V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ"

Transkript

1 Z D R A V Í v ak k tomu dojde, jsme odkázáni na v sledky v zkumû z jin ch zemí, které v ak jiï apriornû budou mít omezenou platnost, budou vystihovat jinou oblast, protoïe u nás v e mûïe b t trochu, nebo dosti jinak. 18 V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ ZNOVUOBJEVOVÁNÍ LÉâIVÉHO POTENCIÁLU V poslední dobû se objevuje ãím dál více zpráv o pozitivním vlivu piva a vína. Tyto informace, pokud jsou jednostranné, nahánûjí oprávnûnou hrûzu kolegûm zab vajícím se závaïnou problematikou alkoholismu. Navíc vytrïení z kontextu, aè uï údajû pozitivních ãi negativních, zkresluje jejich smysl. V voj smûfiuje k syntéze, která by dovedla najít rozumnou cestu v bludi ti rozporupln ch a protichûdn ch názorû. Proto je v ak vhodné nespokojit se s jednostranností, vytrïením z kontextu a nesledováním souvislostí. Napfi. ãasté ãlánky o tom, Ïe pivo prospívá u rûzn ch druhû nádorû a ne kodí u jin ch, kde se to dosud pfiedpokládalo, jako napfi. u tzv. kolorektálního karcinomu, rakoviny tlustého stfieva a koneãníku. Ve v skytu tohoto vysoce nebezpeãného nádoru má âesko velmi smutné prvenství. âasto se to dávalo do souvislosti s dal ím ãesk m primátem - prvním místem na svûtû ve spotfiebû piva na jednoho obyvatele. Nûkolikrát se vyskytly názory, Ïe se mûïe jednat o vliv patné diety postiïen ch a ne ovliv piva, zejména proto, Ïe v pivu se vyskytují látky preventivnû pûsobící proti nádorûm jako jsou antioxidanty a jiná chemopreventiva. Îel dosud u nás neprobûhl odpovídající v zkum, kter by tento problém fie il. Doufejme, Ïe se tak stane. NeÏ RAKOVINA VE STÁTù DÁNSKÉM V zkumn t m z kodaàského ústavu preventivní medicíny v ãervnu roku 2003 publikoval v sledky sledování náhodnû vybran ch muïû a Ïen ve vûku od 23 do 95 let. MuÏÛ bylo více jak l5 tisíc, Ïen více jak l3 tisíc, prûmûrná doba sledování byla kolem 15 let. V této skupinû bylo kolem 600 pacientû z kolorektálním karcinomem. Bylo zji tûno, Ïe alkohol (pivo, a lihoviny) v znamnû zvy uje riziko sledované rakoviny, dle autorû je riziko sníïeno, pokud je k uvedenému konzumu pfiipojeno pití vína. Autofii zkoumali i intenzitu pití: silní pijáci více jak 41 dávek piva, nebo lihoviny za t den (více jak 5 piv ãi "panákû" dennû) mûli velmi vysoké riziko rakoviny. Stfiední pijáci více jak 14 piv/panákû za t den (více jak 2 dennû) mûli v znamné riziko sledované rakoviny. U mírn ch pijákû bylo riziko sledované rakoviny stejné jako u ostatní populace. BliÏ í na adrese: A. Pedessen et al.: Copenhagen Center for Prospective Studies, Danish Epidemiology Science Centre, Istitute Preventive Medicine, Copenhagen Hospital Corporation, Danmark, Gut Jun 52, 6, KOMENTÁ : Uvedené v sledky z tohoto roku jsou dosti pfiesvûdãivé, nicménû studii lze vytknou, Ïe se nevûnovala stravovacím návykûm, rozhodující roli zde hrají pomûry masa (látek obsahujících murageny) a ovoce a zeleniny (obsahujících chemopreventiva). Je docela bûïné, Ïe silnûj í pijáci piva i z fyziologick ch dûvodû nemilují ovoce. Pivo a ovoce nemusí dûlat nejlépe stfievûm a na rozdíl od pijákû vína ani nemusí mít v oblibû

2 zeleninu. âasto oblíbenou stravou pijákû piva b vají uzeniny, které patfií k potravinám s nejvût ím mnoïstvím karcinogenû. Kromû toho dal í vlivy napfi. koufiení. RIZIKO U MÍRNÉHO PITÍ SPOLU S KOU ENÍM Anglická práce (viz reference), která byla publikována dokonce v tomto mûsíci, mluví o riziku koufiení a pití men ích dávek piva (okolo 8 sklenic t dnû) pro vznik kolorektálního karcinomu, pokud je toto popíjení spojeno s koufiením cigaret. Autofii upozoràují na to velmi závaïné riziko i v pfiípadû jinak nezhoubného polypu. Jeho majitelé by mûli pfiestat s koufiením a ev. s vût ím popíjením piva. Pochopitelnû z pfiedchozího ãlánku víme, Ïe ani nepijáci piva ale ctitelé "panákû" nejsou "za vodou". Reference: Terry MB et al. BMC Cancer 2003 Nov 6, BRAZILSKÉ NÁLEZY P ÍZ- NIVÉHO PITÍ PIVA A VÍNA Brazilská práce z roku 2001 zkoumala necel ch 8 stovek pacientû s rakovinou horního zaïívacího traktu v porovnání s necel mi l6 stovkami lidí bez tohoto onemocnûní. Zjistili, Ïe pfiitom mírnû rizikové je pro vznik tûchto nádorû pití destilátû, riziko nádorû mírnû sniïovalo pití piva a vína. Tato práce - evidentnû jiï star í - má dosti slabin, napfi. úãinné srovnání s dal- ími parametry jako jsou potravinové návyky, zpûsob Ïivota, ir í souvislosti atd. Je v ak jednou z tûch, které uvádûjí pfiízniv vliv nejen vína, ale i piva na urãit typ nádorû. Mimo to znovu doporuãuje umírnûné pití (pojem, ke kterému je radno se ãasto vracet). Ref.: NF Schlecht et al: Cancer Cause Control 2001, Sept, 12, 7, KOMENTÁ : V sledky z uvedené brazilské práce nelze generalizovat. Slabinou práce je opakovanû zmi- Àované chybûní v zkumu potravinov ch návykû. Kromû toho je nutno se v této souvislosti zastat piva v neprospûch ãerveného vína. V posledním desetiletí je známo nûkolik prací, které potvrzují negativní vliv nadmûrného pití ãerveného vína na vznik rakoviny hltanu a jícnu. DluÏno fiíci, Ïe se tyto nádory vyskytují i v souvislosti s vût ím pitím destilátu z jablek - calvadosu a jejich v skyt je nejvût í v místû nejvût ího konzumu, ve Francii. DluÏno fiíci ke cti francouzsk ch v zkumníkû, Ïe sami Francouzi o nich zaãali referovat. NENÍ JENOM "HAVAJ" NA HAVAJI Havajské studie z léta tohoto roku mluví o riziku pití piva i destilátû pro vznik rakoviny vajeãníku. Riziko nádoru je úmûrné zkonzumovanému mnoïství. Mírné popíjení ãerveného vína riziko sniïovalo oproti jin m alkoholûm i oproti abstinentkám. Ref. MT Gudman KH Tung! Cancer Etuology Program, research Center of Hawai. University of Hawai, Konolulu Hawai 96813, Obstetr. gynecol Jun, 1O1, 1221 KOMENTÁ : K této práci obvyklá námitka: chybí v zkum potravinov ch zvyklostí a stylu Ïivota. âásteânù P ÍZNIV VLIV CHMELE A PIVA NA RAKOVINU PRSU Belgick v zkumn t m jiï v roce 2001 publikoval nadûjné údaje o pfiíznivém vlivu fytoestrogenû v chmelu a pivû proti rakovinû prsu. Byly za nû odpovûdn fytoestrogeny, zejména prenyl naringenin (narinenin se vyskytuje mandarinkách, prenyl-naringenin v ak ne). V zkum byl provádûn in vitro (ve zkumavkách) a potvrdil efekt látek z chmele na 3 druhy nádorov ch bunûk, ne v ak kmen MCF 7(6). Ref.: Rang H et al.: Eur J Cell Biol 2001 Sept, 80, 9, KOMENTÁ : Pfiízniv vliv fytoestrogenû - látek blokujících podporující úãinek pohlavních hormonû na rûst nádorû je znám jiï po desetiletí. Úãinek chmele je v razn, ne v ak absolutní, i zde je radno se nespoléhat pouze na nûj. DÛleÏitá jsou dal í chemopreventiva, zejména z ovoce a zeleniny. HARVARD: ALKOHOL A PROSTATA Harvardsk t m publikoval nadûjnou práci v roce 2001 o tom, Ïe nezjistili u pití piva a vína vliv na rakovinu prostaty. Zhoubn vliv nalezli jen u pravidelného pití lihovin. Vy etfiili více jak 7 tisíc absolventû Harvardské university, mezi nimi bylo 366 s rakovinou prostaty. Ref.: Sesso HD at al.: Int j. Epidemiology 2001 Aug 30, 4, KOMENTÁ : Pomûrnû optimistick nález. Nicménû chybí nejenom potravinové zvyklosti, ale i zvyklosti sexuální, které zde hrají nepochybnû klíãovou roli. Také je moïn pfiízniv vliv vzdûlání, dan teoreticky pfiedpokládanou vût í informovaností v oblasti preventivní medicíny. Z D R A V Í

3 Z D R A V Í SKEPTIâTùJ Í V SLEDKY Z MONTREALU Práce z téhoï roku jako pfiedchozí, s tím rozdílem, Ïe u mnohem men- ího vzorku lidí (4000) bylo více jak 1000 pacientû s rakovinou prostaty a riziko bylo spojeno s celoïivotním pitím alkoholu, pfieváïnû piva. Nejvût í riziko bylo u tûch, ktefií s pitím zaãali kolem 15 let. Sharpe CR et al: Cancer Cause Control 2001 Sept 12, 7, KOMENTÁ : Námitky jako u pfiedchozí práce. DÛleÏité je zji - tûní rizikovosti pfiedãasného pití piva ALKOHOL A OSOBNOST T m v zkumníku z Oddûlení v zkumu alkoholu a tabáku z Winipegské University v Kanadû publikoval na podzim tohoto roku v sledky vy etfiení více jak 1200 muïû a Ïen, kter m dali psychologické testy osobnosti. Zjistili u pijících Ïen pfievahu sníïeného sebevûdomí a u muïû pijících alkohol pfiíznáky nezoticismu, to v e v raznû zv ené oproti kontrolám. Ref.: Mc Gregor O. et al.: J Stud Alcohol 2003 Sept 64, 5, KOMENTÁ : Nev hodou této studie bylo, Ïe autofii nezkoumali rozdíly u pijákû rûzn ch druhû alkoholu, kde by se zcela jistû nalezli rûzné povahové rozdílnosti. Kromû toho, pokud by se v e mûlo kontrolovat kontrolní skupinou adekvátní tzv. experimetální skupinû, tak by poãty byly pomûrnû málo reprezentativní. (Zkoumané osoby byly rozdûleny na 6OO kontrolních a 6OO experimetálních a je tû rozdûleny na 3 díly, pijáci piva, vína a lihovin a pak je tû dûleny na muïe a Ïeny. Proto je moïné usoudit, Ïe tato studie je málo vypovídající a Ïe se z ní nedá usuzovat, Ïe by pijáci piva byli více neurotiãtí. TéÏ bude urãitû rozdíl mezi intenzitou pití: mírnou, stfiední a silnou, mezi závislostí a nezávislostí. Musíme si poãkat na dal í a podrobnûji provedené studie. NEJNOVùJ Í ZPRÁVY O OBSAHOV CH LÁTKÁCH PIVA V zkumná skupina z Oregonu popisuje v fiíjnu tohoto roku prenylované chalcony a flavonoidy, zejména v pivu, uãinek proti LDL oxidaci. Uãinné látky jsou: xanthohumol, auro-oxanto-humol, endoperoxy-xanto-humol, které se ukázaly jako velmi v znamné antioxidanty bránící peroxidaci lipidû, a tím bránicí rozvoji arteriosklerozy. Ref: Stevens JE et al.: Chem Res Toxicol 2003 Oct 16,,10, KOMENTÁ : Chmel a pivo obsahují jedineãné látky, které pfii umûfiené konzumaci mají v razn efekt proti arterioskleroze. Nev hodou je malé mnoïství dusíkat ch slouãenin uveden ch antioxidantû. Ty by právû ve vût ím mnoïství mohly pûsobit mutagennû. Také mohou spolupûsobit v kombinaci s jin mi karcinogeny. O nepfiíznivém souãasném vlivu nikotinu jsme jiï sly- eli, o jin ch si povíme jindy. KONEâNù POZITIVNÍ EFEKT ALKOHOLU VÒBEC V fiíjnu tohoto roku publikovali v zkumníci z nûmeckého Ulmu studii o vlivu umírnûného pití alkoholu na vzestup protizánûtlivé aktivity, tím si vysvûtlovali i úãinek protisklerotick. Ref.: Hoffmaister A et l : Deutsch. Med. Wochschr , KOMENTÁ : O negativním vlivu alkoholu se jiï povídalo hodnû i v na em psaní, takïe na závûr v ãtu nejnovûj ích v zkumû i nûco pozitivního. SníÏení zánûtlivé a protiskleroitické aktivity je vûc velkého v znamu, ale jak vidno, zase se t ká jiï zmínûného pití umírnûného, "s mírou", rozumem, kontrolou a pfiehledem ãi nadhledem. ZÁVùR Chemopreventivní vliv fytochemikálií je v souãasné dobû úïasnû zkoumanou oblastí, kde se spojili odborníci mnoha oborû od v zkumu potravin, biochemie, toxikologie aï k onkologick m a epidemiologick m v zkumûm. S tím souvisí i úïasn rozvoj studia úãinkû piva. Poãet studií o pivu a jeho úãincích na zdraví dosahuje v nûkolika posledních letech tisícov ch poãtû. Dochází ke zvlá tnímu dûjinnému paradoxu. Vûda se znovu po jakési spirále vrátila k zapomenut m zku- enostem o podivuhodn ch úãincích léãiv ch látek z rostlin, vãetnû jejich produktû jako pivo a víno. V e na svûtû mûïe mít protichûdné aspekty: pozitivní/negativní, JIN a YANG, lék mûïe b t jedem, pokud je dán nevhodnû nebo ve patném mnoïství. Stejnû tak pivo mûïe b t poïehnáním nebo prokletím, záleïí na psychologick ch i sociálních souvislostech. V pfiedvánoãní dobû hleìme na to, aby se pivo i víno, pokud ho mûïeme pít, staly pro nás souãástí vánoãní pohody bio-psycho-sociální, coï je podle WHO (svûtové zdravotnické organizace) definice zdraví. Abychom nemuseli prosit o pomoc svatého Mikulá e, téï patrona sládkû i hostinsk ch, nebo svatého Silvestra, kter pr v soutûïi s dvanácti rabíny jedin oïivil poraïeného b ka. Velké zázraky se nedûjí pfiíli ãasto, malé dûlejte sv m bliïním i sobû v ãase pfiicházejících Vánoc i jindy. L.P. 22. XI. 2003, MUDr. et PhDr. Ivo Hanel 20

4 V ROBCI ALKOHOLU PROPAGUJÍ UMÍRNùNÉ PITÍ Fórum za zodpovûdnou konzumaci alkoholu zaloïilo sedm pfiedních ãesk ch v robcû a dovozcû alkoholu s více neï padesátiprocentním podílem na trhu. Podle pfiedsedy pfiedstavenstva Fóra a generálního fieditele Stocku PlzeÀ Martina Petrá ka se chce hnutí zamûfiit na boj proti zneuïívání a nerozumné konzumaci alkoholu, a to pfiedev ím prevencí a osvûtou. NejdÛleÏitûj ími oblastmi, na které se zamûfií, bude alkohol za volantem a pití mladistv ch. V ZAHRANIâÍ MAJÍ OSVùTOVÉ KAMPANù ÚSPùCH Nové hnutí pfiijela do Prahy podpofiit Carole Brigaudeauová z organizace The Amsterdam Group, která na evropské úrovni koordinuje ãinnost jednotliv ch národních sdruïení. Podle ní mají podobné projekty ve svûtû úspûch: KdyÏ mladí lidé dostanou informace v klidné atmosféfie, napfiíklad ve kole, fiíkají, Ïe své chování chtûjí zmûnit. Ve panûlsku v rámci projektu ALBA 53 procent mlad ch lidí uvedlo, Ïe se poté, co dostali patfiiãné informace, rozhodli pfiistupovat k alkoholu jinak. V Dánsku dokonce aï 90 procent ÏákÛ po na í kampani uvádûlo, Ïe o problému pití alkoholu diskutovalo s rodiãi, a to je pro dlouhodobou zmûnu chování velmi dûleïité." NA PROTIALKOHOLCE ÍKAJÍ: KOZEL ZAHRADNÍKEM! Kritici podobn ch projektû namítají, Ïe ze strany producentû a distributorû alkoholick ch nápojû jde jen o gesto a trik, jak pfiedejít moïn m Ïalobám, znám m zejména ze Spojen ch státû. Podle nich jde firmám hlavnû o zisk. NedÛvûfiiv k firmám, které vyz vají k umûfiené konzumaci alkoholu je primáfi Psychiatrické léãebny v Praze-Bohnicích Karel Ne por: Je to jako by se blechy spojily, aby zabránily ífiení blech. Je to typická situace, kdy kozel dûlá zahradníka. Ony ty fieãi o kontrolovaném pití jsou vût inou velmi nekonkrétní. Co to kontrolované pití je? A tam uï zaãínají nesnáze, neboè o tom, jestli se pro nûkoho kontrolované pití hodí nebo nehodí, o tom by mûl rozhodnout nûjak kvalifikovan lékafi na základû posouzení zdravotního stavu pacienta, a to uï za nûj samozfiejmû nemûïe udûlat ani hostinsk ani v robce alkoholu, kter má úplnû opaãné zájmy. CHCEME, ABY SE LIDÉ BAVILI, A NE, ABY UMÍRALI V robci alkoholu pfiipou tí, Ïe jim jde oklid i o zisk, ale právû proto není pro nû nev hodné, kdyï alkohol nepûsobí spoleãenské problémy. Samozfiejmû chceme, aby lidé pili alkoholické nápoje, fiíká majitel svitavské restaurace U nenasytné pumpy Jifií Kvapil, na druhou stranu, ãím bude ménû tragédií pod vlivem alkoholu, tím lépe pro nás, protoïe se zmûní spoleãenská atmosféra, kdy ãást vefiejnosti se tváfií, Ïe ne ãlovûk, ale alkohol je ten zabiják. My chceme, aby se lidé bavili a pochutnali si na dobrém pití. Ne, aby umírali na silnicích, anebo se rozvádûli. První vût í akcí, kterou fórum bude spolufinancovat, je kampaà BESIP zamûfiená na boj proti alkoholu v silniãním provozu, která zaãala v listopadu a má pokraãovat je tû v roce jar CO NA SRDCI TO NA JAZYKU ANEB MAURERÒV V BùR GRAND RESTAURANT Zámûrem nového projektu Pavla Maurera je nezávisl prûvodce po nejlépe hodnocen ch restaurantech v Praze a âeské republice. Anketa probíhá na základû názorû, náv tûv a známek, které udûlují dobrovolnû a tajnû hodnotitelé z vlastní vûle. Tito lidé jsou pfiíznivci a milovníci dobrého jídla, ktefií chtûjí nezi tnû známkovat nav tívené podniky, aby zorientovali, pochválili ãi varovali sami sebe a ostaní. ZpÛsob hodnocení (jako ve kole): 1 - excelentní, 2 - velmi dobré, 3 - dobré, 4 - snesitelné, 5 - vyhnûte se MaurerÛv v bûr GRAND RESTAURANT podle va eho hodnocení 2004 Statistick systém hodnocení je unikátní a objektivní díky nezaujatosti a velkému poãtu hodnotitelû z nejrûznûj ích pfiíjmov ch a spoleãensk ch vrstev. Pofiadí nejlep ích restaurací vzniká souãtem v ech platn ch hodnocení, kter je pak vydûlen poãtem hodnotitelû. Úãastníci celostátní ankety mohou hodnotit buì písemnou formou nebo po registraci na internetu. Hodnotí se podobnû jako ve v ech obdobn ch gastronomick ch prûvodcích na svûtû kategorie: jídlo, obsluha, interiér a je téï udána prûmûrná cena, kolik si je tfieba vzít do penûïenky. Grand Restaurant 2004 (www.grand-restaurant.com) funguje na internetu a jeho tisková podoba se objeví na pultech knihkupectví na vánoãním trhu. Jeho obsah hodnotící restaurace je obohacen mnoha rubrikami, které nás mohou lépe navigovat ve svûtû gastronomie. Jednak je to vyhlá ení TOP 10 tedy nejlep ích restaurantû v zemi, dále rubrika Bio Restaurace, kde se vafií pouze z eko-produktû (bez chemického o etfiení, ekofarmy atd.), TOP 10 bude téï vyhlá eno podle osobit ch a profesionálních názorû 30 nejv znamnûj ích éfkuchafiû v na í zemi, kdy kaïd dostal moïnost zvolit pofiadí 1 aï 10 podle jeho názoru nejlep ích restaurací (kromû hodnocení vlastního podniku). Hodnocení se téï úãastní ãlenové mezinárodního klubu Chaine des Rotisseurs (zaloïeno 1240 Ludvíkem XIV.), kter patfií mezi nejprestiïnûj í a nejstar í gastronomické organizace na svûtû. Restaurace téï mûïete vyhledávat nejen dle jídla a známky, ale take podle moïností napfi.: moïno se psem, s dûtmi, v hled na okolí, parkovi tû, bezbariérov pfiístup, salónek, nekufiáci, platební karty atd. Ve speciálním oddíle se téï dozví gourmeti a labuïníci, jaká vína a sekt z portfolia Bohemia Sekt doporuãuje skvûl sommelier Ivo Dvofiák k nûkter m druhû masa a dal ím pokrmûm. Generální partner projektu Mattoni (Grand Mineral Water) pak pfiedstaví nabídku míchan ch nealkoholick ch nápojû. Podobu publikace a logo vytvofiila v tvarnice Jaromíra Valeãková. Pozadí na publikaci a webu je vlastnû detail z kované zlacené mfiíïe, kterou mûïete vidût na gotickém chrámu sv. Víta na PraÏském hradû. Filgránsk ornament mfiíïe je z Rudolfinské doby a autorka ji zvolila jako symbol ãeské zemû, kultury, nûãeho krásného. Samotné logo pfiíbory jsou spí e v keltském ladûní, coï je moïná prvopoãátek nás v ech na tomto území. J. Valeãková je známá napfi. logem Bio, design nového ãasopisu Pivní Magazín,v roce 1997 vyhrála cenu za nejlep í V roãní zprávu âeské poji Èovny. Na designu a logistice www s ní spolupracoval slovensk webmaster Peter Huba. - vyhledávání restaurací s Pilsner Urquell na internetu, podobnû jako v publikaci - ikona - vrchní garant kvality ãepování Pilsner Urquell doporuãuje 10 nejlep ích pivnic! Q 21

5 Zoufalá poradna Docent Marek a doktor Jarek vám radí Sebevrazi, zvlá tû úplní zaãáteãníci, se ãasto dopou tûjí zbyteãn ch, koláck ch chyb. Napfiíklad vût ina obû encû se vû í doma na lustru. Hrozí tu reálné nebezpeãí, Ïe sebevraha nûkdo pfiedãasnû objeví, a pfiesto málokoho napadne alespoà si pfielepit tu hubu leukoplastí, aby nepoblil toho, kdo ho bude odfiezávat. My odborníci proto uï léta propagujeme ekologické sebevraïdy etrné k okolí, pfii kter ch se v echno nezahumusí. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO SLU NÉHO SEBEVRAHA: Vû te se doma na háku od lustru. Bydlíte-li sami, nezapomeàte zavfiít plyn a otevfiít okno - kdo ten smrad, aï zaãnete po mûsíci uhnívat, má ãichat. Volte dostateãnû dimenzovan hák a lano, není nic hor ího, neï kdyï se sebevraïda promûní na zlomen kotník. Zkuste se vïít do pocitû va í rodiny, berte ohled na své blízké, ktefií místo dûdictví mají pak nakonec na krku mrzáka. Pokud tedy nemáte pofiádn hák, nebo se nedej bûh utrhnete, bûïte se milí ãtenáfii hned obûsit na pûdu na trám. Vemte sebou Ïidli a nezamykejte se. To aby policie nemusela vyráïet dvefie - není to Ïádná sranda zejména u tûch star ch plechov ch protipoïárních. V pfiírodû se vû te hezky na místû viditelném z dálky. Není nic hor ího, neï jeden obû enej a pod ním babiãka, kterou lehlo, kdyï se jí pfied oãima zhouply nohy. Jestli bydlíte v paneláku, kde není pûda, anebo vám uï nezbylo ani na provaz, skoãte z okna. Padejte milí ãtenáfii zásadnû mimo hlavní chodecké trasy a na asfalt, abyste se funebrákûm dobfie se krabovali. K zemi se pfiibliïujte po hlavû, aby to byla jistota, jinak hrozí, Ïe se jenom tûïce zraníte a neï dodûláte, bude va e léãba stát spoustu penûz. TakÏe nepl tvat financemi na zdravotnictví! Dobfie mífiit a hlaviãkou pûknû up do asfaltu. Kdo má pod okny beton, je Èastn muï a mûl by skákat hned teì! Kdo má na stfielnou zbraà, tak se mûïe zastfielit. Volte potfiebnou ráïi a druh stfieliva - nepfiedimenzovávejte, ale taky nebuìte krkna - a vyberte si spolehlivou zbraà, kterou si pfiedem vyzkou ejte. Ostatnû, je to naposledy v Ïivotû a dûláte to pro sebe, takïe mûïete b t trochu haur. Nebudete pfiece sám na sobû etfiit. Volte trasu z ucha do ucha, nebo ústy smûrem dozadu. Zásadnû se nestfiílejte zpod brady nahoru, mozek rozcáknut na stropû se jen obtíïnû sloupává a prostfielen prkenn strop a zastfielená bába o patro v taky nasere. Velmi efektivní, laciná a velmi oblíbená sebevraïda je nechat se pfiejet vlakem. Pokud máte dneska chuè zrovna na tohle, dejte hlavu mezi koleje a tûlo ven, aby vás nemuseli pracnû odmotávat z nápravy lokomotivy. Volte tratû s pomalu jedoucími vlaky a zásadnû se vyh bám tratím rychlíkov m. Policie má dûleïitûj- í úkoly, neï sbûr a kompletování osob na celé trase Praha - HavlíãkÛv Brod. OBECNÁ PRAVIDLA: Y VÏdy mám u sebe doklad totoïnosti, u destruktivních metod navíc títek z odolného materiálu s rodn m ãíslem. VáÏím si práce kriminálky a tudíï jí usnadním identifikaci. Y Nechám vlastnoruãnû psan dopis na rozlouãenou, ãímï vyvrátím podezfiení z násilné smrti. Pokud dopis nemám komu dát, odesílám jej doporuãenû policejní sloïce místnû pfiíslu né, dle místa sebevraïdy. V pfiípadû pfiejetí vlakem místnû pfiíslu nému útvaru Ïelezniãní policie, pokud nevím, kam aï dojedu, tak útvaru, v jehoï pûsobnosti je koneãná stanice vlaku, kter m se nechám rozjet. VÏdy fiádnû popí i místo sebevraïdy, ve sloïitûj ích pfiípadech, nebo pfii nepfiehledném terénu pfiiloïím náãrtek. Y Volím takové místo, kde mne najdou, neï budu smrdût. Je dobré se proto pfied smrtí, kvûli prodlouïení trvanlivosti natfiít asfaltem anebo alespoà nalakovat bezbarv m lakem. V tom pfiípadû v ak nûktefií odborníci doporuãují naloïit se pfied nátûrem minimálnû na 24 hodin do fermeïe anebo do formalínu. Pokud je vám líto penûz za nálev mûïete se zabít v zimû, kdyï mrzne. Volte takové místo, kam mûïe zajet osobní automobil a funebrácká dodávka. Nejste pa a, aby se s vámi nûkdo tahal je tû po smrti. Y Rozhodnû nevolím rûzné avantgardní metody - rozpu tûní v kyselinû, pfieválcování apod.- jelikoï jsem si vûdom, Ïe tyto nestandardní metody se hûfie objasàují a proto nekomplikuji tak jin m jejich práci. Na závûr vám tedy pfiejem pevn provaz, pfiíjemn let, dobrou mu ku a pfiesn jízdní fiád. Nakonec jedin dotaz ãtenáfie za tento mûsíc: Vy ste kreténi, kde se to ve vás bere kokoti? (anonym DOCENT MAREK: Nebudete nám to vûfiit ale pfii lo to samo. DOKTOR JAREK: To je fakt, ani sem si toho nev im, ale jestli vám to nevadí pi te nám alespoà vy. Urãitû budem dobrá trojka. MAREK DOBRODINSK & JARDA VEâERNÍâEK 22 Své dotazy posílejte na adresu: PIVNÍ MAGAZÍN, Národní 25, Praha 1, ,

6 V e ã e r n í ã k Ûv BERAN Finanãní újma, nervy, stres, boj s rodinou. Ano, Vánoce jsou tu. Postavte se k nim ãelem. Nalejte si plnou sklenici, smifite se s Bohem, s partnerem, s dosavadním Ïivotem. Tch ni vynechte, na peklo máte je tû dost ãasu. Sedm lidí ze sta pfieïilo boj o Stalingrad. Pfiijdeli na vás deprese, myslete na to, Ïe obléhání bylo dvanáctkrát del í neï vánoãní svátky, takïe va e ance jsou vyrovnané. Vím, Ïe va e dûti tyto ance sráïí na nulu, ale i kdyï jsou proti nim Hitlerjugend slab odvar, bylo jich pfieci jen víc. B K PfiestaÀte pfiem let nad tím, proã máte jedno dítû blonìaté a druhé zrzavé. Je to pfiirozen jev, kter pfied stopadesáti lety Darwin pojmenoval jako pfiírodní v bûr druhû neboli evoluci. Va e geny prostû neuspûly v soutûïi s konkurencí. Vzhledem k mnoïství úãastníkû soutûïe by to byl taky pofiádn zázrak. Vánoce jsou hlavnû rodinné svátky, va e dûti si i nadále budou myslet, Ïe jste jejich táta. VydrÏí jim to zhruba do ãtrnácti. Ale nebojte se, vy v tom domnûní uï v klidu doïijete. BLÍÎENCI Svátek V ech svat ch a Heloween byly v listopadu, není proto jedin dûvod sledovat Nemocnici na kraji mûsta s obïivl mi mrtvolami komunistické televize. Vemte lyïe, sánû, snowboard a vyrazte z mûsta ven. O nic nepfiijdete, nemocnice bude taky a zevnitfi. Pozor! Jestli máte klouby v ãudu, nenechte si nic nakukat od primáfie Sovy. Je to mezi náma pûknej ptáãek. RAK Prav hrdina se nebezpeãí smûje, nutné je v ak dodat, Ïe hrdina utluãen litinovou pánví se uï nezachechtá. AlespoÀ o svátcích, proto vypadnûte z putyky dfiív, neï po va í stopû vyrazí tch nû. Ani snûhová závûj stopy nezahladí. V ichni stejnû ví, ve které palírnû si proléváte chfitán. Îeny, mûjte soucit s tvorem, kter nemá vyvinuté smysly pro romantick pfiíbûh z Miamské pláïe a jeho primitivní mozek nerozezná T T T T Fa od Diora. MuÏ je cel Ïivot instinktivnû puzen plnit svoji pylorickou záklopku. Netrestejte ho za to. KaÏdá slabina se dá vyu- Ïít. Kupte lahváãe domû a zkuste k drezûfie partnera metodu piva a biãe. To, Ïe funguje biã, to uï víte. LEV Nechápu, proã i letos pfiem líte nad tím, jestli vánoãní cukroví napéct anebo radûji koupit. Rum si pfiece taky doma nepálíte i kdyï teprve od té doby, co vám vybuchla garáï. Neznamená to, Ïe Vánoce s peãivem z Penny Marketu pfieïijete ve zdraví, ale moïná vydrïíte o pár minut déle. PANNA Od Vánoc a od Nového roku nic neãekáte a to je dobfie, ani letos nebude pod stromeãkem Robbie Wiliams, Pamela Anderson anebo heslo k jejich kontu. KdyÏ budete mít tûstí, stromeãek chytne a vy dostanete alespoà pojistku. Hvûzdy ov em praví, Ïe jste ji nezaplatili, takïe zaãnûte etfiit na nov panelák. Jestli budou planety v mimofiádnû pfiíznivé konstelaci, dostanete dekret na obecní druïstevní holobyt. Nebude tam sice televize, ale va i noví sousedé vás zpûvem, noïi a sekyrou budou bavit ãtyfiiadvacet hodin dennû. VÁHY Tento mûsíc vám bude nûkolikrát do zpûvu. Pro mû za mû si to uïijte. Hlavnû se hned nepodfiezávejte, aï zjistíte kolik to stálo. Zkuste se pak tfieba radovat z toho, Ïe venku je sníh, anebo z toho, Ïe zase slezl. To je tak v echno, co vám zb vá. Jak vidíte není toho moc, ale pfii va í inteligenci s tím pár let vystaãíte. TÍR Nepfiipadáte si nûkdy trochu fádní? Chce to zmûnu image. Loni jste sousedovi rachejtlí vyhodili do vzduchu auto. V imnûte si, jak se ten frajer, co si cel Ïivot otloukal zadek v pomaãkan stodvacítce, teì naparuje v oktávce. Jestli vám letos ohàostroj vypálí ksicht, nedûlejte z toho vûdu. I vám bude h o r o r o s k o p v novém o hodnû líp, tfiebaïe slíbenou roli Frankensteina po tfiiceti letech uï nedostanete. KoneckoncÛ, je tû nûjak pátek a budou to moct vzít va e dûti. ST ELEC BlíÏí se konec roku, mûl byste proto zase jednou zkusit sex se Ïiv m tvorem a nejlep í je lidská bytost. Pohlaví uï nechte na náhodû, uvidíme, na co v noci v parku narazíte. Jestli to ov em bude parta skinû, tak si nûjakou dobu neuïijete sexu ani sám se sebou. KOZOROH V echno má svûj dûvod, jenom ãasto nevíme jak. Vûfite, Ïe i vá zamûstnavatel má nûjak dûvod, kdyï po vás teì v závûru roku najednou zaãne poïadovat práci. Neznamená to, Ïe by to na vás prasklo. Odborníci tvrdí, Ïe pfiedstírat práci je fyzicky i psychicky nároãnûj í, neï pracovat skuteãnû. Zkuste na zkou ku práci alespoà pár minut dennû. Urãitû vám to vylep í du evní rovnováhu a dodá sílu k dal ímu odpoãinku ve zb vající pracovní dobû. VODNÁ Je pfied vámi velké rozhodnutí. Pamatujte, Ïe nejlehãí cesta vede do pekla, v echny cesty vedou do íma a vy se kriminálu tak jako tak nevyhnete. Nechte proto v e na osudu a radûji si sbalte kartáãek na zuby, tabák a gel na prdel. RYBY Saturn s Uranem vám jsou v pfií - tích dnech velmi pfiíznivû naklonûni. NepleÈte si prosím planety s tûmi dvûma star mi kozly, co vám uï ãtvrt roku nadbíhají. AÈ uï jste muï ãi Ïena, s tûma dvûmi si poradíte i beze mne, tak jako uï dfiíve s tûmi ostatními. Jenom neï jim vlezete do postele, pfiesvûdãte se, Ïe mají prachy. V dne ní dobû uï chce sex kdejak bezdomovec a i mezi bohat mi lidmi panuje pocit, Ïe láska je zdarma. Nemají-li va i nápadníci hotovost, zkuste se porozhlédnout po jejich dásni. Spousta seniorû má v chrupu celkem pfiebyteãné zlaté mûstky. PÛjdou vypáãit kuchyàskou vidliãkou. 23

7 DOTAZ: V pivnici se ptá host éfa: "Co je to tu za divnej smrad?" "âerstv vzduch pane, vûtráme." NÁVRAT Z HOSPODY: "Mám v hubû jak po Ïních." "Tak sucho?" "Ne, v echny zuby mám vymlácené." P EKVAPENÍ V BARU: Barman se mû zeptal, co si dám. ekl jsem mu: "Chci nûjaké pfiekvapení." Ukázal mi fotky mojí nah star. VOLN âas Nováka klepne v hospodû pepka a kámo i nevûdí, jak to fiíct jeho manïelce. Nakonec tam jeden zajde: "Víte, paní Nováková, Vá manïel byl v hospodû a trochu se opil." "Jak ho znám, zase mazal karty." "Jo, trochu si zahrál." "To urãitû zase prohrál spoustu penûz." "Jo, asi tak dva tisíce." "Ale, lak aby ho trefil." "V ak to taky udûlal." âí ník nese hostu polévku a máãí si v ní palec. Host fiíká: "Co si máãíte svûj palec v mé polévce, sakra!" A ãí ník na to: "Doktor mi fiíkal, Ïe ho mám mít v teple." "Tak si ho strãte do prdele." "Tam ho mám, kdyï nerozná ím." Paní Siváková pfiijde domû a vidí, jak Mirek Sivák ãte noviny. Pod stolem leïí jejich syn v kaluïi krve. "Co se tady proboha Mirku dûlo?" "Ale," na to manïel, "pfiedstav si, jdeme na nákup a Mireãek chtûl bonbóny. Vybral si citrónov a já mu fiíkám, vem si jin, tyhle ti nebudou chutnat, ale on Ïe ne a basta. Jen co jsme se vrátili, hned je rozbalil, snûdl jeden a dost. Îe je jíst nebude, protoïe jsou kysel. No fiekni sama, nezabila bys ho?" OÏralej dûda v hospodû se rozhodne, Ïe uï má dost, Ïe uï pûjde domû. Ale kdyï se chce postavit, spadne zpátky do Ïidle. "Sakra, Ïe bych byl tak oïralej? Tak si dám kafe." Vypije kafe a zase se pokou í vstát. Opût bezúspû nû. Tak si dá je tû jedno kafe. U ãtvrt ho uï ho to nebaví, tak si dá panáka na cestu a Ïe se rad i domû doplazí. Plazí se ke dvefiím, potichu si odemkne, pfievleãe se, lehne do postele a spí. Ráno ho budí Ïena: "Tys byl vãera zas pûknû sèatej, co?" "Jaks to poznala? VÏdyt jsem byl tak potichu..." "Ale, ráno tady byla hostinská, Ïe sis v hospodû zapomnûl svûj invalidní vozejk!" 24

8 ílenosti ZdeÀka Hofmana 25

9 PIVNÍ RECEPTÁ NEJLEP Í PTÁK DO ÎALUDKU - P TROS Maso p trosû lze pfiirovnat k nejlep ímu masu piãkové tfiídy, které vyhoví v em gourmetûm. Je jemné a lehce stravitelné. P trosí maso obsahuje : minimum tuku (filet/steak do 0,2%) nepatrné hodnoty cholesterolu (680 mg/kg) vysok obsah proteinu (nad 20%) je mimofiádnû jemné (pfies nepatrn obsah tuku) p trosí vejce jsou plnû srovnatelná s drûbeïími a jsou pfiipravována stejn m zpûsobem P TROS V PÍSKU Pfiísady pro 4 osoby: 500g p trosích steakû nakrájen ch na slabé plátky, 3 pol. lïíce rozpu tûného másla, 1 lïiãka soli, pepfie, tymiánu a jemné papriky, 200g ãerstvého hrachu, 3 oloupaná rajská jablíãka nakrájená na kousky, 200g cibule nakrájené na kostiãky. Pfiíprava: Velk ploch pekáã vymaïeme tukem a pokryjeme dno masem. Maso polijeme rozehfiát m máslem a okofieníme solí, pepfiem, tymiánem a paprikou. Na maso naklademe ve vrstvách v daném pofiadí nasekanou cibuli, hrách a rajãata. Potom pekáã utûsníme alobalem. Peãeme v pfiedehfiáté troubû pfii stfiední teplotû cca min. Pfiílohy: vafiená r Ïe. JÍDLO NA PÁNVI Pfiísady pro 4 osoby: 500 g p trosího steaku (nakrájeného na jemné prouïky) nebo soté, 4 pol. lïíce jedlého oleje, 3 nasekané cibule, 1 utfien strouïek ãesneku, 250 g ãerstv ch ÏampionÛ nakrájen ch na plátky, 100 g mandlí nakrájen ch na lupínky, 80 g másla, 250 ml lehaãky, 2 pol. lïíce Weinbrand, 2 pol. lïíce ãerstvé bazalky (jemnû nakrájené), pepfi, sûl, jemná paprika, kari, sojová omáãka. Pfiíprava: Mandle opraïíme na pánvi dozlatova na polovinû másla. Olej silnû rozpálíme na litinové pánvi a krátce na nûm opeãeme prouïky masa. Okofieníme pepfiem, solí, paprikou a kari. Z pánve vyjmeme maso a vypeãenou Èávu, která se vytvofiila. Potom vloïíme do pánve zbytek másla a v nûm lehce osmahneme ãesnek a cibuli. Vmícháme Ïampiony a necháme asi 10 min. podusit. Nakonec pfiilijeme lehaãku a v echno necháme dusit dal ích 5 min. Omáãku ochutíme Weinbrandem, sojovou omáãkou a pfiípadnû je tû solí a pepfiem. Potom opût pfiidáme maso s vypeãenou Èávou a vmícháme cca 2/3 opraïen ch mandlí do pokrmu. V echno znovu krátce ohfiejeme. Pfied podáním posypeme zbytkem mandlí a bazalkou. Pfiílohy: r Ïe, krokety, hranolky, míchan salát. P TROSÍ BIFTEK Pfiísady pro 4 osoby: 4 p trosí bifteky, pfiísady pro pfiípravu marinády: 3 pol. lïíce jedlého oleje, 1 pol. lïíce rajãatového keãupu, 1 lïiãka hofiãice, 1 pol. lïíce smetany, 1 pol. lïíce jemnû nakrájené petrïele, 1 pol. lïíce nasekané cibule, 1 piãka noïe ãerstvého chilli, 1/2 lïiãky soli, 1/2 lïiãky jemné papriky, 1/4 lïiãky kari kofiení, 1/2 lïiãky sojové omáãky. Pfiedpfiíprava: V e uvedené pfiísady pro marinádu smícháme a vloïíme do nich bifteky na 2-4 hod. Pfiíprava: OdleÏené bifteky z marinády mohou b t pfiipraveny podobnû jako hovûzí bifteky podle chuti na grilu nebo na pánvi. 26

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

Zemû rozkvétajícího máku

Zemû rozkvétajícího máku Afghánské Ïeny mají fiadu tajemství, nejvût ím je umûní konzumace zmrzliny Zemû rozkvétajícího máku VÍCE NEÎ T I ROKY PO PÁDU TALIBANU SE NEVYPLNIL ÎÁDN Z PESIMISTICK CH SCÉNÁ Ò. ZA SVÉ VZALY P EDPOVùDI,

Více

Panenky na ich babiãek

Panenky na ich babiãek LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2006 Kam na procházku v prosinci Kapfiíci pod stromeãky... strana 2 Tfii sbûratelky, Alena D na Hodková a Iva Jíhlav panenky tvofií

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony!

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 12. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 24 Nadace OKD má partnery OSTRAVA (vs) Nadace OKD si vybrala partnery, ktefií jí budou pomáhat pfii zpracování

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu.

Toulky tentokrát vánoãní Tip na kníïku. ... strana 6. Lucas Cranach. umûní, jeho vztah k ãesk m zemím a umûlecké vazby k PraÏskému hradu. LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 12. 31. 12. 2005 Advent na Kfiivoklátû Veselé muzejní Vánoce na Florenci... strana 2 Milí ãtenáfii, Doteky hudby a poezie Divadelní Ïnû jsou

Více

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony

PraÏsk Symfonick orchestr FOK vstupuje do 70. sezony LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK 1. 9. 2004 5. 10. 2004 Pánové, zadejte se! Co nabízí Tyr Ûv dûm... strana 3 Jifií Dûdeãek o létû v Praze 1... strana 5 9 ROâNÍK 13 Toulky za pamûtihodnostmi Prahy

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Odûvní design na Malé Stranû

Odûvní design na Malé Stranû LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 1. 9. 30. 9. 2005 âesko-japonská spoleãnost koly... strana 3 Je jí nedávno vzniklé Studio Libûny Rochové, jedné z na ich nejuznávanûj ích odûvních

Více

KDE JUDAIKA VONÍ Rozhovor s PhDr. Martinem Krajíãkem a Janem Besedou ãtûte na stranû 4. Z obsahu. Krátce

KDE JUDAIKA VONÍ Rozhovor s PhDr. Martinem Krajíãkem a Janem Besedou ãtûte na stranû 4. Z obsahu. Krátce Roãník 4 Duben / Kvûten 2005 Nisan / Ijar 5765 8 Z obsahu PapeÏ Jan Pavel II. zemfiel... 2 Nov domov pro Tóru... 3 Rozhovor Kde judaika voní...4 5 Úvod do Ïidovské genealogie...9 Krátce Dlouhá desetiletí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 11/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001

Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí. âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 Pro sekundární a terciální prevenci drogov ch závislostí âasopis o. s. SANANIM. Jen pro vnitfiní potfieby. NEPRODEJNÉ ZÁ Í 2001 TOXÍCI VERSUS ZBYTEK SVùTA Nûkolik let se jako streetworker pohybuju mezi

Více