Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. V tomto vydání Newsletteru se budeme zabývat návrhem nového Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který by měl od roku 2013 nahradit stávající Zákon o kolektivním investování. Dále se zaměříme i na významné změny v oblasti daně z příjmů těchto subjektů, které jsou spolu s tímto návrhem připravovány. Rádi bychom Vás také upozornili na nové povinnosti, které má od 1. dubna 2012, kdy vešel v platnost Zákon o specifických zdravotních službách, zaměstnavatel ve vztahu k lékařským prohlídkám svých zaměstnanců. V neposlední řadě Vás seznámíme s novým pohledem Nejvyššího správního soudu, který publikoval další judikát týkající se daňové uznatelnosti nákladů na odměny zaměstnanců a mezd za nevybranou dovolenou, které byly zaúčtovány pomocí dohadných účtů pasivních. Tradičně připojujeme mzdový a daňový kalendář s důležitými termíny na měsíce srpen a září Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. TPA Horwath Mánesova Praha 2 Česká republika Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání Správa nemovitostí S úctou Rostislav Kuneš Obsah 1 Nový Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 2 Nová pracovnělékařská služba od 1. dubna Nový pohled Nejvyššího správního soudu na dohadné účty 4 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář Partner TPA Horwath Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 6 1 Nový Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Ministerstvo financí předložilo k připomínkovému řízení návrh nového Zákona o investičních společnostech a investičních fondech ( ZISIF ), který by měl od roku 2013 nahradit stávající Zákon o kolektivním investování. Návrh zákona reaguje na povinnost České republiky implementovat příslušné směrnice Evropské unie a je doplněn změnami dalších souvisejících zákonů, mj. Zákona o daních z příjmů. Návrh zákona nově kategorizuje fondy a rozlišuje mezi fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů (FKI). Zákon také zavádí nové právní formy investičních fondů jako akciovou společnost s proměnlivým kapitálem (v zahraničí známá jako SICAV ) či komanditní společnost na investiční listy. Z podnikatelského hlediska nabude pravděpodobně velkého významu akciová společnost s proměnlivým kapitálem, kde je podle návrhu ZISIF rozlišováno mezi zakládajícími akcionáři s právem hlasovat na valných hromadách a ostatními akcionáři bez tohoto práva. Akciová společnost s proměnlivým kapitálem bude moci zakládat tzv. podfondy a akcionáři pak budou mít právo na dividendu odvozenou od zisku konkrétního podfondu, nikoliv od zisku akciové společnosti jako celku. Změny právního rámce navržené pro FKI jsou zásadní a týkají se mimo jiné možných právních forem, míry regulace a jejich zdanění. Právní formy FKI Přípustné formy FKI jsou vedle akciové společnosti a podílového fondu mimo jiné také svěřenecký fond, spol. s ručením omezeným, akciová společnost s proměnlivým kapitálem, komanditní společnost, komanditní společnost na investiční listy, družstvo, evropská akciová společnost, popř. evropská družstevní společnost. Regulace FKI Návrh nového zákona stanovuje rozhodný limit majetku fondu ve výši 100 miliónů eur. Fondy, které nebudou oprávněny přesáhnout tento rozhodný limit, by mimo jiné neměly podléhat povolení, popř. dozoru ze strany ČNB a byly by zproštěny povinnosti mít depozitáře. Zdanění fondů, zrušení daňového zvýhodnění FKI Daňové zvýhodnění ve formě snížené sazby daně z příjmů ve výši 5 % (resp. 0 % od roku 2015) zůstává zachováno pro následující druhy fondů: fond kolektivního investování, jehož akcie nebo podílové listy jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, otevřený podílový fond, podfond akciové společnosti s proměnlivým kapitálem, srovnatelný zahraniční fond nebo podfond za splnění určitých podmínek. Daňové zvýhodnění ve formě snížené sazby daně z příjmů ve výši 5 % (resp. 0 % od roku 2015) by tedy podle návrhu zákona nebylo možno aplikovat na velkou část FKI, kde by se měla aplikovat obecná daňová sazba daně z příjmu ve výši 19 %.

3 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 6 Lze předpokládat, že v průběhu legislativního procesu dojde ke změnám oproti původnímu návrhu. O nich Vás budeme informovat v dalších číslech našeho Newsletteru. Pro další informace o investičních fondech kontaktujte Petra Karpelese, 2 Nová pracovnělékařská služba od 1. dubna 2012 K datu vešel v platnost nový Zákon o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.,), který se věnuje mimo jiné pracovnělékařským (nový právní pojem - dále jen lékařským ) prohlídkám a upravuje v této oblasti povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. Nadále zůstává v platnosti zasílání zaměstnanců na vstupní a výstupní lékařské prohlídky. Nově však může zaměstnavatel, jde-li o práce s nízkou rizikovostí, zajišťovat provádění lékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti i u praktického ošetřujícího lékaře zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání. Hrazení lékařských služeb se od řídí novým zákonem, což platí i pro vydávání lékařských posudků a to tak, že lékařské služby hradí zaměstnavatel. Úhrada lékařských služeb zaměstnavatelem by měla být sjednána ve smlouvě mezi zaměstnavatelem a tímto poskytovatelem, přičemž cena je smluvní. Odlišná právní úprava se týká financování vstupních lékařských prohlídek před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu. Tuto prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání, avšak uzavře-li s ní zaměstnavatel pracovněprávní vztah, hradí ji zaměstnavatel, pokud se nedohodnou jinak. Dosud nebyl uveřejněn prováděcí předpis, který blíže určuje např. co má žádost zaměstnavatele obsahovat a také rozsah a četnost preventivních prohlídek, a tak dle ustanovení 98 zákona č. 373/2011 Sb., lze lékařské služby poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče až do Ministerstvo zdravotnictví zaujímá k přechodnému ustanovení pro zaměstnavatele vstřícný výklad, který umožňuje po tuto dobu i postupně začít uplatňovat novou právní úpravu. To má význam zejména u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), kdy je možné vyčkat až na novelu zákona, která by mohla umožnit neprovádět vstupní a výstupní prohlídky. Uplatnění nového zákona nevyžaduje uzavření nových smluv mezi zaměstnavateli a poskytovateli lékařských služeb, ale bude vyžadovat úpravu stávajících smluv tak, aby odpovídaly podmínkám nového zákona. I pro tyto smluvní změny je možné použít uvedené přechodné ustanovení. Za neuzavření smlouvy s poskytovateli lékařských služeb hrozí sankce až do výše 2 milionu korun. Pro další informace k této oblasti kontaktujte Janu Vítkovou,

4 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 6 3 Nový pohled Nejvyššího správního soudu na dohadné účty V červnu byl zveřejněn další judikát Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS ), kde předmětem sporu byla daňová uznatelnost nákladů zaúčtovaných na dohadných účtech, které se týkaly mezd za nevybranou dovolenou a odměn zaměstnanců. O zásadních judikátech vydaných v minulosti k této problematice jsme vás informovali v Newsletteru v červnu 2011 a rádi bychom vás seznámili s dalším vývojem názorů NSS. K této problematice se Nejvyšší správní soud znovu vrátil v rozsudku č. j. 7 Afs 16/ vydaném dne 7. června V tomto novém judikátu řešil soud situaci, kdy finanční úřad vyloučil z daňových nákladů poplatníka náklady zaúčtované pomocí dohadných účtů pasivních na nevyčerpanou dovolenou (u všech zaměstnanců, tedy na dovolenou z roku 2007, která byla čerpána v dalším roce či proplacena), na odměny za výkonnost, na doplatky odměn ke smluvním mzdám, na odměny TOP pracovníkům, prémie za IV. čtvrtletí a mimořádné odměny. Společnost argumentovala tím, že oprávněně účtovala o odměnách na dohadné účty pasivní, neboť k tomu byly splněny podmínky. Přitom poukazovala na uzavřené smluvní závazky (kolektivní smlouvu, pracovní smlouvy) a skutečnosti kritéria, na jejichž naplnění byl vázán vznik odměn zaměstnanců, přičemž kritéria byla u různých druhů odměn rozdílná. Krajský soud se přiklonil k názoru finančního úřadu. Nejvyšší správní soud konstatoval, že byl-li mezi účastníky řízení spor o okamžiku vzniku nároku zaměstnanců na odměnu a tím i současně závazku společnosti z pracovněprávních vztahů, bylo na krajském soudu, aby v jednotlivých případech (u jednotlivých druhů odměn) posoudil zákonnost právního názoru žalovaného Finančního ředitelství. NSS proto rozsudek Krajského soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Jako důležité argumenty společnost uváděla civilistickou judikaturu konkrétně rozsudky Nejvyššího soudu. Z této judikatury totiž vyplývá, že je nutno odlišovat mezi nárokovou a nenárokovou složkou mzdy. Přitom nárokovou složkou mzdy je taková odměna za práci, která je vázána na dosažení konkrétních, objektivně měřitelných cílů, kdy je zjištění výše této odměny již jen věcí pouhého aritmetického výpočtu. Jestliže jsou tedy předpoklady pro vznik nároku naplněny, je třeba posuzovat rozhodnutí příslušného vedoucího zaměstnance (odborného útvaru) o přiznání prémie jen jako formální stvrzení těchto předpokladů. Nikoliv však jako jediný reálný předpoklad. V tomto smyslu má takové rozhodnutí pouze deklaratorní význam. Z předestřené judikatury Nejvyššího soudu tedy vyplývá, že ne každé stvrzení odměny rozhodnutím zaměstnavatele znamená automaticky, že je tato odměna fakultativní (nenárokovou složkou mzdy). Dle názoru NSS tak bylo na krajském soudu, aby u jednotlivých druhů odměn nejprve posoudil veškerá kritéria, na jejichž naplnění bylo poskytnutí odměn vázáno a teprve poté vyslovil názor, zda následný souhlas rozhodnutí zaměstnavatele o odměně je konstitutivní nebo deklaratorní. NSS se však přiklonil k názoru finančního úřadu i krajského soudu, že na dohadné účty pasivní je možno účtovat jen takovou náhradu mzdy za nevybranou dovolenou, která bude skutečně proplacena v příštím účetním období (tak jak stanoví České účetní standardy). Jde o takovou dovolenou, která nebyla vyčerpána v běžném kalendářním roce a nelze ji vyčerpat v následujícím kalendářním roce, např. u zaměstnanců, kteří u společnosti ukončili pracovní poměr ke dni O dalším vývoji judikatury Vás budeme informovat v dalších číslech našeho Newsletteru. Případné dotazy je připravena zodpovědět Jana Skálová,

5 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 6 4 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář SRPEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmů měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance a zaměstnavatele za červenec 2012 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za červenec 2012 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pátek 24. spotřební daň splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červenec 2012 pondělí 27. pátek 31. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z příjmů daň z nemovitostí daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za červenec 2012 souhrnné hlášení za červenec 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012 splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč) ZÁŘÍ pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 17. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň čtvrtek 20. sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmů měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance a zaměstnavatele za srpen 2012 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za srpen 2012 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za srpen 2012 úterý 25. spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za srpen 2012 souhrnné hlášení za srpen 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012

6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen / 6 TPA Horwath Audit s.r.o. TPA Horwath Tax s.r.o. TPA Horwath Valuation Services s.r.o. Mánesova 28 Mánesova 28 Mánesova Praha Praha Praha 2 Česká republika Česká republika Česká republika IČO: IČO: IČO: Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. TPA Horwath FM s.r.o. Mánesova 28 Mánesova Praha Praha 2 Česká republika Česká republika IČO: IČO: Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli

Daňový zpravodaj. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 05 Příloha. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Daňový zpravodaj květen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva Novinky týkající se implementace zákona

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 20.2.2013 - seznam - Daň z příjmů

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 10_2011 prosinec

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty

INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty Následující podklady k základním právním a daňovým aspektům pro české společnosti plánující expanzi do Rakouska byly sestaveny na základě semináře:

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

Č E R V E N 2 0 1 1. Doufáme, že i toto vydání bude vaším neocenitelným pomocníkem při vaší každodenní práci.

Č E R V E N 2 0 1 1. Doufáme, že i toto vydání bude vaším neocenitelným pomocníkem při vaší každodenní práci. T A X F R E S H Č E R V E N 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, o nejzásadnějších novinkách, které přinesl začátek letošního roku tedy účinnost nového daňového řádu, novela zákona o daních příjmů a v neposlední

Více