Zpravodaj obce Topolany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Topolany"

Transkript

1 ročník VIII. číslo 2 Zpravodaj obce Topolany Vydává obec Topolany duben květen červen 2011 Str. 1

2 OBSAH: Slovo starosty... str. 3 Zprávy z obecního úřadu... str. 4 Myslivecké sdružení Topolany. str. 5 Mladí hasiči....str. 7 Z činnosti kulturní komise.str. 8 Společenská kronika..str. 9 Pro mlsné jazýčky.. str 10 Inzerce. str. 11 Str. 2

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané. Před několika málo dny se k nám dostavilo astronomické léto a začalo toužebně očekávané nejteplejší období roku. Školákům skončily starosti se školou a dospělí se těší, až o zasloužené dovolené naberou nových sil do další práce. To co se v obci v uplynulém období stalo nebo udělalo všichni víte, proto bych Vás rád seznámil s tím co je před námi. O kulturních akcích, které budou až v srpnu, budete včas informováni. Během prázdnin bychom chtěli vybrat firmu, která provede plánované opravy chodníků a nástupních ostrůvků. Několikrát byla na jednáních zastupitelstva obce nadnesena otázka vybudování víceúčelové budovy v zahradě OÚ. Rádi bychom znali i Váš názor a proto Vás touto cestou prosím o sdělení Vašich námětů a připomínek k dané problematice, ať můžeme zadat vypracování projektu a žádat o dotace. Své názory můžete sdělit přímo na internetové stránky obce, nebo poslat em na případně v papírové podobě vhodit do poštovní schránky na OÚ. Anketa je anonymní, jedná se jen o zjištění Vašeho názoru. V minulém Zpravodaji jsem se zmínil o čtyřnohých miláčcích a jejich nevábně vonících vizitkách na travnatých pozemcích v obci. Měl jsem za to, že každý si dá pozor a případné exkrementy uklidí. Bohužel nestalo se tak a obec zareaguje na tento nešvar pravděpodobně zvýšením poplatků V nadcházejícím období si připomeneme několik státních svátků: Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje (863), Upálení mistra Jana Husa (1415), Den české státnosti a patrona země sv. Václava. S přáním příjemného prožití prázdnin a dovolených Vladimír Kudlička starosta obce. Str. 3

4 Poděkování Obec Topolany děkuje mladým hasičům a jejich vedoucím za vzornou reprezentaci obce, při hasičských soutěžích a do dalších závodů jim přeje hodně úspěchů. Dále děkujeme všem tatínkům, kteří se podíleli na obnovení nátěrů na herních prvcích na dětském hřišti. Doufáme, že příště přiloží ruku k dílu i ostatní. ********************************************************* ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje: * Smlouvou o právu umístit a provést stavbu na zahradě domu č.p. 52, s tím, že bude doplněna o nový článek, chodník bude uveden do výše původního stavu tj. do stavu před započetím prací *Smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů na žáka mezi městem Vyškovem a obcí Topolany * provedené rozpočtové opatření č.1 * Smlouvu o právu umístit a provést stavbu manželům * cenovou nabídku na opravu dětského hřiště * rozpočtové opatření č.2 5. zasedání Zastupitelstva obce Topolany ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: * Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu mezi Obcí Topolany a E.ON ČR, s.r.o. České Budějovice *Smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů na žáka mezi Obcí Prusy Boškůvky a Obcí Topolany * Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů na předškolní děti mezi Obcí Prusy-Boškůvky a Obcí Topolany * Smlouvu o dílo č. 017/2011 mezi Obcí Topolany a ing. * Smlouvu o dílo č. 05/2011/P/Zl mezi obcí Topolany a VaK, a.s. Vyškov * závěrečný účet Obce Topolany za rok 2010 dle přílohy č. 8 zápisu, s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad * novou výstavbu víceúčelové budovy v zahradě OÚ a vypracování projektu Str. 4

5 * jmenuje redaktorku Zpravodaje obce paní Pavlincovou Renatu a schvaluje redaktorce zpravodaje odměnu ve výši 200,- Kč měsíčně * výkup pozemku p.č. 1516/11 o výměře 22m2 v k.ú. Topolany * Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci za účelem obdržení dotace, číslo smlouvy * rozpočtové opatření č. 3 Zastupitelstvo obce neschvaluje: * odprodej pozemků p.č. 2760/1 a 2761/12 v k. ú. Topolany ************************************************************** MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ TOPOLANY Informace o mysliveckém sdružení Měsíc červen je měsícem myslivosti, kdy většina zvěře klade, nebo vyvádí svá mláďata. Chtěl bych proto občany seznámit s činností našeho Mysliveckého sdružení (dále jen MS). MS Topolany myslivecky obhospodařuje plochu 508 ha. Z toho je 494 ha zem. půdy, 6 ha vodní plochy a 8 ha ostatních pozemků. Sdružuje 12 členů 10 mužů a 2 ženy. V honitbě se vyskytuje zvěř drobná a spárkatá. Z drobné zvěře je to: koroptev polní, bažant obecný, kachna divoká a zajíc polní. U zvěře drobné se potýkáme s neustálým úbytkem jejich stavů, které zapříčiňuje velkoplošné hospodaření, chemizace, nedostatek klidu v honitbě, nadměrný výskyt pernatých dravců a v neposlední řadě i silniční provoz, kdy mnoho zvěře hyne pod koly aut. V roce 2010 jsme proto nekonali žádný hon na drobnou zvěř a neulovili ani jeden kus srnčí zvěře, neboť plánované množství k odlovu bylo sraženo auty. Zvěřina ze sražených kusů se nehodí ke konzumaci, poněvadž je znehodnocena. Str. 5

6 Zvěř spárkatá je převážně zastoupena zvěří srnčí i když v poslední době se u nás často objevují divoká prasata, při svých migracích za potravou. Pro laiky uvádím, že prase divoké se zoologicky řadí mezi nepřežvýkavé sudokopytníky, čeleď prasatovití. Prase divoké je původní zvěří. V 18. století se černá zvěř (divoká prasata) chovala v oborách (obora = oplocená honitba), neboť ve volnosti byla téměř vyhubena pro velké škody na zemědělských plodinách. Do volnosti se opět dostala v průběhu II. Světové války, kdy unikla z poničených obor. Černá zvěř působí značné škody v zemědělství i na drobné zvěři, poněvadž se živí vším co v přírodě najde, tzn. vejci i mláďaty drobné zvěře a ptáků hnízdících na zemi. Váha černé zvěře značně kolísá. V našich podmínkách dorůstají v dospělosti: kňouři (samci) max kg, bachyně ( samice ) kolem 100kg. Vykazovaný odstřel z roku 2009 činil v ČR ks. Provoz myslivosti je koníček velmi náročný na čas, poněvadž to není jen chození se zbraní po honitbě, ale především chov, ochrana, zazvěřování a přikrmování zvěře. Tuto činnost nám někteří majitelé psů ztěžují tím, že nechávají své čtyřnohé miláčky volně pobíhat po honitbě, což způsobuje rušení zvěře a opuštění svého teritoria. Tyto občany bych rád seznámil s části Zákona č. 449/2001Sb, 14 písm. e, o myslivecké stráži. Myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř, pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební. Usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení, pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Pro ty, které jsem svým článkem neotrávil a dočetli až sem, podotýkám, že žádný z nás myslivců, který se v honitbě setká s volně pobíhajícím psem se ho nebude snažit zastřelit, ale budeme vše řešit mírnějšími prostředky tj. domluva a v případě opakování toto postoupíme na přestupkovou komisi na Měú Vyškov. Za MS Jan Zapletal Str. 6

7 MLADÍ HASIČI Mladí hasiči mají za sebou další úspěšnou sezonu. Polička na hasičské zbrojnici se zaplnila poháry a kronika diplomy za výborná umístění. Na konec sezony nás trochu potrápily závady na stroji, ale dobré výsledky jsme udělali i na strojích, které nám půjčila jiná družstva. Děti si výborně vedly i ve vedlejších disciplínách, kdy si dovezly 1. místo za štafety 4x 60 m, a dvakrát druhé místo za štafety dvojic. Na okresním kole v Drnovicích, kde jsou všechny disciplíny, bylo mladší družstvo ze čtyř disciplín dokonce třikrát první. Celkově pak 2.místo. Na posledních soutěžích se již také představili nováčci- Matěj Ševčík, Simonka Jarošová, Natálka Olešová, Renatka Brunclíková- holky věkem patří ještě do přípravky, ale bojovaly za velké. Výborné výsledky předvedli i jednotlivci na 60 m s překážkami. Monika Brunclíková si dovezla stříbro z Hlubočan a Vojta Kudlička stříbro a bronz také odtud a přidal i stříbro v Dražovicích. Ostatní si alespoň vylepšovali své rekordy. Str. 7

8 Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE V měsíci dubnu se v hasičské zbrojnici konalo výtvarné odpoledne s velikonoční tematikou. Děti si vyrobily různé velikonoční ozdoby, kterými si vyzdobily své domovy. Na konci dubna se už poněkolikáté slétly místní čarodějnice. Po vřelém přivítání se taky soutěžilo, tak jste mohli zhlédnout rej čarodějnic na koštatech i motorových. Skákalo se v pytlích, házelo uhlím. Letos poprvé šel průvod čarodějnic obcí. Ty, které celý rok hezky škodily, nemyly se a nečesaly, byly po zásluze odměněny. Jedna z čarodějnic byla pro výstrahu upálena. Na závěr jsme si opekly hadí ocásky a zatančily si kolem vatry. Tento slet se konal v areálu hasičské zbrojnice. O dalších kulturních akcích vás budeme včas informovat. Doufáme, že se i dalších akcí zúčastníte a že se vám budou líbit. Děkujeme obecnímu úřadu Topolany, hasičům a všem sponzorům. Za kulturní komisi Renata Pavlincová Str. 8

9 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubileum oslavili: Duben Ševčíková Danuše Provazníková Marie Gryc Miroslav Brunclík Karel Květen Koutná Jiřina Kudlička Vladimír Červeňák Stanislav Červen Kalábová Marta Koutná Marie Šorm Miloslav Kudlička Ivan Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Str. 9

10 Narodila se: Krčková Adélka květen Adélce přejeme do života kupu zdraví a moře lásky a spokojenosti. Zemřela: Polášková Jitka červen Za 1. pololetí se odstěhovalo 9 občanů a přistěhovali se 4 občané. PRO MLSNÉ JAZÝČKY ZAPÉKANÁ CUKETA 0,5-1 kg brambor, 2 menší cukety, 2-3 rajčata, anglická slanina, asi tak cela palička česneku (jak kdo má rád), eidam na strouhání, 200 g nivy, 500 ml smetany na šlehání, sůl, koření podle chuti (tymián, bazalka, pepř, mleté chilli, trošku vegety) Brambory nakrájíme na kolečka a dáme vařit. Do vymaštěné zapékací mísy skládáme na plátky nakrájenou anglickou slaninu, brambory, posypeme první vrstvou rozmačkaného česneku, dáme cuketu nakrájenou na kolečka, posypeme kořením, na cuketu naskládáme plátky rajčat, které posypeme zbylým česnekem. Posypeme nastrouhaným eidamem a opakujeme vrstvy. Poslední vrstva jsou brambory a směs koření. Ve smetaně rozvaříme nivu, polejeme a dáme tak na půl hodinky zapéct. Dobrou chuť Str. 10

11 Str. 11

12 Inzerce Pokud chcete otisknout Váš inzerát v obecním zpravodaji, můžete jej zanechat v kanceláři OÚ. Tato služba je zdarma. Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách obce Příspěvky do Zpravodaje č.3 můžete dodat na obecním úřadě do 15. září 2011 ********************************************************* ZPRAVODAJ obce Topolany* Vydavatel a adresa redakce: Obecní úřad Topolany, tel.: , IČO * číslo 2/ 2011 vychází 4. července 2011, zpracovala Renata Pavlincová.* Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vyhrazujeme si právo příspěvky krátit* MK CR E 1517 Str. 12

ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY

ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY Ročník XI Číslo 2 ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY vydává obec Topolany duben květen červen 2014 www.obectopolany.cz OBSAH: SLOVO STAROSTY...3, ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU...4,5 V TOPOLANECH BUDE NOVÉ HŘIŠTĚ...6 VÝSLEDKY

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

zprávy OÚ Lukavice červenec/2012 Základní a mateřská škola Lukavice

zprávy OÚ Lukavice červenec/2012 Základní a mateřská škola Lukavice červenec/2012 zprávy OÚ Lukavice Usnesení Obecního zastupitelstva obce Lukavice konaného dne 26. 4. 2012 ve Výsoníně Zastupitelstvo schvaluje: 1. Závěrečný účet obce Lukavice za rok 2011 s výhradou, náprava

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

zpravodaj obce Velké Albrechtice červenec, srpen 2013

zpravodaj obce Velké Albrechtice červenec, srpen 2013 zpravodaj obce Velké Albrechtice červenec, srpen 2013 Úvodník / Blanka Drastichová Vážení spoluobčané, školní rok uběhl jako voda a my zase stojíme na prahu prázdnin. Dnů plných slunce, grilování, koupání,

Více

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině.

Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. říjen 2011 Číslo 3 Ročník XIII. Dne 21. srpna 2011 jsme oslavili 75. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Všemině. Čtěte na str. 4 7 V LISTĚ NALEZNETE: Z jednání zastupitelstva obce Dotace ZK Povodeň

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, tak snad už se všichni dočkáme dokončení stavby mateřské školy. Ani naposled avizované datum dokončení

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

ČERVEN 2014. XXII. ročník. foto: Milan Matějek

ČERVEN 2014. XXII. ročník. foto: Milan Matějek ČERVEN 2014 XXII. ročník foto: Milan Matějek Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Ludmila Křížková 80 let Antonín Kohoutek 65 let

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

ROČENKA 2012. obce Chlumín

ROČENKA 2012. obce Chlumín ROČENKA 2012 obce Chlumín Vážení spoluobčané, uplynul rok a dostáváte opět do rukou přehled o životě v naší obci Ročenku obce Chlumín 2012. V loňském roce byla předána do užívání našim dětem i dětem z

Více

Slovo starosty Vážení spoluobčané, na konci roku 2013 Vám děkuji za spolupráci.

Slovo starosty Vážení spoluobčané, na konci roku 2013 Vám děkuji za spolupráci. Číslo 4 Ročník 213 Slovo starosty Vážení spoluobčané, na konci roku 213 Vám děkuji za spolupráci. Přeji Vám radostné a požehnané prožití svátků vánočních a do nového roku Vám přeji vše dobré, především

Více

ZRUŠENÍ AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ JSME NEPŘIHLÍŽELI SE ZALOŽENÝMA RUKAMA

ZRUŠENÍ AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ JSME NEPŘIHLÍŽELI SE ZALOŽENÝMA RUKAMA DUBEN 2011 ročník 13, číslo 2 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, s jarem a nastávajícími krásnými dny přicházíte někteří z vás k nám na úřad pro souhlas s realizací různých drobných staveb,

Více

Kvasické noviny strana 1. příjemně strávený den, na který si odnesou hezké. Na závěr patří poděko- -vání všem, kteří se postarali

Kvasické noviny strana 1. příjemně strávený den, na který si odnesou hezké. Na závěr patří poděko- -vání všem, kteří se postarali Kvasické noviny strana 1 Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 3 2006 Cena 8,- Kč Svěcení vlajky a znaku Sobota 12. srpna se stala pro Kvasice dnem s velkým D. V tento den

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

Lázské listy. ZIMA 2013/2014 4. ročník číslo 14

Lázské listy. ZIMA 2013/2014 4. ročník číslo 14 Lázské listy ZIMA 2013/2014 4. ročník číslo 14 Vydává Obec Láz www.obeclaz.eu Obsah: Str. Jak jsme volili poslance 1 Proč jim vadil křížek? 2 Usnesení z jednání zastupitelstva obce 3 Oznámení OÚ Láz 5

Více

ŘÍJEN ROKU 2013. Na světě existuje jen jedno hrdinství: Vidět svět takový, jaký je, a milovat ho. (Michelangelo Buonarroti)

ŘÍJEN ROKU 2013. Na světě existuje jen jedno hrdinství: Vidět svět takový, jaký je, a milovat ho. (Michelangelo Buonarroti) ŘÍJEN ROKU 2013 Na světě existuje jen jedno hrdinství: Vidět svět takový, jaký je, a milovat ho. (Michelangelo Buonarroti) OBSAH / ANKETA / TIRÁŽ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Obsah Anketa o budově

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané,

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 244 duben 2013. [Zadejte text.] Vážení spolubčané, [Zadejte text.] číslo 244 duben 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spolubčané, nejvýznamnější událostí března, nejenom pro věřící katolíky, ale i ostatní občany, byla po nečekaném odstoupení papeže

Více

Žalkovický zpravodaj. Z obsahu: Informace o zasedání rady obce

Žalkovický zpravodaj. Z obsahu: Informace o zasedání rady obce Žalkovický zpravodaj Ročník II/2008 číslo 1 www.zalkovice.cz Z obsahu: Informace o zasedání rady obce Odpady První přijímání Rekonstrukce kostelních varhan Společenská rubrika Žalkovická rallye Žalkovice-Urke

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO 4 2009 Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků s dobrou náladou a rodinnou pohodou. V novém roce ať Vám neschází zdraví, štěstí, spokojenost a láska. Redakční rada

Více

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1

Telefonní seznam ÚMČ Brno-Tuřany. ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 Zpravodaj občanů Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan ročník XVI. Únor 2007 číslo 1 PRVNÍ BESEDA S OBČANY Ve čtvrtek 18.1.2007 se uskutečnila první beseda občanů se zastupiteli MČ. Byli na ni pozváni

Více

Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel. 573 333 141, mobil: 605 290 183

Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel. 573 333 141, mobil: 605 290 183 Zimní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 3, 4/28, ročník III Vážení spoluobčané, nastává čas adventu, jednoho z nejkrásnějších období, na které se většina z nás těší snad celý rok a já jsem

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více