Strategický plán sociálního začleňování Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018"

Transkript

1 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava

2 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně.

3 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Obsah ÚVODNÍ SLOVO 6 1. Představení Agentury pr sciální začleňvání a splupráce se statutárním městem Ostrava Agentura pr sciální začleňvání Krdinvaný přístup k sciálně vylučeným lkalitám Splupráce mezi statutárním městem Ostrava a Agenturu pr sciální začleňvání Pracvní skupiny kmunitníh plánvání a prevence kriminality Pracvní skupiny v jedntlivých bvdech, tzv. plicejní buňky Pracvní skupiny aktivně řízené Agenturu pr sciální začleňvání Řídící výbr pr splupráci s Agenturu: Plánvací prces a Strategický plán sciálníh začleňvání Pstup plánvacíh prcesu Příprava plánu na úrvni vedení města Splupráce s dbrem sciálních věcí Mravskslezskéh kraje Splupráce s dbrem šklství, mládeže a sprtu Mravskslezskéh kraje Splupráce s dbrem reginálníh rzvje a cestvníh ruchu Mravskslezskéh kraje, Reginální stálu knferencí (RSK), Integrvanu teritriální investicí (ITI) pr stravsku aglmeraci a s Paktem zaměstnansti Mravskslezskéh kraje Splupráce s Úřadem práce ČR - krajsku pbčku v Ostravě Strategický plán sciálníh začleňvání v dbě realizace Řídící výbr v dbě realizace plánu Pracvní skupiny v dbě implementace Rle statutárníh města Ostravy Rle Agentury pr sciální začleňvání v dbě implementace plánu Trjstupňvý mdel řízení invativních aktivit Evaluace Strategickéh plánu sciálníh začleňvání Strategický plán sciálníh začleňvání a sciální služby Stručné shrnutí strategickéh plánu Analytická část Obtíže při sběru dat Osby hržené sciálním vylučením a sciálně vylučené na území statutárníh města Ostravy Analýza prblémvých blastí Zaměstnanst Bydlení Vzdělávání Prevence rizikvéh chvání Rdina a zdraví Návrhvá část Zaměstnanst Ppis blasti Pririta I.1 Rzvj pracvníh pradenství a individuální pdpry klientů při vstupu na trh práce 58 4

4 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Pririta I.2 Pdpra pracvních příležitstí pr byvatele ze sciálně vylučenéh prstředí a tvrba pracvních míst Pririta I.3 Rzvj sciální eknmiky Pririta I.4 - Prvázání služeb na pdpru zaměstnansti Pririta I.5 - Implementace principů zdpvědnéh zadávání veřejných zakázek Pririta I.6 - Rzvj prevence nelegálníh zaměstnávání, implementace veřejné služby Bydlení Ppis blasti Pririta II.1 Rzšíření dstupnsti a udržitelnsti stabilníh a důstjnéh bydlení pr lidi hržené nestabilitu v tét blasti Pririta II.2 - Vznik a implementace kncepce bydlení Pririta II.3 Rzvj kmunitní práce a participativních metd v blasti bydlení Pririta II.4 Pdpra prgramů prevence bezdmvectví Vzdělávání Ppis blasti Pririta III.1 - Psílení předšklní přípravy žáků ze sciálně znevýhdněnéh prstředí Pririta III.2 Psílení inkluzívní rle škl a dalších nefrmálních vzdělávání pr kvalitní start d živta Pririta III.3 Prhlubení splupráce aktérů vzdělávání Prevence rizikvéh chvání Ppis blasti Pririta IV.1 Zapjení bčanů d aktivníh způsbu zvyšvání vlastní bezpečnsti i bezpečí svéh klí, včetně zvyšvání jejich právníh pvědmí Pririta IV.2 - Pdpra výchvně vzdělávacích prgramů a vlnčasvých aktivit pr rizikvé děti a mládež Pririta IV.3 - Pdpra integračních aktivit pr sby p návratu z výknu trestu neb žijících rizikvým způsbem živta Pririta IV.4 - Zmírňvání rizik návykvéh chvání Rdina a zdraví Ppis blasti Pririta V.1 - Adresná pdpra rdin znevýhdněných v naplňvání rdičvských práv a pvinnstí Pririta V.2 - Pdpra aktivit přispívajících k řešení prblematiky dmácíh násilí Pririta V.3 - Zvýšení zdravtní gramtnsti rdin a jedntlivců hržených sciálním vylučením Pririta V.4 - Vytvření kncepce rdinné plitiky ve statutárním městě Ostrava 100 Seznam zkratek 101 Seznam přílh Ppis sciálníh vylučení a sustava vstupních indikátrů 2. Rzšiřující ppis vstupních indikátrů 3. Indikátry účinnsti a přehled čerpání strategickéh plánu 4. Memrandum splupráci 5. Přehled splupracujících rganizací a seznam členů pracvních skupin a řídicíh výbru 5

5 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, ÚVODNÍ SLOVO Vážení radní, vážení zastupitelé, vážení přátelé, jedním z prblémů, se kterými se musí statutární měst Ostrava dluhdbě ptýkat, je prblém sciálníh vylučení. Vinu více histrických klnstí je zde tent prblém velmi kncentrvaný, jak nejlépe dkumentuje existence 15 sciálně vylučených lkalit a 40 ubytven. Ostrava je přitm městem, které před tímt prblémem nezavírá či a snaží se jej dluhdbě řešit. Výrazem aktivníh přístupu města je také splupráce s Agenturu pr sciální začleňvání. Strategický plán, který se Vám nyní dstává d ruky, je výsledkem téměř rční splupráce Agentury s městem a jeh partnery. Plán je pečlivě navázaný na další strategické dkumenty města (4. Kmunitní plán, Plán prevence kriminality, Sciální inkluze Ostrava) a dal by se říct, že začíná tam, kde dsah zmiňvaných strategií knčí. Předlžený dkument je pjat jak pdrbný průvdce desítkami aktivit, které ale všechny směřují ke splečnému cíli, cž je zmírnění sciálníh vylučení a prhlubení připravensti Ostravy pdpřit všechny bčany při řešení vlastní svízelné situace. V předlženém textu, přehledně členěném d kapitl, pstupně naleznete krátké úvdní představení Agentury pr sciální začleňvání a metdy krdinvanéh přístupu, dále strukturu partnerské splupráce v Ostravě a pstup plánvacíh prcesu. Za krátkým shrnutím návrhvé části následují dvě nejbsáhlejší části plánu, analýza ptřeb a knečně návrhvá část, jádr celé strategie. Přeji Vám příjemné čtení. Ing. Zbyněk Pražák, PhD. náměstek primátra statutárníh města Ostravy 6

6 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Představení Agentury pr sciální začleňvání a splupráce se statutárním městem Ostrava 1.1 Agentura pr sciální začleňvání Agentura pr sciální začleňvání (dále jen Agentura) půsbí na celstátní úrvni d rku 2008 jak jeden z dbrů Úřadu vlády ČR. Agentura má dvě ddělení, jedn se skládá z expertů na centrální úrvni, druhé tvří síť lkálních knzultantů p celé České republice. Na nárdní úrvni se Agentura zaměřuje na expertní, kncepční a legislativní práci v blasti sciální integrace, na úrvni bcí pdpruje místní subjekty při splupráci na zmírňvání následků sciálníh vylučení. Psláním Agentury je ve splupráci s lkálními partnery vytvářet kmplexní prgramy integrace a pdmínky pr efektivní čerpání fi nančních prstředků z EU v tét blasti. V sučasnsti pmáhá ve 36 městech a bcích České republiky. Agentura v každém městě a bci sestavuje lkální partnerství slžené ze zástupců bcí, nestátních neziskvých rganizací, škl, úřadů, zaměstnavatelů, plicie a dalších subjektů, kteří se pdílejí na sciálním začleňvání. Agentura defi nuje své cíle v sučinnsti se členy lkálníh partnerství a při tét defi nici vychází z ptřeb a ptenciálu jedntlivých partnerů a lkality samtné. Agentura pmáhá městům a bcím sestavit Strategický plán sciálníh začleňvání a patřit fi nance pr jeh naplnění. Ty jsu získávány převážně z dtačních titulů Evrpské unie. Sučástí plánu jsu návrhy knkrétních patření a prjektů, například pdpra vzdělávání prstřednictvím šklních psychlgů a asistentů pedagga, neb pdpra zaměstnansti prstřednictvím rekvalifi kací, tvrby pracvních míst a sciálních pdniků. Pdpruje rzvj sciální práce, včetně jejíh materiálníh zázemí. K dsažení cílů svéh půsbení využívá Agentura také analýz, které se zaměřují na rzsah sciálníh vylučení v bci, na ptřeby byvatel, na absrpční kapacity města a jeh partnerů. Připravuje pr bce situační analýzy i specializvané studie. Dalším nástrjem je síťvání, které se zaměřuje na prpjvání a aktivizaci místních kapacit, pdpru místních rganizací a využití dstupných fi nančních, persnálních, rganizačních a intelektuálních zdrjů. Agentura pr tent účel také pskytuje znalsti a zkušensti z půsbení v dalších reginech. Pdstatným nástrjem aktivit Agentury je pradenství v blasti čerpání prstředků z evrpských strukturálních fndů. Agentura se zde zaměřuje především na Operační prgram Zaměstnanst, Operační prgram Výzkum, vývj a vzdělávání a Integrvaný reginální perační prgram Krdinvaný přístup k sciálně vylučeným lkalitám Krdinvaný přístup k sciálně vylučeným lkalitám (KPSVL) je nástrjem pmci městům a bcím při sciálním začleňvání sciálně vylučených byvatel v rámci čerpání prstředků z Evrpských strukturálních a investičních fndů za místní pdpry Agentury pr sciální začleňvání. Cílem KPSVL je zajištění c nejadresnějšíh a nejkmplexnějšíh využití prstředků ze tří peračních prgramů ve prspěch sciálníh začleňvání v bcích ČR. Na úrvni měst dchází ke krdinaci všech místních aktérů, kteří splu vytvářejí Strategický plán sciálníh začleňvání pdle přesně stanvené metdiky. Schválený plán, jehž nsitelem je bec, se stává pdkladem pr čerpání z Operačníh prgramu Zaměstnanst (blast pdpry 2.1), z Operačníh prgramu Výzkum, vývj a vzdělávání (blast pdpry 3.1) a z Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (Priritní sa 2, investiční pririta 9a, c). 1 Více Agentuře na 7

7 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Integrvaný reginální pera ní prgram Opera ní prgram Zam stnanst Opera ní prgram Výzkum, vývj a vzd lávání Strategický plán sciálníh za le vání Obrázek 1: Vztah Strategickéh plánu sciálníh začleňvání k peračním prgramům Ministerstva (ministerstv práce a sciálních věcí, ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy a ministerstv pr místní rzvj) rvněž krdinují svůj pstup a na základě připravených strategických plánů rezervují prstředky na čerpání a tevírají výzvy s tematicku náplní a nastavením parametrů dpvídající lkálním ptřebám. Strategický plán se tak stává velmi přesným pjítkem mezi místními ptřebami a mžnstmi peračních prgramů. 2 Evrpská kmise Ministerstva Nabízí dstate né prst edky na ešení prblematiky sciálníh vylu ení Vyžaduje jasné m ení dpad a napl vání cíl Vy le ují prst edky pr bce, kde existují sciáln vylu ené lkality, vypíší speciální výzvy Vyžadují strategický plán, kde bude p esn vyjád ená vazba mezi pt ebami, stanvenými cíli a pžadvanými prst edky Strategický plán sciálníh za le vání Obrázek 2: Vztah krdinvanéh přístupu k implementační struktuře ESIF Více k metdice krdinvanéh přístupu k sciálně vylučeným lkalitám na 8

8 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Nabízejí precizní znalst veliksti a pt eb cílvé skupiny, mají knw-hw pr ešení prblém Pt ebují prst edky k realizaci aktivit M st Nabízí krdinaci a pskytuje pdpru integra ním aktivitám, sam realizuje aktivity Pžaduje prvázanst aktivit a m itelnst dpad Strategický plán sciálníh za le vání Obrázek 3: Vztah krdinvanéh přístupu k místním aktérům 1.3 Splupráce mezi statutárním městem Ostrava a Agenturu pr sciální začleňvání K fi ciálnímu zahájení splupráce mezi Agenturu pr sciální začleňvání a statutárním městem Ostrava dšl P přípravném bdbí a p becních vlbách byl zastupitelstvem města defi nitivně schválen Memrandum splupráci. Memrandum vymezuje blasti a frmy splupráce, vytyčuje základní úkly 4. Důležitu sučástí tht dkumentu je také ppis struktury splupráce se statutárním městem Ostrava. Pměrně slžitý systém představuje řešení následujících úklů: Naplnit ve třetím největším městě ČR princip lkálníh partnerství, na základě kteréh Agentura pracuje. Zpřístupnit práci Agentury všem zainteresvaným aktérům. Efektivně využít všech pznatků ptřebách a mžnstech řešení, které se prjednávají v ddělených pracvních skupinách, kmisích a na dalších platfrmách. Vytvřit transparentní mechanismus schvalvání strategických dkumentů a prjektů Pracvní skupiny kmunitníh plánvání a prevence kriminality Agentura se plnhdntně zapjuje d práce čtyř pracvních skupin kmunitníh plánvání. Tyt čtyři skupiny byly určené na jednání Manažerskéh týmu kmunitníh plánvání jak ty, které řeší prblematiku sciálníh vylučení v rzsahu dpvídajícím šíři půsbnsti Agentury a krdinvanéh přístupu. Mim systém kmunitníh plánvání existuje pracvní skupina Prevence kriminality na místní úrvni, kam byla Agentura také přizvaná jak řádný člen. Na všech uvedených platfrmách sbírá pdněty, infrmuje partnery, splu s statními navrhuje a pdílí se na řešení knkrétních prblémů. 3 Memrandum splupráci tvří přílhu č. 4 tht dkumentu 4 K bsahu memranda se vrátíme ještě v kapitle Pstup plánvacíh prcesu. 9

9 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Pracvní skupiny v jedntlivých bvdech, tzv. plicejní buňky Agentura je členem pracvních skupin, tzv. plicejních buněk v pěti bvdech (Mravská Ostrava a Přívz, Slezská Ostrava, Vítkvice, Mariánské Hry a Hulváky a Pruba). Tyt pracvní skupiny řeší prblémy knkrétních lkalit. Agentura i zde sbírá pdněty, infrmuje partnery, splu s statními navrhuje řešení knkrétních prblémů a pdílí se na nich Pracvní skupiny aktivně řízené Agenturu pr sciální začleňvání Pracvní skupiny Vzdělávání a zaměstnanst a Bydlení, prevence kriminality a sciální služby představují vlastní perační prstr pr nvé aktivity realizvané ve splupráci s Agenturu. Členy pracvních skupin jsu zástupci kmunitníh plánvání, všechny zapjené neziskvé rganizace, představitelé dtčených dbrů magistrátu, zástupci bvdů, zástupci cílvých skupin, zástupci Fakulty sciálních studií Ostravské univerzity. Pracvní skupiny plní něklik funkcí. Jsu krdinační, plánvací a realizační platfrmu pr nvé a invvané aktivity, jsu místem fi ciálníh mnitringu v rámci metdiky krdinvanéh přístupu. Pracvní skupiny se scházejí jednu měsíčně a bvykle trvají 120 min. V situacích, kdy je t ptřeba, na sebe beru frmu rzsáhlejších wrkshpů. Persnální prvázání těcht pracvních skupin s pracvními skupinami kmunitníh plánvání dvlují úzce prvázat také aktivity ppsané v kmunitním plánu s aktivitami nvými. Pdbně t platí i v blasti prevence kriminality. 5 Seznamy členů pracvních skupin Vzdělávání a zaměstnanst, resp. Bydlení, prevence kriminality a sciální služby jsu sučástí přílhy strategickéh plánu. Přím řízená Agenturu pr sciální začleňvání a Legislativní radu vlády je také pracvní skupina Legislativa, která však nemá přímý vztah k plánvacím prcesům na místní úrvni Řídící výbr pr splupráci s Agenturu: Řídící výbr pr splupráci s Agenturu je slžený z vedení města, vedení dbrů města klíčvých pr sciální začleňvání, z představitelů bvdů, klíčvých institucí veřejné správy, Mravskslezskéh paktu zaměstnansti a dvu fakult Ostravské univerzity. Předsedá mu primátr města Ostravy a řídí jej lkální knzultant Agentury pr sciální začleňvání. Řídící výbr udává základní směr splupráce s Agenturu, schvaluje členy pracvních skupin, na návrh pracvních skupin schvaluje Strategický plán sciálníh začleňvání, prjednává klíčvé prjekty. Prstřednictvím členů řídícíh výbru lkální partnerství kmunikuje také s institucinálním klím, s rgány města, s Mravskslezským krajem, Úřadem práce ČR - krajsku pbčku v Ostravě, vedením Městskéh ředitelství Plicie ČR v Ostravě a dalšími institucemi. 6 Seznam členů řídícíh výbru je sučástí přílhy strategickéh plánu. 5 O prvázansti bu systémů bude řeč také v kapitle Pstup plánvacíh prcesu. 6 Přílhu č. 5 tvří stručná charakteristika všech partnerů a jmenvité seznamy členů pracvních skupin a řídícíh výbru. 10

10 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Obrázek 4: Systém splupráce Agentury se statutárním městem Ostrava 11

11 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Plánvací prces a Strategický plán sciálníh začleňvání 2.1 Pstup plánvacíh prcesu Plánvací prces v Ostravě vychází z becné metdiky strategickéh plánvání Agentury pr sciální začleňvání, ale byl h nutné v mnha hledech rzpracvat s hledem na specifi cké pdmínky tht města. Vedly k tmu zejména tyt důvdy: velikst města, velikst cílvé skupiny, statut města Ostravy, který rzděluje pravmci mezi magistrát a úřady městských bvdů, velká pdpra města věnvaná sciálnímu začleňvání ve strategické i dtační rvině, dluhá tradice sciálně integračních aktivit, širká zkušenst s dbrými i špatnými praxemi, velká kncentrace dbrníků. Především v návaznsti na pslední dva bdy se statutární měst Ostrava a Agentura pr sciální začleňvání shdly, že výchdiskem pr plánvání budu stávající dkumenty města. V Memrandu splupráci se říká: Výchdiskem pr sestavení plánu se stanu strategické dkumenty města Ostravy, a t knkrétně Sciální inkluze Ostrava; 4. kmunitní plán sciálních služeb a suvisejících aktivit ve městě Ostrava na bdbí a Plán prevence kriminality statutárníh města Ostravy na léta , 7 případně další strategické dkumenty a šetření ptřeb byvatel sciálně vylučených lkalit a ubytven a šetření nvých příležitstí pr pdpru sciálníh začleňvání. 8 Tat návaznst se jeví jak nanejvýš lgická s hledem na t, že se v dkumentech kncentrují zkušensti města a jeh partnerů ve všech blastech sciálníh začleňvání, ptřeby byvatel a dchází zde k pririzaci a zacílení na knkrétní témata: Ve strategické rvině tt prvázání znamenal přijmut, že již prběhl plánvací prces včetně analýzy ptřeb a byly stanveny některé pririty, ze kterých je třeba vycházet. V prcedurální rvině dšl k důkladnému prvázání účastí pracvníka Agentury na plánvacích prcesech v rámci uvedených strategií. M. Navrátil (veducí stravskéh týmu ) se např. v červnu 2014 aktivně účastnil wrkshpu, který vedl k aktualizaci strategickéh dkumentu Sciální inkluze Ostrava. Ve všech třech dkumentech je pak Agentura pr sciální začleňvání explicitně uvedena jak rganizace, která bude dále rzpracvávat a knkretizvat předlžený plán 9 neb připravvat s partnery návazné aktivity nad rámec praxe předlženéh plánu. 10 V rvině realizace naplánvaných aktivit bude třeba všechny invace pdpřené spluprací s Agenturu a krdinvaným přístupem pečlivě navázat na trvající aktivity realizvané na pdkladě stávajících 7 Všechny tři dkumenty byly schváleny zastupitelstvem Ostravy 4. září Memrandum splupráci, str Sciální inkluze Ostrava např. na str. 4: K tmu bude směřvat i úzká partnerská splupráce s Agenturu pr sciální začleňvání, která v návaznsti na Prgram připraví Strategický plán sciálníh začleňvání jak základ pr čerpání finančních prstředků na tyt aktivity. D něj budu zahrnuty i strategické cíle prgramu Sciální inkluze Ostrava a Kmunitníh plánu města. Na základě tht plánu pak budu připravvány jedntlivé prjektvé žádsti. (zdrj https://www.strava.cz/cs/meste/aktualne/kampane/prgram-scialni-inkluze-strava-1/prgram-scialni-inkluze-strava/prgram_sciln_inkluze_ostrava_ Aktualizvany_dkument.pdf) 10 Srv. Např. 4. Kmunitní plán sciálních služeb a suvisejících aktivit ve městě Ostrava na bdbí , str. 55, str. 58, str. 124 (zdrj: 12

12 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, dkumentů, zejména kmunitníh plánu tak, aby zde nedcházel k nezamýšleným překryvům, ale puze k rzvji. V rvině fi nanční bude třeba pečlivě dlišit aktivity hrazené v návaznsti na uvedené strategie z městských, krajských a nárdních zdrjů a invativní aktivity pdpřené z krdinvanéh přístupu a dalších evrpských zdrjů. Tt bude zvláště důležité v blasti sciálních služeb. Během přípravy plánu dšl i k rámcvému nastavení pravidel v tét blasti a bude tm řeč na příslušném místě (viz kap ). Krdinvaný p ístup Stávající systém financvání sciálních služeb a dalších integra ních aktivit Obrázek 5: Návaznst aktivit krdinvanéh přístupu na stávající strategie města V uvedených strategických dkumentech města byla pririzvána většina blastí, které dále rzpracvává Strategický plán sciálníh začleňvání. Sciální inkluze Ostrava se zaměřuje především na pririty a cíle v blasti bydlení, zaměstnansti a vzdělávání (ale také prevence kriminality a zdraví) a sustředí se přitm na přímu práci s cílvu skupinu, kmunitní plán vedle th hvří také ptřebě vzniku kncepce bydlení 11 a kncepce rdinné plitiky, 12 pdpře dstupnsti zdravtní péče pr rdiny, 13 ptřebě krdinvat aktivity v blasti zaměstnansti, 14 splupracvat na pli prevence návykvéh chvání. 15 Plán prevence kriminality hvří nárůstu užívání drg v sciálně vylučených lkalitách, 16 becně rizikvsti sciálně vylučených lkalit a jejich klí, dále např. upzrňuje v suvislsti s lkalitami na prblematiku lichvy, dmácíh násilí, na rizika spjená s prjevy extremismu a na pzitivní řešení těcht prblémů, jak je plicejní asistence, asistent prevence kriminality, nízkprahvé aktivity pr mládež apd., 17 Plán Kmunitní plán sciálních služeb a suvisejících aktivit ve městě Ostrava na bdbí , str. 58: Zajištění adekvátníh bydlení je nejpalčivějším prblémem všech cílvých skupin. Aktivní přístup zástupců kmunitníh plánvání pmůže při tvrbě kncepce bydlení na úrvni statutárníh města Ostravy. Zřízením expertní pracvní skupiny pr prblematiku sciálníh bydlení bude zahájena splupráce s institucemi, které se pdílejí na tvrbě či připmínkují připravvané znění zákna sciálním bydlení (Platfrma pr sciální bydlení, Agentura pr sciální začleňvání a další). 12 Tamtéž, str Tamtéž: zlepšit dstupnst psychlgické, terapeutické a zdravtnické péče pr rdiny s dětmi hržené sciálním vylučením, 14 Tamtéž, str. 105, 115 a jinde. 15 Tamtéž, str. 115: Vzhledem k navyšvání pčtu drgvě závislých mladých lidí bez dmva je třeba prhlubit splupráci s pskytvateli sciálních služeb, které se drgvu prblematiku zabývají a zvýšit kmpetence stávajících pracvníků služeb sciální prevence k práci s tut nvu cílvu skupinu. 13

13 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, prevence kriminality mim jiné tematizuje ptřebu chybějících aktivit pr ženy živící se kmerčním sexem a pririzuje integrační aktivity pr lidí navracející se z výknu trestu. 19 Během prcesu přípravy Strategickéh plánu sciálníh začleňvání byl ptřeba splnit něklik úklů: věřit úplnst pririt a cílů bsažených v dkumentech, případně je dplnit další, věřit velikst relevantní cílvé skupiny, blíže prjednat vybrané ptřeby cílvé skupiny, představit partnerům příležitsti pr nvá řešení s hledem na realizaci krdinvanéh přístupu, vytvřit splečně s partnery subr cílů, které budu měřitelné a budu dpvídat metdice krdinvanéh přístupu, splečně dsuhlasit subr pririt a cílů v lkálním partnerství a v rgánech města. S hledem na uvedené ptřeby byl navržen, splečně dsuhlasen a následně realizván pstup plánvacíh prcesu: 1. Ověření veliksti relevantní cílvé skupiny: Pracvník Agentury pr sciální začleňvání aktualizval dstupná data a zpracval v bdbí d října 2014 d května 2015 analýzu sciálně vylučených lkalit a ubytven a vytvřil věrhdný ppis sciálníh vylučení v Ostravě včetně základní deskripce ubytven a lkalit. Dále vytvřil tabulku dstupných indikátrů a interaktivní mapu vylučených míst. 2. Analýza 3 strategických dkumentů: Pracvníci Agentury analyzvali ptřeby, pririty a cíle frmulvané ve třech výše uvedených strategiích. 3. Představení a prjednání plánvacíh pstupu s vedením města, sciálním dbrem, a ddělením prevence kriminality a splečnstí R-PIC (zpracvatel Sciální Inkluze Ostrava): Pracvníci Agentury představili svji analýzu dkumentů jejich zpracvatelům, prjednali a splečně si dsuhlasili další pstup zpracvání Strategickéh plánu sciálníh začleňvání. 4. Představení mžnstí splupráce na pracvních skupinách a v sciální kmisi. 5. Wrkshpy Brána k příležitstem a Sciální pdnikání šance pdnikat jinak : Na dvu wrkshpech byly všem lkálním partnerům a zájemcům sciální pdnikání představeny řešené pririty a rvněž mžnsti čerpání prstředků z krdinvanéh přístupu. 6. Individuální jednání s lkálními partnery: Tým Agentury pstupně realizval schůzky se všemi zapjenými nestátními neziskvými rganizacemi, sešel se s představiteli šklských a sciálních dbrů v 7 bvdech (Ostrava Jih; Mravská Ostrava a Přívz, Slezská Ostrava, Vítkvice, Mariánské hry a Hulváky, Pruba a se sciální pracvnicí v Michálkvicích) a v plstrukturvaných rzhvrech zjišťvali ptřeby cílvé skupiny a mžnsti řešení. 7. Dtazníkvé šetření na plicejních buňkách: Pracvníci Agentury využili sítě pracvních skupin v jedntlivých bvdech, tzv. plicejních buněk, ke zjišťvání ptřeb prstřednictvím jednduchéh dtazníku. 8. Setkání s byvateli sciálně vylučených lkalit. Během přípravy strategickéh plánu dšl k realizaci dvu kulatých stlů s byvateli sciálně vylučených lkalit. 9. Na pracvních skupinách Vzdělávání a zaměstnanst a Bydlení, prevence kriminality a sciální služby (v květnu dšl k rzdělení pracvních skupin d pěti tematických wrkshpů) dšl k pstupnému prjednání prblematiky a schválení všech pririt a cílů. 16 Plán prevence kriminality statutárníh města Ostravy na léta , str. 32: Vzhledem k navyšvání pčtu drgvě závislých mladých lidí bez dmva je třeba prhlubit splupráci s pskytvateli sciálních služeb, které se drgvu prblematiku zabývají a zvýšit kmpetence stávajících pracvníků služeb sciální prevence k práci s tut nvu cílvu skupinu 17 Tamtéž, str Tamtéž, str. 43: Pr tut cílvu skupinu je zajištěna služba terénní sciální práce, chybí prgramy primární, sekundární a terciární prevence násilné trestné a kmerčníh zneužívání frmu světvé a edukační činnsti a terénní sciální práce a terapeutické a pradenské činnsti. 19 Tamtéž, str

14 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Návrh strategickéh plánu prjednal a schválil Řídící výbr. Tent pstup plánvání byl třeba ještě dplnit v blasti vzdělávání. Vedle uvedených krků byl ještě realizván rzsáhlé dtazníkvé šetření ve všech mateřských a základních šklách. Během plánvacíh prcesu pracvníci Agentury využili znalstí, získaných z evaluačních knferencí a seminářů splečnstí Rma Educatin Fund a Open Sciety Fund. Zárveň se ba nadační fndy staly aktivními účastníky prcesu plánvání a využití jejich zkušenstí, zdrjů a přímých aktivit bude sučástí krdinvaných aktivit v plánvaném bdbí. Pdbně v blasti zaměstnansti přispěly ke kvalitě naplánvaných patření wrkshpy v rámci prjektu Příležitst dělá (t) zaměstnance., v rámci kteréh splu pdnikatelé, neziskvé rganizace a úřad práce zpřesňvali metdiku umisťvání lidí z lkalit na trh práce. Aktivita M síc 1 Ov ení veliksti relevantní cílvé skupiny 11/2014 5/ Analýza 3 strategických dkument 9-10/ P edstavení a prjednání plánvacíh pstupu 10-11/2014 s vedením m sta, sciálním dbrem, a dd lením prevence kriminality a sple nstí R-PIC-VIP (zpracvatel Sciální Inkluze Ostrava) 4 P edstavení mžnstí splupráce na pracvních 11/2014 skupinách a v sciální kmisi 5 Wrkshpy Brána k p íležitstem a Sciální 11-12/2014 pdnikání šance pdnikat jinak 6 Individuální jednání s lkálními partnery 11/2014-2/ Dtazníkvé šet ení na plicejních bu kách 2/ Setkání s byvateli sciáln vylu ených lkalit 4-5/ V rámci pracvních skupin Vzd lávání a 3-5/2015 zam stnanst a Bydlení, prevence kriminality a sciální služby dšl v kv tnu k rzd lení pracvních skupin d p ti tematických wrkshp 10 Návrh strategickéh plánu prjednal a schválil ídící výbr 5/2015 Obrázek 6: Harmngram plánvacíh prcesu Příprava plánu na úrvni vedení města V lednu a únru 2015 dšl rvněž k pdrbnému prjednání připravvanéh strategickéh plánu a vybraných klíčvých prjektů s vedením města. Opěrné bdy splupráce se následně prmítly d prgramvéh prhlášení Rady města a strategický plán bude přispívat k jeh naplnění. Jedná se např. pdpru sciálníh pdnikání, pdpru veřejné služby, aktivit na pdpru rdiny, rzvj vzdělávací sustavy a pdpru selhávajících žáků či vznik kncepce bydlení. Samstatný bd prgramvéh prhlášení tvří i tvrba a realizace Strategickéh plánu sciálníh začleňvání. 15

15 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Fáze prgramvá Fáze strategická Fáze realiza ní Fáze evalua ní Obrázek 7: Prces splupráce se statutárním městem Ostrava Splupráce s dbrem sciálních věcí Mravskslezskéh kraje Splupráce lkálníh partnerství se sciálním dbrem Mravskslezskéh kraje je úzká a pdepřená účastí veducíh sciálníh dbru v Řídícím výbru. V rámci přípravy plánu dšl k prjednání cílů, které budu mít dpad na síť sciálních služeb. Na třech realizvaných schůzkách, z nichž pslední se uskutečnila v dubnu 2015, dšl k rámcvému schválení splečnéh pstupu při rzvji krdinvanéh přístupu v Ostravě a v Mravskslezském kraji a k ustanvení splečně sdílených zásad: Aktivity krdinvanéh přístupu jsu nástrj rzvje a invací a jak takvé představují příns pr města Mravskslezskéh kraje. V případě sciálních služeb je třeba předcházet riziku, aby nedcházel k dluhdbému zatížení sítě sciálních služeb a nekrdinvanému nárůstu nákladů státníh rzpčtu. Sciální služby pdpřené z krdinvanéh přístupu budu zařazené d sítě, ale budu v ní zvlášť vyznačené. Primárně budu kncipvané jak dčasné a budu mít ráz jasně hraničené a v čase defi nvané intervence. Pvěření k pskytvání sciálních služeb v rámci krdinvanéh přístupu se bude v suladu s předchzím bdem vystavvat na dbu trvání prjektu. Pvěření vydané v rámci krdinvanéh přístupu musí být jasně hraničené a ddělitelné d dsavadních kapacit služby pdprvaných prstřednictvím Mravskslezskéh kraje z nárdních zdrjů. Tam, kde bude dpředu známá ptřeba udržení služby p uknčení prjektu, je nezbytné, aby měst deklarval veřejný závazek, že se v bdbí p sknčení prjektu bude pdílet na fi nancvání služby. Takvát služba pak bude vstupvat d sítě jak dluhdbá. Vyjednávání jedntlivých pvěřeních budu následvat p tmt rámcvém ujednání až ve vztahu ke knkrétním prjektvým žádstem a tedy i ke knkrétním pskytvatelům sciálních služeb. Splečné úsilí Mravskslezskéh kraje, statutárníh města Ostravy a Agentury pr sciální začleňvání pvede k vzájemnému prvázání sciálních služeb zaměřených na sciálně vylučené a sciálním vylučením hržené byvatele Ostravy Splupráce s dbrem šklství, mládeže a sprtu Mravskslezskéh kraje V dubnu 2015 dšl k prjednání strategickéh plánu na dbru šklství, mládeže a sprtu Mravskslezskéh kraje. Zástupce Agentury prezentval pririty a cíle v blasti vzdělávání a představil vazbu na fi nancvání asistentů pedagga, šklních psychlgů a dalších pzic. K jednání byly předlženy písemné pdklady, které se týkají kapacit těcht pzic v rámci Ostravy a dalších měst. Dšl ke shdě, že pdpra měst v reginu prstřednictvím krdinvanéh přístupu je přínsná. Lkální knzultant Agentury pr sciální začleňvání bude dbr pravidelně infrmvat jedntlivých etapách přípravy a realizace plánu. Během dalšíh bdbí je třeba aktivity krdinvanéh přístupu prvázat s rzvjem krajskéh akčníh plánu. 16

16 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Splupráce s dbrem reginálníh rzvje a cestvníh ruchu Mravskslezskéh kraje, Reginální stálu knferencí (RSK), Integrvanu teritriální investicí (ITI) pr stravsku aglmeraci a s Paktem zaměstnansti Mravskslezskéh kraje Lkální knzultant Agentury pr sciální začleňvání je členem Reginální stálé knference a zárveň zastupujícím členem Řídícíh výbru ITI. Veducí sekretariátu ITI je členem Řídícíh výbru pr splupráci s Agenturu pr sciální začleňvání. Tat persnální prvázanst umžňuje vzájemnu krdinaci pstupů všech zúčastněných stran. Ještě před začátkem přípravy strategickéh plánu dšl na půdě Reginální stálé knference k tematickému vymezení krdinvanéh přístupu a jeh dlišení d statních integrvaných přístupů v rámci kraje. V bdbí přípravy byly strategické plány sciálníh začleňvání v Mravskslezském kraji průběžně knzultvány s pracvníky krajskéh úřadu pvěřenými ke zpracvání Reginálníh akčníh plánu. Htvé strategické plány sciálníh začleňvání se stanu přílhu Reginálníh akčníh plánu. Tyt přílhy budu služit k dkreslení čerpání prstředků v kraji, ale prjektvé aktivity krdinvanéh přístupu nebudu hdncené Reginální stálu knferencí. Cílem krdinace s RSK a ITI je ve frmální rvině zamezení překryvům a lgické prvázání intervencí. V bsahvé rvině prbíhá také intenzivní předávání zkušenstí a dbrých praxí v rámci stravské aglmerace. Aktivity připravené ve strategickém plánu sciálníh začleňvání v blasti zaměstnansti se staly také sučástí aktualizvané strategie Paktu zaměstnansti Mravskslezskéh kraje. Agentura pr sciální začleňvání se stala metdikem pr segment zaměstnansti pr sby dluhdbě nezaměstnané a vinu více faktrů vzdálené d legálníh trhu práce Splupráce s Úřadem práce ČR - krajsku pbčku v Ostravě Splupráce Agentury pr sciální začleňvání s krajsku pbčku Úřadu práce ČR je dluhdbá a všestranná. Úřad práce je členem pracvní skupiny Vzdělávání a zaměstnanst, ředitelka úřadu práce ČR krajské pbčky Ostrava je členku Řídícíh výbru pr splupráci s Agenturu pr sciální začleňvání. Úřad práce splupracval a splupracuje na přípravě Strategickéh plánu sciálníh začleňvání, Agentura s ním také splupracuje na realizaci prjektu Příležitst dělá (t) zaměstnance i na přípravě prjektu návaznéh. Důležitá byla splupráce na sběru dat a tvrbě indikátrvé sustavy. S rzvjem plánu se splupráce dtkne i dalších blastí, jak je pdpra nestátních neziskvých rganizací prstřednictvím aktivní plitiky zaměstnansti, neb tvrba sítě zaměstnansti. Tent trend rzvje splupráce byl prjednán na kncepční schůzce s vedením krajské pbčky v prsinci

17 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Strategický plán sciálníh začleňvání v dbě realizace Implementace strategickéh plánu se bude pírat prmyšlenu strukturu splupráce se statutárním městem Ostrava a bude využívat mechanismů splupráce nastavených během přípravy plánu. Plánvací bdbí plynule přejde d bdbí realizačníh a bude pkračvat rzpracváváním jedntlivých cílů. Pr každý rk v bdbí implementace zpracuje Agentura pr sciální začleňvání implementační plán, který bude defi nvat rle Agentury, Magistrátu města Ostravy, jedntlivých realizátrů klíčvých patření, pracvních skupin a řídícíh výbru. 3.1 Řídící výbr v dbě realizace plánu Řídící výbr bude v dbě implementace sehrávat rli garanta úspěšné splupráce na naplánvaných aktivitách. Prstřednictvím svých členů bude zajišťvat sučinnst dbrů magistrátu, městských bvdů a klíčvých partnerských institucí. Pdílí se a bude se pdílet na přípravě klíčvých prjektů. Řídící výbr je slžený z plitiků, veducích dbrů, ale také z pracvníků nestátních neziskvých rganizací a dbrníků z akademickéh prstředí. Tt slžení dvluje knzultvat s různými členy různé fáze přípravy prjektvých aktivit Pracvní skupiny v dbě implementace V návaznsti na metdiku krdinvanéh přístupu vznikly v Ostravě pracvní skupiny určené k mnitringu a prjednávání invativních aktivit. Pracvní skupiny se dělí pdle témat (PS Vzdělávání a zaměstnanst a PS Bydlení, prevence kriminality a sciální služby). Členy pracvních skupin jsu manažeři rganizací, které budu realizvat invativní aktivity v rámci krdinvanéh přístupu, zástupci dtčených dbrů, městských bvdů a dalších splupracujících institucí (Úřad práce, PČR a další). Pracvní skupiny se budu scházet p celu dbu realizace aktivit KPSVL v intervalu jednh měsíce a budu sehrávat něklik rlí: Frmální mnitring krdinvaných aktivit (průběh čerpání a průběh plnění indikátrů). Věcné hdncení dsahvání cílů. Návrhy ptimalizace rzvje aktivit. Krdinace aktivit v terénu. Sdílení dbrých praxí. Předcházení rizik spjených s administrací prjektu i s rzvjem aktivit v území. Vzdělávání v relevantních tématech, jak jsu změny legislativy, vznik nvých kncepčních dkumentů na nárdní úrvni. 3.3 Rle statutárníh města Ostravy Statutární měst Ostrava pskytuje kmplexní sučinnst pr realizaci splečných aktivit na základě Memranda splupráci. Tat sučinnst se týká výměny infrmací, pskytnutí prstr, vyčlenění dbrných kapacit a celkvéh vytváření pdmínek pr rzvj splupráce. Vedle th bude měst realizátrem některých klíčvých prjektů. 18

18 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, Statutární měst Ostrava vyčlenil zaměstnance pr splupráci na aktivitách lkálníh partnerství, který bude mít za měst na starsti zajišťvání chdu pracvních skupin a řídícíh výbru, mnitring prjektvých aktivit v rámci krdinvanéh přístupu a další perativní úkly. Vedle th pracuje na sciálním dbru krdinátr sciálníh začleňvání, který bude rvněž zapjen d prcesu realizace připravvaných aktivit. Statutární měst Ostrava může během realizace určit dalšíh garanta pr naplňvání vybraných cílů. 3.4 Rle Agentury pr sciální začleňvání v dbě implementace plánu Prjektvě pradenská rle V dbě implementace strategickéh plánu bude Agentura splupracvat na rzpracvání prjektvých záměrů a přípravě prjektvých žádstí. Dále bude knzultvat jedntlivé aspekty administrace prjektu, řešit případná rizika. V pdmínkách města Ostravy, kde půsbí velké mnžství lkálních partnerů, není mžné splupracvat na přípravě prjektů stejnu měru a d stejné hlubky. Již v dbě přípravy strategickéh plánu byl partnerům představen trjstupňvý mdel prjektvéh pradenství p dbu přípravy prjektů. 1. Knzultační činnst 2. Splupráce na přípravě záměrů 3. Splupráce na přípravě žádstí klíčvých prjektů Agentura bude se všemi žadateli knzultvat pdmínky výzvy, sulad aktivit s výzvu, přiměřenst nákladů a další aspekty připravvaných prjektů. Splupracvat na přípravě záměrů a prjektvých žádstí bude mžné vždy jen u něklika případů. O tmt typu pdpry bude transparentně rzhdvat pracvní skupina. Kritériem pr rzhdvání budu zejména důležitst prjektvé žádsti pr celkvé změny stravskéh prstředí neb btížnst žádsti. C se týká třetíh stupně, bude tým Agentury splupracvat především na prjektvých žádstech tzv. klíčvých prjektů, jejichž realizátrem je statutární měst Ostrava. V dbě realizace prjektů bude Agentura v rámci prjektvéh pradenství splupracvat na mnitringu čerpání dtací a plnění indikátrů, bude knzultvat pdmínky implementace a případné překážky při realizaci. Ve všech fázích prjektvéh pradenství bude Agentura shrmažďvat dtazy pr řídící rgány, dbát na úzku vazbu mezi žadatelem a zdpvědnými sbami na ministerstvech, bude pracvníky ministerstev zvát d Ostravy a připravvat pdmínky pr knzultační činnst. Vedle technickadministrativní pdpry při přípravě a realizaci prjektů bude Agentura splu s městem sledvat účinnst a dpady prjektvých aktivit a navrhvat mdely udržitelnsti účinných patření Krdinační rle V dbě realizace strategickéh plánu bude Agentura hrát krdinační rli v něklika rvinách. Jejím pravidelným úklem bude připravvat a vést činnst pracvních skupin a Řídícíh výbru, kde se bude dehrávat krdinace příprav, realizace a vyhdncvání cílů strategie. V další rvině bude krdinvat naplňvání některých vybraných cílů. Např. příprava a realizace prvázané intervence v blasti vzdělávání bude vyžadvat přípravu celkvéh návrhu architektury splupráce, přípravu a realizaci řady speciálních wrkshpů a pracvních skupin na úrvni magistrátu a jedntlivých městských bvdů, individuální vyjed- 19

19 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, návání, ale i facilitace případných knfl iktů. Tyt přípravné prcesy byly zahájené již v dbě přípravy strategickéh plánu. V blasti zaměstnansti se Agentura zavazuje, že připraví a vyzkuší mdel splupráce mezi aktéry sítě zaměstnansti. Krdinační rle tedy bude naplňvaná na úrvni strategie i na úrvni realizace řady jedntlivých cílů. Další pdstatnu rvinu krdinace je vytváření a vyjednávání suladu mezi naplňváním strategickéh plánu sciálníh začleňvání a dalšími aktivitami města v relevantních blastech Kncepční, infrmační a vzdělávací rle V rámci realizace některých cílů strategickéh plánu se tým Agentury zapjí d přípravy kncepčních dkumentů města (kncepce bydlení, kncepce rdinné plitiky), rzvje vzdělávací sustavy. V rámci realizace pracvních skupin a speciálně připravených seminářů bude partnery také infrmvat příkladech dbré praxe, připravvaných změnách v legislativě, nvých nástrjích sciálníh začleňvání Řízení rizik Jednu z rlí, kteru bude Agentura hrát v dbě implementace, bude předvídání a řešení rizik. Rizika, se kterými je třeba pčítat, se mhu týkat prjektvéh řízení, neshd během splupráce, chatizace řízení některých prcesů Přímá realizace aktivit Ve Strategickém plánu sciálníh začleňvání se Agentura zavazuje k vlastní realizaci některých cílů. Jedná se např. vytvření funkční splupráce při řešení prblému nelegálníh zaměstnávání či při prjednání splečensky dpvědnéh zadávání veřejných zakázek. 3.5 Trjstupňvý mdel řízení invativních aktivit Strategický plán sciálníh začleňvání se bude realizvat v různých místech Ostravy a každý z cílů může být naplněný celu řadu aktivit. Každá aktivita má svéh realizátra (např. manažera nestátní neziskvé rganizace), který ji individuálně řídí. Všichni realizátři zdpvědní za dílčí plnění aktivity v rámci cíle jsu sučástí pracvní skupiny, která je zdpvědná za naplňvání celéh cíle, respektive všech cílů v dané blasti. Na pracvní skupině jsu krmě realizátrů dílčích aktivit přítmní také představitelé institucinálníh klí, garanti za měst a za Agenturu. Pracvní skupina tvří druhý stupeň řízení plánu na úrvni cílů. Řídící výbr pak vyhdncuje úspěšnst plánu jak celku. Strategický plán navrhuje pdrbnu strukturu řízení ve druhém a třetím stupni. První stupeň nabídne velmi širku paletu dílčích aktivit, za jejichž průběh budu zdpvědní manažeři jedntlivých zapjených subjektů. 20

20 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava, ízení aktivit Zdpvídá jedntlivý realizátr, který díl ím pln ní cíle prst ednictvím aktivity infrmuje pracvní skupinu ízení pririt a cíl Zdpvídá pracvní skupina, která je slžena z realizátr díl ích aktivit, garant na stran sta a Agentury a dalších dbrník ízení plánu Zdpvídá ídící výbr slžený z dbrník a manažer klí vých institucí Obrázek 8: Třístupňvý mdel řízení plánu Za plnění každéh cíle je v pracvní skupině zdpvědných více stran: Klegium realizátr díl ích aktivit Garant statutárníh m sta Ostrava Garant Agentury pr sciální za le vání Stanvený cíl Obrázek 9: Rzlžení dpvědnsti za plnění cílů 3.6 Evaluace Strategickéh plánu sciálníh začleňvání Strategický plán bude průběžně evaluván prstřednictvím pravidelné činnsti pracvních skupin. Ta bude prvádět jednak mnitring indikátrů a čerpání fi nančních prstředků a zárveň bude pdle připravené metdiky sledvat dpady realizvaných patření v území. Pdle th bude dpručvat průběžnu pti- 21

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II

LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Komunikační dovednosti, práce s veřejností I Strategické plánování a řízení II LETNÍ ŠKOLA NSZM 2007 Kmunikační dvednsti, práce s veřejnstí I Strategické plánvání a řízení II Míst knání: Ústí nad Labem Termín: 10. 13. července 2007 Hlavní témata Letní škly NSZM 2007: Celstátní seminář:

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více