MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Dagmar STOJANOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka WILDMANNOVÁ, Ph.D. Znojmo 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Možnosti řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko vypracovala samostatně pod vedením Ing. Mirky Wildmannové, Ph.D. a pouţila jen prameny uvedené v seznamu pouţitých zdrojů. Ve Znojmě dne 27. dubna Dagmar STOJANOVÁ Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí práce Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D. za její cenné rady a připomínky, metodické a odborné vedení, kterým přispěla ke vzniku této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat mé rodině, jenţ mi dokázala vytvořit vhodné prostředí pro tvorbu této práce.

3 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Dagmar STOJANOVÁ Ekonomika a management Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb Název tématu: Moţnosti řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko Zásady pro vypracování: 1. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení vyuţívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na Znojemsku, a to na základě analýzy nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a zjištění současného stavu trhu práce na Znojemsku. 2. Postup práce: - Politika zaměstnanosti - Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji - Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Jihomoravského kraje - Analýza nezaměstnanosti, vyuţívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na Znojemsku a zhodnocení vyuţití těchto nástrojů 3. Pouţité metody: - Deskripce odborné literatury a legislativy - Analýza ekonomických dat

4 Rozsah práce: Seznam odborné literatury: BAŠTÝŘ, Ivo a kol. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN BUCHTOVÁ, Boţena a kol. Nezaměstnanost: Psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN TULEJA, Pavel, NEZVAL, Pavel, MAJEROVÁ, Ingrid. Základy mikroekonomie. 1. vyd. Brno: CP Books, s. ISBN Datum zadání bakalářské práce: květen 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010

5 ABSTRAKT Předmětem této bakalářská práce,,moţnosti řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko je rozbor a zhodnocení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v období let První část je věnována obecným pojmům nezaměstnanosti, její charakteristika, klasifikace, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Druhá část se soustředí na analýzu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji jako celku, dále pak v jednotlivých okresech a v poslední části je monitorován okres Znojmo. Rozbory jsou stanoveny podle vybraných kritériích, jako je věk, vzdělání, délka evidence na jednotlivých úřadech práce. Moţností řešení nezaměstnanosti je vyuţití aktivní politiky zaměstnanosti, která je v této práci u jednotlivých regionů zmapována spolu s výdaji na politiku zaměstnanosti. Klíčová slova Jihomoravský kraj, okres Znojmo, trh práce, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti. EINLEITUNG Die Bakkalaureusarbeit Die Lösungsmöglichkeiten der Arbeitslosigkeit in Südmähren mit Schwerpunkt auf die Znaimer Region ist die Analyse und Bewertung der Arbeitslosigkeit in Südmähren in den Jahren Der erste Teil befasst sich mit allgemeinen Begriffen der Arbeitslosigkeit, mit ihrer Beschreibung, Klassifizierung und mit der aktiven und passiven Beschäftigungspolitik. Der zweite Teil orientiert sich an die Analyse der Arbeitslosigkeit in Südmähren, dann in den einzelnen Bezirken und im letzten Teil der Arbeit ist der Znaimer Bezirk beschrieben. Die Analyse wurde nach den ausgewählten Kriterien definiert, wie der Alter, die Ausbildung, der Registrierungsdauer beim Arbeitsamt sind. Die Lösungsmöglichkeit der Arbeitslosigkeit ist die Ausnützung der aktiven Beschäftigungspolitik, die in dieser Arbeit bei einzelnen Bezirken einschließlich der Kosten beschrieben ist. Schlüsselwörter Südmährischer Kreis, Bezirk Znaim, Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenrate, aktive Beschäftigungspolitik.

6 OBSAH Úvod... 6 Cíl práce a metodika Trh práce a nezaměstnanost Klasifikace nezaměstnanosti Dobrovolná nezaměstnanost Nedobrovolná nezaměstnanost Typologie nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Sezónní nezaměstnanost Strukturální nezaměstnanost Cyklická nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost Rozsah nezaměstnanosti Vlivy působící na trh práce a nezaměstnanost Ztráty vlivem nezaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti Právní normy nezaměstnanosti Úřady práce Pasivní politika státu Aktivní politika státu Shrnutí Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji Základní charakteristika Jihomoravského kraje Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Rozdělení podle věku Rozdělení podle vzdělání Rozdělení podle délky nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a okresech Analýza nezaměstnanosti v okresech Jihomoravského kraje Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Shrnutí nezaměstnanosti Jihomoravského kraje a okresů Závěr Pouţité zdroje Seznam pouţitých zkratek Seznam tabulek, grafů a obrázků Přílohy

7 ÚVOD Nezaměstnanost je v dnešním ekonomickém světě jev zcela přirozeným. Naše společnost se s tímto jevem začíná plně setkávat a vyrovnávat po roce 1989, do této doby se dá říci, ţe hospodářská ekonomika pojem nezaměstnanost neznala. Fungoval zde 40 let totalitní reţim, který spočíval v centrálně plánovaném ekonomickém systému. Aţ rok 1989 přinesl radikální změny v hospodářství, začala zde fungovat trţní ekonomika, z nichţ vyvstaly výrazné změny i na trhu práce. V nově vzniklé demokratické společnosti se stalo základem ekonomiky volné a svobodné podnikání. Laicky řečeno, nezaměstnanost je stav, kdy osoba, jenţ pracovat můţe a nebrání jí ve vykonávání pracovní činnosti její zdravotní stav či jiné okolnosti, nepracuje. Jde o to, ţe tato osoba je buď nezaměstnaná dobrovolně nebo nedobrovolně. Význam práce je pro kaţdého jedince zcela jiný, ale pro všechny je společné to, ţe práce přináší v prvé řadě určité finanční zajištění. Pro někoho je práce zábavou a jediným smyslem ţivota, pro druhé je to zátěţ a zničující povinnost. Ztrátu zaměstnání přijímá kaţdý jedinec individuálně, pro někoho je to ztráta osobnosti, ztráta určité úrovně činnosti. Obecně se dělí důsledky ztráty nezaměstnanosti do dvou kategorií sociální a ekonomické dopady. K ekonomickým důsledkům se řadí ztráta produkce, tedy lidé, kteří nepracují se nepodílí na výrobě statků, statky a výrobky nevznikají, lidé je prostě nevyrobí. A mimo to, tito lidé v důsledku nezaměstnanosti nedostávají mzdu, tudíţ tolik nespotřebovávají. Stát naopak musí vynakládat více prostředků na politiku zaměstnanosti. Více financí se vyplácí ve formě dávek pro nezaměstnané, podpor v nezaměstnanosti, více financi se vynakládá ku příkladu na rekvalifikace a jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. K sociálním dopadům patří sníţení ţivotní úrovně. Vyloučení ze zaměstnání vede aţ k apatii, nezájmu o okolí, k uzavřenosti, k depresi a stresu, ke zhoršení zdravotního stavu, k určité deprivaci v základních potřebách, tzn. člověk není schopen uspokojit své základní potřeby a potřeby svých blízkých. Je třeba si uvědomit, ţe nezaměstnanost se týká nejen samotného jedince, ale celé společnosti. Jedinec si nedokáţe sám pomoci, je třeba aby stát vynaloţil veškerých nástrojů, které by vedly ke sniţování nezaměstnanosti. 6

8 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v období , rozbor statistických dat jednotlivých okresů v tomto kraji se zaměřením na Znojemsko. Práce má dále ukázat, jak se v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje vyuţívá nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jaké finanční náklady jsou problematice nezaměstnanosti vkládány. V první části jsou vymezeny základní pojmy a právní legislativa týkající se této problematiky. Je zde vysvětlena oblast politiky zaměstnanosti pasivní a aktivní politika zaměstnanosti. Vše vychází z deskripce odborné literatury a platných zákonů. Druhá část je zaměřena na analýzu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji, zde je rozebírána nezaměstnanost podle vybraných kritériích v jednotlivých okresech a více je analýza zaměřena na okres Znojmo. V bakalářské práci jsou pouţity tabulky a grafy, jasně vyjadřující situaci na trhu práce. Dále je zde vyuţita metoda sběru dat z úřadů práce. 7

9 1. Trh práce a nezaměstnanost Cílem této kapitoly je nastínit trh práce, jeho vlastnosti a nezaměstnanost představit jako přirozený jev fungování trhu práce. Nezaměstnanost není nic nového, neobvyklého, nýbrţ ukazatel demokratického dění a svobody.,,nezaměstnanost bývá označována za projev poruch na trhu práce. Problematika nezaměstnanosti, její existence a příčiny, patří jiţ dvě století k problémům, jímţ ekonomie věnuje pozornost. Proto se i její pojetí vyvíjí. Nezaměstnanost je společností vnímána jako významná porucha představující sociální i politický problém. Proto se hospodářská politika orientuje i na cíle v oblasti zaměstnanosti. Snahou je vytvářet předpoklady pro co nejniţší úroveň ukazatele míry nezaměstnanosti. 1 Je zcela typické pro trţní ekonomiku, ţe souběţně funguje trh zboţí a sluţeb, ale i trhy výrobních faktorů, a tedy i trh práce, na němţ se kupuje a prodává práce, jejíţ cenou je mzda. Trh práce má však svá specifika, která vyplývají z toho, ţe práce je funkcí pracovní síly a je tudíţ úzce svázaná s osobností člověka. 2 Ve většině vyspělých zemí se setkáváme s danými aktivitami státu na trhu práce, které bývají označovány jako politika zaměstnanosti. Jejím cílem je přispívat k podpoře dynamické rovnováhy na trhu práce a k omezení nezaměstnanosti, k níţ fungování trhu práce ze své logiky inklinuje. Politika zaměstnanosti je těsně spjata s celkovou hospodářskou a regionální politikou a také i se všemi směry sociální politiky. 3 Nezaměstnanost je vlastně přirozeným jevem a znakem svobodné společnosti zaloţené na trţním mechanismu a demokracii. Její existence je vysvětlena následujícími potřebami: Změnami ekonomiky, které vyţadují i změny v počtu pracovníků (nové technologie, špatný odbyt výrobků, platební neschopnost ). Svobodné rozhodnutí jedinců mezi finančním ziskem ze zaměstnání potřebným k obţivě a volným časem. 1 FUCHS, Kamil, TULEJA, Pavel. Základy ekonomie. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s WINKLER, Jiří, WILDMANNOVÁ, Mirka. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1.vyd. Brno: Computer Press, s KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s

10 Nezaměstnanost je výskyt osob bez placeného zaměstnání, které je chtějí a aktivně je hledají, jsou na něj odkázány jako na zdroj obţivy Klasifikace nezaměstnanosti Cílem kapitoly je základní rozlišení nezaměstnanosti. V příloze 1 jsou vysvětleny vybrané základní pojmy související s nezaměstnaností. Lidé, které nezaměstnanost postihla se dělí na nezaměstnané, kteří buď z nějakého důvodu pracovat nemohou, i kdyţ by pracovat chtěli, ale nedovolí jim to např. jejich fyzický stav nebo lidé, kteří by pracovat chtěli, ale prostě v jejich regionu práci nenajdou. Druhou skupinou jsou občané, jenţ o práci nestojí, nemají zájem si práci vůbec hledat a pouze sociální dávky umí vyuţívat ku svému prospěchu. Makroekonomická situace společnosti (to je ekonomická strategie, demografické faktory apod.) je významným parametrem, ovlivňujícím podobu nezaměstnanosti. V této souvislosti je moţno rozlišovat základní dvě formy nezaměstnanosti: Dobrovolná nezaměstnanost Nezaměstnaný dává přednost jiným aktivitám před prací při určité mzdové sazbě. Preferovat je moţno jak volný čas před nedostatečně placenou prací, tak např. studium, péči o rodinu, předčasný odchod do důchodu apod. Je nutné o této formě nezaměstnanosti uvaţovat, protoţe určitý počet dobrovolně nezaměstnaných bývá oficiálně evidován a výrazně tak zkresluje obraz nezaměstnanosti v naší společnosti Nedobrovolná nezaměstnanost Ta vzniká v důsledku toho, ţe při daných mzdových sazbách chce více pracovníků pracovat, neţ existuje pracovních příleţitostí. Tedy poptávka po práci je niţší neţ celková nabídka, tj. část pracovníků zkrátka při běţné mzdové sazbě nenachází práci. 6 Nesoulad však nemusí vznikat z příčin mzdových, ale i z příčin, jejíchţ kořeny pramení z nároků práce. Jestliţe volná místa vyţadují práci s mimořádnými kvalifikačními nároky, pro které 4 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s

11 není k dispozici potenciál pracovní síly, vzniká nedobrovolná nezaměstnanost při současném vysokém neobsazení pracovních míst Typologie nezaměstnanosti Pojem nezaměstnanost je velmi všeobecný a široký a tím i neurčitý. Vágnost tohoto pojmu se zbavíme rozdělením nezaměstnanosti na druhy, jenţ nám pomohou se v nezaměstnanosti lépe orientovat. Tato kapitola mimo jiné má za cíl se zabývat následky ztráty zaměstnání nejen pro jedince, ale i pro celou ekonomiku a společnost Frikční nezaměstnanost Souvisí s neustálým pohybem lidí mezi pracovními místy a oblastmi nebo průběhy jednotlivých stádií ţivotního cyklu. I v případě, ţe by se ekonomika nacházela ve stavu plné zaměstnanosti, byla by zde určitá fluktuace lidé, jenţ hledají práci po absolvování školy nebo se stěhují do jiného města, ţeny se mohou vracet zpět do zaměstnání po mateřské dovolené. Jelikoţ frikčně nezaměstnaní pracovníci často přecházejí z jedné práce do druhé nebo hledají lepší zaměstnání, má se obvykle za to, ţe jsou nezaměstnaní dobrovolně. 8 Lze uvést ještě detailnější rozlišení frikční nezaměstnanosti: Vyhledávací frikční nezaměstnanost pracovník má určitou představu o podmínkách svého zaměstnání a vyhledává optimální práci dle této jeho představy jen potud, pokud nezjistí, ţe náklady na vyhledávání dalších míst jsou vyšší neţ investice, které do vyhledávání vloţil. Opatrnostní nezaměstnanost uchazeč odmítá pracovní místa, o jejichţ korektnosti má pochyby a vyčkává na lepší nabídky. Spekulační nezaměstnanost daný jev je výsledkem dočasného poklesu reálné mzdy. Někteří pracovníci proto omezují svoji stávající nabídku pracovních hodin v očekávání, ţe nabídnou více za vyšší mzdovou sazbu někdy v budoucnu. Tímto přerozdělují nabídku své práce mezi jednotlivými úseky svého ţivota v reakci na dočasný pokles reálné mzdy. 7 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s.7. 8 WINKLER, Jiří, WILDMANNOVÁ, Mirka. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1.vyd. Brno: Computer Press, s

12 Sezónní nezaměstnanost Je determinovaná dvěma příčinami. První příčinou je diskontinuita výroby v odvětví závislých na ročních obdobích nebo na počasí (zemědělství, lesnictví, povrchová těţba, rybolov apod.) a důsledky této diskontinuity v navazujících zpracovatelských odvětvích (cukrovarnictví, konzervárenství apod.). Druhou příčinou jsou sezónní výkyvy poptávky po různých druzích produkce (sportovní potřeby, konfekce apod.). Sezónní nezaměstnanost je řešitelná opatřeními administrativními nebo v organizaci práce Strukturální nezaměstnanost Zde je spojitost s nesouladem mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách v jednotlivých segmentech trhu práce. Některé profese či odvětví nebo regiony se rozvíjejí a poptávka po práci zde roste, zatímco jinde se sniţuje a dochází k nezaměstnanosti. Mzdy na tyto ekonomické výkyvy nereagují dostatečně pohotově a trvá poměrně dlouho, neţ se nabídky a poptávky vyrovnají Cyklická nezaměstnanost Vzniká vlivem krátkodobých cyklických fluktuací. Pokud je ekonomika ve stavu recese, původním jevem je nárůst nezaměstnanosti. V případě cyklické nezaměstnanosti celková nabídka práce převyšuje celkovou poptávku po práci, z toho plyne, ţe celkový trh práce je v nerovnováze Dlouhodobá nezaměstnanost Ta je pro ekonomiku velkým problémem. Člověk, který se snaţí najít práci více neţ jeden rok, se povaţuje za dlouhodobě nezaměstnaného. Dlouhodobá nezaměstnanost nejspíše postihuje: Dlouhodobě zaměstnanou pracovní sílu (paradoxně je známo, ţe lidé, kteří měli stabilnější pracovní místo, hůře se na pracovním trhu uplatňují a tím častěji zůstávají mezi dlouhodobě nezaměstnanými). Osoby s nízkou kvalifikací a s nízkým vzděláním. Lidé s kumulovanými osobními a sociálními handicapy. 9 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s MUSIL Petr, et al. Ekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s

13 Příslušníky etnických skupin a imigranty (zejména spojené s ostatními handicapy, tedy vzdělanostní a kvalifikační). Obyvatelé z venkovských oblastí. Mladistvé a absolventy škol (zejména mladé problémové jedince). 12 Trh práce je velice dynamický, lidé z pracovních trhů vystupují a zase do nich vstupují. Pokud se poptávka po určité profesi sniţuje, pracovníci přijmou niţší mzdu nebo se mohou přestěhovat či za práci dojíţdět. Tímto tlakem se snaţí trh práce občany přizpůsobit se. Ovšem jiná situace nastává, pokud lidé nemohou dlouhodobě vůbec najít pracovní místo. Ti časem ztrácejí smysl pro kaţdodenní povinnosti a snahu pracovat, přicházejí o svoji kvalifikaci a pracovní návyky a stávají se nezaměstnatelnými. Tito lidé zjistí, ţe se dá ţít i ze sociálních dávek, i kdyţ skromněji, a zvyknou si na to, ţe prostě nepracují. Odpadne jim tíţe hledání zaměstnání, nakonec ztrácí víru, ţe vůbec kdy práci najdou a nebudou nadále vyvíjet takové úsilí na její hledání jako dřív. Firmy, potaţmo potenciální zaměstnavatelé, vnímají nezaměstnanost jako negativní signál. Pracovník, který dlouho nepracoval, ztratil chuť pracovat, vytratil se u něj smysl pro povinnost a zodpovědnost, nemá jiţ tak dokonalou odbornost ve své profesi. Ochota firem zaměstnávat takového pracovníka bude mizivá. Ti z dlouhodobě nezaměstnaných, jenţ byli původně nedobrovolně nezaměstnanými, a smířili se s neúspěchy o návrat zpět do pracovního procesu, se tak stávají nezaměstnanými dobrovolně zvyšují přirozenou míru nezaměstnanost. 13 Je třeba ovšem zdůraznit dva důleţité momenty. Za prvé se nejedná o všechny dlouhodobě nezaměstnané, ale jen o ty, kterým tato situace vyhovuje. Druhým významným faktorem je to, ţe současný sociální systém nenutí k hledání vlastních východisek ze vzniklé situace, především tím, ţe by těsněji provázal pasivní (výplata podpory) a aktivní (zejména vstup do rekvalifikačních programů) politiku zaměstnanosti, být nezaměstnaným se některým skupinám stále ještě vyplácí TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s BROŢOVÁ, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, s. 111 a SIROVÁTKA, Tomáš, MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s

14 Rozsah nezaměstnanosti Nezaměstnanost ovlivňují minimálně dva parametry, které jsou sledovány. Prvním parametrem je rozsah nezaměstnanosti. Ten se z pravidla uvádí jako podíl celkového počtu nezaměstnaných k celkovému počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva nebo k obyvatelstvu pobírajícímu mzdu. Druhým faktorem je délka trvání nezaměstnanosti (ve dnech, týdnech, měsících), jenţ trvá bez přerušení u skupiny pozorovaných nezaměstnaných. Jestliţe podělíme délku trvání nezaměstnanosti počtem nezaměstnaných osob, dostaneme průměrnou délku nezaměstnanosti.,,tento parametr je těsněji spojen se sociální dimenzí nezaměstnanosti, jeho hodnoty jsou primárně odvozovány a distribuovány na základě sociálně psychologických důsledků subjektivní reflexe vlastní sociální a ekonomické situace. 15 Mezi současné rysy nezaměstnanosti v České republice patří: Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Velká regionální rozdílnost úrovně nezaměstnanosti. Stabilizace skupin obyvatelstva, jenţ ţije dlouhodobě ze sociálních dávek (lidé nad 50 let věku, osoby se zdravotním postiţením, mládeţ, matky s malými dětmi, romská populace). Závislost většiny domácností na sociálních dávkách a částečná ztráta vnímavosti dětí k souvislosti práce s finanční odměnou za tuto práci. Pořád ještě vysoký nárůst dávek sociální péče pro jednotlivé nezaměstnané osoby, při současném poklesu dávek sociální péče pro rodiny s dětmi Vlivy působící na trh práce a nezaměstnanost Na trhu práce a v oblasti nezaměstnanosti působí celá řada faktorů. Jaká je výše míry nezaměstnanosti se odvíjí od demografického vývoje, migrační situace, sociální a hospodářské politiky, průběhu a vývoje hospodářského cyklu, ceny práce, kvalifikační struktuře pracovních sil, profesní flexibilitě pracovníků, pruţnosti trhu práce a rozvoji zdrojů a v neposlední řadě závisí na nástrojích a úspěšnosti politiky zaměstnanosti. 15 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s BUCHTOVÁ, Boţena, ed. Nezaměstnanost technologické a sociální proměny práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s

15 V posledních letech se trh práce v ČR vyznačuje tím, ţe se zaměstnanost sniţuje (poptávka po práci) a zvyšuje se nezaměstnanost Ztráty vlivem nezaměstnanosti Ztráta zaměstnání znamená pro většinu lidí velmi nepříjemnou a mnohdy i špatně zvladatelnou situaci. Člověk bez práce přichází o pokles ţivotní úrovně a ekonomickou nejistotu do budoucna, ale znamená to pro něj i ztrátu vztahů a kontaktů. Pro některé je práce nejen zdrojem osobního důchodu, nýbrţ i smysluplnou činností, jenţ jej naplňuje po celý jeho aktivní ţivot. Vyřazení z pracovního procesu mnozí berou jako svoji neschopnost, zpochybnění jejich kvalifikačních a profesních dovedností a zpochybnění jejich schopností se uplatnit ve sloţitých společenských vztazích, a být tak plnohodnotným občanem společnosti. Ztrátu pociťuje jak nezaměstnaný, tak i celá společnost. V úvahu přichází jak ztráta individuální, tak i společenská, které spolu úzce souvisí. Nejzávaţnější společenskou ztrátou je ztráta na makroekonomické úrovni. Vyplývá ze skutečnosti, ţe ekonomika se nenachází ve stavu plné zaměstnanosti a tudíţ je její výsledek pod potenciální úrovní. Velikost ztráty je pak vyjádřena jako velikost produkční mezery. Ta vzniká proto, ţe lidé, kteří chtějí pracovat, práci nemají, tudíţ se nepodílí na výrobě statků a sluţeb. Tuto ztrátu lze odhadnout na základě Okounova zákona, tj. je-li skutečná míra nezaměstnanosti rovna přirozené míře (u = u*), v tomto případě je skutečný produkt ekonomiky na úrovni potenciálního (Y = Y*). Je-li však skutečná míra nezaměstnanosti vyšší (u > u*), ekonomika zcela nevyuţívá svých potenciálních moţností a Y < Y*. Protoţe se nejedná o ztráty malé (v naší ekonomice jde řádově o desítky miliard Kč), je nutné se zamýšlet o potřebě sniţovat produkční mezeru. Pokud jsou ve státě lidé, kteří nepracují, neodvádějí tedy daně z mezd. Firmám se vlivem sníţené produkce sniţují zisky, z nichţ plynou niţší daně.,,stát přichází o daňové příjmy, zatímco jeho výdaje v důsledku nezaměstnanosti rostou. Stát tudíţ musí vynaloţit vyšší objem prostředků na vyplácení podpor v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek. Tím roste počet klientů sociálního státu 17 BAŠTÝŘ, Ivo a kol. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s

16 a tím rostou i další nepříznivé sociální jevy, jako jsou zhoršení veřejného zdraví, růst kriminality, politická nestabilita apod. Tyto jevy vedou k dalším výdajům státu Státní politika zaměstnanosti Cílem této kapitoly je nastínit, co státní politika zaměstnanosti znamená, jakými aktivitami se zabývá, kdo ji vykonává a také o jakou legislativu se opírá. Rozebírá činnost úřadů práce pasivní a aktivní politiku zaměstnanosti. Státní politiku zaměstnanosti v České republice (ČR) vykonávají Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a úřady práce (ÚP). Cílem státní politiky je zabezpečit občanům právo moţnosti na zaměstnání, které vychází z článku 26 Listiny základních práv a svobod.,,politiku zaměstnanosti lze vymezit jako soubor opatření, kterými jsou spoluutvářeny podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu práce a pro efektivní vyuţití pracovních sil. Na politice zaměstnanosti se zpravidla podílejí stát, zaměstnavatelé, zaměstnanci a odbory. Jde o vytvoření harmonizace nabídky a poptávky na trhu práce. Politika zaměstnanosti sama do působnosti trhu práce na mikroúrovni nezasahuje. To znamená, ţe počet pracovníků, výdělky, výkonnost, kvalifikace apod. jsou zcela v kompetenci trhu. Sice usiluje o přímé ovlivňování postavení nabídky a poptávky, ale spíše ve smyslu rovnováhy podporuje a dolaďuje, aniţ by trh práce zásadním způsobem modifikovala. 19 Politika zaměstnanosti se především orientuje na tyto aktivity: Na rozvíjení infrastruktury trhu práce. Vlivem sítě specializovaných institucí (úřady práce a zprostředkovatelny práce) zabezpečuje dokonalejší informovanost o volných místech i o uchazečích o práci. Napomáhá k vytváření nových pracovních míst. Poskytuje např. finanční podpory na nová pracovní místa zaměstnavatelům, začínajícím podnikatelům, podporuje veřejně prospěšné práce a zaměstnávání mladistvích a handicapovaných občanů. Soustřeďuje se na adaptabilitu a mobilitu pracovní síly. 18 BROŢOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, (SLON), s. 76, 101, 103 a WINKLER, Jiří, WILDMANNOVÁ, Mirka. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1.vyd. Brno: Computer Press, s

17 Zaměřuje se na zabezpečení ţivotních podmínek těch, kteří se stali dočasně nezaměstnanými formou dávek a podpor v nezaměstnanosti. 20,,V roce 1993 předloţila Evropská komise na základě výzvy Evropské rady (Kodaň, červen 1993) Bílou knihu Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost výzvy a cesty vpřed 21. století. Obsahuje strategii, která umoţňuje sníţit nezaměstnanost a zvýšit ekonomický růst za pomocí rozvoje lidských zdrojů. Tato strategie byla zasazena do makroekonomického kontextu, jehoţ hlavními rysy jsou otevřená a decentralizovaná ekonomika zaloţená na konkurenci a solidaritě. Kniha se stala základnou pro diskusi o tvorbě pracovních míst a zvláště pak o tom, jak vytvářet lepší pracovní příleţitosti na trhu práce pro znevýhodněné uchazeče o zaměstnání. Neboli šlo o diskusi o mechanismech, s jejichţ pomocí je moţno přerozdělovat nejen zdroje, ale také příleţitosti k dosaţení příjmů. Výsledkem bylo to, ţe politika zaměstnanosti byla zařazena mezi evropské priority a otevřel se prostor pro společenský postup při tvorbě evropské politiky zaměstnanosti Právní normy nezaměstnanosti Základním právním předpisem je zákon 435/2004 Sb., o nezaměstnanosti, v plném znění, jejímţ cílem je dosaţení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání Úřady práce Úřady práce vykonávají stání správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí působí globálně pro celou republiku, kaţdý úřad práce působí na území svého správního obvodu (úkoly mají ale zhruba stejné). Také práci pro uchazeče hledají pouze ve svém obvodě. Aby nedocházelo k izolaci jednotlivých úřadů a bylo moţné realizovat i projekty dotýkající se několika obvodů, jsou některé úřady práce 20 WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomickosprávní fakulta, s BAŠTÝŘ, Ivo a kol. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s

18 pověřeny koordinací některých společných činností v okolních obvodech (nejedná se ale o vztah nadřízenosti a podřízenosti). 22 Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v plném znění, zprostředkováním zaměstnání se rozumí: Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. Zaměstnání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uţivatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíţí na její provedení. Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příleţitostí. Zaměstnání zprostředkovávají za podmínek stanovených tímto zákonem: Úřady práce. Právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě ke zprostředkování zaměstnání agentury práce. (Tato novelizace nabývá účinnosti 28. prosince 2009) Pasivní politika státu Veškeré činnosti spojené se zabezpečením nezaměstnaných se nazývají pasivní politika zaměstnanosti (PPZ), jedná se v podstatě o různé finanční dávky či částky pro nezaměstnané, aby po určitou nepříznivou dobu přeţili, dokud si nenajdou práci. Čím vyšší je počet nezaměstnaných, tím je to pro stát draţší. Ale na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) lze ovšem vydat jen tolik peněz, co zbude po zaplacení pasivní politiky státu. 24 Základní dávky v nezaměstnanosti jsou: Odstupné, jenţ má charakter jednorázového podnikového nebo státního zaopatření. Podpora v nezaměstnanosti, konstruována jako pravidelně se opakující dávka sociálního pojištění. 22 CHUDOBA, Lukáš. Politika zaměstnanosti [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://pravo.wz.cz/vyb/data/zamestnanost.rtf>. 23 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 14, odst. 1 a CHUDOBA, Lukáš. Politika zaměstnanosti [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://pravo.wz.cz/vyb/data/zamestnanost.rtf>. 17

19 Pomoc v nezaměstnanosti, fungující jako peněţité dávky sociální pomoci Aktivní politika státu Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn nástrojů směřující k zajištění maximálně moţné úrovně zaměstnanosti. Nástroje, jimiţ je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména: Rekvalifikace. Investiční pobídky. Veřejně prospěšné práce. Společensky účelná pracovní místa. Příspěvek na dopravu zaměstnanců. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 26 Rekvalifikace,,Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při výběru rekvalifikace se vychází z moţností, schopností, předpokladů a zdravotního stavu osoby, která má být rekvalifikována. 27 Investiční pobídky,,investiční pobídky jsou obecně zaměřeny na podporu high tech výroby a dovoz kapitálu. Investiční pobídky jsou vymezeny v zákoně č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, v plném znění, pobídky v gesci MPSV dále v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 111), vymezená území podpory, vymezené skupiny podporovaných a výše podpor jsou stanovena Nařízením vlády č. 578/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek. 27 Investiční pobídky hmotně podporují: Vytváření nových pracovních míst. 25 WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomickosprávní fakulta, s Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 104, odst

20 Rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. 27 Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšné práce spočívají zejména v údrţbě veřejných prostranství, údrţbě a úklidu veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Jde o časově omezené pracovní příleţitosti, kdy zaměstnavatel vytváří pracovní místo nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. 27 Společensky účelná pracovní místa Zaměstnavatel zřizuje tato pracovní místa na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. 27 Příspěvek na zapracování Příspěvek na zapracování můţe úřad práce poskytnou zaměstnavateli na základě dohody s ním uzavřené, pokud zaměstnavatel uzavře pracovní poměr s osobou, které věnuje úřad práce zvýšenou pozornost. 27 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program můţe zaměstnavatel od úřadu práce získat na základě s ním uzavřené smlouvy, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a proto z toho důvodu nemůţe zajistit a zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu týdenní pracovní doby. 27 Pro účely mezinárodního srovnání v zemích EU jsou nástroje APZ podle charakteru tříděny do pěti hlavních skupin. 1. Veřejné sluţby zaměstnanosti. Zprostředkování práce. Intenzivní poradenství a kurzy. 27 HALÁSKOVÁ, Renáta. Politika zaměstnanosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, s

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku Kateřina Kopsová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Současná situace ukrajinských migrantek na trhu práce na území České republiky Zorjana Pryjmak Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2015

Více

REKVALIFIKACE JAKO MOŽNOST ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI RETRAINING AS A POSSIBLE SOLUTION OF UNEMPLOYMENT

REKVALIFIKACE JAKO MOŽNOST ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI RETRAINING AS A POSSIBLE SOLUTION OF UNEMPLOYMENT Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální prevence nezaměstnanosti v okresu Prachatice se zaměřením na grantový projekt "Perspektiva propojení práce a péče o děti" Téma práce:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová Problematika reformy nepojistných sociálních dávek Bc. Jarmila Vybíralová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá sociální politikou, sociálním zabezpečením jako

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUSTOPEČE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUSTOPEČE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUSTOPEČE ZPRACOVATEL: Odbor regionálního rozvoje Městský úřad Hustopeče BŘEZEN 2009 1 Obsah ÚVOD... 5 DŮVODY POŘÍZENÍ... 8 ANALYTICKÁ ČÁST... 9 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA...

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Obor: Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Financing of Regional Education

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Obor: Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Financing of Regional Education PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor: Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Financování regionálního školství Financing of Regional Education Bc. Alena

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj vysokého školství v České republice a uplatnitelnost absolventů vysokých škol v praxi Autor: Helena Pospíšilová Vedoucí BP: Doc. Ing.

Více

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU DIFFERENTIATION

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm

Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Možnosti vzdělávání žen na rodičovské dovolené v Rožnově pod Radhoštěm Aneta Fusková Vedoucí práce: Mgr. Blanka Plasová Brno 2010 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Analýza stavu a vývoje trhu práce v Kraji Vysočina za rok 2011

Analýza stavu a vývoje trhu práce v Kraji Vysočina za rok 2011 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Jihlavě Brtnická 21, 586 01 Jihlava : 950 123 111 : jihlava@ji.mpsv.cz www : http://portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info Analýza stavu a vývoje trhu práce v Kraji

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více