Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost"

Transkript

1 Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů

2 Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Drom, romské středisko Brno, 2008

3 Drom, romské středisko, Bratislavská 41, Brno, , , Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus Tento text vznikl na základě skupinové práce poradců pro zaměstnanost, koordinátorů a dalších členů realizačního týmu projektu Mikrobus, přičemž byly shromažďovány obecné poznatky o práci s klienty a zachycovány konkrétní kazuistiky, probíhal monitoring práce poradců pro zaměstnanost v lokalitách, supervizní setkání a další aktivity. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem eu a státním rozpočtem české republiky. Drom, romské středisko, 2008

4 Drom, romské středisko, Bratislavská 41, Brno, , , Obsah 1. Úvod Shrnutí projektu Mikrobus Popis cílové skupiny Nezaměstnanost Zadluženost Rodinné prostředí Bydlení Postup práce s klientem Kdo je klient Cíle spolupráce s klientem Principy spolupráce s klientem Fáze spolupráce Vstupní práce v lokalitě Mapování lokality a sítě subjektů fáze Nabídka služeb klientům fáze Přímá práce s klientem Úvodní kontakt s klientem fáze Příprava na další setkání s klientem Další spolupráce s klientem fáze Ukončení spolupráce fáze Následná spolupráce s klientem fáze Celkový pohled Metody práce poradce pro zaměstnanost Kontakt se zaměstnavatelem Přímé hledání práce Telefonování Práce na PC Vyplňování a zajišťování listin a formulářů Zprostředkování práce Doprovod k zaměstnavateli (do agentury práce) Doprovod k pohovoru Doprovod při nástupu do zaměstnání Asistence na pracovišti Nárazová asistence poradce Tutoring Následná spolupráce Zprostředkování vzdělávání Zaškolování Individuální zaškolení Skupinové zaškolení Beseda Job klub Pracovněprávní poradenství Spolupráce s jinými subjekty Práce se zaměstnavateli Spolupráce s dalšími subjekty Spolupráce se sociálními odbory Spolupráce s úřady práce Spolupráce se sociálními pracovníky metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost 3

5 Drom, romské středisko, Bratislavská 41, Brno, , , Spolupráce se vzdělávacími institucemi Spolupráce s organizacemi podporovaného zaměstnávání Spolupráce s agenturami práce Problematické oblasti práce poradce pro zaměstnanost Rodina klienta Práce na černo Motivace klienta Nároky na osobu poradce pro zaměstnanost Příklady dobré praxe Shrnutí Použitá literatura a zdroje Seznam příloh metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

6 1. úvod 1. Úvod Uplatnění na trhu práce je jedna z klíčových podmínek života v dnešní společnosti. Zajištění finančních zdrojů pro uspokojení běžných potřeb v oblasti bydlení, rodinného života, volného času apod. je nejefektivněji dlouhodobě udržitelné skrze příjmy z legální práce. Nalezení práce odpovídající zároveň osobnostním předpokladům a finančním potřebám je samo o sobě náročný proces. Pokud však do tohoto procesu zasahuje navíc znevýhodnění v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti, nízké vzdělanosti, popř. etnické stigmatizace, je šance na uplatnění se na trhu práce nižší. Minimální, zákonem definovaný příjem jednotlivců i rodin zajišťuje v případě potřeby výplatami sociálních dávek stát. Pokud však shledají pověřené subjekty, že jednotlivec se nenachází v sociálně nepříznivé situaci (nezaměstnanost, chudoba) v důsledku objektivních zákonem definovaných skutečností, jako je nemoc, zdravotní postižení apod., nýbrž v důsledku vlastního malého úsilí o změnu životní situace, resp. snahy osoby o zvyšování příjmu vlastní prací 1, může dojít k postupnému vyloučení jedince, potažmo rodiny ze systému sociální podpory. Životní situace se může dále zhoršovat jak ve smyslu poklesu úrovně bydlení, hygienických podmínek a kvality výchovného prostředí, tak ve smyslu příklonu k nelegálním až kriminálním způsobům jednání (lichva, krádeže apod.). Je tedy žádoucí, aby těm, kteří jsou znevýhodněni v přístupu na trh práce a přitom mají zájem pracovat, byla poskytnuta podpora jak v procesu hledání práce, tak v udržení legálního zaměstnání. S těmito cíli byla zahájena práce v rámci projektu Mikrobus na vytvoření, otestování a zachycení metod, které pomáhají nezaměstnaným se znevýhodněním uplatnit se na trhu práce. Výsledky práce jsou zachyceny i v dalších výstupech projektu (v závěrečné a analytické zprávě). Zde představíme popis modelu práce, který pomáhá nezaměstnaným se znevýhodněním uplatnit se na trhu práce. V textu je uveden stručný popis projektu, který stál na pozadí tvorby tohoto textu, dále popis cílové skupiny, pro kterou je model určen, popis procesu práce s nezaměstnanými a jednotlivých metod práce včetně spolupráce s jinými zainteresovanými subjekty. Následuje popis problematických oblastí, které znesnadňují práci s nezaměstnanými, a v neposlední řadě text obsahuje popis nároků na osobu pracovníka, který podporu nezaměstnaným poskytuje. Uživateli textu metodické příručky mohou být jednotlivci pracující ve státní i nestátní sféře, ale také celé organizace (pracovní týmy v organizacích), a to zejména dvou typů agentury práce a organizace poskytující sociální služby. Služba poradenství pro zaměstnanost může být tedy poskytována dvojím způsobem. V prvním případě (agentury práce) je situace snadnější, jelikož agentury práce jsou podřízeny několika málo ustanovením vyplývajícím ze zákona o zaměstnanosti a obsah poskytovaných služeb není podrobně definován. Ve druhém případě je třeba přistupovat při aplikaci poznatků do praxe sociální služby (např. terénních programů) se zřetelem na zákon o sociálních službách, resp. na standardy kvality sociálních služeb. Tato metodická příručka nenabízí plné spektrum poznatků, které by odpovídaly všem požadavkům standardů sociálních služeb. Věříme, že tento text bude dobrým vodítkem při práci s nezaměstnanými, kteří potřebují specifickým způsobem nabýt dovednosti nebo podpořit vlastní úsilí při nesnadné cestě k legálnímu zaměstnání. Text metodické příručky vznikl na základě zkušeností s prací převážně s romskými klienty (nezaměstnanými), proto některé poznatky a specifika práce poradce pro zaměstnanost popisujeme ve vztahu k tomuto typu klientely. Metodická příručka je však psána tak, aby postupy byly využitelné při práci se všemi dlouhodobě nezaměstnanými. V textu uvádíme také praktické poznatky, které nejsou zobecnitelné na úrovni metodiky. Jsou odlišeny jiným písmem a označeny ikonou: Zkušenost z projektu Mikrobus: 1 Metodický pokyn č. 5/2007: Ke zpracování aktivizačního plánu pro účely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (2007) metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost 5

7 2. shrnutí projektu mikrobus 2. Shrnutí projektu Mikrobus V rámci Iniciativy Společenství EQUAL vyhlášené Evropskou komisí jako jeden z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti byla podpořena realizace projektu Mikrobus, činnosti rozvojového partnerství organizací působících v sociální oblasti. Iniciativa Společenství EQUAL podporuje na celém území EU spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Projekt Mikrobus byl realizován od ledna 2006 do srpna 2008 a spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno zázemí pro poskytování poradenské služby v několika lokalitách ČR a pro tvorbu, testování a vyhodnocení postupů poradenské práce směřující k návratu na trh práce, resp. vytvoření nástrojů zlepšení zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu práce. Výsledky činnosti pracovníků projektu a doprovodných aktivit (např. výzkumné práce) byly zaznamenávány a jsou souhrnně popsány v několika dokumentech a výstupech (Studie mikroekonomických modelů, Analytická zpráva projektu Mikrobus, Závěrečná zpráva projektu Mikrobus, tato Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost atd.) určených k odbornému zhodnocení, v nichž lze dohledat podrobnější informace o vstupních předpokladech, obsahu aktivit a výsledcích činnosti v rámci partnerského projektu Mikrobus. Partnerství projektu bylo tvořeno příspěvkovou organizací Drom, romské středisko, zřízenou Statutárním městem Brno, městskou částí Brno-sever, občanským sdružením Romano Jasnica v Trmicích na Ústecku, občanským sdružením LIGA v Bruntále, občanským sdružením Společenství Romů na Moravě, které v rámci projektu působí na Jesenicku, ve Frýdku-Místku, Šternberku a Hodoníně. Projekt je zahrnut také do nadnárodní spolupráce se zahraničním realizátorem projektu v obdobné oblasti v rámci projektu European Specificity, který byl započat také v lednu Slouží k výměně informací, zkušeností, metod, praxí a rozmanitých výsledků práce získaných při realizaci národních projektů. Mezinárodním partnerem v projektu European Specificity je francouzská agentura L Infrep se svým projektem Kalo Dant. Cílem projektu Mikrobus je vytvořit a otestovat nové nástroje a postupy, které vedou ke zlepšení zaměstnatelnosti a potažmo zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce. Základní cílovou skupinou projektu jsou osoby ohrožené nebo zastižené sociálním vyloučením, převážně Romové, u kterých se často sdružuje více znevýhodňujících faktorů, jako dlouhodobá nezaměstnanost, nízká vzdělanost a také sama etnicita. Dalšími cílovými skupinami jsou potenciální zaměstnavatelé a v neposlední řadě také širší veřejnost, ve které jsou zahrnuty také organizace a instituce pracující se základní cílovou skupinou, jako úřady práce nebo samospráva. V projektu stabilně pracovalo celkem 25 osob tvořících řídící tým, tým poradců pro zaměstnanost a administrativní a ekonomické zázemí. Mnohé další osoby byly zaměstnávány jako externí experti lektoři vzdělávání, supervizoři, lektoři kazuistických seminářů, intervizí, tvorby metodiky, odborníci pro tvorbu skript, odborníci na tlumočení a překladatelství, správci webových prostředí apod. Klíčovými aktéry, zejména vzhledem k charakteru této publikace, bylo 11 poradců pro zaměstnanost v celkovém úhrnu 8 plných pracovních úvazků. V průběhu projektu jejich služeb využilo více než osob, z nichž cca 25 % se podařilo umístit, přes 600 se zúčastnilo různých forem vzdělávání (zaškolení, kurzy, rekvalifikace) realizovaných jak přímo poradci, tak i dodavateli nebo zprostředkovaných u jiných organizací. Poradci pro zaměstnanost pracovali s klienty jak v poradnách, tak v terénu. Poradci pro zaměstnanost se po celou dobu realizace projektu vzdělávali ve speciálním kurzu zacíleném jak na oblast personální práce (poradenství, komunikace, problematika lidských zdrojů), tak na specifika cílové skupiny, pracovní právo, sociální systém a další témata potřebná pro výkon profese poradce pro zaměstnanost. Tato témata byla volena a přizpůsobována aktuální potřebě poradenské práce směřované ke klientům, zaměstnavatelům a dalším subjektům. Vzdělávací program je veden interaktivní formou a je doplněn o podpůrné aktivity pro zvýšení odbornosti poradců, jako jsou kazuistické semináře, intervize, odborné konzultace, supervize atd. Aktivity realizované v rámci projektu Mikrobus lze rozdělit do několika skupin: A) konstruování, testování a vyhodnocování metod práce poradců pro zaměstnanost s klienty, zaměstnavateli a dalšími subjekty (budou popsány dále v tomto textu) B) vzdělávání a profesní rozvoj vzdělávací program, kazuistické semináře, odborné konzultace, supervize, intervize atd. 6 metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

8 2. shrnutí projektu mikrobus C) síťování navazování spolupráce s více subjekty působícími v oblasti zaměstnanosti cílové skupiny a snaha o propojení zdrojů a aktivit, které mohou napomoci ke zlepšení zaměstnatelnosti a potažmo zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce D) monitoring průběhu celého projektu a monitoring v jednotlivých lokalitách E) flexibilní změny v organizaci práce F) administrativní zajištění komunikace s partnery a dodavateli služeb podchycená dohodami, předávání informací mezi partnery projektu Jako výstupy projektu lze označit vedle rozvoje pracovních postupů, kompetencí pracovníků i klientů propojení institucí a zvýšení zaměstnanosti i zaměstnatelnosti cílové skupiny v pokrytých lokalitách a také výstupy v podobě textů a nástrojů využitelných při budoucím uplatňování poradenství pro zaměstnanost. Kvalitativní výzkum Studie mikroekonomických modelů V období prosinec 2006 až květen 2007 byla pro Drom, romské středisko vypracována výzkumná Studie mikroekomických modelů, kterou provedl SOCIOKLUB Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky. Výzkum ověřoval hypotézy, které se týkaly závažnosti disproporce příjmů a výdajů sociálně vyloučených domácností, vysoké frekvence výskytu a charakteru vzájemnostního úvěrování a zadlužování sociálně vyloučených atd. Výzkum upozornil na mechanismy šedé ekonomiky, socio-kulturní specifika cílové skupiny a další aspekty spolupodílející se na alarmujícím postavení sociálně vyloučených Romů. Zároveň studie vytipovala několik stěžejních oblastí, které jsou klíčové pro práci poradce pro zaměstnanost pracující převážně právě s těmito sociálně vyloučenými. Databáze uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů V průběhu projektu byla tvořena softwarová aplikace, která nyní umožňuje zaznamenávat údaje o klientech a zaměstnavatelích, vyhledávat volná místa podle zadaných požadavků, sledovat souvislosti v rámci rodin (pocházíli více evidovaných klientů z jedné rodiny), plánování spolupráce s klientem (cíle, dílčí kroky), záznam jednotlivých intervencí (setkání, konzultací) a jejich plánování v propojení s kalendářem. Manuál pro práci s cílovou skupinou V rámci projektu se poradci pro zaměstnanost v 7 lokalitách 4 krajů ČR pokoušeli hledat nové cesty k řešení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti a efektivní postupy pro práci se sociálně vyloučenými, kterými jsou v tomto případě z 85 % Romové. Tyto pokusy se opakovaly, prohlubovaly, čerpala se z nich ponaučení pro další práci a na základě zkušeností poradců a ověřených pracovních postupů se vytvářela tato metodická příručka. Akreditovaný vzdělávací program pro poradce pro zaměstnanost Pro poradce byl vytvořen modul vzdělávání podle v praxi identifikovaných potřeb. Akreditovaný kurz je společně s metodickou příručkou jako navazující celek hlavním výstupem projektu Mikrobus. Analytická zpráva V závěrečném období realizace projektu byla zpracována studie zaměřená na jednotlivé realizované aktivity a jejich výsledek. metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost 7

9 3. popis cílové skupiny 3. Popis cílové skupiny Označení cílová skupina, resp. cílová populace, je zavedeným pojmem, kterým je vymezována skupina osob, jimž je nabízena služba a umožněn přístup ke spolupráci s pracovníky, kteří tuto službu zajišťují. V případě projektu Mikrobus, který stál na počátku tvorby metodické příručky pro poradce pro zaměstnanost, se jedná o osoby ohrožené nebo zasažené sociálním vyloučením, a to zejména v dimenzi přístupu k legálnímu zaměstnání. Převážnou většinu klientů pak tvoří osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo s minimální zkušeností s dlouhodobým pracovním poměrem, s minimálními příjmy, závislé na sociálních dávkách a žijící v lokalitách s nízkou úrovní kvality bydlení. Poradce pro zaměstnanost poskytuje své služby způsoby, které budou vymezeny dále v textu, pro skupinu osob spadajících do výše vymezené cílové skupiny, které mají potřebu hledat zaměstnání, uplatnit se na trhu práce, popř. zvýšit svoji kvalifikaci (zaměstnatelnost). V této kapitole uvádíme některé známé, odbornou literaturou podložené poznatky. Jako zdroj k doplnění informací o cílové skupině doporučujeme tyto zdroje: Studie mikroekonomických modelů (Studie, 2007) Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (Analýza, 2006) Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (Nedělníková, 2006) Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2004 (Zpráva, 2004) v dalších letech každoročně zpracovávaná 3.1. Nezaměstnanost Nezaměstnanost je v případě klientů poradce pro zaměstnanost výsledkem mnoha jevů a procesů, které jen z určité části mohou klienti, příslušníci cílové skupiny, ovlivnit. Proto je třeba se vždy při hodnocení situace konkrétního klienta zamyslet, nakolik je jeho životní situace výsledkem užších (zejm. rodinných) a širších (lokálních, národních) sociálních jevů a procesů. Dále uvádíme příčiny a důsledky nezaměstnanosti cílové skupiny, které odborné zdroje považují za klíčové v oblasti zaměstnanosti, resp. nezaměstnanosti cílové skupiny. Jako příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti jsou spatřovány: a. vnitřní faktory (nízká míra lidského kapitálu a chybějící motivace) a. absence pracovních návyků b. syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti (komplex negativních dopadů dlouhodobé nezaměstnanosti na psychiku člověka) c. nedostatečná motivace k hledání příležitostí na (oficiálním) trhu práce d. nízké sociální kompetence (problémy s orientací v majoritním prostředí, na měnícím se trhu práce apod.) e. nízká vzdělanost f. špatný zdravotní stav g. závislost na rodinné solidární síti, tradiční hodnoty b. vnější faktory a. hromadné propouštění zaměstnanců z podniků v průmyslových odvětvích b. snižování pracovních příležitostí pro málo kvalifikované pracovníky c. vzrůstající požadavky na zvyšování kvalifikačních předpokladů d. demotivující sociální systém e. diskriminační jednání ze strany zaměstnavatelů f. nízká prostorová mobilita, resp. malé šance odstěhovat se za prací g. upřednostnění práce na černo (práce bez řádně uzavřené smlouvy a z toho vyplývající neodvádění příspěvků na zdravotní a sociální pojištění, riziko vyřazení z evidence úřadu práce atd.) h. zadlužování, které v případě uplatňování exekucí věřitelem již naprosto demotivuje (prakticky činí ekonomicky nerealistickým) klienta v hledání legálního zaměstnání (Nedělníková, 2007, s. 71, Studie, 2007, s. 11) 8 metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

10 3. popis cílové skupiny Jako následky dlouhodobé nezaměstnanosti, které se zpětně odráží ve snížení šancí klienta na uplatnění na trhu práce, lze uvést: a. materiální chudoba nízké a nepravidelné příjmy b. psychické důsledky a. rezignace na hledání práce b. ztráta pracovních návyků c. podléhání závislostem d. tvorba alternativních životních strategií závislost na sociálních dávkách, zadlužování se apod. c. sociální důsledky vyloučení z participace na sociálním a ekonomickém životě společnosti (Analýza, 2006, s. 42, Nedělníková, 2007, s. 71, Studie, 2007, s. 11) 3.2. Zadluženost Finanční situace rodin uvnitř cílové skupiny je obecně špatná, hovoří se o zadluženosti až předluženosti. Příjmy rodin jsou složeny ze sociálních dávek, odměn z (často nepravidelné a krátkodobé) výdělečné činnosti legálního i nelegálního charakteru, půjček v rámci rodiny a půjček od subjektů požadujících sankce při nesplnění dohody (Studie, 2007). Součet příjmů často odpovídá sumě, kterou lze uspokojit pouze aktuální potřeby rodiny, a pokud její členové nehospodaří s omezenými prostředky uvážlivě, dostávají se do finanční tísně. Často tento problém řeší formou půjčky a závažnost situace je pak někdy prohlubována krátkozrakými řešeními spočívajícími v uhrazení dluhu (včetně nemalých úroků) skrze další půjčku atd. Hovoříme o začarovaném kruhu života v dluzích klienti z důvodu splácení starých dluhů uzavírají nové půjčky, půjčují si od lichvářů, a tak jim současně vznikají další dluhy (Nedělníková, 2007, s. 70). Mezi příčiny vysoké míry zadluženosti patří lichva, půjčky hotově nebo na zboží, leasing, splátkové kalendáře, ručení příbuzným, dluh na nájemném a na službách spojených s užíváním bytu z předchozího bydlení, dluh na zdravotním a sociálním pojištění a nevyřízené osobní doklady, které jsou nutné např. pro vyřizování sociálních dávek, dříve nevyřízené státní občanství (Nedělníková, 2007, s. 70). Důsledky této zadluženosti jsou bydlení v přeplněných bytech příbuzných, protiprávní užívání bytu až faktické bezdomovectví, několikanásobné exekuce sociálních dávek a dalšího majetku nebo odebírání dětí z rodin do institucionální péče v důsledku ztráty bydlení. Dlouhodobý život ve stresu může vést ke zdravotním potížím. Řešením této situace někdy bývají půjčky od lichvářů, čímž současně vznikají nové dluhy (Nedělníková, 2007, s. 70) Rodinné prostředí Rodiny klientů poradců pro zaměstnanost jsou charakteristické minimem vazeb na okolí mimo okruh své rodiny, převahou známých z vrstev obdobně situovaných, resp. z řad dlouhodobě nezaměstnaných, vícegeneračním uskupením (několika) domácností (rodiny matky, dcery atd.), solidárním zasíťováním, na které jsou ještě napojeni různí strýčci, bratranci a sestřenice, nehospodárným nakládáním s financemi utrácí asi dvojnásobek svých příjmů (Studie, 2007, s. 11) Bydlení Příslušníci cílové skupiny často obývají hygienicky a sociálně neuspokojivé prostory, nebo dokonce o bydlení úplně přicházejí, a to z důvodů neplacení nájemného, poškozování zařízení, porušování dobrých mravů v domě, přenechání celého bytu (nebo jeho části) do podnájmu dalším osobám bez písemného souhlasu pronajímatele bytu. K bydlení se také těžko dostávají, a to z důvodů diskriminace, nedostatku finančních prostředků nebo proto, že se jedná o vícečetné rodiny s nezletilými dětmi. metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost 9

11 4. postup práce s klientem 4. Postup práce s klientem V předchozím textu byla vymezena cílová skupina, tedy osoby, které se potenciálně mohou stát klienty poradců pro zaměstnanost. Na počátku poskytování této služby je nutné definovat, kdy osoba přicházející do poradny (centra) může být přijata jako klient Kdo je klient Již zmíněné potřeby klientů (hledat zaměstnání, uplatnit se na trhu práce, zvýšit svoji kvalifikaci) mohou pramenit z vnitřních pohnutek, spočívajících ve snaze o zvýšení příjmu, nalezení uplatnění ve společnosti atd., ale i z vnějších motivů, například v podobě tlaku sociálního odboru, rodiny, úřadu práce apod. Oba druhy potřeb mohou stát na počátku spolupráce s klientem. Je však nutné, aby poradce i klient věděli, za jakých podmínek může spolupráce pokračovat, a kdy je žádoucí klienta odmítnout, ukončit spolupráci nebo odkázat na jiné služby. Z následujícího textu by mělo být zřejmé, jak mají vypadat pravidla spolupráce Cíle spolupráce s klientem Cíl spolupráce klienta s poradcem pro zaměstnanost je zdánlivě jasný nalezení zaměstnání. V případě pracovníka agentury práce se jedná o sladění poptávky (volného místa nabízeného zaměstnavatelem) a nabídky (uchazeči v databázi agentury se svými specifickými předpoklady). Klienti poradců pro zaměstnanost osoby dlouhodobě nezaměstnané, s nízkým vzděláním apod. potřebují pro dosažení stejného cíle něco navíc. Jejich životní a pracovní návyky, zkušenosti, kvalifikace a v případě příslušníků menšin i etnicita je diskvalifikují v rovném přístupu na trhu práce. Soulad poptávky a nabídky je tedy třeba podpořit změnou, a to intervencí do kompetencí klienta, zvýšením jeho zaměstnatelnosti. Intervence směřují k rozvoji potenciálu klienta, zvýšení jeho motivace, zvýšení kvalifikace apod.... cíle stanovuje klient s podporou pracovníka prostřednictvím polořízeného rozhovoru, který často začíná formulací problému, tj. toho, co je nežádoucí a vyžaduje změnu a směřuje k popisu cílového stavu, žádoucí změny či řešení. V některých případech dokáže zájemce o službu definovat zakázku během prvního setkání a také k její realizaci může dojít v krátkém čase, jindy může být její formulace otázkou několika setkání.... Ať byla zakázka vymezena v průběhu prvního setkání, nebo v průběhu několika setkání, nemusí být toto vymezení definitivní uživatel ji může v průběhu spolupráce kdykoliv přehodnotit.... Vzhledem k charakteru služby, která je poskytována klientům s mnoha problémy, nelze vždy jejich potřeby a přání obsáhnout v jednom konkrétním osobním cíli. Práce s klientem proto může být rozdělena na dílčí zakázky, které sledují jednotlivé cíle. Každá nová zakázka obsahuje popis žádoucího stavu a navrhovaný postup, jak tohoto cíle dosáhnout. Tento postup strategie obsahuje popis aktivit, které je třeba vykonat pro naplnění cíle. Některé z těchto aktivit vykoná klient sám, případně s asistencí pracovníka či jiné osoby (Nedělníková, 2006, s ). Z uvedeného vyplývá, že cíl spolupráce není otázkou vymezení bodu, ke kterému klient směřuje a který by měl být bezhlavě dodržován po celou dobu spolupráce, nýbrž je otázkou společného hledání a průběžného vyjasňování představ klienta o žádoucím stavu. Cíl spolupráce by však měl na obecné rovině splňovat určitá kritéria (Nedělníková, 2006, s. 34, a dále na základě zkušeností z projektu Mikrobus), měl by být tedy zejména: a. reálný reálně dosažitelný, v možnostech klienta a zúčastněných osob tak, aby byla skutečná šance na jeho naplnění a nestal se jen příležitostí k selhávání b. motivující, osobně významný musí zahrnovat to, co chce klient, co je pro něj důležité, aby měl zájem investovat do jeho dosažení c. pozitivně formulovaný co klient chce, nikoliv to, co nechce d. malý a konkrétní cíl velký nebo dlouhodobý cíl je zapotřebí rozdělit na malé cíle, jednotlivé kroky, a stanovit je zcela konkrétně e. spojený s aktivitou klienta přiměřeně jeho možnostem a schopnostem (cíl nevyžadující úsilí není motivující ani neumožňuje klientovi zvýšit sebehodnocení) 10 metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

12 4. postup práce s klientem 4.3. Principy spolupráce s klientem V průběhu praxe poradců pro zaměstnanost v projektu Mikrobus byly vymezeny principy spolupráce s klientem, které napomáhají hledání a dosahování vhodných cílů. Bez jejich dodržování hrozí přetížení poradce, neporozumění si s klientem, mylná očekávání klienta od spolupráce s poradcem a jednání poradce vůči klientovi založené na předpokladech vyplývajících ze subjektivní zkušenosti poradce. Principy spolupráce poradce pro zaměstnanost s klientem jsou: A. Spoluzodpovědnost Poradce společně s klientem hledá způsob, jak dosáhnout cíle. V průběhu spolupráce uzavírají dohodu určující kroky, které je třeba směrem k cíli učinit. Upřesňují zároveň, jestli krok učiní klient sám, nebo za asistence poradce. Zároveň musí být zřejmé, co nastane, když poradce nebo klient tuto dohodu nedodrží. Neakceptování dopadů nedodržení dohody jak klientem, tak poradcem zpravidla způsobí stagnaci klienta, který se stává pasivním příjemcem služby. B. Hranice spolupráce Poradce by měl znát své osobní limity (hranice svých schopností) a také limity profese, kterou vykonává, resp. služby, kterou nabízí klientům. Z povahy pomáhajících profesí vyplývá, že je třeba respektovat rozhodnutí klienta, zabývat se tím, co je pro klienta osobně významné (motivující). Zároveň by však poradce pro zaměstnanost měl vědět, jaký je jeho úkol a co je již mimo jeho kompetence. Klient žádající o službu mimo hranice toho, co poradce nabízí, nebo klient, který přestává plnit dohodnuté úkoly, přestává být klientem. Poradce mu nabídne kontakt na jiné odborné služby (právní, pracovní rehabilitace apod.) s tím, že se klient může vrátit s žádostí o pomoc odpovídající nabídce pracovníka. Je proto důležité seznamovat klienta s dopady jeho rozhodnutí a jednání a také klientovi hranice a pravidla srozumitelně představit. Nástroji, kterými poradce udržuje hranice spolupráce a ověřuje si vhodnost svého postupu, jsou: a. pravidla spolupráce dokument, který definuje práva a povinnosti klienta i poradce pro zaměstnanost, vymezuje situace, kdy lze klienta odmítnout nebo vyloučit z poskytování služby, určuje osoby, kterým klient může podávat stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb, a vymezuje použití informací o klientovi během spolupráce (viz příloha č. 4.1.) b. metodické podklady pokyny, jak vykonávat jednotlivé aktivity c. supervize, intervize, konzultace s kolegy C. Srozumitelnost Poradce by měl mluvit jazykem klienta, což neznamená, že by měl mluvit jeho mateřským jazykem, ale znamená to, že by měl používat formulace a pojmy pro klienta srozumitelné. Navíc by měl poradce ověřovat, že klient chápe sdělení a vývoj situace tak, jak to poradce předpokládá, a klientovi dávat srozumitelnou zpětnou vazbu. Porozumění mezi poradcem a klientem by mělo nastat také v tom, kdo jakou roli ve spolupráci hraje. Dohoda by měla být pro obě strany srozumitelná. Klient by měl mít představu o reálném průběhu spolupráce, o tom, jak dlouho bude spolupráce trvat a za jakých podmínek ji může ukončit. To vše proto, aby měl klient reálné představy a neočekával něco, co se nestane. D. Partnerství, partnerská spolupráce Klient a poradce jsou si rovni poradce nabízí služby, klient přijímá nabídku s vědomím důsledků. Volba musí být vždy na klientovi. Společně se dopracovávají k postupu přijatelnému pro obě strany a na tomto postupu participují. Poradce komunikuje o klientovi s jinými osobami nebo subjekty (úřady, organizacemi) jen se souhlasem klienta a jeho uvědoměním, proč tato komunikace probíhá. E. Individuální přístup Klienti, kteří přicházejí za službou poradců pro zaměstnanost, disponují různými zaměstnanostními předpoklady a jsou konfrontováni s různými bariérami. Proto je třeba, aby pracovník přistupoval k jednotlivým klientům individuálně a všechny své předpoklady a závěry si u klienta ověřoval. metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost 11

13 4. postup práce s klientem 4.4. Fáze spolupráce Na základě poznatků z praxe poradců pro zaměstnanost v projektu Mikrobus byly vymezeny fáze spolupráce s klientem Vstupní práce v lokalitě Mapování lokality a sítě subjektů fáze 1 Před samotným realizováním aktivit směřujících ke klientům se ukázalo jako vhodné shromáždit informace o aktuální situaci na trhu práce v lokalitě. Jsou to: a. informace o firmách, podnicích, potenciálních zaměstnavatelích a. konkrétní firmy a oblasti práce b. aktuální počet volných míst (včetně požadavků na kvalifikaci) b. informace o úřadech (na které jsou navázáni klienti a zaměstnavatelé v lokalitě) a. úřad práce (zprostředkovatelské pracoviště, poradenské pracoviště, oddělení rekvalifikací) b. sociální odbor (města/části) zejm. pracovníci v oblasti hmotné nouze c. informace o rekvalifikačních centrech / vzdělávacích institucích (vzdělávání dospělých) a. rekvalifikační kurzy (konkrétní nabídky obory, ceny) b. kurzy dalšího vzdělávání, školení apod. Součástí fáze 1 je i vyjednávání se subjekty v lokalitě a dohoda na obsahu budoucí spolupráce, a to včetně role poradce pro zaměstnanost. Je důležité vědět, co subjekty (úřady, zaměstnavatelé, organizace) očekávají, že bude poradce dělat a co bude výsledkem jeho působení. Toto očekávání je třeba v některých případech korigovat vymezením obsahu profese poradce pro zaměstnanost. Pracuje-li s uživatelem několik poskytovatelů (služeb) současně, mohou tyto skutečnosti přinášet nejen pozitiva, ale i určitá rizika, týkající se např. ochrany osobních údajů. V tomto případě je nezbytné stanovit si pravidla týkající se způsobu a formy předávání informací a zpráv o situaci klienta, při dodržení všech zákonných i etických pravidel při práci s klienty (Nedělníková, 2006, s. 48). Výhodou je mít předem přehled o tom, které subjekty jsou nakloněné spolupráci (koaliční subjekty), a naopak které nemají zdroje nebo zájem spolupracovat. Konkrétnímu klientovi lze poté navrhovat reálné možnosti s vědomím, že pokud o ně projeví zájem, lze očekávat úspěch při jednání Nabídka služeb klientům fáze 2 Ve fázi 1 proběhlo jednání a nabídka služeb subjektům v lokalitě. Dalším krokem je zajištění toho, aby potenciální klienti věděli kam, s čím a kdy se mohou na poradce pro zaměstnanost obrátit. Než poradce začne propagovat své služby směrem ke klientům, měl by si odpovědět na tyto otázky:? Jakou má služba, kterou poradce pro zaměstnanost poskytuje, kapacitu (počet lidí, velikost lokality) vzhledem k počtu pracovníků v organizaci? Služba poradce pro zaměstnanost by měla být definovaná včetně limitů ve smyslu počtu klientů, se kterými poradce aktivně spolupracuje, a to pro zajištění kvality služby (čas na práci s klienty) a ochranu poradce před přetížením.? Kolik času denně věnuje pracovník v pracovní době propagaci služby a kolik přímo klientům? Pracovník by měl vědět, kolik času má na nabízení služby (propagaci), resp. kdo a v jakém čase toto bude dělat. 12 metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

14 4. postup práce s klientem? Jaké jsou možnosti, jak dát o sobě vědět klientům? Jako efektivní a realizovatelné způsoby avizování služby se v praxi ukázaly: a. osobní kontaktování klientů v terénu (poradce pro zaměstnanost, přes terénní sociální pracovníky a další kontaktní pracovníky organizací) b. doporučení bývalých klientů (klient sám zmíní službu) c. nabídka služby poradcem pro zaměstnanost i klientovým blízkým a známým (dá klientovi k dispozici materiály pro oslovení rodiny, přátel apod.) d. doporučení dalších institucí (na základě předchozí domluvy, propagace apod.) v tomto případě je třeba dbát na právo klienta na ochranu osobních údajů a dohodnutá ustanovení v pravidlech spolupráce e. umístění letáků na pracovišti, místě setkávání s klienty (poradna apod.); v institucích v lokalitě (obchody, úřady, bary, novinové stánky apod.); do schránek potenciálních klientů (schránky ve vytipované lokalitě) f. prezentace na kulturních akcích (koncertech, festivalech atd.) letáky, osobně g. média (inzerce, tiskové konference, tiskové zprávy, prohlášení, rádio, televize, internet, ročenky atd.) Činnosti, které jsou zaměřeny na získání klientů a zvýšení povědomí institucí a organizací, se kterými klienti přicházejí do styku, jsou důležité zejména na počátku poskytování služby v lokalitě. Během další činnosti je vhodné i nadále podporovat povědomí o službách poradce pro zaměstnanost, a to nejen pro účely navázání spolupráce s novými klienty, ale i pro rozvíjení služeb směrem k zaměstnavatelům, veřejné správě a dalším subjektům. Zkušenost z projektu Mikrobus: Ukázalo se jako vhodné nabízet opakovaně služby klientům i během spolupráce, jelikož klient po čase ztrácí přehled o nabídce služeb a soustředí se na konkrétní kroky směřující k dílčím cílům Přímá práce s klientem Úvodní kontakt s klientem fáze 3 Klient přichází za poradcem nejčastěji (podle zkušeností z projektu Mikrobus): a. na základě propagující informace (letáky, TSP apod.) b. na základě doporučení rodiny nebo přátel (bývalých klientů) c. z úřadu práce (jako součást plnění povinností uchazeče o zaměstnání) d. z úřadu města (části), resp. sociálního odboru (v rámci aktivit spojených s plněním povinností ze zákona o hmotné nouzi zlepšování životní situace vlastním přičiněním) Existuje řada způsobů, jak navázat kontakt s potenciálními uživateli sociální služby. Už při tomto prvním kroku ke spolupráci je třeba, aby si pracovník uvědomoval, zda vzešel podnět přímo od zájemce o službu, nebo je iniciátorem spolupráce někdo jiný. Pokud jde o nevyžádaný kontakt a daná osoba spolupráci odmítá, bere pracovník na vědomí, že jeho další aktivity nejsou pomocí, ale kontrolou a mohou mít své opodstatnění pouze v zájmu ochrany zdraví či života zúčastněných osob, či ochrany práv a oprávněných zájmů nezletilých dětí (Nedělníková, 2006, s. 30). Je velice důležité, s jakou motivací klient přichází a jaké jsou jeho důvody pro spolupráci s poradcem pro zaměstnanost. Do poradny (centra) přichází neznámý klient: má určitá očekávání o tom, co může získat (pomoc, službu, práci atd.) má určité informace (o službách zdarma, o práci, o rekvalifikacích atd.) a má specifické motivy, proč přichází (odeslání z úřadu, doporučení kamaráda, zkušenost s diskriminací na posledním pracovišti atd.) Na základě těchto vstupních předpokladů zahajuje klient rozhovor s poradcem pro zaměstnanost a vše, o čem s poradcem hovoří, filtruje přes síto těchto očekávání, informací a motivů. Je tedy vhodné zmapovat potřeby klienta. metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost 13

15 4. postup práce s klientem První setkání s klientem nesměřuje vždy k okamžitému řešení. Pokud klient nepřichází s jasnou zakázkou, která odpovídá kompetenci poradce a kterou lze splnit na jednom setkání, je třeba, aby se poradce soustředil na tyto cíle prvního setkání s klientem: a. navázání vztahu (důvěry) s klientem b. orientace v problému, se kterým klient přichází c. vymezení limitů (hranic) spolupráce Na základě zkušeností v rámci projektu Mikrobus byly vymezeny kroky, které odpovídají nejčastějšímu průběhu prvního setkání poradce s klientem, přičemž směřují vždy k některému z cílů prvního setkání a odpovídají principům spolupráce. Tyto kroky považujeme za nástroje zahájení spolupráce s klientem: I. pozdrav (vřelé a příjemné přivítání klienta usnadňuje další komunikaci) II. Klient sdělí, co potřebuje, s čím přichází. III. Pracovník posoudí, jestli přicházející spadá do cílové skupiny, tzn. jestli je klientem. Následně jej přijme (zaeviduje) nebo mu doporučí jiného odborníka, podle toho, jestli klient hledá pomoc, kterou poradce pro zaměstnanost nabízí. IV. Pracovník zjistí, odkud klient přichází / na čí doporučení (kde se klient dozvěděl o službě, částečně určuje, co od poradce očekává). V. Poradce představuje a nabízí služby ústně nebo písemně (letákem, viz příloha č. 4.2.). VI. V dalším kroku poradce klientovi představí pravidla spolupráce, za kterých může na zakázce s klientem spolupracovat. Bod po bodu jsou pravidla probrána a pokud s nimi klient souhlasí, je podepsán jejich soupis oběma stranami s datem podpisu (viz příloha č. 4.1.). Je třeba klientovi vysvětlit, proč jsou pravidla důležitá (vymezují hranice spolupráce) a co z jejich podpisu vyplývá (zodpovědnost za důsledky jednání). Jedna kopie podepsaných pravidel je předána klientovi. VII. Klient vyjmenuje služby, které by rád využil definuje zakázku. Ve většině případů se jedná na počátku spolupráce o požadavek nalezení práce, a to co nejdříve, někteří klienti ale znají nabídku a žádají o zprostředkování rekvalifikace, radu o možnostech řešení pracovněprávních problémů apod. Zkušenost z projektu Mikrobus: Klient při prvním příchodu za poradcem většinou nic velkého nečeká. Po čase (většinou vyplněném pouhým hledáním práce) klient získá zkušenosti a náhled na možnosti zlepšení stávající životní situace za využití zdrojů, které aktuálně má. Tento proces může být nazván motivace zkušeností. VIII. Po vyslechnutí klienta poradce může klientovi nabídnout svůj hodnotící pohled (zpětnou vazbu) na problém klienta s tím, že pokud o to klient projeví zájem, je nutné dbát na to, aby zpětná vazba byla realistická, vycházela z hodnocení skutečných schopností a možností klienta, zahrnovala i pozitivní ocenění klienta a končila představením reálných variant řešení, ze kterých klient může volit. IX. Poradce se dále s klientem domluví na tom, co a kdy bude náplní spolupráce ústně, případně formou osobního plánu (osobní plán se daří sestavovat s klienty spíše v pozdějších fázích, pokud situace vyžaduje dlouhodobé řešení). 2 X. Součástí každého setkání je rekapitulace toho, co si poradce a klient dali za úkol, a je také domluvena další schůzka. Součástí práce poradce pro zaměstnanost je také vedení dokumentace o klientovi. Poradce si zaznamenává anamnestické údaje o klientovi, dohodnuté kroky, termíny jejich splnění, stručný popis jednání s klientem a další důležité informace, které se vztahují k plnění zakázky klienta. Poradce pro zaměstnanost je přitom vázán povinností dodržovat pravidla na ochranu osobních údajů klienta podle zákona č. 101/2000 Sb. 3 2 V příloze č jsou uvedena pravidla a postup plánování spolupráce s klientem. Tento dokument napomáhal poradcům v projektu Mikrobus plánovat s klienty obsah spolupráce. 3 V rámci projektu Mikrobus byla ochrana osobních údajů ošetřena pravidly spolupráce (viz příloha č. 4.1.). 14 metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

16 4. postup práce s klientem Zkušenost z projektu Mikrobus: V rámci projektu Mikrobus byla využívána elektronická databáze 4, do které byly zaznamenávány vedle identifikačních údajů (jméno, adresa, kontakt na klienta) i údaje o aktivitě klienta, bylo tedy možné sledovat, jestli byl klient v minulosti již evidován, případně dokonce vyloučen ze služby pro porušení pravidel. Dále byly zachycovány pracovní zkušenosti klienta a jeho představy o hledaném pracovním místě (pozice, plat). Záznamy o klientovi a spolupráci s ním, včetně případného dlouhodobějšího osobního plánu, pomáhaly v pozdějších fázích spolupráce při plánované schůzce navázat na předchozí setkání s klientem. Dále prováděli poradci pro zaměstnanost analýzu finanční situace klienta i jeho rodiny. Tyto informace byly považovány za důležité, jelikož příjmy rodiny definují nárok a výši sociálních dávek. Pokud jedinec svým nástupem do zaměstnání zvýší příjem rodiny nad stanovenou hranici, je žádoucí předem o tomto klienta informovat, aby měl představu o všech důsledcích. Tyto informace získává poradce pro zaměstnanost pouze v případě, že souvisí se zakázkou klienta a klient chce tyto informace poskytnout Příprava na další setkání s klientem Poradce pro zaměstnanost se před každým dalším naplánovaným setkáním s klientem připraví na novou schůzku, splní úkoly, které byly definovány na základě dohody s klientem, a promyslí obsah setkání. Zkušenost z projektu Mikrobus: Poradci pro zaměstnanost v některých lokalitách před setkáním s klientem prozkoumali aktuální nabídku volných míst, aby mohli v terénu případně reagovat na požadavek klienta i bez přístupu k internetu Další spolupráce s klientem fáze 4 Většinou se jedná o cíl spolupráce v podobě nalezení zaměstnání. Konkrétní kroky, které k tomuto cíli vedou, se liší u jednotlivých klientů. Odlišnosti v komunikačních schopnostech, kvalifikaci, rodinném zázemí, motivaci apod. vytváří základ pro konkrétní náplň spolupráce. O konkrétních nástrojích další spolupráce bude pojednáno v následující kapitole. 5 Pokud zakázku nelze vyřešit na prvním setkání, může dojít k více setkáním. Při dlouhodobější spolupráci se může klientovi jevit dosažení cíle jako nemožné. Nástrojem pro povzbuzení klienta je v tomto případě rekapitulace vývoje spolupráce a poukazování na dosahování dlouhodobého cíle (dokončení rekvalifikace apod.). Aby klient neztratil motivaci k dlouhodobé spolupráci, je důležité dodržet kritéria cíle spolupráce (reálnost dosažení, osobní významnost atd. viz kap. 4.2.). Je důležité klienta upozorňovat na dílčí úspěchy, které on sám nemusí vnímat. Například neúspěch u pracovního pohovoru lze interpretovat také podle toho, jak si klient připravil všechny podklady, jaký měl pocit z komunikace u pohovoru apod. Je také vhodné aktualizovat cíle a zakázky klienta tak, aby cíl spolupráce poradce a klienta byl vždy shodný. Během spolupráce je výhodné zvyšovat klientův zátěžový práh, a to proto, aby nedocházelo ke zvyšování jeho závislosti na službě. V počátečních fázích je účelné některé úkony udělat za klienta, pokud toho sám není schopen. Postupně však poradce může přenášet zodpovědnost a aktivitu na klienta tak, aby se klient učil, získával sebedůvěru a osamostatňoval se. Poradce podporuje klienta k získání větších kompetencí tak, že nedělá úkony za klienta, pokud to není nutné Ukončení spolupráce fáze 5 K ukončení spolupráce poradce s klientem dochází zpravidla z několika důvodů: A. nalezení zaměstnání klienta (bez potřeby další péče) B. ztráta zájmu klienta o služby poradce 4 Databázový systém je jako produkt projektu Mikrobus dostupný pro zájemce o poskytování služby poradenství pro zaměstnanost. Využití databáze přitom shledáváme při poskytování služby jako žádoucí, a to pro udržení přehledu o spolupráci s klientem, obecnější pohled na poskytování služby (databáze umožňuje vygenerovat určité statistické informace) apod. 5 V příloze č je uveden soupis postupu spolupráce s klientem v rámci fáze 3 a 4 tak, jak jej měli při ruce poradci pro zaměstnanost v projektu Mikrobus proto, aby udrželi přehled o krocích, které je třeba realizovat v naprosté většině případů. metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost 15

17 4. postup práce s klientem C. nespokojenost klienta s vývojem spolupráce (ztráta motivace, nespokojenost s poradcem) D. změna osobní situace klienta E. neplnění dohody mezi poradcem a klientem porušení pravidel spolupráce Pokud to jakýmkoliv způsobem lze, je vhodné klienta o ukončení spolupráce informovat (sdělení Už nejste klientem. ). Nástrojem ukončení spolupráce je poskytnutí zpětné vazby týkající se důvodu ukončení zakázky a splnění nebo nesplnění cíle. Zpětnou vazbu poradce pro zaměstnanost využívá také k tomu, aby získal informace o tom, jak kvalitně poskytuje podle klienta službu. Je proto vhodné dát klientovi prostor se k tomuto vyjádřit. Zkušenost z projektu Mikrobus: V rámci projektu Mikrobus bylo v pravidlech spolupráce s klientem sjednáváno, že po nalezení zaměstnání dojde alespoň ke dvěma schůzkám v období dvou měsíců, na kterých klient předloží poradci pracovní smlouvu k ověření všech právních náležitostí. Po uplynutí asi dvou měsíců byl zrekapitulován vývoj situace po nástupu do nového zaměstnání, pokud klient dodržel dohodu o následném kontaktu. Porušením pravidel spolupráce klienti přicházeli o možnost využívat služby poradce v dalších 3 měsících od vyloučení ze služby. O této skutečnosti byl klient předem informován, a to již při podpisu pravidel spolupráce. Záleží na zájmu klienta, jestli po nalezení zaměstnání (ukončení spolupráce) bude chtít dále spolupracovat s poradcem. Vedle získávání zpětné vazby na konci spolupráce hodnocení výsledku spolupráce s klientem dochází i k průběžnému hodnocení spolupráce s klientem (viz příloha č. 4.5.). Zkušenost z projektu Mikrobus: Poradci v rámci projektu Mikrobus získávali z hodnocení spolupráce s klienty informace, se kterými bylo možno pracovat jak ve smyslu změny vlastních strategií jednání, tak ve smyslu spolupráce s konkrétními klienty. Na základě těchto informací mohli při jednání s klientem poukázat na dílčí úspěchy, jako například získání jistoty při komunikaci s klientem, získání praktické představy o průběhu výběrového řízení, naučení se vytvořit si vlastní životopis apod. Vedle úspěchů hodnocení odhaluje i problémy a bariéry, jako například přetrvávající strach z pohovoru, nedostatečně časté setkávání klienta s poradcem. S těmito bariérami však lze dále pracovat tak, jak je popsáno v této metodické příručce. Přínosy spočívaly i v tom, že klient zjistil, že plně neporozuměl celé nabídce služeb a že mu poradce může pomoci i v dalších oblastech (doprovod k zaměstnavateli, podrobnější představení možného průběhu pracovního pohovoru). Změnila se také představa klienta o cíli spolupráce (rekvalifikační kurz), aniž by to klient dříve poradci při běžné spolupráci sdělil. Dalším přínosem byla společná domluva na nové zakázce (poradenství ohledně invalidního důchodu a pomoc při jeho vyřízení) atd Následná spolupráce s klientem fáze 6 V rámci pracovního poradenství lze klientovi nabídnout následnou spolupráci. V této fázi je již klient samostatný a vyhledává poradce pro zaměstnanost sám v případě vlastní potřeby. 16 metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

18 4. postup práce s klientem 4.5. Celkový pohled Zde shrnujeme proces spolupráce poradce pro zaměstnanost s klientem, tedy formální stránku práce. Grafické znázornění odpovídá výše uvedeným principům, fázím a cílům. fáze 1 mapování lokality a sítě subjektů (včetně vyjednávání se subjekty a dohody na obsahu budoucí spolupráce) principy spolupráce: A. spoluzodpovědnost B. hranice spolupráce C. srozumitelnost D. partnerská spolupráce E. individuální přístup fáze 2 fáze 3 fáze 4 fáze 5 fáze 6 nabídka služeb klientům úvodní kontakt s klientem další spolupráce s klientem ukončení spolupráce následná spolupráce s klientem cíl spolupráce: a. reálný b. motivující, osobně významný c. pozitivně formulovaný d. malý a konkrétní e. spojený s aktivitou klienta metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost 17

19 5. metody práce poradce pro zaměstnanost 5. Metody práce poradce pro zaměstnanost V této kapitole se pokusíme strukturovaně popsat všechny metody, které poradci pro zaměstnanost s klienty v rámci projektu Mikrobus realizovali. Některé z nich byly využívány často, jiné již méně. Různá frekvence aktivit byla způsobena jejich různou náročností (personální, časovou a finanční), ale také nezájmem klientů o některé z nich, nezájmem zaměstnavatelů o intenzivnější spolupráci apod. Pro přehlednost uvádíme nejprve seznam všech metod a dále seznamy metod podle toho, ke kterým fázím spolupráce se nejčastěji vztahovaly během realizace projektu Mikrobus. Seznam všech metod: a. Kontakt se zaměstnavatelem 1. Přímé hledání práce 2. Telefonování 3. Práce na PC 4. Vyplňování a zajišťování listin 5. Zprostředkování práce 6. Doprovod k zaměstnavateli (do agentury práce) a. Doprovod k pohovoru b. Doprovod při nástupu do zaměstnání 7. Asistence na pracovišti a. Nárazová asistence poradce b. Tutoring 8. Následná spolupráce b. Zprostředkování vzdělávání c. Zaškolování 1. Individuální zaškolení 2. Skupinové zaškolení 3. Beseda 4. Job klub d. Pracovněprávní poradenství (pracovní smlouva, výpověď ukončení pracovního poměru, výplata a výplatní páska, dovolená, diskriminace, práce na černo, vztahy na pracovišti, úřad práce, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, daň z příjmu fyzických osob, podnikání) e. Spolupráce s jinými subjekty 1. Práce se zaměstnavateli 2. Spolupráce s dalšími subjekty a. Spolupráce se sociálními odbory b. Spolupráce s úřady práce c. Spolupráce se sociálními pracovníky d. Spolupráce se vzdělávacími institucemi e. Spolupráce s organizacemi podporovaného zaměstnávání f. Spolupráce s agenturami práce 18 metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

20 5. metody práce poradce pro zaměstnanost Zkušenost z projektu Mikrobus: Nejčastější průběh spolupráce při další spolupráci s klientem (fáze 4): I. přímé hledání zaměstnání II. oslovení zaměstnavatele III. příprava před pohovorem: příprava podkladů (životopis, motivační dopis, výpis z rejstříku trestů atd.) informace o možném průběhu pohovoru nácvik jednání se zaměstnavatelem vzorové testy používané při výběrových řízeních pracovněprávní poradenství (pracovní smlouva, zkušební doba) IV. pohovor u zaměstnavatele V. zpětná vazba po pohovoru u zaměstnavatele: od klienta (výsledek jednání o práci, pocity z jednání se zaměstnavatelem) od zaměstnavatele (telefonicky se souhlasem klienta) Pozn.: Na základě zpětné vazby byly společně zvoleny další kroky (další hledání nabídek práce, vzdělávání, ukončení spolupráce atd.). Nejčastěji využívané metody při následné spolupráci s klientem (fáze 6): I. pracovněprávní poradenství pracovní smlouva, pracovní doba, výpověď apod. komunikace s úřady, pojišťovnami apod. lékařské vyšetření, daně (daňové přiznání) apod. II. asistence na pracovišti poradce jako facilitátor problémů v zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem III. motivace k udržení zaměstnání 5.1. Kontakt se zaměstnavatelem Kontaktování zaměstnavatele za účelem ucházení se o konkrétní pozici je pochopitelně součástí naprosté většiny zakázek. Pokud klient disponuje dostatečným potenciálem, nepotřebuje se vzdělávat nebo získat doplňující informace, může být kontaktování zaměstnavatele jedinou součástí zakázky. V rámci této skupiny metod může poradce pro zaměstnanost působit ve vztahu ke klientovi v různých rolích: a. poskytovatel prostředků pro komunikaci se zaměstnavatelem Klient je samostatný, vykonává kroky bez asistence poradce, potřebuje pouze přístup k prostředkům (telefonní přístroj, počítač, stůl, tužka). b. školitel Klient necítí dostatek odvahy nebo postrádá schopnosti pro kontakt se zaměstnavatelem poradce s ním předem nacvičuje průběh jednání a vhodné reakce na modelové situaci (viz dále v kapitole o zaškolování), následně klient jedná se zaměstnavatelem a poradce mu poté může poskytnout zpětnou vazbu. c. (osobní) asistent Poradce klienta doprovází nebo je přítomen při jednání klienta a může mu poskytnout informaci, radu, pomocnou ruku apod. d. zajišťovatel Poradce vykonává kroky za klienta (zejm. telefonuje zaměstnavateli, předjednává setkání klienta se zaměstnavatelem, podává zaměstnavateli doporučující informace o klientovi apod.). Odlišujeme tedy různé varianty v rámci jednotlivých metod podle rozložení aktivity mezi klienta a poradce. Volba varianty, která se zakládá na dohodě mezi poradcem a klientem, musí respektovat výše zmíněné navyšování klientova zátěžového prahu neboli zvyšování kompetencí klienta směrem k samostatnému jednání (varianta I.). Pokud spolupráce s klientem nesměřuje k samostatnosti klienta, dochází k závislosti klienta na službě poradce pro zaměstnanost. metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost 19

Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu

Vzdělávání poradců pro zaměstnanost. popis vzdělávacího programu Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Vzdělávání poradců pro zaměstnanost popis vzdělávacího programu Tomáš Ergens Drom, romské středisko Brno, 2008 Vzdělávání poradců

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA

METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA METODIKA KOMUNITNÍHO CENTRA JEHO ZALOŽENÍ A PROVOZ V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 METODIKA KOMUNITNÍHO

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, identifikátor:1899810 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním sociálně

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Realizace projektů EU peníze školám již značně postoupila. Proto bude tento článek věnován zkušenostem z administrativních

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více