ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN"

Transkript

1 Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 15 číslo 2 únor 2015 cena 5 K č Železný most přes Labe na konci Hradce Králové. FOTO M. Vohralíková ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN Co je podmínkou života asi každý ví: čistý vzduch, dobrá voda, kvalitní půda a potraviny. V současnosti jsou tyto zdroje v České republice ohroženy. Všechny člověčí aktivity se dějí v lokalitě, v našem východočeském regionu, ale globalizují se podmínky pro jejich výkon. Tedy celý svět by se snad měl v lokální rozmanitosti přizpůsobit pohodlí mezinárodních monopolů a jejich snadným ziskům? Aby se prý lidstvo lépe nakrmilo, přišla společnost Monsanto s genově manipulovanými organismy (GMO) a plodinami. Česká republika je jednou ze čtyř zemí EU, kde se tyto GM plodiny (zejména kukuřice, řepka, brambory, rajčata a dokonce i květiny) ještě pěstují ve větším rozsahu. Pěstovaly se i v našem kraji. Ostatní státy EU je zatím odmítají. Slováci chtějí být GMO free. Na nebezpečí možného uvolnění podmínek jejich pěstování upozornila v Evropském parlamentu Kateřina Konečná (KSČM) uspořádáním semináře ke GMO (HaNo ). Některé studie prokazují škodlivost pro zdraví zvířat (doba k prokázání všech rizik je zatím krátká). Nebezpečné jsou GMO i pro zachování rozmanitosti druhů plodin. V USA již pomalu chybějí původní odrůdy k možnému šlechtění, pole zaplavují nezničitelné plevele... V Indii každou půlhodinu spáchá sebevraždu jeden zemědělec. Přišel na mizinu kvůli pěstování GM bavlny. Evropský parlament schválil, aby si každá země o tom, zda povolí GMO, rozhodla sama. Mohl být vydán globální zákaz pro Evropu. Nemůže nás to nechat v klidu. Diskuse o tomto tématu jsou málem tajné. To není vše. Další invazi těchto upravených plodin může způsobit přijetí Transatlantické dohody o volném obchodu a investicích mezi USA a EU (TTIP), pro níž se v EU vyslovila i Česká republika bez nějaké veřejné diskuse ve vládě či v parlamentu! Kateřina Konečná k tomu uvádí: Je nanejvýš pochybné, jaké standardy bude TTIP nastavovat. Netransparentnost jejího projednávání jen obavy o ochranu práv občanů EU posiluje. Informace o současných standardech při produkci některých potravin v USA (chlorovaná kuřata, růstové hormony apod.) vzbuzují oprávněné obavy. (HaNo, 21.1.) Obavy jsou i ze snížení ochrany zaměstnanců a v podmínkách obchodu. Může dojít i na obavu prof. Kellera, že si dovede představit zákaz pořádat zemědělské trhy (kdyby to poškodilo transatlantického dovozce), kde si můžeme koupit lokálně vypěstované, zatím ještě poměrně zdraví neškodící, potraviny. Pomozme proto Kateřině všemožnými formami protestů v boji proti GM potravinám a proti smlouvě TTIP. (vha) ))) Slovo předsedkyně KhKV KSČM TERORISMUS V současné době hojně používané slovo. Musíme si klást otázku z čeho pramení, kde se bere. K terorismu se uchylují většinou mladí lidé, kteří mnohdy nevidí reálné východisko ze své beznadějné situace. Dnešní mladí jsou z velké části nezaměstnaní, nemohou realizovat své plány v pracovním procesu a vlivem špatné sociální situace ani v rodině. Co jim nabízí dnešní svět? Žádná východiska ani naději na zlepšení. Politici neřeší příčiny a následky jen liknavě. Umožňuje jim to stále prohlubovat kontrolu nad obyvatelstvem, zvyšovat pravomoci tajných služeb, odůvodňovat pronásledování nepohodlných lidí. Globální svět ovládá pouze hrstka lidí (asi 1 % lidstva vlastní 99 % majetku). Světové bohatství je velmi nerovnoměrně rozděleno. Stále přibývá těch chudých a chudnoucích. S bídou se potýká jak západní Evropa, tak i USA, ale v porovnání s ostatními částmi světa jsme na tom ještě relativně dobře. Národní státy, které by měly zabezpečovat blaho svých obyvatel, se dostávají stále do větších a větších dluhů. Nadnárodní společnosti chtějí stále větší zisky, ale dopady své činnosti přenášejí na státy a jejich obyvatele. Země, které se takovému vykořis ování brání, jsou nemilosrdně likvidovány pomocí různých barevných revolucí, jež mají za úkol dosadit do vládních funkcí poslušné figurky, které umožní další drancování svých států. Mocná média svou cílenou dezinformační kampaní připravují dlouhodobě půdu pro případný vojenský zásah nebo vyvolávají nenávist mezi etniky či náboženskými skupinami. Musíme se naučit brát informace s určitou rezervou. Vždy jsme sami pocítili, jakou moc má rozšíření nepravdivé zprávy na běh událostí. U nás se to stalo např. v listopadu 1989, když byla šířena zvěst o smrti studenta. Nyní si dovolí novináři upravit fotografii z protestního pochodu a vymazat tam ženy, zvětšit dav či ho zase zmenšit. O mnoha dalších nám předkládaných informacích lze pochybovat. Kdo bude těžit z rozpoutání protimuslimské hysterie? Není to tak, že když se dva perou, třetí se směje? Nepotřebují se USA zbavit konkurence? Bude-li se Evropa zabývat vlastními problémy, nebude se zajímat o to co se děje v jiných částech světa a globalisté budou mít volné ruce. Věra ŽIŽKOVÁ

2 2 únor KRAJÁNEK 2015 PŘIJÍMAČKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY LETOS Návrat ke kořenům S JEDNOTNÝMI TESTY J ako součást přijímacího řízení na střední školy může být zařazena forma písemného testu vědomostí. Už před lety přistoupila většina krajů postupně k nějaké formě testování vědomostí žáků, ale Královéhradecký kraj raději vyčkával. Stále ubývají žáci, propad se nezastavil, i když se zmírnil, a školy se vyprazdňují. Ukazuje se také, že na některé školy jsou přijímáni žáci, kteří na studium z pohledu jejich výsledků na základní škole nestačí. V první fázi rada kraje, ve shodě všech radních, loni doporučila gymnáziím a lyceím konat, jako součást přijímacího řízení, jednotné vědomostní testy u přijímacího řízení. Tenkrát rada zvolila na základě výběrového řízení firmu Scio. Žáci všech gymnázií a lyceí prošli testy, některá gymnázia je uskutečnila z vlastní iniciativy už dříve. Tentokrát však šlo o plošné zařazení jednotných testů do přijímacích zkoušek. Chtěli jsme po firmě, aby porovnáním výsledků jednotlivých škol zjistila, jací žáci se tam hlásí, na jaké vědomostní úrovni jsou a jak kvalitní žáky školy tedy přijímají. Testy byly uskutečněny a nebyla určena la ka, pod níž nebylo možné přijetí. Jakou si ředitelé nastavili úroveň, tak přijetí fungovalo ředitel má totiž ze zákona právo stanovit kritéria přijetí. Scio testy zaznamenaly stav na středních školách a daly srovnání s průměrnými celorepublikovými výsledky. Ukázalo se, že většina škol má výsledky pod celorepublikovým průměrem. To znamenalo, že přijímají žáky, kteří neprokázali svými vědomostmi předpoklady ke studiu na gymnáziu či lyceu. Máme školy, kde jsou výsledky velmi hluboko pod celorepublikovým průměrem a ještě hůře než gymnázia dopadají lycea. Na základě zjištěných výsledků jsme chtěli v testech pokračovat, pokud ministerstvo školství (MŠ) nevyhlásí nějakou plošnou jednotnou formu přijímacího řízení. V radě kraje bylo rozhodnuto pokračovat a rozšířit testování na všechny maturitní obory. Do toho vstoupilo MŠ rozhodnutím, že spustí pilotní ověřování jednotného přijímacího řízení formou jednotného testu pro všechny maturitních obory. Byl zahájen pilotní projekt, testy připravuje bývalý CERMAT a účast škol je zatím dobrovolná. Kraje byly MŠ osloveny, aby do projektu získaly co největší zastoupení škol. Školy jsme z odboru školství oslovili všechny a rada doporučila všem školám s maturitními obory účastnit se pilotního ověřování. Kromě tří škol se zúčastní všechny školy zřizované krajem. Testy nebudou organizovat právě gymnázia, což mne překvapilo, protože by měla mít nejmenší obavy z výsledků. Ředitelé svůj postup zdůvodnili nejasnou legislativou. Do pilotního ověřování se konkrétně nezapojí hradecké Gymnázium J. K. Tyla a Gymnázium Boženy Němcové, ani náchodské čtyřleté gymnázium. Je na ředitelích škol, jaký význam testům v přijímacím řízení určí a jak zohlední jejich výsledky. Už jsou k dispozici vzorové testy, takže žáci mohou začít trénovat. Kraj od výsledků plošného testování očekává především porovnání úrovně vědomostí uchazečů na jednotlivých typech škol; zjistí, jak náročné je přijímací řízení na jednotlivých školách a umožní tak narovnání podmínek přijímání na maturitní obory. Před rokem jsme byli napadáni, proč se soustře ujeme jen na všeobecně vzdělávací obory a nikoli na všechny obory s maturitou. Pilotními přijímacími testy pro všechny je připomínce vyhověno a budeme nyní schopni porovnat alespoň nepřímo kvalitu jednotlivých škol. K přesnějšímu porovnání pak napomůže státní maturita. Byla bych ráda, aby na základě letošních výsledků rada našla odvahu stanovit jednotné přijímací testy jako povinnou součást přijímacího řízení a byla stanovena i jednotná la ka procenta úspěšnosti, nezbytná pro přijetí na konkrétní typy škol. Důvod, proč se někteří ředitelé jednotného systému přijímacího řízení obávají, vidím v přetrvávající formě financování škol podle počtu žáků. Proto ředitelé snižují nároky, aby školu udrželi, což je pochopitelné, ale z pohledu budoucí vzdělanosti národa nerozumné a kontraproduktivní. Táňa ŠORMOVÁ (nestr. za KSČM), radní Královéhradeckého kraje Většina hodnotitelů považuje komunální volby na podzim roku 2014 pro KSČM za neúspěšné. Za viníka jsou nejčastěji označovány okresní výbory za to, že nesestavily dostatečný počet stranických kandidátek v obcích. Nechci si dělat alibi, protože i já jsem se na komunálních volbách svojí kandidaturou podílel, ale s tímto názorem nemohu souhlasit. Tam, kde stranické kandidátky vznikly, bylo zaznamenáno i zlepšení volebního výsledku oproti volbám předchozím. Komunální volby jsou oproti ostatním specifické v tom, že kandidáty nelze do místa potřeby importovat odjinud. Tam, kde nejsou základní organizace, není ani členská základna a nemůže vzniknout stranická kandidátka, i kdyby se okresní výbor snažil sebevíc. Komunální volby jsou plně v kompetenci základních organizací, krajské a parlamentní volby jsou v kompetenci okresních výborů. Voliče máme především v malých obcích, a tam bychom měli směrovat volební kampaň formou plakátů, letáčků a osobní prací. Mítinky ve městech příliš netáhnou a jejich efekt je zanedbatelný. Proto je pro mne nepochopitelná informace o tom, že je zvažováno z ekonomických důvodů nahradit okresní předsedy krajským instruktorem. To budeme za nedlouho analyzovat příčiny neúspěchu ve všech volbách. Jediné, co můžeme udělat pro zlepšení situace v komunálkách, je návrat ke kořenům, a ty jsou v základních organizacích. Oslovme sympatizanty a hlavně předlistopadové členy KSČ. Vždy ti jsou všude a je jich ještě poměrně hodně. Jsem přesvědčen, že někteří na to, až je oslovíme, stále ještě čekají. Většina z nich se blíží důchodovému věku, nebo již do důchodu odešla, tak jim již nehrozí diskriminace v zaměstnání za smýšlení, ze které mohli mít před lety obavy. Získávání mladých členů není až na výjimky jednoduché, protože po pětadvaceti letech každodenní antikomunistické mediální masáže mají hodnoty zcela někde jinde. Pokud chceme uspět v jakýchkoli volbách, potom nás čeká usilovná osobní práce, která nám nezaručí zcela nic, ale určitě stojí za to se o tuto možnost pokusit, protože strany bez členské základny přežívají většinou jen jedno volební období. Petr TYPLT, ZO KSČM Jičín

3 KRAJÁNEK 2015 ))) Otázky pro radního města Rychnova nad Kněžnou Milana Nováka (KSČM) NA RADNICI SE MI PRACUJE DOBŘE Milan Novák Jak se změnil poměr sil na radnici? Po posledních volbách jsme jako komunisté ztratili jeden mandát, místo tří zastupitelů máme dva. Kromě mne získal mandát za naši stranu MUDr. Motyčka, chirurg místní nemocnice, jehož se snažíme vzhledem k náročnému povolání příliš nezatěžovat dalšími funkcemi. Loni kandidovalo více subjektů, celkem dvanáct a z nich se jedenáct do zastupitelstva dostalo. Nejvíce mandátů šest má sdružení nezávislých pana starosty, na druhém místě jsou lidovci se třemi mandáty, třetí se dvěma mandáty ODS, pak jsme byli my a následují další s dvěma a jedním mandátem. Takové je zhruba složení zastupitelstva. V této situaci se starostovi podařilo dát dohromady koalici ze třinácti zastupitelů z jednadvaceti členů zastupitelstva. Bez problémů byl zvolilen starosta, místostarostové a rada, kromě mé osoby, kde jednoznačně proti byli lidovci. Zdůvodňovali to ideologicky? Jak jinak, prý proti mně osobně nic nemají, ale jsou proti komunistům. Nakonec jsem dostal čtrnáct hlasů z jednadvaceti možných, což mne potěšilo. Jsem tedy členem rady, s čímž jsou spojeny další povinnosti stal jsem se předsedou správní rady sociálních služeb města, také honebním starostou v našem městském revíru a dále pracuji jako předseda přestupkové komise a lesní stráže. Práce je dost. Vypadá to, že povolební vyjednávání bylo úspěšné. Podařilo se prosadit poměrné zastoupení ve výborech a komisích rady, kde jsme se dohodli, že všechny politické subjekty, které byly do zastupitelstva zvoleny, mají právo obsadit výbory a komise. Při mé volbě radním pomohla podpora starosty, který uvedl, že v minulém období jsem úkoly plnil a není důvod mne nezvolit radním znovu. Co si myslíte, že se vám podaří prosadit z volebního programu KSČM? Cílem je nezvyšovat dále daň z nemovitostí a máme tichou dohodu, že pokud se bude dařit dobře hospodařit, na konci volebního období ji snížíme. Město má ale velké úvěrové zatížení, kdy platíme ročně splátky 10 milionů, což je při dvousetmilionovém rozpočtu velká zatíž. Naší prioritou je, aby na stejné úrovni zůstaly i ceny tepla, svoz odpadu, ale o korunu podražila voda, protože tu nám prodávají cizinci. Pracuje se vám v samosprávě města dobře? Opravdu ano, nyní hodnotíme uplynulé volební období, kdy jsme byli v koalici a je nutné říci, že bylo velmi úspěšné o 40 milionů jsme snížili zadlužení, rozdíl ve výsledcích hospodaření v roce 2010 a 2014 je plus 17 milionů. Všechny městské podniky jsou ziskové, jen hotel Havel je ve ztrátě, ale který hotel dnes není ve ztrátě? Snažíme se to řešit i modernizací vybavení, rekonstruováno bylo jedno patro včetně vybavení novým nábytkem, televizí a připojení na internet. Vyměnili jsme vedení hotelu, máme tam nyní schopnou ředitelku, ale i kdyby se rozkrájela, hotel ziskový nebude. Te nám snad trochu pomůže automobilka z Kvasin. Zastupitelstvo v minulém období schválilo, že se hotel bude provozovat i se ztrátou, protože je to lepší volba, než hotel pronajmout a dívat se, jak je vybydlen a zdevastován. A takové nebezpečí je víc než reálné. (tl) Rychnovské náměstí FOTO: M. Vohralíková únor 3 ))) Jednal Kh KV KSČM Lednové jednání Královéhradeckého krajského výboru KSČM se věnovalo vnitrostranickým otázkám, vyhodnotilo tiskovou konferenci a přijalo stanovisko k dokumentu o novém řízení a organizaci KSČM. Hlavním tématem jednání byla problematika dopravy v kraji. KV ocenil uspořádání lednové tiskové konference s krajskými politiky za KSČM, oživila zájem novinářů o problémy, které řeší. O problematice vnitřního života strany informoval člen VV ÚV KSČM Zdeněk Ondráček. ÚV chystá IX. sjezd KSČM na květen 2016, před sjezdem budou uspořádány výroční členské schůze, okresní a krajské konference, bude vydána mimořádná sjezdová známka 30 Kč. Klub zastupitelů stále sleduje situaci ve školství a zdravotnictví a kritizuje pomalý postup úředníků při šetření špatného hospodaření v organizaci Barevné domky Hajnice. K problematice zdravotnictví se uskutečnilo společné jednání klubů koaličních zastupitelů za ČSSD a za KSČM. Soňa Marková, poslankyně a předsedkyně Komise žen při ÚV KSČM, pořádá dne seminář k rovnému postavení žen a mužů, účast zájemců z kraje je žádoucí. Na jednání byla dikuse k vnitrostranické práci a vzniku kritických skupin. Kritika by se měla probírat hlavně uvnitř strany. K veřejným vystoupením funkcionářů strany a k programovým dokumentům je samozřejmě možná diskuse veřejná. KV přijal stanovisko k dokumentu o novém systému řízení KSČM a k její organizační struktuře. K tomuto tématu se bude konat společná porada předsedů OV a KV KSČM Pardubického a Královéhradeckého kraje (4. 2.) za účasti místopředsedy ÚV KSČM P. Šimůnka. František Vrabec, předseda dopravního výboru KhKZ, seznámil členy KV se situací výstavby dálnice D11 a dalšími možnými komplikacemi při výkupu pozemků a trasování dálnice od Hradce Králové na Jaroměř a dále k polským hranicím. Ministr dopravy Ťok přislíbil pokračování výstavby a v roce 2017 by se měl zahájit další úsek. Problémem zůstává správa silnic II. a III. třídy, kde je dluh kolem 8 miliard korun. Situace se bude v novém návrhovém období zlepšovat a kraj počítá s investicemi z operačních fondů EU a od státu ve výši 700 až 800 mil. ročně. V některých obcích je stav komunikací přetížených nákladní dopravou neúnosný, kraj se zaměří na jejich přednostní opravy. V autobusové dopravě došlo k mírnému propadu příjmů vlivem slev uplatněných na počátku roku. V železniční dopravě jsou některé spoje málo vytížené. Na některé nelogičnosti ve spojích autobusové a vlakové dopravy jej upozornili členové KV. KV sleduje přípravu pietních aktů k 70. výročí osvobození Československa a vyzývá k pořádání besed s regionálními historiky k tomuto historickému výročí. (vha)

4 4 únor KRAJÁNEK 2015 Náchod po komunálních volbách Komunální volby v Náchodě skončily možná trochu překvapivě drtivým vítězstvím ČSSD vedené populárním starostou Janem Birke. Ten za minulé čtyři roky dokázal, že slušná a konsensuální politika bez zbytečného politického hašteření může vést k nebývalému rozkvětu města a ke spokojenosti většiny obyvatel města. Podařilo se nám obhájit dva mandáty v zastupitelstvu města Jičína, já jsem byl zvolen předsedou kontrolního výboru a kolega Svoboda je členem sociální komise rady města a zůstává i předsedou osadního výboru přidružené obce, kde působí už řadu let. Z deseti subjektů, kandidujících v loňských podzimních volbách, má jich své zástupce v samosprávě města devět. Byla vytvořena jedenáctičlenná koalice a my z KSČM, ODS a pohrobci ODS z různých uskupení jsou v opozici. Změny nastaly už v usazení zastupitelů při jednání. Dříve jsme vždy seděli jednoduše podle abecedy, dnes sedí odděleně koalice a opozice. Aby bylo asi na první pohled jasné, kdo vládne a kdo ne. V současné době jsme se jako zástupci opozice dohodli a svoláváme mimořádné jednání zastupitelstva k rozdělení přebytku hospodaření z loňského roku. Koalice si totiž řekla, že si zůstatek rozdělí sama bez ohledu na náš názor. Nelíbí se mi klima v zastupitelstvu, nepovažuji za zdravé ani vztahy v koalici už proto, že starosta JUDr. Jan Malý nemá většinovou oporu v radě města. Uvidíme, jak dlouho taková koalice vydrží Překvapivá už ovšem nebyla následná volba osvědčeného koaličního partnera z řad Patriotů, vzhledem ke všeobecně známé nechuti pana starosty ke Komunistické straně Čech a Moravy. Na druhé straně s počtem pouhých dvou zastupitelů se nemohla zrovna naše strana stát rozhodujícím faktorem pro povolební vyjednávání. KSČM nicméně najmenovala své zástupce do všech výborů a komisí města, včetně možnosti oddávat a vítat nové občánky. Tato zdánlivě obyčejná a samozřejmě čestná funkce byla celých dvacet let po listopadu 1989 představitelům KSČM v Náchodě důsledně odpírána. Prvním důležitým úkolem nového zastupitelstva bylo schválit rozpočet na rok To se po poradě všech zastupitelů a vyjasnění všech sporných otázek hladce podařilo a přebytkový rozpočet s celkem výrazným polštářem pro investice byl schválen. Ze strany KSČM byl kritizován fakt, že se opakovaně, i po mnohamiliardovém daru církvím, přispívá významnými částkami na dokončení opravy kostela sv. Vavřince na náměstí TGM. Tyto peníze však byly podmínkou pro dotaci ze strany ministerstva kultury a na komplexní opravu dominanty města dokonce přispívá i sama katolická církev. Náchod v tomto roce opět čekají obrovské problémy s dopravou. Realizace obchvatu je, bohužel, stále v nedohlednu, a tak se uskuteční jen dílčí úpravy a rekonstrukce městských kruhových objezdů a vozovek zdevastovaných nadměrnou dopravní zátěží. To samozřejmě přinese nepříjemné dopravní komplikace pro občany i návštěvníky. Dalším tvrdým oříškem zůstává zdevastovaný a dnes již částečně zbouraný areál bývalé textilní továrny TEPNA. Po nezdařeném místním referendu, vyvolaným stranou zelených již před volbami, ale uskutečněném až po volbách, není stále jasné, jak dlouho budou uprostřed města strašit nevzhledné trosky. Ty se staly mementem polistopadové kapitalistické devastace tradičních průmyslových odvětví, které nás proslavily po celém světě a dávaly práci stovkám lidí z našeho příhraničního regionu. Náchod a především jeho část Běloves zůstává stále v povědomí jako lázeňské místo, i když se zde lázeňští hosté již celá léta známou kyselkou Idou neléčí. Pro místní občany byl alespoň obnoven prameník této velmi chutné minerální vody a pro zastupitele trvá úkol částečně obnovit bývalou slávu lázní. Odkup žalostně vyhlížejícího areálu od soukromých vlastníků za nereálně horentní sumu nepřipadá v úvahu. Zbývá tedy možnost sehnat investora a za pomoci evropských peněz zřídit například tolik potřebné rehabilitační zdravotnické zařízení. Nové zastupitelstvo také čeká zefektivnit provoz společenského centra známého secesního hotelu Beránek a současně pozvednout ne zrovna bohatý kulturní život města. Občané také očekávají zlepšení sociálních služeb, především těch terénních, zvláš pro narůstající počet seniorů. Mladí lidé, kteří se chystají založit rodinu, by zase zcela jistě ocenili výstavbu startovacích bytů za dostupné ceny nájmů. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na to, že rok 2015 je rokem 70. výročí osvobození Československa od fašismu. Náchod si ve spolupráci s KSČM, která mým prostřednictvím nabídla pomoc při přípravě, důstojně připomene 9. květen 1945, kdy se tvrdě bojovalo o náchodskou celnici a němečtí nacisté nesmyslně na samém konci nejstrašnější války v dějinách lidstva povraždili vojáky Rudé armády. KSČM bude vždy důsledně naplňovat svůj volební program a jako doposud aktivně obhajovat zájmy občanů města Náchoda. Soňa MARKOVÁ, zastupitelka města Náchoda za KSČM Jičín zastupitelé už sedí odděleně Atmosféra v zastupitelstvu není vůbec dobrá. Požadovali jsme, aby komise pro rozvoj města byla změněna na výbor zastupitelstva, jak to léta funguje třeba v krajském městě, což bylo v Jičíně koalicí opakovaně zamítnuto. Dá se říci, že jakýkoli odlišný názor je brán jako osobní útok. Nepracuje se mi dobře, scházíme se sice, snažíme se řešit problémy, ale zatím se s námi nikdo nebaví. Patříme třeba mezi pár měst v republice, kde na radnici visí ukrajinská vlajka a lidé se diví, že si to necháme líbit. Je to bohužel rozhodnutí rady, která má pocit, že město neřídí, ale vládne mu. Petr KEBUS (KSČM), předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jičín

5 KRAJÁNEK 2015 V HRADCI SE ZMĚNILA PŘEDEVŠÍM OPOZICE Z patnácti kandidujících subjektů se do zastupitelstva města dostalo jen osm a čtyři z nich poměrně brzy vytvořily koalici pod vedením vítězného Hradeckého demokratického klubu únor 5 (HDK) bývalého i současného primátora Zdeňka Finka. Volební prohra postihla jak dosud neúspěšné strany a účelově vzniklá uskupení jako STAN, kde kandidovala většina pracovníků a spolupracovníků SIONu, SSO, Otevřená radnice pro HK, Hradečtí patrioti či Hradec náš domov, ale i nedávné koaliční strany Doma v Hradci a Volba pro město. Současná koalice je tvořena HDK, Koalicí pro Hradec (KDÚ), ČSSD a TOP 09. Koalice tedy disponuje pohodlnou většinou 22 hlasů. Shodla se na poměrně rozumném programovém prohlášení, které je poměrně ambiciózní a pro občany města slibné. Uvidíme, jak se ho podaří naplnit skutky. Podstatně se ale změnila opozice. Jedinou zkušenou stranou v roli konstruktivní opozice je naše KSČM, která sice ztratila jeden mandát (místo pěti má čtyři), ale ne odhodlání pracovat pro občany. Nově se v opozici ocitla dlouhá léta vládnoucí ODS s pouhými třemi mandáty, neočekávaně i ANO s mandáty šesti a výčet opozice doplňují dva členové zelené Změny pro Hradec. Poprvé jsme si opoziční kolegy otestovali na ustavujícím jednání zastupitelstva. Dohodli jsme se, že vzájemně podpoříme v tajné volbě naše kandidáty do rady města. My jsme dohodu samozřejmě splnili, ale náš kandidát obdržel jen čtyři naše hlasy. Pokud se dá říci, že se v uplynulém volebním období občas opozice shodla a dokázala hlasovat jednotně, nyní se bude zřejmě shoda hledat obtížněji. Ovšem ani v uplynulém období nebyla spolupráce opozičních stran, kam tenkrát patřila ČSSD s největším počtem mandátů, ke spolehlivým. Je nutné přiznat, že vinou podpory části zastupitelů ČSSD mohla koalice prosadit dvě rozhodnutí, která občanům města příliš nevoní stavbu Auparku Koruna a privatizaci svozu bioodpadů. KSČM má své místo ve výborech zastupitelstva i ve všech komisích rady. Ve výboru pro územní plánování zastupuje KSČM ostřílený Alois Havrda, členkou kontrolního výboru je už v druhém volebním období Lenka Fialová a finančního již tradičně Lubomír Štěpán. Do uzávěrky Krajánku nebylo ještě známo konkrétní obsazení komisí rady, ale všude jsme delegovali své zástupce nejen zastupitele, ale také ty, kdož kandidovali a nebyli zvoleni. Osobně zůstávám členkou Redakční rady Radnice, která jako pracovní orgán řídí mediální výstupy města. Ta ána LANKAŠOVÁ, zastupitelka města Hradec Králové FOTO na dvoustraně Ta ána LANKAŠOVÁ Nová demokracie na trutnovské radnici Po loňských komunálních volbách, poprvé od roku 1990, nebude mít KSČM své zastoupeni ve finančním ani kontrolním výboru zastupitelstva města Trutnov, a to i přesto, že získala tři mandáty. Proč? Asi proto, že se jí staronová koalice v Trutnově pod vedením ODS, doplněná o dva zastupitele z TOP 09, bojí. Hned na ustavujícím zasedání zastupitelstva si nová koalice, posílena o několik opozičních zastupitelů z ČSSD, navrhla a zvolila předsedy obou výborů, členy výborů však nikoli. Na prvním řádném zasedání zastupitelstva města se naplno projevila nová arogantní politika vedení města. Dotazy, případně jiný názor k rozpočtu a dalším tématům byly vládnoucí koalicí vnímány jako útok a obstrukce. Odpovědi na dotazy opozičních zastupitelů byly většinou nedostatečné a často i nekompetentní. Vše vyvrcholilo při volbě členů finančního a kontrolního výboru. I přes původně proklamované (a tradiční) zastoupení všech politických stran ve výborech města, byla vedením města sehrána předem promyšlená komedie, kdy každý subjekt mohl nominovat neomezený počet kandidátů, z nichž si zastupitelé tajnou volbou mohli vybrat předem daný počet členů výborů. Přestože KSČM do každého z výborů nominovala pouze po jednom členovi, nebyl náš zástupce zvolen ani do jednoho z uvedených výborů. Vedení města, opírajíce se o většinu hlasů v koalici, tak odmítlo jakékoliv poměrné zastoupení demokraticky zvolených politických subjektů. Nutno dodat, že v případě volby členů kontrolního výboru nebyl demokraticky zvolen nejen kandidát KSČM, ale ani žádný z navržených kandidátů hnutí ANO, které skončilo ve volbách na druhém místě za vítěznou ODS. Takto tedy vypadá nový styl vládnutí a proklamované transparentnosti. Je více než pravděpodobné, že staronové vedení města má co skrývat a zastupitelů z KSČM, popřípadě z jiných politických subjektů, se obává. A musíme konstatovat, že oprávněně, nebo již v předchozím volebním období bylo podáno trestní oznámení, které není po téměř třech letech policií došetřeno a pro jiné netransparentní řízení vyměřil ÚOHS městu Trutnov pokutu. Další trestní oznámení jsou tzv. na spadnutí. A aby ty změny byly pro Trutnovské lépe vidět, tak po 16 letech úzké spolupráce skončil na konci roku 2014 i ředitel městské policie. Oficiálně prý dohodou, ale zlé jazyky tvrdí, že byl odejit. My, se znalostí poměrů na úřadě, se přikláníme k variantě druhé. Zdeněk ONDRÁČEK a Iva ŘEZNÍČKOVÁ, zastupitelé města Trutnov

6 6 únor KRAJÁNEK 2015 KRITICKÝ BOD V letošním roce oslavíme 70. výročí skončení kruté druhé světové války vítězstvím nad fašistickou koalicí Berlín Řím Tokio, podporované některými loutkovými státy. Dočkali jsme se osvobození od nacistického Německa, hlavně díky Sovětskému svazu a jeho Rudé armádě. Světový mír brzy nahradila studená válka mezi táborem imperialismu a rodícím se socialistickým společenstvím. Naděje na její ukončení v devadesátých letech minulého století vzala brzy za své. Současnou výbušnou situací ve světě se vážně zabývala 16. mezinárodní porada komunistických a dělnických stran v Ekvádoru v listopadu Na ní zaznělo, že se svět ocitl v kritickém bodě mezi studenou a horkou válkou nepředstavitelných rozměrů, jejímž důsledkem může být zánik lidstva. Jde o akutní hrozbu obnovy diktatur. Na této poradě vystoupil Vojtěch Filip s projevem, v němž mj. charakterizoval soudobý imperialismus vnějšími znaky: nacionalismus, xenofóbie a fašismus. A hlavní atributy zájmů této globální kapitalistické společnosti pojmenoval: nové dělení světa (se snahou USA o světovládu JP) jako boj o nerostné bohatství a vodu, potraviny a půdu, ovládnutí zemského a nebeského prostoru, vytváření světa pro vyvolené a zisk. Po překročení kritického bodu může nastat takový chaos, že překoná mez, za níž je už jen válečný konflikt K napjaté mezinárodní situaci nemálo přispěl kyjevský Majdan v pozadí z USA, po němž začala v Ukrajině občanská válka. I zde uplatňuje USA touhu po světovládě a o zbavení se Ruska jako jednoho z protihráčů. Za vše, co na Ukrajině podporují a co uskutečnily ve prospěch nacionálních a fašistických vládnoucích sil, mluví tzv. zákon o podpoře svobody. Jednomyslně ho schválily 11. prosince 2014 obě komory Kongresu USA. Tím otvírá dveře k dodávkám zbraní Ukrajině a k rozšíření sankcí proti Rusku. Navíc otevřeně vyzývá k využití nevládních organizací k ovlivňování poměrů v Rusku. Že by šlo o přípravu další barevné revoluce s cílem návratu období opilého cara Jelcina? Rozhodné stanovisko k této situaci také ve vystoupení Vojtěcha Filipa na prosincovém zasedání ÚV KSČM. Vyzývá v něm komunisty být v čele odporu proti organizátorům válečných katastrof. Říká dále: musíme důrazně požadovat změnu politiky EU vůči Rusku a Ukrajině a ukončení sankcí vůči Ruské federaci. Po druhé světové válce jsme doufali v trvalý mír, že už nikdy nedojde k další válce. Zatím však už západní mocnosti spekulovaly, jak připravit další vojenský konflikt proti SSSR. A od roku 1945 byly USA u vzniku řady lokálních konfliktů. K tomu se vrátím příště. Jaroslav PRŮŠEK Osvobození Československa v roce 1945 Od osvobození republiky uplyne v letošním roce 70 let. Jak se postupně od roku 1945 vzdalujeme, slábne historické vědomí. Čas od času se válečná léta neodbytně připomínají. 70 ÚNOR 1945 V prvních únorových dnech roku 1945 stála Rudá armáda od Berlína jen 60 km. Velitelé však obezřetně usoudili, že klín není nejvhodnější. Zásobovací cesty byly vzdáleny až 600 km. I když pravděpodobně občané protektorátu neposlouchali Hitlerův projev 29. ledna 1945, byl opravdu poslední. Jistě by řekli: zapla bůh! Stejně tak je mohlo potěšit, že při bombardování Berlína zahynul 3. února 1945 JUDr. Roland Freisler (1893 až 1945), prezident Lidového soudního dvora. Mezi jeho oběti patřily desítky Čechů, např. Julius Fučík a Anežka Malá ( ) ze Smiřic. Soudil i německé generály z hnutí 20. července 1944 a německé odbojáře. Na území východních Čech se postupně začaly formovat partyzánské jednotky. V té době krajem procházely desetitisíce válečných zajatců, které Němci evakuovali před sovětskou frontou. Řadě z nich se podařilo utéct. Tak vznikl např. v Nové Pace oddíl Suchánek, složený z 13 Čechů a 28 sovětských zajatců. Na území kraje je evidováno na 30 odbojových skupin různého významu. Asi polovina měla napojení na ilegální organizace KSČ. Nešlo z objektivních důvodů vytvářet typické lesní oddíly. Šlo většinou o lidi, kteří přes den pracovali a v nočních hodinách nacistům škodili. Je potřeba připomenout, že února jednali v Jaltě představitelé SSSR, USA a Velké Británie. Rozdali karty pro poslední měsíce války. V mrazivých únorových dnech roku 1945 se naši občané mohli střetávat jak se zbídačenými válečnými zajatci, tak i s vězni koncentračních táborů. Ti, které Němci přesunovali přes protektorát, měli naději, že sem tam je naši lidé podpoří. Lidé shromaž ovali potraviny a v řadě míst jim i vařili. Záleželo hodně na benevolenci strážných. V kronice Libuně u Jičína je zaznamenáno, že obcí prošlo na zajatců sovětských, anglických, kanadských a francouzských. Byl mezi nimi velký rozdíl. Němci sovětské zajatce nenáviděli do posledních dnů války. Ve Všestarech u Hradce Králové byl přísný zákaz zajatcům cokoliv dávat. V Jičíněvsi u Jičína sebrali lidé 30 bochníků chleba, 150 kg mouky a 700 kg brambor. V Železnici za pomoc zajatcům zatklo gestapo Jaroslava Flašku a poslalo ho do Malé pevnosti. Krátce po osvobození zemřel. Pochod vězňů z koncentračního tábora Gross Rosen, z pobočných táborů v Sovích horách do Choustníkova Hradiště, je předmětem samostatné monografie. Bude účastníkům květnového setkání u památníku v Choustníkově Hradišti k dispozici. Nacisté mezi Trutnovem a Choustníkovým Hradištěm zavraždili 179 vězňů ubili, zastřelili, ubodali a ušlapali. Dnes je nositelem historické tradice setkávání Klubů českého pohraničí. Má podporu obce, Krajského úřadu, Armády ČR a dalších společenských organizací. Jedná se i o účasti prezidenta republiky při letošním pietním aktu. Jaroslav ŠTRAIT NABÍDKA POZNÁVACÍHO ZÁJEZDU SRN Výmar, Buchenwald, Dráž any Pátek odjezd brzy ráno do německého Výmaru. Prohlídka města zapsaného v UNESCU. Město bylo v 18. st. významným německým kulturním centrem, vévodský zámek umělecké sbírky, park, četná muzea, památky na J. W. Goetha, F. Schillera, Německé národní divadlo, Bauhaus moderní architektura 1. pol. 20. stol. Ubytování - noc v hotelu se snídaní (večeře je možná za příplatek). Sobota : dopoledne Buchenwald prohlídka památníku (2,5 hodiny). Přejezd do Dráž an, procházka městem a odjezd zpět do Hradce Králové. Doprava: autokar. Cena na osobu: Kč (platí při minimálním počtu 40 platících osob). Cena zahrnuje ubytování, snídani, dopravu autokarem, cestovní pojištění a pojištění CK. Cena nezahrnuje večeři, průvodce, pojištění storna a vstupné. Informace: Mgr. Stanislava Šauerová, tel , ,

7 KRAJÁNEK 2015 Praktický důkaz globálního oteplování ČÍNSKÝ SEN O cestě a zkušenostech mladých delegátů za KSČM do Čínské lidové republiky, do tří regionů a tří velkých měst, kterou společně s Ing. Pavlem Janečkem absolvoval též Jaroslav Oš ádal ml., si můžete přečíst v příspěvku na stránkách KhKV KSČM Zdeněk Ondráček na Náchodsku Poslanec PS PČR dr. Zdeněk Ondráček bude přítomen mezi 9. a 12. hodinou ve své kanceláři na OV KSČM Náchod: , , a Svoji osobní návštěvu dohodněte předem na tel.: Nabídka zájezdu Rámcový program pobytu pro účastníky zájezdu do Volgogradu a dalších míst: Odjezd z Ostravy * Smolensk, exkurze po městě * Volgograd, ubytování, večeře, volno * prohlídka města s průvodcem, návštěva muzea PANORAMA, večeře, volno * účast na pietních aktech 70. výročí Dne vítězství, večeře, večer koncert na Mamajově mohyle * celodenní účast na oslavách na slavnostní vojenské přehlídce, večeře, kulturní program a ohňostrooj na nábřeží Volhy * plavba po Volze s veterány, návštěva muzea v Gorodišti * pondělí, přijetí na magistrátu města Volžski, prohlídka města s průvodcem, oběd, volno, zpět do Volgogradu, volno * volno, prohlídka kanálu Volha - Don, oběd v centru města, nákupy, odjezd do Moskvy * Moskva, ubytování, oběd, individuální prohlídka města * okružní jízda Moskvou, prohlídka muzeí, volno a nákupy, strava individuálně * příjezd do Minsku, prohlídka města s průvodcem, oběd, volno, po 18. hodině odjezd domů * příjezd do Ostravy. Těšíme se společně s Vámi na krásné zážitky z cesty i z pobytu mezi našimi přáteli v Bělorusku a RSFR. MěR ČRS Na oslavy MDŽ do Brandenburska V rámci programu SFEL-R jsou pozvány ženy z okresů a krajů, které přistoupily k Dohodě SFEL-R, na oslavu MDŽ do Brandenburska. Partnerem KSČM je mimo jiné strana Die Linke ze země Brandenburg a dohodla se proto společná oslava MDŽ. V letošním roce jsou stranou Die Linke pozvány naše ženy na dny 7. a 8. března do Zeesen u Königs Wüsterhausenu, země Brandenburg. V místě je zajištěn kulturní program, ubytování a stravování. Jelikož místo je asi 50 km před Berlínem, zajistili soudruzi ze Středočeského kraje autobusovou přepravu do výše uvedeného místa. Odjezd autokaru je v 9 hodin z Prahy Černého mostu. Bližší informace sdělí J. Kurfiřtová, místopředsedkyně OV KSČM Jičín. Vybízíme OV KSČM, aby využily této příležitosti v kraji, projednaly pozvání a spojily se v případě zájmu s jičínským OV kscm.cz, nebo na č. tel.: ). (jk) ve spolupráci s Ostravským ruským domem, VAMS ve Volgogradu a CK Nikolas tours, a. s., Základní cena autokarového zájezdu činí Kč, studenti Kč. V ceně je zahrnuto pozvání, víza, doprava autobusem, ubytování, prohlídky měst s průvodcem, program, základní pojištění a strava po dobu pobytu polopenzí. Uzávěrka závazných přihlášek včetně plateb je do 15. března Bližší informace získáte na kontaktní adrese: MěR ČRS, Českobratrská 4, Ostrava 1, dr. Karel Šesták na telefonu , , dr. Vítězslav Vilímek, ROZLOUČENÍ Na konci roku nás navždy opustil JUDr. Miroslav Branda z Náchoda, dlouholetý funkcionář strany, obětavý kolega, právní poradce a zkušený právník. Navždy opustila naše řady Jaroslava Charvátová, dlouholetá členka strany a funkcionářka ZO KSČM v Náchodě. Čest jejich památce! OV KSČM Náchod RYCHNOVSKO únor 7 ))) SPOLEČENSKÁ KRONIKA Anna Šolínová z Albrechtic n. O. oslaví 94 let, Josef Mládek z Častolovic má osmdesátiny a Marie Sirůčková z Doudleb n. O. oslaví 91 let. Vlasta Kuhnová z Kostelce n. O. a Marie Dernerová ze Skuhrova slaví 85 let. Josef Hlava z Ledců zaznamená 75 a Růžena Kotíková z Dobrušky oslaví 91 let. Mnoho zdraví, elánu a štěstí pro další léta přeje OV KSČM Rychnov n. Kn. NÁCHODSKO Vladimír Vít z Nového Města n. M. oslavil 85. narozeniny. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a dny plné pohody a děkujeme za práci pro ZO KSČM. * Marie Kostelecká, dlouholetá členka a funkcionářka strany OV KSČM Náchod a obětavá členka ČSŽ, oslavila 85 let * Dne oslaví jubileum 80 let Zdeněk Košvanec, dlouholetý stranický a veřejný funkcionář. Celý život pracoval poctivě, vychovával mladou generaci a dbal o prospěch všech spoluobčanů. * Sedmdesátiny oslaví Josef Švorc, dlouholetý funkcionář strany a ovocnář v Dolanech. Celý život věnoval stranickým a hospodářským funkcím, do všech dával svojí poctivý, odpovědný přístup a osobní pozitivní vklad. Jana Oš ádalová z České Ska lice oslaví 65 let. * OV KSČM Náchod všem děkuje za práci pro stranu a přeje mnoho zdraví, štěstí do dalších aktivních let. JIČÍNSKO V lednu oslavil 65 let RSDr., Ing. Otakar Ruml, první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, člen ÚV KSČM a člen VV a OV KSČM Jičín. Hodně zdraví a spokojenosti ve stranické a veřejné práci přeje OV KSČM Jičín, k přání se přidává Kh KV KSČM a děkuje za odvednou práci nejen na krajském úřadě. * Václav Kašpar z Chomutic oslaví 75 let, osmdesátiny Slávek Dlabola ze Staré Paky a 85 let uvítá Vlastimil Knap z Lázní Bělohrad. * Jmenovaným přeje OV KSČM Jičín všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti a děkuje za dosavadní práci pro stranu a společnost. TRUTNOVSKO Karel Petr z Vlčic oslaví šedesátiny, Karel Bohouš ze Žacléře a Jaroslav Rais ze Dvora Králové n. L. oslavují 75 let. Břetislav Patočka z Rudníku má osmdesátiny, Jana Vořechovská z Úpice slaví 65 let a Vojtěch Čivrný z Vrchlabí 75 let. * Udržení dobrého zdraví, mnoho elánu a radosti do dalších let přeje všem jubilantům OV KSČM Trutnov. KRÁLOVÉHRADECKO Roman Bahník oslaví 45 let pohodu mu přeje ZO KSČM č. 48. * LKŽ srdečně blahopřeje Josefě Vobořilové k jejím 94. narozeninám a Ireně Nenjukové k sedmdesátinám a posílá dobrou náladu, pohodu a zdraví. PŘEČTENÝ KRAJÁNEK PŘEDEJ DALŠÍM SYMPATIZUJÍCÍM! KRAJÁNEK měsíčník z Královéhradeckého kraje. Toto číslo vyšlo v únoru 2015 v Hradci Králové, evidenční číslo: MK ČR E 10060, vydává Královéhradecký krajský výbor KSČM, Všehrdova 194, Hradec Králové. Redakce tel.: Příspěvky posílejte do 15. dne v měsíci na adresu: KRAJÁNEK, Všehrdova 194, Hradec Králové 2, nebo na Neoznačené snímky jsou volně přístupné nebo v majetku redakce. Nevytištěné příspěvky zaslané do Krajánku budou zveřejněny na webu Redakční rada od 9 h.

8 8 únor KRAJÁNEK 2015 SAMETOVÝ MASAKR M asírovací televizní oslavy dvacátéhopátého výročí politického převratu pomalu plynule přešly do předvánočního běsnění, takže jsem si ani neuvědomil v přemíře zpráv a citací o co vlastně tehdy šlo. Byla to sametová revoluce, nebo sametový masakr? Je znám výrok učeného rabína, že všechno je jinak. A já dodávám, že u nás a myslím tím Česko, to platí nejméně dvojnásob. I když je nejsilnější masáž o listopadu za námi, není na škodu se k událostem vrátit. Přikláním se k názoru, že boj za pravdu, lásku a demokracii neměl začít lživou zprávou o tom, že byl zabit student Šmíd. Tato zpráva působila jako roznětka nebo, chcete-li, jako forsáž, a dodala celému studentskému pozdvižení nejdříve pražský a vzápětí celonárodní rozměr. Najednou se objevil na balkónu budovy Melantrich s mikrofonem v ruce Václav Havel, kterého tehdy málokdo znal, na rozdíl od pracovníků rozhlasu Svobodná Evropa a politických hybatelů světovými dějinami. Pravil, že není řečník, ale pouze dramatik a bude hovořit jen krátce, protože by nám ti komunisti mohli vypnout proud. Následoval výbuch lidí zvonících klíči a křičících: Fuj, hanba, konec vlády jedné strany! Když se již rozběhla příprava volby prezidenta Václava Havla, začalo se psát o sametové revoluci. Jenže jaká sametová revoluce, když se všude psalo a hovořilo o tom, že na Národní třídě při zásahu Veřejné bezpečnosti proti revoltujícím studentům tekla krev? Doslova, že tam byl masakr! Copak o to, lidem, kteří tam nebyli, lze říci o té události cokoli, ale nynější prezident Miloš Zeman tvrdil, že o nějakém masakru nelze mluvit. Předešlý prezident pan Václav Klaus připustil, že zákrok byl tvrdý. O masakru však také nehovořil. Domnívám se, že rozdíl mezi masakrem a sametem je opravdu dosti značný. Jak to bylo skutečně? Bylo to prostě jinak. Prezident Václav Havel, který měl pravdu a lásku na svém vývěsním štítu, hlásal, že nikdy nebude chtít získat zpět majetek, který mu komunisti ukradli, že nebude bojovat proti socialismu a nebude chtít, aby byl nastolen kapitalismus. Havel rovněž prohlašoval, že budou zrušeny vojenské bloky, a potom prosazoval humanitární bombardování. Samet pak byl pokryt střepinami z radioaktivních bomb. Tak je zřejmě pravdou tvrzení, že všechno je jinak. Zřejmě úplně jinak, než si myslíme a mnohem hůř, než se domníváme. Jiří KNOPP A pan Š ouravý dodává: Možná byl skryt onen samet v tom, že nikdo se neodvážil společný majetek bránit. Někteří pravicoví politici doposud vyčítají sametový postup proti komunistům. Vždy vyhodit je z práce to nikoho vůbec nepoškodilo! (r) ))) KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY Krůtí závitky s kapustou Pro 4 osoby: 400 g krůtích prsou (nebo kuřecích, případně vepřové kýty) 400 g mrazené řezané kapusty (nebo menší hlávka čerstvé) 4 plátky anglické slaniny malá cibule 1 dl bílého vína lžička oleje bílý pepř špetka chilli sůl Mrazenou kapustu nechte rozmrazit v mikrovlnce, nebo den předem umístěte do chladničky. Krůtí prsa nakrájejte na čtyři tenčí plátky, jemně je přes mikrotén naklepejte, osolte a opepřete z obou stran; položte na každý plátek slaniny a hrst kapusty, kterou jste také osolili a okořenili pepřem a chilli a promíchali. Plátky stočte a zajistěte párátkem. Na oleji závitky prudce osmahněte ze všech stran, přidejte jemně krájenou cibuli a společně opékejte. Opečené závitky zalijte vínem a nechte prudce povařit. Pak pod závitky vložte zbytek kapusty, podlijte trochou vody nebo vývaru a společně duste doměkka. Podávejte s vařeným bramborem. Vaříla Ta ána LANKAŠOVÁ ZVEME NA OSLAVU MDŽ Rychnovsko Rychnov n. Kn. pátek v 16 hodin v zasedačce OV Dobruška čtvrtek 5. března od 17 h. v sále Univerzity Karlovy Kostelec n. O. pátek 6. března od 16 h. v Klubu důchodců Týniště n. O. - v sobotu 7. března od 16 h. v sále Areálu chovatelů Bolehoš a Ledce v sobotu ve 14 hodin v areálu Sokola Lipiny Albrechtice n. O. v neděli od 13 hodin v restauraci U Krbů Dětský maškarní karneval spojený s přáním ženám Trutnovsko Úpice u Tomana od 14 hodin, živá hudba, kulturní vložka pro ženy - malé děti. Vstupné dobrovolné. Chotěvice v Obecní hospodě od 15 hodin, živá hudba a kulturní vystoupení žáků MŠ a ZŠ. Dvůr Králové n. L v Hotelu Centrál od 14 hodin; k poslechu i tanci hraje živá hudba. Jičínsko OV KSČM v Jičíně, Levicový klub žen a Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska pořádají slavnostní odpoledne při příležitosti MDŽ dne 7. března od 14 hodin v prostorách velkého sálu u Militkých v Nové Pace. Hudba, kulturní program a občerstvení zajištěno. Náchodsko Jaroměř-Jezbiny v sobotu 7. března taneční zábava k MDŽ, sokolovna v Jezbinách od 18 h. Hraje oblíbený OK STYL, další doprovodný program. Vstupné 50 Kč. Doprava k dispozici. Královéhradecko Hradec Králové 4. března v sále U Švagerků od 9 h. kulturní dopoledne k oslavě MDŽ pro ženy ze základních organizací, LKŽ a ČSŽ, pořádá OV KSČM. LKŽ Hradec Králové * ve 14 h. U Švagerků, klub. * MDŽ aktivně - návštěva Panenkária, Úzká ul. ve 14 h. * zástupkyně se zúčastní MDŽ v Parlamentu od 10 h. * ve 14 h. U Švagerků, volby výboru (dárečky na máj) * Účast na májové manifestaci a pietních aktech u památníků.

KANDIDÁTI ZA KSČM HÁJILI LEVICOVÝ PROGRAM

KANDIDÁTI ZA KSČM HÁJILI LEVICOVÝ PROGRAM Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 14 číslo 6 červen 2014 cena 5 Kč Kandidáti na europoslance v Hradci Králové agitovali s podporou V. Filipa. Před volbami zavítalo do Hradce Králové 15. května

Více

a zavedením tzv. dvousložkové ceny dopravního

a zavedením tzv. dvousložkové ceny dopravního Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 11 číslo 7 červenec 2011 cena 5 Kč Doprava v kraji zdraží a prořídne Co přineslo rozšíření integrace dopravy do celého kraje ekonomicky a co pro uživatele? Integrace

Více

Ještě více nepochopitelná situace nastala v Čermné nad Orlicí. Zde KSČM skončila za vítěznou kandidátkou nezávislých

Ještě více nepochopitelná situace nastala v Čermné nad Orlicí. Zde KSČM skončila za vítěznou kandidátkou nezávislých Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 10 číslo 12 prosinec 2010 cena 5 Kč Klub lidové tvorby Hradec Králové POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ NA RYCHNOVSKU Největší pozornost se samozřejmě soustředila na bývalé

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová 12 / 2012 (177) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS

Více

KRAJÁNEK. Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce 2008. Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení. Vypravěč

KRAJÁNEK. Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce 2008. Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení. Vypravěč KRAJÁNEK Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce 2008 Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení Advent, Vánoce, postní doba, Velikonoce, seslání Ducha svatého... Vždyť to už všechno známe,

Více

Téma prázdnin: válka aktivistů a dřevařů

Téma prázdnin: válka aktivistů a dřevařů V otázce superzakázky jsem velmi skeptický, říká v komentáři k tématu předseda poslaneckého Výboru pro ŽP Milan Šťovíček KOMENTÁŘ STRANA 2 Zájmy občanů budeme hájit i kdybychom se měli soudit s vládou,

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Zkrotí zákon pracovní agentury?

Zkrotí zákon pracovní agentury? Ukrajina 3 připomíná afghánský chaos Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015 Koně jako lék na uspěchanou dobu ROČNÍK 25 ČÍSLO 54 CENA 12 Kč HALÓ RADY 9 www.halonoviny.cz

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Deník krajskevolby.cz odstartoval

Deník krajskevolby.cz odstartoval Představitelé politických stran komentují blížící se krajské volby KOMENTÁŘE, STRANA Studenti cvičně volili piráty, TOPku a extrémisty PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

radnièní listy Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV Prostìjovské

radnièní listy Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV Prostìjovské Prostìjovské radnièní listy Èíslo 12/2014 www.prostejov.eu 29. prosince 2014 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu

Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné Frankfurt (Oder) oder Crossing the Border Úspěšné vystoupení na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže v Mělníku

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 3. 12. 2009

ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 3. 12. 2009 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 3. 12. 2009 PŘEČTĚTE SI: Podnikový koordinační odborový výbor společností novinových služeb...

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny

jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny www.jabloneckyzpravodaj.cz OBČASNÍK ROČNÍK VI NEPRODEJNÉ jablonecký z p r av o d a j ZÁŘÍ 2012 volební podzim Vážení čtenáři, podzim bude prý příjemný, jak prorokují meteorologové. Především pak bude volební

Více

Přítel člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. anglické přísloví. Slovo předsedy SDČR, o.s.

Přítel člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. anglické přísloví. Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 5 MOTTO: Přítel člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. anglické přísloví Vážení přátelé, je léto, dovolené a prázdniny, tedy čas, na které

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

žádné vlastní peníze nevkládal a sloužil pouze jako mezistanice pro státní dotace určené jednotlivým Na ozařování pacienti už nemusí mimo kraj

žádné vlastní peníze nevkládal a sloužil pouze jako mezistanice pro státní dotace určené jednotlivým Na ozařování pacienti už nemusí mimo kraj MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 1 číslo 01 1. 9. 2003/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Kvalitní školství je jednou z priorit Chebsko 4 osmiletá gymnázia navštěvuje 13% žáků, Karlovarsko

Více