CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

2 CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání? Co je to zelená karta? Kdo může zelenou kartu získat? Jak podat žádost? Co dělat, když přijdu o zaměstnání? Kdy se dopouštíte správního deliktu?

3 CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Podmínky: Musíte mít platné povolení k pobytu (delší než 90 dní) Povolení k zaměstnání, vydané Úřadem práce v místě, kde budete pracovat. Žádost musí obsahovat: Vaše identifi kační údaje (tj. jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno), adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal, identifi kační údaje budoucího zaměstnavatele (název, sídlo, identifi kační číslo), druh práce (tzv. KZAM), místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání vzor žádosti ke stažení: Přílohy k žádosti všechny přílohy musí být přeloženy do češtiny fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující základní identifi kační údaje; vyjádření zaměstnavatele, že Vás zaměstná (vzor vyjádření ke stažení mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy/vyjadreni_zamestnavatele.pdf); úředně ověřená kopie dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém budete na území ČR pracovat (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia apod.), v některých případech musí být doklad ověřen apostilou nebo superlegalizací; další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifi kaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána. Žádost můžete podat osobně nebo ji za Vás může podat zaměstnavatel nebo jiný zástupce na základě plné moci. Při podání žádosti musíte uhradit poplatek 500 Kč ve formě kolku (zakoupíte např. na poště).

4 Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? a. cizinec s povoleným trvalým pobytem na území ČR, b. občan EU c. rodinný příslušník občana EU, za rodinného příslušníka se nejčastěji považuje manžel, manželka, druh či družka (osoby žijící ve společné domácnosti vztahu obdobném vztahu manželskému), nezletilé děti d. cizinec, který je výkonným umělcem, pedagogickým pracovníkem, akademickým pracovníkem vysoké školy, vědeckým pracovníkem, který je účastníkem vědeckého setkání, žákem nebo studentem do 26 let věku, sportovcem, osobou, která v ČR zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo osobou, která provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce, a jehož výkon práce na území ČR nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce, e. cizinec, který je zaměstnán na území ČR podle mezinárodní smlouvy f. cizinec, který je zaměstnán v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území ČR vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem, g. cizinec, který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání denní nebo prezenční studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole h. který pobývá na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, který má trvalý pobyt, azyl či udělenou doplňkovou ochranu i. který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři nebo vysokoškolské vzdělání v ČR (dle školského zákona či zákona o vysokých školách) Všechny výjimky naleznete v zákoně o zaměstnanosti, č. 435/2004 sb., 98 Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Platnost povolení k zaměstnání zaniká v případě, že uplyne doba, na kterou bylo vydáno (vydává se max. na 2 roky, potom je nutno jej prodloužit), skončí zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, uplyne doba, na kterou bylo vydáno povolení k pobytu, nebo oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání nebude uděleno nebo vydáno, bude zrušeno nebo zanikne z jiných důvodů.

5 Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání? Můžete požádat příslušný ÚP nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného povolení k zaměstnání o jeho prodloužení. Podmínkou prodloužení povolení k zaměstnání je, že zaměstnání bude vykonáváno u téhož zaměstnavatele. Žádost o prodloužení povolení k zaměstnání obsahuje stejné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání. K žádosti se přikládá pouze vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále zaměstná a cestovní doklad. Za podání žádosti se hradí poplatek 250 Kč ve formě kolku (možno zakoupit např. na poště) Co je to zelená karta? Zelená karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech. Zelená karta vydaná na konkrétní pracovní místo, Vás opravňuje: pobývat na území České republiky a pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána. To znamená, že dostanete zároveň pracovní povolení i povolení k pobytu. Kdo může zelenou kartu získat? Zelená karta je určena pro cizince, občany těchto zemí, které nejsou členy Evropské unie: Australské společenství, Černá Hora, Chorvatská republika, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Republika Bosna a Hercegovina, Republika Makedonie, Spojené státy americké, Srbsko, Ukrajina. Volná místa, pro která lze získat v ČR zelenou kartu lze najít na internetu: Jak podat žádost? Žádost o zelenou kartu se podává na příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Žádost o zelenou kartu můžete v určitých případech podat na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra příslušném dle místa Vašeho pobytu na území České republiky. Formulář žádosti o zelenou kartu najdete na internetu. Do žádosti musíte napsat číslo a popis volného místa, na které chcete nastoupit. Toto číslo zjistíte v registru míst vhodných pro zelené karty.

6 Dále jste povinni předložit: a. platný cestovní doklad (platnost cestovního dokladu musí nejméně o 90 dnů přesahovat předpokládanou dobu platnosti zelené karty) b. 2 fotografi e, které odpovídají Vaší aktuální podobě c. doklady k prokázání vzdělání nebo odborné kvalifi kace požadované na zvolené pracovní místo; předložte originály nebo úředně ověřené kopie a dále úředně ověřený překlad těchto dokumentů do českého jazyka. Můžete být dále požádáni: a. o lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí b. o doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů; pokud o tento doklad nebudete požádáni zastupitelským úřadem, je oprávněno o tento doklad požádat Ministerstvo vnitra po vstupu na území České republiky. Co dělat, když přijdu o zaměstnání? Nezapomeňte, že v období, kdy nejste zaměstnán, za Vás nikdo neplatí zdravotní pojištění a musíte si jej tedy sjednat sám u komerční pojišťovny, to se netýká osob s trvalým pobytem, uděleným azylem či doplňkovou ochranou. Pokud jste cizincem, který pobývá v ČR na základě dlouhodobého víza za účelem zaměstnání nebo dlouhodobého pobytu za účelem zaměstnání a Váš pracovní poměr skončil z níže uvedených důvodů a zanikla platnost Vašeho povolení k zaměstnání, můžete při splnění dalších podmínek využít lhůtu 60 dnů k hledání nového zaměstnání. Ochranná lhůta se počítá OD PRVNÍHO DNE OD UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU. Během této 60denní lhůty neztrácíte legální pobytový status. Využít 60denní ochranné lhůty k hledání nového zaměstnání můžete, jestliže Váš pracovní poměr skončil: a. zrušením Vašeho zaměstnavatele nebo jeho části, b. přemístěním zaměstnavatele nebo jeho části, c. protože jste se jako zaměstnanec stal nadbytečným, d. protože podle lékařského posudku nesmíte dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, e. protože jste vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě pozbyl způsobilosti konat dále dosavadní práci, f. protože dle lékařského posudku nemůžete již dále práci vykonávat a zaměstnavatelem Vám nebyla nabídnuta žádná jiná pro Vás vhodná práce, g. protože Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti; a současně jste ke dni skončení pracovního poměru pobýval na území za účelem zaměstnání: a. po dobu alespoň 1 roku, pokud tato doba bezprostředně předcházela skončení pracovního poměru, nebo b. po dobu kratší než 1 rok, pokud jste ke dni skončení pracovního poměru na území pobýval nepřetržitě po dobu 3 let; do doby nepřetržitého pobytu se pro tyto případy

7 započítává doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu. Jste-li držitelem tzv. zelené karty můžete podat novou žádost o zelenou kartu na území České republiky, pobýváte-li: na zelenou kartu a podáváte žádost v ochranné lhůtě 60 dnů (tzn. za předpokladu, že Váš pracovní poměr skončil výpovědí z některého z důvodů uvedených v 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, anebo okamžitým zrušením podle 56 zákoníku práce), na zelenou kartu nejméně 1 rok, nebo nepřetržitě po dobu 2 let; do této doby se započítává doba pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů a na povolení k dlouhodobému pobytu, a prokážete-li, že jste získal zaměstnání na pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných v režimu zelených karet. Kdy se dopouštíte správního deliktu? Cizinec, který je zaměstnán bez povolení k zaměstnání, pokud je takovéto povolení třeba, nebo vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu do výše Kč. Fyzická osoba, která umožní cizinci výkon nelegální práce, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu až do částky Kč. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která umožní cizinci výkon nelegální práce, se dopouští správního deliktu, za který se podle zákona o zaměstnanosti uloží pokuta až do částky Kč. Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu. Správní delikty projednává podle zákona o zaměstnanosti v prvním stupni úřad práce příslušný podle místa, ve kterém bylo nelegální zaměstnávání vykonáváno. Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad podle sídla zaměstnavatele. UŽITEČNÉ ODKAZY zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

8 KONTAKTY Úřad práce v Ostravě 30. dubna 3130/2c, Ostrava-Moravská Ostrava web: portal.mpsv.cz tel.: fax: Otevírací hodiny: Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 13:00 Středa 8:00 17:00 Čtvrtek 8:00 13:00 Pátek 8:00 13:00 Oblastní ředitelství Cizinecké policie Skupina povolování pobytu Ostrava Soukenická Ostrava tel.: cizinci z třetích zemí cizinci z třetích zemí cizinci z EU fax: Otevírací hodiny: Pondělí 8:00 17:00 Středa 8:00 17:00 Odbor azylové a migrační politiky MV ČR Krajské pracoviště Ostrava Českobratrská 2227/ Ostrava tel.: Otevírací hodiny: Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 14:00 Středa 8:00 17:00 Čtvrtek 8:00 14:00 adresa Centrum na podporu integrace cizinců Moravskoslezský kraj Českobratrská 2227/ Ostrava otevírací hodiny pondělí a středa 12:00 19:00 čtvrtek a pátek 8:00 12:00 kontakty tel.: ICQ: Skype: cpic_ostrava Výroba tohoto informačního materiálu je součástí projektu Provoz Center na podporu integrace cizinců III. spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY Dlouhodobý pobyt Trvalý pobyt Zdravotní pojištění Podnikání Zaměstnání Školství Dlouhodobý pobyt Chci na území České republiky pobývat i poté, co mi

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Česká republika vstoupila 21. prosince 2007 do tzv. Schengenského prostoru

Česká republika vstoupila 21. prosince 2007 do tzv. Schengenského prostoru Česká republika vstoupila 21. prosince 2007 do tzv. Schengenského prostoru tato skutečnost přinesla mj. tyto změny: na hranicích České republiky byly ukončeny hraniční kontroly naopak byly posíleny kontroly

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost.

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost. Návrh ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět a působnost 1 Předmět úpravy Tento

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : 427. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Více

Vybrané pasáže Zákoníku práce

Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání se v ČR řídí dvěma zákony - Zákoníkem práce a Zákonem o zaměstnanosti. Vybrané pasáže Zákoníku práce Agenturní zaměstnávání upravuje od 1.1.2012 novelizovaný Zákoník práce v těchto

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI PRŮVODCE ŘÍZENÍM VĚDECKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI Employment of Foreigners in the Area of Research and Technological Development Jana Mittnerová, Anna Mittnerová,

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

sociální práce s imigranty

sociální práce s imigranty sociální práce s imigranty Mgr. Eva Dohnalová InBáze BERKAT o.s. dohnalova@inbaze.cz 1 Typy pobytu cizinců na území ČR a) občané EU a jejich rodinní příslušníci (+ EHP a Švýcarsko): přechodný x trvalý

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační publikace pro cizince Česká republika

Informační publikace pro cizince Česká republika Informační publikace pro cizince Česká republika Praha 2009 Ministerstvo vnitra České republiky, 2009 ISBN 978-80-254-5998-0 OBSAH: 1. Úvod...5 2. Obecný úvod o ČR...7 Odkazy na podrobné zdroje informací...9

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění, včetně novely č. 427/2010 s účinností od 1.1.2011) Parlament se usnesl

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013)

INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013) INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ

Více

Evropská migrační síť

Evropská migrační síť Evropská migrační síť Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ODBORU AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY Vážení, informační

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. 2014) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více