat filmov referent v úfiadu fií ského protektora. Zaãínalo se fiíkat, Ïe chodí s nacisty. Zrodila se fáma o Frankovi. V kvûtnu 1943 si vzala salonního komunistu, malífie ZdeÀka TÛmu. Ten po pár mûsících spáchal sebevraïdu. Dal í z milencû byl Wilhelm Söhnel, éf právního odboru koordinaãního úfiadu mezi ãesk m filmov m prûmyslem a úfiadem fií - ského protektora. âesk Nûmec, pûvodnû Ostravák, pozdûj í osudová láska Nata i Gollové. Mandlová s ním koncem roku 1941 otûhotnûla a s jeho souhlasem la uï na druh potrat. Kolegové umûlci se po válce ãinili, aby mohli ukázat na viníka, 13. ãervence 1945 ji Svaz ãesk ch filmov ch pracovníkû doïivotnû vylouãil z ãinnosti ve filmovém oboru. Koneãn verdikt trestní nalézací komise v rámci tzv. malého dekretu ze 6. února 1947 znûl: dva mûsíce vûzení, pokuta 100 tisíc korun a vefiejné pokárání! DÛvod: nikoli národní nespolehlivost, ale citov pomûr k NûmcÛm Glössgenovi i Söhnelovi. V bfieznu 1948 Mandlová opustila republiku. Po chvilkovém manïelství s Angliãanem Geoffrym ji 1. ãervna 1954 ãekal sàatek s Benem Pearsonem. lo o trval vztah, vroce 1991 ho pfieïila jen o ãtyfii mûsíce. Zemfiela 16. ãervna 1991 v pfiíbramské nemocnici. 30 Arno t Tabá ek: ADINA MANDLOVÁ, FÁMY A SKUTEâNOST 200 stran Franti ek Cinger star í

14 UPÍRÒV ZLAT LOK PIVNÍ (á)mok Zlatá komise sestavená ze sam ch celebrit a jednoho neãestného ãlena, co pije zlat mok, teì udûluje: ZLAT L.O.K. a SUCH L.O.K. ZLAT L.O.K. (lechtivé ocenûní kreativce) SUCH L.O.K. (lehce - odstra ující - kopanec) Udûlujeme Zlat L.O.K. - ZA P EHNANOU âistotu Luká i Polertovi, kanoistovi a poradci praïského primátora za to, Ïe nesmrdí v ODS, protoïe si dennû nûkolikrát meje nohy v reklamû (i kdyï s rybama aty smrdûj). Udûlujeme Zlat L.O.K. -ZA VYNÁLEZ Pfiemkovi Podlahovi za to, Ïe vymyslel betonovou podlahu s armaturou USSR. Udûlujeme Zlat L.O.K. - ZA MO E POTU Petrovi Novotnému za to, Ïe se úïasnû potil v TV pofiadu Atlet roku, ale tak, Ïe to ani Zlatá komise nikdy nevidûla a snad uï taky neuvidí. Udûlujeme Zlat L.O.K. - ZA P E EK Chantal Pullain, Ïe v rozhlasovém pofiadu místo: Já musím slova skloàovat, fiekla: Já musím slova klonovat. Udûlujeme Zlat L.O.K. -ZA V DRÎ Pánu Kristovi za to, Ïe se udrïel tak dlouho na kfiíïi ukfiiïovanej. Udûlujeme Zlat L.O.K. - ZA BOJ PROTI ROZVODÒM MUDr. M. Plzákovi za to, Ïe má nejrozumnûj í názor, Ïe se manïelé nemusí rozvádût, protoïe tvrdí, kdyï je opustila láska milenecká, je tû jim stále zûstává láska k dûtem a láska k penûzûm, a to jsou dost velké lásky na to, aby dva lidi udrïely pohromadû. Udûlujeme Such L.O.K. - ZA NùCO EXTRAmemento Paniãkám, které venãí v Praze psy a neuklízejí to po nich. Paniãky, vymácháme Vám v tom hubu! Udûlujeme Such L.O.K. - ZA P EBYTEâNÁ AUTA V em, ktefií mají zbyteãné auto a parkují na místech, kde bychom mohli parkovat my, co to potfiebujeme. Udûlujeme Such L.O.K. -ZA NEDOKONALÉHO BOHA Pánu Bohu za to, Ïe nevymyslel na tûle knoflík - kdyï jsem voïralej pfiepnu ajsem stfiízlivej - odjedu domû a tam zase pfiepnu a sem zase voïralej. Jak jednoduch a nepfii el na to! Udûlujeme Extrémnû such L.O.K. - ZA SVE EPOU BEZHLAVOST Ministryni zdravotnictví Souãkové, s jakou se snaïí zru it zavedenou prestiïní dûtskou kliniku VFN v Praze, jejíï jedinou chybou je, Ïe leïí na atraktivní stavební parcele. UPÍ Í MOUDRO NA PROSINEC: ROZUMN NEROZUM CHYTR NESMYSL âistota PÍNU NEUZDRAVÍ! CHARAKTER NIâÍ PENÍZE! JE DÒLEÎITÉ ZVÍTùZIT, ALE NEZÚâASTNIT SE! DVAKRÁT Mù, JEDNOU UM E! VELMI P ÍVùTIV PÁN PETR HANNIG Nejnovûj í CD Petra Hanniga vy lo pod názvem Pfiívûtiv pán a pfiívûtivé jsou i jeho písniãky. Petr Hannig zpívá hezky, má pfiíjemn hlas a velik talent na pûknou melodii. Vût inu písniãek na svém tfietím albu sloïil, jak jinak, pro jiné interprety. Kdo uï nûkteré z nich sly el, napfi. Lep í dávat neïli brát, nebo Po silnici bûïel pes (pûvodnû Anu ka), objeví najednou jejich hlub- í rozmûr, kter zdánlivû jednoduchému textu dává Hannigova doslova srdeãní upfiímnost. Pfiímoãará upfiímnost a pfiívûtivá radost se prolíná v ím, co Petr Hannig sloïil a otextoval. Svût obvykle obdivuje rebely, ktefií otevírají ty nejtemnûj í komnaty. Málokdo si uvûdomuje, jak nám v em chybí ta nejzákladnûj í pfiívûtivost a slu nost, která mimo jiné okatû ãi í z prvorepublikov ch filmû. ZaplaÈ pámbu za ty ojedinûlé ifiitele dobré nálady, jako je velmi Pfiívûtiv pán Petr Hannig. J. N. V. 31

15 B A R M A N CHUË Z BAHNA A B IDLICE Specifickou chuè má francouzsk Calvados pr díky místní pûdû. PodloÏí obsahuje nûkolikacentimetrovou vrstvu fiíãního bahna, které v kombinaci s bfiidlicí a kfiemenem ovlivàuje chuè nejprve jablek a potaïmo i Calvadosu. Jablka jsou pfiitom ideální surovinou k v robû ovocné pálenky. Mají ve srovnání se vestkami, rybízem, borûvkami, hru kami a meruàkami nejvíce cukru, okolo 11,5 % a tedy nejlep í "v tûïnost" v sledné pálenky a také hodnû extraktu, vonn ch a chuèov ch látek. L E X I K O N K O A L E K 32 CALVADOS - NORMANDIE V LÁHVI âím voní Normandie? íká se, Ïe mofiem, solí, cibulí, jablky a také jableãnou pálenkou calvadosem. Calvados je francouzsk národní nápoj a stejnû jako absint je také nápojem umûlcû a intelektuálû z celého svûta. KoneckoncÛ vzpomûàte na hrdiny Remarqueov ch románû. Dûj románu Noc v lisabonu se odehrává prakticky cel u nûkolika lahví starého calvadosu. JABLKOVICE NENÍ CALVADOS Calvados je francouzsk destilát z departmentu Calvados v Normandii. Základem pro jeho v robu jsou malá Èavnatá jablka, z nichï se lisováním získává tzv. bfieãka, která kvasí asi tak pfiibliïnû 14 dní aï 1 mûsíc. Z ní je jableãn mo t tzv. cidre, kter leïí ve velk ch sudech 1 rok. Pozor, calvados se získá jen ze zkva ené jableãné Èávy. Pálenka ze zkva en ch rozemlet ch jablek je jablkovice. Podle ãesk ch norem je "Calvados" destilát z jableãného cidru nebo perry, coï je zkva en mo t z hru- ek. I do cidru se pfiipou tí pfiídavek hru kové távy. Znamená to, Ïe calvados mûïe b t i pálenka z hru ek. Destilát navíc musí pocházet z oblasti Calvados v Normandii ve Francii. Calvados je department v severozápadní Francii v kraji Basse-Normandie. Mimochodem, v Normandii je zmiàovan cidr oblíbenûj í neï víno. PIJTE DVOULET V sledkem první destilace mo tu je 25% destilát. Tento destilát se po nûkolikamûsíãním leïení destiluje podruhé. Zde vzniká 72% destilát, kter se pomocí destilované vody redukuje asi tak na 55-60%. Vkládá se do nov ch dubov ch sudû, kde nabude odparem ideální síly 40-50%. Jeho barva se mûní ze svûtlé v prûzraãnou barvu jantaru a dlohodob m zráním v sytou, témûfi neprûhlednou tmavohnûdou, a to trvá nejménû 1 rok. Znalci pijí ov em calvados nejménû dvoulet. CIDR Jedná se o nápoj vyroben úpln m nebo ãásteãn m alkoholov m kva- ením ãerstvé nebo koncentrované jableãné Èávy nebo su ené jableãné Èávy, ke které byla pfiidána voda, nebo jejich smûsi; pfiídavek vody, cukru a nejv e 25 % objemu hru kové Èávy, a to pfied i po kva ení, aromatizace pfiírodními aromatick mi látkami z ovoce a pfiídavek regulátorû kyselosti jsou moïné; pfiípustné je téï pfiidání ãerstvé nebo koncentrované jableãné Èávy po kva ení a upravení obsahu oxidu uhliãitého jeho pfiidáním nebo ãásteãn m ãi úpln m odstranûním.

16 PERRY Jedná se o nápoj vyroben úpln m nebo ãásteãn m alkoholov m kva ením ãerstvé nebo koncentrované hru kové Èávy nebo su ené hru kové Èávy, ke které byla pfiidána voda, nebo jejich smûsi; pfiídavek vody, cukru a nejv e 25% objemu jableãné Èávy, a to pfied i po kva ení, aromatizace pfiírodními aromatick m látkami z ovoce a pfiídavek regulátorû kyselosti jsou moïné; pfiípustné je téï pfiidání ãerstvé nebo koncentrované hru kové Èávy po kva ení a upravení obsahu oxidu uhliãitého jeho pfiidáním nebo ãásteãn m ãi úpln m odstranûním. OZNAâENÍ A STÁ Í Vieux nebo Réserve 2 roky V. D. nebo Vieille Réserve 3 roky V. S.O.P. 4 roky Extra, Napoleon 5 let Age Inconnu V.Y.O. pfies 5 let Hors d Age 10 let TIPY NA LOMCOVÁKY A. J. 4 Calvados 2 grep. juice AMBROSIA 4 Calvados 2 brandy 1 malinov sirup sektem dolít maliny APPLE BLOW FIZZ 4 Calvados 2 white rum 1 citr. Èáva 1 cukr BIG APPLE 4 Calvados 2 Amaretto 6 apple juice skofiice BARTON 4 Calvados 2 gin 2 skotská whisky APPLE JACK SOUR 4 Calvados 2 citr. Èáva 1 cukr DOMÁCÍ KALVÁDOS Do jableãné távy dejte vinné kvasinky a nechte kvasit pfii prûmûrné teplotû 20 stupàû tfii aï ãtyfii t dny. Mo t nepfiislazujte. Po vykva ení uzavfiete nádoby víkem, jinak jejich obsah zoctovatí. Po vykva ení je potfieba víno co nejrychleji vypálit. Vypálením získáte vy í lihovitost, cca procent, proto je tfieba destilát zfiedit. Typickou jantarovou barvu získáte pfiidáním macerátu z rozinek a skofiice a dal ím pfiidáním kuléru, coï je vlastnû mírnû pfiepálen karamel. Anebo taky zráním v dubovém sudu. Hotovou pálenku skladujte v neuzavfien ch sklenûn ch demiïonech. Pfies hrdlo pfiehoìte jen hadfiík, aby se dovnitfi neprá ilo. Pálenka by mûla nejménû dva mûsíce pfied prvním pitím zrát. APPLE JACK MANHATTAN 4 Calvados 2 Vermouth rosso 1 stfiik Orange Bitter tfie eà BENTLEY 4 Calvados 4 Calvados 2 Dubonnet SLEDUJTE Velká vánoãní pivní soutûï První setkání znalcû piva B A R M A N 33

17 AUTOMOTO Je tu poslední mûsíc roku, na motorce potkáte uï jen pár nejotrlej ích, a tak je ãas trochu zavzpomínat. Podíváme se za hranice, do zemû, kterou nepoznamenaly ani poslední války, ani komunisté. V voj civilizace i mezilidsk ch vztahû jde ve v carsku asi tou nejnormálnûj í cestou a toho si jsou v cafii dobfie vûdomi ani do Evropské unie se nijak nehrnou. Pfii letní náv tûvû v carska jsme si u dovozce motocyklû Honda vypûjãili leto ní model supersportu CBR 600, projezdili s ním tu ãást v carska, kde se mluví nûmecky, a tak vám mûïeme poreferovat, jak se mají moto v cafii, jak to tam vidí motoâech a jak se k nûmu na silnicích chovají plecho v cafii (ti, co se po silnicích pohybují v plechovkách). Majitele zastoupení Honda a éfa osmiãlenné stáje superbikû Haller Racing Team jsme se zeptali, co se letos nejlépe prodává. Bez zaváhání odpovûdûl, Ïe nejlépe se prodávají cestovní motorky bez kapotáïí, naháãe. Od Hornetu 600 aï po leto ní novinku CB 1300, ale nejvût í zájem mají v cafii o Hornet 900. Také pfii na í letní náv tûvû byly tyto nejovladatelnûj í testovací motocykly rozpûjãované, ale kdyï jsem dostal nabídku vyzkou et nejnovûj í estistovku v supersportovním hávu, nedalo se odmítnout. Mûl jsem ji jiï moïnost vyzkou et letos na jafie na okruhu v Mostû (Svût motorek 5/2003), a tak jsem vûdûl, do ãeho jdu. MÛj syn, kter jiï pro Svût motorek nafotil mnoho zábûrû a je také skoro pro kaïdou patnost, nedûvûfiivû osahával asi jen centimetr tenké polstrování sedla spolujezdce a vidûl by se rad i za fiídítky. Sedlo fiidiãe na tom ale není o mnoho lépe, na supersportu tak máte dokonalé spojení se strojem a v extrémních situacích proto máte o dûleïit zlomeãek vtefiiny víc ãasu na zásah. Sedlo motorky, na které se chystáte strávit cel den, ale vût inou vypadá úplnû jinak. Jak se tedy jezdí po v carsku na Hondû CBR 600 RR, supersportu, kter byl u nás letos vyhlá en za motocykl roku? Stra nû. Jezdit s motorkou, která má 117 koní a maximální otáãky motoru po bezvadném povrchu silnic a dálnic, na nichï v ichni kolem vás dodrïují pfiedepsanou rychlost, je utrpení. Motor nové cébéerky si s nejvût- ím potû ením hvízdá kolem deseti tisíc otáãek a ãlovûku to pak nedá. Kdyby na tûch silnicích byly alespoà díry, byl by nûjak dal í dûvod zpomalit. Ale ve v carsku? ROK 2003, V CARSKO A MOTOCYKLY V prostfiedí slu n ch fiidiãû ale stejnû jezdíte trochu víc pfii zdi. Tedy cel den jsem to tak cítil. Ale Ïe starého psa nov m kouskûm nenauãí (aspoà ne hned), mi do lo pfii vracení motorky. V servisu bylo plno. Kámo i motorkáfii pfii li z práce a jejich cesta kamkoli zfiejmû automaticky vede pfies servis Hondy. Pogumovaná hlavní silnice pfied servisem dává tu it, Ïe tu b vá veselo. Tentokrát jeden padouch prásknul, kde ajak jsme ho ráno pfiedjíïdûli a k obveselení v ech kolem dával k dobrému nápad, Ïe âe i asi nevûdí, kolik se platí ve v carsku za skoro dvojnásobné pfiekroãení povolené rychlosti na dálnici. Îe pr bychom za tu pokutu dojeli z Bernu do Prahy taxíkem. Fujtajxl. TakÏe uï je jasné, proã si ve v carsku kupuje superporta málokdo, vût inou pr jako druhou motorku. Honda CBR 600 RR je motorka, na které se na normálních silnicích v znamnou mûrou zab váte ubíráním plynu. A dá se supersport regulérnû testovat v bûïném provozu? No, trochu dá. piãky parametrû neotestujete, ale pokud má motorka nûjakou nectnost, vût inou se na ni pfiijde. Zkusíte plynulost akcelerace, jestli motor nemá díru, zkusíte brzdy, pustíte párkrát v rûzn ch rychlostech fiídítka, jestli je asi klidné a jak snadno se ufiídí jen náklonem a koleny, zkusíte v náklonu ostfie pfiidat nebo naopak pfiibrzdit. Honda CBR 600 RR tohle v echno pfiestála na v bornou. Je to motorka, která okamïitû a pfiesnû reaguje na va e jemné pokyny. Není záludná. ÚÏasnû drïí stopu i pfii hrub ch zásazích do rychlosti v zatáãkách a tendenci k rozkmitání fiízení jsem neshledal v Ïádném reïimu jízdy. Co dodat? Je to motorka mistrû konstrukce i mistrû silnic. A zku enosti spolujezdce? Au, au, au (ale motorka je to libová). Aje tû jsem vám slíbil zmínku o tom, jak se chovají v cafii v plechovkách kmotorkáfiûm. Pro nás dost nezvykle. Odpálíte to na pfiedjetí s tak velkou rezervou, Ïe u nás by za vámi projeli pfied protijedoucím autem je tû tfii motorky, a pfiedjíïdûn i protijedoucí v car zpomalí, pfiípadnû i trochu uhne! Ale ne proto, Ïe by se uï cítili ohroïeni. Oni totiï jen automaticky spolupracují na va em bezpeãném pfiedjetí! Tedy pfiesnû naopak neï u nás, kde b vá zvykem spí pfiidat a kochat se potíïemi druhého. Îít a nechat Ïít, to je krédo civilizovan ch lidí! Honza âejchan Skály alpského podhûfií pfied Bernem 34

18 NEJKRÁSNùJ Í VÁNOâNÍ DÁREK! P EDPLAËTE SOBù A SV M BLÍZK M PIVNÍ MAGAZÍN OD NOVÉHO ROKU VÁM DORUâÍME PIVNÍ MAGAZÍN ROVNOU DO CHALUPY. Staãí poslat 220 Kã sloïenkou na adresu redakce: Pivní magazín, Národní 25, Praha 1, âasopis budeme posílat buì na adresu uvedenou na sloïence v kolonce odesílatel, anebo pokud budete chtít ãasopis posílat na jinou adresu, napi te ji do kolonky zpráva pro pfiíjemce. PfiedplatitelÛm na poïádání za leme chybûjící leto ní ãísla zdarma. UÎ SE VÁM PLETOU JAZYKY? Pfiifiaìte jazyk k danému státu! 1 nizozem tina A Andorra 2 rétoromán tina B Monako 3 portugal tina C Brunej 4 khmer tina D KambodÏa 5 malaj tina E Afghánistán 6 ajmar tina F Etiopie 7 ivrit G Brazílie 8 ahmar tina H Izrael 9 pa t tina I Bolívie 10 katalán tina J v carsko 11 francouz tina K Surinam Pfieklady a tlumoãení n pfieklady z/do více neï 50 jazykû n soudní pfieklady n ve keré tlumoãnické sluïby n pfieklady www prezentací vãetnû grafického zpracování, korektury V uka jazykû n firemní kurzy & kurzy pro vefiejnost n individuální v uka n v uka odborného jazyka (ekonomie, právo, finance ) n pfiíprava na jazykové zkou ky (cambridgeské zkou ky, toefl, zkou ky Goethe institutu ) n v uka ãe tiny pro cizince Moderní jazyky Opletalova 4, Praha 1 tel./fax: V sledek kvízu: 1K, 2J, 3G, 4D, 5C, 6I, 7H, 8F, 9E, 10A, 11B

19

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

I. O POLÉVKÁCH. Polévky masové

I. O POLÉVKÁCH. Polévky masové I. O POLÉVKÁCH Polévka je odvar z masa nebo rûzn ch zelenin, hub a lu tûnin. Známe i polévky z ryb, vajec, piva, vína nebo z nûkter ch druhû ovoce. V po - lévkách rozeznáváme základ, pfiídavky, zaváfiky

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Lu tûniny. Pohanka. Pohanka s parbolizovanou r Ïí

Lu tûniny. Pohanka. Pohanka s parbolizovanou r Ïí KROUPY III. UVEDENÍ DO PRAXE Zapékáme je podobnû jako jiné obiloviny nebo tûstoviny. Napfiíklad s du enou zeleninou, vafien m zelím, mûïeme pfiidat i vejce. Zvlá È chutné jsou kofienûné majoránkou a ãesnekem.

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

NÁPOJOV LÍSTEK: DÏusy: Pomeranã, jablko, hru ka, multivitamin, bíl grep, ãern rybíz 0,2 l... 18 Kã 0,3 l... 27 Kã. Restaurace U SpalÛ NOUZOV

NÁPOJOV LÍSTEK: DÏusy: Pomeranã, jablko, hru ka, multivitamin, bíl grep, ãern rybíz 0,2 l... 18 Kã 0,3 l... 27 Kã. Restaurace U SpalÛ NOUZOV Jídelní lístek 08 4.1.2005 16:37 Stránka 1 NÁPOJOV LÍSTEK: Nealkoholické nápoje: 0,33 l sklo Pepsi normal Pepsi light Mirinda Tonic schweps 7 Up................................................... 23 Kã

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku Dosp lí psi malªch a stfiedních plemen Canine Chicken Science Plan TM Canine a Canine Mini Canine Savoury Chicken, Delicious Beef a Savoury Turkey: Karton 12 konzerv 415g INDIKACE Stfiedn aktivní dosp

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005

PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 Pinot noir 85 %, Modr Portugal 15 % Vinici jsme o etfiovali v ekologickém reïimu. SklizeÀ probûhla ve dnech 15. 10. - 19. 11. 2005. Cukernatost hroznû byla 24-26 CNM. Úroda

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ

VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ VLIV DĚDIČNOSTI NA VZNIK NÁDORŮ Prevence nádorov ch onemocnûní ve 21. století Národní program zdraví DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 DùDIâNOST JAKO RIZIKOV

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová

DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ. prim. MUDr. Lenka Foretová DùDIâNOST JAKO RIZIKOV FAKTOR PRO VZNIK NÁDORÒ prim. MUDr. Lenka Foretová MasarykÛv onkologick ústav Brno 2001 Dûdiãnost jako rizikov faktor pro vznik nádorû Projekt podpory zdraví 151/2001 Prevence nádorov

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více