Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala: Alena Kmochová Čelákovice

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Uhlířské Janovice 30. dubna 2011 Podpis: 2

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucímu práce panu Mgr. Davidovi Beňákovi za odborné konzultace, cenné rady a připomínky, ochotu a podporu při zpracování mé absolventské práce. Zároveň bych chtěla poděkovat pracovníkům Úřadu práce v Kutné Hoře za poskytnutí materiálů, informací a pomoc při provádění dotazníkového šetření. 3

4 OBSAH ÚVOD CÍL PRÁCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI Základní pojmy Druhy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Strukturální nezaměstnanost Cyklická nezaměstnanost Sezónní nezaměstnanost Skrytá nezaměstnanost Neúplná zaměstnanost, nepravá nezaměstnanost Důsledky nezaměstnanosti Trh práce Trh práce na Kutnohorsku Charakteristika regionu Trh práce v regionu Význam práce pro člověka Rizikové skupiny DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE Pojem diskriminace Dělení diskriminace Důvod vzniku diskriminace Možnost obrany a postihu proti diskriminaci Možnost obrany Možnost postihu FINANČNÍ POMOC NEZAMĚSTNANÝM Podpora v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti

5 4.1.2 Podpůrčí doba a výše podpory v nezaměstnanosti Výše podpory v nezaměstnanosti Dávky státní sociální podpory Dávky pomoci v hmotné nouzi NEFINANČNÍ POMOC NEZAMĚSTNANÝM Rekvalifikace Typy rekvalifikací Nabídka rekvalifikací Podmínky pro uchazeče o zaměstnání Podmínky pro zaměstnavatele zabezpečující rekvalifikaci svých zaměstnanců Job club PRAKTICKÁ ČÁST PRŮZKUM Cíl průzkumu Použitá metoda Výsledky dotazníkového šetření DISKUSE...48 ZÁVĚR...50 РЕЗЮМЕ...51 BIBLIOGRAFIE...52 PŘÍLOHY

6 Úvod Téma Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku jsem si zvolila proto, že již čtrnáct let pracuji na Městském úřadě v Uhlířských Janovicích, na odboru sociálních věcí. Klienti, kteří za námi přicházejí, jsou převážně klienti úřadu práce. Dalším důvodem zvolení tohoto tématu je, že každodenní setkávání s realitou nezaměstnanosti mě stále nutí k přemýšlení, co je hlavní příčinou nezaměstnanosti v našem regionu. Je to omezení výroby či úplné ukončení činnosti některých podniků, anebo nechuť a nezájem jedinců pracovat? Dále mne zajímá, zda byli při hledání zaměstnání diskriminováni, jestli tento pojem vůbec znají a zda se diskriminace týká více mužů či žen. Absolventská práce je rozdělena na dvě části na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám obecnými pojmy nezaměstnanosti a to základními druhy nezaměstnanosti, trhem práce, významem práce pro člověka, rizikovými skupinami osob ohrožených nezaměstnaností a pojmem diskriminace. V praktické části jsem se zaměřila na vyhodnocení průzkumu mezi klienty úřadu práce, který jsem uskutečnila formou dotazníkového šetření na Úřadě práce v Kutné Hoře a dislokovaných pracovništích v Uhlířských Janovicích a ve Zruči nad Sázavou. Nezaměstnanost působí selektivně a postihuje především tzv. rizikové skupiny lidí. Jsou to především ti, kteří jsou již při vstupu na trh práce předem handicapovaní, ať už z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, rasového a etnického původu nebo zdravotního postižení. Ztráta práce a její dlouhodobá absence vyvolává řadu různých patologických symptomů. Vede k dezintegraci osobnosti, dysfunkčnímu chování, způsobuje zdravotní i psychické obtíže a v neposlední řadě problémy v rodině. Mnoho dlouhodobě nezaměstnaných se uchyluje k alkoholismu, k drogové závislosti, projevuje se i sklon k násilí a kriminalitě. Hrozí zde reálné nebezpečí, že některé skupiny osob budou dlouhodobě či dokonce trvale vyřazeny z možnosti legálně působit na trhu práce. 6

7 Přímou či nepřímou souvislost s otázkami nezaměstnanosti má mnoho aktuálních celospolečenských, politických i ekonomických problémů. Lidská práce vždy reagovala na vývoj ve společnosti, se změnou technologie se měnila i nabídka pracovních příležitostí. Jako příklad je možné uvést rychlý rozvoj informačních technologií a jejich průnik do většiny profesí. Pro mnoho lidí ze starších generací není vždy snadné se na tyto podmínky adaptovat, vzniká tak situace, že mladí učí staré a tím se značně znehodnocuje jejich kvalifikace získaná v předchozích letech vzděláním a letitou praxí. Na způsob našeho života i práce má určitý vliv i globalizace. Velké nadnárodní společnosti za účelem šetření nákladů při zvýšené produkci přesouvají výrobu do zemí s nižšími náklady. Tím zaniká možnost pracovních příležitostí pro nezaměstnané v oblastech odkud je výroba přesunuta, a naopak v méně rozvinutých zemích, kam je přesunuta dochází k vykořisťování levné pracovní síly. Cílem této práce bylo zjistit hlavní příčiny nezaměstnanosti a vyhodnotit problémy vznikající při hledání nového zaměstnání a zjistit informovanost o možné diskriminaci na trhu práce. Na základě zjištěných informací zvážit možná opatření na zlepšení situace nejen v našem regionu, ale všeobecně. 7

8 1 Cíl práce Zjistit a popsat příčiny nezaměstnanosti v našem regionu. Vyhodnotit problémy při hledání zaměstnání. Zhodnotit informovanost o možné diskriminaci na trhu práce. 8

9 2 Obecná charakteristika nezaměstnanosti 2.1 Základní pojmy NEZAMĚSTNANOST Je nepříjemným průvodním jevem rozvoje společenských systémů založených na tržní ekonomice. Je to stav, kdy ten, kdo by chtěl pracovat, nenajde na trhu práce nikoho, kdo by mohl využít jeho pracovní sílu. Nezaměstnanost znamená pro národní hospodářství ztrátu statků a služeb, které mohly být nezaměstnanými vytvořeny. Další negativní dopad na státní rozpočet mají i dávky vyplácené nezaměstnaným. Kromě těchto propočitatelných ztrát však nezaměstnanost přináší další negativní důsledky, které dopadají na sociální život ve státě. Je to například pokles životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny a vznik sociálně patologických jevů, počínaje zvýšenou závislostí na nikotinu a alkoholu nebo lécích, zhoršení zdravotního stavu a v neposlední řadě i rostoucí kriminalitou. [JÍROVÁ, 1999] NEZAMĚSTNANÍ Ne každý, kdo pracuje, je zaměstnaný a na druhé straně ne každý, kdo nepracuje, je nezaměstnaný. Nezaměstnaný je člověk, který není zaměstnán a nemá příjem ze zaměstnání, ale aktivně hledá vhodnou práci. Do této skupiny patří i ti, kteří jsou evidovaní na úřadě práce, ale již mají nalezené zaměstnání a čekají na termín nástupu. [MAREŠ, 2002] ZAMĚSTNANÍ Jsou lidé, kteří vykonávají jakoukoliv práci, za kterou dostávají mzdu. Patří sem ale i ti, kteří práci mají, ale z důvodu nemoci či dovolené právě nepracují. 9

10 OSTATNÍ Jedná se o ekonomicky neaktivní obyvatele mezi něž patří lidé v důchodu, ženy na mateřské dovolené, studenti, ženy pečující o děti v domácnosti, osoby pečující o členy rodiny, kteří vyžadují celodenní péči. [JÍROVÁ, 1999] 2.2 Druhy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Na trhu práce se vyskytuje určitý počet osob bez zaměstnání. Jedná se o normální, klasickou dobrovolnou změnu zaměstnání. Mezi pracovními místy dochází k přesunům osob z důvodu potřeby změnit zaměstnání nebo zlepšit svoji finanční situaci. Tato nezaměstnanost má přechodný charakter, je považována za dobrovolnou. Délka trvání může být ovlivněna podmínkami na trhu práce a systémem podpor státu v nezaměstnanosti. Čím je tento systém přijatelnější, tím více času mají lidé na hledání nového zaměstnání. Prodlužování doby frikční nezaměstnanosti závisí na souladu mezi nabídkou a poptávkou, a rovněž také na vzájemné informovanosti zaměstnavatelů o nezaměstnaných osobách a pracovníků o volných pracovních místech Strukturální nezaměstnanost Vzniká rozpadem nebo zánikem neefektivních podniků či útlumem nebo omezením výroby některých firem. Díky eliminaci některých odvětví může náhle zmizet i řada profesí, které jsou s nimi spojeny (např. textilní průmysl). Lidé, kteří takto přijdou o zaměstnání, mají již kvalifikaci, určitý věk, dovednosti a zkušenosti a také své bydliště. Jak se územně i odvětvově mění struktura ekonomiky, nemusí osobní a zejména kvalifikační charakteristiky propuštěných osob odpovídat požadavkům nově vzniklých pracovních míst. Zvláště starší lidé mají značné problémy s adaptací na nově zaváděné technologické výrobní postupy a celkovou automatizaci výroby. Takto se mění struktura 10

11 poptávky po práci, které se struktura její nabídky někdy velice těžko přizpůsobuje. Strukturální nezaměstnanost je charakteristická například pro vyspělé průmyslové země Cyklická nezaměstnanost Vzniká z nedostatečné poptávky po práci ve vztahu k nabídce nebo v důsledku odbytových potíží z důvodu recese. Někdy se o ní hovoří také jako o nezaměstnanosti z nedostatečné poptávky i po určitém druhu zboží Sezónní nezaměstnanost Pokud je cyklická nezaměstnanost pravidelná a spojená s přírodním cyklem je považována za sezónní. Typickým příkladem v našich podmínkách je zemědělství a stavebnictví, ale také služby spojené s turistikou Skrytá nezaměstnanost Skrytá nezaměstnanost je formou, kdy si nezaměstnaný jedinec nehledá práci a ani není registrován na úřadě práce jako nezaměstnaný. Jde především o osoby, které na hledání zaměstnání rezignovaly nebo si práci vyhledávají pomocí neformálních sítí či přímo u zaměstnavatele bez příslušné registrace. Patří sem například předčasné odchody do důchodu, přesuny do invalidního důchodu, osoby s nízkou kvalifikací či vysokým věkem Neúplná zaměstnanost, nepravá nezaměstnanost Pojmem neúplná zaměstnanost je zpravidla označována práce na zkrácený úvazek, kdy se takto zaměstnaní jedinci musí podřídit horším pracovním podmínkám a často se ocitají bez pracovní ochrany a sociálního zabezpečení. Tento typ neúplné zaměstnanosti je považován za jeden ze způsobů, kterým se společnost snaží čelit masové 11

12 nezaměstnanosti. Pokud jsou lidé nezaměstnaní, nehledají si aktivně práci a nabízenou práci odmítají, hovoříme o nepravé nezaměstanosti. Jde především o jedince, kteří čerpají v plném rozsahu podporu v nezaměstnanosti a následně sociální dávky. Patří sem i ti, kteří jsou evidováni na úřadu práce a přitom nelegálně pracují. [MAREŠ, 2002] 2.3 Důsledky nezaměstnanosti Důsledky nezaměstnanosti mají v zásadě dvojí charakter, a to ekonomický pro celou společnost a sociální pro jedince a jeho rodinu. Ekonomické důsledky jsou převážně spojeny s poklesem výroby, se ztrátou statků a služeb, které by mohly být nezaměstnanými vytvořeny. Při vysoké nezaměstnanosti dochází ke zvýšeným sociálním výdajům, které jsou tvořeny sociálními dávkami, podporou v nezaměstnanosti a výdaji na rekvalifikace, což zatěžuje státní rozpočet. Sociální důsledky ovlivňují sociální situaci jedince i jeho rodiny a mají vliv na různé oblasti osobního i společenského života. Ztráta zaměstnání znamená především ztrátu pravidelného příjmu a s tím spojený pokles životní úrovně a může vést často k chudobě, k sociální izolaci, ztrátě sociálních kontaktů a sociálnímu vyloučení. Dále může mít za následek rozpad rodiny, sklony k nežádoucímu chování, k alkoholismu, k drogové závislosti a kriminalitě. Pro mnoho lidí je nezaměstnanost traumatizující, vyvolává v člověku pocit nepotřebnosti, neužitečnosti a neschopnosti. Všeobecně platí, že s nezaměstnaností se lépe vyrovnávají ti, co jsou bez práce kratší dobu, v předchozím zaměstnání nebyli spokojeni, mají určité zázemí a jsou adaptabilnější. Průzkumy ukazují, že negativním důsledkům nezaměstnanosti je schopna čelit jen malá část dlouhodobě nezaměstnaných. [KREBS, 2007] 12

13 2.4 Trh práce V naší republice do roku 1990 trh práce vlastně neexistoval, neboť zde byla přezaměstnanost. Se zaváděním tržní ekonomiky se postupně ustanovoval a sféra zaměstnanosti doznala podstatných změn. Pracovní trh organizuje produkci a distribuci práce a i zde se uplatňuje mechanismus konkurence. Rozhodující jsou v tomto případě vlastnosti pracovní síly jako je vzdělání, kvalifikace a pracovní zkušenosti. Rovnováha na trhu práce vzniká jako rovnováha na kterémkoliv jiném trhu a to vyrovnáním nabídky a poptávky. Rozlišujeme několik segmentů trhu práce: Primární trh nabízí lepší pracovní místa s možností dalšího profesního růstu, lepší pracovní podmínky a relativní ochranu před ztrátou zaměstnání. Pracovníci jsou zde lépe finančně ohodnoceni, je zde zajištěn i jistý růst mezd. Na tento trh se pracovníci dostávají především díky své odborné kvalifikaci a svým zkušenostem získaných v dlouhodobém pracovním poměru. Jistou roli zde hraje i jejich spolehlivost a dovednosti. Z primárního trhu práce jsou v jistém slova smyslu vyloučeni jednak ti, kdo neinvestovali do vzdělání a kvalifikace, ale na druhé straně i mladí lidé, matky s malými dětmi a starší lidé, kteří jsou svým způsobem na trhu práce diskriminováni. Sekundární trh nabízí pracovní místa s nižší prestiží a nižší úrovní mezd. Jedinci na tomto trhu se častěji stávají nezaměstnanými, mají i omezené možnosti kariérního růstu. Vzhledem k tomu, že je zde vyšší fluktuace, není tak obtížné najít nové zaměstnání, ale nemožnost zvýšení kvalifikace uvádí pracovníky sekundárního trhu práce do uzavřeného kruhu bez možnosti přejít na primární trh. Formální trh je trhem legálních pracovních příležitostí regulovaných společenskými institucemi. Neformální trh je trhem mimo kontrolu institucí, především co se týká odvodu daní a zařazuje se tak do šedé či černé ekonomiky. V poslední době je pozornost neformálnímu trhu věnována především s rozmachem práce načerno. Zde bych uvedla například cizince, pracující často bez pracovního povolení jako levná pracovní síla, 13

14 například na stavbách. Na tento trh lze zařadit i osoby, které pracují na základě dohody o provedení práce a přitom jsou vedeni na úřadu práce. Interní trh je vlastně trhem vnitřním, neboť zde dochází k rozmísťování pracovníků uvnitř organizace za pomoci administrativních pravidel a mechanismů. Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni na nižším stupni, mohou povýšit, pokud jsou dlouhodobě připravováni na uvolněné místo nebo absolvovali zaškolení nebo výcvik. Tento trh má své výhody, protože organizace může posoudit, nakolik kandidát splňuje předpoklady pro obsazení volné funkce, neboť ho již dobře zná. Externí trh využívá organizace zejména tehdy, kdy je zřejmé, že vnitřní trh neposkytuje dostatečný počet nebo kvalitu potencionálních uchazečů o volná místa. Získávání uchazečů na vnějším trhu je podstatně náročnější a finančně nákladnější (např. inzerce). Výběr bývá složitější, neboť pravděpodobnost, že uchazeč bude splňovat požadované nároky, je nižší. [WINKLER, WILDMANOVÁ, 1999] 2.5 Trh práce na Kutnohorsku Charakteristika regionu Okres Kutná Hora se rozkládá na severním okraji Českomoravské vrchoviny mezi středními toky řeky Sázavy a Labe. V rámci Středočeského kraje zaujímá rozlohou 917 km 2 páté místo. Počtem 81 obyvatel na 1 km 2 se řadí mezi nejméně osídlená místa Středočeského kraje. Na okrese je 88 obcí, z toho 4 města a 5 městysů. Charakter okresu je zemědělsko-průmyslový, průmyslové podniky jsou soustředěny především do center s vyšší koncentrací obyvatelstva. Jde především o oblast Kutné Hory, Čáslavi, Uhlířských Janovic a Zruče nad Sázavou. Uvedené obce jsou obcemi II. a III. stupně správních obvodů Středočeského kraje a tvoří mikroregiony. 14

15 Mikroregion - Kutnohorsko Situace v mikroregionu zůstává v posledních letech neměnná, počet obyvatel je , z toho je ekonomicky aktivního obyvatelstva. V roce 2010 bylo evidováno uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v mikroregionu dosáhla výše 11,29 %. Mezi nejvýznamnější a největší zaměstnavatele patří například akciová společnost PHILIP MORRIS ČR, která se řadí mezi stabilizované společnosti, v roce 2010 zde bylo zaměstnáno 775 osob z okresu a 305 osob mimo okres. Dálší významný zaměstnavatel, akciová společnost ČKD, se v roce 2010 ocitl v insolvenci a oproti roku 2009 došlo k poklesu počtu zaměstnanců. V roce 2010 zde bylo zaměstnáno 469 osob z okresu, v roce 2009 zde pracovalo 528 zaměstnanců. Společnost s ručením omezeným Foxconn Technology CZ nesplnila dosud předpoklady počtu zaměstnanců z důvodu časté obměny sortimentu a typu výroby. V roce 2010 zde bylo zaměstnáno 904 osob z okresu. Mikroregion Čáslavsko Počet obyvatel v mikroregionu je , z toho ekonomicky aktivních V roce 2010 bylo evidováno uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti dosáhla výše 10,99 %. V tomto mikroregionu se projevuje stagnace průmyslové a zemědělské výroby. Mezi největší zaměstnavatele patří akciová společnost Silnice Čáslav, společnosti s ručením omezeným ZENIT, Ljunghall, a LESS. Mikroregion - Uhlířskojanovicko V mikroregionu je obyvatel, z toho ekonomicky aktivních V evidenci úřadu práce bylo v roce 2010 evidováno 346 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti činila 9,53 %. Pracovní příležitosti jsou v tomto mikroregionu soustředěny především do zemědělství. Mezi největší zaměstnavatele z oblasti zemědělství patří ZOD Onomyšl a ZAS Zbizuby. Z průmyslových podniků je to V.O.D. Kooperativa Uhlířské Janovice a společnost s ručením omezeným GREIF-akustika. 15

16 Mikroregion Zručsko V mikroregionu žije obyvatel, z toho ekonomicky aktivních 3 700, uchazečů o zaměstnání 369. Míra nezaměstnanosti v roce 2010 byla 9,97 %. Ve Zruči nad Sázavou působí firmy s více jak 100 zaměstnanců. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele této oblasti patří společnosti s ručením omezeným ASMO Czech, Sázavan strojírny a Puloplastix Slavošov. Ze zemědělských podniků je nejvýznamnějším zaměstnavatelem akciová společnost AGRO Pertoltice. [www.mpsv.cz, 1] Trh práce v regionu Zaměstnanost je obecně ovlivněna probíhající hospodářskou krizí. Zaměstnavatelé jsou v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu. V této souvislosti uvádím porovnání statistiky Středočeského kraje, našeho regionu a sousedního regionu Kolín za rok Míra nezaměstnanosti v roce 2009 ve Středočeském kraji byla 7,1 %, v regionu Kutná Hora 9,45 % a v sousedním regionu Kolín 9,07 %. V obou regionech míra nezaměstnanosti výrazně převyšuje průměr za celý kraj. Ve Středočeském kraji bylo v uvedeném období volných pracovních míst, v okrese Kutná Hora 233 pracovních míst a v okrese Kolín 195 volných pracovních míst. Z hlediska vzdělanostní struktury je nejvíce zastoupena skupina uchazečů se základním a středním odborným vzděláním, a to jak v celém kraji tak v obou regionech. V roce 2009 bylo se základním vzděláním evidováno ve Středočeském kraji uchazečů, v okrese Kutná Hora 951 uchazečů a v okrese Kolín uchazečů. Se středním odborným vzděláním bylo v uvedeném období evidováno ve Středočeském kraji osob, v okrese Kutná Hora osob a v okrese Kolín osob. Dle rozdělení do věkových skupin je nejpočetnější skupina uchazečů ve věku let, dále skupina ve věku let a skupina let. V kraji je z celkového počtu uchazečů nejpočetněji zastoupena věková skupina let a to uchazeči, což činí 24,25 %. V okrese Kutná Hora je to věková skupina let v počtu 16

17 923 osob z celkového počtu uchazečů 3 800, což činí 24,28 % a v okrese Kolín z celkového počtu uchazečů má největší zastoupení věková skupina let v počtu osob, což činí 25,39 %. Myslím si, že je zde velmi silné zastoupení žen, hlavně ve věkové skupině do 34 let, neboť jsou to převážně matky s malými dětmi. Důvodem je malá nabídka vhodných pracovních míst, o které by uchazečky měly zájem, dále vícesměnný provoz, který je pro ně velkým problémem a v neposlední řadě i špatné dopravní spojení. Další skupinou, která je na trhu práce nejhůře uplatnitelná, jsou mladiství. Hlavní příčinou je omezení vyplývající z pracovněprávních předpisů v souvislosti s věkem uchazeče a nedostatečná kvalifikace. Problémem zůstává, že část mladistvých uchazečů se již do školy nevrátí a spokojí se se základním vzděláním, které je však omezuje na trhu práce. Těmto uchazečům se úřad práce snaží nabídnout alespoň rekvalifikace. Dále jsou to absolventi, kterým často chybí určitá samostatnost, rozhodnost a komunikativnost a od toho se odvíjí i jejich zkreslená představa o trhu práce a ceně práce. V rámci skupinového poradenství jsou absolventům nabízeny semináře, které jsou zaměřeny na dovednosti, jež mohou ovlivnit přijetí do zaměstnání. O tyto semináře však není velký zájem, neboť si absolventi myslí, že tyto dovednosti ovládají, což se však často při výběrových řízeních neprokáže. K nejobtížněji umístitelné skupině uchazečů o zaměstnání patří osoby se zdravotním postižením, neboť zanikla typická pracovní místa pro zdravotně postižené a nová místa jsou vytvářena jen zřídka. [www.czso.cz, 6] 2.6 Význam práce pro člověka Práce je v životě člověka nesmírně důležitá. Přináší pocit seberealizace, materiální prospěch a dává pocit užitečnosti pro společnost. V zaměstnání člověk tráví většinu svého času, poznává nové lidi a uzavírá přátelství. Při plnění pracovních úkolů pracovník zdokonaluje své schopnosti a získává určitou odbornost. Většina lidí pracuje s radostí a uspokojením, nepovažuje práci za nutný životní úděl, se kterým je třeba se smířit. 17

18 Proto je ztráta zaměstnání pro mnohé lidi velký zásah do jejich života. Znamená pro ně finanční nejistotu, ztátu udržování pracovních návyků a získávání nových dovedností. Postupně se u nich vytrácí smysl života, dochází i k omezování kontaktů s přáteli a spolupracovníky, vytrácejí se aktivity, které byly součástí každodenního pracovního rytmu člověka. V mnohých případech dává okolí najevo, že člověk selhal, a to často znamená pro dotyčného stresovou situaci. [BUCHTOVÁ a kol., 2002] 2.7 Rizikové skupiny Nezaměstnanost ohrožuje všechny občany, určité skupiny však více a ty jsou nazývány rizikovými skupinami. Právě na ně by měla být zaměřena politika zaměstanosti. U nás do těchto skupin patří mladí lidé především mladiství se základním vzděláním a absolventi středních a vysokých škol, ženy s malými dětmi, zdravotně postižení, starší lidé a osoby s nízkým vzděláním. Mladiství Do této skupiny lze zařadit mladé lidi, kteří ukončili základní školu. Jde o osoby s velmi malým zájmem o práci a o další vzdělávání, s velmi malou motivací a bez pracovních návyků. Absolventi Osoby, které po ukončení studia na střední nebo vysoké škole hledají své první zaměstnání. Vzhledem k tomu, že nemají praktické zkušenosti a základní pracovní návyky, jsou na trhu práce znevýhodněni. V této skupině převažují vyučení a maturanti, absolventů vysokých škol je méně. Nedostatek praxe brání zájemcům v možnosti podnikat, neboť nezískají živnostenský list. 18

19 Ženy s malými dětmi Matky s malými dětmi mívají požadavky na zaměstnání se zkrácenou pracovní dobou, pokud možno bez dojíždění. Zaměstnavatelé v současné době již nevytvářejí pracovní místa se zkráceným pracovním úvazkem, čím dál více se zaměřují na vícesměnný provoz. Zdravotně postižení lidé Tvoří početnou a velice dlouhodobě téměř neumístitelnou skupinu uchazečů o zaměstnání. I přes různé snahy podpořit vznik nových pracovních míst pro tyto občany, mají v současné společnosti čím dále menší šanci najít vhodné zaměstnání, vzhledem k velkému důrazu na produktivitu práce a výkon. Starší lidé (věk nad 50 let) Tato skupina prožívá ztrátu zaměstnání nejtíživěji. Většinou se jedná o osoby, které byly propuštěny z důvodu organizačních změn nebo musely ukončit pracovní poměr s ohledem na svůj zdravotní stav. Vzhledem k automatizaci výroby je u těchto osob problém s adaptabilitou na nové pracovní podmínky a ochotou se dále vzdělávat, např. jazyky, práce na počítači. Poptávka po této pracovní síle je poměrně nízká. Osoby s nízkým vzděláním (bez kvalifikace) Jde převážně o lidi s malým zájmem o zaměstnání, obtížně vzdělávatelné a zaměstnavatelné. Dá se říci, že do této skupiny patří lidé propuštění z výkonu trestu, alkoholici a bezdomovci, kteří se díky své nepřizpůsobivosti těžko začleňují zpět do společnosti. Hrozí jim vyloučení z pracovního trhu, budou žít v trvalé závislosti na pomoci státu, byť bude sebemenší. [BUCHTOVÁ a kol., 2002] 19

20 3 Diskriminace na trhu práce 3.1 Pojem diskriminace Diskriminace je obecně odlišné zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích bez rozumného odůvodnění. Antidiskriminační zákon stanoví důvody, z jakých je rozlišování mezi lidmi nepřípustné - na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry a náboženského vyznání. Nelze každou nespravedlnost, rozdílné jednání nebo znepokojivou situaci považovat za diskriminační jednání. Diskriminace musí existovat jako jednání popsané a zákonem zakázané, nelze se diskriminovaným pouze cítit. Diskriminovat někoho znamená dělat rozdíly mezi lidmi, nespravedlivě označit za rozdílné (např. ženu, která má kvalifikaci na řízení vysokozdvižného vozíku, zaměstnavatel odmítne z důvodu, že na tuto práci ženy nepřijímá). I přesto, že existence mnoha zákonů, dokumentů a úmluv diskriminaci vylučuje, myslím si, že k ní přesto dochází. Je to způsobeno především tím, že tento jev je do jisté míry společností tolerován a také i neznalostí práv diskriminovaných osob. 3.2 Dělení diskriminace Přímá je jednání, kdy se s jedním člověkem zachází ve srovnatelné situaci méně příznivě než s druhým (např. na základě pohlaví, příslušnosti k etnické skupině). Nepřímá je jednání, při němž se s někým zachází méně příznivě na základě kritéria, které se jeví zdánlivě neutrálně (např. na pozici stavebního dělníka je požadavek znalosti ukrajinského jazyka). Obtěžování chování, které sleduje snížení důstojnosti jiné osoby nebo vytvoření ponižujícího nebo urážlivého prostředí. Pronásledování je znevýhodnění jako reakce proti uplatnění práva dle zákona (např. 20

21 zaměstnavatel postihne zaměstnance za to, že podal žalobu na diskriminaci). [www.ochrance.cz, 2] 3.3 Důvod vzniku diskriminace Vznik diskriminace je dán většinou tím, že lidé mají zažité určité stereotypní představy o příslušnících různých skupin, na jejichž základě jim jsou obecně přisuzovány jisté vlastnosti. Jedna z nejčetněji se vyskytujících oblastí porušování zásady rovného zacházení je diskriminace v pracovněprávních vztazích. Do této oblasti můžeme zařadit nejen uplatňování kritérií při přijímání pracovníků, jako je věk, pohlaví, etnická příslušnost, ale i rozdílné zacházení během trvání pracovního poměru a to zejména porušování zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci, tlak na výkonnost, obtěžování a šikana na pracovišti. Důsledky takového jednání jsou pro určité skupiny osob velmi závažné, např. nemožnost nalezení zaměstnání pro osoby starší 50 let, Romy, ženy po rodičovské dovolené a osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. V některých případech může diskriminace vést až k sociálnímu vyloučení. Zaměříme-li se na muže a ženy, jsou tím myšleny genderové stereotypy. Mužům je přisuzována touha po kariéře, talent na technické obory, racionální myšlení, ráznost, nebojácnost a větší agresivita. Naopak ženám je připisována starost a péče o rodinu a ne honba za kariérou, řízení podle emocí a ne logikou, sklony k hysterii, pracovitost, solidnost a spolehlivost. Na základě těchto vlastností se odvíjí i přijímání do zaměstnání. Muži mají všeobecně povolání prestižnější a lépe placená, povolání žen jsou podle výše uvedených vlastností většinou v oblastech, které jsou na trhu práce velice špatně placeny. Jako další genderový stereotyp je možné uvést nedůvěru při přijímání žen do rozhodovacích pozic a na vedoucí místa. [MARKSOVÁ-TOMINOVÁ, 2002] 21

22 3.4 Možnost obrany a postihu proti diskriminaci Možnost obrany Ze zákona je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter. Jestliže se občan setká s takovouto nabídkou, kterou považuje za diskriminační, může se obrátit přímo na soud nebo upozornit úřad práce, v jehož územním obvodu má zaměstnavatel sídlo. Upozornění lze podat ústně do protokolu nebo písemně na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou. Občan by měl být o výsledku šetření informován. [MARKSOVÁ-TOMINOVÁ, 2002] Možnost postihu Pokud se prokáže, že uchazeč o zaměstnání splňoval požadovanou kvalifikaci a případně i praxi, a zaměstnavatel ho odmítl z důvodu vyššího věku nebo ženu z důvodu, že má malé děti, které mohou být často nemocné, jedná se o projev diskriminace. Úřady práce mohou zaměstnavateli uložit pokutu až do výše Kč. Dále se občan může v případě diskriminace obrátit přímo na soud. [zákon č. 435/2004 Sb.] 4 Finanční pomoc nezaměstnaným 4.1 Podpora v nezaměstnanosti Při podání žádosti o evidenci uchazeče o zaměstnání má každý právo požádat o podporu v nezaměstnanosti. 22

23 4.1.1 Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu má fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území ČR a v posledních třech letech získala minimálně 12 měsíců důchodového pojištění. Do této doby se započítává i náhradní doba zaměstnání, kam spadá: péče o dítě do 4 let věku nebo o dítě dlouhodobě zdravotně postižené ve věku do 18 let, vyžadující mimořádnou péči; péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve II. až IV. stupni závislosti; pobírání invalidního důchodu, pokud je přiznána invalidita ve třetím stupni. Nárok na podporu nemá: 1. uchazeč, kterému byl během 6 měsíců před zařazením do evidence ukončen pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností 2. uchazeč, který v posledním půl roce před zařazením do evidence sám opakovaně ukončil zaměstnání zprostředkované úřadem práce 3. uchazeč v případě, že mu vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů, a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by mu náležela. Pokud je výsluhový příspěvek nižší, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu těchto částek Podpůrčí doba a výše podpory v nezaměstnanosti Délka podpůrčí doby je stanovena podle věku, kterého občan dosáhl ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Uchazeči ve věku do 50 let je podpora vyplácena po dobu 5 měsíců, od 50 do 55 let po dobu 8 měsíců a nad 55 let po dobu 11 měsíců. Podpora se nevyplácí pokud uchazeč pobírá starobní důchod, dávky nemocenského pojištění nebo pokud byl vzat do vazby. Nárok na podporu v nezaměstnanosti končí po uplynutí podpůrčí doby, při nástupu do zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti. 23

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce 1. setkání Úvod Představení lektorů + účastníků Co je to job klub? Co je to, počet a délka, oslovování Historie Co Vám job klub může dát? Co očekáváte

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova18 materiálu Vypracoval,

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice školy Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Vydal: ředitel Základní školy a Mateřská školy Vysoké

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA V MĚSTĚ BRUNTÁL PUBLIC SERVICE IN THE TOWN BRUNTÁL Bakalářská diplomová práce Milada Doleželová Vedoucí

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Srpen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Studijní text. Vzdělávací cíl: Seznámit studenty s nezaměstnaností, jejími příčinami, druhy a formami.

Studijní text. Vzdělávací cíl: Seznámit studenty s nezaměstnaností, jejími příčinami, druhy a formami. Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Participace na trhu práce a nezaměstnanost Vzdělávací

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Duben 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Březen 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více