METODIKA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU INTERNÍCH ÚČETNÍCH SMĚRNIC FIRMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU INTERNÍCH ÚČETNÍCH SMĚRNIC FIRMY"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODIKA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU INTERNÍCH ÚČETNÍCH SMĚRNIC FIRMY Methodology of creation internal accounting rules of company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Zuzana KŘÍŽOVÁ, Ph.D. Autor: Martina JANKOVÁ Brno, červen 2007

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2006/2007 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: J A N K O V Á Martina Obor: Finanční podnikání Název tématu: METODIKA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU INTERNÍCH ÚČETNÍCH SMĚRNIC FIRMY Methodology of creation internal accouning rules of company Zásady pro vypracování Problémová oblast: Aplikace současné české účetní legislativy v interní organizaci účetních agend a procesů podnikatelského subjektu. Požadavky na účetní systém a jeho výstupy, zabezpečení vnitřního kontrolního systému účetnictví. Cíl práce: Formulace povinné a doporučené interní úpravy metod a postupů pro využití účetních nástrojů při zpracování účetních záznamů. Zpracování návrhu interních účetních směrnic pro konkrétní firmu. Postup práce a použité metody: 1. Zhodnot'te teoretická východiska upravující oblast vytváření interních účetních směrnic. 2. Analyzujte současnou situaci používání těchto směrnic v konkrétní firmě. 3. Navrhněte nový systém interních účetních směrnic nebo úpravu stávajícího systému. 4. Vyhodnot'te ekonomický vliv navrhovaných opatření. Použité metody: Analýza informací ze zpracované rešerše odborné literatury, analýza vnitřních informací konkrétní firmy, komparace, syntéza, dedukce.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: předpoklad cca 10 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: DUŠEK, JIŘÍ. Chyby a kontroly v účetnictví. Vyd. 1. Praha: Grada, s. Bibliografie: s. 89. ISBN KOVALÍKOVÁ, HANA. Jednoduchý průvodce základními vnitropodnikovými směrnicemi: včetně přílohy CD-ROM. Olomouc: Anag, s. ISBN LOUŠA, FRANTIŠEK. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví [Louša, 200]. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, s Poznámky. ISBN SEDLÁČEK, JAROSLAV - HÝBLOVÁ, EVA - KŘÍŽOVÁ, ZUZANA - VALOUCH, PETR. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce: Vedoucí katedry V Brně dne:

4 Jméno a příjmení autora: Martina Janková Název diplomové práce: Metodika zpracování návrhu interních účetních směrnic firmy Název v angličtině: Methodology of creation internal accounting rules of company Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Rok obhajoby: 2007 Anotace Předmětem diplomové práce Metodika zpracování návrhu interních směrnic firmy je shrnutí teoretických východisek upravujících oblast vytváření vnitropodnikových směrnic, analýza vnitropodnikových směrnic společnosti KLETR, s. r. o. a návrhy na jejich změny. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy a shrnuta teoretická východiska. Druhá kapitola je věnována základním informacím o společnosti. Třetí kapitola obsahuje analýzu vnitropodnikové směrnice Dlouhodobý majetek a odpisový plán, komentáře, návrhy na změny a nově vytvořené vnitropodnikové směrnice. Závěrečná čtvrtá kapitola shrnuje celkovou situaci společnosti v oblasti využívání vnitropodnikových směrnic. Annotation The subject of thesis Methodology of creation internal accounting rules of company is the summary of theoretical solutions conditioning the field of creating internal guidelines, analysis of internal guidelines of KLETR, Ltd. and suggestions for their changes. In the first chapter there are defined the key terms and summarized theoretical solutions. Second chapter is devoted to basic information about the company. Third chapter includes analysis of internal guideline Long-term property and the depreciation model, comments, suggestions for changes and newly created internal guidelines. The final fourth chapter resumes the overall situation of the company in terms of utilization of internal guidelines. Klíčová slova Vnitropodnikové směrnice, účetní doklad, dlouhodobý majetek, odpovědnost, povinnost. Keywords Internal guidelines, accountancy document, long-term property, responsibility, obligation.

5 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Metodika zpracování návrhu interních účetních směrnic firmy vypracovala samostatně pod vedením Ing. Zuzany Křížové, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Zuzaně Křížové Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce.

7 OBSAH OBSAH...7 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ POJMY LEGISLATIVA V OBLASTI ÚČETNICTVÍ POVINNOST TVORBY VNITROPODNIKOVÝCH SMĚRNIC VÝZNAM A ÚČEL VNITROPODNIKOVÝCH SMĚRNIC FORMÁLNÍ ÚPRAVA A NÁLEŽITOSTI VNITROPODNIKOVÝCH SMĚRNIC PROBLEMATIKA JEDNOTLIVÝCH SMĚRNIC Systém zpracování účetnictví Oběh účetních dokladů Podpisové záznamy, podpisové vzory Účtový rozvrh Dlouhodobý majetek ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI KLETR, S. R. O ANALÝZA VNITROPODNIKOVÝCH SMĚRNIC SPOLEČNOSTI KLETR, S. R. O SMĚRNICE SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ Stávající znění vnitropodnikové směrnice Komentář Návrh na novou směrnici SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Stávající znění vnitropodnikové směrnice Komentář Návrh na novou směrnici SMĚRNICE ÚČTOVÝ ROZVRH SMĚRNICE DLOUHODOBÝ MAJETEK A ODPISOVÝ PLÁN Stávající znění vnitropodnikové směrnice Komentář...58

8 3.4.3 Návrh na novou směrnici...60 ZÁVĚR...71 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...73 SEZNAM OBRÁZKŮ, SCHÉMAT A TABULEK...75

9 ÚVOD Tvorba vnitropodnikových směrnic je jednou z oblastí, které se ze strany účetních jednotek mnohdy nevěnuje patřičná pozornost. Obzvláště malé firmy tuto agendu velmi často zanedbávají a vystavují se tak zcela zbytečně riziku neefektivních postupů, organizačního uspořádání, vymezení odpovědností a někdy i protizákonnému jednání. V praxi se často stává, že účetní jednotky vnitropodnikové směrnice buď vůbec nemají nebo je sice mají, ale jejich obsah je vytvořen v podstatě jen proto, aby byla splněna zákonná povinnost. Takové směrnice zpravidla kopírují ustanovení zákona, mnohdy celé paragrafy, ale účetní jednotce příliš neposlouží. Není zapotřebí obecná formulace, kterou lze najít v zákoně. Je třeba najít ta místa, kdy zákon dává účetní jednotce do jisté míry volnost volit metody a postupy. A to je právě to, co by měla vnitropodniková směrnice upravovat. Měla by být ušitá účetní jednotce na míru, měla by vypovídat o tom, kterou z možných metod si účetní jednotka vybírá, protože se jí nejvíce hodí, ne o tom, které metody zákon povoluje. Dle mého názoru by měl být každý předpis, jehož účelem je organizační úprava, vymezení odpovědností nebo postupů a metod, zpracován co nejpečlivěji a s vědomím jeho významnosti. Je tedy důležité, aby si účetní jednotka (případně osoba pověřená k sestavení vnitropodnikových směrnic) uvědomovala, že předpis slouží především jí samotné. Cílem mé práce je formulovat povinné a doporučené úpravy metod a postupů pro využití účetních nástrojů při zpracování účetních záznamů a dále zpracování návrhu interních účetních směrnic pro konkrétní firmu. Struktura práce je následující. V první kapitole uvádím základní teoretické poznatky, ke kterým by účetní jednotka měla při tvorbě vnitropodnikových směrnic přihlížet a ze kterých tedy čerpám v praktické části i já. Na tomto místě dále vysvětluji základní pojmy v oblasti účetnictví, odkazuji na příslušnou legislativu vztahující se k problematice obecně i k jednotlivých vnitropodnikovým předpisům zvlášť. Popisuji zde, jak by měly vypadat vnitropodnikové předpisy, co by měly a co naopak nemusí obsahovat, aby měly tu nejlepší vypovídací schopnost vzhledem k účelu, a současně byly sestaveny v souladu s platnou legislativou. V další části první kapitoly se zaměřuji na teorii spojenou s těmi vnitropodnikovými směrnicemi, které považuji pro zvolenou firmu KLETR, s. r. o. za 9

10 stěžejní. V druhé kapitole krátce představuji výše uvedenou společnost a uvádím směrnice, které využívá. Ve třetí kapitole analyzuji vnitropodnikové předpisy existující ve zvolené účetní jednotce, přiděluji k nim komentář a navrhuji směrnice nové. V závěrečné kapitole se věnuji stávající situaci ve firmě KLETR, s. r. o. a shrnuji dosažené poznatky z teorie i praxe. 10

11 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Základní pojmy Protože se objevují v této práci velmi často a bez jejich vymezení nelze postoupit dále, uvádím na tomto místě definice účetní jednotky a účetního období. Obě definice vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Některé další termíny, jejichž pochopení pokládám za důležité, vysvětluji postupně v textu jednotlivých kapitol. Za účetní jednotky se považují 1 : právnické osoby mající sídlo na území České republiky; zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů; organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu; fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku; ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku Kč, a to od prvního dne kalendářního roku; ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí; ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v předchozích bodech nebo v bodě následujícím; ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis. Účetním obdobím se rozumí nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li zákonem stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským 1 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 11

12 rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden Legislativa v oblasti účetnictví Předpisy vztahující se k finančnímu výkaznictví a auditu se v současné době mění tak, aby odpovídaly národním standardům a zároveň Mezinárodním účetním standardům (IAS), Mezinárodním auditorským standardům (ISA) a směrnicím Evropské unie. Česká republika se snaží sladit vlastní legislativu se Čtvrtou a Sedmou směrnicí a s Nařízením EU o používání IAS. Malé a středně velké podniky se řídí při sestavování účetních závěrek Českými účetními standardy. Ty většinou vycházejí ze směrnic EU a z IAS. Dodržování některých směrnice EU a standardů IAS se ale v praxi zpožďuje. K účinnému vymáhání dodržování IAS v současné době nedochází. Zde uvádím přehled českých právních předpisů vztahujících se k problematice účetnictví: A. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) - jedná se zejména o 39 a 40. Podle 39 mají obchodní společnosti a družstva povinnost mít účetní závěrku i výroční zprávu ověřenou auditorem podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu. Dále je zde uvedena povinnost podnikatele připravit a poskytnout auditorovi všechny účetní záznamy a vysvětlení potřebná k ověřování auditorem. Z 40 vyplývá obchodním společnostem a družstvům povinnost zveřejňovat účetní závěrky a výroční zprávy stanoveným způsobem. B. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) - tento zákon je speciálním předpisem pro oblast účetnictví, upravuje především metodiku vedení a některé obsahové náležitosti účetnictví v souladu s ostatními předpisy. C. Prováděcí vyhlášky - jsou vydávány Ministerstvem financí ČR a podrobněji rozpracovávají některá ustanovení zákona o účetnictví. Může jít například o účetní metody a způsob jejich použití, uspořádání a označování položek účetní závěrky apod. Jedná se zejména o vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 2 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 12

13 zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška č. 500/2002 Sb.). D. České účetní standardy (č. 001 až č. 023) pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Jejich tvorbu a vydávání zajišťuje ministerstvo za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Obsahem standardů je popis účetních metod nebo postupů účtování, jejichž obsah nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví, a ostatních právních předpisů ani nesmí obcházet jejich účel 3. Kromě výše uvedených musí účetní jednotka při své činnosti a tedy i při vedení účetnictví a sestavování vnitropodnikových směrnic zohledňovat všechny další právní předpisy platné v ČR. Pro bližší představu uvádím ty nejvýznamnější: zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů); zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty); zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 1.3 Povinnost tvorby vnitropodnikových směrnic Potřeba vnitropodnikových směrnic by měla vyplývat z potřeby účetní jednotky. Existují však takové směrnice, jejichž vydání je právním předpisem přímo vyžadováno. Mezi právní normy, z nichž vyplývá povinnost vést směrnice, patří zejména zákon o účetnictví, obchodní zákoník a některé další předpisy odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 13

14 Legislativa stanoví povinnost sestavovat vnitropodnikové předpisy v těchto oblastech 4 : systém zpracování účetnictví; účtový rozvrh; podpisové záznamy, podpisové vzory; dlouhodobý majetek, odpisový plán; zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů; kurzové rozdíly, cizí měny; deriváty; zásoby; rozpouštění nákladů, popř. oceňovacích odchylek; konsolidační pravidla. V souladu se zákonnými ustanoveními musí účetní jednotka své účetnictví vést správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a současně takovým způsobem, který zajistí trvalost účetních dat. Účetnictví je 5 : správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel; úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle 3, a nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu, zveřejnila informace podle 21a a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané; průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné ( 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci; srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit: a) obsah účetních případů alespoň s použitím účetních metod uvedených v 4 odst. 8; b) obsah účetních záznamů s použitím nástrojů uvedených v 4 odst.10; 4 Sotona, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 14

15 vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, jestliže účetní jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a zpracováním podle 31, 32 a 33 odst. 3 a 6 po celou dobu, po níž jsou jí tímto zákonem uloženy. Podmínky pro splnění přehlednosti účetnictví nejsou zákonem o účetnictví ani jiným předpisem definovány. Z definice správnosti vedení účetnictví tedy vyplývá, že pokud některá právní norma stanoví povinnost vydání vnitropodnikové směrnice, je účetnictví správné pouze tehdy, jestliže je takováto směrnice skutečně účetní jednotkou vydána. Vedle povinných směrnic však existují také ty, které si účetní jednotka sestavuje dle vlastního uvážení. I v některých dalších případech je totiž vhodné, aby byl postup upraven vnitřním předpisem. Směrnice tak může v mnohých případech velmi dobře posloužit při prokazování oprávněnosti postupu při výkonu různých činností. Pokud pro ně má účetní jednotka náplň, může vypracovat směrnice upravující oblasti jako jsou: oběh účetních dokladů; inventarizace; zásady pro tvorbu a použití rezerv a opravných položek; vnitropodnikové účetnictví; úschova účetních záznamů; harmonogram účetní uzávěrky a závěrky; pracovní cesty; poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků; provoz podnikových motorových vozidel; pokladna. Základním vodítkem pro to, jaké vnitřní účetní předpisy má účetní jednotka formulovat, je zpracování přehledu hospodářských operací, které se v účetní jednotce uskutečňují. Čím je činnost účetní jednotky rozmanitější, tím náročnější je formulace konkrétního systému účetnictví. Při rozhodování, které směrnice vydat, je třeba brát v úvahu velikost společnosti i její vnitřní uspořádání. V souvislosti s tím je nutno navázat na odpovědnostní řád, ve kterém 15

16 jsou stanoveny kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků za určité hospodářské operace, podpisová a další oprávnění Význam a účel vnitropodnikových směrnic Smyslem vedení účetnictví je podat úplné, průkazné a správné informace o stavu a pohybu majetku a závazků, o čistém obchodním jmění, o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. Přitom však musí být dodržovány také základní zásady pro vedení účetnictví 7 : 1. Nezávislost účetních období hospodářské případy mají být účtovány do období, se kterým časově a věcně souvisejí. Je tedy nutné náklady a výnosy časově rozlišovat. 2. Věrné a poctivé zobrazení jde o nejvyšší účetní princip. Vyžaduje vedení účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace podniku. Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky je shodný se skutečným stavem. Skutečný stav musí být zobrazen v souladu se stanovenými metodami a souvisejícími právními předpisy. Zobrazení je poctivé, jestliže jsou účetní metody použity způsobem, který vede k dosažení věrnosti. 3. Vymezení okamžiku realizace je nutné vymezit okamžik, ve kterém lze účtovat na účty nákladů, výnosů a na účty rozvahové. Den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, zjištění přebytku, je dnem uskutečnění účetního případu. 4. Vymezení účetní jednotky účetní jednotka musí být vymezena jako relativně uzavřený celek, za který je účetnictví vedeno, za který je sledován majetek a závazky a jsou sestavovány účetní výkazy. Účetní jednotky mají povinnost vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek ode dne zahájení činnosti až do dne jejího ukončení. 5. Zákaz kompenzace vzájemné vyrovnání položek je povoleno jen v několika málo případech. 6 Sotona, Sedláček,

17 6. Nepřetržité pokračování činnosti zásada předpokládá neomezené trvání podniku. V případě, že by pokračování činnosti nemělo být zajištěno, je nutné použít účetní metody tomu odpovídajícím způsobem. 7. Stálost metod v průběhu účetního období nesmí podnik měnit postupy účtování, způsoby oceňování, postupy odpisování, uspořádání a obsah položek účetní závěrky a postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky. Výjimky lze uplatnit až po skončení období. Podmínkou je odůvodnění snahou o nalezení lepšího způsobu vyjádření skutečného stavu. 8. Historické ceny ocenění majetku se provádí v pořizovacích cenách, tj. cenách, které byly na pořízení majetku vynaloženy v okamžiku pořízení. 9. Zásada opatrnosti majetek a výnosy nesmějí být nadhodnocovány, závazky a náklady nesmějí být podhodnocovány. Opatrností se rozumí takový odhad jevů, který vylučuje riziko přenosu stávajících nejistot do budoucnosti. 10. Bilanční kontinuita zahajovací bilance na počátku účetního období musí souhlasit s konečnou bilancí předchozího účetního období. 11. Zásada materiality požaduje, aby účetní výkazy obsahovaly kvantitativně vymezené informace, které jsou pro uživatele významné z hlediska jeho případných rozhodnutí. 12. Zásady správného vedení účetnictví podnik má povinnost vést účetnictví správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Účetní jednotka tedy směrnice sestavuje proto, aby jejich prostřednictvím vytvořila rámec pro naplnění výše uvedených požadavků. Klade si za cíl v těchto předpisech stanovit a vymezit jednotně používaný metodický postup v rámci účetní jednotky, určit obsah důležitých činností a osob, které jsou za ně odpovědné. Jednotný postup při řešení stejných operací je nutný pro správné posuzování a hodnocení určitých skutečností. Směrnice, které účetní jednotka sestavuje, umožňují provádět kontrolu chodu bez zbytečných dohadů mezi 17

18 pracovníky. Pro účetní jednotku to znamená určitý stupeň jistoty, že k činnostem v rámci podniku nedochází nahodile či okamžitým rozhodnutím některého pracovníka. Hlavní účel tvorby vnitropodnikových předpisů lze definovat také jako 8 : používání jednotného a přehledného účetního rozvrhu; jednotné oceňování a stejné posuzování shodných účetních případů; vymezení účetních dokladů včetně účetních písemností; organizační zabezpečení oběhu účetních dokladů, přezkušování a vedení účetních knih; jednotné organizační zabezpečení provádění inventarizace; organizační zabezpečení úschovy; archivace písemností. 1.5 Formální úprava a náležitosti vnitropodnikových směrnic Směrnice mohou být sloučeny do jednoho většího souboru směrnic nebo mohou být vydávány samostatně. Rozhodující je obsah předpisu, ne jeho forma. Přitom je důležité, aby směrnice nebyla jenom papírem, ale aby se podle ní opravdu postupovalo. Směrnice lze vydat jako: metodické směrnice; organizační směrnice; vnitropodnikové směrnice; oběžníky; pokyny; dopisy; nařízení či příkazy. 8 Sotona,

19 Předpisy by měly obsahovat (vedle vlastního textu směrnice) takové údaje, které by zamezily vzniku pochybností o platnosti nebo datu účinnosti vnitropodnikové normy a o identifikaci popisované problematiky. Jedná se zejména o tyto údaje: jednoznačný název účetní jednotky; název dokumentu; název směrnice; datum vydání a účinnosti; osoby, které směrnici zpracovaly, zkontrolovaly a schválily; soupis pracovníků, kteří směrnici obdrží (rozdělovník). 1.6 Problematika jednotlivých směrnic V této části práce se zaměřuji na metodiku zpracování těch vnitropodnikových směrnic, pro které má mnou vybraná účetní jednotka náplň. Při jejich zpracování, by měla účetní jednotka uvést v úvodu předpisy, ze kterých vychází. Dále byl měl být uveden účel směrnice, neboli krátké shrnutí obsahu. Je vhodné uvést také rozsah platnosti a odpovědností. Písemnost se opatří hlavičkou, ve které se uvádí obchodní firma, její právní forma, sídlo a další informace, s jejichž pomocí je možná jednoznačná identifikace subjektu. Na závěr by měla být směrnice podepsána odpovědnou osobou, s uvedením data vystavení a data účinnosti Systém zpracování účetnictví Jak uvádím v předchozím textu, bylo by vhodné v úvodu směrnice poukázat na předpisy, ze kterých vychází. Systém zpracování účetnictví se řídí zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele. 19

20 K vedení rozsáhlejší agendy je zapotřebí určitého systému, do kterého by měly být promítnuty předem stanovené požadavky. Zde tedy uvádím základní požadavky na vedení účetnictví vyplývající z platné legislativy 9 : Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní jednotky mají povinnost dodržovat směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, jejich obsahové vymezení a účetní metody. Účetní jednotky mají povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Účetnictví musí být vedeno v peněžních jednotkách české měny, v některých případech jsou povinny použít současně i cizí měnu. Účetnictví musí být vedeno v českém jazyce; pokud je splněna podmínka srozumitelnosti podle 8 odst. 5 zákona o účetnictví, je možné vést účetnictví v cizím jazyce. Účetní doklady zachycují skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví. Účetní případy se zaznamenávají v účetních knihách podle účetních dokladů. Účetní jednotka má povinnost inventarizovat majetek a závazky a sestavovat účetní závěrku. Účetní závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Účetní jednotka má povinnost použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti; pokud má účetní jednotka informace o tom, že u ní taková 9 Sotona,

21 skutečnost nastává, má povinnost použít účetní metody odpovídajícím způsobem, přičemž informaci o použitém způsobu musí uvést v příloze k účetní závěrce. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Ve vlastním těle předpisu by se měla objevit informace, zda účetní jednotka v soustavě podvojného účetnictví účtuje ode dne svého vzniku, popřípadě jakým způsobem účtovala dříve. Důležitou součástí celého systému zpracování účetnictví je účetní software, který by měl být na tomto místě uveden a doložen programovou dokumentací. V rámci stručného popisu účetního programu by měly být zaznamenány účetní knihy, evidence a výstupy sestav, které jednotka v tomto programu vytváří. Mohou být uvedeny také stručné informace o zpracování účtového rozvrhu. Není potřeba účtový rozvrh podrobně popisovat, k tomuto účelu slouží zvláštní předpis. V této směrnici se také uvádí, jakým způsobem se vyhotovují účetní zápisy o účetních případech. Z výše uvedených požadavků plyne, že musí být zaznamenány v českém jazyce srozumitelně, jasně, přehledně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Musí také umožnit ověření zaúčtování všech účetních případů v účetním období tak, aby se zabránilo neoprávněným změnám a úpravám. Směrnice je tedy opatřením proti zneužití vystavování účetních dokladů. Může se ale stát, že vyvstane nutnost opravy v účetních dokladech. Zjistí-li účetní jednotka, že některé účetní záznamy jejího účetnictví jsou neúplné, neprůkazné, nesprávné nebo nesrozumitelné, je povinna provést bez zbytečného odkladu jejich opravu tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za jejího provedení, okamžik jejího provedení a zjistit tak obsah opravovaného účetního záznamu před i po opravě. Opravy nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví 10. Směrnice by měla stanovit postup, jak opravy účetních zápisů provádět v souladu se zákonem Oběh účetních dokladů Směrnice by měla navazovat na směrnici stanovující kompetence a odpovědnosti jednotlivých funkcí v účetní jednotce ke schvalování a podepisování účetních dokladů. Obzvláště zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 21

22 ve velkých společnostech je tento vnitropodnikový předpis obtížně sestavitelný, protože musí zachytit veškeré možné vazby při pohybu účetních dokladů. Pouze při nadefinování všech druhů dokladů, činností s nimi spojených (viz podkapitola Proces oběhu účetních dokladů) a určení odpovědností za jednotlivé činnosti může účetní jednotka vyžadovat po pracovnících důsledné plnění pracovních povinností a může je také za jejich neplnění postihnout Účetní doklad Účetní jednotka musí vést účetnictví tak, aby splňovalo mimo jiné požadavek úplnosti a správnosti. Veškeré skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, tedy musí být doloženy účetními doklady. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které mohou mít písemnou nebo technickou formu. Přitom se za průkazný účetní záznam považuje pouze 11 : účetní záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam prokazuje; účetní záznam, jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů; účetní záznam přenesený způsobem splňujícím požadavky podle 34; účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k němuž je připojen podpisový záznam oprávněné a odpovědné osoby. Legislativa stanovuje povinné náležitosti účetních dokladů 12 : označení účetního dokladu; obsah účetního případu a jeho účastníci; peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a údaj o množství; okamžik vyhotovení účetního dokladu; okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu; podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 22

23 Obrázek č. 1 Povinné náležitosti účetního dokladu Organizace b) XY, s. r. o., Sladkého 125, Brno VÝDAJOVÝ a) pokladní doklad č ze dne...d) e) Přílohy: Vyplaceno (komu, jméno a adresa)...petru Novákovi, zaměstnanci... b)... Průkaz totožnosti...sp Kč... c)... =200=... h. =... Slovy Dvěstě= = = = = = = c) Účel výplaty Rozpočtová skladba Cestovné b) = = = Schválil Novotný (vlastnoruční podpis) Podpis příjemce Novák ÚČETNÍ DOKLAD ze dne...d) č Podpis pokladníka Smutná f) Text Účtovací předpis (Má dáti - účet) Kč h Cestovné b) Služby /cestovné/ c) =150= = Přezkoušel Zaúčtoval Lehký f) Dne Jánská (vlast.podpis) Dne Pramen: Munzar, Burda, Svobodová (1996, 11 s.) Účetní doklad je současně daňovým dokladem, pokud obsahuje další náležitosti podle 28 až 30 zákona o dani z přidané hodnoty. Účetní jednotka má dále povinnost vyhotovit účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi dokládají. Není-li možné tuto zásadu dodržet, účtuje se o těchto skutečnostech do období, v němž se o nich účetní jednotka dověděla. Účetní doklady musí být čitelné a jejich vyhotovení musí být provedeno trvanlivým způsobem. Je vhodné zorganizovat oběh účetních dokladů tak, aby ke schvalování účetních případů a vystavování účetních dokladů docházelo v co nejkratších lhůtách 13. Směrnici je vhodné doplnit seznamem účetních dokladů, které bude účetní jednotka v rámci své činnosti používat, a systémem jejich číslování Proces oběhu účetních dokladů Oběh účetních dokladů nemusí probíhat ve všech účetních jednotkách stejně. Uspořádání tohoto procesu se odvíjí od organizačního uspořádání účetní jednotky i možnosti využití 13 Kovalíková,

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 1 2. KAPITOLA: MAJETEK PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více