MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb MOŢNOSTI ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SE ZAMĚŘENÍM NA ZNOJEMSKO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Dagmar STOJANOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka WILDMANNOVÁ, Ph.D. Znojmo 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Možnosti řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko vypracovala samostatně pod vedením Ing. Mirky Wildmannové, Ph.D. a pouţila jen prameny uvedené v seznamu pouţitých zdrojů. Ve Znojmě dne 27. dubna Dagmar STOJANOVÁ Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí práce Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D. za její cenné rady a připomínky, metodické a odborné vedení, kterým přispěla ke vzniku této bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat mé rodině, jenţ mi dokázala vytvořit vhodné prostředí pro tvorbu této práce.

3 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Dagmar STOJANOVÁ Ekonomika a management Ekonomika veřejné správy a sociálních sluţeb Název tématu: Moţnosti řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko Zásady pro vypracování: 1. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení vyuţívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na Znojemsku, a to na základě analýzy nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a zjištění současného stavu trhu práce na Znojemsku. 2. Postup práce: - Politika zaměstnanosti - Analýza nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji - Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Jihomoravského kraje - Analýza nezaměstnanosti, vyuţívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na Znojemsku a zhodnocení vyuţití těchto nástrojů 3. Pouţité metody: - Deskripce odborné literatury a legislativy - Analýza ekonomických dat

4 Rozsah práce: Seznam odborné literatury: BAŠTÝŘ, Ivo a kol. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN BUCHTOVÁ, Boţena a kol. Nezaměstnanost: Psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN TULEJA, Pavel, NEZVAL, Pavel, MAJEROVÁ, Ingrid. Základy mikroekonomie. 1. vyd. Brno: CP Books, s. ISBN Datum zadání bakalářské práce: květen 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010

5 ABSTRAKT Předmětem této bakalářská práce,,moţnosti řešení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji se zaměřením na Znojemsko je rozbor a zhodnocení nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v období let První část je věnována obecným pojmům nezaměstnanosti, její charakteristika, klasifikace, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Druhá část se soustředí na analýzu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji jako celku, dále pak v jednotlivých okresech a v poslední části je monitorován okres Znojmo. Rozbory jsou stanoveny podle vybraných kritériích, jako je věk, vzdělání, délka evidence na jednotlivých úřadech práce. Moţností řešení nezaměstnanosti je vyuţití aktivní politiky zaměstnanosti, která je v této práci u jednotlivých regionů zmapována spolu s výdaji na politiku zaměstnanosti. Klíčová slova Jihomoravský kraj, okres Znojmo, trh práce, nezaměstnanost, míra nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti. EINLEITUNG Die Bakkalaureusarbeit Die Lösungsmöglichkeiten der Arbeitslosigkeit in Südmähren mit Schwerpunkt auf die Znaimer Region ist die Analyse und Bewertung der Arbeitslosigkeit in Südmähren in den Jahren Der erste Teil befasst sich mit allgemeinen Begriffen der Arbeitslosigkeit, mit ihrer Beschreibung, Klassifizierung und mit der aktiven und passiven Beschäftigungspolitik. Der zweite Teil orientiert sich an die Analyse der Arbeitslosigkeit in Südmähren, dann in den einzelnen Bezirken und im letzten Teil der Arbeit ist der Znaimer Bezirk beschrieben. Die Analyse wurde nach den ausgewählten Kriterien definiert, wie der Alter, die Ausbildung, der Registrierungsdauer beim Arbeitsamt sind. Die Lösungsmöglichkeit der Arbeitslosigkeit ist die Ausnützung der aktiven Beschäftigungspolitik, die in dieser Arbeit bei einzelnen Bezirken einschließlich der Kosten beschrieben ist. Schlüsselwörter Südmährischer Kreis, Bezirk Znaim, Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenrate, aktive Beschäftigungspolitik.

6 OBSAH Úvod... 6 Cíl práce a metodika Trh práce a nezaměstnanost Klasifikace nezaměstnanosti Dobrovolná nezaměstnanost Nedobrovolná nezaměstnanost Typologie nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Sezónní nezaměstnanost Strukturální nezaměstnanost Cyklická nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost Rozsah nezaměstnanosti Vlivy působící na trh práce a nezaměstnanost Ztráty vlivem nezaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti Právní normy nezaměstnanosti Úřady práce Pasivní politika státu Aktivní politika státu Shrnutí Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji Základní charakteristika Jihomoravského kraje Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Rozdělení podle věku Rozdělení podle vzdělání Rozdělení podle délky nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a okresech Analýza nezaměstnanosti v okresech Jihomoravského kraje Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Shrnutí nezaměstnanosti Jihomoravského kraje a okresů Závěr Pouţité zdroje Seznam pouţitých zkratek Seznam tabulek, grafů a obrázků Přílohy

7 ÚVOD Nezaměstnanost je v dnešním ekonomickém světě jev zcela přirozeným. Naše společnost se s tímto jevem začíná plně setkávat a vyrovnávat po roce 1989, do této doby se dá říci, ţe hospodářská ekonomika pojem nezaměstnanost neznala. Fungoval zde 40 let totalitní reţim, který spočíval v centrálně plánovaném ekonomickém systému. Aţ rok 1989 přinesl radikální změny v hospodářství, začala zde fungovat trţní ekonomika, z nichţ vyvstaly výrazné změny i na trhu práce. V nově vzniklé demokratické společnosti se stalo základem ekonomiky volné a svobodné podnikání. Laicky řečeno, nezaměstnanost je stav, kdy osoba, jenţ pracovat můţe a nebrání jí ve vykonávání pracovní činnosti její zdravotní stav či jiné okolnosti, nepracuje. Jde o to, ţe tato osoba je buď nezaměstnaná dobrovolně nebo nedobrovolně. Význam práce je pro kaţdého jedince zcela jiný, ale pro všechny je společné to, ţe práce přináší v prvé řadě určité finanční zajištění. Pro někoho je práce zábavou a jediným smyslem ţivota, pro druhé je to zátěţ a zničující povinnost. Ztrátu zaměstnání přijímá kaţdý jedinec individuálně, pro někoho je to ztráta osobnosti, ztráta určité úrovně činnosti. Obecně se dělí důsledky ztráty nezaměstnanosti do dvou kategorií sociální a ekonomické dopady. K ekonomickým důsledkům se řadí ztráta produkce, tedy lidé, kteří nepracují se nepodílí na výrobě statků, statky a výrobky nevznikají, lidé je prostě nevyrobí. A mimo to, tito lidé v důsledku nezaměstnanosti nedostávají mzdu, tudíţ tolik nespotřebovávají. Stát naopak musí vynakládat více prostředků na politiku zaměstnanosti. Více financí se vyplácí ve formě dávek pro nezaměstnané, podpor v nezaměstnanosti, více financi se vynakládá ku příkladu na rekvalifikace a jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. K sociálním dopadům patří sníţení ţivotní úrovně. Vyloučení ze zaměstnání vede aţ k apatii, nezájmu o okolí, k uzavřenosti, k depresi a stresu, ke zhoršení zdravotního stavu, k určité deprivaci v základních potřebách, tzn. člověk není schopen uspokojit své základní potřeby a potřeby svých blízkých. Je třeba si uvědomit, ţe nezaměstnanost se týká nejen samotného jedince, ale celé společnosti. Jedinec si nedokáţe sám pomoci, je třeba aby stát vynaloţil veškerých nástrojů, které by vedly ke sniţování nezaměstnanosti. 6

8 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem této bakalářské práce je provést analýzu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v období , rozbor statistických dat jednotlivých okresů v tomto kraji se zaměřením na Znojemsko. Práce má dále ukázat, jak se v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje vyuţívá nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jaké finanční náklady jsou problematice nezaměstnanosti vkládány. V první části jsou vymezeny základní pojmy a právní legislativa týkající se této problematiky. Je zde vysvětlena oblast politiky zaměstnanosti pasivní a aktivní politika zaměstnanosti. Vše vychází z deskripce odborné literatury a platných zákonů. Druhá část je zaměřena na analýzu nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji, zde je rozebírána nezaměstnanost podle vybraných kritériích v jednotlivých okresech a více je analýza zaměřena na okres Znojmo. V bakalářské práci jsou pouţity tabulky a grafy, jasně vyjadřující situaci na trhu práce. Dále je zde vyuţita metoda sběru dat z úřadů práce. 7

9 1. Trh práce a nezaměstnanost Cílem této kapitoly je nastínit trh práce, jeho vlastnosti a nezaměstnanost představit jako přirozený jev fungování trhu práce. Nezaměstnanost není nic nového, neobvyklého, nýbrţ ukazatel demokratického dění a svobody.,,nezaměstnanost bývá označována za projev poruch na trhu práce. Problematika nezaměstnanosti, její existence a příčiny, patří jiţ dvě století k problémům, jímţ ekonomie věnuje pozornost. Proto se i její pojetí vyvíjí. Nezaměstnanost je společností vnímána jako významná porucha představující sociální i politický problém. Proto se hospodářská politika orientuje i na cíle v oblasti zaměstnanosti. Snahou je vytvářet předpoklady pro co nejniţší úroveň ukazatele míry nezaměstnanosti. 1 Je zcela typické pro trţní ekonomiku, ţe souběţně funguje trh zboţí a sluţeb, ale i trhy výrobních faktorů, a tedy i trh práce, na němţ se kupuje a prodává práce, jejíţ cenou je mzda. Trh práce má však svá specifika, která vyplývají z toho, ţe práce je funkcí pracovní síly a je tudíţ úzce svázaná s osobností člověka. 2 Ve většině vyspělých zemí se setkáváme s danými aktivitami státu na trhu práce, které bývají označovány jako politika zaměstnanosti. Jejím cílem je přispívat k podpoře dynamické rovnováhy na trhu práce a k omezení nezaměstnanosti, k níţ fungování trhu práce ze své logiky inklinuje. Politika zaměstnanosti je těsně spjata s celkovou hospodářskou a regionální politikou a také i se všemi směry sociální politiky. 3 Nezaměstnanost je vlastně přirozeným jevem a znakem svobodné společnosti zaloţené na trţním mechanismu a demokracii. Její existence je vysvětlena následujícími potřebami: Změnami ekonomiky, které vyţadují i změny v počtu pracovníků (nové technologie, špatný odbyt výrobků, platební neschopnost ). Svobodné rozhodnutí jedinců mezi finančním ziskem ze zaměstnání potřebným k obţivě a volným časem. 1 FUCHS, Kamil, TULEJA, Pavel. Základy ekonomie. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, s WINKLER, Jiří, WILDMANNOVÁ, Mirka. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1.vyd. Brno: Computer Press, s KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s

10 Nezaměstnanost je výskyt osob bez placeného zaměstnání, které je chtějí a aktivně je hledají, jsou na něj odkázány jako na zdroj obţivy Klasifikace nezaměstnanosti Cílem kapitoly je základní rozlišení nezaměstnanosti. V příloze 1 jsou vysvětleny vybrané základní pojmy související s nezaměstnaností. Lidé, které nezaměstnanost postihla se dělí na nezaměstnané, kteří buď z nějakého důvodu pracovat nemohou, i kdyţ by pracovat chtěli, ale nedovolí jim to např. jejich fyzický stav nebo lidé, kteří by pracovat chtěli, ale prostě v jejich regionu práci nenajdou. Druhou skupinou jsou občané, jenţ o práci nestojí, nemají zájem si práci vůbec hledat a pouze sociální dávky umí vyuţívat ku svému prospěchu. Makroekonomická situace společnosti (to je ekonomická strategie, demografické faktory apod.) je významným parametrem, ovlivňujícím podobu nezaměstnanosti. V této souvislosti je moţno rozlišovat základní dvě formy nezaměstnanosti: Dobrovolná nezaměstnanost Nezaměstnaný dává přednost jiným aktivitám před prací při určité mzdové sazbě. Preferovat je moţno jak volný čas před nedostatečně placenou prací, tak např. studium, péči o rodinu, předčasný odchod do důchodu apod. Je nutné o této formě nezaměstnanosti uvaţovat, protoţe určitý počet dobrovolně nezaměstnaných bývá oficiálně evidován a výrazně tak zkresluje obraz nezaměstnanosti v naší společnosti Nedobrovolná nezaměstnanost Ta vzniká v důsledku toho, ţe při daných mzdových sazbách chce více pracovníků pracovat, neţ existuje pracovních příleţitostí. Tedy poptávka po práci je niţší neţ celková nabídka, tj. část pracovníků zkrátka při běţné mzdové sazbě nenachází práci. 6 Nesoulad však nemusí vznikat z příčin mzdových, ale i z příčin, jejíchţ kořeny pramení z nároků práce. Jestliţe volná místa vyţadují práci s mimořádnými kvalifikačními nároky, pro které 4 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s

11 není k dispozici potenciál pracovní síly, vzniká nedobrovolná nezaměstnanost při současném vysokém neobsazení pracovních míst Typologie nezaměstnanosti Pojem nezaměstnanost je velmi všeobecný a široký a tím i neurčitý. Vágnost tohoto pojmu se zbavíme rozdělením nezaměstnanosti na druhy, jenţ nám pomohou se v nezaměstnanosti lépe orientovat. Tato kapitola mimo jiné má za cíl se zabývat následky ztráty zaměstnání nejen pro jedince, ale i pro celou ekonomiku a společnost Frikční nezaměstnanost Souvisí s neustálým pohybem lidí mezi pracovními místy a oblastmi nebo průběhy jednotlivých stádií ţivotního cyklu. I v případě, ţe by se ekonomika nacházela ve stavu plné zaměstnanosti, byla by zde určitá fluktuace lidé, jenţ hledají práci po absolvování školy nebo se stěhují do jiného města, ţeny se mohou vracet zpět do zaměstnání po mateřské dovolené. Jelikoţ frikčně nezaměstnaní pracovníci často přecházejí z jedné práce do druhé nebo hledají lepší zaměstnání, má se obvykle za to, ţe jsou nezaměstnaní dobrovolně. 8 Lze uvést ještě detailnější rozlišení frikční nezaměstnanosti: Vyhledávací frikční nezaměstnanost pracovník má určitou představu o podmínkách svého zaměstnání a vyhledává optimální práci dle této jeho představy jen potud, pokud nezjistí, ţe náklady na vyhledávání dalších míst jsou vyšší neţ investice, které do vyhledávání vloţil. Opatrnostní nezaměstnanost uchazeč odmítá pracovní místa, o jejichţ korektnosti má pochyby a vyčkává na lepší nabídky. Spekulační nezaměstnanost daný jev je výsledkem dočasného poklesu reálné mzdy. Někteří pracovníci proto omezují svoji stávající nabídku pracovních hodin v očekávání, ţe nabídnou více za vyšší mzdovou sazbu někdy v budoucnu. Tímto přerozdělují nabídku své práce mezi jednotlivými úseky svého ţivota v reakci na dočasný pokles reálné mzdy. 7 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s.7. 8 WINKLER, Jiří, WILDMANNOVÁ, Mirka. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1.vyd. Brno: Computer Press, s

12 Sezónní nezaměstnanost Je determinovaná dvěma příčinami. První příčinou je diskontinuita výroby v odvětví závislých na ročních obdobích nebo na počasí (zemědělství, lesnictví, povrchová těţba, rybolov apod.) a důsledky této diskontinuity v navazujících zpracovatelských odvětvích (cukrovarnictví, konzervárenství apod.). Druhou příčinou jsou sezónní výkyvy poptávky po různých druzích produkce (sportovní potřeby, konfekce apod.). Sezónní nezaměstnanost je řešitelná opatřeními administrativními nebo v organizaci práce Strukturální nezaměstnanost Zde je spojitost s nesouladem mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách v jednotlivých segmentech trhu práce. Některé profese či odvětví nebo regiony se rozvíjejí a poptávka po práci zde roste, zatímco jinde se sniţuje a dochází k nezaměstnanosti. Mzdy na tyto ekonomické výkyvy nereagují dostatečně pohotově a trvá poměrně dlouho, neţ se nabídky a poptávky vyrovnají Cyklická nezaměstnanost Vzniká vlivem krátkodobých cyklických fluktuací. Pokud je ekonomika ve stavu recese, původním jevem je nárůst nezaměstnanosti. V případě cyklické nezaměstnanosti celková nabídka práce převyšuje celkovou poptávku po práci, z toho plyne, ţe celkový trh práce je v nerovnováze Dlouhodobá nezaměstnanost Ta je pro ekonomiku velkým problémem. Člověk, který se snaţí najít práci více neţ jeden rok, se povaţuje za dlouhodobě nezaměstnaného. Dlouhodobá nezaměstnanost nejspíše postihuje: Dlouhodobě zaměstnanou pracovní sílu (paradoxně je známo, ţe lidé, kteří měli stabilnější pracovní místo, hůře se na pracovním trhu uplatňují a tím častěji zůstávají mezi dlouhodobě nezaměstnanými). Osoby s nízkou kvalifikací a s nízkým vzděláním. Lidé s kumulovanými osobními a sociálními handicapy. 9 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, s MUSIL Petr, et al. Ekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s

13 Příslušníky etnických skupin a imigranty (zejména spojené s ostatními handicapy, tedy vzdělanostní a kvalifikační). Obyvatelé z venkovských oblastí. Mladistvé a absolventy škol (zejména mladé problémové jedince). 12 Trh práce je velice dynamický, lidé z pracovních trhů vystupují a zase do nich vstupují. Pokud se poptávka po určité profesi sniţuje, pracovníci přijmou niţší mzdu nebo se mohou přestěhovat či za práci dojíţdět. Tímto tlakem se snaţí trh práce občany přizpůsobit se. Ovšem jiná situace nastává, pokud lidé nemohou dlouhodobě vůbec najít pracovní místo. Ti časem ztrácejí smysl pro kaţdodenní povinnosti a snahu pracovat, přicházejí o svoji kvalifikaci a pracovní návyky a stávají se nezaměstnatelnými. Tito lidé zjistí, ţe se dá ţít i ze sociálních dávek, i kdyţ skromněji, a zvyknou si na to, ţe prostě nepracují. Odpadne jim tíţe hledání zaměstnání, nakonec ztrácí víru, ţe vůbec kdy práci najdou a nebudou nadále vyvíjet takové úsilí na její hledání jako dřív. Firmy, potaţmo potenciální zaměstnavatelé, vnímají nezaměstnanost jako negativní signál. Pracovník, který dlouho nepracoval, ztratil chuť pracovat, vytratil se u něj smysl pro povinnost a zodpovědnost, nemá jiţ tak dokonalou odbornost ve své profesi. Ochota firem zaměstnávat takového pracovníka bude mizivá. Ti z dlouhodobě nezaměstnaných, jenţ byli původně nedobrovolně nezaměstnanými, a smířili se s neúspěchy o návrat zpět do pracovního procesu, se tak stávají nezaměstnanými dobrovolně zvyšují přirozenou míru nezaměstnanost. 13 Je třeba ovšem zdůraznit dva důleţité momenty. Za prvé se nejedná o všechny dlouhodobě nezaměstnané, ale jen o ty, kterým tato situace vyhovuje. Druhým významným faktorem je to, ţe současný sociální systém nenutí k hledání vlastních východisek ze vzniklé situace, především tím, ţe by těsněji provázal pasivní (výplata podpory) a aktivní (zejména vstup do rekvalifikačních programů) politiku zaměstnanosti, být nezaměstnaným se některým skupinám stále ještě vyplácí TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s BROŢOVÁ, Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, s. 111 a SIROVÁTKA, Tomáš, MAREŠ, Petr. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s

14 Rozsah nezaměstnanosti Nezaměstnanost ovlivňují minimálně dva parametry, které jsou sledovány. Prvním parametrem je rozsah nezaměstnanosti. Ten se z pravidla uvádí jako podíl celkového počtu nezaměstnaných k celkovému počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva nebo k obyvatelstvu pobírajícímu mzdu. Druhým faktorem je délka trvání nezaměstnanosti (ve dnech, týdnech, měsících), jenţ trvá bez přerušení u skupiny pozorovaných nezaměstnaných. Jestliţe podělíme délku trvání nezaměstnanosti počtem nezaměstnaných osob, dostaneme průměrnou délku nezaměstnanosti.,,tento parametr je těsněji spojen se sociální dimenzí nezaměstnanosti, jeho hodnoty jsou primárně odvozovány a distribuovány na základě sociálně psychologických důsledků subjektivní reflexe vlastní sociální a ekonomické situace. 15 Mezi současné rysy nezaměstnanosti v České republice patří: Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Velká regionální rozdílnost úrovně nezaměstnanosti. Stabilizace skupin obyvatelstva, jenţ ţije dlouhodobě ze sociálních dávek (lidé nad 50 let věku, osoby se zdravotním postiţením, mládeţ, matky s malými dětmi, romská populace). Závislost většiny domácností na sociálních dávkách a částečná ztráta vnímavosti dětí k souvislosti práce s finanční odměnou za tuto práci. Pořád ještě vysoký nárůst dávek sociální péče pro jednotlivé nezaměstnané osoby, při současném poklesu dávek sociální péče pro rodiny s dětmi Vlivy působící na trh práce a nezaměstnanost Na trhu práce a v oblasti nezaměstnanosti působí celá řada faktorů. Jaká je výše míry nezaměstnanosti se odvíjí od demografického vývoje, migrační situace, sociální a hospodářské politiky, průběhu a vývoje hospodářského cyklu, ceny práce, kvalifikační struktuře pracovních sil, profesní flexibilitě pracovníků, pruţnosti trhu práce a rozvoji zdrojů a v neposlední řadě závisí na nástrojích a úspěšnosti politiky zaměstnanosti. 15 TYPOVSKÁ, Ludmila, SKOPALOVÁ, Jitka, DOPITA, Miroslav. Vybrané problémy současné společnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s BUCHTOVÁ, Boţena, ed. Nezaměstnanost technologické a sociální proměny práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s

15 V posledních letech se trh práce v ČR vyznačuje tím, ţe se zaměstnanost sniţuje (poptávka po práci) a zvyšuje se nezaměstnanost Ztráty vlivem nezaměstnanosti Ztráta zaměstnání znamená pro většinu lidí velmi nepříjemnou a mnohdy i špatně zvladatelnou situaci. Člověk bez práce přichází o pokles ţivotní úrovně a ekonomickou nejistotu do budoucna, ale znamená to pro něj i ztrátu vztahů a kontaktů. Pro některé je práce nejen zdrojem osobního důchodu, nýbrţ i smysluplnou činností, jenţ jej naplňuje po celý jeho aktivní ţivot. Vyřazení z pracovního procesu mnozí berou jako svoji neschopnost, zpochybnění jejich kvalifikačních a profesních dovedností a zpochybnění jejich schopností se uplatnit ve sloţitých společenských vztazích, a být tak plnohodnotným občanem společnosti. Ztrátu pociťuje jak nezaměstnaný, tak i celá společnost. V úvahu přichází jak ztráta individuální, tak i společenská, které spolu úzce souvisí. Nejzávaţnější společenskou ztrátou je ztráta na makroekonomické úrovni. Vyplývá ze skutečnosti, ţe ekonomika se nenachází ve stavu plné zaměstnanosti a tudíţ je její výsledek pod potenciální úrovní. Velikost ztráty je pak vyjádřena jako velikost produkční mezery. Ta vzniká proto, ţe lidé, kteří chtějí pracovat, práci nemají, tudíţ se nepodílí na výrobě statků a sluţeb. Tuto ztrátu lze odhadnout na základě Okounova zákona, tj. je-li skutečná míra nezaměstnanosti rovna přirozené míře (u = u*), v tomto případě je skutečný produkt ekonomiky na úrovni potenciálního (Y = Y*). Je-li však skutečná míra nezaměstnanosti vyšší (u > u*), ekonomika zcela nevyuţívá svých potenciálních moţností a Y < Y*. Protoţe se nejedná o ztráty malé (v naší ekonomice jde řádově o desítky miliard Kč), je nutné se zamýšlet o potřebě sniţovat produkční mezeru. Pokud jsou ve státě lidé, kteří nepracují, neodvádějí tedy daně z mezd. Firmám se vlivem sníţené produkce sniţují zisky, z nichţ plynou niţší daně.,,stát přichází o daňové příjmy, zatímco jeho výdaje v důsledku nezaměstnanosti rostou. Stát tudíţ musí vynaloţit vyšší objem prostředků na vyplácení podpor v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek. Tím roste počet klientů sociálního státu 17 BAŠTÝŘ, Ivo a kol. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s

16 a tím rostou i další nepříznivé sociální jevy, jako jsou zhoršení veřejného zdraví, růst kriminality, politická nestabilita apod. Tyto jevy vedou k dalším výdajům státu Státní politika zaměstnanosti Cílem této kapitoly je nastínit, co státní politika zaměstnanosti znamená, jakými aktivitami se zabývá, kdo ji vykonává a také o jakou legislativu se opírá. Rozebírá činnost úřadů práce pasivní a aktivní politiku zaměstnanosti. Státní politiku zaměstnanosti v České republice (ČR) vykonávají Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a úřady práce (ÚP). Cílem státní politiky je zabezpečit občanům právo moţnosti na zaměstnání, které vychází z článku 26 Listiny základních práv a svobod.,,politiku zaměstnanosti lze vymezit jako soubor opatření, kterými jsou spoluutvářeny podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu práce a pro efektivní vyuţití pracovních sil. Na politice zaměstnanosti se zpravidla podílejí stát, zaměstnavatelé, zaměstnanci a odbory. Jde o vytvoření harmonizace nabídky a poptávky na trhu práce. Politika zaměstnanosti sama do působnosti trhu práce na mikroúrovni nezasahuje. To znamená, ţe počet pracovníků, výdělky, výkonnost, kvalifikace apod. jsou zcela v kompetenci trhu. Sice usiluje o přímé ovlivňování postavení nabídky a poptávky, ale spíše ve smyslu rovnováhy podporuje a dolaďuje, aniţ by trh práce zásadním způsobem modifikovala. 19 Politika zaměstnanosti se především orientuje na tyto aktivity: Na rozvíjení infrastruktury trhu práce. Vlivem sítě specializovaných institucí (úřady práce a zprostředkovatelny práce) zabezpečuje dokonalejší informovanost o volných místech i o uchazečích o práci. Napomáhá k vytváření nových pracovních míst. Poskytuje např. finanční podpory na nová pracovní místa zaměstnavatelům, začínajícím podnikatelům, podporuje veřejně prospěšné práce a zaměstnávání mladistvích a handicapovaných občanů. Soustřeďuje se na adaptabilitu a mobilitu pracovní síly. 18 BROŢOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, (SLON), s. 76, 101, 103 a WINKLER, Jiří, WILDMANNOVÁ, Mirka. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1.vyd. Brno: Computer Press, s

17 Zaměřuje se na zabezpečení ţivotních podmínek těch, kteří se stali dočasně nezaměstnanými formou dávek a podpor v nezaměstnanosti. 20,,V roce 1993 předloţila Evropská komise na základě výzvy Evropské rady (Kodaň, červen 1993) Bílou knihu Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost výzvy a cesty vpřed 21. století. Obsahuje strategii, která umoţňuje sníţit nezaměstnanost a zvýšit ekonomický růst za pomocí rozvoje lidských zdrojů. Tato strategie byla zasazena do makroekonomického kontextu, jehoţ hlavními rysy jsou otevřená a decentralizovaná ekonomika zaloţená na konkurenci a solidaritě. Kniha se stala základnou pro diskusi o tvorbě pracovních míst a zvláště pak o tom, jak vytvářet lepší pracovní příleţitosti na trhu práce pro znevýhodněné uchazeče o zaměstnání. Neboli šlo o diskusi o mechanismech, s jejichţ pomocí je moţno přerozdělovat nejen zdroje, ale také příleţitosti k dosaţení příjmů. Výsledkem bylo to, ţe politika zaměstnanosti byla zařazena mezi evropské priority a otevřel se prostor pro společenský postup při tvorbě evropské politiky zaměstnanosti Právní normy nezaměstnanosti Základním právním předpisem je zákon 435/2004 Sb., o nezaměstnanosti, v plném znění, jejímţ cílem je dosaţení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání Úřady práce Úřady práce vykonávají stání správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí působí globálně pro celou republiku, kaţdý úřad práce působí na území svého správního obvodu (úkoly mají ale zhruba stejné). Také práci pro uchazeče hledají pouze ve svém obvodě. Aby nedocházelo k izolaci jednotlivých úřadů a bylo moţné realizovat i projekty dotýkající se několika obvodů, jsou některé úřady práce 20 WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomickosprávní fakulta, s BAŠTÝŘ, Ivo a kol. Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s

18 pověřeny koordinací některých společných činností v okolních obvodech (nejedná se ale o vztah nadřízenosti a podřízenosti). 22 Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v plném znění, zprostředkováním zaměstnání se rozumí: Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly. Zaměstnání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uţivatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíţí na její provedení. Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příleţitostí. Zaměstnání zprostředkovávají za podmínek stanovených tímto zákonem: Úřady práce. Právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě ke zprostředkování zaměstnání agentury práce. (Tato novelizace nabývá účinnosti 28. prosince 2009) Pasivní politika státu Veškeré činnosti spojené se zabezpečením nezaměstnaných se nazývají pasivní politika zaměstnanosti (PPZ), jedná se v podstatě o různé finanční dávky či částky pro nezaměstnané, aby po určitou nepříznivou dobu přeţili, dokud si nenajdou práci. Čím vyšší je počet nezaměstnaných, tím je to pro stát draţší. Ale na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) lze ovšem vydat jen tolik peněz, co zbude po zaplacení pasivní politiky státu. 24 Základní dávky v nezaměstnanosti jsou: Odstupné, jenţ má charakter jednorázového podnikového nebo státního zaopatření. Podpora v nezaměstnanosti, konstruována jako pravidelně se opakující dávka sociálního pojištění. 22 CHUDOBA, Lukáš. Politika zaměstnanosti [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://pravo.wz.cz/vyb/data/zamestnanost.rtf>. 23 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 14, odst. 1 a CHUDOBA, Lukáš. Politika zaměstnanosti [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://pravo.wz.cz/vyb/data/zamestnanost.rtf>. 17

19 Pomoc v nezaměstnanosti, fungující jako peněţité dávky sociální pomoci Aktivní politika státu Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn nástrojů směřující k zajištění maximálně moţné úrovně zaměstnanosti. Nástroje, jimiţ je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou zejména: Rekvalifikace. Investiční pobídky. Veřejně prospěšné práce. Společensky účelná pracovní místa. Příspěvek na dopravu zaměstnanců. Příspěvek na zapracování. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 26 Rekvalifikace,,Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při výběru rekvalifikace se vychází z moţností, schopností, předpokladů a zdravotního stavu osoby, která má být rekvalifikována. 27 Investiční pobídky,,investiční pobídky jsou obecně zaměřeny na podporu high tech výroby a dovoz kapitálu. Investiční pobídky jsou vymezeny v zákoně č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, v plném znění, pobídky v gesci MPSV dále v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 111), vymezená území podpory, vymezené skupiny podporovaných a výše podpor jsou stanovena Nařízením vlády č. 578/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek. 27 Investiční pobídky hmotně podporují: Vytváření nových pracovních míst. 25 WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Ekonomickosprávní fakulta, s Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 104, odst

20 Rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. 27 Veřejně prospěšné práce Veřejně prospěšné práce spočívají zejména v údrţbě veřejných prostranství, údrţbě a úklidu veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Jde o časově omezené pracovní příleţitosti, kdy zaměstnavatel vytváří pracovní místo nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. 27 Společensky účelná pracovní místa Zaměstnavatel zřizuje tato pracovní místa na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. 27 Příspěvek na zapracování Příspěvek na zapracování můţe úřad práce poskytnou zaměstnavateli na základě dohody s ním uzavřené, pokud zaměstnavatel uzavře pracovní poměr s osobou, které věnuje úřad práce zvýšenou pozornost. 27 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program můţe zaměstnavatel od úřadu práce získat na základě s ním uzavřené smlouvy, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a proto z toho důvodu nemůţe zajistit a zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu týdenní pracovní doby. 27 Pro účely mezinárodního srovnání v zemích EU jsou nástroje APZ podle charakteru tříděny do pěti hlavních skupin. 1. Veřejné sluţby zaměstnanosti. Zprostředkování práce. Intenzivní poradenství a kurzy. 27 HALÁSKOVÁ, Renáta. Politika zaměstnanosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, s

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2014 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2014

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červenec 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 7.

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Červenec 2013 10,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOSTI VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Abstrakt Vliv ekonomické krize se projevuje i na trhu práce, v úrovni zaměstnanosti

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Březen 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2015

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Srpen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Duben 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Tel.: 950 175 415 724 034 416 Zlín, 9.9.2013 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013 Vývoj nezaměstnanosti v

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červen 2011 Graf: Procentní podíl uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

EKONOMIKA Nezaměstnanost vznik, příčiny

EKONOMIKA Nezaměstnanost vznik, příčiny Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nezaměstnanost

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Květen 2011 Graf: Meziměsíční změna počtu uchazečů v letech 2007-2011 1200

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Ohrožené skupiny na trhu práce

Ohrožené skupiny na trhu práce Ohrožené skupiny na trhu práce Rizikové skupiny na trhu práce občané se zdravotním postižením mladí lidé, mladiství uchazeči o zaměstnání, absolventi vyšší věkové kategorie nekvalifikovaní pracovníci,

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

R Á M C O V Á K R I T É R I A pro poskytování finanční podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. března 2011

R Á M C O V Á K R I T É R I A pro poskytování finanční podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. března 2011 Ú ř a d p r á c e v H r a d c i K r á l o v é R Á M C O V Á K R I T É R I A pro poskytování finanční podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti platná od 1. března 2011 Cílem tohoto dokumentu je stanovit

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červenec 2011 Graf: Počty nově hlášených uchazečů o zaměstnání v letech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Možnosti uchazeče o zaměstnání - finanční podpora, zvyšování kvalifikace, uplatnění na trhu práce Bakalářská práce Autor: Eva Hyršová Vedoucí

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Prosinec 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících listopad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Září 2011 Graf: Počty evidovaných absolventů škol a mladistvých od roku

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Srpen 2011 Graf: Počty vyřazených uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE

ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Tisková zpráva Praha 1. 12. 2010 ÚŘADY PRÁCE DNES SLAVÍ 20 LET SVÉ EXISTENCE Úřady práce dnes slaví 20 let své existence. Při této příležitosti se dnes v Brně sejdou ředitelé jednotlivých úřadů i další

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více