Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 : Město Litoměřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 : Město Litoměřice"

Transkript

1 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2005 Města Litoměřice Příjemce Ověření provedla Ověřované město : Město Litoměřice : Mgr.Ladislav Chlupáč, starosta : Ing. Zdeňka Cahlíková, auditorka číslo osvědčení KAČR 1345 Datum kontroly : , 2-25, 28.1, 05., , , , , 305., Místo kontroly : Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Datum projednání zprávy : Místo projednání zprávy : Litoměřice Datum vyhotovení zprávy : Místo vyhotovení zprávy : Litoměřice Přílohy: Výkazy k Počet stejnopisů: 5 Fin 2 12 M Rozdělovník: 4 x město Úč OÚPO x auditor Úč OÚPO 4 02 Úč OÚPO 5 02 Office Praha: Office Zlín: AUDIT KORREKT s.r.o. AUDIT KORREKT s.r.o. Ing. Zdeňka Cahlíková Ing. Vladimíra Žabčíková Dubečská 43, Praha 10 Okrajová 487, Zlín 12 tel.: tel.:

2 Obsah Oddíl I Smlouva 3 Oddíl II Vstupní údaje o městu 3 Oddíl III Předmět přezkoumání hospodaření 3 Oddíl IV Opatření doporučená ve zprávách o průběžném přezkoumání hospodaření 5 Oddíl V Bilanční kontinuita 6 Oddíl VI Přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu 6 Oddíl VII Schvalování návrhu rozpočtu 8 Oddíl VIII Ukazatel dluhové služby 8 Oddíl IX Čerpání účelových prostředků a jejich vypořádání 9 Oddíl X Hospodářská činnost 10 Oddíl XI Zřízené příspěvkové organizace 11 Oddíl XII Sdružování finančních prostředků 11 Oddíl XIII Významné soudní spory 12 Oddíl XIV Účetní závěrka 12 Oddíl XV Inventarizace (vč.zástav, věcných břemen a závazků vůči třetím osobám 12 Oddíl XVI Vnitřní kontrolní systém 15 Oddíl XVII Veřejné zakázky 16 Oddíl XVIII Riziková aktiva 16 Oddíl XIX Závěr 19 Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 2

3 Oddíl I Smlouva AUDIT KORREKT s.r.o., Dubečská 43, Praha 10,OR MěS Praha oddíl C, vložka Dle smlouvy ze dne o přezkoumání hospodaření Města Litoměřice a dodatku ze dne uzavřené mezi Městem Litoměřice a společností AUDIT KORREKT s.r.o. Praha 10 bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok Oddíl II Vstupní údaje o městu Název subjektu: Město Litoměřice Adresa: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Právní forma: obec Datum vzniku: IČO: Oddíl III Předmět přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., zákona o účetnictví 563/1991 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek č. 40/2004 Sb., zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,zákona o auditorech a Komoře auditorů České republiky 254/2000 Sb., platných auditorských směrnic, z hlediska rozpočtu schváleného zastupitelstvem města. Předmětem přezkoumání jsou údaje, které jsou podle 17 zákona 250/2000 Sb. součástí závěrečného účtu : Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů 6 odst. 1 Údaje o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti 6 odst. 3 Údaje o peněžních operacích týkajících se cizích prostředků 6 odst. 2 Údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků 6 odst 2 2. Předmětem přezkoumání je dále nakládání s majetkem ve vlastnictví územních samosprávných celků, včetně majetku, který byl předán do správy jimi zřizovaných příspěvkových organizací, popřípadě i majetku vloženého do dobrovolného svazku obcí. Ověřuje se: Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 3

4 Dodržování povinností uložených zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Dodržování souladu vedení účetnictví územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení Dodržování souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. 3. Předmětem přezkoumání je dále i účetní závěrka. Jedná se o následující výkazy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 12 M Rozvaha Úč OÚPO 3 02 Výsledovka Úč OÚPO 4 02 Příloha Úč OÚPO Předmětem přezkoumání je dle zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí: 2,3 (1) Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu, a to a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 4

5 vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. (2) Předmětem přezkoumání dále je a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. Oddíl IV Opatření doporučená ve zprávách o průběžném přezkoumání hospodaření V rámci průběžného ověřování jednotlivých okruhů byly zpracovány 3 dílčí zprávy z celkem 12 okruhů a dalších 24 zpráv z dalších kontrolních okruhů.. Nebyla uložena významná opatření. Dílčí doporučení byla provedena. Doplnění záznamů bylo zajištěno. V závěru přezkumu bylo zjištěno, že připomínky z dílčích kontrol byly zohledněny. Auditor podal starostovi jeden podnět k šetření útvaru interního auditu, jehož předmětem bylo dořešení rozdílů evidence města a KÚ ve věci nemovitostí. Starosta pověřil tajemníka koordinací odborů úřadu a kontrolou termínů ve věci dořešení rozdílů evidence města a KÚ ve věci nemovitostí. Starosta pověřil útvar interního auditu provedením kontroly evidence nemovitostí města a KÚ. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 5

6 Oddíl V Bilanční kontinuita Při porovnání počátečních zůstatků v rozvaze k a konečných zůstatků k nebylo zjištěno porušení bilanční kontinuity. Bilanční kontinuita byla dodržena. Oddíl VI Přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu Plnění rozpočtu podle finančního výkazu Tabulka č. 1 Příjmy Třída Typ příjmu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Daňový 193,35000,00 223, ,00 236, ,40 2 Nedaňový 25, ,00 48, ,00 49, ,23 3 Kapitálové 17, ,00 24, ,00 28, ,02 4 Dotace 112, ,00 128, ,00 821, ,02 Celkem 348, ,00 425, ,00 135, ,67 konsolidace 692, ,54 Celkem po konsolidaci 348, ,00 425, ,00 442, ,13 Tabulka č. 2 Výdaje Třída Typ výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Běžné 347, ,00 411, ,00 023, ,73 6 Kapitálové 102, ,00 64, ,00 51, ,65 Celkem 449,73000,00 475, ,00 074, ,38 Konsolidace 692, ,54 Celkem po konsolidaci 449,73000,00 475, ,00 381, ,84 Tabulka č. 3 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Typ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Příjmy celkem po konsolidaci 348, ,00 425, ,00 442, ,13 Výdaje celkem po konsolidaci 449,73000,00 475, ,00 381, ,84 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -101, ,00-50,81000,00 60, ,29 Tabulka č. 4 Financující operace Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 6

7 Č. Položky Typ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k Změna stavu krátkodobých 101, ,00 100,81000,00-10, ,29 prostředků na bankovních účtech 8117 Aktiv.krátkodob.operace řízení likvidity příjmy 120, , Aktiv.krátkodob.operace řízení likvidity výdaje -120, , Aktiv.dlouh.operace řízení likv.- -50, ,00-50, ,00 vý Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 8902 Nerealizované kurz.rozdíly Financování celkem 101, ,00 50,81000,00-60, ,29 Rozpočet města za rok 2005 byl sestaven jako schodkový před vlivem financujících operací. Skutečnost přebytku před vlivem financujících operací ve výši Kč 60, ,29 je proti rozpočtovanému schodku po změnách před vlivem financujících operací ve výši Kč 50,81000,00 vyšší o 111, ,29 Kč. Příjmy byly vyšší o 17, ,13 Kč a výdaje byly nižší o 94, ,16 Kč. Rozpočet byl sestaven v předepsaném členění dle rozpočtové skladby. Rozborem struktury plnění příjmů a výdajů rozpočtu lze konstatovat, že rozpočet byl sestaven dle reálných předpokladů a skutečnost se od něj výrazným způsobem neodlišovala. Oddíl VII Schvalování návrhu rozpočtu Rozpočet byl zveřejněn a projednán v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Všechna rozpočtová opatření provedená městem byla schválená a zapojená do rozpočtu. Celkem byla schváleno 7 rozpočtových opatření v následující výši: Příjmy Výdaje Financování Oddíl VIII Ukazatel dluhové služby Dluhová služba vyjadřuje závazek obce plnit svými příjmy závazky z úvěrů a půjček (úroky, splátky jistin, leasingu). Ukazatel dluhové služby vyjadřuje podíl splátek jistin úvěrů, půjček, leasingů, zaplacených úroků k daňovým, nedaňovým příjmům a dotacím. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 7

8 Ukazatel dluhové služby za rok 2005 činí 0,00 %, což v porovnání s doporučenou mezí (za doporučenou mez se považuje hodnota do 7%) dokumentuje příznivý stav tohoto ukazatele. Oddíl IX Čerpání účelových prostředků a jejich vypořádání UZ Dotace Čerpání Rozdíl +/ , , ,73136,00 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 000, , , , ,33 1, , ,95000,00 3,95000, , ,00 1, , , ,00 67, ,00 +1, , ,- : Vyplaceno v roce 2004: Kč ,00 obdrženo Ve finančním vypořádání vráceno: Kč ,00 vráceno dne Kč 5 200,00 vráceno dne Kč ,00 vráceno dne Ve finančním vypořádání požadováno: Kč 1, ,- obdrženo Prověřena účelovost čerpání finančních prostředků u vybraných pěti dotačních titulů. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Oddíl X Hospodářská činnost Město provozuje hospodářskou činnost. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 8

9 Náklady celkem Kč 21, ,80 Výnosy celkem Kč 23, ,15 Výsledek hospodaření před zdaněním Kč 2, ,35 Výsledek hospodaření po zdanění Kč 2, ,35 Oddíl XI Zřízené příspěvkové organizace, organizační složky Seznam příspěvkových organizací Výše příspěvku celkem Název Založena Město Ostatní celkem Knihovna K.H.Máchy v Lit , ,00 2, ,00 8, ,00 Městs.kulturní zař.v Lit , , ,00 10, ,00 Městs.sportovní zař. V Lit ,45000, ,45000,00 Základní škola Lit.Na Valech , , ,00 1, ,00 ZŠ Lit.Boženy Němcové , ,00 0 2, ,00 ZŠ Masarykova Lit.Svojsíkova , ,00 0 2, ,00 ZŠ Lit. U stadionu , ,00 0 2, ,00 ZŠ Lit. Havlíčkova , , ,00 2, ,00 ZŠ Lit. Ladova , ,00 0 2, ,00 ZUŠ Lit.Masarykova , ,00 MŠ Lit. Masarykova , ,00 0 6, ,00 Centrální školní jídelna,svoj , ,00 0 2, ,00 DDAM Rozmarýn Lit , ,00 0 3, ,00 Centrum pro postižené Srdíčko , ,00 0 5, ,00 TS města Litoměřice , , ,45 Celkem poskytnuté příspěvky ,45 2, , ,45 2. Zřizovací listiny Zřizovací listiny vč. Živnostenských listů na povolenou podnikatelskou činnost jednotlivých příspěvkových organizací založeny v sídle města. Seznam organizačních složek Typ organizace Název Založena Organizační složka Bytové hospodářství 2003 Organizační složka Jídelna pro důchodce Organizační složka Lesní hospodářství Oddíl XII Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 9

10 Sdružování finančních prostředků V roce 2005 nebyla realizována akce formou sdružování finančních prostředků. Oddíl XIII Významné soudní spory Město vedlo v roce 2005 následující významnější spory: určení vlastnictví budova čp. 281/6b, pozemek vůči TJ Sokol Litoměřice ukončeno , neúspěšně určení vlastnictví budova čp. 263, pozemek vůči Akademie J.Á.Komenského Litoměřice ukončeno , úspěšně Oddíl XIV Účetní závěrka Ověření závěrkových prací dle harmonogramu. Závěrkové práce byly prováděny v souladu s vnitřní ekonomicko-organizační směrnicí. 2. Účetní doklady Ověření z hlediska formálních náležitostí, vazba na hlavní knihu, kontrola účtování a náležitosti účetních dokladů bylo prováděno při průběžných kontrolách, dále byla prověřována správnost účtování i na položkách a paragrafech rozpočtové skladby. Nebyly zjištěny nedostatky z hlediska předepsaných náležitostí. 3. Faktury přijaté a vydané Kontrola přijatých a vydaných faktur byla provedena při průběžných kontrolách.byla prováděna kontrola formálních náležitostí, správnosti účtování i na položky rozpočtové skladby a paragrafy. 4. Evidence a způsob vymáhání nedoplatků Organizace pravidelně vyhodnocuje a vymáhá pohledávky po lhůtě splatnosti. Postup při evidenci a vymáhání pohledávek je upraven ve vnitřní ekonomicko-organizační směrnici. Oddíl XV Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 10

11 Inventarizace Inventarizace majetku a závazků probíhala dle vnitřní ekonomicko-organizační směrnice a plánu činnosti ústřední inventarizační komise. Fyzické inventury byly prováděny k datu Dokladové inventarizace byly prováděny k Majetek třídy 0 dle syntetických účtů Účet Název Účetní=fyzický stav 013 Software 4, , DDNM , Ostatní dlouh.nehm.maj , PDNM 1, , Pozemky 396, , Umělecká díla a předměty 11, , Stavby 1,601, , Samost.mov.věci a soub. mv 45, , Pěstitelské celky trv.porostů 4, , Drobný dlou.hm.majetek 19,87650, Ostatní dlouh.hmotný majetek , Nedokončený dlou.hmot.maj. 10, ,68 Nebyly zjištěny rozdíly u fyzických inventarizací třídy Posk.zál.na DHM , Majet.účasti rozhod.vliv ODFM 111, ,86 Finanční aktiva: k mělo město následující účasti a podíly: ČSOB Asset Management, a.s ,96 Kč struktura portfolia 60 % dluhopisy a dluhopisové fondy 40 % repo obchody výnos: 3,9 % p.a. Česká spořitelna, a.s ,42 Kč struktura portfolia 68 % dluhopisy a dluhopisové fondy 28 % fondy peněžního trhu 4 % akciové fondy výnos: 3,05 % p.a. ŽB Asset Management, a.s ,48 Kč struktura portfolia 75 % dluhopisy a dluhopisové fondy 25 % smíšené fondy Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 11

12 výnos: 4,8 % p.a. ŽB Asset Management, a.s. je investiční společnost. Od změnila název na Pioneer Asset Management, a. s. Společnost je agentem nabídky fondů registrovaných v Lucembursku tzn. asi 100 různých zahraničních fondů Pioneer. Z poskytnutých informací se jeví portfolio jako konzervativní. Nebyly zjištěny rozdíly u dokladových inventarizací třídy 0. Celkem Stálá aktiva 2, ,85 Závěr Město nemá dořešeny rozdíly mezi vlastní evidencí nemovitostí a evidenci nemovitostí na Katastrálním úřadě. Auditor na nesrovnalosti v evidencích nemovitostí upozornil starostu města. 2. Majetek třídy 1 dle syntetických účtů Účet Název Účetní=fyzický stav 112 Materiálna skladě 8292, Zboží na skladě 3,456,633,95 Celkem Zásoby 3, ,44 Nebyly zjištěny nedostatky u fyzických inventarizací třídy 3. Zástavní právo,věcná břemena, ručení za závazky třetích osob Organizace nemá zastavený majetek. Věcná břemena vedena v podrozvahové evidenci na účtě 973. Celková hodnota věcných břemen činí Kč ,20 Organizace neručí za závazky třetích osob.. 4. Prostředky rozpočtového hospodaření Prostředky rozpočtového hospodaření Účet Částka Základní běžný účet ,30985,52 Vkladový výdajový účet Příjmový účet Běžné účty peněžních fondů 236 3, ,66 Konečné zůstatky odsouhlaseny dle bankovních výpisů k Nebyly zjištěny rozdíly. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 12

13 5. Ostatní běžné účty, finanční majetek Pokladna Ceniny ,00 Běžný účet 241 9, ,81 Depozitní účet 245 6,30796,31 Majetkové cenné pap Konečný zůstatek odsouhlasen dle bankovního výpisu k a dle dokladové inventarizace. Nebyly zjištěny rozdíly. 6. Pohledávky 311 Odběratelé 3, , Poskytnuté zálohy , Pohledávky za rozpočtové příjmy 69, , Ostatní pohledávky , Pohledávky za zaměstnanci 32721, Pohledávky za účastníky sdružení Ostatní pohledávky ,00 Celkem Pohledávky 74, ,90 7. Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 5, , Přijaté zálohy 20, , Ostatní závazky 6, , Zaměstnanci , Zúčtování se SP a ZP 2, , Ostatní přímé daně , Daň z přidané hodnoty , Jiné závazky 2, ,00 Celkem Závazky 38, ,18 Zůstatky závazků byly ověřeny dle doložených inventarizačních soupisů. Nebyly zjištěny rozdíly. 8. Fondy, HV, dlouhodobé úvěry a půjčky Majetkové fondy 901 Fond dlouhodobého majetku 2.199, ,19 Stálá aktiva 2.208, ,85 Rozdíl 8, ,66 Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 13

14 Rozdíl ve výši Kč se skládá: 909 oceňovací rozdíl k CP 7, ,66 Kč 042 neuhrazená fa č. 1, ,00 fondy 917 Peněžní fondy 4, , Zůstatek finančních prostředků 3, ,66 Rozdíl 96592,80 Rozdíl ve výši Kč 96592,80 se skládá : účet 277 Kč 96592,80. Výsledek hospodaření 933 Převod zúčt. Příjmů a výdajů min. let ,96 Dlouhodobé závazky, úvěry 951 Dlouhodobé bankovní úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky 0 Zůstatky účtů doloženy bankovními výpisy a rozpisy zůstatků. Nebyly zjištěny nesrovnalosti. Oddíl XVI Vnitřní kontrolní systém Vnitřní ekonomicko-organizační směrnice Kontrolní prostředí organizace zajistila souborem organizačně-ekonomických směrnic. V organizaci funguje vnitřní kontrolní systém a jeho fungování je zajištěno přes řídící a kontrolní pracovníky, kontrolní a finanční výbor, zřízený zastupitelstvem dále přes útvar interního auditu. Organizace v rámci kontrolní činnosti v průběhu roku aplikovala do svých kontrolních postupů vyhl.416/2004 Sb. 2. Činnost výborů Auditor se seznámil s dvanácti zápisy z jednání finančního výboru. Auditor se seznámil s jedenácti zápisy z jednání kontrolního výboru Oddíl XVII Veřejné zakázky V organizaci proběhla 4 výběrová řízení dle zákona 40/2004 Sb..Auditor se seznámil s průběhem 1 výběrového řízení. Nebyly zjištěny nedostatky. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 14

15 Oddíl XVII Riziková aktiva Při prověřování okruhu aktiv auditor nezjistil riziková aktiva. Oddíl XIX Závěr Auditor obdržel všechny požadované informace, vysvětlení, písemnosti. 2. Datum konání ověření : , 2-25, 28.1, 05., , , , , 305., Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností bylo provedeno přezkoumání hospodaření, účetní závěrky dle platných právních předpisů. Závěry: ověření bylo provedeno dle obecně platných právních předpisů, uvedených ve zprávě Účetní závěrka byla sestavena předepsaným způsobem a odpovídá údajům na běžně vedených účtech. Účetní závěrka je v souladu s platnými právními předpisy pro vedení účetnictví organizačních složek státu, obce, kraje, příspěvkové organizace v ČR za rok Účetnictví je vedeno v souladu s metodikou platnou pro vedení účetnictví organizačních složek státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací ČR za rok Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. 4. Podíl pohledávek na rozpočtu 16,86 % Podíl závazků na rozpočtu 10,07 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0 5. Provedli jsme přezkoumání hospodaření na základě údajů o ročním hospodaření.za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán.. Naši úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 15

16 Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskou směrnicí Komory auditorů ČR. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost, za sestavení účetní závěrky je zodpovědný statutární orgán. Podepsaní zástupci města berou na vědomí, že provedený přezkum hospodaření nezbavuje organizaci odpovědnosti za vykázané údaje. Organizace plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol. 6. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích vč. údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech v podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích, týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a s dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví obce a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek.předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření USC, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 16

17 Závěrečné vyjádření Při přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2005 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) 10 odst.3 zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí c) nebyly zjištěny nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně, 2. v nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, 3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, 4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, 5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo 6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v 2 a auditor starosta auditorská společnost Zpráva Přezkum město LitoměřiceF.doc 17

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2006 : Dobrovolný svazek obcí NIVA

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2006 : Dobrovolný svazek obcí NIVA Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2006 Dobrovolný svazek obcí NIVA Ověřovaný svazek Ověření provedla : Dobrovolný svazek obcí NIVA : Ing. Zdeňka Cahlíková, auditorka číslo osvědčení KAČR

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013/II, 142 00 Praha 4,Krč,OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Města Rousínov Ověřované město Příjemce Ověření

Více

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice

Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice AUDIT KORREKT s.r.o., Tavolníkova 2013, 142 00 Praha 4,Krč, OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Příloha Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 Obec Božice Ověřovaná obec: Příjemce Ověření

Více

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2007

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2007 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2007 Města Litoměřice Ověřované město Příjemce Ověření provedla : Město Litoměřice : Mgr.Ladislav Chlupáč, starosta : Ing. Zdeňka Cahlíková, auditorka číslo

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (oprávnění KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (oprávnění KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2018 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2016

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2016 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2016 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2016 Termín

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2008 Účetní jednotka, u níž bylo provedeno přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2008: Název: Sídlo: Město Nové Město nad

Více

Mikroregion Litavka dobrovolný svazek obcí Husova 2, Zdice IČO : Místo uskutečnění přezkoumání: Ul. Čs.

Mikroregion Litavka dobrovolný svazek obcí Husova 2, Zdice IČO : Místo uskutečnění přezkoumání: Ul. Čs. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litavka za rok 2017 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

Devět křížů dobrovolný svazek obcí Sokolská 44, Přibyslavice PSČ

Devět křížů dobrovolný svazek obcí Sokolská 44, Přibyslavice PSČ Devět křížů dobrovolný svazek obcí Sokolská 44, Přibyslavice PSČ 664 83 Závěrečný účet svazku za rok 2016 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje svazek

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

Obec Nepomuk územně samosprávní celek, obec Nepomuk Rožmitál pod Třemšínem. v sídle právnické osoby zastupitelstvo obce

Obec Nepomuk územně samosprávní celek, obec Nepomuk Rožmitál pod Třemšínem. v sídle právnické osoby zastupitelstvo obce I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 10. 8. 2010, dodatkem Č. 6 z 24. 3. 2016 mezi objednatelem obcí Nepomuk, kterou zastupoval p. starosta

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Klatovská 371 261 01 Příbram V Česká republika tel. 0042 318 620 003 zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97022 DIČ CZ 27110753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Za hospodaření, které je

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 Příjemce zprávy: starosta RNDr. Martin Macháček, zastupitelstvo obce Název a sídlo ÚSC: Obec Ondřejov, Choceradská

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Město Klatovy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Město Klatovy. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Klatovy za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 28.5.2012 Strana 2 (celkem 11) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo

Více

Úhlava. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Úhlava. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Úhlava za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název ÚSC: Úhlava

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Čelákovice

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Čelákovice ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Čelákovice ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Čelákovice za rok 2006

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2014 do 31.12.2014 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Město Nýrsko. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Město Nýrsko. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Nýrsko za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název ÚSC: Město

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Obec LUŽANY. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec LUŽANY. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec LUŽANY za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název ÚSC: Obec

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledcích přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku OBEC BERNATICE

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledcích přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku OBEC BERNATICE ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledcích přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku OBEC BERNATICE Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ořechov za rok 2016

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ořechov za rok 2016 Tel: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ořechov za rok 2016 Brno, květen

Více

Obec PROSTIBOŘ. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec PROSTIBOŘ. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec PROSTIBOŘ za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název ÚSC:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. pro územní samosprávný celek. Obec Vinařice IČ Sídlo Vinařice 10 PSČ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. pro územní samosprávný celek. Obec Vinařice IČ Sídlo Vinařice 10 PSČ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Janovice nad Úhlavou za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy

Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI ,, ZPRAVA O VYSLEDKU v r, v, PREZKOUMANI HOSPODARENI Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Z P R Á V A 1490/2018 OBEC ŠÁROVCOVA LHOTA

Z P R Á V A 1490/2018 OBEC ŠÁROVCOVA LHOTA Z P R Á V A 1490/2018 O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákona, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Z P R Á V A číslo 1488/2018. Svazek obcí SMRK

Z P R Á V A číslo 1488/2018. Svazek obcí SMRK Z P R Á V A číslo 1488/2018 O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákona, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Kostelec březen 2013

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Kostelec březen 2013 ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Kostelec březen 2013 Page 1 of 14 1. Název a sídlo územního samosprávného celku Název organizace: Obec Kostelec Adresa pro doručování:

Více

Z P R Á V A číslo 1332/2017

Z P R Á V A číslo 1332/2017 Z P R Á V A číslo 1332/2017 O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Obec STRAŠICE. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec STRAŠICE. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec STRAŠICE za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název ÚSC:

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ KE ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Řenče za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

i ZPRÁVA AUDITORA 2012

i ZPRÁVA AUDITORA 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC OSLAVICE rok 2012 Žďár nad Sázavou, 13. března 2013 Určení zprávy: Zastupitelstvo obce Oslavice, KRAJ VYSOČINA a ostatní uživatelé účetní závěrky. 1 Podle

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Kobeřice u Brna. za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Kobeřice u Brna. za období od do AUDIT KORREKT S.r.O., Tavolníkova 2013/11., 14200 Praha 4, Krč,OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 b., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2018

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2018 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2018 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Mikulovsko Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Dolní Dunajovice IČO:

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Dolní Dunajovice IČO: Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice

VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

I. Všeobecné informace

I. Všeobecné informace K VYVĚŠENÍ I. Všeobecné informace Statutární orgán územního samosprávného celku: Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Ing. Pavel Janata předseda představenstva Vrcholný orgán svazku: valná hromada

Více

Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy

Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu Č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2008 Obec Kestřany

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. 158 00 Praha 5, Seydlerova 2451 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2007 Obec Kestřany

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

pro územní samosprávný celek obec Raková IČ:

pro územní samosprávný celek obec Raková IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více