Volba povolání v týmu. Rodič nebo jiná zodpovědná osoba: Jméno žáka: Zástupce školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volba povolání v týmu. Rodič nebo jiná zodpovědná osoba: Jméno žáka: Zástupce školy:"

Transkript

1 Volba povolání v týmu Jméno žáka: Rodič nebo jiná zodpovědná osoba: Zástupce školy:

2 (DÚ pro rodiče a děti) Přečíst text, vyhodnotit, podtrhat ta sdělení, která určitým způsobem zaujala. Námět do hodiny volby povolání - diskuse, zamyšlení nad označenými částmi textu. Slovo pro rodiče! Několik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli věty o nutnosti zodpovědného přístupu žáků základních škol k volbě povolání? Zamysleli jste se nad tím, zda je možné chtít zodpovědný přístup pouze od dětí? Zauvažovali jste, kdo všechno může do procesu volby povolání vstupovat, co všechno může ovlivňovat a jaký podíl zodpovědnosti nese? Několik nabídnutých zamyšlení Zodpovědnost nepřichází sama, odvíjí se od toho, jakou důležitost přisuzujete volbě povolání a co od ní očekáváte. Například si ujasněte sami v sobě, zda chcete pro své dítě profesi, ve které bude úspěšné a spokojené a nebo Vám jde především o dosažení nejvyššího možného stupně vzdělání bez ohledu na to, k čemu má Vaše dítě předpoklady. Zamyslete se především nad sebou, co všechno o volbě povolání víte, jakými informacemi jste v tomto směru vybaveni, jakou kvalitu poradenství pro své dítě garantujete. Významné vlivy prostředí v procesu volby povolání vytváří rodina, pracovníci na základních a středních školách, pracovníci na úřadech práce. Média televize, rozhlas, tisk, INTERNET a všichni nesou určitý díl zodpovědnosti za kvalitu volby povolání žáků základních škol. Něco málo k současné situaci. Něco málo k tomu, co nás tíţí. Můžeme si odsouhlasit, že v dnešní době není příliš těžké přejít ze základní školy na školu střední. Příklad: Ve školním roce ukončí povinnou školní docházku v okrese Žďár nad Sázavou cca 1074 žáků. Naproti tomu střední školy okresu Žďár nad Sázavou nabízejí pro školní rok cca volných míst ve studijních a učebních oborech. To znamená, že na každého žáka připadá 1,7 volného místa a žáci mnohdy pod vlivem těchto statistik a dalších informací celkem v klidu a bez větší aktivity očekávají svůj přestup na střední školu. Byli ušetřeni jakési možnosti vydat ze sebe více, projevit vůli ve směru JÁ CHCI, já to dokáži, mám o konkrétní obor skutečný zájem. V obdobně nezdravé atmosféře jste i Vy, rodiče. I Vy si dobře uvědomujete snadnou dostupnost maturitních vysvědčení a jiných diplomů, ale proč ne, když je tomu situace nakloněna. Kde je doba, kdy do učebních oborů přicházeli žáci s dvojkami na vysvědčení a do gymnázií žáci téměř se samými jedničkami, ale hlavně se zájmem o nastoupené studium, učení. Důsledek nové situace. V současné době se již začíná projevovat jiná kvalita u některých vycházejících absolventů škol. Tito absolventi jsou následně konfrontováni s požadavky na trhu práce. Je třeba počítat s tím, že samo dosažené vzdělání není automatickou poukázkou na obsazení volného pracovního místa, ale že k dosaženému vzdělání je třeba přidat vizitku o sobě ve smyslu, co doopravdy umím, jak své práci rozumím, jaké schopnosti a dovednosti mohu nabídnout aj. Není až tak neobvyklé, že dnes někteří maturanti začínají svůj vstup na trh práce u pomocných prací a vysokoškoláci jako odborní pracovníci počínají svou profesní dráhu tam, kde dříve nastupovali studenti s maturitním vysvědčením. Není až tak neobvyklé, že někteří absolventi maturitních oborů i absolventi oborů ukončených vyšším stupněm vzdělání než maturitou přehodnocují svoji situaci a volí vzdělávací cestu směrem k získání výučního listu. Je to cesta od vyššího vzdělání k nižšímu, a to buď přes plnohodnotné studium, nebo přes rekvalifikace a dílčí kvalifikace. S touto obrácenou cestou je třeba počítat, nenechat se jí zaskočit nebo ji odmítat. Tím, že se budeme tvářit, že ji nevidíme, že pro nás neexistuje,

3 nezpůsobíme to, že zmizí nebo se změní, naopak, bude tady stále a my se s ní musíme naučit pracovat. Je tady v podstatě pro nás, berme ji jako jednu z možností. Je to cesta vedoucí k určitému řešení např. pro ty, kteří nezvládají v požadované míře svoji původně zvolenou kvalifikaci v pracovním uplatnění. Znovu se podívejte, jak snadný je přestup ze základních škol na školy střední. Na kaţdého ţáka čekají téměř 2 volná místa. Naproti tomu během roku 2011 bylo za okres Žďár nad Sázavou registrováno až nezaměstnaných. Těm se nabízelo průběžně kolem 250 volných pracovních míst. Zde evidentně mizí bezstarostnost. Vzhledem k tomu, že střední školy nabízejí více volných míst ke studiu než je počet vycházejících žáků, je velmi lákavé ze strany rodičů děti stimulovat k tomu, aby studovaly i v oborech, které je nebudou v rámci pracovního uplatnění naplňovat a nebo v rámci získané kvalifikace nebudou na požadavky zaměstnavatele stačit. Stojí opravdu za zvážení pro Vás, rodiče, zda se dát již výše zmíněnou obrácenou cestou tedy od maturity k výučnímu listu nebo se zamyslet, zapracovat především na sobě a vykročit kvalitnější cestou k volbě povolání Vašeho dítěte. Začít můţete od: Výchovného poradce, ale i třídního učitele - na základní škole, oba pojmenovaní vyučující by měli vaše dítě dobře znát. Pracovníka pro informace - na střední škole, tento odborník by vám měl kvalifikovaně rozkrýt nároky studia u oborů, o které se zajímáte, popsat poţadavky na studenta tak, abyste byli schopni vyhodnotit, zda je vaše volba adekvátní, eventuálně nabídnout variantu vhodnějšího zaměření. Zajímejte se o učební plán a profil absolventa. Učební plán vám poskytne informace o vyučovaných předmětech a jejich hodinové dotaci v daném oboru. Z profilu absolventa se dočtete pro jaká povolání, pracovní pozice bude vaše dítě vybraným studijním, učebním oborem připravováno. Jinak řečeno, o jaká povolání, pracovní pozice se můţe úspěšný absolvent studia zajímat na trhu práce. Pracovníka Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání (IPS) na Kontaktním pracovišti ÚP ČR ve Ţďáře nad Sázavou (tel. číslo ), zde můţete získat ucelený přehled vzdělávací nabídky v rámci celé České republiky, dozvědět se, které internetové portály poskytují informace ohledně povolání, vzdělávání a trhu práce, včetně moţnosti praktického vyzkoušení si práce s jednotlivými internetovými portály. V případě větší nerozhodnosti, nejistoty nebo hlubšího, sloţitějšího problému, oslovte odborníky Pedagogicko psychologické poradny ve Ţďáře nad Sáz. (tel. číslo ), která je v úzkém kontaktu jak se základními školami, tak s pracovníkem IPS při Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR ve Ţďáře nad Sázavou. Internetové portály, které nabízejí informace o: POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVÁNÍ TRHU PRÁCE

4 (společný úkol pro děti a rodiče) Pracujte na volných listech, do vyhrazených kolonek pod konkrétními otázkami vepište pouze ta sdělení, o kterých můžete a chcete hovořit před svými spolužáky a vyučujícím ZNÁME SE?? (vyplňuje dítě) Jaké jsou moje cíle, přání, obavy. V jakém povolání se vidím. Jakou představu mají moji rodiče, v jakém povolání mě vidí? (co si přejí rodiče či jiné osoby blízké) ZNÁME SE?? (vyplňuje rodič či jiná blízká osoba) Co přeji svému dítěti. V jakém povolání ho vidím. Znám představy, přání, obavy mého dítěte? O jakém povolání přemýšlí?

5 (společný úkol pro rodiče a děti, s podporou učitele) Vždy, když dítě zahoří pro to pravé povolání, kdyţ i rodiče jsou přesvědčeni o správném výběru profese pro své dítě, vypracujte si nejdříve tento úkol! Povolání:. a co všechno o něm vím. 1) Objevení jádra profese Pojmenuj základní zacílení profese, na co, na koho je profese zaměřena. Co se ve zvoleném povolání vytváří, zpracovává, opracovává, o co, o koho se např. pečuje. 2) Pracovní činnosti Napiš, jaké znáš základní pracovní činnosti, které se v rámci profese vykonávají. 3) Pracovní prostředky Napiš pracovní prostředky, se kterými se jednotlivé činnosti uskutečňují. 4) Vlivy pracovního prostředí představa pracoviště Vytvoř popis pracoviště a zaměř se na objevení možných nepříznivých vlivů vznikajících v důsledku vykonávání pracovních činností. 5) Zdravotní omezení Zaměř se na zvolené povolání z pohledu zdravotních omezení, tj. jaká zdravotní omezení by mohla ztížit výkon pracovních činností nebo dokonce nedovolila vstup na pracoviště. 6) Osobní předpoklady Vytvoř obraz o sobě a obraz o profesi z pohledu osobních předpokladů. Jinak řečeno, jaké osobní předpoklady si profese žádá a jaký/á jsi ty! 7) Výsledek práce Pojmenuj, co je výsledkem práce a rozeber ho z pohledu kvality odvedené práce, spokojenosti zákazníka, prestiže firmy, profesní cti aj.. 8) Objevování náročností v povolání V čem spatřuješ náročnost profese a jaký postoj k ní zaujmeš?

6 (úkol pro vyučující, co se vyplatí vysvětlit) Něco málo výuky co se dobré vědět Jak rozumět kódům studijních, učebních oborů 1. vysvětlení prvního dvojčíslí kódu oboru 2. vysvětlení významu písmen uváděných na pátém místě kódu oboru 3. vysvětlení pojmů RVP a ŠVP a proč je důleţité znát ŠVP 4. schéma kódu oboru 1. vysvětlení prvního dvojčíslí kódu oboru První dvojčíslí kódu oboru označuje konkrétní studijní oblast skupinu oborů. V případě kódu oboru M/01 je prvním dvojčíslím číslo 68. Dvojčíslí 68 ukazuje na skupinu oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Ucelený seznam názvů skupin naleznete v příloze č vysvětlení významu písmen uváděných na pátém místě kódu oboru Písmena uváděná na pátém místě v kódu oboru vyjadřují stupeň vzdělání a způsob ukončení studia. Např.: M/01. Písmenko M znamená, že studijní obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou na střední odborné škole. Další vysvětlená písmena jsou uvedena v příloze č vysvětlení pojmů RVP a ŠVP RVP = rámcový vzdělávací program ŠVP = školní vzdělávací program Stručná charakteristika Rámcové vzdělávací programy stanovují obecně závazné požadavky na vzdělávání pro jednotlivé stupně a obory vzdělávání. Jsou závazným dokumentem pro všechny školy, které jsou povinny je respektovat a rozpracovat je do svých ŠVP. Školní vzdělávací programy jsou pedagogické (učební) dokumenty, podle kterých se uskutečňuje výuka ve škole! ŠVP již nepodléhá žádnému schvalování, proto mu není přidělován žádný kód. Za obsah ručí ředitel/ka školy. Příklad: M/01 je kód oboru, který ukazuje na RVP pod názvem Veřejnosprávní činnost. Ovšem školou vybrané zaměření může být nabízeno a vyučováno např. pod názvem Právní administrativa. K tomuto zaměření je též upraven i učební plán. V ž d y chtějte znát název školního vzdělávacího programu a jeho učební plán. Pro jasnější vhled do této problematiky je dobré si vytisknout informační materiál pod názvem Přechod na novou soustavu oborů vzdělávání, převodník mezi starou a novou soustavou, z internetového portálu Infoabsolvent. Zde vám bude názorně představeno, jaké obory a jaké množství oborů bylo sloučeno pod jeden vzdělávací program označený jedním názvem a jedním kódem. Cesta: dále klikněte na - JAK POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU A DALŠÍ INFORMACE, dále otevřete - Přechod na novou soustavu oborů vzdělávání, převodník mezi starou a novou soustavou. 4. schéma kódu oboru PŘÍLOHA č. 3. = schéma kódu oboru + ukázka z převodníku kódů Pro příklad byla opět použita vzdělávací oblast 68.

7 příloha č skupin vzdělávání znáte je? Pod každou skupinou naleznete seznam oborů vzdělávání. Tyto obory lze studovat po ukončení povinné školní docházky. Seznámit se s nimi můžete např. na výše uvedených portálech Ekologie a ochrana životního prostředí 18 - Informatické služby 21 - Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 23 - Strojírenství a strojírenská výroba 26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočet. technika 28 - Technická chemie a chemie silikátů 29 - Potravinářství a potravinářská chemie 31 - Textilní výroba a oděvnictví 32 - Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie 37 - Doprava a spoje 39 - Speciální a interdisciplinární obory 41 - Zemědělství a lesnictví 43 - Veterinářství a veterinární prevence 53 - Zdravotnictví 63 - Ekonomika a administrativa 64 - Podnikání v oborech, odvětví 65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus 66 - Obchod 68 - Právo, právní a veřejnosprávní činnost 69 - Osobní a provozní služby 72 - Publicistika, knihovnictví a informatika 75 - Pedagogika, učitelství a sociální péče 78 - Obecně odborná příprava 79 - Gymnázia 82 - Umění a užité umění

8 příloha č.2 PÍSMENO uváděné na pátém místě kódu oboru (N, K, M, L, H, J, E, D, C,) (příklad: M/01) Uvedená písmena informují o: STUPNI VZDĚLÁNÍ ZPŮSOBU UKONČENÍ STUDIA.... N/.. vyšší odborné absolutorium.... K/.. úplné střední všeobecné maturita na Gymnáziu.... M/.. úplné stření odborné maturita na Střední odborné škole.... L/O. úplné střední odborné maturita na Středním odborném učilišti.... L/5. úplné střední odborné maturita (jedná se o nástavbové studium).... H/.. střední odborné výuční list.... J/.. střední nebo střední odborné pouze vysvědčení, bez výučního listu, bez maturity.... E/.. nižší střední odborné výuční list na Učilišti nebo na Odborném učilišti.... D/.. nižší střední 3leté závěrečná zkouška na Praktické škole.... C/.. základní + praktická škola osvědčení, závěrečná zkouška jednoletá a dvouletá

9 příloha č. 3 (vyberte z některého informačního zdroje kód oboru a obdobně ho se ţáky rozeberte) Schéma kódu oboru vzdělávání RVP: M/01 Hlavní skupina Skupina oborů Obor vzdělávání Kategorie dosaženého vzdělání Pořadové číslo M 01 Společenské vědy, nauky a služby Právo, právní a veřejnosprávní činnost Veřejnosprávní činnost Střední vzdělání s maturitní zkouškou Pořadové číslo (dříve doplňkový kód) Pokud si vytisknete PŘEVODNÍK KÓDŮ OBORŮ a budete ho vyuţívat jako pracovní pomůcku, můţete získávat např. níţe uvedené informace. VZOR 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost název skupiny oborů RVP M/01 Bezpečnostně právní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost Obory zařazené pod RVP M/001 Ochrana osob a majetku M/002 Veřejnoprávní ochrana M/003 Bezpečnostně právní činnost M/003 Právní činnost M/006 Právní administrativa M/001 Veřejnosprávní činnost M/002 Diplomatické služby a Public relations M/003 Veřejná správa M/004 Veřejně správní činnost M/005 Provoz diplomatických služeb

10 Malá úvaha na téma: Neztratit se v dnešním světě aneb, co dáváme dětem do vínku. Když už nám počítače zaplavují svět a vstupují do života a občas se už bez nich neobejdeme, pokusme se je překódovat na prostředníky k oživení zájmu o smysluplné věci a k oživení komunikace člověka s člověkem. Pokud Vaše dítě dostane odkaz na informace šířené internetovou cestou, ponechte mu svobodu na uchopení úkolu. Následně ale zjišťujte, jak se dítě k úkolu postavilo, do jaké míry informacím rozumí, jestli se neztratilo v záplavě informací poskytovaných internetovou cestou a jestli ví, proč konkrétní úkol dělá. Pokud se vám podaří objevit SMYSL v jeho práci, získáte pro něj i pro sebe odpověď na otázku: Proč.., proč musím dělat to či ono, k čemu mi to bude. Je nalezena smysluplnost, prospěšnost, význam, důležitost. Vy, rodiče, se stáváte vítězi, protože jste dovedli své děti k určitému POCHOPENÍ, které s sebou přináší větší ZÁJEM o věc a s tím spojenou tolik potřebnou MOTIVACI. Motivace vnáší do činností RADOST a CHUŤ pracovat. Přiblížili jste své děti k větší SAMOSTATNOSTI, kterou v dnešním světě určitě zúročí. Tímto přístupem jim navíc poskytujete prostor pro KOMUNIKACI, pro sdělení svého názoru, prostor k vyjádření pocitů, přání, ale i obav, nejasností, smutků, které byste se třeba ani nikdy nedozvěděli. Budou vám vděčny! Povýšíte svůj vzájemný VZTAH do vyšší kvality, získáte větší důvěru, úctu a lásku a tyto životní perly nejsou určitě k zahození. A co význam pro budoucnost? Budou se samy ptát proč. Hledat odpovědi na svoje proč. Stanou se přemýšlivějšími, hlubšími lidmi, lidmi se svým názorem a pevnými kořeny a uspořádanými hodnotami. Neztratí se v dnešním světě. INVENTURA (úkol pro rodiče) Kde se nacházíte vzhledem k určenému cíli, čímž je volba povolání Vašeho dítěte a) Vím o charakteristikách povolání a důvodech, proč se jimi zabývat? b) Umím vyhledávat informace ze škol? c) Vím, jaké informace je třeba vědět k získání přesnější představy o učebním nebo studijním oboru? d) Spojuji informace z trhu práce s volbou povolání? e) Počítám s nimi při konečném rozhodování? ) Jakou budoucnost si představuji pro své dítě? 2) V jakém povolání ho vidím? 3) Znám možnosti svého dítěte? 4) Znám jeho přání i případné obavy?

11

12 Úřad práce České republiky Krajská pobočka Jihlava kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou ,

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

Výroční zpráva o stavu a rozvoji. Zlínský kraj Březen 2015. vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014

Výroční zpráva o stavu a rozvoji. Zlínský kraj Březen 2015. vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014 Výroční zpráva o stavu a rozvoji Zlínský kraj Březen 2015 vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2013-2014 Březen 2015 Obsah Úvod... 2 Seznam použitých zkratek... 2 1. Struktura škol a školských zařízení

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 ing. Jeny Festová ing. Jiří Vojtěch Praha 2006 OBSAH 1. Úvodní poznámky...3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a politika zaměstnanosti...4

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2006 1 2 OBSAH 1. Úvod...5 Metodické poznámky...6 2. Uchazeči

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE PARDUBICKÝ KRAJ Finální verze ke dni 11. 7. 2014 Zpracování: Ing. Jaroslav Ponert Markéta Heroutová Josef Hostinský Iva Roušarová Lenka Seidlová Sektorové dohody jako nástroj sociálního

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

Předčasné odchody žáků ze středních škol

Předčasné odchody žáků ze středních škol Předčasné odchody žáků ze středních škol Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH Úvod... 3 1. Východiska a cíle šetření... 4 1.1 Vymezení

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Učitel MŠ a vychovatel Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika školy 10

Více

Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce

Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce Zpráva ze šetření absolventů škol Ing. Jana Trhlíková Praha 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 4 1.2 Sběr dat a použitá

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Jihozápad

Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Jihozápad Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Jihozápad Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko

vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Moravskoslezsko Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

VOLBA POVOLÁNÍ. Jak daleko jste s volbou svého povolání? Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší situaci?

VOLBA POVOLÁNÍ. Jak daleko jste s volbou svého povolání? Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší situaci? VOLBA POVOLÁNÍ Výchovný poradce ve škole: Mgr.Jitka Topičová Konzultační hodiny: -pondělí 12-15 -individuálně po předchozí domluvě Jak daleko jste s volbou svého povolání? Který z následujících výroků

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více