Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli zápisu MUDr. Libuši Dvořákovou a Ing. Daniela Vodáka. Z 16/02 Volba návrhové komise Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Irena Brouwerová, Mgr. Milan Kardoš, MUDr. Milan Leckéši. Z 16/03 Bezúplatný převod majetku Města Valašské Meziříčí do majetku Střediska volného času Domeček, příspěvkové organizace 1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod movitého majetku Města Valašské Meziříčí do majetku Střediska volného času Domeček, příspěvkové organizace se sídlem Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí, IČ: zřízené Městem Valašské Meziříčí se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3 k Příloze č. 1 ke Zřizovací listině Střediska volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace se sídlem Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí, IČ: zřízené Městem Valašské Meziříčí se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Janetková Z 16/04 Revokace usnesení č. Z 43/06 ze dne Změny ÚPnSÚ Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 43/06 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje pozastavení příjmu nových žádostí o změnu Územního plánu města Valašské Meziříčí ke dni v návaznosti na zpracování nového územního plánu. Ing. arch. Vávrová 1

2 Z 16/05 Návrh na zařazení projektů do Akčního plánu města Valašské Meziříčí na rok Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření Akčního plánu města Valašské Meziříčí na rok 2008 o projekty B., C. a E. dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města neschvaluje rozšíření Akčního plánu města Valašské Meziříčí na rok 2008 o projekty A., D., F. a G. dle předloženého návrhu. 3. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o přípravě akce Stavební úpravy a rozšíření vodní plochy letního koupaliště ve Valašském Meziříčí a doporučuje projektovému týmu v dalších stupních přípravy postupovat dle varianty č. 1 předloženého návrhu. 1., 2. Ing. arch. Vávrová 3. Mgr. Chajdrna Z 16/06 Návrh financování sportu v roce 2008 Pravidla pro poskytování přímé podpory sportu na rok 2008 Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla pro poskytování přímé podpory sportu pro rok 2008 dle předloženého návrhu s tím, že ukládá místostarostovi města Mgr. Jiřímu Pernickému dopracovat v bodě 2.2. Přímá podpora mládežnického sportu systém bodování v oblasti věkové kategorie, kategorie soutěží a kategorie finanční náročnosti. T: Ihned Zodp.: Mgr. Pernický Z 16/07 Pravidla pro udělování ocenění města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla pro udělování ocenění města Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová Z 16/08 Návrh na zrušení čestného občanství xxx xxx Zastupitelstvo města vyjadřuje politování nad udělením čestného občanství předsedovi vlády xxx xxx, ke kterému došlo dne xxx xxx se podílel na destrukci demokracie a na zločinech proti lidskosti a právnímu řádu. Budiž udělení čestného občanství xxx xxx výstražným připomenutím ustrašenosti a servility vůči momentálním držitelům moci jakéhokoli zabarvení. Nechť je tento příklad beztak neúspěšného patolízalství, poklonkování a vypočítavého způsobu myšlení varovným mementem před podobným jednáním nás samotných i všech našich následovníků obávajících se existenčních potíží či naopak očekávajících hmotný prospěch, vzdávajících se kvůli tomu občanských svobod a ztrácejících přitom svou tvář svobodného člověka i možnost prokázat svou občanskou kuráž. T: Ihned Zodp.: PhDr. Baletka 2

3 Z 16/09 Návrh seznamu Čestných hrobů Zastupitelstvo města schvaluje konečnou verzi seznamu Čestných hrobů dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová Z 16/10 Bezúplatný převod pásové sněžné frézy v majetku Města Valašské Meziříčí do správy Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace 1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pásové sněžné frézy HS 622 v hodnotě ,- Kč, inv. číslo do správy Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, IČ: dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 6 k příloze č. 1 ke zřizovací listině Technických služeb města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Frydrych Z 16/11 Žádost Základní školy SALVÁTOR Valašské Meziříčí o prominutí nájmu na rok 2008 Zastupitelstvo města schvaluje prominutí nájmu Základní škole SALVÁTOR se sídlem Králova 380, Valašské Meziříčí, IČ: na rok 2008 dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová Z 16/12 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová 3

4 Z 16/13 Prodloužení volebního období členů statutárních orgánů Rozvojové agentury VIA o. p. s. 1. Zastupitelstvo města doporučuje Radě města jmenovat Mgr. Dagmar Lacinovou členkou Správní rady Rozvojové agentury VIA o. p. s. na dobu tří let. 2. Zastupitelstvo města doporučuje Radě města jmenovat Bc. Vítězslava Nesvadbu členem Dozorčí rady Rozvojové agentury VIA o. p. s. na dobu tří let. T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová Z 16/14 Zřízení Plavecké školy Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje zřízení Plavecké školy Valašské Meziříčí jako příspěvkové organizace Města Valašské Meziříčí ke dni T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová Z 16/15 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 244/7 o výměře cca 260 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 244/7 o výměře cca 260 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 16/16 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č o výměře 395 m 2 a pozemku p. č. st. 137/9 o výměře 59 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č o výměře 395 m 2 a pozemku p. č. st. 137/9 o výměře 59 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Z 16/17 Žádost Obce Choryně o prodej pozemků p. č. 599 o výměře 1326 m 2, p. č. 600 o výměře 2687 m 2, p. č. 601 o výměře 816 m 2, p. č. 602 o výměře 3163 m 2, p. č. 603 o výměře 203 m 2 ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí a pozemků p. č. 302/1 o výměře 106 m 2, p. č. 302/2 o výměře 68 m 2 ve spoluvlastnictví Obce Choryně a Města Valašské Meziříčí (podíl každý ku ½), vše v obci a k. ú. Choryně Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemků p. č. 599 o výměře 1326 m 2, p. č. 600 o výměře 2687 m 2, p. č. 601 o výměře 816 m 2, p. č. 602 o výměře 3163 m 2, p. č. 603 o výměře 203 m 2 a ideální ½ pozemků p. č. 302/1 o výměře 106 m 2 a p. č. 302/2 o výměře 68 m 2, vše v obci a k. ú. Choryně. 4

5 Z 16/18 Prodej pozemku p. č. 426/4 o výměře 1289 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 426/4 o výměře 1289 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou. Z 16/19 Žádost společnosti bp služby, a. s. o prodej pozemků p. č. 337/1 o výměře 334 m 2, p. č. 338 o výměře 196 m 2, p. č. 341/2 o výměře 468 m 2 a p. č. 343 o výměře 192 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti na vyhlášení záměru na prodej pozemků p. č. 337/1 o výměře 334 m 2, p. č. 338 o výměře 196 m 2, p. č. 341/2 o výměře 468 m 2 a p. č. 343 o výměře 192 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město. Z 16/20 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1692/1 o výměře cca 800 m 2 v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 1692/1 o výměře cca 800 m 2 v k. ú. Krhová panu xxx xxx za cenu 150,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 16/21 Prodej pozemku p. č. 2133/39 o výměře 178 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 2133/39 o výměře 178 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město takto: - manželům xxx a xxx xxx část pozemku p. č. 2133/39 o výměře cca 158 m 2 za cenu 150,- Kč/m 2, - manželům xxx a xxx xxx část pozemku p. č. 2133/39 o výměře cca 3 m 2 za cenu 150,- Kč/m 2, - manželům xxx xxx a xxx xxx xxx část pozemku p. č. 2133/39 o výměře cca 16 m 2 za cenu 150,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. budou stanoveny dle GPL. 5

6 Z 16/22 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 144/1 o výměře cca 1300 m 2 v k. ú. Hrachovec Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 144/1 o výměře cca 1300 m 2 v k. ú. Hrachovec panu xxx xxx za cenu 165,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 16/23 Směna části pozemku p. č. 679/5 o výměře cca 120 m 2 ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí za část pozemku p. č. 427 o výměře cca 120 m 2 ve vlastnictví pana xxx xxx, vše v k. ú. Juřinka Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na směnu části pozemku p. č. 679/5 o výměře cca 120 m 2 v k. ú. Juřinka dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 16/24 Směna části pozemku p. č. 175/1 o výměře cca 25 m 2 ve vlastnictví manželů xxx a xxx xxx za část pozemku p. č. 171/5 o výměře cca 25 m 2 ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí, vše v k. ú. Bynina Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 171/5 o výměře cca 25 m 2 ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: za část pozemku p. č. 175/1 o výměře cca 25 m 2 ve vlastnictví manželů xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu, vše v k. ú. Bynina. Přesné výměry a nová p. č. budou stanoveny dle GPL. Z 16/25 Majetkoprávní vypořádání v areálu společnosti Městská prádelna a čistírna Valašské Meziříčí, a. s. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. st. 660 o výměře 1221 m 2, pozemku p. č. st. 634 o výměře 650 m 2 a části pozemku p. č. 307/1 o výměře cca 1655 m 2, vše ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: za budovu bez čp./če., průmyslový objekt, umístěnou na pozemku p. č. st. 455/1 (budova kotelny), komín a budovu bez čp./če, stavba tech. vybavení, umístěnou na pozemku p. č. st. 455/2 (budova trafostanice), vše ve vlastnictví společnosti Městská prádelna a čistírna Valašské Meziříčí, a. s. se sídlem Hranická ul. čp. 814, Valašské Meziříčí, IČ: , vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 6

7 Z 16/26 Schválení prodloužení termínu realizace výstavby do kóty 0 do u pozemku č. 02, p. č. 1553/11 o výměře 829 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město, v lokalitě Stínadla II. manželům xxx a xxx xxx xxx Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu realizace výstavby do kóty 0 ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku č. 02, p. č. 1553/11 o výměře 829 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město, v lokalitě Stínadla II. uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a manžely xxx a xxx xxx xxx dle předloženého návrhu ze dne , a to do termínu tak, aby byl sjednocen termín nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Z 16/27 Žádost paní xxx xxx o převod pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Hrachovec z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Valašské Meziříčí 1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 14/1 o výměře 1642 m 2 a p. č. 14/12 o výměře 714 m 2, vše v k. ú. Hrachovec, pod komunikací, z ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Valašské Meziříčí. 2. Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod pozemku p. č. 14/16 o výměře 1644 m 2 v k. ú. Hrachovec z ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Valašské Meziříčí. Z 16/28 Revokace usnesení Zastupitelstva města č. Z 9/76 ze dne dotace Českému svazu bojovníků za svobodu ZO Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 9/76 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením dotace ve výši 300 tis. Kč Českému svazu bojovníků za svobodu ZO Valašské Meziříčí se sídlem Poláškova 409, Valašské Meziříčí, IČ: , a to každoročně po dobu 15 let od

8 Z 16/29 Výkup nově vytvořeného pozemku p. č. 2905/5 o výměře 214 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle GPL č /2007 pro stavbu Rekonstrukce dopravní infrastruktury sportovního areálu Kouty Zastupitelstvo města schvaluje výkup nově vytvořeného pozemku p. č. 2905/5 o výměře 214 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle GPL č /2007 pro stavbu Rekonstrukce dopravní infrastruktury sportovního areálu Kouty od pana xxx xxx xxx a pana xxx xxx xxx za cenu 310,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Z 16/30 Přijetí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč z fondu kultury Zlínského kraje na projekt Mezinárodní festival poezie Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 45 tis. Kč z fondu kultury Zlínského kraje účelově určené na projekt Mezinárodní festival poezie, která bude v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 zaúčtována následovně: - v příjmové části na položku 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů pod účelovým znakem 00090, - ve výdajové části na orj. 3, oddíl ( ) 3319, položku 5331, org KZ účelová dotace Mezinárodní festival poezie UZ se zvýšením závazného ukazatele orj. 3 OŠKS běžné výdaje o 45 tis. Kč. Z 16/31 Vratka nevyčerpaných dotací z roku 2007 ve výši ,- Kč 1. Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 navýšením finančních prostředků o ,- Kč v příjmové i výdajové části, která bude zaúčtována následovně: - v příjmové části ve Financování na položku Změna stavu finančních krátkodobých prostředků převodem z předchozího roku, - ve výdajové části na orj. 8, oddíl ( ) 6402, položku 5364, org Vratka dotací. 2. Zastupitelstvo města schvaluje změnu výše závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje navýšením o ,- Kč. 8

9 Z 16/32 Návrh rozdělení přebytku hospodaření za rok 2007 ve výši tis. Kč 1. Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 v souvislosti s rozdělením přebytku hospodaření za rok 2007 ve výši tis. Kč v příjmové i výdajové části následovně: - navýšení v příjmové části ve třídě 8 Financování na položce 8115 změna stavu finančních krátkodobých prostředků převodem z předchozího roku o tis. Kč, - navýšení ve výdajové části: a) 800 tis. Kč u orj. 3, oddílu ( ) 3111, položky 6351, org MŠ příspěvek na investice (KHS), b) 500 tis. Kč u orj. 8, oddílu ( ) 6171, položky 5901, org Rozpočtová rezerva, c) tis. Kč u orj. 6, oddílu ( ) 2310, položky 6121, org Prodloužení vodovodu Hrachovec Vichury, d) tis. Kč u orj. 6, oddílu ( ) 3322, položky 6121, org Rekonstrukce kaple zámku Žerotínů, e) 100 tis. Kč u orj. 6, oddílu ( ) 4357, položky 6121, org Novostavba Seniorparku ve Valašském Meziříčí, f) 25 tis. Kč u orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 5171, org Opravy a udržování nedokončených staveb, g) 250 tis. Kč u orj. 6, oddílu ( ) 6171, položky 5169, org Úplatná věcná břemena, h) tis. Kč u orj. 7, oddílu ( ) 6171, položky 6121, org Technické zhodnocení budov (AVAL), i) 30 tis. Kč u orj. 10, oddílu ( ) 5311, položky 5134, org Prádlo, oděv, obuv. 2. Zastupitelstvo města schvaluje změnu závazných ukazatelů u orj. 6 OKS běžné výdaje navýšením o 275 tis. Kč u orj. 8 FO běžné výdaje navýšením o 500 tis. Kč a u orj. 10 MP běžné výdaje navýšením o 30 tis. Kč. Z 16/33 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 navýšením v příjmové i výdajové části o 300 tis. Kč 1. Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 navýšením finančních prostředků o 300 tis. Kč v příjmové i výdajové části, která bude zaúčtována následovně: - v příjmové části v Nedaňových příjmech u oddílu ( ) 3613, položky Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a jejich částí nebyty, - ve výdajové části u orj. 7, oddílu ( ) 6409, položky 5229, org. 819 Český svaz bojovníků za svobodu ZO Valašské Meziříčí dotace. 2. Zastupitelstvo města schvaluje změnu výše závazného ukazatele u orj. 7 OMS běžné výdaje navýšením o 300 tis. Kč. 9

10 Z 16/34 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 z důvodu změny v rozpočtové skladbě Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 v členění platné rozpočtové skladby dle předloženého návrhu. Z 16/35 Rozpočtová opatření přesuny v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 8 FO a orj. 6 OKS - investice 1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření přesuny v rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 následovně: tis. Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 6121, org Stříbrná, Křížkovského rekonstrukce (úroky z dodavatelského úvěru), tis. Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6310, položky 5141, org Placené úroky z úvěru na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 6121, org Ul. 40. pluku rekonstrukce (úroky z dodavatelského úvěru). 2. Zastupitelstvo města schvaluje změnu výše závazného ukazatele u orj. 8 FO běžné výdaje snížením o 526 tis. Kč. Z 16/36 Přijetí úvěru na krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji obce (kontokorentního úvěru) na období jednoho roku Zastupitelstvo města schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ke krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji od Komerční banky, a. s. ve výši tis. Kč na období jednoho roku počínaje dnem a konče dnem Z 16/37 Žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí o finanční příspěvek 1. Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši 37 tis. Kč na ozvučení kostela Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí. 2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve 10

11 výši 37 tis. Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6171, položky 5901, org Rozpočtová rezerva na orj. 8, oddíl ( ) 3330, položku 5223, org Neinvestiční dotace Českobratrské církvi evangelicé na ozvučení kostela. Z 16/38 Žádosti o půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení (III.) Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finančních prostředků formou úvěrů ze Státního fondu rozvoje bydlení dle přílohy č. 1. Z 16/39 Přijetí finančních darů v souhrnné výši 17 tis. Kč na tisk mimořádného čísla zpravodaje z důvodu inzerce k otevření pobočky FAST VUT Brno ve Valašském Meziříčí od společností Stavební mechanizace VM s. r. o., EFIOS spol. s r. o., RENO spol. s r. o. a VAST TERCIA, spol. s r. o. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 o finanční částku 17 tis. Kč, která bude zaúčtována následovně: - v příjmové části v Nedaňových příjmech na oddíl ( ) 3349, položku 2321 Přijaté neinvestiční dary na tisk mimořádného čísla zpravodaje, - ve výdajové části na orj. 3, oddíl ( ) 3349, položku 5169, org Zpravodaj. Z 16/40 Návrh na rozšíření MAN do lokality Kouty Sportoviště v roce Zastupitelstvo města souhlasí s realizací investiční akce Rozšíření MAN do lokality Kouty Sportoviště v roce Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 celkem výši 305 tis. Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2310, položky 6121, org Vodovod Juřinka - Lhota na orj. 6, oddíl ( ) 2419, položku 6121, org Rozšíření MAN do lokality Kouty Sportoviště. T: Ihned Zodp.: 1. p. Navrátil 2. Ing. Matocha 11

12 Z 16/41 Cena vodného a stočného na rok 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o ceně vodného a stočného na rok 2008, přednesenou členem Dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. panem Ing. Danielem Vodákem. Z 16/42 Delegování zástupce Města Valašské Meziříčí k účasti na valné hromadě společnosti TV Beskyd s. r. o. Zastupitelstvo města deleguje starostu města Jiřího Částečku k zastupování Města Valašské Meziříčí na valné hromadě společnosti TV Beskyd s. r. o. se sídlem ul. Králova č. 380, Valašské Meziříčí, IČ: dne T: Ihned Zodp.: p. Částečka Z 16/43 Změna personálního obsazení Výboru kultury Zastupitelstva města Valašské Meziříčí 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci pana PaedDr. Leszka Wojaczka na člena Výboru kultury Zastupitelstva města Valašské Meziříčí ke dni Zastupitelstvo města volí členem Výboru kultury Zastupitelstva města Valašské Meziříčí pana Jana T. Strýčka. Z 16/44 Rezignace člena Komise pro udělování cen Rady města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci člena Komise pro udělování cen Rady města Valašské Meziříčí pana Karla Mikuše ke dni Valašské Meziříčí 28. února 2008 Jiří Částečka starosta města Mgr. Dagmar Lacinová místostarostka města 12

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 26. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 9. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. března 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Zápis z 23. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 7. března 2013 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Návrhová komise: Zapisovatelka:

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Usnesení s termínem č.: 91 Taj. (FO) 05.09. Splněné usnesení č.: 41 Z A S T U

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna Usnesení z 15. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 28. června 2007 ve 12:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 15/01 Záměr na pronájem placených parkovišť v majetku Města Valašské

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. února 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Ing. Otto Buš

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014. Hilmarová Petra. Hýža Ivan

U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014. Hilmarová Petra. Hýža Ivan U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele Ing.Vrba Jaroslav Vraný Jiří Hilmarová

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany POZVÁNKA

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany POZVÁNKA Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu

Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Z á p i s č. 2 zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaného dne 17. března 2010 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Přítomni:, Ing. Marek Czechmann, Mgr. Václav Gabriel, Ing. Ladislav

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku, konaného dne 7. 12. 2015 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku Místku I. ZAHÁJENÍ Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 373/2010-2014/ZM U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 2. 9.

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 21. 12. 2015 od 19.00 hodin do 20.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 10. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 5. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 254/10/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Projednání

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení z 101. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 31. října 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 101/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 27. ŘÍJNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 26. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: 0 Hosté: 0 Zapisovatel: Ing.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ

Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ Bod 1. Zahájení Návrh usnesení 81. : ZO schvaluje za ověřovatele zápisu R.Starou a I.Kolkovou. Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5.

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5. září 2001 Program 4. 9. 2001 1. Schválení mandátové komise 2. Schválení

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Město Horažďovice Usnesení z 13. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 11.05.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul.

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko.

Usnesení č.11/2015. 6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválení stanov Mikroregionu Konicko. Rada města Konice dne 25.5.2015: Usnesení č.11/2015 1. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu na vzájemný prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú, Čunín mezi městem Konice

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 31. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 18. června 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 31/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. června 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. června 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 9. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. června 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Illek František,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 10. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 10 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 31. 3. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod v 16:10 hod.), Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, PaedDr.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více