ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Párování nabídky a poptávky volných pracovních míst v IT systémech MPSV zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 IČ: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Robin Povšík, náměstek ministryně pro řízení úřadu Kontaktní osoba zadavatele Bc. Jan Beránek, oddělení veřejného zadávání tel.:

2 1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení Předmět veřejné zakázky: 1. Vytvoření, vyladění a otestování metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání. 2. Vytvoření, vyladění a otestování metodik pro automatizovaný profiling klientů Úřadu práce ČR hledajících zaměstnání. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, tzn., předpokládaná hodnota musí být horní hranicí nabídkové ceny uchazeče. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky dle CPV kódů: Název Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky CPV Programování programového vybavení a poradenské služby Vývoj programového vybavení na zakázku VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. OBECNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření, vyladění a otestování metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání a ve vytvoření, vyladění a otestování metodik pro automatizovaný profiling klientů Úřadu práce ČR (dále jen ÚP ČR ) hledajících zaměstnání, a to v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst, reg. č.: CZ.1.04/2.2.00/ (dále jen projekt ), na jehož další aktivity je úzce navázána. Strana 2 (celkem 17)

3 2.2. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, VÝSTUPY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1. VYTVOŘENÍ, VYLADĚNÍ A OTESTOVÁNÍ METODIK PRO POČÍTAČOVÉ PÁROVÁNÍ VOLNÝCH MÍST A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Metodiky budou popisovat jak algoritmus párování, tak strukturu a způsob zadávání dat o volných pracovních místech (VPM) a klientech ÚP ČR hledajících zaměstnání (jak zájemci o zaměstnání, tak i uchazeči). Na základě vypracovaných metodik budou následně provedeny úpravy v datové struktuře na Integrovaném portálu MPSV (portal.mpsv.cz) a optimalizace dat v NSP. Součástí řešení bude i aplikace pro ověření navržených metodik, jednodenní workshop, na němž seznámí zaměstnance zadavatele s vytvořenými metodikami a s průběhem a výsledky testování metodik. Specifikace požadovaných výstupů: A. Metodika pro tvorbu životopisu zájemce o zaměstnání a popisu volného pracovního místa Bude navržena a po odsouhlasení zadavatelem i odladěna metodika pro tvorbu strukturovaného životopisu zájemce o zaměstnání (CV) a popisu pracovního místa (VPM). Metodika bude obsahovat jak popis struktury dat CV a VPM, tak popis způsobu zadávání jednotlivých údajů. Metodika bude zvláště v oblasti struktury dat CV brát v úvahu současné evropské trendy a bude vytvořena tak, aby struktura dat CV byla kompatibilní se systémem EUROPASS (europass.cz, Dále budou specifikovány vhodné interní či externí informační systémy či zdroje dat, které mohou klientům poskytnout vhodné pomocné informace pro nastavení optimálních parametrů volného místa (úroveň mezd v dané oblasti atd.) či tvorby profesního životopisu. Požadavky na metodiku: Metodika bude obsahovat popis struktury CV a VPM Metodika bude obsahovat popis způsobu zadávání jednotlivých údajů do CV a VPM CV a VPM bude popsáno kompetencemi podle kompetenčního modelu NSP Tvorbu CV a popisu VPM na základě uvedené metodiky musí samoobslužně zvládnout uživatel-laik (uchazeč o zaměstnání, zaměstnavatel) Metodika bude zkušebně implementována a otestována pomocí zkušební webové aplikace na vzorku osob zahrnujícím všechny cílové skupiny a reprezentující minimálně tyto sektory (tzv. hlavní směry podle NSP): Obchod, marketing a reklama, Strojírenství, Stavebnictví (hlavní směry podle NSP) Do návrhu metodiky budou zapracovány externí a interní informační systémy či zdroje dat, které mohou zlepšit orientaci klienta na trhu práce a zvýšit úspěšnost párování volných míst a zájemců o vzdělání. U těchto informačních systémů bude detailně specifikována dostupnost těchto informačních systémů pro online řešení (URL, periodicita upgrade informací, atd.). V případě, že by bylo do metodik navrhováno využití externích zdrojů vyžadujících finanční nároky ze strany MPSV ČR, je nutné detailně specifikovat výši těchto nároků či licenční model. Strana 3 (celkem 17)

4 B. Metodika pro počítačové párování CV a VPM Bude navržena metodika párování zájemců o zaměstnání a volných pracovních míst využívající strukturované popisy CV a VPM. Metodika bude popisovat: 1. vyhledávání vhodných volných míst pro zadaného uchazeče a seřazení podle vhodnosti, 2. vyhledávání vhodných uchazečů pro zadané volné místo a seřazení podle vhodnosti. Požadavky na metodiku Kvalifikační předpoklady a požadavky budou párovány na základě heuristického porovnávání kompetencí obsažených v popisech CV a VPM, Algoritmus párování bude parametrický, aby bylo možné volbou optimální heuristiky zúžit či rozšířit nabídku volných míst či zájemců o zaměstnání (např. zaměstnavatel může mít přísnější nároky než zprostředkovatel ÚP hledající zájemce vhodné k rekvalifikaci), Párování bude vyhodnocovat i další atributy, jako jsou požadavky na mzdu, směnnost, místo výkonu práce apod., Algoritmus párování bude popsán pomocí diagramů, případně pseudokódu, Součástí metodiky budou pokyny k úpravám a optimalizacím dat v NSP, V metodice musí být počítáno s možností neúplného vyplnění požadovaných dat, a to jak na straně VPM, tak na straně CV, Metodika bude zkušebně implementována a otestována pomocí ověřovací webové aplikace na testovacím vzorku CV a VPM. Testovací vzorek CV a VPM bude vytvořen tak, aby dostatečně reprezentoval minimálně tyto tři sektory (tzv. hlavní směry podle NSP): Obchod, marketing a reklama, Strojírenství, Stavebnictví. C. Aplikace pro ověření navržených metodik Dodavatel vytvoří ověřovací aplikaci, která bude sloužit ke zkušební implementaci, odladění a závěrečnému otestování navržených metodik. Požadavky na ověřovací aplikaci Aplikace bude vytvořena jako webová, tj. bude mít webové rozhraní přístupné prostřednictvím běžných webových prohlížečů, Aplikace bude neveřejná, budou k ní mít přístup jen vybraní pracovníci zadavatele a účastníci testování, V aplikaci budou zkušebně implementovány obě navržené metodiky, Po dobu trvání zakázky dodavatel zajistí HW a SW nutný k provozování aplikace (vlastní server, server hosting apod.). Technologie potřebné pro vytvoření této aplikace nejsou uznatelným nákladem této zakázky. Další požadavky: Po ukončení předmětu plnění dodavatel uspořádá jednodenní workshop, na němž seznámí zaměstnance zadavatele s vytvořenými metodikami a s průběhem a výsledky testování metodik, Dodavatel bude na základě pokynů zodpovědných zaměstnanců zadavatele aktivně spolupracovat s realizátory dalších dílčích činností spadajících do aktivity 5a), tj. s realizátorem zakázky pro optimalizaci dat NSP a CDK a realizátorem úprav na Integrovaném portálu. Pro účely testování a ladění metodik si dodavatel vlastními silami zajistí potřebná data, tj. optimalizované číselníky a vazebníky, příklady vyplněných CV a VPM apod. Data z NSP jsou volně dostupná pomocí veřejného rozhraní na adrese Strana 4 (celkem 17)

5 2. VYTVOŘENÍ, VYLADĚNÍ A OTESTOVÁNÍ METODIK PRO AUTOMATIZOVANÝ PROFILING KLIENTŮ ÚŘADU PRÁCE ČR HLEDAJÍCÍCH ZAMĚSTNÁNÍ Cílem profilingu je provést automatický výpočet předpokládané umístitelnosti klienta na trhu práce a pravděpodobnost nalezení zaměstnání v závislosti na omezeních daného klienta (možnosti dojíždění, péče o dítě, atd.). Specifikace požadovaných výstupů: a) Metodika pro vytvoření automatizovaného profilingu klienta v závislosti na situaci v oblasti volných míst a dalších skutečnostech Bude navržena a odladěna metodika pro vytvoření systému automatického profilingu klientů ÚP ČR. Tato metodika bude navazovat na metodiku vytvořenou v bodě 1. této zakázky. Požadavky na metodiku: metodika bude obsahovat vytvoření systému profilingu odpovídajícího potřebám ÚP ČR, bude navržen systém kritérií, podle nichž bude klient profilován do jednotlivých kategorií, kategorie musí být vytvořeny tak, aby na jejich základě bylo možné stanovit vzorové postupy ÚP ČR (např. nabídka elektronických služeb, personálních služeb, akční plán, atd.), bude vytvořen heuristický model výpočtu profilingu klienta a to na parametrickém základě, základem pro heuristický model bude online analýza dat: - o volných místech vedených v evidenci ÚP ČR, - o volných místech zprostředkovávaných dalšími subjekty. Jedná se o volná místa, o nichž má MPSV ČR informace na základě dalších aktivit a kde není zprostředkovatelem volného místa ÚP ČR. Struktura informace o volných místech není totožná se strukturou volných míst vedených ÚP ČR, základní informace však jsou k dispozici (název zaměstnavatele, název pracovní pozice, popis pozice, požadované vzdělání, požadovaná kvalifikace, místo výkonu práce, směnnost.), - historie volných míst, - monitoringu zaměstnavatelů a předpokládanému vývoji zaměstnanosti u těchto zaměstnavatelů, - využívajících informačních zdrojů financovaných MPSV (Národní soustava povolání Informační systém typových pozic, atd.), - uchazečů vedených v informačních systémech ÚP ČR, - v případě veřejnosti přistupující na Integrovaný portál MPSV (případně další online řešení MPSV ČR či ÚP ČR), na základě dat, která klient uvede v rámci tvorby strukturovaného profesního životopisu či inzerátu Hledám práci. V tomto bodě budou využity výsledky z bodu 1. této zakázky. - dalších informačních zdrojů POŽADAVKY NA VÝSTUPY V RÁMCI NABÍDKY Uchazeč ve své nabídce v rámci předmětu plnění veřejné zakázky a pro účely hodnocení předloží: a) Popis projektového řízení - jasný, detailní a strukturovaný způsob organizačního zajištění realizace dílčích aktivit předmětu plnění. Součástí popisu projektového řízení budou následující oblasti: popis schvalovacích procesů ve vztahu k organizačnímu zajištění realizace předmětu plnění, popis možností monitoringu činností zadavatelem ve sdíleném online projektovém prostředí, Strana 5 (celkem 17)

6 popis zapojení pracovníků dodavatele vč. popisu jejich rolí a zodpovědností v projektu, popis systému řízení rizik a kvality projektu, harmonogram realizace předmětu plnění, ze kterého bude zřejmá provázanost a návaznost realizace jednotlivých dílčích aktivit předmětu plnění. b) Základní teze řešení metodiky pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání. Tyto teze budou obsahovat především - návrh základních principů, z nichž bude vycházeno při tvorbě metodiky pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání na základě těchto hledisek, - popis stávajícího stavu v oblasti volných míst a profesních životopisů v systémech MPSV ČR (především Integrovaný portál MPSV ČR z něhož bude nabízené řešení vycházet, případně na ně navazovat a to včetně: Prokázání znalostí aktuálních systémů a metodických postupů uplatňovaných v zahraničí a na úrovni EU; Návaznosti věcných výstupů na aktuálně řešené národní projekty, které produkují informace využitelné při vytvoření optimálního systému pro párování volných míst a zájemců o zaměstnání; - návrh technického způsobu řešení aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání, - návrh způsobu testování kvality výsledků metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání (způsob, jakým bude hodnocena míra shody mezi požadavky uvedených zaměstnavatelem u volného místa a informacemi uvedenými v profesním životopisu, případně dalších informačních zdrojích, uchazečů o zaměstnání. Otestováním se rozumí zjištění shody mezi požadavky uvedených zaměstnavatelem u volného místa a informacemi uvedenými vprofesním životopisu, případně dalších informačních zdrojích, uchazečů o zaměstnání. Otestováním v tomto bodě se tedy primárně nerozumí kontrola technické funkčnosti aplikace (dostupnost aplikace, rychlost odezvy, atd.) nýbrž kontrola věcných výsledků. c) Základní teze řešení metodiky pro automatizovaný profiling klientů Úřadu práce ČR hledajících zaměstnání (uchazečů a zaměstnání). Tyto teze budou obsahovat především - návrh základních principů, z nichž bude vycházeno při tvorbě metodiky pro automatizovaný profiling klientů, - návrh technického způsobu řešení aplikace pro ověření navržených metodik pro automatizovaný profiling klientů, - návrh způsobu testování kvality výsledků metodik pro automatizovaný profiling klientů, - informační zdroje, které budou pro vytvoření profilingu použity a to včetně způsobů využití těchto zdrojů. Otestováním se rozumí zjištění shody vytvořeného profilingu klienta na vybraném vzorku historických dat uchazečů o práci dodaných zadavatelem. Uchazeč předloží dokument Popis plnění veřejné zakázky, ve kterém jednoznačně popíše skutečnosti významné pro hodnocení kvality nabízeného řešení, tedy dílčích hodnotících kritérií, jak je uvedeno níže v čl. 9. zadávací dokumentace. Doporučený rozsah tohoto dokumentu je normostran textu (A4). Strana 6 (celkem 17)

7 Zadavatel požaduje, aby uchazečem předložený dokument Popis plnění veřejné zakázky byl: a) srozumitelný (jasný způsob vyjadřování, který nekomplikovaným, stručným způsobem prezentuje navrhované řešení a plán projektu, předpokládá se používání obecně známých pojmů, vysvětlení odborných pojmů a zkratek); b) jednoznačný (jednoznačný popis, který vylučuje různé možnosti výkladu - tam, kde může dojít k mýlce, požadujeme již v nabídce explicitní vysvětlení, které zabrání odlišnému výkladu); c) obsahově úplný (úplnost popisu řešení); d) přehledný (po formální stránce zpracování, z hlediska struktury dokumentu, úpravy, zvýrazněné a jinak graficky rozlišené podstatné a méně důležité informace). 3. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad červen 2015) Požadovaný termín ukončení plnění: Tento termín je limitní. Výstupy předmětu plnění budou zadavateli předány do , blíže viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace. Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika. 5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel požaduje dle 51 odst. 1 zákona po uchazečích předložení dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou stanoveny v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY - Zadavatel požaduje zpracovat nabídkovou cenu v souladu s požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci. - V rámci stanovení nabídkové ceny požaduje zadavatel uvedení nabídkových cen za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH, samostatně výše DPH a cena celkem včetně DPH. - Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese uchazeč. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. - Nabídková cena musí být uvedena v české měně. - Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná a musí zahrnovat veškeré náklady nutné a uznatelné k zajištění předmětu plnění této části veřejné zakázky. Součástí Strana 7 (celkem 17)

8 sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, které dodavatel jako odborník v požadované oblasti plnění veřejné zakázky musí znát a při stanovení nabídkové ceny zohlednit, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak. - Uchazeč je současně povinen doplnit údaje o ceně rovněž do Přílohy č. 1 Návrh smlouvy. - Nabídková cena, v členění uvedeném výše, bude též uvedena v Krycím listu nabídky (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace). - Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH. 7. NÁVRH SMLOUVY, PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Uchazeč je povinen předložit v nabídce jediný návrh smlouvy, a to na celý předmět plnění veřejné zakázky. K tomuto účelu využije vzorový návrh smlouvy, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění vzorového návrhu smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (vynechaná místa). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je uchazeč oprávněn upravit návrh smlouvy nad rámec předchozí věty pouze s ohledem na tuto skutečnost. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou zastupovat uchazeče (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování uchazeče). Závazné platební a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 8. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM Subdodavatelský systém V souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje ( 17 písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat (např. uvedením druhu služeb a procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce). Dodavatelé ubytovacích a stravovacích služeb nejsou v rámci této veřejné zakázky subdodavateli ve smyslu 17 písm. i) zákona. Pojištění odpovědnosti za škodu Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Strana 8 (celkem 17)

9 dodavatelem třetí osobě pokrývající předmět plnění veřejné zakázky s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši min Kč. Pojistnou smlouvu či pojistný certifikát v originále či úředně ověřené kopii pak uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží nejpozději 2 dny před podpisem smlouvy. Pojistná smlouva či pojistný certifikát se musí vztahovat na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, s uvedenou výší pojistné částky pro tento druh pojištění, s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky. 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Předmětem hodnocení budou následující dílčí kritéria hodnocení: Dílčí hodnotící kritérium Váha EKONOMICKÁ VÝHODNOST NABÍDKY A. Nabídková cena 60 % B. Kvalita nabízených služeb 40 % B1. B2. B3. Návrh způsobu řízení veřejné zakázky včetně vypořádání se s riziky při realizaci předmětu plnění Návrh základní strategie přípravy metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání Návrh základní strategie přípravy metodik pro automatizovaný profiling klientů 10 % 15 % 15 % A) Nabídková cena: V případě hodnocení nabídek podle kritéria Nabídková cena, které je číselně vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce: 100 x nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší cena (hodnota) cena (hodnota) hodnocené nabídky kde hodnocenou cenou je celková cena hodnocené nabídky bez DPH. Způsob zpracování nabídkové ceny viz kapitola 6. této zadávací dokumentace. B) Kvalita nabízených služeb: V případě hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria Kvalita nabízených služeb, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně výhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější Strana 9 (celkem 17)

10 nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: Hodnotící komise sestaví v rámci každého subkritéria při zohlednění hodnocených hledisek pořadí nabídek tak, že sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce podle vzorce: 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota Takto stanovený počet bodů subkritéria bude u každé nabídky následně vynásoben dílčí váhou daného subkritéria (bude stanoven počet vážených bodů subkritéria). Hodnotící komise sečte vážené body, které nabídka získala v jednotlivých subkritériích. Na základě tohoto součtu sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a provede nominální úpravu součtu vážených bodů tak, aby nejlépe hodnocená nabídka (nabídka, která v součtu vážených bodů za všechna subkritéria obdržela nejvyšší počet vážených bodů) získala v tomto kritériu 100 bodů a každé následující nabídce přiradí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího hodnotícího kritéria Kvalita nabízených služeb, tj. podle vzorce: 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle matematických pravidel. Celkové hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že u každé nabídky sečte počet bodů získaných uchazečem u obou dílčích hodnotících kritérií. Na základě takto stanovených výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty součtu. V rámci dílčího hodnotící kritéria B Kvalita nabízených služeb zadavatel stanovil níže uvedená dílčí hodnotící kritéria: B1) Návrh způsobu řízení veřejné zakázky včetně vypořádání se s riziky při realizaci předmětu plnění: V případě hodnocení nabídek podle kritéria Způsob řízení veřejné zakázky včetně vypořádání se s riziky při realizaci předmětu plnění, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: Strana 10 (celkem 17)

11 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková odborná úroveň a kvalita popisu projektového řízení veřejné zakázky na základě těchto hledisek: a) navržené schvalovacích procesy ve vztahu k organizačnímu zajištění realizace předmětu plnění, b) možnosti monitoringu činností zadavatelem ve sdíleném online projektovém prostředí, c) zapojení pracovníků dodavatele vč. popisu jejich rolí a zodpovědností v projektu, d) systém řízení rizik a kvality projektu - vydefinování relevantních rizik spojených s realizací předmětu plnění veřejné zakázky a návrh řešení pro zvládnutí těchto rizik (návrh opatření pro zvládnutí problémových situací, které mohou v průběhu plnění veřejné zakázky nastat), e) harmonogram realizace předmětu plnění, ze kterého bude zřejmá provázanost a návaznost realizace jednotlivých dílčích aktivit předmětu plnění. Lépe bude hodnocena ta nabídka, která: jasněji, detailněji a přesto výstižně a lépe strukturovaně popíše způsob projektového řízení (organizačního zajištění realizace) veřejné zakázky v podobě nastavených schvalovacích procesů ve vztahu k organizačnímu zajištění realizace předmětu plnění a rovněž v podobě zohlednění všech aspektů a všech dílčích aktivit realizace veřejné zakázky při její přípravné i realizační fázi, nastaví vhodnější způsob monitoringu realizovaných dílčích aktivit ze strany zadavatele ve sdíleném online projektovém prostředí, a to s ohledem na podrobnost sdílených informací a četnost aktualizace tohoto prostředí. Zadavatel očekává, že monitoring bude sloužit zejména k průběžné kontrole realizace jednotlivých aktivit ze strany zadavatele a zároveň umožní sdílení potřebných dokumentů včetně možnosti jejich editace tak, aby byla zajištěna kontinuita projektu, zastupitelnost jednotlivých členů řešitelského týmu a realizačního týmu zadavatele., v rámci předpokládaných projektových a řídících týmů prokáže lepší provázanost pracovníků řešitele s odbornými zaměstnanci zadavatele při zachování maximální účelnosti týmů a efektivity pro zaměstnance zadavatele, identifikuje větší počet relevantních rizik pokrývající všechny oblasti předmětu plnění veřejné zakázky a uvede v rámci definování rizik také pravděpodobnost jejich výskytu, významnost a dopad a návrh na jejich eliminaci, prokáže větší míru logické návaznosti a provázanosti jednotlivých dílčích aktivit předmětu plnění, a u níž tedy bude zřejmé, že uchazeč má v porovnání s ostatními nabídkami konkrétnější představu o celkovém procesu realizace zakázky a tato představa lépe odráží požadovaný záměr (cíl) zadavatele v daném časovém rozmezí. B2) Návrh základní strategie přípravy metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání: V případě hodnocení nabídek podle kritéria Návrh základní strategie přípravy metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání., které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: Strana 11 (celkem 17)

12 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena obsahová a technická úroveň návrhu základní strategie řešení přípravy metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání na základě těchto hledisek: a) návrh základních principů, z nichž bude vycházeno při tvorbě metodiky pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání, b) návrh technického způsobu řešení aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání, c) návrh způsobu testování kvality výsledků metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání (způsob, jakým bude hodnocena míra shody mezi požadavky uvedenými zaměstnavatelem u volného místa a informacemi uvedenými v profesním životopisu, případně dalších informačních zdrojích, uchazečů o zaměstnání). d) popis stávajícího stavu v oblasti volných míst a profesních životopisů v systémech MPSV ČR (především Integrovaný portál MPSV ČR z něhož bude nabízené řešení vycházet, případně na ně navazovat a to včetně: Prokázání znalostí aktuálních systémů a metodických postupů uplatňovaných v zahraničí a na úrovni EU; Návaznosti věcných výstupů na aktuálně řešené národní projekty, které produkují informace využitelné při vytvoření optimálního systému pro párování volných míst a zájemců o zaměstnání. Lépe bude hodnocena ta nabídka, která: jasněji, detailněji a přesto výstižně a lépe strukturovaně odůvodní použité principy, jaké bude používat při tvorbě požadované metodiky a logiku jejich uplatnění a jejich relevantnost doloží odkazem na způsoby řešení této tematiky v dalších zemích EU, uvede takový způsob realizace aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání, který: ve větší míře prokáže znalost dodavatele ve využívání IT prostředků pro řešení obdobného předmětu plnění, bude ve větší míře odpovídat charakteru zakázky, tzn. bude zvolena taková strategie pro přípravu tvorby metodik, která je z hlediska cílového řešení dané problematiky vytvoření automatizovaného řešení pro párování volných míst a uchazečů o zaměstnání lépe použitelná, bude možné v co největší míře následně využít při tvorbě produkčního systému řešícího tuto problematiku, uvede takový algoritmus, jenž umožní zadavateli otestovat shodu navržených metodik s výsledky získanými prostřednictvím aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání. Lépe bude hodnocen takový algoritmus, který bude pro zadavatele méně časově náročný při kontrole kvality. Musí však být zachována možnost prostřednictvím navrženého algoritmu potvrdit kvalitu výsledného produktu, prokáže větší znalost metodického řešení problematiky počítačového párování volných míst a uchazečů o zaměstnání nejen v kontextu aktuálního stavu v ČR, ale i v rámci progresivních trendů v zemích EU, a to odkazem na způsoby řešení této problematiky v těchto zemích. Za Strana 12 (celkem 17)

13 součást znalosti problematiky je považována i znalost dalších informačních zdrojů a národních projektů, které mohou zkvalitnit výsledné řešení. B3) Návrh základní strategie pro vytvoření, vyladění a otestování metodik pro automatizovaný profiling klientů V případě hodnocení nabídek podle kritéria Návrh základní strategie pro vytvoření, vyladění a otestování metodik pro automatizovaný profiling klientů, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: 100 x hodnota hodnocené nabídky hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena obsahová a technická úroveň návrhu základní strategie řešení přípravy metodik pro automatizovaný profiling klientů na základě těchto hledisek: a) návrh základních principů, z nichž bude vycházeno při tvorbě metodiky pro automatizovaný profiling klientů (uchazečů o zaměstnání), b) návrh technického způsobu řešení aplikace pro ověření navržených metodik pro automatizovaný profiling klientů (uchazečů o zaměstnání), c) návrh způsobu testování kvality výsledků metodik pro automatizovaný profiling klientů (uchazečů o zaměstnání), d) informační zdroje, které budou pro vytvoření profilingu použity a to včetně způsobů využití těchto zdrojů. Lépe bude hodnocena ta nabídka, která: jasněji, detailněji a přesto výstižně a lépe strukturovaně popíše základní principy, jaké bude používat při tvorbě požadované metodiky a logiku jejich uplatnění a jejich relevantnost doloží odkazem na způsoby řešení této tematiky v dalších zemích EU, uvede takový způsob realizace aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání, který: - ve větší míře prokáže znalost dodavatele ve využívání IT prostředků pro řešení obdobného předmětu plnění, bude ve větší míře odpovídat charakteru zakázky, tzn. bude zvolena taková strategie pro přípravu tvorby metodiky a jejího otestování, která z hlediska cílového řešení dané problematiky vytvoření automatizovaného profilingu klienta na základě datové základny klienta vedené v informačních systémech MPSV povede k přesnější specifikaci umístitelnosti daného klienta na trhu práce, bude možné v co největší míře následně využít při tvorbě produkčního systému řešícího tuto problematiku, uvede takový algoritmus, jenž umožní zadavateli otestovat shodu navržených metodik s výsledky získanými prostřednictvím aplikace pro ověření navržených metodik pro počítačové párování volných míst a uchazečů o zaměstnání. Lépe bude rovněž hodnocen takový algoritmus, který bude pro zadavatele méně časově náročný při kontrole kvality. Musí však být zachována možnost prostřednictvím navrženého algoritmu potvrdit kvalitu výsledného produktu, Strana 13 (celkem 17)

14 bude vycházet z informačních zdrojů popisujících způsob řešení této problematiky, bude využívat ty informační zdroje, které budou umožňovat lepší provázání světa práce se světem vzdělání a které poskytnou relevantní informace pomáhající zaměstnavatelům při definici požadavku na VPM (Informační systém ceny práce, atd.) a lidem hledající zaměstnání poskytnou lepší orientaci na trhu práce. Celkové hodnocení Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že bodová hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií vynásobí vždy vahou příslušného kritéria, jak jsou uvedeny výše. Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů, přičemž jako nejlepší bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 10. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY Zadavatel jistotu nepožaduje. 11. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Uchazeč musí nabídku zpracovat na kompletní zajištění předmětu plnění V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče Za účelem efektivní kontroly nabídek při otevírání obálek s nabídkami a následně při posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby uchazeč předložil nabídku ve 2 vyhotoveních (tj. 1 originál a 1 kopie). Za účelem odlišení originálu nabídky je nutné originál nabídky označit jako Originál a ostatní výtisk jako Kopie. Za originál nabídky bude považována pouze listinná forma nabídky označená jako Originál. Je vhodné, aby v nabídce (ve vyhotovení nazvaném Originál ) byl dále vložen nosič s elektronickou podobou nabídky ve formátu *.pdf (sken originálu), návrh smlouvy i ve formátu *.doc Nabídka bude zpracována v českém jazyce Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace: Titulní strana nabídky, na které bude uveden alespoň název veřejné zakázky a označení originál nebo kopie a název (obchodní firma uchazeče). V případě podání společné nabídky dle 69 odst. 4 zákona pak budou na titulní straně uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Obsah nabídky nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Strana 14 (celkem 17)

15 Krycí list nabídky pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2 Krycí list nabídky (vzor). Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí chce plnění veřejné zakázky uskutečnit v souladu s 44 odst. 6 zákona, k čemuž uchazeč využije přílohu č. 3 Seznam subdodavatelů (vzor). Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, k čemuž uchazeč využije přílohu č. 1 Návrh smlouvy (vzor). V případě podání společné nabídky dle 69 odst. 4 zákona budou účastníky smlouvy se zadavatelem na straně uchazeče všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Dokumenty k prokázání kvalifikace. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů a způsob jejich prokázání jsou stanoveny v příloze č. 5 Kvalifikační dokumentace. Doklady požadované v souladu s 68 odst. 3 zákona: Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (dle 68 odst. 3 písm. a) zákona). Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (dle 68 odst. 3 písm. b) zákona), Prohlášení uchazeče dle 68 odst. 3 písm. c) zákona o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (další zadavatelem požadované přílohy a dokumenty). Vzor čestného prohlášení v souladu s 68 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel jako Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace - Čestné prohlášení v souladu s 68 odst. 3 zákona (vzor). 12. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s 48 zákona na profilu zadavatele: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně ( , pošta) nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Strana 15 (celkem 17)

16 Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena na adresu zadavatele: Na Poříčním právu 1, Praha 2, kontaktní osoba: Bc. Jan Beránek, tel: , Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou poskytnuty stejným způsobem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace a uveřejněny na profilu zadavatele, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle 49 odst. 2 zákona. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k charakteru veřejné zakázky uskutečněna. 14. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDKY Lhůta pro podání nabídek: Datum: Hodina: 14:00 Adresa pro podání nabídek: Na Poříčním právu 376/1, Praha 2 (podatelna). Uchazeč podá nabídku v souladu s 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech na podatelně zadavatele 1 na výše uvedené adrese. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a nápisem NABÍDKA NEOTEVÍRAT a dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat vyrozumění dle 71 odst. 5 zákona. 15. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v sídle zadavatele, tj. na adrese Na Poříčním právu 376/1, Praha 2. Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí účastnit se jednání podepsanou osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 16. ZADÁVACÍ LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI Délka zadávací lhůty dle 43 zákona: 180 kalendářních dnů. 1 Provozní doba podatelny MPSV (vyjma dnů pracovního klidu) hod. - pondělí a středa hod. - úterý a čtvrtek hod. - pátek Strana 16 (celkem 17)

17 Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení. 17. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Návrh smlouvy (vzor) Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (vzor) Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů (vzor) Příloha č. 4 - Čestné prohlášení v souladu s 68 odst. 3 zákona (vzor) Příloha č. 5 - Kvalifikační dokumentace Strana 17 (celkem 17)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Zpracování studie proveditelnosti k implementaci úrazového pojištění zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika - Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Název veřejné zakázky: Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle dodávka sestavy širokopásmového dielektrického spektrometru

Název veřejné zakázky: Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle dodávka sestavy širokopásmového dielektrického spektrometru Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Tvorba webového portálu s přístupem do e-learningu, tvorba e- learningového systému pro desktop s optimalizací také pro mobilní zařízení jako jednoho funkčního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 3, 89 Lysá nad Labem 35 510 44 35 55 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem 3. 11. 014 Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Auto Poly spol. s r.o.

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Webová inzerce Pro projekt: Název projektu: Vzdělávání všem Reg. číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0098 Místo plnění zakázky: Code Creator, s.r.o. Nové Sady

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GKJA9* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 20199/2015 Sp. zn.: KŘ/3704/2015/Roj 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Veronika Rójová Odbor. Odbor

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více