ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Párování nabídky a poptávky volných pracovních míst v IT systémech MPSV zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 IČ: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Robin Povšík, náměstek ministryně pro řízení úřadu Kontaktní osoba zadavatele Bc. Jan Beránek, oddělení veřejného zadávání tel.:

2 1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení Předmět veřejné zakázky: 1. Vytvoření, vyladění a otestování metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání. 2. Vytvoření, vyladění a otestování metodik pro automatizovaný profiling klientů Úřadu práce ČR hledajících zaměstnání. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, tzn., předpokládaná hodnota musí být horní hranicí nabídkové ceny uchazeče. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV kódů: Název Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky CPV Programování programového vybavení a poradenské služby Vývoj programového vybavení na zakázku VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. OBECNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření, vyladění a otestování metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání a ve vytvoření, vyladění a otestování metodik pro automatizovaný profiling klientů Úřadu práce ČR (dále jen ÚP ČR ) hledajících zaměstnání, a to v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst, reg. č.: CZ.1.04/2.2.00/ (dále jen projekt ), na jehož další aktivity je úzce navázána. Strana 2 (celkem 17)

3 2.2. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, VÝSTUPY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1. VYTVOŘENÍ, VYLADĚNÍ A OTESTOVÁNÍ METODIK PRO POČÍTAČOVÉ PÁROVÁNÍ VOLNÝCH MÍST A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Metodiky budou popisovat jak algoritmus párování, tak strukturu a způsob zadávání dat o volných pracovních místech (VPM) a klientech ÚP ČR hledajících zaměstnání (jak zájemci o zaměstnání, tak i uchazeči). Na základě vypracovaných metodik budou následně provedeny úpravy v datové struktuře na Integrovaném portálu MPSV (portal.mpsv.cz) a optimalizace dat v NSP. Součástí řešení bude i aplikace pro ověření navržených metodik, jednodenní workshop, na němž seznámí zaměstnance zadavatele s vytvořenými metodikami a s průběhem a výsledky testování metodik. Specifikace požadovaných výstupů: A. Metodika pro tvorbu životopisu zájemce o zaměstnání a popisu volného pracovního místa Bude navržena a po odsouhlasení zadavatelem i odladěna metodika pro tvorbu strukturovaného životopisu zájemce o zaměstnání (CV) a popisu pracovního místa (VPM). Metodika bude obsahovat jak popis struktury dat CV a VPM, tak popis způsobu zadávání jednotlivých údajů. Metodika bude zvláště v oblasti struktury dat CV brát v úvahu současné evropské trendy a bude vytvořena tak, aby struktura dat CV byla kompatibilní se systémem EUROPASS (europass.cz, https://europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/cv/compose). Dále budou specifikovány vhodné interní či externí informační systémy či zdroje dat, které mohou klientům poskytnout vhodné pomocné informace pro nastavení optimálních parametrů volného místa (úroveň mezd v dané oblasti atd.) či tvorby profesního životopisu. Požadavky na metodiku: Metodika bude obsahovat popis struktury CV a VPM Metodika bude obsahovat popis způsobu zadávání jednotlivých údajů do CV a VPM CV a VPM bude popsáno kompetencemi podle kompetenčního modelu NSP Tvorbu CV a popisu VPM na základě uvedené metodiky musí samoobslužně zvládnout uživatel-laik (uchazeč o zaměstnání, zaměstnavatel) Metodika bude zkušebně implementována a otestována pomocí zkušební webové aplikace na vzorku osob zahrnujícím všechny cílové skupiny a reprezentující minimálně tyto sektory (tzv. hlavní směry podle NSP): Obchod, marketing a reklama, Strojírenství, Stavebnictví (hlavní směry podle NSP) Do návrhu metodiky budou zapracovány externí a interní informační systémy či zdroje dat, které mohou zlepšit orientaci klienta na trhu práce a zvýšit úspěšnost párování volných míst a zájemců o vzdělání. U těchto informačních systémů bude detailně specifikována dostupnost těchto informačních systémů pro online řešení (URL, periodicita upgrade informací, atd.). V případě, že by bylo do metodik navrhováno využití externích zdrojů vyžadujících finanční nároky ze strany MPSV ČR, je nutné detailně specifikovat výši těchto nároků či licenční model. Strana 3 (celkem 17)

4 B. Metodika pro počítačové párování CV a VPM Bude navržena metodika párování zájemců o zaměstnání a volných pracovních míst využívající strukturované popisy CV a VPM. Metodika bude popisovat: 1. vyhledávání vhodných volných míst pro zadaného uchazeče a seřazení podle vhodnosti, 2. vyhledávání vhodných uchazečů pro zadané volné místo a seřazení podle vhodnosti. Požadavky na metodiku Kvalifikační předpoklady a požadavky budou párovány na základě heuristického porovnávání kompetencí obsažených v popisech CV a VPM, Algoritmus párování bude parametrický, aby bylo možné volbou optimální heuristiky zúžit či rozšířit nabídku volných míst či zájemců o zaměstnání (např. zaměstnavatel může mít přísnější nároky než zprostředkovatel ÚP hledající zájemce vhodné k rekvalifikaci), Párování bude vyhodnocovat i další atributy, jako jsou požadavky na mzdu, směnnost, místo výkonu práce apod., Algoritmus párování bude popsán pomocí diagramů, případně pseudokódu, Součástí metodiky budou pokyny k úpravám a optimalizacím dat v NSP, V metodice musí být počítáno s možností neúplného vyplnění požadovaných dat, a to jak na straně VPM, tak na straně CV, Metodika bude zkušebně implementována a otestována pomocí ověřovací webové aplikace na testovacím vzorku CV a VPM. Testovací vzorek CV a VPM bude vytvořen tak, aby dostatečně reprezentoval minimálně tyto tři sektory (tzv. hlavní směry podle NSP): Obchod, marketing a reklama, Strojírenství, Stavebnictví. C. Aplikace pro ověření navržených metodik Dodavatel vytvoří ověřovací aplikaci, která bude sloužit ke zkušební implementaci, odladění a závěrečnému otestování navržených metodik. Požadavky na ověřovací aplikaci Aplikace bude vytvořena jako webová, tj. bude mít webové rozhraní přístupné prostřednictvím běžných webových prohlížečů, Aplikace bude neveřejná, budou k ní mít přístup jen vybraní pracovníci zadavatele a účastníci testování, V aplikaci budou zkušebně implementovány obě navržené metodiky, Po dobu trvání zakázky dodavatel zajistí HW a SW nutný k provozování aplikace (vlastní server, server hosting apod.). Technologie potřebné pro vytvoření této aplikace nejsou uznatelným nákladem této zakázky. Další požadavky: Po ukončení předmětu plnění dodavatel uspořádá jednodenní workshop, na němž seznámí zaměstnance zadavatele s vytvořenými metodikami a s průběhem a výsledky testování metodik, Dodavatel bude na základě pokynů zodpovědných zaměstnanců zadavatele aktivně spolupracovat s realizátory dalších dílčích činností spadajících do aktivity 5a), tj. s realizátorem zakázky pro optimalizaci dat NSP a CDK a realizátorem úprav na Integrovaném portálu. Pro účely testování a ladění metodik si dodavatel vlastními silami zajistí potřebná data, tj. optimalizované číselníky a vazebníky, příklady vyplněných CV a VPM apod. Data z NSP jsou volně dostupná pomocí veřejného rozhraní na adrese Strana 4 (celkem 17)

5 2. VYTVOŘENÍ, VYLADĚNÍ A OTESTOVÁNÍ METODIK PRO AUTOMATIZOVANÝ PROFILING KLIENTŮ ÚŘADU PRÁCE ČR HLEDAJÍCÍCH ZAMĚSTNÁNÍ Cílem profilingu je provést automatický výpočet předpokládané umístitelnosti klienta na trhu práce a pravděpodobnost nalezení zaměstnání v závislosti na omezeních daného klienta (možnosti dojíždění, péče o dítě, atd.). Specifikace požadovaných výstupů: a) Metodika pro vytvoření automatizovaného profilingu klienta v závislosti na situaci v oblasti volných míst a dalších skutečnostech Bude navržena a odladěna metodika pro vytvoření systému automatického profilingu klientů ÚP ČR. Tato metodika bude navazovat na metodiku vytvořenou v bodě 1. této zakázky. Požadavky na metodiku: metodika bude obsahovat vytvoření systému profilingu odpovídajícího potřebám ÚP ČR, bude navržen systém kritérií, podle nichž bude klient profilován do jednotlivých kategorií, kategorie musí být vytvořeny tak, aby na jejich základě bylo možné stanovit vzorové postupy ÚP ČR (např. nabídka elektronických služeb, personálních služeb, akční plán, atd.), bude vytvořen heuristický model výpočtu profilingu klienta a to na parametrickém základě, základem pro heuristický model bude online analýza dat: - o volných místech vedených v evidenci ÚP ČR, - o volných místech zprostředkovávaných dalšími subjekty. Jedná se o volná místa, o nichž má MPSV ČR informace na základě dalších aktivit a kde není zprostředkovatelem volného místa ÚP ČR. Struktura informace o volných místech není totožná se strukturou volných míst vedených ÚP ČR, základní informace však jsou k dispozici (název zaměstnavatele, název pracovní pozice, popis pozice, požadované vzdělání, požadovaná kvalifikace, místo výkonu práce, směnnost.), - historie volných míst, - monitoringu zaměstnavatelů a předpokládanému vývoji zaměstnanosti u těchto zaměstnavatelů, - využívajících informačních zdrojů financovaných MPSV (Národní soustava povolání Informační systém typových pozic, atd.), - uchazečů vedených v informačních systémech ÚP ČR, - v případě veřejnosti přistupující na Integrovaný portál MPSV (případně další online řešení MPSV ČR či ÚP ČR), na základě dat, která klient uvede v rámci tvorby strukturovaného profesního životopisu či inzerátu Hledám práci. V tomto bodě budou využity výsledky z bodu 1. této zakázky. - dalších informačních zdrojů POŽADAVKY NA VÝSTUPY V RÁMCI NABÍDKY Uchazeč ve své nabídce v rámci předmětu plnění veřejné zakázky a pro účely hodnocení předloží: a) Popis projektového řízení - jasný, detailní a strukturovaný způsob organizačního zajištění realizace dílčích aktivit předmětu plnění. Součástí popisu projektového řízení budou následující oblasti: popis schvalovacích procesů ve vztahu k organizačnímu zajištění realizace předmětu plnění, popis možností monitoringu činností zadavatelem ve sdíleném online projektovém prostředí, Strana 5 (celkem 17)

6 popis zapojení pracovníků dodavatele vč. popisu jejich rolí a zodpovědností v projektu, popis systému řízení rizik a kvality projektu, harmonogram realizace předmětu plnění, ze kterého bude zřejmá provázanost a návaznost realizace jednotlivých dílčích aktivit předmětu plnění. b) Základní teze řešení metodiky pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání. Tyto teze budou obsahovat především - návrh základních principů, z nichž bude vycházeno při tvorbě metodiky pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání na základě těchto hledisek, - popis stávajícího stavu v oblasti volných míst a profesních životopisů v systémech MPSV ČR (především Integrovaný portál MPSV ČR z něhož bude nabízené řešení vycházet, případně na ně navazovat a to včetně: Prokázání znalostí aktuálních systémů a metodických postupů uplatňovaných v zahraničí a na úrovni EU; Návaznosti věcných výstupů na aktuálně řešené národní projekty, které produkují informace využitelné při vytvoření optimálního systému pro párování volných míst a zájemců o zaměstnání; - návrh technického způsobu řešení aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání, - návrh způsobu testování kvality výsledků metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání (způsob, jakým bude hodnocena míra shody mezi požadavky uvedených zaměstnavatelem u volného místa a informacemi uvedenými v profesním životopisu, případně dalších informačních zdrojích, uchazečů o zaměstnání. Otestováním se rozumí zjištění shody mezi požadavky uvedených zaměstnavatelem u volného místa a informacemi uvedenými vprofesním životopisu, případně dalších informačních zdrojích, uchazečů o zaměstnání. Otestováním v tomto bodě se tedy primárně nerozumí kontrola technické funkčnosti aplikace (dostupnost aplikace, rychlost odezvy, atd.) nýbrž kontrola věcných výsledků. c) Základní teze řešení metodiky pro automatizovaný profiling klientů Úřadu práce ČR hledajících zaměstnání (uchazečů a zaměstnání). Tyto teze budou obsahovat především - návrh základních principů, z nichž bude vycházeno při tvorbě metodiky pro automatizovaný profiling klientů, - návrh technického způsobu řešení aplikace pro ověření navržených metodik pro automatizovaný profiling klientů, - návrh způsobu testování kvality výsledků metodik pro automatizovaný profiling klientů, - informační zdroje, které budou pro vytvoření profilingu použity a to včetně způsobů využití těchto zdrojů. Otestováním se rozumí zjištění shody vytvořeného profilingu klienta na vybraném vzorku historických dat uchazečů o práci dodaných zadavatelem. Uchazeč předloží dokument Popis plnění veřejné zakázky, ve kterém jednoznačně popíše skutečnosti významné pro hodnocení kvality nabízeného řešení, tedy dílčích hodnotících kritérií, jak je uvedeno níže v čl. 9. zadávací dokumentace. Doporučený rozsah tohoto dokumentu je normostran textu (A4). Strana 6 (celkem 17)

7 Zadavatel požaduje, aby uchazečem předložený dokument Popis plnění veřejné zakázky byl: a) srozumitelný (jasný způsob vyjadřování, který nekomplikovaným, stručným způsobem prezentuje navrhované řešení a plán projektu, předpokládá se používání obecně známých pojmů, vysvětlení odborných pojmů a zkratek); b) jednoznačný (jednoznačný popis, který vylučuje různé možnosti výkladu - tam, kde může dojít k mýlce, požadujeme již v nabídce explicitní vysvětlení, které zabrání odlišnému výkladu); c) obsahově úplný (úplnost popisu řešení); d) přehledný (po formální stránce zpracování, z hlediska struktury dokumentu, úpravy, zvýrazněné a jinak graficky rozlišené podstatné a méně důležité informace). 3. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad červen 2015) Požadovaný termín ukončení plnění: Tento termín je limitní. Výstupy předmětu plnění budou zadavateli předány do , blíže viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace. Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika. 5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel požaduje dle 51 odst. 1 zákona po uchazečích předložení dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou stanoveny v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY - Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu v souladu s požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci. - V rámci stanovení nabídkové ceny požaduje zadavatel uvedení nabídkových cen za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH, samostatně výše DPH a cena celkem včetně DPH. - Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese uchazeč. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. - Nabídková cena musí být uvedena v české měně. - Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná a musí zahrnovat veškeré náklady nutné a uznatelné k zajištění předmětu plnění této části veřejné zakázky. Součástí Strana 7 (celkem 17)

8 sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, které dodavatel jako odborník v požadované oblasti plnění veřejné zakázky musí znát a při stanovení nabídkové ceny zohlednit, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak. - Uchazeč je současně povinen doplnit údaje o ceně rovněž do Přílohy č. 1 Návrh smlouvy. - Nabídková cena, v členění uvedeném výše, bude též uvedena v Krycím listu nabídky (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace). - Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH. 7. NÁVRH SMLOUVY, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Uchazeč je povinen předložit v nabídce jediný návrh smlouvy, a to na celý předmět plnění veřejné zakázky. K tomuto účelu využije vzorový návrh smlouvy, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění vzorového návrhu smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (vynechaná místa). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je uchazeč oprávněn upravit návrh smlouvy nad rámec předchozí věty pouze s ohledem na tuto skutečnost. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou zastupovat uchazeče (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování uchazeče). Závazné platební a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 8. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM Subdodavatelský systém V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje ( 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat (např. uvedením druhu služeb a procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce). Dodavatelé ubytovacích a stravovacích služeb nejsou v rámci této veřejné zakázky subdodavateli ve smyslu 17 písm. i) zákona. Pojištění odpovědnosti za škodu Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Strana 8 (celkem 17)

9 dodavatelem třetí osobě pokrývající předmět plnění veřejné zakázky s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši min Kč. Pojistnou smlouvu či pojistný certifikát v originále či úředně ověřené kopii pak uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží nejpozději 2 dny před podpisem smlouvy. Pojistná smlouva či pojistný certifikát se musí vztahovat na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, s uvedenou výší pojistné částky pro tento druh pojištění, s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky. 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Předmětem hodnocení budou následující dílčí kritéria hodnocení: Dílčí hodnotící kritérium Váha EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDKY A. Nabídková cena 60 % B. Kvalita nabízených služeb 40 % B1. B2. B3. Návrh způsobu řízení veřejné zakázky včetně vypořádání se s riziky při realizaci předmětu plnění Návrh základní strategie přípravy metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání Návrh základní strategie přípravy metodik pro automatizovaný profiling klientů 10 % 15 % 15 % A) Nabídková cena: V případě hodnocení nabídek podle kritéria Nabídková cena, které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce: 100 x nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší cena (hodnota) cena (hodnota) hodnocené nabídky kde hodnocenou cenou je celková cena hodnocené nabídky bez DPH. Způsob zpracování nabídkové ceny viz kapitola 6. této zadávací dokumentace. B) Kvalita nabízených služeb: V případě hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria Kvalita nabízených služeb, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější Strana 9 (celkem 17)

10 nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: Hodnotící komise sestaví v rámci každého subkritéria při zohlednění hodnocených hledisek pořadí nabídek tak, že sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce podle vzorce: 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota Takto stanovený počet bodů subkritéria bude u každé nabídky následně vynásoben dílčí váhou daného subkritéria (bude stanoven počet vážených bodů subkritéria). Hodnotící komise sečte vážené body, které nabídka získala v jednotlivých subkritériích. Na základě tohoto součtu sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a provede nominální úpravu součtu vážených bodů tak, aby nejlépe hodnocená nabídka (nabídka, která v součtu vážených bodů za všechna subkritéria obdržela nejvyšší počet vážených bodů) získala v tomto kritériu 100 bodů a každé následující nabídce přiradí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího hodnotícího kritéria Kvalita nabízených služeb, tj. podle vzorce: 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle matematických pravidel. Celkové hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že u každé nabídky sečte počet bodů získaných uchazečem u obou dílčích hodnotících kritérií. Na základě takto stanovených výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty součtu. V rámci dílčího hodnotící kritéria B Kvalita nabízených služeb zadavatel stanovil níže uvedená dílčí hodnotící kritéria: B1) Návrh způsobu řízení veřejné zakázky včetně vypořádání se s riziky při realizaci předmětu plnění: V případě hodnocení nabídek podle kritéria Způsob řízení veřejné zakázky včetně vypořádání se s riziky při realizaci předmětu plnění, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: Strana 10 (celkem 17)

11 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková odborná úroveň a kvalita popisu projektového řízení veřejné zakázky na základě těchto hledisek: a) navržené schvalovacích procesy ve vztahu k organizačnímu zajištění realizace předmětu plnění, b) možnosti monitoringu činností zadavatelem ve sdíleném online projektovém prostředí, c) zapojení pracovníků dodavatele vč. popisu jejich rolí a zodpovědností v projektu, d) systém řízení rizik a kvality projektu - vydefinování relevantních rizik spojených s realizací předmětu plnění veřejné zakázky a návrh řešení pro zvládnutí těchto rizik (návrh opatření pro zvládnutí problémových situací, které mohou v průběhu plnění veřejné zakázky nastat), e) harmonogram realizace předmětu plnění, ze kterého bude zřejmá provázanost a návaznost realizace jednotlivých dílčích aktivit předmětu plnění. Lépe bude hodnocena ta nabídka, která: jasněji, detailněji a přesto výstižně a lépe strukturovaně popíše způsob projektového řízení (organizačního zajištění realizace) veřejné zakázky v podobě nastavených schvalovacích procesů ve vztahu k organizačnímu zajištění realizace předmětu plnění a rovněž v podobě zohlednění všech aspektů a všech dílčích aktivit realizace veřejné zakázky při její přípravné i realizační fázi, nastaví vhodnější způsob monitoringu realizovaných dílčích aktivit ze strany zadavatele ve sdíleném online projektovém prostředí, a to s ohledem na podrobnost sdílených informací a četnost aktualizace tohoto prostředí. Zadavatel očekává, že monitoring bude sloužit zejména k průběžné kontrole realizace jednotlivých aktivit ze strany zadavatele a zároveň umožní sdílení potřebných dokumentů včetně možnosti jejich editace tak, aby byla zajištěna kontinuita projektu, zastupitelnost jednotlivých členů řešitelského týmu a realizačního týmu zadavatele., v rámci předpokládaných projektových a řídících týmů prokáže lepší provázanost pracovníků řešitele s odbornými zaměstnanci zadavatele při zachování maximální účelnosti týmů a efektivity pro zaměstnance zadavatele, identifikuje větší počet relevantních rizik pokrývající všechny oblasti předmětu plnění veřejné zakázky a uvede v rámci definování rizik také pravděpodobnost jejich výskytu, významnost a dopad a návrh na jejich eliminaci, prokáže větší míru logické návaznosti a provázanosti jednotlivých dílčích aktivit předmětu plnění, a u níž tedy bude zřejmé, že uchazeč má v porovnání s ostatními nabídkami konkrétnější představu o celkovém procesu realizace zakázky a tato představa lépe odráží požadovaný záměr (cíl) zadavatele v daném časovém rozmezí. B2) Návrh základní strategie přípravy metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání: V případě hodnocení nabídek podle kritéria Návrh základní strategie přípravy metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání., které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: Strana 11 (celkem 17)

12 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena obsahová a technická úroveň návrhu základní strategie řešení přípravy metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání na základě těchto hledisek: a) návrh základních principů, z nichž bude vycházeno při tvorbě metodiky pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání, b) návrh technického způsobu řešení aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání, c) návrh způsobu testování kvality výsledků metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání (způsob, jakým bude hodnocena míra shody mezi požadavky uvedenými zaměstnavatelem u volného místa a informacemi uvedenými v profesním životopisu, případně dalších informačních zdrojích, uchazečů o zaměstnání). d) popis stávajícího stavu v oblasti volných míst a profesních životopisů v systémech MPSV ČR (především Integrovaný portál MPSV ČR z něhož bude nabízené řešení vycházet, případně na ně navazovat a to včetně: Prokázání znalostí aktuálních systémů a metodických postupů uplatňovaných v zahraničí a na úrovni EU; Návaznosti věcných výstupů na aktuálně řešené národní projekty, které produkují informace využitelné při vytvoření optimálního systému pro párování volných míst a zájemců o zaměstnání. Lépe bude hodnocena ta nabídka, která: jasněji, detailněji a přesto výstižně a lépe strukturovaně odůvodní použité principy, jaké bude používat při tvorbě požadované metodiky a logiku jejich uplatnění a jejich relevantnost doloží odkazem na způsoby řešení této tematiky v dalších zemích EU, uvede takový způsob realizace aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání, který: ve větší míře prokáže znalost dodavatele ve využívání IT prostředků pro řešení obdobného předmětu plnění, bude ve větší míře odpovídat charakteru zakázky, tzn. bude zvolena taková strategie pro přípravu tvorby metodik, která je z hlediska cílového řešení dané problematiky vytvoření automatizovaného řešení pro párování volných míst a uchazečů o zaměstnání lépe použitelná, bude možné v co největší míře následně využít při tvorbě produkčního systému řešícího tuto problematiku, uvede takový algoritmus, jenž umožní zadavateli otestovat shodu navržených metodik s výsledky získanými prostřednictvím aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání. Lépe bude hodnocen takový algoritmus, který bude pro zadavatele méně časově náročný při kontrole kvality. Musí však být zachována možnost prostřednictvím navrženého algoritmu potvrdit kvalitu výsledného produktu, prokáže větší znalost metodického řešení problematiky počítačového párování volných míst a uchazečů o zaměstnání nejen v kontextu aktuálního stavu v ČR, ale i v rámci progresivních trendů v zemích EU, a to odkazem na způsoby řešení této problematiky v těchto zemích. Za Strana 12 (celkem 17)

13 součást znalosti problematiky je považována i znalost dalších informačních zdrojů a národních projektů, které mohou zkvalitnit výsledné řešení. B3) Návrh základní strategie pro vytvoření, vyladění a otestování metodik pro automatizovaný profiling klientů V případě hodnocení nabídek podle kritéria Návrh základní strategie pro vytvoření, vyladění a otestování metodik pro automatizovaný profiling klientů, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena obsahová a technická úroveň návrhu základní strategie řešení přípravy metodik pro automatizovaný profiling klientů na základě těchto hledisek: a) návrh základních principů, z nichž bude vycházeno při tvorbě metodiky pro automatizovaný profiling klientů (uchazečů o zaměstnání), b) návrh technického způsobu řešení aplikace pro ověření navržených metodik pro automatizovaný profiling klientů (uchazečů o zaměstnání), c) návrh způsobu testování kvality výsledků metodik pro automatizovaný profiling klientů (uchazečů o zaměstnání), d) informační zdroje, které budou pro vytvoření profilingu použity a to včetně způsobů využití těchto zdrojů. Lépe bude hodnocena ta nabídka, která: jasněji, detailněji a přesto výstižně a lépe strukturovaně popíše základní principy, jaké bude používat při tvorbě požadované metodiky a logiku jejich uplatnění a jejich relevantnost doloží odkazem na způsoby řešení této tematiky v dalších zemích EU, uvede takový způsob realizace aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání, který: - ve větší míře prokáže znalost dodavatele ve využívání IT prostředků pro řešení obdobného předmětu plnění, bude ve větší míře odpovídat charakteru zakázky, tzn. bude zvolena taková strategie pro přípravu tvorby metodiky a jejího otestování, která z hlediska cílového řešení dané problematiky vytvoření automatizovaného profilingu klienta na základě datové základny klienta vedené v informačních systémech MPSV povede k přesnější specifikaci umístitelnosti daného klienta na trhu práce, bude možné v co největší míře následně využít při tvorbě produkčního systému řešícího tuto problematiku, uvede takový algoritmus, jenž umožní zadavateli otestovat shodu navržených metodik s výsledky získanými prostřednictvím aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání. Lépe bude rovněž hodnocen takový algoritmus, který bude pro zadavatele méně časově náročný při kontrole kvality. Musí však být zachována možnost prostřednictvím navrženého algoritmu potvrdit kvalitu výsledného produktu, Strana 13 (celkem 17)

14 bude vycházet z informačních zdrojů popisujících způsob řešení této problematiky, bude využívat ty informační zdroje, které budou umožňovat lepší provázání světa práce se světem vzdělání a které poskytnou relevantní informace pomáhající zaměstnavatelům při definici požadavku na VPM (Informační systém ceny práce, atd.) a lidem hledající zaměstnání poskytnou lepší orientaci na trhu práce. Celkové hodnocení Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že bodová hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií vynásobí vždy vahou příslušného kritéria, jak jsou uvedeny výše. Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů, přičemž jako nejlepší bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 10. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY Zadavatel jistotu nepožaduje. 11. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Uchazeč musí nabídku zpracovat na kompletní zajištění předmětu plnění V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče Za účelem efektivní kontroly nabídek při otevírání obálek s nabídkami a následně při posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby uchazeč předložil nabídku ve 2 vyhotoveních (tj. 1 originál a 1 kopie). Za účelem odlišení originálu nabídky je nutné originál nabídky označit jako Originál a ostatní výtisk jako Kopie. Za originál nabídky bude považována pouze listinná forma nabídky označená jako Originál. Je vhodné, aby v nabídce (ve vyhotovení nazvaném Originál ) byl dále vložen nosič s elektronickou podobou nabídky ve formátu *.pdf (sken originálu), návrh smlouvy i ve formátu *.doc Nabídka bude zpracována v českém jazyce Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace: Titulní strana nabídky, na které bude uveden alespoň název veřejné zakázky a označení originál nebo kopie a název (obchodní firma uchazeče). V případě podání společné nabídky dle 69 odst. 4 zákona pak budou na titulní straně uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Obsah nabídky nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Strana 14 (celkem 17)

15 Krycí list nabídky pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2 Krycí list nabídky (vzor). Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky uskutečnit v souladu s 44 odst. 6 zákona, k čemuž uchazeč využije přílohu č. 3 Seznam subdodavatelů (vzor). Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, k čemuž uchazeč využije přílohu č. 1 Návrh smlouvy (vzor). V případě podání společné nabídky dle 69 odst. 4 zákona budou účastníky smlouvy se zadavatelem na straně uchazeče všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Dokumenty k prokázání kvalifikace. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů a způsob jejich prokázání jsou stanoveny v příloze č. 5 Kvalifikační dokumentace. Doklady požadované v souladu s 68 odst. 3 zákona: Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (dle 68 odst. 3 písm. a) zákona). Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (dle 68 odst. 3 písm. b) zákona), Prohlášení uchazeče dle 68 odst. 3 písm. c) zákona o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (další zadavatelem požadované přílohy a dokumenty). Vzor čestného prohlášení v souladu s 68 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel jako Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace - Čestné prohlášení v souladu s 68 odst. 3 zákona (vzor). 12. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s 48 zákona na profilu zadavatele: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html. 13. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně ( , pošta) nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Strana 15 (celkem 17)

16 Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena na adresu zadavatele: Na Poříčním právu 1, Praha 2, kontaktní osoba: Bc. Jan Beránek, tel: , Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou poskytnuty stejným způsobem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace a uveřejněny na profilu zadavatele, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle 49 odst. 2 zákona. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k charakteru veřejné zakázky uskutečněna. 14. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDKY Lhůta pro podání nabídek: Datum: Hodina: 14:00 Adresa pro podání nabídek: Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 (podatelna). Uchazeč podá nabídku v souladu s 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech na podatelně zadavatele 1 na výše uvedené adrese. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a nápisem NABÍDKA NEOTEVÍRAT a dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat vyrozumění dle 71 odst. 5 zákona. 15. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v sídle zadavatele, tj. na adrese Na Poříčním právu 376/1, Praha 2. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 16. ZADÁVACÍ LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI Délka zadávací lhůty dle 43 zákona: 180 kalendářních dnů. 1 Provozní doba podatelny MPSV (vyjma dnů pracovního klidu) hod. - pondělí a středa hod. - úterý a čtvrtek hod. - pátek Strana 16 (celkem 17)

17 Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení. 17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Návrh smlouvy (vzor) Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů (vzor) Příloha č. 4 - Čestné prohlášení v souladu s 68 odst. 3 zákona (vzor) Příloha č. 5 - Kvalifikační dokumentace Strana 17 (celkem 17)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Spotřební materiál pro kancelářskou techniku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit metodické a algoritmické

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit metodické a algoritmické Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky podllee ussttaanoveeníí 156 zzáákonaa Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ II. zadávanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Zpracování studie proveditelnosti k implementaci úrazového pojištění zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Výměna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Zajištění oprav, údržby, servisu, měření emisí a zajištění technické kontroly motorových vozidel MPSV zadávanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: VR 46:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: VR 101 -

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Návrh stavby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Modernizace

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: 1. část - CENTRUM

Více

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka Zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

základní údaje zadávací dokumentace

základní údaje zadávací dokumentace 2015 Zadávací dokumentace, základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI Otevřené podlimitní řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328 Městská část Praha 18 (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu na služby, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava,

Povodí Odry, státní podnik. Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava, Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené

Více

Informace o zadavateli, kontaktní místa. Ing. Michal Pešek ředitel Správy základních registrů RNDr. Renata Novotná , GSM:

Informace o zadavateli, kontaktní místa. Ing. Michal Pešek ředitel Správy základních registrů RNDr. Renata Novotná , GSM: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Atestace

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: MASO WEST s.r.o. Se sídlem Za Mototechnou 1619, 155 00 Praha IČ: 25237349 Tel.: 602 167 086 E-mail: kopacek@masowest.cz Adresa pro doručování:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Střední škola zahradnická Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Provoz místních kotelen

Provoz místních kotelen 11.05 1, Název veřejné zakázky Provoz místních kotelen 2, Identifikační údaje zadavatele Název: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Sídlo: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČ: 00262552 Osoba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Komplexní analýza a vytvoření procesního modelu agend v návaznosti na koncepci Jednoho inkasního místa (JIM), a vytvoření pravidel

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zpracování PENB pro město Týniště nad Orlicí

Zpracování PENB pro město Týniště nad Orlicí Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zpracování PENB pro město Týniště nad Orlicí VEŘEJNÝ ZADAVATEL MĚSTO Týniště nad Orlicí se sídlem Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí IČ: 00275468 DIČ: CZ00275468

Více

Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR

Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) :

Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH) : Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ( dále jen "zákon") PIVOŇ statické zajištění

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ IČO: 00020478 Sídlo/místo podnikání: Těšnov 65/17 11000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel Úřední název zadavatele: Státní zemědělská a potravinářská inspekce IČO: 75014149 Sídlo/místo podnikání:

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) Rekonstrukce budov 45454100-5

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) Rekonstrukce budov 45454100-5 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

0060_VZ008 Vybavení laboratoře pro sledování koroze materiálů ve směsných plynech. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

0060_VZ008 Vybavení laboratoře pro sledování koroze materiálů ve směsných plynech. Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Posuzování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zadavatel: Veřejná zakázka dle svého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Rosice Název zadavatele: Sídlo: Město Rosice IČ: 00282481 Zastoupený:

Více

Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice

Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Dodávka tonerů pro Městský úřad Milovice 2014

Dodávka tonerů pro Městský úřad Milovice 2014 Město MILOVICE V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D KY V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E N A V E Ř E J N O U Z A K Á Z K U M A L É H O R O Z S A H U podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení realizovaného mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplnění na VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VYHLEDÁNÍ ZPRACOVATELE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM KE DNI ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace je

Více

Právní služby - žaloba AMÁDEUS REAL, a.s. Prokešovo nám. 8, Ostrava.

Právní služby - žaloba AMÁDEUS REAL, a.s. Prokešovo nám. 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve výběrovém řízení Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery ZADAVATEL: RELMA s.r.o. Sídlem: Dobříš,

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/395/14 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Podpora vzdělávání členských firem Cech obkladačů České republiky o.s. ke zvýšení adaptability zaměstnanců

Podpora vzdělávání členských firem Cech obkladačů České republiky o.s. ke zvýšení adaptability zaměstnanců ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku Vzdělávání Cech obkladačů v rámci projektu Podpora vzdělávání členských firem Cech obkladačů České republiky o.s. ke zvýšení adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00063

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Realizace ad hoc online průzkumů Evidenční číslo VZ VZ 2013/110/115 Druh

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup strojů a technologií pro provozovnu Ing. Čeněk Kukal Saratovská 1070/37, 100 00 Praha Přístavba kompletační haly a nákup nových technologií do výroby reg. č. projektu: 11/014/3120a/120/001057 Č. j: VZ-23/03-2013 Praha, 10. ledna 2014 Počet

Více

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech Kontaktní osoba: Karel Jech Tel.: 267 994 348 Fax: 272 936 383 E-mail: karel.jech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku (dále také jako VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Rekreační park Strašnice

Rekreační park Strašnice Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více