Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. David Beňák Vypracovala: Alena Kmochová Čelákovice

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Uhlířské Janovice 30. dubna 2011 Podpis: 2

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucímu práce panu Mgr. Davidovi Beňákovi za odborné konzultace, cenné rady a připomínky, ochotu a podporu při zpracování mé absolventské práce. Zároveň bych chtěla poděkovat pracovníkům Úřadu práce v Kutné Hoře za poskytnutí materiálů, informací a pomoc při provádění dotazníkového šetření. 3

4 OBSAH ÚVOD CÍL PRÁCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI Základní pojmy Druhy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Strukturální nezaměstnanost Cyklická nezaměstnanost Sezónní nezaměstnanost Skrytá nezaměstnanost Neúplná zaměstnanost, nepravá nezaměstnanost Důsledky nezaměstnanosti Trh práce Trh práce na Kutnohorsku Charakteristika regionu Trh práce v regionu Význam práce pro člověka Rizikové skupiny DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE Pojem diskriminace Dělení diskriminace Důvod vzniku diskriminace Možnost obrany a postihu proti diskriminaci Možnost obrany Možnost postihu FINANČNÍ POMOC NEZAMĚSTNANÝM Podpora v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti

5 4.1.2 Podpůrčí doba a výše podpory v nezaměstnanosti Výše podpory v nezaměstnanosti Dávky státní sociální podpory Dávky pomoci v hmotné nouzi NEFINANČNÍ POMOC NEZAMĚSTNANÝM Rekvalifikace Typy rekvalifikací Nabídka rekvalifikací Podmínky pro uchazeče o zaměstnání Podmínky pro zaměstnavatele zabezpečující rekvalifikaci svých zaměstnanců Job club PRAKTICKÁ ČÁST PRŮZKUM Cíl průzkumu Použitá metoda Výsledky dotazníkového šetření DISKUSE...48 ZÁVĚR...50 РЕЗЮМЕ...51 BIBLIOGRAFIE...52 PŘÍLOHY

6 Úvod Téma Analýza nezaměstnanosti na Kutnohorsku jsem si zvolila proto, že již čtrnáct let pracuji na Městském úřadě v Uhlířských Janovicích, na odboru sociálních věcí. Klienti, kteří za námi přicházejí, jsou převážně klienti úřadu práce. Dalším důvodem zvolení tohoto tématu je, že každodenní setkávání s realitou nezaměstnanosti mě stále nutí k přemýšlení, co je hlavní příčinou nezaměstnanosti v našem regionu. Je to omezení výroby či úplné ukončení činnosti některých podniků, anebo nechuť a nezájem jedinců pracovat? Dále mne zajímá, zda byli při hledání zaměstnání diskriminováni, jestli tento pojem vůbec znají a zda se diskriminace týká více mužů či žen. Absolventská práce je rozdělena na dvě části na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám obecnými pojmy nezaměstnanosti a to základními druhy nezaměstnanosti, trhem práce, významem práce pro člověka, rizikovými skupinami osob ohrožených nezaměstnaností a pojmem diskriminace. V praktické části jsem se zaměřila na vyhodnocení průzkumu mezi klienty úřadu práce, který jsem uskutečnila formou dotazníkového šetření na Úřadě práce v Kutné Hoře a dislokovaných pracovništích v Uhlířských Janovicích a ve Zruči nad Sázavou. Nezaměstnanost působí selektivně a postihuje především tzv. rizikové skupiny lidí. Jsou to především ti, kteří jsou již při vstupu na trh práce předem handicapovaní, ať už z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, rasového a etnického původu nebo zdravotního postižení. Ztráta práce a její dlouhodobá absence vyvolává řadu různých patologických symptomů. Vede k dezintegraci osobnosti, dysfunkčnímu chování, způsobuje zdravotní i psychické obtíže a v neposlední řadě problémy v rodině. Mnoho dlouhodobě nezaměstnaných se uchyluje k alkoholismu, k drogové závislosti, projevuje se i sklon k násilí a kriminalitě. Hrozí zde reálné nebezpečí, že některé skupiny osob budou dlouhodobě či dokonce trvale vyřazeny z možnosti legálně působit na trhu práce. 6

7 Přímou či nepřímou souvislost s otázkami nezaměstnanosti má mnoho aktuálních celospolečenských, politických i ekonomických problémů. Lidská práce vždy reagovala na vývoj ve společnosti, se změnou technologie se měnila i nabídka pracovních příležitostí. Jako příklad je možné uvést rychlý rozvoj informačních technologií a jejich průnik do většiny profesí. Pro mnoho lidí ze starších generací není vždy snadné se na tyto podmínky adaptovat, vzniká tak situace, že mladí učí staré a tím se značně znehodnocuje jejich kvalifikace získaná v předchozích letech vzděláním a letitou praxí. Na způsob našeho života i práce má určitý vliv i globalizace. Velké nadnárodní společnosti za účelem šetření nákladů při zvýšené produkci přesouvají výrobu do zemí s nižšími náklady. Tím zaniká možnost pracovních příležitostí pro nezaměstnané v oblastech odkud je výroba přesunuta, a naopak v méně rozvinutých zemích, kam je přesunuta dochází k vykořisťování levné pracovní síly. Cílem této práce bylo zjistit hlavní příčiny nezaměstnanosti a vyhodnotit problémy vznikající při hledání nového zaměstnání a zjistit informovanost o možné diskriminaci na trhu práce. Na základě zjištěných informací zvážit možná opatření na zlepšení situace nejen v našem regionu, ale všeobecně. 7

8 1 Cíl práce Zjistit a popsat příčiny nezaměstnanosti v našem regionu. Vyhodnotit problémy při hledání zaměstnání. Zhodnotit informovanost o možné diskriminaci na trhu práce. 8

9 2 Obecná charakteristika nezaměstnanosti 2.1 Základní pojmy NEZAMĚSTNANOST Je nepříjemným průvodním jevem rozvoje společenských systémů založených na tržní ekonomice. Je to stav, kdy ten, kdo by chtěl pracovat, nenajde na trhu práce nikoho, kdo by mohl využít jeho pracovní sílu. Nezaměstnanost znamená pro národní hospodářství ztrátu statků a služeb, které mohly být nezaměstnanými vytvořeny. Další negativní dopad na státní rozpočet mají i dávky vyplácené nezaměstnaným. Kromě těchto propočitatelných ztrát však nezaměstnanost přináší další negativní důsledky, které dopadají na sociální život ve státě. Je to například pokles životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny a vznik sociálně patologických jevů, počínaje zvýšenou závislostí na nikotinu a alkoholu nebo lécích, zhoršení zdravotního stavu a v neposlední řadě i rostoucí kriminalitou. [JÍROVÁ, 1999] NEZAMĚSTNANÍ Ne každý, kdo pracuje, je zaměstnaný a na druhé straně ne každý, kdo nepracuje, je nezaměstnaný. Nezaměstnaný je člověk, který není zaměstnán a nemá příjem ze zaměstnání, ale aktivně hledá vhodnou práci. Do této skupiny patří i ti, kteří jsou evidovaní na úřadě práce, ale již mají nalezené zaměstnání a čekají na termín nástupu. [MAREŠ, 2002] ZAMĚSTNANÍ Jsou lidé, kteří vykonávají jakoukoliv práci, za kterou dostávají mzdu. Patří sem ale i ti, kteří práci mají, ale z důvodu nemoci či dovolené právě nepracují. 9

10 OSTATNÍ Jedná se o ekonomicky neaktivní obyvatele mezi něž patří lidé v důchodu, ženy na mateřské dovolené, studenti, ženy pečující o děti v domácnosti, osoby pečující o členy rodiny, kteří vyžadují celodenní péči. [JÍROVÁ, 1999] 2.2 Druhy nezaměstnanosti Frikční nezaměstnanost Na trhu práce se vyskytuje určitý počet osob bez zaměstnání. Jedná se o normální, klasickou dobrovolnou změnu zaměstnání. Mezi pracovními místy dochází k přesunům osob z důvodu potřeby změnit zaměstnání nebo zlepšit svoji finanční situaci. Tato nezaměstnanost má přechodný charakter, je považována za dobrovolnou. Délka trvání může být ovlivněna podmínkami na trhu práce a systémem podpor státu v nezaměstnanosti. Čím je tento systém přijatelnější, tím více času mají lidé na hledání nového zaměstnání. Prodlužování doby frikční nezaměstnanosti závisí na souladu mezi nabídkou a poptávkou, a rovněž také na vzájemné informovanosti zaměstnavatelů o nezaměstnaných osobách a pracovníků o volných pracovních místech Strukturální nezaměstnanost Vzniká rozpadem nebo zánikem neefektivních podniků či útlumem nebo omezením výroby některých firem. Díky eliminaci některých odvětví může náhle zmizet i řada profesí, které jsou s nimi spojeny (např. textilní průmysl). Lidé, kteří takto přijdou o zaměstnání, mají již kvalifikaci, určitý věk, dovednosti a zkušenosti a také své bydliště. Jak se územně i odvětvově mění struktura ekonomiky, nemusí osobní a zejména kvalifikační charakteristiky propuštěných osob odpovídat požadavkům nově vzniklých pracovních míst. Zvláště starší lidé mají značné problémy s adaptací na nově zaváděné technologické výrobní postupy a celkovou automatizaci výroby. Takto se mění struktura 10

11 poptávky po práci, které se struktura její nabídky někdy velice těžko přizpůsobuje. Strukturální nezaměstnanost je charakteristická například pro vyspělé průmyslové země Cyklická nezaměstnanost Vzniká z nedostatečné poptávky po práci ve vztahu k nabídce nebo v důsledku odbytových potíží z důvodu recese. Někdy se o ní hovoří také jako o nezaměstnanosti z nedostatečné poptávky i po určitém druhu zboží Sezónní nezaměstnanost Pokud je cyklická nezaměstnanost pravidelná a spojená s přírodním cyklem je považována za sezónní. Typickým příkladem v našich podmínkách je zemědělství a stavebnictví, ale také služby spojené s turistikou Skrytá nezaměstnanost Skrytá nezaměstnanost je formou, kdy si nezaměstnaný jedinec nehledá práci a ani není registrován na úřadě práce jako nezaměstnaný. Jde především o osoby, které na hledání zaměstnání rezignovaly nebo si práci vyhledávají pomocí neformálních sítí či přímo u zaměstnavatele bez příslušné registrace. Patří sem například předčasné odchody do důchodu, přesuny do invalidního důchodu, osoby s nízkou kvalifikací či vysokým věkem Neúplná zaměstnanost, nepravá nezaměstnanost Pojmem neúplná zaměstnanost je zpravidla označována práce na zkrácený úvazek, kdy se takto zaměstnaní jedinci musí podřídit horším pracovním podmínkám a často se ocitají bez pracovní ochrany a sociálního zabezpečení. Tento typ neúplné zaměstnanosti je považován za jeden ze způsobů, kterým se společnost snaží čelit masové 11

12 nezaměstnanosti. Pokud jsou lidé nezaměstnaní, nehledají si aktivně práci a nabízenou práci odmítají, hovoříme o nepravé nezaměstanosti. Jde především o jedince, kteří čerpají v plném rozsahu podporu v nezaměstnanosti a následně sociální dávky. Patří sem i ti, kteří jsou evidováni na úřadu práce a přitom nelegálně pracují. [MAREŠ, 2002] 2.3 Důsledky nezaměstnanosti Důsledky nezaměstnanosti mají v zásadě dvojí charakter, a to ekonomický pro celou společnost a sociální pro jedince a jeho rodinu. Ekonomické důsledky jsou převážně spojeny s poklesem výroby, se ztrátou statků a služeb, které by mohly být nezaměstnanými vytvořeny. Při vysoké nezaměstnanosti dochází ke zvýšeným sociálním výdajům, které jsou tvořeny sociálními dávkami, podporou v nezaměstnanosti a výdaji na rekvalifikace, což zatěžuje státní rozpočet. Sociální důsledky ovlivňují sociální situaci jedince i jeho rodiny a mají vliv na různé oblasti osobního i společenského života. Ztráta zaměstnání znamená především ztrátu pravidelného příjmu a s tím spojený pokles životní úrovně a může vést často k chudobě, k sociální izolaci, ztrátě sociálních kontaktů a sociálnímu vyloučení. Dále může mít za následek rozpad rodiny, sklony k nežádoucímu chování, k alkoholismu, k drogové závislosti a kriminalitě. Pro mnoho lidí je nezaměstnanost traumatizující, vyvolává v člověku pocit nepotřebnosti, neužitečnosti a neschopnosti. Všeobecně platí, že s nezaměstnaností se lépe vyrovnávají ti, co jsou bez práce kratší dobu, v předchozím zaměstnání nebyli spokojeni, mají určité zázemí a jsou adaptabilnější. Průzkumy ukazují, že negativním důsledkům nezaměstnanosti je schopna čelit jen malá část dlouhodobě nezaměstnaných. [KREBS, 2007] 12

13 2.4 Trh práce V naší republice do roku 1990 trh práce vlastně neexistoval, neboť zde byla přezaměstnanost. Se zaváděním tržní ekonomiky se postupně ustanovoval a sféra zaměstnanosti doznala podstatných změn. Pracovní trh organizuje produkci a distribuci práce a i zde se uplatňuje mechanismus konkurence. Rozhodující jsou v tomto případě vlastnosti pracovní síly jako je vzdělání, kvalifikace a pracovní zkušenosti. Rovnováha na trhu práce vzniká jako rovnováha na kterémkoliv jiném trhu a to vyrovnáním nabídky a poptávky. Rozlišujeme několik segmentů trhu práce: Primární trh nabízí lepší pracovní místa s možností dalšího profesního růstu, lepší pracovní podmínky a relativní ochranu před ztrátou zaměstnání. Pracovníci jsou zde lépe finančně ohodnoceni, je zde zajištěn i jistý růst mezd. Na tento trh se pracovníci dostávají především díky své odborné kvalifikaci a svým zkušenostem získaných v dlouhodobém pracovním poměru. Jistou roli zde hraje i jejich spolehlivost a dovednosti. Z primárního trhu práce jsou v jistém slova smyslu vyloučeni jednak ti, kdo neinvestovali do vzdělání a kvalifikace, ale na druhé straně i mladí lidé, matky s malými dětmi a starší lidé, kteří jsou svým způsobem na trhu práce diskriminováni. Sekundární trh nabízí pracovní místa s nižší prestiží a nižší úrovní mezd. Jedinci na tomto trhu se častěji stávají nezaměstnanými, mají i omezené možnosti kariérního růstu. Vzhledem k tomu, že je zde vyšší fluktuace, není tak obtížné najít nové zaměstnání, ale nemožnost zvýšení kvalifikace uvádí pracovníky sekundárního trhu práce do uzavřeného kruhu bez možnosti přejít na primární trh. Formální trh je trhem legálních pracovních příležitostí regulovaných společenskými institucemi. Neformální trh je trhem mimo kontrolu institucí, především co se týká odvodu daní a zařazuje se tak do šedé či černé ekonomiky. V poslední době je pozornost neformálnímu trhu věnována především s rozmachem práce načerno. Zde bych uvedla například cizince, pracující často bez pracovního povolení jako levná pracovní síla, 13

14 například na stavbách. Na tento trh lze zařadit i osoby, které pracují na základě dohody o provedení práce a přitom jsou vedeni na úřadu práce. Interní trh je vlastně trhem vnitřním, neboť zde dochází k rozmísťování pracovníků uvnitř organizace za pomoci administrativních pravidel a mechanismů. Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni na nižším stupni, mohou povýšit, pokud jsou dlouhodobě připravováni na uvolněné místo nebo absolvovali zaškolení nebo výcvik. Tento trh má své výhody, protože organizace může posoudit, nakolik kandidát splňuje předpoklady pro obsazení volné funkce, neboť ho již dobře zná. Externí trh využívá organizace zejména tehdy, kdy je zřejmé, že vnitřní trh neposkytuje dostatečný počet nebo kvalitu potencionálních uchazečů o volná místa. Získávání uchazečů na vnějším trhu je podstatně náročnější a finančně nákladnější (např. inzerce). Výběr bývá složitější, neboť pravděpodobnost, že uchazeč bude splňovat požadované nároky, je nižší. [WINKLER, WILDMANOVÁ, 1999] 2.5 Trh práce na Kutnohorsku Charakteristika regionu Okres Kutná Hora se rozkládá na severním okraji Českomoravské vrchoviny mezi středními toky řeky Sázavy a Labe. V rámci Středočeského kraje zaujímá rozlohou 917 km 2 páté místo. Počtem 81 obyvatel na 1 km 2 se řadí mezi nejméně osídlená místa Středočeského kraje. Na okrese je 88 obcí, z toho 4 města a 5 městysů. Charakter okresu je zemědělsko-průmyslový, průmyslové podniky jsou soustředěny především do center s vyšší koncentrací obyvatelstva. Jde především o oblast Kutné Hory, Čáslavi, Uhlířských Janovic a Zruče nad Sázavou. Uvedené obce jsou obcemi II. a III. stupně správních obvodů Středočeského kraje a tvoří mikroregiony. 14

15 Mikroregion - Kutnohorsko Situace v mikroregionu zůstává v posledních letech neměnná, počet obyvatel je , z toho je ekonomicky aktivního obyvatelstva. V roce 2010 bylo evidováno uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v mikroregionu dosáhla výše 11,29 %. Mezi nejvýznamnější a největší zaměstnavatele patří například akciová společnost PHILIP MORRIS ČR, která se řadí mezi stabilizované společnosti, v roce 2010 zde bylo zaměstnáno 775 osob z okresu a 305 osob mimo okres. Dálší významný zaměstnavatel, akciová společnost ČKD, se v roce 2010 ocitl v insolvenci a oproti roku 2009 došlo k poklesu počtu zaměstnanců. V roce 2010 zde bylo zaměstnáno 469 osob z okresu, v roce 2009 zde pracovalo 528 zaměstnanců. Společnost s ručením omezeným Foxconn Technology CZ nesplnila dosud předpoklady počtu zaměstnanců z důvodu časté obměny sortimentu a typu výroby. V roce 2010 zde bylo zaměstnáno 904 osob z okresu. Mikroregion Čáslavsko Počet obyvatel v mikroregionu je , z toho ekonomicky aktivních V roce 2010 bylo evidováno uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti dosáhla výše 10,99 %. V tomto mikroregionu se projevuje stagnace průmyslové a zemědělské výroby. Mezi největší zaměstnavatele patří akciová společnost Silnice Čáslav, společnosti s ručením omezeným ZENIT, Ljunghall, a LESS. Mikroregion - Uhlířskojanovicko V mikroregionu je obyvatel, z toho ekonomicky aktivních V evidenci úřadu práce bylo v roce 2010 evidováno 346 uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti činila 9,53 %. Pracovní příležitosti jsou v tomto mikroregionu soustředěny především do zemědělství. Mezi největší zaměstnavatele z oblasti zemědělství patří ZOD Onomyšl a ZAS Zbizuby. Z průmyslových podniků je to V.O.D. Kooperativa Uhlířské Janovice a společnost s ručením omezeným GREIF-akustika. 15

16 Mikroregion Zručsko V mikroregionu žije obyvatel, z toho ekonomicky aktivních 3 700, uchazečů o zaměstnání 369. Míra nezaměstnanosti v roce 2010 byla 9,97 %. Ve Zruči nad Sázavou působí firmy s více jak 100 zaměstnanců. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele této oblasti patří společnosti s ručením omezeným ASMO Czech, Sázavan strojírny a Puloplastix Slavošov. Ze zemědělských podniků je nejvýznamnějším zaměstnavatelem akciová společnost AGRO Pertoltice. [www.mpsv.cz, 1] Trh práce v regionu Zaměstnanost je obecně ovlivněna probíhající hospodářskou krizí. Zaměstnavatelé jsou v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu. V této souvislosti uvádím porovnání statistiky Středočeského kraje, našeho regionu a sousedního regionu Kolín za rok Míra nezaměstnanosti v roce 2009 ve Středočeském kraji byla 7,1 %, v regionu Kutná Hora 9,45 % a v sousedním regionu Kolín 9,07 %. V obou regionech míra nezaměstnanosti výrazně převyšuje průměr za celý kraj. Ve Středočeském kraji bylo v uvedeném období volných pracovních míst, v okrese Kutná Hora 233 pracovních míst a v okrese Kolín 195 volných pracovních míst. Z hlediska vzdělanostní struktury je nejvíce zastoupena skupina uchazečů se základním a středním odborným vzděláním, a to jak v celém kraji tak v obou regionech. V roce 2009 bylo se základním vzděláním evidováno ve Středočeském kraji uchazečů, v okrese Kutná Hora 951 uchazečů a v okrese Kolín uchazečů. Se středním odborným vzděláním bylo v uvedeném období evidováno ve Středočeském kraji osob, v okrese Kutná Hora osob a v okrese Kolín osob. Dle rozdělení do věkových skupin je nejpočetnější skupina uchazečů ve věku let, dále skupina ve věku let a skupina let. V kraji je z celkového počtu uchazečů nejpočetněji zastoupena věková skupina let a to uchazeči, což činí 24,25 %. V okrese Kutná Hora je to věková skupina let v počtu 16

17 923 osob z celkového počtu uchazečů 3 800, což činí 24,28 % a v okrese Kolín z celkového počtu uchazečů má největší zastoupení věková skupina let v počtu osob, což činí 25,39 %. Myslím si, že je zde velmi silné zastoupení žen, hlavně ve věkové skupině do 34 let, neboť jsou to převážně matky s malými dětmi. Důvodem je malá nabídka vhodných pracovních míst, o které by uchazečky měly zájem, dále vícesměnný provoz, který je pro ně velkým problémem a v neposlední řadě i špatné dopravní spojení. Další skupinou, která je na trhu práce nejhůře uplatnitelná, jsou mladiství. Hlavní příčinou je omezení vyplývající z pracovněprávních předpisů v souvislosti s věkem uchazeče a nedostatečná kvalifikace. Problémem zůstává, že část mladistvých uchazečů se již do školy nevrátí a spokojí se se základním vzděláním, které je však omezuje na trhu práce. Těmto uchazečům se úřad práce snaží nabídnout alespoň rekvalifikace. Dále jsou to absolventi, kterým často chybí určitá samostatnost, rozhodnost a komunikativnost a od toho se odvíjí i jejich zkreslená představa o trhu práce a ceně práce. V rámci skupinového poradenství jsou absolventům nabízeny semináře, které jsou zaměřeny na dovednosti, jež mohou ovlivnit přijetí do zaměstnání. O tyto semináře však není velký zájem, neboť si absolventi myslí, že tyto dovednosti ovládají, což se však často při výběrových řízeních neprokáže. K nejobtížněji umístitelné skupině uchazečů o zaměstnání patří osoby se zdravotním postižením, neboť zanikla typická pracovní místa pro zdravotně postižené a nová místa jsou vytvářena jen zřídka. [www.czso.cz, 6] 2.6 Význam práce pro člověka Práce je v životě člověka nesmírně důležitá. Přináší pocit seberealizace, materiální prospěch a dává pocit užitečnosti pro společnost. V zaměstnání člověk tráví většinu svého času, poznává nové lidi a uzavírá přátelství. Při plnění pracovních úkolů pracovník zdokonaluje své schopnosti a získává určitou odbornost. Většina lidí pracuje s radostí a uspokojením, nepovažuje práci za nutný životní úděl, se kterým je třeba se smířit. 17

18 Proto je ztráta zaměstnání pro mnohé lidi velký zásah do jejich života. Znamená pro ně finanční nejistotu, ztátu udržování pracovních návyků a získávání nových dovedností. Postupně se u nich vytrácí smysl života, dochází i k omezování kontaktů s přáteli a spolupracovníky, vytrácejí se aktivity, které byly součástí každodenního pracovního rytmu člověka. V mnohých případech dává okolí najevo, že člověk selhal, a to často znamená pro dotyčného stresovou situaci. [BUCHTOVÁ a kol., 2002] 2.7 Rizikové skupiny Nezaměstnanost ohrožuje všechny občany, určité skupiny však více a ty jsou nazývány rizikovými skupinami. Právě na ně by měla být zaměřena politika zaměstanosti. U nás do těchto skupin patří mladí lidé především mladiství se základním vzděláním a absolventi středních a vysokých škol, ženy s malými dětmi, zdravotně postižení, starší lidé a osoby s nízkým vzděláním. Mladiství Do této skupiny lze zařadit mladé lidi, kteří ukončili základní školu. Jde o osoby s velmi malým zájmem o práci a o další vzdělávání, s velmi malou motivací a bez pracovních návyků. Absolventi Osoby, které po ukončení studia na střední nebo vysoké škole hledají své první zaměstnání. Vzhledem k tomu, že nemají praktické zkušenosti a základní pracovní návyky, jsou na trhu práce znevýhodněni. V této skupině převažují vyučení a maturanti, absolventů vysokých škol je méně. Nedostatek praxe brání zájemcům v možnosti podnikat, neboť nezískají živnostenský list. 18

19 Ženy s malými dětmi Matky s malými dětmi mívají požadavky na zaměstnání se zkrácenou pracovní dobou, pokud možno bez dojíždění. Zaměstnavatelé v současné době již nevytvářejí pracovní místa se zkráceným pracovním úvazkem, čím dál více se zaměřují na vícesměnný provoz. Zdravotně postižení lidé Tvoří početnou a velice dlouhodobě téměř neumístitelnou skupinu uchazečů o zaměstnání. I přes různé snahy podpořit vznik nových pracovních míst pro tyto občany, mají v současné společnosti čím dále menší šanci najít vhodné zaměstnání, vzhledem k velkému důrazu na produktivitu práce a výkon. Starší lidé (věk nad 50 let) Tato skupina prožívá ztrátu zaměstnání nejtíživěji. Většinou se jedná o osoby, které byly propuštěny z důvodu organizačních změn nebo musely ukončit pracovní poměr s ohledem na svůj zdravotní stav. Vzhledem k automatizaci výroby je u těchto osob problém s adaptabilitou na nové pracovní podmínky a ochotou se dále vzdělávat, např. jazyky, práce na počítači. Poptávka po této pracovní síle je poměrně nízká. Osoby s nízkým vzděláním (bez kvalifikace) Jde převážně o lidi s malým zájmem o zaměstnání, obtížně vzdělávatelné a zaměstnavatelné. Dá se říci, že do této skupiny patří lidé propuštění z výkonu trestu, alkoholici a bezdomovci, kteří se díky své nepřizpůsobivosti těžko začleňují zpět do společnosti. Hrozí jim vyloučení z pracovního trhu, budou žít v trvalé závislosti na pomoci státu, byť bude sebemenší. [BUCHTOVÁ a kol., 2002] 19

20 3 Diskriminace na trhu práce 3.1 Pojem diskriminace Diskriminace je obecně odlišné zacházení s lidmi ve srovnatelných situacích bez rozumného odůvodnění. Antidiskriminační zákon stanoví důvody, z jakých je rozlišování mezi lidmi nepřípustné - na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry a náboženského vyznání. Nelze každou nespravedlnost, rozdílné jednání nebo znepokojivou situaci považovat za diskriminační jednání. Diskriminace musí existovat jako jednání popsané a zákonem zakázané, nelze se diskriminovaným pouze cítit. Diskriminovat někoho znamená dělat rozdíly mezi lidmi, nespravedlivě označit za rozdílné (např. ženu, která má kvalifikaci na řízení vysokozdvižného vozíku, zaměstnavatel odmítne z důvodu, že na tuto práci ženy nepřijímá). I přesto, že existence mnoha zákonů, dokumentů a úmluv diskriminaci vylučuje, myslím si, že k ní přesto dochází. Je to způsobeno především tím, že tento jev je do jisté míry společností tolerován a také i neznalostí práv diskriminovaných osob. 3.2 Dělení diskriminace Přímá je jednání, kdy se s jedním člověkem zachází ve srovnatelné situaci méně příznivě než s druhým (např. na základě pohlaví, příslušnosti k etnické skupině). Nepřímá je jednání, při němž se s někým zachází méně příznivě na základě kritéria, které se jeví zdánlivě neutrálně (např. na pozici stavebního dělníka je požadavek znalosti ukrajinského jazyka). Obtěžování chování, které sleduje snížení důstojnosti jiné osoby nebo vytvoření ponižujícího nebo urážlivého prostředí. Pronásledování je znevýhodnění jako reakce proti uplatnění práva dle zákona (např. 20

21 zaměstnavatel postihne zaměstnance za to, že podal žalobu na diskriminaci). [www.ochrance.cz, 2] 3.3 Důvod vzniku diskriminace Vznik diskriminace je dán většinou tím, že lidé mají zažité určité stereotypní představy o příslušnících různých skupin, na jejichž základě jim jsou obecně přisuzovány jisté vlastnosti. Jedna z nejčetněji se vyskytujících oblastí porušování zásady rovného zacházení je diskriminace v pracovněprávních vztazích. Do této oblasti můžeme zařadit nejen uplatňování kritérií při přijímání pracovníků, jako je věk, pohlaví, etnická příslušnost, ale i rozdílné zacházení během trvání pracovního poměru a to zejména porušování zásady rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci, tlak na výkonnost, obtěžování a šikana na pracovišti. Důsledky takového jednání jsou pro určité skupiny osob velmi závažné, např. nemožnost nalezení zaměstnání pro osoby starší 50 let, Romy, ženy po rodičovské dovolené a osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody. V některých případech může diskriminace vést až k sociálnímu vyloučení. Zaměříme-li se na muže a ženy, jsou tím myšleny genderové stereotypy. Mužům je přisuzována touha po kariéře, talent na technické obory, racionální myšlení, ráznost, nebojácnost a větší agresivita. Naopak ženám je připisována starost a péče o rodinu a ne honba za kariérou, řízení podle emocí a ne logikou, sklony k hysterii, pracovitost, solidnost a spolehlivost. Na základě těchto vlastností se odvíjí i přijímání do zaměstnání. Muži mají všeobecně povolání prestižnější a lépe placená, povolání žen jsou podle výše uvedených vlastností většinou v oblastech, které jsou na trhu práce velice špatně placeny. Jako další genderový stereotyp je možné uvést nedůvěru při přijímání žen do rozhodovacích pozic a na vedoucí místa. [MARKSOVÁ-TOMINOVÁ, 2002] 21

22 3.4 Možnost obrany a postihu proti diskriminaci Možnost obrany Ze zákona je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter. Jestliže se občan setká s takovouto nabídkou, kterou považuje za diskriminační, může se obrátit přímo na soud nebo upozornit úřad práce, v jehož územním obvodu má zaměstnavatel sídlo. Upozornění lze podat ústně do protokolu nebo písemně na podatelnu úřadu nebo zaslat poštou. Občan by měl být o výsledku šetření informován. [MARKSOVÁ-TOMINOVÁ, 2002] Možnost postihu Pokud se prokáže, že uchazeč o zaměstnání splňoval požadovanou kvalifikaci a případně i praxi, a zaměstnavatel ho odmítl z důvodu vyššího věku nebo ženu z důvodu, že má malé děti, které mohou být často nemocné, jedná se o projev diskriminace. Úřady práce mohou zaměstnavateli uložit pokutu až do výše Kč. Dále se občan může v případě diskriminace obrátit přímo na soud. [zákon č. 435/2004 Sb.] 4 Finanční pomoc nezaměstnaným 4.1 Podpora v nezaměstnanosti Při podání žádosti o evidenci uchazeče o zaměstnání má každý právo požádat o podporu v nezaměstnanosti. 22

23 4.1.1 Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu má fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území ČR a v posledních třech letech získala minimálně 12 měsíců důchodového pojištění. Do této doby se započítává i náhradní doba zaměstnání, kam spadá: péče o dítě do 4 let věku nebo o dítě dlouhodobě zdravotně postižené ve věku do 18 let, vyžadující mimořádnou péči; péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve II. až IV. stupni závislosti; pobírání invalidního důchodu, pokud je přiznána invalidita ve třetím stupni. Nárok na podporu nemá: 1. uchazeč, kterému byl během 6 měsíců před zařazením do evidence ukončen pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností 2. uchazeč, který v posledním půl roce před zařazením do evidence sám opakovaně ukončil zaměstnání zprostředkované úřadem práce 3. uchazeč v případě, že mu vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů, a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by mu náležela. Pokud je výsluhový příspěvek nižší, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu těchto částek Podpůrčí doba a výše podpory v nezaměstnanosti Délka podpůrčí doby je stanovena podle věku, kterého občan dosáhl ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Uchazeči ve věku do 50 let je podpora vyplácena po dobu 5 měsíců, od 50 do 55 let po dobu 8 měsíců a nad 55 let po dobu 11 měsíců. Podpora se nevyplácí pokud uchazeč pobírá starobní důchod, dávky nemocenského pojištění nebo pokud byl vzat do vazby. Nárok na podporu v nezaměstnanosti končí po uplynutí podpůrčí doby, při nástupu do zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti. 23

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Problematika rodin dlouhodobě žijících na sociálních dávkách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání evidovaným úřadem práce?

Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání evidovaným úřadem práce? Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání Zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání Povinnosti uchazeče o zaměstnání Hmotné zabezpečení Zprostředkování zaměstnání Ukončení evidence uchazeče o zaměstnání

Více

REKVALIFIKACE JAKO MOŽNOST ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI RETRAINING AS A POSSIBLE SOLUTION OF UNEMPLOYMENT

REKVALIFIKACE JAKO MOŽNOST ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI RETRAINING AS A POSSIBLE SOLUTION OF UNEMPLOYMENT Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální

Více

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Zaměstnanostní projekty a fundraising

Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty: Milena Pešoutová Fundraising a nestátní neziskové organizace: Mgr. Zuzana Ramajzlová; Mgr. Tomáš Hirt Editace: Mgr. Laďka Ortová Mgr. Lucie

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci:

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci: 1. Zaměstnanci V této kapitole se dozvíme základní informace, týkající se způsobů hledání práce, trhu práce, úřadu práce, vzniku, změn a zániku pracovního poměru. Dále si povíme co je bezpečnost a ochrana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trh práce mladistvých po vstupu do EU Analýza a důsledky na úrovni regionu Bc. Lucie Vacková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce

VEŘEJNÁ SLUŽBA. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PUBLIC SERVICE. Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky VEŘEJNÁ SLUŽBA PUBLIC SERVICE Bakalářská diplomová práce Blanka Zahradníková Vedoucí bakalářské diplomové práce: PhDr.

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce

TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce TRH PRÁCE OČIMA ŽEN studie o uplatnění žen na trhu práce Obsah Úvod 1. Teoretická část Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce Postavení žen na trhu práce z hlediska rovných příležitostí Genderové

Více

ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE ANALÝZA PROBLEMATIKY ROVNÝCH P ŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE zpracovaná v rámci projektu Poznejte své možnosti Tento materiál byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Přínos projektu Agentura podporovaného zaměstnávání optikou klientů se zdravotním postižením Mgr. Šárka

Více

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Aneta Masná Vedoucí práce: Mgr. Martin

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Autoři: Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vedoucí práce : PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala : Monika

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více