Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná Olomouc 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje. Olomouc

3 Děkuji vedoucí práce PhDr. Daně Pokorné za metodické vedení práce, cenné rady a připomínky.

4 OBSAH Ú v o d Komunikace Druhy komunikace Formy komunikace Verbální komunikace Neverbální komunikace Písemná komunikace Elektronická komunikace Telefonická komunikace Sociální komunikace Základní komunikační dovednosti Naslouchání Sdělování Otázky Rozhovor Fáze rozhovoru Mluva Zásady mluvy Asertivita Úřad práce Trh práce Uchazeč o zaměstnání Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání Motivy a stimuly uchazeče ke spolupráci s úřadem práce Technika UP při komunikaci s uchazečem Komunikace s uchazečem o zaměstnání Průběh jednání s nových uchazečem o zaměstnání

5 5.1.1 Fáze rozhovoru Průběh jednání se stávajícím uchazečem o zaměstnání Fáze rozhovoru Průběh telefonického jednání s uchazečem o zaměstnání Srovnání zprostředkovatelského rozhovoru s poradenským Závěr

6 ÚVOD Cílem této práce je analýza rozhovoru zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání. V prvním oddíle teoretické části je s pomocí literatury objasněno, co je komunikace, její druhy a formy. Dále navazuje popis základních komunikačních dovedností jako jsou naslouchání, sdělování, otázky a jejich kladení. Druhá část se věnuje jedné z forem komunikace a to rozhovoru. Je zde popsáno, co rozhovor je, jaké jsou formy a fáze rozhovoru, co je parafrázování a zpětná vazba. Také je zde zmíněna mluva, její zásady a asertivita při hovoru, jelikož jsou nezbytnou součástí rozhovoru. Bližší pohled na rozhovor by měl ukázat jeho lepší využití. Dozvíme se, jak se na rozhovor připravit a jak analyzovat jeho průběh a výsledky. Poznáme techniky, které napomohou rozhovor aktivně a konstruktivně formovat. Dále se dovíme o vlivu řeči těla a o zvládnutí obtížných situací v rozhovorech. Další oddíl vysvětluje pojem trh práce, úřad práce, jeho funkce a také pojem uchazeč o zaměstnání, jeho práva a povinnosti. Následuje nastínění motivace a stimulů lidí při jednání. Pro teoretickou část jsem využívala literaturu týkající se komunikace (např. Umění úspěšné komunikace A. von Kanitz, Zlatá kniha komunikace D. Gruber, Jak dobře mluvit - J. Toman nebo Organizační chování Fr. Bělohlávek). Praktická část se specializuje na komunikaci s uchazečem o zaměstnání. Nejdříve jsou uvedené všeobecné informace o komunikaci s uchazečem o zaměstnání, dále se pak popisuje průběh jednání s nových a stávajícím uchazečem o zaměstnání a nakonec se srovnává zprostředkovatelský rozhovor s poradenským. Zdrojem pro praktickou část práce jsou mé vlastní zkušenosti, dokumenty z úřadu práce (zákon o zaměstnanosti, správní řád, směrnice a nařízení) a dále informace získané od ostatních pracovníků úřadu práce. Toto téma jsem si zvolila, protože komunikace je nejběžnějším dorozumívacím prostředkem mezi lidmi. Pracuji na úřadu práce jako zprostředkovatelka a tudíž si myslím, že umět dobře komunikovat s klienty, je nejen základem úspěchu, ale také nepostradatelnou součástí této profese. Nestačí jen znát, co klientům sdělit, ale hlavně jakým způsobem s nimi jednat. Každý z nás je osoba, která má odlišné znalosti a schopnosti i potřeby a proto také různý způsob vnímání a dorozumívání. Pro 6

7 zprostředkovatele je tedy nezbytné techniku komunikace ovládat, ale hlavně ji dále rozvíjet (tzn. stále se učit), nejen z toho důvodu, aby svou profesi bez větších obtíží zvládal, ale také proto, aby byl pro klienty úřadu práce (uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele) co nejužitečnější. 7

8 1 KOMUNIKACE Komunikaci v nejobecnějším pojetí můžeme chápat jako přenos, přesun, přemístění, také propojení 1. Mezilidská komunikace je schopnost užívat výrazových prostředků verbálních i neverbálních (slovních i neslovních) k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. Jde tedy o vzájemnou výměnu (přenos) informací. Toto vzájemné vyměňování je důležitou biologickou potřebou člověka. Je to jeho nedílnou součástí bytí. Jinými slovy je to tedy proces sdělování určitých významů v procesu přímého nebo nepřímého sociálního kontaktu (lidé mohou být při komunikaci společně na jednom místě nebo mohou být sobě vzdálení a komunikovat prostřednictvím technických prostředků), který tvoří sociální mezilidské interakce uskutečňované na základě společenského konsensu, tj. sdíleného souboru významů (lidé používají slova, gesta, pohyby, posunky - kterým dávají stejný význam), na základě kterého jsou lidé schopni se dorozumívat 2. Aby byla komunikace účinná, je nutné vzájemné porozumění předávaným sdělením, tedy ujištění, že ti, kterým je sdělení určeno, mu rozumí. Bělohlávková uvádí: Člověk, přestože může vnímat různé způsoby a druhy komunikace, upřednostňuje informace dvojí podstaty. K nejdůležitějším způsobům příjmu informací patří zrak a sluch. Zrakem přijímáme zejména informace v prostorových vztazích. Sluchem přijímáme lidskou komunikaci a veškeré informace jí zprostředkované. Takto člověk vnímá asi 60% všech informací. 3 Komunikace a zejména mluvená řeč má velký význam pro rozvoj inteligence a celé osobnosti. Řeč je specifickým lidským projevem, nejabstraktnějším produktem myšlení. Přenos informací může být bezproblémový. Někdy však může dojít k různým nečekaným reakcím. Bezproblémově probíhající komunikace (efektivní komunikace) 1 CEPAC, Základy interpersonální komunikace, s. 5 2 CEPAC, Základy interpersonální komunikace, s. 6 3 BĚLOHLÁVKOVÁ, V., Komunikační dovednosti a image obchodníka, s. 5 8

9 znamená, když přenesená informace vyvolá předpokládanou tedy žádanou reakci a způsob, jakým byla informace předána se ukáže jako dobře zvolený. větší komunikační způsobilost větší počet možných variant komunikace komunikační znalost větší pravděpodobnost efektivní komunikace v každé situaci Obr. 1 Co umožňuje komunikace Zdroj: <http://apache.mvso.cz/html/studijni/management_ii/index.html> [cit ] Obrázek znázorňuje, že na začátku má člověk určitou základní znalost komunikace, ta nám umožní se postupně propracovat až k efektivní komunikaci prostřednictvím komunikačních technik a dovedností, které získáme učením. Proces komunikace 4 : vznik myšlenky kódování myšlenky (jazyk mluvený i psaný, gesta, pohyby) vysílání zakódované zprávy (řeč, odeslání dopisu) 4 BĚLOHLÁVEK, F., Organizační chování, s

10 přenos prostřednictvím komunikačního kanálu příjem zprávy příjemcem dekódování zprávy příjemcem pochopení myšlenky (ve významu, který jí přikládá příjemce) Proces komunikace probíhá mezi komunikátorem - osobou, jež sděluje (vysílajícím) a komunikantem - osobou přijímající sdělení (přijímajícím). Vlastní sdělení se nazývá komuniké. Při procesu komunikace mohou vzniknout komunikační bariéry (šumy), které mohou vést k mnohým neporozuměním až zkreslení původního významu. Zabránit takovýmto narušením je možné zpětnou vazbou na úrovni vnímání, kódu či významu. Obr. 2 - Komunikační model Zdroj: <http://apache.mvso.cz/html/studijni/management_ii/index.html> [cit ] Tento obrázek komunikačního modelu představuje, jak komunikace probíhá tedy její proces. Vysílající vyšle zakódované sdělení prostřednictvím média (komunikačního kanálu) směrem k příjemci, který toto sdělení dekóduje a vyšle sdělení formou zpětné vazby k vysílajícímu. Na všechny tyto složky procesu komunikace však působí komunikační bariéra (šum), která je může značnou měrou ovlivnit. Jednotlivé fáze procesu na sebe navazují a neustále se opakují. Z tohoto důvodu se jedná o náročný proces. 10

11 Pokud se podle Tomana posluchačům vysvětluje něco, co dosud neznají, je třeba, aby se při výkladu postupovalo od jednoduchého ke složitějšímu nebo aby se začalo známou věcí a od ní se přešlo k popisu věcí posluchačům neznámých. 5 V úvodu jsme si vysvětlili, co to vlastně komunikace je, k čemu slouží a z čeho se skládá komunikační proces. Nyní si komunikaci roztřídíme a blíže vysvětlíme jednotlivé druhy. 1.1 Druhy komunikace Na komunikaci se můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Podle vztahu mezi účastníky: interpersonální komunikace - je komunikace mezi dvěma či více osobami - je komunikace dvousměrná 6, jelikož poskytuje zpětnou vazbu (příjemce = komunikant si může okamžitě potvrdit správnost pochopení informace, upřesnit, doplnit či rozvinout sdělované informace) - využívá všech prostředků komunikačního procesu a proto použiji tuto komunikaci pro rozhovor intrapersonální komunikace - může ji realizovat jedinec v rámci tzv. vnitřní řeči - je jednosměrná komunikace 7, protože se jedná o vysílání signálů bez přijímání zpětné vazby (např. rozhlasová reklama osloví v jednom okamžiku tisíce posluchačů) Podle účelu: formální komunikace má předepsané uspořádání, je obvykle plánována, má 5 TOMAN, J., Jak dobře mluvit, s CEPAC, Základy komunikační dovednosti a techniky, s. 5 7 CEPAC, Základy komunikační dovednosti a techniky, s

12 stanoveny specifické cíle a bývá realizována jako neveřejná záležitost (příkladem může být přijímací nebo hodnotící pohovor) neformální komunikace - je komunikace, která nemá předepsané uspořádání - vyskytuje se mnohem častěji než formální komunikace, je nenáročná na přípravu (např. nezávazné povídání) Z uvedených druhů komunikace vyplývá, že v životě se každý z nás běžně s těmito druhy setkává, aniž si to uvědomuje. Navážeme tedy ještě podrobnějším členěním komunikace. 1.2 Formy komunikace Komunikaci rozlišujeme podle prostředků, které jsou pro její realizaci nezbytné, na verbální a neverbální. Obě tyto formy denně používáme Verbální komunikace Verbální komunikací se rozumí všechny přenosy informací realizované prostřednictvím řeči, tedy významem samotných slov - písemně zaznamenatelným a písemně nezaznamenatelným svrchním tónem řeči. 8 Podoby verbální komunikace: mluvený dialog (rozhovor) řeč psaná (dopis) řeč v malé skupině lidí (skupinový rozhovor) řeč k velké skupině lidí (projev) Součástí verbální komunikace je paralingvistická komunikace. Zabývá se doprovodnými rysy verbální komunikace, které podstatnou měrou ovlivňují význam 8 BĚLOHLÁVKOVÁ, V., Komunikační dovednosti a image obchodníka, s. 6 12

13 a smysl komunikování. Mezi její základní prvky patří hlasitost projevu, kvalita řeči, výška tónu hlasu, barva hlasu a intonace, emoční zabarvení projevu, plynulost řeči, rychlost řeči, chyby v projevu atp. Paralingvistika tedy zkoumá zvukovou stránku řeči Neverbální komunikace Neverbální komunikace zahrnuje veškeré projevy člověka, které nejčastěji doprovázejí jeho mluvený projev a lze je pozorovat (např. pohyby, gesta, mimika, ale také hlasový projev tj. tón, rychlost, síla apod.). Řeč těla neboli sdělení beze slov (neverbální komunikace) zachycuje výrazy radosti, zlosti a dalších lidských pocitů a stavů. Této komunikaci je věnována velká pozornost, neboť její tzv. abeceda je starší než řeč slov. Člověk, se kterým komunikujeme, tedy nereaguje jen na to, co říkáme, nýbrž i na nás jako na celistvou osobu. Nemalou roli zde sehrávají i takové faktory, jako jsou pohlaví, barva pleti, postava, velikost, vlasový porost a jeho úprava atd. a ovšem i věk. Mezi neverbální komunikaci patří 9 : haptika tělesný dotyk (např. podání ruky) kinezika pohyby celého těla posturologie co sdělují postoje, pozice celého těla (např. vzpřímený postoj) proxemika fyzická blízkost vzdálenost mezi komunikujícími gestika gesta doplňují i nahrazují řeč (např. ruce v kapsách) mimika svalové změny kolem úst, očí (např. zamračené čelo) vizika pohyby očí hlas a způsob mluvy např. rychlost mluvy, barva hlasu, výška hlasu, hlasitost Řeč těla vypovídá o emočním stavu, náladě, temperamentových rysech sdělujícího i o jeho vztahu k obsahu, který prezentuje. Vychází z podvědomých impulsů a proto má silnou emoční vypovídací schopnost a stejně silný emoční dopad. Neverbální projevy mohou o člověku leccos prozradit. Řeč těla se musí posuzovat vždy 9 GRUBER, D., Zlata kniha komunikace, s

14 v souvislosti s ostatními vjemy a v kontextu se situací, panující v daném okamžiku. Gesta musejí doprovázet a doplňovat mluvené slovo, avšak nesmějí přitahovat více pozornosti než řeč sama (na rozdíl od komunikace hluchoněmých). Jsou to neobvyklé a proto nápadné pohyby těla a gesta. Toman uvádí: Přitahují pozornost posluchačů nevhodným způsobem, takže zapomínají hovořícího poslouchat a pozorují jeho gesta. 10 Mimika (výraz obličeje) doprovází myšlení a cítění těžko oddělitelným způsobem jak při mluvení tak při naslouchání. Pokud spolu mimika a obsah slov neladí, připisuje se větší váha výrazům těla než slovům. Stejně jako gesta doprovází mluvu nejen mimika, ale i postoj, způsob sezení, oděv, kosmetické úpravy, čichové podněty. Neméně důležitý je i oční kontakt. Je signálem zaujaté pozornosti při naslouchání. Pozor však na nepřetržité civění do očí. Podstatné je, aby byl tento kontakt s určitými přestávkami obnovován. Vyhýbání se očnímu kontaktu může působit odtažitě a odmítavě. Je obecně známo, že lidé nemluvící pravdu se vyhýbají pohledu druhého. To nemusí platit u všech (někteří právě když nemluví pravdu, tak se dívají druhému přímo do očí). U hovořícího je také důležitá upravenost a fyzický zjev. Upravenost nebo neupravenost zevnějšku může podstatným způsobem ovlivnit dojem, jakým člověk působí. Na lidi se totiž začíná působit ještě dříve, než se otevřou ústa. Fyzický zjev (upravené vlasy, příjemný dech a čistota sebe sama, vhodný oděv a šperky a různé módní doplňky) je důležitý pro hovořícího už z toho důvodu, že přispívá k vytvoření prvního dojmu o člověku. Proto umět dobře mluvit, znamená umět působit na lidi. Z výše uvedených druhů komunikace mě zajímá převážně komunikace verbální, a to mluvený dialog, neboť se budu věnovat rozhovoru. Větší důraz je tedy kladen na verbální komunikaci při rozhovoru mezi zprostředkovatelem a uchazečem o zaměstnání. I když neverbální komunikace hraje při tomto rozhovoru také určitou roli. Významnější je však neverbální projev u poradenského rozhovoru, protože se více zaměřuje na 10 TOMAN, J., Jak dobře mluvit, s

15 potřeby a pocity uchazeče jako člověka. Oba zmíněné rozhovory (zprostředkovatelský a poradenský) si podrobněji popíšeme v praktické části. Podle použitých prostředků se komunikace dělí na písemnou, elektronickou a telefonickou Písemná komunikace 11 Písemné dokumenty, prostředky písemné komunikace by měly informovat, tj. něco sdělovat či vysvětlovat, požadovat či přesvědčovat, tj. vyžadovat od příjemce nějakou činnost nebo ho motivovat k vlastní aktivitě. Tato komunikace zahrnuje korespondenci (úřední dopis, osobní a společenský dopis, životopis a motivační dopis). Základním stavebním kamenem jsou věty, ne slova. Teprve slovo dané do kontextu umožňuje vyjádřit se a zajistit co nejpřesnější pochopení Elektronická komunikace 12 Elektronická komunikace je založena na vnější (internetové) a vnitřní (intranetové) síti. Je rychlá a umožňuje realitně levnou komunikaci i na velké vzdálenosti. Dále umožňuje předávat zprávy i více subjektům najednou, předávat a přijímat datové soubory v digitální podobě a dále je příjemcem zpracovávat. Prostřednictvím této komunikace je možné vést elektronické diskuse a to ať v písemné či vizuální a zvukové podobě Telefonická komunikace 13 Tato forma komunikace využívá k přenosu informací technický prostředek - telefon. Jedná se tedy o zprostředkovaný přenos omezený možnostmi telefonu. Telefonování je komunikace, kterou je nutno se naučit ovládat, má-li vzbudit pozitivní 11 CEPAC, Základy komunikační dovednosti a techniky, s HURST. B., Encyklopedie komunikačních technik, s HURST. B., Encyklopedie komunikačních technik, s

16 dojem a vést k předem stanovenému cíli. V situaci kontaktování druhého člověka na používané technice telefonování velice záleží, protože telefonování předchází nebo zcela nahrazuje možné osobní setkání. Může nám otevřít nebo i zavřít dveře k dalšímu jednání. Výhody: rychlý přenos informací přenos informací na velkou vzdálenost možnost průběžné zpětné vazby (i když omezené) Nevýhody: možnost zkreslení informací díky neúplnosti kontaktu (chybí vizuální kontakt) vysoká cena za telekomunikační služby telefonické zprávy nemají doklad záznam o tom, že proběhly anonymita příjemce informace (nevidíme ho) Písemnou, elektronickou a telefonickou komunikaci jsem nastínila jen okrajově, neboť také patří do komunikace s uchazečem o zaměstnání. Protože se budu zabývat osobním jednáním s uchazečem, je pro mě podstatnější komunikace verbální a neverbální. I z tohoto důvodu si přiblížíme komunikaci sociální. 1.3 Sociální komunikace Sociální komunikace je specifická forma sociálních styků, která nespočívá v pouhém přenosu informací, ale předpokládá porozumění. Lze ji považovat za dílčí případ interakce. Podle povahy vztahu mezi účastníky se uvažuje o intrapersonální komunikaci (vede ji jedinec sám se sebou), interpersonální komunikaci (komunikující jedinec komunikuje s dalším jedincem nebo jedinci, přičemž všichni zúčastnění vystupují jako individua) a veřejné komunikaci (sdělení je předáváno veřejnosti, tj. anonymním čtenářům, posluchačům, divákům ap.), jejímž specifickým projevem je komunikace masová. 16

17 Sociální role v komunikaci 14 : role rodiče - člověk v tomto modelu chování ochraňuje, ví, pečuje, kárá, trestá, nabádá, hlásá pravdy, hodnotí, nese tradici, zakazuje (zárodek agresivního jednání) role dospělého - člověk v tomto modelu chování pracuje, dělá dohody, myslí, řeší, umí, zařizuje, jedná, nezávisle usiluje o objektivitu (zárodek asertivního jednání) role dítěte - člověk v tomto modelu chování pociťuje, raduje se, zlobí, trucuje, pláče, boji se, trpí nejistotou, nemyslí, chce, prožívá (zárodek pasivního jednání) Každý člověk obsáhne ve svém jednání všechny tři výše zmiňované modely. Podle situace, vlastních potřeb a způsobu prožívání volí vždy jeden z uvedených modelů a druhého člověka svým jednáním (způsobem komunikace) staví také do některého z modelů jednání. S uvedenými sociálními rolemi se setkáme i v asertivní komunikaci. Sociální komunikace může být přímá (např. zprostředkovatel osobně komunikuje s uchazečem) nebo nepřímá ta probíhá na základě symbolického sociálního kontaktu, tj. zprostředkovaně třetí osobou či komunikačními prostředky (např. telefonický rozhovor mezi zprostředkovatelem a uchazečem). Sociální komunikace mě bude rovněž zajímat, jelikož se budu blíže věnovat komunikaci mezi uchazečem o zaměstnání a zprostředkovatelem. Při této komunikaci by podle výše uvedeného mělo dojít k asertivnímu jednání, tedy ke vztahu dospělý dospělý. Pro zvládnutí asertivního jednání budeme potřebovat i určité komunikační dovednosti, které nám přiblíží další kapitola. 1.4 Základní komunikační dovednosti Nesprávné nebo neúplné využití komunikačních dovedností jako jsou 14 CEPAC, Základy interpersonální komunikace, s

18 naslouchání, sdělování a kladení otázek může vést k chybám v komunikaci. Je tedy nutné tyto dovednosti znát a hlavně je využívat Naslouchání Naslouchání znamená slyšet informace (zapojení sluchu), vidět doprovodné reakce těla (zapojení zraku), rozumět sledovanému celku (zapojení mozku), reagovat na sdělený celek (zapojení řeči, výrazů obličeje a celého těla) 15. Proto je naslouchání důležitým a efektivním prostředkem formování rozhovorů. Lidé se dají přesvědčit stanovisky, která jsou pro ně relevantní, pochopitelná a připadají jim rozumná. Osoby s rozdílným způsobem myšlení, hodnocení a rozhodování slyší na odlišnou argumentaci. A právě při vnímavém naslouchání se vypěstuje cit pro to, jak druzí uvažují a jak na to vhodně navázat. Naslouchání tedy znamená plně a koncentrovaně se zabývat hovořící osobou a tím, co by ráda vyjádřila. Běžný posluchač zachytí kolem 50 % ze sdělení jiné osoby 16, proto je potřeba ústní sdělení podpořit i jinými prostředky a sledovat zpětnou vazbu. Naslouchání dělíme na: empatické - nasloucháme především pocitům odesílatele sdělení, snažíme se do nich vcítit a pochopit, proč je komunikováno sdělení právě tak, jak je odesíláno aktivní - posluchač je vnímavý a pozorný k mluvícímu a vlastní myšlenky a interpretace prezentuje teprve tehdy, až hovořící zcela dokončí to, co chce říci (cílem je získat maximum informací, pochopit sdělované a dát odpovídající zpětnou vazbu) Nejčastější chyby v aktivním naslouchání: 17 skákání do řeči netečnost vůči sdělení špatné soustředění 15 CEPAC, Základní komunikační dovednosti a techniky, s BĚLOHLÁVEK, F., Organizační chování, s BĚLOHLÁVKOVÁ, V., Komunikační dovednosti a image obchodníka, s. 7 18

19 vůči partnerovi projevujeme nadřazenost koncentrujeme se pouze na jednu informaci Sdělování Zásady, kterých by se měl komunikátor držet, pro dosažení pochopení sdělení na straně komunikanta 18 : včasné rozmyšlení obsahu sdělení i toho, čeho chceme sdělením dosáhnout vymezení klíčových bodů sdělení a jejich pořadí zvolení přiměřeného stylu zprávy z hlediska obsahu i prostředí, ve kterém bude pronesena sdělovat, jak na nás lidé reagují; připravenost na změnu plánu sdělení v případě, že špatně rozumějí, jsou netrpěliví, unavení ukončení sdělení pozitivním tvrzením, pokud jsme sdělili to, co bylo třeba Z hlediska motivačního zaměření můžeme sdělení rozdělit na formu 19 : popisná konstatování bez dalšího plánovaného výkonového cíle (tvrzení, konstatování, podávání informací) výkonová výpovědi, na které má navazovat určitá činnost (snaha někoho přemluvit, slib něčeho, vyhrožování něčím) Pro účely rozhovoru v každém případě použiji výše zmíněné komunikační dovednosti a prověřím si, zda jsou maximálně využívány při jednání s klientem. Bez otázek bychom se v rozhovoru také neobešli, takže si jejich důležitost, členění a nejvhodnější postup kladení přiblížíme Otázky Otázky se používají ke zjišťování potřebných skutečností. Důležité je tedy umět klást otázky. Ty mohou iniciovat potřebné procesy, pomáhat zaplňovat informační proluky, přimět vyložit na stůl argumenty i motivovat. Na druhou stranu mohou 18 BĚLOHLÁVEK, F., Organizační chování, s CEPAC, Základy interpersonální komunikace, s

20 rozhovor i blokovat. Proto je dobré vědět, čeho chceme určitými otázkami popř. způsobem dotazování dosáhnout. Otázky z hlediska formy: Uzavřené 20 - omezují možné odpovědi (nejčastější odpověď ano, ne) - používají se, pokud chceme dostat jednoznačnou odpověď - vhodné použít v rozhovoru s mnohomluvnými partnery Uzavřené otázky se dále dělí na: otázky pro zjišťování širších informací doplnění chybějících fakt otázky upřesňující porozumění řečenému nebo definici předmětu debaty upřesnění použitého pojmu (např. pro označení drahé/levné má každý jiné měřítko) otázky na zdůvodnění ptáme se na důvody, příčiny a argumenty otázky zaobalené (filtrační) mají formu sdělení, oznámení Otevřené 21 - poskytují více prostoru pro odpověď (otázky začínají tázacími slůvky: kdo, co, jak, proč apod.) - získá se více informací - někdy může odpověď odbočit od tématu Otevřené otázky dělíme na: otázky typu ano/ne krátké a stručné prověření informace (dospějeme k rozhodnutí) otázky alternativní možnost zvolení mezi dvěma zadanými možnostmi (buď, nebo) otázky sugestivní nástroj manipulace, vnucení názoru, skrytá hrozba (vedou ke zhoršení interpersonálního vztahu pozor při jejich aplikaci) otázky potvrzovací zda bylo řečenému správně porozuměno Otázky z hlediska obsahu 22 : 20 KANITZ, A., Umění úspěšné komunikace, s KANITZ, A., Umění úspěšné komunikace, s CEPAC, Základní komunikační dovednosti a techniky, s

21 věcné zaměřené na předmět rozhovoru, na určitou věc, na zjišťování faktů osobní zjišťují osobní názory, představy, postoje Postup kladení otázek 23 : 1. uzavřené otázky zjištění míry informovanosti dotazovaného o průběhu a účelu rozhovoru, jeho orientaci v předmětu rozhovoru rekapitulace správnosti již známých informací z předcházejících setkání nebo získaných z jiných zdrojů 2. otevřené otázky zjištění nové informace dané cílem rozhovoru dále klademe věcné otázky (dotazovaný je ochotnější na ně odpovídat, zachovává si svou neutralitu) a pak osobní otázky (dotazovaný prokáže svou informovanost, získal potřebné informace a cítí se orientovaný v problematice, chápe důvod, proč má vyslovovat své názory na dané téma a necítí se již ohrožený svými otevřenými odpověďmi) Průběh jednání lidí mezi sebou ovlivňuje i umění klást otázky. Není to ani tak množství otázek jako jejich kvalita, co rozhoduje o hodnotě rozhovoru. Znalost významu otázek a postupu jejich kladení nám umožní účinně a cílevědomě používat otázky v pravou chvíli. Otázky jsou nedělitelnou součástí rozhovoru, kterému je věnována následující část. Závěrem bych k této kapitole chtěla dodat, že komunikace ať už verbální či neverbální, interpersonální či intrapersonální, ve formě písemné, elektronické či telefonické, tak i komunikace sociální je velice náročná. Skýtá mnoho podob a úskalí, které si málokdy uvědomujeme. Proto bychom komunikaci neměli brát na lehkou váhu a stále se ji učit. Abychom mohli využít pestrosti komunikace nejen v osobním životě při běžných hovorech s přáteli a známými ale i v profesním, měli bychom se pořád a pořád v komunikaci zdokonalovat (z literatury nebo formou školení a seminářů). Také bychom si měli uvědomovat své chyby a pokusit se jim příště vyvarovat. 23 CEPAC, Základní komunikační dovednosti a techniky, s

22 2 ROZHOVOR Jedná se o interpersonální komunikaci, která probíhá mezi dvěma osobami, kde jedna vystupuje jako mluvčí a druhá jako posluchač. 24 Důležité je, že v průběhu rozhovoru dochází k výměně těchto rolí. S každým novým rozhovorem se vstupuje do otevřeného procesu, o němž se nemůže spolehlivě předpovědět, co se bude skutečně dít. Průběh rozhovoru záleží na mnoha faktorech. Je to nejen partner v rozhovoru, ale také vlastní chování, příprava na očekávanou situaci, potřebná znalost daných podmínek a možnost jednání a vědomí si toho, kdy se má něco udělat nebo naopak, kdy se má od toho raději upustit. Co tedy rozhovor ovlivňuje? partner, jeho chování a vzájemný vztah mezi partnery v rozhovoru téma rozhovoru místo a čas rozhovoru osobní motivy a cíle Aby se byl člověk schopen při daném rozhovoru náležitě chovat, musí vědět, jakou pozici v něm momentálně zastává. Nikdy nehovoří jen jako pouhá osoba, nýbrž jako člověk v určité společenské roli. Důležitá je i slovní zásoba, kterou používá mluvčí. Formy rozhovorů: symetrické partneři mají stejné právo zasahovat do rozhovoru, klást otázky, určovat témata a usměrňovat rozhovor asymetrické existuje předem stanovené rozdělení pozic a rolí ovlivňujících utváření rozhovoru Kanitz uvádí: K profesionálnímu vedení rozhovorů náleží schopnost vnímat, uvědomovat si své vjemy a pocity a nenechat se jimi plně ovládat CEPAC, Základní komunikační dovednosti a techniky, s KANITZ, A., Umění úspěšné komunikace, s

23 Určitým znakem profesionality je, když se dosahuje přijatelných výsledků nejen v rozhovorech se sympatickými a vstřícnými lidmi, ale i s lidmi, s nimiž se stýkat je obtížné. Proto je pro přípravu rozhovoru důležité vědět s kým se bude jednat, jaký postoj zaujmou partneři vůči sobě a jaký dopad to má na věcný obsah rozhovoru. Zabývat se činnostmi přímo nesouvisejícími s rozhovorem (čtením nebo telefonováním) znamená vysílat signály, které budou mnozí lidé zcela oprávněně interpretovat jako znevažování své osoby nebo významu rozhovoru. Pokud se budou v průběhu rozhovoru vyřizovat i jiné záležitosti (třídit tiskopisy, psát y apod.), mohou tímto způsobem uniknout důležité informace, které by bylo možné vyčíst z řeči těla. Druhy rozhovorů: neformální nezávazný dialog, téma se volí předem, otázky vznikají v průběhu rozhovoru řízený téma se volí dopředu, konkrétní dotazy jsou řízeny právě probíhající interakcí standardní otevřený založen na nejednoznačných otevřených otázkách, které jsou pokládány v předem stanoveném pořadí kvalitativní pro shromáždění velkého množství informací, otázky odpovídají předem stanoveným kategoriím Parafrázování 26 (volné zpracování cizí předlohy) je, když vlastními slovy rekapituluje člověk to, čemu a jak porozuměl z vyjádření někoho druhého. Nic se však nerozvádí ani nedoplňuje. Parafrázováním si obě strany ověřují, jak se vzájemně pochopily. Mezilidská komunikace představuje proces náchylný k poruchám a proto je parafrázování nepostradatelné. Pozor však na bezduché papouškování, které není parafrázováním. Možnosti parafrázování: reprodukce toho, co jsme pochopili svými slovy stručné shrnutí delšího příspěvku toho druhého 26 KANITZ, A., Umění úspěšné komunikace, s

24 zopakování jen jednotlivých slov nebo částí vět toho druhého zopakování jádra partnerova sdělení a vyjádření smyslu slov tak, jak jsme ho pochopili K další činnosti v rozhovorech patří jasná formulace. To znamená, že přesně víme, co chceme zastávat. Čeho se vyvarovat? vypustit relativizující formulace snad, asi, vlastně, nezačínat věty slovy myslím, doufám, věřím, vyhýbat se nežádoucímu podceňování svých schopností nepoužívat podmiňovací způsob, jsme-li si svou věcí jisti vyhýbat se skrytým apelům a náznakům (vyslovit jasně a adresně to, co od někoho chceme) Zpětná vazba neboli odpověď nám v rozhovoru pomáhá dozvědět se, zda informace, kterou sdělujeme, je současně přijata. Zpětná vazba je tedy obranou proti komunikačním bariérám (šumům). Úrovně zpětné vazby 27 : zpětná vazba na úrovni vnímání (vysílání příjem) např. odpověď rozumím, ano ověřuje, že adresát zprávu skutečně slyšel zpětná vazba na úrovni kódu kompletní zopakování pokynu zpětná vazba na úrovni významu příjemce opravdu správně pochopil smysl sdělení (nejcennější zpětná vazba) Obtížné situace v rozhovorech Když se někdo rozhněvá, je lepší nechat ho, ať se nejdříve odreaguje. Dopřát mu, ať se vypovídá a nepřerušovat ho. Dále mu dát najevo, že ho posloucháte. Pokusit se mu porozumět. 27 BĚLOHLÁVEK, F., Organizační chování, s

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE Komunikační proces - proces, kdy sdělující (komunikátor) předává informaci (zprávu) příjemci (komunikantovi) pomocí komunikačního kanálu (média) - vztah komunikátor ---- komunikační

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

435/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II

435/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY HLAVA II Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více