MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Dagmar STOJANOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka WILDMANNOVÁ, Ph.D. Znojmo 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Možnosti řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko vypracovala samostatně pod vedením Ing. Mirky Wildmannové, Ph.D. a pouţila jen prameny uvedené v seznamu pouţitých zdrojů. Ve Znojmě dne 27. dubna Dagmar STOJANOVÁ Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí práce Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D. za její cenné rady a připomínky, metodické a odborné vedení, kterým přispěla ke vzniku této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat mé rodině, jenţ mi dokázala vytvořit vhodné prostředí pro tvorbu této práce.

3 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Dagmar STOJANOVÁ Ekonomika a management Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb Název tématu: Moţnosti řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko Zásady pro vypracování: 1. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení vyuţívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na Znojemsku, a to na základě analýzy nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a zjištění současného stavu trhu práce na Znojemsku. 2. Postup práce: - Politika zaměstnanosti - Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji - Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Jihomoravského kraje - Analýza nezaměstnanosti, vyuţívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na Znojemsku a zhodnocení vyuţití těchto nástrojů 3. Pouţité metody: - Deskripce odborné literatury a legislativy - Analýza ekonomických dat

4 Rozsah práce: Seznam odborné literatury: BAŠTÝŘ, Ivo a kol. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN BUCHTOVÁ, Boţena a kol. Nezaměstnanost: Psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN TULEJA, Pavel, NEZVAL, Pavel, MAJEROVÁ, Ingrid. Základy mikroekonomie. 1. vyd. Brno: CP Books, s. ISBN Datum zadání bakalářské práce: květen 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010

5 ABSTRAKT Předmětem této bakalářská práce,,moţnosti řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko je rozbor a zhodnocení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v období let První část je věnována obecným pojmům nezaměstnanosti, její charakteristika, klasifikace, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Druhá část se soustředí na analýzu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji jako celku, dále pak v jednotlivých okresech a v poslední části je monitorován okres Znojmo. Rozbory jsou stanoveny podle vybraných kritériích, jako je věk, vzdělání, délka evidence na jednotlivých úřadech práce. Moţností řešení nezaměstnanosti je vyuţití aktivní politiky zaměstnanosti, která je v této práci u jednotlivých regionů zmapována spolu s výdaji na politiku zaměstnanosti. Klíčová slova Jihomoravský kraj, okres Znojmo, trh práce, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti. EINLEITUNG Die Bakkalaureusarbeit Die Lösungsmöglichkeiten der Arbeitslosigkeit in Südmähren mit Schwerpunkt auf die Znaimer Region ist die Analyse und Bewertung der Arbeitslosigkeit in Südmähren in den Jahren Der erste Teil befasst sich mit allgemeinen Begriffen der Arbeitslosigkeit, mit ihrer Beschreibung, Klassifizierung und mit der aktiven und passiven Beschäftigungspolitik. Der zweite Teil orientiert sich an die Analyse der Arbeitslosigkeit in Südmähren, dann in den einzelnen Bezirken und im letzten Teil der Arbeit ist der Znaimer Bezirk beschrieben. Die Analyse wurde nach den ausgewählten Kriterien definiert, wie der Alter, die Ausbildung, der Registrierungsdauer beim Arbeitsamt sind. Die Lösungsmöglichkeit der Arbeitslosigkeit ist die Ausnützung der aktiven Beschäftigungspolitik, die in dieser Arbeit bei einzelnen Bezirken einschließlich der Kosten beschrieben ist. Schlüsselwörter Südmährischer Kreis, Bezirk Znaim, Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenrate, aktive Beschäftigungspolitik.

6 OBSAH Úvod... 6 Cíl práce a metodika Trh práce a nezaměstnanost Klasifikace nezaměstnanosti Dobrovolná nezaměstnanost Nedobrovolná nezaměstnanost Typologie nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Sezónní nezaměstnanost Strukturální nezaměstnanost Cyklická nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost Rozsah nezaměstnanosti Vlivy působící na trh práce a nezaměstnanost Ztráty vlivem nezaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti Právní normy nezaměstnanosti Úřady práce Pasivní politika státu Aktivní politika státu Shrnutí Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji Základní charakteristika Jihomoravského kraje Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Rozdělení podle věku Rozdělení podle vzdělání Rozdělení podle délky nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a okresech Analýza nezaměstnanosti v okresech Jihomoravského kraje Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Shrnutí nezaměstnanosti Jihomoravského kraje a okresů Závěr Pouţité zdroje Seznam pouţitých zkratek Seznam tabulek, grafů a obrázků Přílohy

7 ÚVOD Nezaměstnanost je v dnešním ekonomickém světě jev zcela přirozeným. Naše společnost se s tímto jevem začíná plně setkávat a vyrovnávat po roce 1989, do této doby se dá říci, ţe hospodářská ekonomika pojem nezaměstnanost neznala. Fungoval zde 40 let totalitní reţim, který spočíval v centrálně plánovaném ekonomickém systému. Aţ rok 1989 přinesl radikální změny v hospodářství, začala zde fungovat trţní ekonomika, z nichţ vyvstaly výrazné změny i na trhu práce. V nově vzniklé demokratické společnosti se stalo základem ekonomiky volné a svobodné podnikání. Laicky řečeno, nezaměstnanost je stav, kdy osoba, jenţ pracovat můţe a nebrání jí ve vykonávání pracovní činnosti její zdravotní stav či jiné okolnosti, nepracuje. Jde o to, ţe tato osoba je buď nezaměstnaná dobrovolně nebo nedobrovolně. Význam práce je pro kaţdého jedince zcela jiný, ale pro všechny je společné to, ţe práce přináší v prvé řadě určité finanční zajištění. Pro někoho je práce zábavou a jediným smyslem ţivota, pro druhé je to zátěţ a zničující povinnost. Ztrátu zaměstnání přijímá kaţdý jedinec individuálně, pro někoho je to ztráta osobnosti, ztráta určité úrovně činnosti. Obecně se dělí důsledky ztráty nezaměstnanosti do dvou kategorií sociální a ekonomické dopady. K ekonomickým důsledkům se řadí ztráta produkce, tedy lidé, kteří nepracují se nepodílí na výrobě statků, statky a výrobky nevznikají, lidé je prostě nevyrobí. A mimo to, tito lidé v důsledku nezaměstnanosti nedostávají mzdu, tudíţ tolik nespotřebovávají. Stát naopak musí vynakládat více prostředků na politiku zaměstnanosti. Více financí se vyplácí ve formě dávek pro nezaměstnané, podpor v nezaměstnanosti, více financi se vynakládá ku příkladu na rekvalifikace a jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. K sociálním dopadům patří sníţení ţivotní úrovně. Vyloučení ze zaměstnání vede aţ k apatii, nezájmu o okolí, k uzavřenosti, k depresi a stresu, ke zhoršení zdravotního stavu, k určité deprivaci v základních potřebách, tzn. člověk není schopen uspokojit své základní potřeby a potřeby svých blízkých. Je třeba si uvědomit, ţe nezaměstnanost se týká nejen samotného jedince, ale celé společnosti. Jedinec si nedokáţe sám pomoci, je třeba aby stát vynaloţil veškerých nástrojů, které by vedly ke sniţování nezaměstnanosti. 6

8 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v období , rozbor statistických dat jednotlivých okresů v tomto kraji se zaměřením na Znojemsko. Práce má dále ukázat, jak se v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje vyuţívá nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jaké finanční náklady jsou problematice nezaměstnanosti vkládány. V první části jsou vymezeny základní pojmy a právní legislativa týkající se této problematiky. Je zde vysvětlena oblast politiky zaměstnanosti pasivní a aktivní politika zaměstnanosti. Vše vychází z deskripce odborné literatury a platných zákonů. Druhá část je zaměřena na analýzu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji, zde je rozebírána nezaměstnanost podle vybraných kritériích v jednotlivých okresech a více je analýza zaměřena na okres Znojmo. V bakalářské práci jsou pouţity tabulky a grafy, jasně vyjadřující situaci na trhu práce. Dále je zde vyuţita metoda sběru dat z úřadů práce. 7

9 1. Trh práce a nezaměstnanost Cílem této kapitoly je nastínit trh práce, jeho vlastnosti a nezaměstnanost představit jako přirozený jev fungování trhu práce. Nezaměstnanost není nic nového, neobvyklého, nýbrţ ukazatel demokratického dění a svobody.,,nezaměstnanost bývá označována za projev poruch na trhu práce. Problematika nezaměstnanosti, její existence a příčiny, patří jiţ dvě století k problémům, jímţ ekonomie věnuje pozornost. Proto se i její pojetí vyvíjí. Nezaměstnanost je společností vnímána jako významná porucha představující sociální i politický problém. Proto se hospodářská politika orientuje i na cíle v oblasti zaměstnanosti. Snahou je vytvářet předpoklady pro co nejniţší úroveň ukazatele míry nezaměstnanosti. 1 Je zcela typické pro trţní ekonomiku, ţe souběţně funguje trh zboţí a sluţeb, ale i trhy výrobních faktorů, a tedy i trh práce, na němţ se kupuje a prodává práce, jejíţ cenou je mzda. Trh práce má však svá specifika, která vyplývají z toho, ţe práce je funkcí pracovní síly a je tudíţ úzce svázaná s osobností člověka. 2 Ve většině vyspělých zemí se setkáváme s danými aktivitami státu na trhu práce, které bývají označovány jako politika zaměstnanosti. Jejím cílem je přispívat k podpoře dynamické rovnováhy na trhu práce a k omezení nezaměstnanosti, k níţ fungování trhu práce ze své logiky inklinuje. Politika zaměstnanosti je těsně spjata s celkovou hospodářskou a regionální politikou a také i se všemi směry sociální politiky. 3 Nezaměstnanost je vlastně přirozeným jevem a znakem svobodné společnosti zaloţené na trţním mechanismu a demokracii. Její existence je vysvětlena následujícími potřebami: Změnami ekonomiky, které vyţadují i změny v počtu pracovníků (nové technologie, špatný odbyt výrobků, platební neschopnost ). Svobodné rozhodnutí jedinců mezi finančním ziskem ze zaměstnání potřebným k obţivě a volným časem. 1 FUCHS, Kamil, TULEJA, Pavel. Základy ekonomie. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s WINKLER, Jiří, WILDMANNOVÁ, Mirka. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1.vyd. Brno: Computer Press, s KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s

10 Nezaměstnanost je výskyt osob bez placeného zaměstnání, které je chtějí a aktivně je hledají, jsou na něj odkázány jako na zdroj obţivy Klasifikace nezaměstnanosti Cílem kapitoly je základní rozlišení nezaměstnanosti. V příloze 1 jsou vysvětleny vybrané základní pojmy související s nezaměstnaností. Lidé, které nezaměstnanost postihla se dělí na nezaměstnané, kteří buď z nějakého důvodu pracovat nemohou, i kdyţ by pracovat chtěli, ale nedovolí jim to např. jejich fyzický stav nebo lidé, kteří by pracovat chtěli, ale prostě v jejich regionu práci nenajdou. Druhou skupinou jsou občané, jenţ o práci nestojí, nemají zájem si práci vůbec hledat a pouze sociální dávky umí vyuţívat ku svému prospěchu. Makroekonomická situace společnosti (to je ekonomická strategie, demografické faktory apod.) je významným parametrem, ovlivňujícím podobu nezaměstnanosti. V této souvislosti je moţno rozlišovat základní dvě formy nezaměstnanosti: Dobrovolná nezaměstnanost Nezaměstnaný dává přednost jiným aktivitám před prací při určité mzdové sazbě. Preferovat je moţno jak volný čas před nedostatečně placenou prací, tak např. studium, péči o rodinu, předčasný odchod do důchodu apod. Je nutné o této formě nezaměstnanosti uvaţovat, protoţe určitý počet dobrovolně nezaměstnaných bývá oficiálně evidován a výrazně tak zkresluje obraz nezaměstnanosti v naší společnosti Nedobrovolná nezaměstnanost Ta vzniká v důsledku toho, ţe při daných mzdových sazbách chce více pracovníků pracovat, neţ existuje pracovních příleţitostí. Tedy poptávka po práci je niţší neţ celková nabídka, tj. část pracovníků zkrátka při běţné mzdové sazbě nenachází práci. 6 Nesoulad však nemusí vznikat z příčin mzdových, ale i z příčin, jejíchţ kořeny pramení z nároků práce. Jestliţe volná místa vyţadují práci s mimořádnými kvalifikačními nároky, pro které 4 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s

11 není k dispozici potenciál pracovní síly, vzniká nedobrovolná nezaměstnanost při současném vysokém neobsazení pracovních míst Typologie nezaměstnanosti Pojem nezaměstnanost je velmi všeobecný a široký a tím i neurčitý. Vágnost tohoto pojmu se zbavíme rozdělením nezaměstnanosti na druhy, jenţ nám pomohou se v nezaměstnanosti lépe orientovat. Tato kapitola mimo jiné má za cíl se zabývat následky ztráty zaměstnání nejen pro jedince, ale i pro celou ekonomiku a společnost Frikční nezaměstnanost Souvisí s neustálým pohybem lidí mezi pracovními místy a oblastmi nebo průběhy jednotlivých stádií ţivotního cyklu. I v případě, ţe by se ekonomika nacházela ve stavu plné zaměstnanosti, byla by zde určitá fluktuace lidé, jenţ hledají práci po absolvování školy nebo se stěhují do jiného města, ţeny se mohou vracet zpět do zaměstnání po mateřské dovolené. Jelikoţ frikčně nezaměstnaní pracovníci často přecházejí z jedné práce do druhé nebo hledají lepší zaměstnání, má se obvykle za to, ţe jsou nezaměstnaní dobrovolně. 8 Lze uvést ještě detailnější rozlišení frikční nezaměstnanosti: Vyhledávací frikční nezaměstnanost pracovník má určitou představu o podmínkách svého zaměstnání a vyhledává optimální práci dle této jeho představy jen potud, pokud nezjistí, ţe náklady na vyhledávání dalších míst jsou vyšší neţ investice, které do vyhledávání vloţil. Opatrnostní nezaměstnanost uchazeč odmítá pracovní místa, o jejichţ korektnosti má pochyby a vyčkává na lepší nabídky. Spekulační nezaměstnanost daný jev je výsledkem dočasného poklesu reálné mzdy. Někteří pracovníci proto omezují svoji stávající nabídku pracovních hodin v očekávání, ţe nabídnou více za vyšší mzdovou sazbu někdy v budoucnu. Tímto přerozdělují nabídku své práce mezi jednotlivými úseky svého ţivota v reakci na dočasný pokles reálné mzdy. 7 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s.7. 8 WINKLER, Jiří, WILDMANNOVÁ, Mirka. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1.vyd. Brno: Computer Press, s

12 Sezónní nezaměstnanost Je determinovaná dvěma příčinami. První příčinou je diskontinuita výroby v odvětví závislých na ročních obdobích nebo na počasí (zemědělství, lesnictví, povrchová těţba, rybolov apod.) a důsledky této diskontinuity v navazujících zpracovatelských odvětvích (cukrovarnictví, konzervárenství apod.). Druhou příčinou jsou sezónní výkyvy poptávky po různých druzích produkce (sportovní potřeby, konfekce apod.). Sezónní nezaměstnanost je řešitelná opatřeními administrativními nebo v organizaci práce Strukturální nezaměstnanost Zde je spojitost s nesouladem mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách v jednotlivých segmentech trhu práce. Některé profese či odvětví nebo regiony se rozvíjejí a poptávka po práci zde roste, zatímco jinde se sniţuje a dochází k nezaměstnanosti. Mzdy na tyto ekonomické výkyvy nereagují dostatečně pohotově a trvá poměrně dlouho, neţ se nabídky a poptávky vyrovnají Cyklická nezaměstnanost Vzniká vlivem krátkodobých cyklických fluktuací. Pokud je ekonomika ve stavu recese, původním jevem je nárůst nezaměstnanosti. V případě cyklické nezaměstnanosti celková nabídka práce převyšuje celkovou poptávku po práci, z toho plyne, ţe celkový trh práce je v nerovnováze Dlouhodobá nezaměstnanost Ta je pro ekonomiku velkým problémem. Člověk, který se snaţí najít práci více neţ jeden rok, se povaţuje za dlouhodobě nezaměstnaného. Dlouhodobá nezaměstnanost nejspíše postihuje: Dlouhodobě zaměstnanou pracovní sílu (paradoxně je známo, ţe lidé, kteří měli stabilnější pracovní místo, hůře se na pracovním trhu uplatňují a tím častěji zůstávají mezi dlouhodobě nezaměstnanými). Osoby s nízkou kvalifikací a s nízkým vzděláním. Lidé s kumulovanými osobními a sociálními handicapy. 9 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s MUSIL Petr, et al. Ekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s

13 Příslušníky etnických skupin a imigranty (zejména spojené s ostatními handicapy, tedy vzdělanostní a kvalifikační). Obyvatelé z venkovských oblastí. Mladistvé a absolventy škol (zejména mladé problémové jedince). 12 Trh práce je velice dynamický, lidé z pracovních trhů vystupují a zase do nich vstupují. Pokud se poptávka po určité profesi sniţuje, pracovníci přijmou niţší mzdu nebo se mohou přestěhovat či za práci dojíţdět. Tímto tlakem se snaţí trh práce občany přizpůsobit se. Ovšem jiná situace nastává, pokud lidé nemohou dlouhodobě vůbec najít pracovní místo. Ti časem ztrácejí smysl pro kaţdodenní povinnosti a snahu pracovat, přicházejí o svoji kvalifikaci a pracovní návyky a stávají se nezaměstnatelnými. Tito lidé zjistí, ţe se dá ţít i ze sociálních dávek, i kdyţ skromněji, a zvyknou si na to, ţe prostě nepracují. Odpadne jim tíţe hledání zaměstnání, nakonec ztrácí víru, ţe vůbec kdy práci najdou a nebudou nadále vyvíjet takové úsilí na její hledání jako dřív. Firmy, potaţmo potenciální zaměstnavatelé, vnímají nezaměstnanost jako negativní signál. Pracovník, který dlouho nepracoval, ztratil chuť pracovat, vytratil se u něj smysl pro povinnost a zodpovědnost, nemá jiţ tak dokonalou odbornost ve své profesi. Ochota firem zaměstnávat takového pracovníka bude mizivá. Ti z dlouhodobě nezaměstnaných, jenţ byli původně nedobrovolně nezaměstnanými, a smířili se s neúspěchy o návrat zpět do pracovního procesu, se tak stávají nezaměstnanými dobrovolně zvyšují přirozenou míru nezaměstnanost. 13 Je třeba ovšem zdůraznit dva důleţité momenty. Za prvé se nejedná o všechny dlouhodobě nezaměstnané, ale jen o ty, kterým tato situace vyhovuje. Druhým významným faktorem je to, ţe současný sociální systém nenutí k hledání vlastních východisek ze vzniklé situace, především tím, ţe by těsněji provázal pasivní (výplata podpory) a aktivní (zejména vstup do rekvalifikačních programů) politiku zaměstnanosti, být nezaměstnaným se některým skupinám stále ještě vyplácí TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s BROŢOVÁ, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, s. 111 a SIROVÁTKA, Tomáš, MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s

14 Rozsah nezaměstnanosti Nezaměstnanost ovlivňují minimálně dva parametry, které jsou sledovány. Prvním parametrem je rozsah nezaměstnanosti. Ten se z pravidla uvádí jako podíl celkového počtu nezaměstnaných k celkovému počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva nebo k obyvatelstvu pobírajícímu mzdu. Druhým faktorem je délka trvání nezaměstnanosti (ve dnech, týdnech, měsících), jenţ trvá bez přerušení u skupiny pozorovaných nezaměstnaných. Jestliţe podělíme délku trvání nezaměstnanosti počtem nezaměstnaných osob, dostaneme průměrnou délku nezaměstnanosti.,,tento parametr je těsněji spojen se sociální dimenzí nezaměstnanosti, jeho hodnoty jsou primárně odvozovány a distribuovány na základě sociálně psychologických důsledků subjektivní reflexe vlastní sociální a ekonomické situace. 15 Mezi současné rysy nezaměstnanosti v České republice patří: Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Velká regionální rozdílnost úrovně nezaměstnanosti. Stabilizace skupin obyvatelstva, jenţ ţije dlouhodobě ze sociálních dávek (lidé nad 50 let věku, osoby se zdravotním postiţením, mládeţ, matky s malými dětmi, romská populace). Závislost většiny domácností na sociálních dávkách a částečná ztráta vnímavosti dětí k souvislosti práce s finanční odměnou za tuto práci. Pořád ještě vysoký nárůst dávek sociální péče pro jednotlivé nezaměstnané osoby, při současném poklesu dávek sociální péče pro rodiny s dětmi Vlivy působící na trh práce a nezaměstnanost Na trhu práce a v oblasti nezaměstnanosti působí celá řada faktorů. Jaká je výše míry nezaměstnanosti se odvíjí od demografického vývoje, migrační situace, sociální a hospodářské politiky, průběhu a vývoje hospodářského cyklu, ceny práce, kvalifikační struktuře pracovních sil, profesní flexibilitě pracovníků, pruţnosti trhu práce a rozvoji zdrojů a v neposlední řadě závisí na nástrojích a úspěšnosti politiky zaměstnanosti. 15 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s BUCHTOVÁ, Boţena, ed. Nezaměstnanost technologické a sociální proměny práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s

15 V posledních letech se trh práce v ČR vyznačuje tím, ţe se zaměstnanost sniţuje (poptávka po práci) a zvyšuje se nezaměstnanost Ztráty vlivem nezaměstnanosti Ztráta zaměstnání znamená pro většinu lidí velmi nepříjemnou a mnohdy i špatně zvladatelnou situaci. Člověk bez práce přichází o pokles ţivotní úrovně a ekonomickou nejistotu do budoucna, ale znamená to pro něj i ztrátu vztahů a kontaktů. Pro některé je práce nejen zdrojem osobního důchodu, nýbrţ i smysluplnou činností, jenţ jej naplňuje po celý jeho aktivní ţivot. Vyřazení z pracovního procesu mnozí berou jako svoji neschopnost, zpochybnění jejich kvalifikačních a profesních dovedností a zpochybnění jejich schopností se uplatnit ve sloţitých společenských vztazích, a být tak plnohodnotným občanem společnosti. Ztrátu pociťuje jak nezaměstnaný, tak i celá společnost. V úvahu přichází jak ztráta individuální, tak i společenská, které spolu úzce souvisí. Nejzávaţnější společenskou ztrátou je ztráta na makroekonomické úrovni. Vyplývá ze skutečnosti, ţe ekonomika se nenachází ve stavu plné zaměstnanosti a tudíţ je její výsledek pod potenciální úrovní. Velikost ztráty je pak vyjádřena jako velikost produkční mezery. Ta vzniká proto, ţe lidé, kteří chtějí pracovat, práci nemají, tudíţ se nepodílí na výrobě statků a sluţeb. Tuto ztrátu lze odhadnout na základě Okounova zákona, tj. je-li skutečná míra nezaměstnanosti rovna přirozené míře (u = u*), v tomto případě je skutečný produkt ekonomiky na úrovni potenciálního (Y = Y*). Je-li však skutečná míra nezaměstnanosti vyšší (u > u*), ekonomika zcela nevyuţívá svých potenciálních moţností a Y < Y*. Protoţe se nejedná o ztráty malé (v naší ekonomice jde řádově o desítky miliard Kč), je nutné se zamýšlet o potřebě sniţovat produkční mezeru. Pokud jsou ve státě lidé, kteří nepracují, neodvádějí tedy daně z mezd. Firmám se vlivem sníţené produkce sniţují zisky, z nichţ plynou niţší daně.,,stát přichází o daňové příjmy, zatímco jeho výdaje v důsledku nezaměstnanosti rostou. Stát tudíţ musí vynaloţit vyšší objem prostředků na vyplácení podpor v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek. Tím roste počet klientů sociálního státu 17 BAŠTÝŘ, Ivo a kol. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s

16 a tím rostou i další nepříznivé sociální jevy, jako jsou zhoršení veřejného zdraví, růst kriminality, politická nestabilita apod. Tyto jevy vedou k dalším výdajům státu Státní politika zaměstnanosti Cílem této kapitoly je nastínit, co státní politika zaměstnanosti znamená, jakými aktivitami se zabývá, kdo ji vykonává a také o jakou legislativu se opírá. Rozebírá činnost úřadů práce pasivní a aktivní politiku zaměstnanosti. Státní politiku zaměstnanosti v České republice (ČR) vykonávají Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a úřady práce (ÚP). Cílem státní politiky je zabezpečit občanům právo moţnosti na zaměstnání, které vychází z článku 26 Listiny základních práv a svobod.,,politiku zaměstnanosti lze vymezit jako soubor opatření, kterými jsou spoluutvářeny podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu práce a pro efektivní vyuţití pracovních sil. Na politice zaměstnanosti se zpravidla podílejí stát, zaměstnavatelé, zaměstnanci a odbory. Jde o vytvoření harmonizace nabídky a poptávky na trhu práce. Politika zaměstnanosti sama do působnosti trhu práce na mikroúrovni nezasahuje. To znamená, ţe počet pracovníků, výdělky, výkonnost, kvalifikace apod. jsou zcela v kompetenci trhu. Sice usiluje o přímé ovlivňování postavení nabídky a poptávky, ale spíše ve smyslu rovnováhy podporuje a dolaďuje, aniţ by trh práce zásadním způsobem modifikovala. 19 Politika zaměstnanosti se především orientuje na tyto aktivity: Na rozvíjení infrastruktury trhu práce. Vlivem sítě specializovaných institucí (úřady práce a zprostředkovatelny práce) zabezpečuje dokonalejší informovanost o volných místech i o uchazečích o práci. Napomáhá k vytváření nových pracovních míst. Poskytuje např. finanční podpory na nová pracovní místa zaměstnavatelům, začínajícím podnikatelům, podporuje veřejně prospěšné práce a zaměstnávání mladistvích a handicapovaných občanů. Soustřeďuje se na adaptabilitu a mobilitu pracovní síly. 18 BROŢOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, (SLON), s. 76, 101, 103 a WINKLER, Jiří, WILDMANNOVÁ, Mirka. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1.vyd. Brno: Computer Press, s

17 Zaměřuje se na zabezpečení ţivotních podmínek těch, kteří se stali dočasně nezaměstnanými formou dávek a podpor v nezaměstnanosti. 20,,V roce 1993 předloţila Evropská komise na základě výzvy Evropské rady (Kodaň, červen 1993) Bílou knihu Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost výzvy a cesty vpřed 21. století. Obsahuje strategii, která umoţňuje sníţit nezaměstnanost a zvýšit ekonomický růst za pomocí rozvoje lidských zdrojů. Tato strategie byla zasazena do makroekonomického kontextu, jehoţ hlavními rysy jsou otevřená a decentralizovaná ekonomika zaloţená na konkurenci a solidaritě. Kniha se stala základnou pro diskusi o tvorbě pracovních míst a zvláště pak o tom, jak vytvářet lepší pracovní příleţitosti na trhu práce pro znevýhodněné uchazeče o zaměstnání. Neboli šlo o diskusi o mechanismech, s jejichţ pomocí je moţno přerozdělovat nejen zdroje, ale také příleţitosti k dosaţení příjmů. Výsledkem bylo to, ţe politika zaměstnanosti byla zařazena mezi evropské priority a otevřel se prostor pro společenský postup při tvorbě evropské politiky zaměstnanosti Právní normy nezaměstnanosti Základním právním předpisem je zákon 435/2004 Sb., o nezaměstnanosti, v plném znění, jejímţ cílem je dosaţení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání Úřady práce Úřady práce vykonávají stání správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí působí globálně pro celou republiku, kaţdý úřad práce působí na území svého správního obvodu (úkoly mají ale zhruba stejné). Také práci pro uchazeče hledají pouze ve svém obvodě. Aby nedocházelo k izolaci jednotlivých úřadů a bylo moţné realizovat i projekty dotýkající se několika obvodů, jsou některé úřady práce 20 WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomickosprávní fakulta, s BAŠTÝŘ, Ivo a kol. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s

18 pověřeny koordinací některých společných činností v okolních obvodech (nejedná se ale o vztah nadřízenosti a podřízenosti). 22 Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v plném znění, zprostředkováním zaměstnání se rozumí: Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. Zaměstnání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uţivatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíţí na její provedení. Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příleţitostí. Zaměstnání zprostředkovávají za podmínek stanovených tímto zákonem: Úřady práce. Právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě ke zprostředkování zaměstnání agentury práce. (Tato novelizace nabývá účinnosti 28. prosince 2009) Pasivní politika státu Veškeré činnosti spojené se zabezpečením nezaměstnaných se nazývají pasivní politika zaměstnanosti (PPZ), jedná se v podstatě o různé finanční dávky či částky pro nezaměstnané, aby po určitou nepříznivou dobu přeţili, dokud si nenajdou práci. Čím vyšší je počet nezaměstnaných, tím je to pro stát draţší. Ale na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) lze ovšem vydat jen tolik peněz, co zbude po zaplacení pasivní politiky státu. 24 Základní dávky v nezaměstnanosti jsou: Odstupné, jenţ má charakter jednorázového podnikového nebo státního zaopatření. Podpora v nezaměstnanosti, konstruována jako pravidelně se opakující dávka sociálního pojištění. 22 CHUDOBA, Lukáš. Politika zaměstnanosti [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://pravo.wz.cz/vyb/data/zamestnanost.rtf>. 23 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 14, odst. 1 a CHUDOBA, Lukáš. Politika zaměstnanosti [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://pravo.wz.cz/vyb/data/zamestnanost.rtf>. 17

19 Pomoc v nezaměstnanosti, fungující jako peněţité dávky sociální pomoci Aktivní politika státu Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn nástrojů směřující k zajištění maximálně moţné úrovně zaměstnanosti. Nástroje, jimiţ je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména: Rekvalifikace. Investiční pobídky. Veřejně prospěšné práce. Společensky účelná pracovní místa. Příspěvek na dopravu zaměstnanců. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 26 Rekvalifikace,,Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při výběru rekvalifikace se vychází z moţností, schopností, předpokladů a zdravotního stavu osoby, která má být rekvalifikována. 27 Investiční pobídky,,investiční pobídky jsou obecně zaměřeny na podporu high tech výroby a dovoz kapitálu. Investiční pobídky jsou vymezeny v zákoně č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, v plném znění, pobídky v gesci MPSV dále v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 111), vymezená území podpory, vymezené skupiny podporovaných a výše podpor jsou stanovena Nařízením vlády č. 578/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek. 27 Investiční pobídky hmotně podporují: Vytváření nových pracovních míst. 25 WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomickosprávní fakulta, s Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 104, odst

20 Rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. 27 Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšné práce spočívají zejména v údrţbě veřejných prostranství, údrţbě a úklidu veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Jde o časově omezené pracovní příleţitosti, kdy zaměstnavatel vytváří pracovní místo nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. 27 Společensky účelná pracovní místa Zaměstnavatel zřizuje tato pracovní místa na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. 27 Příspěvek na zapracování Příspěvek na zapracování můţe úřad práce poskytnou zaměstnavateli na základě dohody s ním uzavřené, pokud zaměstnavatel uzavře pracovní poměr s osobou, které věnuje úřad práce zvýšenou pozornost. 27 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program můţe zaměstnavatel od úřadu práce získat na základě s ním uzavřené smlouvy, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a proto z toho důvodu nemůţe zajistit a zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu týdenní pracovní doby. 27 Pro účely mezinárodního srovnání v zemích EU jsou nástroje APZ podle charakteru tříděny do pěti hlavních skupin. 1. Veřejné sluţby zaměstnanosti. Zprostředkování práce. Intenzivní poradenství a kurzy. 27 HALÁSKOVÁ, Renáta. Politika zaměstnanosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, s

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti 10. 6. 2014 Aktivní politika zaměstnanosti Krajská pobočka v Olomouci Nezaměstnanost Nezaměstnanost k 31. 5. 2014 Na konci května celkový počet UoZ v kraji: 39 131 - počet UoZ je o 134 nižší než před rokem,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00001 Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1)

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) 1.8.1. Drobné podnikání bez registrace (fušky) je častým jevem. Je ovlivněno řadou faktorů. Důvodem záměrné neregistrace je zejména obava ze ztráty sociálních

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

UPLATŇOVÁNÍ NÁSTROJŮ AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI ÚŘADEM PRÁCE V PÍSKU

UPLATŇOVÁNÍ NÁSTROJŮ AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI ÚŘADEM PRÁCE V PÍSKU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce UPLATŇOVÁNÍ NÁSTROJŮ AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI ÚŘADEM PRÁCE V PÍSKU Bc. Soňa Jiroutová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova18 materiálu Vypracoval,

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Analýza současných činností Úřadu práce v ČR

Analýza současných činností Úřadu práce v ČR SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza současných činností Úřadu práce v

Více