Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz"

Transkript

1 Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2014 ze dne Usnesení č. 64/2014 zvolilo ověřovatelem zápisu pana Radka Wenzla a Michala Janatu. Usnesení č. 65/2014 zvolilo do návrhové komise zastupitele paní JUDr. Ivanu Weigandovou a Mgr. Ludmilu Šimkovou. Usnesení č. 66/2014 schválilo program jednání: 1) Kontrola plnění usnesení 2) Informativní zpráva Oslovení KÚSK o pomoc ve věci řešení nedostatečného pokrytí signálem městské části Boží Dar 3) Návrh na poskytnutí dotací nad ,- Kč z rozpočtu Města Milovice z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu 4) Zápisy Kontrolního výboru ZM 5) Zápisy Finančního výboru ZM 6) Rozpočtové opatření č.12/2014/zm 7) Rozpočtový výhled města Milovice na rok ) Zpráva o činnosti MP za I. pololetí r ) Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1774/1 v k.ú. Milovice nad Labem 10) Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1751/7 v k.ú. Milovice nad Labem 11) Návrh na prodej pozemku parc.č. 236/2 v k.ú. Milovice nad Labem 12) Návrh na uzavření Kupních smluv mezi Městem Milovice a společnostmi LOHANER, SE a AQWANER s.r.o. 13) Návrh na uzavření Smlouvy o směně nemovitostí mezi Evou Havelkovou, Jiřím Šeflem, Ali Werfelim, manželi Miroslavem Tejnickým a Boženou Tejnickou a Městem Milovice 14) Závěr Usnesení č. 67/2014 vzalo na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM. Usnesení č. 68/2014: vzalo na vědomí informativní zprávu o odmítnutí pomoci KÚSK ve věci nedostatečného pokrytí signálem městské části Boží Dar. Usnesení č. 69/2014: a) schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2014 z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle Směrnice č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice-Program č. 2 podpora jednorázových aktivit pro občany města Milovice organizacím na akci: Oslavy 100. výročí vzniku Sokola v Milovicích viz příloha, v celkové výši ,- Kč, b) odpustilo částku ve výši 7.000,- Kč za pronájem velkého sálu KD Milovice, dle Směrnice č. 2/2012 Pravidla pro pronájem velkého a malého sálu KD Milovice, ul. 5. května 101. Strana 1 (celkem 23)

2 Usnesení č. 70/2014: vzalo na vědomí Zápis č. VI/2014, z jednání Kontrolní výboru Zastupitelstva města, ze dne a Zápis č. VII/2014, z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne Usnesení č. 71/2014 vzalo na vědomí Zápis č. 5/2014 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne , Zápis č. 6/2014 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne a Zápis č. 7/2014 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne Usnesení č. 72/2014 schválilo Rozpočtové opatření č.12/2014/zm ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Usnesení č. 73/2014 schválilo Rozpočtový výhled města Milovice na roky ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Usnesení č. 74/2014 vzalo na vědomí: Zprávu o činnosti Městské policie za I. pololetí r. 2014, která je přílohou tohoto usnesení. Usnesení č. 75/2014 schválilo prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1774/1 ostatní plocha-jiná plocha, o výměře cca 29 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k. ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví manželů Kamila a Lucie Hutníkových (společného jmění manželů), oba trvale bytem Kaštanová 672, Milovice, za těchto podmínek: - kupní cena za 1 m 2 pozemku je stanovena ve výši 310,- Kč, - kupující berou na vědomí, že v předmětném pozemku je uložen podzemní kabel distribučního vedení VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a umístění kabelu je řešeno věcným břemenem. Věcné břemeno spočívající v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (jako oprávněnou) na předmětný pozemek vstupovat v souvislosti s provozováním, udržováním, opravami a případnou výměnou tohoto distribučního kabelu VN, - kupující berou na vědomí, že vzhledem k uvedenému věcnému břemeni nemůže být na pozemku postavena žádná stavba, může být využit pouze jako prostor pro dětský koutek, - veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí), - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Usnesení č. 76/2014 schválilo prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1751/7 ostatní plocha - jiná plocha, o výměře cca 290 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví Michala Janaty, trvale bytem Milovice, Družstevní 332/35, Milovice, za těchto podmínek: - kupní cena je stanovena ve výši 88,- Kč za 1m 2 pozemku (cena je stanovena Znaleckým posudkem č. 5/3/2014, ze dne , o obvyklé ceně nemovitosti, zpracovaným Ing. Václavem Zvěřinou, CSc a Ing. Martinem Vorlem), Strana 2 (celkem 23)

3 - veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí), - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Usnesení č. 77/2014 schválilo prodej nemovitosti - pozemku parc.č. 236/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 69 m 2, v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví manželů Jana Francána, trvale bytem Vršovická 840/42, Praha Vršovice a Andrey Francánové, trvale bytem Na Pahorku 84/42, Milovice (do společného jmění manželů), za těchto podmínek: - kupní cena ve výši ,- Kč (cca 319,- Kč za 1 m 2 pozemku) je stanovena dle Odhadu tržní hodnoty majetku č. 1/2014, ze dne , zpracovaného Ing. Alešem Smetákem, - veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Odhadu tržní hodnoty majetku, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytých věcí, - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Usnesení č. 78/2014 a) schválilo uzavření Kupní smlouvy mezi společností LOHANER, SE, IČ , se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 1965/208, PSČ (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím), jejímž předmětem je převod vlastnictví k pozemkům, na kterých bylo vybudováno veřejné osvětlení, provedeny sadové úpravy a vybudovány komunikace a zpevněné plochy, v rámci stavby Bytový dům objekt C1,C2 - Armádní - I. etapa ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, b) schválilo uzavření Kupní smlouvy mezi společností AQWANNER s.r.o., IČ , se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím) jejímž předmětem je převod vlastnictví k infrastruktuře (veřejné osvětlení, sadové úpravy a komunikace a zpevněné plochy), která byla vybudována v rámci stavby Bytový dům objekt C1,C2 - Armádní - I. etapa, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Usnesení č. 79/2014 schválilo uzavření Smlouvy směnné, jejímž předmětem je směna nemovitostí - pozemků v ulici Ke Hřišti, mezi Evou Havelkovou trvale bytem Lysá nad Labem, 9. května 1381, PSČ , Jiřím Šeflem trvale bytem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1730, PSČ a Ali Werfelim trvale bytem Milovice - Mladá, Zátopkova 654, PSČ (jako prvním směňujícím ), manželi Miroslavem Tejnickým a Boženou Tejnickou, oba trvale bytem Milovice, 5. května 18/24, PSČ (jako druhým směňujícím ) a Městem Milovice (jako třetím směňujícím ) ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. V Milovicích Ověřovatelé zápisu: Starosta města Milovice: Michal Janata.. Lukáš Pilc. Radek Wenzl. Strana 3 (celkem 23)

4 Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Zápis č. 6/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva Města Milovice č. 6/2014, konaného v pondělí dne od hodin v zasedací místnosti ZM v Milovicích nám. 30. června 508 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil v hodin starosta města Milovice, Lukáš Pilc. Přivítal přítomné a konstatoval splnění všech podmínek, které jsou nutné ke svolání veřejného jednání Zastupitelstva města podle jednacího řádu Zastupitelstva města a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Následně starosta města konstatoval, že z 15 zvolených členů Zastupitelstva města je v této chvíli přítomno 12 členů Zastupitelstva města Milovice. Omluvena je paní Jitka Sudková a paní PhDr. Jitka Malá, Ph.D. Pan Mgr. Zdeněk Milata dorazí v průběhu jednání. Tímto je schopné usnášení ve všech bodech programu. Následně starosta města Milovice určil zapisovateli dnešního jednání: Zapisovatelkou byla určena: Tereza Vykoukalová asistentka kanceláře starosty, Mgr. Věra Hátlová vedoucí kanceláře starosty. Dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé: Pavel Křáp a Ing. Jiří Hlaváček. Následovala volba ověřovatelů Zápisu, starosta města navrhl, aby ověřovateli Zápisu byli zvoleni zastupitelé: Radek Wenzl a Michal Janata. Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat. Usnesení č. 64/2014 zvolilo ověřovatelem zápisu pana Radka Wenzla a Michala Janatu. Hlasování: pro 11 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se 1 (Radek Wenzl). Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města navrhl, aby do návrhové komise byli zvoleni zastupitelé: JUDr. Ivana Weigandová a Mgr. Ludmila Šimková. Následně dal pan starosta o návrhu hlasovat. Usnesení č. 65/2014 zvolilo do návrhové komise zastupitele paní JUDr. Ivanu Weigandovou a Mgr. Ludmilu Šimkovou. Hlasování: pro 10 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Stanislav Melichar, Michal Janata), proti 0, zdržel se 2 (JUDr. Ivana Weigandová, Mgr. Ludmila Šimková). Po zvolení ověřovatelů Zápisu starosta města seznámil všechny přítomné s tím, že Zápis z jednání Zastupitelstva města č. 5/2014, ze dne , byl vyhotoven dne a téhož dne byl rozeslán členům Zastupitelstva města k připomínkování. Stanovený termín pro připomínky byl do 12:00 hodin. Ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka. Zápis byl, jeho ověřovateli podepsán dne a téhož dne byl zveřejněn na webových stránkách Města Milovice společně se zvukovou nahrávkou celého průběhu jednání Zastupitelstva města a rozeslán Zastupitelům města Milovice. Strana 4 (celkem 23)

5 Starosta města předložil návrh programu jednání: 1) Kontrola plnění usnesení 2) Informativní zpráva Oslovení KÚSK o pomoc ve věci řešení nedostatečného pokrytí signálem městské části Boží Dar 3) Návrh na poskytnutí dotací nad ,- Kč z rozpočtu Města Milovice z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu 4) Zápisy Kontrolního výboru ZM 5) Zápisy Finančního výboru ZM 6) Rozpočtové opatření č.12/2014/zm 7) Rozpočtový výhled města Milovice na rok ) Zpráva o činnosti MP za I. pololetí r ) Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1774/1 v k.ú. Milovice nad Labem 10) Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1751/7 v k.ú. Milovice nad Labem 11) Návrh na prodej pozemku parc.č. 236/2 v k.ú. Milovice nad Labem 12) Návrh na uzavření Kupních smluv mezi Městem Milovice a společnostmi LOHANER, SE a AQWANER s.r.o. 13) Návrh na uzavření Smlouvy o směně nemovitostí mezi Evou Havelkovou, Jiřím Šeflem, Ali Werfelim, manželi Miroslavem Tejnickým a Boženou Tejnickou a Městem Milovice 14) Závěr na veřejné jednání ZM se dostavil Mgr. Zdeněk Milata. Starosta města se dotázal přítomných členů ZM, zda má někdo návrh na změnu programu jednání. Mgr. Zdeněk Milata uvedl, že by chtěl navrhnout doplnění programu o další bod a to: 14. OZV, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných her na celém území města Milovice. Pan starosta se dotázal pana Mgr. Milaty, zda chce program pouze doplnit. Pan Mgr. Milata odpověděl ano, třeba před závěr jako bod č. 14. Pan starosta uvedl, že je to dost závažná věc a možná by to bylo dobré probrat se členy ZM trochu dopředu. Dále uvedl, že materiály k tomuto bodu členům ZM byly doručeny okolo páté hodiny, dne , a že by to možná chtělo vyřešit na nějakém pracovním Zastupitelstvu města dát tomu ten čas, zvolit nějakou strategii k tomu. Pan Mgr. Milata reagoval na konstatování pana starosty, že by o tomto bodu chtěl diskutovat. Pan starosta uvedl, že z řad Zastupitelů tomu nikdo nebrání, ale znovu uvedl, že by to chtělo dříve. Pan Radek Wenzl oslovil pana Mgr. Milatu, že ho žádal již minule, zda by mohl materiály zasílat s nějakým dostatečným předstihem, a že skutečně o půl páté přišel materiál ohledně nějaké Obecně závazné vyhlášky. Dále se dotázal pana Mgr. Milaty, zda to dělá naschvál, aby pak byl za ublíženého, že to panu Mgr. Milatovi nikdo neschválil. Pan Wenzl se dotázal, co brání tomu, aby se materiál poslal o den, dva dny dříve. Pan Wenzl dále uvedl, že asi dva nebo tři roky zpátky o této vyhlášce mluvil, že by se nějaká diskuze mohla rozvířit nebo se s tím začít a upadlo to v zapomnění a pan Mgr. Milata to najednou pošle o půl páté. Dále pan Wenzl konstatoval, že to je ponaučení pro příště, aby to pan Mgr. Milata zkusil o pár dní dopředu a možná nějaký ten bod projde. Dále uvedl, že jeho osobně zákaz hazardu také láká, ale že se tím rozhodně nebude zabývat v půl páté, aby to rychle četl a studoval na čem to je podložené. Pan Wenzl konstatoval, že je to škoda, možná že to je i dobrý materiál. Pan starosta se dotázal, zda z řad členů ZM zda k tomu chce ještě někdo něco dodat. Pan Mgr. Milata uvedl, že čekal, zda se sejde ta Komise pro prevenci kriminality a čekal dva roky, takže to se pan Mgr. Milata nedočkal, to jen pro informaci. Pan Mgr. Milata reagoval na sdělení pana Wenzla, že k jeho návrhu, který předkládal dva roky zpět, mohl něco znovu předložit bylo to pouze na něm. Pan Ing. Petr Hůla, Ph.D., uvedl, že nemá k tomu připomínku pouze dotaz. Uvedl, že kolega pan Mgr. Milata uvedl, že to má být v rámci diskuze, dotázal se tedy, zda jde o předložené znění vyhlášky nebo se jedná jen o diskuzi. Dále pan Ing. Hůla uvedl, že pakliže je to druhý případ, nebál by se dát bod 14 Diskuze, o zákazu hazardu nebo něco v tomto smyslu. Pokud by to byl návrh vyhlášky, tedy pan Ing. Hůla bohužel nečetl ten poslední , takže vůbec návrh nezná. Pan starosta se dotázal, zda se to nenechá na další Zastupitelstvo, rozeslat materiál, aby se s tím seznámili. Pan Mgr. Milata uvedl, že se o tom může vést diskuze a že se usnesení nemusí přijímat. Může se to brát jako doporučení, protože za 3,5 týdne budou volby, tak situace může být diametrálně odlišná. Pan Mgr. Milata uvedl, že je to závažné téma, o kterém je potřeba debatovat, kdy se jedná o dvě stránky a vyhláška samotná má jednu stranu, tedy není to nějak zvlášť, Zastupitelé se o tom i bavili, jak uvedl pan Wenzl. Tedy pan Mgr. Milata nevidí v tom problém, ale rozhodující je usnesení. Pokud členové ZM nepřijmou usnesení, chce otevřít diskuzi. Pan starosta konstatoval, že dle jeho názoru by se měl nejdříve rozeslat materiál, aby se každý člen ZM s tím v klidu seznámil, připravil své připomínky k tomuto tématu a poté probrat na pracovním jednání. Je to dost Strana 5 (celkem 23)

6 závažné rozhodnutí, co se týká heren. Pan starosta by tu diskuzi neotvíral, protože ta diskuze může trvat jen k tomuto bodu dvě hodiny, co se týká heren a hracích automatů. Pan starosta by to sám za sebe nedoplňoval. Pan starosta uvedl, že to bere jako doplnění programu o bod č. 14 Diskuze k návrhu OZV, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Milovice. Starosta města nechal hlasovat o protinávrhu pana Mgr. Zdeňka Milaty: Protinávrh usnesení 1) Kontrola plnění usnesení 2) Informativní zpráva Oslovení KÚSK o pomoc ve věci řešení nedostatečného pokrytí signálem městské části Boží Dar 3) Návrh na poskytnutí dotací nad ,- Kč z rozpočtu Města Milovice z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu 4) Zápisy Kontrolního výboru ZM 5) Zápisy Finančního výboru ZM 6) Rozpočtové opatření č.12/2014/zm 7) Rozpočtový výhled města Milovice na rok ) Zpráva o činnosti MP za I. pololetí r ) Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1774/1 v k.ú. Milovice nad Labem 10) Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1751/7 v k.ú. Milovice nad Labem 11) Návrh na prodej pozemku parc.č. 236/2 v k.ú. Milovice nad Labem 12) Návrh na uzavření Kupních smluv mezi Městem Milovice a společnostmi LOHANER, SE a AQWANER s.r.o. 13) Návrh na uzavření Smlouvy o směně nemovitostí mezi Evou Havelkovou, Jiřím Šeflem, Ali Werfelim, manželi Miroslavem Tejnickým a Boženou Tejnickou a Městem Milovice 14) Diskuze k návrhu OZV, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Milovice 15) Závěr Hlasování: pro 6 (Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar), proti 6 (JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Michal Janata, Lukáš Pilc, Marcela Říhová), zdržel se 1 (Mgr. Ludmila Šimková). Návrh nebyl schválen. Mgr. Zdeněk Milata uvedl, že má ještě jeden protinávrh a to doplnění programu a to o bod: 14. Diskuze. Pan Mgr. Milata uvedl, že tento bod navrhuje, jelikož diskuze tam není vůbec a třeba občané budou chtít diskutovat, tedy chtěl by zařadit obecnou diskuzi. Pan starosta uvedl, že vzhledem k tomu, že je na programu 13 bodů jednání a z toho 5 prodejů pozemků, zda tam pan Mgr. Milata chce navrhnout Diskuzi. Pan Mgr. Milata uvedl, že tam chce zařadit bod diskuze. Pan starosta uvedl, že pan Mgr. Milata navrhuje doplnění bodu Diskuze a to jako bod č. 14. Starosta města nechal hlasovat o dalším protinávrhu pana Mgr. Zdeňka Milaty: Protinávrh usnesení 1) Kontrola plnění usnesení 2) Informativní zpráva Oslovení KÚSK o pomoc ve věci řešení nedostatečného pokrytí signálem městské části Boží Dar 3) Návrh na poskytnutí dotací nad ,- Kč z rozpočtu Města Milovice z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu 4) Zápisy Kontrolního výboru ZM 5) Zápisy Finančního výboru ZM 6) Rozpočtové opatření č.12/2014/zm 7) Rozpočtový výhled města Milovice na rok ) Zpráva o činnosti MP za I. pololetí r ) Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1774/1 v k.ú. Milovice nad Labem 10) Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1751/7 v k.ú. Milovice nad Labem 11) Návrh na prodej pozemku parc.č. 236/2 v k.ú. Milovice nad Labem 12) Návrh na uzavření Kupních smluv mezi Městem Milovice a společnostmi LOHANER, SE a AQWANER s.r.o. 13) Návrh na uzavření Smlouvy o směně nemovitostí mezi Evou Havelkovou, Jiřím Šeflem, Ali Werfelim, manželi Miroslavem Tejnickým a Boženou Tejnickou a Městem Milovice Strana 6 (celkem 23)

7 14) Diskuze 15) Závěr Hlasování: pro 7 (Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar, Marcela Říhová), proti 0, zdržel se 6 (JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Pavel Křáp, Michal Janata, Lukáš Pilc, Mgr. Ludmila Šimková). Návrh nebyl schválen. Starosta města nechal hlasovat o původním návrhu programu jednání Zastupitelstva města. Usnesení č. 66/2014 schválilo program jednání: 1) Kontrola plnění usnesení 2) Informativní zpráva Oslovení KÚSK o pomoc ve věci řešení nedostatečného pokrytí signálem městské části Boží Dar 3) Návrh na poskytnutí dotací nad ,- Kč z rozpočtu Města Milovice z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu 4) Zápisy Kontrolního výboru ZM 5) Zápisy Finančního výboru ZM 6) Rozpočtové opatření č.12/2014/zm 7) Rozpočtový výhled města Milovice na rok ) Zpráva o činnosti MP za I. pololetí r ) Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1774/1 v k.ú. Milovice nad Labem 10) Návrh na prodej části pozemku parc.č. 1751/7 v k.ú. Milovice nad Labem 11) Návrh na prodej pozemku parc.č. 236/2 v k.ú. Milovice nad Labem 12) Návrh na uzavření Kupních smluv mezi Městem Milovice a společnostmi LOHANER, SE a AQWANER s.r.o. 13) Návrh na uzavření Smlouvy o směně nemovitostí mezi Evou Havelkovou, Jiřím Šeflem, Ali Werfelim, manželi Miroslavem Tejnickým a Boženou Tejnickou a Městem Milovice 14) Závěr Hlasování: pro 11 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Radek Wenzl, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se 2 (Mgr. Zdeněk Milata, Ing. Petr Hůla, Ph.D.). Starosta města předal slovo paní místostarostce, aby přednesla první bod jednání Zastupitelstva města. 1. Kontrola plnění usnesení ZM Záznam z průběhu jednání Zastupitelstva města Milovice k jednotlivým bodům schváleného programu Místostarostka města předložila členům Zastupitelům města kontrolu plnění usnesení. Usnesení č. 48/2014 zvolilo ověřovatelem zápisu pana Radka Wenzla a Michala Janatu. Plnění: Zápis z veřejného jednání ZM č. 5/2014 byl ověřovateli podepsán dne Usnesení č. 52/2014: a) schvaluje závěrečný účet města Milovice za rok 2013, b) souhlasí s celoročním hospodařením města Milovice za rok 2013, a to bez výhrad. Plnění: Závěrečný účet města Milovice byl na webových stránkách města zveřejněn dne Usnesení č. 53/2014: schvaluje předloženou účetní závěrku města Milovice za rok 2013 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce ,32,- Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních období. Plnění: Převod výsledku hospodaření byl proúčtován dne Usnesení č. 55/2014: schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2014/ZM ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Plnění: Rozpočtové opatření č. 6/2014/ZM bylo zveřejněno na webových stránkách Města Milovice dne a téhož dne byl proveden převod finančních prostředků dle schváleného rozpočtového opatření. Strana 7 (celkem 23)

8 Usnesení č. 56/2014 schválilo prodej nemovitosti - pozemku parc. č ostatní plocha-jiná plocha o výměře 32 m 2 v k. ú. Benátecká Vrutice, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ , Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, za těchto podmínek: - celková kupní cena je stanovena ve výši ,- Kč (523,052,- Kč za 1 m 2 pozemku). Kupní cena je stanovena podle Znaleckého posudku č. 5969/89/14, ze dne , - kupující uhradí náklady spojené se zpracováním Kupní smlouvy, Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a správní poplatek spojený se vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Plnění: Kupní smlouva byla ze strany města Milovice podepsána dne a ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dne Návrh na převod vlastnictví v katastru nemovitostí byl zadán dne Usnesení č. 57/2014 a) vzalo na vědomí usnesení Rady města č. 311/2014, ze dne , kterým se Rada města vypořádala s připomínkami JUDr. Kristýny Bukovské, Komenského 580, Milovice - Mladá, týkající se textu Kupní smlouvy, který byl součástí zveřejněného Záměru o uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitosti - části pozemku parc.č. 1416/1, v k. ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako prodávajícím) a společností Centrum zdraví Milovice, s.r.o., IČ , se sídlem Praha 10 - Štěrboholy, Hrušovská 476/25, PSČ (jako kupující), b) schválilo uzavření Kupní smlouvy o prodeji části pozemku parc. č. 1416/1 v k. ú. Benátecká Vrutice, mezi Městem Milovice (jako prodávajícím) a společností Centrum zdraví Milovice, s.r.o., IČ , se sídlem Praha 10 - Štěrboholy, Hrušovská 476/25, PSČ (jako kupující), ve znění, které je přílohou tohoto usnesení (ve znění, které bylo uvedeno v Záměru zveřejněném na Úřední desce MěÚ Milovice), c) schválilo uzavření Plánovací smlouvy mezi společností Centrum zdraví Milovice, s.r.o., IČ , se sídlem Praha 10 - Štěrboholy, Hrušovská 476/25, PSČ a Městem Milovice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Plnění: Kupní smlouva a Plánovací smlouva byla podepsána dne Kupní cena byla uhrazena na bankovní účet města Milovice. Usnesení č. 59/2014 schválilo přijetí dotace ze SFŽP ČR na realizaci akce Přírodní zahrada MŠ Kostička. Plnění: Potvrzení o přijetí dotace bylo zasláno dne , prostřednictvím pošty. Usnesení č. 60/2014 a) schválilo přijetí dotace ze SFŽP ČR na realizaci akce Tůně Milovice - Josefov, b) schválilo uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Plnění: Smlouva o poskytnutí podpory byla zaslána dne , prostřednictvím pošty. Usnesení č. 61/2014 uděluje souhlas se začleněním Města Milovice do územní působnosti Místní akční skupiny Polabí, o. p. s., na období Plnění: Výpis unesení ZM byl zaslán koordinátorce MAS Polabí dne , prostřednictvím u. Usnesení č. 62/2014 vzalo na vědomí Zápis č. IV/2014, ze dne , z jednání Kontrolního výboru ZM a Zápis č. V/2014, ze dne , z jednání Kontrolního výboru. Plnění: Zápis z veřejného jednání ZM č. 5/2014, ze dne byl zaslán elektronicky předsedovi Kontrolního výboru dne a téhož dne byl zveřejněn na webových stránkách Města Milovice společně se zvukovým záznamem celého jednání. Usnesení č. 63/2014 vzalo na vědomí Zápis č. 4/2014, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne Plnění: Zápis z veřejného jednání ZM č. 5/2014, ze dne byl zaslán elektronicky předsedovi Finančního výboru dne a téhož dne byl zveřejněn na webových stránkách Města Milovice společně se zvukovým záznamem celého jednání. Strana 8 (celkem 23)

9 Místostarostka města nechala hlasovat o návrhu: Usnesení č. 67/2014 vzalo na vědomí zprávu o plnění předchozích usnesení ZM. Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se Informativní zpráva - Oslovení KÚSK o pomoc ve věci řešení nedostatečného pokrytí signálem městské části Boží Dar Starosta města uvedl, že členům ZM je předložena na vědomí tato informativní zpráva o podání Žádosti o pomoc ve věci řešení nedostatečného pokrytí signálem městské části Boží Dar adresovanou dne panu Ing. Zdeňku Štefkovi, radnímu Středočeského kraje. Dne pan zastupitel Milata na posledním jednání Zastupitelstva města č. 5/2014 sdělil, že městu v této věci tento radní kraje může pomoci a že jeho jméno ještě upřesní. Dne zaslal vedoucí kanceláře starosti jméno radního s ovou adresou. V žádosti o pomoc bylo uvedeno, že dne starosta města písemně oslovil operátory Telefónica Czech Republic, a.s., a T-Mobile Czech Republic, a.s., ve věci řešení nedostatečného pokrytí signálem této lokality. Vzhledem k osobním jednáním s Vodafone (tehdejším smluvním partnerem města) nebyl tento operátor osloven písemnou formou a v této věci jednala osobně paní Hátlová se zástupkyní Vodafone Czech Republic, a.s., která následně sdělila, že v současné době nemá nabídku na řešení této situace. Dále byl pan radní v žádosti informován, že všichni operátoři se v podstatě (i telefonicky) vyslovily, že lokalita, kde je 270 obyvatel není pro ně lukrativní aby investovaly do výstavby vysílače a že nejvíce se celou záležitostí zabýval operátor Telefónica Czech Republic, a.s., který se snažil najít i řešení v pootočení jiného vysílače nedaleko Mladé Boleslavi, který by mohl aspoň částečně signálem lépe pokrýt Boží Dar. Součástí žádosti byly výpisy usnesení RM v této věci, kopie oslovovacích dopisů a kopie vyjádření operátorů. Dne obdržela vedoucí kanceláře starosty ovou odpověď pana Štefka s tím, že Rada kraje rozhodla, že se jedná o nesystémové řešení této situace, které by mohlo vést k dalším obdobným požadavkům na kraj, a proto jej Rada kraje nepřijala. Dnešního dne bylo doručeno další vyjádření pana radního Štefka, které mají členové ZM k dispozici. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení RMč. 649/2013, ze dne : vzala na vědomí informativní zprávu o řešení posílení signálu v části Boží Dar. Usnesení RM č. 683/2013, ze dne : vzala na vědomí informativní zprávu o řešení posílení signálu na Božím Daru, kdy operátor doporučuje na telefonech používat pouze 2G sítě, z důvodu, že dle současných plánů a možností společnosti zůstane nynější pokrytí signálem GSM v uvedené lokalitě beze změn. Usnesení RM č. 9/2014, ze dne : vzala na vědomí informaci o obdrženém vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., k žádosti o možnost posílení telefonního signálu v části Boží Dar. Usnesení RM č. 447/2014, ze dne : vzala na vědomí informativní zprávu o odmítnutí pomoci KÚSK ve věci nedostatečného pokrytí signálem městské části Boží Dar v předloženém znění. Vztah k rozpočtu: Nemá vliv. Diskuze k návrhu: zaznamenána na CD Starosta města nechal hlasovat o návrhu: Usnesení č. 68/2014: vzalo na vědomí informativní zprávu o odmítnutí pomoci KÚSK ve věci nedostatečného pokrytí signálem městské části Boží Dar. Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Zdeněk Milata). Strana 9 (celkem 23)

10 3. Návrh na poskytnutí dotace nad ,- Kč z rozpočtu Města Milovice z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu Místostarostka města uvedla, že návrh na poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč z rozpočtu Města Milovice na rok 2014 položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu v souladu se Směrnicí č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice předkládám žádost, která byla taktéž projednána a doporučena Komisí pro kulturu sport a školství dne a projednána RM č. 420/2014, ze dne na základě doručené žádosti TJ Sokol Milovice. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení RM č. 420/2014, ze dne : a) vzala na vědomí žádost TJ Sokol Milovice ve výší ,- Kč o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2014 položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle Směrnice č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice Program č. 2 Podpora jednorázových aktivit pro občany města Milovice organizacím na akci Oslavy 100. Výročí vzniku Sokola v Milovicích, b) doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši ,- Kč pro TJ Sokol Milovice z rozpočtu Města Milovice na rok 2014 položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle Směrnice č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice Program č. 2 Podpora jednorázových aktivit pro občany města Milovice, organizacím na akci Oslavy 100. Výročí vzniku Sokola v Milovicích. Ekonomický dopad na rozpočet města: Z rozpočtu města na rok 2014 bude z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu bude vyplacena částka v celkové výši ,- Kč Diskuze k návrhu: zaznamenána na CD Místostarostka města nechal hlasovat o protinávrhu paní JUDr. Ivany Weigandové, aby částka příspěvku činila ,- Kč a byl odpuštěn poplatek za pronájem velkého sálu v KD: Usnesení č. 69/2014: a) schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Města Milovice na rok 2014 z položky Dotace neziskovým organizacím a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu, podle Směrnice č. 3/2014 Poskytování dotací z rozpočtu města Milovice-Program č. 2 podpora jednorázových aktivit pro občany města Milovice organizacím na akci: Oslavy 100. výročí vzniku Sokola v Milovicích viz příloha, v celkové výši ,- Kč, b) odpustilo částku ve výši 7.000,- Kč za pronájem velkého sálu KD Milovice, dle Směrnice č. 2/2012 Pravidla pro pronájem velkého a malého sálu KD Milovice, ul. 5. května 101. Hlasování: pro 9 (Lukáš Pilc, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Radek Wenzl, Michal Janata), proti 2 (Stanislav Melichar, Stanislav Horčík), zdržel se 2 (Pavel Křáp, Mgr. Ludmila Šimková). 4. Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM Starosta města předal slovo předsedovi Výboru, Ing. Petru Hůlovi, Ph.D., který uvedl, že členům Zastupitelstva města Milovice je předložen Zápis č. VI/2014, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města a Zápis č. VII/2014, z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení RM č. 488/2014, ze dne : a) vzala na vědomí Zápis č. VI/2014, ze dne , z jednání Kontrolního výboru ZM, b) předkládá členům ZM Zápis KV č. VI/2014, ze dne Usnesení RM č. 513/2014, ze dne : a) konstatuje, že Kontrolní výbor ZM nemá schválený plán činnosti ani na II. pololetí r. 2014, b) konstatuje, že závěrečný účet města za rok 2013 je zveřejněn na webových stránkách města Milovice, tedy byl předložen a schválen na veřejném jednání ZM, kterého se předseda Kontrolního výboru ZM účastnil, c) vzala na vědomí Zápis č. VII/2014, ze dne , z jednání Kontrolního výboru ZM, d) předkládá členům ZM Zápis KV č. VII/2014, ze dne Diskuze k návrhu: zaznamenána na CD Strana 10 (celkem 23)

11 Pan starosta nechal hlasovat o návrhu: Usnesení č. 70/2014: vzalo na vědomí Zápis č. VI/2014, z jednání Kontrolní výboru Zastupitelstva města, ze dne a Zápis č. VII/2014, z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města, ze dne Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se Zápisy z jednání Finančního výboru ZM Starosta města předal slovo předsedovi Výboru, Bc. Richardu Vavrdovi, který uvedl, že členům Zastupitelstva města Milovice je předkládán Zápis č. 5/2014, z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, které proběhlo dne , Zápis z jednání Finančního výboru ZM č. 6/2014, které proběhlo dne a Zápis z jednání Finančního výboru ZM č. 7/2014, ze dne Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení RM č. 370/2014, ze dne : a) vzala na vědomí Zápis č. 5/2014, ze dne , z jednání Finančního výboru ZM, b) předkládá členům ZM Zápis FV č. 5/2014, ze dne Usnesení RM č. 487/2014, ze dne : a) vzala na vědomí Zápis č. 6/2014, ze dne , z jednání Finančního výboru ZM, b) předkládá členům ZM Zápis FV č. 6/2014, ze dne Usnesení RM č. 514/2014, ze dne : a) vzala na vědomí Zápis č. 7/2014, ze dne , z jednání Finančního výboru ZM, b) předkládá členům ZM Zápis FV č. 7/2014, ze dne Starosta města nechal hlasovat o návrhu: Usnesení č. 71/2014 vzalo na vědomí Zápis č. 5/2014 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne , Zápis č. 6/2014 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne a Zápis č. 7/2014 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města, ze dne Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se Návrh Rozpočtového opatření č. 12/2014/ZM Pan starosta předal slovo vedoucí Ekonomického oddělení paní Marcele Pokorné, která uvedla: Příjmy: Přijaté dotace: 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. V měsíci srpnu došlo k celkovému vyúčtování dotace na Volby do EP. Částka je zavedena jak na straně příjmů, tak i výdajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Úroky z úvěru Do rozpočtu je zařazena již přijatá dotace od Ministerstva zemědělství na pokrytí úroků z úvěru týkající se akce Splašková kanalizace v části Benátecká Vrutice. Územní plán města Milovice Dne obdrželo město Milovice z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na akci Územní plán Milovic částku ve výši ,- Kč. Tato částka se začleňuje do rozpočtu. Výdaje běžné: 3635 Územní plánování Do rozpočtu je začleněna část poskytnuté dotace na úhradu zbylých nákladů dle podepsaných smluv o dílo na dokončení realizace akce Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň V letošním roce byla na doplnění a obnovu dětských hřišť rozpočtována částka ,- Kč a to na položce běžných výdajů 3745 Drobný hmotný dlouhodobý majetek. V červenci došlo k realizaci zakázky na obnovu a doplnění dětských hřišť na základě veřejné zakázky za nabídnutou a vysoutěženou cenu ,- Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že dva herní prvky svou cenou Strana 11 (celkem 23)

12 spadají již do skupiny investic (jejich pořizovací hodnota je nad ,- Kč) je nutné provést přesun finančních prostředků z běžných výdajů do výdajů kapitálových a to v částce ,- Kč. Výdaje kapitálové: 2212 Propojení ul.armádní se silnicí II/272 V rozpočtu města Milovice na r bylo počítáno s realizací této akce ve výši ,- Kč. Vzhledem k tomu, že stavební práce byly vysoutěženy v nižší hodnotě (cca 25 mil. Kč), snižujeme tuto akci na částku ,- Kč. V této částce je zachována případná rezerva Rekonstrukce nové ZŠ v Mladé V srpnu 2014 proběhlo ukončení II. etapy výstavby, kdy došlo k vyúčtování víceprací vzniklých při rekonstrukci (viz dílčí zpráva dle SOD čl.x- nacenění víceprací popis-volná příloha). Částka ve výši ,- Kč bez DPH (s DPH ,- Kč) je začleněna do rozpočtu na rok Celková zpráva bude podána v měsíci lednu 2015 (dle nastaveného rozpočtového limitu na celý rok 2015), neboť současně s ukončením II. etapy probíhá do konce roku etapa č. III. objekt B (II.stupeň ZŠ). Popis víceprací tvoří volnou přílohu důvodové zprávy s tím, že k dispozici je zdůvodnění, změňové listy jsou odsouhlaseny TDI, projektovým manžerem a zástupci spol. STRABAG, postup je nastaven dle kmenové SOD při oceňování víceprací. Obsahují popis-zdůvodnění, množství, jednotkové ceny dle tendru nebo metodiky ÚRS, ceny celkové, výkazy výměr, fotodokumentaci - z důvodu objemu jsou tyto, tak jako v předchozím období, k nahlédnutí. V lednové zprávě bylo konstatováno, že nepřekročíme 20%, dostaneme se však na 14% u všech etap. Taktéž je zdůvodněn vznik víceprací, z 90% se jedná o rozdílovou specifikaci ceny chybou projektanta, kdy jsme na základě SOD dle čl. XII. - záruka za jakost a záruční doba, začali jednat o vzniklé škodě (viz zpráva předložená na dubnovém jednání RM č. 12/2014, , specifikace změnových listů a zahájení jednání za účelem vymáhání pohledávky tam, kde je zřejmé pochybení projektanta viz bod c) a b) RM č.22/2014) proběhla schůzka na MFČR za účelem proplacení první fa v tomto roce na částku tis. Kč, která byla zaplacena z našich finančních prostředků, abychom neporušili platební podmínky dle SOD č.xi. důvodem bylo obdržení rozpočtového limitu až v měsíci únoru. O tyto finanční prostředky bylo požádáno dodatečně s kladným stanoviskem a budou tak převedeny na účet města. V letošním roce jsme pouštěli pozastávky ve výši 10% z naší položky rozpočtu za předchozí období etapu č. I. Od ledna 2014 je financování nastaveno jiným způsobem, tudíž v příštích obdobích budeme žádat o uvolnění pozastávek MFČR. Rozpočtovým opatřením se mění výsledek hospodaření a financování, kdy dochází k navýšení schodku o 3.484,5 tis. Kč. Návrh Rozpočtového opatření byl projednán na jednání finančního výboru dne a na Radě města dne V materiálech máte přiloženy kopie rozpočtových opatření č. 7-11/2014/RM. Diskuze k návrhu: zaznamenána na CD Starosta města nechal hlasovat o původním návrhu: Usnesení č. 72/2014 schválilo Rozpočtové opatření č.12/2014/zm ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Hlasování: pro 10 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Radek Wenzl, Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 1 (Ing. Petr Hůla, Ph.D.), zdržel se 2 (Stanislav Melichar, Stanislav Horčík). 7. Rozpočtový výhled města Milovice na roky Starosta města předal slovo předsedovi Výboru, Bc. Richardu Vavrdovi, který uvedl, že Finanční výbor ZM předkládá návrh Rozpočtového výhledu města Milovice na roky na základě zákona č. 250/200 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a Směrnice města Milovice č. 10/2012 PROCES SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU, JEHO ZMĚN A KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTU. Do rozpočtových výhledů města na roky bylo zapracováno zejména: Na straně příjmů předpokládané zvýšené daňové výnosy. Na straně běžných výdajů u kapitol platů zaměstnanců, uvolněných zastupitelů, povinného sociálního, zdravotního a ostatního pojištění navyšování mzdových prostředků o 2% ročně. Do kapitálových výdajů náklady spoluúčasti na rekonstrukci ZŠ Juventa navýšené o rezervu 4 milióny v roce 2015 a 6 miliónů v letech 2016 a Do kapitálových výdajů na rok 2015 zakomponovány předpokládané výdaje na dokončení již probíhajících investičních akcí. Do běžných výdajů zakomponovány přepokládané náklady na provoz ZŠ Juventa. Strana 12 (celkem 23)

13 Další běžně výdaje v letech budoucích vycházejí ze současného stavu a ve výhledu NEJSOU zohledněny možné změny, např. legislativní a rozhodnutí na úrovni samosprávy apod., mající vliv na budoucí provozní výdaje. Návrh rozpočtového výhledu byl projednán na jednání rady města dne Diskuze k návrhu: zaznamenána na CD Pan starosta a pan Janata opustili jednací místnost ZM Pan Wenzl opustil jednací místnost ZM Starosta města nechal hlasovat o návrhu: Usnesení č. 73/2014 schválilo Rozpočtový výhled města Milovice na roky ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jiří Hlaváček). 8. Zpráva o činnosti Městské policie za I. pololetí r Pan starosta předal slovo veliteli Městské policie Milovice, panu Bc. Tomáši Hrabánkovi, který uvedl, že v souladu s úkoly stanovenými MP předkládá Zastupitelstvu Města Milovice Zprávu o činnosti Městské policie za I. pololetí r Diskuze k návrhu: zaznamenána na CD Starosta města nechal hlasovat o návrhu: Usnesení č. 74/2014 vzalo na vědomí: Zprávu o činnosti Městské policie za I. pololetí r. 2014, která je přílohou tohoto usnesení. Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1774/1, v k. ú. Milovice nad Labem Starosta města uvedl, že manželé Kamil a Lucie Hutníkovi, oba trvale bytem Kaštanová 672, Milovice, požádali o odkoupení části pozemku parc. č. 1774/1 ostatní plocha-jiná plocha, o výměře cca 29 m 2 v k. ú. Milovice nad Labem. Jedná se o pozemek přiléhající k předzahrádce na pozemku parc. č. 1774/222, který je ve vlastnictví žadatelů, s tím, že předmětný pozemek by chtěli využít pro rozšíření předzahrádky k umístění dětského koutku. Poloha předmětné části pozemku je zakreslena do mapového podkladu, viz příloha návrhu Záměru o prodeji pozemku. Oddělení správy majetku města prověřilo, zda v případě prodeje nedojde ke kolizi se zpracovanou Studií dopravy v Milovicích - Rakouský tábor s tím, že bylo zjištěno, že ke kolizi nedojde, ale že v předmětném pozemku je uložen podzemní kabel distribučního vedení VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a umístění kabelu je řešeno věcným břemenem. Dále Oddělení správy majetku města nechalo zpracovat Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti, podle kterého je cena za 1 m 2 předmětného pozemku stanovena ve výši 204,- Kč. Kopie Znaleckého posudku č. 6/3/2014, ze dne , o obvyklé ceně nemovitosti, zpracovaného Ing. Václavem Zvěřinou, CSc a Ing. Martinem Vorlem, viz příloha. Při porovnávání výše uvedené ceny s archivem prodeje pozemků v minulosti bylo zjištěno, že při prodeji obdobného pozemku, z vlastnictví města do vlastnictví PhDr. Jitky Malé, Ph.D., Zastupitelstvo města schválilo kupní cenu ve výši 310,- Kč za 1 m 2. Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy města v této lokalitě nyní ani do budoucna byl, v souladu s usnesením Rady města č. 315/2014, ze dne , dne zveřejněn na úřední desce MěÚ Milovice Záměr o prodeji části pozemku parc. č. 1774/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 29 m 2, v k. ú. Milovice nad Labem, v tomto znění: Strana 13 (celkem 23)

14 ZÁMĚR O PRODEJI NEMOVITOSTI Části pozemku parc.č. 1774/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 29 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k. ú. Milovice nad Labem. Pozemek je zapsán na LV č. 1 pro katastrální území Milovice nad Labem, obec Milovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Poloha předmětné části pozemku je zakreslena do mapového podkladu, který je přílohou tohoto Záměru. Jedná se o pozemek v části Mlada, přístupný z ulice propojující ulice Kaštanová a Rakouská. Podle schváleného Územního plánu Města Milovice (Změna č. 2) je předmětný pozemek umístěn v zóně OS Smíšené obytné území - Typ městské zástavby. Vzhledem k tomu, že o odkoupení předmětného pozemku požádali majitelé sousedního přilehlého pozemku parc.č. 1774/222, manželé Kamil a Lucie Hutníkovi, oba trvale bytem Kaštanová 672, Milovice, s tím že předmětný pozemek by chtěli využít pro rozšíření předzahrádky k umístění dětského koutku a vzhledem k tomu, že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy Města Milovice v této lokalitě nyní ani do budoucna stanovují se k prodeji tyto podmínky: kupujícími budou manželé Kamil a Lucie Hutníkovi (do společného jmění manželů), oba trvale bytem Kaštanová 672, Milovice, kupní cena za 1 m 2 pozemku je stanovena ve výši 310,- Kč, kupující berou na vědomí, že v předmětném pozemku je uložen podzemní kabel distribučního vedení VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a umístění kabelu je řešeno věcným břemenem. Věcné břemeno spočívající v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (jako oprávněnou) na předmětný pozemek vstupovat v souvislosti s provozováním, udržováním, opravami a případnou výměnou tohoto distribučního kabelu VN, kupující berou na vědomí, že vzhledem k uvedenému věcnému břemeni nemůže být na pozemku postavena žádná stavba, může být využit pouze jako prostor pro dětský koutek, veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí), Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Uzávěrka pro podání námitek nebo připomínek k Záměru skončila dne ve 14:00 hodin v podatelně MěÚ Milovice, ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka, ani námitka. Na základě výše uvedeného, Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej předmětného pozemku schválit. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení RM č. 315/2014, ze dne : schválila zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - části pozemku parc. č. 1774/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 29 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví manželů Kamila a Lucie Hutníkových (společného jmění manželů), oba trvale bytem Kaštanová 672, Milovice ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Usnesení RM č. 392/2014, ze dne : a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o prodeji nemovitosti - části pozemku parc.č. 1774/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 29 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k. ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví manželů Kamila a Lucie Hutníkových (společného jmění manželů), oba trvale bytem Kaštanová 672, Milovice, nebyla v termínu stanoveném Záměrem doručena žádná připomínka ani námitka, b) doporučuje Zastupitelstvu města Milovice schválit prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1774/1 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 29 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví manželů Kamila a Lucie Hutníkových (společného jmění manželů), oba trvale bytem Kaštanová 672, Milovice, za těchto podmínek: - kupní cena za 1 m 2 pozemku je stanovena ve výši 310,- Kč, - kupující berou na vědomí, že v předmětném pozemku je uložen podzemní kabel distribučního vedení VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a umístění kabelu je řešeno věcným břemenem. Věcné břemeno spočívající v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (jako oprávněnou) na předmětný pozemek vstupovat v souvislosti s provozováním, udržováním, opravami a případnou výměnou tohoto distribučního kabelu VN, - kupující berou na vědomí, že vzhledem k uvedenému věcnému břemeni nemůže být na pozemku postavena žádná stavba, může být využit pouze jako prostor pro dětský koutek, - veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí), - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Strana 14 (celkem 23)

15 Stanovisko k návrhu: Oddělení správy majetku města nechalo zpracovat Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti. Vztah k rozpočtu: Kupní cena ve výši cca 8.990,- Kč (přesná cena bude stanovena po zpracování Geometrického plánu) za prodej pozemku bude příjmem rozpočtu města v roce Diskuze k návrhu: zaznamenána na CD Starosta města nechal hlasovat o návrhu: Usnesení č. 75/2014 schválilo prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1774/1 ostatní plocha-jiná plocha, o výměře cca 29 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k. ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví manželů Kamila a Lucie Hutníkových (společného jmění manželů), oba trvale bytem Kaštanová 672, Milovice, za těchto podmínek: - kupní cena za 1 m 2 pozemku je stanovena ve výši 310,- Kč, - kupující berou na vědomí, že v předmětném pozemku je uložen podzemní kabel distribučního vedení VN společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a umístění kabelu je řešeno věcným břemenem. Věcné břemeno spočívající v právu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (jako oprávněnou) na předmětný pozemek vstupovat v souvislosti s provozováním, udržováním, opravami a případnou výměnou tohoto distribučního kabelu VN, - kupující berou na vědomí, že vzhledem k uvedenému věcnému břemeni nemůže být na pozemku postavena žádná stavba, může být využit pouze jako prostor pro dětský koutek, - veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí), - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se Návrh na prodej části pozemků parc. č. 1751/7, v k. ú. Milovice nad Labem Starosta města uvedl, že majitel budovy č. p. 509, nám. 30. června, v části Mladá (postavené na pozemku parc. č. 1291/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Milovice nad Labem) a provozovatel Restaurace RKDM, umístěné v této budově, pan Michal Janata, trvale bytem Milovice, Družstevní 332/35, Milovice, požádal o odkoupení části pozemku parc. č. 1751/7 ostatní plocha - jiná plocha, o výměře cca 290 m 2. Jedná se o svažitý pozemek (svah) vyrovnávající výškový rozdíl mezi terénem podél účelové komunikace (chodníku) vedoucí z parkoviště před budovou MěÚ Milovice podél Restaurace RKDM a stávajícím okapovým chodníkem podél budovy č. p Na předmětné části pozemku je umístěn stávající okapový chodník, podél budovy č. p. 509, po kterém je přístup ke dvěma vstupům do prvního podzemního podlaží č. p. 509, betonové schodiště pro přístup na okapový chodník podél č. p. 509, lávka k hlavnímu vstupu do č. p. 509, lávka k zásobovacímu vstupu do č. p. 509, a nad částí pozemku je pak umístěna stávající nadzemní letní terasa Restaurace RKDM. Poloha předmětné části pozemku je zakreslena do mapového podkladu, viz příloha návrhu Záměru o prodeji pozemku. Nová hranice by byla vyznačena stěnami budovy č. p. 509 a byla by vedena cca 80 cm od hrany svahu směrem ke stávající komunikaci (chodníku) to znamená, že mezi stávající komunikací (chodníkem) zůstane zachovaný pruh pozemku, ve vlastnictví města, pro možnost případného vedení nových inženýrských sítí, a ve vlastnictví města zůstane i většina stávajících vzrostlých stromů. Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy města v této lokalitě nyní ani do budoucna byl, v souladu s usnesením Rady města č. 314/2014, ze dne , dne zveřejněn na úřední desce MěÚ Milovice Záměr o prodeji části pozemku parc. č. 1751/7 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 290 m 2, v k. ú. Milovice nad Labem, v tomto znění: ZÁMĚR O PRODEJI NEMOVITOSTI Části pozemku parc. č. 1751/7 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 290 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k. ú. Milovice nad Labem. Pozemek je zapsán na LV č. 1 pro katastrální území Milovice nad Labem, obec Milovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Poloha předmětné části pozemku je zakreslena do mapového podkladu, který je přílohou tohoto Záměru. Jedná se o pozemek v části Mladá, který je přístupný po účelové komunikaci (chodníku) vedoucí z parkoviště před Strana 15 (celkem 23)

16 budovou MěÚ Milovice podél Restaurace RKDM. Jedná se o svažitý pozemek (svah) vyrovnávající výškový rozdíl mezi terénem podél účelové komunikace (chodníku) a okapovým chodníkem podél budovy č. p. 509 (objektu Restaurace RKDM). Na předmětné části pozemku je umístěn stávající okapový chodník, podél budovy č. p. 509, po kterém je přístup ke dvěma vstupům do prvního podzemního podlaží č. p. 509, betonové schodiště pro přístup na okapový chodník podél č. p. 509, lávka k hlavnímu vstupu do č. p. 509, lávka k zásobovacímu vstupu do č. p. 509, a nad částí pozemku je pak umístěna stávající nadzemní letní terasa Restaurace RKDM. Podle schváleného Územního plánu Města Milovice (Změna č. 2) je předmětný pozemek umístěn v zóně SC - Smíšené území - Společenské a obchodní centrum. Na základě výše uvedeného, vzhledem k tomu, že o odkoupení předmětného pozemku požádal majitel budovy č. p. 509 (ve které je umístěna Restaurace RKDM), postavené na pozemku parc. č. 1291/3 zastavěná plocha a nádvoří Michal Janata, trvale bytem Milovice, Družstevní 332/35, Milovice, provozovatel Restaurace RKDM a vzhledem k tomu, že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy Města Milovice v této lokalitě nyní ani do budoucna stanovují se k prodeji tyto podmínky: kupujícím bude Michal Janata, trvale bytem Milovice, Družstevní 332/35, Milovice, kupní cena je stanovena ve výši 88,- Kč za 1m 2 pozemku (cena je stanovena Znaleckým posudkem č. 5/3/2014, ze dne , o obvyklé ceně nemovitosti, zpracovaným Ing. Václavem Zvěřinou, CSc a Ing. Martinem Vorlem), veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovité věci), Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Uzávěrka pro podání námitek nebo připomínek k Záměru skončila dne ve 14:00 hodin v podatelně MěÚ Milovice, ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka, ani námitka. Na základě výše uvedeného, Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej předmětného pozemku schválit. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení RM č. 314/2014, ze dne : schválila zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - části pozemku parc.č. 1751/7 ostatní plocha-jiná plocha o výměře cca 290 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví Michala Janaty, trvale bytem Milovice, Družstevní 332/35, Milovice ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Usnesení RM č. 391/2014, ze dne : a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o prodeji nemovitosti - části pozemku parc. č. 1751/7 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 290 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k. ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví Michala Janaty, trvale bytem Milovice, Družstevní 332/35, Milovice, nebyla v termínu stanoveném Záměrem doručena žádná připomínka ani námitka, b) doporučuje Zastupitelstvu města Milovice schválit prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1751/7 ostatní plocha - jiná plocha o výměře cca 290 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví Michala Janaty, trvale bytem Milovice, Družstevní 332/35, Milovice, za těchto podmínek: - kupní cena je stanovena ve výši 88,- Kč za 1m 2 pozemku (cena je stanovena Znaleckým posudkem č. 5/3/2014, ze dne , o obvyklé ceně nemovitosti, zpracovaným Ing. Václavem Zvěřinou, CSc a Ing. Martinem Vorlem), - veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí), - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Stanovisko k návrhu: Oddělení správy majetku města nechalo zpracovat Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti. Vztah k rozpočtu: Kupní cena ve výši cca ,- Kč (přesná cena bude stanovena po zpracování Geometrického plánu) za prodej pozemku bude příjmem rozpočtu města v roce Diskuze k návrhu: zaznamenána na CD Strana 16 (celkem 23)

17 Starosta města nechal hlasovat o návrhu: Usnesení č. 76/2014 schválilo prodej nemovitosti - části pozemku parc. č. 1751/7 ostatní plocha - jiná plocha, o výměře cca 290 m 2 (přesná výměra bude stanovena po zpracování Geometrického plánu), v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví Michala Janaty, trvale bytem Milovice, Družstevní 332/35, Milovice, za těchto podmínek: - kupní cena je stanovena ve výši 88,- Kč za 1m 2 pozemku (cena je stanovena Znaleckým posudkem č. 5/3/2014, ze dne , o obvyklé ceně nemovitosti, zpracovaným Ing. Václavem Zvěřinou, CSc a Ing. Martinem Vorlem), - veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Znaleckého posudku o ceně nemovitosti, náklady na zpracování Geometrického plánu, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí), - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Stanislav Horčík, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková), proti 0, zdržel se 1 (Michal Janata). 11. Návrh na prodej pozemku parc. č. 236/2, v k. ú. Milovice nad Labem Starosta města uvedl, že manželé Jan Francán, trvale bytem Vršovická 840/42, Praha Vršovice a Andrea Francánová, trvale bytem Na Pahorku 84/42, Milovice, opakovaně požádali o odkoupení pozemku parc. č. 236/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 69 m 2 v k.ú. Milovice nad Labem (kopie žádosti viz příloha). Jedná se o pozemek přístupný z účelové komunikace (umístěné na pozemku parc. č. 932) napojené na ulici Na Pahorku v části Milovice. Manželé Francánovi jsou majiteli pozemků parc. č. 236/1 a 237 se kterými pozemek parc. č. 236/2 tvoří funkční celek, vzhledem k tomu, že je od pozemku parc.č. 932 oddělen vraty (toto je zdokumentováno v Odhadu tržní hodnoty majetku, viz příloha). Poloha předmětného pozemku je zakreslena do mapového podkladu, viz příloha návrhu Záměru o prodeji pozemku. V minulosti již město předmětný pozemek panu Francánovi chtělo prodat, ale vzhledem k námitkám, které ke zveřejněnému Záměru o jeho prodeji podala paní Věra Novotná, jako majitelka sousedního pozemku parc. č. 238, k prodeji nedošlo. Oddělení správy majetku města nechalo zpracovat Odhad tržní hodnoty majetku, podle kterého je kupní cena stanovena ve výši ,- Kč (cca 319,- Kč za 1 m 2 pozemku). Při vzájemných jednáních zástupců Oddělení správy majetku města s manželi Francánovými došlo k dohodě, že manželé Francánovi akceptují uvedenou kupní cenu a že uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku. Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy města v této lokalitě byl, v souladu s usnesení Rady města č. 316/2014, ze dne , dne , zveřejněn na úřední desce MěÚ Milovice Záměr o prodeji pozemku parc. č. 236/2 ostatní plocha - jiná plocha v k. ú. Milovice nad Labem, o výměře 69 m 2, v tomto znění: ZÁMĚR O PRODEJI NEMOVITOSTI Pozemku parc.č. 236/2 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 69 m 2 v k.ú. Milovice nad Labem. Pozemek je zapsán na LV č. 1 pro katastrální území Milovice nad Labem, obec Milovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Jedná se o pozemek přístupný z účelové komunikace (umístěné na pozemku parc.č. 932) napojené na ulici Na Pahorku v části Milovice. Předmětný pozemek tvoří funkční celek s pozemky parc.č. 236/1 a 237, vzhledem k tomu, že je od pozemku parc. č. 932 oddělen vraty. Poloha pozemku je zakreslena do mapového podkladu, který je přílohou tohoto Záměru. Podle schváleného Územního plánu Města Milovice (Změna č. 2) je předmětný pozemek umístěn v zóně OV Všeobecně obytné území - Typ bydlení v rodinných domech. Vzhledem k tomu, že o odkoupení předmětného pozemku požádali majitelé sousedních přilehlých pozemků 236/1 a 237, manželé Jan a Andrea Francánovi a vzhledem k tomu, že prodejem předmětného pozemku nejsou ohroženy zájmy Města Milovice v této lokalitě nyní ani do budoucna stanovují se k prodeji tyto podmínky: kupujícími budou manželé Jan Francán, trvale bytem Vršovická 840/42, Praha Vršovice a Andrea Francánová, trvale bytem Na Pahorku 84/42, Milovice (do společného jmění manželů), kupní cena ve výši ,- Kč (cca 319,- Kč za 1 m 2 pozemku) je stanovena dle Odhadu tržní hodnoty majetku č. 1/2014, ze dne , zpracovaného Ing. Alešem Smetákem, Strana 17 (celkem 23)

18 veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Odhadu tržní hodnoty majetku, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytých věcí), Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Uzávěrka pro podání námitek nebo připomínek k Záměru skončila dne ve 14:00 hodin v podatelně MěÚ Milovice, ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná připomínka, ani námitka. Na základě výše uvedeného, Rada města, doporučuje Zastupitelstvu města prodej předmětného pozemku schválit. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení RM č. 316/2014, ze dne : schválila zveřejnění Záměru o prodeji nemovitosti - pozemku parc.č. 236/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 69 m 2, v k. ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví manželů Jana Francána, trvale bytem Vršovická 840/42, Praha Vršovice a Andrey Francánové, trvale bytem Na Pahorku 84/42, Milovice (do společného jmění manželů) ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Usnesení RM č. 393/2014 ze dne : a) konstatuje, že ke zveřejněnému Záměru o prodeji nemovitosti - pozemku parc.č. 236/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 69 m 2, v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví manželů Jana Francána, trvale bytem Vršovická 840/42, Praha Vršovice a Andrey Francánové, trvale bytem Na Pahorku 84/42, Milovice (do společného jmění manželů), nebyla v termínu stanoveném Záměrem doručena žádná připomínka ani námitka, b) doporučuje Zastupitelstvu města Milovice schválit prodej nemovitosti - pozemku parc.č. 236/2 ostatní plochajiná plocha o výměře 69 m 2, v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví manželů Jana Francána, trvale bytem Vršovická 840/42, Praha Vršovice a Andrey Francánové, trvale bytem Na Pahorku 84/42, Milovice (do společného jmění manželů), za těchto podmínek: - kupní cena ve výši ,- Kč (cca 319,- Kč za 1 m 2 pozemku) je stanovena dle Odhadu tržní hodnoty majetku č. 1/2014, ze dne , zpracovaného Ing. Alešem Smetákem, - veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Odhadu tržní hodnoty majetku, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytých věcí, - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Stanovisko k návrhu: Oddělení správy majetku města nechalo zpracovat Odhad tržní hodnoty majetku. Vztah k rozpočtu: Kupní cena ve výši ,- Kč za prodej pozemku bude příjmem rozpočtu města v roce Pan Pavel Křáp opustil jednání ZM Pan Stanislav Horčík opustil jednání ZM Starosta města nechal hlasovat o návrhu: Usnesení č. 77/2014 schválilo prodej nemovitosti - pozemku parc.č. 236/2 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 69 m 2, v k.ú. Milovice nad Labem, z vlastnictví Města Milovice do vlastnictví manželů Jana Francána, trvale bytem Vršovická 840/42, Praha Vršovice a Andrey Francánové, trvale bytem Na Pahorku 84/42, Milovice (do společného jmění manželů), za těchto podmínek: - kupní cena ve výši ,- Kč (cca 319,- Kč za 1 m 2 pozemku) je stanovena dle Odhadu tržní hodnoty majetku č. 1/2014, ze dne , zpracovaného Ing. Alešem Smetákem, - veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti hradí kupující (náklady na zpracování Odhadu tržní hodnoty majetku, náklady na zpracování Kupní smlouvy a Návrhu na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí, správní poplatek spojený s vkladovým řízením o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí a daň z nabytých věcí, - Návrh na vkladové řízení o převodu vlastnického práva v katastru nemovitostí bude podán po zaplacení Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se 0. Strana 18 (celkem 23)

19 12. Návrh na uzavření Kupních smluv mezi Městem Milovice a společnostmi LOHANER,SE a AQWANER s.r.o. Starosta města uvedl, že na základě usnesení Zastupitelstva města č. 30/2011, ze dne , Město Milovice (jako partner ) a společnost ARRIVBAU, s.r.o., IČ , se sídlem Praha 5, Plaská 622/3, PSČ (jako investor ), tj. smluvní strany, uzavřely dne Plánovací smlouvu, ve znění Dodatku č. 1 ze dne , jejímž předmětem je závazek smluvních stran vyplývající z realizace stavby Novostavba bytových domů Armádní Milovice na pozemku parc. č. 1397/3 v katastrálním území Benátecká Vrutice, která by měla bát realizována v 10-ti etapách. Z plánovací smlouvy, mimo jiné, vyplývá závazek partnera, po vydání pravomocného Stavebního povolení na každou jednotlivou etapu, převést na účet města částku ve výši ,- Kč, a dále závazek, převést do vlastnictví města pozemky s vybudovanými komunikacemi a zpevněnými plochami, s provedenými sadovými úpravami a vybudovaným veřejným osvětlením, vždy po vydání Kolaudačního souhlasu na každou z etap. Bylo vydáno Stavební povolení na první a druhou etapu, a partner na účet města poukázal částku v celkové výši ,- Kč ( ,- Kč v roce 2011 a ,- Kč v letošním roce). V záři 2013 byl vydán Kolaudační souhlas k užívání první etapy. V dubnu 2014 předložila společnost ARRIVBAU, s.r.o., Prohlášení k přechodu práv z Plánovací smlouvy, ze dne , ze kterého vyplývá, že se k závazkům vyplývajícím z výše uvedené Plánovací smlouvy přihlásila společnost AQWANER s.r.o., IČ , se sídlem: Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ (jako právní nástupce společnosti ARRIVBAU, s.r.o.) a společnost LOHANER, SE, IČ , se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 1965/208, PSČ , jako vlastník pozemků na kterých byly vybudovány komunikace a zpevněné plochy, provedeny sadové úpravy a vybudováno veřejné osvětlení. Na základě výše uvedeného předkládá Rada města Zastupitelstvu města návrh: a) na uzavření Kupní smlouvy mezi společností LOHANER, SE (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím) jejímž předmětem je převod vlastnictví k pozemkům na kterých bylo vybudováno veřejné osvětlení, provedeny sadové úpravy a vybudovány komunikace a zpevněné plochy, v rámci stavby Bytový dům objekt C1,C2 - Armádní - I. etapa ve znění, které je přílohou tohoto návrhu, b) na uzavření Kupní smlouvy mezi společností AQWANER s.r.o. (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím) jejímž předmětem je převod vlastnictví k infrastruktuře (veřejné osvětlení, sadové úpravy a komunikace a zpevněné plochy), která byla vybudována v rámci stavby Bytový dům objekt C1,C2 - Armádní - I. etapa, ve znění, které je přílohou tohoto návrhu, s tím, že doporučuje Zastupitelstvu města uzavření Kupních smluv schválit. Dosavadní přijatá usnesení RM, ZM: Usnesení ZM č. 30/2011, ze dne : schvaluje uzavření plánovací smlouvy se společností ARRIVBAU, s. r. o., IČ: , Planská 622/3, Praha , ve znění, která je přílohou tohoto usnesení. Usnesení RM č. 401/2014, ze dne : a) vzala na vědomí návrh na uzavření Kupní smlouvy mezi společností LOHANER, SE, IČ , se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 1965/208, PSČ (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím), jejímž předmětem je převod vlastnictví k pozemkům, na kterých bylo vybudováno veřejné osvětlení, provedeny sadové úpravy a vybudovány komunikace a zpevněné plochy, v rámci stavby Bytový dům objekt C1,C2 - Armádní - I. etapa ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, b) doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní smlouvy mezi společností LOHANER, SE, IČ , se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 1965/208, PSČ (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím), jejímž předmětem je převod vlastnictví k pozemkům, na kterých bylo vybudováno veřejné osvětlení, provedeny sadové úpravy a vybudovány komunikace a zpevněné plochy, v rámci stavby Bytový dům objekt C1,C2 - Armádní - I. etapa ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, c) vzala na vědomí návrh na uzavření Kupní smlouvy mezi společností AQWANER s.r.o., IČ , se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím), jejímž předmětem je převod vlastnictví k infrastruktuře (veřejné osvětlení, sadové úpravy a komunikace a zpevněné plochy), která byla vybudována v rámci stavby Bytový dům objekt C1,C2 - Armádní - I. etapa, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, d) doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Kupní smlouvy mezi společností AQWANER s.r.o., IČ , se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím) jejímž předmětem je převod vlastnictví k infrastruktuře (veřejné osvětlení, sadové úpravy a komunikace a zpevněné plochy), která byla vybudována v rámci stavby Bytový dům objekt C1,C2 - Armádní - I. etapa, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Stanovisko k návrhu: Návrh obou Kupních smluv byl konzultován s právním zástupcem města. Strana 19 (celkem 23)

20 Vztah k rozpočtu Bez dopadu na schválený rozpočet města, vzhledem k tomu, že veškeré náklady spojené s uzavřením Kupních smluv nesou prodávající (náklady na zpracování geometrického plánu, správní poplatek spojený se zahájením řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí) a dohodnutá kupní cena za odkoupení pozemků činí 1,- Kč a dohodnutá kupní cena za odkoupení infrastruktury činí rovněž 1,- Kč Pan Bc. Richard Vavrda opustil jednání ZM Starosta města nechal hlasovat o návrhu: Usnesení č. 78/2014 a) schválilo uzavření Kupní smlouvy mezi společností LOHANER, SE, IČ , se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 1965/208, PSČ (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím), jejímž předmětem je převod vlastnictví k pozemkům, na kterých bylo vybudováno veřejné osvětlení, provedeny sadové úpravy a vybudovány komunikace a zpevněné plochy, v rámci stavby Bytový dům objekt C1,C2 - Armádní - I. etapa ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, b) schválilo uzavření Kupní smlouvy mezi společností AQWANER s.r.o., IČ , se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ (jako prodávající) a Městem Milovice (jako kupujícím) jejímž předmětem je převod vlastnictví k infrastruktuře (veřejné osvětlení, sadové úpravy a komunikace a zpevněné plochy), která byla vybudována v rámci stavby Bytový dům objekt C1,C2 - Armádní - I. etapa, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Pavel Křáp, Radek Wenzl, Ing. Petr Hůla, Ph.D., Marcela Říhová, JUDr. Ivana Weigandová, Ing. Jiří Hlaváček, Bc. Richard Vavrda, Mgr. Zdeněk Milata, Stanislav Melichar, Mgr. Ludmila Šimková, Michal Janata), proti 0, zdržel se Návrh na uzavření Smlouvy o směně nemovitostí mezi Evou Havelkovou, Jiřím Šeflem, Ali Werfelim, manželi Miroslavem Tejnickým a Boženou Tejnickou a Městem Milovice Starosta města uvedl, že město Milovice je vlastníkem převážné většiny pozemků, na kterých je umístěno fotbalové hřiště a objekt kabin které využívá fotbalový klub AFK Milovice. Část plochy hřiště, celá plocha tréninkového hřiště a převážná část komunikace v ulici Ke Hřišti (tato ulice propojuje ul. Mírová s ul. 5. května) je na pozemcích ve vlastnictví soukromých osob. Fotbalové hřiště v této lokalitě vzniklo ve dvacátých letech minulého století, majetkové vztahy se tehdy neřešily. Město nechalo v roce 2007 zpracovat Geometrický plán, pro identifikaci pozemků v této lokalitě, na základě kterého již získalo pozemky z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových). Vzhledem k budoucím záměrům města týkajících se využit této lokality, to je zachování fotbalového hřiště, výstavba nových kabin, úprava plochy tréninkového hřiště a zachování možnosti průchodu uličkou spojující ul. 5. května s ul. Ke Hřišti, schválilo Zastupitelstvo města vyřešení majetkoprávních vztahů vykoupením pozemků od jejich současných vlastníků za cenu ve výši 100,- Kč za 1 m 2 pozemku, s tím že město Milovice uhradí veškeré náklady spojené s jejich prodejem (náklady na zpracování geometrických plánů, náklady na vyhotovení Kupní smlouvy a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí - nyní daň z nabytí nemovitých věcí). Po vzájemných jednáních mezi Oddělením správy majetku města a vlastníky pozemku PK parc.č. 120/50 tj. Eva Havelková, Jiří Šefl a Ali Werfeli, vlastníky pozemku parc.č. 439 tj. manželé Miroslav a Božena Tejničtí došlo ke vzájemné dohodě o směně pozemků tak, aby město získalo do svého vlastnictví část pozemku PK parc.č. 120/50 na kterém je umístěna komunikace a aby byl zároveň zachován průchod uličkou mezi ul. 5. května a ul. Ke Hřišti. Na základě výše uvedeného byl, v souladu s usnesením Rady města č. 468/2014, ze dne , dne na Úřední desce MěÚ Milovice zveřejněn Záměr o uzavření Smlouvy o směně nemovitostí v tomto znění: Smlouva směnná Smluvní strany Eva Havelková, nar , r.č. trvale bytem Lysá nad Labem, 9. května 1381, PSČ Jiří Šefl, nar , r.č. trvale bytem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1730, PSČ Ali Werfeli, nar , r.č. trvale bytem Milovice - Mladá, Zátopkova 654, PSČ dále jen první směňující na straně jedné Strana 20 (celkem 23)

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 1/2013 ze dne 27. 2. 2013

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 5/2012 ze dne 25. 6. 2012

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis č. 2/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva Města Milovice č. 2/2013, konaného

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 34/2014 konaného dne 27. 11. 2014

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 28/2014 konaného dne 29. 9. 2014

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 36/2012 konaného dne 19. 11. 2012

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zahájení zasedání Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy

Více

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016

Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 17. 3. 2016 Číslo ZO: VIII/2016 Přítomno zastupitelů: 14 Nepřítomni a omluveni: Vrbata Jakub Přítomno občanů: 23 K bodu

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář starosty tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 15/2014 konaného dne 2. 6. 2014

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 20/2013 konaného dne 5. 8. 2013

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 4/2014 ze dne 12. 5. 2014

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 27/2012 konaného dne 20. 8. 2012

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod.

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod. Z á P is z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libušín konaného dne 9. prosince 2015 v 18:00 hod. v budově Základní školy Libušin, Komenského 237 Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 16:00 16:40 hodin přítomni:

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 4-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 02. 05. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 02. 05. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 02. 05. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/2010 konaného dne 11.10. 2010 od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/2010 konaného dne 11.10. 2010 od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Z á p i s ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Číslo ZO: IV/2015 Přítomno zastupitelů: 14 - nepřítomna a neomluvena: 1 pí. Raabová Přítomno občanů: 18

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014 ze dne

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

USNESENÍ z ustavujícího jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2010 ze dne

USNESENÍ z ustavujícího jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2010 ze dne Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel. a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax: 325577203, 325577403, email: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 14. 6. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Jaromír Čáp, Josef Gajdůšek, Dana Kadlčková, Stanislav

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Město MILOVICE Kancelář Městského úřadu nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář Městského úřadu nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář Městského úřadu nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z mimořádného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2015

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE DNE 5. ČERVNA 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno13 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář starosty tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 6/2015 konaného dne 5. 3. 2015

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 9. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 9. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 9. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 14 Konané dne: 19.05.2016

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 14 Konané dne: 19.05.2016 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 14 Konané dne: 19.05.2016 Materiál číslo: 14/7/2 Název materiálu a návrh usnesení: 14/7/2 Výkup pozemku parc. č. 2975/5, k. ú. Příbor Státní pozemkový

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 26.11.2009 2. Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková

Více

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.00 hod. Přítomni: O. Burda, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,

Více

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10

Zápis č.6/2015. ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zápis č.6/2015 ze zasedání členů zastupitelstva obce Věžky konaného dne 24.07.2015 ve společenské budově Vlčí Doly č.p.10 Zasedání začalo v 19:20 hodin a bylo ukončeno v 20:10 hodin. Přítomni obecní zastupitelé

Více

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program:

8 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis ze VII. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 23. června 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Přítomno: 8 členů (dle přiložené prezenční

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová se omluvila. Zasedání zahájil v 19. 00 hod. a řídil

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 26.08. 2015 od 19,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Z Á P I S z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Řídil: Místo: Zahájení: Přestávka: Ukončení: Přítomni: Omluven: Jiří Jangot, starosta zasedací místnost OÚ

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více