Z p r á v a a u d i t o r a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z p r á v a a u d i t o r a"

Transkript

1 Z p r á v a a u d i t o r a o ověření roční účetní závěrky NADACE při České televizi Člověk v tísni za období od do Název účetní jednotky: Sídlo: Nadace při České televizi ČLOVĚK V TÍSNI Praha 4, Kavčí Hory Na Hřebenech II, DIČ: Auditor: Ing. Květoslava Vyleťalová dekret Komory auditorů České republiky č. 256 Praha 4, Kloboučnická 14 V Praze dne

2 O B S A H 1. OBJEDNÁVKA A PROVEDENÍ AUDITU 1.1. Zadání auditu 1.2. Období, doba trvání, místo auditu 1.3. Auditor 1.4. Osoby, které podávaly informace 1.5. Podklady k auditu 1.6. Předmět, účel a způsob provádění auditu 1.7. Prohlášení o úplnosti 1.8. Výrok auditora 2. PRÁVNÍ VZTAHY AUDITOVANÉ NADACE 2.1. Zápis do registru nadací 2.2. Sídlo Nadace, zřizovatelé a cíle Nadace 2.3. Orgány a organizace Nadace 2.4. Daňové poměry 3. ÚČETNICTVÍ A VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM 3.1. Způsob vedení účetnictví 3.2. Vypovídací schopnost a průkaznost účetnictví 4. MAJETKOVÁ SITUACE 4.1. Aktiva Stálá aktiva Oběžná aktiva 4.2. Pasíva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje 5. VÝSLEDKOVÁ SITUACE 5.1. Náklady 5.2. Výnosy 5.3. Hospodářský výsledek 6. PŘÍLOHY Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k Příloha k roční účetní závěrce 2

3 1. OBJEDNÁVKA A PROVEDENÍ AUDITU 1.1. Zadání auditu Na základě požadavku pana Tomáše Pojara, ředitele NADACE při České televizi Člověk v tísni (dále jen Nadace), byla dne uzavřena smlouva o provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy Nadace za účetní období roku 1998 mezi Nadací a auditorem Ing. Květoslavou Vyleťalovou, dekret Komory auditorů ČR č Ve smlouvě jsou specifikována práva a povinnosti obou stran, kromě obecných smluvních ustanovení především způsob ověření a povinnosti auditora, povinnosti Nadace, čas plnění smlouvy, cena a způsob placení Období, doba trvání, místo auditu Audit byl prováděn v období listopad, prosinec 1998 a březen až květen 1999 (předaudit a přípravné práce) a dále v měsíci červen 1999 v místě sídla Nadace. Vyhodnocení podkladů ke zprávě a vypracování závěrečné zprávy se uskutečnilo v kanceláři auditora v Praze 5, Nádražní ulici č. 61/116 - tel.: až 4, fax : Auditor Audit účetní závěrky Nadace provedl auditor Ing. Květoslava Vyleťalová, dekret Komory auditorů České republiky č. 256, bydliště v Praze 4, Kloboučnické ul. č Osoby, které podávaly informace Pro poskytování informací byly auditorovi k dispozici tito pracovníci Nadace: - pan Šimon Pánek - za Radu Nadace, - pan Tomáš Pojar - ředitel Nadace, - pan Ing. Jan Kamenický - finanční ředitel Nadace, - paní Ing. Hana Lamblová - zástupce externí účetní firmy, - paní Jindra Heinzová - zástupce externí účetní firmy Podklady k auditu Jako podklady k auditu sloužily následující písemnosti a záznamy společnosti: - Statut NADACE při České televizi ČLOVĚK V TÍSNI, zapsán do registru nadací Obvodním úřadem pro Prahu 4 dne pod Č. reg. 167/94-N. - Zřizovací listina ze dne Bankovní výpisy, pokladní doklady, došlé a vystavené faktury, vnitřní účetní doklady 3

4 - Rozvaha a výkaz zisku a ztráty SONO Úč 1-01 k Přiznání k dani z příjmů za rok Účetní knihy společnosti - Jiné písemnosti dokládající charakter a druh příjmů - darovací smlouvy, přijetí grantů apod. - Inventarizační písemnosti Nadace za rok Vnitropodnikové organizační normy navazující na statut Nadace - Seznam uzavřených smluv - Zápisy o jednání a rozhodnutí Rady Nadace - Vyúčtování přijatých dotací (příspěvků) od MV, MZV a jiných subjektů - Výroční zpráva Nadace za rok Předmět, účel a způsob provádění auditu Předmětem ověření je roční účetní závěrka a výroční zpráva Nadace při české televizi Člověk v tísni za rok Audit byl prováděn výběrovým způsobem při respektování zásady významnosti ověřovaných skutečností a nezbavuje účetní jednotku odpovědnosti za vedení účetnictví a za správnost a pravdivost vykázaných účetních informací v účetní závěrce Prohlášení o úplnosti Prohlášením o úplnosti ze dne podepsaném panem Šimonem Pánkem, předsedou správní rady společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. se potvrzuje, že v účetní závěrce předložené k auditu je zachycen veškerý majetek a závazky Nadace a že neexistují žádné další závazky, prohlášení o zárukách nebo ručení Výrok auditora V souladu se zákonem č. 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky 4

5 a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky jsem provedla audit účetní závěrky a výroční zprávy Nadace při České televizi Člověk v tísni za rok Ředitel Nadace jako statutární zástupce je odpovědný za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné v souladu s platnými zákony a předpisy. Mojí odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě výsledku ověření. Mojí povinností bylo získat všechny informace, které jsem považovala podle svých znalostí za nezbytné pro řádné ověření účetní závěrky. Obdržela jsem písemné prohlášení statutárního zástupce Nadace, že mi byly poskytnuty veškeré doklady a sděleny všechny informace, potřebné k provedení ověření. Statutární zástupce Nadace současně prohlásil, že v předložené účetní závěrce jsou zahrnuty všechny hospodářské operace, na které se v ověřovaném účetním období vztahovala povinnost zaúčtování. Ověření údajů bylo provedeno výběrovým způsobem při respektování významnosti vykazovaných skutečností. Při ověřování účetní závěrky jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných položkách. Podle mého názoru rozvaha ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní zdroje Nadace při České televizi Člověk v tísni ke dni a výsledek hospodaření za rok 1998 v souladu se zákonem o účetnictví navazujícími předpisy. K účetní závěrce Nadace vyjadřuji v předchozím odstavci výrok bez výhrad, upozorňuji však na skutečnost uvedenou v příloze k účetní závěrce, že dne Rada Nadace rozhodla o přeměně Nadace na obecně prospěšnou společnost v souladu s 35 odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Krajský obchodní soud v Praze zapsal do rejstříku obecně prospěšných společností novou společnost s názvem Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s., IČO: , sídlo Praha 4, Kavčí Hory, den zápisu 16. dubna Veškerý majetek, práva a závazky zanikajícího subjektu Nadace při České televizi Člověk v tísni přechází na nový subjekt Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. Ověřila jsem soulad číselných hodnot uváděných ve výroční zprávě Nadace za rok 1998 s ověřovanou účetní závěrkou. Podle mého názoru jsou vykazované hodnoty v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty a Příloha k roční účetní závěrce Nadace jsou přílohami č. 1 a č. 2 a této zprávy. V Praze dne Ing. Květoslava Vyleťalová dekret Komory auditorů České republiky č PRÁVNÍ VZTAHY AUDITOVANÉ NADACE 2.1. Zápis do registru nadací 5

6 Nadace při České televizi Člověk v tísni byly zřízena jako právnická osoba dle 20 b) a násl. zák. č. 47/1992 Sb., občanského zákoníku. Nadace byla registrována Obvodním úřadem pro Prahu 4 dne , č. reg. 167/94- N. Podkladem pro registraci byla Zřizovací listina a Statut Nadace. Statut Nadace byl změněn písemnou formou dne , v registru Nadací OÚ MČ v Praze 4 nebyla tato změna zaznamenána. Obsahem dodatku ke statutu je rozšíření předmětu činnosti o poskytování humanitární pomoci i na území České republiky. V návaznosti na zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. 35 odst. 3 bylo Radou Nadace dne rozhodnuto o přeměně Nadace na obecně prospěšnou společnost. Rozhodnutí Rady Nadace bylo realizováno zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl 0, vložka 19. Dnem vzniku obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. je 16. duben Na obecně prospěšnou společnost (IČO: ) přechází v souladu s 35 odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb. přechází ke dni vzniku veškerý majetek, práva a závazky Nadace při České televizi Člověk v tísni (IČO: ), ke stejnému dni Nadace při České televizi Člověk v tísni zaniká Sídlo Nadace, zřizovatelé a cíle Nadace Sídlo Nadace: Praha 4, Kavčí hory, Na Hřebenech II, PSČ Dne bylo Nadaci přiděleno IČO: Název Nadace: NADACE při České televizi ČLOVĚK V TÍSNI Zřizovatelé Nadace: - Česká televize, - Ing. Jaromír Štětina, - Šimon Pánek. Nadace byla zřízena k uskutečňování dále uváděných cílů: - humanitární pomoc potřebným na území České republiky i v zahraničí, - podpora a pomoc politicky pronásledovaným osobám, - podpora humanitárních a kulturních projektů a akcí, - podpora mladých novinářů, - plánování, přijímaní a zajišťování programů v oblasti vzdělávání, kultury a vědy s cílem rozvíjet shora uvedené aktivity Orgány a organizace Nadace Orgány Nadace jsou: - Rada Nadace, - ředitel Nadace. 6

7 Rada Nadace je nejvyšším orgánem Nadace. Tvoří ji všichni její členové, tj. Česká televize, Ing. Jaromír Štětina, Šimon Pánek a Tomáš Pojar. V souladu se statutem Nadace patří mezi povinnosti Rady Nadace: - schvalovat program činnosti Nadace vždy na následující kalendářní rok, - schvalování zprávy o činnosti Nadace a o jejím finančním hospodaření za uplynulé období - kalendářní rok, - rozhodování o nakládání s majetkem Nadace. Radu Nadace svolává ředitel Nadace nejméně jednou za čtvrt roku a předkládá jí návrh pořadu jednání. Ředitel Nadace je statutárním zástupcem Nadace. Je jmenován Radou Nadace na dobu jednoho roku a je volen z řad členů Nadace. Do působnosti ředitele Nadace náleží také: - zprávy o činnosti a hospodaření Nadace za uplynulé období, - realizování schválených programů činnosti Nadace, - vedení účetnictví a finanční hospodaření v souladu s hospodařením Rady Nadace. Ředitelem Nadace byl jmenován pan Šimon Pánek, a to do , s platností od do doby zániku Nadace funkci ředitele Nadace vykonával pan Tomáš Pojar. Statutárním orgánem právního nástupce tj. společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. je správní rada, kterou zastupuje její předseda pan Šimon Pánek Daňové poměry Nadace je registrována u Finančního úřadu pro Prahu 4 k dani z příjmů, dále jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané zvláštní sazbou. O registraci bylo vystaveno Osvědčení dne Za účetní období roku 1998 bylo sestaveno přiznání k dani z příjmů právnických osob daňovým poradcem panem Josefem Ježkem, číslo osvědčení ÚČETNICTVÍ A VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM 3.1. Způsob vedení účetnictví 7

8 Účetnictví je vedeno na počítači dodavatelským způsobem externí firmou: Obchodní kancelář, spol. s r. o., a to v sídle Nadace Vypovídací schopnost a průkaznost účetnictví Nadace má k dispozici veškeré předepsané účetní knihy, deníky, obratovou předvahu v členění dle syntetických a analytických účtů. Inventarizace majetku a závazků v roce 1998 byly řádně provedeny v souladu s platnými předpisy pro vedení účetnictví. V účetnictví je zabezpečeno členění nákladů a výnosů podle jednotlivých projektů. Tato skutečnost umožnila provádět důslednou kontrolu použití peněžních prostředků pracovníky zodpovědnými za jednotlivé projekty a tím významným způsobem přispěla k posílení vnitřního kontrolního systému Nadace. Účetnictví je vedeno v souladu s předpisy pro vedení účetnictví, především v souladu se zákonem o účetnictví. Auditor konstatuje úplnost účetnictví Nadace, jeho věcnou správnost a průkaznost. 4. MAJETKOVÁ SITUACE 4.1. Aktiva celkem tis. Kč tis. Kč 64, Stálá aktiva tis. Kč 4995 tis. Kč 79,36 Nehmotný investiční majetek - software 14 tis. Kč 14 tis. Kč 100,00 Oprávky k software -14 tis. Kč -14 tis. Kč 100,00 Hmotný investiční majetek tis. Kč 5867 tis. Kč 104,65 Oprávky k HIM tis. Kč -872 tis. Kč 249,54 Drobný hmotný investič.majetek 125 tis. Kč 18 tis. Kč 694,44 Oprávky k DHIM -125 tis. Kč -18 tis. Kč 694,44 Stav investičního majetku je doložen fyzickou inventurou provedenou ke dni Účetní stavy souhlasí se stavy operativní evidence. Odpisy hmotného i nehmotného investičního majetku jsou prováděny v souladu s odpisovým plánem. K významným přírůstkům investičního majetku v roce 1998 patří nákup 11 ks odvlhčovačů určených pro pomoc v povodněmi postižených oblastech v celkové pořizovací ceně 576 tis. Kč, 2 kamery SONY v hodnotě 187 tis. Kč, osobní vozy Škoda Felicia, VAZ, Nissan a 2 vozidla Praga V3 S v celkové hodnotě 802 tis. Kč a drobný majetek v hodnotě 107 tis. Kč, a to vysílačky a výpočetní technika. Vyřazeny byly 3 osobní autobobily - Peugeot, Škoda Forman a Passat v hodnotě 618 tis. Kč - prodej, protiplisňové čerpadlo v hodnotě 79 tis. Kč - likvidace, horkovzdušné agregáty (9ks), odvlhčovač, pily a čerpadlo v celkové hodnotě 586 tis. Kč - darování záchranné techniky. Hodnotu drobného nehmotného majetku představuje softwarové vybavení Pozivil v 8

9 pořizovací hodnotě 14 tis. Kč Oběžná aktiva tis. Kč tis. Kč 59,09 Zásoby - nedokončená výroba 131 tis. Kč Pohledávky tis. Kč 1310 tis. Kč 91,15 z toho: účet Pohledávky z obchod. styku 311, tis. Kč 1288 tis. Kč 25,08 Pohledávky za zaměstnanci tis. Kč 22 tis. Kč -59,09 Daň z příjmů tis. Kč Jiné pohledávky tis. Kč Finanční majetek tis. Kč tis. Kč 56,28 z toho: účet Peníze tis. Kč 433 tis. Kč 140,42 Bankovní účty tis. Kč tis. Kč 53,13 Přechodné účty aktiv 1 tis. Kč 366 tis. Kč 0,27 z toho: účet Náklady příštích období tis. Kč 50 tis. Kč 2,00 Příjmy příštích období tis. Kč 0,32 Hodnotu nedokončené výroby tvoří vynaložené náklady na výrobu informačních audiovizuálních programů pro Českou televizi. Zůstatky na účtech pohledávek jsou doloženy položkovými rozpisy. Hodnotu účtu jiné pohledávky v hodnotě 853 tis. Kč představují neuhrazené granty, z toho zahraniční nezisková organizace NED nedoplatek grantu 510 tis. Kč. Stav finančního majetku v hotovosti je doložen inventarizacemi k , hodnota valut je přepočítána směnným kursem ČNB k ; zůstatky na bankovních účtech souhlasí s výpisy z účtů k příslušných peněžních ústavů. Devizové povolení pro zřízení bankovních účtů v zahraničí nebylo předloženo. Časové rozlišení nákladů bylo provedeno v souladu s respektováním zásady věcné a časové souvislosti nákladů za sledované účetní období Pasiva celkem tis. Kč tis. Kč 64, Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv tis. Kč tis. Kč 39,67 Základní jmění tis. Kč tis. Kč 348,56 9

10 Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč -84,60 Rada Nadace na svém zasedání dne schválila účetní závěrku za rok Docílený hospodářský výsledek za rok 1997 zisk ve výši tis. Kč tvoří přírůstek základního jmění Nadace v roce Úbytek vlastních zdrojů ke dni odpovídá vykázanému hospodářskému výsledku - ztrátě za rok 1998 ( tis. Kč) Cizí zdroje tis. Kč tis. Kč 409,58 Krátkodobé závazky tis. Kč 1005 tis. Kč 327,76 z toho: účet Dodavatelé tis. Kč 58 tis. Kč 3141,38 Přijaté zálohy tis. Kč 642 tis. Kč 184,42 Zaměstnanci 331, tis. Kč 172 tis. Kč 101,74 Zúčtování s institucemi SZ a ZP tis. Kč 94 tis. Kč 96,81 Ostatní přímé daně 342, tis. Kč 39 tis. Kč 56,41 Přechodné účty pasiv tis. Kč 248 tis. Kč 741,13 z toho: účet Výdaje příštích období tis. Kč Výnosy příštích období tis. Kč Kursové rozdíly pasivní tis. Kč Dohadné účty pasívní tis. Kč Zůstatky závazků jsou doloženy položkovými rozpisy. Nadace plní své finanční závazky z obchodního styku v souladu se smlouvami, závazky starší než 40 dnů Nadace nemá. Z toho závazek vůči firmě BEKE ve výši tis ke dni trvá. Úhrada závazku byla na základě rozhodnutí Nadace pozastavena z důvodu neplnění smluvních podmínek dodávky služeb dodavatelem. Zůstatek účtu přijaté zálohy ve výši tis. Kč představují zálohy České televize, které byly poskytnuty na výrobu informačních audiovizuálních programů Časové rozlišení nákladů bylo provedeno v souladu s respektováním zásady věcné a časové souvislosti nákladů za sledované účetní období. Výnosy příštích období ve výši tis. Kč představují hodnotu příspěvku MZV na povodně v Rumunsku, jehož věcné naplnění bude provedeno v roce VÝSLEDKOVÁ SITUACE 5.1. Náklady účet tis. Kč tis. Kč 127,99 Spotřeba materiálu tis. Kč tis. Kč 35,95 Opravy a udržování tis. Kč 344 tis. Kč 163,08 10

11 Cestovné tis. Kč 1737 tis. Kč 92,63 Náklady na reprezentaci tis. Kč 86 tis. Kč 137,21 Ostatní služby tis. Kč 7454 tis. Kč 183,34 Mzdové náklady tis. Kč 2347 tis. Kč 113,00 Zákonné sociální pojištění tis. Kč 618 tis. Kč 130,26 Zákonné sociální náklady tis. Kč Silniční daň tis. Kč 16 tis. Kč 112,50 Odpisy hmotného inv. majetku tis. Kč 886 tis. Kč 225,51 Ostatní provozní náklady tis. Kč 122 tis. Kč 77,87 Kursové ztráty tis. Kč 309 tis. Kč 58,25 Ostatní mimořádné náklady tis. Kč tis. Kč 30,76 Zůstatková cena prodaného IM tis. Kč 206 tis. Kč 342,23 Poskytnuté dary tis. Kč 4528 tis. Kč 358,79 Dary fyzickým osobám tis. Kč 5.2. Výnosy tis. Kč tis. Kč 72,93 Změna stavu nedokonč.výroby tis. Kč Ostatní výnosy - pojistné tis. Kč Úroky tis. Kč 162 tis. Kč 87,65 Kursové zisky tis. Kč 135 tis. Kč 90,37 Ostatní mimořádné výnosy tis. Kč 1659 tis. Kč 2,77 Tržby z prodeje HIM tis. Kč 136 tis. Kč 196,32 Tržby z prodeje materiálu tis. Kč Úroky z termínovaného účtu tis. Kč 162 tis. Kč 77,78 Příjmy nadace tis. Kč tis. Kč 103,30 Přijaté dary tis. Kč tis. Kč 13, Hospodářský výsledek tis. Kč tis. Kč -84,60 Výsledek hospodaření je značně ovlivněn časovým nesouladem mezi přijatými finančními dary a jejich čerpáním. Sbírka na pomoc lidem postiženými povodněmi byla uskutečněna ve 2. polovině roku 1997, použití prostředků bylo realizováno z větší části až v roce PŘÍLOHY Rozvaha a výkaz zisku a ztráty k Příloha k roční účetní závěrce 11

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více