Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava"

Transkript

1 Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava 1. Národní park Šumava Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí. Národní park Šumava (dále jen "NP Šumava") byl zřízen v dubnu 1991 na základě právního předpisu 1 k zajištění ochrany přírody a krajiny na Šumavě v souladu se současnými poznatky ekologických i společenských vědních oborů. Správa NP a chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava: - je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem životního prostředí ČR, - má jako svoji hlavní činnost výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství v rozsahu stanoveném právním předpisem 2, - má příslušnost hospodařit s majetkem k lesům, lesnímu půdnímu fondu a jinému lesnímu majetku, porostům, některým nelesním územím a vodním tokům ve státním vlastnictví. Pro období let 2001 až 2010 byl pro území NP Šumava zpracován Plán péče NP Šumava (dále jen Plán péče ), který byl vydán v listopadu 2000 a je základním koncepčním materiálem pro hlavní záměry Správy NP a CHKO Šumava. Plán péče, je zásadním dokumentem stanovujícím hlavní dlouhodobé cíle a principy péče o ekosystémy a jejich konkretizaci pro nadcházející období na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu NP Šumava. Plán péče slouží jako podklad i pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro jiné fyzické ani právnické osoby není závazný. Plán péče nehodnotí problematiku požární ochrany. Lesy na území národního parku jsou lesy zvláštního určení 3, pokud svým charakterem nesplňují kritéria pro vyhlášení za lesy ochranné. V lesích národního parku se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu zpracovaného v souladu s posláním národního parku. Z hlediska ochrany přírody a krajiny a v návaznosti i na problematiku požární ochrany má zásadní význam rozdělení plochy NP Šumava do tří zón vymezených s ohledem na přírodní hodnoty. Do I. zóny (přísná přírodní) se zařazuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami v národním parku, zejména přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy vhodné pro rychlou obnovu samořídících funkcí. Cílem je uchování či obnova samořídících funkcí ekosystémů a omezení lidských zásahů do přírodního prostředí k udržení tohoto stavu. Tato zóna má nyní výměru 9000 ha tzn. 13 % plochy výměry NP Šumava rozdělenou do 135 fragmentů. Postupně by se měla do roku 2030 rozrůstat tato plocha na 50 % plochy výměry NP Šumava. 1 1 nařízení vlády České republiky č.163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany ve znění pozdějších předpisů. 2 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 3 9 zákona č. 114/1992 Sb. 1

2 Do II. zóny (řízená přírodní) se zařazuje území s významnými přírodními hodnotami, člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy vhodné pro omezené, přírodě blízké a šetrné lesní či zemědělské využívání. Tato zóna se také využívá k turistice a rekreaci, která není v rozporu s posláním národního parku. V NP Šumava se uvedená zóna dělí do podzón II A, II B a IIC. Koncepčně by měly do budoucna podzóny II A a II B jako zóny přechodné spadat do zóny č.i a zónou č. II C by měla být do roku 2030 pouze stávající zóna IIC s plochou výměry do 40 %. Do III. zóny (okrajová) se zařazuje území člověkem značně pozměněných ekosystémů a střediska soustředěné zástavby. Cílem je udržet a podporovat využívání této zóny pro trvalé bydlení, služby, zemědělství, turistiku a rekreaci, pokud to není v rozporu s posláním národního parku. Vznik požárů v NP Šumava může kromě přírodních zdrojů (blesk) do značné míry ovlivnit nedbalost jeho návštěvníků. NP Šumava ročně navštěvuje až 2 mil osob, které nemusí mít - povědomí o zákazech k používání ohně, - dostatečně znát terén, ve kterém se pohybují, - mohou utrpět v průběhu návštěvy parku úraz nebo mít zdravotní potíže, - nemusí znát pravidla pro přivolání pomoci. 2. Hlavní charakter požárního nebezpečí Specifické podmínky vytvářející zvláštní podmínky z pohledu požárního nebezpečí lesů v České republice, vytváří především management lesních ekosystémů uplatňovaný diferencovaně v jednotlivých zónách 4. Požární nebezpečí je možno ve vtahu k managementu lesních ekosystémů vyhodnotit tabulkou č. 1. Tabulka č.1 Vliv managementu lesních ekosystémů na poţární nebezpečí a poţární zásah Obecné zásady managementu lesního ekosystému 1. Vysoké množství dřevní hmoty v lesích I. zóny a v tzv. bezzásahovém území;veškeré dřevo z porostů se ponechává na místě na zemi nebo v uschlém stavu jako stromové souše 5 i na nepodmáčených Vliv na vnik nebo rozvoj poţáru Rychlé šíření požáru a velký rozsah plochy požáru Dlouhodobé vyhořívání dřevní hmoty, možný přechod pozemního požáru v Vliv na zásah jednotek poţární ochrany Nemožnost pohybu v lese mimo účelové komunikace. Ponecháním velkých uzemí lesů k vyhoření pro nepřístupnost. Velké množství hasební vody 4 Kap Plánu péče 5 Podle údajů Plánu péče se jedná o téměř 2,6 mil.m 3 dřeva, které je ponecháno v lese nebo plochách, kde les byl! To představuje určitou časovanou bombu v podobě rozsáhlého požáru v příštích letech. 2

3 lesních plochách nebo rašelinných biotopech 6. Ve II. zóně se podle kategorie managementu ponechává min. 10 % těženého dřeva. 2. Vyloučení modelu lesa věkových tříd a pasečného způsobu hospodaření v lesích I. a II. zóny. 3. Stabilizovat systém pěších a cykloturistických tras, v I. zóně pohyb jen po turisticky značených trasách. 4. Zastavení odvodňování lesních i nelesních ekosystémů korunový Snadnější šíření požárů z pozemní úrovně šíření požáru do úrovně korunové, která je několikanásobně rychlejší. Nebudou proluky v lesním porostu vznikající vlivem různých věkových skupin stromů nebo holosečí pro přirozené zastavení šíření požáru. Regulace návštěvnosti v lesních ekosystémech a volného pohybu osob má příznivý dopad na možnost vzniku požáru. Zvyšování přirozené vlhkosti půdy a podílu vody ve vegetaci snižuje rychlost šíření požáru v jeho počáteční fázi k zastavení šíření požáru. Malé možnosti pro zastavení šíření požáru využitím přirozených věkových tříd lesa nebo pasek pro vytvoření předělu při zastavení fronty šíření požáru. Menší nároky síly prostředky jednotek požární ochrany pro vyhledávání osob v terénu při požáru, menší pravděpodobnosti lidských ztrát při rychlém šíření požáru. Mokřiny mohou být přírodní překážkou využitelnou při nasazení jednotek požární ochrany k zastavení šíření požáru. Mokřiny mohou podstatně omezit nebo zamezit pohyb v lese pro jednotky požární ochrany při hasebních pracích a dopravě jednotek na místo požáru 6 str.46 Plán péče 3

4 Uvedená zjištění dávají předpoklad, že: - management lesních systémů, přijatá pravidla hospodaření v lesích I. a II.zóny a a v tzv. bezzásahových zónách. NP Šumava vytváří z pohledu 4 odst. 1 písm. j) zákona o požární ochraně podmínky pro požární zásah jednotek požární ochrany, které nejsou běžné jako v ostatních lesích spočívající v odlišné průchodivosti lesem, zvýšenou potřebou zdrojů vody k hašení, absencí umělých překážek pro šíření požárů, očekávané intenzivní hoření velkého množství suché dřevní hmoty, - zásahy vedoucí k omezení nebo kontrolovanému pohybu osob snižují riziko vniku požáru, - obnovení mokřin a zadržování vody na rašeliništích a tím zvýšení množství vody v terénu může mít retardační vliv na šíření pozemních požárů, avšak snižuje nebo vylučuje možnosti prostupnosti terénem pro jednotky požární ochrany. Hlavní zásady znemožňující vznik požáru a jeho včasnou likvidaci jsou následující: a) preventivně výchovné působení na osoby v NP z hlediska jejich chování s ohledem na zabránění vniku požáru a dodržování zákazu činností, které by mohly zapříčinit vznik požáru, b) pěstební zásahy vytvářející překážky v šíření požárů a také bránící ve změně požáru pozemního v korunový, který se šíří zničující rychlostí, c) včasné zjištění požáru a jeho ohlášení, d) dostatečné prostředky pro hašení z hlediska počtu a vybavení jednotek PO, e) zdroje vody odpovídající kapacitou vody a hustotou, f) cestní sít účelových komunikací využitelná pro požární techniku g) prostupný les pro zásah. S ohledem na management lesních ekosystémů byly zásady uvedené pod písmeny b) a g) pro ovlivnění požáru v NP Šumava úplně vyloučeny. To však ovlivní velikost případné plochy požárů v NP Šumava i jejich intenzitu, které bude značná a vytvoří zvýšené nároky na ostatní požární zásady zejména uvedené v bodě d), e) Začlenění NP Šumava podle požárního nebezpečí Z podhledu organizace požární ochrany v NP Šumava a dalších opatření k zabránění vzniku a šíření požáru je rozhodující jak je Správa NP a CHKO Šumava zařazena z hlediska členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 7 Z dikce zákona o požární ochraně je možné dovodit, že se na NP Šumava lze vtahovat 4 odst.1 písm. j) zákona o požární ochraně, který se definuje činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. V kapitole 2 tohoto dokumentu je dokladováno, že zejména lesy I. a II.zóny.v NP Šumava nesou ve srovnání s ostatními lesy na území ČR, mimo národní parky, znaky podmínek, které nejsou běžné z hlediska možného rozvoje a podmínek pro zásah jednotek požární ochrany vlivem uplatňovaného managementu v těchto lesních ekosystémech v souladu s Plánem péče. 7 4 zákon č. 133/1985 Sb. 4

5 Prováděcí vyhláška o požární prevenci k zákonu o požární ochraně 8, která upřesňuje složitost podmínek po zásah jednotek požární ochrany, dává v jejich výčtu možnost zařazení NP Šumava jako právnické osoby, u které existují složité podmínky pro zásah tam - kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů 9 (neprostupný les, vysoké požární zatížení, rychlé šíření požáru, intenzivní vyhořívání, nebezpečí z padajících stromů zachycených v porostu lesa po přírodních živelních pohromách apod.). Z výše uvedeného lze dovodit, že Správa NP a CHKO Šumava je právnickou osobou provádějící činnost ze zvýšeným požárním nebezpečím při uplatňování managementu lesních ekosystémů v I. a II. zóně nebo v tzv. bezzásahových zónách, které má ve své správě. Správa NP a CHKO Šumava, jako právnická osoba provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím (činností se v tomto případě považuje management lesních ekosystémů uplatňovaný v lesích I. a II.zóny a v tzv. bezzásahových zónách) je ve smyslu 6 zákona o požární ochraně povinna se zaměřit na: určení odpovědného zaměstnance NP Šumava na úrovni ředitelství, který by zabezpečoval a realizoval z pohledu odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany ( 11 zákona o požární ochraně) povinnosti NP Šumava ze zákona o požární ochraně a v tomto dokumentu dále navržená opatření, které jsou opatřeními právnické osoby se provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, preventivně výchovné působení na osoby v NP z hlediska jejich chování s ohledem na zabránění vniku požáru a dodržování zákazu činností, které by mohly zapříčinit vznik požáru, včasné zjištění požáru a jeho ohlášení, dostatečné prostředky pro hašení požáru a záchranné práce o hledem na včasný zásah, zdroje vody odpovídající kapacitou vody a hustotou, cestní sít účelových komunikací využitelná pro požární techniku. 3. Hašení požáru a záchranné práce na území NP Šumava 3.1. Obce, stupeň nebezpečí katastrálních území a jednotky SDH obcí Z hlediska hodnocení stupně požárního nebezpečí katastrálních zemí obcí podle právního předpisu 10 je z důvodu malého počtu obyvatel obcí katastr obcí uvnitř území spravovaných NP Šumava kategorie nebezpečí nejvýše III B (jen čtyři intravilány obcí), tzn. požadavek na dobu dojezdu jedné jednotky požární ochrany o velikosti 1+3 do 15 minut od vyhlášení poplachu a dalších dvou jednotek do 20 minut. V ostatních případech, v převážné většině katastrálních území obcí, je IV. stupeň nebezpečí území. To znamená zásah první jednotky požární ochrany do 20 minut a druhá jednotka požární ochrany do 25 minut. Tento požadavek na zásah jednotek požární ochrany představuje pro území obcí v NP Šumava přijatelné a únosné zajištění včasnosti zásahu 8 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 9 18 odst. 1 písm.b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. 10 Příloha zákona č.133/1985 Sb. a 1 vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů. 5

6 v případě požáru v obci, pokud jsou jednotky požární ochrany akceschopné a vybavené požární technikou. U obcí nebo objektů zařazených do stupně nebezpečí území obce III A, III B nebo IV, může být první jednotkou požární ochrany jednotka, která nemá cisternovou automobilovou stříkačku, ale je vybavena alespoň přívěsnou nebo přenosnou požární stříkačkou o výkonu 800 l/min a vyšším, tažným nebo dopravním automobilem, pokud v místě zásahu je možné použít zdroj požární vody, a za podmínky, že druhá a další jednotka požární ochrany cisternovou automobilovou stříkačku má. Ve vztahu k jednotkám požární ochrany lze vyvodit, že na území NP Šumava jsou jen dvě jednotky SDH obcí s územní působností, přičemž v obec Srní (JPO II) je umístěna výhodně v hlouběji v prostoru NP Šumava s možností výjezdu do okolních území parku; jednotka v obci Borová Lada (JPOIII) je na hranici NP a CHKO Šumava, tedy její efektivní dojezd do hlouby území NP je omezen, čtyři obce jednotku SDH obce vůbec nemají, přičemž je vážným faktem, že právě v obcích Modrava, Kvilda, Prášily, kde jsou pro případný rozvoj požáru velmi vhodné podmínky a kde i vzhledem k návštěvnosti tohoto území je pravděpodobnost vzniku požáru velká, obce s jednotkou SDH kategorie JPO V mají ve většině případů jen požární stříkačku, která je závislá na přírodních zdrojích vody a jejich nasazení bude zdlouhavé a málo účinné. Využití těchto jednotek pro území NP Šumava se pak bude odvíjet na možnostech těchto jednotek vést zásah mimo území katastru obce a to v závislosti na dostupnosti místa zásahu z účelových komunikací. Je třeba říci, že z pohledu požadavku přílohy č.1 zákona požární ochrany, ve vazbě na stupeň nebezpečí území katastru obce, nejsou jednotky SDH obcí na území NP soběstačné. Kvůli neexistenci dalších jednotek v obcích v NP Šumava musí zabezpečovat zásah v příslušných katastrech obcí také jednotky PO dislokované mimo území NP Šumava, většinou z území CHKO Šumava. Ovšem uvedené jednotky zasahují teprve jako druhé nebo třetí v pořadí s dojezdem 20 a více minut a to ne na území celého NP Šumava, ale jen do jeho okrajových částí. Počet uvedených předurčených jednotek je rovněž omezen a jejich současné síly a prostředky nemohou rychle likvidovat velké požáry na území NP Šumava. Jednotky HZS Plzeňského (stanice Klatovy, Sušice) jsou vzdáleny od hranic parku více jak 20 minut jízdy. S dojezdem 25 minut do obce Borová Lada na území NP Šumava parku je pouze stanice Vimperk HZS Jihočeského kraje, tedy na hranici NP Šumava. Dá se tedy konstatovat, že pokud by měly jednotky HZS obou zmiňovaných krajů zasahovat ve větší hloubi území NP Šumava, např. v prostoru státní hranice může to být za cca 50 až 70 minut Pravděpodobný průběh požárů a výpočet nejsložitější varianty požáru Na rozvoj požáru po jeho vzniku má vliv: - stav lesního porostu a podrostu, především druh stromů; jehličnany jsou obecně víc hořlavé, z nich pak především borovice vlivem pryskyřic a množství sušiny. V NP Šumava převažují smrkové lesy, trendem je snižovat jejich množství v bukové smrčiny a jedle. Rozvoj požáru urychluje množství mladých stromů houštiny nebo mladé stromky z náletů, které hoří velice rychle korunovým požárem podobně jako keře. Jak už bylo uvedeno, velké množství dřevní hmoty 6

7 zůstává v lesích NP Šumava na místě na zemi nebo jako souše. To značně zvyšuje zatížení území hořlavou hmotou a zvyšuje možnost k rychlému šíření požáru a delší době vyhořívání. Toto intenzivní vyhořívání může způsobit vysoušení jehličí korun vzrostlých stromů a vést ke korunovému požáru z původního požáru pozemního. Podobný jev nastává nad 1,5 m vysokém podrostu keřů nebo mladých stromů v lese vzrostlých jehličnatých stromů, - vzdušná vlhkost; průměrná celoroční vlhkost vzduchu je v NP Šumava 80 %. Sklon k lesním požárům v lesích s běžným množstvím dřevní hmoty a zdravými živými stromy začíná od 55 % vzdušné vlhkosti spojené a nulovým úhrnným množstvím srážek v období trvající více jak týden. Poměrně vysoká vlhkost i úhrn ročních srážek (nejvíce v červnu a červenci) působí retardačně na vznik požáru, ale vysoké množství sušiny odumřelých stromů tuto výhodu do značné míry eliminuje, - rychlost větru, ta se v celoročním průměru pohybuje v NP Šumava mezi 5 až 8 m.s -1, v údolích a hustých lesích 1 až 2 m.s -1. Rychlost větru 6 m.s -1 už ovlivňuje silně směr šíření požáru a může také za vhodných materiálových podmínek přispět k přeskoku plamenů do korunové části vzrostlých stromů. V NP Šumava mohou vzniknout z hlediska průběhu požáru zejména požáry: - pozemní zasahující podlost, mladé stromy, keře, trávu. Rychlost šíření takových požárů v letních měsících je 1,3 až 1,8 m.min -1, může však za podpory větru nad 6 m/s dosáhnout i 3 m.min 1 nebo také v případě pozemních požárů v jarních měsících, kdy je na povrhu podrostu lesa vrstva suché trávy, - podzemní spojené s rašeliništi. Je dobrým trendem ve správě parku zastavit odvodňování rašelinišť. Tyto požáry se nešíří rychle (obvykle 0,5 m.min -1 ) jsou však úporné, protože se těžko a dlouho hasí, - korunové jsou většinou doprovázeny požárem přízemím, rychlost šíření je závislá na rychlosti větru od 3 do 100 m.min -1. Vznik korunových požárů je popsán výše. Vzhledem k tomu nelze v NP Šumava v období dlouhodobého suchého počasí a větrného počasí bez srážek vyloučit korunový požár, zejména tam, kde zůstalo velké množství dřevní hmoty ve lese a také v místech velkého převýšení terénu, Tam by mohl nastat komínový efekt šíření požárů až do korun vzrostlých stromů. Ke korunovým požárům mají nejvyšší sklon houštiny mladých jehličnanů. Na rozvoj (tedy na velikost zasažené plochy požárem) lesních požárů v ČR má vliv většinou husté usídlení rychlé zpozorování a existence husté sítě dislokace jednotek SDH obcí a stanic HZS krajů. V NP Šumava jsou však podmínky diametrálně odlišné velká vzdálenost obcí, malá hustota obyvatel, omezený přístup do oblasti v podstatě jen z jedné strany území, protože na druhé straně je státní hranice rovněž s přírodní rezervací Návrh řešení situace v oblasti jednotek požární ochrany Nejsložitější varianta požáru ukázala, která byla vypočtema na základě výše uvedených faktů, že negativně na rozvoj uvedené varianty požáru hraje vysoká doba dojezdu jednotek z okolí NP Šumava, existence jednotek požární ochrany v obcích Modrava a Prášily je velice naléhavá a nelze ji odkládat. Jejich existencí by se zvýšila potencionální možnost 7

8 rychleji zasáhnout proti požáru v jeho počátečním stadiu, což by mohlo vést k menší ploše požáru a menším škodám na přírodním prostředí NP Šumava. Bylo by nanejvýš žádoucí Podpořit obce Modrava a Prášily, Kvilda se vlastní jednotky SDH obce, Vybavit obce Strážný, Stožec, Nová Pec, Svojše, Srní požární technikou a to cisternovými automobilovými stříkačkami (dále jen CAS ) na terénním podvozku s nádrží vody minimálně 4000 l vody, Zabezpečit smluvně zastavení nebo zpomalení šíření požáru leteckou hasící technikou s jejími provozovateli alespoň dvě hasicí letadla s minimálně cca 800 l vody. Uvedený stav by byl ideální, ale cesta je k němu problematická z důvodu personálních nejsou obyvatelé obcí vhodní do jednotky SDH obcí, nejsou prostředky na zakoupení techniky v obcích. Nabízí však jedno přijatelnější řešení pro obce i samotný NP Šumava: Zřídit v obcích Modrava, Prášily a Stoţec jednotku SDH NP Šumava, která by byla na základě 69a zákona o poţární ochraně současně jednotkou SDH daných obcí (uzavřela by se smlouva o společné jednotce ) o velikosti 9 osob, CAS v terénním provedení a obsahem cisterny minimálně 4000 l. ideálně na podvozku Tatra T815 Terno nebo Tatra Základ personálu těchto jednotek členy jednotky by zejména zaměstnanci NP Šumava z řad ISS (9 členů) doplňové podle možnosti o obyvatele obcí, ve kterých je dislokována. Tato jednotka by byla vybavena technikou ve vlastnictví NP Šumava. Toto řešení by splňovalo minimální variantu pro posílení počtu jednotek v NP Šumava, posílilo by aktivitu v obci Stožec a vedlo by ke zřízení jednotky SDH obce Modrava a Prášily. Navíc by se na provozu jednotky podíleli dva subjekty obec a NP Šumava, což by bylo efektivní z hlediska vynakládaných finančních prostředků, K zabezpečení potřebných počet zaměstnanců NP Šumava v ISS je třeba organizačně sloučit střediska ISS NP Šumava Prášily, Srní, Modrava, Borová Lada, České Ţleby a Stoţec pouze na střediska v obcích Modrava, Prášily a Stoţec tak, aby mohly být vytvořeny uvedené jednotky v těchto obcích. Zároveň by tato střediska měla být i vybavena prostředky pro záchranu a transport v obtížném terénu a zásobou jednoduchých hasebních prostředků při požáru bude třeba místní znalost a provádění jednoduchých hasebních prací, dohašování ohnisek apod. Navrhované vybavení středisek je uvedeno v příloze č. 5, Přispět obcím Srní a Borová Lada na novou CAS v terénní úpravě, protože jsou to jednotky SD obcí s územní působností, mohly by další příspěvek na novou CAS obdržet od krajského úřadu a od MV GŘ HZS ČR, Zabezpečit smluvně zastavení nebo zpomalení šíření požáru leteckou hasící technikou s jejími provozovateli alespoň dvě hasicí letadla s minimálně cca 800 l vody a předurčit pro ně na uzemí NP Šumava přistávací plochy, kde by mohly být doplňovány vodou z CAS. Uvedené plochy je nutno zakreslit do dokumentace zdolávání požáru Zdroje vody pro hašení požárů a komunikace Z hlediska požární ochrany je pozitivní, že Plán péče počítal s tím, že zastaví odvodňování rašelinišť a podmáčených území. Tím se mohou eliminovat možné požáry 8

9 rašelinišť a více vody v krajině snižuje možnost šíření pozemních požárů. Může však snížit průchodivost terénem pro případ záchranných prací i hašení požárů to však druhotné a méně podstatné. Jak ukázal případ nejsložitějším varianty požáru je k hašení požáru zapotřebí značné množství hasební vody cca 50 až 60 m 3. Voda v CAS jednotek požární ochrany je jen pro prvotní zásah a doprava vody cisternami na velké vzdálenosti by zpomalila zásah, kladlo by to zvýšené nároky na potřebu těchto CAS a intenzivní jízda těžkých vozidel (25 t) by ničila účelové komunikace. Řešením je co nejvyšší využití přírodních a umělých zdrojů nádrží, rybníků pokud jsou poškozeny je nutná jejich oprava nikoliv přeměna např. na mokřady. Je třeba si uvědomit, že pokud je v lesích NP Šumava velké množství suché dřevní hmoty bude třeba a zvýšeného množství vody k jejímu hašení v případě požáru. S ohledem na zahraniční zkušenosti 11 by kapacita zdroje poţární vody měla mít nejméně 50 m3 se stálým přítokem minimálně 10 l.s -1 nebo alespoň 1000 m 3 a uvedené zdroje by neměly být vzdáleny od sebe více jak 3-5 km. Tam, kde takový zdroj není je možné využít i přírodních zdrojů tekoucích vod včetně provizorním zahrazením potoků. Na včasný dojezd k místu zásahu má rozhodující vliv i kvalita komunikací a cest. Specifikou území NP Šumava, že - existuje sít účelových komunikací, dosud v relativně dobrém stavu, které jsou pozůstatkem dřívějšího způsobu hospodaření v těchto lesích a především spojených s činností pohraniční stráže, - komunikace podélné podél státní hranice jsou pro zastavení šíření požáru ze směru převládajících větrů rozhodující a musí být bezpodmínečně zachovány stejně jako radiální komunikace k nim. Lesy v NP jsou většinou neprostupné pro požární techniku a tak komunikace budou mnohdy tvořit pás, od kterého se bude vytvářet tzv. požární obranu proti šířícímu se požáru. Podstatou požární ochrany je zastavení fronty šíření na určité linii a tou linií bude cesta nebo komunikace. Logicky čím hustější komunikační sít tím bude plocha požárů menší Dokumentace pro vedení zásahu V souladu s požadavkem právního předpisu 12 a pro vztahu k předurčeným jednotkám požární ochrany je třeba zpřehlednit situaci v NP Šumava zejména síť lesních cest, kontaktní body pro poskytnutí pomoci a orientaci, vodní zdroje. Vypracovat dokumentaci zdolávání požárů ve formě Operativního plánu NP Šumava s grafickou přílohou - mapou pro orientaci jednotek požární ochrany a předat ho na místně příslušná operační a informační střediska HZS krajů a jednotkám požární ochrany v NP a CHKO Šumava a na stanice HZS krajů Prachatice, Vimperk, Klatovy a Sušice. K uvedenému postačí upravit stávající Traumatologický plán NP Šumava. 11 Siakanka,A.: Zásady protipožárního zabezpečení lesů ve vojvodství Malopolském, Sborník konference Ochrana lesov před požiarmi, Banská Bystrica, písm.g) vyhláška č.246/2001 Sb. 9

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA. Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava a operativně taktická studie

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA. Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava a operativně taktická studie SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Zabezpečení požární ochrany v Národním parku Šumava a operativně taktická studie Červenec 9 Zpracoval: Dr. Ing. Zdeněk Hanuška znalec v oboru požární

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

252/2. 9. funkční období USNESENÍ

252/2. 9. funkční období USNESENÍ 252/2 9. funkční období 252/2 USNESENÍ Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu č. 212 ze dne 15. května 2014 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 114/1992

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení. b) jmenovacím dekretem jmenuje velitele JSDHO,

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení. b) jmenovacím dekretem jmenuje velitele JSDHO, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 12.12.2007 usnesením č. 37/2007 vydává na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015 Obec Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 14.5. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P

Přehled otázek. Kurz Požární prevence P Přehled otázek Kurz Požární prevence P 2010 Přehled otázek - Stavební prevence 1.) Co se rozumí pod pojmem požární bezpečnost stavebních objektů pro účely ČSN 73 0802 a) schopnost stavebních objektů bránit

Více

Vyhláška č. 2/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. 1 Účel předpisu

Vyhláška č. 2/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. 1 Účel předpisu Vyhláška č. 2/2013 Obec Církvice na základě usnesení č. 29/2013 zastupitelstva ze dne 18.4.2013 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 1 Obecně závazná vyhláška obce Podveky č. 4/2003 Obec Podveky na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26.11.2003 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015

PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze - studie, rok zpracování 2014-2015 Základní identifikační údaje o projektu Název akce: PPV, PKP Vliv vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2011 o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

3.1. Lesní hospodářství

3.1. Lesní hospodářství 3.1. Lesní hospodářství Charakteristika problematiky Lesy jsou v CHKO Jizerské hory nejvýznamnějším přírodním fenoménem a pokrývají 2/3 plochy CHKO. V severní části se dochovaly rozsáhlé komplexy přírodních

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VOJKOVICE

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VOJKOVICE OBEC Vojkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Obec Vojkovice, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17.4.2013, podle 29 odst.1písmeno o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

OBEC ČERNILOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 kterou se vydává Požární řád obce

OBEC ČERNILOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 kterou se vydává Požární řád obce OBEC ČERNILOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Černilova se na svém zasedání dne 13.11.2013 usnesením č. 7/2013-A6 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHODOUŇ Č. 1/2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHODOUŇ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHODOUŇ Č. 1/2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHODOUŇ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHODOUŇ Č. 1/2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHODOUŇ Zastupitelstvo obce Chodouň se na svém zasedání dne 21.1.2010 usneslo vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č.: 1/2008 Požární řád obce Obec Hošťalovice

Obecně závazná vyhláška č.: 1/2008 Požární řád obce Obec Hošťalovice Obecně závazná vyhláška č.: 1/2008 Požární řád obce Obec Hošťalovice 1 / 7 Zastupitelstvo obce Hošťalovice schválilo dne 18.2.2008 na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení

Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení Kůrovcová kalamita v NP Šumava a její řešení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Správa NP a CHKO Šumava OBSAH PREZENTACE Základní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014

ÚZEMNÍ STUDIE. CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014 ÚZEMNÍ STUDIE CAMPING 2000, s.r.o. JANŮV DŮL, KOLONIE REKREAČNÍCH CHAT TEXTOVÁ ČÁST SRPEN 2014-1 - 1. Úvod 1.1 Důvod pořízení územní studie 1.2 Vymezené území 1.3 Limity využití území 1.4 Cíl a účel územní

Více

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Úvodní ustanovení.

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Úvodní ustanovení. Požární řád obce Vydáno dne 20.11.2008 Vyhláška Obce Hudlice č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2014 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

50 let činností státního podniku Povodí Odry

50 let činností státního podniku Povodí Odry 50 let činností státního podniku Povodí Odry Územní prostor, který je v působnosti státního podniku Povodí Odry (6 252 km 2 s celkovou délkou vodních toků kolem 7 800 km), je z těch, co jsou spravovány

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., zakladatel společnosti ENKI, o.p.s. která provádí aplikovaný výzkum hospodaření s vodou v krajině a krajinné energetiky, přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Management

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice B. OBECNĚ ZÁVAZNÁ Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 4.12.2003

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií Č E P R O, a. s. P R A H A Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V

Více

Prosazování politických cílů ministerstvem ŽP v NP Šumava z pohledu o.s. Šumava 21 (Jiří Štich)

Prosazování politických cílů ministerstvem ŽP v NP Šumava z pohledu o.s. Šumava 21 (Jiří Štich) Prosazování politických cílů ministerstvem ŽP v NP Šumava z pohledu o.s. Šumava 21 (Jiří Štich) V referátu stručně vzpomenu některé kauzy, ve kterých bylo naše sdružení podle 70 odst. 2 zákona 114/1992

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024

Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen. na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Plán péče o přírodní památku Kynžvartský kámen na období 1. 1. 2014 31. 12. 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1258 kategorie ochrany: přírodní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 379 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Marty Bayerové, Ivany Levé a Pavla Hojdy na vydání zákona o Národním parku Šumava

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

Výukový materiál, prezentace

Výukový materiál, prezentace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VELKÉ SVATOŇOVICE. Čl.1

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VELKÉ SVATOŇOVICE. Čl.1 V Y H L Á Š K A č. 1 / 1 9 9 9 Obecní zastupitelstvo ve Velkých Svatoňovicích usnesením ze svého zasedání ze dne 28. 6. 1999 v rámci své samostatné působnosti dle 14 odst.l/ písm.i) Zákona č. 367/99 Sb.

Více

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO?

JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? JAKÁ JE BUDOUCNOST LESA NÍZKÉHO NA LESNÍ SPRÁVĚ ZNOJMO? Ot. Březiny 682, 675 71 Náměšť nad Oslavou VOBORNÍK PŘEMYSL ABSTRAKT: Les nízký se u LČR,s.p. Lesní správě Znojmo vyskytuje na plochách okolo 2.500ha

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem

Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem Možnosti financování opatření v krajině, revitalizací vodních toků a prevence před povodněmi a suchem S E M I N Á Ř H O S P O D A Ř E N Í S V O D O U V K R A J I N Ě 27. 10. 2015, Brno, Nadace Partnerství

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/08 P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E R O U D N Á

Obecně závazná vyhláška č. 3/08 P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E R O U D N Á Obecně závazná vyhláška č. 3/08 Obec Roudná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.9.2008 podle 10, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k provedení 29 odst. 1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č.1/2014, kterou se vydává Požární řád obce Kamenný Malíkov Zastupitelstvo obce Kamenný Malíkov na svém 9. zasedání ze dne 29.12.2014 usnesením č.23/2014 se usneslo vydat na základě

Více

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. Obecně závazná vyhláška obce Kojetice Č. 3/2007 se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Kojetice schválilo dne 7.5.2007 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

501/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o obecných požadavcích na využívání území

501/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o obecných požadavcích na využívání území 501/2006 Sb. VYHLÁŠKA o obecných požadavcích na využívání území Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 a 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných územ 1 Aktualizace metodického dokumentu k problematice

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2013. Vymezení pojmů

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2013. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Změna: 200/2012 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. O2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ Vydalo: Zastupitelstvo městyse Liteň Usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Ing.

Více

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze

ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ PŘIROZENOSTI LESNÍCH POROSTŮ. vyčištěná finální verze AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO ODDĚLENÍ EKOLOGIE LESA Lidická 25/27, 657 20 BRNO SEBRANÉ SPISY PROJEKTU VAV 610/6/02 SVAZEK 3 ZÁKLADNÍ KRITERIA A PARAMETRY PRO HODNOCENÍ

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

Obecně závazná vyhláška obce Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Požární řád obce Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Obecně závazná vyhláška obce Požární řád obce pplk. Ing. Vladimír Machander odbor prevence MV-GŘ HZS ČR Historický

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 15.01.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 15.01.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 6 V Y H L Á Š K A ministerstva životního

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Životnost povrchové úpravy

Životnost povrchové úpravy téma materiály & technologie Životnost povrchové úpravy dřevěných stavebně-truhlářských konstrukcí a dílů Faktorů ovlivňujících životnost dřeva a jeho povrchové úpravy existuje široká škála a uplatňují

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 01, SO 02, SO 03 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 1. strana B 1 - Charakteristika území stavby B 1.1

Více