Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu"

Transkript

1 Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu Hodnocení za rok Organizace a struktura řízení SCM ČSTT 2. Členství ve SCM ČSTT 3. Ekonomické zajištění SCM ČSTT 4. Kontrolní činnost SCM ČSTT 5. Mediální podpora SCM ČSTT 6. Hodnocení jednotlivých SCM ČSTT Zpracoval: Milan Kulman, koordinátor SCM ČSTT Předkládá: Český svaz triatlonu Atletická 100/2 PS Praha 6 Strana 1 (celkem 13)

2 1.Organizace a struktura řízení SCM ČSTT Za činnost SCM ČSTT zodpovídají volené orgány ČSTT. Rada a Výkonný výbor ČSTT rozhodují o zásadních souvislostech v SCM a to zejména v oblasti: - kompetencí řízení jednotlivých SCM - ekonomické - zařazování a vyřazování talentovaných sportovců - ročních tréninkových cyklů jednotlivých SCM Veškerou činnost jednotlivých center zajišťují vedoucí trenéři SCM v sou se spolupracujícími kluby. Činnost všech center koordinuje centrálně koordinátor SCM ČSTT ve spolupráci s Trenérsko metodickou komisí ČSTT. Čtyřikrát ročně je svolána porada vedoucích trenérů SCM, zabývající se otázkami a úkoly související s činností SCM ČSTT. 2. Členství ve SCM ČSTT Sportovci jsou do SCM ČSTT zařazováni na roční tréninkový cyklus ( RTC) tzn.: od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku. Návrh na zařazení a vyřazení sportovců do/ze SCM předkládá vedoucí trenér centra, osobní trenér sportovce, nebo mateřský klub.výběrové řízení probíhá vždy centrálně dle Směrnice ČSTT. Návrh a doporučení na zařazení sportovců do SCM zpracovává TMK ve spolupráci s koordinátorem SCM a tento jej předkládá VV ČSTT ke schválení. Všichni zařazení sportovci jsou povinni podepsat Čestné prohlášení sportovce o splnění podmínek pro zařazení do SCM ČSTT, ve kterém se zavazují dodržovat nároky požadované režimem SCM ČSTT. 3. Ekonomické zajištění SCM ČSTT Využívání finančních prostředků je dáno příslušnými Směrnicemi MŠMT ČR a ČSTT. Finanční rozpočet SCM ČSTT připravuje koordinátor ve spolupráci s TMK a s členem VV ČSTT odpovědným za ekonomiku. Finanční prostředky státní dotace určené na činnost SCM ČSTT jsou především využívány na pokrytí potřeb souvisejících se zajištěním tréninkových a materiálních potřeb pro zařazené sportovce. Prostředky státní dotace na činnost SCM ČSTT jsou jednotlivým spolupracujícím klubům poskytovány na základě smlouvy, která stanoví přesná pravidla využití. Vedení účetnictví SCM ČSTT zajišťuje centrálně prostřednictvím účtárny ČSTV koordinátor SCM ČSTT, za jehož vedení zodpovídá. Vyúčtování probíhá ve spolupráci s vedoucími trenéry SCM a sekretariátem ČSTT. Účetní dokumentace je vedena v účetnictví spolupracujících klubů. Vyúčtování čerpání finančních prostředků na činnost SCM ČSTT za kalendářní rok se řídí obecnými pravidly pro vedení účetnictví a interními pokyny ČSTT pro zpracování a vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Neinvestiční majetek pořízený z prostředků na činnost SCM je majetkem tělovýchovného klubu, oddílu, po celou dobu trvání SCM. Evidován je na evidenčních kartách a zapůjčován výhradně členům centra. Strana 2 (celkem 13)

3 4. Kontrolní činnost SCM ČSTT Kontrolní činnost v oblasti obsahové, organizační a metodické provádí ve SCM ČSTT a klubech spolupracujících při zajištění sportovní přípravy závodníků SCM ČSTT koordinátor SCM ČSTT a TMK ČSTT. TMK ČSTT provádí oponenturu vedení tréninkového procesu v jednotlivých centrech. Kontrolní činnost ČSTT zaměřenou na nakládání s finančními prostředky na úrovni jednotlivých SCM ČSTT a klubů spolupracujících při zajištění sportovní přípravy členů SCM ČSTT realizuje koordinátor SCM, a Revizní komise ČSTT. Výsledky všech vnitřních kontrol jsou průběžně předkládány VV ČSTT. 5. Mediální podpora SCM ČSTT Podstatně větší prezentování SCM ČSTT, sportovních klubů pracujících s mládeží, triatlonových sportovních tříd včetně výsledků jejich práce se uskutečňuje pravidelně v měsíčníku MOJE 1 NOVINY a připravena je spolupráce s dalším periodikem, měsíčníkem ŠKOLNÍ SPORT, který je rovněž zaměřen na informovanost mládeže. Tyto periodika jsou určena pro všechny základní školy v České republice, Dětské domovy, dětské diagnostické ústavy a SOS vesničky. Pro lepší čitelnost systému SCM ČSTT a pro triatlonovou veřejnost, jsou rovněž zveřejňovány na webových stránkách všechny podstatné dokumenty týkající se Sportovních center mládeže. 6. Hodnocení jednotlivých SCM ČSTT v roce 2005 Kritéria: - výsledky a hodnocení jednotlivých členů SCM ČSTT v závodech Českého poháru - úspěšnost členů SCM ČSTT v juniorských a seniorských reprezentačních výběrech - hodnocení organizace a úroveň vedení SCM ČSTT - hodnocení vedoucích SCM ČSTT Plnění jednotlivých kritérií určilo pořadí Sportovních center mládeže v roce 2005 v následujícím pořadí: SCM ČSTT Brno DP SCM ČSTT Tábor 3. SCM ČSTT Praha 4. DP SCM ČSTT Pardubice 5. SCM ČSTT Plzeň Stupnice hodnocení: 1.velmi dobrá, 2, dobrá, 3. vyhovující, 4. nevyhovující Hodnocení zpracoval Milan Kulman koordinátor SCM ČSTT Strana 3 (celkem 13)

4 6. Hodnocení SCM ČSTT SCM ČSTT Praha Trenéři - realizační tým Jméno a příjmení Funkce Pracovně právní vztah k ČSTT Mgr. Jiří Trnka vedoucí trenér dohoda o pracovní Ing. Martin Dvořák pomocný trenér dohoda o pracovní Petr Polívka pomocný trenér dohoda o pracovní Počet vedených sportovců Kvalifikace 22 FTVS UK trenér triatlonu 1.tř. 14 FTVS UK trenér triatlonu 1.tř. 14 trenér 2.třídy Počet zařazených sportovců a přehled nejvýznamnějších výsledků Triatlon Duatlon Triatlon Jméno a příjmení Ročník Kategorie Sportovní klub ZON,ME, MS ME, MS ČP FISCHEROVÁ Antonie 86 J SK SPORTPRESTIŽ Praha 2. FISCHEROVÁ Jana 85 K 23 SK SPORTPRESTIŽ Praha 11. HAMPEJS Jiří 86 J SK SPORTPRESTIŽ Praha 36. ME, 45.-.MS 2. KRATOCHVÍL David 87 J SK SPORTPRESTIŽ Praha 13. MERTEN Jakub 86 J SK SPORTPRESTIŽ Praha 9. SLAMIAK Petr 85 K 23 SK SPORTPRESTIŽ Praha 21. STEHLÍK Pavel l** 85 K 23 SK SPORTPRESTIŽ Praha SVOBODA Tomáš 85 K 23 SK SPORTPRESTIŽ Praha 38. ŠIMÁNKOVÁ Jana ** 85 K 23 SK SPORTPRESTIŽ Praha VAŠINOVÁ Tereza 88 D SK SPORTPRESTIŽ Praha 14. ZON, 40.-ME 1. BERAN Jan 88 D TS SPORTPRESTIŽ Praha 8. VALENTA Lukáš 85 K 23 TSK Praha 29. VÍT Antonín 85 K 23 ATEX TUFO Zlín 16. TRNKOVÁ Vendula 83 K 23 Author Triatlon Praha ME 1. ANDRŠ Martin 88 D Tri Ski H.Počernice 14. JAROŠ Jakub 88 D Tri Ski H.Počernice 17. LITOŠOVÁ Daniela * 88 D Tri Ski H.Počernice CERMAN Tomáš 88 D PILKINGTON TK Stráž p. R. 18. FRANCKE Jan 84 K 23 TJ Bižuterie Jablonec 6. FRANCKE Michal 86 J TJ Bižuterie Jablonec 25.-ME, MS-dfn 17.-ME 1. KADLEC Jakub 87 J LABE TRI CLUB 6. LHOTOVÁ Kateřina 89 D LABE TRI KLUB 20.-ZON, 34.-ME 2. * Pro nedodržení povinnosti členů SCM ČSTT pozastaveno od členství ve SCM ČSTT **Pro nedodržení povinnosti členů SCM ČSTT pozastaveno od členství ve SCM ČSTT Strana 4 (celkem 13)

5 Hodnocení organizace a vedení SCM ČSTT Praha Hodnocená oblast A.Řízení a práce 1. komunikace koordinátora SCM s vedoucím trenérem 1 2. informovanost koordinátora SCM ze strany vedoucího trenéra SCM 2 3. plnění úkolů vedoucího trenéra vyplývající z SCM 2 4. míra spoluúčasti vedoucího trenéra na rozhodnutích týkajících se SCM 1 5. zpětná vazba mezi vedoucím trenérem a koordinátorem na základě vykonané práce 2 6. řešení problémů SCM - celkově 2 7. pracovní vztah s koordinátorem SCM 1 8. spolupráce vedoucího trenéra se sportovci samostatně se připravujícími 2 9. spolupráce vedoucího trenéra s trenéry samostatně se připravujících sportovců péče o další talenty v prostředí triatlonu úspěšnost sportovců v hodnocení Českém poháru úspěšnost sportovců v hodnocení mezinárodních soutěžích 3 B.Osobní rozvoj 13. udržování, nebo prohlubování kvalifikace 2 C. Pracovní prostředí 14. zajištění tréninkových potřeb sportovců SCM (bazén, tělocvična,aj.) vybavení SCM sportovním materiálem vybavení pro metodické a servisní zabezpečení SCM 1 D. Změny v období od posledního hodnocení ano stejné ne 17. došlo ke zlepšení v oblasti A, otázky 1-7? x 18. došlo ke zlepšení v oblasti A, otázky 8-11? x 19. došlo ke zlepšení v oblasti B? x 20. došlo ke zlepšení v oblasti C? x Celkem bodů 28 Strana 5 (celkem 13)

6 SCM ČSTT Brno Trenéři - realizační tým Jméno a příjmení Funkce Pracovně právní vztah k ČSTT Mgr. Zdeněk vedoucí trenér dohoda o pracovní Tobiáš Tomáš Klíma pomocný trenér dohoda o pracovní Počet vedených Kvalifikace sportovců 14 FTVS UK trenér triatlonu 1.tř. 8 trenér triatlonu 3.tř. Počet zařazených sportovců a přehled nejvýznamnějších výsledků Triatlon Duatlon Triatlon Jméno a příjmení Ročník Kategorie Sportovní klub ZON,ME, MS ME, MS ČP KROUPA Miloš 85 K 23 OLYMPO TEAM Brno 20. KROUPA Tomáš 87 J OLYMPO TEAM Brno 5. KUBÍNEK František 88 D OLYMPO TEAM Brno 3. ZON 1. KUMSTÁT Michal 82 K 23 OLYMPO TEAM Brno 15. ME 1. SERVIT Tomáš 86 J OLYMPO TEAM Brno 16.-ME 11. ŠUŠLÁK Ondřej 86 J OLYMPO TEAM Brno 15. ZDRAŽIL Tomáš 85 K 23 OLYMPO TEAM Brno 11. DVOŘÁK Ladislav 82 K 23 OLYMPO TEAM Brno 6. ČELŮSTKA Jan 82 K 23 Author Triatlon Praha 13. HIRT Lukáš 88 D TJ M.Budějovice 10. ZON 2. KALABUSOVÁ Hana 88 D HYZL TEAM 7. SLATINSKÝ Miroslav 87 J TJ M.Budějovice 10. PURKAR Lukáš 88 D HYZL TEAM 23.- ZON 5. BLINKA Ondřej * 88 D HOKOR Rožnov p.r. 35. * Pro nedodržení povinnosti členů SCM ČSTT pozastaveno od členství ve SCM ČSTT Strana 6 (celkem 13)

7 Hodnocení organizace a vedení SCM ČSTT Brno Hodnocená oblast A.Řízení a práce 1. komunikace koordinátora SCM s vedoucím trenérem 1 2. informovanost koordinátora SCM ze strany vedoucího trenéra SCM 2 3. plnění úkolů vedoucího trenéra vyplývající z SCM 2 4. míra spoluúčasti vedoucího trenéra na rozhodnutích týkajících se SCM 1 5. zpětná vazba mezi vedoucím trenérem a koordinátorem na základě vykonané práce 1 6. řešení problémů SCM - celkově 2 7. pracovní vztah s koordinátorem SCM 1 8. spolupráce vedoucího trenéra se sportovci samostatně se připravujícími 2 9. spolupráce vedoucího trenéra s trenéry samostatně se připravujících sportovců péče o další talenty v prostředí triatlonu úspěšnost sportovců v hodnocení Českém poháru úspěšnost sportovců v hodnocení mezinárodních soutěžích 2 B.Osobní rozvoj 13. udržování, nebo prohlubování kvalifikace 1 C. Pracovní prostředí 14. zajištění tréninkových potřeb sportovců SCM (bazén, tělocvična,aj.) vybavení SCM sportovním materiálem vybavení pro metodické a servisní zabezpečení SCM 1 D. Změny v období od posledního hodnocení ano stejné ne 17. došlo ke zlepšení v oblasti A, otázky 1-7? x 18. došlo ke zlepšení v oblasti A, otázky 8-10? x 19. došlo ke zlepšení v oblasti B? x 20. došlo ke zlepšení v oblasti C? x Celkem bodů 23 Strana 7 (celkem 13)

8 SCM ČSTT Plzeň Trenéři - realizační tým Jméno a příjmení Mgr. Zbyšek Zeman Bc. Jaroslav Šmíd Mgr. Lucie Zelenková Funkce vedoucí trenér pomocný trenér pomocný trenér Pracovně právní vztah k ČSTT dohoda o pracovní dohoda o pracovní dohoda o pracovní Počet vedených Kvalifikace sportovců 14 PF ZČU Plzeň, trenér triatlonu 3.tř. 8 trenér triatlonu 3.tř. FTVS UK doplňuje vzdělání 8 FTVS UK doplňuje vzdělání Počet zařazených sportovců a přehled nejvýznamnějších výsledků Jméno a příjmení Ročník Kategorie Sportovní klub Triatlon ZON,ME, MS Duatlon ME, MS Triatlon ČP KOLÁŘOVÁ Hana 88 D TK Slavia VŠ Plzeň 6.-ZON, 30.- ME 3. KYPTA Tomáš 85 K 23 TK Slavia VŠ Plzeň 3. LUKEŠOVÁ Michala 85 K 23 TK Slavia VŠ Plzeň 3. MAŠEK Petr 83 K 23 TK Slavia VŠ Plzeň 18. NASLER Petr * 86 J TK Slavia VŠ Plzeň 18. NOVÁK Tomáš * 88 D TK Slavia VŠ Plzeň ŠLAJS Pavel * 88 D TK Slavia VŠ Plzeň ZEMANOVÁ Hana ** 87 J TK Slavia VŠ Plzeň ME - DFN 5. MASTNÁ Tereza 85 K 23 TK Slavia VŠ Plzeň 8. JAŇOUR Tomáš 85 K 23 TK JASO Plzeň 33. SOPR Ondřej ** 85 K 23 TK JASO Plzeň 34. ŽUFANOVÁ Petra 85 K 23 TK JASO Plzeň 4. BÁČA Jan ** 88 D AC START K.Vary 31. * Pro nedodržení povinnosti členů SCM ČSTT pozastaveno od členství ve SCM ČSTT **Pro nedodržení povinnosti členů SCM ČSTT pozastaveno od členství ve SCM ČSTT Strana 8 (celkem 13)

9 Hodnocení organizace a vedení SCM ČSTT Plzeň Hodnocená oblast A.Řízení a práce 1. komunikace koordinátora SCM s vedoucím trenérem 1 2. informovanost koordinátora SCM ze strany vedoucího trenéra SCM 2 3. plnění úkolů vedoucího trenéra vyplývající z SCM 3 4. míra spoluúčasti vedoucího trenéra na rozhodnutích týkajících se SCM 2 5. zpětná vazba mezi vedoucím trenérem a koordinátorem na základě vykonané práce 2 6. řešení problémů SCM - celkově 2 7. pracovní vztah s koordinátorem SCM 1 8. spolupráce vedoucího trenéra se sportovci samostatně se připravujícími 2 9. spolupráce vedoucího trenéra s trenéry samostatně se připravujících sportovců péče o další talenty v prostředí triatlonu úspěšnost sportovců v hodnocení Českém poháru úspěšnost sportovců v hodnocení mezinárodních soutěžích 3 B.Osobní rozvoj 13. udržování, nebo prohlubování kvalifikace 4 C. Pracovní prostředí 14. zajištění tréninkových potřeb sportovců SCM (bazén, tělocvična,aj.) vybavení SCM sportovním materiálem vybavení pro metodické a servisní zabezpečení SCM 1 D. Změny v období od posledního hodnocení ano stejné ne 17. došlo ke zlepšení v oblasti A, otázky 1-7? x 18. došlo ke zlepšení v oblasti A, otázky 8-10? x 19. došlo ke zlepšení v oblasti B? x 20. došlo ke zlepšení v oblasti C? x Celkem bodů 32 Strana 9 (celkem 13)

10 DP SCM ČSTT Pardubice Trenéři - realizační tým Jméno a příjmení Funkce Pracovně právní vztah k ČSTT Mgr. Jiří Seidl vedoucí trenér dohoda o pracovní Ondřej Bulis pomocný trenér dohoda o pracovní Počet vedených Kvalifikace sportovců 11 FTVS UK trenér triatlonu 1.tř. 10 FTVS UK doplňuje vzdělání trenér triatlonu 3.tř. Počet zařazených sportovců a přehled nejvýznamnějších výsledků Jméno a příjmení Ročník Kategorie Sportovní klub Triatlon ZON,ME, MS Duatlon ME, MS Triatlon ČP DUDKOVÁ Kateřina 88 D NOVÝ VĚK TRIATLONU 5. TUREK Jan 86 J NOVÝ VĚK TRIATLONU 17. KASAL Jan * 86 J NOVÝ VĚK TRIATLONU LUPTOVSKÝ Matěj* 87 J NOVÝ VĚK TRIATLONU POSPÍCHAL Zbyněk 86 J OLYMPO TEAM Brno ME 39.-ME 3. REZEK Lukáš 86 J TT Pardubice 12. RYBÁČEK Miroslav 87 J RUDY PROJECT Louny 62. -ME 8. SOUKUP Petr 87 J TJ Sokol Nová Paka 4. ŠKUBALA Martin ** 85 K 23 CYKLO STRATÍLEK 39. TOMÁŠEK Lukáš 88 D TT MIP Polička 6. JENÍČEK Ondřej 88 D FORT SMC ZON 4. * Pro nedodržení povinnosti členů SCM ČSTT pozastaveno od členství ve SCM ČSTT **Pro nedodržení povinnosti členů SCM ČSTT pozastaveno od členství ve SCM ČSTT Strana 10 (celkem 13)

11 Hodnocení organizace a vedení DP SCM ČSTT Pardubice Hodnocená oblast A.Řízení a práce 1. komunikace koordinátora SCM s vedoucím trenérem 1 2. informovanost koordinátora SCM ze strany vedoucího trenéra SCM 2 3. plnění úkolů vedoucího trenéra vyplývající z SCM 3 4. míra spoluúčasti vedoucího trenéra na rozhodnutích týkajících se SCM 3 5. zpětná vazba mezi vedoucím trenérem a koordinátorem na základě vykonané práce 2 6. řešení problémů SCM - celkově 2 7. pracovní vztah s koordinátorem SCM 1 8. spolupráce vedoucího trenéra se sportovci samostatně se připravujícími 2 9. spolupráce vedoucího trenéra s trenéry samostatně se připravujících sportovců péče o další talenty v prostředí triatlonu úspěšnost sportovců v hodnocení Českém poháru úspěšnost sportovců v hodnocení mezinárodních soutěžích 3 B.Osobní rozvoj 13. udržování, nebo prohlubování kvalifikace 1 C. Pracovní prostředí 14. zajištění tréninkových potřeb sportovců SCM (bazén, tělocvična,aj.) vybavení SCM sportovním materiálem vybavení pro metodické a servisní zabezpečení SCM 1 D. Změny v období od posledního hodnocení ano stejné ne 17. došlo ke zlepšení v oblasti A, otázky 1-7? x 18. došlo ke zlepšení v oblasti A, otázky 8-10? x 19. došlo ke zlepšení v oblasti B? x 20. došlo ke zlepšení v oblasti C? x Celkem bodů 31 Strana 11 (celkem 13)

12 DP SCM ČSTT Tábor Trenéři - realizační tým Jméno a příjmení Funkce Pracovně právní vztah k ČSTT Martin Hotový vedoucí trenér dohoda o pracovní Počet vedených Kvalifikace sportovců 6 FTVS UK trenér triatlonu 2.tř. Počet zařazených sportovců a přehled nejvýznamnějších výsledků Triatlon Duatlon Triatlon Jméno a příjmení Ročník Kategorie Sportovní klub ZON,ME, MS ME, MS ČP HOŘEJŠÍ Věra 88 D SK TT KOVOSVIT 6. KOLIBÍKOVÁ Eliška 85 K 23 SK TT KOVOSVIT 6. KOLIBÍKOVÁ Šárka * 85 K 23 SK TT KOVOSVIT KOLOMAZNÍKOVÁ Eva 84 K 23 SK TT KOVOSVIT 2. JANÍKOVÁ Kateřina 87 J TT Tálín 3. MAŠEK Štěpán 86 J TT Tálín 7. * Zraněna při tréninku ( dle lékařské zprávy nebylo možné sezónu absolvovat ) Strana 12 (celkem 13)

13 Hodnocení organizace a vedení DP SCM ČSTT Tábor Hodnocená oblast A.Řízení a práce 1. komunikace koordinátora SCM s vedoucím trenérem 1 2. informovanost koordinátora SCM ze strany vedoucího trenéra SCM 2 3. plnění úkolů vedoucího trenéra vyplývající z SCM 1 4. míra spoluúčasti vedoucího trenéra na rozhodnutích týkajících se SCM 1 5. zpětná vazba mezi vedoucím trenérem a koordinátorem na základě vykonané práce 1 6. řešení problémů SCM - celkově 1 7. pracovní vztah s koordinátorem SCM 1 8. spolupráce vedoucího trenéra se sportovci samostatně se připravujícími 2 9. spolupráce vedoucího trenéra s trenéry samostatně se připravujících sportovců péče o další talenty v prostředí triatlonu úspěšnost sportovců v hodnocení Českém poháru úspěšnost sportovců v hodnocení mezinárodních soutěžích 4 B.Osobní rozvoj 13. udržování, nebo prohlubování kvalifikace 1 C. Pracovní prostředí 14. zajištění tréninkových potřeb sportovců SCM(bazén, tělocvična,aj.) vybavení SCM sportovním materiálem vybavení pro metodické a servisní zabezpečení SCM 1 D. Změny v období od posledního hodnocení ano stejné ne 17. došlo ke zlepšení v oblasti A, otázky 1-7? x 18. došlo ke zlepšení v oblasti A, otázky 8-10? x 19. došlo ke zlepšení v oblasti B? x 20. došlo ke zlepšení v oblasti C? x Celkem bodů 23 Strana 13 (celkem 13)

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Česká triatlonová asociace Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6 zastoupený předsedou asociace, panem Ing. Jaromírem Horákem IČ: 448 51 782 bankovní

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1

ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 ČESKÝ SVAZ VODNÍHO LYŽOVÁNÍ ZPRAVODAJ 2014/1 0 OBSAH 1. VALNÁ H ROMADA...2 1.1. Usnesení VH ČSVL, Dačice, 21. 2. 2014...2 2. ADRESÁŘE.. 4 2.1. Výkonný výbor ČSVL..4 2.2. TJ/SK vodního lyžování. 5 2.3.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ŠKOLENÍ TRENÉRŮ V ČVS Prováděcí předpis ke směrnici 08/2011 změna 06/2014 Název směrnice: Školení a jmenování trenérů, rozhodčích a

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT ODBORNÝCH KOMISÍ ČVS Číslo směrnice: 22/2013 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 18. září 2013 Účinnost od:

Více

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu

Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-534/08-14 Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Adresa: Tyršova 59, Horní Benešov, 793 12 Identifikátor:

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období

Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období Zpráva o činnosti předsednictva ČKS za uplynulé období Vážení sportovní přátelé. Jako předsedkyně Českého krasobruslařského svazu předstupuji po uplynutí prvního roku činnosti předsednictva, které bylo

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Plavecká škola, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 Adresa: Eliščino nábřeží 842, 500 02 Hradec Králové Identifikátor zařízení: 600 033

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Organizační řád. 1 Základní ustanovení

Organizační řád. 1 Základní ustanovení O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Organizační řád Úvodní ujednání Organizační

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více