Technická praktika. Jen v případě účasti v robosoutěži Českého vysokého učení technického (viz ŠVP v 9. ročníku).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická praktika. Jen v případě účasti v robosoutěži Českého vysokého učení technického (viz ŠVP v 9. ročníku)."

Transkript

1 Technická praktika Praktika jsou volitelný vyučovací předmět spadající do oblastí Člověk a příroda a Informační a komunikační technologie. Mohou být vyučována s týdenní dotací 2 hodin v 7. až 9. ročníku v závislosti na tom, zda si předmět v daném školním roce zvolí či ne. Výuka probíhá především v odborné učebně fyziky vybavené potřebnými pomůckami pro demonstrace a žákovské pokusy a interaktivní tabulí s počítačem pro zprostředkování audiovizuálních informací v souladu s Komenského pravidlem o vnímání učiva všemi smysly mimo chuti. Dále probíhá v počítačové/tabletové třídě, venku v terénu a experimentálních pracovištích Experimentária SPŠ Otrokovice. Když se podaří, bude v předmětu využívána metoda CLIL, mezinárodní projekty Globe či etwinning pro podporu vědeckého bádání žáků a k integraci anglického jazyka do běžné výuky. Tato nabídka celoročních projektů může být rok od roku využívána jinak v závislosti na konkrétnějších zájmech žáků. Když bude zájem žáků a České vysoké učení technické (ČVUT) zapůjčí škole soupravu LEGO MindStorms, můžeme se pokusit splnit úkol pro daný ročník soutěže a přihlásit se do každoroční robosoutěže ČVUT. Každý rok budeme mít roční projekt, se kterým se v tomtéž nebo následujícím školním roce zúčastníme žákovské vědecké soutěže v Uherském Hradišti. Podle projektů, rozjetých v daném roce se může stát, že jednotliví žáci se budou oblastem zájmu věnovat různě do hloubky. Je možné v případě náročnějších projektů se zabývat celé pololetí případně celý školní rok jediným projektem. V rámci předmětu bude pro zájemce probíhat příprava na Archimediádu a Fyzikální olympiádu. Předmět bude veden jako týmově projektový s předem daným cílem a žáci jej musí splnit. Technická praktika je multioborový předmět, který využívá široké spektrum znalostí a dovedností žáků z mnoha jiných oblastí lidského bádání fyzika, chemie, ekologická výchova, pracovní činnosti, elektrotechnika, (programování 1 ), práce s počítačem, moderní digitální technologie, čtenářská gramotnost, přírodovědná gramotnost a matematika aj. Rozvíjí manuální zručnost při vlastní tvorbě pomůcek, prací s pomůckami a soupravami, myšlení, spolupráci, sociální dovednosti, plánování, vyhodnocování naměřených dat a využívání moderních informačních technologií. 1 Jen v případě účasti v robosoutěži Českého vysokého učení technického (viz ŠVP v 9. ročníku).

2 7. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ Magnetické a elektrické vlastnosti tělesa využívá znalosti z oblasti magnetických a elektrických vlastností látek z fyziky 6. ročníku k realizaci a předvedení náročnějších pokusů, využívá čidla tabletů k poznávání elektrického pole elektricky nabitých těles a měření velikosti magnetické síly (intenzity magnetického pole). Mechanika pevných těles používá stavebnice mechaniky k tvorbě mechanických strojů kladka, páka a nakloněná rovina, hledá souvislosti mezi stroji, silami a využitím jednoduchých mechanických strojů v praxi, vysvětlí důvody jejich používání v každodenní lidské činnosti včetně příkladů používání těchto strojů ve své praxi, změří sílu. Hustota určuje hustotu pevných těles, zkoumá vztah hustoty a Archimédova zákona, tvoří vizuálně poutavé pokusy k hustotě pevných těles, vytvoří e-knihu k určování hustoty a pokusům k hustotě, vytvoří laboratorní práci, hledá vztah tvaru tělesa s plováním těles a hustotou, určuje hustotu kapalin (možná plynů) navrhne pokus pro určování objemu a hustoty lidského těla. - magnetické a elektrické vlastnosti látek - moderní technologie PowerPoint a doplňky MS Office Office Mix - čidla tabletů k měření intenzity magnetického pole (velikosti magnetické síly) - mechanické stroje - aplikace pro tablety k tvorbě e-knih, e- testů, fotokoláží, videí - moderní technologie PowerPoint a doplňky MS Office Office Mix a mapový doplněk Excelu - měření síly analogové siloměry i experimentální měřící systém NeuLog, práce s grafy - závislosti velikosti gravitační síly na úhlu nakloněné roviny - aplikace na tabletech pro měření základních fyzikálních veličin a na převody jednotek - měření objemu a hmotnosti - hustota pevných těles, kapalin a plynů - určování hustoty - aplikace pro tablety k tvorbě e-knih, e- testů, fotokoláží, videí - moderní technologie PowerPoint a doplňky MS Office Office Mix a - hustoměry - předvážky, analytické váhy

3 7. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ Tepelná roztažnost látek experimentem předvede a dokáže tepelnou roztažnost látek, vytvoří pomůcky/hry pro své spolužáky pro upevňování učiva z fyziky z této tematické oblasti, předvede roztažnost pevných látek, kapalin a plynů, - tepelná roztažnost Průběžná činnost dle vhodnosti tématu a zájmu žáků prezentuje své výstupy na audiovizuální alternativě blogu případně na školním Youtube nebo na streamu, vytvoří pomůcky/hry pro své spolužáky pro upevňování učiva z fyziky z této tematické oblast, vytvoří malou elektronickou encyklopedii. Další nepovinné možnosti - Youtube, streamování videa - aplikace na tabletech pro tvorbu audiovizuální alternativy blogu - blogování - myšlenkové mapy, QR kódy - střih a tvorba videí - tvorba pomůcek elektronických i neelektronických pro žáky nižších ročníků - aplikace pro tablety k tvorbě e-knih, e- testů, fotokoláží, videí - laboratorní práce v Experimentáriu SPŠ Otrokovice, případně jiných vědeckých parků, - CLIL, - exkurze - zapojení do etwinningu - soutěže

4 8. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ Látky a tělesa vzájemné působení přitažlivé síly vysvětlí rozdíl mezi látkami a tělesy, uvede příklady, rozdělí látky na pevné, kapalné plynné, uvede jejich příklady, Rychlost, dráha a čas - látka a těleso - pevné, kapalné a plynné látky - Youtube, tvorba videí, - aplikace, využívání tabletů - dráha, rychlost - měří dráhu, jednotky rychlosti - měření rychlosti počítá rychlost a dráhu ručně i elektronicky, - počítání v Excelu - práce s GPS používá vhodně GPSky. - tvorba jednoduchých plánků/map - projekt s využitím GPS - Power Map Mechanické stroje z pohledu práce, výkonu a energie, přeměny energií poznává vztah mezi velikosti gravitační síly a úhlem nakloněné roviny, tvoří grafy závislosti, určuje velikost práce jednoduchých mechanických strojů, určuje vztahy a přeměny energií při používání jednoduchých mechanických strojů. Rakety tvoří rakety na fyzikálně/chemickém principu a ověřuje jejich funkci, pracuje s kosmickou rychlostí a hledá její souvislost s lety do vesmíru. Zvuk - nakloněná rovina - práce - energie polohová a pohybová - rakety - jednoduché funkční rakety - lety do vesmíru, kosmické rychlosti

5 8. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ připravuje jednoduché pomůcky k tématu zvuku jednoduché píšťalky, zvukové dělo, vysvětluje zákonitosti šíření zvuku, vysvětlí pojmy Mach I, II,, pracuje s aplikacemi na slyšitelnost zvuku, měří intenzitu zvuku, určuje hranice slyšitelnosti vlastního ucha. Průběžná činnost dle vhodnosti tématu a zájmu žáků prezentuje své výstupy na audiovizuální alternativě blogu případně na školním Youtube nebo na streamu, vytvoří pomůcky/hry pro své spolužáky pro upevňování učiva z fyziky z této tematické oblasti, vytvoří malou elektronickou encyklopedii, Další nepovinné možnosti - šíření zvuku - výroba jednoduchých píšťalek - výroba zvukového děla - nadzvuková rychlost - experimentální systém NeuLog - aplikace pro určování slyšitelnosti lidského ucha - ultrazvuk, infrazvuk - Youtube, streamování videa - aplikace na tabletech pro tvorbu audiovizuální alternativy blogu - blogování - myšlenkové mapy, QR kódy - střih a tvorba videí - tvorba pomůcek elektronických i neelektronických pro žáky nižších ročníků - aplikace pro tablety k tvorbě e-knih, e-testů, fotokoláží, videí - laboratorní práce v Experimentáriu SPŠ Otrokovice, případně jiných vědeckých parků, - CLIL, - exkurze - zapojení do etwinningu - soutěže

6 9. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ Elektrické obvody, polovodiče sestavuje funkční elektrické obvody, vyrábí použitelné polovodičové součástky, měří a vyhodnocuje závislosti elektrické vodivosti/odporu na intenzitě ozáření a teplotě u polovodičů, tvoří grafy a tabulky a výsledky interpretuje. Náročnější rakety tvoří náročnější rakety, ověří jejich funkčnost, dodržuje bezpečnost experimentální práce, objasní princip jejich fungování. Elektrolýza sestrojí a popíše elektrolyzér, prezentuje možnosti praktického využití elektrolýzy, včetně aut na vodíkový pohon, vyčísluje chemické rovnice látek použitých k elektrolýze, počítá výtěžek elektrolýzy, použije elektrolýzu k pokovení drobného předmětu a vysvětlí k čemu je pokovování vhodné, - elektrické obvody - základní polovodičové součástky - pájení - měření závislosti elektrického odporu a vodivosti polovodičů v závislosti na teplotě a intenzitě osvětlení - tabulkový procesor - elektronický měřící systém NeuLog - náročnější rakety a principy jejich fungování - elektrolýza - auta na vodíkový pohon, - určování množství získané látky, - vyčíslování chemických rovnic, potřebné názvosloví Elektromagnetická indukce, transformátor a jeho využití

7 9. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ předvede a popíše princip elektromagnetické indukce, vyrobí střídavý elektrický proud, postaví transformátor a model distribuční elektrické soustavy, popíše princip fungování elektromagnetického děla, prakticky si ho vyzkouší pod odhledem učitele, dodržuje bezpečnost práce Spotřeba elektrické energie změří spotřebu elektrické energie vhodným přístrojem, zjistí, kolik peněz se dá ušetřit ve škole vypínáním elektronických zařízení místo používání tzv. stand-by módů, zpracuje a prezentuje svoje výsledky, spočítá výkon elektrického proudu a teoretickou spotřebu, včetně finanční úspory při vypínání elektronických spotřebičů ve škole Hořící ruce vytvoří zápalnou pěnu a ověří její funkčnost, vysvětlí princip její funkčnosti, dodržuje pravidla bezpečnosti práce. - elektromagnetická indukce - transformátor - elektromagnetismus - výkon elektrického proudu - práce se suchým ledem, - bezpečná zápalná směs Průběžná činnost dle vhodnosti tématu a zájmu žáků

8 9. ROČNÍK - DOTACE: 2, VOLITELNÝ prezentuje své výstupy na audiovizuální alternativě blogu případně na školním Youtube nebo na streamu, vytvoří pomůcky/hry pro své spolužáky pro upevňování učiva z fyziky z této tematické oblasti, vytvoří malou elektronickou encyklopedii, Další nepovinné možnosti - Youtube, streamování videa - aplikace na tabletech pro tvorbu audiovizuální alternativy blogu - blogování - myšlenkové mapy, QR kódy - střih a tvorba videí - tvorba pomůcek elektronických i neelektronických pro žáky nižších ročníků - aplikace pro tablety k tvorbě e-knih, e-testů, fotokoláží, videí - experimentální měřící systém Neulog - laboratorní práce v Experimentáriu SPŠ Otrokovice, případně jiných vědeckých parků, - CLIL, - exkurze - zapojení do etwinningu - soutěže - práce se soupravou pro radioaktivitu (bude-li dostupná) - Sestrojování robotů, účast na robosoutěži žáků ZŠ (jen v případě zájmu žáků a půjčí-li Vysoké učení technické naší škole elektronickou stavebnici LEGO Mindstorms; jen pro několik dobrovolníků jeden soutěžní tým) sestrojí robota dle zadání soutěže, naprogramuje robota, zúčastní se soutěže na Vysokém učení technickém. - elektronická souprava LEGO Mindstorm

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 2. ročník Podmínky klasifikace 2012/13

Střední škola EDUCHEM, a.s. 2. ročník Podmínky klasifikace 2012/13 Databázové systémy informační technologie Ing. Dana Bártíková vypracování praktických cvičných úloh a řešení komplexních cvičení (návrh databáze, zadávání dat, nastavení parametrů a datových typů, relace,

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8. Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více