GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB"

Transkript

1 Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0

2 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura Základní výchdiska návrhu prcesní architektury Pstup tvrby a pužité metdiky Cíle návrhu prcesní architektury Přehled aktérů Přehled prcesů Detailní ppisy jedntlivých prcesů 7 3 Funkční dekmpzice Pstup tvrby a pužité metdiky Základní výchdiska a cíle návrhu Kntextvé schéma - základní úrveň funkční hierarchie Funkční blky - druhá úrveň funkční hierarchie 13 4 Datvá architektura Základní výchdiska Cíle Suhrnný ppis návrhu datvé architektury Struktura zprávy na vnějším rzhraní ISZR Další pstup 25 5 Základní rámec technlgické architektury Shrnutí relevantních pžadavků Cíle návrhu architektury Suhrnný ppis funkčnsti 27 6 Katalg služeb, pskytvaných a vyžadvaných v IS ROB Shrnutí relevantních pžadavků Stanvení becných pžadavků na katalg služeb v prstředí ZR Návrh katalgu služeb egon pr registr ROB Katalg služeb registru ROB Katalg služeb registru AIS UFO 34 7 Pstup naplnění systému daty Základní výchdiska Cíle Základní principy Suhrnný ppis pstupu Návaznst na plnění statních základních registrů Rizika 40 ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

3 1 Vymezení cílů prjektu Cílem tht dkumentu je vytvření kncepce architektury systému základníh registru byvatel (ROB), stanvení výchzích předpkladů a základu řešení pr jedntlivé dkumenty, které budu výstupem detailní analýzy,. Jelikž ROB je nedílnu sučástí systému základních registrů, glbální architektura ROB vychází ze splečné glbální architektury základních registrů. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

4 2 Prcesní architektura 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury V tét kapitle jsu uvedena výchdiska pr návrh prcesní architektury registru byvatel, vyplývající ze zákna základních registrech [ZakZR], dkumentu Základní registry - Operační strategie [ZROpStr] a v nepslední řadě z pdnětů Úřadu hlavníh architekta (ÚHA), která krdinuje tvrbu glbální architektury ZR. Údaje d základních registrů jsu zapisvány neb získávány ze základních registrů prstřednictvím agendvých infrmačních systémů nikliv přím (např. vláním funkcí ROB), ale prstřednictvím služeb ISZR. [ZakZR] 7 dst. 2 Orgány veřejné mci zapisují údaje d základních registrů neb získávají údaje ze základních registrů puze prstřednictvím agendvých infrmačních systémů. [ZakZR] 5 dst. 3 ISZR zajišťuje realizaci vazeb mezi základními registry, např. pr sbu evidvanu v ROB zajišťuje dhledání referenčních údajů ulžených v RUIAN pdle identifikátru adresníh místa. [ZakZR] 7 dst. 2 písm. b Kntrlu práv zápisu údajů d základníh registru a zpřístupnění údajů ze základníh registru zajišťuje ISZR na základě údajů ulžených v RPP. [ZakZR] 7 dst. 2 písm. d ISZR zajišťuje, že údaje mezi agendvými infrmačními systémy a základními registry jsu předávány v nezměněné pdbě. [ZakZR] 7 dst. 3 ISZR nemá přístup d bsahu základních registrů. [ZakZR] 7 dst. 4 Základní registr byvatel bsahuje referenční údaje bčanech ČR, cizincích žijících v ČR a jiných fyzických sbách s právy a pvinnstmi v ČR. [ZakZR] 17 Jak jednznačný identifikátr záznamu se v registru byvatel pužívá bezvýznamvý identifikátr AIFO ROB. [ZakZR] 18 dst. 3 Správcem registru byvatel je Ministerstv vnitra. [ZakZR] 20 dst. 1 D registru byvatel zapisují údaje puze vyjmenvané AIS. [ZakZR] 19 Má-li subjekt zapsaný v registru zřízenu datvu schránku, zdpvídá správce registru za zaslání výpisu z registru d datvé schránky při každé změně referenčních údajů. [ZakZR] 14 dst. 5 Referenční údaje pskytnuté z registru byvatel mhu být se suhlasem subjektu údajů staršíh 18 let předány jiné pdnikající fyzické sbě neb právnické sbě pmcí její datvé schránky. [ZakZR] 58 dst. 9 Vzhledem k rzsáhlé skupině AIS a jejich ptřebám, které budu kmunikvat se základními registry, je nutná vyská dstupnst a výknnst systému. V případě ptřeby bude mžné bnvit bsah základníh registru z agendvých infrmačních systémů. V ROB budu evidvány i fyzické sby, které nejsu evidvány v ISEO a CIS, ale vyhvují [ZakZR] 17 dst. e) 2.2 Pstup tvrby a pužité metdiky Na základě prstudvání legislativních pdkladů a dalších materiálů ÚHA byl ve splupráci s statními architekty ZR a ISZR sestaven přehled prcesů. Prcesy, týkající se registru byvatel, budu dále zpracvány pdle zvlené metdiky. 2.3 Cíle návrhu prcesní architektury Cílem návrhu prcesní architektury je: ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

5 identifikace, klasifikace a detailní ppis prcesů ptřebných pr realizaci registru byvatel a prcesů ptřebných pr činnst připjených AIS, vytvření návrhu prcesní architektury, umžňující buducí změny a rzšíření pdprvaných prcesů. 2.4 Přehled aktérů Byly identifikváni tit mžní aktéři prcesů v ROB: Primární editři - aktéři s přístupem pr čtení i zápis včetně správy identity AIS evidence byvatel AIS infrmační systém cizinecké plicie AIS evidence jiných fyzických sb Sekundární editři - aktéři s přístupem pr čtení i zápis (zapisují puze vybrané údaje) AIS evidence bčanských průkazů AIS evidence cestvních dkladů AIS datvých schránek Ostatní AIS aktéři s přístupem na čtení všechny statní AIS Fyzická sba nsitel referenčních údajů (FO) Správce registru sb Registr sb (ROS) Registr práv a pvinnstí (RPP) Registr územní identifikace a nemvitstí (RUIAN) Infrmační systém ZR (ISZR) Převdník identifikátrů fyzických sb (ORG) 2.5 Přehled prcesů Seznam prcesů vychází ze zadaných legislativních pdkladů a materiálů vzniklých při splupráci týmu architektů. Seznam bsahuje pr každý prces kód prcesu, název a cíl. Prcesy jsu rzčleněny pdle aktérů, kteří prcesy iniciují. Seznam nebsahuje prcesy suvisející s přechdnými stavy systému (např. připjení AIS k systému ISZR, pčáteční plnění daty a pdbně). Pd názvem referenční údaje chápeme v dalším referenční údaje, referenční vazby a autentizační údaje fyzické sby. Prcesy inicivané primárními editry: Kód Název Cíl A01 Vlžení údajů fyzické sby d ROB Synchrnizace údajů vedených v AIS s bsahem ROB v případě, kdy sba není v ROB vedena A02 Oprava chybně přidělenéh ZIFO Oprava chyb identity sby v případech, kdy není jedinečný vztah mezi ZIFO a identitu fyzické sby ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

6 Prcesy inicivané primárními i sekundárními editry Kód Název Cíl B01 Změna referenčních údajů FO v ROB Synchrnizace změn údajů vedených v AIS s bsahem ROB Prcesy inicivané editry neb statními AIS Kód Název Cíl C01 C02 C03 C04 C05 Čtení referenčních údajů FO pdle AIFO neb na základě kmbinace údajů Vyhledání AIFO pr FO na základě údajů z elektrnicky čitelnéh identifikačníh dkladu (autentizace FO) Výdej záznamů využití údajů vedených FO Získání změn referenčních údajů v ROB pr účely synchrnizace dat AIS Upzrnění na nesprávný referenční údaj Získání pžadvaných referenčních údajů fyzické sby Autentizace fyzické sby při kmunikaci s rgány veřejné mci Vydání záznamů využití údajů vedených v ROB pr zadané bdbí Replikace dpvídající části datvé základny z ROB d AIS Hlášení rzprů zjištěných v referenčních údajích ROB prti skutečnsti C06 Vydávání věřených výstupů Vydávaní věřených výpisů na základě právněné žádsti C08 Získání dalších údajů vedených FO Získávání dalších (například histrických) údajů, které nejsu vedeny v ROB, ale jsu k dispzici v AIS Prcesy inicivané správci registru ROB Kód Název Cíl D01 D02 D03 D04 Zavedení znepřístupnění záznamů využití údajů Zrušení znepřístupnění záznamů využití údajů Čtení infrmací znepřístupnění záznamů využití údajů Likvidace údajů vedených v ROB p uplynutí skartační lhůty Zavedení znepřístupnění záznamů využití údajů Zrušení znepřístupnění záznamů využití údajů Čtení infrmací znepřístupnění záznamů využití údajů Likvidace referenčních a prvzních údajů, které již pdle skartačních pravidel nemají být v ROB bsaženy. D05 Zaslání infrmace změně údajů Zaslání výpisu registru ve frmě věřenéh výpisu d datvé schránky subjektu změny, pkud má DS zřízenu Pmcné prcesy inicivané aplikační lgiku ISZR Kód Název Cíl E01 Autrizace pžadavku na vyknání služby egon Autrizvat (věřit práv na službu a jedntlivé datvé plžky) vzdálenéh uživatele pdle AIS a rle, kteru ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

7 Kód Název Cíl uživatel v AIS právě vyknává E02 Autrizace pžadavku na dplnění dat z referenční vazby Autrizvat (věřit práv na službu a jedntlivé datvé plžky) při interním vlání služby základníh registru v rámci dplňvání referenčních vazeb E03 Dplnění dat z referenční vazby Dplnit data, která jsu vedena ve frmě referenční vazby d jinéh registru E04 Převd AIFOAIS za AIFOROB a zpět Interní služba ORG pr převd AIFO v rámci wrkflw zpracvání služby 2.6 Detailní ppisy jedntlivých prcesů Pr každý prces bude vypracván detailní ppis bsahující následující infrmace: Značka prcesu Název prcesu Cíl prcesu Seznam aktérů Událst spuštějící prces Infrmační vstupy prcesu Infrmační výstupy prcesu Krky prcesu a jejich ppis Věcná pravidla vztahující se k prcesu Diagram prcesu Příklad ppisu prcesu prces A01, Vlžení údajů fyzické sby d ROB Kód prcesu Název prcesu Cíl prcesu Seznam aktérů Událst spuštějící prces Infrmační vstupy prcesu Infrmační výstupy prcesu Krky prcesu a jejich ppis A01 Vlžení údajů fyzické sby d ROB Synchrnizace údajů vedených v AIS s bsahem ROB v případě, kdy sba není v ROB vedena AIS, ISZR, ORG, ROB Zápis narzení bčana d ISEO neb změna údajů cizince v CIS, která vede ke splnění pdmínky pr zápis cizince d ROB [ZakZR] 17 dst. 1 písm. b, c, d referenční údaje sby AIFOAIS - identifikátr fyzické sby pr agendu editra AIS editra vyšle žádst přidělení ZIFO d ISZR ISZR prvede autentizaci AIS Aplikační vrstva ISZR věří v RPP práv agendy a rle uživatele žádat přidělení ZIFO Aplikační vrstva ISZR předá pžadavek na vytvření ZIFO d ORG ORG vytvří nvé ZIFO ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

8 ORG na základě znalsti kódu AIS určí příslušné AIFOAIS a vrátí d jej zpět ISZR vrátí AIFOAIS žádajícímu AIS. AIS ulží AIFOAIS k údajům sby AIS vyšle žádst vlžení údajů sby d ROB pdle AIFOAIS ISZR prvede autentizaci AIS Aplikační vrstva ISZR věří v RPP práv agendy a rle uživatele žádat vlžení dat d ROB Aplikační vrstva ISZR vyšle pžadavek na převd AIFOAIS pr ROB d ORG ORG převede AIFOAIS na AIFOROB ISZR prvede výměnu AIFO v pžadavku ISZR vyšle pžadavek na vlžení nvéh záznamu d ROB ROB prvede věření integritních mezení (interních pravidel) ROB prvede zápis údajů d interníh úlžiště referenčních údajů Autmatické prcesy ROB prvedu zápis prvzních údajů (datum pslední změny a auditní záznamy d tabulek ZMENY a VYUZITI) ROB vrátí návratvý kód ISZR ISZR vrátí návratvý kód AIS Věcná pravidla vztahující se k prcesu Kmunikace je mezi některými aktéry prcesu (tam, kde t vyžadují bezpečnstní pravidla) je prváděna šifrvaně. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

9 3 Funkční dekmpzice Základní registr byvatel ROB je jednu z kmpnent architektury základních registrů. Detailní návrh ROB je vytvářen v kntextu návrhu glbální architektury ISZR, všechna pravidla uvedená v návrhu glbální architektury ISZR platí i pr ROB. 3.1 Pstup tvrby a pužité metdiky Na prvních dvu úrvních (kntextvé schéma a funkční blky) navrhujeme pužít hierarchickéh rzkladu navrhvanéh řešení a ppis jeh systémů a základních funkčních blků. 3.2 Základní výchdiska a cíle návrhu V tét kapitle jsu uvedena výchdiska pr návrh funkční architektury registru byvatel, vyplývající ze zákna 111/2009 Sb., základních registrech a dkumentu Základní registry - Operační strategie [ZROpStr]. Pdrbný přehled je uveden v kapitle 3. Předmětem dkumentu je registr byvatel, ale přest pvažujeme za nutné alespň nastínit krmě funkcinality vlastníh registru i ty statní části systému základních registrů, které z hlediska registru byvatel pvažujeme za základní. Týká se t principů a předpkladů, které budu platné pr návrh infrmačníh systému základních registrů, zejména návazných základních registrů a převdníku identifikátrů fyzických sb (ORG). Navržené glbální principy bude nutn v rámci zpracvání zakázky sjedntit. Předpkládáme, že při zpracvání architektury základních registrů budu přijaty tyt zásady: ISZR nebsahuje referenční údaje, puze prvzní data, tudíž neexistuje editr. Dplnění pžadvaných údajů z referenčních vazeb pr čtení a kntrlu existence referenčních vazeb pr zápis realizuje aplikační lgika ISZR nad základními registry, např. pr fyzicku sbu evidvanu v ROB zajišťuje dhledání referenčních údajů adresy ulžených v RUIAN pdle identifikátru adresníh místa. Každý základní registr (ZR) bude pskytvat jen svá data. Přímá kmunikace mezi registry ROS, ROB, RPP a RUIAN nebude pvlena. Při aktualizaci referenčních údajů evidvané entity zůstane v ZR puze nvý údaj (pslední stav), zatímc v agendvém infrmačním systému zůstane zachvána jeh kmpletní histrie změn. ROB při vlání svých funkcí předpkládá, že autrizace k funkci v RPP prběhla a že přistupující agendvý infrmační systém příslušná právnění pravdu má. V případě nesuladu s pravidly RPP bude vlání zamítnut na vyšší úrvni a k vyvlání funkce ROB vůbec nedjde. Tat vrstva bude rvněž kntrlvat kmpletnst a přípustnst zapisvaných údajů a přístup k jedntlivým referenčním údajům pr čtení. Zrušení ZIFO a suvisejících AIFO v ORG nesmí a nebude mít přímý dpad na zrušení záznamu v jedntlivých AIS neb v ROB. Tt rzhdnutí je na AIS a závisí na legislativě vztahující se ke knkrétnímu AIS. Obsah základníh registru, bude-li nutn, lze bnvit z agendvých infrmačních systémů. Z hlediska vztahu k ROB lze rzlišit tři základní typy AIS: infrmační systémy vyknávající agendy, které pdle příslušné legislativy zakládají entity vedené v základním registru sb a aktualizují k nim pžadvané referenční údaje (primární editři), infrmační systémy, které mění puze některé údaje a nikdy nezakládají nvý záznam entity (sekundární editři), ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

10 infrmační systémy, které budu prstřednictvím ISZR puze žádat výdeje referenčních údajů ze základních registrů (všechny statní agendy) Cíle dkumentu Cílem dkumentu je: na první úrvni ppsat řešení jak celek z phledu klních systémů a uživatelů, na druhé úrvni rzdělit řešení na menší kmpnenty, ppsat jejich funkce a způsb vzájemné kmunikace, na detailní úrvni ppsat případy užití jedntlivých kmpnent tak, aby vznikl úplný ppis navrhvanéh řešení, na jehž základě bude mžn vypsat výběrvé řízení a ddavatel systému schpen prvést technický návrh a implementaci. V tmt dkumentu je ppsána první a druhá úrveň funkční dekmpzice. 3.3 Kntextvé schéma - základní úrveň funkční hierarchie Funkcemi základní úrvně jsu systémy či jejich celky. Pr klasické kntextvé schéma platí, že budvaný systém je zbrazen jak jedna kmpnenta a diagram se zaměřuje na jeh klí. Cílem budvání systému základních registrů je vytvřit něklik vzájemně splupracujících systémů základních registrů, které budu kmunikvat prstřednictvím integračníh prstředí tvřenéh systémem ISZR. Z th důvdu je navrhvané řešení rzdělen d něklika samstatných celků již v tmt diagramu Glbální architektura základních registrů Systém základních registrů tvří registry RPP, ROB, RUIAN a ROS. Návrh ROB a návrh kmunikace mezi registry je třeba vytvářet v kntextu návrhu jejich glbální architektury. V tét fázi jde naši představu glbální architektury, kteru bude nutn dpracvat a schválit na základě splupráce architektů jedntlivých systémů Diagram glbální architektury ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

11 Ppis systémů znázrněných na diagramu: RPP Registr práv a pvinnstí je z hlediska ROB je důležitý tím, že v něm budu ulžena práva uživatelů prvádět perace s referenčními údaji ulženými v ROB. RUIAN Registr územní identifikace a nemvitstí je bsahuje referenční údaje adresních prvků na území ČR. ROB se na tyt údaje dkazuje tzv. referenční vazbu. ROB Registr byvatel je registrem, v němž jsu ulženy referenční údaje fyzických sb. Je předmětem tht návrhu. ROS Registr sb je registrem, v němž jsu evidvány pdnikající fyzické a právnické sby a další subjekty. Tent registr využívá ROB tak, že fyzické sby vede frmu referenčníh dkazu. ORG ORG (převdník identifikátrů fyzických sb) je speciální systém, který umžňuje převd hdnty agendvéh identifikátru fyzické sby mezi jedntlivými AIS a základními registry. Pužití AIFO znemžní zttžnění záznamů fyzické sbě mim standardní prcesy systému ISZR. ISZR ISZR je integrující vrstvu, která spjuje základní registry umžňuje vzájemnu kmunikaci mezi AIS a základními registry, zajišťuje autentizaci a autrizaci. AIS - ISEO Agenda evidence byvatel a její infrmační systém ISEO je primárním editrem údajů bčanech v registru byvatel. AIS - CIS Agenda cizinecké plicie a její infrmační systém CIS je primárním editrem údajů cizincích v registru byvatel. AIS UFO Agenda ministerstva vnitra pr evidenci jiných fyzických sb, je primárním editrem ROB. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

12 AIS - EOP Agenda evidence bčanských průkazů je zdpvědná za vydávání bčanských průkazů pdle zákna bčanských průkazech, je editrem čísla identifikačníh dkladu. AIS - CD Agenda evidence cestvních dkladů je zdpvědná za evidenci cestvních dkladů, je editrem čísla identifikačníh dkladu. AIS - DS Agenda správy datvých schránek je editrem čísla datvé schránky fyzické sby a je rvněž prstředkem pr kmunikaci s fyzickými sbami. AIS - Ostatní Veškeré statní agendvé infrmační systémy rgánů veřejné mci nemají právnění měnit údaje v registru byvatel. Mhu je puze využívat Ppis aktérů znázrněných na diagramu: Uživatel ISEO Uživatel tht agendvéh infrmačníh systému má práv zakládat, měnit a rušit záznamy fyzických sbách, které mají státní bčanství ČR ([ZakZR] 17 dst.1 písm. a). Uživatel CIS Uživatel tht agendvéh infrmačníh systému má práv zakládat, měnit a rušit záznamy fyzických sbách, které nemají státní bčanství ČR a vyhvují pdmínkám zákna [ZakZR] 17 dst. 1 písm. b, c, d pr zápis d registru byvatel. Uživatel UFO Uživatel tht agendvéh infrmačníh systému má práv zakládat, měnit a rušit záznamy jiných fyzických sbách, tj. sbách, které nemají státní bčanství ČR a nejsu vedeny ani v CIS, ale při tm je pžádvána jejich identifikace pmcí agendvéh identifikátru fyzické sby ([ZakZR] 17 dst. e). Uživatel EOP Uživatel tht agendvéh infrmačníh systému má práv měnit údaje elektrnicky čitelném bčanském průkazu. Nemá práv zakládat a rušit záznamy v registru byvatel. Uživatel CD Uživatel tht agendvéh infrmačníh systému má práv měnit údaje elektrnicky čitelném cestvním dkladu. Nemá práv zakládat a rušit záznamy v registru byvatel. Uživatel DS Agendvý infrmační systém správy datvých schránek je editrem údaje zpřístupnění datvé schránky. Nemá práv zakládat a rušit záznamy v registru byvatel. Ostatní uživatelé Veškeré statní AIS rgánů veřejné mci nemají právnění měnit údaje v registru byvatel. Mhu je puze využívat, pkud jim t umžňuje jiný právní předpis Předpkládaná kmunikace mezi systémvými kmpnentami Předpkládáme, že ISZR bude zajišťvat kmunikaci AIS se základními registry i vzájemnu kmunikaci mezi základními registry. Kmunikace s AIS bude prbíhat přes vnější kmunikační rzhraní, kmunikace se základními registry bude prbíhat uvnitř systému, přes vnitřní kmunikační rzhraní. Z hlediska ROB a suvisejících AIS předpkládáme následující způsb kmunikace: AIS zavlá službu egon, přístupnu prstřednictvím ISZR na vnějším kmunikačním rzhraní. Žádný AIS nebude mít přístup k údajům mim tyt služby, a t ani pr čtení, ani pr jejich zápis. ISZR prvede autentizaci AIS a věří, že uživatelská rle v AIS má právnění pužití příslušné služby. Ověření prvede na základě infrmací ulžených v RPP. Je-li třeba, pžádá aplikační lgika ISZR ORG převd AIFO AIS na AIFO ROB. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

13 ISZR prstřednictvím vnitřníh kmunikačníh rzhraní zašle pžadavky na prvedení funkcí d ROB (nemusí jít nutně jen jednu funkci). ROB vykná příslušnu funkci (zápis údajů, výdej údajů) a vrátí zpět ISZR výsledek perace neb pžadvané referenční údaje. ROB bsahuje referenční vazby d RUIAN. V případě dtazů d ROB, kdy sučástí dpvědi mají být i údaje z RUIAN, zajistí aplikační lgika ISZR autmaticky získání příslušných referenčních údajů dtazem d RUIAN. Je-li třeba, pžádá aplikační lgika ISZR ORG převd AIFO ROB na AIFO AIS. Výsledkem vlání služby egon je vrácení výstupu služby na vnějším rzhraní zpět d AIS. 3.4 Funkční blky - druhá úrveň funkční hierarchie Druhá úrveň hierarchie rzpadá ROB, RPP a ORG na jedntlivé funkční blky a tyt dále ppisuje, přičemž si všímá puze těch částí statních systémů, které jsu pr funkci ROB nezbytné. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

14 3.4.1 Funkční blky RPP RPP má zvláštní pstavení mezi registry v tm, že jsu v něm ulžena práva přístupu k jedntlivým službám vnějšíh rzhraní (služeb egon). Předpkládáme, že služby rzhraní RPP splu s aplikační lgiku ISZR budu umžňvat autrizaci rle uživatele vnějšíh AIS vůči vlané službě Funkční blky ORG Registr ROB (a všechny statní IS) pužívá agendvý identifikátr fyzické sby AIFO pr identifikaci. Tent identifikátr je pr danu sbu v každém infrmačním systému jiný. Úklem služeb ORG je správa základníh identifikátru sby ZIFO a převd AIFO při vlání služeb a vracení údajů ze základních registrů d AIS Seznam a ppis funkcí ORG Předpkládáme, že z hlediska ROB bude ORG pskytvat tyt základní funkce: Zalžení ZIFO funkce ORG, kteru se prvede vytvření ZIFO pr fyzicku sbu, která ještě nemá přidělený identifikátr. Funkce inicializuje ZIFO a vrátí AIFO AIS, dpvídající přidělenému ZIFO a vlajícímu AIS. Převd AIFO funkce ORG, která převádí AIFO AIS1 na AIFO AIS2. Vstupními parametry funkce jsu AIFO AIS1, kód vlajícíh AIS1 a kód cílvéh AIS2. V případě, že dpvídající ZIFO byl zrušen, vrací funkce krmě AIFO AIS2 také seznam náhradních AIFO AISn. Oprava ZIFO funkce ORG, služící pr dstranění nedstatků v přidělení identifikátru fyzické sby. Vstupním parametrem funkce je seznam sučasně pužitých identifikátrů AIFO AIS (jeden neb dva, pdle situace) a pčet ZIFO, který má být přidělen v rzsahu 0-2. ZIFO dpvídající předaným AIFO se zruší a pznamená se k nim nahrazení nvě přidělenými ZIFO. Funkce vrací nvá AIFO AIS, dpvídající nvě přiděleným ZIFO a vlajícímu AIS Funkční blky RUIAN Registr RUIAN je z hlediska ROB důležitý jak nsitel referenčních údajů adresy. ROB udržuje adresu jak referenční dkaz na údaje v RUIAN. Prt při vracení údajů sby, pkud budu pžadvány i údaje adresy, bude využita služba pr vyhledání údajů adresy na základě identifikátru adresy. Příslušná data dplní d výstupu služby aplikační lgika ISZR Seznam a ppis funkcí RUIAN Předpkládáme, že z hlediska ROB bude mít RUIAN tyt funkce: Čtení údajů - výdej údajů pdle adresníh identifikátru, jeh typu a pžadvané struktury dpvědi. Výstupem jsu hdnty údajů v pžadvané struktuře Funkční blky ISZR V ISZR vidíme jak základní funkční vrstvy vnější kmunikační rzhraní, aplikační lgiku a vnitřní kmunikační rzhraní: Vnější kmunikační rzhraní zajišťuje bezpečnst celéh systému, zejména autentizaci připjvaných AIS. Aplikační lgika ISZR ve splupráci s řídící částí RPP prvádí autrizační služby pkud dtaz nevyhví pžadavkům, bude dmítnut. Další úlhu tht blku je zprstředkvat převd AIFO (běma směry) a dplňvat údaje z referenčních vazeb. Vnitřní kmunikační rzhraní zajišťuje interní kmunikaci se základními registry (registry mezi sebu nekmunikují). ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

15 Seznam vybraných funkcí ISZR Převd AIFO - Převd AIFO AIS na AIFO ROB a zpět autmatická funkce aplikační vrstvy ISZR, která zajišťuje využití identifikátrů AIFO. Z bezpečnstníh hlediska je důležité, že vyknání tét funkce řídí aplikační lgika ISZR, nikli AIS. Autrizace - autrizace pžadavku na vyknání služby egon, prvádí se rvněž autmaticky pr všechny funkce. Autrizace pžadavku na dplnění dat z referenční vazby - autrizace pžadavku na vyknání služby egon při skládání údajů Dplnění údajů z referenčních vazeb - dplnění dat dle referenční vazby Předání zprávy nesprávném údaji - zaslání upzrnění na nesprávné údaje editru údajů d datvé schránky neb vláním webvé služby. Zaslání zprávy d datvé schránky - deslání zprávy d datvé schránky sby, identifikvané pmcí AIFO AIS Funkční blky AIS Každý AIS, který se bude připjvat k systému základních registrů, bude muset připravit rzhraní pr kmunikaci se službami egon, ppsanými v kapitle 7, a jejich pužívání Funkční blky AIS - UFO Tent nvě vznikající agendvý infrmační systém bude evidvat jiné fyzické sby, tedy sby, které nemají státní bčanství ČR a nejsu vedeny ani pdle pravidel zápisu sb d CIS. Předpkládáme, že nebude bsahvat histrické údaje (tyt sby nemají pvinnst infrmvat naše úřady jakýchkli změnách). Smyslem jejich evidence je mít v ZR jejich jednznačnu identifikaci, tak, aby jejich údaje mhly být pvažvány za referenční. Základními funkčními blky UFO jsu jedntlivé kategrie funkcí, aplikační lgika, aktualizační lgika, rzhraní pr přístup d ISZR a samzřejmě úlžiště dat. Funkce členíme na tyt kategrie: Editační určené pr zápis a čtení referenčních údajů v rámci AIS UFO Správní určené pr správce AIS UFO. Služí zejména pr správu uživatelů a jejich rlí a umžňují správci řešit úlhy které mu ze zákna přísluší (např. prblematika chybnéh přiřazení AIFO). Aplikační lgika bsahuje vnitřní funkce UFO zajišťující zejména integritu databáze a bsahuje rvněž autmatické prcesy pr vedení prvzních údajů. Aktualizační lgika prvádí aktualizaci údajů v ROB a aktualizaci lkální kpie registu RUIAN Úlžiště dat je místem, kde jsu ulženy referenční a autentizační údaje AIS UFO, prvzní údaje a kpie registru RUIAN. Předpkládáme, že tyt údaje budu ukládány dděleně. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

16 3.4.7 Funkční blky ROB Základními funkčními blky ROB jsu jedntlivé kategrie funkcí, aplikační lgika a úlžiště dat. Funkce členíme na tyt kategrie: Editační určené pr přístup editrů k referenčním údajům v registru byvatel Infrmační - určené pr přístup k referenčním údajům, ulženým v registru byvatel Správní určené pr správce registru ROB Aplikační lgika bsahuje vnitřní funkce ROB, startuje peridické prcesy a bsahuje autmatické prcesy pr vedení prvzních údajů. Úlžiště dat je místem, kde jsu ulženy referenční a autentizační údaje registru byvatel a prvzní a další údaje. Předpkládáme, že tyt údaje budu ukládány dděleně. Funkce ROB mají následující charakteristiky: Autrizují agendu/rli uživatele ve vazbě na typ subjektu (tent typ autrizace není mžn kntrlvat na úrvni aplikační lgiky ISZR). V rámci prvedení služby v ROB může být spuštěn více vnitřních funkcí ROB. K zápisům a změnám referenčních údajů jsu autmaticky zapisvány prvzní údaje. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

17 Výstupem prvedení služby jsu údaje zapsané d ROB návratvé infrmace s výsledkem prvedení služby Editační funkce ROB D tét skupiny zahrnujeme následující funkce: Zápis záznamu vlžení záznamu včetně referenčních údajů pdle AIFO AIS Změna záznamu - změna referenčních údajů v ROB pdle AIFO AIS,. Vstupem funkce je AIFO AIS a měněné údaje fyzické sby. Likvidace záznamu - likvidace záznamu v ROB pdle AIFO AIS Infrmační funkce ROB Věcně d tét skupiny zahrnujeme následující funkce: Čtení údajů - výdej údajů pdle AIFO AIS a výdej záznamu aktualizaci údajů. Vstupem funkce je AIFO AIS (neb jedinečná kmbinace referenčních údajů) a seznam pžadvaných údajů, výstupem jsu hdnty pžadvaných údajů neb údaje aktualizaci údajů příslušných k AIFO AIS,. Autentizace fyzické sby pdle elektrnickéh identifikačníh dkladu. Funkce zprstředkuje zjištění identity bčana prstřednictvím elektrnickéh identifikačníh dkladu. Pskytnutí změn referenčních údajů ROB základní principy pskytvání infrmací změnách v ROB jsu: aktivita je vyvlána agendvým infrmačním systémem vláním příslušné egon služby, agendvý infrmační systém musí zadat časvý kamžik neb interval a seznam typů změn, které h zajímají, služba vrátí seznam AIFO AIS, u nichž dšl ke změně. Výdej infrmací využití dat v ROBu Hrmadný výdej údajů ROB funkce pskytující hrmadné infrmace z ROB, údaje více subjektů Správní funkce Věcně d tét skupiny zahrnujeme následující funkce: Znepřístupnění výdeje infrmací využití referenčních údajů Zrušení znepřístupnění výdeje infrmací využití referenčních údajů Čtení infrmace znepřístupnění výdeje infrmací využití referenčních údajů Výdej editra údaje funkce pr zadané AIFO AIS vrátí kód editra. Zveřejňvání závazných číselníků - výdej metadat ROB d tét skupiny zahrnujeme funkce pskytující infrmace aktuálních metadatech ROB, např. číselník států. Výdej statistik ROB d tét skupiny zahrnujeme funkce, které pčítají statistické ukazatele ROB, k nimž budu statistické údaje pskytvány AIS. Likvidace záznamů v ROB pdle skartačních pravidel Zápis prvzních a auditních údajů Kntrly knzistence datvých údajů ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

18 4 Datvá architektura Obsahem tét kapitly je návrh datvé architektury základníh registru byvatel a ppis datvéh bsahu kmunikačníh rzhraní ROB. Výchdiskem jsu především právní předpisy upravující základní registry a návrh kmunikace s ISZR. 4.1 Základní výchdiska Základními výchdisky při tvrbě datvé architektury jsu: pžadavky kladené právními předpisy upravujícími základní registry a výstupy návrhu architektury registru byvatel předlžené v předchzích kapitlách Pžadavky vyplývající z právních předpisů Údaje, které mají být v ROB vedeny, jsu vyjmenvány v 18, 19 dst. 4 a 60 dst. 2 zákna 111/2009 Sb., základním registru byvatel. Nutnst vést další údaje, zejména údaje becnéh charakteru, vyplývá z 4 zákna základních registrech [ZakZR] (atribut správnst). V zákně 111/2009 Sb. 4 dst. 1 je uveden, že: referenční údaje jsu vedeny tak, aby dpvídaly sučasnému stavu, cž znamená, že není vedena jejich histrie. Likvidaci údajů je nutn prvádět způsbem pdle zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, 4 písm. i. 4.2 Cíle Cílem návrhu datvé architektury je: ulžení všech údajů pžadvaných záknem registru byvatel a záknem základních registrech, případně dalšími předpisy a dkumenty, navržení databázvé struktury umžňující efektivní výběr z databáze pr všechny pdprvané funkce, vlba struktury umžňující buducí změny a rzšíření datvé struktury i pdprvaných funkcí, zajištění integrity dat, navržení datvé struktury pr kmunikační rzhraní ROB. 4.3 Suhrnný ppis návrhu datvé architektury Glbální datvá architektura Většina údajů, které mají být vedeny v ROB, je v datvém úlžišti infrmačníh systému ROB i ulžena, některé údaje vedené v ROB jsu však ulženy ve frmě referenčních vazeb na referenční údaje vedené v jiných základních registrech. Následující text prt zahrnuje i ppis částí statních slžek ISZR nezbytných pr ROB. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

19 Registr byvatel (ROB) ROB je datvé úlžiště bsahující následující druhy dat: Referenční údaje Tímt termínem zde rzumíme: referenční údaje, referenční vazby, autentizační údaje a identifikátry fyzických sb, jak je definuje zákn 111/2009. Sb. v 4 dst. 1. Referenční údaje vedené v ROB jsu uvedeny v zákně 111/2009 Sb. v 18, dst. 1 až 3. Prvzní údaje Prvzní údaje vedené v ROB jsu uvedeny v zákně 111/2009 Sb. 18 dst. 4, jedná se záznamy využívání a pskytnutí údajů a údaje datu pslední změny údaje vedenéh v ROB. ROB bsahuje puze platné referenční údaje ve smyslu zákna 111/2009 Sb Registr územních identifikátrů, adres a nemvitstí (RUIAN) ROB vede některé údaje ve frmě referenční vazby na referenční údaje vedené v základním registru územních identifikátrů, adres a nemvitstí RUIAN. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

20 Registr práv a pvinnstí (RPP) ROB nevede žádná data ve frmě referenční vazby d RPP. Údaje vedené v RPP jsu však zprstředkvaně využívány prstřednictvím ISZR pr autentizaci a autrizaci přístupu d ROB. RPP vede údaje fyzických sbách ve frmě referenční vazby d ROB prstřednictvím agendvéh identifikátru fyzických sb Registr sb (ROS) ROB nevede žádná data ve frmě referenční vazby d ROS. ROS vede údaje fyzických sbách ve frmě referenční vazby d ROB prstřednictvím agendvéh identifikátru fyzických sb Převdník identifikátrů fyzických sb (ORG) ORG zajišťuje správu identifikátrů fyzických sb a převd agendvých identifikátrů fyzických sb mezi jedntlivými AIS Agendvé infrmační systémy (AIS) primární editři ROB AIS, které jsu primárními editry ROB, zakládají, případně ruší záznamy fyzických sbách v ROB a aktualizují v nich příslušné referenční údaje. Vazba mezi primárním záznamem v AIS a záznamem v ROB je tvřena agendvým identifikátrem fyzické sby. D tét skupiny patří: AIS evidence byvatel (AIS ISEO) a AIS infrmační systém cizincích (AIS CIS). AIS evidence jiných fyzických sb (AIS UFO). Primární editři editují disjunktní mnžiny záznamů Agendvé infrmační systémy (AIS) sekundární editři ROB AIS, které jsu sekundárními editry ROB, aktualizují příslušné referenční údaje v již existujících záznamech, ale záznamy fyzických sbách v ROB nemhu zakládat ani rušit. Vazba mezi primárním záznamem v AIS a záznamem v ROB je tvřena agendvým identifikátrem fyzické sby. D tét skupiny patří: AIS bčanských průkazů (AIS EOP), AIS cestvních dkladů (AIS CD) a AIS datvých schránek (AIS DS). Sekundární editři editují disjunktní mnžiny záznamů Ostatní agendvé infrmační systémy (AIS) uživatelé ROB Ostatní agendvé systémy puze využívají údaje vedené v ROB a přím žádné referenční údaje neaktualizují. Vazba mezi primárním záznamem v AIS a záznamem v ROB je tvřena agendvým identifikátrem fyzické sby Pravidla pr využívání referenčních vazeb Referenční vazby jsu vazby, které navzájem váží údaje mezi základními registry. T znamená, že v příslušném záznamu v registru je uveden identifikátr záznamu z jinéh základníh registru. Jedná se tyt identifikátry: registr ROB ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

21 registr RUIAN agendvý identifikátr fyzické sby identifikátr adresníh prvku identifikátr pražskéh bvdu identifikátr bce neb vjenskéh újezdu Identifikátry jsu invariantní, ve všech AIS a registrech stejné. Identifikátr AIFO je privátní pr každý AIS a základní registr, je tedy nutn před vláním služeb ROB a také v dpvědi převádět tyt identifikátry pmcí služeb mdulu ORG. Pkud se jak referenční údaj d registru zadává referenční vazba, platí tat pravidla: Datvé základny ZR nejsu navzájem prpjeny, není tedy mžn realizvat cnstraint databázvéh typu mezi základními registry. Jedntlivé základní registry pskytují puze služby, které vracejí jejich vlastní data. Pkud AIS žádá referenční údaje, které jsu bsahem více základních registrů, základní registr vydá puze hdntu referenční vazby a aplikační lgika ISZR prvede dplnění těcht údajů z jinéh ZR. V kamžiku likvidace záznamu v registru se nekntrluje, zda záznam není předmětem referenční vazby. Pkud takvé vazby existují, žádný registr není na likvidaci záznamu nijak aktivně upzrněn. Tut infrmaci je mžn získat dtazem na změny v registru. Každý AIS, který má s takvým záznamem c d činění, musí likvidaci záznamu vyřešit pdle své legislativy. V případě, že AIS zjistí, že byl dstraněn záznam, na který vede referenční vazba, může pžádat příslušný AIS (editra záznamu) údaje přím (skartační lhůty v AIS jsu delší než v ZR) Knceptuální datvý mdel ROB Zákn 111/2009 Sb. uvádí tyt entity: entita ppis atributů fyzická sba 18 dst. 1 základní registr územní identifikace, adres a nemvitstí záznam využívání údajů záznam pskytnutí údajů datum pslední změny údaje žádst znepřístupnění záznamu využití údajů (prhlášení, že zpřístupnění ) 18 dst. 1 písm. c, d, e 18 dst. 4 písm. a 18 dst. 4 písm. b 18 dst. 4 písm. c 60 dst. 1 a 2 V dalším krku mim budu zavedeny dvzené entity, aby dstranily vícehdntvé atributy státní bčanství neb více státních bčanství a čísla elektrnicky čitelných identifikačních dkladů resp. jmén neb jména a příjmení a zpřesnila se vazba na RUIAN Knceptuální datvý mdel AIS UFO Agendvý systém UFO bude v suladu se záknem 111/2009 Sb. bsahvat tyt entity (dpvídající údajům registru ROB): ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

22 entita ppis atributů v ROB fyzická sba 18 dst. 1 základní registr územní identifikace, adres a nemvitstí záznam využívání údajů záznam pskytnutí údajů datum pslední změny údaje žádst znepřístupnění záznamu využití údajů (prhlášení, že zpřístupnění ) 18 dst. 1 písm. c, d, e 18 dst. 4 písm. a 18 dst. 4 písm. b 18 dst. 4 písm. c 60 dst. 1 a 2 Datvé úlžiště AIS UFO bude bsahvat následující druhy dat: Referenční údaje Tímt termínem rzumíme: referenční údaje FO, referenční vazby d lkální kpie RUIAN pr adresy v rámci ČR, neb referenční údaje adres mim území ČR, autentizační údaje a identifikátry fyzických sb, jak je definuje zákn 111/2009. Sb. v 4 dst. 1. Veškeré referenční údaje vedené v AIS UFO budu v pměru jedna k jedné dpvídat údajům registru byvatel, tak jak jsu uvedeny v zákně 111/2009 Sb. v 18, dst. 1 až 3. Prvzní údaje Prvzní údaje vedené v AIS UFO budu patrně definvány legislativně. Předpkládáme, že se bude jednat záznamy využívání a pskytnutí údajů a údaje datu pslední změny údaje vedenéh v UFO. 4.4 Struktura zprávy na vnějším rzhraní ISZR Následující text bsahuje ppis datvéh bsahu zpráv v členění: záhlaví zprávy těl pžadavku těl dpvědi Záhlaví zprávy Pznámka Údaje nutné pr audit vycházejí ze [ZakZR] 19 dst. 4. kód služby kód agendy, která přistupuje d ROB kód rle jednznačný identifikátr dtazu v dtazujícím se AIS uživatelské jmén fyzické sby vyknávající agendu subjekt, pr jehž účely jsu údaje využívány neb pskytvány ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

23 důvd a účel přístupu Těl pžadavku AIFO a kód agendy příjmení jmén kód adresy datum narzení kód místa narzení míst narzení stát narzení datum úmrtí kód místa úmrtí míst úmrtí stát úmrtí státní bčanství identifikační dklad typ dkladu čísl dkladu BOK šifrvaný pdle pravidel pr tent údaj datvá schránka časvý interval (využívání, pskytnutí, znepřístupnění) uživatelské jmén a kód agendy (využívání, pskytnutí, znepřístupnění) Těl dpvědi Pznámka Referenční údaj vždy bsahuje hdntu údaje a příznak správnsti údaje identifikátry AIFO kód agendy referenční údaje příjmení text správnst jmén adresa kód adresy ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

24 kres bec část bce ulice čísl dmvní druh čísla dmvníh čísl ulice čísl rientační číselná část čísla rientačníh znak čísla rientačníh narzení datum narzení kód místa narzení (puze ČR) kres narzení (puze ČR) míst narzení stát narzení (mim ČR) úmrtí datum úmrtí kód místa úmrtí (puze ČR) kres úmrtí (puze ČR) míst úmrtí stát úmrtí (mim ČR) státní bčanství (1 až n) identifikační dklad (1 až n???) typ dkladu čísl dkladu datvá schránka autentizační údaje BOK prvzní údaje pslední změna datum záznam přístupu typ (využívání pskytnutí změna) identifikátr dtazu kód agendy ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

25 uživatelské jmén pr subjekt AIFO datum důvd znepřístupnění identifikátr žádsti AIFO uživatelské jmén subjekt datum datum pčátku datum knce 4.5 Další pstup Návrh bude dále dplněn: Na základě dplňujících infrmací d zadavatele a správců editrských AIS bude vytvřen ppis business pravidel. Na základě těcht infrmací budu dplněny charakteristiky atributů a mezení pr charakteristiky a vztahy. V implementační fázi, kdy bude zvlen knkrétní databázvý systém, bude návrh ptimalizván a vytvřen fyzický datvý mdel. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

26 5 Základní rámec technlgické architektury Předpkládáme, že výsledný dkument bude bsahvat tyt bdy: shrnutí relevantních pžadavků vyplývajících ze záknů neb jiných závazných dkumentů shrnutí relevantních vstupů z datvé, funkční a prcesní analýzy cíle návrhu technlgické architektury návrh glbální technlgické architektury pdklady pr sizing detailní návrh technlgické architektury stanvení technlgických standardů a parametrů 5.1 Shrnutí relevantních pžadavků Při návrhu Registru byvatel se bude vycházet z následujících předpkladů: registr bude pskytvat na jednm místě referenční infrmace všech fyzických sbách, které d něj pdle zákna budu zapsány, jak takvý bude určen puze pr neveřejné uživatele (přístup k datům registru bude realizvaný prstředky Infrmačníh systému základních registrů s pdpru Registru práv a pvinnstí), návrh bude umžňvat řízení přístupvých práv včetně jejich selektivníh nastavení, referenční data budu právně závazná, aktualizace údajů registru bude prbíhat n-line (přístup k aktualizačním datům registru bude realizvaný prstředky Infrmačníh systému základních registrů), registr bude publikvat veškeré změny údajvéh bsahu pr mžnst aktualizace agendvých infrmačních systémů, v případě, že tt bude ve shdě s příslušnu legislativu, umžní navrhvané řešení v pravidelných intervalech vytvářet a distribuvat repliku údajů registru ve frmě nereferenčních dat pr pkrytí ptřeb krajských rgánů a vybraných právněných uživatelů, pr výměnu zpráv mezi jedntlivými kmpnentami bude pužit frmát XML, zprávy přenášené p veřejné datvé síti budu bsahvat veřejnu část (nešifrvaná hlavička zprávy) a datvu část (šifrvané těl zprávy), vnitřní datvá sběrnice nebude řešena na KIVS pr kmunikace mezi základními registry a mezi agendvými infrmačními systémy budu využity webvé služby, jedntlivé základní registry (RPP, ROB, ROS, RUIAN) a Převdník agendvéh identifikátru fyzické sby (ORG) jsu prezentvány Web službami publikvanými v jednm splečném UDDI registru (tent splečný katalg bude spravván Infrmačním systémem základních registrů), systém základních registrů je prezentván Web službami egon publikvanými pmcí privátníh UDDI registru, veškeré pužité technlgie musí být pstaveny na základě všebecných standardů. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

27 5.2 Cíle návrhu architektury Cílem návrhu datvé architektury je: ulžení všech údajů pžadvaným záknem registru byvatel a záknem základních registrech, navržení databázvé struktury umžňující efektivní výběr z databáze pr všechny navrhvané funkce. 5.3 Suhrnný ppis funkčnsti Registr byvatel jak technlgický celek umžňuje ulžení všech údajů pžadvaným záknem registru byvatel a záknem základních registrech (referenční údaje) pskytvání referenčních údajů prstřednictvím webvých služeb aktualizace referenčních údajů prstřednictvím webvých služeb audit veškerých perací nad základním registrem využití technlgických standardů pr cílvé řešení pskytnutí rzhraní synchrnních a asynchrnních webvých služeb, které vychází z architektury SOA (Service Oriented Architecture) verzvatelnst rzhraní webvých služeb s ukládáním referenčních ppisů v centrálním UDDI registru efektivní prvz databáze pr účely editační (přístup R/W), účely pskytvání dat (přístup R/O) a účely auditní hrizntální a vertikální škálvatelnst technlgické infrastruktury bezpečnst a mnitrvání technlgické infrastruktury Pr výměnu zpráv mezi jedntlivými kmpnentami bude pužit frmát XML. Zprávy přenášené p veřejné datvé síti budu bsahvat veřejnu část (nešifrvaná hlavička zprávy) a datvu část (šifrvané těl zprávy). Veškeré pužité technlgie musí být pstaveny na základě všebecných standardů. Nebude pužita žádná prprietární technlgie, která by způsbila zvýšení nákladů na prvz a správu systému jak celku. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

28 5.3.1 Lgické schéma technlgickéh mdelu Registr byvatel pužívá architekturu SOA, tzn. vícevrstvá architektura zaměřená na služby. Systém dpvídá následujícímu schématu: Legenda: ISZR R/O R/W audit důvěryhdné vnitřní rzhraní Infrmačníh systému základních registrů Read Only databáze jen pr čtení publikační databáze Read Write databáze pr čtení i zápis editační databáze databáze určená pr zápis a výdej prvzních údajů (lgů) registru HW platfrma Architektura registru byvatel bude zalžena na dděleném zpracvání dat, nad kterým budu aplikační servery pr řízení zpracvání a distribuci dat. Data registru a vlastní data systému budu zpracvávána a uchvávána v něklika databázích na prvzním serveru. Data budu rzdělena d blastí, nad kterými pběží vlastní zpracvání, tvrba replik a zrcadlení pr zálhvání a archivaci. Zrcadlení bude realizván prstředky diskvéh ple. Následuje seznam základních kmpnent: Diskvé ple Zálhvané externí ple, které bude služit jak úlžiště pr databázvý systém i pr ulžení dat statních serverů. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

29 Databázvý server Dvě skupiny serverů sdílející splečné externí diskvé ple. První skupina serverů bude prvádět aktualizační perace, její výkn bude mžné škálvat umístěním auditních údajů (údajů využívání a pskytvání dat) na samstatný server. Druhá skupina serverů bude služit výhradně pr čtení dat, data d ní budu replikvána databázvými prstředky. Nárůst zatížení lze pkrýt lineárním škálváním s využitím lad balancingu. Třetí skupina serverů bude služit pr zápis a výdej auditních záznamů (prvzní údaje) Uváděný způsb škálvání výknu databáze je puze jednu z mžnstí a závisí na vlbě knkrétníh databázvéh systému Lad balancer HW neb SW zařízení, které zatěžuje rvnměrně všechny aplikační servery přesměrváním nvéh pžadavku na nejméně zatížený server. Sučasně udržuje přehled tm, zda jsu všechny aplikační servery v pvzu a na dstavené servery pžadavky nepřesměrvává Síťvé prstředí Pužité síťvé prvky tedy musí splňvat minimálně následující pžadavky Veškeré prvky musí umžňvat dálkvu správu a dhled Veškeré prvky musí bsahvat technlgii VLAN Veškeré prvky musí pdprvat technlgii 802.1x pr autentizaci klientů Jedntlivé části dítě budu zabezpečeny pmcí chranných perimetrů Veškeré části sítě musí být implementvány redundantně Operační systémy Operační systémy serverů budu vybrány na základě: hardwarvé platfrmy, pžadavků databázvých a aplikačních serverů Databázvý systém Databázvý systém bude vybrán na základě: splnění pžadavků na výkn, splnění pžadavků na bezpečnst, splnění pžadavků na škálvatelnst, vhdnsti pr zvlenu hardwarvu platfrmu Aplikační server Aplikační server bude vybrán až na základě knkrétních pžadavků zadavatele (může být pdmíněn výběrem databázvéh systému). Aby byly naplněné pžadavky vyské dstupnsti a výknu pr jedntlivé kmpnenty aplikační a prezentační vrstvy, musí aplikační server umžňvat: ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

30 vysku dstupnst a škálvatelnst (vytvářením clusterů je mžné rzdělit zátěž mezi jedntlivé instance v clusteru), prpracvanu administraci systému nejlépe vlastními nástrji pr správu a mnitrvání serveru a aplikací, vytváření, sběr, analýzu, archiv a zpřístupnění diagnstických dat genervaných běžícím serverem a aplikacemi, zajištění bezpečnsti a řízení přístupu k jedntlivým zdrjům Zálhvání dat Zálhvání dat bude vzhledem k charakteru dat (sbní údaje) řešen samstatně s důrazem na chranu prti neautrizvanému přístupu Kmunikační cesty Jak základní kmunikační infrastruktura byl zvlen prstředí KIVS. Vnitřní sběrnice bude realizvána na tét síti s pužitím vhdných HW prstředků. Pdrbnější rzbr pžadavků na kmunikace je uveden v dkumentu Glbální architektura ISZR Lgické schéma technlgickéh mdelu AIS UFO Agendvý systém UFO bude rvněž budéván za pužití architektury SOA, tzn. vícevrstvá architektura zaměřená na služby. Vzhledem k tmu, že se nepředpkládá evidence fyzických sb v pdbném rzsahu jak je tmu např. u evidence cizinců, navrhujeme zvlit pr AIS architekturu pdle následujícíh schématu: V případě, že p vypracvání legislativy pr tut agendu zjistí, že mnžství evidvaných fyzických sb je pdstatně větší, neb že bude třeba evidvat více údajů, bude třeba vyvlat prces pr psílení HW platfrmy tht AIS. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

31 6 Katalg služeb, pskytvaných a vyžadvaných v IS ROB V tét kapitle je uveden pstup tvrby katalgu služeb ROB. Katalg bude navržen na základě zákna [ZakZR], a bude vycházet i ze výsledků kapitl funkční dekmpzice, datvá architektura a prcesní architektura. Výstupní dkument bsahuje tyt části: shrnutí relevantních pžadavků vyplývajících ze záknů neb jiných závazných dkumentů shrnutí relevantních vstupů z funkční, datvé a prcesní analýzy stanvení becných pžadavků na katalg služeb v prstředí ZR, krdinvaných s hlavním architektem a s statními architekty ZR a ISZR identifikace a kategrizace služeb ppis jedntlivých služeb, včetně vstupních a výstupních parametrů ppis struktury rzhraní 6.1 Shrnutí relevantních pžadavků Katalg služeb kategrizuje služby, které ROB pskytuje prstředí ISZR a vnějšímu prstředí. K datvému bsahu ROB nelze přistupvat jinak než prstřednictvím služeb, ppsaných v tmt katalgu. Uživatelem těcht služeb bude z hlediska ROB samtný ISZR, jehž prstřednictvím budu jedntlivé agendy k ROB přistupvat. Tent katalg služeb bsahuje i služby pr správce entit registru ROB. Většina těcht služeb bude v nezměněné frmě pskytnuta prvyužití AIS na vnějším rzhraní; krmě th vnější rzhrané může pskytvat služby slžené z něklika služeb základních registrů, jejichž prstřednictvím bude mžn získat např. údaje z ROB i RUIAN v rámci jediné služby. Z tht důvdu bsahuje katalg služeb ROB i návrh služeb jiných částí systému ZR. Základní relevantní přadavky na registr byvatel jsu tyt: ROB musí využívat agendvý identifikátr fyzické sby (AIFO) v suladu s 9 [ZakZR] ROB musí vydávat věřené výstupy pdle 14 [ZakZR] ROB musí bsahvat služby pr zápis údajů z AIS v suladu s 18, 19 a 27 [ZakZR]. ROB musí bsahvat služby pr pskytvání údajů agendám pdle 58 [ZakZR]. ROB musí umžnit identifikaci fyzické sby v suladu s 5 dst. 4 [ZakZR]. ROB musí prvádět pravidelné likvidace údajů pdle 22 [ZakZR]. 6.2 Stanvení becných pžadavků na katalg služeb v prstředí ZR Z hlediska agendvých infrmačních systémů bude systém základních registrů prezentván službami egon publikvanými na vnějším rzhraní prstřednictvím ISZR. Registr ROB bude pskytvat svje služby na vnitřní sběrnici ISZR. Bude se jednat výlučně služby nad daty ROB. Tyt služby budu pdstatě v nezměněné frmě publikvány i na vnější sběrnici tím způsbem, že jedntlivé základní registry a ORG publikvat katalgy svých služeb d splečnéh místa - veřejnéh UDDI registru. Tent splečný katalg bude spravván Infrmačním systémem základních registrů. ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

32 D tht katalgu služeb budu ukládány i služby vnějších připjených AIS. Tímt způsbem vznikne kmplexní katalg egon služeb. Přístup k publikvaným službám bude řízen prstřednictvím RPP. Pr výměnu zpráv mezi jedntlivými kmpnentami bude pužit frmát XML. Zprávy přenášené p veřejné datvé síti budu bsahvat veřejnu část (nešifrvaná hlavička zprávy) a datvu část (šifrvané těl zprávy) Pravidla pr využívání referenčních vazeb Referenční vazby jsu vazby, které navzájem váží údaje mezi základními registry. T znamená, že v příslušném záznamu v registru je uveden identifikátr záznamu z jinéh základníh registru. Jedná se tyt identifikátry: registr ROB AIFO (agendvý identifikátr fyz. sby - text ) registr RUIAN IDADR (identifikátr adresníh prvku - čísl) Identifikátry IDADR je veřejný a invariantní, ve všech AIS a registrech stejný. Identifikátr AIFO je privátní a neveřejný, pr každý AIS a základní registr je tedy nutn před vyvláním služeb ROB a také v dpvědi převádět tyt identifikátry pmcí služeb mdulu ORG. Tent převd bude prbíhat zcela nezávisle na registru ROB ve vrstvě aplikační lgiky ISZR. Pkud se jak referenční údaj d registru zadává referenční vazba, platí tat pravidla: Datvé základny ZR nejsu navzájem prpjeny, referenční vazby jsu puze lgické. Aplikační lgika ISZR před zavláním služby zápisu d registru kntrluje existenci identifikátru v příslušném registru (tut kntrlu neprvádí registr, d kteréh se zápis prvádí). V kamžiku likvidace záznamu v registru se nekntrluje, zda záznam není předmětem referenční vazby. Pkud takvé vazby existují, žádný registr není na likvidaci záznamu nijak aktivně upzrněn. Tut infrmaci je mžn získat dtazem na změny v registru. V případě, že AIS zjistí, že byl dstraněn záznam, na který vede referenční vazba, může pžádat příslušný AIS (editra záznamu) údaje přím (skartační lhůty v AIS jsu delší než v ZR). 6.3 Návrh katalgu služeb egon pr registr ROB Služby budu priritně pskytvány frmu synchrnní kmunikace, nebť rychlst jejich vyknání přím vlivní práci úředníků pracujících u zdrjvých agend. Služby kmunikující s jinými systémy, než jsu základní registry, budu asynchrnní. Služby suvisející s registrem ROB je mžn rzdělit d těcht skupin: ROB služby - služby registru ROB, které budu k dispzici jak služby systému základních registrů na vnitřní sběrnici. Lze předpkládat, že všechny tyt funkce budu sučasně k dispzici na vnějším rzhraní a budu tedy sučasně egon službami. ORG služby, RUIAN služby Služby pdbně pskytvané dalšími základními registry a mdulem ORG Ostatní egon služby za služby, které budu realizvány aplikační lgiku ISZR. Tyt služby budu typicky slžené z něklika služeb základních registrů jejich přednstí bude mžnst získat referenční údaje subjektu z něklika základních registrů sučasně (například údaje bčana a údaje jeh trvaléh pbytu). Pd názvem referenční údaje chápeme v dalším referenční údaje, referenční vazby a autentizační údaje fyzické sby, tak jak jsu specifikvány v [ZakZR]. Předpkládáme, že část katalgu služeb, týkající se registru byvatel, bude mžn členit d těcht kategrií služeb: ZD_ROB_Prilha 1b_final_ /40

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60

HELIOS Fenix. Kontrolní hlášení DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.70 verze 7.60 HELIOS Fenix Kntrlní hlášení DPH verze 7.70 verze 7.60 Assec Slutins, a.s. 2016 HELIOS Fenix, Kntrlní hlášení DPH 2/11 Obsah: 1 Pdání kntrlníh hlášení ze zákna... 3 2 Kntrlní hlášení... 4 2.1 Evidenční

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více