Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF"

Transkript

1

2 Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE okumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ Technická redakce: Mgr. J. Machonský Redakční rada: M. Beránková, I. Janoušková, Mgr. J. Machonský, Mgr. A. Sahánková, Mgr. M. Tichá, Mgr. E. Vaňová Evid. číslo periodického tisku: MK ČR E Identifikační číslo ISSN: Redakce: Letenská 15, Praha 1 Tel.: e mail: istribuce: Ministerstvo financí, Odbor Personální Odd. Finanční a ekonomické informace, Letenská 15, Praha 1 Tel.: e mail: Číslo odevzdáno do tisku Vychází 1x měsíčně, zdarma Elektronický archiv: (intranet) /xsl/kniha_aktual.html (internet) Vážení čtenáři, dokumentační bulletin Finanční a ekonomické INFORMACE přináší přehled nejnovějších informací o dokumentovaných odborných článcích, o nových knihách a o dalších informačních zdrojích, vybraných přímo pro potřeby pracovníků MF a jeho resortu. V aktuálním přehledu jsou zpracovány odborné články za poslední období (měsíc leden) a nové knihy. Vzhledem k různým opožděným dodávkám, darům a různé periodicitě se mohou v bulletinu vyskytnout i starší čísla časopisů. Bulletin je pro Vás dostupný v elektronické podobě včetně archivu na intranetových a internetových stránkách Odborné knihovny MF. V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata změny v cestovních náhradách, v předčasném starobním důchodu, daně z kapitálových příjmů, odborný konzultant v daňovém řízení, retroaktivita při stanovení daňové povinnosti, vyměřování daní, základ daně pro PH, novelizace zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, zdanění příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti, evropské systémy pojištění vkladů a odhad nákladů nezaměstnanosti z pohledu veřejných rozpočtů. Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články z německy psaného tisku, týkající se změn v nařízení o zdanění energií a elektřiny a plánovaných změn od roku 2013, zdražení ekologické elektřiny, ústavnosti příspěvku solidarity a obratové daně (PH) v roce 2009 v Německu. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: úvěrový trh, návrh zákona proti pirátství na internetu (SOPA) v USA, reforma veřejných financí a fiskální konsolidace v jednotlivých zemích eurozóny, hospodářské důsledky zvyšujícího se státního dluhu USA a změny v průběžném důchodovém systému. Neméně zajímavé jsou články ze slovenského tisku k elektronickým aukcím a k přeshraniční spolupráci dohledů nad bankami. Přejeme Vám, abyste v našich Finančních a ekonomických INFORMACÍCH nalezli to, co potřebujete. Mgr. A. Sahánková VO 303 o čísla přispěly: M. Beránková, I. Janoušková, Mgr. M. Tichá, Mgr. E. Vaňová 2

3 Informace Odborné knihovny MF AKTUALITY Monitoring Na stránkách Odborné knihovny MF je pro Vás připraven další speciální monitoring, tentokrát na téma Církevní restituce. Monitoring byl zpracován z tištěných médií, televize, rádia a internetových serverů. Naleznete jej v sekci Monitoring médií na adrese: Výběr ze starších knih, získaných do fondu Odborné knihovny MF z darů jiných knihoven. Odborná knihovna MF je základní knihovnou se speciálním fondem, z hlediska svého zaměření jediná v ČR. Je tedy třeba doplňovat její fond i o starší knihy, aby byl knihovní fond co nejkomplexnější Antonín Hajna Ročenka Československé republiky 1924 Praha: s.n., 1924, 448 s Antonín Hajna Ročenka Československé republiky 1928 Praha: s.n., 1928, 416 s Bohumil Vančura Ročenka České samosprávy na rok 1933 Praha: České zemské ústředí obcí měst a okresů, 1933, 158 s František Weyr, Vladimír Vybral Sborník prací k padesátým narozeninám Karla Engliše Praha: Orbis, 1930, 560 s. Sektorové analýzy Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF jsou k dispozici sektorové analýzy od firmy ČEKIA (Česká kapitálová informační agentura) Nové studie Hutnictví a slévárenství podnikatelské základny a vlastnické struktury), stejně jako prostředí, ve kterém odvětví působí (součástí je popis aktuálního legislativního rámce, přehled základních podpůrných prostředků ze strany EU a ČR, které mohou subjekty v odvětví využívat). Nechybí zde také údaje o vývoji produkce vybraných výrobků v jednotlivých oborech a postavení významných výrobců na tuzemském trhu. okument rovněž obsahuje vývoj finančních poměrových ukazatelů sektoru, potažmo jednotlivých firem ukazatele likvidity, aktivity, rentability a zadluženosti, stejně jako rozložení podnikatelské základny odvětví dle ČEKIA Stability Rating (ratingový model predikující riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících). Studie je logicky uzavřena shrnutím základních vývojových trendů s identifikací perspektiv dalšího vývoje a SWOT analýzou odvětví v podmínkách ČR. Výroba pryžových a plastových výrobků okument hodnotí postavení daného segmentu v rámci české ekonomiky (zahrnuje rozbor vývoje základních ekonomických charakteristik, popis podnikatelské základny a vlastnické struktury), stejně jako prostředí, ve kterém odvětví působí (součástí je popis aktuálního legislativního rámce, přehled základních podpůrných prostředků ze strany EU a ČR, které mohou subjekty v odvětví využívat). Nechybí zde také údaje o vývoji produkce vybraných výrobků v jednotlivých oborech (detailně je pozornost věnována výrobním charakteristikám v NACE 22.1 a 22.2) a postavení významných výrobců na tuzemském trhu. okument rovněž obsahuje vývoj finančních poměrových ukazatelů sektoru, potažmo jednotlivých firem ukazatele likvidity, aktivity, rentability a zadluženosti, stejně jako rozložení podnikatelské základny odvětví dle ČEKIA Stability Rating (ratingový model predikující riziko úpadku firmy v následujících dvanácti měsících). Studie je logicky uzavřena shrnutím základních vývojových trendů s identifikací perspektiv dalšího vývoje a SWOT analýzou odvětví v podmínkách ČR. Chtěli bychom připomenout platnost Směrnice číslo 9/2008 ministra financí Vydavatelská činnost Ministerstva financí. le této směrnice je nutno postupovat při vydávání periodického tisku nebo neperiodických publikací. okument hodnotí postavení daného segmentu v rámci české ekonomiky (zahrnuje rozbor vývoje základních ekonomických charakteristik, popis 3

4 Informace Odborné knihovny MF O B S A H okumentace českého a zahraničního tisku. 5 aně... 5 Ekonomické vědy. Ekonomie Finance. Bankovnictví. Měnový systém Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny Informatika. Počítače Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace Obchod. Cla. Mezinárodní finance Podnik a podnikání Pojišťovnictví. Sociální péče Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé Právo Účetnictví Veřejná správa Veřejné finance. Rozpočet Životní prostředí Ostatní Přehled nových knih...27 Seznam českých periodik pro rok Seznam zahraničních periodik pro rok

5 Informace Odborné knihovny MF okumentace českého a zahraničního tisku aně Klaus Friedrich, Grit Köthe Änderungen der Energiesteuer- und Stromsteuerverordnung sowie geplante Änderungen 2013 Změny v nařízení o zdanění energií a elektřiny a rovněž plánované změny od roku 2013 er Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 47, S K realizovaným novelizacím, které se týkají zdanění energií a elektřiny v Německu od a k očekávaným změnám od roku Přehled změn v daňových úlevách/osvobozeních pro výrobní (živnostenské) podniky a malé producenty elektřiny. Nástin dopadů plánované novelizace zdanění energií na úrovni EU od roku 2013 (směrnice EU č. 2003/96), daňový dobropis v rámci systematiky seznamu carbon leakage. - Pozn. Sandra Martinho Fernandes... [et al.] A comprehensive analysis of proposals to amend the Interest and Royalties irective. Part 2 Komplexní analýza návrhů na změnu Směrnice pro úroky a licenční poplatky. Část 2 European taxation, Vol. 51, (2011) No. 11, p V článku jsou komplexně analyzovány otázky vyplývající ze zprávy Evropské komise z r o plnění Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků, která zčásti vycházela z přehledu IBF. ruhá část článku se zaměřuje na věcné aspekty směrnice a otázky podvodů a zneužívání. - Pozn. Ivan Macháček aně jako daňový a nedaňový výdaj poplatníka aňový TIP, Sv. 2011, č. 24, s. 5-7 aňová uznatelnost resp. neuznatelnost jednotlivých daní, které spadají pod daňovou povinnost podnikatele; uplatnění daňového výdaje v případě daně z příjmů (fyzických/právnických osob), daně silniční, daně z převodu nemovitostí, daně z nemovitostí, PH, daně dědické a darovací. oplněno příklady. Marcel Pitterling aňové a další výhody/úlevy pro fyzické osoby obsažené v zákoně o daních z příjmů. Část 6. Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 4, s Závěrečná část série článků, ve které autor poukazuje na možnosti legální optimalizace nejen daně z příjmů fyzických osob jako takové, ale i dalších administrativních bariér. Tentokrát se věnuje podrobnému komentování položek odčitatelných od základu daně, slevám na dani a některým dalším výhodám/úlevám plynoucím z aplikace zákona o daních z příjmů. Ilustrováno na praktických příkladech. Petr Gola aňové trendy v Evropské unii aně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 12, s Celková míra zdanění v zemích EU, nejnižší a nejvyšší zdanění. Trend poklesu přímých daní a zvyšování nepřímých daní (PH), rozmezí sazby PH. Snižování firemních daní, odvod daně z příjmu právnických osob na centrální/místní úrovni. aň z příjmů fyzických osob, kombinovaná sazba daně, pokles horní sazby daně. Ivan Macháček aňové výdaje při podnikání doma aňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 24, s aňově uznatelné výdaje fyzických osob, které realizují podnikatelskou či jinou samostatně výdělečnou činnost ve vymezených prostorách bytu či rodinného domu. Uplatnění daňových odpisů. Provedení oprav a technického zhodnocení majetku. Uplatnění poměrné části spotřeby elektřiny, plynu, tepla a vody. oporučený postup v případě výdajů na pevnou linku a mobilní telefon. Příklady. 5

6 okumentace českého a zahraničního tisku Informace Odborné knihovny MF Pavel Vaník ánsko rozhodně není daňový ráj Clo-douane, Sv. 45, (2011) č. 12, s ánský daňový systém; struktura celní a daňové správy (SKAT), strategie SKAT ve vztahu k veřejnosti, správa spotřebních daní, kontrolní činnost SKAT v terénu. Ekologické daně, daň z elektřiny. Vysoké výchovné sankce za prodej i velmi malého avšak nezdaněného množství zboží. Jiří Řehák PH a nemovitosti u neziskových organizací Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 4, (2011) č , s PH u služeb vztahujících se k nemovitosti. Podrobně o případech poskytování služeb při pevně stanoveném místě plnění (tj. u služeb pojmenovaných - dle 10 zákona o PH), PH u nemovitostí neziskových organizací. efinice a rozlišování osoby povinné a nepovinné k dani, rozlišení plátce a neplátce z pohledu zákona o PH. Michael Kleine-Cosack urchbruch beim Syndikussteuerberater : zugleich Anmerkung zum Urteil des BFH vom VII R 2/11, B 2011 S Průlom u profese podnikového daňového poradce : s poznámkou k rozsudku Spolkového finančního dvora z VII R 2/11, er Betrieb 2011 s er Betrieb, Jg. 64, (2011) Nr. 46, S le citovaného soudního rozhodnutí je činnost firemního daňového poradce vykonávaná v rozsahu plné pracovní doby slučitelná s povoláním daňového poradce; příspěvek se věnuje důvodům rozhodnutí a odvozuje důsledky pro budoucí určování profesního obrazu daňových poradců, a zejména pak právních zástupců. Syndikus; teorie paralelního povolání, požadavek reformy profesního práva. - Pozn. Agnes de l'estoile Campi and Pierre edieu Foreign trusts: New French legislation enacted Zahraniční správa majetku: přijetí nové francouzské legislativy European taxation, Vol. 51, (2011) No. 11, p Autoři se ve svém příspěvku zaměřují na novelu francouzského finančního zákona pro r. 2011, schválenou 30. července 2011, která se zabývá i právem týkajícím se správy majetku, zavádí ustanovení ohledně darovací a dědické daně a daně z majetku a přináší některá upřesnění ohledně daně z příjmu. Až na některé výjimky stanovené zákonem nabyly změny účinnosti dne 31. července Pozn. Tino Andresen Frankreichs Bosse fordern höhere Steuern Francouzští šéfové požadují vyšší daně Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 222 ( ), S. 20 Z okruhu podnikových sdružení ve Francii se ozývají návrhy na podporu konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky: navrhováno je zvýšení základní sazby PH z nynějších 19,5 až na 25 %, což by umožnilo snížit vedlejší mzdové náklady zaměstnavatelů i zaměstnanců (a tím pádem také zachovat dosavadní sníženou sazbu PH na 5,5 %). Navíc je navýšení příjmů z pohledu státních financí nezbytné, protože snížení dluhů a deficitu nelze docílit jen šetřením. Kritika malé atraktivity francouzského daňového systému. Medef, Atep. Mária Mikulecká Jak to vlastně je "s dvojím zdaněním" u fyzických osob? aňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 24, s Komentovaný příklad správného postupu vč. chybných variant zdanění příjmu daňového rezidenta ČR dosaženého v zahraničí (úroky připsané v Německu v daňovém přiznání fyzické osoby předkládaném české daňové správě). 6

7 Informace Odborné knihovny MF okumentace českého a zahraničního tisku Petr Gola Jak vysoké je zdanění u benzínu v EU? aně a finance, Sv. 19, (2011) č. 3, s Vliv PH a spotřební daně na cenu benzínu v zemích EU, minimální zdanění (Směrnice 2003/96/EEC). Podpora úsporných motorů. V tabulce přehled spotřební daně a PH u benzínu v zemích EU. rahomíra Martincová Komentář k rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 AFS 49/ Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 4, s Rozbor závěrů Nejvyššího správního soudu k hmotněprávním námitkám kasační stížnosti v rozsudku NSS ze dne , č.j. 1 Afs 49/ , který se týká daňové povinnosti poplatníka v režimu investičních pobídek. Christian Schnell Liebe und Steuern Láska a daně Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 229 ( ), S Sňatek v Německu může být přínosný pro peněženku; problematika daňového splittingu, volba výhodné daňové třídy. Splittingtarif. Jan Tůma Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v retrospektivě i výhledově Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 4, s Příspěvek shrnuje a hodnotí vývoj v oblasti zdaňování příjmů v mezinárodním kontextu v průběhu posledních dvaceti let v ČR a analyzuje harmonizaci systémů přímých daní jednotlivých členských států EU (projekt systému společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob - CCCTB). Kateřina Bencová, Martina Hrdličková, Zdeňka Hušáková Nárok na odpočet daně u zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče aňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 23, s Uplatňování nároku na odpočet PH u zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče; podmínky uplatnění nároku vymezené 72 a 73 zákona o PH. Zkracování nároku na odpočet daně, odpočet daně v poměrné výši, nárok na uplatnění odpočtu daně při změně režimu (do , po ). Příklady. Soňa Kelnerová Následky porušení povinnosti při správě daní Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 4, s Sankční následky porušení povinností při správě daní dle daňového řádu. Podrobněji k pokutě za opožděné tvrzení daně, penále, úroku z neoprávněného jednání správce daně, pořádkové pokutě při jednání, úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokutě za porušení mlčenlivosti. oplněno příklady. Marek Legéň Nečestným obchodníkom po prstoch : registračné pokladnice Trend, Sv. 21, (2011) č. 47, s Elektronické registrační pokladny (ERP) v SR, změny resp. přísnější standard ERP. Pokladna s fiskální pamětí, daňová plomba. (Podnikatelské) subjekty s/bez povinnosti ERP. 7

8 okumentace českého a zahraničního tisku Informace Odborné knihovny MF Zdeněk Kuneš Novela zákona o PH - změna snížené sazby daně z 10 % na 14 % aňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 24, s Zvýšení snížené sazby PH od , výčet zboží a služeb spadajících pod sníženou sazbu PH. Výpočet daně; vyúčtování dodávek vody, tepla/chladu či služby spojené s odváděním a čištěním odpadních vod na přelomu roku 2011 a 2012, postup při přepočtu cizí měny na českou při opravě základu daně. Změny v náležitostech opravného daňového dokladu. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně. Průkaznost nároku na odpočet daně v případě daňového dokladu bez všech předepsaných náležitostí. Stanovení odpočtu daně v poměrné výši, vyrovnání odpočtu daně, úprava odpočtu daně. Zálohované stavební/montážní práce na přelomu roku. Vladimír Šretr Odborný konzultant v daňovém řízení aňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 23, s. 1-4 Novinky daňového řádu, k možnosti využít "odborného konzultanta" v daňovém řízení. efinice a žádoucí počet přizvaných odborných konzultantů, postavení odborného konzultanta v daňovém řízení. Povinnosti odborného konzultanta, sankce daňové správy v případě nedodržení mlčenlivosti a maření jednání. onata Riedel Schäuble stoppt Firmensteuerreform Spolkový ministr financí zastavuje reformu podnikových daní Handelsblatt, Jg. 2011, Nr. 220 ( ), S. 16 Německé podniky prožívají zklamání, protože nedojde k realizaci očekávaného zjednodušení koncernových daní. Podnikatelé nemohou počítat se zrušením v případě zdanění minimálního zisku a ani se zúčtováním starých ztrát s ročním ziskem (od roku 2004 je odpočet ztrát z předchozích účetních období povolen do výše 60 procent zisku - pokud nepřekročí 1 milión eur). Německé podniky navršily enormní objem starých ztrát: např. z titulu korporační daně se jen do roku 2006 jedná o 576 mld. eur tj. 24,8 % HP - v ostatních zemích se přenos ztrát vázaných na korporační daň pohybuje v rozmezí % HP. Spolkové ministerstvo financí zdůvodňuje zamítnutí plánované reformy "značným rizikem výpadku daňových příjmů", které vyplývá z obsáhlé zprávy široce zastoupené pracovní skupiny. K případu Marks&Spencer, uplatňování konečných ztrát. H.-J. Kanzler Solidaritätszuschlag : Verfassungsmässigkeit des Solidaritätszuschlags Příspěvek solidarity : ústavnost příspěvku solidarity Finanz-Rundschau, Jg. 93, (2011) Nr. 19, S Pohled legislativy a judikatury na oprávněnost a ústavnost německého příspěvku solidarity je prezentován na konkrétním případu; navazující kritický komentář odborníka (soudce Spolkového finančního dvora) mj. upozorňuje na "přestárlost" a hrozbu trvalé účinnosti příspěvku či na skutečnost, že existence příspěvku je v povědomí lidí spojena se znovusjednocením Německa, ačkoli to text zákona o příspěvku solidarity vůbec nezmiňuje. Helena Machová Technické zhodnocení, daň z příjmů a účetnictví aňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 23, s K problematice technického zhodnocení hmotného/nehmotného majetku (úhrnný limit Kč/zhodnocení posuzované samostatně), definice zhodnocení. Posouzení technického zhodnocení z hlediska daňových výdajů, technické zhodnocení jako samostatný majetek, závazné posouzení správcem daně. Technické zhodnocení v účetnictví. Příklady. 8

9 Informace Odborné knihovny MF okumentace českého a zahraničního tisku Juliane Gude Umsätze und ihre Besteuerung 2009 Obraty a jejich zdanění v roce 2009 Wirtschaft und Statistik, Jg. 2011, Nr. 10, S K výsledkům šetření, které vychází z předběžných hlášení o obratové dani resp. PH v Německu za rok 2009 a je informačním podkladem úřední statistiky (ta je následně využívána v dalších statistikách a rejstřících). Údaje z předběžných hlášení mají rovněž doplňující význam pro konjunkturálně statistické účely v obchodě s motorovými vozidly a ve velkoobchodě. Zdůrazněn je význam PH a rozebrány jsou zjištěné výsledky z předběžných hlášení; novinkou statistiky za rok 2009 je změna v členění hospodářských odvětví. Výsledky šetření jsou prezentovány podle jednotlivých hledisek (hospodářská odvětví, právní forma plátce, třídění podle obratu, regionální analýza plátců). - Pozn. Kateřina Bencová, Martina Hrdličková, Zdeňka Hušáková Uplatňování PH ve zdravotnictví a sociálních službách - daňové doklady, základ daně a daňová evidence aňová a hospodářská kartotéka, Sv. 19, (2011) č. 24, s. 5-8 Shrnutí k vedení evidence pro daňové účely a pohled na problematiku vystavování daňových dokladů ve vztahu k zdravotnickým zařízením a zařízením sociální péče; daňové doklady (uchovávání, opravné doklady), evidence pro daňové účely, základ daně. Povinnost přiznat daň, plnění osvobozené od daně. Igor Kotlán, Zuzana Machová, Lenka Janíčková Vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický růst Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 5, s Autoři prostřednictvím kvantitativní analýzy využívající metodu panelové regrese dat ze zemí OEC empiricky verifikují a kategorizují růstové efekty zdanění na základě souhrnného ukazatele daňové kvóty a také ukazatelů popisujících působení jednotlivých typů daní. Testovány byly dva modely - neoklasický růstový model a rozšířený neoklasický růstový model - výsledky ukazují negativní či pozitivní vliv daňové zátěže na ekonomický růst u vzorku všech zemí OEC nebo ve vybraných podskupinách za období Byl prokázán statisticky i ekonometricky významný negativní vliv zdanění, měřený daňovou kvótou, na ekonomický růst všech zemí OEC. Při rozboru jednotlivých dílčích daní byl prokázán významný negativní vliv osobní důchodové daně, sociálních odvodů a speciální spotřební daně, v případě korporátní důchodové daně se prokázal poněkud překvapivě její kvantitativně velmi významný pozitivní vliv. V závěru vyplývající doporučení pro sledované ekonomiky. - Pozn., příl. Martin Lyčka Volný pohyb kapitálových příjmů? Evropská pravidla pro zamezení dvojímu zdanění Právní rozhledy, Sv. 19, (2011) č. 23, s Přeshraniční pohyb kapitálu může vést k dvojímu zdanění kapitálových příjmů. Tato situace nejčastěji nastává buď v případě výplaty dividend dceřiných společností společnosti mateřské, anebo v případě jejich výplaty společností akcionářům. Soudní dvůr Evropské unie stanovil ve své judikatuře základní pravidla pro posuzování otázky předcházení dvojímu zdanění v rámci EU. V článku se komentuje šest případů projednaných před ES. - Pozn. Martin Riegel, Sven Totsche Vorsteuerabzug bei Banken Odpočet PH na vstupu v bankách Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 60, (2011) Nr. 19, S Na úvodní shrnutí všeobecných předpokladů nároku na odpočet PH na vstupu v německých podnicích navazuje popis situace v bankách, jejichž služby bývají zpravidla od PH osvobozeny a tudíž odpočet PH na vstupu je většinou vyloučen. Jsou uvedeny případy, kdy je odpočet PH na vstupu zachován, a podrobně popsány instrumenty, které mohou výši odpočtu PH na vstupu pozitivně ovlivnit a snížit konečné zatížení pomocí PH. oplněno příklady. - Pozn. 9

10 okumentace českého a zahraničního tisku Informace Odborné knihovny MF Eva Sedláková Výdaje na pojištění z hlediska daně z příjmů Účetnictví, Sv. 2011, č. 11, s V článku je podrobně popsán způsob, jakým lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit do daňových výdajů náklady na různé druhy a formy pojištění a jak lze o tyto výdaje snížit základ daně. V současné době je možné uplatňovat do daňových výdajů i náklady na penzijní a životní pojištění. V článku je vysvětleno, jaké částky mohou do daňových výdajů uplatnit zaměstnavatelé, kteří přispívají svým zaměstnancům na uvedená pojištění, co je na straně zaměstnanců od daňové povinnosti osvobozeno, která plnění vstupují do základu daně a která podléhají zvláštní sazbě daně vybírané srážkou. Martin ěrgel Základ daně pro PH u fikce úplatně dodaného zboží aně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 12, s Stanovení základu daně pro výpočet, přiznání a úhradu PH na vstupu v případech tzv. fiktivně zdanitelných plnění, tj. kdy úplata není a nemůže být poskytnuta; příklady. Problematika z pohledu ministerstva financí a daňového poradce. Základ daně u vratných obalů. Roman Vybíral Zdaňování příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti aně a finance, Sv. 19, (2011) č. 3, s Zdaňování příjmů sportovců; zdanění příjmů sportovce v pozici zaměstnance, zdanění příjmů profesionálního sportovce coby osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) provozující živnost, zdanění profesionálního sportovce v pozici OSVČ vykonávající nezávislé povolání (není posuzováno jako živnost ani jako podnikání podle zvláštního předpisu). - Pozn. Ladislav Pitner Změny sazeb daně od a od aně a právo v praxi, Sv. 16, (2011) č. 12, s. 2-6 Přehled změn vyplývajících z novely zákona o PH od a Tři oblasti použití správné sazby PH po Změna snížené i základní sazby PH od , jednotná sazba 17,5 %. Krátce k dalším změnám z titulu novely zákona o PH s účinností od (definice technického zhodnocení, použití pro jiné účely, zajištění úhrady na nesplatnou či dosud nestanovenou daň atd.). Eva Sedláková Změny zákona o daních z příjmů počínaje r Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 19, (2011) č. 4, s Autorka nejprve rekapituluje změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů účinné od roku ále zpřehledňuje a analyzuje změny zákona o daních z příjmů přijaté v roce 2011 (zákon č. 73/2011 Sb. a 188/2011 Sb.) a upozorňuje na jejich účinnost ve zdaňovacím období V závěru se zaměřuje na navrhované změny zákona projednávané Parlamentem ČR, u nichž je navržena účinnost od roku 2013 (v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa, novela 458/2011 Sb.). aně a účetnictví bez chyb, pokut a penále (výběr z obsahu) č. 1/2012 Přiznání k dani z nemovitostí za rok Sestavení daňového přiznání - závazné posouzení. Spojené osoby v daních - výhody a nevýhody. Pes v podnikání. Novela zákona o PH. PH při dodání zboží s montáží - změny pro rok Přiznání k dani silniční. 10

11 Informace Odborné knihovny MF okumentace českého a zahraničního tisku Ekonomické vědy. Ekonomie Milan Šikula Crisis and post-crisis adjustment and new challenges for the economic science Krizová a pokrizová adaptace a nové výzvy ekonomické vědy Ekonomické rozhľady, Vol. 40, (2011) No. 2, p Autor zastává názor, že k určení pravé podstaty a k překonání skutečných příčin a globální systémové povahy současné krize je třeba volit víceaspektový přístup založený na politické ekonomii, identifikující historické kořeny kauzálních vazeb a odrážející vzájemné závislosti mezi úrovněmi, hnacími silami a zájmy agentů. V příspěvku nabízí retrospektivní pohled na historické kořeny a zkoumá základní příčiny globální krize i protikrizová a pokrizová opatření, dále se věnuje nové politické ekonomii finančních krizí a přínosu R. E. Allena tomuto tématu. V závěrečné části autor shrnuje Stiglitzovu kritiku systémového selhání a jeho pohled na kauzální vztahy a analýzu globální hospodářské krize. - Pozn. T. Eggertsson Znanija i teorija institucional'nych izmenenij Znalosti a teorie institucionálních změn Voprosy ekonomiki, Sv. 2011, No. 7, s Moderní teorie identifikuje několik zdrojů hospodářského růstu, mezi něž patří kumulace kapitálu, nové technologie, bezpečná majetková práva a smlouvy a nevyhledávání renty. Příspěvek představuje nové sociální technologie jako další zdroj růstu a zdůrazňuje naši nedokonalou znalost sociálního systému, která brzdí budování nových institucí. Autor zavádí rámec pro analýzu institucionální politiky a na příkladu moderních biotechnologií vysvětluje, jak nejistota ohledně sociálních technologií a konkurenční přesvědčení ovlivňují vývoj majetkových práv. - Pozn. -- K institucionální teorii viz i další články na s Finance. Bankovnictví. Měnový systém Mariana Buznová Aktuálne otázky systému ochrany vkladov Biatec, Sv. 19, (2011) č. 9, s Ochrana vkladů v SR; právo na náhradu nedostupných vkladů a limit poskytované náhrady za nedostupný vklad. Informování klienta o nedostupnosti vkladu, lhůty na uplatnění práva na výplatu náhrad za nedostupný vklad. Připravované změny v oblasti systému ochrany vkladů; k důvodům nového návrhu evropské směrnice na ochranu vkladů (původní směrnice 2009/14/ES je zohledněna ve slovenském zákoně č. 505/2010 Z.z.). - Pozn. Luděk Vainert Banky dosáhnou na levné dolary : měnová politika Hospodářské noviny, Sv. 55, (2011) č. 233 ( ), s. 19 K rozhodnutí Fedu a dalších pěti centrálních bank (ECB, Japonsko, Británie, Kanada a Švýcarsko) o zlevnění dolarových úvěrů poskytovaných neamerickým bankám s cílem zmírnit napětí na finančních trzích a možné zamrznutí mezibankovních úvěrových trhů. ále k reakci trhů. -- Viz také článek na s. 1 Centrální banky spustily velkou záchrannou akci. By Patrick Jenkins and Richard Milne Caught in the grip : return of the credit crunch V pevném sevření : návrat úvěrové tísně Financial Times, Vol. 2011, No ( ), p. 9 Úvěrový trh nefunguje v Evropě a stále více ani v jiných částech světa. Tradiční bankovní zdroje financování vysychají a ti půjčovatelé, kteří mají stále ještě hodně peněz, je buď drží nebo svěřují velmi bezpečným institucím, jako je americká Fed nebo Evropská centrální banka. Banky jsou 11

12 okumentace českého a zahraničního tisku Informace Odborné knihovny MF obviňovány, že zavinily krizi a teď ji přenášejí na celé hospodářství. Nejhorší je riziko globální nákazy. -- Viz i článek The dash for cash: bank funding v čas. The Economist, č. 8762, 2011, s Contagion? What contagion? : American banks Nákaza? Jaká nákaza? : americké banky The Economist, Vol. 400, (2011) No. 8762, p. 72, 74 Americké banky jsou celkem zdravé a ochotné půjčovat - ale ne Evropě. Od r podstatně navýšily svůj kapitál, i více, než požadovaly předpisy. íky "kvantitativnímu uvolňování" mají nadbytek likvidity. Evropa přitom pociťuje nedostatek dolarů. Pavel Juřík Čínské karty se zabydlují ve světě Bankovnictví, Sv. 19, (2011) č. 11, s China Union Pay, CUP; expanze čínského národního kartového systému. eutsche Bundesbank ie Ertragslage der deutschen Kreditinstitute im Jahr 2010 = The performance of German credit institutions in 2010 Výnosnost německých úvěrových institucí v roce 2010 eutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 9, S eutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 9, p etailní analýza vývoje výnosnosti německých bankovních institucí ve finančním roce 2010 dle jednotlivých skupin výnosů. Odvětví po dvou ztrátových letech oznámilo úhrnný zisk. V závěru připojen výhled pro rok Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. Veronika Holá, Petr Jakubík Evropské systémy pojištění vkladů : důsledky změn z roku 2008 Politická ekonomie, Sv. 59, (2011) č. 5, s Institut pojištění vkladů jako součást finančních záchranných sítí vyspělých ekonomik; systém pojištění vkladů v Evropské unii a jeho vývoj v souvislosti s finanční krizí - Směrnice o pojištění vkladů 94/19/ES a její změny v roce 2009, zvyšování limitů pro maximální výši pojištěných vkladů a zavádění garancí v EU; empirická analýza možných důvodů pro přesuny vkladů mezi členskými státy v důsledku zavedených vládních garancí na vklady; shrnutí dopadů zavedených opatření a zvažování naléhavých otázek budoucího směřování systému pojištění vkladů v Evropě. - Pozn., příl. eutsche Bundesbank Internationale Zusammenarbeit in der Bankenregulierung : Historie und aktuelle Entwicklungen = International cooperation in banking regulation: past and present Mezinárodní spolupráce v oblasti bankovní regulace : historie a aktuální vývoj eutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 63, (2011) Nr. 9, S eutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 63, (2011) No. 9, p Článek přináší přehled o procesu prohlubování a harmonizace bankovní regulace a dohledu na mezinárodní a evropské úrovni prostřednictvím klíčových výborů a orgánů (Basilejský výbor pro bankovní dohled, FSB, European Banking Authority - EBA, ESFS). Na závěr článku je zmíněna implementace evropských a mezinárodních požadavků do německého práva. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. Martin Wolf Merkozy failed to save the eurozone Merkelové a Sarkozymu se nepodařilo zachránit eurozónu Financial Times, Vol. 2011, No ( ), p. 11 Autor rozebírá výsledky ujednání mezi německou kancléřkou Merkelovou a francouzským prezidentem Sarkozym před summitem představitelů EU k záchraně eura. Německo si podle něj 12

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Vydavatel: V tomto čísle českých titulů Technická redakce: Redakční rada:

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Vydavatel: V tomto čísle českých titulů Technická redakce: Redakční rada: Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Vydavatel: V tomto čísle českých titulů Technická redakce: Redakční rada:

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Vydavatel: V tomto čísle českých titulů Technická redakce: Redakční rada: Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE okumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, odbor Personální

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické

Více

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři,

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické

Více

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři,

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení

Více

Mgr. A. Sahánková VO 303

Mgr. A. Sahánková VO 303 Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení

Více

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři,

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení

Více

Informace Odborné knihovny MF

Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, odbor Personální Oddělení Vzdělávání a informační

Více

Informace Odborné knihovny MF. Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů

Informace Odborné knihovny MF. Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení

Více

Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete. Mgr. A. Sahánková VO 303. Informace Odborné knihovny MF

Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete. Mgr. A. Sahánková VO 303. Informace Odborné knihovny MF Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF. Evid. číslo periodického tisku: MK ČR E 18634. Informace Odborné knihovny MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF. Evid. číslo periodického tisku: MK ČR E 18634. Informace Odborné knihovny MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, odbor Personální

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací. Informace. odborné knihovny

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací. Informace. odborné knihovny MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů 4/2006 březen 2006 Praha Informace

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení Finanční a ekonomické informace. Informace. Odborné knihovny MF

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení Finanční a ekonomické informace. Informace. Odborné knihovny MF MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení Finanční a ekonomické informace Informace Odborné knihovny MF Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů 9/2008 červenec 2008 Praha Vážení

Více

Informace Odborné knihovny MF

Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, odbor Personální Oddělení Informační podpora

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací. Informace. odborné knihovny

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací. Informace. odborné knihovny MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů 16/2006 prosinec 2006 Praha Vážení

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací. Informace. odborné knihovny

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací. Informace. odborné knihovny MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled dokumentovaných článků z českých a zahraničních odborných časopisů 9/2006 červenec 2006 Praha Informace

Více

Informace Odborné knihovny MF

Informace Odborné knihovny MF Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více