Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 : Město Litoměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 : Město Litoměřice"

Transkript

1 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 Města Litoměřice Příjemce Ověření provedla Ověřované město : Město Litoměřice : Mgr.Ladislav Chlupáč, starosta : Ing. Zdeňka Cahlíková, auditorka číslo osvědčení KAČR 1345 Datum kontroly : , 2-25, 28.1, 05., , , , , 305., Místo kontroly : Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Datum projednání zprávy : Místo projednání zprávy : Litoměřice Datum vyhotovení zprávy : Místo vyhotovení zprávy : Litoměřice Přílohy: Výkazy k Počet stejnopisů: 5 Fin 2 12 M Rozdělovník: 4 x město Úč OÚPO x auditor Úč OÚPO 4 02 Úč OÚPO 5 02 Office Praha: Office Zlín: AUDIT KORREKT s.r.o. AUDIT KORREKT s.r.o. Ing. Zdeňka Cahlíková Ing. Vladimíra Žabčíková Dubečská 43, Praha 10 Okrajová 487, Zlín 12 tel.: tel.:

2 Obsah Oddíl I Smlouva 3 Oddíl II Vstupní údaje o městu 3 Oddíl III Předmět přezkoumání hospodaření 3 Oddíl IV Opatření doporučená ve zprávách o průběžném přezkoumání hospodaření 5 Oddíl V Bilanční kontinuita 6 Oddíl VI Přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu 6 Oddíl VII Schvalování návrhu rozpočtu 8 Oddíl VIII Ukazatel dluhové služby 8 Oddíl IX Čerpání účelových prostředků a jejich vypořádání 9 Oddíl X Hospodářská činnost 10 Oddíl XI Zřízené příspěvkové organizace 11 Oddíl XII Sdružování finančních prostředků 11 Oddíl XIII Významné soudní spory 12 Oddíl XIV Účetní závěrka 12 Oddíl XV Inventarizace (vč.zástav, věcných břemen a závazků vůči třetím osobám 12 Oddíl XVI Vnitřní kontrolní systém 15 Oddíl XVII Veřejné zakázky 16 Oddíl XVIII Riziková aktiva 16 Oddíl XIX Závěr 19 Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 2

3 Oddíl I Smlouva AUDIT KORREKT s.r.o., Dubečská 43, Praha 10,OR MěS Praha oddíl C, vložka Dle smlouvy ze dne o přezkoumání hospodaření Města Litoměřice a dodatku ze dne uzavřené mezi Městem Litoměřice a společností AUDIT KORREKT s.r.o. Praha 10 bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok Oddíl II Vstupní údaje o městu Název subjektu: Město Litoměřice Adresa: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Právní forma: obec Datum vzniku: IČO: Oddíl III Předmět přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., zákona o účetnictví 563/1991 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek č. 40/2004 Sb., zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,zákona o auditorech a Komoře auditorů České republiky 254/2000 Sb., platných auditorských směrnic, z hlediska rozpočtu schváleného zastupitelstvem města. Předmětem přezkoumání jsou údaje, které jsou podle 17 zákona 250/2000 Sb. součástí závěrečného účtu : Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů 6 odst. 1 Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti 6 odst. 3 Údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků 6 odst. 2 Údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků 6 odst 2 2. Předmětem přezkoumání je dále nakládání s majetkem ve vlastnictví územních samosprávných celků, včetně majetku, který byl předán do správy jimi zřizovaných příspěvkových organizací, popřípadě i majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí. Ověřuje se: Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 3

4 Dodržování povinností uložených zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Dodržování souladu vedení účetnictví územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení Dodržování souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. 3. Předmětem přezkoumání je dále i účetní závěrka. Jedná se o následující výkazy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 12 M Rozvaha Úč OÚPO 3 02 Výsledovka Úč OÚPO 4 02 Příloha Úč OÚPO Předmětem přezkoumání je dle zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí: 2,3 (1) Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu, a to a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 4

5 vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. (2) Předmětem přezkoumání dále je a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. Oddíl IV Opatření doporučená ve zprávách o průběžném přezkoumání hospodaření V rámci průběžného ověřování jednotlivých okruhů byly zpracovány 3 dílčí zprávy z celkem 12 okruhů a dalších 24 zpráv z dalších kontrolních okruhů.. Nebyla uložena významná opatření. Dílčí doporučení byla provedena. Doplnění záznamů bylo zajištěno. V závěru přezkumu bylo zjištěno, že připomínky z dílčích kontrol byly zohledněny. Auditor podal starostovi jeden podnět k šetření útvaru interního auditu, jehož předmětem bylo dořešení rozdílů evidence města a KÚ ve věci nemovitostí. Starosta pověřil tajemníka koordinací odborů úřadu a kontrolou termínů ve věci dořešení rozdílů evidence města a KÚ ve věci nemovitostí. Starosta pověřil útvar interního auditu provedením kontroly evidence nemovitostí města a KÚ. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 5

6 Oddíl V Bilanční kontinuita Při porovnání počátečních zůstatků v rozvaze k a konečných zůstatků k nebylo zjištěno porušení bilanční kontinuity. Bilanční kontinuita byla dodržena. Oddíl VI Přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu Plnění rozpočtu podle finančního výkazu Tabulka č. 1 Příjmy Třída Typ příjmu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Daňový 193,35000,00 223, ,00 236, ,40 2 Nedaňový 25, ,00 48, ,00 49, ,23 3 Kapitálové 17, ,00 24, ,00 28, ,02 4 Dotace 112, ,00 128, ,00 821, ,02 Celkem 348, ,00 425, ,00 135, ,67 konsolidace 692, ,54 Celkem po konsolidaci 348, ,00 425, ,00 442, ,13 Tabulka č. 2 Výdaje Třída Typ výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Běžné 347, ,00 411, ,00 023, ,73 6 Kapitálové 102, ,00 64, ,00 51, ,65 Celkem 449,73000,00 475, ,00 074, ,38 Konsolidace 692, ,54 Celkem po konsolidaci 449,73000,00 475, ,00 381, ,84 Tabulka č. 3 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Typ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Příjmy celkem po konsolidaci 348, ,00 425, ,00 442, ,13 Výdaje celkem po konsolidaci 449,73000,00 475, ,00 381, ,84 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -101, ,00-50,81000,00 60, ,29 Tabulka č. 4 Financující operace Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 6

7 Č. Položky Typ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Změna stavu krátkodobých 101, ,00 100,81000,00-10, ,29 prostředků na bankovních účtech 8117 Aktiv.krátkodob.operace řízení likvidity příjmy 120, , Aktiv.krátkodob.operace řízení likvidity výdaje -120, , Aktiv.dlouh.operace řízení likv.- -50, ,00-50, ,00 vý Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 8902 Nerealizované kurz.rozdíly Financování celkem 101, ,00 50,81000,00-60, ,29 Rozpočet města za rok 2005 byl sestaven jako schodkový před vlivem financujících operací. Skutečnost přebytku před vlivem financujících operací ve výši Kč 60, ,29 je proti rozpočtovanému schodku po změnách před vlivem financujících operací ve výši Kč 50,81000,00 vyšší o 111, ,29 Kč. Příjmy byly vyšší o 17, ,13 Kč a výdaje byly nižší o 94, ,16 Kč. Rozpočet byl sestaven v předepsaném členění dle rozpočtové skladby. Rozborem struktury plnění příjmů a výdajů rozpočtu lze konstatovat, že rozpočet byl sestaven dle reálných předpokladů a skutečnost se od něj výrazným způsobem neodlišovala. Oddíl VII Schvalování návrhu rozpočtu Rozpočet byl zveřejněn a projednán v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Všechna rozpočtová opatření provedená městem byla schválená a zapojená do rozpočtu. Celkem byla schváleno 7 rozpočtových opatření v následující výši: Příjmy Výdaje Financování Oddíl VIII Ukazatel dluhové služby Dluhová služba vyjadřuje závazek obce plnit svými příjmy závazky z úvěrů a půjček (úroky, splátky jistin, leasingu). Ukazatel dluhové služby vyjadřuje podíl splátek jistin úvěrů, půjček, leasingů, zaplacených úroků k daňovým, nedaňovým příjmům a dotacím. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 7

8 Ukazatel dluhové služby za rok 2005 činí 0,00 %, což v porovnání s doporučenou mezí (za doporučenou mez se považuje hodnota do 7%) dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele. Oddíl IX Čerpání účelových prostředků a jejich vypořádání UZ Dotace Čerpání Rozdíl +/ , , ,73136,00 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 000, , , , ,33 1, , ,95000,00 3,95000, , ,00 1, , , ,00 67, ,00 +1, , ,- : Vyplaceno v roce 2004: Kč ,00 obdrženo Ve finančním vypořádání vráceno: Kč ,00 vráceno dne Kč 5 200,00 vráceno dne Kč ,00 vráceno dne Ve finančním vypořádání požadováno: Kč 1, ,- obdrženo Prověřena účelovost čerpání finančních prostředků u vybraných pěti dotačních titulů. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Oddíl X Hospodářská činnost Město provozuje hospodářskou činnost. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 8

9 Náklady celkem Kč 21, ,80 Výnosy celkem Kč 23, ,15 Výsledek hospodaření před zdaněním Kč 2, ,35 Výsledek hospodaření po zdanění Kč 2, ,35 Oddíl XI Zřízené příspěvkové organizace, organizační složky Seznam příspěvkových organizací Výše příspěvku celkem Název Založena Město Ostatní celkem Knihovna K.H.Máchy v Lit , ,00 2, ,00 8, ,00 Městs.kulturní zař.v Lit , , ,00 10, ,00 Městs.sportovní zař. V Lit ,45000, ,45000,00 Základní škola Lit.Na Valech , , ,00 1, ,00 ZŠ Lit.Boženy Němcové , ,00 0 2, ,00 ZŠ Masarykova Lit.Svojsíkova , ,00 0 2, ,00 ZŠ Lit. U stadionu , ,00 0 2, ,00 ZŠ Lit. Havlíčkova , , ,00 2, ,00 ZŠ Lit. Ladova , ,00 0 2, ,00 ZUŠ Lit.Masarykova , ,00 MŠ Lit. Masarykova , ,00 0 6, ,00 Centrální školní jídelna,svoj , ,00 0 2, ,00 DDAM Rozmarýn Lit , ,00 0 3, ,00 Centrum pro postižené Srdíčko , ,00 0 5, ,00 TS města Litoměřice , , ,45 Celkem poskytnuté příspěvky ,45 2, , ,45 2. Zřizovací listiny Zřizovací listiny vč. Živnostenských listů na povolenou podnikatelskou činnost jednotlivých příspěvkových organizací založeny v sídle města. Seznam organizačních složek Typ organizace Název Založena Organizační složka Bytové hospodářství 2003 Organizační složka Jídelna pro důchodce Organizační složka Lesní hospodářství Oddíl XII Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 9

10 Sdružování finančních prostředků V roce 2005 nebyla realizována akce formou sdružování finančních prostředků. Oddíl XIII Významné soudní spory Město vedlo v roce 2005 následující významnější spory: určení vlastnictví budova čp. 281/6b, pozemek vůči TJ Sokol Litoměřice ukončeno , neúspěšně určení vlastnictví budova čp. 263, pozemek vůči Akademie J.Á.Komenského Litoměřice ukončeno , úspěšně Oddíl XIV Účetní závěrka Ověření závěrkových prací dle harmonogramu. Závěrkové práce byly prováděny v souladu s vnitřní ekonomicko-organizační směrnicí. 2. Účetní doklady Ověření z hlediska formálních náležitostí, vazba na hlavní knihu, kontrola účtování a náležitosti účetních dokladů bylo prováděno při průběžných kontrolách, dále byla prověřována správnost účtování i na položkách a paragrafech rozpočtové skladby. Nebyly zjištěny nedostatky z hlediska předepsaných náležitostí. 3. Faktury přijaté a vydané Kontrola přijatých a vydaných faktur byla provedena při průběžných kontrolách.byla prováděna kontrola formálních náležitostí, správnosti účtování i na položky rozpočtové skladby a paragrafy. 4. Evidence a způsob vymáhání nedoplatků Organizace pravidelně vyhodnocuje a vymáhá pohledávky po lhůtě splatnosti. Postup při evidenci a vymáhání pohledávek je upraven ve vnitřní ekonomicko-organizační směrnici. Oddíl XV Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 10

11 Inventarizace Inventarizace majetku a závazků probíhala dle vnitřní ekonomicko-organizační směrnice a plánu činnosti ústřední inventarizační komise. Fyzické inventury byly prováděny k datu Dokladové inventarizace byly prováděny k Majetek třídy 0 dle syntetických účtů Účet Název Účetní=fyzický stav 013 Software 4, , DDNM , Ostatní dlouh.nehm.maj , PDNM 1, , Pozemky 396, , Umělecká díla a předměty 11, , Stavby 1,601, , Samost.mov.věci a soub. mv 45, , Pěstitelské celky trv.porostů 4, , Drobný dlou.hm.majetek 19,87650, Ostatní dlouh.hmotný majetek , Nedokončený dlou.hmot.maj. 10, ,68 Nebyly zjištěny rozdíly u fyzických inventarizací třídy Posk.zál.na DHM , Majet.účasti rozhod.vliv ODFM 111, ,86 Finanční aktiva: k mělo město následující účasti a podíly: ČSOB Asset Management, a.s ,96 Kč struktura portfolia 60 % dluhopisy a dluhopisové fondy 40 % repo obchody výnos: 3,9 % p.a. Česká spořitelna, a.s ,42 Kč struktura portfolia 68 % dluhopisy a dluhopisové fondy 28 % fondy peněžního trhu 4 % akciové fondy výnos: 3,05 % p.a. ŽB Asset Management, a.s ,48 Kč struktura portfolia 75 % dluhopisy a dluhopisové fondy 25 % smíšené fondy Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 11

12 výnos: 4,8 % p.a. ŽB Asset Management, a.s. je investiční společnost. Od změnila název na Pioneer Asset Management, a. s. Společnost je agentem nabídky fondů registrovaných v Lucembursku tzn. asi 100 různých zahraničních fondů Pioneer. Z poskytnutých informací se jeví portfolio jako konzervativní. Nebyly zjištěny rozdíly u dokladových inventarizací třídy 0. Celkem Stálá aktiva 2, ,85 Závěr Město nemá dořešeny rozdíly mezi vlastní evidencí nemovitostí a evidenci nemovitostí na Katastrálním úřadě. Auditor na nesrovnalosti v evidencích nemovitostí upozornil starostu města. 2. Majetek třídy 1 dle syntetických účtů Účet Název Účetní=fyzický stav 112 Materiálna skladě 8292, Zboží na skladě 3,456,633,95 Celkem Zásoby 3, ,44 Nebyly zjištěny nedostatky u fyzických inventarizací třídy 3. Zástavní právo,věcná břemena, ručení za závazky třetích osob Organizace nemá zastavený majetek. Věcná břemena vedena v podrozvahové evidenci na účtě 973. Celková hodnota věcných břemen činí Kč ,20 Organizace neručí za závazky třetích osob.. 4. Prostředky rozpočtového hospodaření Prostředky rozpočtového hospodaření Účet Částka Základní běžný účet ,30985,52 Vkladový výdajový účet Příjmový účet Běžné účty peněžních fondů 236 3, ,66 Konečné zůstatky odsouhlaseny dle bankovních výpisů k Nebyly zjištěny rozdíly. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 12

13 5. Ostatní běžné účty, finanční majetek Pokladna Ceniny ,00 Běžný účet 241 9, ,81 Depozitní účet 245 6,30796,31 Majetkové cenné pap Konečný zůstatek odsouhlasen dle bankovního výpisu k a dle dokladové inventarizace. Nebyly zjištěny rozdíly. 6. Pohledávky 311 Odběratelé 3, , Poskytnuté zálohy , Pohledávky za rozpočtové příjmy 69, , Ostatní pohledávky , Pohledávky za zaměstnanci 32721, Pohledávky za účastníky sdružení Ostatní pohledávky ,00 Celkem Pohledávky 74, ,90 7. Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 5, , Přijaté zálohy 20, , Ostatní závazky 6, , Zaměstnanci , Zúčtování se SP a ZP 2, , Ostatní přímé daně , Daň z přidané hodnoty , Jiné závazky 2, ,00 Celkem Závazky 38, ,18 Zůstatky závazků byly ověřeny dle doložených inventarizačních soupisů. Nebyly zjištěny rozdíly. 8. Fondy, HV, dlouhodobé úvěry a půjčky Majetkové fondy 901 Fond dlouhodobého majetku 2.199, ,19 Stálá aktiva 2.208, ,85 Rozdíl 8, ,66 Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 13

14 Rozdíl ve výši Kč se skládá: 909 oceňovací rozdíl k CP 7, ,66 Kč 042 neuhrazená fa č. 1, ,00 fondy 917 Peněžní fondy 4, , Zůstatek finančních prostředků 3, ,66 Rozdíl 96592,80 Rozdíl ve výši Kč 96592,80 se skládá : účet 277 Kč 96592,80. Výsledek hospodaření 933 Převod zúčt. Příjmů a výdajů min. let ,96 Dlouhodobé závazky, úvěry 951 Dlouhodobé bankovní úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky 0 Zůstatky účtů doloženy bankovními výpisy a rozpisy zůstatků. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Oddíl XVI Vnitřní kontrolní systém Vnitřní ekonomicko-organizační směrnice Kontrolní prostředí organizace zajistila souborem organizačně-ekonomických směrnic. V organizaci funguje vnitřní kontrolní systém a jeho fungování je zajištěno přes řídící a kontrolní pracovníky, kontrolní a finanční výbor, zřízený zastupitelstvem dále přes útvar interního auditu. Organizace v rámci kontrolní činnosti v průběhu roku aplikovala do svých kontrolních postupů vyhl.416/2004 Sb. 2. Činnost výborů Auditor se seznámil s dvanácti zápisy z jednání finančního výboru. Auditor se seznámil s jedenácti zápisy z jednání kontrolního výboru Oddíl XVII Veřejné zakázky V organizaci proběhla 4 výběrová řízení dle zákona 40/2004 Sb..Auditor se seznámil s průběhem 1 výběrového řízení. Nebyly zjištěny nedostatky. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 14

15 Oddíl XVII Riziková aktiva Při prověřování okruhu aktiv auditor nezjistil riziková aktiva. Oddíl XIX Závěr Auditor obdržel všechny požadované informace, vysvětlení, písemnosti. 2. Datum konání ověření : , 2-25, 28.1, 05., , , , , 305., Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností bylo provedeno přezkoumání hospodaření, účetní závěrky dle platných právních předpisů. Závěry: ověření bylo provedeno dle obecně platných právních předpisů, uvedených ve zprávě Účetní závěrka byla sestavena předepsaným způsobem a odpovídá údajům na běžně vedených účtech. Účetní závěrka je v souladu s platnými právními předpisy pro vedení účetnictví organizačních složek státu, obce, kraje, příspěvkové organizace v ČR za rok Účetnictví je vedeno v souladu s metodikou platnou pro vedení účetnictví organizačních složek státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací ČR za rok Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. 4. Podíl pohledávek na rozpočtu 16,86 % Podíl závazků na rozpočtu 10,07 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 5. Provedli jsme přezkoumání hospodaření na základě údajů o ročním hospodaření.za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán.. Naši úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 15

16 Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskou směrnicí Komory auditorů ČR. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost, za sestavení účetní závěrky je zodpovědný statutární orgán. Podepsaní zástupci města berou na vědomí, že provedený přezkum hospodaření nezbavuje organizaci odpovědnosti za vykázané údaje. Organizace plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol. 6. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích vč. údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech v podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích, týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a s dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví obce a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek.předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření USC, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 16

17 Závěrečné vyjádření Při přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2005 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) 10 odst.3 zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí c) nebyly zjištěny nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně, 2. v nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, 3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, 4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, 5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo 6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v 2 a auditor starosta auditorská společnost Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 17

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ING. LUDMILA TALÍŘOVÁ, OSVĚDČENÍ KOMORY AUDITORŮ ČR Č. 1316 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Město Nová Role ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00254819 název Město Nová Role ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2014 Elektronický podpis - 27.5.2015 KUMSX01I13Q2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více