Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika"

Transkript

1 Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika Zpracoval: Ing. Václav Voltr, CSc., ÚZEI Ing. Martin Hruška, ÚZEI doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., ČZU Praha Ing. Jan Leština, CSc., VÚRV, v. v. i., Praha RNDr. Pavel Froněk, CSc., ÚZEI

2 DEDIKACE Metodika byla vytvořena v rámci projektu NAZV QH72257 Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí, který byl řešený v roce JMÉNA OPONENTŮ A NÁZVY JEJICH ORGANIZACÍ Ing. Karel Jacko, Ph.D., Ústřední pozemkový úřad Ing. Martina Novotná, Ph.D. Jihočeská univerzita, České Budějovice Ing. Václav Voltr, CSc., ÚZEI, Ing. Martin Hruška, ÚZEI, doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., ČZU Praha, Ing. Jan Leština, CSc., VÚRV, v. v. i., Praha, RNDr. Pavel Froněk, CSc., ÚZEI

3 Obsah Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ)... 1 Úvod... 6 Metodika ocenění BPEJ... 7 I) Cíl metodiky... 7 II) Vlastní popis metodiky Sestavení produkčních charakteristik plodin na půdně -klimatických podmínkách Stanovení hrubého ročního rentního efektu Výpočet ceny BPEJ Stanovení ceny Závěr III) Srovnání novosti postupů IV) Popis uplatnění certifikované metodiky V) Ekonomické aspekty VI) Seznam použité související literatury Seznam příloh v elektronické podobě metodika_priloha_1_vynosy_plodin metodika_priloha_2_davky_dusik metodika_priloha_3_ochrana_plodiny metodika_priloha_4_vynos_ttp_podle_honze metodika_priloha_5_nakladypt_czu_0124 metodika_priloha_6_podily_plodin_ots metodika_priloha_7_vymera_a_zorneni_bpej metodika_priloha_8_ceny_tuny_produkce_plodin_podle_kr metodika_priloha_9_pouzivane_konstanty metodika_priloha_10_vynosove_kr_expozice metodika_priloha_11_vynosove_koeficienty_svazitost metodika_priloha_12_vynosove_koeficienty_hloubka_skeletovitost metodika_priloha_13_normativy_spotreby_paliva metodika_priloha_14_koeficienty_pracovni_narocnosti metodika_priloha_15_náklady na osiva metodika_priloha_16_bilance_organickeho_a_anorganickeho_n metodika_priloha_17_cena_postriku_k_plodine metodika_priloha_18_rezie metodika_příloha_19_kvantifikace HRRE podle variantního řešení výpočtu metodika_příloha_20_hrre a ceny variant metodika_příloha_21_návrh ceny 3

4 Seznam indexů Index Vysvětlení i index pro i-tou BPEJ p index pro p-tou plodinu r index r-té technologické operace z index z-té živiny HPKJ index pro hlavní půdně-klimatickou jednotku KR index pro klimatický region KRrexp index pro kombinaci KR a expozice sva index pro svažitosti pozemku hlsk index hloubky a skeletovitosti půdního profilu VO index výrobní oblasti Seznam hlavních zkratek a proměnných Zkratka Vysvětlení BPEJ Bonitovaná půdně-ekologická jednotka CBPEJ cena půdy stanovená pro konkrétní půdně-klimatické podmínky cenahnuj cena organického hnojiva CenaKR Cena plodin definovaná v klimatickém regionu cenaop cena jednoho postřiku cenaphm cena litru paliva cenaziv cena za kilogram čisté živiny clkh celková dávka živin CPP Cena parametrizované produkce D podíl zdanění příjmů právnických osob DP podíl daně z příjmů právnických osob hnzp hodinová sazba mzdy HPJ Hlavní půdní jednotka HPKJ Hlavní půdně-klimatická jednotka HRRE Hrubý roční rentní efekt oceňovacích hw08 pracovní výkonnost soupravy je jednotkové náklady spotřeby pohonných hmot jnas amortizace stroje jndt jednotkové náklady dopravy jngs garážování stroje jnm jednotkové náklady materiálu jnos údržba a opravy stroje jnpm jednotkové náklady na pomocný materiál jnpo jednotkové náklady pěstební operace jnpt jednotkové náklady pěstební technologie jnsps poplatky a pojištění stroje jnus zúročení stroje jnzm jednotkové náklady na základní materiál jnzp jednotkové náklady na živou práci js jednotkové náklady strojů jt náklady vynaložené na odvoz tuny produkce K procentické zastoupení plodin khlsk výnosový koeficient hloubky a skeletovitosti kkrexp výnosový koeficient pro kombinaci klimatického regionu a expozici kop koeficient podílu zornění 4

5 kpr koeficient pracovní náročnosti KR Klimatický region ksva výnosový koeficient svažitosti kttp koeficient podílu zatravnění NF fixní náklady NminH náklady na minerální hnojení nop počet opakování technologické operace Nop náklady na materiál pro ochranné postřiky NorgH náklady na organické hnojení NormZiv normativní poměr celkových dávek živin (N, P, K, Mg, Ca, S) Nos náklady na osivo a sadbu NPP Náklady parametrizované produkce obsnhnuj normativní obsah dusíku v organickém hnojivu obszivhnuj normativní obsah živin v organickém hnojivu orgh dávka organického hnojiva orgn dávka organického dusíku OTS Oceňovací typová struktura P výše podpor poch počet chemických ochranných zásahů do porostu PVV průměrný vážený výnos plodiny RE rentní efekt SAPS jednotná platba na plochu spphm normativ spotřeby pohonných hmot U úroková míra pro kapitalizaci HRRE UCZP úřední cena zemědělské půdy Vp Standardizovaný výnos plodiny VPP Výnos parametrizované produkce 5

6 Úvod Metodika aktualizuje ocenění současného systému bonitace půdy se zahrnutím nových podmínek, které na zemědělský půdní fond působí. Nedostatkem současného způsobu ocenění bonitace zemědělského půdního fondu je statické normativní vymezení výnosů a nákladů bez vztahu ke specifikaci technologie výroby podle půdně-klimatických podmínek. Rozvržení výnosů plodin vychází i při snaze o aktualizaci z podmínek a zkušeností z 60. a 70. let 20. století, z tehdejších produkčních technologií, genetického potenciálu plodin, tehdejšího stupně intenzifikace výroby a klimatologických charakteristik našeho území. Náklady byly vztaženy k velikosti výnosů bez další specifikace technologických podmínek. Metodika ocenění BPEJ je aktualizovaná nově zjištěnými skutečnostmi ve vztahu k základním faktorům ovlivňujícím produkční vlastnosti půdy podle výnosů a nákladů. Revize výnosovosti půdy je založena na komplexním sledování údajů výnosů a nákladů včetně vztahu k ochraně životního prostředí. Jsou odvozeny volby technologických postupů a dávkování živin při respektování zásad ochrany rostlin. Nové podmínky a zásady hospodaření jsou určeny k sestavení informací o hodnocení BPEJ a umožňují modelový výpočet ekonomických opatření ve vztahu ke konkrétním půdně-klimatickým podmínkám. Smyslem metodiky je přizpůsobení bonitace půdy aktuálním produkčním podmínkám. Návrh nových cen umožňuje hlubší propracování produkčních souvislostí a hodnocení půdy. Systém hodnocení umožňuje porovnání volitelných variabilních ukazatelů, daných zejména přístupem k výběru plodin a cenových ukazatelů použitých srovnávacích variant. Cílem výzkumu, jehož výsledky jsou obsaženy v této metodice, bylo nejen inovovat, ale také zdůvodnit bonitaci zemědělského půdního fondu v ČR. Výsledkem není jen doporučené nastavení ceny BPEJ, ale i vyhodnocení podmínek tvorby ceny, což je znázorněno na modelových příkladech. Metodika je dána velkou komplexností vztahů, na základě nichž je možno odvodit i další souvislosti, které jsou z pohledu bonitace důležité vztah ke klimatickým faktorům, ke klasifikaci půdy, zejména zrnitosti, vztah k vývoji půdních charakteristik. Pro dosažení cíle bylo nutné vyhodnotit působení produkčních podmínek na hodnotu půdy a cenu BPEJ. Jsou rovněž respektovány principy ochrany životního prostředí z hlediska způsobu hospodaření na půdním fondu a volby správné agrotechniky. Navrhovaný přístup je založený na rozboru aktuálních výnosů a nákladů včetně nalezení statistických závislostí mezi podmínkami tvorby výnosů a dosaženým výnosem plodin v zemědělských podnicích ČR ve vztahu k primárním výnosotvorným faktorům. Zjišťování nákladů na pracovní operace bylo prováděno na základě přímých jednotkových nákladů použité mechanizace, technologie, zrnitosti půdy a klimatických podmínek na základě vzorových pracovních postupů. Metodika řešení je založena na identifikaci zkušebních pozemků v hlavních produkčních podmínkách a detailním vyhodnocení výsledků výnosů plodin a nákladů na jejich pěstování. Finální výsledek metodiky spočívá v kompletaci vztahů ekonomiky výroby, založených na potřebných detailech výrobního procesu, a aktualizaci ocenění BPEJ včetně možnosti optimalizace struktury výroby v daných půdně-klimatických podmínkách. 6

7 Metodika ocenění BPEJ I) Cíl metodiky Cílem metodiky je hodnocení bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) výnosovou metodou za účelem výpočtu ekonomického efektu zemědělské výroby. Výsledkem metodiky je stanovení tzv. hrubého ročního rentního efektu (HRRE) a odpovídající základní ceny půdy BPEJ. Informace jsou použitelné pro analýzu ekonomických ukazatelů zemědělské výroby spojených s hodnocením kvality půdního fondu a pro podklady ke stanovení ceny půdy pro aktuální oceňovací předpisy. Na základě předloženého systému a databází lze odvodit ekonomický efekt odlišné struktury rostlinné výroby a použité technologie na HRRE a cenu půdy, dopad odlišné cenové struktury vstupů a výstupů do výroby. II) Vlastní popis metodiky Metodika je založená na odvození ceny BPEJ výnosovou metodou, na základě hodnocení tzv. hrubého ročního rentního efektu (HRRE). Postup stanovení HRRE vychází ze zjištěných výnosů plodin a nákladů na jejich pěstování na základě standardizovaných půdněklimatických podmínek na BPEJ. Základem metodiky jsou výstupy projektu NAZV QH72257, Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí, řešeného v letech [12]. Základní metodika je odvozena z navržené výrobní struktury plodin pro jednotlivá BPEJ. Návrh výrobních struktur plodin (oceňovací typové struktury OTS) přitom vychází z přiřazení plodin pro půdně-klimatické podmínky BPEJ na území ČR k jednotlivým zaměřením výroby. Plodiny podle oceňovacích typových struktur jsou hodnoceny podle dosažitelných výnosů a odpovídajících nákladů na BPEJ a jsou založeny na agronomicky podporovaných variantách pěstování plodin. Důraz je kladen na respektování environmentálních zásad zejména ve vztahu k erozi na svažité půdě a na navržení a ocenění technologických postupů v odpovídajících podmínkách. Plodiny v navržených OTS odpovídají původnímu výběru oceňovacích plodin, kterými jsou pšenice ozimá, ječmen jarní a ozimý, žito, oves, řepka, brambory, cukrovka, kukuřice na siláž, víceleté pícniny na orné půdě a travní porosty [1] a dále jsou plodiny rozšířeny o mák a triticale v důsledku poklesu ploch pícnin a okopanin tak, aby se ocenění více přiblížilo reálným strukturálním podmínkám. Procento zastoupení a výběr plodin pro každou BPEJ je nově navržené a skladba plodin umožňuje zohlednění ekonomických faktorů výnosovosti půdy i vyhodnocení zaměření výroby. Samotný přístup ekonomického hodnocení je zaměřený na stanovení nejvyššího hrubého ročního rentního efektu pro navrženou OTS, která je v daných podmínkách agrotechnicky vhodná. 1. Sestavení produkčních charakteristik plodin na půdně - klimatických podmínkách Sestavení funkční závislosti produkčních charakteristik plodin na půdně - klimatických podmínkách je založeno na statistickém vyhodnocení produkčních funkcí výnosů ve výběrovém souboru pozemků v šetření projektu QH72257 a porovnáním se stávající databází výnosů. Pro všechny BPEJ jsou stanoveny 7

8 - standardní výnosy oceňovacích plodin na orné půdě (příloha 1), - standardní dávky dusíku (příloha 2) - počet zásahů na ochranu rostlin (příloha 3) - výnosy trvalých travních porostů (příloha 4). Přílohy 1-4 jsou sestaveny pro standardní podmínky, které jsou odvozeny z hospodaření podniků na pozemcích, u kterých nedošlo k výraznému poškození porostu z důvodu živelných pohrom, chorob a škůdců nad 10% z výnosu a za místně obvyklých podmínek dávkování dusíku a počtu chemických ochran. Náklady jsou odvozeny ze standardizovaných počtů zásahů na ochranu plodin, dávek dusíku a odpovídajících materiálových nákladů pro oceňovací plodiny v konkrétních půdněklimatických podmínkách na základě návrhu technologických postupů, který zahrnuje jednotlivé pracovní operace při výrobě plodin a jejich ekonomické vyhodnocení v konkrétních podmínkách BPEJ. Náklady na jednotlivé technologické operace jsou uvedeny v příloze 5. Výběr plodin k OTS podle výrobního zaměření a možných kombinací plodin je uveden v příloze Stanovení hrubého ročního rentního efektu Postupy při výpočtu HRRE a ceny půdy jsou navrženy k uplatnění při výpočtu ceny půdy pro konkrétní režim hospodaření daný výběrem plodin, kultur a zaměřením výroby. Závěrečné ocenění půdy přitom závisí na výběru výrobního zaměření a velikosti podpor pro stanovení ceny. Pozn.: Index i je nadále používán pro označení BPEJ, index p je používán pro značení na úrovni plodin, r pro jednotlivé technologické operace, index z pro jednotlivé prvky hnojení, OP pro značení orné půdy a TTP pro značení travních porostů, KR pro značení klimatických regionů. Hrubý roční rentní efekt na BPEJ v Kč na ha z.p. je stanoven z rovnice (1) HRRE i = HRREi, OP * ki, OP + HRREi, TTP * ki, TTP Kde: HRRE i je hrubý roční rentní efekt i-té BPEJ HRRE i,op hrubý roční rentní efekt plodin na orné půdě na i-té BPEJ k i,op koeficient normativního podílu OP na ZP i-té BPEJ (příloha 7) HRRE i,ttp hrubý roční rentní efekt trvalých travních porostů na i-té BPEJ k i,ttp koeficient normativního podílu TTP na ZP (1-k i,op ) (1) Hrubý roční rentní efekt na orné půdě HRRE i, OP je stanoven z rovnice (2): = p HRRE i, OP REi, p (2) Kde: RE i,p je rentní efekt (Kč/ha) jednotlivých oceňovacích plodin (p) na orné půdě BPEJ (i). REi,p, stanovené ze vztahu (3) pro jednotlivé BPEJ a plodiny jsou zjišťovány na základě navržených oceňovacích typových struktur (OTS). RE i, p = ( CPPi, p NPPi, p )* Ki, p 8 (3)

9 kde CPP i,p cena parametrizované produkce p-té plodiny na BPEJ podle vztahu (4) (Kč/ha), NPP i,p normativní náklad na parametrizovanou produkci p-té plodiny na BPEJ podle vztahu (6) (Kč/ha), K i,p bezrozměrné číslo vyplývající z procentického zastoupení p-té plodiny v dané oceňovací typové struktuře (OTS) (v %). Přehled navržených OTS je uvedený v příloze 6. Navržené OTS obsahují možné způsoby zařazení plodin do osevního postupu v daných půdně-klimatických podmínkách. Normativní náklad NPP i,p je stanoven podle vztahů Tato část výpočtu nákladů byla vyvinuta individuálně podle detailního popisu pracovních operací. HRRE na travních porostech HRRE TTP je stanoven stejným způsobem, jako HRRE jednotlivých oceňovacích plodin na orné půdě, s využitím normativních parametrů stanovených pro louky a pastviny podle přílohy 4. Výnos travních porostů je odvozený pro dávku 60 kg N/ha. Cena parametrizované produkce je určená podle vztahu (4) CPP i, p = VPPi, p * Cena p, KR (4) kde: VPPi,p = výnos parametrizované produkce pro p tou plodinu, což je korigovaný normativní naturální výnos jednotlivých hlavních zemědělských plodin (p) pro jednotlivé BPEJ (i), stanovený na základě využití daných koeficientů podle vztahu (5) (t/ha), Cena pkr = normativní ceny jednotlivých p-tých hlavních plodin diferencované podle bonitační klimatické regionalizace (Kč/t), příloha 8. Ceny oceňovacích plodin jsou stanoveny podle nákladového šetření ÚZEI aritmetickým průměrem za pětileté období v členění podle výrobních oblastí, v předloženém cenovém návrhu v období Výnos parametrizované produkce jednotlivých plodin na BPEJ je definován postupem podle rovnice 5: VPP i, p = Vp, HPKJ * k p, K Re xp * k p, sva * k p, hlsk (5) Kde: V HPKJ = Naturální výnosy jednotlivých oceňovacích zemědělských plodin pro hlavní půdně klimatické jednotky (t/ha) (příloha 1) k KRexp = koeficient pro expozici (příloha 10), k sva = koeficient pro svažitost (příloha 11), k hlsk = koeficient pro hloubku a skeletovitost zemědělské půdy (příloha 12), Odvození celkových nákladů parametrizované produkce NPP: Náklady parametrizované produkce (NPP) představují sumu nákladů, které je třeba vynaložit k realizaci produkce plodiny p poměrně zastoupené ve zvolené oceňovací typové struktuře (OTS), v daných půdně klimatických podmínkách i (BPEJ), při dodržení udržitelného ekologického standardu hospodaření při zahrnutí r operací. Stanovení nákladů vychází z optimalizovaných technologických postupů pro jednotlivé plodiny na základě 9

10 postupů uvedených ve výsledcích projektu QH72257 [11] a v souladu s uznávanými principy sestavení technologických postupů [4], [5]. NPP i, p = jnpti, p + jndti, p + jnmi, p + NFp, VO (6) kde jnpt i,p = jednotkové náklady na provedení pěstebních technologií k plodinám bez dopravních nákladů (Kč/ha). jndti,p = náklady na dopravu zahrnující náklady spojené s odvozem produkce plodin z pozemku do vzdálenosti 5 km (Kč/ha). jnmi,p = jednotkové náklady na materiál, zahrnuje náklady na hnojiva, ochranné prostředky a pomocný materiál (Kč/ha) NFp,VO = fixní náklady na výrobu plodiny v dané výrobní oblasti (Kč/ha). Náklady na provádění pěstebních technologií k plodinám zahrnutých do navržených oceňovacích typových struktur OTS (příloha 6) se provádí na základě nákladových normativů (příloha 5). Výpočet jednotkových nákladů pěstebních technologií k plodinám jnpt i, p je stanoven podle vztahu 7: i, p = r jnpt jnpo, i, p r Kde jnpo i,p,r = jednotkové náklady na jednotlivé technologické operace (7) Výpočet jednotkových nákladů jnpo i,p,r je dáno součtem nákladů na energii, pracovních souprav a živou práci (8) pro jednotlivé pracovní operace: jnpo i p, r = nopi, p, r *( jei, p, r + jsi, p, r + jnzpi, p,, r ) (8) kde nop i,p,r = počet opakování r-té technologické operace v rámci navržené pěstební technologie p-té plodiny v průběhu roku. V metodice výpočtu je u technologické operace chemická ochrana založený počet ošetření nop i,p,r na sledování v individuálních půdně-klimatických podmínkách. jei,p,r = normativní náklady spotřeby PHM u r-té technologické operace (příloha 13) (Kč/ha). jsi,p,r = jednotkové náklady soupravy používané při provádění r-té technologické operace (Kč/ha). jnzpi,p,r = jednotkové náklady na živou práci při provádění r-té technologické operace (Kč/ha). Při výpočtu jsou započteny pro každou technologickou operaci sady normativů spotřeby pohonných hmot. Náklady na spotřebované palivo je jsou diferencovány na základě normativů atributů svažitosti, výrobní oblasti a půdního druhu na pozemku (l/ha) podle technologických postupů výroby plodin. je i, p, r = spphm i, p, r * cenaphm (9) kde spphm i,p,r = normativ spotřeby pohonných hmot k provádění r-té technologické operace k plodině v daných půdně-klimatických podmínkách, vyjádřený v litrech spotřebované nafty na hektar plochy (l/ha) cenaphm = běžná cena jednoho litru nafty (Kč/l) (příloha 9) 10

11 Výpočet jednotkových nákladů soupravy pro jednotlivé technologické operace k pěstebním technologiím každé plodiny jsou stanovené samostatně pro lehké a střední půdy a pro těžké půdy. Výpočet akceptuje zvýšené náklady na mechanizaci v souvislosti s potřebou vybavení podniku na provedení prací v úzkém časovém rozpětí daném zpracovatelností půd (Kč/ha) (příloha 5). Výpočet jednotkových nákladů soupravy js i,p,r vychází z analytického rozboru veškerých nákladů spojených s provozem mechanizace při výrobě plodin: js i, p, r = jnasi, p, r + jnusi, p, r + jnspsi, p, r + jngsi, p, r + jnosi, p, r kde jnas i,p,r = amortizace stroje jnus i,p,r = zúročení stroje jnsps i,p,r = poplatky a pojištění stroje jngs i,p,r = garážování stroje jnos i,p,r = údržbu a opravy stroje (10) Výsledné hodnoty výpočtu jsi,p,r jsou uvedeny v příloze 13. Náklady na zúročení stroje jsou počítány jednotně s použitím bankovního úvěru při financování nákupu. Jednotkové náklady na práci jnzp i,p,r se stanoví se podle vztahu 18: jnzp i, p, r = 1,36 * hnzp * kpri, p / hw 08i, p, r (11) Kde: hnzp i,p,r = hodinová sazba přímých nákladů živé práce při obsluze stroje (Kč/hod.) (příloha 9) kpr = koeficient pracovní náročnosti (příloha 14) hw08 = hodinový výkon konkrétní pracovní soupravy v celkovém čase nasazení soupravy (ha/hod.), (příloha 5) 1,36 = konstanta pro přepočet hodinové sazby přímých nákladů živé práce při obsluze stroje na celkové náklady podniku na živou práci. Konstanta je daná započtením sazby 34 % na sociální a zdravotní pojištění a 2% pro odvody na fond kulturních a sociálních potřeb podniku. Pro jednotlivé technologické operace k pěstebním technologiím každé plodiny je stanoven normativní výkon (hw08) standardně používaných technologií pro každou technologickou operaci pěstební technologie každé plodiny. Výběr koeficientu (kpr) ke konkrétní technologické operaci je ve výpočtu proveden na základě atributů svažitosti, zrnitosti půdy a typu technologické operace. Náklady na dopravu jndt i,p zahrnují náklady spojené s odvozem produkce plodin. Tyto náklady jsou stanoveny normativně na hektar při stanovené úrovni výnosu. Konečná výše těchto nákladů se odvozuje podle běžně dosahovaného výnosu konkrétní plodiny v daných půdně-klimatických podmínkách. Náklady na dopravu jndti,p jsou odvozeny vztahem 12: jt jndt VPP, i, p i, p = * PVV p i p (12) kde jt i,p = normativní náklady na odvoz produkce z jednoho hektaru plodiny pro stanovenou úroveň výnosu (Kč/ha) 11

12 PVV p = úroveň výnosu plodin, pro kterou platí používané normativy nákladů na odvoz hektaru produkce (t/ha) VPP i,p = výnos parametrizované produkce plodin z jednoho hektaru v daných půdních a klimatických podmínkách (t/ha) Jednotkové náklady na materiál jnmi,p zahrnují náklady na hnojiva, ochranné prostředky a pomocný materiál (Kč/ha) a stanoví se na základě vztahu 13: jnm i, p = jnzm i, p + jnpm i, p (13) kde jnzm i,p = jednotkové náklady na základní materiál definované pro každou plodinu na BPEJ (Kč/ha) jnpm i,p = jednotkové náklady na pomocný materiál. Náklady na pomocný materiál jsou součástí souhrnných nákladů na výrobu plodiny v rámci šetření ÚZEI (Kč/ha). Základní materiál jnzm je stanoven podle vztahů 14 a 15. Je tvořen náklady na hnojiva podle dávky dusíku (N, příloha 2) a ostatních prvků (P, K, Mg, Ca, S) v odpovídajícím poměru (Klír 2008), dodané statkovými hnojivy, organickými hnojivy, a minerálními hnojivy na základě naturálně stanovených dávek odvozených ze statistického rozboru dávky dusíku (příloha 2) a jednotkových cen podle odběru živin plodinou. Dávky živin dodávaných plodinám jsou stanoveny individuálně pro každou HPKJ. Náklady na hnojiva pro jednotlivé prvky jsou stanoveny na základě cenové analýzy prodávaných hnojiv. V nákladech na základní materiál podle plodiny na BPEJ jnzm i,p (14) jsou kromě dávek živin dále zahrnuty náklady na ochranné prostředky, osiva a sadbu. Náklady na chemickou ochranu (počet ošetření příloha 3, cena ošetření příloha 17), osiva a sadbu (příloha 15) jsou sestaveny pro každou plodinu na základě nákladového šetření ÚZEI pro jednotlivé výrobní oblasti. jnzm i, p = jnzm p, HPKJ * k p, KREXP * k p, sva * k p, hlsk + Nos p, VO (14) kde: jnzm i,hpkj = jednotkové náklady na základní materiál definované na HPKJ (Kč/ha) k KRexp = koeficient pro expozici (příloha 10), k sva = koeficient pro svažitost (příloha 11), k hlsk = koeficient pro hloubku a skeletovitost zemědělské půdy (příloha 12), Nos = náklady na osivo a sadbu definované pro výrobní oblasti podle nákladového šetření ÚZEI (příloha 15) (Kč/ha). Náklady jsou dány součtem položek ceny osiva (nakupovaná a vlastní). Náklady na základní materiál podle plodiny a HPKJ jnzm p,hpkj je stanoven podle vztahu 15: jnzm p, HPKJ = NorgH p, HPKJ + ( N min H p, HPKJ, z ) + Nop p, HPKJ z (15) kde: NorgH p,hpkj = náklady na statková a organická hnojiva vyplývající ze statistického sledování a z normativního obsahu dusíku v kilogramech na tunu hnoje (Kč/ha), (Klír 2008, příloha 16), vypočteno z dávky hnoje ke každé z plodin na HPKJ, NminH p,hpkj = náklady na minerální hnojiva (sumarizace nákladů za hnojení prvky N, P, K, Mg, Ca, S), (Kč/ha). Nop p,hpkj = náklady na prostředky chemické ochrany na HPKJ (Kč/ha) (Pozn.: Ke značení jednotlivých prvků je používán index z ) Náklady na statková a organická hnojiva NorgH p,hpkj jsou stanovena podle vztahu 16: 12

13 NorgH p, HPKJ = orgn p, HPKJ / obsnhnuj * cenahnuj (16) kde: orgn p,hpkj = dávka organického dusíku v kg/ha odvozená z průměrného přívodu organické hmoty pro danou plodinu ve formě statkových a organických hnojiv ( obsnhnuj = normativní obsah organického dusíku v 1t hnoje, který je zde použit jako reprezentant dodávky živin organickou cestou (ve formě statkových a organických hnojiv) CenaHnuj = cena hnoje (Kč/t), (příloha 9) Celkové náklady na minerální hnojiva se odvozují vztahem 17: N ) * cenaziv min H p, HPKJ, z = ( clkh p, HPKJ, z orgh p, HPKJ, z z (17) kde clkh p,hpkj,z = celková normativní dávka živin ((z), (N, P, K, Mg, Ca, S)) v kg/ha, kterou je třeba dodat příslušným plodinám na HPKJ (p) pro zabezpečení tvorby výnosu orgh p,hpkj,z = dávky živin ((z), (N, P, K, Mg, Ca, S)) v kg/ha dodaných ve statkových a organických hnojivech cenazivz = cena minerálních živin (Kč/kg čisté živiny) Dávky živin ve statkových a organických hnojivech orgh p,hpkj,z jsou odvozeny z dávek hnoje a jsou stanoveny podle vztahu 18: orgn p, HPKJ orgh p, HPKJ, z = * obszivhnuj obsnhnuj z (18) kde orgn p,hpkj = dávka organického dusíku v kg/ha odvozená z průměrného přívodu organické hmoty pro danou plodinu obsnhnuj = normativní obsah organického dusíku v kgn/t hnoje, podle kterého je stanovena dávka živin organickými hnojivy obszivhnuj z = normativní obsah živin v kg/t hnoje Dávky ostatních živin minn p,hpkj,z jsou odvozeny z celkové dávky dusíku k plodině podle vztahu 19: min N p, HPKJ, z = clkn p, HPKJ * NormZiv p, z (19) kde clkn p,hpkj = stanovená celková dávka dusíku(minerálního a organického) na plodinu na konkrétní HPKJ (kg/ha) NormZiv p,hpkj = normativní poměr celkových dávek živin (N, P, K, Mg, Ca, S) dodávaných ke konkrétní plodině vtaženo dávce k dusíku, kde dusík (N) má poměrový koeficient = 1 Náklady na prostředky chemické ochrany k plodině na HPKJ Nopp,HPKJ se stanoví podle vztahu 20: Nop p, HPKJ = cenaopp, VO * poch p, HPKJ (20) Kde cenaop p,vo cena postřiku podle výrobní oblasti (Kč), (příloha 17) poch p,hpkj počet chemických ochran k plodinám na HPKJ podle výsledků statistického rozboru (příloha 2) (1/ha). 13

14 Fixní náklady NF p,vo na výrobu plodiny v dané výrobní oblasti jsou odvozeny z nákladového šetření ÚZEI a odpovídají nákladům, které nejsou obsaženy ve výpočtu nákladů podle vztahu 6. Pro NF p,vo je použita hodnota nákladů na pěstování plodin odvozená z nákladového šetření ÚZEI podle přílohy Výpočet ceny BPEJ Výpočet úřední ceny BPEJ je založen na odvození ceny půdy podle upraveného vztahu pro výpočet věčné renty. Pro celkový dosažený HRRE > 0 platí vztah 21: ( HRREi + P)*(1 DP /100) ÚCZPi = BCZP + (21) U /100 kde: ÚCZP úřední cena zemědělské půdy (Kč/ha) BCZP je bazická cena zemědělské půdy (Kč/ha), HRRE HRRE na BPEJ (Kč/ha), P výše podpor pro odvození ceny BPEJ (Kč/ha). DP daň z příjmů právnických osob v %. Při výpočtu je uplatněná sazba 19 %, platná pro rok U je úroková míra pro kapitalizaci HRRE v %, stanovená ve výši 7 %, v souladu s přílohou 16 vyhlášky MF č. 3/2008 Sb. Konstanta BCZP je v základní variantě ve shodě s předchozím návrhem ocenění ve výši 20 tis. Kč/ha tj. 2,00 Kč/ m 2, které odpovídá minimální cena půdy 1 Kč. Ocenění půdy podle vztahu 22 vychází z jednotné úrovně podpor. Pro výpočet ceny půdy jsou primárně zahrnuty plošné podpory SAPS, které tvoří nedílnou složku ekonomiky zemědělských plodin v zemědělském podniku. Hodnota podpor použitá pro výpočet cenového návrhu je celkem 4574,80 Kč/ha. V případě potřeby upřesnění konkrétních cen podle regionálního členění se zavádějí i další položky specifické pro danou lokalitu (například podpory LFA). Pro ocenění BPEJ, u kterých je zjištěný záporný HRRE včetně podpor, je použit matematický vztah polynomické funkce druhého řádu, který popisuje ve své práci Němec (2001) ve tvaru: ÚCZP = A*(HRRE + P) + B*(HRRE + P) 2 + C (22) kde: A, B jsou koeficienty polynomické funkce a C je konstanta, která nabývá hodnot podle dosahované minimální ceny půdy. Uvedený postup řeší nastavení ceny půdy v souladu s tržním oceněním půdy, u kterého je i na půdách se záporným rentním efektem dosahovaná kladná cena. Navržený způsob upravuje cenu půdy podle předpokladu, že každá obdělávaná půda má svoji cenu (Ricardo 1956). Parametry polynomické funkce umožňují plynulý přechod ceny pozemků se zápornou a kladnou hodnotou HRRE+P. Minimální cena je alternativně nastavitelná. Minimální cena uplatněná v současné vyhlášce č. 3/2008 Sb. ve výši 1 Kč je ve výpočtu nastavená na stejnou hodnotu z důvodu porovnání dosažených hodnot. Konstanty A,B,C pro výpočet ceny půdy v záporném pásmu pro porovnání variant ocenění ve výši A = 7,1069, B = 0,00125, C = Kč jsou založeny na 14

15 návrhu parabolické funkce s krajními body pro HRRE+P = 0 ve výši Kč a pro minimální HRRE+P = -2793,16 ve výši Kč/ha. Vzhledem k variabilnímu poměru vstupů a výstupů v reálném časovém období je pro výpočet HRRE použit dlouhodobý průměr tržeb a nákladů pro jejich dosažení. Při použití metodiky v dalším období je nutné pro přepočet HRRE a odpovídající ceny půdy použít hodnoty vstupů a výstupů včetně použitých konstant na základě předcházejícího pětiletého průměru. Na obr. 2 je uveden příklad vývoje poměru vstupů a výstupů do zemědělské výroby v období na základě nákladového šetření ÚZEI. Z vývoje vyplývají roční odchylky tohoto poměru, v celkovém sledovaném období je však poměr v podstatě konstantní, jak vyplývá ze statistického vyhodnocení lineární regrese vývoje poměru výnosů a nákladů hlavních tržních plodin v tabulce 1. V tabulce jsou kromě základních statistických ukazatelů koeficientů lineární regrese uvedeny rovněž hodnoty významnosti lineární regrese pro jednotlivé plodiny, ze kterých vyplývá, že poměr výnosů a nákladů nebyl s výjimkou malé významnosti cukrové řepy signifikantně závislý na čase pozorování v období Na základě zjištěných souvislostí lze odvozovat, že k signifikantním změnám relací mezi BPEJ v důsledku změn cen a nákladů ve střednědobém pohledu nedochází. Obr. 2. Vývoj poměru výnosů a nákladů vybraných plodin Pramen: Nákladové šetření ÚZEI 15

16 Tabulka 1 Koeficienty lineární regrese závislosti poměru výnosů a nákladů na roce výroby v období Plodina Nestandardizovaný koeficient Standardizovaný koeficient B Standardní chyba Beta t Významnost mák 0,348 2,574 0,048 0,135 0,896 cukrovka -7,892 3,906-0,581-2,021 0,078 ječmen ozimý -1,849 4,474-0,145-0,413 0,690 pšenice -3,532 4,326-0,277-0,816 0,438 ozimá ječmen jarní -3,341 3,040-0,362-1,099 0,304 žito -0,705 3,043-0,082-0,232 0,823 kukuřice na 2,862 4,683 0,211 0,611 0,558 zrno řepka ozimá 4,072 5,517 0,253 0,738 0,482 Pramen: Nákladové šetření ÚZEI 4. Stanovení ceny Platí, že cena návrhu musí splňovat podmínku ÚCZPi = f(re i,p, OTS; UCZP i ) (23) kde OTS je stanovené výrobní zaměření, vyhodnocené podle přílohy 19, UCZPi Stávající ocenění půdního fondu Postup ocenění BPEJ přitom spočívá v následujících bodech: 1. Výpočet HRRE jednotlivých plodin a celkové hodnoty pro BPEJ 2. Výpočet UCZPi pro navržené OTS podle HRRE. Návrh ocenění je provedený podle výrobního zaměření na obiloviny, který nejvíce odpovídá stávajícímu ocenění. 3. Nastavení limitu změny ceny půdy vzhledem k aktuálnímu oceňovacímu předpisu. 4. Úprava ocenění půdy podle nastaveného limitu Sestavené ceny BPEJ ve výpočtu v příloze 20 závisí na podmínkách uvedených v podkladových tabulkách a v některých případech se mohou výrazněji lišit od stávajícího ocenění podle prováděcí vyhlášky k zákonu o ocenění majetku. Postupem podle vztahu 24 a 25 je provedena úprava vypočtené ceny v porovnání se stávajícím oceněním tak, aby byla zajištěna maximálně 20% odchylka poměru ceny BPEJ a aktuálního cenového průměru z důvodu zachování cenové kontinuity a stabilizace cen půdy. C BPEJ min = UCZPvyhl * k1 * k 2 C BPEJ max = UCZPvyhl * k 1 * k3 (24) (25) 16

17 Kde k 1 koeficient přepočtu průměrné ceny půdy podle poměru aktuální průměrné ceny půdy a ocenění podle stávajícího cenového předpisu. k 2 koeficient úpravy minimální ceny půdy = 0,8 k3 koeficient úpravy maximální ceny půdy = 1,2 UCZP vyhl, i Stávající průměrná cena půdy pro BPEJ podle oceňovacího předpisu Návrh nové ceny musí ležet v pásmu ±20% od stávající ceny, musí platit podmínka (26), C BPEJmin C BPEJ C BPEJmax (26) Způsob vyhodnocení ceny podle metodiky je uvedený v příloze 21. V této příloze je uvedené porovnání stávajícího ocenění podle platné vyhlášky (MF č. 3/2008 Sb.) a návrhu jeho aktualizace podle varianty zaměření na obiloviny včetně uvedení rozdílu ocenění, které je podle metodiky omezeno maximálním rozdílem 20 % podle vztahu č Závěr Znalost faktorů vztahu výroby a kvality půdního fondu pomáhá vytvářet opatření na ochranu půdního fondu spolu s odpovídajícími ekonomickými nástroji. Rozšiřuje se tak současný pohled na hodnotu půdy, protože ukazuje na systémové nedostatky zemědělské výroby, které by měly být předmětem zemědělské politiky i s dopadem na hodnotu půdy. Ekonomické aspekty výroby a nastavená pravidla hospodaření výrazně ovlivňují jak cenu půdy, tak i její kvalitu. Kvůli zajištění komplexního pohledu na hodnocení půdy v podmínkách ochrany životního prostředí bylo také provedeno srovnání HRRE při základních zvolených variantách. Z výsledků vyplývá zjištění, že průměrný HRRE půdy je nejvyšší v případě, že je do výpočtu zahrnuta celá plocha orné půdy s intenzivními plodinami a travní porosty jsou zahrnuty jen tam, kde orba není vůbec doporučená. V tomto případě činí průměrný HRRE Kč/ha. V případě výpočtu HRRE pouze podle obilovin je průměrný HRRE -500 Kč/ha. Uvedené hodnoty nezahrnují plošné podpory. Potenciál pěstování intenzivních plodin zhodnocuje zemědělskou půdu, u které může docházet k vyššímu rentnímu efektu a průměrná cena půdy roste. Samotné hodnocení BPEJ představuje systém, který lze uchopit z více pohledů. Pro fiskální hodnocení je nejvhodnější stabilizované hodnocení půdy založené zejména na obilovinách, i když toto hodnocení není v environmentálním pohledu optimální vzhledem k vývoji půdní struktury. Stabilizované hodnocení půdy vychází z dlouhodobých průměrů výnosů a nákladů a ze standardizovaných hodnot vstupů a výstupů. Dalším aspektem je zařazení správných oceňovacích typových struktur, které řeší ve všeobecné shodě zastoupení plodin. Jiné výsledky dává využití intenzivních plodin, jiné zaměření na obiloviny. Stabilizace je v tomto případě používána ve smyslu shody použité varianty s dlouhodobými poměry výnosů a nákladů. Na podkladě provedených analýz je možné konstatovat, že stabilizované prostředí optimální pro zdravý vývoj půdního prostředí neodpovídá současnému tržnímu prostředí a nelze ho tedy ekonomicky plnohodnotně ocenit. Systém BPEJ umožňuje ekonomickou analýzu zemědělské produkce jak pro konkrétní ocenění BPEJ, tak i pro analýzu dopadů ekonomického vývoje vstupů a výstupů, vývoje ploch plodin a souvislost produkčních faktorů na požadované seskupení dané úrovní republiky, regionů nebo i podniků. Z pohledu hodnocení zemědělské politiky se tak může stát úroveň BPEJ zajímavou alternativou pro hodnocení ekonomických a souvisejících environmentálních dopadů. Metodika tvoří podklad ke komplexnímu ekonomickému hodnocení půdy. Rozsah dat potřebných pro obdobné sledování je velký a proto lze předpokládat zejména další dílčí a 17

18 expertní rozšiřování vědomostí ke sledovanému tématu. Využití výsledků provedeného výzkumu lze uplatnit jak při detailním hodnocení půdy, jejího potenciálu a působení degradačních procesů, tak i ve spojení modelování zemědělské výroby na úrovni pozemku, farmy a regionu pomocí normativních i ekonometrických metod. Potenciál použití systému BPEJ spočívá i v použití pro účely definice LFA, kdy je možno použít kategorizace pro definici dotčeného území s pomocí bodového hodnocení BPEJ podle HRRE. HRRE lze využít rovněž pro aktualizaci bodového hodnocení půdy na základě ekonomického hodnocení půdy [22]. Detailní popis HRRE a ceny BPEJ vychází ze současných znalostí odvozených při vývoji produkčních funkcí plodin a ostatních výrobních charakteristik včetně odvození nákladů při výrobě, které jsou uvedeny v přílohách 1 18 a popsány ve výpočtu podle vztahů Uplatnění metodiky spočívá jak ve využití daných databázových podkladů při posouzení stávajících ocenění půdy a jejího bodového hodnocení, tak v dalším vývoji scénářů ocenění. Nedílnou součástí je i aktualizace uplatněných hodnot vstupů a výstupů podle posledních poznatků výzkumu. Modelový nástroj zpracování předložené metodiky je udržován na ÚZEI a je možné jeho další využití pro hodnocení půdy. 18

19 III) Srovnání novosti postupů Novost postupu spočívá ve způsobu definice výnosů a nákladů na výrobu oceňovacích plodin. Dosavadní způsob výpočtu ocenění půdy spočíval v expertním stanovení výnosů plodin a odvození nákladů podle statistických podkladů k výrobním oblastem ze sledování nákladového šetření. Nová metodika k ocenění plodin spočívá v odvození výnosů oceňovacích plodin pro půdněklimatické podmínky v závislosti na standardizovaných dávkách živin a standardizovaných vstupech pro konkrétní BPEJ, které byly v projektu NAZV QH72257 stanoveny na základě odvození produkčních funkcí plodin, v souladu se standardizovaným odběrem a přívodem živin [8]. Na základě statistického vyhodnocení podkladových dat dochází k upřesnění nákladově-výnosových vztahů v půdně-klimatických podmínkách ČR. Náklady jsou sestaveny individuálně pro doporučené technologické postupy k jednotlivým plodinám, na základě výpočtu nákladů podle půdně-klimatických podmínek k jednotlivým pracovním operacím a podle ceny vstupů. Výpočet zahrnuje stanovení výnosovosti plodin se zahrnutím vlivu těžkých půd, včetně individuální kalkulace nákladů v závislosti na standardizované spotřebě dusíku a počtu chemických ochran. Předložená metodika je založena na výsledcích projektu QH72257 a dále tyto výsledky upravuje. Cena půdy zahrnuje kromě výrobní složky dané hrubým ročním rentním efektem (HRRE) na základě výnosů a nákladů rovněž úroveň podpor SAPS. IV) Popis uplatnění certifikované metodiky Metodika je určena pro MZe k posouzení a odvození ceny BPEJ v souladu s potřebami zákona o ocenění majetku č. 151/1997 Sb. v aktuálním znění a navazujících prováděcích vyhlášek. Metodika slouží ve svém modelovém uspořádání i pro zjištění dopadů změny struktury výroby plodin na BPEJ a pro vyhodnocení dopadů změny nákladů a tržeb na cenu půdy podle alternativních scénářů. Podle metodiky mohou být analyzovány dopady environmentálních a ekonomických opatření v rámci pozemkových úprav. Výpočet HRRE tvoří jeden z hlavních výsledků pro stanovení ceny BPEJ a je základem pro stanovení relací mezi BPEJ při kvantifikaci ekonomických dopadů možných variant ocenění v souladu se zemědělskou politikou, danou zejména podporami do zemědělství. Metodický přístup umožnuje přesnější a pružnější přístup k hodnocení půdy podle BPEJ i v regionálním kontextu a je použitelný pro analytické podklady k tvorbě ekonomických nástrojů zemědělské politiky. V) Ekonomické aspekty Další náklady na zavedení metodiky nejsou v současné době nutné. Pro výpočet cen je na ÚZEI zpracované modelové řešení. Ekonomický přínos pro uživatele je dán především vyšší spravedlností při nastavení daňové zátěže. Nastavení odpovídajících vzájemných relací mezi BPEJ je důležité pro řešení vlastnických vztahů, nájemného, ale i pro tvorbu zemědělské politiky a soulad úrovně podpor do zemědělství. Analýza ekonomických aspektů použití cen půdy podle výrobního zaměření je zpracována v příloze 19 této metodiky. Úsporu celospolečenských nákladů při uplatnění metodiky lze odhadnout ve výši cca 10 mil. Kč. 19

20 VI) Seznam použité související literatury 1. Němec, J.: Bonitace a oceňování zemědělské půdy ČR. VÚZE, Praha 2001, 257 str., ISBN X 2. Štolbová, M. a kol.: Návrh inovovaného ocenění výnosnosti zemědělského území, 2. Část.. Výroční zpráva projektu GF 3082 Aktualizace a prohloubení vymezených méně příznivých oblastí a regionalizačních plánů pro nové programovací období EU. VÚZE Ricardo, D.: Zásady politické ekonomie a zdanění. Praha, SNTL 1956, str American Society of Agricultural and Biological Engineers: Agricultural Machinery Management. In ASABE Standards th Edition, ASABE, EP496.3 FEB2006 (R2011), pgs ISBN American Society of Agricultural and Biological Engineers: Agricultural Machinery Management Data. In ASABE Standards th Edition, ASABE, D497.7 MAR2011, pgs ISBN KLÍR, J.: Rámcová metodika výživy rostlin a hnojení. Metodika pro praxi. VÚRV, Praha 2008, 48 s., ISBN Poláčková, J a kol.: Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství. Metodika, ÚZEI, Praha 2010, ISBN VII) Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány (pokud existují), případně výstupy z určité znalosti, jestliže se jedná o originální práci. U jednotlivých publikací je třeba uvést dedikaci, která je v jednotlivých publikacích uvedena. 8. VOLTR,V.: Metodika hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí. Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, č. 4, Bratislava. ISSN VOLTR,V:. Assessment of agricultural land fund in the Czech Republic, importance and future. AGRIS On-line Papers in Economics and Informatics [online]. 2011, III, č. 4, s ISSN [cit ]. Dostupné z: online.agris.cz. 10. VOLTR,V.: Výroční zpráva projektu QH72257 za rok ÚZEI VOLTR,V.: Výroční zpráva projektu QH72257 za rok ÚZEI VOLTR,V. a kol.: Závěrečná zpráva projektu QH72257, ÚZEI

21 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/a Výnos pšenice potravinářské na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,68 6,47 6,51 7,22 6, ,65 7,36 6, ,43 7,22 7,45 8,07 7, ,60 5,41 5,72 6, ,39 6,15 6,53 6, ,73 6,55 6,58 7, ,72 6,51 6,63 7, ,73 6,51 6,69 7,25 6,25 6, ,22 7,79 6,91 7, ,77 6,81 7,52 6,50 7, ,39 6,43 7,14 6,12 6,82 6, ,56 7,24 6,25 6,82 6,23 6, ,59 6,84 7,13 6,36 6,76 6,34 6, ,80 6,84 7,38 6,49 6,88 6,50 6, ,39 7,08 6,08 6,67 6, ,09 6,33 5,80 5,94 5,87 5, ,65 5,85 5,57 5,49 5, ,14 5,95 5,98 6,81 5,76 6,50 6,37 5,69 4, ,48 6,26 6,30 7,01 5,99 6, ,21 6,02 6,42 6,54 6,06 6,27 6,20 5,83 5, ,06 5,05 5,21 5,46 4,78 5,26 4,81 5,13 4, ,47 5,24 5,31 5,94 4,91 5,53 5,00 5,40 4, ,48 5,40 5,71 5,91 5,55 5,82 5,69 5, ,49 6,93 6,49 6, ,65 6,84 7,09 6,41 6,70 6, ,19 6,32 6,80 5,86 6,43 6,11 6, ,26 5,62 5,92 5,96 5, ,43 6,75 7,24 6,33 6,87 6,41 6, ,42 6,25 6,60 6,90 6,02 6,52 6,11 6, ,27 6,58 6,74 6,10 6,32 6, ,57 5,75 6,07 5,27 5,87 5,18 5, ,71 5,53 5,71 6,13 5,21 5,83 5,12 5, ,74 5,87 6,43 5,57 6,11 6, , , , ,96 4,96 5,25 5,45 4,95 5,43 5,04 5,19 4,72 4, ,02 5,80 5,56 5,79 5,36 5,61 5,67 5,36 5, ,77 4,64 4,73 4,79 4,61 4,57 4,57 4,48 4,41 4, ,89 7,27 6,58 6,95 6, ,51 5,52 6,18 5,52 6, ,86 6,52 5,78 6,25 5, ,32 5,36 6,01 5, ,76 6,59 5,54 6,28 5,51 6, ,69 6,52 5,48 6,21 5,45 5, ,84 6,55 5,53 6,23 5,51 6,03 5, ,42 5,87 6,12 5,89 5,79 5, ,63 5,67 6,38 5,36 6,05 5,33 5,79 5,23 4, ,61 5,73 5,83 5,18 5,58 5,39 5, ,66 5,81 5,17 5,54 5,37 5,32 5, ,56 5,77 5,27 5,55 5,19 4, ,48 5,57 5,61 5,32 5,39 5,09 4, ,89 5,63 5,81 6,33 5,31 5,93 5,22 5,73 4,99 4, ,51 6,29 6,34 7,04 6,02 6,72 6,00 6,46 5,86 5, ,98 6,74 6,90 7,36 6,61 6,79 6,59 6, ,76 5,76 5,83 6,13 5,36 5,80 5,25 5,73 5,01 4, ,06 5,86 5,97 6,72 5,81 6,32 5,72 5, ,27 6,22 6,21 6,45 5,88 5,94 5, ,85 6,65 6,76 7,49 6,60 7,01 6, ,74 5,70 5,73 5,90 5,37 5,52 5, ,65 5,54 5,52 6,29 5,33 5,96 5, ,18 5,97 6,09 6,06 5,84 5,85 5,50 5,04

22 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/b Výnos žita na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,83 3,65 3,52 3,44 3, ,49 3,41 3, ,77 3,58 3,44 3,35 3, ,79 4,52 4,67 4, ,88 3,71 4,34 3, ,29 3,78 3,65 3, ,12 3,98 3,87 3, ,54 4,59 3,79 3,71 3,86 3, ,54 3,46 3,73 3, ,71 3,57 3,49 3,76 3, ,78 3,65 3,57 3,83 3,18 3, ,79 3,71 3,96 3,28 4,01 3, ,31 4,46 3,85 4,08 3,38 4,13 3, ,91 3,79 3,71 3,96 3,28 4,01 3, ,87 3,80 4,03 3,34 3, ,64 4,15 4,08 3,91 4,31 3, ,79 4,45 3,96 4,39 3, ,12 3,98 4,48 4,08 4,05 3,82 4,38 4,47 4, ,06 3,91 3,79 3,71 3,96 3, ,46 4,07 4,27 4,21 3,85 3,63 4,44 4,54 4, ,78 4,52 4,66 4,76 4,50 3,87 4,76 3,89 4, ,61 4,40 4,54 4,03 4,48 3,87 4,23 3,89 3, ,74 4,48 4,61 4,72 4,45 3,83 4,56 4, ,43 4,04 4,08 4, ,29 4,44 4,04 4,11 3,79 3, ,29 4,42 4,06 4,21 3,77 4,31 3, ,04 4,40 3,77 4,24 3, ,23 4,38 3,96 4,06 3,74 3,81 4, ,60 4,40 4,55 4,14 4,45 3,87 4,36 3, ,48 4,64 4,17 4,48 3,94 3, ,44 4,58 4,61 4,41 3,80 4,58 3, ,71 4,46 4,59 4,69 4,41 3,81 4,73 4, ,27 4,42 4,01 4,18 3,77 4, , , , ,83 4,62 4,78 4,85 4,60 3,95 4,68 4,23 4,62 3, ,59 4,52 4,65 4,44 4,58 3,97 4,59 3,94 4, ,18 5,17 5,12 4,19 4,85 4,27 4,40 4,31 4,34 4, ,76 3,79 3,91 3,28 4, ,84 3,96 3,32 4,10 4, ,92 3,38 4,17 4,66 4, ,92 4,03 3,38 4, ,98 4,00 4,11 3,44 4,24 4, ,03 4,05 4,16 3,48 4,29 4, ,00 4,56 4,37 3,78 4,27 4,61 4, ,60 4,41 3,80 4,41 4,66 4, ,26 4,46 4,60 4,40 3,80 4,34 4,57 4,55 4, ,48 4,68 4,79 4,61 3,97 4,64 4, ,74 4,85 4,67 4,01 4,95 4,70 4, ,71 4,84 4,64 4,00 4,84 4, ,47 4,49 4,51 4,59 3,81 4,76 4, ,77 4,49 4,64 4,28 4,34 3,85 4,50 3,84 3,84 3, ,95 3,78 3,65 3,57 3,83 3,18 3,88 3,84 4,35 3, ,15 4,01 3,89 3,82 4,06 3,36 4,10 4, ,06 3,74 3,76 3,79 3,91 3,28 4,05 4,15 4,40 4, ,26 3,98 4,00 4,03 4,14 3,46 4,27 4, ,60 3,18 3,33 3,36 3,53 2,98 3, ,82 3,44 3,57 3,60 3,76 3,16 3, ,84 3,47 3,60 3,63 3,78 3,18 3, ,15 3,84 3,96 3,98 4,11 3,70 4, ,39 4,15 4,17 3,57 4,41 4,49 4,69 4,85

23 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/c Výnos ječmene ozimého na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,16 6,89 7,10 7,88 6, ,45 7,51 6, ,33 5,94 6,24 6,60 6, ,20 5,13 4,99 5, ,53 6,19 5,77 6, ,89 6,62 6,75 7, ,75 6,50 5,91 6, ,64 6,34 6,00 6,99 6,17 6, ,26 7,21 6,95 6, ,95 6,22 7,29 6,83 6, ,87 6,10 7,15 6,63 6,65 6, ,65 6,17 6,30 5,69 6,20 5, ,18 5,38 5,89 6,10 5,42 5,71 5, ,57 5,91 6,97 6,33 6,42 6,68 6, ,05 6,98 6,28 6,41 6, ,70 5,95 5,39 5,51 5,51 5, ,17 5,39 5,11 5,13 4, ,49 6,22 5,39 6,31 6,08 5,79 6,02 4,94 4, ,45 6,12 5,52 5,78 6,22 5, ,86 5,64 5,83 6,17 5,66 5,85 5,79 5,41 4, ,56 4,56 4,74 5,00 4,58 4,81 4,93 4,66 4, ,55 5,38 4,67 5,31 5,27 4,80 5,12 4,92 4, ,00 4,94 5,26 5,47 5,14 5,39 5,27 4, ,23 6,51 6,17 5, ,40 6,08 6,85 6,25 6,39 5, ,01 5,80 6,53 5,77 6,09 5,97 5, ,93 5,29 5,54 5,66 5, ,47 6,21 7,00 6,43 6,59 6,51 6, ,24 6,01 5,92 6,62 5,90 6,18 6,18 5, ,89 6,06 6,39 5,72 5,92 5, ,14 5,49 5,65 5,25 5,51 5,71 5, ,28 5,26 5,38 5,78 5,37 5,63 5,76 5, ,44 6,08 6,99 6,40 6,58 6, , , , ,48 4,50 4,79 5,00 4,70 4,98 5,04 4,73 4,36 4, ,49 5,22 5,18 5,42 4,95 5,18 5,24 4,92 4, ,90 3,74 3,85 3,92 3,69 3,65 3,65 3,54 3,45 3, ,65 5,78 6,20 5,44 5, ,24 6,12 5,75 6,21 5, ,58 5,15 5,61 5,38 4, ,14 6,22 5,61 6, ,32 6,30 5,93 5,78 6,03 5, ,28 6,27 5,83 5,77 5,87 5, ,17 6,00 5,80 5,51 5,77 5,64 4, ,85 5,51 5,39 5,50 5,38 4, ,02 5,31 6,21 5,73 5,80 5,70 5,40 4,50 4, ,31 4,90 5,43 4,90 5,14 4,99 4, ,41 5,12 4,93 4,63 5,04 4,84 4, ,78 5,38 5,03 5,13 4,75 4, ,09 4,97 5,20 4,90 4,95 4,63 4, ,65 5,58 5,72 6,23 5,66 5,97 6,01 5,63 5,43 4, ,15 6,90 6,05 7,12 6,67 6,63 6,80 6,17 5,66 5, ,82 6,63 5,74 6,52 6,29 6,06 6,25 6, ,93 5,60 5,62 5,74 5,58 5,20 5,13 4,88 4,27 4, ,24 6,18 5,25 6,23 5,96 5,77 5,82 5, ,17 6,12 6,08 6,30 5,72 5,74 5, ,86 6,59 5,86 6,21 6,62 5,75 6, ,60 5,56 5,56 5,71 5,17 5,24 5, ,29 5,24 5,18 5,10 4,79 4,84 4, ,95 4,95 4,91 4,54 4,47 4,32 3,95 3,65

24 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/d Výnos ječmene jarního na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,13 5,48 5,21 5,79 5, ,26 5,83 5, ,27 6,00 6,13 6,61 5, ,34 4,27 4,42 4, ,35 4,90 5,03 5, ,84 5,30 4,97 5, ,46 4,89 4,60 5, ,36 4,97 4,82 5,40 4,64 5, ,73 6,27 5,55 5, ,46 5,19 5,76 5,01 5, ,41 5,14 5,72 4,96 5,54 5, ,23 5,80 5,05 5,47 5,64 5, ,25 5,03 5,50 4,73 5,19 5,38 5, ,56 5,39 5,89 5,21 5,55 5,65 5, ,03 5,61 4,85 5,31 5, ,83 4,38 3,65 4,22 4,49 4, ,16 4,35 4,22 4,30 4, ,01 4,66 4,48 4,95 4,28 4,74 4,60 4,46 4, ,25 4,83 4,81 5,35 4,63 5, ,61 4,30 4,20 4,77 4,00 4,57 4,57 4,41 4, ,85 3,78 3,53 3,90 3,24 3,62 4,00 3,50 3, ,31 3,74 3,65 3,99 3,43 3,78 4,16 3,70 4, ,17 4,12 4,34 4,60 4,34 4,46 4,58 4, ,73 5,01 4,72 4, ,00 5,04 5,41 4,81 5,10 4, ,58 4,63 5,04 4,40 4,68 4,66 4, ,70 4,26 4,44 4,49 4, ,26 5,27 5,61 5,02 5,42 5,48 5, ,92 4,71 4,74 5,07 4,45 4,79 4,83 4, ,62 4,75 5,16 4,44 4,77 4, ,20 4,24 4,55 3,82 4,32 4,59 4, ,30 4,13 4,39 4,60 4,12 4,52 4,64 4, ,63 4,59 4,93 4,37 4,76 4, , , , ,78 3,86 3,98 4,11 3,84 4,04 4,15 4,02 3,80 4, ,18 4,13 4,26 4,42 4,10 4,18 4,28 4,16 3, ,41 3,29 3,38 3,43 3,26 3,22 3,22 3,14 3,07 2, ,43 5,56 5,18 5,26 5, ,58 4,16 4,42 4,76 4, ,03 4,83 5,07 4,69 4, ,67 4,08 4,46 4, ,24 4,78 4,06 4,58 4,81 4, ,26 4,74 4,02 4,48 4,60 4, ,44 4,71 4,09 4,52 4,64 4,31 4, ,56 3,86 4,25 4,37 4,06 3, ,16 4,13 4,48 3,95 4,31 4,42 4,14 3,89 4, ,39 4,49 4,56 4,26 4,32 4,29 4, ,21 4,69 4,03 4,49 4,32 4,34 3, ,22 4,68 4,02 4,46 4,27 3, ,89 3,63 4,24 3,45 3,98 3,81 3, ,77 4,33 4,18 4,46 4,02 4,22 4,54 4,14 4,56 4, ,77 5,18 4,91 5,49 4,73 5,33 5,59 5,23 4,87 4, ,55 4,88 4,63 5,25 4,40 4,98 5,22 4, ,26 4,62 4,53 4,83 4,28 4,67 4,97 4,59 4,47 4, ,07 4,67 4,38 5,04 4,18 4,77 4,86 4, ,34 5,08 5,17 5,37 4,83 4,87 4, ,98 5,66 5,46 6,06 5,25 5,70 5, ,50 5,02 4,84 5,46 4,63 5,24 5, ,16 4,89 4,90 5,35 4,65 4,96 4, ,06 5,05 4,76 4,68 4,61 4,47 4,12 3,85

25 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/e Výnos ovsa na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,13 4,14 4,11 4,13 4, ,38 3,37 4, ,37 3,38 3,38 3,37 3, ,44 3,44 3,43 3, ,38 3,39 3,38 3, ,14 4,15 4,14 4, ,15 4,01 4,16 4, ,39 3,40 3,40 3,39 3,98 4, ,38 3,38 4,07 4, ,15 3,61 4,13 4,15 4, ,15 4,14 4,14 4,15 4,16 4, ,40 3,69 4,16 4,17 4,17 4, ,41 3,40 3,40 3,41 3,42 3,42 3, ,40 3,40 3,39 4,16 4,17 3,94 4, ,40 3,40 3,95 3,98 4, ,43 3,68 4,37 4,39 4,24 4, ,84 3,87 4,22 4,29 4, ,15 4,17 4,16 4,15 4,17 4,17 4,18 4,19 4, ,39 3,54 3,40 3,51 4,16 4, ,30 4,22 4,37 4,61 4,22 4,57 4,32 4,39 4, ,64 3,74 3,46 3,47 4,06 4,12 3,95 4,23 4, ,50 3,65 3,43 3,67 4,21 4,21 4,21 4,21 4, ,66 4,22 3,65 4,14 4,21 4,30 4,26 4, ,44 3,77 3,79 4, ,35 3,44 3,66 4,08 4,16 4, ,02 3,52 4,05 4,10 4,32 4,25 4, ,44 4,12 4,19 4,04 4, ,15 4,06 4,13 4,15 4,15 4,55 4, ,75 3,89 3,58 3,92 4,17 4,48 4,35 4, ,12 3,80 4,14 4,19 4,38 4, ,00 3,70 3,72 4,20 4,20 4,21 4, ,45 3,44 3,44 3,43 3,55 3,67 3,68 4, ,16 4,27 4,58 4,17 4,55 4, , , , ,46 3,49 3,45 3,45 3,81 3,87 3,70 4,09 3,99 4, ,20 4,20 4,20 4,19 4,21 4,19 4,26 4,12 4, ,47 3,48 3,48 3,47 4,13 4,25 4,05 4,26 4,26 4, ,40 3,79 4,16 4,17 4, ,69 4,16 4,17 4,17 4, ,40 3,94 3,67 4,22 4, ,16 4,17 4,60 4, ,67 4,17 4,37 4,47 4,26 4, ,96 4,31 4,37 4,56 4,41 4, ,57 3,91 4,25 4,44 4,31 4,27 4, ,61 4,37 4,58 4,41 4,39 4, ,17 3,66 4,17 4,18 4,53 4,33 4,38 4,21 4, ,81 3,40 3,78 4,04 4,26 4,27 4, ,46 3,61 3,91 3,97 3,67 4,17 4, ,98 4,24 4,23 4,42 4,21 4, ,23 4,30 4,49 4,27 4,45 4,11 3, ,44 3,44 3,43 3,42 3,71 3,77 3,68 4,28 4,00 4, ,39 3,43 3,39 3,40 4,15 4,24 4,22 4,50 4,34 4, ,63 4,51 4,63 4,79 4,56 4,80 4,81 4, ,75 3,66 3,75 3,89 3,89 4,07 3,85 4,28 4,32 4, ,49 4,51 4,50 4,66 4,56 4,81 4,49 4, ,36 3,36 3,37 3,37 3,42 3,46 3, ,60 4,49 4,62 4,78 4,55 4,79 4, ,74 3,65 3,75 3,88 3,69 3,89 3, ,03 4,36 4,04 4,30 4,56 4,37 4, ,75 3,69 3,72 3,85 3,75 3,59 3,45 3,46

26 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/f Výnos tritikale na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,61 6,43 6,91 7,31 6, ,92 7,17 6, ,77 6,52 7,07 6,10 6, ,14 5,05 5,33 4, ,07 5,83 6,25 6, ,24 5,09 5,36 5, ,21 5,07 5,28 5, ,09 4,91 5,19 5,37 4,79 4, ,08 6,82 6,53 6, ,51 6,83 5,92 6,42 6, ,43 6,85 7,00 6,26 6,58 6, ,51 6,09 5,99 6,31 6,43 6, ,46 5,88 5,30 5,05 5,18 5,14 4, ,23 6,48 5,58 6,02 6,12 6,20 5, ,28 5,52 4,90 5,12 4, ,57 5,09 5,33 5,46 5,46 5, ,22 5,40 5,14 5,06 4, ,00 4,85 5,10 5,19 4,75 4,98 4,79 4,53 4, ,09 4,90 5,20 5,39 4,93 5, ,64 4,51 4,81 4,89 4,54 4,71 4,66 4,39 4, ,70 4,68 4,82 4,13 4,63 4,86 4,98 4,75 4, ,43 5,31 5,60 4,71 4,98 4,92 4,79 4,66 4, ,14 4,08 4,30 4,45 4,17 4,39 4,28 4, ,80 5,14 4,84 4, ,88 6,03 5,25 5,41 4,99 4, ,74 5,92 5,93 5,52 5,86 5,74 5, ,70 5,17 5,42 5,54 5, ,04 6,42 6,59 6,03 6,22 6,13 5, ,90 5,74 6,15 6,26 5,64 5,95 5,95 5, ,73 6,04 6,14 5,58 5,79 5, ,08 5,27 4,56 4,93 4,45 4,79 4, ,28 5,15 5,48 5,26 5,26 5,53 5,66 5, ,05 6,48 6,59 6,04 6,23 5, , , , ,60 4,60 4,85 5,02 4,72 5,01 5,06 4,80 4,53 3, ,42 5,25 5,09 5,07 4,93 5,16 5,22 4,94 4, ,46 4,37 4,44 4,48 4,34 4,31 4,31 4,25 4,19 3, ,44 5,39 6,00 5,18 5, ,06 6,08 6,19 6,09 5, ,19 6,01 5,94 5,71 4, ,60 5,94 6,11 6, ,18 5,09 5,70 5,69 5,85 5, ,76 4,98 5,61 5,83 5,72 5, ,03 4,92 5,53 4,76 4,68 4,51 4, ,79 5,36 5,48 5,39 5,31 4, ,76 5,97 5,10 5,54 5,77 5,56 5,31 4,97 3, ,22 5,31 5,21 4,87 5,13 5,00 4, ,28 5,33 4,90 5,09 5,03 4,91 4, ,25 4,33 4,99 5,11 4,79 4, ,11 4,18 4,22 4,00 4,07 3,85 3, ,56 4,49 4,77 4,94 4,48 4,73 4,77 4,50 4,25 4, ,67 6,50 6,68 6,51 6,30 6,45 6,45 5,89 5,60 4, ,45 6,34 6,59 6,75 6,02 6,19 6,03 5, ,37 6,37 6,46 6,61 5,93 6,06 5,79 5,67 5,25 5, ,94 5,88 6,09 5,11 5,73 5,68 5,65 5, ,82 6,71 6,82 5,81 6,36 5,37 5, ,43 5,39 5,45 5,59 5,08 5,20 5, ,16 5,12 5,17 5,33 4,85 4,96 4, ,99 4,94 4,92 4,85 4,60 4,68 4, ,75 5,75 5,72 5,45 5,40 5,29 4,66 3,93

27 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/g Výnos řepky ozimé na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,41 3,74 3,84 3,76 3, ,96 3,82 3, ,75 4,11 4,28 4,18 3, ,96 3,34 3,35 3, ,39 3,73 3,80 3, ,35 3,65 3,74 3, ,47 3,89 3,98 3, ,29 3,52 3,62 3,49 3,12 3, ,88 3,78 3,29 3, ,54 3,63 3,66 3,17 3, ,65 3,75 3,51 3,16 3,77 3, ,72 3,70 3,12 3,75 3,67 3, ,86 3,63 3,66 3,22 3,78 3,77 3, ,75 3,86 3,62 3,29 3,73 3,56 3, ,79 3,58 3,27 3,66 3, ,71 3,64 3,21 3,67 3,59 3, ,25 3,17 3,34 3,38 3, ,26 3,17 3,02 3,07 2,74 3,04 3,03 2,92 2, ,34 3,54 3,55 3,39 3,08 3, ,16 3,54 3,71 3,60 2,97 3,51 3,47 3,53 3, ,77 2,99 3,06 3,05 2,82 3,18 3,14 3,28 3, ,62 2,85 2,91 2,93 2,61 2,78 2,88 2,83 2, ,05 3,14 3,16 3,27 2,87 3,50 3,24 3, ,40 4,06 3,97 4, ,49 3,73 3,77 3,35 3,88 3, ,44 3,69 3,68 3,25 3,78 3,54 3, ,14 2,94 3,27 3,26 3, ,45 3,77 3,69 3,17 3,63 3,61 3, ,23 3,29 3,53 3,30 3,08 3,42 3,41 3, ,37 3,61 3,46 3,18 3,58 3, ,97 3,18 3,04 2,90 3,16 3,11 3, ,71 3,12 3,19 3,02 2,92 3,06 3,03 3, ,29 3,36 3,26 2,99 3,32 3, , , , ,97 2,98 3,13 3,02 2,99 3,28 3,42 3,26 3,11 3, ,65 3,60 3,22 3,10 3,19 3,44 3,44 3,42 3, ,75 3,23 3,26 3,05 2,77 3,17 3,16 3,18 3,16 3, ,87 3,63 3,21 3,73 3, ,25 3,19 3,18 3,07 3, ,33 3,40 3,27 3,24 3, ,21 2,83 3,25 3, ,31 3,17 3,12 3,29 3,07 3, ,38 3,24 2,89 3,35 3,19 3, ,29 3,11 2,97 3,16 3,02 3,26 3, ,75 3,22 3,37 3,36 3,47 3, ,99 3,17 3,09 2,90 3,14 3,04 3,24 2,99 3, ,94 3,12 3,01 2,72 3,05 2,88 3, ,11 3,05 2,84 3,16 2,99 3,26 3, ,67 3,01 2,94 3,03 3,05 3, ,17 3,37 3,11 2,76 3,12 3,19 3, ,96 2,69 2,91 2,90 2,74 2,93 3,06 2,95 2,92 2, ,35 3,19 3,37 3,37 2,99 3,33 3,16 3,38 3,32 3, ,33 3,43 3,61 3,67 3,11 3,69 3,65 3, ,29 3,14 3,18 3,16 2,86 3,11 2,96 3,08 2,99 2, ,88 3,11 3,15 3,11 2,92 3,06 2,97 3, ,54 3,13 3,26 3,42 3,06 3,19 3, ,42 3,10 3,12 3,20 2,90 3,14 2, ,41 3,07 3,04 3,20 2,94 3,14 2, ,24 3,24 3,28 3,18 2,98 3,08 3, ,27 3,73 3,79 3,63 3,46 3,63 3,28 3,32

28 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/h Výnos máku na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,90 0,97 0,88 1,07 0, ,89 1,01 0, ,12 1,06 1,10 1,13 1, ,66 0,82 0,70 0, ,08 1,03 1,06 1, ,86 0,82 0,85 0, ,81 0,78 0,80 0, ,84 0,97 0,87 1,03 0,84 0, ,07 1,09 1,02 1, ,94 0,87 1,04 0,83 0, ,94 0,85 1,04 0,81 0,88 0, ,86 1,03 0,84 0,90 0,77 0, ,94 0,97 0,99 0,92 0,91 0,91 0, ,96 0,86 1,03 0,84 0,90 0,77 0, ,80 0,97 0,77 0,81 0, ,69 0,86 0,67 0,71 0,66 0, ,60 0,62 0,62 0,62 0, ,81 0,78 0,80 0,82 0,77 0,76 0,73 0,71 0, ,83 0,79 0,82 0,84 0,78 0, ,72 0,69 0,71 0,73 0,68 0,67 0,67 0,65 0, ,57 0,70 0,59 0,61 0,61 0,61 0,61 0,59 0, ,69 0,66 0,68 0,69 0,65 0,65 0,65 0,63 0, ,60 0,61 0,63 0,65 0,65 0,65 0,65 0, ,81 1,00 0,76 0, ,97 0,88 1,03 0,85 0,92 0, ,94 0,97 0,99 0,92 0,91 0,90 0, ,76 0,70 0,69 0,69 0, ,95 0,87 1,05 0,83 0,89 0,82 0, ,98 0,94 0,97 0,99 0,92 0,91 0,74 0, ,87 0,89 0,91 0,85 0,84 0, ,76 0,65 0,67 0,67 0,66 0,66 0, ,77 0,78 0,81 0,68 0,72 0,68 0,68 0, ,01 1,04 1,06 0,99 0,98 0, , , , ,58 0,71 0,60 0,62 0,63 0,62 0,62 0,60 0,58 0, ,84 0,80 0,83 0,84 0,79 0,72 0,64 0,62 0, ,64 0,62 0,63 0,64 0,61 0,61 0,58 0,59 0,58 0, ,94 1,00 0,91 0,94 0, ,99 0,96 0,93 0,77 0, ,97 0,91 0,87 0,87 0, ,97 0,79 0,91 0, ,86 0,95 0,86 0,89 0,73 0, ,77 0,93 0,74 0,81 0,71 0, ,77 0,77 0,74 0,72 0,71 0,69 0, ,89 0,87 0,84 0,83 0,81 0, ,78 0,75 0,88 0,73 0,72 0,70 0,68 0,70 0, ,74 0,67 0,82 0,65 0,68 0,63 0, ,84 0,83 0,81 0,79 0,78 0,76 0, ,83 0,83 0,80 0,78 0,75 0, ,81 0,81 0,80 0,78 0,76 0,73 0, ,66 0,67 0,70 0,72 0,73 0,72 0,72 0,69 0,67 0, ,86 0,91 0,85 1,01 0,81 0,85 0,80 0,77 0,82 0, ,99 0,94 0,98 0,99 0,93 0,92 0,92 0, ,92 1,02 0,95 1,00 0,93 0,94 0,76 0,88 0,84 0, ,78 0,78 0,77 0,94 0,74 0,87 0,71 0, ,96 0,96 0,93 0,92 0,88 0,85 0, ,07 1,07 1,06 1,06 1,01 0,98 0, ,89 0,89 0,86 0,86 0,82 0,80 0, ,99 0,99 0,96 0,95 0,91 0,89 0, ,90 0,90 0,90 0,84 0,83 0,81 0,75 0,71

29 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/i Výnos brambor konzumních na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,94 28,58 29,55 30,14 28, ,74 30,33 28, ,53 29,12 30,12 30,73 28, ,72 28,10 29,03 29, ,55 34,49 29,17 29, ,97 27,68 28,60 29, ,42 28,44 27,08 27, ,00 27,32 27,65 28,17 26,43 26, ,36 29,94 28,02 27, ,22 29,17 29,74 27,84 27, ,35 28,60 29,15 27,31 26,95 25, ,65 28,17 26,43 26,09 26,09 25, ,63 26,70 27,19 25,55 25,23 25,23 24, ,32 27,65 28,17 26,43 26,09 26,09 23, ,08 27,58 25,91 25,57 23, ,55 21,00 21,51 21,84 21,52 22, ,90 23,17 26,00 20,03 25, ,42 26,24 27,08 27,58 25,91 25,57 24,73 25,13 28, ,00 26,78 27,65 28,17 26,43 23, ,50 28,03 24,23 24,64 25,04 25,65 22,99 24,87 26, ,15 20,98 21,75 23,33 24,39 25,93 21,26 25,73 25, ,66 23,02 22,02 20,82 21,66 21,97 21,87 22,53 22, ,79 21,64 22,45 27,21 27,36 27,05 22,13 26, ,42 27,58 25,57 24, ,27 27,65 28,17 23,93 24,42 24, ,76 26,70 27,19 23,24 22,71 23,55 23, ,62 22,56 21,97 22,08 22, ,09 24,01 24,40 24,66 24,24 24,76 24, ,21 25,74 24,12 23,13 23,83 24,75 23,18 25, ,01 22,40 21,82 22,75 23,32 23, ,95 22,73 24,02 25,62 26,68 21,89 27, ,44 26,78 27,63 25,11 27,21 27,58 22,11 28, ,66 23,76 24,11 24,43 24,46 24, , , , ,44 24,72 25,43 26,15 26,29 26,00 21,28 25,29 24,72 24, ,34 27,45 23,75 23,46 22,21 21,96 21,96 21,34 20, ,55 21,73 22,17 18,35 20,68 17,50 17,50 17,14 19,62 20, ,01 33,10 32,73 31,88 25, ,33 32,29 31,46 25,40 29, ,63 30,83 24,90 29,06 27, ,63 31,63 30,83 24, ,13 31,94 30,97 30,20 24,40 28, ,66 31,47 27,78 27,38 24,06 27, ,89 31,70 27,96 27,56 22,35 28,20 26, ,31 29,43 28,73 23,22 27,68 25, ,53 25,98 27,19 27,99 28,11 22,06 28,74 27,13 25, ,28 24,45 25,27 26,17 25,91 21,02 26, ,60 28,45 26,39 27,05 21,88 26,12 24, ,37 28,22 27,45 26,84 25,93 24, ,81 27,66 27,52 26,79 26,21 25,34 23, ,72 28,10 29,03 29,97 30,16 29,78 23,45 28,66 26,83 27, ,97 28,00 28,60 29,15 27,31 26,95 26,95 24,19 24,69 29, ,22 29,29 26,89 27,39 26,30 26,91 25,40 26, ,75 34,22 34,01 33,38 32,73 31,88 25,74 30,61 28,48 26, ,08 32,08 31,89 31,70 30,75 29,99 24,23 28, ,15 39,03 33,81 32,79 36,03 35,03 28, ,09 36,78 34,42 35,42 34,05 33,14 26, ,45 36,53 32,05 35,04 33,83 32,93 26, ,49 33,28 32,32 32,13 30,97 30,20 24, ,66 30,66 30,48 28,73 23,22 27,68 25,93 24,53

30 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/j Výnos cukrové řepy na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,07 67,94 60,15 68,32 62, ,64 68,60 63, ,83 69,52 64,39 72,55 67, ,05 64,42 65,36 66, ,43 62,60 63,73 65, ,04 64,20 60,97 69, ,19 61,26 57,29 63, ,81 63,48 65,62 67,61 63,51 64, ,63 72,20 67,59 67, ,42 60,74 70,68 65,08 67, ,21 57,87 67,37 61,73 64,43 64, ,95 64,27 58,67 61,37 61,26 62, ,99 60,18 66,82 67,55 62,24 67,49 66, ,04 65,74 72,05 63,98 65,66 68,65 67, ,15 67,51 62,15 61,80 66, ,50 65,72 64,12 63,80 63,80 63, ,77 62,48 62,34 62,34 61, ,82 64,93 69,41 70,02 67,98 67,57 66, ,57 65,33 61,85 66,25 61,50 68, ,27 65,10 65,93 66,43 64,76 64,43 64,43 63, ,41 60,69 61,37 62,06 62,19 61,92 61,92 61, ,25 64,00 53,78 62,24 62,47 63,38 63,38 62, ,69 61,99 62,77 63,54 63,69 63,38 63,38 62, ,82 70,02 67,57 66, ,04 63,72 65,00 61,13 61,79 67, ,95 68,94 69,54 67,55 67,15 67,15 66, ,15 65,41 65,06 65,06 64, ,55 65,41 67,60 63,26 63,40 69,87 68, ,34 67,95 68,94 69,54 67,55 67,15 67,15 66, ,76 64,58 67,15 65,41 65,06 64, ,56 63,36 64,17 64,34 64,01 64,01 63, ,78 63,12 63,96 64,81 64,98 64,64 64,64 63, ,88 61,71 69,13 64,52 63,45 68, ,78 61,06 61,77 62,48 62,62 62,34 62,34 61, ,85 63,78 64,54 65,00 63,48 63,18 63,18 62, ,69 58,08 58,52 58,78 57,91 57,74 57,74 57, ,06 70,11 64,75 63,13 66, ,72 62,95 62,34 64,79 66, ,44 61,15 60,05 65, ,69 64,86 60,81 59, ,12 63,14 62,06 62,68 59,11 65, ,52 67,79 66,85 66,10 64,93 64, ,81 68,02 67,07 66,31 65,94 65, ,63 65,76 65,06 60,01 64, ,69 67,50 67,32 66,41 65,69 65,32 64, ,61 64,46 64,31 63,56 62,97 62,67 62, ,93 64,77 64,00 63,38 63,08 62, ,69 64,54 63,78 63,18 62, ,14 63,99 63,85 63,13 62,55 61, ,40 53,26 53,47 54,24 54,39 54,09 54,09 53, ,18 68,69 63,12 72,49 65,78 66,48 67,12 68, ,66 66,54 59,63 64,21 61,91 56,16 52,64 54, ,81 68,13 58,05 65,91 60,93 62,32 61,63 63, ,53 66,06 66,89 67,33 64,25 63,82 56,60 60, ,55 60,53 62,44 62,75 58,10 56,80 57, ,36 64,07 57,67 59,72 56,60 55,34 55, ,13 56,46 57,40 58,23 54,50 54,05 53, ,94 60,39 56,15 56,00 55,06 54,43 54, ,63 66,98 66,80 65,06 57,51 61,64

31 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/k Výnos kukuřice na zrno na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,72 7,87 8,02 8,13 7, ,64 8,74 7, ,52 8,38 8,80 9,11 7, ,15 7,01 7,06 7, ,36 7,08 7,11 7, ,02 9,23 9,64 9, ,44 9,12 9,12 9, ,23 7,15 8,62 8,72 7,05 8, ,32 8,03 7,49 7, ,55 8,07 8,17 7,44 8, ,40 8,37 8,63 7,30 8,67 8, ,00 8,10 7,05 8,15 8,50 8, ,90 8,32 8,88 6,80 8,21 8,21 7, ,15 8,04 8,14 7,05 8,19 8,50 8, ,84 9,01 8,44 8,32 8, ,28 6,38 6,02 5,95 7,27 5, ,70 6,90 6,86 6,86 6, ,32 6,89 7,23 7,37 6,90 6,81 6, ,10 8,51 8,37 9,21 8,62 8, ,17 6,43 7,69 8,00 6,17 7,44 7,44 7, ,72 6,41 6,59 6,78 6,82 6,74 6,74 6, ,10 5,89 5,93 6,28 5,92 5,85 7,15 5, ,71 6,58 6,60 7,19 7,24 7,15 7,15 6, ,05 7,37 8,15 6, ,15 7,39 7,54 7,05 6,95 6, ,90 7,12 7,26 6,80 7,20 8,21 7, ,71 6,31 6,23 7,62 6, ,55 7,81 7,97 7,44 7,34 7,34 7, ,31 6,90 8,71 8,88 6,80 8,21 8,21 7, ,39 6,59 6,71 6,31 6,23 6, ,92 7,14 7,37 7,42 7,33 7,33 7, ,67 5,79 6,84 7,04 6,22 7,17 7,50 7, ,40 8,55 8,65 7,30 8,70 8, ,42 5,32 6,70 6,90 6,94 6,86 6,86 6, ,19 5,94 6,12 6,22 5,87 5,80 7,09 5, ,78 4,64 4,74 4,80 4,60 4,56 4,56 4, ,44 7,39 7,15 6,95 6, ,28 7,05 6,86 8,27 6, ,12 6,80 8,09 6, ,12 6,90 6,71 8, ,01 6,97 6,75 6,88 7,92 7, ,72 8,04 6,65 7,91 7,81 7, ,96 6,91 6,70 6,52 7,07 6, ,59 6,39 6,23 6,15 5, ,84 7,07 7,17 6,54 7,22 7,69 7, ,13 7,45 7,41 6,81 7,03 6,95 6, ,20 6,17 5,99 5,85 5,78 5, ,15 6,12 5,94 5,80 5, ,02 5,99 5,96 5,79 5,66 5, ,27 7,25 7,24 7,96 8,02 7,91 7,91 7, ,96 8,16 8,36 8,03 7,30 8,08 8,79 8, ,96 7,72 7,79 7,32 6,85 6,76 6,76 6, ,47 7,97 7,94 7,72 7,15 7,76 8,38 8, ,28 7,05 6,96 6,91 6,70 6,52 7,86 6, ,95 8,75 8,46 8,24 7,90 8,09 9, ,24 8,09 7,84 7,76 7,45 7,24 7, ,77 9,68 9,45 9,42 9,04 8,79 8, ,77 6,97 8,23 8,57 6,75 8,03 7, ,80 6,67 8,11 7,62 7,52 7,33

32 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/l Výnos kukuřice silážní na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,21 39,53 46,20 45,34 39, ,78 48,82 41, ,99 41,93 48,43 47,62 40, ,58 31,22 32,39 34, ,59 41,55 43,86 45, ,37 39,70 45,19 46, ,73 37,73 43,45 43, ,48 38,11 43,89 43,92 36,88 40, ,08 48,91 44,19 47, ,13 48,02 47,93 40,90 44, ,88 44,49 43,64 37,37 40,69 39, ,88 47,77 41,57 44,98 46,71 44, ,25 45,11 45,29 38,98 42,73 45,14 42, ,39 46,65 47,06 40,16 44,04 46,31 43, ,43 40,58 36,71 38,74 37, ,67 35,51 33,43 34,62 34,23 33, ,38 34,92 32,86 36,92 31, ,95 39,11 43,87 44,15 36,21 40,65 38,69 41,63 39, ,93 35,69 37,68 38,96 37,03 37, ,36 33,08 39,26 37,45 34,09 34,83 37,90 34,50 34, ,49 29,66 30,46 31,93 30,36 31,21 31,51 29,48 29, ,37 31,36 35,76 34,53 32,34 33,11 37,23 32,82 34, ,75 36,41 37,90 40,51 35,55 39,44 40,39 38, ,54 46,99 45,33 43, ,16 45,97 47,08 40,20 44,08 43, ,75 43,91 43,56 36,53 40,40 44,00 39, ,26 34,10 37,71 42,24 37, ,46 46,20 47,78 43,65 45,77 45,83 45, ,24 39,05 44,79 45,09 38,78 42,53 44,88 42, ,37 42,63 41,41 35,16 38,85 38, ,49 32,63 34,68 33,43 33,36 34,98 32, ,44 33,30 40,26 39,45 33,71 37,23 41,63 36, ,27 37,22 38,68 36,80 37,28 36, , , , ,79 35,93 37,98 39,45 38,21 38,82 39,38 39,05 38,78 36, ,32 40,30 39,87 40,65 39,36 39,21 39,78 39,42 39, ,45 34,87 35,29 35,54 34,71 34,54 34,54 34,12 33,79 33, ,53 47,08 44,80 46,11 46, ,03 36,38 37,09 37,05 36, ,26 36,71 40,24 35,98 37, ,08 35,54 36,74 40, ,65 41,84 35,10 37,69 41,81 36, ,66 41,19 34,91 37,05 41,17 35, ,64 43,43 36,39 40,27 43,35 39,53 40, ,40 34,31 37,59 42,02 36,20 39, ,63 42,69 42,62 35,59 39,46 42,66 38,72 39,09 36, ,19 41,57 42,48 40,49 41,98 41,90 40, ,34 38,49 34,69 35,92 39,41 34,90 37, ,16 43,24 37,42 40,31 39,18 39, ,02 40,10 41,36 39,81 40,26 39,01 36, ,43 32,19 34,76 35,77 34,43 35,52 35,56 34,78 32,97 32, ,42 40,41 47,08 46,22 40,19 43,06 46,32 42,32 44,21 42, ,66 44,00 47,15 48,55 44,63 46,17 46,97 44, ,00 37,28 39,54 40,36 38,69 39,17 40,56 36,53 36,95 34, ,54 44,09 45,78 47,19 45,67 45,46 45,69 43, ,19 39,90 41,11 41,78 40,27 40,44 40, ,50 47,35 49,15 49,67 47,57 47,91 48, ,16 38,12 39,58 40,49 38,69 39,17 38, ,47 43,41 46,40 46,94 41,68 44,03 45, ,34 43,34 43,18 41,52 41,19 40,52 38,86 37,53

33 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/m Výnos vojtěšky na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,51 20,83 18,45 19,95 17, ,00 20,82 19, ,37 17,16 17,90 18,30 17, ,00 15,49 16,26 16, ,97 18,40 19,51 20, ,93 19,45 17,51 19, ,98 19,19 20,23 20, ,47 19,88 20,52 20,73 20,62 21, ,13 21,52 20,85 21, ,34 20,14 20,97 19,41 21, ,42 20,51 21,34 19,96 21,51 20, ,83 21,60 20,04 21,35 21,16 20, ,25 19,99 20,79 19,79 20,90 20,52 20, ,56 18,85 20,51 17,99 21,06 21,45 20, ,26 17,51 16,54 17,30 19, ,19 17,02 16,15 17,94 18,86 18, ,71 19,95 19,58 19,97 19, ,92 19,29 17,59 19,24 16,99 20,40 20,21 20,12 19, ,87 15,71 16,63 16,96 16,00 16, ,18 18,94 19,55 20,22 17,79 19,90 20,09 19,71 19, ,09 16,51 16,87 17,08 16,39 17,40 18,91 19,49 19, ,55 18,21 18,17 19,11 17,34 19,55 19,84 19,74 19, ,47 18,31 16,88 18,77 16,43 18,60 19,74 19, ,52 19,85 20,07 20, ,53 18,88 20,05 18,78 19,61 19, ,03 17,05 18,89 16,75 19,45 20,13 19, ,20 15,07 16,20 17,03 16, ,69 18,81 20,20 17,70 19,49 20,46 19, ,91 18,38 18,01 19,24 16,69 18,38 18,77 18, ,85 19,32 19,93 18,61 19,04 18, ,45 15,60 15,91 15,10 15,61 16,25 16, ,23 14,28 14,50 14,65 14,24 15,15 14,67 14, ,96 16,50 17,19 17,09 17,73 16, , , , ,98 14,10 14,50 14,58 13,85 14,44 14,67 15,23 15,43 16, ,85 22,12 17,85 17,59 17,11 17,73 17,93 17,93 17, ,87 20,78 19,21 19,71 19,34 21,29 22,95 23,79 23,88 24, ,38 17,59 16,25 18,77 18, ,84 18,05 18,69 18,84 18, ,73 19,16 18,92 18,83 18, ,64 17,00 18,38 18, ,70 18,53 16,41 18,27 18,42 17, ,27 18,21 15,91 18,32 18,47 17, ,61 16,78 15,49 16,24 16,98 17,06 17, ,64 17,50 17,78 18,02 17,62 17, ,74 15,64 16,24 15,46 15,99 16,72 16,71 16,55 19, ,97 14,52 15,46 14,78 16,31 16,54 16, ,64 15,20 14,74 16,13 16,71 16,36 16, ,16 16,66 15,55 17,06 16,58 16, ,32 18,40 18,81 18,42 18,78 18,51 23, ,00 16,35 15,72 16,38 14,82 16,17 16,68 17,36 16,92 17, ,35 19,74 19,30 20,48 18,44 20,92 21,02 20,58 20,12 19, ,40 19,71 20,45 20,66 19,86 20,49 21,07 20, ,43 15,95 16,45 16,63 16,43 16,83 16,88 16,02 16,08 15, ,77 19,39 20,09 20,50 20,14 20,62 20,48 19, ,24 15,61 16,21 17,11 15,76 16,50 16, ,14 19,75 20,09 20,70 19,33 20,22 19, ,35 15,79 16,15 16,80 15,92 16,33 15, ,20 19,62 19,44 20,61 18,06 20,17 19, ,43 17,43 17,47 17,83 17,91 18,05 18,42 18,71

34 Příloha 1 Výnosy plodin podle HPKJ Příloha 1/n Výnos jetele na HPKJ Výnos (V) t/ha HPJ KR ,07 8,06 8,27 8,37 8, ,35 8,58 8, ,68 8,60 9,18 9,06 8, ,04 8,68 9,23 9, ,19 6,92 7,44 7, ,63 7,40 7,70 7, ,34 8,27 8,45 8, ,87 7,59 7,89 8,00 7,93 8, ,19 8,38 8,05 8, ,89 8,46 8,39 7,88 8, ,53 8,92 8,88 8,06 8,34 8, ,90 9,07 8,40 8,26 8,67 8, ,29 7,64 8,01 7,53 8,05 7,87 7, ,53 8,83 8,48 8,11 8,13 8,43 8, ,22 8,30 7,73 8,02 7, ,60 8,70 8,22 7,81 8,60 7, ,01 9,25 9,03 9,25 8, ,74 7,31 7,84 8,30 7,51 7,98 7,72 7,67 7, ,38 7,27 7,80 8,00 7,43 7, ,84 8,70 9,25 9,44 8,77 9,23 9,34 9,12 9, ,55 8,26 8,66 8,78 8,38 8,62 9,01 9,10 8, ,94 7,28 7,22 7,20 7,01 7,38 7,52 7,47 7, ,25 8,45 8,62 8,69 8,40 7,88 8,89 8, ,97 7,63 7,66 7, ,98 7,19 7,68 7,07 7,45 7, ,89 7,85 8,07 7,44 7,55 7,88 7, ,62 7,94 7,21 7,54 7, ,56 8,47 8,43 8,21 7,98 8,56 8, ,63 8,10 7,94 7,78 7,62 6,88 7,24 7, ,48 8,33 8,21 8,10 7,16 7, ,47 8,75 8,97 8,42 8,77 8,55 8, ,77 7,83 8,00 8,01 7,83 6,92 7,58 7, ,06 7,38 7,38 7,47 6,59 6, , , , ,54 7,69 7,97 8,04 7,53 7,40 7,89 7,77 7,52 7, ,31 8,44 8,07 7,81 7,58 6,84 7,67 7,35 7, ,42 7,49 7,44 7,41 7,50 7,52 7,52 7,57 7,60 7, ,90 6,82 6,78 7,09 7, ,11 7,03 7,02 7,09 7, ,05 7,24 7,19 7,07 7, ,10 6,51 6,88 7, ,12 6,96 6,43 6,82 6,91 6, ,43 7,06 6,62 6,84 7,07 6, ,52 7,06 6,43 6,69 6,80 6,62 6, ,55 7,89 8,04 8,17 7,94 7, ,76 6,74 6,78 6,42 6,50 6,61 6,38 6,38 7, ,57 7,91 8,25 8,19 7,40 8,46 7, ,10 8,03 8,01 6,98 7,94 7,62 7, ,45 8,24 8,30 7,73 8,49 8, ,77 8,38 8,61 8,38 8,58 8,42 8, ,16 8,36 8,52 8,57 8,12 8,01 8,36 8,35 8,25 7, ,36 7,53 7,75 7,89 7,65 8,07 8,12 7,91 7,68 7, ,57 9,17 9,60 9,72 9,25 9,60 9,93 9, ,69 7,62 7,87 7,80 7,68 7,90 7,92 7,43 7,45 7, ,00 7,89 8,34 8,22 8,02 7,91 8,53 8, ,63 7,27 7,60 8,11 7,33 7,74 7, ,40 8,45 8,66 8,67 8,48 8,45 8, ,67 7,35 7,54 7,91 7,40 7,62 7, ,74 7,47 7,66 7,98 7,45 7,72 7, ,04 8,04 8,06 7,48 8,32 8,41 8,63 8,80

35 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/a Celková dávka dusíku pšenice potravinářská na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,14 175,78 181,86 201,18 166, ,13 187,77 155, ,30 180,47 192,12 207,43 172, ,26 148,60 161,30 170, ,63 175,57 191,28 203, ,22 164,90 170,79 191, ,57 170,22 178,61 194, ,14 176,47 186,49 201,58 167,18 181, ,36 200,51 170,57 183, ,00 171,20 188,51 156,08 173, ,71 169,67 187,90 154,59 174,24 171, ,60 192,09 159,23 175,71 169,85 169, ,59 206,02 214,33 184,62 198,18 195,30 188, ,44 169,66 182,52 153,66 164,87 165,44 155, ,73 200,85 166,06 184,09 178, ,41 163,09 143,31 148,48 155,53 141, ,09 154,02 142,57 148,82 133, ,28 170,65 176,17 200,05 163,05 185,87 182,54 165,44 149, ,29 178,56 184,62 204,83 168,70 190, ,36 177,42 194,37 197,38 176,42 184,34 191,65 171,82 164, ,71 145,56 153,99 161,11 136,12 151,36 145,69 147,99 134, ,59 150,66 156,69 174,85 139,46 158,67 150,96 155,26 137, ,75 117,42 128,68 132,69 118,68 126,13 131,85 117, ,33 173,39 167,05 149, ,61 180,74 186,84 162,15 171,41 161, ,54 174,89 187,68 155,55 172,53 173,04 164, ,30 147,09 156,64 166,57 153, ,02 170,02 181,75 152,30 167,19 165,61 156, ,28 171,38 185,88 193,92 162,97 178,39 176,26 170, ,71 180,90 184,89 161,04 168,67 162, ,95 168,29 177,29 148,55 167,15 155,34 162, ,78 151,37 160,47 171,98 140,80 159,30 147,64 154, ,33 155,18 169,52 140,97 156,39 154, , , , ,17 145,35 157,69 163,43 143,33 158,86 155,07 152,21 140,41 135, ,26 157,44 155,12 161,12 143,63 151,94 162,00 145,49 139, ,92 128,68 134,75 136,11 126,24 126,46 133,32 124,29 124,10 128, ,32 179,19 155,24 165,97 166, ,35 136,92 155,07 146,72 153, ,02 154,60 145,73 148,58 137, ,81 119,64 135,80 129, ,29 167,97 135,29 155,09 144,41 148, ,56 175,41 141,58 162,23 150,55 155, ,49 170,48 138,10 157,37 147,45 152,75 139, ,87 148,14 156,21 159,24 148,20 139, ,58 160,03 179,53 145,23 165,60 153,89 158,90 145,67 134, ,01 159,66 162,03 138,49 150,79 153,68 143, ,79 151,22 129,11 139,94 143,70 134,70 128, ,12 158,42 139,00 147,99 138,82 131, ,92 157,88 158,54 144,60 148,05 140,18 131, ,34 157,41 166,70 181,24 146,62 165,52 153,59 160,35 141,74 140, ,02 164,77 170,95 189,32 155,53 175,55 165,67 169,15 155,83 147, ,47 161,60 170,98 181,76 156,10 162,31 167,49 152, ,40 157,66 164,13 172,06 144,78 158,34 151,20 156,84 139,18 135, ,98 148,73 156,32 175,31 145,37 159,95 153,41 149, ,37 171,75 176,24 182,59 160,24 163,59 170, ,75 139,49 147,23 162,50 136,07 146,54 145, ,66 152,81 158,08 162,27 141,96 147,52 147, ,23 132,76 136,72 155,26 125,81 142,40 133, ,82 183,97 192,57 186,31 188,38 180,34 171,86 164,99

36 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/b Celková dávka dusíku žito na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,79 74,51 68,15 66,60 71, ,26 67,05 83, ,90 99,67 94,24 69,11 83, ,41 153,14 158,22 152, ,57 125,69 147,04 133, ,34 104,74 99,50 73, ,40 77,05 74,92 73, ,94 155,51 128,41 125,69 130,78 111, ,94 103,79 122,85 79, ,66 90,80 67,57 82,26 60, ,90 85,46 69,12 76,10 61,56 71, ,87 82,51 99,71 63,50 77,63 71, ,02 151,10 130,44 138,23 107,36 91,90 92, ,56 117,26 90,72 108,48 65,76 77,63 76, ,12 114,58 133,37 86,04 75, ,78 96,31 106,68 75,70 83,44 75, ,29 150,77 134,16 135,29 122, ,71 134,84 151,78 138,23 137,21 119,02 103,82 86,54 78, ,67 132,47 128,41 125,69 134,16 102, ,99 78,80 82,67 81,51 74,54 70,28 85,96 87,89 89, ,07 153,14 157,88 161,27 152,46 131,12 145,03 124,31 116, ,31 149,07 153,82 122,25 151,78 104,19 81,89 75,31 76, ,71 151,78 156,19 159,91 150,77 114,37 94,24 106, ,03 92,20 78,99 87, ,35 150,43 117,42 131,54 93,51 76, ,19 139,21 101,49 117,62 77,69 83,44 76, ,10 149,07 105,74 82,09 77, ,61 121,74 84,33 98,40 72,41 73,76 77, ,97 149,07 154,15 128,29 150,77 106,72 84,41 77, ,78 157,20 128,72 151,78 108,22 78, ,43 155,17 156,19 149,41 128,74 155,17 130, ,69 151,10 155,51 158,90 149,41 123,09 111,26 101, ,92 97,12 77,63 80,92 72,99 79, , , , ,76 156,53 161,95 164,32 155,85 133,83 126,45 120,59 109,23 76, ,06 114,85 106,17 85,96 94,71 76,86 88,86 76,28 86, ,62 175,16 173,47 141,96 164,32 144,67 108,08 113,64 91,85 84, ,05 76,26 90,17 63,50 78, ,04 112,75 70,14 79,38 87, ,26 71,49 80,73 90,22 86, ,89 78,02 65,44 80, ,03 86,54 98,27 66,60 82,09 90, ,22 94,43 106,51 67,37 83,05 84, ,52 124,97 132,62 86,99 82,67 89,25 88, ,06 93,17 73,57 85,38 90,22 90, ,33 151,10 143,16 149,07 101,57 84,02 88,48 88,09 90, ,78 158,56 135,45 143,91 94,83 89,83 88, ,59 142,84 151,27 100,49 95,83 90,99 92, ,92 128,96 133,51 87,36 93,70 91, ,54 86,93 87,31 88,86 73,76 92,15 95, ,73 152,12 157,20 145,01 147,04 130,44 152,46 130,10 119,64 80, ,28 112,10 103,08 77,63 94,54 61,56 75,12 74,34 84,22 67, ,98 77,63 75,31 73,96 78,60 65,05 79,38 81, ,34 117,07 112,38 88,65 102,95 63,50 78,41 80,34 85,18 88, ,11 77,05 77,44 78,02 80,15 66,99 82,67 84, ,09 107,74 112,82 108,67 119,60 83,29 71, ,60 66,60 69,12 69,70 72,79 61,18 75, ,92 116,35 119,05 95,49 108,08 67,99 76, ,98 74,34 76,67 77,05 79,57 71,63 82, ,27 140,00 80,73 79,27 85,38 86,93 90,80 93,90

37 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/c Celková dávka dusíku ječmen ozimý na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,82 127,53 130,92 147,28 124, ,97 141,56 125, ,20 89,46 93,60 100,39 95, ,20 133,38 129,74 148, ,78 160,94 150,02 169, ,27 107,05 108,41 118, ,24 138,39 124,94 147, ,64 164,84 156,00 181,74 160,42 166, ,69 182,27 175,28 171, ,83 152,45 180,50 168,70 170, ,12 147,07 174,17 161,18 163,59 164, ,90 160,42 163,80 147,94 161,20 153, ,68 139,88 153,14 158,60 140,92 148,46 143, ,85 122,69 146,44 132,61 136,43 144,56 132, ,73 117,96 105,76 109,87 106, ,46 141,85 128,17 132,68 134,77 127, ,86 128,01 121,92 124,04 114, ,35 161,47 139,33 164,06 158,08 150,54 156,52 128,44 112, ,75 91,80 82,80 86,70 93,30 80, ,37 129,72 133,22 142,84 131,31 137,59 137,98 128,87 113, ,56 118,56 123,24 130,00 119,08 125,06 128,18 121,16 112, ,30 139,88 121,42 138,06 137,02 124,80 133,12 127,92 108, ,15 101,02 106,99 112,68 106,09 112,92 112,25 105, ,45 97,65 94,22 88, ,40 158,08 178,10 162,50 166,14 155, ,28 127,25 144,90 127,69 136,60 136,18 130, ,18 137,54 144,04 147,16 140, ,22 161,46 182,00 167,18 171,34 169,26 159, ,23 121,94 119,94 135,64 120,12 127,56 129,90 122, ,93 133,50 142,24 126,58 132,61 128, ,64 142,74 146,90 136,50 143,26 148,46 138, ,50 122,30 125,25 135,60 125,28 132,70 137,61 129, ,44 158,08 181,74 166,40 171,08 157, , , , ,48 117,00 124,54 130,00 122,20 129,48 131,04 122,98 113,36 111, ,74 135,72 134,68 140,92 128,70 134,68 136,24 127,92 119, ,40 97,24 100,10 101,92 95,94 94,90 94,90 92,04 89,70 86, ,90 150,28 161,20 141,44 149, ,64 143,45 136,51 149,85 142, ,66 129,73 143,28 137,30 115, ,64 161,72 145,86 158, ,11 153,41 144,57 142,71 150,99 140, ,19 151,55 141,09 141,42 145,93 137, ,42 156,00 150,80 143,26 150,02 146,64 119, ,75 82,65 80,85 82,50 80,70 67, ,20 132,06 156,00 143,65 147,15 146,78 138,67 116,46 111, ,06 127,40 141,18 127,40 133,64 129,74 125, ,81 96,26 92,39 88,16 97,93 93,70 79, ,01 116,42 109,10 112,91 105,97 100, ,68 127,78 135,20 127,40 128,70 120,38 104, ,96 134,48 138,02 151,45 136,86 145,79 148,69 138,84 134,83 114, ,78 136,48 119,25 142,12 132,73 133,93 140,01 126,61 117,22 105, ,32 172,38 149,24 169,52 163,54 157,56 162,50 156, ,93 109,26 109,20 112,96 109,54 103,64 104,19 98,77 87,28 85, ,24 160,68 136,50 161,98 154,96 150,02 151,32 143, ,62 158,08 156,62 163,80 148,43 149,24 147, ,09 133,12 117,49 126,37 135,05 119,14 126, ,60 144,56 144,56 148,46 134,42 136,24 130, ,54 136,24 134,68 132,60 124,54 125,84 122, ,70 128,70 127,66 118,04 116,22 112,32 102,70 94,90

38 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/d Celková dávka dusíku ječmen jarní na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,52 98,64 100,29 110,30 90, ,31 111,18 91, ,40 90,66 100,41 105,23 88, ,71 82,33 91,27 99, ,79 75,36 83,60 91, ,84 91,58 92,19 102, ,94 85,82 86,48 95, ,98 112,32 114,91 127,71 105,10 120, ,25 131,42 110,83 121, ,84 96,59 106,10 87,27 101, ,27 91,18 100,39 82,09 95,12 99, ,97 105,33 86,66 97,26 101,69 101, ,10 87,82 96,64 78,52 90,31 94,74 95, ,86 108,34 117,27 98,57 108,39 111,76 112, ,62 123,36 101,85 114,80 118, ,25 88,65 70,26 83,81 90,34 87, ,37 113,27 110,27 113,31 115, ,32 95,62 97,62 105,53 87,35 99,07 102,40 106,55 120, ,67 92,88 98,51 108,50 89,31 102, ,08 74,05 77,57 85,14 68,24 80,02 81,80 83,53 84, ,04 69,55 69,75 78,90 62,40 73,56 82,16 76,93 89, ,48 56,10 57,60 63,40 51,45 59,42 66,27 63,42 75, ,72 107,33 118,57 123,51 112,58 117,88 122,56 122, ,90 78,01 73,07 75, ,50 89,41 94,95 79,61 87,57 90, ,66 94,36 101,76 84,44 92,71 93,48 99, ,18 78,55 85,43 87,29 89, ,90 79,05 84,15 75,30 81,30 82,20 77, ,71 86,05 92,48 99,47 83,04 93,21 94,96 96, ,77 89,97 98,30 80,32 90,11 94, ,43 97,05 106,33 85,57 101,35 108,65 105, ,72 77,60 88,46 94,90 80,96 93,65 97,12 100, ,45 104,28 111,07 94,09 105,43 109, , , , ,27 65,54 72,99 77,35 68,54 76,40 79,35 82,65 84,85 112, ,37 61,95 64,11 67,05 61,50 62,70 65,06 68,31 71, ,32 55,86 61,58 62,91 56,63 58,51 59,18 61,51 65,24 83, ,51 84,46 77,70 78,90 78, ,72 82,83 90,70 98,91 94, ,00 102,64 109,41 106,04 112, ,64 79,80 89,42 97, ,86 100,19 81,40 94,07 100,38 97, ,33 92,76 75,01 85,75 89,61 87, ,06 79,79 65,24 74,85 78,04 77,19 78, ,00 68,05 76,84 80,67 79,17 82, ,18 75,79 81,36 67,82 76,63 79,74 79,20 80,68 113, ,92 89,35 89,88 79,75 83,51 84,04 85, ,18 95,11 77,70 89,35 87,05 92,18 90, ,01 96,92 80,04 90,85 93,04 91, ,88 77,21 87,56 68,52 80,83 82,79 81, ,76 91,75 94,30 102,71 88,68 97,57 105,96 102,55 121,02 117, ,07 91,17 92,50 102,39 83,48 97,38 103,53 102,61 103,34 136, ,25 73,20 69,45 78,75 66,00 74,70 78,30 72, ,89 80,94 85,03 89,69 75,24 84,99 91,70 89,69 94,54 120, ,54 74,67 75,51 83,76 66,17 77,66 80,97 81, ,50 101,45 109,71 112,88 96,74 100,57 102, ,42 93,16 96,70 103,57 85,52 95,48 97, ,56 75,30 72,60 81,90 69,45 78,60 79, ,40 73,35 73,50 80,25 69,75 74,40 72, ,90 75,75 71,40 70,20 69,15 67,05 61,80 81,47

39 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/e Celková dávka dusíku oves na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,45 52,58 52,20 52,45 52, ,93 42,80 51, ,80 42,93 42,93 42,80 45, ,39 53,72 67,78 75, ,15 44,37 56,18 62, ,16 105,41 105,16 105, ,71 50,93 52,83 52, ,11 86,36 86,36 86,11 101,09 101, ,85 85,85 103,38 104, ,71 45,85 52,45 52,71 52, ,66 82,08 87,21 74,78 85,83 80, ,19 70,97 67,35 78,40 90,76 73, ,31 43,18 47,62 43,31 47,04 57,01 48, ,96 54,30 58,34 58,92 69,95 77,77 69, ,36 86,36 100,33 101,09 110, ,56 46,74 55,50 55,75 60,83 55, ,54 98,30 107,19 108,97 107, ,41 105,92 105,66 105,41 105,92 105,92 106,17 106,43 106, ,05 44,96 43,18 44,58 52,83 52, ,61 53,59 55,50 58,55 53,59 58,04 54,86 55,75 53, ,46 66,66 76,01 84,56 83,98 100,19 100,33 100,62 98, ,45 46,36 43,56 46,61 53,47 53,47 53,47 53,47 53, ,96 107,19 92,71 105,16 106,93 109,22 108,20 105, ,69 47,88 48,13 53, ,55 43,69 46,48 51,82 52,83 53, ,68 83,98 101,64 90,41 106,54 107,95 99, ,69 52,32 53,21 60,13 53, ,36 93,91 100,64 88,49 99,33 115,57 97, ,49 65,41 72,84 86,66 78,21 97,91 107,75 91, ,61 96,52 105,16 100,28 111,25 107, ,62 93,98 94,49 106,68 106,68 106,93 106, ,82 43,69 43,69 43,56 45,09 46,61 46,74 53, ,47 78,13 89,48 68,77 86,92 78, , , , ,88 88,65 87,63 87,63 96,77 98,30 93,98 103,89 101,35 104, ,81 68,53 83,36 90,53 76,86 89,49 103,40 83,98 79, ,14 88,39 88,39 88,14 104,90 107,95 102,87 108,20 108,20 108, ,18 48,13 52,83 52,96 52, ,51 80,35 91,44 103,80 91, ,92 65,97 72,48 64,19 61, ,83 52,96 58,42 56, ,87 84,98 76,75 88,47 97,13 80, ,20 80,93 69,75 82,95 93,48 73, ,37 74,25 67,76 82,38 92,75 73,87 68, ,83 55,50 64,26 75,29 55,75 53, ,05 64,72 78,90 66,36 83,75 92,88 75,48 69,19 57, ,79 63,70 75,50 68,40 83,24 96,09 76, ,94 45,85 49,66 50,42 46,61 52,96 50, ,42 65,29 54,00 65,05 54,75 50, ,72 64,02 68,95 54,33 65,30 53,28 50, ,02 43,69 48,46 56,53 47,66 62,13 71,04 68,26 62,02 54, ,05 43,56 43,05 43,18 52,71 53,85 53,59 57,15 55,12 53, ,80 57,28 58,80 60,83 57,91 60,96 61,09 55, ,63 46,48 47,63 49,40 49,40 51,69 52,75 54,36 54,86 53, ,83 60,25 70,89 75,59 61,96 74,75 83,43 59, ,00 64,59 75,03 79,21 69,97 79,82 86, ,42 57,02 58,67 60,71 57,79 60,83 58, ,50 46,36 47,63 49,28 46,86 49,40 49, ,18 55,37 51,31 54,61 57,91 55,50 53, ,63 46,86 47,24 48,90 47,63 45,59 43,82 43,94

40 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/f Celková dávka dusíku tritikale na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,02 110,92 119,20 126,10 107, ,37 123,68 107, ,90 187,75 200,58 180,22 190, ,67 87,11 91,94 77, ,71 100,57 107,81 110, ,89 144,76 150,16 161, ,75 174,92 182,16 185, ,61 169,40 179,06 185,27 165,26 171, ,64 149,33 143,43 157, ,68 211,13 190,01 206,50 211, ,02 142,35 153,76 137,93 153,16 167, ,89 154,92 152,79 168,79 175,47 179, ,19 101,43 91,43 87,11 90,13 92,15 99, ,40 160,29 144,64 156,46 166,73 172,26 178, ,58 108,49 96,70 107,40 116, ,64 171,10 179,53 188,37 188,37 179, ,05 97,68 99,54 100,14 107, ,38 160,41 166,51 175,53 161,91 171,81 165,26 156,29 151, ,61 169,05 179,40 185,96 170,09 174, ,08 155,60 165,95 168,71 156,63 162,50 160,77 151,46 142, ,21 118,62 118,90 106,82 120,39 131,84 137,22 142,95 146, ,69 136,05 139,62 123,23 130,29 134,49 133,47 141,53 133, ,83 140,76 148,35 153,53 143,87 151,46 147,66 140, ,49 165,92 166,20 158, ,25 199,16 179,56 185,46 172,16 162, ,46 176,80 184,13 171,78 189,64 188,85 192, ,70 101,25 112,57 117,93 126, ,23 110,75 119,21 109,50 120,67 122,24 131, ,95 127,14 131,97 142,04 127,97 141,98 145,13 152, ,92 117,04 126,53 114,93 126,11 138, ,17 103,51 94,97 103,41 98,36 107,91 109, ,61 101,33 104,17 106,22 106,95 118,73 123,93 131, ,73 223,56 227,36 208,38 214,94 199, , , , ,32 96,17 98,16 107,55 101,78 113,67 117,02 123,21 127,58 131, ,99 181,13 175,61 174,92 170,09 178,02 180,09 170,43 161, ,94 75,38 76,59 77,28 74,87 74,35 74,35 82,50 91,94 98, ,18 185,96 207,00 178,71 179, ,05 124,88 134,82 135,94 142, ,10 163,87 164,56 174,54 163, ,20 204,93 210,80 207, ,11 127,14 143,95 151,35 158,23 164, ,85 106,87 121,87 134,56 134,52 143, ,00 133,92 150,91 135,81 136,06 143,04 144, ,26 184,92 189,06 185,96 183,20 161, ,95 133,60 120,17 130,92 143,53 141,31 149,06 152,03 136, ,47 101,49 105,75 99,18 110,85 110,75 120, ,41 129,88 119,74 130,71 131,89 141,73 145, ,85 89,68 104,90 114,94 123,72 126, ,80 144,21 145,59 138,00 140,42 132,83 123, ,55 124,44 128,96 139,47 127,10 139,52 142,73 146,09 146,63 146, ,54 135,75 136,05 140,30 136,21 147,46 150,95 153,42 159,97 164, ,53 218,73 227,36 232,88 207,69 213,56 208,04 201, ,88 109,88 111,44 114,02 102,29 104,54 99,88 97,81 90,56 88, ,25 173,45 176,98 155,20 175,81 182,63 183,42 186, ,65 115,75 117,65 100,22 109,71 92,63 93, ,34 185,96 188,03 192,86 175,26 179,40 175, ,01 88,32 89,18 91,94 83,66 85,56 83, ,16 170,43 169,74 167,33 158,70 161,46 157, ,19 99,19 98,67 94,01 93,15 91,25 80,39 90,44

41 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/g Celková dávka dusíku řepka ozimá na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,01 238,39 258,59 255,64 207, ,14 244,71 195, ,66 184,95 192,60 188,69 162, ,58 191,82 204,52 199, ,55 167,85 171,00 166, ,41 233,13 252,30 243, ,63 268,60 289,11 279, ,62 177,09 195,15 190,38 154,25 183, ,96 186,51 148,05 174, ,87 226,26 230,47 183,42 223, ,88 229,16 216,74 178,95 222,32 222, ,01 207,27 158,84 199,65 227,91 199, ,70 163,35 164,70 144,90 170,10 169,65 172, ,96 226,97 215,17 178,71 211,34 233,25 219, ,85 240,22 202,67 235,37 245, ,87 225,90 182,78 217,56 244,62 224, ,91 213,63 215,80 248,46 227, ,33 142,65 139,89 144,20 123,30 136,80 136,35 136,98 146, ,74 199,66 213,04 205,60 171,06 202, ,35 195,73 218,44 214,20 161,33 198,70 227,39 202,80 195, ,00 155,72 170,44 171,90 144,44 170,35 196,16 178,76 178, ,42 155,95 169,80 172,84 140,65 156,32 187,49 161,71 164, ,75 235,50 237,00 245,25 215,25 262,50 243,00 261, ,81 194,11 213,74 183, ,71 203,40 207,99 167,67 203,23 193, ,86 198,71 200,56 160,49 195,46 214,42 196, ,28 151,00 175,63 203,98 185, ,25 169,65 166,05 142,65 163,35 162,45 171, ,45 164,60 189,42 179,19 151,54 176,27 206,00 186, ,65 162,45 157,50 143,10 161,10 165, ,40 198,24 191,52 167,79 190,30 214,93 199, ,53 167,01 182,31 174,59 153,80 168,39 193,68 182, ,00 244,94 239,74 204,61 234,92 241, , , , ,31 146,14 164,83 161,03 144,06 165,77 203,25 167,76 166,07 176, ,30 172,12 165,64 161,45 149,83 169,66 200,14 171,79 170, ,75 145,35 146,70 137,25 124,65 142,65 142,20 143,10 142,20 139, ,28 192,06 153,41 186,98 210, ,28 178,32 185,17 205,97 193, ,92 207,67 228,80 200,65 216, ,06 188,22 223,67 230, ,54 196,03 176,81 194,04 208,36 197, ,67 217,47 179,06 215,30 233,35 218, ,52 182,12 158,72 176,23 195,18 184,68 175, ,75 144,90 151,65 151,20 156,15 157, ,08 198,09 195,07 168,26 189,50 210,40 198,35 188,85 204, ,16 214,13 208,50 174,49 202,79 216,00 212, ,09 194,25 166,34 192,48 208,61 201,40 191, ,08 193,60 173,87 186,10 189,89 194, ,65 154,35 144,40 124,20 140,40 143,55 146, ,00 201,75 218,25 217,50 205,50 219,75 229,50 221,25 219,00 219, ,90 182,34 204,79 206,95 168,31 195,24 213,27 201,11 203,98 207, ,85 154,35 162,45 165,15 139,95 166,05 173,01 166, ,82 196,31 210,29 210,99 176,32 199,01 215,64 199,77 199,70 208, ,81 181,94 195,58 195,03 168,02 183,05 204,16 183, ,91 172,09 190,97 202,57 165,58 180,04 207, ,90 139,50 140,40 144,00 130,50 141,30 139, ,97 215,42 224,20 238,08 203,57 224,67 222, ,93 196,96 211,17 206,70 178,26 191,27 217, ,32 170,20 186,54 170,39 193,31 173,44 163,15 181,60

42 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/h Celková dávka dusíku mák na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,82 67,90 69,99 102,35 61, ,77 163,54 116, ,60 72,80 76,30 79,80 71, ,19 68,95 82,24 104, ,28 154,44 189,01 198, ,00 160,00 168,00 170, ,80 99,89 118,93 140, ,46 72,99 88,85 115,88 79,77 103, ,30 79,10 72,10 73, ,80 116,22 155,69 104,61 129, ,91 97,60 134,79 88,13 111,96 99, ,03 138,94 93,63 118,10 120,17 101, ,00 194,00 202,00 184,00 188,00 194,00 186, ,66 119,91 161,76 112,07 137,85 136,48 118, ,00 194,00 156,00 166,00 156, ,52 164,35 111,30 135,59 134,00 119, ,02 126,00 122,00 124,00 120, ,40 49,70 50,40 51,80 47,60 49,00 46,90 44,80 43, ,57 94,06 116,79 132,55 104,88 122, ,20 44,10 46,90 48,30 44,80 46,20 46,20 45,50 41, ,99 78,92 85,77 107,88 86,41 106,24 116,18 107,89 101, ,40 42,00 44,10 46,20 42,70 43,40 44,80 42,70 40, ,00 42,00 44,10 46,20 44,10 44,80 46,20 44, ,10 60,90 50,40 56, ,90 60,20 65,80 57,40 61,60 56, ,70 59,50 65,46 56,70 59,05 70,74 58, ,50 47,60 44,80 45,50 44, ,30 60,20 68,60 58,10 62,30 54,60 54, ,18 71,28 96,84 118,75 89,12 112,32 109,67 105, ,70 60,20 63,00 56,00 58,80 51, ,58 130,00 136,00 128,00 132,00 132,00 130, ,20 51,10 53,90 51,58 49,00 52,23 63,04 54, ,40 83,47 101,15 73,64 93,81 86, , , , ,43 47,60 44,23 62,30 44,11 63,20 73,63 64,85 60,82 55, ,63 51,10 56,57 76,09 52,42 69,46 69,64 59,31 61, ,00 124,00 126,00 128,00 122,00 122,00 116,00 118,00 116,00 114, ,70 67,90 60,90 64,40 52, ,32 80,85 99,53 96,96 90, ,90 63,70 60,90 61,60 57, ,10 55,30 61,60 51, ,00 98,79 73,02 90,15 88,38 80, ,22 160,72 113,81 142,86 131,60 126, ,90 51,10 46,20 46,90 46,20 44,10 40, ,10 53,90 53,90 53,90 51,80 48, ,10 50,40 56,70 48,30 50,40 44,80 44,80 45,50 50, ,10 46,20 56,00 44,10 47,60 43,40 41, ,70 57,40 54,60 55,30 53,20 53,90 49, ,70 57,40 53,90 55,30 52,50 48, ,80 53,20 53,20 51,10 51,10 48,30 43, ,00 126,38 142,00 148,00 140,00 144,00 148,00 142,00 134,00 130, ,42 94,86 103,97 142,80 95,41 118,16 123,47 100,60 104,57 97, ,20 65,80 68,60 70,00 65,10 65,10 64,40 61, ,00 65,10 65,10 76,15 62,30 68,55 66,18 60,59 54,60 54, ,21 98,44 111,29 145,11 101,25 132,38 119,48 115, ,30 61,60 62,30 74,02 58,80 64,86 77, ,40 70,70 71,40 73,50 68,60 69,30 68, ,70 55,30 56,00 57,40 53,20 53,20 53, ,00 62,30 63,00 65,10 59,50 60,90 59, ,00 180,00 180,00 168,00 166,00 162,00 150,00 135,47

43 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/i Celková dávka dusíku brambory konzumní na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, , , , ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164, ,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98 164,98

44 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/j Celková dávka dusíku cukrová řepa na HPKJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,97 167,13 143,76 166,02 157, ,93 166,70 160, ,91 168,24 151,96 174,12 166, ,38 140,44 135,95 141, ,43 155,25 152,95 161, ,94 166,92 154,86 177, ,84 173,37 159,27 177, ,85 152,35 152,89 160,24 156,23 157, ,46 163,17 158,16 157, ,72 134,24 159,74 152,29 156, ,78 149,88 177,86 167,91 174,61 183, ,71 172,24 162,52 169,38 166,63 177, ,99 148,04 167,72 176,31 161,82 172,77 179, ,84 157,12 175,08 161,23 164,81 169,57 175, ,82 178,90 170,29 168,71 189, ,90 147,21 149,40 148,02 145,46 153, ,75 121,84 127,80 125,93 133, ,15 134,41 139,51 143,54 144,80 143,25 148, ,08 149,61 136,69 149,73 143,91 158, ,63 177,72 176,03 180,03 180,68 179,12 177,18 184, ,03 132,30 127,65 132,81 139,93 138,70 136,84 144, ,22 151,68 122,62 145,02 151,80 154,01 150,84 158, ,96 115,92 113,61 116,91 122,28 121,06 119,15 127, ,27 175,05 171,63 178, ,74 158,66 164,45 160,16 161,27 182, ,20 166,83 171,07 172,25 170,56 167,88 175, ,27 133,44 132,07 129,47 137, ,33 156,33 164,27 159,42 159,13 172,58 180, ,10 165,12 161,32 166,20 168,20 166,53 163,85 171, ,80 151,12 160,49 162,87 161,35 166, ,88 134,96 139,89 147,34 146,58 144,02 151, ,89 125,61 120,88 126,38 133,86 132,51 130,57 138, ,89 153,04 174,21 168,40 164,97 183, HPJ ,21 135,55 131,57 136,21 143,40 142,76 140,27 147, ,77 169,65 166,51 170,30 173,30 171,85 168,69 176, ,66 130,10 125,82 129,32 133,77 132,80 129,92 137, ,19 156,35 149,57 145,83 150, ,78 144,16 142,14 144,48 158, ,62 140,03 135,71 158, ,48 147,23 137,43 132, ,02 138,28 140,88 141,66 131,82 155, ,97 150,49 153,76 151,37 146,74 156, ,93 141,48 145,54 143,23 139,79 147, ,59 136,12 134,02 122,42 140, ,86 139,73 142,05 146,10 143,86 140,44 148, ,93 123,12 125,40 129,66 127,83 124,71 132, ,11 135,37 139,52 137,53 134,36 142, ,14 138,76 142,23 140,89 146, ,78 154,22 155,79 159,09 157,63 162, ,94 118,24 113,89 118,24 124,55 123,87 121,70 127, ,56 168,98 150,86 176,15 165,77 166,86 165,79 178, ,58 163,02 143,11 156,03 155,39 140,40 130,02 142, ,10 134,90 110,88 128,52 124,30 126,51 122,64 135, ,66 161,85 160,54 163,61 161,27 159,55 139,80 159, ,10 136,80 136,12 139,93 134,21 131,21 130, ,26 160,82 141,29 148,70 145,46 141,67 141, ,07 125,34 123,98 127,52 123,72 122,15 119, ,66 151,58 137,57 139,44 141,50 139,34 136, ,29 139,32 135,60 139,23 121,35 139,31

45 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/k Celková dávka dusíku kukuřice na zrno na HPKJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,88 184,63 192,24 188,21 175, ,40 168,25 146, ,84 252,57 271,57 272,30 228, ,25 105,15 105,90 119, ,40 106,20 106,86 119, ,56 164,29 178,53 167, ,60 136,80 136,80 135, ,63 124,91 154,99 149,64 121,47 140, ,70 164,21 153,69 146, ,63 190,77 186,44 170,30 182, ,90 196,44 195,47 165,86 191,17 178, ,52 160,95 140,58 156,97 160,23 150, ,38 168,48 173,34 135,46 158,54 155,17 146, ,77 144,40 139,52 121,33 135,38 137,02 127, ,60 135,15 126,60 124,80 120, ,03 135,00 127,80 122,33 146,49 112, ,50 103,50 102,90 102,90 99, ,24 220,48 231,36 235,84 220,80 217,92 216, ,64 260,24 260,22 278,79 261,53 252, ,63 125,84 157,18 154,56 118,16 136,90 135,71 126, ,80 96,15 98,85 101,70 102,30 101,10 101,10 98, ,95 151,90 154,95 159,57 152,80 147,36 177,18 138, ,65 98,70 99,00 107,85 108,60 107,25 107,25 103, ,60 235,84 260,80 208, ,87 167,97 165,20 154,96 148,10 136, ,06 200,78 198,78 186,59 192,74 216,42 192, ,82 180,09 173,94 209,63 163, ,60 249,92 255,04 238,08 234,88 234,88 226, ,56 180,23 230,47 228,57 177,75 209,60 206,15 195, ,48 210,88 214,72 201,92 199,36 192, ,80 107,10 110,55 111,30 109,95 109,95 106, ,62 155,17 184,68 185,86 167,38 189,50 196,73 186, ,68 164,59 159,42 135,05 155,12 143, HPJ ,85 107,68 136,95 136,90 141,23 136,31 134,94 127, ,85 132,70 138,80 136,53 131,19 126,09 151,23 117, ,70 69,60 71,10 72,00 69,00 68,40 68,40 66, ,08 236,48 228,80 222,40 219, ,31 155,73 146,94 173,75 141, ,60 113,83 133,08 110, ,64 149,73 140,64 167, ,94 142,33 136,76 134,30 152,30 131, ,86 196,26 161,26 185,96 181,35 171, ,72 221,12 214,40 206,16 220,65 191, ,88 204,48 199,36 196,80 191, ,09 203,19 200,19 182,99 197,18 206,86 196, ,20 177,83 170,80 157,45 157,75 153,11 145, ,15 192,13 186,95 178,66 174,15 166, ,84 125,28 120,58 113,45 104, ,82 138,43 131,00 126,28 119,26 110, ,05 108,75 108,60 119,40 120,30 118,65 118,65 114, ,60 187,84 196,71 182,44 166,29 178,65 190,74 176, ,72 247,04 249,28 234,24 219,20 216,32 216,32 208, ,23 211,68 214,94 202,65 188,19 199,04 211,51 197, ,89 118,79 123,33 114,71 110,01 102,23 121,99 93, ,02 211,84 209,13 196,94 189,36 188,50 211, ,74 219,89 219,91 208,90 199,29 188,31 184, ,58 228,45 229,82 220,05 209,64 197,42 192, ,46 189,44 230,85 230,70 180,56 208,86 204, ,84 158,21 199,42 171,83 168,37 159,50

46 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/l Celková dávka dusíku kukuřice na siláž na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,35 151,40 166,78 167,30 156, ,29 152,81 141, ,00 160,17 175,32 175,72 158, ,01 190,75 189,16 204, ,77 124,65 131,58 137, ,61 163,56 177,60 184, ,41 144,13 158,16 160, ,83 195,50 215,50 219,16 193,99 209, ,24 146,73 132,57 141, ,39 144,06 143,79 122,70 134, ,51 180,63 181,11 165,18 174,97 180, ,55 186,78 173,76 183,07 177,03 189, ,75 135,33 135,87 116,94 128,19 135,42 127, ,14 162,34 168,00 153,81 163,83 159,31 170, ,13 137,97 134,73 137,53 140, ,14 192,82 190,22 193,18 181,76 191, ,36 175,65 172,19 183,86 172, ,67 172,87 185,13 189,85 164,39 180,08 180,68 199,41 207, ,51 249,83 263,76 272,72 259,21 263, ,42 140,92 160,18 155,04 149,66 149,07 153,12 156,63 162, ,57 159,57 155,35 166,67 167,89 169,78 163,22 167,45 168, ,32 206,35 226,36 222,03 217,65 219,19 236,04 224,49 237, ,25 254,87 265,30 283,57 248,85 276,08 282,73 266, ,92 210,05 197,19 210, ,34 193,53 201,97 183,31 196,16 202, ,78 170,37 172,93 154,52 166,45 169,40 172, ,49 153,45 165,55 173,61 172, ,38 138,60 143,34 130,95 137,31 137,49 135, ,45 162,84 175,58 181,26 167,53 179,05 176,38 187, ,94 253,22 250,12 222,91 242,04 249, ,65 194,15 210,51 213,28 209,50 210,58 214, ,69 139,86 158,22 159,77 146,98 158,60 166,52 165, ,89 252,72 266,12 257,60 260,96 257, , , , ,66 126,83 123,81 133,34 140,99 139,36 131,14 149,56 153,18 157, ,96 120,90 119,61 121,95 118,08 117,63 119,34 118,26 117, ,35 104,61 105,87 106,62 104,13 103,62 103,62 102,36 101,37 100, ,38 148,30 152,77 152,16 139, ,36 180,08 179,52 169,32 187, ,92 191,63 199,99 196,45 209, ,95 163,13 164,23 169, ,49 133,89 121,10 125,51 128,77 129, ,70 196,48 174,90 181,55 191,03 183, ,65 155,91 140,47 150,61 150,42 156,93 167, ,83 160,57 171,79 181,95 174,85 194, ,82 165,21 168,35 150,19 161,79 163,39 167,66 173,56 175, ,57 124,71 127,44 121,47 125,94 125,70 122, ,38 269,43 242,83 251,44 275,87 244,30 259, ,34 150,04 139,20 145,52 151,63 157, ,06 120,30 124,08 119,43 120,78 117,03 110, ,01 225,33 243,32 250,39 241,01 248,64 248,92 243,46 230,79 229, ,80 143,05 156,31 157,15 147,50 152,86 151,93 159,97 172,42 183, ,98 132,00 141,45 145,65 133,89 138,51 140,91 133, ,96 145,76 145,90 152,56 156,31 153,94 148,45 151,96 157,78 162, ,62 132,27 137,34 141,57 137,01 136,38 137,07 130, ,17 218,65 216,24 223,52 225,91 222,42 211, ,50 142,05 147,45 149,01 142,71 143,73 144, ,06 218,05 218,88 226,74 226,34 224,84 213, ,41 130,23 139,20 140,82 125,04 132,09 137, ,02 130,02 129,54 124,56 123,57 121,56 116,58 112,59

47 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/m Celková dávka dusíku vojtěška na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, , , , ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12, ,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41 12,41

48 Příloha 2 Celková spotřeba dusíku na plodinu podle HPKJ Příloha 2/n Celková dávka dusíku jetel na HPKJ HPJ Celková dávka N (davorgn + davminn) kg/ha KR ,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, , , , ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23, ,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67

49 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/a Počet chemických ochran pšenice potravinářská na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,62 3,63 3,71 3,72 3, ,66 3,68 3, ,61 3,58 3,70 3,70 3, ,14 3,24 3,21 3, ,41 3,47 3,51 3, ,55 3,52 3,62 3, ,62 3,57 3,69 3, ,43 3,44 3,53 3,53 3,39 3, ,67 3,67 3,55 3, ,60 3,67 3,69 3,55 3, ,54 3,62 3,63 3,49 3,50 3, ,56 3,57 3,43 3,44 3,33 3, ,34 3,37 3,37 3,31 3,27 3,19 3, ,37 3,45 3,45 3,32 3,31 3,22 3, ,39 3,40 3,27 3,27 3, ,33 3,30 3,20 3,17 3,11 3, ,00 3,03 2,98 2,99 2, ,46 3,43 3,53 3,55 3,38 3,39 3,34 3,24 3, ,52 3,53 3,60 3,61 3,47 3, ,68 3,62 3,77 3,74 3,58 3,56 3,56 3,47 3, ,00 3,11 3,07 3,11 3,08 3,06 3,04 3,01 2, ,23 3,29 3,30 3,33 3,26 3,23 3,15 3,16 3, ,02 2,99 3,12 3,09 2,97 2,95 2,93 2, ,28 3,35 3,17 3, ,25 3,34 3,31 3,20 3,18 3, ,23 3,31 3,30 3,17 3,17 3,09 3, ,22 3,18 3,12 3,08 3, ,38 3,48 3,48 3,35 3,35 3,25 3, ,17 3,23 3,27 3,27 3,21 3,17 3,09 3, ,24 3,27 3,26 3,22 3,16 3, ,05 3,01 3,05 3,02 3,00 2,97 2, ,98 3,08 3,04 3,09 3,05 3,04 3,00 2, ,34 3,42 3,42 3,30 3,30 3, , , , ,92 3,04 3,00 3,04 3,03 3,00 2,99 2,95 2,91 2, ,14 3,20 3,19 3,19 3,16 3,10 3,07 3,02 2, ,95 3,02 3,04 3,02 3,01 2,93 2,89 2,86 2,83 2, ,51 3,50 3,39 3,37 3, ,38 3,24 3,25 3,14 3, ,33 3,18 3,10 3,11 3, ,34 3,18 3,19 3, ,30 3,31 3,14 3,16 3,08 3, ,18 3,20 3,03 3,05 2,97 2, ,26 3,28 3,14 3,15 3,04 3,06 2, ,36 3,20 3,18 3,17 3,10 3, ,14 3,21 3,23 3,09 3,10 2,99 3,01 2,93 2, ,13 3,21 3,17 3,06 3,05 2,98 2, ,23 3,20 3,09 3,08 3,01 2,99 2, ,14 3,12 2,96 2,94 2,86 2, ,29 3,41 3,37 3,23 3,20 3,11 3, ,07 3,16 3,12 3,18 3,13 3,11 3,08 3,06 3,00 2, ,36 3,37 3,44 3,46 3,32 3,33 3,22 3,24 3,16 2, ,55 3,49 3,61 3,61 3,43 3,41 3,40 3, ,39 3,42 3,50 3,48 3,36 3,35 3,25 3,27 3,18 3, ,37 3,31 3,44 3,46 3,27 3,27 3,23 3, ,61 3,64 3,71 3,68 3,58 3,54 3, ,65 3,59 3,71 3,73 3,54 3,54 3, ,45 3,43 3,53 3,50 3,37 3,34 3, ,53 3,48 3,59 3,61 3,42 3,43 3, ,11 3,06 3,18 2,98 2,97 2,91 2,92 2,77

50 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/b Počet chemických ochran žito na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,38 1,66 1,62 1,59 1, ,61 1,58 1, ,36 1,64 1,59 1,56 1, ,71 1,96 2,01 1, ,40 1,68 1,89 1, ,54 1,71 1,66 1, ,48 1,78 1,74 1, ,63 1,98 1,71 1,68 1,73 1, ,63 1,60 1,69 1, ,68 1,64 1,61 1,70 1, ,71 1,66 1,64 1,72 1,50 1, ,71 1,68 1,77 1,54 1,78 1, ,89 1,94 1,73 1,81 1,57 1,82 1, ,75 1,71 1,68 1,77 1,54 1,78 1, ,74 1,71 1,79 1,56 1, ,00 1,83 1,81 1,75 1,89 1, ,05 1,93 1,77 1,91 1, ,48 1,78 1,94 1,81 1,80 1,72 1,91 1,94 1, ,46 1,75 1,71 1,68 1,77 1, ,60 1,81 1,87 1,85 1,73 1,66 1,93 1,96 1, ,70 1,96 2,01 2,04 1,95 1,74 2,04 1,74 1, ,65 1,91 1,96 1,79 1,94 1,74 1,86 1,74 1, ,69 1,94 1,99 2,03 1,93 1,72 1,97 2, ,59 1,79 1,81 1, ,88 1,93 1,79 1,82 1,71 1, ,88 1,92 1,80 1,85 1,70 1,89 1, ,79 1,92 1,70 1,86 1, ,86 1,91 1,77 1,80 1,69 1,72 1, ,65 1,92 1,97 1,83 1,93 1,74 1,90 1, ,94 2,00 1,84 1,95 1,76 1, ,93 1,98 1,99 1,92 1,71 1,98 1, ,68 1,94 1,98 2,01 1,92 1,72 2,03 1, ,87 1,92 1,79 1,84 1,70 1, , , , ,72 1,99 2,04 2,07 1,99 1,76 2,01 1,86 1,99 1, ,64 1,96 2,00 1,93 1,98 1,77 1,98 1,76 1, ,84 2,18 2,16 1,84 2,07 1,87 1,92 1,88 1,90 1, ,70 1,71 1,75 1,54 1, ,73 1,77 1,55 1,82 1, ,75 1,57 1,84 2,01 1, ,75 1,79 1,57 1, ,77 1,78 1,82 1,59 1,86 2, ,79 1,80 1,84 1,60 1,88 1, ,78 1,97 1,90 1,70 1,87 1,99 1, ,98 1,92 1,71 1,92 2,01 2, ,87 1,94 1,99 1,92 1,71 1,90 1,97 1,97 2, ,94 2,01 2,05 1,99 1,77 2,00 1, ,03 2,07 2,01 1,79 2,10 2,02 2, ,02 2,07 2,00 1,78 2,06 2, ,94 1,95 1,95 1,98 1,72 2,04 2, ,70 1,95 2,00 1,88 1,90 1,73 1,95 1,73 1,73 1, ,42 1,71 1,66 1,64 1,72 1,50 1,74 1,73 1,90 1, ,49 1,78 1,74 1,72 1,80 1,56 1,82 1, ,46 1,69 1,70 1,71 1,75 1,54 1,80 1,83 1,92 1, ,53 1,77 1,78 1,79 1,83 1,60 1,87 1, ,31 1,50 1,55 1,56 1,62 1,43 1, ,38 1,59 1,64 1,64 1,70 1,50 1, ,39 1,60 1,64 1,65 1,71 1,50 1, ,49 1,73 1,77 1,77 1,82 1,68 1, ,57 1,83 1,84 1,64 1,92 1,95 2,01 2,07

51 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/c Počet chemických ochran ječmen ozimý na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,14 3,18 3,17 3,32 3, ,15 3,34 3, ,06 3,11 3,08 3,20 3, ,85 2,93 2,85 2, ,01 3,04 2,95 3, ,14 3,20 3,15 3, ,00 3,07 2,90 3, ,02 3,06 2,97 3,15 3,12 3, ,18 3,35 3,40 3, ,26 3,12 3,31 3,33 3, ,29 3,14 3,33 3,34 3,33 3, ,87 2,98 3,08 2,99 2,84 3, ,65 2,50 2,60 2,71 2,60 2,44 2, ,91 2,78 2,97 2,96 2,96 2,78 2, ,82 2,99 2,98 2,99 2, ,52 2,60 2,61 2,61 2,40 2, ,56 2,62 2,64 2,45 2, ,14 3,20 3,03 3,22 3,24 3,23 3,25 3,09 2, ,16 3,20 3,08 3,16 3,30 3, ,80 2,87 2,81 2,94 2,90 2,95 2,76 2,86 2, ,59 2,68 2,64 2,71 2,75 2,74 2,57 2,74 2, ,72 2,76 2,63 2,75 2,83 2,74 2,59 2,78 2, ,58 2,67 2,64 2,74 2,74 2,81 2,57 2, ,78 2,91 2,72 2, ,73 2,64 2,79 2,79 2,80 2, ,65 2,58 2,73 2,71 2,74 2,51 2, ,73 2,73 2,74 2,56 2, ,17 3,09 3,24 3,25 3,26 3,03 3, ,71 2,75 2,70 2,82 2,81 2,82 2,63 2, ,72 2,70 2,77 2,77 2,77 2, ,61 2,59 2,65 2,70 2,69 2,53 2, ,44 2,52 2,47 2,56 2,61 2,60 2,43 2, ,81 2,73 2,89 2,90 2,91 2, , , , ,33 2,42 2,40 2,46 2,52 2,51 2,33 2,50 2,42 2, ,28 2,31 2,27 2,33 2,35 2,36 2,17 2,34 2, ,19 2,24 2,21 2,25 2,31 2,28 2,08 2,28 2,24 2, ,66 2,73 2,86 2,75 2, ,87 2,93 2,87 2,71 2, ,80 2,83 2,67 2,85 2, ,80 2,86 2,81 2, ,70 2,89 2,89 2,90 2,71 2, ,53 2,73 2,72 2,74 2,53 2, ,51 2,67 2,72 2,67 2,49 2,70 2, ,69 2,68 2,69 2,51 2,65 2, ,72 2,59 2,75 2,77 2,77 2,54 2,73 2,58 2, ,65 2,55 2,67 2,68 2,70 2,47 2, ,44 2,58 2,64 2,58 2,42 2,63 2, ,71 2,87 2,86 2,90 2,81 2, ,53 2,43 2,54 2,53 2,57 2,48 2, ,74 2,82 2,77 2,87 2,90 2,89 2,71 2,87 2,82 2, ,85 2,90 2,74 2,93 2,95 2,93 2,74 2,89 2,79 2, ,83 2,91 2,70 2,89 2,89 2,89 2,72 2, ,87 2,91 2,87 2,93 2,99 2,93 2,70 2,90 2,79 2, ,85 2,95 2,73 2,95 2,94 2,94 2,76 2, ,98 3,06 3,01 3,09 3,09 3,08 2, ,01 3,07 2,89 3,01 3,10 3,01 2, ,99 3,08 3,02 3,10 3,08 3,12 2, ,81 2,91 2,81 2,88 2,87 2,91 2, ,41 2,51 2,42 2,51 2,31 2,44 2,40 2,20

52 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/d Počet chemických ochran ječmen jarní na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,12 2,17 2,07 2,11 2, ,12 2,16 2, ,22 2,26 2,17 2,30 2, ,91 2,11 1,93 1, ,98 2,11 1,96 1, ,20 2,23 2,13 2, ,15 2,13 2,08 2, ,03 2,10 2,00 2,04 1,99 1, ,18 2,22 2,17 2, ,23 2,12 2,16 2,11 2, ,26 2,15 2,19 2,14 2,10 2, ,96 2,01 1,95 1,91 1,60 1, ,78 1,61 1,59 1,72 1,47 1,33 1, ,96 1,86 1,90 1,85 1,80 1,49 1, ,86 1,91 1,85 1,81 1, ,60 1,64 1,59 1,55 1,24 1, ,64 1,64 1,56 1,30 1, ,22 2,26 2,15 2,29 2,06 2,21 2,11 2,20 2, ,18 2,24 2,15 2,19 2,13 2, ,05 2,05 2,01 2,16 1,93 1,99 1,89 1,89 2, ,74 1,94 1,75 1,75 1,85 1,67 1,42 1,56 1, ,79 1,92 1,76 1,73 1,87 1,61 1,48 1,59 1, ,85 1,90 1,81 1,93 1,72 1,86 1,55 1, ,91 1,99 1,59 1, ,79 1,70 1,74 1,69 1,64 1, ,76 1,67 1,70 1,65 1,61 1,29 1, ,66 1,80 1,54 1,39 1, ,18 2,09 2,12 2,07 2,03 1,72 2, ,72 1,86 1,71 1,68 1,81 1,56 1,41 1, ,84 1,69 1,67 1,80 1,54 1, ,82 1,64 1,64 1,74 1,56 1,31 1, ,54 1,73 1,56 1,56 1,66 1,49 1,22 1, ,86 1,77 1,80 1,75 1,71 1, , , , ,52 1,72 1,55 1,54 1,65 1,47 1,20 1,36 1,37 1, ,41 1,55 1,40 1,37 1,51 1,25 1,10 1,22 1, ,48 1,62 1,47 1,43 1,58 1,31 1,16 1,29 1,32 1, ,79 1,82 1,78 1,72 1, ,84 1,80 1,76 1,45 1, ,01 1,93 1,62 1,83 1, ,93 1,71 1,85 1, ,85 1,99 1,76 1,91 1,61 1, ,71 1,84 1,62 1,76 1,45 1, ,67 1,70 1,65 1,61 1,30 1,61 1, ,96 1,73 1,79 1,69 1,68 1, ,80 1,70 1,74 1,69 1,65 1,34 1,65 1,63 1, ,83 1,73 1,76 1,72 1,67 1,35 1, ,68 1,72 1,67 1,63 1,31 1,64 1, ,01 2,16 1,94 1,99 1,88 2, ,78 1,74 1,89 1,67 1,73 1,62 1, ,78 1,96 1,77 1,77 1,88 1,69 1,44 1,58 1,62 1, ,84 1,90 1,79 1,84 1,78 1,75 1,44 1,75 1,73 1, ,99 1,97 1,93 2,08 1,86 1,92 1,83 1, ,98 2,04 1,94 1,97 1,93 1,88 1,58 1,89 1,87 1, ,05 2,04 2,00 2,15 1,93 1,99 1,89 1, ,07 2,14 2,04 2,07 2,03 1,97 1, ,16 2,15 2,11 2,26 2,04 2,09 1, ,21 2,24 2,14 2,28 2,05 2,20 1, ,14 2,13 2,10 2,25 2,03 2,08 1, ,81 1,81 1,77 1,74 1,63 1,63 1,75 1,50

53 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/e Počet chemických ochran oves na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,16 1,16 1,17 1,16 1, ,33 1,33 1, ,33 1,32 1,33 1,33 1, ,31 1,31 1,31 1, ,32 1,32 1,32 1, ,16 1,16 1,16 1, ,16 1,19 1,16 1, ,32 1,32 1,32 1,32 1,20 1, ,32 1,33 1,18 1, ,16 1,28 1,16 1,16 1, ,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1, ,32 1,26 1,16 1,16 1,16 1, ,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1, ,32 1,32 1,32 1,16 1,16 1,21 1, ,32 1,32 1,20 1,20 1, ,31 1,26 1,11 1,11 1,14 1, ,23 1,22 1,14 1,13 1, ,16 1,16 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 1, ,32 1,29 1,32 1,30 1,16 1, ,13 1,14 1,11 1,06 1,14 1,07 1,12 1,11 1, ,27 1,25 1,31 1,31 1,18 1,17 1,20 1,14 1, ,30 1,27 1,31 1,26 1,15 1,15 1,15 1,15 1, ,26 1,14 1,27 1,16 1,15 1,13 1,13 1, ,31 1,24 1,24 1, ,33 1,31 1,27 1,17 1,16 1, ,19 1,30 1,18 1,17 1,12 1,14 1, ,31 1,17 1,15 1,18 1, ,16 1,18 1,16 1,16 1,16 1,07 1, ,25 1,21 1,28 1,21 1,15 1,09 1,12 1, ,17 1,23 1,16 1,15 1,11 1, ,19 1,26 1,25 1,15 1,15 1,15 1, ,31 1,31 1,31 1,31 1,29 1,26 1,26 1, ,16 1,13 1,07 1,16 1,07 1, , , , ,31 1,30 1,31 1,31 1,23 1,22 1,26 1,17 1,19 1, ,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,13 1,16 1, ,30 1,30 1,30 1,30 1,16 1,14 1,18 1,14 1,13 1, ,32 1,24 1,16 1,16 1, ,26 1,16 1,15 1,15 1, ,32 1,20 1,26 1,14 1, ,16 1,15 1,06 1, ,26 1,15 1,11 1,09 1,13 1, ,20 1,12 1,11 1,07 1,10 1, ,28 1,21 1,14 1,10 1,12 1,13 1, ,06 1,11 1,07 1,10 1,11 1, ,15 1,26 1,15 1,15 1,08 1,12 1,11 1,15 1, ,23 1,32 1,24 1,18 1,13 1,13 1, ,31 1,28 1,21 1,20 1,26 1,16 1, ,20 1,14 1,14 1,10 1,15 1, ,14 1,13 1,09 1,13 1,09 1,17 1, ,31 1,31 1,31 1,32 1,25 1,24 1,26 1,13 1,19 1, ,32 1,31 1,32 1,32 1,16 1,14 1,14 1,08 1,12 1, ,06 1,08 1,06 1,02 1,07 1,02 1,02 1, ,24 1,27 1,24 1,22 1,21 1,18 1,22 1,13 1,12 1, ,09 1,08 1,08 1,05 1,07 1,02 1,09 1, ,33 1,33 1,33 1,33 1,32 1,31 1, ,06 1,09 1,06 1,02 1,07 1,02 1, ,25 1,27 1,25 1,22 1,26 1,21 1, ,19 1,11 1,18 1,13 1,07 1,11 1, ,25 1,26 1,25 1,22 1,24 1,28 1,31 1,31

54 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/f Počet chemických ochran tritikale na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,94 1,92 1,93 1,94 1, ,93 1,94 1, ,94 1,93 1,94 1,87 1, ,85 1,85 1,86 1, ,93 1,92 1,93 1, ,85 1,84 1,85 1, ,84 1,82 1,83 1, ,84 1,83 1,84 1,84 1,83 1, ,93 1,94 1,91 1, ,92 1,93 1,86 1,91 1, ,91 1,92 1,93 1,91 1,90 1, ,91 1,90 1,89 1,89 1,89 1, ,86 1,89 1,83 1,84 1,83 1,82 1, ,90 1,91 1,84 1,89 1,89 1,89 1, ,83 1,84 1,82 1,82 1, ,86 1,84 1,85 1,85 1,85 1, ,83 1,84 1,83 1,83 1, ,84 1,82 1,83 1,84 1,82 1,82 1,81 1,80 1, ,84 1,83 1,84 1,84 1,83 1, ,81 1,80 1,81 1,81 1,80 1,79 1,79 1,79 1, ,82 1,82 1,82 1,77 1,83 1,83 1,83 1,82 1, ,86 1,85 1,86 1,80 1,83 1,83 1,82 1,81 1, ,77 1,77 1,78 1,79 1,79 1,78 1,78 1, ,84 1,84 1,82 1, ,89 1,90 1,84 1,86 1,82 1, ,89 1,90 1,89 1,88 1,88 1,88 1, ,88 1,86 1,86 1,86 1, ,92 1,93 1,93 1,91 1,91 1,91 1, ,90 1,89 1,90 1,90 1,88 1,88 1,88 1, ,87 1,88 1,88 1,86 1,86 1, ,84 1,84 1,79 1,83 1,79 1,81 1, ,84 1,84 1,85 1,85 1,86 1,86 1,86 1, ,91 1,92 1,93 1,91 1,90 1, , , , ,82 1,82 1,83 1,84 1,84 1,83 1,83 1,83 1,82 1, ,86 1,85 1,86 1,84 1,84 1,84 1,84 1,83 1, ,80 1,79 1,80 1,80 1,79 1,79 1,79 1,78 1,78 1, ,91 1,84 1,89 1,82 1, ,90 1,89 1,89 1,88 1, ,83 1,88 1,88 1,87 1, ,87 1,89 1,88 1, ,89 1,82 1,88 1,87 1,87 1, ,89 1,82 1,88 1,87 1,87 1, ,89 1,82 1,87 1,81 1,81 1,80 1, ,81 1,87 1,86 1,86 1,85 1, ,89 1,88 1,84 1,87 1,87 1,86 1,86 1,84 1, ,86 1,85 1,85 1,85 1,84 1,84 1, ,86 1,86 1,85 1,84 1,84 1,84 1, ,86 1,79 1,85 1,84 1,83 1, ,79 1,79 1,79 1,78 1,78 1,77 1, ,79 1,79 1,80 1,81 1,81 1,81 1,81 1,80 1,79 1, ,92 1,91 1,92 1,93 1,91 1,90 1,90 1,89 1,88 1, ,90 1,89 1,90 1,91 1,89 1,88 1,88 1, ,91 1,91 1,91 1,91 1,90 1,89 1,89 1,88 1,86 1, ,89 1,89 1,89 1,82 1,88 1,87 1,87 1, ,95 1,95 1,95 1,87 1,92 1,85 1, ,86 1,86 1,85 1,85 1,84 1,83 1, ,86 1,86 1,85 1,85 1,84 1,83 1, ,83 1,83 1,83 1,83 1,82 1,81 1, ,88 1,88 1,88 1,86 1,86 1,85 1,81 1,77

55 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/g Počet chemických ochran řepka ozimá na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,98 5,78 6,02 5,72 5, ,04 5,73 5, ,96 5,71 5,99 5,63 5, ,58 5,40 5,60 5, ,81 5,64 5,83 5, ,90 5,64 5,91 5, ,73 5,50 5,78 5, ,78 5,56 5,80 5,50 5,17 5, ,02 5,73 5,38 5, ,75 5,99 5,71 5,36 5, ,76 6,00 5,69 5,36 5,38 4, ,81 5,53 5,17 5,20 5,38 4, ,29 5,43 5,24 4,90 4,89 5,06 4, ,41 5,65 5,33 5,01 5,01 5,17 4, ,64 5,33 5,00 5,00 4, ,44 5,15 4,81 4,81 4,99 4, ,21 5,01 4,67 4,94 4, ,88 5,57 5,80 5,47 5,30 5,11 4,78 4,48 3, ,97 5,75 5,97 5,67 5,34 5, ,68 5,44 5,75 5,37 5,17 5,02 5,26 4,74 4, ,37 5,16 5,37 5,17 4,87 4,84 5,09 4,47 4, ,51 5,32 5,51 5,32 5,00 4,93 5,11 4,51 4, ,29 5,01 5,27 4,94 4,77 4,62 4,89 4, ,53 5,25 5,18 4, ,18 5,44 5,17 4,83 4,84 4, ,18 5,44 5,16 4,81 4,83 4,99 4, ,17 4,86 4,81 4,98 4, ,55 5,82 5,53 5,17 5,18 5,37 4, ,41 5,20 5,42 5,19 4,88 4,84 5,00 4, ,21 5,43 5,21 4,90 4,86 4, ,97 5,20 4,99 4,70 4,65 4,90 4, ,17 5,00 5,20 4,99 4,70 4,63 4,89 4, ,34 5,57 5,28 4,96 4,95 4, , , , ,21 4,97 5,19 4,99 4,71 4,67 4,95 4,28 4,09 3, ,29 5,06 5,19 4,97 4,71 4,66 4,82 4,22 4, ,16 5,01 5,19 4,97 4,65 4,61 4,78 4,19 4,00 3, ,65 5,33 4,99 5,01 5, ,28 4,99 4,92 5,10 4, ,13 4,79 5,08 4,44 4, ,12 4,95 4,77 5, ,48 5,11 4,99 4,78 5,05 4, ,30 4,94 4,77 4,60 4,88 4, ,38 5,07 4,77 4,74 4,91 4,32 4, ,02 4,83 4,62 4,87 4,36 4, ,11 5,36 5,07 4,76 4,73 4,91 4,32 4,06 3, ,10 5,35 5,06 4,73 4,72 4,89 4, ,35 5,06 4,75 4,74 4,90 4,32 4, ,22 4,91 4,79 4,57 4,30 4, ,02 5,32 4,93 4,77 4,59 4,32 4, ,40 5,12 5,35 5,15 4,86 4,80 5,08 4,42 4,24 3, ,60 5,32 5,58 5,30 4,96 4,95 5,11 4,53 4,29 3, ,53 5,24 5,54 5,20 5,00 4,86 5,10 4, ,78 5,50 5,73 5,45 5,13 5,10 5,27 4,67 4,43 3, ,46 5,19 5,48 5,11 4,97 4,76 5,00 4, ,00 5,69 5,93 5,67 5,34 5,30 5, ,72 5,38 5,66 5,31 5,16 4,96 5, ,90 5,55 5,81 5,49 5,33 5,12 5, ,70 5,40 5,68 5,31 5,17 4,95 5, ,15 4,92 5,20 4,48 4,70 4,20 3,92 3,53

56 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/h Počet chemických ochran mák na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,61 5,24 5,29 4,67 4, ,29 4,67 4, ,31 4,88 5,12 4,43 4, ,93 5,56 5,85 5, ,73 5,40 5,53 5, ,31 4,88 5,12 4, ,81 4,47 4,75 4, ,61 5,24 5,29 4,67 4,44 4, ,29 4,67 4,44 4, ,24 5,29 4,67 4,44 4, ,24 5,29 4,67 4,44 4,16 3, ,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3, ,40 5,53 5,05 4,62 4,61 4,59 4, ,24 5,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3, ,29 4,67 4,44 4,16 3, ,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3, ,85 5,28 5,01 5,04 4, ,31 4,88 5,12 4,43 4,41 3,76 3,58 3,50 4, ,61 5,24 5,29 4,67 4,44 4, ,81 4,47 4,75 4,23 4,14 3,64 3,61 3,62 3, ,93 5,56 5,85 5,28 4,83 5,01 5,04 4,51 4, ,73 5,40 5,53 5,05 4,62 4,61 4,59 4,12 4, ,31 4,88 5,12 4,43 4,41 3,76 4,20 3, ,31 4,43 4,20 3, ,24 5,29 4,67 4,44 4,16 3, ,24 5,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3, ,05 4,62 4,61 4,59 4, ,24 5,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3, ,73 5,40 5,53 5,05 4,62 4,61 4,59 4, ,40 5,53 5,05 4,62 4,61 4, ,56 5,85 5,28 4,83 5,01 5,04 4, ,93 5,56 5,85 5,28 4,83 5,01 5,04 4, ,24 5,29 4,67 4,44 4,16 3, , , , ,93 5,56 5,85 5,28 4,83 5,01 5,04 4,51 4,44 5, ,73 5,40 5,53 5,05 4,62 4,61 4,59 4,12 4, ,73 5,40 5,53 5,05 4,62 4,61 4,59 4,12 4,02 4, ,29 4,67 4,44 4,16 4, ,67 4,44 4,16 4,50 3, ,43 3,76 4,20 3,58 3, ,43 4,41 3,76 4, ,12 4,43 4,41 3,76 4,20 3, ,12 4,43 4,41 3,76 4,20 3, ,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3,94 3, ,23 4,14 3,64 3,61 3,62 3, ,24 5,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3,94 3,78 4, ,24 5,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3, ,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3,94 3, ,75 4,23 4,14 3,64 3,62 3, ,47 4,75 4,23 4,14 3,64 3,62 3, ,93 5,56 5,85 5,28 4,83 5,01 5,04 4,51 4,44 5, ,61 5,24 5,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3,94 3,78 4, ,81 4,47 4,75 4,23 4,14 3,64 3,61 3, ,61 5,24 5,29 4,67 4,44 4,16 4,50 3,94 3,78 4, ,81 4,47 4,75 4,23 4,14 3,64 3,61 3, ,61 5,24 5,29 4,67 4,44 4,16 4, ,81 4,47 4,75 4,23 4,14 3,64 3, ,31 4,88 5,12 4,43 4,41 3,76 4, ,81 4,47 4,75 4,23 4,14 3,64 3, ,81 4,47 4,75 3,64 3,61 3,62 3,42 4,90

57 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/i Počet chemických ochran brambory konzumní na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, , , , ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5, ,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04

58 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/j Počet chemických ochran cukrová řepa na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,11 2,64 2,60 2,58 1, ,75 2,73 1, ,13 2,61 3,17 3,56 2, ,99 2,24 1,94 2, ,93 2,43 1,95 2, ,11 2,58 3,15 3, ,53 2,75 3,21 3, ,25 2,70 2,74 2,67 1,90 2, ,91 2,87 2,09 3, ,78 2,75 2,75 1,97 3, ,86 2,81 2,80 2,02 3,08 3, ,53 2,51 1,73 2,79 1,76 3, ,99 1,48 1,62 1,77 1,85 1,59 2, ,55 2,55 2,52 1,72 2,77 1,76 3, ,58 2,54 1,76 2,79 3, ,20 2,17 1,42 2,46 1,43 2, ,63 1,75 2,02 1,64 2, ,32 2,71 3,34 3,67 2,48 3,55 3, ,37 2,87 2,86 2,81 2,04 3, ,44 2,60 3,10 3,31 2,49 3,15 3,40 3, ,80 2,05 1,73 1,85 2,12 2,12 1,74 2, ,69 2,28 1,71 1,87 2,01 2,14 1,84 2, ,09 2,51 3,11 3,45 2,28 3,34 3,09 3, ,01 3,36 2,98 3, ,41 2,39 2,32 1,55 2,60 2, ,35 2,38 2,31 1,55 2,59 1,56 2, ,90 2,03 2,15 1,85 2, ,90 2,93 2,87 2,10 3,14 2,16 3, ,81 2,31 1,82 1,92 2,05 2,17 1,87 2, ,26 1,76 1,87 2,00 2,12 2, ,95 1,64 1,76 2,02 2,03 1,65 2, ,47 1,72 1,41 1,53 1,79 1,80 1,42 2, ,35 2,35 2,33 1,55 2,58 2, ,46 1,71 1,40 1,51 1,78 1,78 1,40 2, ,25 1,75 1,27 1,36 1,49 1,62 1,31 2, ,47 1,97 1,49 1,58 1,72 1,84 1,54 2, ,38 2,32 1,54 2,57 1, ,46 1,70 2,73 1,72 3, ,34 3,23 2,97 3, ,18 2,02 3,06 2, ,99 3,33 2,15 3,22 2,94 3, ,82 3,22 2,04 3,11 2,84 3, ,32 2,32 1,57 2,60 1,57 2, ,28 2,46 3,12 3,33 3, ,50 2,52 2,44 1,70 2,73 1,70 3, ,52 2,54 2,46 1,72 2,75 1,72 3, ,44 2,36 1,61 2,65 1,62 2, ,59 3,80 2,99 3,64 4, ,42 2,91 3,12 2,30 2,96 3, ,73 1,99 1,67 1,79 2,06 2,06 1,68 2, ,90 2,43 2,41 2,40 1,61 2,65 1,63 2, ,36 2,61 3,05 3,30 2,47 3,08 3,31 3, ,07 2,61 2,55 2,53 1,76 2,81 1,77 3, ,62 2,82 3,32 3,53 2,69 3,35 3,55 3, ,08 2,52 2,56 2,48 1,71 2,73 1, ,51 2,75 3,19 3,41 2,58 3,23 3, ,16 2,56 3,17 3,50 2,30 3,37 3, ,55 2,75 3,21 3,42 2,60 3,25 3, ,47 2,66 3,14 3,19 3,39 3,53

59 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/k Počet chemických ochran kukuřice na zrno na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,67 2,22 2,56 2,37 2, ,44 2,25 2, ,58 2,20 2,45 2,29 2, ,33 1,83 2,23 2, ,55 2,08 2,43 2, ,58 2,19 2,45 2, ,85 2,57 2,76 2, ,46 2,00 2,34 2,15 1,93 2, ,35 2,16 1,94 2, ,10 2,44 2,25 2,03 2, ,03 2,37 2,18 1,96 2,23 2, ,44 2,26 2,04 2,30 2,82 2, ,16 2,51 2,34 1,99 2,27 2,72 2, ,01 2,35 2,16 1,94 2,21 2,73 2, ,31 2,12 1,90 2,16 1, ,45 2,26 2,04 2,31 2,83 2, ,17 1,96 1,79 2,24 1, ,48 2,09 2,35 2,19 2,17 2,25 2, ,47 2,02 2,36 2,17 1,95 2, ,99 2,71 2,90 2,79 2,71 2,86 3,16 2, ,32 1,82 2,22 2,02 1,62 1,85 2,30 1, ,54 2,07 2,42 2,25 1,90 2,18 2,64 1, ,20 1,81 2,07 1,91 1,89 1,97 2,44 1, ,45 2,16 2,69 2, ,98 2,32 2,14 1,92 2,18 1, ,02 2,37 2,18 1,96 2,22 2,74 2, ,12 1,77 2,05 2,50 1, ,84 2,18 1,99 1,77 2,04 2,56 1, ,40 1,93 2,28 2,11 1,76 2,05 2,50 1, ,96 2,31 2,14 1,79 2,07 1, ,77 2,17 1,97 1,56 1,80 2,24 1, ,46 1,96 2,36 2,16 1,75 1,99 2,43 1, ,15 2,49 2,30 2,08 2,34 2, ,46 1,96 2,36 2,16 1,75 1,99 2,43 1, ,68 2,22 2,57 2,39 2,04 2,33 2,78 2, ,47 2,00 2,35 2,18 1,83 2,11 2,57 1, ,50 2,31 2,09 2,35 2, ,17 1,95 2,22 2,74 2, ,13 2,19 2,65 2, ,26 2,24 2,32 2, ,30 2,14 2,12 2,20 2,67 2, ,28 2,12 2,10 2,18 2,64 2, ,35 2,16 1,94 2,20 2,72 2, ,54 2,46 2,60 2,91 2, ,90 2,24 2,06 1,83 2,10 2,62 1, ,87 2,21 2,02 1,80 2,06 2,58 1, ,30 2,11 1,89 2,15 2,67 1, ,21 2,11 2,03 2,17 2, ,57 2,76 2,65 2,57 2,72 2, ,32 1,82 2,22 2,02 1,62 1,85 2,30 1, ,57 2,11 2,45 2,26 2,04 2,31 2,83 2, ,85 2,57 2,76 2,65 2,57 2,72 3,02 2, ,56 2,10 2,44 2,25 2,03 2,30 2,82 2, ,68 2,40 2,59 2,48 2,40 2,55 2,85 2, ,72 2,26 2,60 2,42 2,20 2,46 2, ,87 2,59 2,78 2,67 2,59 2,74 3, ,54 2,15 2,41 2,25 2,23 2,31 2, ,85 2,57 2,75 2,65 2,57 2,71 3, ,54 2,26 2,45 2,41 2,71 2,26

60 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/l Počet chemických ochran kukuřice na siláž na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,56 1,61 1,56 1,57 1, ,52 1,53 1, ,49 1,56 1,49 1,50 1, ,45 1,51 1,46 1, ,53 1,59 1,53 1, ,49 1,56 1,49 1, ,55 1,64 1,56 1, ,48 1,54 1,48 1,50 1,57 1, ,49 1,50 1,58 1, ,57 1,52 1,53 1,61 1, ,55 1,49 1,51 1,58 1,57 1, ,52 1,54 1,61 1,59 1,54 1, ,61 1,56 1,59 1,62 1,62 1,54 1, ,54 1,49 1,50 1,58 1,56 1,50 1, ,47 1,49 1,56 1,55 1, ,52 1,54 1,61 1,60 1,54 1, ,44 1,46 1,48 1,40 1, ,46 1,52 1,46 1,47 1,59 1,55 1,63 1,62 1, ,49 1,55 1,49 1,51 1,58 1, ,60 1,68 1,61 1,62 1,75 1,72 1,63 1,80 1, ,45 1,51 1,46 1,48 1,51 1,50 1,42 1,55 1, ,53 1,59 1,53 1,56 1,59 1,59 1,51 1,63 1, ,36 1,43 1,36 1,37 1,50 1,46 1,39 1, ,45 1,46 1,48 1, ,53 1,48 1,50 1,57 1,55 1, ,55 1,49 1,51 1,58 1,57 1,51 1, ,51 1,55 1,54 1,46 1, ,49 1,43 1,45 1,52 1,50 1,45 1, ,48 1,54 1,48 1,51 1,54 1,54 1,46 1, ,55 1,49 1,52 1,55 1,55 1, ,49 1,44 1,47 1,50 1,48 1,40 1, ,50 1,56 1,51 1,53 1,56 1,55 1,46 1, ,59 1,53 1,55 1,62 1,61 1, , , , ,50 1,56 1,51 1,53 1,56 1,55 1,46 1,60 1,60 1, ,58 1,63 1,58 1,61 1,64 1,64 1,56 1,68 1, ,50 1,56 1,51 1,53 1,57 1,56 1,48 1,61 1,62 1, ,54 1,55 1,63 1,61 1, ,51 1,58 1,57 1,51 1, ,45 1,53 1,47 1,61 1, ,49 1,62 1,58 1, ,44 1,45 1,57 1,53 1,47 1, ,43 1,44 1,57 1,53 1,46 1, ,49 1,50 1,58 1,56 1,50 1,61 1, ,53 1,66 1,64 1,54 1,71 1, ,51 1,45 1,47 1,54 1,53 1,47 1,58 1,59 1, ,50 1,44 1,46 1,53 1,51 1,46 1, ,47 1,49 1,56 1,54 1,49 1,60 1, ,37 1,39 1,51 1,49 1,56 1, ,64 1,56 1,57 1,70 1,68 1,75 1, ,45 1,51 1,46 1,48 1,51 1,50 1,42 1,55 1,55 1, ,52 1,58 1,52 1,54 1,61 1,60 1,54 1,65 1,66 1, ,55 1,64 1,56 1,57 1,70 1,68 1,58 1, ,52 1,57 1,52 1,53 1,61 1,59 1,53 1,65 1,66 1, ,49 1,58 1,50 1,52 1,64 1,62 1,52 1, ,57 1,63 1,57 1,59 1,66 1,65 1, ,56 1,64 1,56 1,58 1,71 1,68 1, ,48 1,55 1,48 1,49 1,61 1,57 1, ,55 1,63 1,56 1,57 1,70 1,67 1, ,44 1,53 1,45 1,57 1,47 1,64 1,63 1,67

61 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/m Počet chemických ochran vojtěška na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, , , , ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0, ,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

62 Příloha 3 Počet chemických ošetření za rok pro plodiny podle HPKJ Příloha 3/n Počet chemických ochran jetel na HPKJ Počet chemických ochran (OCHRpoc) HPJ KR ,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, , , , ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0, ,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

63 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH ) ) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů podle BPEJ, bodová hodnota VÚMOP ,3 0,950 0,970 3,55 4,76 5,43 1, ,8 0,950 0,960 2,87 3,86 4,40 1, ,4 0,950 0,970 3,54 4,75 5,41 1, ,9 0,950 0,960 2,80 3,76 4,29 1, ,6 0,950 0,970 3,52 4,72 5,38 1, ,7 0,950 0,960 2,75 3,69 4,20 1, ,1 0,950 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,1 0,950 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,3 0,950 0,949 3,04 4,08 4,65 1, ,5 0,950 0,970 3,35 4,49 5,12 1, ,8 0,950 0,949 3,01 4,05 4,61 1, ,3 0,950 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,5 0,950 0,949 3,45 4,63 5,28 1, ,6 0,950 0,970 3,31 4,44 5,06 1, ,6 0,950 0,949 3,44 4,62 5,26 1, ,3 0,950 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,5 0,950 0,970 3,52 4,73 5,39 1, ,6 0,950 0,970 3,31 4,44 5,06 1, ,7 0,950 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,1 0,950 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,6 0,950 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,5 0,950 0,970 3,35 4,49 5,12 1, ,8 0,950 0,970 3,48 4,67 5,33 1, ,2 0,950 0,970 3,41 4,57 5,21 1, ,8 0,950 0,970 3,49 4,68 5,34 1, ,6 0,950 0,970 3,32 4,46 5,08 1, ,8 0,950 0,970 3,49 4,68 5,34 1, ,4 0,950 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,9 0,950 1,029 3,68 4,93 5,62 1, ,7 0,950 0,970 3,28 4,40 5,01 1, ,0 0,950 1,029 3,66 4,91 5,59 1, ,4 0,950 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,2 0,950 1,029 3,63 4,87 5,54 1, ,7 0,950 0,970 3,28 4,40 5,01 1, ,2 0,950 1,029 3,63 4,87 5,54 1, ,2 0,950 0,949 2,94 3,94 4,49 1, ,8 0,950 0,970 3,49 4,68 5,34 1, ,1 0,950 0,949 2,82 3,79 4,32 1, ,9 0,950 0,970 3,48 4,66 5,31 1, ,7 0,950 0,949 2,91 3,90 4,45 1, ,0 0,950 0,970 3,45 4,63 5,27 1, ,6 0,950 0,949 2,79 3,74 4,27 1, ,0 0,950 0,970 3,45 4,63 5,27 1, ,7 0,950 0,949 2,91 3,90 4,45 1, ,1 0,950 0,949 3,35 4,50 5,13 1, ,6 0,950 0,949 2,79 3,74 4,27 1, ,9 0,950 0,970 3,48 4,66 5,31 1, ,5 0,950 0,949 2,86 3,84 4,37 1, ,2 0,950 0,970 3,41 4,57 5,21 1, ,4 0,950 0,949 2,74 3,67 4,18 1, ,0 0,950 0,970 3,46 4,64 5,29 1, ,5 0,950 0,949 2,86 3,84 4,37 1, ,3 0,950 0,970 3,38 4,54 5,18 1, ,4 0,950 0,949 2,74 3,67 4,18 1, ,1 0,950 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,1 0,950 0,984 2,64 3,54 4,03 0, ,5 0,950 0,970 3,35 4,49 5,12 1, ,9 0,950 0,984 2,57 3,45 3,93 0, ,1 0,950 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,9 0,950 0,984 2,57 3,45 3,93 0, ,5 0,950 0,970 3,35 4,49 5,12 1, ,7 0,950 0,984 2,50 3,36 3,83 0, ,8 0,950 1,029 3,46 4,64 5,29 1, ,9 0,950 0,984 2,57 3,45 3,93 0, ,1 0,950 1,029 3,34 4,48 5,10 1, ,7 0,950 0,984 2,50 3,36 3,83 0, ,9 0,950 1,029 3,43 4,60 5,24 1, ,6 0,950 0,984 2,99 4,01 4,57 0, ,2 0,950 1,029 3,30 4,43 5,04 1, ,8 0,950 0,984 2,92 3,92 4,47 0, ,0 0,950 1,029 3,37 4,53 5,16 1, ,8 0,950 0,984 2,92 3,92 4,47 0, ,4 0,950 1,029 3,24 4,34 4,95 1, ,9 0,950 0,984 2,85 3,82 4,36 0, ,0 0,950 1,029 3,37 4,53 5,16 1, ,8 0,950 0,984 2,92 3,92 4,47 0, ,4 0,950 1,029 3,24 4,34 4,95 1, ,9 0,950 0,984 2,85 3,82 4,36 0, ,7 0,950 0,949 2,72 3,65 4,16 1, ,0 0,950 0,984 2,22 2,98 3,39 0, ,8 0,950 0,949 2,64 3,55 4,04 1, ,1 0,950 0,984 2,15 2,89 3,29 0, ,6 0,950 0,949 2,58 3,47 3,95 1, ,1 0,950 0,984 2,15 2,89 3,29 0, ,6 0,950 0,949 2,58 3,47 3,95 1, ,1 0,950 0,984 2,15 2,89 3,29 0, ,4 0,950 0,949 2,52 3,38 3,86 1, ,3 0,950 0,984 2,05 2,75 3,13 0, ,6 0,950 0,949 2,58 3,47 3,95 1, ,3 0,950 0,984 2,05 2,75 3,13 0, ,4 0,950 0,949 2,52 3,38 3,86 1, ,4 0,950 0,984 1,94 2,60 2,97 0, ,0 0,950 0,970 3,18 4,27 4,86 1, ,5 0,950 0,964 2,50 3,36 3,83 0, ,2 0,950 0,970 3,11 4,17 4,75 1, ,7 0,950 0,964 2,39 3,21 3,65 0, ,4 0,950 0,970 3,05 4,09 4,67 1, ,5 0,950 0,964 2,50 3,36 3,83 0, ,4 0,950 0,970 3,05 4,09 4,67 1, ,7 0,950 0,964 2,39 3,21 3,65 0, ,5 0,950 0,970 2,99 4,01 4,57 1, ,8 0,950 0,964 2,33 3,13 3,56 0, ,4 0,950 0,970 3,05 4,09 4,67 1, ,8 0,950 0,964 2,33 3,13 3,56 0, ,5 0,950 0,970 2,99 4,01 4,57 1, ,4 0,950 0,964 2,56 3,44 3,92 0,90 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 1 / 21

64 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,6 0,950 0,964 2,45 3,29 3,74 0, ,9 0,950 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,4 0,950 0,964 2,56 3,44 3,92 0, ,8 0,950 0,970 3,44 4,61 5,25 1, ,6 0,950 0,964 2,45 3,29 3,74 0, ,8 0,950 0,970 3,44 4,61 5,25 1, ,7 0,950 0,964 2,39 3,21 3,65 0, ,2 0,950 1,029 3,61 4,85 5,53 1, ,7 0,950 0,964 2,39 3,21 3,65 0, ,4 0,950 1,029 3,59 4,82 5,49 1, ,8 0,950 0,944 3,05 4,10 4,67 0, ,8 0,950 1,029 3,55 4,77 5,44 1, ,5 0,950 0,940 3,42 4,58 5,22 0, ,8 0,950 1,029 3,55 4,77 5,44 1, ,0 0,950 1,013 3,61 4,85 5,52 0, ,8 0,950 0,970 3,44 4,61 5,25 1, ,8 0,950 1,013 3,65 4,89 5,58 0, ,0 0,950 0,970 3,42 4,58 5,23 1, ,2 0,950 1,013 3,56 4,77 5,44 0, ,4 0,950 0,970 3,38 4,54 5,18 1, ,0 0,950 0,940 3,46 4,64 5,29 0, ,4 0,950 0,970 3,38 4,54 5,18 1, ,0 0,950 1,013 3,71 4,98 5,67 0, ,8 0,950 0,970 3,50 4,70 5,35 1, ,0 0,950 1,013 3,70 4,97 5,67 0, ,1 0,950 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,0 0,950 1,013 3,61 4,85 5,52 0, ,2 0,950 0,970 3,48 4,67 5,32 1, ,6 0,950 1,014 3,46 4,64 5,29 0, ,4 0,950 0,970 3,46 4,65 5,29 1, ,7 0,950 1,014 3,43 4,60 5,24 0, ,9 0,950 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,4 0,950 1,014 3,52 4,73 5,39 0, ,4 0,950 0,949 3,31 4,44 5,07 1, ,5 0,950 1,014 3,50 4,69 5,35 0, ,6 0,950 0,949 3,29 4,41 5,03 1, ,5 0,950 1,053 2,70 3,63 4,14 0, ,5 0,950 0,949 3,20 4,30 4,90 1, ,5 0,950 1,053 2,70 3,63 4,14 0, ,8 0,950 0,970 3,44 4,61 5,25 1, ,9 0,950 1,053 2,48 3,32 3,79 0, ,0 0,950 0,970 3,42 4,58 5,23 1, ,0 0,950 1,053 2,37 3,18 3,63 0, ,4 0,950 0,970 3,38 4,54 5,18 1, ,8 0,950 1,053 2,51 3,37 3,84 0, ,4 0,950 0,970 3,38 4,54 5,18 1, ,5 0,950 1,053 2,70 3,63 4,14 0, ,6 0,950 0,949 3,29 4,41 5,03 1, ,7 0,950 1,053 2,58 3,46 3,94 0, ,5 0,950 0,949 3,20 4,30 4,90 1, ,8 0,950 1,053 2,51 3,37 3,84 0, ,0 0,950 0,949 3,25 4,37 4,98 1, ,8 0,950 1,053 2,51 3,37 3,84 0, ,8 0,950 0,949 3,16 4,24 4,83 1, ,1 0,950 1,053 2,34 3,14 3,57 0, ,0 0,950 0,949 3,25 4,37 4,98 1, ,0 0,950 1,053 2,41 3,23 3,68 0, ,8 0,950 0,949 3,16 4,24 4,83 1, ,2 0,950 1,053 2,23 2,99 3,41 0, ,0 0,950 0,970 3,42 4,58 5,23 1, ,9 0,950 1,053 2,44 3,28 3,74 0, ,9 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,2 0,950 1,053 2,26 3,04 3,46 0, ,3 0,950 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,1 0,950 1,053 2,34 3,14 3,57 0, ,1 0,950 0,970 3,31 4,45 5,07 1, ,3 0,950 1,053 2,15 2,89 3,29 0, ,6 0,950 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,0 0,950 1,053 2,37 3,18 3,63 0, ,5 0,950 0,970 3,27 4,39 5,01 1, ,3 0,950 1,053 2,19 2,94 3,35 0, ,6 0,950 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,0 0,950 1,053 2,37 3,18 3,63 0, ,5 0,950 0,970 3,27 4,39 5,01 1, ,3 0,950 1,053 2,19 2,94 3,35 0, ,2 0,950 1,029 3,38 4,53 5,17 1, ,8 0,950 1,053 1,80 2,41 2,75 0, ,0 0,950 1,029 3,25 4,36 4,97 1, ,9 0,950 1,053 1,71 2,30 2,62 0, ,4 0,950 1,029 3,34 4,49 5,11 1, ,9 0,950 1,053 1,71 2,30 2,62 0, ,3 0,950 1,029 3,21 4,31 4,91 1, ,0 0,950 1,053 1,63 2,18 2,49 0, ,8 0,950 1,029 3,29 4,41 5,03 1, ,6 0,950 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,6 0,950 1,029 3,15 4,23 4,82 1, ,8 0,950 0,970 3,50 4,70 5,35 1, ,8 0,950 1,029 3,29 4,41 5,03 1, ,3 0,950 0,970 3,47 4,66 5,31 1, ,6 0,950 1,029 3,15 4,23 4,82 1, ,2 0,950 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,8 0,950 0,949 2,74 3,68 4,20 1, ,8 0,950 0,949 3,07 4,12 4,70 1, ,8 0,950 0,949 2,67 3,58 4,08 1, ,3 0,950 0,949 3,04 4,08 4,65 1, ,5 0,950 0,949 2,61 3,50 3,99 1, ,1 0,950 0,949 3,41 4,58 5,22 1, ,5 0,950 0,949 2,61 3,50 3,99 1, ,3 0,950 0,949 3,40 4,56 5,19 1, ,3 0,950 0,949 2,54 3,42 3,89 1, ,2 0,950 0,970 3,48 4,67 5,32 1, ,5 0,950 0,949 2,61 3,50 3,99 1, ,7 0,950 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,3 0,950 0,949 2,54 3,42 3,89 1, ,4 0,950 0,970 3,46 4,65 5,29 1, ,8 0,950 0,970 3,10 4,16 4,74 1,00 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 2 / 21

65 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,3 0,950 0,970 3,03 4,06 4,63 1, ,8 0,950 0,949 2,89 3,87 4,41 1, ,6 0,950 0,970 2,97 3,99 4,54 1, ,5 0,950 0,949 2,76 3,71 4,23 1, ,6 0,950 0,970 2,97 3,99 4,54 1, ,8 0,950 0,949 2,89 3,87 4,41 1, ,0 0,950 0,970 2,91 3,90 4,45 1, ,5 0,950 0,949 2,76 3,71 4,23 1, ,6 0,950 0,970 2,97 3,99 4,54 1, ,5 0,950 0,949 2,83 3,80 4,33 1, ,0 0,950 0,970 2,91 3,90 4,45 1, ,3 0,950 0,949 2,71 3,63 4,14 1, ,0 0,950 0,960 2,90 3,89 4,44 1, ,5 0,950 0,949 2,83 3,80 4,33 1, ,0 0,950 0,960 2,83 3,80 4,33 1, ,3 0,950 0,949 2,71 3,63 4,14 1, ,8 0,950 0,960 2,78 3,73 4,25 1, ,5 0,950 0,949 2,97 3,98 4,54 1, ,0 0,950 0,970 3,42 4,58 5,23 1, ,3 0,950 0,949 2,85 3,83 4,36 1, ,9 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,0 0,950 0,949 2,93 3,94 4,49 1, ,3 0,950 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,8 0,950 0,949 2,82 3,78 4,31 1, ,1 0,950 0,970 3,31 4,45 5,07 1, ,0 0,950 0,949 2,93 3,94 4,49 1, ,6 0,950 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,8 0,950 0,949 2,82 3,78 4,31 1, ,5 0,950 0,970 3,27 4,39 5,01 1, ,8 0,950 0,949 2,89 3,87 4,41 1, ,6 0,950 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,5 0,950 0,949 2,76 3,71 4,23 1, ,5 0,950 0,970 3,27 4,39 5,01 1, ,8 0,950 0,949 2,89 3,87 4,41 1, ,6 0,950 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,5 0,950 0,949 2,76 3,71 4,23 1, ,5 0,950 0,970 3,27 4,39 5,01 1, ,4 0,950 0,970 3,46 4,65 5,29 1, ,9 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,3 0,950 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,7 0,950 0,970 3,24 4,35 4,96 1, ,7 0,950 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,2 0,950 0,970 3,30 4,43 5,05 1, ,5 0,950 0,970 3,37 4,53 5,16 1, ,1 0,950 0,970 3,20 4,29 4,89 1, ,0 0,950 0,970 3,42 4,58 5,23 1, ,2 0,950 0,970 3,30 4,43 5,05 1, ,9 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,1 0,950 0,970 3,20 4,29 4,89 1, ,0 0,950 0,970 3,42 4,58 5,23 1, ,1 0,950 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,9 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,9 0,950 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,0 0,950 0,984 2,66 3,57 4,07 0, ,3 0,950 0,970 3,47 4,66 5,31 1, ,8 0,950 0,984 2,59 3,48 3,97 0, ,2 0,950 0,970 3,41 4,57 5,21 1, ,8 0,950 0,984 2,59 3,48 3,97 0, ,7 0,950 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,5 0,950 0,984 2,53 3,39 3,87 0, ,5 0,950 0,970 3,37 4,53 5,16 1, ,8 0,950 0,984 2,59 3,48 3,97 0, ,7 0,950 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,5 0,950 0,984 2,53 3,39 3,87 0, ,5 0,950 0,970 3,37 4,53 5,16 1, ,2 0,950 0,984 2,91 3,90 4,45 0, ,6 0,950 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,6 0,950 0,984 2,84 3,81 4,35 0, ,5 0,950 0,970 3,27 4,39 5,01 1, ,6 0,950 0,984 2,84 3,81 4,35 0, ,9 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,0 0,950 0,984 2,77 3,72 4,24 0, ,7 0,950 0,970 3,24 4,35 4,96 1, ,6 0,950 0,984 2,84 3,81 4,35 0, ,2 0,950 0,970 3,30 4,43 5,05 1, ,0 0,950 0,984 2,77 3,72 4,24 0, ,1 0,950 0,970 3,20 4,29 4,89 1, ,6 0,950 0,984 2,17 2,91 3,32 0, ,2 0,950 0,970 3,30 4,43 5,05 1, ,8 0,950 0,984 2,10 2,83 3,22 0, ,1 0,950 0,970 3,20 4,29 4,89 1, ,8 0,950 0,984 2,10 2,83 3,22 0, ,8 0,950 0,970 3,23 4,33 4,94 1, ,8 0,950 0,984 2,10 2,83 3,22 0, ,7 0,950 0,970 3,12 4,18 4,77 1, ,2 0,950 0,984 2,01 2,70 3,07 0, ,1 0,950 0,970 3,20 4,29 4,89 1, ,2 0,950 0,984 2,01 2,70 3,07 0, ,9 0,950 0,970 3,08 4,14 4,71 1, ,6 0,950 0,984 1,91 2,56 2,92 0, ,4 0,950 0,970 3,15 4,23 4,82 1, ,3 0,950 0,964 2,44 3,27 3,73 0, ,3 0,950 0,970 3,03 4,06 4,63 1, ,8 0,950 0,964 2,33 3,13 3,56 0, ,4 0,950 0,970 3,15 4,23 4,82 1, ,3 0,950 0,964 2,44 3,27 3,73 0, ,3 0,950 0,970 3,03 4,06 4,63 1, ,8 0,950 0,964 2,33 3,13 3,56 0, ,3 0,950 0,949 2,92 3,92 4,46 1, ,0 0,950 0,964 2,27 3,05 3,48 0, ,0 0,950 0,949 2,80 3,76 4,28 1, ,0 0,950 0,964 2,27 3,05 3,48 0, ,8 0,950 0,949 2,89 3,87 4,41 1, ,0 0,950 0,964 2,49 3,35 3,81 0, ,5 0,950 0,949 2,76 3,71 4,23 1, ,5 0,950 0,964 2,38 3,20 3,65 0,90 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 3 / 21

66 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,0 0,950 0,964 2,49 3,35 3,81 0, ,9 0,950 1,053 1,62 2,18 2,48 0, ,5 0,950 0,964 2,38 3,20 3,65 0, ,4 0,960 0,970 3,58 4,80 5,47 1, ,8 0,950 0,964 2,33 3,13 3,56 0, ,5 0,960 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,8 0,950 0,964 2,33 3,13 3,56 0, ,8 0,960 0,970 3,54 4,75 5,42 1, ,5 0,950 1,024 3,53 4,74 5,40 0, ,3 0,960 0,970 3,58 4,81 5,48 1, ,8 0,950 1,024 3,43 4,60 5,24 0, ,4 0,960 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,6 0,950 1,024 3,50 4,70 5,36 0, ,7 0,960 0,970 3,55 4,76 5,43 1, ,9 0,950 1,024 3,39 4,55 5,19 0, ,1 0,960 0,970 3,59 4,82 5,49 1, ,7 0,950 1,024 3,46 4,64 5,29 0, ,4 0,960 0,949 3,17 4,25 4,85 1, ,1 0,950 1,024 3,34 4,48 5,11 0, ,8 0,960 0,949 3,14 4,21 4,80 1, ,7 0,950 1,024 3,46 4,64 5,29 0, ,6 0,960 0,949 3,48 4,67 5,32 1, ,1 0,950 1,024 3,34 4,48 5,11 0, ,8 0,960 0,949 3,47 4,65 5,30 1, ,2 0,950 1,026 3,29 4,41 5,03 0, ,7 0,960 0,970 3,55 4,76 5,43 1, ,5 0,950 1,026 3,18 4,27 4,87 0, ,0 0,960 0,970 3,52 4,73 5,39 1, ,3 0,950 1,039 3,29 4,41 5,03 0, ,8 0,960 0,970 3,54 4,75 5,41 1, ,5 0,950 1,039 3,22 4,33 4,93 0, ,1 0,960 0,970 3,50 4,70 5,36 1, ,5 0,950 1,039 3,22 4,33 4,93 0, ,1 0,960 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,3 0,950 0,944 3,08 4,14 4,71 0, ,1 0,960 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,2 0,950 0,940 3,37 4,52 5,15 0, ,3 0,960 1,029 3,70 4,96 5,66 1, ,3 0,950 1,013 3,55 4,76 5,42 0, ,4 0,960 1,029 3,68 4,94 5,63 1, ,8 0,950 1,013 3,65 4,89 5,58 0, ,6 0,960 1,029 3,64 4,89 5,57 1, ,2 0,950 1,013 3,56 4,77 5,44 0, ,6 0,960 1,029 3,64 4,89 5,57 1, ,0 0,950 0,940 3,46 4,64 5,29 0, ,1 0,960 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,0 0,950 1,013 3,71 4,98 5,67 0, ,2 0,960 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,0 0,950 1,013 3,70 4,97 5,67 0, ,4 0,960 0,970 3,47 4,65 5,30 1, ,0 0,950 1,013 3,61 4,85 5,52 0, ,4 0,960 0,970 3,47 4,65 5,30 1, ,6 0,950 1,014 3,46 4,64 5,29 0, ,4 0,960 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,7 0,950 1,014 3,43 4,60 5,24 0, ,6 0,960 0,970 3,56 4,78 5,45 1, ,4 0,950 1,014 3,52 4,73 5,39 0, ,5 0,960 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,5 0,950 1,014 3,50 4,69 5,35 0, ,6 0,960 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,5 0,950 1,053 2,70 3,63 4,14 0, ,7 0,960 0,970 3,55 4,76 5,43 1, ,5 0,950 1,053 2,70 3,63 4,14 0, ,8 0,960 0,970 3,54 4,75 5,41 1, ,9 0,950 1,053 2,48 3,32 3,79 0, ,1 0,960 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,0 0,950 1,053 2,37 3,18 3,63 0, ,2 0,960 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,1 0,950 1,053 2,45 3,29 3,75 0, ,5 0,960 0,970 3,46 4,64 5,29 1, ,4 0,950 1,053 2,63 3,54 4,03 0, ,7 0,960 0,970 3,42 4,60 5,24 1, ,9 0,950 1,053 2,51 3,37 3,84 0, ,4 0,960 0,949 3,39 4,55 5,19 1, ,1 0,950 1,053 2,45 3,29 3,75 0, ,5 0,960 0,949 3,37 4,53 5,16 1, ,1 0,950 1,053 2,45 3,29 3,75 0, ,0 0,960 0,949 3,29 4,41 5,03 1, ,7 0,950 1,053 2,29 3,07 3,50 0, ,1 0,960 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,5 0,950 1,053 2,35 3,16 3,60 0, ,2 0,960 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,1 0,950 1,053 2,18 2,93 3,34 0, ,4 0,960 0,970 3,47 4,65 5,30 1, ,4 0,950 1,053 2,39 3,20 3,65 0, ,4 0,960 0,970 3,47 4,65 5,30 1, ,0 0,950 1,053 2,22 2,98 3,39 0, ,3 0,960 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,7 0,950 1,053 2,29 3,07 3,50 0, ,4 0,960 0,970 3,47 4,65 5,30 1, ,3 0,950 1,053 2,11 2,84 3,23 0, ,7 0,960 0,970 3,42 4,60 5,24 1, ,6 0,950 1,053 2,32 3,11 3,55 0, ,9 0,960 0,970 3,39 4,55 5,18 1, ,2 0,950 1,053 2,15 2,88 3,29 0, ,6 0,960 0,970 3,44 4,61 5,25 1, ,6 0,950 1,053 2,32 3,11 3,55 0, ,9 0,960 0,970 3,39 4,55 5,18 1, ,2 0,950 1,053 2,15 2,88 3,29 0, ,1 0,960 0,970 3,35 4,49 5,12 1, ,4 0,950 1,053 1,78 2,39 2,72 0, ,6 0,960 0,970 3,44 4,61 5,25 1, ,6 0,950 1,053 1,70 2,29 2,60 0, ,9 0,960 0,970 3,39 4,55 5,18 1, ,6 0,950 1,053 1,70 2,29 2,60 0, ,1 0,960 0,970 3,35 4,49 5,12 1,00 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 4 / 21

67 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,8 0,960 0,970 3,19 4,28 4,88 1, ,0 0,960 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,6 0,960 0,949 2,91 3,91 4,45 1, ,7 0,960 0,970 3,42 4,60 5,24 1, ,0 0,960 0,949 2,88 3,86 4,40 1, ,2 0,960 0,970 3,33 4,47 5,10 1, ,0 0,960 0,949 2,88 3,86 4,40 1, ,9 0,960 0,970 3,39 4,55 5,18 1, ,0 0,960 0,949 2,88 3,86 4,40 1, ,4 0,960 0,970 3,29 4,42 5,03 1, ,5 0,960 0,949 3,37 4,53 5,16 1, ,9 0,960 0,970 3,39 4,55 5,18 1, ,0 0,960 0,949 3,29 4,41 5,03 1, ,4 0,960 0,970 3,29 4,42 5,03 1, ,8 0,960 0,949 3,34 4,48 5,11 1, ,6 0,960 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,2 0,960 0,949 3,25 4,36 4,97 1, ,1 0,960 0,970 3,50 4,70 5,36 1, ,8 0,960 0,949 3,34 4,48 5,11 1, ,8 0,960 0,970 3,54 4,75 5,42 1, ,2 0,960 0,949 3,25 4,36 4,97 1, ,3 0,960 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,2 0,960 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,0 0,960 0,970 3,52 4,73 5,39 1, ,7 0,960 0,970 3,42 4,60 5,24 1, ,5 0,960 0,970 3,46 4,64 5,29 1, ,3 0,960 0,970 3,48 4,67 5,32 1, ,0 0,960 0,970 3,52 4,73 5,39 1, ,8 0,960 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,5 0,960 0,970 3,46 4,64 5,29 1, ,5 0,960 0,970 3,45 4,63 5,27 1, ,5 0,960 0,970 3,45 4,63 5,27 1, ,0 0,960 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,0 0,960 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,5 0,960 0,970 3,45 4,63 5,27 1, ,7 0,960 0,970 3,42 4,60 5,24 1, ,0 0,960 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,2 0,960 0,970 3,33 4,47 5,10 1, ,5 0,960 1,029 3,47 4,66 5,31 1, ,9 0,960 0,970 3,39 4,55 5,18 1, ,9 0,960 1,029 3,35 4,49 5,12 1, ,4 0,960 0,970 3,29 4,42 5,03 1, ,6 0,960 1,029 3,44 4,62 5,26 1, ,9 0,960 0,970 3,39 4,55 5,18 1, ,1 0,960 1,029 3,31 4,44 5,06 1, ,4 0,960 0,970 3,29 4,42 5,03 1, ,8 0,960 1,029 3,39 4,54 5,18 1, ,2 0,960 0,970 3,32 4,46 5,08 1, ,3 0,960 1,029 3,25 4,36 4,96 1, ,7 0,960 0,970 3,21 4,31 4,91 1, ,8 0,960 1,029 3,39 4,54 5,18 1, ,4 0,960 0,970 3,29 4,42 5,03 1, ,3 0,960 1,029 3,25 4,36 4,96 1, ,9 0,960 0,970 3,17 4,26 4,85 1, ,4 0,960 0,949 2,84 3,81 4,34 1, ,6 0,960 0,970 3,24 4,35 4,96 1, ,2 0,960 0,949 2,76 3,70 4,22 1, ,1 0,960 0,970 3,12 4,19 4,77 1, ,8 0,960 0,949 2,70 3,62 4,12 1, ,6 0,960 0,970 3,24 4,35 4,96 1, ,8 0,960 0,949 2,70 3,62 4,12 1, ,1 0,960 0,970 3,12 4,19 4,77 1, ,4 0,960 0,949 2,63 3,53 4,03 1, ,4 0,960 0,949 3,02 4,05 4,61 1, ,8 0,960 0,949 2,70 3,62 4,12 1, ,8 0,960 0,949 2,89 3,88 4,43 1, ,4 0,960 0,949 2,63 3,53 4,03 1, ,8 0,960 0,949 2,98 4,00 4,56 1, ,8 0,960 0,970 3,19 4,28 4,88 1, ,2 0,960 0,949 2,86 3,83 4,37 1, ,1 0,960 0,970 3,12 4,19 4,77 1, ,8 0,960 0,949 2,98 4,00 4,56 1, ,3 0,960 0,970 3,06 4,11 4,68 1, ,2 0,960 0,949 2,86 3,83 4,37 1, ,3 0,960 0,970 3,06 4,11 4,68 1, ,8 0,960 0,949 2,98 4,00 4,56 1, ,5 0,960 0,970 3,00 4,02 4,59 1, ,2 0,960 0,949 2,86 3,83 4,37 1, ,3 0,960 0,970 3,06 4,11 4,68 1, ,4 0,960 0,949 2,93 3,93 4,48 1, ,5 0,960 0,970 3,00 4,02 4,59 1, ,8 0,960 0,949 2,80 3,76 4,28 1, ,0 0,960 0,960 3,00 4,03 4,59 1, ,4 0,960 0,949 2,93 3,93 4,48 1, ,8 0,960 0,960 2,93 3,93 4,48 1, ,8 0,960 0,949 2,80 3,76 4,28 1, ,4 0,960 0,960 2,87 3,85 4,39 1, ,8 0,960 0,949 3,06 4,11 4,69 1, ,2 0,960 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,2 0,960 0,949 2,95 3,96 4,51 1, ,7 0,960 0,970 3,42 4,60 5,24 1, ,2 0,960 0,949 3,03 4,07 4,64 1, ,3 0,960 0,970 3,48 4,67 5,32 1, ,6 0,960 0,949 2,91 3,91 4,45 1, ,8 0,960 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,2 0,960 0,949 3,03 4,07 4,64 1, ,5 0,960 0,970 3,45 4,63 5,27 1, ,6 0,960 0,949 2,91 3,91 4,45 1, ,0 0,960 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,8 0,960 0,949 2,98 4,00 4,56 1, ,5 0,960 0,970 3,45 4,63 5,27 1, ,2 0,960 0,949 2,86 3,83 4,37 1, ,0 0,960 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,8 0,960 0,949 2,98 4,00 4,56 1, ,5 0,960 0,970 3,45 4,63 5,27 1, ,2 0,960 0,949 2,86 3,83 4,37 1,00 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 5 / 21

68 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,8 0,960 0,970 3,54 4,75 5,41 1, ,0 0,960 1,029 3,50 4,70 5,36 0, ,3 0,960 0,970 3,48 4,67 5,32 1, ,2 0,960 1,029 3,45 4,63 5,28 0, ,0 0,960 0,970 3,52 4,73 5,39 1, ,7 0,960 1,026 3,58 4,80 5,48 0, ,5 0,960 0,970 3,46 4,64 5,29 1, ,1 0,960 1,026 3,47 4,66 5,31 0, ,2 0,960 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,9 0,960 1,026 3,54 4,75 5,41 0, ,7 0,960 0,970 3,42 4,60 5,24 1, ,3 0,960 1,026 3,42 4,59 5,24 0, ,2 0,960 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,9 0,960 1,026 3,54 4,75 5,41 0, ,7 0,960 0,970 3,42 4,60 5,24 1, ,3 0,960 1,026 3,42 4,59 5,24 0, ,2 0,960 0,984 2,75 3,69 4,21 0, ,7 0,960 1,024 3,56 4,78 5,44 0, ,8 0,960 0,984 2,68 3,60 4,10 0, ,2 0,960 1,024 3,45 4,63 5,28 0, ,8 0,960 0,984 2,68 3,60 4,10 0, ,9 0,960 1,024 3,53 4,74 5,40 0, ,4 0,960 0,984 2,61 3,51 4,00 0, ,3 0,960 1,024 3,42 4,59 5,23 0, ,8 0,960 0,984 2,68 3,60 4,10 0, ,0 0,960 1,024 3,48 4,68 5,33 0, ,4 0,960 0,984 2,61 3,51 4,00 0, ,5 0,960 1,024 3,36 4,51 5,14 0, ,6 0,960 0,984 3,00 4,02 4,58 0, ,0 0,960 1,024 3,48 4,68 5,33 0, ,9 0,960 0,984 2,93 3,93 4,48 0, ,5 0,960 1,024 3,36 4,51 5,14 0, ,9 0,960 0,984 2,93 3,93 4,48 0, ,6 0,960 1,026 3,31 4,44 5,06 0, ,1 0,960 0,984 2,86 3,83 4,37 0, ,9 0,960 1,026 3,20 4,30 4,90 0, ,9 0,960 0,984 2,93 3,93 4,48 0, ,8 0,960 1,026 3,25 4,36 4,97 0, ,1 0,960 0,984 2,86 3,83 4,37 0, ,8 0,960 1,026 3,25 4,36 4,97 0, ,6 0,960 0,984 2,23 2,99 3,41 0, ,4 0,960 1,039 3,43 4,60 5,25 0, ,7 0,960 0,984 2,16 2,90 3,30 0, ,5 0,960 1,039 3,39 4,55 5,19 0, ,7 0,960 0,984 2,16 2,90 3,30 0, ,7 0,960 1,039 3,33 4,47 5,10 0, ,7 0,960 0,984 2,16 2,90 3,30 0, ,7 0,960 1,039 3,33 4,47 5,10 0, ,0 0,960 0,984 2,06 2,76 3,15 0, ,5 0,960 1,039 3,41 4,58 5,22 0, ,0 0,960 0,984 2,06 2,76 3,15 0, ,8 0,960 1,039 3,31 4,44 5,06 0, ,2 0,960 0,984 1,95 2,62 2,99 0, ,6 0,960 1,039 3,37 4,53 5,16 0, ,8 0,960 0,964 2,51 3,37 3,84 0, ,9 0,960 1,039 3,27 4,39 5,00 0, ,1 0,960 0,964 2,40 3,22 3,67 0, ,8 0,960 1,039 3,31 4,44 5,06 0, ,8 0,960 0,964 2,51 3,37 3,84 0, ,8 0,960 1,039 3,31 4,44 5,06 0, ,1 0,960 0,964 2,40 3,22 3,67 0, ,8 0,960 1,039 3,31 4,44 5,06 0, ,3 0,960 0,964 2,34 3,14 3,57 0, ,9 0,960 1,039 3,25 4,36 4,96 0, ,3 0,960 0,964 2,34 3,14 3,57 0, ,9 0,960 1,039 3,25 4,36 4,96 0, ,7 0,960 0,964 2,57 3,45 3,93 0, ,0 0,960 0,944 3,18 4,27 4,86 0, ,0 0,960 0,964 2,45 3,30 3,76 0, ,7 0,960 0,940 3,44 4,62 5,26 0, ,7 0,960 0,964 2,57 3,45 3,93 0, ,3 0,960 1,013 3,63 4,87 5,55 0, ,0 0,960 0,964 2,45 3,30 3,76 0, ,9 0,960 1,013 3,68 4,93 5,62 0, ,1 0,960 0,964 2,40 3,22 3,67 0, ,4 0,960 1,013 3,59 4,81 5,48 0, ,1 0,960 0,964 2,40 3,22 3,67 0, ,0 0,960 0,940 3,49 4,68 5,34 0, ,9 0,960 1,026 3,72 5,00 5,70 0, ,5 0,960 1,013 3,73 5,00 5,70 0, ,0 0,960 1,026 3,71 4,97 5,67 0, ,5 0,960 1,013 3,72 4,99 5,69 0, ,4 0,960 1,026 3,64 4,89 5,57 0, ,2 0,960 1,013 3,61 4,84 5,52 0, ,6 0,960 1,026 3,59 4,82 5,50 0, ,9 0,960 1,014 3,48 4,67 5,32 0, ,5 0,960 1,026 3,62 4,86 5,54 0, ,0 0,960 1,014 3,45 4,63 5,28 0, ,7 0,960 1,026 3,57 4,79 5,45 0, ,6 0,960 1,014 3,55 4,77 5,43 0, ,9 0,960 1,026 3,52 4,73 5,39 0, ,7 0,960 1,014 3,52 4,73 5,39 0, ,5 0,960 1,029 3,63 4,87 5,55 0, ,2 0,960 1,053 2,72 3,66 4,17 0, ,7 0,960 1,029 3,58 4,80 5,47 0, ,2 0,960 1,053 2,72 3,66 4,17 0, ,6 0,960 1,029 3,60 4,84 5,51 0, ,6 0,960 1,053 2,49 3,35 3,81 0, ,9 0,960 1,029 3,55 4,76 5,43 0, ,8 0,960 1,053 2,39 3,21 3,66 0, ,0 0,960 1,029 3,50 4,70 5,36 0, ,3 0,960 1,053 2,52 3,38 3,85 0, ,0 0,960 1,029 3,50 4,70 5,36 0, ,9 0,960 1,053 2,71 3,64 4,15 0, ,2 0,960 1,029 3,45 4,63 5,28 0, ,2 0,960 1,053 2,59 3,47 3,95 0,65 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 6 / 21

69 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,3 0,960 1,053 2,52 3,38 3,85 0, ,9 0,970 0,949 3,43 4,61 5,25 1, ,3 0,960 1,053 2,52 3,38 3,85 0, ,2 0,970 0,949 3,35 4,50 5,13 1, ,7 0,960 1,053 2,35 3,15 3,59 0, ,6 0,970 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,5 0,960 1,053 2,42 3,24 3,70 0, ,7 0,970 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,9 0,960 1,053 2,24 3,01 3,42 0, ,8 0,970 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,5 0,960 1,053 2,45 3,29 3,75 0, ,8 0,970 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,8 0,960 1,053 2,27 3,05 3,48 0, ,7 0,970 0,970 3,55 4,76 5,42 1, ,7 0,960 1,053 2,35 3,15 3,59 0, ,8 0,970 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,0 0,960 1,053 2,16 2,91 3,31 0, ,0 0,970 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,6 0,960 1,053 2,38 3,20 3,64 0, ,1 0,970 0,970 3,45 4,63 5,28 1, ,0 0,960 1,053 2,20 2,96 3,37 0, ,9 0,970 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,6 0,960 1,053 2,38 3,20 3,64 0, ,1 0,970 0,970 3,45 4,63 5,28 1, ,0 0,960 1,053 2,20 2,96 3,37 0, ,2 0,970 0,970 3,41 4,58 5,22 1, ,7 0,960 1,053 1,81 2,43 2,77 0, ,9 0,970 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,8 0,960 1,053 1,73 2,32 2,64 0, ,1 0,970 0,970 3,45 4,63 5,28 1, ,8 0,960 1,053 1,73 2,32 2,64 0, ,2 0,970 0,970 3,41 4,58 5,22 1, ,9 0,960 1,053 1,64 2,21 2,51 0, ,6 0,970 0,970 3,26 4,37 4,98 1, ,2 0,970 0,970 3,63 4,87 5,55 1, ,5 0,970 0,949 3,01 4,04 4,60 1, ,3 0,970 0,970 3,62 4,86 5,53 1, ,8 0,970 0,949 2,97 3,98 4,54 1, ,4 0,970 0,970 3,60 4,83 5,50 1, ,9 0,970 0,949 3,43 4,61 5,25 1, ,2 0,970 0,970 3,63 4,87 5,55 1, ,2 0,970 0,949 3,35 4,50 5,13 1, ,2 0,970 0,970 3,62 4,86 5,54 1, ,0 0,970 0,949 3,40 4,56 5,20 1, ,4 0,970 0,970 3,60 4,84 5,51 1, ,3 0,970 0,949 3,31 4,45 5,07 1, ,1 0,970 0,970 3,64 4,88 5,56 1, ,0 0,970 0,949 3,40 4,56 5,20 1, ,1 0,970 0,949 3,26 4,38 4,99 1, ,3 0,970 0,949 3,31 4,45 5,07 1, ,4 0,970 0,949 3,23 4,34 4,95 1, ,7 0,970 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,4 0,970 0,949 3,53 4,74 5,40 1, ,0 0,970 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,4 0,970 0,949 3,52 4,72 5,38 1, ,8 0,970 0,970 3,54 4,75 5,41 1, ,4 0,970 0,970 3,60 4,84 5,51 1, ,0 0,970 0,970 3,46 4,65 5,30 1, ,6 0,970 0,970 3,58 4,80 5,47 1, ,9 0,970 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,5 0,970 0,970 3,59 4,82 5,49 1, ,2 0,970 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,6 0,970 0,970 3,56 4,78 5,45 1, ,9 0,970 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,6 0,970 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,2 0,970 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,6 0,970 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,4 0,970 1,029 3,54 4,76 5,42 1, ,7 0,970 1,029 3,76 5,05 5,75 1, ,7 0,970 1,029 3,42 4,59 5,23 1, ,8 0,970 1,029 3,74 5,02 5,73 1, ,5 0,970 1,029 3,51 4,71 5,37 1, ,9 0,970 1,029 3,71 4,98 5,68 1, ,8 0,970 1,029 3,38 4,53 5,17 1, ,9 0,970 1,029 3,71 4,98 5,68 1, ,6 0,970 1,029 3,46 4,64 5,29 1, ,6 0,970 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,9 0,970 1,029 3,32 4,45 5,07 1, ,7 0,970 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,6 0,970 1,029 3,46 4,64 5,29 1, ,8 0,970 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,9 0,970 1,029 3,32 4,45 5,07 1, ,8 0,970 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,1 0,970 0,949 2,93 3,93 4,48 1, ,2 0,970 0,970 3,62 4,86 5,54 1, ,7 0,970 0,949 2,85 3,82 4,36 1, ,3 0,970 0,970 3,61 4,85 5,53 1, ,1 0,970 0,949 2,78 3,74 4,26 1, ,3 0,970 0,970 3,62 4,86 5,53 1, ,1 0,970 0,949 2,78 3,74 4,26 1, ,4 0,970 0,970 3,61 4,84 5,52 1, ,6 0,970 0,949 2,72 3,65 4,16 1, ,4 0,970 0,970 3,60 4,84 5,51 1, ,1 0,970 0,949 2,78 3,74 4,26 1, ,5 0,970 0,970 3,59 4,82 5,49 1, ,6 0,970 0,949 2,72 3,65 4,16 1, ,6 0,970 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,6 0,970 0,970 3,26 4,37 4,98 1, ,7 0,970 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,8 0,970 0,970 3,18 4,27 4,87 1, ,8 0,970 0,970 3,52 4,72 5,38 1, ,9 0,970 0,970 3,13 4,20 4,78 1, ,0 0,970 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,9 0,970 0,970 3,13 4,20 4,78 1, ,8 0,970 0,949 3,45 4,63 5,28 1, ,0 0,970 0,970 3,06 4,11 4,69 1,00 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 7 / 21

70 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,9 0,970 0,970 3,13 4,20 4,78 1, ,4 0,970 0,970 3,36 4,50 5,13 1, ,0 0,970 0,970 3,06 4,11 4,69 1, ,6 0,970 0,970 3,24 4,35 4,96 1, ,0 0,970 0,960 3,10 4,16 4,74 1, ,5 0,970 0,970 3,31 4,44 5,06 1, ,6 0,970 0,960 3,02 4,06 4,62 1, ,8 0,970 0,970 3,18 4,27 4,87 1, ,1 0,970 0,960 2,96 3,98 4,53 1, ,5 0,970 0,970 3,31 4,44 5,06 1, ,9 0,970 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,8 0,970 0,970 3,18 4,27 4,87 1, ,2 0,970 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,6 0,970 0,949 3,11 4,18 4,76 1, ,0 0,970 0,970 3,48 4,66 5,32 1, ,6 0,970 0,949 2,99 4,01 4,57 1, ,3 0,970 0,970 3,39 4,54 5,18 1, ,9 0,970 0,949 3,08 4,13 4,71 1, ,0 0,970 0,970 3,48 4,66 5,32 1, ,9 0,970 0,949 2,95 3,96 4,51 1, ,3 0,970 0,970 3,39 4,54 5,18 1, ,9 0,970 0,949 3,08 4,13 4,71 1, ,7 0,970 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,9 0,970 0,949 2,95 3,96 4,51 1, ,0 0,970 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,9 0,970 0,949 3,08 4,13 4,71 1, ,8 0,970 0,970 3,54 4,75 5,41 1, ,9 0,970 0,949 2,95 3,96 4,51 1, ,0 0,970 0,970 3,46 4,65 5,30 1, ,3 0,970 0,949 3,02 4,06 4,63 1, ,9 0,970 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,4 0,970 0,949 2,89 3,88 4,42 1, ,2 0,970 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,3 0,970 0,949 3,02 4,06 4,63 1, ,9 0,970 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,4 0,970 0,949 2,89 3,88 4,42 1, ,2 0,970 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,1 0,970 0,949 3,16 4,24 4,83 1, ,9 0,970 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,2 0,970 0,949 3,04 4,08 4,65 1, ,2 0,970 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,4 0,970 0,949 3,13 4,20 4,78 1, ,0 0,970 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,5 0,970 0,949 3,01 4,04 4,60 1, ,2 0,970 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,4 0,970 0,949 3,13 4,20 4,78 1, ,1 0,970 0,970 3,45 4,63 5,28 1, ,5 0,970 0,949 3,01 4,04 4,60 1, ,4 0,970 0,970 3,36 4,50 5,13 1, ,9 0,970 0,949 3,08 4,13 4,71 1, ,1 0,970 0,970 3,45 4,63 5,28 1, ,9 0,970 0,949 2,95 3,96 4,51 1, ,4 0,970 0,970 3,36 4,50 5,13 1, ,9 0,970 0,949 3,08 4,13 4,71 1, ,3 0,970 0,949 3,31 4,45 5,07 1, ,9 0,970 0,949 2,95 3,96 4,51 1, ,6 0,970 0,949 3,20 4,30 4,90 1, ,5 0,970 0,970 3,59 4,82 5,49 1, ,4 0,970 0,949 3,28 4,41 5,02 1, ,8 0,970 0,970 3,54 4,75 5,41 1, ,6 0,970 0,949 3,17 4,25 4,85 1, ,6 0,970 0,970 3,58 4,80 5,47 1, ,5 0,970 0,949 3,24 4,34 4,95 1, ,8 0,970 0,970 3,52 4,72 5,38 1, ,8 0,970 0,949 3,12 4,18 4,77 1, ,7 0,970 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,5 0,970 0,949 3,24 4,34 4,95 1, ,0 0,970 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,8 0,970 0,949 3,12 4,18 4,77 1, ,7 0,970 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,4 0,970 0,970 3,61 4,84 5,52 1, ,0 0,970 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,6 0,970 0,970 3,56 4,78 5,45 1, ,4 0,970 0,984 2,84 3,81 4,35 0, ,4 0,970 0,970 3,60 4,83 5,50 1, ,9 0,970 0,984 2,77 3,72 4,24 0, ,7 0,970 0,970 3,55 4,76 5,42 1, ,9 0,970 0,984 2,77 3,72 4,24 0, ,6 0,970 0,970 3,58 4,80 5,47 1, ,3 0,970 0,984 2,70 3,62 4,12 0, ,8 0,970 0,970 3,52 4,72 5,38 1, ,9 0,970 0,984 2,77 3,72 4,24 0, ,6 0,970 0,970 3,58 4,80 5,47 1, ,3 0,970 0,984 2,70 3,62 4,12 0, ,8 0,970 0,970 3,52 4,72 5,38 1, ,1 0,970 0,984 3,06 4,11 4,68 0, ,9 0,970 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,2 0,970 0,984 2,99 4,02 4,58 0, ,2 0,970 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,2 0,970 0,984 2,99 4,02 4,58 0, ,0 0,970 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,3 0,970 0,984 2,92 3,92 4,47 0, ,2 0,970 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,2 0,970 0,984 2,99 4,02 4,58 0, ,1 0,970 0,970 3,45 4,63 5,28 1, ,3 0,970 0,984 2,92 3,92 4,47 0, ,4 0,970 0,970 3,36 4,50 5,13 1, ,2 0,970 0,984 2,27 3,05 3,47 0, ,1 0,970 0,970 3,45 4,63 5,28 1, ,3 0,970 0,984 2,20 2,96 3,37 0, ,4 0,970 0,970 3,36 4,50 5,13 1, ,3 0,970 0,984 2,20 2,96 3,37 0, ,3 0,970 0,970 3,39 4,54 5,18 1, ,3 0,970 0,984 2,20 2,96 3,37 0, ,6 0,970 0,970 3,28 4,40 5,01 1, ,4 0,970 0,984 2,10 2,81 3,21 0,90 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 8 / 21

71 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,4 0,970 0,984 2,10 2,81 3,21 0, ,1 0,970 1,026 3,33 4,47 5,10 0, ,5 0,970 0,984 1,99 2,67 3,04 0, ,4 0,970 1,026 3,23 4,33 4,93 0, ,8 0,970 0,964 2,57 3,44 3,93 0, ,3 0,970 1,026 3,27 4,39 5,00 0, ,9 0,970 0,964 2,45 3,29 3,74 0, ,3 0,970 1,026 3,27 4,39 5,00 0, ,8 0,970 0,964 2,57 3,44 3,93 0, ,8 0,970 1,039 3,45 4,64 5,28 0, ,9 0,970 0,964 2,45 3,29 3,74 0, ,9 0,970 1,039 3,41 4,58 5,22 0, ,0 0,970 0,964 2,39 3,20 3,65 0, ,2 0,970 1,039 3,35 4,50 5,13 0, ,0 0,970 0,964 2,39 3,20 3,65 0, ,2 0,970 1,039 3,35 4,50 5,13 0, ,7 0,970 0,964 2,62 3,52 4,01 0, ,9 0,970 1,039 3,43 4,61 5,25 0, ,8 0,970 0,964 2,51 3,37 3,84 0, ,2 0,970 1,039 3,33 4,47 5,10 0, ,7 0,970 0,964 2,62 3,52 4,01 0, ,0 0,970 1,039 3,40 4,56 5,19 0, ,8 0,970 0,964 2,51 3,37 3,84 0, ,4 0,970 1,039 3,29 4,42 5,03 0, ,9 0,970 0,964 2,45 3,29 3,74 0, ,2 0,970 1,039 3,33 4,47 5,10 0, ,9 0,970 0,964 2,45 3,29 3,74 0, ,2 0,970 1,039 3,33 4,47 5,10 0, ,1 0,970 1,026 3,75 5,04 5,74 0, ,2 0,970 1,039 3,33 4,47 5,10 0, ,2 0,970 1,026 3,74 5,01 5,71 0, ,4 0,970 1,039 3,27 4,39 5,00 0, ,2 0,970 1,026 3,74 5,01 5,71 0, ,4 0,970 1,039 3,27 4,39 5,00 0, ,3 0,970 1,026 3,72 4,99 5,68 0, ,8 0,970 0,944 3,27 4,39 5,00 0, ,4 0,970 1,026 3,71 4,97 5,67 0, ,4 0,970 0,940 3,49 4,69 5,34 0, ,5 0,970 1,026 3,68 4,94 5,63 0, ,8 0,970 1,013 3,69 4,96 5,65 0, ,5 0,970 1,026 3,68 4,94 5,63 0, ,1 0,970 1,013 3,71 4,98 5,67 0, ,7 0,970 1,026 3,66 4,91 5,60 0, ,7 0,970 1,013 3,61 4,85 5,53 0, ,6 0,970 1,026 3,67 4,93 5,62 0, ,0 0,970 0,940 3,52 4,73 5,39 0, ,9 0,970 1,026 3,62 4,86 5,54 0, ,5 0,970 1,013 3,76 5,04 5,75 0, ,8 0,970 1,026 3,65 4,89 5,58 0, ,6 0,970 1,013 3,75 5,04 5,74 0, ,0 0,970 1,026 3,59 4,82 5,49 0, ,4 0,970 1,013 3,63 4,88 5,56 0, ,2 0,970 1,026 3,55 4,76 5,43 0, ,2 0,970 1,014 3,51 4,71 5,36 0, ,8 0,970 1,029 3,66 4,91 5,59 0, ,4 0,970 1,014 3,47 4,66 5,31 0, ,0 0,970 1,029 3,60 4,84 5,51 0, ,9 0,970 1,014 3,58 4,80 5,47 0, ,9 0,970 1,029 3,63 4,87 5,55 0, ,0 0,970 1,014 3,55 4,77 5,43 0, ,2 0,970 1,029 3,57 4,80 5,47 0, ,9 0,970 1,053 2,74 3,68 4,19 0, ,4 0,970 1,029 3,53 4,73 5,39 0, ,9 0,970 1,053 2,74 3,68 4,19 0, ,4 0,970 1,029 3,53 4,73 5,39 0, ,4 0,970 1,053 2,51 3,37 3,84 0, ,6 0,970 1,029 3,48 4,66 5,32 0, ,6 0,970 1,053 2,41 3,23 3,68 0, ,4 0,970 1,029 3,53 4,73 5,39 0, ,0 0,970 1,053 2,57 3,45 3,93 0, ,6 0,970 1,029 3,48 4,66 5,32 0, ,8 0,970 1,053 2,77 3,72 4,24 0, ,0 0,970 1,026 3,61 4,84 5,52 0, ,0 0,970 1,053 2,64 3,54 4,04 0, ,5 0,970 1,026 3,50 4,70 5,35 0, ,0 0,970 1,053 2,57 3,45 3,93 0, ,2 0,970 1,026 3,56 4,78 5,45 0, ,0 0,970 1,053 2,57 3,45 3,93 0, ,7 0,970 1,026 3,45 4,63 5,27 0, ,2 0,970 1,053 2,39 3,21 3,66 0, ,2 0,970 1,026 3,56 4,78 5,45 0, ,2 0,970 1,053 2,47 3,31 3,77 0, ,7 0,970 1,026 3,45 4,63 5,27 0, ,4 0,970 1,053 2,28 3,06 3,49 0, ,4 0,970 1,026 3,52 4,72 5,38 0, ,1 0,970 1,053 2,50 3,36 3,83 0, ,6 0,970 1,026 3,46 4,65 5,30 0, ,3 0,970 1,053 2,32 3,11 3,55 0, ,6 0,970 1,026 3,46 4,65 5,30 0, ,2 0,970 1,053 2,39 3,21 3,66 0, ,0 0,970 1,024 3,59 4,81 5,48 0, ,4 0,970 1,053 2,20 2,96 3,37 0, ,5 0,970 1,024 3,48 4,66 5,32 0, ,2 0,970 1,053 2,43 3,26 3,72 0, ,2 0,970 1,024 3,56 4,77 5,44 0, ,4 0,970 1,053 2,24 3,01 3,43 0, ,7 0,970 1,024 3,44 4,62 5,26 0, ,2 0,970 1,053 2,43 3,26 3,72 0, ,4 0,970 1,024 3,51 4,71 5,37 0, ,4 0,970 1,053 2,24 3,01 3,43 0, ,9 0,970 1,024 3,38 4,54 5,18 0, ,8 0,970 1,053 1,84 2,46 2,81 0, ,4 0,970 1,024 3,51 4,71 5,37 0, ,9 0,970 1,053 1,75 2,35 2,68 0, ,9 0,970 1,024 3,38 4,54 5,18 0, ,9 0,970 1,053 1,75 2,35 2,68 0,70 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 9 / 21

72 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,0 0,970 1,053 1,66 2,23 2,54 0, ,1 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,7 0,950 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,1 0,950 0,970 3,25 4,36 4,97 1, ,0 0,950 0,970 3,48 4,68 5,33 1, ,1 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,5 0,950 0,970 3,45 4,63 5,28 1, ,1 0,950 0,970 3,25 4,36 4,97 1, ,6 0,950 0,970 3,51 4,70 5,36 1, ,9 0,950 1,029 3,35 4,50 5,13 1, ,8 0,950 0,970 3,49 4,69 5,34 1, ,9 0,950 1,029 3,22 4,33 4,93 1, ,4 0,950 0,970 3,46 4,65 5,29 1, ,2 0,950 1,029 3,32 4,45 5,07 1, ,3 0,950 0,970 3,52 4,72 5,38 1, ,2 0,950 1,029 3,19 4,28 4,87 1, ,1 0,950 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,6 0,950 1,029 3,26 4,38 4,99 1, ,4 0,950 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,6 0,950 1,029 3,12 4,19 4,78 1, ,9 0,950 0,970 3,35 4,50 5,13 1, ,6 0,950 1,029 3,26 4,38 4,99 1, ,8 0,950 0,970 3,36 4,52 5,15 1, ,6 0,950 1,029 3,12 4,19 4,78 1, ,4 0,950 0,970 3,32 4,45 5,07 1, ,6 0,950 0,949 2,88 3,87 4,41 1, ,8 0,950 0,970 3,36 4,52 5,15 1, ,1 0,950 0,949 2,80 3,76 4,29 1, ,4 0,950 0,970 3,32 4,45 5,07 1, ,6 0,950 0,949 2,74 3,68 4,19 1, ,8 0,950 0,970 3,49 4,69 5,34 1, ,6 0,950 0,949 2,74 3,68 4,19 1, ,1 0,950 0,970 3,48 4,67 5,32 1, ,0 0,950 0,949 2,67 3,59 4,09 1, ,0 0,950 0,970 3,48 4,68 5,33 1, ,6 0,950 0,949 2,74 3,68 4,19 1, ,3 0,950 0,970 3,47 4,66 5,31 1, ,0 0,950 0,949 2,67 3,59 4,09 1, ,4 0,950 0,970 3,46 4,65 5,29 1, ,6 0,950 0,970 3,08 4,13 4,70 1, ,7 0,950 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,2 0,950 0,970 3,00 4,03 4,59 1, ,1 0,950 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,6 0,950 0,970 2,95 3,95 4,51 1, ,4 0,950 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,6 0,950 0,970 2,95 3,95 4,51 1, ,9 0,950 0,970 3,35 4,50 5,13 1, ,0 0,950 0,970 2,88 3,87 4,41 1, ,4 0,950 0,970 3,32 4,45 5,07 1, ,6 0,950 0,970 2,95 3,95 4,51 1, ,8 0,950 0,949 3,29 4,42 5,03 1, ,0 0,950 0,970 2,88 3,87 4,41 1, ,1 0,950 0,949 3,27 4,39 5,00 1, ,6 0,950 0,960 3,04 4,09 4,66 1, ,1 0,950 0,949 3,18 4,27 4,86 1, ,2 0,950 0,960 2,97 3,99 4,55 1, ,1 0,950 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,6 0,950 0,960 2,91 3,91 4,46 1, ,4 0,950 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,4 0,950 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,8 0,950 0,970 3,36 4,52 5,15 1, ,4 0,950 0,970 3,32 4,45 5,07 1, ,8 0,950 0,970 3,36 4,52 5,15 1, ,7 0,950 0,970 3,38 4,53 5,16 1, ,5 0,950 0,970 3,39 4,54 5,18 1, ,6 0,950 0,970 3,29 4,42 5,03 1, ,8 0,950 0,970 3,36 4,52 5,15 1, ,1 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,4 0,950 0,970 3,32 4,45 5,07 1, ,1 0,950 0,970 3,25 4,36 4,97 1, ,8 0,950 0,970 3,28 4,40 5,01 1, ,1 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,2 0,950 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,1 0,950 0,970 3,25 4,36 4,97 1, ,8 0,950 0,970 3,28 4,40 5,01 1, ,1 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,2 0,950 0,970 3,24 4,34 4,95 1, ,1 0,950 0,970 3,25 4,36 4,97 1, ,2 0,950 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,4 0,950 0,970 3,32 4,45 5,07 1, ,8 0,950 0,970 3,28 4,40 5,01 1, ,3 0,950 0,970 3,22 4,32 4,93 1, ,2 0,950 0,970 3,24 4,34 4,95 1, ,8 0,950 0,970 3,28 4,40 5,01 1, ,6 0,950 0,970 3,08 4,13 4,70 1, ,8 0,950 0,970 3,18 4,26 4,86 1, ,1 0,950 0,949 3,27 4,39 5,00 1, ,8 0,950 0,970 3,28 4,40 5,01 1, ,1 0,950 0,949 3,18 4,27 4,86 1, ,8 0,950 0,970 3,18 4,26 4,86 1, ,5 0,950 0,949 3,23 4,34 4,94 1, ,5 0,950 0,949 3,14 4,21 4,80 1, ,5 0,950 0,949 3,14 4,21 4,80 1, ,5 0,950 0,949 3,03 4,06 4,63 1, ,5 0,950 0,949 3,23 4,34 4,94 1, ,8 0,950 0,949 3,11 4,17 4,75 1, ,5 0,950 0,949 3,14 4,21 4,80 1, ,7 0,950 0,949 2,99 4,02 4,58 1, ,4 0,950 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,2 0,950 0,949 3,06 4,11 4,68 1, ,4 0,950 0,970 3,32 4,45 5,07 1, ,2 0,950 0,949 2,94 3,94 4,49 1, ,7 0,950 0,970 3,38 4,53 5,16 1, ,2 0,950 0,949 3,06 4,11 4,68 1, ,6 0,950 0,970 3,29 4,42 5,03 1, ,2 0,950 0,949 2,94 3,94 4,49 1,00 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 10 / 21

73 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,3 0,950 0,970 3,47 4,66 5,31 1, ,7 0,950 0,984 2,65 3,56 4,06 0, ,2 0,950 0,970 3,41 4,57 5,21 1, ,3 0,950 0,984 2,88 3,87 4,41 0, ,5 0,950 0,970 3,45 4,63 5,28 1, ,7 0,950 0,984 2,82 3,78 4,31 0, ,5 0,950 0,970 3,39 4,54 5,18 1, ,7 0,950 0,984 2,82 3,78 4,31 0, ,0 0,950 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,1 0,950 0,984 2,75 3,69 4,20 0, ,9 0,950 0,970 3,35 4,50 5,13 1, ,7 0,950 0,984 2,82 3,78 4,31 0, ,0 0,950 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,1 0,950 0,984 2,75 3,69 4,20 0, ,9 0,950 0,970 3,35 4,50 5,13 1, ,2 0,950 0,984 2,15 2,89 3,29 0, ,1 0,950 0,970 3,34 4,48 5,11 1, ,5 0,950 0,984 2,09 2,81 3,20 0, ,1 0,950 0,970 3,25 4,36 4,97 1, ,5 0,950 0,984 2,09 2,81 3,20 0, ,4 0,950 0,970 3,32 4,45 5,07 1, ,5 0,950 0,984 2,09 2,81 3,20 0, ,3 0,950 0,970 3,22 4,32 4,93 1, ,9 0,950 0,984 2,00 2,68 3,05 0, ,8 0,950 0,970 3,28 4,40 5,01 1, ,9 0,950 0,984 2,00 2,68 3,05 0, ,8 0,950 0,970 3,18 4,26 4,86 1, ,3 0,950 0,984 1,90 2,55 2,91 0, ,8 0,950 0,970 3,28 4,40 5,01 1, ,7 0,950 0,964 2,42 3,25 3,70 0, ,8 0,950 0,970 3,18 4,26 4,86 1, ,2 0,950 0,964 2,31 3,10 3,54 0, ,5 0,950 0,970 3,21 4,30 4,90 1, ,7 0,950 0,964 2,42 3,25 3,70 0, ,5 0,950 0,970 3,09 4,15 4,73 1, ,2 0,950 0,964 2,31 3,10 3,54 0, ,8 0,950 0,970 3,18 4,26 4,86 1, ,5 0,950 0,964 2,26 3,03 3,45 0, ,7 0,950 0,970 3,06 4,10 4,68 1, ,5 0,950 0,964 2,26 3,03 3,45 0, ,2 0,950 0,970 3,13 4,20 4,78 1, ,4 0,950 0,964 2,47 3,32 3,78 0, ,2 0,950 0,970 3,00 4,03 4,59 1, ,9 0,950 0,964 2,37 3,18 3,62 0, ,2 0,950 0,970 3,13 4,20 4,78 1, ,4 0,950 0,964 2,47 3,32 3,78 0, ,2 0,950 0,970 3,00 4,03 4,59 1, ,9 0,950 0,964 2,37 3,18 3,62 0, ,2 0,950 0,949 3,06 4,11 4,68 1, ,2 0,950 0,964 2,31 3,10 3,54 0, ,2 0,950 0,949 2,94 3,94 4,49 1, ,2 0,950 0,964 2,31 3,10 3,54 0, ,5 0,950 0,949 3,03 4,06 4,63 1, ,8 0,950 1,026 3,63 4,88 5,56 0, ,4 0,950 0,949 2,90 3,89 4,44 1, ,0 0,950 1,026 3,61 4,85 5,53 0, ,9 0,950 0,949 2,97 3,99 4,55 1, ,0 0,950 1,026 3,61 4,85 5,53 0, ,9 0,950 0,949 2,84 3,82 4,35 1, ,3 0,950 1,026 3,59 4,82 5,49 0, ,9 0,950 0,949 2,97 3,99 4,55 1, ,6 0,950 1,026 3,56 4,77 5,44 0, ,9 0,950 0,949 2,84 3,82 4,35 1, ,9 0,950 1,026 3,53 4,74 5,40 0, ,8 0,950 0,949 3,11 4,17 4,75 1, ,8 0,950 1,026 3,54 4,76 5,42 0, ,7 0,950 0,949 2,99 4,02 4,58 1, ,2 0,950 1,026 3,49 4,68 5,34 0, ,0 0,950 0,949 3,08 4,13 4,70 1, ,0 0,950 1,026 3,52 4,72 5,38 0, ,0 0,950 0,949 2,96 3,97 4,52 1, ,5 0,950 1,026 3,46 4,65 5,30 0, ,5 0,950 0,949 3,03 4,06 4,63 1, ,8 0,950 1,026 3,42 4,59 5,23 0, ,4 0,950 0,949 2,90 3,89 4,44 1, ,0 0,950 1,029 3,53 4,74 5,40 0, ,5 0,950 0,949 3,03 4,06 4,63 1, ,5 0,950 1,029 3,47 4,66 5,31 0, ,4 0,950 0,949 2,90 3,89 4,44 1, ,2 0,950 1,029 3,50 4,70 5,35 0, ,7 0,950 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,7 0,950 1,029 3,44 4,62 5,26 0, ,7 0,950 0,970 3,38 4,53 5,16 1, ,1 0,950 1,029 3,39 4,56 5,19 0, ,0 0,950 0,970 3,43 4,60 5,24 1, ,1 0,950 1,029 3,39 4,56 5,19 0, ,9 0,950 0,970 3,35 4,50 5,13 1, ,4 0,950 1,029 3,34 4,49 5,11 0, ,4 0,950 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,1 0,950 1,029 3,39 4,56 5,19 0, ,4 0,950 0,970 3,32 4,45 5,07 1, ,4 0,950 1,029 3,34 4,49 5,11 0, ,4 0,950 0,970 3,40 4,56 5,20 1, ,4 0,950 1,026 3,48 4,67 5,32 0, ,4 0,950 0,970 3,32 4,45 5,07 1, ,2 0,950 1,026 3,37 4,52 5,15 0, ,8 0,950 0,984 2,79 3,75 4,27 0, ,7 0,950 1,026 3,43 4,61 5,25 0, ,3 0,950 0,984 2,72 3,66 4,17 0, ,6 0,950 1,026 3,32 4,45 5,07 0, ,3 0,950 0,984 2,72 3,66 4,17 0, ,7 0,950 1,026 3,43 4,61 5,25 0, ,7 0,950 0,984 2,65 3,56 4,06 0, ,6 0,950 1,026 3,32 4,45 5,07 0, ,3 0,950 0,984 2,72 3,66 4,17 0, ,1 0,950 1,026 3,38 4,54 5,18 0,90 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 11 / 21

74 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,4 0,950 1,026 3,33 4,47 5,10 0, ,6 0,950 1,053 2,20 2,96 3,37 0, ,4 0,950 1,026 3,33 4,47 5,10 0, ,3 0,950 1,053 2,27 3,05 3,48 0, ,5 0,950 1,024 3,46 4,64 5,28 0, ,0 0,950 1,053 2,10 2,82 3,22 0, ,3 0,950 1,024 3,34 4,49 5,11 0, ,2 0,950 1,053 2,30 3,09 3,53 0, ,7 0,950 1,024 3,43 4,60 5,24 0, ,9 0,950 1,053 2,14 2,87 3,27 0, ,6 0,950 1,024 3,31 4,44 5,06 0, ,2 0,950 1,053 2,30 3,09 3,53 0, ,1 0,950 1,024 3,38 4,53 5,17 0, ,9 0,950 1,053 2,14 2,87 3,27 0, ,9 0,950 1,024 3,25 4,37 4,98 0, ,3 0,950 1,053 1,78 2,38 2,72 0, ,1 0,950 1,024 3,38 4,53 5,17 0, ,6 0,950 1,053 1,70 2,28 2,60 0, ,9 0,950 1,024 3,25 4,37 4,98 0, ,6 0,950 1,053 1,70 2,28 2,60 0, ,3 0,950 1,026 3,20 4,30 4,90 0, ,9 0,950 1,053 1,62 2,18 2,48 0, ,9 0,950 1,026 3,10 4,16 4,74 0, ,4 0,972 0,970 3,48 4,66 5,32 1, ,6 0,950 1,026 3,14 4,22 4,80 0, ,7 0,972 0,970 3,45 4,64 5,28 1, ,6 0,950 1,026 3,14 4,22 4,80 0, ,4 0,972 0,970 3,41 4,57 5,21 1, ,8 0,950 1,039 3,32 4,46 5,08 0, ,2 0,972 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,0 0,950 1,039 3,28 4,41 5,02 0, ,8 0,972 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,4 0,950 1,039 3,22 4,33 4,93 0, ,2 0,972 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,4 0,950 1,039 3,22 4,33 4,93 0, ,8 0,972 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,9 0,950 1,039 3,30 4,43 5,05 0, ,0 0,972 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,5 0,950 1,039 3,20 4,30 4,90 0, ,3 0,972 0,970 3,54 4,75 5,42 1, ,2 0,950 1,039 3,26 4,38 4,99 0, ,1 0,972 0,970 3,55 4,76 5,43 1, ,8 0,950 1,039 3,16 4,24 4,83 0, ,4 0,972 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,5 0,950 1,039 3,20 4,30 4,90 0, ,6 0,972 0,970 3,52 4,73 5,39 1, ,5 0,950 1,039 3,20 4,30 4,90 0, ,9 0,972 0,970 3,51 4,70 5,36 1, ,5 0,950 1,039 3,20 4,30 4,90 0, ,4 0,972 0,970 3,48 4,66 5,32 1, ,9 0,950 1,039 3,14 4,21 4,80 0, ,7 0,972 0,970 3,45 4,64 5,28 1, ,9 0,950 1,039 3,14 4,21 4,80 0, ,4 0,972 0,970 3,41 4,57 5,21 1, ,5 0,950 0,944 3,22 4,32 4,92 0, ,8 0,972 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,4 0,950 0,940 3,35 4,50 5,13 0, ,2 0,972 0,949 3,35 4,49 5,12 1, ,7 0,950 1,013 3,53 4,73 5,39 0, ,5 0,972 0,949 3,32 4,46 5,08 1, ,8 0,950 1,013 3,59 4,81 5,49 0, ,6 0,972 0,949 3,23 4,33 4,94 1, ,9 0,950 1,013 3,49 4,68 5,33 0, ,4 0,972 0,970 3,48 4,66 5,32 1, ,0 0,950 0,940 3,43 4,60 5,24 0, ,7 0,972 0,970 3,45 4,64 5,28 1, ,1 0,950 1,013 3,64 4,88 5,57 0, ,2 0,972 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,2 0,950 1,013 3,63 4,87 5,56 0, ,2 0,972 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,8 0,950 1,013 3,50 4,70 5,35 0, ,9 0,972 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,8 0,950 1,014 3,38 4,53 5,16 0, ,5 0,972 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,1 0,950 1,014 3,34 4,49 5,12 0, ,2 0,972 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,2 0,950 1,014 3,45 4,63 5,28 0, ,8 0,972 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,5 0,950 1,014 3,42 4,59 5,23 0, ,3 0,972 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,4 0,950 1,053 2,63 3,54 4,03 0, ,7 0,972 0,970 3,38 4,54 5,17 1, ,4 0,950 1,053 2,63 3,54 4,03 0, ,3 0,972 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,2 0,950 1,053 2,42 3,25 3,70 0, ,8 0,972 0,970 3,29 4,41 5,03 1, ,6 0,950 1,053 2,32 3,11 3,55 0, ,7 0,972 0,970 3,38 4,54 5,17 1, ,6 0,950 1,053 2,43 3,27 3,72 0, ,3 0,972 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,8 0,950 1,053 2,61 3,51 4,00 0, ,8 0,972 0,970 3,29 4,41 5,03 1, ,4 0,950 1,053 2,49 3,35 3,82 0, ,4 0,972 0,970 3,12 4,19 4,78 1, ,6 0,950 1,053 2,43 3,27 3,72 0, ,9 0,972 0,949 3,00 4,03 4,59 1, ,6 0,950 1,053 2,43 3,27 3,72 0, ,2 0,972 0,949 2,96 3,98 4,53 1, ,3 0,950 1,053 2,27 3,05 3,48 0, ,5 0,972 0,949 3,32 4,46 5,08 1, ,1 0,950 1,053 2,34 3,14 3,57 0, ,6 0,972 0,949 3,23 4,33 4,94 1, ,8 0,950 1,053 2,17 2,91 3,32 0, ,0 0,972 0,949 3,28 4,41 5,02 1, ,9 0,950 1,053 2,37 3,18 3,62 0, ,1 0,972 0,949 3,19 4,28 4,87 1,00 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 12 / 21

75 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,0 0,972 0,949 3,28 4,41 5,02 1, ,4 0,972 0,949 3,15 4,23 4,82 1, ,1 0,972 0,949 3,19 4,28 4,87 1, ,6 0,972 0,949 3,04 4,08 4,64 1, ,7 0,972 0,970 3,45 4,64 5,28 1, ,9 0,972 0,949 3,11 4,17 4,75 1, ,8 0,972 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,0 0,972 0,949 2,98 4,00 4,56 1, ,0 0,972 0,970 3,43 4,61 5,25 1, ,9 0,972 0,949 3,11 4,17 4,75 1, ,2 0,972 0,970 3,34 4,49 5,11 1, ,0 0,972 0,949 2,98 4,00 4,56 1, ,5 0,972 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,4 0,972 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,6 0,972 0,970 3,30 4,43 5,05 1, ,6 0,972 0,970 3,47 4,65 5,30 1, ,5 0,972 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,8 0,972 0,970 3,51 4,72 5,38 1, ,6 0,972 0,970 3,30 4,43 5,05 1, ,9 0,972 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,6 0,972 1,029 3,40 4,57 5,21 1, ,2 0,972 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,7 0,972 1,029 3,27 4,39 5,01 1, ,4 0,972 0,970 3,41 4,57 5,21 1, ,9 0,972 1,029 3,37 4,52 5,15 1, ,2 0,972 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,0 0,972 1,029 3,23 4,34 4,94 1, ,4 0,972 0,970 3,41 4,57 5,21 1, ,4 0,972 1,029 3,31 4,45 5,07 1, ,5 0,972 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,5 0,972 1,029 3,17 4,26 4,85 1, ,6 0,972 0,970 3,30 4,43 5,05 1, ,4 0,972 1,029 3,31 4,45 5,07 1, ,8 0,972 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,5 0,972 1,029 3,17 4,26 4,85 1, ,0 0,972 0,970 3,27 4,39 5,00 1, ,5 0,972 0,949 2,92 3,92 4,47 1, ,3 0,972 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,2 0,972 0,949 2,84 3,82 4,35 1, ,4 0,972 0,970 3,22 4,33 4,93 1, ,6 0,972 0,949 2,78 3,73 4,25 1, ,3 0,972 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,6 0,972 0,949 2,78 3,73 4,25 1, ,4 0,972 0,970 3,22 4,33 4,93 1, ,1 0,972 0,949 2,71 3,64 4,15 1, ,1 0,972 0,970 3,26 4,37 4,98 1, ,6 0,972 0,949 2,78 3,73 4,25 1, ,2 0,972 0,970 3,14 4,21 4,80 1, ,1 0,972 0,949 2,71 3,64 4,15 1, ,4 0,972 0,970 3,22 4,33 4,93 1, ,4 0,972 0,970 3,12 4,19 4,78 1, ,6 0,972 0,970 3,10 4,17 4,75 1, ,0 0,972 0,970 3,05 4,09 4,66 1, ,9 0,972 0,970 3,17 4,26 4,86 1, ,5 0,972 0,970 2,99 4,01 4,57 1, ,0 0,972 0,970 3,05 4,09 4,66 1, ,5 0,972 0,970 2,99 4,01 4,57 1, ,9 0,972 0,970 3,17 4,26 4,86 1, ,0 0,972 0,970 2,93 3,93 4,48 1, ,0 0,972 0,970 3,05 4,09 4,66 1, ,5 0,972 0,970 2,99 4,01 4,57 1, ,9 0,972 0,949 3,11 4,17 4,75 1, ,0 0,972 0,970 2,93 3,93 4,48 1, ,0 0,972 0,949 2,98 4,00 4,56 1, ,4 0,972 0,960 3,09 4,15 4,73 1, ,2 0,972 0,949 3,07 4,12 4,70 1, ,0 0,972 0,960 3,02 4,05 4,61 1, ,4 0,972 0,949 2,94 3,95 4,50 1, ,5 0,972 0,960 2,96 3,97 4,52 1, ,7 0,972 0,949 3,02 4,05 4,62 1, ,7 0,972 0,970 3,45 4,64 5,28 1, ,8 0,972 0,949 2,88 3,87 4,41 1, ,8 0,972 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,7 0,972 0,949 3,02 4,05 4,62 1, ,0 0,972 0,970 3,43 4,61 5,25 1, ,8 0,972 0,949 2,88 3,87 4,41 1, ,2 0,972 0,970 3,34 4,49 5,11 1, ,4 0,972 0,949 3,15 4,23 4,82 1, ,5 0,972 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,6 0,972 0,949 3,04 4,08 4,64 1, ,6 0,972 0,970 3,30 4,43 5,05 1, ,8 0,972 0,949 3,12 4,19 4,78 1, ,5 0,972 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,9 0,972 0,949 3,00 4,03 4,59 1, ,6 0,972 0,970 3,30 4,43 5,05 1, ,2 0,972 0,949 3,07 4,12 4,70 1, ,5 0,972 0,970 3,40 4,56 5,19 1, ,4 0,972 0,949 2,94 3,95 4,50 1, ,6 0,972 0,970 3,30 4,43 5,05 1, ,2 0,972 0,949 3,07 4,12 4,70 1, ,8 0,972 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,4 0,972 0,949 2,94 3,95 4,50 1, ,0 0,972 0,970 3,27 4,39 5,00 1, ,9 0,972 0,970 3,51 4,70 5,36 1, ,3 0,972 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,0 0,972 0,970 3,43 4,61 5,25 1, ,4 0,972 0,970 3,22 4,33 4,93 1, ,2 0,972 0,970 3,49 4,68 5,33 1, ,3 0,972 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,4 0,972 0,970 3,41 4,57 5,21 1, ,4 0,972 0,970 3,22 4,33 4,93 1, ,7 0,972 0,970 3,45 4,64 5,28 1, ,1 0,972 0,949 3,19 4,28 4,87 1, ,8 0,972 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,2 0,972 0,949 3,07 4,12 4,70 1, ,7 0,972 0,970 3,45 4,64 5,28 1,00 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 13 / 21

76 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,8 0,972 0,970 3,37 4,52 5,16 1, ,9 0,972 1,029 3,37 4,52 5,15 0, ,0 0,972 0,984 2,83 3,81 4,34 0, ,5 0,972 1,026 3,51 4,71 5,36 0, ,4 0,972 0,984 2,76 3,71 4,23 0, ,6 0,972 1,026 3,39 4,55 5,19 0, ,4 0,972 0,984 2,76 3,71 4,23 0, ,0 0,972 1,026 3,46 4,64 5,29 0, ,9 0,972 0,984 2,69 3,61 4,12 0, ,1 0,972 1,026 3,34 4,48 5,11 0, ,4 0,972 0,984 2,76 3,71 4,23 0, ,0 0,972 1,026 3,46 4,64 5,29 0, ,9 0,972 0,984 2,69 3,61 4,12 0, ,1 0,972 1,026 3,34 4,48 5,11 0, ,3 0,972 0,984 2,93 3,93 4,48 0, ,4 0,972 1,026 3,41 4,58 5,22 0, ,8 0,972 0,984 2,86 3,84 4,37 0, ,9 0,972 1,026 3,36 4,51 5,14 0, ,8 0,972 0,984 2,86 3,84 4,37 0, ,9 0,972 1,026 3,36 4,51 5,14 0, ,3 0,972 0,984 2,79 3,74 4,27 0, ,6 0,972 1,024 3,48 4,68 5,33 0, ,8 0,972 0,984 2,86 3,84 4,37 0, ,8 0,972 1,024 3,37 4,52 5,15 0, ,3 0,972 0,984 2,79 3,74 4,27 0, ,0 0,972 1,024 3,45 4,64 5,28 0, ,8 0,972 0,984 2,19 2,94 3,35 0, ,1 0,972 1,024 3,33 4,47 5,10 0, ,1 0,972 0,984 2,13 2,86 3,25 0, ,4 0,972 1,024 3,40 4,57 5,21 0, ,1 0,972 0,984 2,13 2,86 3,25 0, ,6 0,972 1,024 3,28 4,40 5,01 0, ,1 0,972 0,984 2,13 2,86 3,25 0, ,4 0,972 1,024 3,40 4,57 5,21 0, ,6 0,972 0,984 2,03 2,73 3,11 0, ,6 0,972 1,024 3,28 4,40 5,01 0, ,6 0,972 0,984 2,03 2,73 3,11 0, ,0 0,972 1,026 3,22 4,33 4,93 0, ,1 0,972 0,984 1,93 2,60 2,96 0, ,8 0,972 1,026 3,12 4,18 4,77 0, ,0 0,972 0,964 2,46 3,30 3,76 0, ,5 0,972 1,026 3,16 4,24 4,84 0, ,7 0,972 0,964 2,35 3,15 3,59 0, ,5 0,972 1,026 3,16 4,24 4,84 0, ,0 0,972 0,964 2,46 3,30 3,76 0, ,4 0,972 1,039 3,34 4,49 5,11 0, ,7 0,972 0,964 2,35 3,15 3,59 0, ,7 0,972 1,039 3,30 4,44 5,05 0, ,0 0,972 0,964 2,29 3,08 3,50 0, ,2 0,972 1,039 3,24 4,35 4,96 0, ,0 0,972 0,964 2,29 3,08 3,50 0, ,2 0,972 1,039 3,24 4,35 4,96 0, ,7 0,972 0,964 2,51 3,37 3,84 0, ,6 0,972 1,039 3,32 4,46 5,09 0, ,4 0,972 0,964 2,40 3,22 3,67 0, ,4 0,972 1,039 3,22 4,33 4,93 0, ,7 0,972 0,964 2,51 3,37 3,84 0, ,9 0,972 1,039 3,28 4,41 5,02 0, ,4 0,972 0,964 2,40 3,22 3,67 0, ,7 0,972 1,039 3,18 4,27 4,86 0, ,7 0,972 0,964 2,35 3,15 3,59 0, ,4 0,972 1,039 3,22 4,33 4,93 0, ,7 0,972 0,964 2,35 3,15 3,59 0, ,4 0,972 1,039 3,22 4,33 4,93 0, ,4 0,972 1,026 3,68 4,93 5,62 0, ,4 0,972 1,039 3,22 4,33 4,93 0, ,7 0,972 1,026 3,65 4,90 5,59 0, ,8 0,972 1,039 3,16 4,24 4,83 0, ,7 0,972 1,026 3,65 4,90 5,59 0, ,8 0,972 1,039 3,16 4,24 4,83 0, ,0 0,972 1,026 3,63 4,87 5,55 0, ,0 0,972 0,944 3,27 4,38 5,00 0, ,2 0,972 1,026 3,62 4,86 5,53 0, ,6 0,972 0,940 3,41 4,58 5,22 0, ,5 0,972 1,026 3,59 4,82 5,49 0, ,0 0,972 1,013 3,58 4,81 5,48 0, ,5 0,972 1,026 3,59 4,82 5,49 0, ,4 0,972 1,013 3,63 4,87 5,55 0, ,8 0,972 1,026 3,56 4,78 5,45 0, ,8 0,972 1,013 3,52 4,72 5,38 0, ,7 0,972 1,026 3,58 4,80 5,47 0, ,0 0,972 0,940 3,49 4,68 5,33 0, ,3 0,972 1,026 3,52 4,73 5,39 0, ,4 0,972 1,013 3,69 4,95 5,64 0, ,0 0,972 1,026 3,55 4,77 5,43 0, ,6 0,972 1,013 3,68 4,94 5,63 0, ,6 0,972 1,026 3,49 4,69 5,34 0, ,7 0,972 1,013 3,53 4,74 5,40 0, ,1 0,972 1,026 3,44 4,62 5,27 0, ,1 0,972 1,014 3,40 4,57 5,21 0, ,0 0,972 1,029 3,56 4,78 5,45 0, ,4 0,972 1,014 3,37 4,52 5,16 0, ,6 0,972 1,029 3,50 4,70 5,36 0, ,3 0,972 1,014 3,48 4,67 5,32 0, ,3 0,972 1,029 3,53 4,74 5,40 0, ,6 0,972 1,014 3,45 4,63 5,28 0, ,0 0,972 1,029 3,47 4,66 5,31 0, ,2 0,972 1,053 2,65 3,56 4,06 0, ,4 0,972 1,029 3,42 4,59 5,23 0, ,2 0,972 1,053 2,65 3,56 4,06 0, ,4 0,972 1,029 3,42 4,59 5,23 0, ,3 0,972 1,053 2,44 3,27 3,73 0, ,9 0,972 1,029 3,37 4,52 5,15 0, ,8 0,972 1,053 2,34 3,14 3,58 0, ,4 0,972 1,029 3,42 4,59 5,23 0, ,2 0,972 1,053 2,47 3,32 3,78 0,65 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 14 / 21

77 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,2 0,972 1,053 2,65 3,56 4,06 0, ,5 1,004 0,970 3,09 4,14 4,72 1, ,8 0,972 1,053 2,53 3,40 3,87 0, ,0 1,004 0,970 3,02 4,06 4,62 1, ,2 0,972 1,053 2,47 3,32 3,78 0, ,5 1,004 0,970 3,09 4,14 4,72 1, ,2 0,972 1,053 2,47 3,32 3,78 0, ,0 1,004 0,970 3,02 4,06 4,62 1, ,0 0,972 1,053 2,31 3,10 3,53 0, ,4 1,004 0,960 3,19 4,28 4,88 1, ,6 0,972 1,053 2,37 3,19 3,63 0, ,0 1,004 0,960 3,12 4,18 4,77 1, ,4 0,972 1,053 2,21 2,96 3,38 0, ,5 1,004 0,960 3,05 4,10 4,67 1, ,5 0,972 1,053 2,41 3,23 3,68 0, ,5 1,004 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,3 0,972 1,053 2,24 3,01 3,43 0, ,6 1,004 0,970 3,41 4,58 5,22 1, ,0 0,972 1,053 2,31 3,10 3,53 0, ,0 1,004 0,970 3,47 4,65 5,30 1, ,8 0,972 1,053 2,14 2,87 3,27 0, ,1 1,004 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,8 0,972 1,053 2,34 3,14 3,58 0, ,0 1,004 0,970 3,47 4,65 5,30 1, ,6 0,972 1,053 2,17 2,92 3,33 0, ,1 1,004 0,970 3,36 4,51 5,14 1, ,8 0,972 1,053 2,34 3,14 3,58 0, ,5 1,004 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,6 0,972 1,053 2,17 2,92 3,33 0, ,6 1,004 0,970 3,41 4,58 5,22 1, ,2 0,972 1,053 1,81 2,43 2,77 0, ,8 1,004 0,970 3,48 4,67 5,32 1, ,5 0,972 1,053 1,74 2,33 2,66 0, ,0 1,004 0,970 3,38 4,54 5,17 1, ,5 0,972 1,053 1,74 2,33 2,66 0, ,3 1,004 0,970 3,44 4,62 5,26 1, ,8 0,972 1,053 1,66 2,23 2,54 0, ,4 1,004 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,4 1,004 0,970 3,59 4,82 5,49 1, ,3 1,004 0,970 3,44 4,62 5,26 1, ,7 1,004 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,4 1,004 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,4 1,004 0,970 3,52 4,72 5,38 1, ,1 1,004 0,949 3,29 4,42 5,03 1, ,8 1,004 0,970 3,48 4,67 5,32 1, ,2 1,004 0,949 3,17 4,26 4,85 1, ,2 1,004 0,949 3,46 4,64 5,29 1, ,4 1,004 0,949 3,26 4,37 4,98 1, ,5 1,004 0,949 3,43 4,61 5,25 1, ,6 1,004 0,949 3,14 4,21 4,80 1, ,6 1,004 0,949 3,34 4,48 5,10 1, ,9 1,004 0,949 3,21 4,31 4,91 1, ,4 1,004 0,970 3,59 4,82 5,49 1, ,0 1,004 0,949 3,08 4,13 4,71 1, ,7 1,004 0,970 3,57 4,79 5,46 1, ,9 1,004 0,949 3,21 4,31 4,91 1, ,2 1,004 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,0 1,004 0,949 3,08 4,13 4,71 1, ,2 1,004 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,4 1,004 0,970 3,65 4,90 5,58 1, ,4 1,004 0,970 3,22 4,33 4,93 1, ,6 1,004 0,970 3,58 4,80 5,47 1, ,9 1,004 0,949 3,10 4,16 4,74 1, ,8 1,004 0,970 3,63 4,87 5,55 1, ,2 1,004 0,949 3,06 4,11 4,68 1, ,9 1,004 0,970 3,56 4,77 5,44 1, ,6 1,004 1,029 3,51 4,72 5,38 1, ,2 1,004 0,970 3,60 4,83 5,51 1, ,7 1,004 1,029 3,38 4,54 5,17 1, ,4 1,004 0,970 3,52 4,72 5,38 1, ,9 1,004 1,029 3,48 4,67 5,32 1, ,2 1,004 0,970 3,60 4,83 5,51 1, ,0 1,004 1,029 3,34 4,48 5,11 1, ,4 1,004 0,970 3,52 4,72 5,38 1, ,9 1,004 1,029 3,48 4,67 5,32 1, ,5 1,004 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,0 1,004 1,029 3,34 4,48 5,11 1, ,6 1,004 0,970 3,41 4,58 5,22 1, ,4 1,004 1,029 3,42 4,59 5,23 1, ,8 1,004 0,970 3,48 4,67 5,32 1, ,5 1,004 1,029 3,27 4,40 5,01 1, ,0 1,004 0,970 3,38 4,54 5,17 1, ,4 1,004 1,029 3,42 4,59 5,23 1, ,3 1,004 0,970 3,44 4,62 5,26 1, ,5 1,004 1,029 3,27 4,40 5,01 1, ,4 1,004 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,5 1,004 0,949 3,02 4,05 4,62 1, ,3 1,004 0,970 3,44 4,62 5,26 1, ,2 1,004 0,949 2,94 3,94 4,49 1, ,4 1,004 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,6 1,004 0,949 2,87 3,85 4,39 1, ,9 1,004 0,949 3,21 4,31 4,91 1, ,6 1,004 0,949 2,87 3,85 4,39 1, ,0 1,004 0,949 3,08 4,13 4,71 1, ,1 1,004 0,949 2,80 3,76 4,28 1, ,2 1,004 0,949 3,17 4,26 4,85 1, ,6 1,004 0,949 2,87 3,85 4,39 1, ,4 1,004 0,949 3,04 4,08 4,65 1, ,1 1,004 0,949 2,80 3,76 4,28 1, ,7 1,004 0,949 3,12 4,18 4,77 1, ,4 1,004 0,970 3,22 4,33 4,93 1, ,8 1,004 0,949 2,98 4,00 4,56 1, ,0 1,004 0,970 3,15 4,23 4,81 1, ,7 1,004 0,949 3,12 4,18 4,77 1, ,5 1,004 0,970 3,09 4,14 4,72 1, ,8 1,004 0,949 2,98 4,00 4,56 1,00 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 15 / 21

78 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,4 1,004 0,949 3,26 4,37 4,98 1, ,5 1,004 1,029 3,65 4,90 5,59 0, ,6 1,004 0,949 3,14 4,21 4,80 1, ,2 1,004 1,029 3,59 4,82 5,49 0, ,8 1,004 0,949 3,22 4,33 4,93 1, ,9 1,004 1,029 3,62 4,86 5,54 0, ,9 1,004 0,949 3,10 4,16 4,74 1, ,6 1,004 1,029 3,56 4,77 5,44 0, ,2 1,004 0,949 3,17 4,26 4,85 1, ,1 1,004 1,029 3,50 4,70 5,36 0, ,4 1,004 0,949 3,04 4,08 4,65 1, ,1 1,004 1,029 3,50 4,70 5,36 0, ,2 1,004 0,949 3,17 4,26 4,85 1, ,7 1,004 1,029 3,45 4,63 5,28 0, ,4 1,004 0,949 3,04 4,08 4,65 1, ,1 1,004 1,029 3,50 4,70 5,36 0, ,0 1,004 0,984 2,93 3,93 4,48 0, ,7 1,004 1,029 3,45 4,63 5,28 0, ,4 1,004 0,984 2,85 3,83 4,37 0, ,0 1,004 1,026 3,60 4,83 5,50 0, ,4 1,004 0,984 2,85 3,83 4,37 0, ,3 1,004 1,026 3,48 4,67 5,32 0, ,9 1,004 0,984 2,78 3,73 4,25 0, ,6 1,004 1,026 3,55 4,76 5,42 0, ,4 1,004 0,984 2,85 3,83 4,37 0, ,8 1,004 1,026 3,42 4,59 5,23 0, ,9 1,004 0,984 2,78 3,73 4,25 0, ,6 1,004 1,026 3,55 4,76 5,42 0, ,3 1,004 0,984 3,02 4,06 4,62 0, ,8 1,004 1,026 3,42 4,59 5,23 0, ,8 1,004 0,984 2,95 3,96 4,52 0, ,1 1,004 1,026 3,49 4,69 5,35 0, ,8 1,004 0,984 2,95 3,96 4,52 0, ,7 1,004 1,026 3,44 4,62 5,26 0, ,3 1,004 0,984 2,88 3,87 4,41 0, ,7 1,004 1,026 3,44 4,62 5,26 0, ,8 1,004 0,984 2,95 3,96 4,52 0, ,2 1,004 1,024 3,57 4,79 5,46 0, ,3 1,004 0,984 2,88 3,87 4,41 0, ,5 1,004 1,024 3,45 4,63 5,28 0, ,8 1,004 0,984 2,26 3,04 3,46 0, ,6 1,004 1,024 3,54 4,75 5,41 0, ,1 1,004 0,984 2,20 2,95 3,36 0, ,8 1,004 1,024 3,41 4,58 5,22 0, ,1 1,004 0,984 2,20 2,95 3,36 0, ,1 1,004 1,024 3,49 4,68 5,33 0, ,1 1,004 0,984 2,20 2,95 3,36 0, ,4 1,004 1,024 3,36 4,50 5,13 0, ,6 1,004 0,984 2,10 2,82 3,21 0, ,1 1,004 1,024 3,49 4,68 5,33 0, ,6 1,004 0,984 2,10 2,82 3,21 0, ,4 1,004 1,024 3,36 4,50 5,13 0, ,1 1,004 0,984 2,00 2,68 3,06 0, ,9 1,004 1,026 3,30 4,43 5,05 0, ,0 1,004 0,964 2,54 3,41 3,88 0, ,8 1,004 1,026 3,19 4,29 4,88 0, ,7 1,004 0,964 2,42 3,25 3,71 0, ,5 1,004 1,026 3,24 4,34 4,95 0, ,0 1,004 0,964 2,54 3,41 3,88 0, ,5 1,004 1,026 3,24 4,34 4,95 0, ,7 1,004 0,964 2,42 3,25 3,71 0, ,2 1,004 1,039 3,43 4,60 5,24 0, ,0 1,004 0,964 2,37 3,18 3,62 0, ,6 1,004 1,039 3,38 4,54 5,18 0, ,0 1,004 0,964 2,37 3,18 3,62 0, ,1 1,004 1,039 3,32 4,46 5,08 0, ,7 1,004 0,964 2,59 3,48 3,96 0, ,1 1,004 1,039 3,32 4,46 5,08 0, ,4 1,004 0,964 2,48 3,33 3,80 0, ,0 1,004 0,944 3,37 4,53 5,16 0, ,7 1,004 0,964 2,59 3,48 3,96 0, ,6 1,004 0,940 3,53 4,73 5,39 0, ,4 1,004 0,964 2,48 3,33 3,80 0, ,0 1,004 1,013 3,70 4,97 5,66 0, ,7 1,004 0,964 2,42 3,25 3,71 0, ,7 1,004 1,013 3,73 5,00 5,70 0, ,7 1,004 0,964 2,42 3,25 3,71 0, ,3 1,004 1,013 3,61 4,84 5,52 0, ,7 1,004 1,026 3,77 5,06 5,77 0, ,0 1,004 0,940 3,59 4,81 5,48 0, ,1 1,004 1,026 3,75 5,03 5,74 0, ,6 1,004 1,013 3,79 5,09 5,80 0, ,1 1,004 1,026 3,75 5,03 5,74 0, ,8 1,004 1,013 3,78 5,07 5,78 0, ,4 1,004 1,026 3,72 5,00 5,70 0, ,1 1,004 1,013 3,62 4,86 5,54 0, ,0 1,004 1,026 3,68 4,94 5,64 0, ,8 1,004 1,014 3,49 4,68 5,34 0, ,6 1,004 1,026 3,71 4,98 5,68 0, ,1 1,004 1,014 3,45 4,64 5,28 0, ,0 1,004 1,026 3,68 4,94 5,64 0, ,9 1,004 1,014 3,57 4,79 5,46 0, ,0 1,004 1,026 3,68 4,94 5,64 0, ,2 1,004 1,014 3,54 4,75 5,41 0, ,3 1,004 1,026 3,66 4,91 5,59 0, ,6 1,004 1,053 2,72 3,65 4,16 0, ,1 1,004 1,026 3,67 4,93 5,61 0, ,6 1,004 1,053 2,72 3,65 4,16 0, ,9 1,004 1,026 3,61 4,85 5,52 0, ,9 1,004 1,053 2,50 3,36 3,83 0, ,5 1,004 1,026 3,64 4,89 5,57 0, ,4 1,004 1,053 2,40 3,23 3,68 0, ,2 1,004 1,026 3,58 4,80 5,47 0, ,2 1,004 1,053 2,55 3,43 3,90 0, ,8 1,004 1,026 3,53 4,74 5,40 0, ,2 1,004 1,053 2,74 3,68 4,19 0,70 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 16 / 21

79 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,8 1,004 1,053 2,62 3,51 4,00 0, ,4 1,004 1,029 3,44 4,62 5,27 1, ,2 1,004 1,053 2,55 3,43 3,90 0, ,8 1,004 1,029 3,31 4,44 5,06 1, ,2 1,004 1,053 2,55 3,43 3,90 0, ,8 1,004 1,029 3,41 4,57 5,21 1, ,0 1,004 1,053 2,38 3,20 3,65 0, ,2 1,004 1,029 3,27 4,39 5,00 1, ,6 1,004 1,053 2,45 3,29 3,75 0, ,8 1,004 1,029 3,41 4,57 5,21 1, ,4 1,004 1,053 2,28 3,06 3,49 0, ,2 1,004 1,029 3,27 4,39 5,00 1, ,5 1,004 1,053 2,49 3,34 3,80 0, ,4 1,004 1,029 3,35 4,49 5,12 1, ,3 1,004 1,053 2,32 3,11 3,54 0, ,9 1,004 1,029 3,20 4,30 4,90 1, ,0 1,004 1,053 2,38 3,20 3,65 0, ,4 1,004 1,029 3,35 4,49 5,12 1, ,8 1,004 1,053 2,21 2,97 3,38 0, ,9 1,004 1,029 3,20 4,30 4,90 1, ,8 1,004 1,053 2,42 3,25 3,70 0, ,9 1,004 0,949 2,95 3,97 4,52 1, ,6 1,004 1,053 2,25 3,01 3,44 0, ,7 1,004 0,949 2,87 3,86 4,39 1, ,8 1,004 1,053 2,42 3,25 3,70 0, ,3 1,004 0,949 2,81 3,77 4,29 1, ,6 1,004 1,053 2,25 3,01 3,44 0, ,3 1,004 0,949 2,81 3,77 4,29 1, ,2 1,004 1,053 1,87 2,51 2,86 0, ,0 1,004 0,949 2,74 3,68 4,19 1, ,5 1,004 1,053 1,79 2,41 2,74 0, ,3 1,004 0,949 2,81 3,77 4,29 1, ,5 1,004 1,053 1,79 2,41 2,74 0, ,0 1,004 0,949 2,74 3,68 4,19 1, ,8 1,004 1,053 1,71 2,30 2,62 0, ,4 1,004 0,970 3,16 4,24 4,83 1, ,1 1,004 0,970 3,59 4,81 5,49 1, ,2 1,004 0,970 3,08 4,13 4,71 1, ,5 1,004 0,970 3,57 4,79 5,45 1, ,9 1,004 0,970 3,02 4,05 4,62 1, ,2 1,004 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,9 1,004 0,970 3,02 4,05 4,62 1, ,6 1,004 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,5 1,004 0,970 2,96 3,97 4,52 1, ,4 1,004 0,970 3,46 4,64 5,29 1, ,9 1,004 0,970 3,02 4,05 4,62 1, ,0 1,004 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,5 1,004 0,970 2,96 3,97 4,52 1, ,2 1,004 0,949 3,40 4,56 5,19 1, ,4 1,004 0,960 3,12 4,19 4,78 1, ,6 1,004 0,949 3,37 4,52 5,15 1, ,2 1,004 0,960 3,05 4,09 4,66 1, ,1 1,004 0,949 3,27 4,39 5,00 1, ,9 1,004 0,960 2,99 4,01 4,57 1, ,2 1,004 0,970 3,53 4,74 5,40 1, ,6 1,004 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,6 1,004 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,1 1,004 0,970 3,34 4,49 5,11 1, ,2 1,004 0,970 3,47 4,66 5,31 1, ,3 1,004 0,970 3,40 4,57 5,20 1, ,2 1,004 0,970 3,47 4,66 5,31 1, ,7 1,004 0,970 3,30 4,42 5,04 1, ,8 1,004 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,3 1,004 0,970 3,40 4,57 5,20 1, ,6 1,004 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,7 1,004 0,970 3,30 4,42 5,04 1, ,2 1,004 0,970 3,47 4,66 5,31 1, ,4 1,004 0,970 3,25 4,36 4,96 1, ,0 1,004 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,4 1,004 0,970 3,25 4,36 4,96 1, ,7 1,004 0,970 3,37 4,53 5,16 1, ,8 1,004 0,970 3,21 4,31 4,91 1, ,8 1,004 0,970 3,43 4,60 5,25 1, ,8 1,004 0,970 3,21 4,31 4,91 1, ,7 1,004 0,970 3,37 4,53 5,16 1, ,6 1,004 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,3 1,004 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,0 1,004 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,8 1,004 0,970 3,43 4,60 5,25 1, ,0 1,004 0,970 3,48 4,68 5,33 1, ,7 1,004 0,970 3,37 4,53 5,16 1, ,5 1,004 0,970 3,39 4,55 5,18 1, ,3 1,004 0,970 3,33 4,47 5,09 1, ,6 1,004 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,6 1,004 0,970 3,23 4,33 4,94 1, ,1 1,004 0,970 3,34 4,49 5,11 1, ,4 1,004 0,970 3,16 4,24 4,83 1, ,6 1,004 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,0 1,004 0,970 3,19 4,29 4,88 1, ,1 1,004 0,970 3,34 4,49 5,11 1, ,0 1,004 0,949 3,03 4,07 4,64 1, ,6 1,004 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,5 1,004 0,949 2,99 4,02 4,58 1, ,1 1,004 0,970 3,34 4,49 5,11 1, ,6 1,004 0,949 3,37 4,52 5,15 1, ,0 1,004 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,1 1,004 0,949 3,27 4,39 5,00 1, ,5 1,004 0,970 3,31 4,44 5,07 1, ,3 1,004 0,949 3,33 4,47 5,09 1, ,7 1,004 0,970 3,37 4,53 5,16 1, ,7 1,004 0,949 3,22 4,33 4,93 1, ,1 1,004 0,970 3,26 4,38 4,99 1, ,3 1,004 0,949 3,33 4,47 5,09 1, ,7 1,004 0,970 3,37 4,53 5,16 1, ,7 1,004 0,949 3,22 4,33 4,93 1, ,1 1,004 0,970 3,26 4,38 4,99 1,00 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 17 / 21

80 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,7 1,004 0,949 3,22 4,33 4,93 1, ,0 1,004 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,2 1,004 0,949 3,11 4,17 4,75 1, ,6 1,004 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,1 1,004 0,949 3,19 4,28 4,88 1, ,0 1,004 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,6 1,004 0,949 3,07 4,12 4,70 1, ,8 1,004 0,984 2,86 3,85 4,38 0, ,8 1,004 0,949 3,14 4,22 4,80 1, ,4 1,004 0,984 2,79 3,75 4,27 0, ,2 1,004 0,949 3,01 4,04 4,61 1, ,4 1,004 0,984 2,79 3,75 4,27 0, ,8 1,004 0,949 3,14 4,22 4,80 1, ,0 1,004 0,984 2,72 3,65 4,16 0, ,2 1,004 0,949 3,01 4,04 4,61 1, ,4 1,004 0,984 2,79 3,75 4,27 0, ,9 1,004 0,970 3,60 4,83 5,50 1, ,0 1,004 0,984 2,72 3,65 4,16 0, ,4 1,004 0,970 3,52 4,72 5,38 1, ,9 1,004 0,984 2,96 3,97 4,52 0, ,3 1,004 0,970 3,58 4,80 5,47 1, ,6 1,004 0,984 2,89 3,88 4,42 0, ,8 1,004 0,970 3,50 4,69 5,35 1, ,6 1,004 0,984 2,89 3,88 4,42 0, ,9 1,004 0,970 3,54 4,76 5,42 1, ,2 1,004 0,984 2,82 3,78 4,31 0, ,4 1,004 0,970 3,46 4,64 5,29 1, ,6 1,004 0,984 2,89 3,88 4,42 0, ,9 1,004 0,970 3,54 4,76 5,42 1, ,2 1,004 0,984 2,82 3,78 4,31 0, ,4 1,004 0,970 3,46 4,64 5,29 1, ,8 1,004 0,984 2,22 2,98 3,40 0, ,6 1,004 0,970 3,44 4,62 5,27 1, ,2 1,004 0,984 2,16 2,90 3,31 0, ,1 1,004 0,970 3,34 4,49 5,11 1, ,2 1,004 0,984 2,16 2,90 3,31 0, ,0 1,004 0,970 3,42 4,59 5,23 1, ,2 1,004 0,984 2,16 2,90 3,31 0, ,5 1,004 0,970 3,31 4,44 5,07 1, ,9 1,004 0,984 2,07 2,78 3,16 0, ,7 1,004 0,970 3,37 4,53 5,16 1, ,9 1,004 0,984 2,07 2,78 3,16 0, ,1 1,004 0,970 3,26 4,38 4,99 1, ,5 1,004 0,984 1,97 2,65 3,02 0, ,7 1,004 0,970 3,37 4,53 5,16 1, ,5 1,004 0,964 2,49 3,34 3,80 0, ,1 1,004 0,970 3,26 4,38 4,99 1, ,3 1,004 0,964 2,38 3,19 3,64 0, ,7 1,004 0,970 3,30 4,42 5,04 1, ,5 1,004 0,964 2,49 3,34 3,80 0, ,2 1,004 0,970 3,17 4,26 4,86 1, ,3 1,004 0,964 2,38 3,19 3,64 0, ,1 1,004 0,970 3,26 4,38 4,99 1, ,8 1,004 0,964 2,32 3,12 3,55 0, ,6 1,004 0,970 3,14 4,21 4,80 1, ,8 1,004 0,964 2,32 3,12 3,55 0, ,8 1,004 0,970 3,21 4,31 4,91 1, ,1 1,004 0,964 2,54 3,41 3,88 0, ,2 1,004 0,970 3,08 4,13 4,71 1, ,9 1,004 0,964 2,43 3,27 3,72 0, ,8 1,004 0,970 3,21 4,31 4,91 1, ,1 1,004 0,964 2,54 3,41 3,88 0, ,2 1,004 0,970 3,08 4,13 4,71 1, ,9 1,004 0,964 2,43 3,27 3,72 0, ,8 1,004 0,949 3,14 4,22 4,80 1, ,3 1,004 0,964 2,38 3,19 3,64 0, ,2 1,004 0,949 3,01 4,04 4,61 1, ,3 1,004 0,964 2,38 3,19 3,64 0, ,2 1,004 0,949 3,11 4,17 4,75 1, ,7 1,004 1,026 3,70 4,96 5,66 0, ,7 1,004 0,949 2,97 3,99 4,55 1, ,2 1,004 1,026 3,67 4,93 5,61 0, ,8 1,004 0,949 3,05 4,10 4,67 1, ,4 1,004 1,026 3,66 4,91 5,59 0, ,3 1,004 0,949 2,91 3,91 4,46 1, ,8 1,004 1,026 3,63 4,87 5,55 0, ,8 1,004 0,949 3,05 4,10 4,67 1, ,1 1,004 1,026 3,61 4,85 5,53 0, ,3 1,004 0,949 2,91 3,91 4,46 1, ,9 1,004 1,026 3,55 4,77 5,44 0, ,1 1,004 0,949 3,19 4,28 4,88 1, ,5 1,004 1,026 3,58 4,81 5,48 0, ,6 1,004 0,949 3,07 4,12 4,70 1, ,4 1,004 1,026 3,52 4,73 5,39 0, ,6 1,004 0,949 3,16 4,24 4,83 1, ,0 1,004 1,026 3,47 4,66 5,31 0, ,0 1,004 0,949 3,03 4,07 4,64 1, ,5 1,004 1,029 3,60 4,83 5,50 0, ,2 1,004 0,949 3,11 4,17 4,75 1, ,4 1,004 1,029 3,53 4,74 5,40 0, ,7 1,004 0,949 2,97 3,99 4,55 1, ,9 1,004 1,029 3,56 4,78 5,45 0, ,2 1,004 0,949 3,11 4,17 4,75 1, ,8 1,004 1,029 3,50 4,70 5,35 0, ,7 1,004 0,949 2,97 3,99 4,55 1, ,5 1,004 1,029 3,45 4,63 5,27 0, ,5 1,004 0,970 3,57 4,79 5,45 1, ,5 1,004 1,029 3,45 4,63 5,27 0, ,0 1,004 0,970 3,48 4,68 5,33 1, ,1 1,004 1,029 3,39 4,55 5,19 0, ,9 1,004 0,970 3,54 4,76 5,42 1, ,5 1,004 1,029 3,45 4,63 5,27 0, ,4 1,004 0,970 3,46 4,64 5,29 1, ,1 1,004 1,029 3,39 4,55 5,19 0, ,6 1,004 0,970 3,51 4,71 5,37 1, ,2 1,004 1,026 3,54 4,75 5,41 0,90 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 18 / 21

81 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,7 1,004 1,026 3,42 4,59 5,23 0, ,6 1,004 1,053 2,41 3,24 3,69 0, ,8 1,004 1,026 3,49 4,68 5,34 0, ,6 1,004 1,053 2,25 3,02 3,44 0, ,4 1,004 1,026 3,36 4,51 5,14 0, ,4 1,004 1,053 2,44 3,28 3,74 0, ,8 1,004 1,026 3,49 4,68 5,34 0, ,4 1,004 1,053 2,28 3,06 3,49 0, ,4 1,004 1,026 3,36 4,51 5,14 0, ,0 1,004 1,053 2,35 3,15 3,59 0, ,5 1,004 1,026 3,44 4,61 5,26 0, ,1 1,004 1,053 2,18 2,93 3,33 0, ,1 1,004 1,026 3,38 4,54 5,17 0, ,8 1,004 1,053 2,38 3,19 3,64 0, ,1 1,004 1,026 3,38 4,54 5,17 0, ,9 1,004 1,053 2,21 2,97 3,39 0, ,7 1,004 1,026 3,24 4,35 4,96 0, ,8 1,004 1,053 2,38 3,19 3,64 0, ,4 1,004 1,024 3,51 4,72 5,38 0, ,9 1,004 1,053 2,21 2,97 3,39 0, ,9 1,004 1,024 3,39 4,55 5,19 0, ,0 1,004 1,053 1,86 2,50 2,85 0, ,8 1,004 1,024 3,48 4,67 5,32 0, ,4 1,004 1,053 1,79 2,40 2,73 0, ,4 1,004 1,024 3,36 4,50 5,13 0, ,4 1,004 1,053 1,79 2,40 2,73 0, ,5 1,004 1,024 3,43 4,60 5,25 0, ,8 1,004 1,053 1,71 2,30 2,62 0, ,0 1,004 1,024 3,30 4,43 5,04 0, ,5 0,998 0,949 3,30 4,42 5,04 1, ,5 1,004 1,024 3,43 4,60 5,25 0, ,3 0,998 0,949 3,20 4,29 4,89 1, ,0 1,004 1,024 3,30 4,43 5,04 0, ,3 0,998 0,949 3,25 4,37 4,98 1, ,7 1,004 1,026 3,24 4,35 4,96 0, ,0 0,998 0,949 3,15 4,23 4,82 1, ,8 1,004 1,026 3,14 4,21 4,80 0, ,3 0,998 0,949 3,25 4,37 4,98 1, ,3 1,004 1,026 3,18 4,27 4,86 0, ,0 0,998 0,949 3,15 4,23 4,82 1, ,3 1,004 1,026 3,18 4,27 4,86 0, ,8 0,998 1,029 3,36 4,51 5,14 1, ,8 1,004 1,039 3,37 4,52 5,15 0, ,5 0,998 1,029 3,23 4,33 4,94 1, ,2 1,004 1,039 3,33 4,46 5,09 0, ,3 0,998 1,029 3,32 4,46 5,09 1, ,9 1,004 1,039 3,26 4,38 4,99 0, ,0 0,998 1,029 3,19 4,28 4,88 1, ,9 1,004 1,039 3,26 4,38 4,99 0, ,3 0,998 1,029 3,32 4,46 5,09 1, ,0 1,004 1,039 3,35 4,49 5,12 0, ,0 0,998 1,029 3,19 4,28 4,88 1, ,1 1,004 1,039 3,24 4,35 4,96 0, ,0 0,998 1,029 3,27 4,39 5,00 1, ,5 1,004 1,039 3,30 4,44 5,06 0, ,8 0,998 1,029 3,12 4,19 4,78 1, ,6 1,004 1,039 3,20 4,29 4,89 0, ,0 0,998 1,029 3,27 4,39 5,00 1, ,1 1,004 1,039 3,24 4,35 4,96 0, ,8 0,998 1,029 3,12 4,19 4,78 1, ,1 1,004 1,039 3,24 4,35 4,96 0, ,8 0,998 0,949 2,88 3,87 4,41 1, ,1 1,004 1,039 3,24 4,35 4,96 0, ,8 0,998 0,949 2,80 3,76 4,29 1, ,8 1,004 1,039 3,18 4,26 4,86 0, ,5 0,998 0,949 2,74 3,68 4,19 1, ,8 1,004 1,039 3,18 4,26 4,86 0, ,5 0,998 0,949 2,74 3,68 4,19 1, ,3 1,004 0,944 3,31 4,44 5,07 0, ,3 0,998 0,949 2,67 3,59 4,09 1, ,1 1,004 0,940 3,48 4,66 5,32 0, ,5 0,998 0,949 2,74 3,68 4,19 1, ,0 1,004 1,013 3,64 4,88 5,56 0, ,3 0,998 0,949 2,67 3,59 4,09 1, ,3 1,004 1,013 3,68 4,93 5,62 0, ,0 0,998 0,970 3,08 4,13 4,71 1, ,3 1,004 1,013 3,55 4,77 5,44 0, ,0 0,998 0,970 3,00 4,03 4,60 1, ,0 1,004 1,014 3,43 4,60 5,25 0, ,8 0,998 0,970 2,95 3,95 4,51 1, ,5 1,004 1,014 3,40 4,56 5,19 0, ,8 0,998 0,970 2,95 3,95 4,51 1, ,9 1,004 1,014 3,51 4,71 5,37 0, ,5 0,998 0,970 2,88 3,87 4,41 1, ,4 1,004 1,014 3,48 4,67 5,32 0, ,8 0,998 0,970 2,95 3,95 4,51 1, ,4 1,004 1,053 2,67 3,59 4,09 0, ,5 0,998 0,970 2,88 3,87 4,41 1, ,4 1,004 1,053 2,67 3,59 4,09 0, ,0 0,998 0,982 3,12 4,19 4,77 0, ,9 1,004 1,053 2,46 3,31 3,77 0, ,8 0,998 0,982 2,98 4,00 4,56 0, ,6 1,004 1,053 2,37 3,18 3,63 0, ,5 0,998 0,982 3,08 4,14 4,71 0, ,0 1,004 1,053 2,50 3,36 3,83 0, ,3 0,998 0,982 2,94 3,95 4,50 0, ,7 1,004 1,053 2,69 3,61 4,11 0, ,5 0,998 0,982 3,08 4,14 4,71 0, ,5 1,004 1,053 2,57 3,45 3,93 0, ,3 0,998 0,982 2,94 3,95 4,50 0, ,0 1,004 1,053 2,50 3,36 3,83 0, ,3 0,998 0,982 3,02 4,06 4,62 0, ,0 1,004 1,053 2,50 3,36 3,83 0, ,0 0,998 0,982 2,88 3,86 4,40 0, ,0 1,004 1,053 2,35 3,15 3,59 0, ,3 0,998 0,982 3,02 4,06 4,62 0,95 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 19 / 21

82 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Pokračování tabulky ,0 0,998 0,982 2,88 3,86 4,40 0, ,3 0,998 1,024 3,33 4,47 5,10 0, ,5 0,998 1,016 3,26 4,38 4,99 0, ,5 0,998 1,024 3,21 4,31 4,91 0, ,3 0,998 1,016 3,13 4,20 4,78 0, ,9 0,998 1,024 3,30 4,43 5,05 0, ,0 0,998 1,016 3,23 4,33 4,93 0, ,2 0,998 1,024 3,18 4,26 4,86 0, ,8 0,998 1,016 3,09 4,14 4,72 0, ,9 0,998 1,024 3,25 4,36 4,97 0, ,0 0,998 1,016 3,23 4,33 4,93 0, ,1 0,998 1,024 3,12 4,19 4,77 0, ,8 0,998 1,016 3,09 4,14 4,72 0, ,9 0,998 1,024 3,25 4,36 4,97 0, ,8 0,998 1,016 3,17 4,25 4,85 0, ,1 0,998 1,024 3,12 4,19 4,77 0, ,5 0,998 1,016 3,02 4,06 4,62 0, ,8 0,998 1,039 3,19 4,28 4,87 0, ,8 0,998 1,016 3,17 4,25 4,85 0, ,4 0,998 1,039 3,15 4,22 4,81 0, ,5 0,998 1,016 3,02 4,06 4,62 0, ,4 0,998 1,039 3,09 4,14 4,72 0, ,0 0,998 0,984 2,79 3,75 4,28 0, ,4 0,998 1,039 3,09 4,14 4,72 0, ,8 0,998 0,984 2,73 3,66 4,17 0, ,1 0,998 1,039 3,17 4,25 4,84 0, ,8 0,998 0,984 2,73 3,66 4,17 0, ,7 0,998 1,039 3,07 4,12 4,69 0, ,5 0,998 0,984 2,65 3,56 4,06 0, ,8 0,998 1,039 3,13 4,20 4,78 0, ,8 0,998 0,984 2,73 3,66 4,17 0, ,4 0,998 1,039 3,02 4,06 4,63 0, ,5 0,998 0,984 2,65 3,56 4,06 0, ,7 0,998 1,039 3,07 4,12 4,69 0, ,0 0,998 0,984 2,88 3,87 4,41 0, ,7 0,998 1,039 3,07 4,12 4,69 0, ,8 0,998 0,984 2,82 3,78 4,31 0, ,7 0,998 1,039 3,07 4,12 4,69 0, ,8 0,998 0,984 2,82 3,78 4,31 0, ,7 0,998 1,039 3,00 4,03 4,60 0, ,5 0,998 0,984 2,75 3,69 4,21 0, ,7 0,998 1,039 3,00 4,03 4,60 0, ,8 0,998 0,984 2,82 3,78 4,31 0, ,3 0,998 0,944 3,24 4,34 4,95 0, ,5 0,998 0,984 2,75 3,69 4,21 0, ,5 0,998 0,940 3,41 4,57 5,21 0, ,0 0,998 0,984 2,18 2,93 3,33 0, ,8 0,998 1,013 3,50 4,70 5,36 0, ,5 0,998 0,984 2,12 2,85 3,24 0, ,2 0,998 1,014 3,25 4,36 4,97 0, ,5 0,998 0,984 2,12 2,85 3,24 0, ,9 0,998 1,014 3,22 4,32 4,92 0, ,5 0,998 0,984 2,12 2,85 3,24 0, ,6 0,998 1,014 3,33 4,47 5,10 0, ,3 0,998 0,984 2,03 2,73 3,11 0, ,3 0,998 1,014 3,30 4,43 5,05 0, ,3 0,998 0,984 2,03 2,73 3,11 0, ,4 0,998 1,053 2,55 3,42 3,89 0, ,0 0,998 0,984 1,94 2,61 2,97 0, ,4 0,998 1,053 2,55 3,42 3,89 0, ,3 0,998 0,964 2,43 3,26 3,72 0, ,6 0,998 1,053 2,36 3,17 3,61 0, ,3 0,998 0,964 2,33 3,12 3,56 0, ,6 0,998 1,053 2,27 3,05 3,48 0, ,3 0,998 0,964 2,43 3,26 3,72 0, ,0 0,998 1,053 2,45 3,29 3,75 0, ,3 0,998 0,964 2,33 3,12 3,56 0, ,5 0,998 1,053 2,63 3,52 4,02 0, ,8 0,998 0,964 2,27 3,05 3,48 0, ,5 0,998 1,053 2,51 3,37 3,84 0, ,8 0,998 0,964 2,27 3,05 3,48 0, ,0 0,998 1,053 2,45 3,29 3,75 0, ,8 0,998 0,964 2,48 3,33 3,79 0, ,0 0,998 1,053 2,45 3,29 3,75 0, ,8 0,998 0,964 2,38 3,19 3,64 0, ,3 0,998 1,053 2,30 3,09 3,52 0, ,8 0,998 0,964 2,48 3,33 3,79 0, ,8 0,998 1,053 2,36 3,17 3,61 0, ,8 0,998 0,964 2,38 3,19 3,64 0, ,0 0,998 1,053 2,21 2,96 3,38 0, ,3 0,998 0,964 2,33 3,12 3,56 0, ,5 0,998 1,053 2,39 3,21 3,66 0, ,3 0,998 0,964 2,33 3,12 3,56 0, ,8 0,998 1,053 2,24 3,01 3,42 0, ,4 0,998 1,026 3,48 4,67 5,32 0, ,3 0,998 1,053 2,30 3,09 3,52 0, ,0 0,998 1,026 3,45 4,63 5,28 0, ,5 0,998 1,053 2,14 2,88 3,28 0, ,0 0,998 1,026 3,36 4,51 5,13 0, ,0 0,998 1,053 2,33 3,13 3,57 0, ,2 0,998 1,026 3,24 4,35 4,95 0, ,3 0,998 1,053 2,17 2,92 3,33 0, ,9 0,998 1,026 3,31 4,44 5,06 0, ,0 0,998 1,053 2,33 3,13 3,57 0, ,2 0,998 1,026 3,18 4,27 4,87 0, ,3 0,998 1,053 2,17 2,92 3,33 0, ,9 0,998 1,026 3,31 4,44 5,06 0, ,8 0,998 1,053 1,84 2,47 2,82 0, ,2 0,998 1,026 3,18 4,27 4,87 0, ,3 0,998 1,053 1,77 2,38 2,71 0, ,9 0,998 1,026 3,25 4,37 4,98 0, ,3 0,998 1,053 1,77 2,38 2,71 0, ,8 0,998 1,026 3,20 4,30 4,90 0, ,8 0,998 1,053 1,70 2,28 2,60 0, ,8 0,998 1,026 3,20 4,30 4,90 0, ,6 1,023 0,949 3,30 4,43 5,05 1,00 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 20 / 21

83 BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP BPEJ Bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP (BH 1985) Opravný koeficent OK 1 (KR) Opravný koeficent OK 2 (HPJ) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 0 kg N/ha Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 60 kg N/ha (VPP) Výnosy opravené pomocí OK 1 a OK 2 při 120 kg N/ha Koeficent kvality píce KKP Příloha 4 Výnosové charakteristiky travních porostů na BPEJ a bodová hodnota BPEJ podle VÚMOP Dokončení tabulky ,7 1,023 0,949 3,20 4,29 4,89 1, ,8 1,023 1,014 3,27 4,39 5,00 0, ,5 1,023 0,949 3,26 4,38 4,99 1, ,6 1,023 1,014 3,24 4,34 4,95 0, ,6 1,023 0,949 3,15 4,23 4,82 1, ,0 1,023 1,053 2,51 3,38 3,85 0, ,5 1,023 0,949 3,26 4,38 4,99 1, ,0 1,023 1,053 2,51 3,38 3,85 0, ,6 1,023 0,949 3,15 4,23 4,82 1, ,8 1,023 1,053 2,34 3,14 3,58 0, ,6 1,023 1,051 3,30 4,43 5,04 0, ,0 1,023 1,053 2,26 3,04 3,46 0, ,7 1,023 1,051 3,15 4,23 4,81 0, ,8 1,023 1,053 2,46 3,31 3,77 0, ,2 1,023 1,051 3,26 4,37 4,98 0, ,0 1,023 1,053 2,63 3,54 4,03 0, ,3 1,023 1,051 3,10 4,17 4,75 0, ,2 1,023 1,053 2,52 3,39 3,86 0, ,2 1,023 1,051 3,26 4,37 4,98 0, ,8 1,023 1,053 2,46 3,31 3,77 0, ,3 1,023 1,051 3,10 4,17 4,75 0, ,8 1,023 1,053 2,46 3,31 3,77 0, ,1 1,023 1,051 3,19 4,28 4,88 0, ,3 1,023 1,053 2,32 3,11 3,55 0, ,2 1,023 1,051 3,03 4,07 4,64 0, ,7 1,023 1,053 2,38 3,19 3,64 0, ,1 1,023 1,051 3,19 4,28 4,88 0, ,2 1,023 1,053 2,23 2,99 3,41 0, ,2 1,023 1,051 3,03 4,07 4,64 0, ,4 1,023 1,053 2,41 3,23 3,68 0, ,8 1,023 0,984 2,80 3,75 4,28 0, ,9 1,023 1,053 2,26 3,03 3,45 0, ,7 1,023 0,984 2,73 3,66 4,17 0, ,3 1,023 1,053 2,32 3,11 3,55 0, ,7 1,023 0,984 2,73 3,66 4,17 0, ,8 1,023 1,053 2,16 2,91 3,31 0, ,6 1,023 0,984 2,66 3,57 4,07 0, ,0 1,023 1,053 2,35 3,15 3,59 0, ,7 1,023 0,984 2,73 3,66 4,17 0, ,5 1,023 1,053 2,20 2,95 3,36 0, ,6 1,023 0,984 2,66 3,57 4,07 0, ,0 1,023 1,053 2,35 3,15 3,59 0, ,0 1,023 0,984 2,19 2,95 3,36 0, ,5 1,023 1,053 2,20 2,95 3,36 0, ,6 1,023 0,984 2,14 2,87 3,27 0, ,5 1,023 1,053 1,87 2,52 2,87 0, ,6 1,023 0,984 2,14 2,87 3,27 0, ,1 1,023 1,053 1,81 2,43 2,76 0, ,6 1,023 0,984 2,14 2,87 3,27 0, ,1 1,023 1,053 1,81 2,43 2,76 0, ,5 1,023 0,984 2,05 2,76 3,14 0, ,7 1,023 1,053 1,74 2,33 2,66 0, ,5 1,023 0,984 2,05 2,76 3,14 0, ,4 1,023 0,984 1,96 2,64 3,01 0, ,7 1,023 0,964 2,44 3,27 3,73 0, ,9 1,023 0,964 2,33 3,13 3,57 0, ,7 1,023 0,964 2,44 3,27 3,73 0, ,9 1,023 0,964 2,33 3,13 3,57 0, ,5 1,023 0,964 2,28 3,06 3,49 0, ,5 1,023 0,964 2,28 3,06 3,49 0, ,1 1,023 0,964 2,48 3,34 3,80 0, ,3 1,023 0,964 2,39 3,20 3,65 0, ,1 1,023 0,964 2,48 3,34 3,80 0, ,3 1,023 0,964 2,39 3,20 3,65 0, ,9 1,023 0,964 2,33 3,13 3,57 0, ,9 1,023 0,964 2,33 3,13 3,57 0, ,6 1,023 1,024 3,27 4,39 5,00 0, ,4 1,023 1,024 3,15 4,23 4,82 0, ,4 1,023 1,024 3,23 4,34 4,95 0, ,2 1,023 1,024 3,11 4,18 4,76 0, ,6 1,023 1,024 3,18 4,27 4,87 0, ,4 1,023 1,024 3,06 4,10 4,68 0, ,6 1,023 1,024 3,18 4,27 4,87 0, ,4 1,023 1,024 3,06 4,10 4,68 0, ,5 1,023 0,944 3,24 4,35 4,96 0, ,0 1,023 0,940 3,42 4,60 5,24 0, ,0 1,023 1,013 3,45 4,62 5,27 0, ,8 1,023 1,014 3,19 4,28 4,87 0, ,6 1,023 1,014 3,15 4,23 4,82 0,85 1) Bodová hodnota VÚMOP podle zpracování z roku 1985 Pramen: vlastní sledování 21 / 21

84 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Brambory konzumní ostatní 1 Podíl vápnění Vápnění 0,2 2, Brambory konzumní ostatní 2 Podmítka Podmítka Brambory konzumní ostatní 3 Ošetření podmítky Příprava půdy 1 4, Brambory konzumní ostatní 4 Nakládání hnoje Jiné 0, Brambory konzumní ostatní 5 Hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,4 0, Brambory konzumní ostatní 6 Postřik herbicidy Chem.ochrana 0, Brambory konzumní ostatní 7 Hnojení PK Přihnojení Brambory konzumní ostatní 8 Orba (hloubka dle profilu ornice) Orba hluboká 1 1, Brambory konzumní ostatní 9 Dlátování Dlátování Brambory konzumní ostatní 10 Nákup sadby včetně manipulace Jiné Brambory konzumní ostatní 11 Třídění sadby Jiné 1 0, Brambory konzumní ostatní 12 Narašování sadby Jiné Brambory konzumní ostatní 13 Hrůbkování pro odkamenění Příprava půdy Brambory konzumní ostatní 14 Hnojení N Přihnojení Brambory konzumní ostatní 15 Separace kamene a hrud (odkamenění) Separace kamene a hrud 1 0, Brambory konzumní ostatní 16 Moření sadby Jiné Brambory konzumní ostatní 17 Sázení předklíčených brambor Sázení Brambory konzumní ostatní 18 Sázení,moření a přihnojování Sázení 1 0, Brambory konzumní ostatní 19 Postřik preemerg. herbicidy Chem.ochrana Brambory konzumní ostatní 20 Postřik postemerg. herbicidy Chem.ochrana Brambory konzumní ostatní 21 Postřiky proti mandelince Chem.ochrana Brambory konzumní ostatní 22 Postřiky proti plísni bramborové Chem.ochrana Brambory konzumní ostatní 23 Odstranění natě před sklizní Sečení Brambory konzumní ostatní 24 Sklizeň brambor Skl. Brambor 1 0, Brambory konzumní ostatní 25 Odvoz brambor Doprava 1 0, Brambory konzumní ostatní 26 Odhlinění a rozdružení brambor Skl. Brambor 1 0, Brambory konzumní ostatní 27 Velikostní třídění a přebírání brambor Jiné 1 0, Brambory konzumní ostatní 28 Skladování brambor Jiné 1 2, Brambory rané 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Brambory rané 2 Podmítka Podmítka Brambory rané 3 Ošetření podmítky Příprava půdy 0,5 4, Brambory rané 4 Výsev zeleného hnojení Setí směsek 0, Brambory rané 5 Nakládání hnoje Jiné 0, /20

85 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Brambory rané 6 Hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,4 0, Brambory rané 7 Hnojení PK Přihnojení Brambory rané 8 Hluboká orba Orba hluboká 1 1, Brambory rané 9 Předklíčení sadby Jiné Brambory rané 10 Smykování a vláčení Zavlačování 0, Brambory rané 11 Dlátování Dlátování Brambory rané 12 Hnojení průmyslovými komposty Statk. Hnojiva 0, Brambory rané 13 Hnojení N Přihnojení Brambory rané 14 Kypření půdy kypření Brambory rané 15 Sázení předklíčených brambor Sázení Brambory rané 16 Postřik preemerg. herbicidy Chem.ochrana Brambory rané 17 Zakrytí netkanou textilií Jiné Brambory rané 18 Proorávka na slepo Příprava půdy 0, Brambory rané 19 Závlaha Jiné 0, Brambory rané 20 Odstranění zakrytí netkanou textilií Jiné 0, Brambory rané 21 Postřik proti mandelince Chem.ochrana Brambory rané 22 Rozbití natě před sklizní Sečení 0,2 1, Brambory rané 23 Sklizeň brambor Skl. Brambor 1 0, Brambory rané 24 Odvoz brambor Doprava 1 0, Brambory rané 25 Velikostní třídění a přebírání brambor Jiné 1 0, Brambory sadbové 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Brambory sadbové 2 Podmítka Podmítka Brambory sadbové 3 Ošetření podmítky Příprava půdy 1 4, Brambory sadbové 4 Postřik herbicidy Chem.ochrana 0, Brambory sadbové 5 Nakládání hnoje Jiné 0, Brambory sadbové 6 Hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,4 0, Brambory sadbové 7 Hnojení PK Přihnojení Brambory sadbové 8 Střední orba Orba střední 1 1, Brambory sadbové 9 Narašování sadby Jiné Brambory sadbové 10 Hrůbkování pro odkamenění Příprava půdy Brambory sadbové 11 Hnojení N Přihnojení Brambory sadbové 12 Separace kamene a hrud (odkamenění) Separace kamene a hrud 1 0, Brambory sadbové 13 Moření sadby Jiné /20

86 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Brambory sadbové 14 Sázení předklíčených brambor+přihnojení a moření Sázení Brambory sadbové 15 Sázení předklíčených brambor Sázení Brambory sadbové 16 Proorávka na slepo Příprava půdy 0, Brambory sadbové 17 Postřik preemerg. herbicidy Chem.ochrana Brambory sadbové 18 Postřik postemerg. herbicidy Chem.ochrana Brambory sadbové 19 Postřiky proti mandelince Chem.ochrana Brambory sadbové 20 Postřiky proti mšicím Chem.ochrana Brambory sadbové 21 Negativní výběry Jiné Brambory sadbové 22 Postřiky proti plísni bramborové Chem.ochrana Brambory sadbové 23 Odstranění natě před sklizní Sečení Brambory sadbové 24 Sklizeň brambor Skl. Brambor 1 0, Brambory sadbové 25 Odvoz brambor Doprava 1 0, Brambory sadbové 26 Skladování brambor Jiné 1 2, Brambory sadbové 27 Velikostní třídění a přebírání brambor Jiné 1 0, Cukrovka 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Cukrovka 2 Podmítka Podmítka Cukrovka 3 Hnojení PK a Mg Přihnojení Cukrovka 4 Nakládání hnoje Jiné 0, Cukrovka 5 Hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,4 0, Cukrovka 6 Zaorávka hnoje Orba střední 0,4 1, Cukrovka 7 Hluboká orba Orba hluboká 0,5 1, Cukrovka 8 Hnojení N před setím Přihnojení Cukrovka 9 Časné jarní vláčení Zavlačování 0, Cukrovka 10 Předseťová příprava Příprava půdy Cukrovka 11 Dlátování Dlátování 0, Cukrovka 12 Setí přesným secím strojem Setí kukuřice 1 3, Cukrovka 13 První dělená aplikace herbicidů Chem.ochrana Cukrovka 14 Druhá dělená aplikace herbicidů Chem.ochrana Cukrovka 15 Třetí dělená aplikace herbicidů Chem.ochrana Cukrovka 16 Ničení trávovitých plevelů na 1/3 plochy Chem.ochrana Cukrovka 17 Plečkování Příprava půdy 0,2 2, Cukrovka 18 Ošetření porostu proti mšicím Chem.ochrana Cukrovka 19 Přihnojení N Přihnojení /20

87 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Cukrovka 20 Přihnojení listovým hnojivem Přihnojení Cukrovka 21 Ošetření proti listovým chorobám Chem.ochrana Cukrovka 22 Sklizeň bulev Skl.cukrovky 1 1, Cukrovka 23 Odvoz sklizených bulev Doprava 0,4 0, Cukrovka 24 Ukládka a ošetření bulev na zpevněném složišti Jiné 0,4 1, Ječmen jarní (nesladovnický) 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,3 0, Ječmen jarní (nesladovnický) 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Ječmen jarní (nesladovnický) 3 Podmítka Podmítka Ječmen jarní (nesladovnický) 4 Hnojení PK Přihnojení Ječmen jarní (nesladovnický) 5 Hnojení Mg Přihnojení Ječmen jarní (nesladovnický) 6 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Ječmen jarní (nesladovnický) 7 Střední orba Orba střední 0,5 1, Ječmen jarní (nesladovnický) 8 Povrchové kypření mělké kypření před setím Ječmen jarní (nesladovnický) 9 Hnojení N Přihnojení Ječmen jarní (nesladovnický) 10 Hnojení N Přihnojení Ječmen jarní (nesladovnický) 11 Předseťová příprava půdy a setí Příprava půdy Ječmen jarní (nesladovnický) 12 Válení Příprava půdy 0, Ječmen jarní (nesladovnický) 13 Přihnojení N Přihnojení Ječmen jarní (nesladovnický) 14 Ochrana proti dvouděl. pl. vč. odolných Chem.ochrana Ječmen jarní (nesladovnický) 15 Ochrana proti jednoděl. plevelům Chem.ochrana Ječmen jarní (nesladovnický) 16 Ochrana proti houbovým chorobám Chem.ochrana Ječmen jarní (nesladovnický) 17 Ochrana proti houbovým chorobám Chem.ochrana Ječmen jarní (nesladovnický) 18 Ochrana proti škůdcům Chem.ochrana Ječmen jarní (nesladovnický) 19 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Ječmen jarní (nesladovnický) 20 Sklizeň zrna Sklizeň Obilovin 1 2, Ječmen jarní (nesladovnický) 21 Odvoz zrna Doprava 1 1, Ječmen jarní (nesladovnický) 22 Posklizňové ošetření zrna Jiné Ječmen jarní (nesladovnický) 23 Posklizňové ošetření zrna Jiné 0, Ječmen jarní (nesladovnický) 24 Úklid slámy Sečení 0,3 2, Ječmen jarní (nesladovnický) 25 Odvoz a uložení balíků slámy Doprava 0,3 1, Ječmen jarní sladovnický 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,1 0, Ječmen jarní sladovnický 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Ječmen jarní sladovnický 3 Hlubší kypření hluboké kypření 0, /20

88 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Ječmen jarní sladovnický 4 Podmítka Podmítka Ječmen jarní sladovnický 5 Hnojení PK Přihnojení Ječmen jarní sladovnický 6 Hnojení Mg Přihnojení Ječmen jarní sladovnický 7 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Ječmen jarní sladovnický 8 Střední orba Orba střední 0,5 1, Ječmen jarní sladovnický 9 Povrchové kypření mělké kypření před setím 0, Ječmen jarní sladovnický 10 Hnojení N Přihnojení Ječmen jarní sladovnický 11 Předseťová příprava půdy a setí Příprava půdy Ječmen jarní sladovnický 12 Válení Příprava půdy 0, Ječmen jarní sladovnický 13 Ochrana proti dvouděl. pl. vč. odolných Chem.ochrana Ječmen jarní sladovnický 14 Ochrana proti jednoděl. pl. Chem.ochrana Ječmen jarní sladovnický 15 Ochrana proti houbovým chorobám Chem.ochrana Ječmen jarní sladovnický 16 Ochrana proti houbovým chorobám Chem.ochrana Ječmen jarní sladovnický 17 Aplikace biostimulátorů Chem.ochrana Ječmen jarní sladovnický 18 Ochrana proti škůdcům Chem.ochrana Ječmen jarní sladovnický 19 Aplikace speciálních látek Chem.ochrana Ječmen jarní sladovnický 20 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Ječmen jarní sladovnický 21 Sklizeň zrna Sklizeň Obilovin 1 2, Ječmen jarní sladovnický 22 Odvoz zrna Doprava 1 1, Ječmen jarní sladovnický 23 Posklizňové ošetření zrna Jiné Ječmen jarní sladovnický 24 Úklid slámy Sečení 0,3 2, Ječmen jarní sladovnický 25 Odvoz a uložení balíků slámy Doprava 0,3 1, Ječmen ozimý 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,1 0, Ječmen ozimý 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Ječmen ozimý 3 Podmítka Podmítka Ječmen ozimý 4 Hnojení PK Přihnojení 0, Ječmen ozimý 5 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Ječmen ozimý 6 Hnojení Mg Přihnojení Ječmen ozimý 7 Střední orba Orba střední 0,5 1, Ječmen ozimý 8 Ošetření oranice Příprava půdy Ječmen ozimý 9 Předseťová příprava půdy a setí Příprava půdy Ječmen ozimý 10 Válení Příprava půdy 0, Ječmen ozimý 11 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana /20

89 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Ječmen ozimý 12 Regenerační hnojení N Přihnojení Ječmen ozimý 13 Válení Příprava půdy 0, Ječmen ozimý 14 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Ječmen ozimý 15 Vláčení Zavlačování 0, Ječmen ozimý 16 Ošetření proti plevelům Chem.ochrana Ječmen ozimý 17 Ošetření proti plevelům Chem.ochrana Ječmen ozimý 18 Produkční dávka N Přihnojení Ječmen ozimý 19 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Ječmen ozimý 20 Ošetření proti chorobám Chem.ochrana Ječmen ozimý 21 Ošetření proti škůdcům Chem.ochrana Ječmen ozimý 22 Aplikace speciálních látek Chem.ochrana Ječmen ozimý 23 Sklizeň zrna Sklizeň Obilovin 1 2, Ječmen ozimý 24 Úklid slámy Sečení 1 2, Ječmen ozimý 25 Odvoz zrna Doprava 1 1, Ječmen ozimý 26 Posklizňové ošetření zrna Jiné Ječmen ozimý 27 Posklizňové ošetření zrna Jiné 0, Ječmen ozimý 28 Úklid slámy Sečení 0,3 2, Ječmen ozimý 29 Odvoz a uložení balíků slámy Doprava 0,3 1, Jetelovinotrávy 1 Hnojení N po 1. seči ve 2. roce Přihnojení Jetelovinotrávy 2 Hnojení N po 1. seči ve 3. roce Přihnojení Jetelovinotrávy 3 Hnojení N pro 2. rok vegetace Přihnojení Jetelovinotrávy 4 Hnojení N pro 3. rok vegetace Přihnojení Jetelovinotrávy 5 Hnojení PK Přihnojení Jetelovinotrávy 6 Vápnění Vápnění 0, Jetelovinotrávy 7 Založení bez krycí plodiny Setí směsek 0 1, Jetelovinotrávy 8 Založení s krycí plodinou Podmítka 0, Jetelovinotrávy 9 Sečení 1. seč Sečení 0, Jetelovinotrávy 10 Sečení 2. seč Sečení 0,2 2, Jetelovinotrávy 11 Sečení a mačkání 1. seč Sečení 0,4 2, Jetelovinotrávy 12 Sečení a mačkání 1. seč Sečení 0,4 2, Jetelovinotrávy 13 Sečení a mačkání 2. seč Sečení 0,4 2, Jetelovinotrávy 14 Sečení a mačkání 3. seč Sečení 0,6 2, Jetelovinotrávy 15 Obracení 1. seč Obracení 0, /20

90 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Jetelovinotrávy 16 Obracení 1. seč Obracení 0, Jetelovinotrávy 17 Obracení 2. seč Obracení 0,4 3, Jetelovinotrávy 18 Obracení 3. seč Obracení 0,4 3, Jetelovinotrávy 19 Odvoz hmoty Doprava Jetelovinotrávy 20 Odvoz hmoty 2. seč Doprava 0, Jetelovinotrávy 21 Sběr zavadlé píce k senážování 1. seč Sběr sena a píce 0,5 0, Jetelovinotrávy 22 Sběr zavadlé píce k senážování 3. seč Sběr sena a píce 0,6 1, Jetelovinotrávy 23 Sečení a mačkání 2. seč Sečení 0,4 2, Jetelovinotrávy 24 Shrnování 1. seč Shrnování 0,4 3, Jetelovinotrávy 25 Shrnování 2. seč Shrnování 0,4 3, Jetelovinotrávy 26 Obracení 2. seč Obracení 0,4 3, Jetelovinotrávy 27 Odvoz 1. seč Doprava 0,5 1, Jetelovinotrávy 28 Odvoz 2. seče Doprava 0, Jetelovinotrávy 29 Sběr zavadlé píce k senážování 2. seč Sběr sena a píce 0,5 1, Jetelovinotrávy 30 Ukládání do senážního žlabu Jiné 0,4 3, Jetelovinotrávy 31 Ukládání do senážního žlabu 3. seč Jiné 0,3 3, Jetelovinotrávy 32 Ukládání do seníku+dosoušení Jiné 0,3 3, Jetelovinotrávy 33 Uskladnění do seníku + dosoušení Jiné 0,3 1, Jetelovinotrávy 34 Ukládání do senážního žlabu Jiné 0,5 1, Kukuřice CCM a LKS 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Kukuřice CCM a LKS 2 Podmítka Podmítka Kukuřice CCM a LKS 3 Hnojení PK Přihnojení 0, Kukuřice CCM a LKS 4 Nakládání hnoje Jiné 0, Kukuřice CCM a LKS 5 Hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,4 0, Kukuřice CCM a LKS 6 Zaorávka hnoje Orba střední 1 1, Kukuřice CCM a LKS 7 Časná jarní úprava brázdy Příprava půdy Kukuřice CCM a LKS 8 Kypření půdy kypření Kukuřice CCM a LKS 9 Hnojení N před setím Přihnojení 0, Kukuřice CCM a LKS 10 Předseťová příprava Příprava půdy Kukuřice CCM a LKS 11 Setí přesným secím strojem Setí kukuřice 1 3, Kukuřice CCM a LKS 12 První aplikace herbicidů Chem.ochrana Kukuřice CCM a LKS 13 Válení (alternativa dle počasí) Příprava půdy 0, Kukuřice CCM a LKS 14 Plečkování Příprava půdy 0, /20

91 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Kukuřice CCM a LKS 15 Hnojení N po vzejití Přihnojení Kukuřice CCM a LKS 16 Druhá aplikace herbicidů Chem.ochrana Kukuřice CCM a LKS 17 Sklizeň Sklizeň kuk. Zrno 0,6 1, Kukuřice CCM a LKS 18 Sklizeň Sklizeň kuk. Zrno 0, Kukuřice CCM a LKS 19 Odvoz sklizené hmoty Doprava Kukuřice CCM a LKS 20 Konzervace do silážních vaků Jiné 0, Kukuřice CCM a LKS 21 Konzervace do žlabů nebo věží Jiné 0, Kukuřice CCM a LKS 22 Zakrytí silážního žlabu Jiné 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 2 Podmítka Podmítka Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 3 Hnojení PK Přihnojení 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 4 Nakládání hnoje Jiné 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 5 Hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,4 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 6 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 7 Zaorávka hnoje Orba střední 0,4 1, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 8 Časná jarní úprava brázdy Příprava půdy Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 9 Kypření půdy kypření Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 10 Hnojení N před setím Přihnojení 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 11 Předseťová příprava Příprava půdy Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 12 Setí přesným secím strojem Setí kukuřice 1 3, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 13 První aplikace herbicidů Chem.ochrana Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 14 Válení (alternativa dle počasí) Příprava půdy 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 15 Plečkování Příprava půdy 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 16 Hnojení N po vzejití Přihnojení Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 17 Druhá aplikace herbicidů Chem.ochrana Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 18 Sklizeň na siláž Sklizeň pícnin kuk. 1 1, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 19 Odvoz sklizené hmoty Doprava Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 20 Konzervace do silážních vaků Jiné 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 21 Konzervace do žlabů nebo věží Jiné 0, Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 % 22 Zakrytí silážního žlabu Jiné 0, Kukuřice na vlhké zrno 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Kukuřice na vlhké zrno 2 Podmítka Podmítka Kukuřice na vlhké zrno 3 Hnojení PK Přihnojení 0, /20

92 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Kukuřice na vlhké zrno 4 Nakládání hnoje Jiné 0, Kukuřice na vlhké zrno 5 Hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,4 0, Kukuřice na vlhké zrno 6 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Kukuřice na vlhké zrno 7 Zaorávka hnoje Orba střední 0,5 1, Kukuřice na vlhké zrno 8 Časná jarní úprava brázdy Příprava půdy 0, Kukuřice na vlhké zrno 9 Kypření půdy kypření Kukuřice na vlhké zrno 10 Hnojení N před setím Přihnojení 0, Kukuřice na vlhké zrno 11 Předseťová příprava Příprava půdy Kukuřice na vlhké zrno 12 Setí přesným secím strojem Setí kukuřice 1 3, Kukuřice na vlhké zrno 13 První aplikace herbicidů Chem.ochrana Kukuřice na vlhké zrno 14 Válení (alternativa dle počasí) Příprava půdy 0, Kukuřice na vlhké zrno 15 Plečkování Příprava půdy 0, Kukuřice na vlhké zrno 16 Hnojení N po vzejití Přihnojení Kukuřice na vlhké zrno 17 Druhá aplikace herbicidů Chem.ochrana Kukuřice na vlhké zrno 18 Aplikace pesticidů Chem.ochrana Kukuřice na vlhké zrno 19 Sklizeň vlhkého zrna Sklizeň Obilovin Kukuřice na vlhké zrno 20 Úklid slámy drcením Sečení 0,5 2, Kukuřice na vlhké zrno 21 Odvoz zrna Doprava Kukuřice na vlhké zrno 22 Dokončení konzervace zrna Jiné Kukuřice na vlhké zrno 23 Skladování zrna Jiné Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 2 Podmítka Podmítka Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 3 Hnojení PK Přihnojení 0, Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 4 Hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,4 0, Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 5 Zaorávka hnoje Orba střední 0,4 1, Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 6 Časná jarní úprava brázdy Příprava půdy Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 7 Kypření půdy kypření 0, Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 8 Hnojení N před setím Přihnojení 0, Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 9 Předseťová příprava Příprava půdy Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 10 Setí přesným nebo univerzálním secím strojem Setí kukuřice 1 3, Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 11 Aplikace herbicidů Chem.ochrana Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 12 Válení (alternativa dle počasí) Příprava půdy 0, Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 13 Sklizeň na zeleno Sklizeň pícnin kuk. 1 1, /20

93 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Kukuřice na zeleno při sušině 16 % 14 Odvoz sklizené hmoty Doprava Kukuřice na zrno 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Kukuřice na zrno 2 Podmítka Podmítka Kukuřice na zrno 3 Hnojení PK Přihnojení 0, Kukuřice na zrno 4 Hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,4 0, Kukuřice na zrno 5 Zaorávka hnoje Orba střední 0,4 1, Kukuřice na zrno 6 Časná jarní úprava brázdy Příprava půdy Kukuřice na zrno 7 Kypření půdy kypření 0, Kukuřice na zrno 8 Hnojení N před setím Přihnojení 0, Kukuřice na zrno 9 Předseťová příprava Příprava půdy Kukuřice na zrno 10 Setí přesným secím strojem Setí kukuřice 1 3, Kukuřice na zrno 11 První aplikace herbicidů Chem.ochrana Kukuřice na zrno 12 Válení (alternativa dle počasí) Příprava půdy 0, Kukuřice na zrno 13 Plečkování Příprava půdy 0, Kukuřice na zrno 14 Hnojení N po vzejití Přihnojení Kukuřice na zrno 15 Druhá aplikace herbicidů Chem.ochrana Kukuřice na zrno 16 Aplikace pesticidů Chem.ochrana Kukuřice na zrno 17 Sklizeň zrna Sklizeň Obilovin Kukuřice na zrno 18 Úklid slámy drcením Sečení 0,5 2, Kukuřice na zrno 19 Odvoz zrna Doprava Kukuřice na zrno 20 Dosoušení zrna Jiné Louky 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Louky 2 Založení porostu Podmítka 0,1 1, Louky 3 Jarní válení (viz popis) Příprava půdy Louky 4 Hnojení N Přihnojení 0, Louky 5 1. seč + rozhoz píce Sečení Louky 6 Obracení Obracení 1,5 3, Louky 7 Shrnování Shrnování 1 3, Louky 8 Sběr sena a odvoz do skladu Doprava 0, Louky 9 Ukládání sena do skladu + dosoušení Jiné 0, Louky 10 Lisování sena Jiné 0,5 0, Louky 11 Odvoz a uložení balíků Doprava 0, Louky 12 Kontrola uložení sena Jiné 0, /20

94 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Louky 13 Hnojení N Přihnojení 0, Louky 14 Hnojení PK Přihnojení 0, Louky seč + rozhoz píce Sečení Louky 16 Obracení Obracení 1 3, Louky 17 Shrnování píce Shrnování 1 3, Louky 18 Sběr sena a odvoz do skladu Doprava Louky 19 Ukládání sena do skladu + dosoušení Jiné Louky 20 Lisování sena Jiné 0 0, Louky 21 Odvoz a uložení balíků Doprava Louky 22 Kontrola uložení sena Jiné 0, Louky seč Sečení Louky 24 Sběr zavadlé píce sklíz. řezačkou Sklizeň luk řezačka Louky 25 Odvoz zavadlé píce Doprava Louky 26 Uložení zavadlé píce do senážního žlabu Jiné Louky 27 Mulčování Jiné Luskoobilní směsky na silážní drť 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,1 0, Luskoobilní směsky na silážní drť 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Luskoobilní směsky na silážní drť 3 Hnojení PK Přihnojení 0, Luskoobilní směsky na silážní drť 4 Podmítka Podmítka Luskoobilní směsky na silážní drť 5 Střední orba s urovnáním Orba střední 1 1, Luskoobilní směsky na silážní drť 6 Hnojení N před setím Přihnojení 0, Luskoobilní směsky na silážní drť 7 Předseťová příprava Příprava půdy Luskoobilní směsky na silážní drť 8 Setí univerzálním secím strojem Setí obilovin Luskoobilní směsky na silážní drť 9 Válení (alternativa dle počasí) Příprava půdy 0, Luskoobilní směsky na silážní drť 10 Sklizeň na siláž Sklizeň pícnin kuk. 1 2, Luskoobilní směsky na silážní drť 11 Odvoz sklizené hmoty Doprava Luskoobilní směsky na silážní drť 12 Konzervace do silážních vaků Jiné 0,5 1, Luskoobilní směsky na silážní drť 13 Konzervace ve žlabu Jiné 0, Luskoobilní směsky na silážní drť 14 Zakrytí silážního žlabu žlabu Jiné 0, Mák 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,1 0, Mák 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Mák 3 Podmítka Podmítka Mák 4 Hnojení PK Přihnojení 0, /20

95 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Mák 5 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Mák 6 Hluboká orba Orba hluboká 0 1, Mák 7 Časné jarní vláčení Zavlačování 0, Mák 8 Moření osiva Jiné Mák 9 Osivo a setí univerzálním secím strojem Setí obilovin Mák 10 Zavláčení osiva Zavlačování Mák 11 Válení Příprava půdy 0, Mák 12 Hnojení N Přihnojení 0, Mák 13 Postřik preemerg. herbicidy Chem.ochrana Mák 14 Postřik krytonosce kořenového Chem.ochrana Mák 15 Dohnojení N Přihnojení 0, Mák 16 Úprava počtu rostlin na 1 ha Jiné 0, Mák postřik herbicidem s přídavkem bóru Chem.ochrana Mák postřik herbicidem + Atonik Chem.ochrana Mák postřik herbicidem Chem.ochrana Mák postřik herbicidem Chem.ochrana Mák 21 Postřik herbicidem proti svízeli Chem.ochrana Mák 22 Postřik žlabatky stonkové Chem.ochrana Mák 23 Aplikace zinku Přihnojení Mák 24 Snížení obsahu kadmia Chem.ochrana Mák 25 Omezení poléhání a zvýšení výnosu Chem.ochrana Mák 26 Fungicidní postřik Chem.ochrana Mák 27 Ošetření proti mšicím Chem.ochrana Mák 28 Ošetření proti krytonosci a bejlomorce Chem.ochrana Mák 29 Omezení pozdního zaplevelení a regulace zránímakové Chem.ochrana Mák 30 Úprava sklízecí mlátičky Jiné Mák 31 Sklizeň semene + makoviny Jiné 0,8 2, Mák 32 Dělená sklizeň či přímá sklizeň Sklizeň Obilovin 0,2 2, Mák 33 Odvoz semene (poř. též makoviny) Doprava 0, Mák 34 Odvoz sklizených makovic se semenem Doprava 0, Mák 35 Dosoušení plných makovic Jiné Mák 36 Dosoušení směsi makoviny + semene Jiné Mák 37 Separace semene od makoviny Jiné /20

96 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Mák 38 Dočistění semene Jiné Mák 39 Výmlat makovic Jiné Oves 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,1 0, Oves 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Oves 3 Podmítka Podmítka Oves 4 Hnojení PK Přihnojení 0, Oves 5 Střední orba Orba střední 1 1, Oves 6 Hnojení N Přihnojení 0, Oves 7 Předseťová příprava půdy a setí Příprava půdy Oves 8 Válení Příprava půdy 0, Oves 9 Přihnojení N Přihnojení 0, Oves 10 Ochrana proti dvouděl. pl. vč. odolných Chem.ochrana Oves 11 Ochrana proti škůdcům Chem.ochrana Oves 12 Ochrana proti škůdcům Chem.ochrana Oves 13 Sklizeň zrna Sklizeň Obilovin 1 2, Oves 14 Odvoz zrna Doprava 1 1, Oves 15 Posklizňové ošetření zrna Jiné Oves 16 Posklizňové ošetření zrna Jiné 0, Oves 17 Úklid slámy Sečení 0,3 2, Oves 18 Odvoz a uložení balíků slámy Doprava 0,3 1, Pastviny 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Pastviny 2 Údržba oplocení Jiné Pastviny 3 Založení porostu Podmítka 0, Pastviny 4 Jarní válení (viz popis) Příprava půdy Pastviny 5 Hnojení N Přihnojení 0, Pastviny 6 Roztírání výkalů Jiné 0, Pastviny 7 Sečení nedopasků Sečení 0,5 2, Pastviny 8 Odvoz nedopasků Doprava 0, Pastviny 9 Sečení přebytků ke konzervaci Sečení 0, Pastviny 10 Shrnování přebytků Shrnování 0,4 3, Pastviny 11 Odvoz přebytků Doprava 0,4 3, Pastviny 12 Uložení přebytků do senážního žlabu Jiné 0, Pastviny 13 Přihnojení N Přihnojení 0, /20

97 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Pastviny 14 Roztírání výkalů Jiné 0, Pastviny 15 Sečení nedopasků Sečení 0,5 2, Pastviny 16 Odvoz nedopasků Doprava 0, Pastviny 17 Sečení přebytků ke konzervaci Sečení 0, Pastviny 18 Shrnování přebytků Shrnování 0,4 3, Pastviny 19 Odvoz přebytků Doprava 0,4 3, Pastviny 20 Uložení přebytků do senážního žlabu Jiné 0, Pastviny 21 Přihnojení N Přihnojení 0, Pastviny 22 Roztírání výkalů Jiné 0, Pastviny 23 Roztírání výkalů Jiné 0, Pastviny 24 Mulčování Jiné 0, Pšenice jarní 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,1 0, Pšenice jarní 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Pšenice jarní 3 Hnojení PK Přihnojení 0, Pšenice jarní 4 Hnojení Mg Přihnojení 0, Pšenice jarní 5 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Pšenice jarní 6 Střední orba Orba střední 0,5 1, Pšenice jarní 7 Základní hnojení N Přihnojení 0, Pšenice jarní 8 Předseťová příprava půdy a setí Příprava půdy Pšenice jarní 9 Válení Příprava půdy 0, Pšenice jarní 10 Ošetření proti plevelům Chem.ochrana Pšenice jarní 11 Ošetření proti plevelům Chem.ochrana Pšenice jarní 12 Produkční dávka N Přihnojení 0, Pšenice jarní 13 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Pšenice jarní 14 Ošetření proti chorobám Chem.ochrana Pšenice jarní 15 Ošetření proti škůdcům Chem.ochrana Pšenice jarní 16 Aplikace speciálních látek Chem.ochrana Pšenice jarní 17 Pozdní přihnojení dusíkem Přihnojení 0, Pšenice jarní 18 Sklizeň zrna Sklizeň Obilovin 1 2, Pšenice jarní 19 Úklid slámy drcením při sklizni Jiné 1 2, Pšenice jarní 20 Odvoz zrna Doprava 1 1, Pšenice jarní 21 Posklizňové ošetření zrna Jiné Pšenice jarní 22 Posklizňové ošetření zrna Jiné 1, /20

98 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Pšenice jarní 23 Úklid slámy Sečení 0,3 2, Pšenice jarní 24 Odvoz a uložení balíků slámy Doprava 0,3 1, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,1 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 3 Hnojení PK Přihnojení 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 4 Hnojení Mg Přihnojení 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 5 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 6 Střední orba Orba střední 0,5 1, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 7 Ošetření oranice Příprava půdy 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 8 Minimaliz. mělké povrch. kypření mělké kypření před setím 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 9 Předseťová příprava půdy a setí Příprava půdy 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 10 Válení Příprava půdy 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 11 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Pšenice ozimá (nepotravinářská) 12 Regenerační hnojení N Přihnojení 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 13 Válení Příprava půdy 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 14 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Pšenice ozimá (nepotravinářská) 15 Vláčení Zavlačování Pšenice ozimá (nepotravinářská) 16 Ošetření proti plevelům Chem.ochrana Pšenice ozimá (nepotravinářská) 17 Ošetření proti plevelům Chem.ochrana Pšenice ozimá (nepotravinářská) část produkční dávky dusíku Přihnojení 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) část produkční dávky dusíku Přihnojení 0, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 20 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Pšenice ozimá (nepotravinářská) 21 Ošetření proti chorobám Chem.ochrana Pšenice ozimá (nepotravinářská) 22 Ošetření proti chorobám Chem.ochrana Pšenice ozimá (nepotravinářská) 23 Ošetření proti škůdcům Chem.ochrana Pšenice ozimá (nepotravinářská) 24 Aplikace speciálních látek Chem.ochrana Pšenice ozimá (nepotravinářská) 25 Sklizeň zrna Sklizeň Obilovin 1 2, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 26 Úklid slámy drcením při sklizni Jiné 1 2, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 27 Odvoz zrna Doprava 1 1, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 28 Posklizňové ošetření zrna Jiné Pšenice ozimá (nepotravinářská) 29 Posklizňové ošetření zrna Jiné 1,2 3, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 30 Úklid slámy Sečení 0,3 2, Pšenice ozimá (nepotravinářská) 31 Odvoz a uložení balíků slámy Doprava 0,3 1, /20

99 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Pšenice ozimá potravinářská 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,1 0, Pšenice ozimá potravinářská 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Pšenice ozimá potravinářská 3 Hnojení PK Přihnojení 0, Pšenice ozimá potravinářská 4 Hnojení Mg Přihnojení 0, Pšenice ozimá potravinářská 5 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Pšenice ozimá potravinářská 6 Střední orba Orba střední 0,5 1, Pšenice ozimá potravinářská 7 Ošetření oranice Příprava půdy 0, Pšenice ozimá potravinářská 8 Minimaliz. mělké povrch. kypření mělké kypření před setím 0, Pšenice ozimá potravinářská 9 Předseťová příprava půdy a setí Příprava půdy 0, Pšenice ozimá potravinářská 10 Válení Příprava půdy 0, Pšenice ozimá potravinářská 11 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Pšenice ozimá potravinářská 12 Regenerační hnojení N Přihnojení 0, Pšenice ozimá potravinářská 13 Válení Příprava půdy 0, Pšenice ozimá potravinářská 14 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Pšenice ozimá potravinářská 15 Vláčení Zavlačování Pšenice ozimá potravinářská 16 Ošetření proti plevelům Chem.ochrana Pšenice ozimá potravinářská 17 Ošetření proti plevelům Chem.ochrana Pšenice ozimá potravinářská část produkční dávky dusíku Přihnojení 0, Pšenice ozimá potravinářská část produkční dávky dusíku Přihnojení 0, Pšenice ozimá potravinářská 20 Aplikace regulátorů růstu Chem.ochrana Pšenice ozimá potravinářská 21 Ošetření proti chorobám pat stébel Chem.ochrana Pšenice ozimá potravinářská 22 Ošetření proti chorobám Chem.ochrana Pšenice ozimá potravinářská 23 Ošetření proti chorobám Chem.ochrana Pšenice ozimá potravinářská 24 Ošetření proti škůdcům Chem.ochrana Pšenice ozimá potravinářská 25 Aplikace speciálních látek Chem.ochrana Pšenice ozimá potravinářská 26 Pozdní přihnojení dusíkem Přihnojení 0, Pšenice ozimá potravinářská 27 Sklizeň zrna Sklizeň Obilovin 1 2, Pšenice ozimá potravinářská 28 Úklid slámy drcením při sklizni Jiné 1 2, Pšenice ozimá potravinářská 29 Odvoz zrna Doprava 1 1, Pšenice ozimá potravinářská 30 Posklizňové ošetření zrna Jiné Pšenice ozimá potravinářská 31 Posklizňové ošetření zrna Jiné 1,2 3, Pšenice ozimá potravinářská 32 Úklid slámy Sečení 0,3 2, Pšenice ozimá potravinářská 33 Odvoz a uložení balíků slámy Doprava 0,3 1, /20

100 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Řepka ozimá 1 Podíl vápnění Vápnění 0, Řepka ozimá 2 Zásobní hnojení PK a Mg Přihnojení 0, Řepka ozimá 3 Hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0,4 0, Řepka ozimá 4 Střední orba s urovnáním oranice Orba střední 1 1, Řepka ozimá 5 Opakované urovnání a utužení oranice Příprava půdy 0, Řepka ozimá 6 Předseťová aplikace herbicidů Chem.ochrana Řepka ozimá 7 Zapravení Devrinolu Příprava půdy 0, Řepka ozimá 8 Hnojení N Přihnojení 0, Řepka ozimá 9 Moření osiva Jiné Řepka ozimá 10 Setí secí kombinací Setí secí kombinací 0, Řepka ozimá 11 Preemergentní postřik plevelů Chem.ochrana Řepka ozimá 12 Postemergentní postřik plevelů Chem.ochrana Řepka ozimá 13 Postemergentní postřik plevelů od 4 listů řepky Chem.ochrana Řepka ozimá 14 Ochrana proti slimáčkům Chem.ochrana Řepka ozimá 15 Ochrana proti dřepčíkům a krytonosci zelnému Chem.ochrana Řepka ozimá 16 Ochrana proti osenici Chem.ochrana Řepka ozimá 17 Postřik výdrolu obilí Chem.ochrana Řepka ozimá 18 Ochrana proti hrabošům Chem.ochrana Řepka ozimá 19 Ochrana proti fómě Chem.ochrana Řepka ozimá regulace růstu Chem.ochrana Řepka ozimá aplikace listových hnojiv Přihnojení Řepka ozimá 22 Ochrana proti pilatce Chem.ochrana Řepka ozimá 23 Jarní inventarizace + 1A regenerační dávka N Přihnojení 0, Řepka ozimá 24 Regenerační 1 B (srdéčková) dávka N a stonkové krytonosce Přihnojení 0, Řepka ozimá 25 Opravný postřik herbicidy Chem.ochrana Řepka ozimá 26 Ochrana proti stonk. krytonoscům a protistres. aplikace Atoniku Chem.ochrana Řepka ozimá 27 Prodlužovací dávka N, případně insekticid na stonk. krytonosce Přihnojení Řepka ozimá 28 Aplikace listových hnojiv Přihnojení Řepka ozimá 29 Regulace zkrácení dlouživého růstu Chem.ochrana Řepka ozimá 30 Ochrana proti blýskáčku Chem.ochrana Řepka ozimá 31 Dolaďovací dávka N Přihnojení 0, Řepka ozimá 32 Opravný postřik krytonosců s účinky na šešulové škůdce a prevence chorob Chem.ochrana Řepka ozimá 33 Ochrana proti šešulovým škůdcům a chorobám Chem.ochrana /20

101 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Řepka ozimá 34 Doopylování Jiné Řepka ozimá 35 Postřik mšic Chem.ochrana Řepka ozimá 36 Snížení ztrát, stimulace HTS Chem.ochrana Řepka ozimá 37 Regulace zrání Chem.ochrana Řepka ozimá 38 Sklizeň semene řepky Sklizeň řepky 1 2, Řepka ozimá 39 Úklid slámy řezáním Sečení 1 2, Řepka ozimá 40 Úklid slámy drcením při sklizni Jiné 1 2, Řepka ozimá 41 Odvoz semene Doprava 1 1, Tritikale ozimé - žitovec 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0, Tritikale ozimé - žitovec 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Tritikale ozimé - žitovec 3 Hnojení N Přihnojení 0, Tritikale ozimé - žitovec 4 Hnojení PK Přihnojení Tritikale ozimé - žitovec 5 Podmítka Podmítka Tritikale ozimé - žitovec 6 Ošetření podmítky Příprava půdy 0, Tritikale ozimé - žitovec 7 Hnojení Mg Přihnojení Tritikale ozimé - žitovec 8 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Tritikale ozimé - žitovec 9 Střední orba Orba střední 0,5 1, Tritikale ozimé - žitovec 10 Předseťová příprava Příprava půdy 0, Tritikale ozimé - žitovec 11 Setí univerzálním secím strojem Setí obilovin 0, Tritikale ozimé - žitovec 12 Válení po zasetí Příprava půdy 0, Tritikale ozimé - žitovec 13 Regenerační přihnojení dusíkem Přihnojení Tritikale ozimé - žitovec 14 Válení po skončení jarních mrazíků Příprava půdy 0, Tritikale ozimé - žitovec 15 Jarní aplikace herbicidů Chem.ochrana Tritikale ozimé - žitovec 16 Ničení ovsa hluchého Chem.ochrana Tritikale ozimé - žitovec 17 Ošetření proti chorobám pat stébel Chem.ochrana Tritikale ozimé - žitovec 18 Ošetření proti polehání Chem.ochrana Tritikale ozimé - žitovec 19 Přihnojení N produkční Přihnojení Tritikale ozimé - žitovec 20 Přihnojení N produkční Přihnojení Tritikale ozimé - žitovec 21 Ošetření proti chorobám Chem.ochrana Tritikale ozimé - žitovec 22 Ošetření porostu proti škůdcům Chem.ochrana Tritikale ozimé - žitovec 23 Aplikace látek zvyšujících výnos a kvalitu Přihnojení Tritikale ozimé - žitovec 24 Sklizeň zrna Sklizeň Obilovin 1 2, Tritikale ozimé - žitovec 25 Úklid slámy drcením při sklizni Jiné 1 2, /20

102 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Tritikale ozimé - žitovec 26 Odvoz zrna Doprava 1 1, Tritikale ozimé - žitovec 27 Čištění zrna Jiné Tritikale ozimé - žitovec 28 Dosoušení sklizeného zrna Jiné Vojtěška setá 1 Hnojení PK a mikroelementy Přihnojení 0, Vojtěška setá 2 Inventarizace Jiné 0 1, Vojtěška setá 3 Inventarizace Jiné 0, Vojtěška setá 4 Vápnění Vápnění 0, Vojtěška setá 5 Založení bez krycí plodiny Setí směsek 0,6 1, Vojtěška setá 6 Závlaha Jiné 0, Vojtěška setá 7 Sečení 1. seč Sečení 0, Vojtěška setá 8 Sečení 2. seč Sečení 0,2 2, Vojtěška setá 9 Sečení a mačkání 1. seč Sečení 0,2 2, Vojtěška setá 10 Sečení a mačkání 1. seč Sečení 0,6 2, Vojtěška setá 11 Sečení a mačkání 2. seč Sečení 0,8 2, Vojtěška setá 12 Sečení a mačkání 3. seč Sečení 0,8 2, Vojtěška setá 13 Obracení 1. seč Obracení 0, Vojtěška setá 14 Obracení 2. seč Obracení 0, Vojtěška setá 15 Obracení 3. seč Obracení 0,6 3, Vojtěška setá 16 Obracení řádků 1. seč Obracení 0,4 3, Vojtěška setá 17 Odvoz hmoty Doprava 0, Vojtěška setá 18 Odvoz hmoty Doprava 0,4 1, Vojtěška setá 19 Odvoz hmoty Doprava 0, Vojtěška setá 20 Odvoz hmoty Doprava 0,1 1, Vojtěška setá 21 Sběr zavadlé píce k senážování 1. seč Sběr sena a píce 0,5 0, Vojtěška setá 22 Sběr zavadlé píce k senážování 3. seč Sběr sena a píce 0,5 1, Vojtěška setá 23 Sečení a mačkání 2. seč Sečení 0,4 2, Vojtěška setá 24 Shrnování 1. seč Shrnování 0,4 3, Vojtěška setá 25 Shrnování 2. seč Shrnování 0,4 3, Vojtěška setá 26 Obracení 2. seč Obracení 0,4 3, Vojtěška setá 27 Odvoz hmoty Doprava 0,5 1, Vojtěška setá 28 Sběr a odvoz 1. seč Doprava 0, Vojtěška setá 29 Sběr a odvoz 2. seč Doprava 1,2 1, Vojtěška setá 30 Ukládání do senážního žlabu 1. seč Jiné 0,7 3, /20

103 Název plodiny Pořadí operace Název operace Typ operace Počet opakování za rok Pracovní výkonnost (h/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na středních půdách (Kč/ha) Náklady stroje bez pohonných hmot a mezd na těžkých půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na středních půdách (Kč/ha) Odhad celkových nákladů technologie včetně mezd a pohonných hmot na těžkých půdách (Kč/ha) Příloha 5 Náklady technologických operací nop hw08 js_sp js_tp jt_sp jt_sp Vojtěška setá 31 Sběr zavadlé píce k senážování 2. seč Sběr sena a píce 0,7 1, Vojtěška setá 32 Ukládání do senážního žlabu 3. seč Jiné 0,7 3, Vojtěška setá 33 Uskladnění do seníku + dosoušení 1. seč Jiné 0, Vojtěška setá 34 Uskladnění do seníku + dosoušení 2. seč Jiné 0, Vojtěška setá 35 Ukládání do senážního žlabu 2. seč Jiné 0,7 3, Žito ozimé 1 Podíl hnojení statkovými hnojivy Statk. Hnojiva 0, Žito ozimé 2 Podíl vápnění Vápnění 0, Žito ozimé 3 Podmítka Podmítka Žito ozimé 4 Ošetření podmítky Příprava půdy 0, Žito ozimé 5 Hnojení PK Přihnojení Žito ozimé 6 Hnojení Mg Přihnojení Žito ozimé 7 Hluboké kypření hluboké kypření 0, Žito ozimé 8 Střední orba Orba střední 0, Žito ozimé 9 Předseťová příprava Příprava půdy 0, Žito ozimé 10 Setí univerzálním secím strojem Setí obilovin Žito ozimé 11 Válení po zasetí Příprava půdy 0, Žito ozimé 12 Podzimní aplikace herbicidů Chem.ochrana Žito ozimé 13 Regenerační hnojení N Přihnojení Žito ozimé 14 Válení po skončení jarních mrazíků Příprava půdy 0, Žito ozimé 15 Jarní aplikace herbicidů Chem.ochrana Žito ozimé 16 Ničení ovsa hluchého Chem.ochrana Žito ozimé 17 Ošetření proti polehání Chem.ochrana Žito ozimé 18 Produkční přihnojení N Přihnojení Žito ozimé 19 Ošetření proti chorobám Chem.ochrana Žito ozimé 20 Ošetření porostu proti škůdcům Chem.ochrana Žito ozimé 21 Aplikace látek zvyšujících výnos a kvalitu Přihnojení Žito ozimé 22 Sklizeň zrna Sklizeň Obilovin 1 2, Žito ozimé 23 Úklid slámy drcením při sklizni Jiné 1 2, Žito ozimé 24 Odvoz zrna Doprava 1 1, Žito ozimé 25 Čištění a dosoušení zrna Jiné Pramen: prof. Ing. Ondřej Šařec CSc., Technická fakulta, ČZU 20/20

104 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur Příloha 6/01 - OTS pro klimatický region 0 Číslo OTS 1* 2** *** Pšenice Ječmen jarní Ječmen ozimý Tritikale Kukuřice na zrno Cukrová řepa Řepka Brambory Kukuřice na siláž Vojtěška+ votěškotráva Jeteljetelotráva Suma (%) Kód OTS Žito Oves Mák Ia1v Ib1v Ic1v Id1v Ia1s Ib1s Ic1s Id1s Ia2v Ib2v 11 0Ic2v Id2v Ia2s Ib2s 15 0Ic2s Id2s IIa1v IIb1v IIc1v IId1v IIa1s IIb1s IIc1s IId1s IIa2v IIb2v IIc2v IId2v IIa2s IIb2s IIc2s IId2s IIIa1v IIIb1v IIIc1v IIId1v IIIa1s IIIb1s IIIc1s IIId1s IIIa2v IIIb2v IIIc2v IIId2v IIIa2s IIIb2s IIIc2s IIId2s Pramen: prof. Ing. Jan Křen, CSc.Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

105 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur Příloha 6/02 - OTS pro klimatický region 1 Číslo OTS 1* 2** *** Kukuřice Cu- Kuku- Vojtěš- Ječmemen Ječ- Bra- kro- řice ka+ Triti- na Řepmbo- vá na votěš- jarní ozimý Žito kale Oves zrno ka Mák ry řepa siláž kotráva Pšenice Jeteljetelotráva Suma (%) Kód OTS Ia1v Ib1v Ic1v Id1v Ia1s Ib1s Ic1s Id1s Ia2v Ib2v 11 1Ic2v Id2v Ia2s Ib2s 15 1Ic2s Id2s IIa1v IIb1v IIc1v IId1v IIa1s IIb1s IIc1s IId1s IIa2v IIb2v IIc2v IId2v IIa2s IIb2s IIc2s IId2s IIIa1v IIIb1v IIIc1v IIId1v IIIa1s IIIb1s IIIc1s IIId1s IIIa2v IIIb2v IIIc2v IIId2v IIIa2s IIIb2s IIIc2s IIId2s Pramen: prof. Ing. Jan Křen, CSc.Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

106 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur Příloha 6/03 - OTS pro klimatický region 2 Číslo OTS 1* 2** *** Kukuřice Cu- Kuku- Vojtěš- Ječmemen Ječ- Bra- kro- řice ka+ Triti- na Řepmbo- vá na votěš- jarní ozimý Žito kale Oves zrno ka Mák ry řepa siláž kotráva Pšenice Jeteljetelotráva Suma (%) Kód OTS Ia1v Ib1v Ic1v Id1v Ia1s Ib1s Ic1s Id1s Ia2v Ib2v 11 2Ic2v Id2v Ia2s Ib2s 15 2Ic2s Id2s IIa1v IIb1v IIc1v IId1v IIa1s IIb1s IIc1s IId1s IIa2v IIb2v IIc2v IId2v IIa2s IIb2s IIc2s IId2s IIIa1v IIIb1v IIIc1v IIId1v IIIa1s IIIb1s IIIc1s IIId1s IIIa2v IIIb2v IIIc2v IIId2v IIIa2s IIIb2s IIIc2s IIId2s Pramen: prof. Ing. Jan Křen, CSc.Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

107 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur Příloha 6/04 - OTS pro klimatický region 3 Číslo OTS 1* 2** *** Kukuřice Cu- Kuku- Vojtěš- Ječmemen Ječ- Bra- kro- řice ka+ Triti- na Řepmbo- vá na votěš- jarní ozimý Žito kale Oves zrno ka Mák ry řepa siláž kotráva Pšenice Jeteljetelotráva Suma (%) Kód OTS Ia1v Ib1v Ic1v Id1v Ia1s Ib1s Ic1s Id1s Ia2v Ib2v 11 3Ic2v Id2v Ia2s Ib2s 15 3Ic2s Id2s IIa1v IIb1v IIc1v IId1v IIa1s IIb1s IIc1s IId1s IIa2v IIb2v IIc2v IId2v IIa2s IIb2s IIc2s IId2s IIIa1v IIIb1v IIIc1v IIId1v IIIa1s IIIb1s IIIc1s IIId1s IIIa2v IIIb2v IIIc2v IIId2v IIIa2s IIIb2s IIIc2s IIId2s Pramen: prof. Ing. Jan Křen, CSc.Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

108 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur Příloha 6/05 - OTS pro klimatický region 4 Číslo OTS 1* 2** *** Kukuřice Cu- Kuku- Vojtěš- Ječmemen Ječ- Bra- kro- řice ka+ Triti- na Řepmbo- vá na votěš- jarní ozimý Žito kale Oves zrno ka Mák ry řepa siláž kotráva Pšenice Jeteljetelotráva Suma (%) Kód OTS Ia1v Ib1v Ic1v Id1v Ia1s Ib1s Ic1s Id1s Ia2v Ib2v 11 4Ic2v Id2v Ia2s Ib2s 15 4Ic2s Id2s IIa1v IIb1v IIc1v IId1v IIa1s IIb1s IIc1s IId1s IIa2v IIb2v IIc2v IId2v IIa2s IIb2s IIc2s IId2s IIIa1v IIIb1v IIIc1v IIId1v IIIa1s IIIb1s IIIc1s IIId1s IIIa2v IIIb2v IIIc2v IIId2v IIIa2s IIIb2s IIIc2s IIId2s Pramen: prof. Ing. Jan Křen, CSc.Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

109 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur Příloha 6/06 - OTS pro klimatický region 5 Číslo OTS 1* 2** *** Kukuřice Cu- Kuku- Vojtěš- Ječmemen Ječ- Bra- kro- řice ka+ Triti- na Řepmbo- vá na votěš- jarní ozimý Žito kale Oves zrno ka Mák ry řepa siláž kotráva Pšenice Jeteljetelotráva Suma (%) Kód OTS Ia1v Ib1v Ic1v Id1v Ia1s Ib1s Ic1s Id1s Ia2v Ib2v 11 5Ic2v Id2v Ia2s Ib2s 15 5Ic2s Id2s IIa1v IIb1v IIc1v IId1v IIa1s IIb1s IIc1s IId1s IIa2v IIb2v IIc2v IId2v IIa2s IIb2s IIc2s IId2s IIIa1v IIIb1v IIIc1v IIId1v IIIa1s IIIb1s IIIc1s IIId1s IIIa2v IIIb2v IIIc2v IIId2v IIIa2s IIIb2s IIIc2s IIId2s Pramen: prof. Ing. Jan Křen, CSc.Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

110 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur Příloha 6/07 - OTS pro klimatický region 6 Číslo OTS 1* 2** *** Kukuřice Cu- Kuku- Vojtěš- Ječmemen Ječ- Bra- kro- řice ka+ Triti- na Řepmbo- vá na votěš- jarní ozimý Žito kale Oves zrno ka Mák ry řepa siláž kotráva Pšenice Jeteljetelotráva Suma (%) Kód OTS Ia1v Ib1v Ic1v Id1v Ia1s Ib1s Ic1s Id1s Ia2v Ib2v 11 6Ic2v Id2v Ia2s Ib2s 15 6Ic2s Id2s IIa1v IIb1v IIc1v IId1v IIa1s IIb1s IIc1s IId1s IIa2v IIb2v IIc2v IId2v IIa2s IIb2s IIc2s IId2s IIIa1v IIIb1v IIIc1v IIId1v IIIa1s IIIb1s IIIc1s IIId1s IIIa2v IIIb2v IIIc2v IIId2v IIIa2s IIIb2s IIIc2s IIId2s Pramen: prof. Ing. Jan Křen, CSc.Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

111 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur Příloha 6/08 - OTS pro klimatický region 7 Číslo OTS 1* 2** *** Kukuřice Cu- Kuku- Vojtěš- Ječmemen Ječ- Bra- kro- řice ka+ Triti- na Řepmbo- vá na votěš- jarní ozimý Žito kale Oves zrno ka Mák ry řepa siláž kotráva Pšenice Jeteljetelotráva Suma (%) Kód OTS Ia1v Ib1v Ic1v Id1v Ia1s Ib1s Ic1s Id1s Ia2v Ib2v 11 7Ic2v Id2v Ia2s Ib2s 15 7Ic2s Id2s IIa1v IIb1v IIc1v IId1v IIa1s IIb1s IIc1s IId1s IIa2v IIb2v IIc2v IId2v IIa2s IIb2s IIc2s IId2s IIIa1v IIIb1v IIIc1v IIId1v IIIa1s IIIb1s IIIc1s IIId1s IIIa2v IIIb2v IIIc2v IIId2v IIIa2s IIIb2s IIIc2s IIId2s Pramen: prof. Ing. Jan Křen, CSc.Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

112 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur Příloha 6/09 - OTS pro klimatický region 8 Číslo OTS 1* 2** *** Kukuřice Cu- Kuku- Vojtěš- Ječmemen Ječ- Bra- kro- řice ka+ Triti- na Řepmbo- vá na votěš- jarní ozimý Žito kale Oves zrno ka Mák ry řepa siláž kotráva Pšenice Jeteljetelotráva Suma (%) Kód OTS Ia1v Ib1v Ic1v Id1v 5 8Ia1s 6 8Ib1s 7 8Ic1s 8 8Id1s Ia2v Ib2v 11 8Ic2v Id2v 13 8Ia2s 14 8Ib2s 15 8Ic2s 16 8Id2s IIa1v IIb1v IIc1v IId1v 21 8IIa1s 22 8IIb1s 23 8IIc1s 24 8IId1s 25 8IIa2v 26 8IIb2v 27 8IIc2v 28 8IId2v 29 8IIa2s 30 8IIb2s 31 8IIc2s 32 8IId2s 33 8IIIa1v 34 8IIIb1v 35 8IIIc1v IIId1v 37 8IIIa1s 38 8IIIb1s 39 8IIIc1s 40 8IIId1s 41 8IIIa2v 42 8IIIb2v 43 8IIIc2v 44 8IIId2v 45 8IIIa2s 46 8IIIb2s 47 8IIIc2s 48 8IIId2s Pramen: prof. Ing. Jan Křen, CSc.Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

113 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur Příloha 6/10 - OTS pro klimatický region 9 Číslo OTS 1* 2** *** Kukuřice Cu- Kuku- Vojtěš- Ječmemen Ječ- Bra- kro- řice ka+ Triti- na Řepmbo- vá na votěš- jarní ozimý Žito kale Oves zrno ka Mák ry řepa siláž kotráva Pšenice Jeteljetelotráva Suma (%) Kód OTS Ia1v 2 9Ib1v 3 9Ic1v Id1v 5 9Ia1s 6 9Ib1s 7 9Ic1s 8 9Id1s Ia2v 10 9Ib2v 11 9Ic2v Id2v 13 9Ia2s 14 9Ib2s 15 9Ic2s 16 9Id2s 17 9IIa1v 18 9IIb1v 19 9IIc1v 20 9IId1v 21 9IIa1s 22 9IIb1s 23 9IIc1s 24 9IId1s 25 9IIa2v 26 9IIb2v 27 9IIc2v 28 9IId2v 29 9IIa2s 30 9IIb2s 31 9IIc2s 32 9IId2s 33 9IIIa1v 34 9IIIb1v 35 9IIIc1v IIId1v 37 9IIIa1s 38 9IIIb1s 39 9IIIc1s 40 9IIId1s 41 9IIIa2v 42 9IIIb2v 43 9IIIc2v 44 9IIId2v 45 9IIIa2s 46 9IIIb2s 47 9IIIc2s 48 9IIId2s Pramen: prof. Ing. Jan Křen, CSc.Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

114 Příloha 6 Návrh oceňovacích typových struktur * Diferenciace produkce pšenice v závislosti na klimatických podmínkách Klimatický region Podíl potravinářské pšenice (%) ** Diferenciace produkce jarního ječmene v závislosti na klimatických podmínkách Klimatický region Podíl potravinářské pšenice (%) *** Diferenciace produkce brambor v závislosti na klimatických podmínkách Klimatický region Podíl podle způsobu využití: ranné konzumní (%) konzumní na uskladnění (%) průmyslové (%) sadbové (%) 20 Struktura kódu: 1. klimatický region = zaměření základní = I,II,III, 3. zaměření upřesňující = a,b,c,d 4. svažitost = 1,2 (0-7 stupňů, 7-12 stupňů) 5. vláhové poměry = v, s (v - vláha, s- sucho)

115 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

116 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

117 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

118 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

119 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

120 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

121 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

122 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

123 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

124 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

125 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

126 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

127 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

128 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

129 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

130 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

131 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

132 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

133 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

134 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

135 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

136 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

137 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

138 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

139 Příloha 7 - Zornění zemědělské půdy podle kódu BPEJ kód BPEJ kód KR kód HPJ kód HPKJ kód KR a expozice kód expozice kód svažitosti kod skeletovitosti podíl zornění zemědělské půdy % /25

140 Příloha 8 Ocenění 1 tuny produkce plodin podle klimatických regionů (KR) (C p, kr ) Kód klimatického regionu (kr) Název plodiny (p) Brambory konzumní Brambory rané Brambory sadbové Cukrová řepa Ječmen jarní nesladovnický Ječmen jarní sladovnický Ječmen ozimý Jetel, jetelotráva, seno Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno Mák Oves Pšenice nepotravinářská Pšenice potravinářská Řepka Tritikale TTP Vojtěška, votěškotráva, senáž Žito

141 Příloha 9 - konstantní hodnoty používané v aktuálních variantách výstupů modelu Ukazatel Hodnota Měrná jednotka hodinová mzda (hnzpp) 100 Kč/h cena nafty (CenaPHM) 31 Kč/l cena hnoje (CenaHnuj) 200 Kč/t cena N (CenaN) 26 Kč/kg cena P (CenaP) 34 Kč/kg cena K (CenaK) 18 Kč/kg cena Mg (CenaMg) 28 Kč/kg cena Ca (CenaCa) 6 Kč/kg cena S (CenaS) 8 Kč/kg úroková sazba 7 % BCZP Kč DP 19 % A 7, B 0, C Kč

142 kód KR (kr) Příloha 10 - Výnosové koeficienty pro kombinaci klimatického regionu (KR) a typu expozice pozemku (EXP) (k kr,exp ) kód svahu a expozice (exp) ,99 1 0,98 1 0,96 1 0, ,99 1 0,98 1 0,96 1 0, ,99 1 0,98 1 0,97 1 0, ,99 1 0,98 1 0,97 1 0, ,97 1 0,96 1 0,95 1 0, ,95 1 0,94 1 0,93 1 0, ,98 1 0,96 1 0,93 1 0,9 1 1

143 kód svažitosti (sva) pšenice žito Ječmen ozimý ječmen jarní oves tritikále řepka mák brambory cukrovka kukuřice na zrno kukuřice na siláž víceleté pícniny na o.p. TTP Příloha 11 - Výnosové koeficienty pro různé svažitosti pozemků (SVAH) (k p,sva ) Plodina (p) ,97 0,98 0,97 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 2 0,97 0,98 0,97 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 3 0,97 0,98 0,97 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 4 0,94 0,94 0,94 0,93 0,95 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,95 0,95 5 0,94 0,94 0,94 0,93 0,95 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,95 0,95 6 0,91 0,91 7 0,91 0,91 8 0,85 0,85 9 0,85 0,85

144 kód hloubky a skeletovitosti (hlsk) pšenice ozimá žito ječmen ozimý ječmen jarní tritikále oves řepka mák brambory cukrovka kukuřice na zrno kukuřice na siláž jetel, jetelotráva TTP Příloha 12 - Výnosové koeficienty pro hloubku (HLB) a skeletovitost půdy (SKEL) (k p,hlsk ) Plodina (p) 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 0,98 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,98 1,00 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00 2 0,94 0,96 0,94 0,94 0,96 0,96 0,94 0,94 0,97 0,92 0,92 0,93 0,96 1,00 3 0,90 0,95 0,90 0,90 0,95 0,95 0,90 0,90 0,95 1,00 0,90 0,90 0,94 0,96 4 0,86 0,92 0,86 0,86 0,92 0,92 0,86 0,86 0,90 1,00 0,84 0,84 0,92 0,94 5 0,80 0,90 0,80 0,80 0,90 0,90 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,91 6 0,73 0,85 0,73 0,73 0,85 0,85 0,73 0,73 1,00 1,00 1,00 1,00 0,82 0,85 7 0,81 0,92 0,81 0,81 0,92 0,92 0,81 0,81 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 0,93 8 0,75 0,87 0,75 0,75 0,87 0,87 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,88 9 0,75 0,87 0,75 0,75 0,87 0,87 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,87

145 Příloha 13 Normativy spotřeby paliva technologií v různých podmínkách Příloha 13/a Normativy spotřeby paliva jednotlivých technologií podle výrobní oblasti a svažitosti v litrech nafty na hektar (spphm i,p,r ) Svažitost ve stupních (i) Pracovní operace (r) Výrobní oblast (i) do º 7-12 nad 12 Doprava B-I B-II B-III B-IV Hor K-Ř Chem.ochrana B-I 1,6 1,7 1,8 1,9 B-II 1,6 1,7 1,8 1,9 B-III 1,6 1,7 1,8 1,9 B-IV 1,6 1,7 1,8 1,9 Hor. 1,6 1,8 1,9 1,9 K-Ř 1,6 1,7 1,9 2 Jiné B-I B-II B-III B-IV Hor K-Ř Obracení B-I 2,7 2,7 2,8 2,9 B-II 2, ,1 B-III 2,9 2,9 3 3 B-IV 2,9 2,9 3 3 Hor. 2,6 2,6 2,7 2,8 K-Ř 2,3 2,5 2,6 2,7 Přihnojení B-I 1,5 1,6 1,7 1,8 B-II 1,5 1,6 1,7 1,8 B-III 1,5 1,6 1,7 1,8 B-IV 1,5 1,6 1,7 1,8 Hor. 1,5 1,6 1,7 1,8 K-Ř 1,5 1,6 1,7 1,8 Sázení B-I ,5 33 B-II 31 31,8 32,5 33 B-III 31, ,5 0 B-IV 31,7 32, Hor K-Ř ,5 34 Sběr sena a píce B-I 11,3 11,4 11,8 12,1 B-II 11,3 11, ,3 B-III 11,3 11,5 11,7 11,8 B-IV 11,3 11,6 11,6 11,8 Hor. 10,2 10,5 10,7 11 K-Ř 9,5 10,1 10,4 10,8 Sečení B-I 5,8 5,9 6 6,3 B-II 5,8 5,9 6,2 6,3 B-III 5,8 5,9 6 6 B-IV 5,8 5,9 5,9 6 Hor. 5,2 5,3 5,5 5,7 K-Ř 4,8 5 5,2 5,5 Setí kukuřice B-I 4,5 4,7 4,9 5,3 B-II 4,5 4,8 4,9 5,4 B-III 4,5 4,9 5,1 5,5 B-IV 4,8 5,3 5,5 5,8 Hor K-Ř 4,7 5 5,4 5,8 1/5

146 Příloha 13 Normativy spotřeby paliva technologií v různých podmínkách Příloha 13/a Normativy spotřeby paliva jednotlivých technologií podle výrobní oblasti a svažitosti v litrech nafty na hektar (spphm i,p,r ) Svažitost ve stupních (i) Pracovní operace (r) Výrobní oblast (i) do º 7-12 nad 12 Setí obilovin B-I 7,2 7,3 7,6 7,7 B-II 7,2 7,3 7,5 7,6 B-III 7,3 7,4 7,4 7,5 B-IV 7,3 7,5 7,7 7,9 Hor. 7,4 7,5 7,8 8 K-Ř 7,5 7,8 7,9 8,1 Setí secí kombinací B-I 9,6 9,7 9,9 10,3 B-II 9,3 9,4 9,6 9,9 B-III 9,7 9, ,3 B-IV 9,8 9,9 9,9 10,1 Hor. 9,9 10,1 10,5 10,7 K-Ř 9, ,2 10,6 Setí směsek B-I 3,8 3,9 3,9 4,1 B-II 3,7 3,8 3,8 3,9 B-III 3, ,1 B-IV 3,9 3,9 4 4,1 Hor. 3,9 4,1 4,2 4,3 K-Ř 3,9 4 4,1 4,2 Shrnování B-I 2,7 2,7 2,8 2,9 B-II 2,7 2,8 2,9 2,9 B-III 2,7 2,7 2,8 2,8 B-IV 2,7 2,8 2,8 2,8 Hor. 2,4 2,5 2,5 2,6 K-Ř 2,2 2,3 2,4 2,5 Skl. brambor B-I 47,6 48,2 48,9 0 B-II 46, ,1 0 B-III 45,9 46,6 47,5 0 B-IV 45,8 46,5 47,1 0 Hor K-Ř 48,2 49,2 50,1 0 Skl.cukrovky B-I 40 40,8 0 0 B-II B-III B-IV Hor K-Ř 40,9 42,8 0 0 Sklizeň kuk. Zrno B-I 22,7 23,5 24,6 0 B-II 22,7 23,5 24,6 0 B-III B-IV Hor K-Ř 23,6 24,4 25,2 0 Sklizeň luk řezačka B-I 25,8 26,1 26,8 27,7 B-II 25,8 26,5 27,4 28,1 B-III 25,8 26,2 26,6 27 B-IV 25,8 26,5 26,6 27 Hor , ,8 K-Ř 21 22, ,9 Sklizeň Obilovin B-I 13,9 14,1 14,3 14,9 B-II 13,5 13,7 13,9 14,3 B-III 14,1 14,4 14,5 14,9 B-IV 14,2 14,3 14,4 14,7 Hor. 14,3 14,7 15,2 15,5 K-Ř 14,2 14,5 14,8 15,4 2/5

147 Příloha 13 Normativy spotřeby paliva technologií v různých podmínkách Příloha 13/a Normativy spotřeby paliva jednotlivých technologií podle výrobní oblasti a svažitosti v litrech nafty na hektar (spphm i,p,r ) Svažitost ve stupních (i) Pracovní operace (r) Výrobní oblast (i) do º 7-12 nad 12 Sklizeň pícnin kuk. B-I 27,6 27,9 28,7 29,6 B-II 27,8 28,6 29,5 30,3 B-III 27,4 27,8 28,3 28,7 B-IV 27,1 27,8 27,9 28,4 Hor. 25,7 26,5 26,9 27,8 K-Ř 28 29,7 30,6 31,8 Sklizeň řepky B-I 16,3 17,5 17,8 18,3 B-II 16,4 17,6 18,3 18,5 B-III 16,9 18,1 18,2 18,6 B-IV 16,3 17,6 17,8 17,9 Hor. 17,3 18,4 18,8 19,6 K-Ř 16,7 17,9 18,3 18,9 Statk. hnojiva B-I 34,3 34,3 34,3 34,3 B-II 34,3 34,3 34,3 34,3 B-III 34,3 34,3 34,3 34,3 B-IV 34,3 34,3 34,3 34,3 Hor K-Ř 34,3 34,3 34,3 34,3 Vápnění B-I 6,2 6,2 6,2 6,2 B-II 6,2 6,2 6,2 6,2 B-III 6,2 6,2 6,2 6,2 B-IV 6,2 6,2 6,2 6,2 Hor K-Ř 6,2 6,2 6,2 6,2 3/5

148 Příloha 13 Normativy spotřeby paliva technologií v různých podmínkách Příloha 13/b Normativy spotřeby paliva jednotlivých technologií podle zrnitosti a svažitosti v litrech nafty na hektar Pracovní operace (r) Dlátování hluboké kypření kypření mělké kypření před setím Orba hluboká Orba mělká Orba střední Podmítka (spphm i,p,r ) Druh půdy (i) Svažitost ve stupních (i) do nad 12 H 25,3 25,7 25,8 26,1 HJ 25,5 25,8 26,2 26,7 HP 26,1 26,9 27,1 27,6 JH 29,3 29, ,4 PH 26, ,2 27,6 H 12,2 12,5 13,1 14,8 HJ 12,5 12,8 13,4 14,2 HP 12,8 13,7 14,8 15,7 JH 16,6 17,2 18,3 19,8 PH 13, ,4 16,6 H 7,8 8 8,4 9,5 HJ 8 8,2 8,6 9,1 HP 8,2 8,7 9,5 10 JH 10, ,7 12,7 PH 8,4 8,9 9,9 10,6 H 3,9 4 4,2 4,7 HJ 4 4,1 4,3 4,6 HP 4,1 4,4 4,7 5 JH 5,3 5,5 5,9 6,3 PH 4,2 4,5 4,9 5,3 H 29,8 30,2 30,3 30,7 HJ 30 30,3 30,8 31,4 HP 30,7 31,6 31,9 32,5 JH 34,5 34,9 35,3 35,8 PH 30,8 31, ,5 H 17,6 18,9 19,8 20,8 HJ 18,2 18,8 19,7 21,2 HP 17,9 18,4 19,5 20,7 JH 20,3 21,7 22,6 23,7 PH 18,5 19,4 19,8 20,9 H 23,9 24,3 24,8 25,6 HJ 24,3 24,9 25,2 25,7 HP 24,9 25,4 25,8 25,9 JH 25,6 25,9 26,7 27,7 PH 25 25,6 25,9 25,9 H 5,9 6,2 6,4 6,6 HJ 6 6,3 6,4 6,7 HP 6,3 6,5 6,6 6,9 JH 7,5 7,7 7,9 8,2 4/5

149 Příloha 13 Normativy spotřeby paliva technologií v různých podmínkách Příloha Podmítka 13/b Normativy spotřeby paliva jednotlivých technologií podle zrnitosti a svažitosti v litrech nafty na hektar (spphm i,p,r ) Pracovní operace (r) Příprava půdy Separace kamene a hrud Zavlačování Druh půdy (i) Svažitost ve stupních (i) do nad 12 PH 6,3 6,5 6,7 7,1 H 4,2 4,3 4,5 5,1 HJ 4,3 4,4 4,6 4,9 HP 4,4 4,7 5,1 5,4 JH 5,7 5,9 6,3 6,8 PH 4,5 4,8 5,3 5,7 H 25, ,2 30,8 HJ 26 26,6 27,8 29,6 HP 26,6 28,4 30,8 32,7 JH 34,5 35,7 38,1 41,1 PH 27, ,5 H 2,9 3 3,1 3,6 HJ 3 3,1 3,2 3,4 HP 3,1 3,3 3,6 3,8 JH 4 4,1 4,4 4,7 PH 3,1 3,3 3,7 4 5/5

150 Příloha 14 Koeficienty pracovní náročnosti technologií v různých podmínkách (kpr i,p,r ) Svažitost ve stupních (i) Pracovní operace (r) Druh půdy (i) do º 7-12 nad 12 Dlátování H 1,03 1,06 1,08 1,1 HJ 1,04 1,07 1,08 1,11 HP 1,01 1,03 1,06 1,08 JH 1,05 1,07 1,09 1,15 PH 1 1,02 1,04 1,08 Doprava H HJ HP JH PH hluboké kypření H 1,02 1,05 1,06 1,1 HJ 1,04 1,06 1,08 1,11 HP 1,01 1,04 1,06 1,09 JH 1,06 1,08 1,09 1,16 PH 1 1,03 1,06 1,08 Chem.ochrana H 1,02 1,03 1,06 1,09 HJ 1,03 1,04 1,07 1,12 HP 1,01 1,01 1,05 1,08 JH 1,05 1,06 1,09 1,16 PH 1 1,01 1,06 1,07 Jiné H HJ HP JH PH kypření H 1,02 1,05 1,06 1,1 HJ 1,04 1,06 1,08 1,11 HP 1,01 1,04 1,06 1,09 JH 1,06 1,08 1,09 1,16 PH 1 1,03 1,06 1,08 mělké kypření před setím H 1,02 1,05 1,06 1,1 HJ 1,04 1,06 1,08 1,11 HP 1,01 1,04 1,06 1,09 JH 1,06 1,08 1,09 1,16 PH 1 1,03 1,06 1,08 Obracení H 1 1,01 1,03 1,08 HJ 1 1,02 1,05 1,09 HP 1 1,02 1,05 1,08 JH 1 1,02 1,07 1,09 PH 1 1,02 1,06 1,08 Orba hluboká H 1,03 1,06 1,08 1,1 HJ 1,04 1,07 1,08 1,11 HP 1,01 1,03 1,06 1,08 JH 1,05 1,07 1,09 1,15 PH 1 1,02 1,04 1,08 Orba mělká H 1,03 1,04 1,07 1,1 HJ 1,02 1,05 1,07 1,11 HP 1,03 1,04 1,06 1,09 JH 1,04 1,07 1,09 1,13 PH 1 1,03 1,06 1,09 Orba střední H 1,03 1,04 1,06 1,09 HJ 1,03 1,05 1,07 1,11 HP 1,03 1,04 1,06 1,09 JH 1,05 1,07 1,09 1,14 PH 1 1,03 1,04 1,08 1/3

151 Příloha 14 Koeficienty pracovní náročnosti technologií v různých podmínkách (kpr i,p,r ) Svažitost ve stupních (i) Pracovní operace (r) Druh půdy (i) do º 7-12 nad 12 Podmítka H 1,03 1,04 1,06 1,11 HJ 1,05 1,06 1,07 1,13 HP 1,02 1,04 1,05 1,11 JH 1,07 1,08 1,1 1,15 PH 1 1,03 1,06 1,1 Přihnojení H 1,02 1,02 1,03 1,1 HJ 1,01 1,01 1,05 1,12 HP 1,01 1,01 1,05 1,09 JH 1,01 1,01 1,07 1,15 PH 1 1,01 1,04 1,07 Příprava půdy H 1,02 1,05 1,06 1,1 HJ 1,04 1,06 1,08 1,11 HP 1,01 1,04 1,06 1,09 JH 1,06 1,08 1,09 1,16 PH 1 1,03 1,06 1,08 Sázení H 1,03 1,04 1,09 1 HJ 1,04 1,06 1,11 1 HP 1,03 1,05 1,08 1 JH 1,05 1,07 1,14 1 PH 1 1,02 1,05 1 Sběr sena a píce H 1 1,01 1,03 1,08 HJ 1 1,02 1,05 1,09 HP 1 1,02 1,05 1,08 JH 1 1,02 1,07 1,09 PH 1 1,02 1,06 1,08 Sečení H 1 1,01 1,03 1,08 HJ 1 1,02 1,05 1,09 HP 1 1,02 1,05 1,08 JH 1 1,02 1,07 1,09 PH 1 1,02 1,06 1,08 Separace kamene a hrud H 1,02 1,05 1,06 1,1 HJ 1,04 1,06 1,08 1,11 HP 1,01 1,04 1,06 1,09 JH 1,06 1,08 1,09 1,16 PH 1 1,03 1,06 1,08 Setí kukuřice H 1 1,02 1,09 1 HJ 1,01 1,05 1,1 1 HP 1,03 1,05 1,07 1 JH 1,03 1,07 1,12 1 PH 1 1,03 1,05 1 Setí obilovin H 1,03 1,05 1,07 1,08 HJ 1,02 1,05 1,08 1,1 HP 1,02 1,05 1,06 1,07 JH 1,03 1,06 1,09 1,15 PH 1 1,03 1,04 1,05 Setí secí kombinací H 1,03 1,05 1,07 1,08 HJ 1,02 1,05 1,08 1,1 HP 1,02 1,05 1,06 1,07 JH 1,03 1,06 1,09 1,15 PH 1 1,03 1,04 1,05 Setí směsek H 1,03 1,05 1,07 1,08 HJ 1,02 1,05 1,08 1,1 HP 1,02 1,05 1,06 1,07 JH 1,03 1,06 1,09 1,15 PH 1 1,03 1,04 1,05 2/3

152 Příloha 14 Koeficienty pracovní náročnosti technologií v různých podmínkách (kpr i,p,r ) Svažitost ve stupních (i) Pracovní operace (r) Druh půdy (i) do º 7-12 nad 12 Shrnování H 1 1,01 1,03 1,08 HJ 1 1,02 1,05 1,09 HP 1 1,02 1,05 1,08 JH 1 1,02 1,07 1,09 PH 1 1,02 1,06 1,08 Skl. brambor H 1 1,03 1,09 1 HJ 1 1,05 1,11 1 HP 1 1,02 1,08 1 JH 1,05 1,08 1,16 1 PH 1 1,02 1,07 1 Skl.cukrovky H 1 1, HJ 1,03 1, HP 1 1, JH 1,05 1, PH Sklizeň kuk. Zrno H 1 1,07 1,12 1 HJ 1 1,07 1,12 1 HP 1 1,07 1,12 1 JH 1 1,07 1,12 1 PH 1 1,07 1,12 1 Sklizeň luk řezačka H 1 1,01 1,03 1,08 HJ 1 1,02 1,05 1,09 HP 1 1,02 1,05 1,08 JH 1 1,02 1,07 1,09 PH 1 1,02 1,06 1,08 Sklizeň Obilovin H 1 1,01 1,03 1,08 HJ 1 1,02 1,05 1,09 HP 1 1,02 1,05 1,08 JH 1 1,02 1,07 1,09 PH 1 1,02 1,06 1,08 Sklizeň pícnin kuk. H 1 1,01 1,03 1,08 HJ 1 1,02 1,05 1,09 HP 1 1,02 1,05 1,08 JH 1 1,02 1,07 1,09 PH 1 1,02 1,06 1,08 Sklizeň řepky H 1 1,01 1,03 1,08 HJ 1 1,02 1,05 1,09 HP 1 1,02 1,05 1,08 JH 1 1,02 1,07 1,09 PH 1 1,02 1,06 1,08 Statk. hnojiva H 1 1,03 1,09 1 HJ 1 1,05 1,11 1 HP 1 1,02 1,08 1 JH 1,05 1,08 1,16 1 PH 1 1,01 1,07 1 Vápnění H HJ HP JH PH Zavlačování H 1,02 1,05 1,06 1,1 HJ 1,04 1,06 1,08 1,11 HP 1,01 1,04 1,06 1,09 JH 1,06 1,08 1,09 1,16 PH 1 1,03 1,06 1,08 3/3

153 Příloha 15 Plodina VO ukazatel N os (Kč/ha) Brambory konzumní K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná Brambory konzumní B Osiva (sadba) - nakupovaná Brambory konzumní BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná Brambory konzumní ČR Osiva (sadba) - nakupovaná Cukrovka K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 6345 Cukrovka B Osiva (sadba) - nakupovaná 5787 Cukrovka BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná Cukrovka ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 6312 Ječmen jarní K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 1740 Ječmen jarní B Osiva (sadba) - nakupovaná 1576 Ječmen jarní BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 1405 Ječmen jarní ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 1619 Ječmen ozimý K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 1330 Ječmen ozimý B Osiva (sadba) - nakupovaná 1144 Ječmen ozimý BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 1112 Ječmen ozimý ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 1178 Kukuřice na siláž K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 2693 Kukuřice na siláž B Osiva (sadba) - nakupovaná 2735 Kukuřice na siláž BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 2715 Kukuřice na siláž ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 2722 Kukuřice na zrno K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 3362 Kukuřice na zrno B Osiva (sadba) - nakupovaná 3161 Kukuřice na zrno BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná Kukuřice na zrno ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 3330 Louky K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 135 Louky B Osiva (sadba) - nakupovaná 65 Louky BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 55 Louky ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 66 Mák K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 831 Mák B Osiva (sadba) - nakupovaná 702 Mák BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 798 Mák ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 767 Oves K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 1526 Oves B Osiva (sadba) - nakupovaná 950 Oves BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 930 Oves ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 985 Pšenice ozimá K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 1431 Pšenice ozimá B Osiva (sadba) - nakupovaná 1452 Pšenice ozimá BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 1288 Pšenice ozimá ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 1412 Řepka K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná /3

154 Příloha 15 Plodina VO ukazatel N os (Kč/ha) Řepka B Osiva (sadba) - nakupovaná 1157 Řepka BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 1202 Řepka ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 1250 Tritikale K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 1502 Tritikale B Osiva (sadba) - nakupovaná 1309 Tritikale BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 1468 Tritikale ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 1391 TTP K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 74 TTP B Osiva (sadba) - nakupovaná 47 TTP BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 48 TTP ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 51 VLP K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 676 VLP B Osiva (sadba) - nakupovaná 644 VLP BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 563 VLP ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 639 Žito K a Ř Osiva (sadba) - nakupovaná 2036 Žito B Osiva (sadba) - nakupovaná 1965 Žito BO a H Osiva (sadba) - nakupovaná 1685 Žito ČR Osiva (sadba) - nakupovaná 1826 Brambory konzumní K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 287 Brambory konzumní B Osiva (sadba) - vlastní 1340 Brambory konzumní BO a H Osiva (sadba) - vlastní 2581 Brambory konzumní ČR Osiva (sadba) - vlastní 1739 Cukrovka K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 30 Cukrovka B Osiva (sadba) - vlastní 4 Cukrovka BO a H Osiva (sadba) - vlastní Cukrovka ČR Osiva (sadba) - vlastní 28 Ječmen jarní K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 119 Ječmen jarní B Osiva (sadba) - vlastní 144 Ječmen jarní BO a H Osiva (sadba) - vlastní 219 Ječmen jarní ČR Osiva (sadba) - vlastní 146 Ječmen ozimý K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 176 Ječmen ozimý B Osiva (sadba) - vlastní 226 Ječmen ozimý BO a H Osiva (sadba) - vlastní 175 Ječmen ozimý ČR Osiva (sadba) - vlastní 201 Kukuřice na siláž K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 331 Kukuřice na siláž B Osiva (sadba) - vlastní 381 Kukuřice na siláž BO a H Osiva (sadba) - vlastní 247 Kukuřice na siláž ČR Osiva (sadba) - vlastní 337 Kukuřice na zrno K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 19 Kukuřice na zrno B Osiva (sadba) - vlastní 7 Kukuřice na zrno BO a H Osiva (sadba) - vlastní 2/3

155 Příloha 15 Plodina VO ukazatel N os (Kč/ha) Kukuřice na zrno ČR Osiva (sadba) - vlastní 17 Louky K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 27 Louky B Osiva (sadba) - vlastní 80 Louky BO a H Osiva (sadba) - vlastní 111 Louky ČR Osiva (sadba) - vlastní 90 Mák K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 36 Mák B Osiva (sadba) - vlastní 24 Mák BO a H Osiva (sadba) - vlastní 92 Mák ČR Osiva (sadba) - vlastní 45 Oves K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 95 Oves B Osiva (sadba) - vlastní 248 Oves BO a H Osiva (sadba) - vlastní 254 Oves ČR Osiva (sadba) - vlastní 239 Pšenice ozimá K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 174 Pšenice ozimá B Osiva (sadba) - vlastní 187 Pšenice ozimá BO a H Osiva (sadba) - vlastní 183 Pšenice ozimá ČR Osiva (sadba) - vlastní 180 Řepka K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 16 Řepka B Osiva (sadba) - vlastní 35 Řepka BO a H Osiva (sadba) - vlastní 54 Řepka ČR Osiva (sadba) - vlastní 35 Tritikale K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 154 Tritikale B Osiva (sadba) - vlastní 219 Tritikale BO a H Osiva (sadba) - vlastní 142 Tritikale ČR Osiva (sadba) - vlastní 181 TTP K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 13 TTP B Osiva (sadba) - vlastní 51 TTP BO a H Osiva (sadba) - vlastní 53 TTP ČR Osiva (sadba) - vlastní 48 VLP K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 193 VLP B Osiva (sadba) - vlastní 304 VLP BO a H Osiva (sadba) - vlastní 164 VLP ČR Osiva (sadba) - vlastní 233 Žito K a Ř Osiva (sadba) - vlastní 83 Žito B Osiva (sadba) - vlastní 144 Žito BO a H Osiva (sadba) - vlastní 117 Žito ČR Osiva (sadba) - vlastní 119 Pramen: Nákladové šetření ÚZEI 3/3

156 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 133,0 50,1 82,8 120,5 71,1 49,5 132,8 95,3 37,5 23,7 6,1 17,6 160,3 109,3 51,0 205,9 143,5 62,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,9 52,7 87,2 112,9 66,5 46,3 113,9 81,8 32,2 23,7 6,1 17,6 164,0 80,4 52,2 238,0 173,6 72,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 129,4 48,8 80,6 90,7 53,5 37,2 130,0 93,3 36,7 23,7 6,1 17,6 157,9 88,2 50,2 128,7 64,0 39,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,4 56,0 92,5 96,3 56,8 39,5 163,3 117,1 46,1 23,7 6,1 17,6 127,8 62,6 40,7 132,5 65,9 40,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,9 54,3 89,7 110,8 65,4 45,5 124,0 89,0 35,0 23,7 6,1 17,6 168,6 82,6 53,7 182,6 109,0 55,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 152,8 57,6 95,2 104,9 61,9 43,1 143,2 102,8 40,5 23,7 6,1 17,6 150,4 73,7 47,9 169,9 84,5 51,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,8 54,6 90,2 130,0 76,6 53,3 166,0 119,1 46,9 23,7 6,1 17,6 207,8 101,8 66,1 166,1 97,1 50,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 136,1 51,3 84,8 111,3 65,6 45,7 162,3 116,4 45,8 23,7 6,1 17,6 175,7 86,1 55,9 183,0 139,8 55,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 128,1 48,3 79,8 109,7 64,7 45,0 116,1 83,3 32,8 23,7 6,1 17,6 194,7 133,5 61,9 227,5 166,9 68,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 173,6 65,5 108,2 87,1 51,3 35,7 134,4 96,4 37,9 23,7 6,1 17,6 159,4 78,1 50,7 164,6 98,3 49,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,0 46,0 76,0 77,0 45,4 31,6 114,0 81,8 32,2 23,7 6,1 17,6 146,6 71,8 46,6 121,0 60,2 36,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 118,2 44,6 73,7 77,6 45,7 31,8 138,8 99,6 39,2 23,7 6,1 17,6 186,9 113,3 59,5 152,5 93,7 46,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 108,0 40,7 67,3 104,3 61,5 42,8 102,2 73,3 28,8 23,7 6,1 17,6 183,8 126,1 58,5 120,8 60,1 36,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 168,3 63,4 104,8 85,1 50,2 34,9 112,1 80,5 31,7 23,7 6,1 17,6 185,9 91,1 59,2 176,3 134,7 53,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 158,1 59,6 98,5 97,7 57,6 40,1 127,2 91,3 35,9 23,7 6,1 17,6 163,4 80,1 52,0 207,8 129,3 62,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 114,9 43,3 71,6 87,7 51,7 36,0 123,5 88,6 34,9 23,7 6,1 17,6 145,7 71,4 46,4 166,8 106,0 50,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,2 47,2 78,0 70,3 41,4 28,8 112,0 80,4 31,6 23,7 6,1 17,6 111,7 54,7 35,5 128,8 76,9 39,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 162,8 61,4 101,4 75,2 44,4 30,9 137,3 98,5 38,8 23,7 6,1 17,6 124,0 60,7 39,4 137,9 82,3 41,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,7 46,2 76,4 63,3 37,3 26,0 97,5 70,0 27,5 23,7 6,1 17,6 106,4 52,1 33,8 86,0 42,8 26,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 134,4 50,7 83,8 76,5 45,1 31,4 120,5 86,5 34,0 23,7 6,1 17,6 119,6 58,6 38,1 161,3 96,3 48,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 177,5 66,9 110,6 75,8 44,7 31,1 123,5 88,6 34,9 23,7 6,1 17,6 117,9 57,8 37,5 125,3 62,3 37,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 107,9 40,7 67,3 108,8 64,1 44,6 137,0 98,3 38,7 23,7 6,1 17,6 162,2 111,2 51,6 130,9 65,1 39,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,6 51,1 84,5 111,1 65,5 45,6 141,8 101,7 40,0 23,7 6,1 17,6 150,8 73,9 48,0 207,6 123,9 62,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,6 50,0 82,6 99,9 58,9 41,0 170,5 122,3 48,2 23,7 6,1 17,6 137,0 67,1 43,6 199,0 152,1 60,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 105,1 39,6 65,5 100,9 59,5 41,4 115,9 83,2 32,7 23,7 6,1 17,6 146,0 71,5 46,4 211,8 135,1 64,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,7 56,0 92,6 91,3 53,8 37,5 156,0 111,9 44,1 23,7 6,1 17,6 133,6 65,5 42,5 131,0 75,8 39,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 131,1 49,4 81,7 115,5 68,1 47,4 154,3 110,7 43,6 23,7 6,1 17,6 201,0 101,0 63,9 218,0 130,2 66,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,3 51,0 84,3 108,4 63,9 44,5 138,1 99,1 39,0 23,7 6,1 17,6 142,5 69,8 45,3 206,0 136,6 62,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,1 46,0 76,1 99,0 58,4 40,6 140,0 100,5 39,5 23,7 6,1 17,6 190,8 101,0 60,7 234,6 140,0 71,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 136,7 51,5 85,1 92,9 54,8 38,1 132,3 94,9 37,3 23,7 6,1 17,6 133,4 65,4 42,5 219,3 145,3 66,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 129,3 48,7 80,6 91,1 53,7 37,4 123,8 88,8 34,9 23,7 6,1 17,6 130,0 63,7 41,4 213,8 127,7 64,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,0 52,4 86,6 98,7 58,2 40,5 136,8 98,1 38,6 23,7 6,1 17,6 222,4 109,2 70,8 152,8 76,0 46,3 60,0 60,0 0,0 1 / 36

157 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 103,8 39,1 64,7 68,6 40,5 28,2 82,6 59,3 23,3 23,7 6,1 17,6 104,3 51,1 33,2 118,4 70,7 35,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,2 54,0 89,2 55,3 32,6 22,7 92,8 66,6 26,2 23,7 6,1 17,6 123,7 60,6 39,4 101,5 50,5 30,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 114,7 43,3 71,5 62,2 36,7 25,5 84,9 60,9 24,0 23,7 6,1 17,6 101,0 49,5 32,1 95,6 47,6 29,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 117,6 44,3 73,3 53,8 31,7 22,1 83,8 60,1 23,7 23,7 6,1 17,6 100,3 49,1 31,9 94,3 46,9 28,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 119,4 45,0 74,4 58,9 34,7 24,2 92,8 66,6 26,2 23,7 6,1 17,6 104,3 51,1 33,2 101,5 50,5 30,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 117,5 44,3 73,2 55,4 32,7 22,8 86,8 62,3 24,5 23,7 6,1 17,6 101,6 49,8 32,3 96,7 48,1 29,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 116,5 43,9 72,6 68,8 40,6 28,2 68,8 49,4 19,4 23,7 6,1 17,6 100,3 49,1 31,9 94,3 46,9 28,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 117,5 44,3 73,2 62,1 36,6 25,5 69,1 49,6 19,5 23,7 6,1 17,6 101,6 49,8 32,3 96,7 48,1 29,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 116,5 43,9 72,6 53,8 31,7 22,1 83,8 60,1 23,7 23,7 6,1 17,6 100,3 49,1 31,9 94,3 46,9 28,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,7 54,2 89,5 54,7 32,3 22,5 85,3 61,2 24,1 23,7 6,1 17,6 101,0 49,5 32,1 95,6 51,0 29,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 117,0 44,1 72,9 59,8 35,2 24,5 82,8 59,4 23,4 23,7 6,1 17,6 102,0 50,0 32,4 95,6 47,6 29,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 117,5 44,3 73,2 69,5 41,0 28,5 62,5 44,8 17,6 23,7 6,1 17,6 97,0 47,5 30,9 83,8 50,0 25,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 116,5 43,9 72,6 60,4 35,6 24,8 61,9 44,4 17,5 23,7 6,1 17,6 100,3 49,1 31,9 93,4 55,8 28,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 167,1 63,0 104,1 98,6 58,2 40,5 127,5 91,5 36,0 23,7 6,1 17,6 151,4 74,2 48,2 184,6 110,2 55,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 168,2 63,4 104,8 108,0 63,7 44,3 106,9 76,7 30,2 23,7 6,1 17,6 160,2 78,5 51,0 209,5 150,8 63,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 140,4 52,9 87,5 82,3 48,5 33,8 128,3 92,0 36,2 23,7 6,1 17,6 156,1 93,5 49,7 126,2 62,8 38,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 155,2 58,5 96,7 88,2 52,0 36,2 154,8 111,0 43,7 23,7 6,1 17,6 124,7 61,1 39,7 127,4 63,4 38,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,9 62,9 104,0 95,4 56,2 39,2 119,2 85,5 33,7 23,7 6,1 17,6 163,6 80,1 52,0 166,1 98,1 50,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 173,4 65,4 108,0 88,0 51,9 36,1 138,4 99,3 39,1 23,7 6,1 17,6 144,1 70,6 45,9 164,2 81,7 49,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 152,4 57,4 94,9 112,3 66,2 46,1 158,5 113,7 44,8 23,7 6,1 17,6 190,6 95,8 60,6 128,7 74,6 39,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 153,7 57,9 95,8 98,3 57,9 40,3 170,8 122,6 48,2 23,7 6,1 17,6 126,4 61,9 40,2 174,6 104,3 52,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 178,8 67,4 111,4 97,4 57,4 40,0 166,1 119,2 46,9 23,7 6,1 17,6 162,5 79,6 51,7 169,9 101,4 51,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 160,0 60,3 99,7 94,5 55,7 38,8 154,5 110,9 43,6 23,7 6,1 17,6 117,8 57,7 37,5 137,4 82,0 41,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 169,8 64,0 105,8 104,9 61,8 43,0 136,9 98,2 38,6 23,7 6,1 17,6 153,1 75,0 48,7 128,7 74,5 39,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 134,4 50,7 83,7 95,6 56,4 39,2 155,5 111,6 43,9 23,7 6,1 17,6 172,9 84,7 55,0 172,3 131,6 52,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,6 56,4 93,2 92,9 54,8 38,1 110,2 79,0 31,1 23,7 6,1 17,6 178,5 122,4 56,8 212,8 155,4 64,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 177,7 67,0 110,7 77,4 45,6 31,8 129,7 93,1 36,6 23,7 6,1 17,6 140,9 69,1 44,8 125,8 75,1 38,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,3 49,9 82,4 69,6 41,0 28,5 114,0 81,8 32,2 23,7 6,1 17,6 148,3 78,2 47,2 115,4 57,4 34,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,7 57,2 94,5 67,3 39,7 27,6 134,5 96,5 38,0 23,7 6,1 17,6 156,8 101,1 49,9 147,3 90,7 44,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 115,9 43,7 72,2 103,0 60,7 42,3 101,0 72,5 28,5 23,7 6,1 17,6 182,1 124,9 57,9 118,4 58,9 35,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 176,7 66,6 110,1 90,0 53,1 36,9 160,0 114,8 45,2 23,7 6,1 17,6 182,3 89,3 58,0 158,9 94,8 48,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 169,2 63,8 105,4 87,7 51,7 36,0 132,3 94,9 37,4 23,7 6,1 17,6 154,8 75,8 49,3 172,5 114,1 52,3 60,0 60,0 0,0 2 / 36

158 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 156,3 58,9 97,4 94,7 55,8 38,9 161,8 116,1 45,7 23,7 6,1 17,6 127,4 62,4 40,5 188,8 144,2 57,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 165,1 62,2 102,9 86,1 50,7 35,3 121,9 87,5 34,4 23,7 6,1 17,6 162,8 79,8 51,8 172,5 107,6 52,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,8 60,2 99,6 83,2 49,0 34,1 129,9 93,2 36,7 23,7 6,1 17,6 176,9 107,3 56,3 159,8 122,1 48,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 138,9 52,4 86,5 90,4 53,3 37,1 128,5 92,2 36,3 23,7 6,1 17,6 152,5 92,9 48,5 124,6 62,0 37,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,6 47,3 78,3 77,6 45,8 31,8 122,3 87,8 34,5 23,7 6,1 17,6 139,9 68,5 44,5 144,8 92,6 43,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 162,9 61,4 101,5 99,5 58,6 40,8 161,0 115,5 45,5 23,7 6,1 17,6 176,4 121,0 56,1 138,7 82,8 42,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,6 51,1 84,5 69,5 41,0 28,5 112,5 80,7 31,8 23,7 6,1 17,6 126,8 62,1 40,4 107,7 64,3 32,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 169,7 64,0 105,7 74,3 43,8 30,5 130,5 93,6 36,9 23,7 6,1 17,6 120,9 59,2 38,5 132,7 79,2 40,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,1 49,0 81,1 59,2 34,9 24,3 93,5 67,1 26,4 23,7 6,1 17,6 104,6 51,3 33,3 83,5 41,6 25,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 141,8 53,4 88,3 71,1 41,9 29,2 114,8 82,3 32,4 23,7 6,1 17,6 130,2 63,8 41,4 134,5 80,3 40,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 184,2 69,4 114,8 61,4 36,2 25,2 117,8 84,5 33,3 23,7 6,1 17,6 115,3 56,5 36,7 98,8 49,2 29,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,9 54,6 90,3 74,9 44,1 30,7 150,2 107,8 42,4 23,7 6,1 17,6 149,8 73,4 47,7 171,0 115,3 51,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 127,9 48,2 79,7 81,9 48,3 33,6 132,8 95,3 37,5 23,7 6,1 17,6 114,6 56,1 36,5 143,2 85,5 43,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 157,8 59,5 98,3 77,9 45,9 32,0 127,3 91,3 35,9 23,7 6,1 17,6 114,1 55,9 36,3 133,8 79,9 40,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 118,2 44,6 73,7 91,8 54,1 37,7 134,5 96,5 38,0 23,7 6,1 17,6 161,0 110,4 51,2 130,5 64,9 39,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 169,0 63,7 105,3 93,2 55,0 38,3 136,5 97,9 38,5 23,7 6,1 17,6 143,1 70,1 45,5 187,8 112,1 56,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 163,0 61,5 101,6 87,8 51,8 36,0 165,8 118,9 46,8 23,7 6,1 17,6 132,0 64,7 42,0 193,0 147,5 58,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 134,9 50,9 84,0 83,2 49,0 34,1 109,3 78,4 30,9 23,7 6,1 17,6 145,8 71,4 46,4 199,3 126,4 60,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 161,8 61,0 100,8 84,1 49,6 34,5 154,5 110,9 43,6 23,7 6,1 17,6 132,3 64,8 42,1 126,9 70,9 38,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 136,8 51,6 85,2 101,4 59,8 41,6 153,0 109,8 43,2 23,7 6,1 17,6 199,5 107,1 63,5 211,8 126,5 64,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 160,8 60,6 100,2 101,9 60,1 41,8 133,1 95,5 37,6 23,7 6,1 17,6 142,1 69,6 45,2 202,3 131,3 61,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,3 47,2 78,1 90,4 53,3 37,1 139,0 99,7 39,3 23,7 6,1 17,6 190,6 106,8 60,7 228,4 136,4 69,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,6 57,1 94,4 88,0 51,9 36,1 131,0 94,0 37,0 23,7 6,1 17,6 130,2 63,8 41,4 174,3 113,1 52,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,3 52,5 86,8 90,9 53,6 37,3 123,8 88,8 34,9 23,7 6,1 17,6 130,0 63,7 41,4 158,2 94,5 47,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 160,9 60,6 100,2 85,3 50,3 35,0 130,0 93,3 36,7 23,7 6,1 17,6 222,4 116,1 70,8 152,8 76,0 46,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 110,2 41,5 68,6 63,2 37,2 25,9 82,9 59,5 23,4 23,7 6,1 17,6 104,3 51,1 33,2 115,2 68,8 34,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,6 56,4 93,2 48,2 28,4 19,8 88,8 63,7 25,1 23,7 6,1 17,6 110,7 54,2 35,2 101,5 50,5 30,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,0 45,6 75,4 46,8 27,6 19,2 85,1 61,1 24,0 23,7 6,1 17,6 82,6 40,5 26,3 95,6 47,6 29,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,0 46,7 77,3 52,2 30,8 21,4 80,8 57,9 22,8 23,7 6,1 17,6 99,0 48,5 31,5 92,0 45,8 27,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,6 47,0 77,6 56,9 33,5 23,3 84,3 60,5 23,8 23,7 6,1 17,6 102,8 50,3 32,7 98,6 49,1 29,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,7 46,3 76,5 53,8 31,7 22,1 83,5 59,9 23,6 23,7 6,1 17,6 94,2 46,2 30,0 94,3 46,9 28,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,8 45,9 75,9 61,8 36,4 25,4 66,5 47,7 18,8 23,7 6,1 17,6 99,0 48,5 31,5 92,0 45,8 27,9 60,0 60,0 0,0 3 / 36

159 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 122,7 46,3 76,5 55,2 32,6 22,7 66,6 47,8 18,8 23,7 6,1 17,6 92,1 45,1 29,3 94,3 46,9 28,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,8 45,9 75,9 52,2 30,8 21,4 80,8 57,9 22,8 23,7 6,1 17,6 99,0 48,5 31,5 92,0 45,8 27,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,8 56,5 93,4 52,9 31,2 21,7 82,3 59,0 23,2 23,7 6,1 17,6 99,6 48,8 31,7 93,1 49,2 28,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,2 46,1 76,2 52,9 31,2 21,7 79,9 57,3 22,6 23,7 6,1 17,6 91,0 44,6 29,0 93,1 46,3 28,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,7 46,3 76,5 60,7 35,8 24,9 60,1 43,1 17,0 23,7 6,1 17,6 82,0 40,2 26,1 79,7 47,6 24,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,8 45,9 75,9 49,6 29,2 20,3 59,8 42,9 16,9 23,7 6,1 17,6 91,6 44,9 29,1 89,3 53,3 27,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,8 54,2 89,6 100,3 59,1 41,2 130,9 93,9 37,0 23,7 6,1 17,6 166,8 81,7 53,1 192,2 114,8 58,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,9 54,6 90,3 101,3 59,7 41,6 120,0 86,1 33,9 23,7 6,1 17,6 148,3 72,7 47,2 173,4 103,5 52,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 152,0 57,3 94,7 110,3 65,1 45,3 112,3 80,6 31,7 23,7 6,1 17,6 175,3 85,9 55,8 220,0 162,1 66,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,9 51,2 84,7 91,3 53,8 37,5 124,8 89,5 35,2 23,7 6,1 17,6 162,0 92,7 51,5 127,1 63,2 38,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 153,0 57,7 95,3 90,5 53,4 37,2 144,3 103,5 40,7 23,7 6,1 17,6 131,6 64,5 41,9 128,0 63,8 38,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 154,9 58,4 96,5 92,2 54,4 37,8 121,5 87,2 34,3 23,7 6,1 17,6 177,6 87,0 56,5 178,5 106,6 54,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,3 60,0 99,2 86,5 51,0 35,5 124,9 89,7 35,3 23,7 6,1 17,6 158,2 77,5 50,3 164,2 81,7 49,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 152,9 57,6 95,3 114,9 67,8 47,2 150,0 107,6 42,4 23,7 6,1 17,6 215,5 105,6 68,6 155,2 92,5 47,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,5 56,3 93,1 121,2 71,5 49,8 156,5 112,3 44,2 23,7 6,1 17,6 144,2 70,7 45,9 155,7 93,0 47,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 134,2 50,6 83,6 96,6 56,9 39,6 152,5 109,4 43,1 23,7 6,1 17,6 144,1 70,6 45,8 190,8 113,9 57,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,9 56,5 93,4 92,5 54,5 38,0 147,1 105,5 41,5 23,7 6,1 17,6 180,6 88,5 57,5 196,4 117,3 59,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 147,7 55,7 92,0 96,0 56,6 39,4 141,3 101,4 39,9 23,7 6,1 17,6 179,6 88,0 57,1 165,5 98,8 50,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,0 55,8 92,2 90,5 53,4 37,2 134,5 96,5 38,0 23,7 6,1 17,6 135,3 66,3 43,1 168,5 100,6 51,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 157,1 59,2 97,9 108,3 63,9 44,5 122,7 88,0 34,6 23,7 6,1 17,6 162,3 79,5 51,7 144,7 86,2 43,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 164,8 62,1 102,7 111,6 65,8 45,8 108,9 78,1 30,8 23,7 6,1 17,6 137,1 67,2 43,6 159,1 79,2 48,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,9 49,3 81,6 78,2 46,1 32,1 134,5 96,5 38,0 23,7 6,1 17,6 173,4 90,7 55,2 138,0 82,4 41,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 116,7 44,0 72,7 104,0 61,3 42,7 121,9 87,4 34,4 23,7 6,1 17,6 173,4 84,9 55,2 120,6 60,0 36,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,5 52,6 86,9 97,6 57,6 40,1 134,8 96,7 38,1 23,7 6,1 17,6 185,1 90,7 58,9 180,8 138,1 54,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 136,7 51,5 85,2 98,5 58,1 40,4 99,4 71,3 28,1 23,7 6,1 17,6 188,4 129,2 60,0 209,3 155,4 63,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 176,0 66,4 109,7 77,6 45,7 31,8 133,2 95,6 37,6 23,7 6,1 17,6 160,2 78,5 51,0 157,2 93,8 47,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 127,6 48,1 79,5 69,8 41,1 28,6 118,5 85,0 33,5 23,7 6,1 17,6 152,3 76,1 48,5 118,6 59,0 35,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,6 46,2 76,4 65,7 38,7 27,0 116,8 83,8 33,0 23,7 6,1 17,6 178,8 110,9 56,9 148,3 92,5 44,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 113,6 42,8 70,8 108,5 64,0 44,5 107,0 76,8 30,2 23,7 6,1 17,6 189,5 130,0 60,3 118,8 59,1 36,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 158,7 59,8 98,9 90,7 53,5 37,2 152,0 109,1 42,9 23,7 6,1 17,6 193,5 94,8 61,6 168,0 100,3 50,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,8 62,9 103,9 94,4 55,6 38,7 127,3 91,3 35,9 23,7 6,1 17,6 170,4 83,5 54,2 178,0 119,9 53,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 156,3 58,9 97,4 94,9 55,9 38,9 155,3 111,4 43,8 23,7 6,1 17,6 138,6 67,9 44,1 195,3 149,2 59,1 60,0 60,0 0,0 4 / 36

160 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 161,3 60,8 100,5 92,5 54,5 38,0 119,9 86,1 33,9 23,7 6,1 17,6 175,6 86,0 55,9 217,8 137,6 66,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,1 57,0 94,2 90,0 53,0 36,9 133,5 95,8 37,7 23,7 6,1 17,6 213,2 124,1 67,8 164,8 125,9 49,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,0 50,9 84,1 97,1 57,2 39,8 137,3 98,5 38,8 23,7 6,1 17,6 163,2 95,1 51,9 128,5 63,9 38,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 120,9 45,6 75,3 88,5 52,2 36,3 125,2 89,9 35,4 23,7 6,1 17,6 158,2 77,5 50,3 171,0 110,3 51,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 153,0 57,7 95,4 104,3 61,5 42,8 152,0 109,1 42,9 23,7 6,1 17,6 186,1 123,8 59,2 164,6 98,3 49,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 131,6 49,6 82,0 73,0 43,0 30,0 119,8 85,9 33,8 23,7 6,1 17,6 123,8 60,7 39,4 136,9 81,8 41,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,5 62,8 103,7 76,7 45,2 31,5 129,5 92,9 36,6 23,7 6,1 17,6 119,6 58,6 38,1 138,8 82,9 42,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,8 47,4 78,4 61,6 36,3 25,3 96,3 69,1 27,2 23,7 6,1 17,6 105,9 51,9 33,7 85,3 42,4 25,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 138,2 52,1 86,1 73,8 43,5 30,3 118,8 85,2 33,5 23,7 6,1 17,6 124,3 60,9 39,6 144,5 87,3 43,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 181,1 68,3 112,9 61,4 36,2 25,2 121,8 87,4 34,4 23,7 6,1 17,6 117,1 57,4 37,3 124,0 61,7 37,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 146,2 55,1 91,1 97,7 57,6 40,1 141,3 101,4 39,9 23,7 6,1 17,6 142,4 69,8 45,3 186,0 142,1 56,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,0 49,8 82,3 90,9 53,6 37,3 128,1 91,9 36,2 23,7 6,1 17,6 133,5 65,4 42,5 149,9 89,5 45,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 126,0 47,5 78,5 85,3 50,3 35,0 126,2 90,6 35,6 23,7 6,1 17,6 190,7 93,4 60,7 193,0 116,9 58,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 117,9 44,5 73,5 79,9 47,1 32,8 129,3 92,7 36,5 23,7 6,1 17,6 142,6 69,9 45,4 174,0 133,0 52,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,7 52,7 87,1 75,8 44,7 31,1 132,1 94,8 37,3 23,7 6,1 17,6 165,2 81,0 52,6 176,8 121,3 53,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 123,1 46,4 76,7 89,4 52,7 36,7 122,5 87,9 34,6 23,7 6,1 17,6 124,7 61,1 39,7 177,8 106,2 53,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 133,1 50,2 82,9 86,2 50,8 35,4 81,8 58,7 23,1 23,7 6,1 17,6 196,7 134,9 62,6 155,0 118,3 47,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 137,1 51,7 85,4 90,0 53,1 36,9 102,0 73,2 28,8 23,7 6,1 17,6 143,3 70,2 45,6 132,8 79,3 40,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 154,2 58,1 96,1 77,2 45,5 31,7 124,3 89,2 35,1 23,7 6,1 17,6 120,3 58,9 38,3 138,4 82,6 41,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 113,9 42,9 71,0 94,3 55,6 38,7 138,0 99,0 39,0 23,7 6,1 17,6 173,8 119,2 55,3 130,3 64,8 39,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 150,9 56,9 94,0 92,5 54,5 38,0 119,2 85,6 33,7 23,7 6,1 17,6 156,3 76,6 49,7 196,7 117,4 59,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,1 53,9 89,2 83,3 49,1 34,2 143,5 103,0 40,5 23,7 6,1 17,6 141,5 69,3 45,0 194,8 148,8 59,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 110,9 41,8 69,1 85,0 50,1 34,9 109,2 78,4 30,8 23,7 6,1 17,6 145,9 71,5 46,4 198,5 128,3 60,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 160,5 60,5 100,0 78,8 46,5 32,4 131,3 94,2 37,1 23,7 6,1 17,6 137,3 67,3 43,7 125,3 73,6 37,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 136,1 51,3 84,8 109,7 64,7 45,0 152,0 109,1 42,9 23,7 6,1 17,6 205,6 106,0 65,4 209,1 124,9 63,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 141,3 53,3 88,0 98,3 57,9 40,3 117,5 84,3 33,2 23,7 6,1 17,6 147,5 72,3 46,9 196,0 131,3 59,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,0 46,7 77,2 87,1 51,4 35,8 139,0 99,7 39,3 23,7 6,1 17,6 197,9 107,2 63,0 229,8 137,2 69,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 137,6 51,9 85,7 88,2 52,0 36,2 129,5 92,9 36,6 23,7 6,1 17,6 139,2 68,2 44,3 205,8 137,8 62,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,6 51,1 84,5 85,7 50,5 35,2 122,8 88,1 34,7 23,7 6,1 17,6 129,5 63,5 41,2 199,4 119,1 60,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 150,3 56,6 93,6 80,4 47,4 33,0 129,0 92,6 36,4 23,7 6,1 17,6 221,5 111,5 70,5 151,9 75,6 46,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 106,5 40,2 66,4 67,1 39,5 27,5 81,9 58,8 23,1 23,7 6,1 17,6 104,1 51,0 33,1 119,4 71,3 36,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 146,5 55,2 91,3 47,9 28,2 19,6 75,5 54,2 21,3 23,7 6,1 17,6 120,2 58,9 38,3 101,0 50,2 30,6 60,0 60,0 0,0 5 / 36

161 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 118,0 44,5 73,5 49,5 29,2 20,3 84,1 60,4 23,8 23,7 6,1 17,6 100,8 49,4 32,1 95,2 47,4 28,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 120,8 45,5 75,2 53,3 31,4 21,9 67,8 48,6 19,1 23,7 6,1 17,6 99,9 49,0 31,8 93,6 46,6 28,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,6 46,2 76,4 56,5 33,3 23,2 75,3 54,0 21,3 23,7 6,1 17,6 103,9 50,9 33,1 100,6 50,1 30,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 120,6 45,5 75,2 54,0 31,8 22,2 70,3 50,4 19,8 23,7 6,1 17,6 101,2 49,6 32,2 95,9 47,7 29,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 119,6 45,1 74,5 66,8 39,4 27,4 67,7 48,6 19,1 23,7 6,1 17,6 99,9 49,0 31,8 93,6 46,6 28,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 120,6 45,5 75,2 60,4 35,6 24,8 67,9 48,8 19,2 23,7 6,1 17,6 101,2 49,6 32,2 95,9 47,7 29,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 119,6 45,1 74,5 53,3 31,4 21,9 82,8 59,4 23,4 23,7 6,1 17,6 99,9 49,0 31,8 93,6 46,6 28,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 146,8 55,3 91,4 54,2 31,9 22,2 75,3 54,0 21,3 23,7 6,1 17,6 100,6 49,3 32,0 94,9 51,8 28,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 120,1 45,3 74,9 54,0 31,9 22,2 81,5 58,4 23,0 23,7 6,1 17,6 104,2 51,1 33,2 94,9 47,2 28,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 120,6 45,5 75,2 57,3 33,8 23,5 61,7 44,3 17,4 23,7 6,1 17,6 91,4 44,8 29,1 84,4 50,4 25,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 119,6 45,1 74,5 48,0 28,3 19,7 60,8 43,7 17,2 23,7 6,1 17,6 99,9 49,0 31,8 94,1 56,2 28,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,0 62,6 103,4 110,3 65,0 45,3 147,3 105,7 41,6 23,7 6,1 17,6 167,3 82,0 53,2 188,2 112,4 57,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,7 62,8 103,9 111,2 65,6 45,6 141,6 101,6 40,0 23,7 6,1 17,6 152,8 74,9 48,6 168,2 100,4 51,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 174,1 65,6 108,5 119,0 70,2 48,8 118,8 85,2 33,6 23,7 6,1 17,6 175,7 86,1 55,9 227,8 162,6 69,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 141,9 53,5 88,4 99,5 58,7 40,8 142,5 102,3 40,2 23,7 6,1 17,6 171,7 100,3 54,6 143,3 71,3 43,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 161,5 60,9 100,6 98,6 58,2 40,5 162,5 116,6 45,9 23,7 6,1 17,6 137,8 67,5 43,8 143,5 71,4 43,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 177,7 67,0 110,7 102,3 60,3 42,0 131,0 94,0 37,0 23,7 6,1 17,6 184,8 90,6 58,8 171,9 100,1 52,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 177,2 66,8 110,4 95,6 56,4 39,2 147,1 105,5 41,5 23,7 6,1 17,6 160,0 78,4 50,9 162,2 80,7 49,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 160,2 60,4 99,8 127,7 75,3 52,4 174,8 125,4 49,4 23,7 6,1 17,6 219,2 107,4 69,7 157,0 89,3 47,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 163,2 61,5 101,7 131,4 77,5 53,9 180,3 129,3 50,9 23,7 6,1 17,6 146,7 71,9 46,7 164,2 98,0 49,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,7 60,2 99,5 106,1 62,6 43,5 180,5 129,5 51,0 23,7 6,1 17,6 143,8 70,5 45,8 186,4 111,3 56,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 177,9 67,0 110,8 103,0 60,7 42,3 174,2 125,0 49,2 23,7 6,1 17,6 181,1 88,7 57,6 195,5 116,7 59,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 172,2 64,9 107,3 105,3 62,1 43,2 154,3 110,7 43,6 23,7 6,1 17,6 186,8 91,5 59,4 160,9 96,1 48,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 167,7 63,2 104,5 99,0 58,4 40,6 147,3 105,7 41,6 23,7 6,1 17,6 135,9 66,6 43,2 173,3 103,5 52,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 175,1 66,0 109,1 117,3 69,1 48,1 146,4 105,1 41,4 23,7 6,1 17,6 168,0 82,3 53,5 146,5 83,3 44,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 178,9 67,4 111,5 123,4 72,7 50,6 125,6 90,2 35,5 23,7 6,1 17,6 138,0 67,6 43,9 162,2 80,7 49,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 147,2 55,5 91,7 88,7 52,3 36,4 141,8 101,8 40,1 23,7 6,1 17,6 177,6 94,5 56,5 135,0 80,6 40,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,8 45,9 75,9 108,8 64,1 44,6 128,0 91,9 36,2 23,7 6,1 17,6 174,6 86,1 55,6 124,2 61,8 37,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,5 54,1 89,4 105,5 62,2 43,3 157,8 113,2 44,6 23,7 6,1 17,6 189,8 93,0 60,4 184,3 140,8 55,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,7 56,4 93,3 108,5 64,0 44,5 104,0 74,7 29,4 23,7 6,1 17,6 194,8 133,6 62,0 230,3 166,4 69,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 180,0 67,9 112,2 85,9 50,6 35,2 142,8 102,5 40,3 23,7 6,1 17,6 155,0 76,0 49,3 154,6 92,3 46,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,8 50,1 82,7 78,9 46,5 32,4 125,0 89,7 35,3 23,7 6,1 17,6 159,7 81,7 50,8 122,0 60,7 37,0 60,0 60,0 0,0 6 / 36

162 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 145,0 54,7 90,4 71,8 42,3 29,5 132,8 95,3 37,5 23,7 6,1 17,6 172,7 108,8 54,9 157,0 95,3 47,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 116,9 44,1 72,8 115,0 67,8 47,2 112,7 80,9 31,8 23,7 6,1 17,6 202,6 138,9 64,5 129,4 64,4 39,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 175,1 66,0 109,1 90,2 53,2 37,0 117,2 84,1 33,1 23,7 6,1 17,6 210,0 102,9 66,8 184,3 140,8 55,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 164,5 62,0 102,5 97,4 57,4 40,0 171,3 122,9 48,4 23,7 6,1 17,6 202,0 99,0 64,3 165,2 98,6 50,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 171,1 64,5 106,6 101,8 60,0 41,8 144,9 104,0 40,9 23,7 6,1 17,6 172,9 84,7 55,0 181,5 118,7 55,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,3 49,1 81,2 91,2 53,8 37,4 148,3 106,4 41,9 23,7 6,1 17,6 169,5 83,1 53,9 167,8 112,7 50,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 164,3 61,9 102,3 101,0 59,5 41,4 175,0 125,6 49,4 23,7 6,1 17,6 143,3 70,2 45,6 199,3 152,3 60,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,2 62,7 103,6 99,5 58,6 40,8 135,6 97,3 38,3 23,7 6,1 17,6 181,3 88,8 57,7 222,0 136,5 67,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 160,5 60,5 100,0 98,3 58,0 40,3 142,2 102,1 40,2 23,7 6,1 17,6 207,1 122,6 65,9 167,8 128,2 50,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,9 52,7 87,2 106,3 62,7 43,6 141,3 101,4 39,9 23,7 6,1 17,6 173,4 103,1 55,2 132,7 66,0 40,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 126,4 47,6 78,7 94,9 56,0 38,9 135,6 97,3 38,3 23,7 6,1 17,6 159,8 78,3 50,8 176,0 111,0 53,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 174,2 65,7 108,5 111,1 65,5 45,6 174,8 125,4 49,4 23,7 6,1 17,6 193,4 130,4 61,5 159,4 95,2 48,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 136,2 51,3 84,9 77,4 45,6 31,7 125,0 89,7 35,3 23,7 6,1 17,6 133,3 65,3 42,4 136,9 81,7 41,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 170,3 64,2 106,1 79,6 46,9 32,7 135,5 97,2 38,3 23,7 6,1 17,6 122,0 59,8 38,8 136,5 81,5 41,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 129,3 48,7 80,6 62,9 37,1 25,8 98,0 70,3 27,7 23,7 6,1 17,6 106,6 52,2 33,9 86,4 43,0 26,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 141,6 53,4 88,2 75,9 44,8 31,2 121,3 87,0 34,2 23,7 6,1 17,6 129,3 63,4 41,2 143,0 85,4 43,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 184,8 69,7 115,1 65,9 38,8 27,0 124,5 89,3 35,2 23,7 6,1 17,6 118,2 57,9 37,6 126,0 62,7 38,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 156,3 58,9 97,4 100,1 59,0 41,1 144,5 103,7 40,8 23,7 6,1 17,6 148,3 72,7 47,2 184,8 141,2 56,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 146,8 55,3 91,5 95,7 56,4 39,3 146,6 105,2 41,4 23,7 6,1 17,6 178,4 87,4 56,8 160,3 95,7 48,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 138,6 52,3 86,4 109,0 64,3 44,7 138,7 99,5 39,2 23,7 6,1 17,6 201,3 100,4 64,1 128,2 75,0 38,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,5 52,6 86,9 95,6 56,4 39,3 153,5 110,1 43,4 23,7 6,1 17,6 173,9 85,2 55,4 155,6 92,9 47,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 138,3 52,1 86,2 100,2 59,1 41,1 153,4 110,1 43,3 23,7 6,1 17,6 133,9 65,6 42,6 142,3 85,0 43,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 150,5 56,7 93,8 92,8 54,7 38,1 151,5 108,7 42,8 23,7 6,1 17,6 196,5 96,3 62,5 196,3 117,2 59,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 141,5 53,3 88,1 84,8 50,0 34,8 150,0 107,6 42,4 23,7 6,1 17,6 155,9 76,4 49,6 172,8 132,0 52,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,6 50,0 82,6 84,0 49,5 34,5 105,3 75,6 29,7 23,7 6,1 17,6 187,8 92,0 59,8 164,8 125,9 49,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 142,0 53,5 88,5 81,4 48,0 33,4 155,3 111,4 43,8 23,7 6,1 17,6 168,3 82,5 53,6 179,3 119,5 54,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,4 47,3 78,1 89,9 53,0 36,9 135,8 97,4 38,3 23,7 6,1 17,6 127,4 62,4 40,6 170,8 102,0 51,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,4 51,0 84,3 95,1 56,1 39,0 96,3 69,1 27,2 23,7 6,1 17,6 192,5 132,0 61,2 154,3 114,7 46,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 138,8 52,3 86,5 96,9 57,1 39,8 116,4 83,5 32,9 23,7 6,1 17,6 150,0 73,5 47,7 125,3 74,8 37,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 155,8 58,7 97,1 87,6 51,6 35,9 130,0 93,3 36,7 23,7 6,1 17,6 124,1 60,8 39,5 131,0 78,2 39,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 118,2 44,6 73,7 102,7 60,6 42,2 151,5 108,7 42,8 23,7 6,1 17,6 178,9 122,7 56,9 143,3 71,3 43,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 176,2 66,4 109,7 102,4 60,4 42,0 142,1 102,0 40,1 23,7 6,1 17,6 157,1 77,0 50,0 182,4 108,9 55,3 60,0 60,0 0,0 7 / 36

163 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 156,0 58,8 97,2 94,5 55,7 38,8 163,0 117,0 46,0 23,7 6,1 17,6 145,7 71,4 46,3 183,0 139,8 55,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 128,5 48,4 80,1 89,7 52,9 36,8 113,0 81,1 31,9 23,7 6,1 17,6 152,6 74,8 48,5 193,0 121,0 58,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 163,6 61,7 101,9 90,7 53,5 37,2 155,8 111,8 44,0 23,7 6,1 17,6 141,6 69,4 45,1 124,4 68,5 37,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,9 52,7 87,2 112,9 66,6 46,3 157,5 113,0 44,5 23,7 6,1 17,6 208,9 109,5 66,5 196,9 117,6 59,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,7 56,1 92,6 109,1 64,3 44,8 126,4 90,7 35,7 23,7 6,1 17,6 149,0 73,0 47,4 194,0 124,7 58,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 127,5 48,1 79,5 98,3 57,9 40,3 142,8 102,4 40,3 23,7 6,1 17,6 202,5 111,1 64,4 220,1 131,4 66,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,4 52,6 86,9 96,3 56,8 39,5 127,5 91,5 36,0 23,7 6,1 17,6 140,8 69,0 44,8 214,3 137,7 64,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 137,3 51,7 85,5 89,8 53,0 36,9 121,8 87,4 34,4 23,7 6,1 17,6 129,0 63,2 41,1 189,2 112,9 57,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 158,6 59,8 98,8 91,8 54,1 37,7 128,0 91,9 36,1 23,7 6,1 17,6 220,6 112,6 70,2 150,8 75,0 45,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 108,7 41,0 67,7 64,6 38,1 26,5 82,6 59,3 23,3 23,7 6,1 17,6 103,9 50,9 33,1 112,7 67,3 34,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,0 55,8 92,2 47,7 28,1 19,6 79,3 56,9 22,4 23,7 6,1 17,6 115,6 56,7 36,8 100,6 50,1 30,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 119,6 45,1 74,5 53,6 31,6 22,0 84,3 60,5 23,8 23,7 6,1 17,6 95,8 47,0 30,5 94,9 47,2 28,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,0 46,8 77,3 54,0 31,8 22,2 84,0 60,3 23,7 23,7 6,1 17,6 100,5 49,2 32,0 94,7 47,1 28,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,8 47,1 77,8 59,2 34,9 24,3 76,5 54,9 21,6 23,7 6,1 17,6 104,6 51,2 33,3 101,9 50,7 30,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,8 46,3 76,5 55,8 32,9 22,9 74,0 53,1 20,9 23,7 6,1 17,6 101,8 49,9 32,4 97,0 48,3 29,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,8 45,9 75,9 66,4 39,1 27,2 69,7 50,0 19,7 23,7 6,1 17,6 100,5 49,2 32,0 94,7 47,1 28,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,8 46,3 76,5 59,8 35,2 24,5 70,1 50,3 19,8 23,7 6,1 17,6 101,8 49,9 32,4 97,0 48,3 29,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,8 45,9 75,9 54,0 31,8 22,2 84,0 60,3 23,7 23,7 6,1 17,6 100,5 49,2 32,0 94,7 47,1 28,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,6 56,4 93,2 54,9 32,4 22,5 85,5 61,4 24,1 23,7 6,1 17,6 101,1 49,6 32,2 95,8 49,7 29,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,3 46,1 76,2 57,2 33,7 23,5 83,6 60,0 23,6 23,7 6,1 17,6 104,2 51,1 33,2 95,8 47,6 29,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,8 46,3 76,5 67,2 39,6 27,6 62,8 45,1 17,7 23,7 6,1 17,6 89,0 43,6 28,3 81,1 48,4 24,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,8 45,9 75,9 57,9 34,1 23,7 62,7 45,0 17,7 23,7 6,1 17,6 100,5 49,2 32,0 90,8 54,2 27,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 157,8 59,5 98,3 90,8 53,6 37,3 124,1 89,0 35,0 23,7 6,1 17,6 156,5 76,7 49,8 175,1 104,5 53,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 160,3 60,4 99,9 91,8 54,2 37,7 125,5 90,1 35,4 23,7 6,1 17,6 141,6 69,4 45,1 146,6 87,5 44,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,8 62,9 103,9 106,0 62,5 43,5 112,3 80,6 31,7 23,7 6,1 17,6 159,0 77,9 50,6 192,3 136,5 58,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 156,2 58,9 97,3 105,1 62,0 43,1 154,3 110,7 43,6 23,7 6,1 17,6 184,4 95,1 58,7 126,9 72,5 38,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 158,2 59,6 98,5 110,8 65,3 45,5 173,8 124,7 49,1 23,7 6,1 17,6 132,6 65,0 42,2 153,7 91,8 46,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 152,3 57,4 94,9 90,2 53,2 37,0 168,7 121,1 47,6 23,7 6,1 17,6 122,7 60,1 39,0 170,3 101,7 51,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 167,9 63,3 104,6 89,3 52,6 36,6 161,2 115,7 45,5 23,7 6,1 17,6 165,2 80,9 52,6 165,9 99,0 50,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 162,5 61,3 101,3 90,9 53,6 37,3 157,5 113,0 44,5 23,7 6,1 17,6 173,8 85,1 55,3 140,6 83,9 42,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 176,3 66,5 109,8 85,1 50,2 34,9 152,5 109,4 43,1 23,7 6,1 17,6 116,9 57,3 37,2 135,5 80,9 41,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 161,2 60,8 100,5 98,6 58,1 40,5 132,6 95,2 37,5 23,7 6,1 17,6 153,8 75,4 48,9 126,9 72,4 38,4 60,0 60,0 0,0 8 / 36

164 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 170,3 64,2 106,1 101,9 60,1 41,8 113,0 81,1 31,9 23,7 6,1 17,6 134,7 66,0 42,9 151,9 75,6 46,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,4 56,3 93,1 70,3 41,4 28,8 128,2 92,0 36,2 23,7 6,1 17,6 167,2 93,2 53,2 127,8 76,3 38,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,8 54,6 90,2 87,4 51,5 35,9 152,0 109,1 42,9 23,7 6,1 17,6 164,4 80,6 52,3 172,5 131,8 52,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,9 54,2 89,7 89,3 52,7 36,7 112,0 80,3 31,6 23,7 6,1 17,6 185,2 127,0 58,9 215,5 156,1 65,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 180,7 68,1 112,6 72,0 42,5 29,5 131,3 94,2 37,1 23,7 6,1 17,6 149,7 73,3 47,6 118,2 70,5 35,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,9 52,7 87,2 62,4 36,8 25,6 114,5 82,2 32,3 23,7 6,1 17,6 151,8 82,3 48,3 122,8 61,1 37,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,8 57,2 94,6 61,7 36,4 25,3 131,8 94,5 37,2 23,7 6,1 17,6 161,7 106,6 51,5 148,0 91,2 44,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,3 46,1 76,2 108,5 64,0 44,5 106,1 76,1 30,0 23,7 6,1 17,6 177,8 121,9 56,6 130,3 64,8 39,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 160,2 60,4 99,8 86,6 51,0 35,5 156,3 112,1 44,1 23,7 6,1 17,6 183,3 89,8 58,3 155,0 92,5 46,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 172,3 64,9 107,3 84,4 49,8 34,7 127,7 91,6 36,1 23,7 6,1 17,6 154,5 75,7 49,2 170,0 111,4 51,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 133,4 50,3 83,1 78,6 46,3 32,2 132,3 94,9 37,3 23,7 6,1 17,6 153,5 75,2 48,8 157,8 107,5 47,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,4 60,1 99,3 90,4 53,3 37,1 160,8 115,4 45,4 23,7 6,1 17,6 131,0 64,2 41,7 186,0 142,1 56,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 168,2 63,4 104,8 83,0 49,0 34,1 120,1 86,2 33,9 23,7 6,1 17,6 167,5 82,1 53,3 170,0 106,1 51,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 162,9 61,4 101,5 80,3 47,4 33,0 126,6 90,8 35,7 23,7 6,1 17,6 175,8 109,2 55,9 157,8 120,5 47,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 147,3 55,5 91,8 85,6 50,5 35,1 131,3 94,2 37,1 23,7 6,1 17,6 167,2 104,5 53,2 133,6 66,4 40,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 133,9 50,5 83,4 81,0 47,7 33,2 125,3 89,9 35,4 23,7 6,1 17,6 147,0 72,0 46,8 155,5 99,9 47,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 168,4 63,5 104,9 94,1 55,5 38,6 160,0 114,8 45,2 23,7 6,1 17,6 184,0 126,2 58,6 135,1 80,6 40,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,4 54,1 89,3 69,1 40,8 28,4 117,5 84,3 33,2 23,7 6,1 17,6 141,0 69,1 44,9 141,2 84,3 42,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 173,3 65,3 108,0 73,8 43,5 30,3 123,8 88,8 34,9 23,7 6,1 17,6 118,1 57,9 37,6 131,2 78,3 39,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 133,8 50,4 83,3 58,7 34,6 24,1 92,3 66,2 26,1 23,7 6,1 17,6 104,1 51,0 33,1 82,8 41,2 25,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 145,5 54,8 90,6 67,5 39,8 27,7 113,3 81,3 32,0 23,7 6,1 17,6 134,5 65,9 42,8 133,0 79,4 40,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 184,7 69,6 115,0 58,7 34,6 24,1 116,0 83,2 32,8 23,7 6,1 17,6 114,5 56,1 36,4 119,5 59,5 36,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,6 56,4 93,2 93,2 55,0 38,3 155,0 111,2 43,8 23,7 6,1 17,6 152,8 74,9 48,6 178,8 136,6 54,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,2 54,3 89,8 82,8 48,8 34,0 143,5 102,9 40,5 23,7 6,1 17,6 180,1 88,2 57,3 155,7 93,0 47,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 147,2 55,5 91,7 79,8 47,1 32,8 155,5 111,6 43,9 23,7 6,1 17,6 163,1 79,9 51,9 149,7 89,4 45,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 140,9 53,1 87,8 81,4 48,0 33,4 144,6 103,7 40,8 23,7 6,1 17,6 121,1 59,3 38,5 136,8 81,6 41,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 153,8 58,0 95,8 75,0 44,2 30,8 141,1 101,2 39,8 23,7 6,1 17,6 174,6 85,7 55,5 161,3 96,3 48,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 145,5 54,9 90,7 73,6 43,4 30,2 145,0 104,0 41,0 23,7 6,1 17,6 140,5 68,8 44,7 167,5 128,0 50,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 136,1 51,3 84,8 69,5 41,0 28,5 99,2 71,2 28,0 23,7 6,1 17,6 160,6 78,7 51,1 159,8 122,1 48,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 146,1 55,1 91,0 71,1 41,9 29,2 143,3 102,8 40,5 23,7 6,1 17,6 150,2 73,6 47,8 163,5 109,2 49,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 129,7 48,9 80,8 79,7 47,0 32,7 122,5 87,9 34,6 23,7 6,1 17,6 121,5 59,5 38,7 157,4 94,0 47,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,5 52,6 86,9 77,7 45,8 31,9 92,4 66,3 26,1 23,7 6,1 17,6 173,5 119,0 55,2 149,8 111,6 45,4 60,0 60,0 0,0 9 / 36

165 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 142,2 53,6 88,6 80,0 47,2 32,8 109,1 78,3 30,8 23,7 6,1 17,6 139,2 68,2 44,3 120,6 72,0 36,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,1 60,0 99,1 68,5 40,4 28,1 122,5 87,9 34,6 23,7 6,1 17,6 119,4 58,5 38,0 126,3 75,4 38,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,6 47,0 77,6 88,7 52,3 36,4 136,9 98,2 38,7 23,7 6,1 17,6 172,2 118,1 54,8 144,4 71,8 43,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 165,8 62,5 103,3 85,1 50,2 34,9 132,7 95,2 37,5 23,7 6,1 17,6 147,5 72,3 46,9 166,3 99,3 50,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 155,4 58,6 96,8 79,2 46,7 32,5 157,3 112,8 44,4 23,7 6,1 17,6 133,9 65,6 42,6 171,3 130,9 51,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,3 46,9 77,4 77,0 45,4 31,6 109,5 78,6 30,9 23,7 6,1 17,6 156,3 76,6 49,7 178,8 112,3 54,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 161,3 60,8 100,5 75,2 44,4 30,9 149,0 106,9 42,1 23,7 6,1 17,6 137,0 67,1 43,6 120,6 65,7 36,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 134,2 50,6 83,6 96,7 57,0 39,7 143,0 102,6 40,4 23,7 6,1 17,6 201,4 110,7 64,1 189,4 113,0 57,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 145,5 54,8 90,6 94,5 55,7 38,8 135,0 96,9 38,1 23,7 6,1 17,6 142,7 69,9 45,4 186,3 119,0 56,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 123,7 46,6 77,1 83,3 49,1 34,2 129,3 92,7 36,5 23,7 6,1 17,6 193,5 110,9 61,6 209,6 125,2 63,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 141,5 53,3 88,2 83,7 49,3 34,4 119,8 85,9 33,8 23,7 6,1 17,6 125,0 61,3 39,8 168,8 107,8 51,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 140,7 53,0 87,7 82,1 48,4 33,7 117,3 84,1 33,1 23,7 6,1 17,6 126,5 62,0 40,3 149,5 89,3 45,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 161,8 61,0 100,8 76,7 45,2 31,5 134,8 96,7 38,1 23,7 6,1 17,6 210,2 112,4 66,9 146,2 72,7 44,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 112,6 42,4 70,1 60,5 35,7 24,8 80,5 57,8 22,7 23,7 6,1 17,6 102,8 50,3 32,7 109,5 65,4 33,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,6 57,2 94,5 46,6 27,5 19,1 89,3 64,0 25,2 23,7 6,1 17,6 112,9 55,3 35,9 98,6 49,1 29,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 123,4 46,5 76,9 44,9 26,5 18,4 82,3 59,0 23,2 23,7 6,1 17,6 81,5 39,9 25,9 93,1 46,3 28,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 127,1 47,9 79,2 51,7 30,5 21,2 79,8 57,2 22,5 23,7 6,1 17,6 98,6 48,3 31,4 91,4 45,5 27,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 127,7 48,1 79,6 53,6 31,6 22,0 88,3 63,3 24,9 23,7 6,1 17,6 100,4 49,2 31,9 97,9 48,7 29,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,8 47,4 78,4 50,9 30,0 20,9 82,8 59,4 23,4 23,7 6,1 17,6 85,4 41,9 27,2 93,6 46,6 28,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,8 47,1 77,8 60,8 35,9 25,0 66,2 47,5 18,7 23,7 6,1 17,6 98,6 48,3 31,4 91,4 45,5 27,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,8 47,4 78,4 53,6 31,6 22,0 66,6 47,8 18,8 23,7 6,1 17,6 86,5 42,4 27,5 93,6 46,6 28,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,8 47,1 77,8 51,7 30,5 21,2 79,8 57,2 22,5 23,7 6,1 17,6 98,6 48,3 31,4 91,4 45,5 27,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 152,9 57,6 95,2 52,6 31,0 21,6 81,3 58,3 22,9 23,7 6,1 17,6 99,2 48,6 31,6 92,5 48,2 28,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,3 47,2 78,1 47,5 28,0 19,5 79,5 57,1 22,5 23,7 6,1 17,6 93,9 46,0 29,9 92,5 46,0 28,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,8 47,4 78,4 50,4 29,7 20,7 59,6 42,8 16,8 23,7 6,1 17,6 81,7 40,0 26,0 77,4 46,2 23,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,8 47,1 77,8 43,2 25,5 17,7 59,6 42,8 16,8 23,7 6,1 17,6 82,8 40,6 26,3 87,0 51,9 26,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 157,5 59,4 98,1 120,8 71,2 49,6 159,8 114,6 45,1 23,7 6,1 17,6 203,8 102,9 64,9 153,0 84,0 46,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 157,0 59,2 97,8 121,7 71,7 49,9 168,0 120,6 47,4 23,7 6,1 17,6 141,6 69,4 45,1 146,6 87,5 44,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 156,3 58,9 97,4 101,2 59,7 41,5 170,0 122,0 48,0 23,7 6,1 17,6 134,3 65,8 42,7 182,6 109,0 55,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 174,6 65,8 108,8 99,7 58,8 40,9 163,6 117,4 46,2 23,7 6,1 17,6 175,0 85,7 55,7 191,2 114,1 57,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 169,4 63,8 105,5 98,5 58,1 40,4 142,3 102,1 40,2 23,7 6,1 17,6 183,1 89,7 58,3 157,0 93,7 47,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 161,8 61,0 100,8 93,4 55,1 38,3 135,5 97,2 38,3 23,7 6,1 17,6 128,2 62,8 40,8 158,5 94,6 48,0 60,0 60,0 0,0 10 / 36

166 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 164,8 62,1 102,7 108,4 63,9 44,5 136,4 97,9 38,5 23,7 6,1 17,6 163,8 80,3 52,1 147,4 80,8 44,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 168,7 63,6 105,1 114,8 67,7 47,1 115,4 82,8 32,6 23,7 6,1 17,6 137,5 67,4 43,8 149,8 74,5 45,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,0 55,8 92,2 83,8 49,4 34,4 132,7 95,2 37,5 23,7 6,1 17,6 173,1 94,7 55,1 122,3 73,0 37,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 127,8 48,2 79,6 105,5 62,2 43,3 121,9 87,5 34,4 23,7 6,1 17,6 164,3 84,4 52,3 123,5 61,4 37,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,2 54,0 89,2 99,1 58,4 40,7 144,8 103,9 40,9 23,7 6,1 17,6 180,1 88,2 57,3 170,3 130,1 51,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 158,9 59,9 99,0 102,7 60,6 42,2 96,1 69,0 27,1 23,7 6,1 17,6 188,5 129,3 60,0 212,5 150,5 64,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 179,1 67,5 111,6 82,3 48,5 33,8 137,6 98,7 38,9 23,7 6,1 17,6 149,1 73,0 47,4 136,9 81,7 41,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 138,7 52,3 86,4 73,6 43,4 30,2 120,3 86,3 34,0 23,7 6,1 17,6 156,1 83,2 49,7 121,3 60,4 36,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 154,0 58,1 96,0 68,0 40,1 27,9 120,0 86,1 33,9 23,7 6,1 17,6 165,6 107,4 52,7 146,3 88,0 44,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,1 45,6 75,4 111,5 65,7 45,8 112,9 81,0 31,9 23,7 6,1 17,6 197,2 135,3 62,8 128,7 64,0 39,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 161,3 60,8 100,5 91,8 54,1 37,7 159,8 114,6 45,1 23,7 6,1 17,6 196,2 96,1 62,4 148,1 88,4 44,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 170,6 64,3 106,3 92,7 54,7 38,0 136,6 98,0 38,6 23,7 6,1 17,6 166,4 81,6 53,0 180,0 115,1 54,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,1 49,8 82,3 85,4 50,4 35,1 138,5 99,4 39,1 23,7 6,1 17,6 165,5 81,1 52,7 155,8 103,8 47,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,1 60,0 99,1 97,6 57,5 40,0 164,8 118,2 46,5 23,7 6,1 17,6 137,3 67,3 43,7 183,5 140,2 55,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,5 62,8 103,8 93,2 55,0 38,3 127,6 91,5 36,0 23,7 6,1 17,6 179,1 87,7 57,0 205,3 125,1 62,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 161,3 60,8 100,5 90,1 53,1 37,0 132,6 95,2 37,5 23,7 6,1 17,6 194,3 118,6 61,8 155,8 119,0 47,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 146,6 55,3 91,3 101,3 59,8 41,6 137,8 98,8 38,9 23,7 6,1 17,6 166,8 102,7 53,1 131,9 65,6 40,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,5 50,0 82,6 93,7 55,2 38,4 132,7 95,2 37,5 23,7 6,1 17,6 158,6 77,7 50,5 179,3 113,1 54,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 165,0 62,2 102,8 105,4 62,2 43,3 164,5 118,0 46,5 23,7 6,1 17,6 186,4 127,9 59,3 156,6 92,6 47,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 142,8 53,8 88,9 76,4 45,0 31,4 124,5 89,3 35,2 23,7 6,1 17,6 139,4 68,3 44,3 136,3 81,4 41,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 171,8 64,8 107,1 75,2 44,4 30,9 129,5 92,9 36,6 23,7 6,1 17,6 117,6 57,6 37,4 126,1 75,3 38,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,8 50,1 82,7 58,5 34,5 24,0 91,3 65,5 25,8 23,7 6,1 17,6 103,6 50,8 33,0 82,1 40,8 24,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,3 54,4 89,9 70,0 41,2 28,7 111,5 80,0 31,5 23,7 6,1 17,6 131,4 64,4 41,8 142,9 85,3 43,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 183,9 69,3 114,6 62,1 36,6 25,5 114,3 82,0 32,3 23,7 6,1 17,6 113,8 55,8 36,2 118,1 58,7 35,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 145,8 55,0 90,9 94,7 55,8 38,9 136,0 97,6 38,4 23,7 6,1 17,6 152,2 74,6 48,4 173,8 132,8 52,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 142,1 53,6 88,6 90,7 53,5 37,2 136,5 98,0 38,6 23,7 6,1 17,6 179,5 88,0 57,1 146,9 87,7 44,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 140,0 52,8 87,2 102,6 60,5 42,1 128,8 92,4 36,4 23,7 6,1 17,6 183,6 93,9 58,4 122,4 68,0 37,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 137,4 51,8 85,6 89,4 52,7 36,7 140,3 100,6 39,6 23,7 6,1 17,6 164,2 80,5 52,3 140,6 84,0 42,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 141,7 53,4 88,3 94,1 55,5 38,6 142,7 102,4 40,3 23,7 6,1 17,6 125,5 61,5 39,9 134,3 80,2 40,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,4 57,1 94,3 85,7 50,6 35,2 141,4 101,5 39,9 23,7 6,1 17,6 181,5 89,0 57,8 186,0 111,0 56,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,2 54,0 89,2 81,4 48,0 33,4 137,8 98,8 38,9 23,7 6,1 17,6 150,6 73,8 47,9 163,0 123,1 49,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 134,0 50,5 83,5 76,8 45,3 31,5 97,0 69,6 27,4 23,7 6,1 17,6 171,8 84,2 54,7 155,8 119,0 47,2 60,0 60,0 0,0 11 / 36

167 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 143,9 54,2 89,6 77,6 45,7 31,8 145,0 104,0 41,0 23,7 6,1 17,6 161,8 79,3 51,5 180,5 117,7 54,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 127,8 48,2 79,6 83,5 49,2 34,3 128,5 92,2 36,3 23,7 6,1 17,6 125,9 61,7 40,1 157,8 94,2 47,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 137,5 51,8 85,7 89,4 52,7 36,7 88,2 63,3 24,9 23,7 6,1 17,6 179,6 123,2 57,2 146,3 106,7 44,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 140,9 53,1 87,8 90,9 53,6 37,3 112,9 81,0 31,9 23,7 6,1 17,6 145,5 71,3 46,3 113,4 67,7 34,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 157,6 59,4 98,2 80,8 47,7 33,2 123,8 88,8 34,9 23,7 6,1 17,6 120,8 59,2 38,4 119,3 71,2 36,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 123,9 46,7 77,2 97,6 57,5 40,0 145,8 104,6 41,2 23,7 6,1 17,6 177,6 121,8 56,5 142,4 70,8 43,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,9 62,9 104,0 97,4 57,4 40,0 133,9 96,1 37,8 23,7 6,1 17,6 152,9 74,9 48,6 178,6 106,7 54,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 140,4 52,9 87,5 89,6 52,9 36,8 151,5 108,7 42,8 23,7 6,1 17,6 138,5 67,9 44,1 169,0 129,1 51,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 126,5 47,7 78,8 85,0 50,1 34,9 103,6 74,4 29,3 23,7 6,1 17,6 153,9 75,4 49,0 194,0 118,8 58,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,6 60,1 99,4 85,9 50,6 35,2 144,3 103,5 40,7 23,7 6,1 17,6 136,4 66,8 43,4 117,4 61,0 35,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 131,2 49,5 81,7 100,6 59,3 41,3 143,5 103,0 40,5 23,7 6,1 17,6 202,2 109,0 64,3 188,5 112,5 57,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 141,7 53,4 88,3 102,6 60,5 42,1 119,1 85,5 33,6 23,7 6,1 17,6 143,7 70,4 45,7 181,0 112,4 54,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,2 46,0 76,1 94,3 55,6 38,7 131,0 94,0 37,0 23,7 6,1 17,6 195,9 110,2 62,3 197,4 117,9 59,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,3 52,5 86,8 89,3 52,6 36,6 121,0 86,8 34,2 23,7 6,1 17,6 132,1 64,7 42,0 200,8 124,7 60,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,2 52,5 86,7 84,2 49,7 34,6 113,5 81,4 32,1 23,7 6,1 17,6 124,6 61,0 39,6 171,8 102,6 52,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,3 60,0 99,3 88,0 51,9 36,1 119,0 85,4 33,6 23,7 6,1 17,6 212,6 111,2 67,6 142,4 70,8 43,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 111,4 42,0 69,4 60,8 35,8 24,9 79,8 57,3 22,5 23,7 6,1 17,6 101,8 49,9 32,4 103,8 61,9 31,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 150,2 56,6 93,6 45,5 26,9 18,7 71,3 51,1 20,1 23,7 6,1 17,6 108,9 53,3 34,6 97,0 48,3 29,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,2 46,1 76,1 47,5 28,0 19,5 80,5 57,8 22,7 23,7 6,1 17,6 81,4 39,9 25,9 91,8 45,7 27,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 126,2 47,6 78,6 51,3 30,2 21,1 79,0 56,7 22,3 23,7 6,1 17,6 98,3 48,1 31,3 90,7 45,1 27,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 126,8 47,8 79,0 55,8 32,9 22,9 71,3 51,1 20,1 23,7 6,1 17,6 101,8 49,9 32,4 97,0 48,3 29,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,9 47,1 77,8 52,7 31,1 21,6 67,0 48,1 18,9 23,7 6,1 17,6 98,9 48,4 31,5 92,9 46,2 28,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,0 46,7 77,2 61,8 36,4 25,4 66,6 47,8 18,8 23,7 6,1 17,6 98,3 48,1 31,3 90,7 45,1 27,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,9 47,1 77,8 55,2 32,6 22,7 66,8 47,9 18,9 23,7 6,1 17,6 97,1 47,6 30,9 92,9 46,2 28,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,0 46,7 77,2 51,3 30,2 21,1 79,0 56,7 22,3 23,7 6,1 17,6 98,3 48,1 31,3 90,7 45,1 27,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,9 57,3 94,7 52,0 30,7 21,3 80,5 57,8 22,7 23,7 6,1 17,6 98,9 48,4 31,5 91,8 45,8 27,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,5 46,9 77,5 53,0 31,3 21,8 79,8 57,3 22,5 23,7 6,1 17,6 94,5 46,3 30,1 91,8 45,7 27,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,9 47,1 77,8 62,3 36,7 25,6 58,9 42,2 16,6 23,7 6,1 17,6 81,4 39,9 25,9 76,0 44,1 23,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,0 46,7 77,2 53,6 31,6 22,0 60,0 43,1 16,9 23,7 6,1 17,6 96,2 47,1 30,6 83,3 49,7 25,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,6 62,8 103,8 101,7 60,0 41,7 155,0 111,2 43,8 23,7 6,1 17,6 177,0 86,7 56,3 160,2 95,7 48,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 172,8 65,1 107,6 96,8 57,1 39,7 142,8 102,4 40,3 23,7 6,1 17,6 135,4 66,4 43,1 155,2 92,6 47,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 169,6 63,9 105,6 111,8 65,9 45,9 144,6 103,7 40,8 23,7 6,1 17,6 159,3 78,1 50,7 153,0 81,8 46,3 60,0 60,0 0,0 12 / 36

168 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 145,5 54,8 90,6 90,3 53,3 37,1 134,8 96,7 38,1 23,7 6,1 17,6 171,2 89,1 54,5 146,5 87,5 44,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,9 47,5 78,5 107,5 63,4 44,1 124,0 89,0 35,0 23,7 6,1 17,6 183,9 90,1 58,5 123,5 61,4 37,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 177,2 66,8 110,4 82,3 48,5 33,8 138,0 99,0 39,0 23,7 6,1 17,6 153,1 75,0 48,7 135,7 81,0 41,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 136,8 51,6 85,3 82,2 48,4 33,7 123,3 88,4 34,8 23,7 6,1 17,6 157,6 80,0 50,1 121,3 60,4 36,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 150,8 56,9 94,0 74,9 44,1 30,7 128,0 91,9 36,1 23,7 6,1 17,6 186,2 115,7 59,2 177,2 105,8 53,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 119,2 44,9 74,2 114,5 67,5 47,0 112,3 80,5 31,7 23,7 6,1 17,6 202,0 138,5 64,3 128,7 64,0 39,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 171,6 64,7 106,9 85,0 50,1 34,9 111,1 79,7 31,4 23,7 6,1 17,6 197,2 96,6 62,7 203,8 155,7 61,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 167,9 63,3 104,6 93,5 55,1 38,4 136,2 97,7 38,5 23,7 6,1 17,6 169,4 83,0 53,9 205,3 129,2 62,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 129,5 48,8 80,7 87,3 51,5 35,8 141,5 101,5 40,0 23,7 6,1 17,6 173,6 85,1 55,2 190,5 125,1 57,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 172,6 65,1 107,5 98,6 58,2 40,5 162,8 116,8 46,0 23,7 6,1 17,6 137,5 67,4 43,8 183,5 140,2 55,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 163,8 61,8 102,1 95,0 56,0 39,0 129,9 93,2 36,7 23,7 6,1 17,6 176,4 86,4 56,1 205,3 123,1 62,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,0 54,3 89,7 108,6 64,1 44,6 142,8 102,4 40,3 23,7 6,1 17,6 174,9 103,2 55,7 131,9 65,6 40,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,6 49,2 81,4 97,1 57,3 39,9 137,6 98,7 38,9 23,7 6,1 17,6 166,5 81,6 53,0 187,5 117,4 56,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 140,3 52,9 87,4 79,3 46,8 32,6 126,0 90,4 35,6 23,7 6,1 17,6 131,1 64,3 41,7 134,9 80,6 40,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 168,7 63,6 105,1 77,0 45,4 31,6 131,0 94,0 37,0 23,7 6,1 17,6 119,3 58,5 38,0 151,2 90,3 45,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 129,9 49,0 80,9 59,2 34,9 24,3 91,3 65,5 25,8 23,7 6,1 17,6 103,6 50,8 33,0 82,1 40,8 24,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 141,2 53,2 88,0 70,8 41,7 29,0 111,5 80,0 31,5 23,7 6,1 17,6 121,2 59,4 38,6 154,4 92,2 46,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 91,9 34,7 57,3 68,8 40,5 28,2 114,3 82,0 32,3 23,7 6,1 17,6 113,8 55,8 36,2 118,1 58,7 35,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 150,8 56,8 94,0 94,3 55,6 38,7 143,8 103,2 40,6 23,7 6,1 17,6 139,7 68,4 44,4 171,5 131,1 51,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,5 54,5 90,0 98,9 58,3 40,6 149,8 107,5 42,3 23,7 6,1 17,6 169,3 83,0 53,9 173,8 103,7 52,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,7 51,2 84,6 109,4 64,5 44,9 140,3 100,6 39,6 23,7 6,1 17,6 200,0 98,0 63,6 145,6 79,4 44,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,2 49,8 82,4 97,0 57,2 39,8 152,0 109,1 42,9 23,7 6,1 17,6 169,1 82,8 53,8 167,2 99,8 50,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 131,8 49,7 82,1 100,4 59,2 41,2 150,8 108,2 42,6 23,7 6,1 17,6 128,8 63,1 41,0 152,3 90,9 46,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 146,7 55,3 91,4 89,6 52,8 36,8 145,9 104,7 41,2 23,7 6,1 17,6 191,0 93,6 60,8 181,3 108,3 54,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,8 52,7 87,1 83,5 49,2 34,3 144,3 103,5 40,7 23,7 6,1 17,6 150,4 73,7 47,9 176,8 131,7 53,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,4 46,1 76,3 80,7 47,6 33,1 99,0 71,0 28,0 23,7 6,1 17,6 181,9 89,2 57,9 153,8 117,5 46,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 140,4 52,9 87,5 79,7 47,0 32,7 142,5 102,3 40,2 23,7 6,1 17,6 163,4 80,1 52,0 192,3 123,5 58,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,7 47,0 77,7 84,0 49,6 34,5 124,8 89,5 35,2 23,7 6,1 17,6 125,7 61,6 40,0 153,1 91,4 46,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 134,4 50,6 83,7 87,0 51,3 35,7 97,9 70,3 27,7 23,7 6,1 17,6 197,1 135,2 62,7 144,5 104,0 43,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,7 45,9 75,8 106,0 62,5 43,5 148,7 106,7 42,0 23,7 6,1 17,6 177,8 122,0 56,6 142,4 70,8 43,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 165,8 62,5 103,3 103,5 61,0 42,5 140,0 100,5 39,5 23,7 6,1 17,6 151,9 74,4 48,3 190,7 113,9 57,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,0 49,0 81,0 94,0 55,4 38,6 156,3 112,1 44,1 23,7 6,1 17,6 140,9 69,0 44,8 169,0 129,1 51,2 60,0 60,0 0,0 13 / 36

169 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 122,6 46,2 76,4 91,7 54,1 37,6 104,2 74,8 29,4 23,7 6,1 17,6 148,4 72,7 47,2 209,5 126,3 63,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 139,8 52,7 87,1 87,5 51,6 35,9 145,5 104,4 41,1 23,7 6,1 17,6 137,1 67,2 43,6 141,5 72,8 42,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,0 49,0 81,0 102,2 60,3 41,9 141,8 101,7 40,0 23,7 6,1 17,6 202,0 103,5 64,3 211,5 126,3 64,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 141,2 53,2 88,0 102,2 60,3 42,0 127,0 91,1 35,9 23,7 6,1 17,6 144,6 70,9 46,0 178,5 110,2 54,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 120,0 45,2 74,7 95,8 56,5 39,3 125,0 89,7 35,3 23,7 6,1 17,6 195,0 104,7 62,0 192,2 114,8 58,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 136,9 51,6 85,3 87,3 51,5 35,8 117,8 84,5 33,3 23,7 6,1 17,6 137,3 67,3 43,7 198,0 122,2 60,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 121,3 45,7 75,6 83,0 48,9 34,1 111,8 80,2 31,6 23,7 6,1 17,6 123,6 60,5 39,3 168,4 100,5 51,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 153,7 57,9 95,8 86,6 51,0 35,5 117,0 84,0 33,0 23,7 6,1 17,6 210,8 105,2 67,1 140,6 69,9 42,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 109,3 41,2 68,1 61,4 36,2 25,2 79,9 57,4 22,6 23,7 6,1 17,6 101,4 49,7 32,3 102,1 61,0 30,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,5 56,0 92,5 48,4 28,5 19,9 75,0 53,8 21,2 23,7 6,1 17,6 113,9 55,8 36,3 96,3 47,9 29,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 120,8 45,5 75,3 54,9 32,4 22,5 79,5 57,0 22,5 23,7 6,1 17,6 97,2 47,6 30,9 91,1 45,3 27,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 124,0 46,7 77,2 51,3 30,2 21,1 79,0 56,7 22,3 23,7 6,1 17,6 98,3 48,1 31,3 90,7 45,1 27,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 125,1 47,1 77,9 55,8 32,9 22,9 75,0 53,8 21,2 23,7 6,1 17,6 101,8 49,9 32,4 97,0 48,3 29,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 123,2 46,5 76,8 52,7 31,1 21,6 74,5 53,5 21,0 23,7 6,1 17,6 99,4 48,7 31,6 92,9 46,2 28,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,3 46,1 76,2 62,8 37,0 25,8 67,7 48,6 19,1 23,7 6,1 17,6 98,3 48,1 31,3 90,7 45,1 27,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 123,2 46,5 76,8 56,2 33,1 23,1 67,9 48,7 19,2 23,7 6,1 17,6 99,4 48,7 31,6 92,9 46,2 28,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,3 46,1 76,2 51,3 30,2 21,1 79,0 56,7 22,3 23,7 6,1 17,6 98,3 48,1 31,3 90,7 45,1 27,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,7 56,4 93,3 52,0 30,7 21,3 80,5 57,8 22,7 23,7 6,1 17,6 98,9 48,4 31,5 91,8 45,7 27,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,8 46,3 76,5 54,0 31,8 22,1 80,5 57,8 22,7 23,7 6,1 17,6 100,0 49,0 31,8 91,8 45,7 27,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 123,2 46,5 76,8 63,2 37,3 25,9 58,9 42,2 16,6 23,7 6,1 17,6 88,9 43,6 28,3 76,0 43,3 23,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 122,3 46,1 76,2 54,7 32,3 22,5 61,1 43,9 17,3 23,7 6,1 17,6 98,3 48,1 31,3 82,1 49,0 24,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 183,2 69,1 114,2 99,6 58,7 40,9 164,7 118,2 46,5 23,7 6,1 17,6 180,0 88,2 57,3 178,9 106,8 54,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 177,5 66,9 110,6 101,9 60,1 41,8 147,3 105,7 41,6 23,7 6,1 17,6 189,2 92,7 60,2 150,1 89,6 45,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 179,3 67,6 111,7 95,0 56,0 39,0 138,0 99,0 39,0 23,7 6,1 17,6 127,4 62,4 40,5 146,5 87,4 44,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 175,9 66,3 109,6 113,0 66,6 46,4 132,7 95,2 37,5 23,7 6,1 17,6 170,6 83,6 54,3 147,6 76,3 44,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 189,0 71,2 117,8 118,7 70,0 48,7 109,6 78,7 31,0 23,7 6,1 17,6 140,8 69,0 44,8 144,7 72,0 43,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 153,1 57,7 95,4 87,8 51,8 36,0 127,1 91,2 35,9 23,7 6,1 17,6 165,4 94,0 52,6 113,0 67,4 34,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 133,7 50,4 83,3 103,5 61,0 42,5 114,7 82,3 32,4 23,7 6,1 17,6 157,3 84,4 50,0 119,9 59,6 36,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,4 55,9 92,5 102,4 60,4 42,0 150,5 108,0 42,5 23,7 6,1 17,6 180,7 88,5 57,5 168,8 129,0 51,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 184,4 69,5 114,9 83,5 49,2 34,3 128,9 92,5 36,4 23,7 6,1 17,6 156,6 76,7 49,8 129,8 75,8 39,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,5 54,5 90,0 76,9 45,4 31,6 116,5 83,6 32,9 23,7 6,1 17,6 147,4 82,0 46,9 117,9 58,7 35,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 158,4 59,7 98,7 66,6 39,3 27,3 123,0 88,3 34,7 23,7 6,1 17,6 164,1 110,0 52,2 138,1 82,4 41,8 60,0 60,0 0,0 14 / 36

170 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 127,1 47,9 79,2 109,8 64,7 45,0 105,7 75,9 29,9 23,7 6,1 17,6 190,3 130,5 60,6 124,7 62,1 37,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 178,4 67,2 111,1 82,4 48,6 33,8 104,8 75,2 29,6 23,7 6,1 17,6 210,3 103,1 66,9 164,5 124,5 49,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 182,6 68,8 113,8 90,7 53,5 37,2 149,5 107,3 42,2 23,7 6,1 17,6 202,4 99,2 64,4 136,6 81,6 41,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 175,3 66,1 109,2 99,8 58,9 41,0 130,8 93,9 36,9 23,7 6,1 17,6 172,5 84,5 54,9 186,0 114,7 56,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 137,4 51,8 85,6 89,9 53,0 36,9 135,0 96,9 38,1 23,7 6,1 17,6 172,9 84,7 55,0 150,8 97,5 45,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 180,0 67,9 112,2 93,1 54,9 38,2 153,8 110,3 43,4 23,7 6,1 17,6 135,2 66,2 43,0 176,8 135,1 53,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 171,3 64,6 106,7 96,5 56,9 39,6 122,2 87,7 34,5 23,7 6,1 17,6 187,6 91,9 59,7 195,7 116,8 59,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 166,3 62,7 103,6 94,8 55,9 38,9 128,2 92,0 36,2 23,7 6,1 17,6 192,9 122,1 61,4 150,8 115,2 45,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,7 57,2 94,5 105,0 61,9 43,1 133,0 95,4 37,6 23,7 6,1 17,6 164,5 105,1 52,3 127,8 63,6 38,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 138,4 52,2 86,2 100,4 59,2 41,2 129,5 92,9 36,6 23,7 6,1 17,6 165,3 81,0 52,6 181,3 111,5 54,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 183,9 69,3 114,6 109,7 64,7 45,0 151,8 108,9 42,9 23,7 6,1 17,6 183,8 126,1 58,5 152,6 85,5 46,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 147,9 55,8 92,2 82,7 48,7 33,9 118,3 84,9 33,4 23,7 6,1 17,6 149,6 73,3 47,6 127,8 76,3 38,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 176,6 66,6 110,1 74,9 44,1 30,7 123,0 88,3 34,7 23,7 6,1 17,6 118,3 57,9 37,6 117,7 70,2 35,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 137,5 51,8 85,7 61,5 36,3 25,2 88,5 63,5 25,0 23,7 6,1 17,6 102,4 50,2 32,6 80,3 39,9 24,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 149,4 56,3 93,1 72,9 43,0 29,9 107,5 77,1 30,4 23,7 6,1 17,6 137,8 67,5 43,8 141,3 84,4 42,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 181,9 68,6 113,3 60,5 35,7 24,8 110,0 78,9 31,1 23,7 6,1 17,6 111,9 54,8 35,6 114,8 57,1 34,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 158,4 59,7 98,7 94,9 56,0 39,0 142,4 102,2 40,2 23,7 6,1 17,6 184,9 91,8 58,8 141,0 84,2 42,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,0 59,9 99,0 106,0 62,5 43,5 134,5 96,5 38,0 23,7 6,1 17,6 179,9 96,3 57,2 125,8 66,0 38,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 155,6 58,6 96,9 97,2 57,3 39,9 140,8 101,0 39,7 23,7 6,1 17,6 129,1 63,2 41,1 131,5 78,5 39,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 156,6 59,0 97,6 88,0 51,9 36,1 137,6 98,7 38,9 23,7 6,1 17,6 178,3 89,8 56,7 171,7 102,5 52,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,0 55,8 92,2 77,6 45,7 31,8 141,0 101,2 39,8 23,7 6,1 17,6 156,9 76,9 49,9 156,5 114,6 47,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 140,2 52,8 87,3 79,2 46,7 32,5 96,8 69,5 27,3 23,7 6,1 17,6 174,8 85,7 55,6 149,8 114,4 45,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,6 56,0 92,6 79,2 46,7 32,5 135,0 96,9 38,1 23,7 6,1 17,6 167,7 82,2 53,4 186,5 117,4 56,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,8 50,1 82,8 85,2 50,2 35,0 121,0 86,8 34,2 23,7 6,1 17,6 122,3 59,9 38,9 145,7 87,0 44,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 142,4 53,7 88,7 92,2 54,4 37,8 93,7 67,2 26,5 23,7 6,1 17,6 174,5 119,7 55,5 141,0 99,6 42,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 146,3 55,2 91,2 93,0 54,9 38,2 106,0 76,0 29,9 23,7 6,1 17,6 151,6 74,3 48,3 104,9 62,6 31,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 162,8 61,4 101,5 82,8 48,8 34,0 115,8 83,1 32,7 23,7 6,1 17,6 117,0 57,3 37,2 110,7 66,1 33,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 128,0 48,2 79,7 102,5 60,5 42,1 138,8 99,6 39,2 23,7 6,1 17,6 173,9 119,3 55,3 137,7 68,5 41,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 178,5 67,3 111,2 102,6 60,5 42,1 126,6 90,9 35,8 23,7 6,1 17,6 160,0 78,4 50,9 176,3 105,2 53,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 142,2 53,6 88,6 86,8 51,2 35,6 150,5 108,0 42,5 23,7 6,1 17,6 134,0 65,6 42,6 163,3 124,7 49,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,9 51,2 84,7 89,7 52,9 36,8 98,8 70,9 27,9 23,7 6,1 17,6 152,0 74,5 48,4 197,8 118,1 59,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,1 60,0 99,1 82,6 48,7 33,9 138,0 99,0 39,0 23,7 6,1 17,6 130,9 64,2 41,7 112,7 56,1 34,1 60,0 60,0 0,0 15 / 36

171 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 139,3 52,5 86,8 80,5 47,4 33,0 108,0 77,5 30,5 23,7 6,1 17,6 121,6 59,6 38,7 159,5 95,2 48,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 163,7 61,7 102,0 87,0 51,3 35,7 113,0 81,1 31,9 23,7 6,1 17,6 207,3 113,3 66,0 136,8 68,1 41,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 117,2 44,2 73,0 63,1 37,2 25,9 77,8 55,8 22,0 23,7 6,1 17,6 100,5 49,2 32,0 97,1 58,0 29,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 156,3 58,9 97,4 44,3 26,1 18,2 76,8 55,1 21,7 23,7 6,1 17,6 114,5 56,1 36,4 94,7 47,1 28,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 128,6 48,5 80,1 47,8 28,2 19,6 77,8 55,8 22,0 23,7 6,1 17,6 79,9 39,2 25,4 89,8 44,7 27,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 131,6 49,6 82,0 50,0 29,5 20,5 77,0 55,3 21,7 23,7 6,1 17,6 97,3 47,7 31,0 89,1 44,3 27,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,7 50,0 82,7 54,4 32,1 22,3 69,3 49,7 19,6 23,7 6,1 17,6 100,7 49,3 32,0 95,0 47,3 28,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,9 49,3 81,5 51,5 30,4 21,1 69,0 49,5 19,5 23,7 6,1 17,6 92,9 45,5 29,6 91,1 45,3 27,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 129,9 49,0 81,0 64,1 37,8 26,3 65,9 47,3 18,6 23,7 6,1 17,6 97,3 47,7 31,0 89,1 44,3 27,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,9 49,3 81,5 57,8 34,1 23,7 66,0 47,3 18,6 23,7 6,1 17,6 98,3 48,2 31,3 91,1 45,3 27,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 129,9 49,0 81,0 50,0 29,5 20,5 77,0 55,3 21,7 23,7 6,1 17,6 97,3 47,7 31,0 89,1 44,3 27,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 157,2 59,2 97,9 50,8 29,9 20,8 78,3 56,2 22,1 23,7 6,1 17,6 97,9 48,0 31,1 90,0 44,8 27,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,4 49,2 81,2 55,6 32,8 22,8 78,3 56,2 22,1 23,7 6,1 17,6 96,1 47,1 30,6 90,0 44,8 27,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,9 49,3 81,5 64,7 38,1 26,5 57,2 41,1 16,2 23,7 6,1 17,6 80,6 39,5 25,6 74,5 41,0 22,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 129,9 49,0 81,0 54,6 32,2 22,4 59,5 42,7 16,8 23,7 6,1 17,6 90,3 44,3 28,7 78,2 46,7 23,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,2 57,0 94,2 106,5 62,8 43,7 123,5 88,6 34,9 23,7 6,1 17,6 199,4 97,7 63,5 176,5 134,9 53,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 186,9 70,5 116,4 84,8 50,0 34,8 113,9 81,7 32,2 23,7 6,1 17,6 162,9 79,8 51,8 126,4 72,6 38,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 146,9 55,4 91,5 89,5 52,8 36,7 108,0 77,5 30,5 23,7 6,1 17,6 145,4 82,6 46,3 115,0 57,2 34,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 160,6 60,5 100,0 75,2 44,4 30,9 104,5 75,0 29,5 23,7 6,1 17,6 171,2 116,6 54,5 132,6 79,1 40,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,8 51,2 84,6 105,5 62,2 43,3 112,2 80,5 31,7 23,7 6,1 17,6 193,3 96,6 61,5 169,0 102,9 51,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 167,2 63,0 104,1 101,9 60,1 41,8 112,8 81,0 31,9 23,7 6,1 17,6 193,9 106,4 61,7 155,1 92,6 47,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 150,8 56,9 94,0 84,9 50,0 34,8 109,0 78,2 30,8 23,7 6,1 17,6 153,2 75,1 48,7 123,0 73,5 37,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 178,6 67,3 111,3 72,0 42,4 29,5 114,5 82,2 32,3 23,7 6,1 17,6 117,4 57,5 37,4 112,7 67,3 34,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 140,7 53,0 87,6 65,2 38,5 26,8 86,3 61,9 24,4 23,7 6,1 17,6 101,4 49,7 32,3 78,8 39,2 23,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,8 57,2 94,6 77,0 45,4 31,6 104,3 74,8 29,4 23,7 6,1 17,6 140,0 68,6 44,6 141,8 84,6 42,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 180,4 68,0 112,4 69,2 40,8 28,4 106,8 76,6 30,1 23,7 6,1 17,6 110,5 54,1 35,2 112,3 55,9 34,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 158,0 59,6 98,4 113,0 66,6 46,4 112,3 80,5 31,7 23,7 6,1 17,6 187,1 102,5 59,5 131,4 67,5 39,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 147,4 55,6 91,9 78,9 46,5 32,4 115,0 82,5 32,5 23,7 6,1 17,6 167,4 82,0 53,3 145,8 105,4 44,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 128,4 48,4 80,0 82,5 48,6 33,9 80,5 57,7 22,7 23,7 6,1 17,6 194,3 95,2 61,8 139,8 106,8 42,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 148,2 55,9 92,3 80,7 47,6 33,1 112,5 80,7 31,8 23,7 6,1 17,6 173,6 85,0 55,2 174,5 108,3 52,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 142,5 53,7 88,8 90,7 53,5 37,2 79,4 57,0 22,4 23,7 6,1 17,6 185,5 127,3 59,0 132,0 92,0 40,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 147,0 55,4 91,6 91,4 53,9 37,5 100,4 72,0 28,4 23,7 6,1 17,6 157,3 77,1 50,1 96,9 57,8 29,3 60,0 60,0 0,0 16 / 36

172 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 156,0 58,8 97,2 81,8 48,2 33,6 100,0 71,8 28,2 23,7 6,1 17,6 110,8 54,3 35,2 102,6 61,3 31,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,2 49,1 81,1 114,0 67,2 46,8 134,8 96,7 38,1 23,7 6,1 17,6 164,9 113,1 52,5 133,9 66,6 40,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 180,2 67,9 112,3 103,3 60,9 42,4 117,2 84,1 33,1 23,7 6,1 17,6 172,4 84,5 54,9 171,0 102,1 51,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 137,6 51,9 85,7 94,5 55,7 38,8 87,3 62,6 24,6 23,7 6,1 17,6 157,8 77,3 50,2 183,5 109,6 55,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 126,6 47,7 78,9 74,2 43,7 30,4 98,8 70,9 27,9 23,7 6,1 17,6 116,6 57,1 37,1 146,9 87,7 44,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 157,5 59,4 98,1 87,0 51,3 35,7 103,3 74,1 29,2 23,7 6,1 17,6 198,4 111,0 63,1 127,3 63,3 38,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 119,5 45,0 74,4 64,4 38,0 26,4 73,7 52,9 20,8 23,7 6,1 17,6 98,2 48,1 31,2 91,4 54,6 27,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,9 57,3 94,7 49,0 28,9 20,1 64,5 46,3 18,2 23,7 6,1 17,6 119,3 58,5 38,0 90,5 45,0 27,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,9 49,3 81,5 59,4 35,0 24,4 73,5 52,7 20,8 23,7 6,1 17,6 87,1 42,7 27,7 86,4 43,0 26,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 134,3 50,6 83,7 49,1 29,0 20,2 67,3 48,3 19,0 23,7 6,1 17,6 96,6 47,3 30,7 87,8 43,7 26,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 135,3 51,0 84,3 53,3 31,4 21,9 67,5 48,4 19,1 23,7 6,1 17,6 99,8 48,9 31,8 93,4 46,5 28,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 133,5 50,3 83,2 50,6 29,8 20,8 63,5 45,6 17,9 23,7 6,1 17,6 97,7 47,8 31,1 89,6 44,6 27,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,6 50,0 82,6 67,4 39,7 27,7 64,9 46,6 18,3 23,7 6,1 17,6 96,6 47,3 30,7 87,8 43,7 26,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 133,5 50,3 83,2 61,4 36,2 25,2 65,1 46,7 18,4 23,7 6,1 17,6 110,7 54,2 35,2 89,6 44,6 27,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,6 50,0 82,6 49,1 29,0 20,2 75,3 54,0 21,3 23,7 6,1 17,6 96,6 47,3 30,7 87,8 43,7 26,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 159,7 60,2 99,5 49,9 29,4 20,5 75,5 54,2 21,3 23,7 6,1 17,6 97,1 47,6 30,9 88,7 44,1 26,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 133,1 50,2 82,9 59,1 34,8 24,2 76,5 54,9 21,6 23,7 6,1 17,6 109,4 53,6 34,8 88,7 44,1 26,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 133,5 50,3 83,2 68,1 40,2 28,0 56,0 40,2 15,8 23,7 6,1 17,6 80,4 39,4 25,6 73,4 39,6 22,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 132,6 50,0 82,6 59,7 35,2 24,5 58,7 42,1 16,6 23,7 6,1 17,6 96,6 47,3 30,7 75,7 45,2 22,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 163,1 61,5 101,6 107,8 63,5 44,2 108,3 77,7 30,6 23,7 6,1 17,6 198,1 101,5 63,0 188,0 143,7 56,9 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 158,3 59,7 98,6 104,8 61,8 43,0 108,5 77,9 30,6 23,7 6,1 17,6 186,2 127,7 59,3 160,9 96,1 48,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 161,1 60,7 100,4 100,0 59,0 41,0 107,5 77,1 30,4 23,7 6,1 17,6 157,3 77,1 50,1 116,9 69,8 35,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 151,4 57,1 94,4 74,5 43,9 30,6 83,3 59,7 23,5 23,7 6,1 17,6 100,1 49,1 31,9 77,0 38,3 23,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 162,6 61,3 101,3 87,5 51,6 35,9 98,8 70,9 27,9 23,7 6,1 17,6 152,4 74,7 48,5 136,0 81,2 41,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 178,4 67,3 111,2 88,3 52,0 36,2 99,0 71,0 28,0 23,7 6,1 17,6 112,2 55,0 35,7 109,1 54,3 33,0 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 158,2 59,6 98,6 102,3 60,3 42,0 107,5 77,1 30,4 23,7 6,1 17,6 175,6 86,0 55,9 164,3 101,0 49,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 138,7 52,3 86,4 105,0 61,9 43,1 114,5 82,2 32,3 23,7 6,1 17,6 163,8 112,3 52,1 129,2 64,3 39,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 191,7 72,3 119,4 122,3 72,1 50,2 105,8 75,9 29,9 23,7 6,1 17,6 183,6 90,0 58,4 162,4 96,9 49,2 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 143,3 54,0 89,3 107,3 63,2 44,0 85,0 61,0 24,0 23,7 6,1 17,6 162,9 79,8 51,8 170,2 101,6 51,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 155,8 58,7 97,1 81,5 48,0 33,4 91,3 65,5 25,8 23,7 6,1 17,6 112,6 55,2 35,8 138,2 82,5 41,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 173,2 65,3 107,9 100,0 59,0 41,0 95,3 68,4 26,9 23,7 6,1 17,6 191,2 115,2 60,8 119,9 59,6 36,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 130,8 49,3 81,5 68,0 40,1 27,9 70,1 50,3 19,8 23,7 6,1 17,6 96,4 47,2 30,7 88,0 52,5 26,7 60,0 60,0 0,0 17 / 36

173 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Brambory Cukrovka Ječmen jarní Ječmen ozimý Jetel Kukuřice na siláž Kukuřice na zrno TTP HPKJ ,0 68,5 96,5 165,6 62,4 103,2 48,3 28,5 19,8 61,3 44,0 17,3 23,7 6,1 17,6 125,1 61,3 39,8 87,5 43,5 26,5 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 142,1 53,6 88,5 58,5 34,5 24,0 70,0 50,2 19,8 23,7 6,1 17,6 81,2 39,8 25,8 83,7 41,6 25,4 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 145,6 54,9 90,7 58,3 34,4 23,9 59,8 42,9 16,9 23,7 6,1 17,6 95,6 46,9 30,4 86,2 42,9 26,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 147,3 55,5 91,7 58,6 34,6 24,1 65,5 47,0 18,5 23,7 6,1 17,6 98,6 48,3 31,4 91,4 45,5 27,7 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 145,4 54,8 90,6 59,0 34,8 24,2 61,8 44,3 17,4 23,7 6,1 17,6 98,9 48,5 31,5 87,8 43,7 26,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,5 54,5 90,0 66,8 39,4 27,4 63,6 45,6 18,0 23,7 6,1 17,6 95,6 46,9 30,4 86,2 42,9 26,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 145,4 54,8 90,6 68,5 40,4 28,1 63,6 45,6 18,0 23,7 6,1 17,6 118,7 58,1 37,8 87,8 43,7 26,6 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,5 54,5 90,0 65,9 38,9 27,1 67,3 48,3 19,0 23,7 6,1 17,6 95,6 46,9 30,4 86,2 42,9 26,1 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 165,4 62,3 103,0 55,4 32,7 22,7 60,8 43,6 17,2 23,7 6,1 17,6 96,2 47,1 30,6 86,9 43,3 26,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 145,0 54,6 90,3 67,5 39,8 27,7 74,3 53,3 21,0 23,7 6,1 17,6 112,7 55,2 35,9 86,9 43,3 26,3 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 145,4 54,8 90,6 68,5 40,4 28,1 54,4 39,0 15,4 23,7 6,1 17,6 79,1 38,7 25,2 72,0 38,4 21,8 60,0 60,0 0, ,0 68,5 96,5 144,5 54,5 90,0 66,8 39,4 27,4 57,5 41,3 16,2 23,7 6,1 17,6 93,1 45,6 29,6 73,7 44,0 22,3 60,0 60,0 0,0 18 / 36

174 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,8 69,6 31,2 74,3 55,6 18,7 194,0 156,8 37,2 233,0 180,3 52,7 136,8 119,0 17,8 12,4 7,8 4,6 61,9 50,9 10,9 125,1 86,4 38,7 60,7 45,4 15,3 199,3 161,1 38,3 170,7 132,0 38,6 190,9 166,0 24,9 12,4 7,8 4,6 74,2 61,1 13,1 75,3 52,0 23,3 61,9 46,3 15,6 164,2 132,7 31,5 183,6 142,0 41,5 106,4 92,5 13,9 12,4 7,8 4,6 115,1 94,8 20,3 107,7 74,4 33,3 60,8 45,5 15,3 194,5 157,2 37,3 152,6 118,0 34,5 125,6 109,3 16,4 12,4 7,8 4,6 87,5 72,0 15,5 96,2 66,4 29,8 74,5 55,7 18,8 181,7 146,8 34,9 229,4 177,5 51,9 145,9 126,9 19,0 12,4 7,8 4,6 87,7 72,2 15,5 90,4 62,4 28,0 74,7 55,9 18,8 188,3 152,1 36,1 255,6 197,8 57,9 149,8 130,3 19,5 12,4 7,8 4,6 68,2 56,2 12,1 97,3 67,2 30,1 61,0 45,6 15,4 195,1 157,6 37,4 180,6 139,7 40,9 146,3 127,3 19,1 12,4 7,8 4,6 107,5 88,5 19,0 83,4 57,6 25,8 74,7 55,9 18,8 188,0 151,9 36,1 154,3 119,4 34,9 143,8 125,0 18,8 12,4 7,8 4,6 94,7 78,0 16,7 86,9 60,0 26,9 61,0 45,6 15,4 197,3 159,4 37,9 203,7 157,6 46,1 146,3 127,3 19,1 12,4 7,8 4,6 92,9 76,5 16,4 76,5 52,8 23,7 77,4 57,9 19,5 195,3 157,8 37,5 189,3 146,5 42,9 133,4 116,0 17,4 12,4 7,8 4,6 75,6 62,3 13,4 64,9 44,8 20,1 65,5 49,0 16,5 155,4 125,6 29,8 157,0 121,5 35,5 116,2 101,1 15,2 12,4 7,8 4,6 114,8 94,5 20,3 71,8 49,6 22,2 63,0 47,1 15,9 167,7 135,5 32,2 155,4 120,2 35,2 135,7 118,0 17,7 12,4 7,8 4,6 109,6 90,3 19,4 69,5 48,0 21,5 65,9 49,3 16,6 128,6 104,0 24,7 228,8 177,0 51,8 119,0 103,5 15,5 12,4 7,8 4,6 113,6 93,5 20,1 84,6 58,4 26,2 61,9 46,3 15,6 169,5 136,9 32,5 163,8 126,7 37,1 138,0 120,0 18,0 12,4 7,8 4,6 99,4 81,8 17,6 99,6 68,8 30,8 67,5 50,5 17,0 188,0 151,9 36,1 176,5 136,5 39,9 126,9 110,4 16,6 12,4 7,8 4,6 109,3 90,0 19,3 88,0 60,8 27,2 62,1 46,4 15,7 166,8 134,8 32,0 157,5 121,9 35,7 109,3 95,0 14,3 12,4 7,8 4,6 112,7 92,8 19,9 64,9 44,8 20,1 62,3 46,6 15,7 154,9 125,1 29,7 159,3 123,3 36,1 95,2 82,8 12,4 12,4 7,8 4,6 116,3 95,8 20,5 85,7 59,2 26,5 75,6 56,5 19,1 174,6 141,0 33,5 191,3 148,0 43,3 155,8 135,5 20,3 12,4 7,8 4,6 80,4 66,2 14,2 74,1 51,2 22,9 62,5 46,7 15,7 141,2 114,1 27,1 123,8 95,7 28,0 92,3 80,3 12,0 12,4 7,8 4,6 126,9 104,5 22,4 71,8 49,6 22,2 62,3 46,6 15,7 179,2 144,8 34,4 152,4 117,9 34,5 103,7 90,2 13,5 12,4 7,8 4,6 116,6 96,0 20,6 73,0 50,4 22,6 64,3 48,1 16,2 177,6 143,5 34,1 175,1 135,5 39,6 118,1 102,7 15,4 12,4 7,8 4,6 98,7 81,2 17,4 78,8 54,4 24,4 61,9 46,3 15,6 175,7 141,9 33,7 222,0 171,8 50,2 123,5 107,4 16,1 12,4 7,8 4,6 114,5 94,3 20,2 95,0 65,6 29,4 61,0 45,6 15,4 182,6 147,5 35,0 206,9 160,1 46,8 138,1 120,1 18,0 12,4 7,8 4,6 81,6 67,2 14,4 111,2 76,8 34,4 83,3 62,3 21,0 179,9 145,4 34,5 149,9 115,9 33,9 185,4 161,3 24,2 12,4 7,8 4,6 68,9 56,7 12,2 104,3 72,0 32,3 67,5 50,5 17,0 168,5 136,2 32,3 220,8 170,8 50,0 131,9 114,7 17,2 12,4 7,8 4,6 89,7 73,8 15,8 84,6 58,4 26,2 80,8 60,4 20,4 165,0 133,3 31,7 181,8 140,7 41,1 170,8 148,5 22,3 12,4 7,8 4,6 71,3 58,7 12,6 103,1 71,2 31,9 60,5 45,2 15,2 185,0 149,5 35,5 210,9 163,2 47,7 141,2 122,8 18,4 12,4 7,8 4,6 78,9 65,0 13,9 118,2 81,6 36,6 82,8 61,9 20,9 155,5 125,6 29,8 153,9 119,1 34,8 156,1 135,8 20,4 12,4 7,8 4,6 61,7 50,8 10,9 93,8 64,8 29,0 67,3 50,4 17,0 164,7 133,1 31,6 255,0 197,3 57,7 106,8 92,9 13,9 12,4 7,8 4,6 86,2 71,0 15,2 104,3 72,0 32,3 72,5 54,3 18,3 145,6 117,7 28,0 211,9 164,0 48,0 143,5 124,8 18,7 12,4 7,8 4,6 68,9 56,7 12,2 104,3 72,0 32,3 67,5 50,5 17,0 203,0 164,0 39,0 164,3 127,1 37,2 119,0 103,5 15,5 12,4 7,8 4,6 102,9 84,8 18,2 108,9 75,2 33,7 61,4 45,9 15,5 158,9 128,4 30,5 237,8 183,9 53,8 122,8 106,7 16,0 12,4 7,8 4,6 82,9 68,2 14,6 19 / 36

175 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,8 49,6 22,2 76,5 57,2 19,3 140,7 113,7 27,0 165,8 128,3 37,5 125,1 108,8 16,3 12,4 7,8 4,6 99,2 81,7 17,5 71,8 49,6 22,2 62,6 46,9 15,8 122,3 98,8 23,5 200,3 154,9 45,3 90,0 78,3 11,7 12,4 7,8 4,6 92,7 76,3 16,4 67,2 46,4 20,8 69,7 52,1 17,6 138,0 111,5 26,5 193,5 149,7 43,8 119,9 104,3 15,6 12,4 7,8 4,6 95,1 78,3 16,8 66,0 45,6 20,4 62,8 47,0 15,8 145,9 117,9 28,0 216,0 167,1 48,9 118,7 103,3 15,5 12,4 7,8 4,6 95,8 78,8 16,9 71,8 49,6 22,2 62,6 46,9 15,8 162,0 130,9 31,1 219,8 170,0 49,7 105,6 91,8 13,8 12,4 7,8 4,6 102,2 84,1 18,1 68,3 47,2 21,1 62,8 47,0 15,8 160,8 129,9 30,9 215,3 166,5 48,7 121,0 105,3 15,8 12,4 7,8 4,6 94,7 77,9 16,7 66,0 45,6 20,4 75,4 56,4 19,0 139,6 112,8 26,8 204,0 157,8 46,2 118,7 103,3 15,5 12,4 7,8 4,6 101,3 83,4 17,9 59,1 40,8 18,3 62,8 47,0 15,8 136,7 110,4 26,2 231,0 178,7 52,3 93,6 81,4 12,2 12,4 7,8 4,6 130,6 107,5 23,1 54,4 37,6 16,8 62,8 47,0 15,8 129,3 104,5 24,8 235,5 182,2 53,3 97,2 84,5 12,7 12,4 7,8 4,6 109,1 89,8 19,3 67,2 46,4 20,8 62,8 47,0 15,8 144,6 116,9 27,8 186,6 144,3 42,2 70,6 61,4 9,2 12,4 7,8 4,6 132,1 108,8 23,3 54,4 37,6 16,8 62,8 47,0 15,8 149,9 121,2 28,8 236,3 182,8 53,5 76,4 66,4 10,0 12,4 7,8 4,6 132,1 108,8 23,3 68,3 47,2 21,1 76,7 57,4 19,3 119,4 96,5 22,9 150,0 116,1 33,9 98,9 86,0 12,9 12,4 7,8 4,6 120,9 99,5 21,4 66,0 45,6 20,4 76,7 57,4 19,3 116,3 94,0 22,3 141,3 109,3 32,0 106,1 92,3 13,8 12,4 7,8 4,6 96,7 79,6 17,1 112,4 77,6 34,8 74,5 55,7 18,8 181,3 146,5 34,8 238,4 184,4 54,0 133,1 115,7 17,4 12,4 7,8 4,6 79,8 65,7 14,1 120,5 83,2 37,3 60,8 45,5 15,3 186,1 150,4 35,7 185,0 143,1 41,9 187,5 163,0 24,5 12,4 7,8 4,6 100,1 82,4 17,7 86,9 60,0 26,9 61,9 46,3 15,6 153,2 123,8 29,4 191,8 148,4 43,4 104,5 90,9 13,6 12,4 7,8 4,6 137,3 113,0 24,3 103,1 71,2 31,9 61,0 45,6 15,4 181,1 146,3 34,8 167,9 129,9 38,0 120,7 104,9 15,7 12,4 7,8 4,6 112,7 92,8 19,9 92,7 64,0 28,7 74,7 55,9 18,8 170,1 137,4 32,6 233,1 180,4 52,8 144,8 125,9 18,9 12,4 7,8 4,6 105,1 86,6 18,6 85,7 59,2 26,5 72,2 54,0 18,2 175,5 141,9 33,7 268,6 207,8 60,8 145,8 126,8 19,0 12,4 7,8 4,6 87,0 71,6 15,4 104,3 72,0 32,3 61,2 45,8 15,4 182,0 147,1 34,9 177,1 137,0 40,1 141,2 122,8 18,4 12,4 7,8 4,6 139,4 114,8 24,6 108,9 75,2 33,7 74,7 55,9 18,8 170,2 137,5 32,7 207,9 160,8 47,0 187,2 162,8 24,4 12,4 7,8 4,6 100,0 82,4 17,7 108,9 75,2 33,7 74,7 55,9 18,8 168,8 136,4 32,4 209,9 162,4 47,5 137,0 119,1 17,9 12,4 7,8 4,6 94,3 77,6 16,7 107,7 74,4 33,3 61,4 45,9 15,5 199,6 161,3 38,3 173,7 134,4 39,3 113,0 98,3 14,7 12,4 7,8 4,6 130,9 107,8 23,1 111,2 76,8 34,4 61,2 45,8 15,4 168,6 136,2 32,4 207,0 160,1 46,8 157,4 136,9 20,5 12,4 7,8 4,6 118,7 97,8 21,0 82,2 56,8 25,4 75,1 56,1 18,9 176,0 142,2 33,8 142,7 110,4 32,3 139,4 121,3 18,2 12,4 7,8 4,6 120,9 99,5 21,4 83,4 57,6 25,8 63,7 47,7 16,1 184,1 148,8 35,3 199,7 154,5 45,2 140,9 122,5 18,4 12,4 7,8 4,6 118,7 97,8 21,0 73,0 50,4 22,6 76,0 56,8 19,1 183,0 147,9 35,1 195,7 151,4 44,3 129,7 112,8 16,9 12,4 7,8 4,6 89,0 73,3 15,7 77,6 53,6 24,0 67,3 50,4 17,0 150,1 121,3 28,8 155,7 120,5 35,2 118,6 103,1 15,5 12,4 7,8 4,6 137,3 113,0 24,3 69,5 48,0 21,5 65,7 49,1 16,6 155,4 125,6 29,8 156,0 120,7 35,3 136,1 118,3 17,7 12,4 7,8 4,6 133,6 110,0 23,6 69,5 48,0 21,5 76,0 56,8 19,1 121,1 97,8 23,2 235,5 182,2 53,3 117,3 102,0 15,3 12,4 7,8 4,6 136,0 112,0 24,0 100,8 69,6 31,2 60,3 45,1 15,2 175,9 142,2 33,8 177,7 137,5 40,2 169,1 147,0 22,1 12,4 7,8 4,6 130,3 107,3 23,0 93,8 64,8 29,0 72,4 54,1 18,2 171,7 138,8 33,0 172,9 133,7 39,1 165,0 143,5 21,5 12,4 7,8 4,6 130,3 107,3 23,0 20 / 36

176 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,1 71,2 31,9 74,7 55,9 18,8 161,9 130,9 31,1 155,3 120,1 35,1 125,0 108,7 16,3 12,4 7,8 4,6 124,1 102,2 21,9 96,2 66,4 29,8 70,0 52,4 17,6 176,7 142,8 33,9 164,6 127,3 37,3 127,1 110,6 16,6 12,4 7,8 4,6 133,6 110,0 23,6 93,8 64,8 29,0 74,2 55,5 18,7 173,0 139,8 33,2 151,7 117,3 34,3 118,6 103,1 15,5 12,4 7,8 4,6 136,0 112,0 24,0 85,7 59,2 26,5 72,0 53,9 18,1 163,9 132,5 31,5 174,4 134,9 39,5 105,2 91,4 13,7 12,4 7,8 4,6 134,8 111,0 23,8 84,6 58,4 26,2 61,9 46,3 15,6 156,1 126,1 30,0 167,0 129,2 37,8 106,6 92,7 13,9 12,4 7,8 4,6 135,4 111,5 23,9 106,6 73,6 33,0 74,9 56,0 18,9 151,9 122,8 29,2 228,0 176,4 51,6 173,9 151,3 22,7 12,4 7,8 4,6 100,3 82,6 17,7 78,8 54,4 24,4 62,8 47,0 15,8 149,9 121,1 28,8 146,1 113,1 33,1 96,2 83,6 12,5 12,4 7,8 4,6 140,3 115,5 24,8 84,6 58,4 26,2 75,6 56,5 19,1 162,4 131,2 31,2 172,1 133,2 39,0 150,9 131,3 19,7 12,4 7,8 4,6 115,3 94,9 20,4 71,8 49,6 22,2 62,6 46,9 15,8 132,7 107,2 25,5 145,4 112,5 32,9 90,5 78,7 11,8 12,4 7,8 4,6 157,0 129,3 27,7 83,4 57,6 25,8 65,0 48,6 16,4 168,0 135,7 32,2 164,5 127,3 37,2 101,0 87,8 13,2 12,4 7,8 4,6 145,5 119,8 25,7 85,7 59,2 26,5 66,8 49,9 16,8 164,6 133,0 31,6 183,7 142,1 41,6 116,4 101,3 15,2 12,4 7,8 4,6 137,9 113,6 24,4 84,6 58,4 26,2 75,1 56,1 18,9 159,4 128,8 30,6 176,1 136,2 39,9 132,0 114,7 17,2 12,4 7,8 4,6 129,4 106,5 22,9 84,6 58,4 26,2 68,6 51,3 17,3 156,8 126,7 30,1 191,2 147,9 43,3 108,1 94,0 14,1 12,4 7,8 4,6 136,0 112,0 24,0 85,7 59,2 26,5 76,1 56,9 19,2 155,6 125,8 29,9 142,7 110,4 32,3 118,2 102,8 15,4 12,4 7,8 4,6 97,7 80,5 17,3 77,6 53,6 24,0 61,9 46,3 15,6 162,3 131,2 31,2 201,8 156,1 45,7 124,4 108,2 16,2 12,4 7,8 4,6 136,3 112,3 24,1 105,4 72,8 32,6 61,7 46,2 15,6 169,9 137,3 32,6 182,3 141,1 41,3 135,7 118,0 17,7 12,4 7,8 4,6 112,5 92,6 19,9 108,9 75,2 33,7 81,2 60,7 20,5 166,7 134,7 32,0 154,4 119,4 34,9 182,3 158,5 23,8 12,4 7,8 4,6 87,7 72,2 15,5 107,7 74,4 33,3 65,9 49,3 16,6 162,6 131,4 31,2 196,3 151,9 44,4 131,9 114,7 17,2 12,4 7,8 4,6 113,6 93,5 20,1 84,6 58,4 26,2 81,2 60,7 20,5 153,4 123,9 29,4 181,9 140,8 41,2 169,1 147,0 22,1 12,4 7,8 4,6 87,0 71,6 15,4 101,9 70,4 31,5 60,5 45,2 15,2 177,1 143,1 34,0 172,1 133,1 38,9 138,9 120,8 18,1 12,4 7,8 4,6 96,6 79,5 17,1 117,0 80,8 36,2 80,8 60,4 20,4 143,9 116,2 27,6 139,5 107,9 31,6 155,0 134,8 20,2 12,4 7,8 4,6 75,2 61,9 13,3 91,5 63,2 28,3 65,7 49,1 16,6 157,6 127,3 30,2 215,4 166,7 48,8 106,0 92,2 13,8 12,4 7,8 4,6 105,4 86,8 18,6 103,1 71,2 31,9 78,5 58,7 19,8 136,9 110,6 26,3 197,0 152,4 44,6 142,0 123,5 18,5 12,4 7,8 4,6 84,0 69,1 14,8 104,3 72,0 32,3 66,4 49,7 16,7 189,7 153,3 36,4 170,2 131,7 38,5 119,0 103,5 15,5 12,4 7,8 4,6 126,0 103,8 22,3 108,9 75,2 33,7 61,4 45,9 15,5 153,1 123,7 29,4 252,0 195,0 57,0 122,8 106,7 16,0 12,4 7,8 4,6 106,0 87,3 18,7 71,8 49,6 22,2 76,5 57,2 19,3 135,8 109,8 26,1 179,3 138,7 40,6 125,1 108,8 16,3 12,4 7,8 4,6 124,7 102,7 22,0 71,8 49,6 22,2 62,6 46,9 15,8 118,3 95,6 22,7 234,8 181,6 53,1 90,0 78,3 11,7 12,4 7,8 4,6 113,5 93,4 20,0 67,2 46,4 20,8 76,7 57,4 19,3 128,8 104,1 24,7 217,5 168,3 49,2 119,9 104,3 15,6 12,4 7,8 4,6 116,3 95,8 20,6 64,9 44,8 20,1 62,8 47,0 15,8 138,2 111,7 26,5 233,3 180,5 52,8 116,7 101,5 15,2 12,4 7,8 4,6 118,1 97,2 20,9 69,5 48,0 21,5 62,6 46,9 15,8 153,4 124,0 29,4 239,3 185,1 54,1 106,2 92,4 13,9 12,4 7,8 4,6 119,8 98,6 21,2 66,0 45,6 20,4 62,8 47,0 15,8 152,7 123,4 29,3 235,5 182,2 53,3 118,7 103,3 15,5 12,4 7,8 4,6 104,2 85,8 18,4 64,9 44,8 20,1 76,9 57,5 19,4 132,0 106,7 25,3 233,3 180,5 52,8 116,7 101,5 15,2 12,4 7,8 4,6 110,3 90,8 19,5 21 / 36

177 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,0 45,6 20,4 62,8 47,0 15,8 129,1 104,3 24,8 235,5 182,2 53,3 93,9 81,7 12,3 12,4 7,8 4,6 140,3 115,5 24,8 52,1 36,0 16,1 62,8 47,0 15,8 121,9 98,5 23,4 233,3 180,5 52,8 95,5 83,0 12,5 12,4 7,8 4,6 126,2 103,9 22,3 64,9 44,8 20,1 62,8 47,0 15,8 137,2 110,9 26,3 170,5 131,9 38,6 69,3 60,3 9,0 12,4 7,8 4,6 163,4 134,5 28,9 53,3 36,8 16,5 64,3 48,1 16,2 142,4 115,1 27,3 234,0 181,0 53,0 79,5 69,1 10,4 12,4 7,8 4,6 137,3 113,0 24,3 66,0 45,6 20,4 76,7 57,4 19,3 112,2 90,7 21,5 141,3 109,3 32,0 97,2 84,5 12,7 12,4 7,8 4,6 138,1 113,7 24,4 64,9 44,8 20,1 76,9 57,5 19,4 109,2 88,3 21,0 140,0 108,3 31,7 110,4 96,0 14,4 12,4 7,8 4,6 115,0 94,7 20,3 101,9 70,4 31,5 74,0 55,3 18,6 187,5 151,6 36,0 258,6 200,1 58,5 143,0 124,4 18,7 12,4 7,8 4,6 77,0 63,4 13,6 103,1 71,2 31,9 60,8 45,5 15,3 175,5 141,8 33,7 251,1 194,3 56,8 143,2 124,6 18,7 12,4 7,8 4,6 91,6 75,4 16,2 126,3 87,2 39,1 60,8 45,5 15,3 198,1 160,1 38,0 192,6 149,0 43,6 200,6 174,4 26,2 12,4 7,8 4,6 94,6 77,9 16,7 76,5 52,8 23,7 61,7 46,2 15,6 166,3 134,4 31,9 204,5 158,2 46,3 110,3 95,9 14,4 12,4 7,8 4,6 141,8 116,8 25,1 110,1 76,0 34,1 60,8 45,5 15,3 197,3 159,4 37,9 171,0 132,3 38,7 129,4 112,5 16,9 12,4 7,8 4,6 131,8 108,5 23,3 97,3 67,2 30,1 74,5 55,7 18,8 176,1 142,3 33,8 252,3 195,2 57,1 150,2 130,6 19,6 12,4 7,8 4,6 99,9 82,2 17,6 91,5 63,2 28,3 74,9 56,0 18,9 184,2 148,8 35,4 289,1 223,7 65,4 151,8 132,0 19,8 12,4 7,8 4,6 84,6 69,7 15,0 100,8 69,6 31,2 61,2 45,8 15,4 192,3 155,4 36,9 195,2 151,0 44,2 149,2 129,8 19,5 12,4 7,8 4,6 115,1 94,8 20,3 126,3 87,2 39,1 60,8 45,5 15,3 192,2 155,3 36,9 189,0 146,2 42,8 146,6 127,5 19,1 12,4 7,8 4,6 107,5 88,5 19,0 100,8 69,6 31,2 65,0 48,6 16,4 176,6 142,7 33,9 226,3 175,1 51,2 196,4 170,8 25,6 12,4 7,8 4,6 91,1 75,0 16,1 99,6 68,8 30,8 74,5 55,7 18,8 175,0 141,4 33,6 229,2 177,3 51,9 142,3 123,8 18,6 12,4 7,8 4,6 85,8 70,6 15,2 99,6 68,8 30,8 61,2 45,8 15,4 180,1 145,5 34,6 206,0 159,4 46,6 157,9 137,3 20,6 12,4 7,8 4,6 109,3 90,0 19,3 112,4 77,6 34,8 61,2 45,8 15,4 212,5 171,7 40,8 163,4 126,4 37,0 121,7 105,8 15,9 12,4 7,8 4,6 135,4 111,5 23,9 99,6 68,8 30,8 61,2 45,8 15,4 175,0 141,4 33,6 227,0 175,6 51,4 160,3 139,4 20,9 12,4 7,8 4,6 115,1 94,8 20,3 95,0 65,6 29,4 61,2 45,8 15,4 187,4 151,4 36,0 251,8 194,8 57,0 109,3 95,0 14,3 12,4 7,8 4,6 117,5 96,8 20,8 78,8 54,4 24,4 61,7 46,2 15,6 162,3 131,2 31,2 227,9 176,3 51,6 160,1 139,3 20,9 12,4 7,8 4,6 138,3 113,9 24,4 69,5 48,0 21,5 69,1 51,7 17,4 153,8 124,2 29,5 216,9 167,8 49,1 108,1 94,0 14,1 12,4 7,8 4,6 145,5 119,8 25,7 83,4 57,6 25,8 74,9 56,0 18,9 181,7 146,8 34,9 139,9 108,2 31,7 146,6 127,5 19,1 12,4 7,8 4,6 136,0 112,0 24,0 89,2 61,6 27,6 61,2 45,8 15,4 190,4 153,8 36,5 213,0 164,8 48,2 149,5 130,0 19,5 12,4 7,8 4,6 115,1 94,8 20,3 77,6 53,6 24,0 78,7 58,8 19,8 200,4 162,0 38,5 218,4 169,0 49,4 138,3 120,3 18,0 12,4 7,8 4,6 93,4 76,9 16,5 66,0 45,6 20,4 62,3 46,6 15,7 158,8 128,3 30,5 170,4 131,9 38,6 118,9 103,4 15,5 12,4 7,8 4,6 141,5 116,5 25,0 73,0 50,4 22,6 61,7 46,2 15,6 161,6 130,6 31,0 169,8 131,4 38,4 139,6 121,4 18,2 12,4 7,8 4,6 137,9 113,5 24,4 73,0 50,4 22,6 65,7 49,1 16,6 132,7 107,2 25,5 237,0 183,4 53,6 123,6 107,5 16,1 12,4 7,8 4,6 140,0 115,3 24,7 99,6 68,8 30,8 61,9 46,3 15,6 186,4 150,6 35,8 203,4 157,4 46,0 173,4 150,8 22,6 12,4 7,8 4,6 134,8 111,0 23,8 98,5 68,0 30,5 63,4 47,4 16,0 180,4 145,7 34,6 198,7 153,7 45,0 170,2 148,0 22,2 12,4 7,8 4,6 134,2 110,5 23,7 99,6 68,8 30,8 73,1 54,7 18,4 175,3 141,7 33,7 169,7 131,3 38,4 132,9 115,6 17,3 12,4 7,8 4,6 122,2 100,6 21,6 22 / 36

178 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,8 69,6 31,2 64,4 48,2 16,2 191,7 154,9 36,8 189,4 146,5 42,9 132,0 114,8 17,2 12,4 7,8 4,6 138,2 113,8 24,4 99,6 68,8 30,8 68,4 51,2 17,2 186,6 150,7 35,8 162,5 125,7 36,8 125,0 108,7 16,3 12,4 7,8 4,6 140,9 116,0 24,9 75,3 52,0 23,3 66,6 49,8 16,8 173,6 140,2 33,3 198,2 153,4 44,9 109,1 94,9 14,2 12,4 7,8 4,6 139,1 114,5 24,6 89,2 61,6 27,6 61,9 46,3 15,6 165,5 133,7 31,8 182,3 141,0 41,3 113,4 98,6 14,8 12,4 7,8 4,6 139,4 114,8 24,6 112,4 77,6 34,8 76,9 57,5 19,4 160,0 129,3 30,7 244,9 189,5 55,4 186,3 162,0 24,3 12,4 7,8 4,6 97,5 80,3 17,2 67,2 46,4 20,8 62,1 46,4 15,7 162,6 131,4 31,2 164,8 127,5 37,3 100,4 87,3 13,1 12,4 7,8 4,6 145,1 119,5 25,6 86,9 60,0 26,9 75,6 56,5 19,1 160,0 129,3 30,7 165,6 128,1 37,5 146,3 127,3 19,1 12,4 7,8 4,6 106,6 87,7 18,8 73,0 50,4 22,6 62,6 46,9 15,8 139,0 112,3 26,7 146,7 113,5 33,2 91,9 79,9 12,0 12,4 7,8 4,6 155,5 128,0 27,5 70,7 48,8 21,9 62,1 46,4 15,7 175,6 141,9 33,7 180,5 139,7 40,9 103,1 89,6 13,4 12,4 7,8 4,6 143,3 118,0 25,3 71,8 49,6 22,2 62,1 46,4 15,7 171,2 138,3 32,9 199,8 154,6 45,2 117,0 101,8 15,3 12,4 7,8 4,6 123,8 101,9 21,9 105,4 72,8 32,6 61,2 45,8 15,4 175,6 141,9 33,7 202,3 156,5 45,8 185,2 161,0 24,2 12,4 7,8 4,6 100,4 82,7 17,7 98,5 68,0 30,5 66,1 49,4 16,7 151,9 122,7 29,2 202,5 156,7 45,8 147,1 127,9 19,2 12,4 7,8 4,6 113,5 93,4 20,0 85,7 59,2 26,5 71,3 53,3 18,0 158,4 128,0 30,4 224,7 173,8 50,8 119,2 103,7 15,6 12,4 7,8 4,6 121,7 100,2 21,5 89,2 61,6 27,6 64,3 48,1 16,2 157,3 127,1 30,2 190,5 147,4 43,1 157,0 136,5 20,5 12,4 7,8 4,6 121,5 100,0 21,5 83,4 57,6 25,8 65,9 49,3 16,6 165,0 133,4 31,7 198,1 153,3 44,8 133,6 116,2 17,4 12,4 7,8 4,6 135,4 111,5 23,9 76,5 52,8 23,7 61,2 45,8 15,4 164,7 133,1 31,6 214,1 165,7 48,5 109,9 95,6 14,3 12,4 7,8 4,6 142,1 117,0 25,1 93,8 64,8 29,0 62,3 46,6 15,7 152,4 123,2 29,3 196,1 151,7 44,4 122,4 106,4 16,0 12,4 7,8 4,6 143,9 118,5 25,4 93,8 64,8 29,0 71,6 53,6 18,1 157,9 127,6 30,3 170,1 131,6 38,5 108,7 94,5 14,2 12,4 7,8 4,6 143,0 117,8 25,3 88,0 60,8 27,2 77,4 57,9 19,5 162,8 131,6 31,2 154,3 119,4 34,9 120,2 104,5 15,7 12,4 7,8 4,6 98,2 80,8 17,3 82,2 56,8 25,4 61,7 46,2 15,6 171,9 138,9 33,0 218,3 168,9 49,4 129,0 112,1 16,8 12,4 7,8 4,6 140,9 116,0 24,9 96,2 66,4 29,8 61,0 45,6 15,4 176,3 142,5 33,8 204,8 158,4 46,3 138,3 120,2 18,0 12,4 7,8 4,6 103,5 85,2 18,3 113,5 78,4 35,1 83,3 62,3 21,0 176,3 142,5 33,8 162,5 125,7 36,8 189,5 164,8 24,7 12,4 7,8 4,6 85,0 70,0 15,0 107,7 74,4 33,3 67,5 50,5 17,0 169,3 136,8 32,5 210,3 162,7 47,6 133,7 116,3 17,4 12,4 7,8 4,6 112,8 92,9 19,9 85,7 59,2 26,5 81,0 60,6 20,4 161,2 130,3 30,9 195,6 151,3 44,3 175,1 152,3 22,8 12,4 7,8 4,6 87,5 72,0 15,5 103,1 71,2 31,9 60,7 45,4 15,3 181,8 146,9 34,9 191,0 147,7 43,2 141,2 122,8 18,4 12,4 7,8 4,6 101,1 83,3 17,9 118,2 81,6 36,6 83,2 62,2 21,0 151,8 122,7 29,1 140,4 108,6 31,8 156,7 136,3 20,4 12,4 7,8 4,6 78,1 64,3 13,8 92,7 64,0 28,7 67,5 50,5 17,0 163,0 131,7 31,3 224,2 173,5 50,7 107,0 93,1 14,0 12,4 7,8 4,6 109,3 90,0 19,3 104,3 72,0 32,3 72,7 54,4 18,3 141,0 113,9 27,1 211,2 163,4 47,8 141,5 123,0 18,5 12,4 7,8 4,6 86,6 71,3 15,3 104,3 72,0 32,3 67,0 50,1 16,9 198,6 160,5 38,1 186,5 144,3 42,2 118,4 103,0 15,4 12,4 7,8 4,6 126,6 104,3 22,4 108,9 75,2 33,7 61,4 45,9 15,5 156,7 126,7 30,1 258,8 200,2 58,6 122,1 106,2 15,9 12,4 7,8 4,6 104,7 86,2 18,5 70,7 48,8 21,9 76,5 57,2 19,3 139,3 112,6 26,7 193,7 149,8 43,8 124,8 108,5 16,3 12,4 7,8 4,6 125,4 103,3 22,2 70,7 48,8 21,9 62,6 46,9 15,8 121,1 97,9 23,2 241,5 186,8 54,7 89,8 78,1 11,7 12,4 7,8 4,6 113,5 93,4 20,0 23 / 36

179 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,2 46,4 20,8 70,2 52,5 17,7 136,0 109,9 26,1 225,0 174,1 50,9 119,6 104,0 15,6 12,4 7,8 4,6 116,5 95,9 20,6 66,0 45,6 20,4 62,8 47,0 15,8 144,0 116,3 27,6 234,8 181,6 53,1 118,2 102,8 15,4 12,4 7,8 4,6 117,2 96,5 20,7 70,7 48,8 21,9 62,6 46,9 15,8 159,9 129,2 30,7 241,5 186,8 54,7 105,8 92,0 13,8 12,4 7,8 4,6 129,0 106,2 22,8 67,2 46,4 20,8 62,8 47,0 15,8 158,7 128,2 30,5 237,0 183,4 53,6 120,2 104,5 15,7 12,4 7,8 4,6 116,6 96,0 20,6 66,0 45,6 20,4 75,1 56,1 18,9 137,7 111,2 26,4 234,8 181,6 53,1 118,2 102,8 15,4 12,4 7,8 4,6 126,0 103,7 22,3 61,4 42,4 19,0 62,8 47,0 15,8 134,7 108,9 25,9 237,0 183,4 53,6 93,6 81,4 12,2 12,4 7,8 4,6 161,2 132,8 28,5 53,3 36,8 16,5 62,8 47,0 15,8 127,4 103,0 24,5 234,8 181,6 53,1 107,8 93,8 14,1 12,4 7,8 4,6 137,4 113,1 24,3 66,0 45,6 20,4 62,8 47,0 15,8 142,9 115,5 27,4 182,9 141,5 41,4 70,2 61,0 9,2 12,4 7,8 4,6 162,2 133,5 28,7 54,4 37,6 16,8 62,8 47,0 15,8 148,2 119,8 28,4 235,5 182,2 53,3 85,9 74,7 11,2 12,4 7,8 4,6 159,7 131,5 28,2 67,2 46,4 20,8 76,7 57,4 19,3 117,6 95,0 22,6 146,3 113,2 33,1 98,3 85,5 12,8 12,4 7,8 4,6 152,0 125,2 26,9 66,0 45,6 20,4 76,9 57,5 19,4 114,5 92,5 22,0 140,9 109,0 31,9 118,2 102,8 15,4 12,4 7,8 4,6 122,1 100,6 21,6 124,0 85,6 38,4 74,3 55,6 18,7 207,5 167,6 39,8 255,6 197,8 57,9 151,3 131,6 19,7 12,4 7,8 4,6 75,2 61,9 13,3 117,0 80,8 36,2 60,7 45,4 15,3 193,6 156,5 37,2 244,7 189,3 55,4 148,4 129,1 19,4 12,4 7,8 4,6 74,6 61,4 13,2 132,1 91,2 40,9 60,7 45,4 15,3 213,9 172,9 41,1 188,7 146,0 42,7 175,4 152,5 22,9 12,4 7,8 4,6 73,2 60,3 12,9 78,8 54,4 24,4 61,6 46,0 15,5 175,6 141,9 33,7 199,3 154,2 45,1 93,4 81,2 12,2 12,4 7,8 4,6 136,3 112,3 24,1 114,7 79,2 35,5 60,8 45,5 15,3 210,1 169,8 40,3 167,0 129,2 37,8 132,7 115,4 17,3 12,4 7,8 4,6 119,3 98,3 21,1 98,5 68,0 30,5 74,5 55,7 18,8 197,8 159,8 38,0 243,8 188,6 55,2 159,6 138,8 20,8 12,4 7,8 4,6 78,1 64,3 13,8 103,1 71,2 31,9 74,7 55,9 18,8 200,5 162,0 38,5 279,1 215,9 63,2 154,4 134,3 20,1 12,4 7,8 4,6 83,1 68,4 14,7 113,5 78,4 35,1 61,0 45,6 15,4 207,9 168,0 39,9 190,4 147,3 43,1 154,4 134,3 20,1 12,4 7,8 4,6 112,7 92,8 19,9 130,9 90,4 40,5 60,8 45,5 15,3 206,8 167,1 39,7 186,5 144,3 42,2 149,3 129,9 19,5 12,4 7,8 4,6 104,2 85,8 18,4 120,5 83,2 37,3 74,3 55,6 18,7 194,4 157,1 37,3 230,5 178,3 52,2 170,2 148,0 22,2 12,4 7,8 4,6 76,3 62,8 13,5 120,5 83,2 37,3 74,5 55,7 18,8 193,8 156,6 37,2 216,7 167,7 49,1 153,8 133,7 20,1 12,4 7,8 4,6 78,1 64,3 13,8 120,5 83,2 37,3 66,4 49,7 16,7 198,1 160,1 38,0 207,3 160,4 46,9 154,9 134,7 20,2 12,4 7,8 4,6 82,8 68,2 14,6 117,0 80,8 36,2 61,2 45,8 15,4 221,0 178,6 42,4 164,7 127,4 37,3 109,7 95,4 14,3 12,4 7,8 4,6 116,9 96,3 20,7 120,5 83,2 37,3 61,0 45,6 15,4 188,2 152,1 36,1 215,2 166,5 48,7 144,6 125,8 18,9 12,4 7,8 4,6 91,1 75,0 16,1 112,4 77,6 34,8 61,2 45,8 15,4 207,1 167,4 39,8 240,2 185,9 54,4 114,3 99,4 14,9 12,4 7,8 4,6 115,0 94,7 20,3 98,5 68,0 30,5 66,2 49,5 16,7 168,2 135,9 32,3 225,9 174,8 51,1 146,3 127,3 19,1 12,4 7,8 4,6 96,7 79,6 17,1 73,0 50,4 22,6 69,7 52,1 17,6 158,8 128,3 30,5 213,6 165,3 48,3 111,8 97,2 14,6 12,4 7,8 4,6 135,1 111,3 23,9 85,7 59,2 26,5 74,7 55,9 18,8 206,3 166,7 39,6 144,2 111,6 32,6 149,2 129,8 19,5 12,4 7,8 4,6 123,9 102,0 21,9 91,5 63,2 28,3 63,2 47,3 15,9 211,2 170,7 40,5 205,6 159,1 46,5 155,0 134,8 20,2 12,4 7,8 4,6 112,7 92,8 19,9 79,9 55,2 24,7 83,0 62,1 20,9 203,5 164,5 39,1 214,2 165,7 48,5 140,6 122,3 18,3 12,4 7,8 4,6 92,0 75,8 16,3 69,5 48,0 21,5 62,5 46,7 15,7 166,2 134,3 31,9 171,9 133,0 38,9 106,8 92,9 13,9 12,4 7,8 4,6 144,5 119,0 25,5 24 / 36

180 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,5 52,8 23,7 66,1 49,4 16,7 180,3 145,7 34,6 172,8 133,7 39,1 123,2 107,2 16,1 12,4 7,8 4,6 122,4 100,8 21,6 76,5 52,8 23,7 74,5 55,7 18,8 136,8 110,6 26,3 245,3 189,7 55,5 127,9 111,3 16,7 12,4 7,8 4,6 143,3 118,0 25,3 100,8 69,6 31,2 67,9 50,8 17,1 178,8 144,5 34,3 194,1 150,2 43,9 147,8 128,5 19,3 12,4 7,8 4,6 92,5 76,2 16,4 108,9 75,2 33,7 65,9 49,3 16,6 192,7 155,7 37,0 208,0 160,9 47,1 150,9 131,3 19,7 12,4 7,8 4,6 117,9 97,0 20,8 101,9 70,4 31,5 72,9 54,5 18,4 193,5 156,4 37,1 200,6 155,2 45,4 170,5 148,3 22,2 12,4 7,8 4,6 101,9 83,9 18,0 86,9 60,0 26,9 61,9 46,3 15,6 175,6 141,9 33,7 177,3 137,2 40,1 118,0 102,6 15,4 12,4 7,8 4,6 122,7 101,0 21,7 113,5 78,4 35,1 74,3 55,6 18,7 187,4 151,5 36,0 166,1 128,5 37,6 136,4 118,6 17,8 12,4 7,8 4,6 86,6 71,3 15,3 103,1 71,2 31,9 70,6 52,8 17,8 200,0 161,6 38,4 179,2 138,6 40,6 142,0 123,5 18,5 12,4 7,8 4,6 125,7 103,5 22,2 104,3 72,0 32,3 74,5 55,7 18,8 190,7 154,1 36,6 157,5 121,9 35,6 127,1 110,5 16,6 12,4 7,8 4,6 126,6 104,3 22,4 78,8 54,4 24,4 67,0 50,1 16,9 182,8 147,7 35,1 191,5 148,2 43,3 95,0 82,6 12,4 12,4 7,8 4,6 140,0 115,3 24,7 77,6 53,6 24,0 61,7 46,2 15,6 177,4 143,3 34,0 174,6 135,1 39,5 108,9 94,7 14,2 12,4 7,8 4,6 142,4 117,3 25,2 114,7 79,2 35,5 82,4 61,7 20,8 174,8 141,3 33,6 239,7 185,5 54,3 189,5 164,8 24,7 12,4 7,8 4,6 87,7 72,2 15,5 68,3 47,2 21,1 62,1 46,4 15,7 168,5 136,2 32,3 161,0 124,6 36,4 107,6 93,5 14,0 12,4 7,8 4,6 147,3 121,3 26,0 90,4 62,4 28,0 75,4 56,4 19,0 166,2 134,3 31,9 161,4 124,9 36,5 145,8 126,8 19,0 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 74,1 51,2 22,9 62,5 46,7 15,7 140,4 113,4 26,9 137,3 106,2 31,1 92,7 80,6 12,1 12,4 7,8 4,6 127,2 104,8 22,5 71,8 49,6 22,2 65,3 48,9 16,5 178,5 144,2 34,3 167,3 129,5 37,9 85,3 74,2 11,1 12,4 7,8 4,6 127,5 105,0 22,5 73,0 50,4 22,6 67,3 50,4 17,0 182,2 147,2 35,0 184,4 142,7 41,7 120,2 104,5 15,7 12,4 7,8 4,6 89,6 73,8 15,8 112,4 77,6 34,8 68,2 51,0 17,2 184,8 149,3 35,5 192,1 148,6 43,5 155,0 134,8 20,2 12,4 7,8 4,6 82,9 68,2 14,6 110,1 76,0 34,1 66,4 49,7 16,7 173,6 140,3 33,3 198,3 153,4 44,9 125,4 109,1 16,4 12,4 7,8 4,6 98,4 81,0 17,4 112,4 77,6 34,8 61,2 45,8 15,4 173,3 140,0 33,3 212,9 164,7 48,2 133,1 115,7 17,4 12,4 7,8 4,6 102,7 84,5 18,1 107,7 74,4 33,3 74,9 56,0 18,9 152,4 123,2 29,3 230,1 178,0 52,1 161,0 140,0 21,0 12,4 7,8 4,6 85,7 70,6 15,1 105,4 72,8 32,6 75,1 56,1 18,9 173,2 140,0 33,2 196,0 151,7 44,4 127,1 110,6 16,6 12,4 7,8 4,6 87,5 72,0 15,5 99,6 68,8 30,8 77,6 58,0 19,6 180,9 146,2 34,7 217,5 168,3 49,2 106,9 92,9 13,9 12,4 7,8 4,6 94,8 78,0 16,7 84,6 58,4 26,2 70,4 52,6 17,7 175,8 142,1 33,7 182,1 140,9 41,2 133,9 116,5 17,5 12,4 7,8 4,6 125,5 103,3 22,2 96,2 66,4 29,8 83,0 62,1 20,9 174,2 140,7 33,4 168,8 130,6 38,2 137,7 119,8 18,0 12,4 7,8 4,6 100,6 82,8 17,8 93,8 64,8 29,0 75,1 56,1 18,9 185,1 149,6 35,5 195,1 150,9 44,1 120,2 104,5 15,7 12,4 7,8 4,6 139,7 115,0 24,7 92,7 64,0 28,7 68,0 50,9 17,2 167,1 135,0 32,1 208,5 161,3 47,2 107,8 93,8 14,1 12,4 7,8 4,6 136,0 111,9 24,0 95,0 65,6 29,4 65,0 48,6 16,4 156,0 126,0 29,9 194,3 150,3 44,0 129,9 112,9 16,9 12,4 7,8 4,6 143,4 118,0 25,3 95,0 65,6 29,4 76,3 57,1 19,2 163,4 132,0 31,4 193,6 149,8 43,8 89,7 78,0 11,7 12,4 7,8 4,6 129,4 106,6 22,9 88,0 60,8 27,2 80,8 60,4 20,4 163,5 132,1 31,4 144,4 111,7 32,7 121,3 105,5 15,8 12,4 7,8 4,6 98,6 81,2 17,4 85,7 59,2 26,5 61,6 46,0 15,5 186,9 151,0 35,9 217,5 168,3 49,2 139,5 121,3 18,2 12,4 7,8 4,6 130,0 107,0 23,0 117,0 80,8 36,2 61,2 45,8 15,4 195,2 157,8 37,5 207,0 160,1 46,8 140,3 122,0 18,3 12,4 7,8 4,6 78,1 64,3 13,8 25 / 36

181 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,8 80,0 35,8 86,2 64,5 21,7 187,4 151,5 36,0 165,2 127,8 37,4 194,1 168,8 25,3 12,4 7,8 4,6 83,5 68,8 14,8 113,5 78,4 35,1 70,0 52,4 17,6 177,4 143,4 34,1 211,0 163,2 47,8 136,8 119,0 17,8 12,4 7,8 4,6 89,0 73,3 15,7 106,6 73,6 33,0 83,9 62,7 21,1 180,8 146,1 34,7 195,0 150,9 44,1 146,9 127,8 19,2 12,4 7,8 4,6 88,1 72,5 15,6 107,7 74,4 33,3 60,7 45,4 15,3 188,3 152,2 36,1 202,6 156,7 45,8 120,3 104,6 15,7 12,4 7,8 4,6 102,0 84,0 18,0 121,6 84,0 37,6 86,0 64,4 21,7 167,6 135,4 32,2 144,0 111,4 32,6 160,7 139,8 21,0 12,4 7,8 4,6 78,7 64,8 13,9 95,0 65,6 29,4 69,8 52,2 17,6 167,3 135,2 32,1 238,1 184,2 53,9 110,3 95,9 14,4 12,4 7,8 4,6 95,9 78,9 16,9 107,7 74,4 33,3 77,4 57,9 19,5 160,1 129,4 30,7 206,7 159,9 46,8 139,4 121,3 18,2 12,4 7,8 4,6 87,0 71,6 15,4 103,1 71,2 31,9 69,5 52,0 17,5 207,5 167,7 39,8 179,9 139,2 40,7 96,5 83,9 12,6 12,4 7,8 4,6 113,5 93,5 20,1 107,7 74,4 33,3 61,4 45,9 15,5 176,6 142,7 33,9 244,5 189,2 55,3 121,5 105,7 15,8 12,4 7,8 4,6 88,5 72,9 15,6 70,7 48,8 21,9 76,5 57,2 19,3 138,3 111,8 26,5 185,3 143,4 41,9 121,9 106,0 15,9 12,4 7,8 4,6 113,7 93,6 20,1 70,7 48,8 21,9 62,6 46,9 15,8 140,7 113,7 27,0 225,8 174,7 51,1 73,3 63,7 9,6 12,4 7,8 4,6 113,7 93,6 20,1 66,0 45,6 20,4 76,0 56,8 19,1 136,0 109,9 26,1 208,5 161,3 47,2 97,5 84,8 12,7 12,4 7,8 4,6 116,7 96,1 20,6 66,0 45,6 20,4 62,8 47,0 15,8 144,9 117,1 27,8 235,5 182,2 53,3 100,1 87,0 13,1 12,4 7,8 4,6 95,5 78,7 16,9 71,8 49,6 22,2 62,6 46,9 15,8 161,2 130,3 30,9 242,3 187,4 54,8 91,5 79,5 11,9 12,4 7,8 4,6 92,5 76,1 16,3 68,3 47,2 21,1 62,8 47,0 15,8 160,1 129,4 30,7 237,8 183,9 53,8 99,2 86,3 12,9 12,4 7,8 4,6 94,7 77,9 16,7 66,0 45,6 20,4 76,7 57,4 19,3 138,6 112,0 26,6 235,5 182,2 53,3 97,5 84,8 12,7 12,4 7,8 4,6 95,5 78,7 16,9 68,3 47,2 21,1 62,8 47,0 15,8 135,9 109,8 26,1 237,8 183,9 53,8 98,5 85,6 12,8 12,4 7,8 4,6 104,2 85,8 18,4 63,7 44,0 19,7 62,8 47,0 15,8 128,2 103,6 24,6 235,5 182,2 53,3 97,5 84,8 12,7 12,4 7,8 4,6 95,5 78,7 16,9 67,2 46,4 20,8 62,8 47,0 15,8 143,9 116,3 27,6 186,1 144,0 42,1 72,1 62,7 9,4 12,4 7,8 4,6 122,1 100,5 21,6 67,2 46,4 20,8 62,8 47,0 15,8 149,3 120,6 28,6 237,0 183,4 53,6 70,8 61,6 9,2 12,4 7,8 4,6 116,7 96,0 20,6 68,3 47,2 21,1 76,7 57,4 19,3 118,5 95,8 22,7 148,8 115,1 33,7 99,2 86,3 12,9 12,4 7,8 4,6 94,7 77,9 16,7 66,0 45,6 20,4 76,7 57,4 19,3 115,3 93,1 22,1 141,3 109,3 32,0 97,5 84,8 12,7 12,4 7,8 4,6 95,5 78,7 16,9 97,3 67,2 30,1 74,7 55,9 18,8 171,4 138,5 32,9 207,5 160,5 47,0 129,0 112,1 16,8 12,4 7,8 4,6 81,1 66,8 14,3 96,2 66,4 29,8 73,1 54,7 18,4 159,9 129,2 30,7 195,1 150,9 44,2 129,2 112,3 16,8 12,4 7,8 4,6 83,5 68,7 14,8 118,2 81,6 36,6 64,6 48,3 16,3 178,1 143,9 34,2 162,5 125,7 36,8 183,4 159,5 23,9 12,4 7,8 4,6 83,7 68,9 14,8 96,2 66,4 29,8 71,6 53,6 18,1 172,4 139,3 33,1 154,3 119,3 34,9 137,7 119,8 18,0 12,4 7,8 4,6 117,2 96,5 20,7 119,3 82,4 36,9 73,3 54,8 18,5 175,9 142,1 33,8 148,1 114,5 33,5 143,4 124,7 18,7 12,4 7,8 4,6 113,3 93,3 20,0 95,0 65,6 29,4 74,7 55,9 18,8 161,0 130,1 30,9 183,4 141,9 41,5 184,6 160,5 24,1 12,4 7,8 4,6 82,6 68,0 14,6 95,0 65,6 29,4 74,7 55,9 18,8 159,4 128,8 30,6 179,0 138,5 40,5 137,9 119,9 18,0 12,4 7,8 4,6 83,7 68,9 14,8 97,3 67,2 30,1 74,9 56,0 18,9 164,2 132,7 31,5 158,8 122,9 35,9 152,8 132,9 19,9 12,4 7,8 4,6 100,1 82,4 17,7 106,6 73,6 33,0 61,4 45,9 15,5 190,4 153,8 36,5 144,9 112,1 32,8 104,5 90,9 13,6 12,4 7,8 4,6 123,9 102,0 21,9 97,3 67,2 30,1 74,9 56,0 18,9 158,5 128,0 30,4 178,7 138,3 40,4 156,5 136,1 20,4 12,4 7,8 4,6 108,9 89,7 19,2 26 / 36

182 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,4 62,4 28,0 71,1 53,2 17,9 171,2 138,4 32,9 202,7 156,8 45,9 101,4 88,2 13,2 12,4 7,8 4,6 122,4 100,8 21,6 75,3 52,0 23,3 78,7 58,8 19,8 147,8 119,4 28,4 182,8 141,4 41,4 153,2 133,3 20,0 12,4 7,8 4,6 107,1 88,2 18,9 78,8 54,4 24,4 75,1 56,1 18,9 168,2 135,9 32,3 123,3 95,4 27,9 136,6 118,8 17,8 12,4 7,8 4,6 123,0 101,3 21,7 83,4 57,6 25,8 74,9 56,0 18,9 174,0 140,6 33,4 171,1 132,3 38,7 141,7 123,3 18,5 12,4 7,8 4,6 120,2 99,0 21,2 74,1 51,2 22,9 76,0 56,8 19,1 181,9 147,0 34,9 161,3 124,8 36,5 130,5 113,5 17,0 12,4 7,8 4,6 84,2 69,3 14,9 66,0 45,6 20,4 73,1 54,7 18,4 140,4 113,4 26,9 144,4 111,8 32,7 120,4 104,7 15,7 12,4 7,8 4,6 136,6 112,5 24,1 70,7 48,8 21,9 75,8 56,7 19,1 143,8 116,2 27,6 140,7 108,8 31,8 130,3 113,3 17,0 12,4 7,8 4,6 136,0 112,0 24,0 73,0 50,4 22,6 75,8 56,7 19,1 122,4 98,9 23,5 215,3 166,5 48,7 119,9 104,3 15,6 12,4 7,8 4,6 135,1 111,3 23,9 95,0 65,6 29,4 73,4 54,9 18,5 167,2 135,1 32,1 167,7 129,7 37,9 155,5 135,3 20,3 12,4 7,8 4,6 124,8 102,8 22,1 93,8 64,8 29,0 73,8 55,2 18,6 160,4 129,6 30,8 160,5 124,2 36,3 158,7 138,0 20,7 12,4 7,8 4,6 118,1 97,2 20,9 78,8 54,4 24,4 74,2 55,5 18,7 151,7 122,6 29,1 151,0 116,8 34,2 107,0 93,1 14,0 12,4 7,8 4,6 133,6 110,0 23,6 96,2 66,4 29,8 74,7 55,9 18,8 157,1 126,9 30,1 142,7 110,4 32,3 124,8 108,5 16,3 12,4 7,8 4,6 98,8 81,3 17,5 95,0 65,6 29,4 75,1 56,1 18,9 168,1 135,8 32,3 151,5 117,2 34,3 128,0 111,3 16,7 12,4 7,8 4,6 135,1 111,3 23,9 92,7 64,0 28,7 75,4 56,4 19,0 166,1 134,2 31,9 143,1 110,7 32,4 115,5 100,4 15,1 12,4 7,8 4,6 136,0 112,0 24,0 74,1 51,2 22,9 75,6 56,5 19,1 153,2 123,8 29,4 167,8 129,8 38,0 103,4 89,9 13,5 12,4 7,8 4,6 133,9 110,3 23,7 81,1 56,0 25,1 63,9 47,8 16,1 145,2 117,3 27,9 153,8 119,0 34,8 108,9 94,7 14,2 12,4 7,8 4,6 133,9 110,3 23,7 106,6 73,6 33,0 75,1 56,1 18,9 145,4 117,5 27,9 204,6 158,3 46,3 173,7 151,0 22,7 12,4 7,8 4,6 91,4 75,2 16,1 66,0 45,6 20,4 68,6 51,3 17,3 147,8 119,4 28,4 144,1 111,5 32,6 101,8 88,5 13,3 12,4 7,8 4,6 139,7 115,0 24,7 83,4 57,6 25,8 75,8 56,7 19,1 148,1 119,7 28,4 149,8 115,9 33,9 141,7 123,3 18,5 12,4 7,8 4,6 100,1 82,4 17,7 70,7 48,8 21,9 74,3 55,6 18,7 130,2 105,2 25,0 124,7 96,4 28,2 89,8 78,1 11,7 12,4 7,8 4,6 147,3 121,3 26,0 68,3 47,2 21,1 76,1 56,9 19,2 157,0 126,9 30,1 137,3 106,2 31,1 100,2 87,1 13,1 12,4 7,8 4,6 146,4 120,5 25,9 69,5 48,0 21,5 76,0 56,8 19,1 152,6 123,3 29,3 156,1 120,8 35,3 115,3 100,3 15,0 12,4 7,8 4,6 115,9 95,4 20,5 100,8 69,6 31,2 74,9 56,0 18,9 160,1 129,4 30,7 153,4 118,7 34,7 172,5 150,0 22,5 12,4 7,8 4,6 90,5 74,5 16,0 103,1 71,2 31,9 74,9 56,0 18,9 141,2 114,1 27,1 178,3 138,0 40,4 125,9 109,4 16,4 12,4 7,8 4,6 113,2 93,2 20,0 91,5 63,2 28,3 75,1 56,1 18,9 123,4 99,7 23,7 188,2 145,6 42,6 170,8 148,5 22,3 12,4 7,8 4,6 88,1 72,5 15,6 95,0 65,6 29,4 78,7 58,8 19,8 139,5 112,7 26,8 176,8 136,8 40,0 143,9 125,2 18,8 12,4 7,8 4,6 98,6 81,2 17,4 78,8 54,4 24,4 78,7 58,8 19,8 146,0 118,0 28,0 179,1 138,5 40,5 121,9 106,0 15,9 12,4 7,8 4,6 106,9 88,0 18,9 76,5 52,8 23,7 76,5 57,2 19,3 142,4 115,1 27,3 158,7 122,8 35,9 150,9 131,2 19,7 12,4 7,8 4,6 132,7 109,3 23,4 89,2 61,6 27,6 78,7 58,8 19,8 152,8 123,4 29,3 144,9 112,1 32,8 154,1 134,0 20,1 12,4 7,8 4,6 96,4 79,4 17,0 79,9 55,2 24,7 75,2 56,3 19,0 149,8 121,0 28,7 168,3 130,2 38,1 130,9 113,8 17,1 12,4 7,8 4,6 133,6 110,0 23,6 73,0 50,4 22,6 72,7 54,4 18,3 142,8 115,4 27,4 174,5 135,0 39,5 100,8 87,7 13,1 12,4 7,8 4,6 140,0 115,3 24,7 90,4 62,4 28,0 70,4 52,6 17,7 133,1 107,6 25,6 166,3 128,7 37,6 119,7 104,1 15,6 12,4 7,8 4,6 141,8 116,8 25,1 27 / 36

183 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,2 61,6 27,6 76,1 56,9 19,2 143,3 115,8 27,5 173,9 134,5 39,4 104,9 91,2 13,7 12,4 7,8 4,6 134,0 110,3 23,7 84,6 58,4 26,2 76,9 57,5 19,4 149,1 120,5 28,6 124,2 96,1 28,1 115,0 100,0 15,0 12,4 7,8 4,6 100,4 82,6 17,7 81,1 56,0 25,1 66,8 49,9 16,8 151,2 122,2 29,0 205,5 159,0 46,5 127,1 110,5 16,6 12,4 7,8 4,6 131,8 108,5 23,3 92,7 64,0 28,7 74,7 55,9 18,8 160,4 129,6 30,8 168,3 130,2 38,1 136,2 118,4 17,8 12,4 7,8 4,6 94,9 78,1 16,8 107,7 74,4 33,3 82,1 61,4 20,7 161,0 130,1 30,9 140,0 108,3 31,7 173,1 150,5 22,6 12,4 7,8 4,6 88,8 73,1 15,7 103,1 71,2 31,9 70,0 52,4 17,6 149,3 120,7 28,7 176,3 136,4 39,9 122,8 106,7 16,0 12,4 7,8 4,6 103,3 85,1 18,3 83,4 57,6 25,8 82,1 61,4 20,7 149,9 121,1 28,8 168,0 130,0 38,0 164,7 143,3 21,5 12,4 7,8 4,6 90,5 74,5 16,0 97,3 67,2 30,1 61,6 46,0 15,5 165,3 133,5 31,7 165,6 128,1 37,5 131,7 114,5 17,2 12,4 7,8 4,6 107,2 88,3 18,9 113,5 78,4 35,1 81,9 61,3 20,6 140,3 113,4 26,9 130,5 101,0 29,5 146,1 127,0 19,1 12,4 7,8 4,6 82,2 67,7 14,5 88,0 60,8 27,2 66,4 49,7 16,7 146,4 118,3 28,1 203,6 157,5 46,1 100,4 87,3 13,1 12,4 7,8 4,6 108,5 89,3 19,2 98,5 68,0 30,5 82,1 61,4 20,7 129,7 104,8 24,9 178,3 137,9 40,3 132,3 115,0 17,3 12,4 7,8 4,6 89,9 74,0 15,9 100,8 69,6 31,2 66,6 49,8 16,8 185,9 150,2 35,7 138,2 106,9 31,3 115,1 100,1 15,0 12,4 7,8 4,6 125,4 103,3 22,2 104,3 72,0 32,3 66,8 49,9 16,8 145,0 117,2 27,8 232,5 179,9 52,6 119,7 104,1 15,6 12,4 7,8 4,6 91,0 74,9 16,1 69,5 48,0 21,5 76,7 57,4 19,3 130,9 105,8 25,1 145,1 112,3 32,8 122,8 106,8 16,0 12,4 7,8 4,6 110,4 90,9 19,5 69,5 48,0 21,5 68,9 51,6 17,4 114,1 92,2 21,9 195,8 151,4 44,3 88,4 76,9 11,5 12,4 7,8 4,6 114,8 94,5 20,3 64,9 44,8 20,1 76,9 57,5 19,4 126,1 101,9 24,2 191,3 148,0 43,3 108,7 94,5 14,2 12,4 7,8 4,6 113,7 93,6 20,1 63,7 44,0 19,7 62,8 47,0 15,8 136,0 109,9 26,1 214,5 166,0 48,5 116,2 101,0 15,2 12,4 7,8 4,6 96,9 79,7 17,1 68,3 47,2 21,1 62,6 46,9 15,8 150,7 121,8 28,9 209,3 161,9 47,4 109,8 95,4 14,3 12,4 7,8 4,6 94,2 77,6 16,6 66,0 45,6 20,4 62,8 47,0 15,8 150,0 121,2 28,8 204,8 158,4 46,3 118,2 102,8 15,4 12,4 7,8 4,6 96,0 79,0 17,0 63,7 44,0 19,7 76,9 57,5 19,4 129,8 104,9 24,9 194,3 150,3 44,0 116,2 101,0 15,2 12,4 7,8 4,6 96,9 79,7 17,1 61,4 42,4 19,0 69,1 51,7 17,4 126,5 102,3 24,3 220,5 170,6 49,9 96,6 84,0 12,6 12,4 7,8 4,6 115,8 95,3 20,5 52,1 36,0 16,1 62,8 47,0 15,8 119,7 96,8 23,0 232,5 179,9 52,6 95,2 82,8 12,4 12,4 7,8 4,6 96,9 79,7 17,1 64,9 44,8 20,1 62,8 47,0 15,8 134,7 108,8 25,9 167,2 129,4 37,8 70,4 61,2 9,2 12,4 7,8 4,6 133,9 110,3 23,7 53,3 36,8 16,5 76,9 57,5 19,4 139,8 112,9 26,8 228,8 177,0 51,8 72,9 63,4 9,5 12,4 7,8 4,6 128,4 105,7 22,7 66,0 45,6 20,4 76,9 57,5 19,4 109,8 88,7 21,1 140,9 109,0 31,9 96,6 84,0 12,6 12,4 7,8 4,6 105,9 87,2 18,7 63,7 44,0 19,7 76,9 57,5 19,4 107,1 86,6 20,6 139,5 107,9 31,6 101,2 88,0 13,2 12,4 7,8 4,6 96,9 79,7 17,1 103,1 71,2 31,9 72,2 54,0 18,2 186,8 151,0 35,9 183,3 141,8 41,5 143,2 124,5 18,7 12,4 7,8 4,6 99,6 82,0 17,6 121,6 84,0 37,6 73,8 55,2 18,6 189,2 152,9 36,3 174,6 135,1 39,5 157,8 137,2 20,6 12,4 7,8 4,6 79,6 65,6 14,1 101,9 70,4 31,5 74,7 55,9 18,8 178,4 144,2 34,2 223,3 172,8 50,5 182,0 158,3 23,7 12,4 7,8 4,6 68,2 56,2 12,1 101,9 70,4 31,5 74,9 56,0 18,9 179,7 145,2 34,5 222,3 172,0 50,3 153,2 133,2 20,0 12,4 7,8 4,6 69,5 57,2 12,3 104,3 72,0 32,3 75,1 56,1 18,9 181,2 146,4 34,8 199,7 154,5 45,2 168,8 146,8 22,0 12,4 7,8 4,6 71,7 59,0 12,7 108,9 75,2 33,7 61,6 46,0 15,5 204,4 165,1 39,2 170,1 131,6 38,5 107,2 93,2 14,0 12,4 7,8 4,6 102,6 84,5 18,1 28 / 36

184 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,3 72,0 32,3 75,1 56,1 18,9 170,0 137,4 32,6 211,3 163,5 47,8 166,7 145,0 21,7 12,4 7,8 4,6 71,7 59,0 12,7 96,2 66,4 29,8 71,6 53,6 18,1 189,8 153,4 36,4 235,4 182,1 53,3 107,4 93,4 14,0 12,4 7,8 4,6 86,4 71,1 15,3 82,2 56,8 25,4 79,0 59,1 19,9 153,1 123,7 29,4 217,6 168,3 49,2 157,0 136,5 20,5 12,4 7,8 4,6 85,5 70,4 15,1 70,7 48,8 21,9 76,0 56,8 19,1 147,0 118,8 28,2 215,8 167,0 48,8 106,4 92,5 13,9 12,4 7,8 4,6 120,2 99,0 21,2 81,1 56,0 25,1 75,1 56,1 18,9 191,7 154,9 36,8 136,8 105,8 31,0 143,2 124,5 18,7 12,4 7,8 4,6 116,0 95,5 20,5 85,7 59,2 26,5 75,1 56,1 18,9 196,3 158,6 37,7 202,5 156,7 45,8 145,2 126,3 18,9 12,4 7,8 4,6 99,6 82,0 17,6 76,5 52,8 23,7 82,3 61,5 20,7 190,1 153,6 36,5 198,7 153,7 45,0 135,4 117,8 17,7 12,4 7,8 4,6 79,4 65,3 14,0 67,2 46,4 20,8 74,2 55,5 18,7 156,1 126,1 30,0 170,4 131,8 38,6 131,8 114,6 17,2 12,4 7,8 4,6 117,5 96,8 20,8 71,8 49,6 22,2 75,8 56,7 19,1 163,6 132,2 31,4 156,3 120,9 35,4 134,5 116,9 17,5 12,4 7,8 4,6 104,6 86,1 18,5 74,1 51,2 22,9 77,4 57,9 19,5 130,1 105,1 25,0 262,5 203,1 59,4 126,2 109,8 16,5 12,4 7,8 4,6 114,8 94,5 20,3 101,9 70,4 31,5 74,9 56,0 18,9 176,8 142,8 33,9 203,2 157,2 46,0 143,5 124,8 18,7 12,4 7,8 4,6 93,9 77,3 16,6 95,0 65,6 29,4 77,8 58,2 19,6 177,9 143,8 34,1 195,5 151,2 44,2 168,5 146,5 22,0 12,4 7,8 4,6 82,4 67,9 14,6 74,1 51,2 22,9 75,4 56,4 19,0 161,5 130,5 31,0 175,6 135,9 39,7 112,6 97,9 14,7 12,4 7,8 4,6 106,1 87,4 18,8 103,1 71,2 31,9 74,7 55,9 18,8 172,4 139,3 33,1 163,4 126,4 37,0 128,8 112,0 16,8 12,4 7,8 4,6 81,8 67,3 14,4 97,3 67,2 30,1 80,6 60,3 20,3 184,0 148,7 35,3 176,3 136,4 39,9 142,0 123,5 18,5 12,4 7,8 4,6 107,1 88,2 18,9 97,3 67,2 30,1 78,8 59,0 19,9 173,9 140,6 33,4 161,1 124,6 36,5 126,1 109,7 16,4 12,4 7,8 4,6 108,6 89,4 19,2 76,5 52,8 23,7 75,6 56,5 19,1 172,4 139,3 33,1 190,3 147,2 43,1 98,4 85,5 12,8 12,4 7,8 4,6 115,4 95,0 20,4 75,3 52,0 23,3 66,1 49,4 16,7 164,3 132,7 31,5 168,4 130,3 38,1 118,7 103,2 15,5 12,4 7,8 4,6 115,7 95,3 20,4 108,9 75,2 33,7 81,9 61,3 20,6 161,3 130,3 31,0 234,9 181,8 53,2 179,1 155,8 23,4 12,4 7,8 4,6 82,4 67,9 14,6 67,2 46,4 20,8 69,7 52,1 17,6 163,8 132,4 31,4 165,8 128,3 37,5 113,7 98,8 14,8 12,4 7,8 4,6 119,9 98,8 21,2 82,2 56,8 25,4 75,4 56,4 19,0 156,7 126,6 30,1 169,7 131,3 38,4 148,4 129,0 19,4 12,4 7,8 4,6 86,8 71,5 15,3 70,7 48,8 21,9 76,5 57,2 19,3 130,4 105,4 25,0 142,7 110,4 32,3 89,2 77,6 11,6 12,4 7,8 4,6 129,7 106,8 22,9 67,2 46,4 20,8 76,1 56,9 19,2 164,5 132,9 31,6 164,7 127,4 37,3 99,4 86,4 13,0 12,4 7,8 4,6 113,1 93,1 20,0 68,3 47,2 21,1 76,1 56,9 19,2 168,0 135,8 32,3 182,9 141,5 41,4 114,4 99,5 14,9 12,4 7,8 4,6 85,9 70,7 15,2 106,6 73,6 33,0 75,1 56,1 18,9 171,2 138,3 32,9 187,0 144,7 42,3 148,9 129,5 19,4 12,4 7,8 4,6 71,7 59,0 12,7 104,3 72,0 32,3 75,1 56,1 18,9 159,9 129,2 30,7 185,2 143,3 41,9 134,8 117,2 17,6 12,4 7,8 4,6 72,6 59,8 12,8 105,4 72,8 32,6 70,9 53,0 17,9 159,4 128,8 30,6 207,7 160,7 47,0 163,9 142,5 21,4 12,4 7,8 4,6 73,9 60,8 13,1 101,9 70,4 31,5 82,8 61,9 20,9 140,0 113,2 26,9 223,7 173,0 50,6 175,7 152,8 22,9 12,4 7,8 4,6 73,9 60,8 13,1 99,6 68,8 30,8 80,5 60,2 20,3 159,9 129,2 30,7 194,0 150,1 43,9 151,4 131,6 19,7 12,4 7,8 4,6 75,2 61,9 13,3 90,4 62,4 28,0 82,1 61,4 20,7 167,3 135,2 32,1 215,3 166,6 48,7 134,6 117,0 17,6 12,4 7,8 4,6 76,1 62,6 13,4 77,6 53,6 24,0 79,9 59,8 20,1 162,3 131,1 31,1 176,2 136,3 39,9 135,8 118,1 17,7 12,4 7,8 4,6 87,3 71,9 15,4 89,2 61,6 27,6 82,4 61,7 20,8 161,1 130,2 30,9 151,7 117,3 34,3 157,6 137,0 20,6 12,4 7,8 4,6 83,1 68,4 14,7 29 / 36

185 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,4 57,6 25,8 81,5 61,0 20,6 170,8 138,0 32,8 189,5 146,6 42,9 143,5 124,8 18,7 12,4 7,8 4,6 102,0 83,9 18,0 78,8 54,4 24,4 76,7 57,4 19,3 155,5 125,7 29,8 202,8 156,9 45,9 110,9 96,4 14,5 12,4 7,8 4,6 95,2 78,4 16,8 91,5 63,2 28,3 71,5 53,4 18,0 144,3 116,6 27,7 192,5 148,9 43,6 130,7 113,7 17,0 12,4 7,8 4,6 100,9 83,0 17,8 91,5 63,2 28,3 79,6 59,5 20,1 152,6 123,3 29,3 186,1 144,0 42,1 114,9 100,0 15,0 12,4 7,8 4,6 87,7 72,2 15,5 84,6 58,4 26,2 80,1 59,9 20,2 152,7 123,4 29,3 140,4 108,6 31,8 117,0 101,8 15,3 12,4 7,8 4,6 83,3 68,6 14,7 83,4 57,6 25,8 67,9 50,8 17,1 170,7 137,9 32,8 219,8 170,0 49,7 136,0 118,3 17,7 12,4 7,8 4,6 116,9 96,3 20,7 98,5 68,0 30,5 76,3 57,1 19,2 181,0 146,3 34,7 195,2 151,1 44,2 147,5 128,2 19,2 12,4 7,8 4,6 69,5 57,2 12,3 107,7 74,4 33,3 86,4 64,6 21,8 167,4 135,3 32,1 166,1 128,5 37,6 178,0 154,8 23,2 12,4 7,8 4,6 73,5 60,5 13,0 105,4 72,8 32,6 73,3 54,8 18,5 163,3 132,0 31,3 199,0 154,0 45,0 125,4 109,1 16,4 12,4 7,8 4,6 71,7 59,0 12,7 99,6 68,8 30,8 86,6 64,8 21,8 164,9 133,3 31,7 183,0 141,6 41,4 163,3 142,0 21,3 12,4 7,8 4,6 75,6 62,3 13,4 97,3 67,2 30,1 62,3 46,6 15,7 168,7 136,3 32,4 180,0 139,3 40,7 111,2 96,7 14,5 12,4 7,8 4,6 83,6 68,8 14,8 114,7 79,2 35,5 86,2 64,5 21,7 151,1 122,1 29,0 141,3 109,3 32,0 149,5 130,0 19,5 12,4 7,8 4,6 69,1 56,9 12,2 88,0 60,8 27,2 70,0 52,4 17,6 152,1 122,9 29,2 224,7 173,8 50,8 102,7 89,3 13,4 12,4 7,8 4,6 69,5 57,2 12,3 100,8 69,6 31,2 78,7 58,8 19,8 146,8 118,7 28,2 191,3 148,0 43,3 134,6 117,0 17,6 12,4 7,8 4,6 80,9 66,6 14,3 97,3 67,2 30,1 69,3 51,8 17,5 192,1 155,3 36,9 170,4 131,8 38,6 112,8 98,1 14,7 12,4 7,8 4,6 79,6 65,5 14,1 101,9 70,4 31,5 61,6 46,0 15,5 163,0 131,7 31,3 249,8 193,2 56,5 124,8 108,6 16,3 12,4 7,8 4,6 76,1 62,6 13,4 68,3 47,2 21,1 76,7 57,4 19,3 130,5 105,4 25,0 177,7 137,5 40,2 121,3 105,5 15,8 12,4 7,8 4,6 94,7 77,9 16,7 68,3 47,2 21,1 62,8 47,0 15,8 126,8 102,4 24,3 227,3 175,8 51,4 87,4 76,0 11,4 12,4 7,8 4,6 94,7 77,9 16,7 63,7 44,0 19,7 76,9 57,5 19,4 128,5 103,8 24,7 210,0 162,5 47,5 95,5 83,0 12,5 12,4 7,8 4,6 96,6 79,6 17,1 63,7 44,0 19,7 62,8 47,0 15,8 136,3 110,1 26,2 231,8 179,3 52,5 115,6 100,5 15,1 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 68,3 47,2 21,1 62,8 47,0 15,8 151,1 122,1 29,0 237,8 183,9 53,8 94,0 81,7 12,3 12,4 7,8 4,6 94,7 77,9 16,7 64,9 44,8 20,1 62,8 47,0 15,8 150,5 121,6 28,9 234,0 181,0 53,0 96,0 83,5 12,5 12,4 7,8 4,6 96,2 79,2 17,0 63,7 44,0 19,7 76,9 57,5 19,4 130,1 105,1 25,0 231,8 179,3 52,5 112,7 98,0 14,7 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 64,9 44,8 20,1 62,8 47,0 15,8 127,2 102,8 24,4 234,0 181,0 53,0 96,0 83,5 12,5 12,4 7,8 4,6 96,2 79,2 17,0 52,1 36,0 16,1 62,8 47,0 15,8 120,1 97,1 23,1 231,8 179,3 52,5 94,6 82,3 12,3 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 63,7 44,0 19,7 62,8 47,0 15,8 135,0 109,1 25,9 174,5 135,0 39,5 74,3 64,6 9,7 12,4 7,8 4,6 104,5 86,1 18,5 63,7 44,0 19,7 70,7 52,9 17,8 140,0 113,2 26,9 233,3 180,5 52,8 71,0 61,7 9,3 12,4 7,8 4,6 96,7 79,6 17,1 64,9 44,8 20,1 76,9 57,5 19,4 110,5 89,3 21,2 140,4 108,6 31,8 96,0 83,5 12,5 12,4 7,8 4,6 96,2 79,2 17,0 63,7 44,0 19,7 76,9 57,5 19,4 107,6 86,9 20,7 139,1 107,6 31,5 94,6 82,3 12,3 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 95,0 65,6 29,4 75,1 56,1 18,9 175,2 141,5 33,6 227,9 176,3 51,6 175,5 152,6 22,9 12,4 7,8 4,6 87,7 72,2 15,5 112,4 77,6 34,8 61,6 46,0 15,5 201,4 162,7 38,7 169,7 131,3 38,4 106,4 92,5 13,9 12,4 7,8 4,6 92,3 76,0 16,3 93,8 64,8 29,0 70,9 53,0 17,9 170,6 137,9 32,7 233,3 180,5 52,8 172,3 149,8 22,5 12,4 7,8 4,6 87,7 72,2 15,5 30 / 36

186 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,6 53,6 24,0 76,3 57,1 19,2 160,4 129,6 30,8 244,6 189,3 55,4 157,0 136,5 20,5 12,4 7,8 4,6 94,2 77,6 16,6 71,8 49,6 22,2 77,2 57,8 19,5 153,5 124,0 29,5 248,5 192,2 56,2 104,7 91,1 13,7 12,4 7,8 4,6 133,3 109,8 23,6 76,5 52,8 23,7 77,8 58,2 19,6 197,6 159,7 37,9 227,4 175,9 51,5 134,0 116,5 17,5 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 68,3 47,2 21,1 71,1 53,2 17,9 150,2 121,4 28,8 196,2 151,8 44,4 137,2 119,3 17,9 12,4 7,8 4,6 144,5 119,0 25,5 74,1 51,2 22,9 75,8 56,7 19,1 155,7 125,8 29,9 187,5 145,1 42,4 133,5 116,1 17,4 12,4 7,8 4,6 92,5 76,1 16,3 76,5 52,8 23,7 76,7 57,4 19,3 136,0 109,9 26,1 243,0 188,0 55,0 123,1 107,0 16,1 12,4 7,8 4,6 99,7 82,1 17,6 83,4 57,6 25,8 68,2 51,0 17,2 172,3 139,2 33,1 213,7 165,4 48,4 139,2 121,0 18,2 12,4 7,8 4,6 89,2 73,4 15,8 93,8 64,8 29,0 76,5 57,2 19,3 178,4 144,2 34,2 214,4 165,9 48,5 165,0 143,5 21,5 12,4 7,8 4,6 94,2 77,6 16,6 75,3 52,0 23,3 72,7 54,4 18,3 171,8 138,8 33,0 204,0 157,8 46,2 117,9 102,5 15,4 12,4 7,8 4,6 92,7 76,3 16,4 90,4 62,4 28,0 81,9 61,3 20,6 170,8 138,0 32,8 162,5 125,7 36,8 126,9 110,3 16,6 12,4 7,8 4,6 83,3 68,6 14,7 85,7 59,2 26,5 78,3 58,6 19,7 181,8 146,9 34,9 206,0 159,4 46,6 145,1 126,2 18,9 12,4 7,8 4,6 95,3 78,5 16,8 76,5 52,8 23,7 75,8 56,7 19,1 160,2 129,4 30,7 214,9 166,3 48,6 107,9 93,8 14,1 12,4 7,8 4,6 139,1 114,5 24,6 77,6 53,6 24,0 66,2 49,5 16,7 152,3 123,0 29,2 193,7 149,8 43,8 123,9 107,8 16,2 12,4 7,8 4,6 111,7 92,0 19,7 69,5 48,0 21,5 66,6 49,8 16,8 159,9 129,2 30,7 203,3 157,3 46,0 117,0 101,8 15,3 12,4 7,8 4,6 126,9 104,5 22,4 71,8 49,6 22,2 76,7 57,4 19,3 167,1 135,0 32,1 200,1 154,8 45,3 150,1 130,5 19,6 12,4 7,8 4,6 100,4 82,6 17,7 67,2 46,4 20,8 72,9 54,5 18,4 137,5 111,1 26,4 142,2 110,0 32,2 89,2 77,6 11,6 12,4 7,8 4,6 108,5 89,3 19,2 67,2 46,4 20,8 76,1 56,9 19,2 162,9 131,6 31,3 193,1 149,4 43,7 99,4 86,4 13,0 12,4 7,8 4,6 96,4 79,4 17,0 68,3 47,2 21,1 76,1 56,9 19,2 158,3 127,9 30,4 210,4 162,8 47,6 114,4 99,5 14,9 12,4 7,8 4,6 94,2 77,6 16,6 86,9 60,0 26,9 75,1 56,1 18,9 171,7 138,7 33,0 210,6 162,9 47,7 149,2 129,8 19,5 12,4 7,8 4,6 88,5 72,9 15,6 89,2 61,6 27,6 75,1 56,1 18,9 151,3 122,3 29,0 206,0 159,4 46,6 135,9 118,2 17,7 12,4 7,8 4,6 89,6 73,8 15,8 100,8 69,6 31,2 66,1 49,4 16,7 150,3 121,4 28,8 228,8 177,0 51,8 164,6 143,1 21,5 12,4 7,8 4,6 91,2 75,1 16,1 84,6 58,4 26,2 80,5 60,2 20,3 133,8 108,1 25,7 230,3 178,1 52,1 172,5 150,0 22,5 12,4 7,8 4,6 91,2 75,1 16,1 84,6 58,4 26,2 76,7 57,4 19,3 148,9 120,3 28,6 208,4 161,2 47,2 158,2 137,6 20,6 12,4 7,8 4,6 92,7 76,3 16,4 76,5 52,8 23,7 79,4 59,4 20,0 155,3 125,5 29,8 233,3 180,5 52,8 134,5 117,0 17,5 12,4 7,8 4,6 93,8 77,2 16,6 76,5 52,8 23,7 77,6 58,0 19,6 152,1 122,9 29,2 195,2 151,0 44,2 134,6 117,0 17,6 12,4 7,8 4,6 93,4 76,9 16,5 89,2 61,6 27,6 79,4 59,4 20,0 164,2 132,7 31,5 151,2 117,0 34,2 155,0 134,8 20,2 12,4 7,8 4,6 96,4 79,4 17,0 74,1 51,2 22,9 77,9 58,3 19,6 158,7 128,2 30,5 210,4 162,8 47,6 141,3 122,9 18,4 12,4 7,8 4,6 94,9 78,1 16,8 71,8 49,6 22,2 76,9 57,5 19,4 158,5 128,1 30,4 216,0 167,1 48,9 110,7 96,3 14,4 12,4 7,8 4,6 101,4 83,5 17,9 88,0 60,8 27,2 66,1 49,4 16,7 148,2 119,8 28,4 208,6 161,4 47,2 131,9 114,7 17,2 12,4 7,8 4,6 108,2 89,1 19,1 85,7 59,2 26,5 66,2 49,5 16,7 158,4 128,0 30,4 229,5 177,6 51,9 137,1 119,3 17,9 12,4 7,8 4,6 136,6 112,5 24,1 92,7 64,0 28,7 76,0 56,8 19,1 170,9 138,1 32,8 213,3 165,0 48,3 150,9 131,3 19,7 12,4 7,8 4,6 84,8 69,8 15,0 106,6 73,6 33,0 86,6 64,8 21,8 172,7 139,6 33,2 173,0 133,9 39,2 173,4 150,8 22,6 12,4 7,8 4,6 89,6 73,8 15,8 31 / 36

187 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,6 58,4 26,2 69,3 51,8 17,5 155,9 126,0 29,9 215,6 166,8 48,8 119,9 104,2 15,6 12,4 7,8 4,6 88,5 72,9 15,6 81,1 56,0 25,1 80,8 60,4 20,4 158,2 127,8 30,4 204,2 158,0 46,2 162,4 141,3 21,2 12,4 7,8 4,6 93,4 76,9 16,5 97,3 67,2 30,1 61,0 45,6 15,4 175,8 142,1 33,7 207,7 160,7 47,0 111,8 97,2 14,6 12,4 7,8 4,6 80,9 66,6 14,3 113,5 78,4 35,1 83,0 62,1 20,9 150,5 121,6 28,9 139,6 108,0 31,6 146,1 127,0 19,1 12,4 7,8 4,6 85,5 70,4 15,1 88,0 60,8 27,2 70,6 52,8 17,8 152,2 123,0 29,2 222,0 171,8 50,2 98,1 85,3 12,8 12,4 7,8 4,6 86,1 70,9 15,2 98,5 68,0 30,5 75,4 56,4 19,0 137,3 110,9 26,3 217,3 168,1 49,2 131,1 114,0 17,1 12,4 7,8 4,6 92,7 76,3 16,4 96,2 66,4 29,8 67,5 50,5 17,0 194,3 157,0 37,3 193,3 149,6 43,8 111,8 97,2 14,6 12,4 7,8 4,6 96,4 79,4 17,0 98,5 68,0 30,5 61,7 46,2 15,6 149,4 120,8 28,7 240,0 185,7 54,3 126,2 109,7 16,5 12,4 7,8 4,6 93,8 77,2 16,6 67,2 46,4 20,8 76,7 57,4 19,3 136,2 110,0 26,1 202,4 156,6 45,8 120,5 104,8 15,7 12,4 7,8 4,6 115,9 95,4 20,5 67,2 46,4 20,8 62,8 47,0 15,8 118,3 95,6 22,7 224,3 173,5 50,8 86,7 75,4 11,3 12,4 7,8 4,6 115,9 95,4 20,5 63,7 44,0 19,7 69,1 51,7 17,4 131,0 105,8 25,1 207,0 160,2 46,8 94,9 82,5 12,4 12,4 7,8 4,6 118,5 97,6 20,9 63,7 44,0 19,7 62,8 47,0 15,8 142,7 115,4 27,4 231,8 179,3 52,5 115,6 100,5 15,1 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 67,2 46,4 20,8 62,8 47,0 15,8 157,9 127,6 30,3 237,8 183,9 53,8 114,9 99,9 15,0 12,4 7,8 4,6 99,0 81,5 17,5 64,9 44,8 20,1 62,8 47,0 15,8 157,2 127,0 30,2 234,0 181,0 53,0 107,0 93,0 14,0 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 55,6 38,4 17,2 76,9 57,5 19,4 136,6 110,4 26,2 231,8 179,3 52,5 115,6 100,5 15,1 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 53,3 36,8 16,5 62,8 47,0 15,8 133,8 108,2 25,7 234,0 181,0 53,0 96,0 83,5 12,5 12,4 7,8 4,6 96,4 79,4 17,0 52,1 36,0 16,1 62,8 47,0 15,8 126,6 102,3 24,3 231,8 179,3 52,5 94,6 82,3 12,3 12,4 7,8 4,6 101,2 83,3 17,9 63,7 44,0 19,7 62,8 47,0 15,8 141,5 114,4 27,2 202,0 156,3 45,7 76,1 66,2 9,9 12,4 7,8 4,6 96,6 79,6 17,1 52,1 36,0 16,1 63,2 47,3 15,9 146,6 118,5 28,1 233,3 180,5 52,8 72,5 63,0 9,5 12,4 7,8 4,6 96,6 79,6 17,1 64,9 44,8 20,1 76,9 57,5 19,4 117,2 94,7 22,5 165,3 127,9 37,4 96,0 83,5 12,5 12,4 7,8 4,6 99,3 81,7 17,5 63,7 44,0 19,7 76,9 57,5 19,4 114,1 92,2 21,9 154,0 119,2 34,9 94,6 82,3 12,3 12,4 7,8 4,6 103,6 85,3 18,3 93,8 64,8 29,0 75,1 56,1 18,9 177,2 143,2 34,0 222,0 171,8 50,2 167,0 145,3 21,8 12,4 7,8 4,6 80,9 66,6 14,3 92,7 64,0 28,7 75,2 56,3 19,0 175,2 141,6 33,6 199,1 154,1 45,1 172,5 150,0 22,5 12,4 7,8 4,6 80,2 66,1 14,2 107,7 74,4 33,3 67,7 50,6 17,1 194,5 157,2 37,3 172,4 133,3 39,0 100,8 87,7 13,1 12,4 7,8 4,6 93,2 76,7 16,5 92,7 64,0 28,7 80,6 60,3 20,3 160,8 129,9 30,9 219,8 170,0 49,7 168,5 146,5 22,0 12,4 7,8 4,6 86,6 71,3 15,3 90,4 62,4 28,0 78,3 58,6 19,7 184,0 148,7 35,3 245,1 189,6 55,5 116,5 101,3 15,2 12,4 7,8 4,6 85,7 70,6 15,1 74,1 51,2 22,9 78,1 58,4 19,7 145,7 117,8 28,0 225,0 174,0 50,9 149,2 129,8 19,5 12,4 7,8 4,6 85,7 70,6 15,1 69,5 48,0 21,5 76,1 56,9 19,2 138,0 111,5 26,5 227,4 176,0 51,5 107,6 93,6 14,0 12,4 7,8 4,6 114,8 94,5 20,3 77,6 53,6 24,0 75,2 56,3 19,0 188,2 152,1 36,1 136,4 105,5 30,9 137,7 119,8 18,0 12,4 7,8 4,6 104,2 85,8 18,4 75,3 52,0 23,3 79,0 59,1 19,9 177,2 143,2 34,0 202,8 156,9 45,9 126,2 109,8 16,5 12,4 7,8 4,6 99,3 81,7 17,5 67,2 46,4 20,8 76,1 56,9 19,2 152,6 123,3 29,3 178,8 138,3 40,5 136,6 118,8 17,8 12,4 7,8 4,6 118,1 97,3 20,9 70,7 48,8 21,9 75,8 56,7 19,1 160,1 129,4 30,7 161,7 125,1 36,6 134,0 116,5 17,5 12,4 7,8 4,6 85,0 70,0 15,0 32 / 36

188 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,0 50,4 22,6 75,1 56,1 18,9 121,2 98,0 23,3 261,8 202,5 59,2 117,3 102,0 15,3 12,4 7,8 4,6 106,6 87,8 18,8 92,7 64,0 28,7 76,1 56,9 19,2 154,4 124,7 29,6 183,7 142,1 41,6 132,3 115,0 17,3 12,4 7,8 4,6 98,6 81,2 17,4 92,7 64,0 28,7 76,1 56,9 19,2 166,6 134,6 32,0 193,9 150,0 43,9 135,1 117,5 17,6 12,4 7,8 4,6 86,1 70,9 15,2 96,2 66,4 29,8 76,1 56,9 19,2 169,7 137,1 32,6 196,7 152,2 44,5 160,7 139,8 21,0 12,4 7,8 4,6 86,6 71,3 15,3 73,0 50,4 22,6 75,6 56,5 19,1 158,6 128,2 30,4 185,7 143,7 42,0 126,9 110,3 16,5 12,4 7,8 4,6 83,3 68,6 14,7 90,4 62,4 28,0 77,6 58,0 19,6 161,9 130,8 31,1 171,9 133,0 38,9 131,9 114,7 17,2 12,4 7,8 4,6 87,9 72,4 15,5 92,7 64,0 28,7 78,8 59,0 19,9 175,3 141,7 33,6 186,7 144,5 42,3 152,5 132,6 19,9 12,4 7,8 4,6 84,8 69,8 15,0 85,7 59,2 26,5 76,3 57,1 19,2 167,2 135,1 32,1 165,2 127,8 37,4 138,2 120,2 18,0 12,4 7,8 4,6 86,4 71,1 15,3 75,3 52,0 23,3 75,8 56,7 19,1 167,6 135,4 32,2 199,3 154,2 45,1 109,8 95,5 14,3 12,4 7,8 4,6 116,9 96,3 20,7 75,3 52,0 23,3 76,3 57,1 19,2 159,1 128,5 30,5 183,0 141,5 41,4 131,7 114,5 17,2 12,4 7,8 4,6 101,7 83,8 18,0 105,4 72,8 32,6 78,7 58,8 19,8 159,8 129,1 30,7 241,4 186,8 54,6 166,5 144,8 21,7 12,4 7,8 4,6 89,6 73,8 15,8 67,2 46,4 20,8 73,6 55,1 18,6 157,0 126,8 30,1 167,8 129,8 38,0 123,2 107,1 16,1 12,4 7,8 4,6 121,0 99,7 21,4 71,8 49,6 22,2 74,2 55,5 18,7 150,0 121,2 28,8 171,8 132,9 38,9 142,0 123,5 18,5 12,4 7,8 4,6 86,1 70,9 15,2 68,3 47,2 21,1 76,7 57,4 19,3 128,2 103,6 24,6 143,1 110,7 32,4 88,0 76,5 11,5 12,4 7,8 4,6 114,1 93,9 20,2 64,9 44,8 20,1 76,1 56,9 19,2 161,0 130,1 30,9 172,2 133,3 39,0 97,3 84,6 12,7 12,4 7,8 4,6 88,1 72,5 15,6 66,0 45,6 20,4 76,1 56,9 19,2 164,3 132,8 31,5 194,0 150,1 43,9 112,1 97,5 14,6 12,4 7,8 4,6 87,2 71,8 15,4 99,6 68,8 30,8 80,1 59,9 20,2 158,5 128,1 30,4 193,8 150,0 43,9 142,6 124,0 18,6 12,4 7,8 4,6 98,6 81,2 17,4 101,9 70,4 31,5 76,0 56,8 19,1 153,2 123,8 29,4 200,7 155,2 45,4 164,2 142,8 21,4 12,4 7,8 4,6 101,9 83,9 18,0 95,0 65,6 29,4 79,6 59,5 20,1 153,5 124,0 29,5 197,4 152,8 44,7 157,8 137,3 20,6 12,4 7,8 4,6 102,1 84,1 18,0 83,4 57,6 25,8 79,6 59,5 20,1 160,1 129,4 30,7 218,8 169,3 49,5 143,2 124,6 18,7 12,4 7,8 4,6 95,8 78,8 16,9 73,0 50,4 22,6 76,9 57,5 19,4 157,5 127,3 30,2 184,7 142,9 41,8 129,7 112,8 16,9 12,4 7,8 4,6 100,8 83,0 17,8 85,7 59,2 26,5 79,0 59,1 19,9 152,8 123,5 29,3 156,2 120,8 35,3 152,7 132,8 19,9 12,4 7,8 4,6 101,9 83,9 18,0 74,1 51,2 22,9 78,8 59,0 19,9 163,9 132,4 31,5 198,4 153,5 44,9 149,1 129,6 19,4 12,4 7,8 4,6 99,9 82,3 17,7 68,3 47,2 21,1 75,1 56,1 18,9 147,8 119,4 28,4 212,2 164,2 48,0 121,0 105,2 15,8 12,4 7,8 4,6 99,9 82,3 17,7 89,2 61,6 27,6 75,1 56,1 18,9 138,9 112,3 26,7 201,4 155,8 45,6 141,2 122,8 18,4 12,4 7,8 4,6 102,8 84,6 18,2 86,9 60,0 26,9 75,8 56,7 19,1 143,2 115,7 27,5 189,9 146,9 43,0 123,7 107,6 16,1 12,4 7,8 4,6 105,8 87,1 18,7 79,9 55,2 24,7 74,0 55,3 18,6 144,6 116,8 27,7 143,6 111,1 32,5 110,7 96,3 14,4 12,4 7,8 4,6 104,1 85,7 18,4 82,2 56,8 25,4 77,0 57,6 19,4 165,4 133,6 31,7 221,3 171,2 50,1 129,4 112,5 16,9 12,4 7,8 4,6 116,6 96,0 20,6 86,9 60,0 26,9 81,0 60,6 20,4 174,4 141,0 33,5 201,1 155,6 45,5 153,4 133,4 20,0 12,4 7,8 4,6 84,0 69,1 14,8 101,9 70,4 31,5 78,8 59,0 19,9 157,7 127,5 30,3 167,0 129,2 37,8 167,6 145,8 21,9 12,4 7,8 4,6 92,3 76,0 16,3 99,6 68,8 30,8 77,0 57,6 19,4 161,7 130,7 31,0 199,8 154,6 45,2 117,4 102,1 15,3 12,4 7,8 4,6 90,7 74,7 16,0 91,5 63,2 28,3 77,6 58,0 19,6 154,4 124,8 29,6 183,8 142,2 41,6 155,3 135,0 20,3 12,4 7,8 4,6 95,1 78,3 16,8 33 / 36

189 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,8 64,8 29,0 64,6 48,3 16,3 186,0 150,3 35,7 173,4 134,2 39,3 109,5 95,2 14,3 12,4 7,8 4,6 98,2 80,8 17,3 97,3 67,2 30,1 69,8 52,2 17,6 159,8 129,1 30,7 251,3 194,4 56,9 139,0 120,9 18,1 12,4 7,8 4,6 95,8 78,8 16,9 66,0 45,6 20,4 76,7 57,4 19,3 127,9 103,4 24,5 181,4 140,4 41,1 119,0 103,5 15,5 12,4 7,8 4,6 116,7 96,1 20,6 66,0 45,6 20,4 69,5 52,0 17,5 127,1 102,7 24,4 228,8 177,0 51,8 85,7 74,5 11,2 12,4 7,8 4,6 116,7 96,1 20,6 62,6 43,2 19,4 76,9 57,5 19,4 126,4 102,1 24,3 211,5 163,6 47,9 94,0 81,8 12,3 12,4 7,8 4,6 119,2 98,1 21,1 62,6 43,2 19,4 72,5 54,3 18,3 134,3 108,5 25,8 230,3 178,1 52,1 114,1 99,3 14,9 12,4 7,8 4,6 97,7 80,5 17,3 67,2 46,4 20,8 62,8 47,0 15,8 148,3 119,8 28,5 236,3 182,8 53,5 97,8 85,0 12,8 12,4 7,8 4,6 96,4 79,4 17,0 63,7 44,0 19,7 64,4 48,2 16,2 148,0 119,6 28,4 232,5 179,9 52,6 94,9 82,5 12,4 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 62,6 43,2 19,4 76,9 57,5 19,4 128,2 103,6 24,6 230,3 178,1 52,1 106,4 92,5 13,9 12,4 7,8 4,6 97,7 80,5 17,3 63,7 44,0 19,7 72,0 53,9 18,1 125,2 101,1 24,0 232,5 179,9 52,6 94,9 82,5 12,4 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 51,0 35,2 15,8 64,4 48,2 16,2 118,4 95,7 22,7 230,3 178,1 52,1 93,4 81,3 12,2 12,4 7,8 4,6 98,6 81,2 17,4 62,6 43,2 19,4 63,0 47,1 15,9 133,0 107,5 25,5 175,5 135,8 39,7 83,6 72,7 10,9 12,4 7,8 4,6 97,5 80,3 17,2 56,8 39,2 17,6 76,9 57,5 19,4 138,0 111,5 26,5 231,0 178,7 52,3 80,7 70,2 10,5 12,4 7,8 4,6 97,5 80,3 17,2 63,7 44,0 19,7 76,9 57,5 19,4 108,7 87,9 20,9 139,5 107,9 31,6 94,9 82,5 12,4 12,4 7,8 4,6 97,1 79,9 17,2 62,6 43,2 19,4 76,9 57,5 19,4 106,1 85,7 20,4 138,2 106,9 31,3 93,4 81,3 12,2 12,4 7,8 4,6 101,0 83,2 17,8 74,1 51,2 22,9 75,4 56,4 19,0 170,6 137,9 32,7 137,0 106,0 31,0 130,2 113,3 17,0 12,4 7,8 4,6 97,7 80,5 17,3 68,3 47,2 21,1 75,6 56,5 19,1 169,2 136,8 32,5 195,4 151,2 44,2 118,7 103,3 15,5 12,4 7,8 4,6 100,8 83,0 17,8 63,7 44,0 19,7 76,1 56,9 19,2 139,1 112,4 26,7 178,4 138,0 40,4 129,4 112,5 16,9 12,4 7,8 4,6 117,2 96,5 20,7 67,2 46,4 20,8 76,0 56,8 19,1 141,6 114,5 27,2 164,8 127,5 37,3 116,7 101,5 15,2 12,4 7,8 4,6 86,6 71,3 15,3 70,7 48,8 21,9 75,8 56,7 19,1 152,0 122,8 29,2 201,6 156,0 45,6 136,9 119,0 17,9 12,4 7,8 4,6 83,5 68,8 14,8 88,0 60,8 27,2 77,0 57,6 19,4 147,2 119,0 28,3 216,4 167,4 49,0 137,1 119,3 17,9 12,4 7,8 4,6 102,8 84,6 18,2 63,7 44,0 19,7 71,8 53,7 18,1 144,8 117,0 27,8 166,1 128,5 37,6 127,6 110,9 16,6 12,4 7,8 4,6 109,6 90,3 19,4 77,6 53,6 24,0 72,2 54,0 18,2 143,8 116,2 27,6 170,6 132,0 38,6 134,6 117,0 17,6 12,4 7,8 4,6 97,9 80,6 17,3 67,2 46,4 20,8 76,7 57,4 19,3 128,0 103,4 24,6 142,2 110,0 32,2 91,9 79,9 12,0 12,4 7,8 4,6 94,9 78,1 16,8 63,7 44,0 19,7 76,3 57,1 19,2 154,2 124,6 29,6 177,2 137,1 40,1 93,6 81,4 12,2 12,4 7,8 4,6 91,0 74,9 16,1 64,9 44,8 20,1 76,1 56,9 19,2 150,1 121,3 28,8 196,7 152,2 44,5 110,1 95,8 14,4 12,4 7,8 4,6 89,0 73,3 15,7 95,0 65,6 29,4 77,4 57,9 19,5 142,0 114,7 27,2 216,6 167,5 49,0 142,3 123,8 18,6 12,4 7,8 4,6 98,2 80,8 17,3 67,2 46,4 20,8 74,5 55,7 18,8 144,1 116,5 27,7 175,7 136,0 39,8 121,0 105,3 15,8 12,4 7,8 4,6 99,9 82,3 17,7 79,9 55,2 24,7 75,8 56,7 19,1 144,1 116,4 27,7 157,5 121,9 35,6 134,6 117,0 17,6 12,4 7,8 4,6 102,5 84,4 18,1 75,3 52,0 23,3 75,8 56,7 19,1 150,2 121,4 28,8 188,8 146,1 42,7 142,9 124,3 18,6 12,4 7,8 4,6 99,5 81,9 17,6 81,1 56,0 25,1 72,2 54,0 18,2 133,0 107,5 25,5 191,1 147,9 43,3 133,4 116,0 17,4 12,4 7,8 4,6 104,3 85,9 18,4 79,9 55,2 24,7 72,2 54,0 18,2 135,3 109,4 26,0 194,6 150,5 44,0 126,8 110,3 16,5 12,4 7,8 4,6 103,0 84,8 18,2 34 / 36

190 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,8 49,6 22,2 70,9 53,0 17,9 135,5 109,5 26,0 146,8 113,6 33,2 102,6 89,3 13,4 12,4 7,8 4,6 107,6 88,6 19,0 77,6 53,6 24,0 72,0 53,9 18,1 146,2 118,1 28,1 219,0 169,4 49,6 122,2 106,3 15,9 12,4 7,8 4,6 116,6 96,0 20,6 93,8 64,8 29,0 78,1 58,4 19,7 160,7 129,9 30,8 204,0 157,8 46,2 160,0 139,1 20,9 12,4 7,8 4,6 95,1 78,3 16,8 90,4 62,4 28,0 77,8 58,2 19,6 143,5 116,0 27,5 199,7 154,5 45,2 108,7 94,5 14,2 12,4 7,8 4,6 96,2 79,2 17,0 86,9 60,0 26,9 62,1 46,4 15,7 177,2 143,2 34,0 163,1 126,2 36,9 96,5 83,9 12,6 12,4 7,8 4,6 102,5 84,4 18,1 90,4 62,4 28,0 72,5 54,3 18,3 142,7 115,3 27,4 249,8 193,2 56,5 144,3 125,5 18,8 12,4 7,8 4,6 100,4 82,6 17,7 63,7 44,0 19,7 76,9 57,5 19,4 125,0 101,0 24,0 186,3 144,1 42,2 115,6 100,5 15,1 12,4 7,8 4,6 118,7 97,7 21,0 63,7 44,0 19,7 70,4 52,6 17,7 108,8 87,9 20,9 226,5 175,2 51,3 89,4 77,7 11,7 12,4 7,8 4,6 118,7 97,7 21,0 60,2 41,6 18,6 77,0 57,6 19,4 122,3 98,8 23,5 210,0 162,5 47,5 91,4 79,5 11,9 12,4 7,8 4,6 120,9 99,5 21,4 61,4 42,4 19,0 77,0 57,6 19,4 134,4 108,6 25,8 229,5 177,6 51,9 105,5 91,8 13,8 12,4 7,8 4,6 101,4 83,5 17,9 66,0 45,6 20,4 62,8 47,0 15,8 148,1 119,7 28,4 234,8 181,6 53,1 96,6 84,0 12,6 12,4 7,8 4,6 117,4 96,7 20,7 62,6 43,2 19,4 67,0 50,1 16,9 148,0 119,6 28,4 231,0 178,7 52,3 93,7 81,5 12,2 12,4 7,8 4,6 116,5 95,9 20,6 61,4 42,4 19,0 77,0 57,6 19,4 128,4 103,7 24,6 229,5 177,6 51,9 92,6 80,5 12,1 12,4 7,8 4,6 114,1 94,0 20,2 62,6 43,2 19,4 74,7 55,9 18,8 125,4 101,3 24,1 231,0 178,7 52,3 93,7 81,5 12,2 12,4 7,8 4,6 115,9 95,4 20,5 49,8 34,4 15,4 67,1 50,2 16,9 118,7 95,9 22,8 229,5 177,6 51,9 92,6 80,5 12,1 12,4 7,8 4,6 120,2 99,0 21,2 62,6 43,2 19,4 64,1 47,9 16,2 133,2 107,6 25,6 180,9 139,9 40,9 91,0 79,2 11,9 12,4 7,8 4,6 99,7 82,1 17,6 62,6 43,2 19,4 76,9 57,5 19,4 138,1 111,6 26,5 230,3 178,1 52,1 88,0 76,5 11,5 12,4 7,8 4,6 113,7 93,6 20,1 62,6 43,2 19,4 76,9 57,5 19,4 109,2 88,3 21,0 144,4 111,7 32,7 93,7 81,5 12,2 12,4 7,8 4,6 118,7 97,7 21,0 61,4 42,4 19,0 77,0 57,6 19,4 106,5 86,1 20,4 137,7 106,5 31,2 92,6 80,5 12,1 12,4 7,8 4,6 120,2 99,0 21,2 71,8 49,6 22,2 75,6 56,5 19,1 154,4 124,8 29,6 146,8 113,6 33,2 125,9 109,5 16,4 12,4 7,8 4,6 88,5 72,9 15,6 70,7 48,8 21,9 78,7 58,8 19,8 152,1 122,9 29,2 225,8 174,7 51,1 140,0 121,8 18,3 12,4 7,8 4,6 88,1 72,5 15,6 67,2 46,4 20,8 74,3 55,6 18,7 139,7 112,9 26,8 176,3 136,4 39,9 109,5 95,3 14,3 12,4 7,8 4,6 86,6 71,3 15,3 66,0 45,6 20,4 76,9 57,5 19,4 132,2 106,9 25,4 139,5 107,9 31,6 96,9 84,3 12,6 12,4 7,8 4,6 95,8 78,8 16,9 61,4 42,4 19,0 76,3 57,1 19,2 140,3 113,4 26,9 186,2 144,1 42,2 76,8 66,8 10,0 12,4 7,8 4,6 90,3 74,3 16,0 62,6 43,2 19,4 76,3 57,1 19,2 135,9 109,8 26,1 203,2 157,2 46,0 107,8 93,8 14,1 12,4 7,8 4,6 89,6 73,8 15,8 83,4 57,6 25,8 77,8 58,2 19,6 138,8 112,2 26,6 204,4 158,1 46,3 114,1 99,3 14,9 12,4 7,8 4,6 101,7 83,7 18,0 75,3 52,0 23,3 75,8 56,7 19,1 144,8 117,0 27,8 219,8 170,0 49,7 122,5 106,5 16,0 12,4 7,8 4,6 81,3 67,0 14,4 101,9 70,4 31,5 75,2 56,3 19,0 152,3 123,0 29,2 207,2 160,3 46,9 137,1 119,3 17,9 12,4 7,8 4,6 76,1 62,6 13,4 90,4 62,4 28,0 75,8 56,7 19,1 139,9 113,1 26,9 208,9 161,6 47,3 106,6 92,7 13,9 12,4 7,8 4,6 100,4 82,6 17,7 82,2 56,8 25,4 62,3 46,6 15,7 170,1 137,5 32,7 181,6 140,5 41,1 90,4 78,6 11,8 12,4 7,8 4,6 106,0 87,3 18,7 84,6 58,4 26,2 76,0 56,8 19,1 131,2 106,0 25,2 228,0 176,4 51,6 141,5 123,0 18,5 12,4 7,8 4,6 104,3 85,9 18,4 61,4 42,4 19,0 77,0 57,6 19,4 127,4 102,9 24,4 181,8 140,7 41,1 92,3 80,3 12,0 12,4 7,8 4,6 113,7 93,6 20,1 35 / 36

191 Příloha 16 Objem dávek organického a minerálního dusíku k jednotlivým plodinám podle HPKJ v kilogramech na hektar Mák Oves Pšenice ozimá Řepka ozimá Tritikale Vojtěška Žito HPKJ ,4 42,4 19,0 77,0 57,6 19,4 110,4 89,2 21,2 204,0 157,8 46,2 92,3 80,3 12,0 12,4 7,8 4,6 120,5 99,2 21,3 57,9 40,0 17,9 77,0 57,6 19,4 107,3 86,7 20,6 187,5 145,1 42,4 89,4 77,8 11,7 12,4 7,8 4,6 117,0 96,3 20,7 60,2 41,6 18,6 77,0 57,6 19,4 135,3 109,4 26,0 227,3 175,8 51,4 91,4 79,5 11,9 12,4 7,8 4,6 99,0 81,5 17,5 63,7 44,0 19,7 70,7 52,9 17,8 134,1 108,4 25,7 232,5 179,9 52,6 95,2 82,8 12,4 12,4 7,8 4,6 96,9 79,7 17,1 61,4 42,4 19,0 77,0 57,6 19,4 135,9 109,8 26,1 229,5 177,6 51,9 92,6 80,5 12,1 12,4 7,8 4,6 98,4 81,0 17,4 60,2 41,6 18,6 77,0 57,6 19,4 132,6 107,1 25,4 219,8 170,0 49,7 91,4 79,5 11,9 12,4 7,8 4,6 99,0 81,5 17,5 61,4 42,4 19,0 77,0 57,6 19,4 129,6 104,7 24,9 229,5 177,6 51,9 92,6 80,5 12,1 12,4 7,8 4,6 98,4 81,0 17,4 60,2 41,6 18,6 77,0 57,6 19,4 123,1 99,4 23,6 227,3 175,8 51,4 91,4 79,5 11,9 12,4 7,8 4,6 99,0 81,5 17,5 60,2 41,6 18,6 77,0 57,6 19,4 137,0 110,7 26,3 194,8 150,7 44,1 92,0 80,0 12,0 12,4 7,8 4,6 98,6 81,2 17,4 60,2 41,6 18,6 77,0 57,6 19,4 141,9 114,7 27,2 228,8 177,0 51,8 92,0 80,0 12,0 12,4 7,8 4,6 98,6 81,2 17,4 61,4 42,4 19,0 77,0 57,6 19,4 113,6 91,8 21,8 158,7 122,8 35,9 92,6 80,5 12,1 12,4 7,8 4,6 98,4 81,0 17,4 60,2 41,6 18,6 77,0 57,6 19,4 111,1 89,8 21,3 147,6 114,2 33,4 91,4 79,5 11,9 12,4 7,8 4,6 99,0 81,5 17,5 36 / 36

192 Příloha 17 Cena chemických prostředků na jeden ochranný postřik (OCHR_PROST) k plodinám v korunách na hektar podle klimatického regionu (KR) (Nop p,kr) Kód klimatického regionu (kr) Název plodiny (p) Brambory konzumní 5477, , , , , , , , , ,31 Cukrovka 3030, , , , , , , ,09 Ječmen jarní 2348, , , , , , , , , ,63 Ječmen ozimý 717,92 717,92 717,92 717,92 717,92 648,25 648,25 648,25 676,56 676,56 Kukuřice na siláž 1182, , , , ,43 999,07 999,07 999,07 920,22 920,22 Kukuřice na zrno 881,30 881,30 881,30 881,30 881,30 734,96 734,96 734,96 Mák 813,22 813,22 813,22 813,22 813,22 886,83 886,83 886,83 626,13 626,13 Oves 917,87 917,87 917,87 917,87 917,87 446,70 446,70 446,70 515,66 515,66 Pšenice jarní 604,08 604,08 604,08 604,08 604,08 361,64 361,64 361,64 199,36 199,36 Pšenice ozimá 1496, , , , , , , , , ,60 Řepka 902,62 902,62 902,62 902,62 902,62 897,45 897,45 897, , ,37 Tritikale 665,79 665,79 665,79 665,79 665,79 557,71 557,71 557,71 615,71 615,71 TTP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VLP 1212, , , , , , , , , ,15 Žito 663,82 663,82 663,82 663,82 663,82 667,61 667,61 667,61 539,49 539,49

193 Příloha 18 Odhad výše režijních nákladů na hektar produkce plodin v jednotlivých výrobních oblastech Název plodiny Výrobní oblast 1) Kukuřičná a řepařská Bramborářská Bramborářsko-ovesná a horská Brambory konzumní 35409, , ,8 Brambory rané 49941, , ,6 Brambory sadbové 43696, , ,2 Cukrová řepa 21734, ,2 0,0 Ječmen jarní nesladovnický 2540,8 2390,1 2225,8 Ječmen jarní sladovnický 2540,8 2416,3 2225,8 Ječmen ozimý 2482,7 2253,4 2427,4 Jetel, jetelotráva 2482,0 1492,0 1868,6 Kukuřice na siláž 3226,0 3377,1 3523,6 Kukuřice na zrno 3993,4 5183,4 0,0 Mák 9947,0 9561,2 9630,5 Oves 2273,7 1841,6 2133,3 Pšenice nepotravinářská 2861,5 2533,9 2327,7 Pšenice potravinářská 2861,5 2533,9 2327,7 Řepka 3465,2 3103,4 2920,8 Tritikale 2323,0 1962,2 2013,6 TTP 483,3 592,4 732,6 Vojtěška, votěškotráva 1840,5 1492,0 1868,6 Žito 3048,9 2602,5 1989,5 1) Maximální výše režijních nákladů je odvozená z nákladového šetření ÚZEI.

194 Příloha 18 Odhad výše režijních nákladů na hektar produkce plodin v jednotlivých výrobních oblastech

195 Příloha 19 Kvantifikace HRRE podle variantního řešení výpočtu Stanovení HRRE je důležité především pro stanovení ekonomicky objektivizovaných relací mezi BPEJ a HRRE. Pro tento účel bylo sestrojeno modelové řešení nákladově-výnosových vztahů podle schématu na obr. 1., které bylo využito pro sestrojení variant výpočtů. Obr 1. Schéma postupu vyhodnocení HRRE Analýza ekonomických dopadů vybraných způsobů ocenění půdy Výsledky výpočtu HRRE a vybrané variantní ocení pro BPEJ jsou uvedeny v příloze 20. Zde uváděné HRRE jsou zjištěny bez podpor. Uvedená cena je započtená včetně podpor SAPS. Navržená ocenění půdy vyjadřují variabilitu jak ekonomické hodnoty HRRE na BPEJ, tak i dosažitelnou výši tržeb a nákladů za podmínek průměrných zjištěných naturálních hodnot výnosů a nákladů v období a pro ekonomickou úroveň v letech V tabulce T1 jsou uvedené varianty ocenění, které reprezentují základní možnosti přístupu jak ke způsobu hospodaření, tak k zohlednění výše podpor do zemědělství. V příloze 7 jsou uvedeny aktuální hodnoty zornění, které jsou zjišťovány v případě sloučeného ocenění orné půdy a travních porostů pro výpočet HRRE podle vztahu 1. Pro vyhodnocení bylo vybráno celkem 10 variant, které reprezentují dosaženou variabilitu cen půdy. Ve variantách jsou k dosahovaným HRRE dopočteny plošné podpory SAPS, platné v době návrhu ve výši 4574,8 1

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ústav zemědělské ekonomiky a informací HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Jana Konečná, Jaroslav Pražan, Jana Podhrázská,

Více

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. VÚMOP, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz Oddělení půdní služba Poslání VÚMOP, v.v.i. Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

EKONOMIKA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECONOMICS AFTER ACCESSION OF THE CR TO THE EU

EKONOMIKA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECONOMICS AFTER ACCESSION OF THE CR TO THE EU EKOOMIKA VYBRAÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECOOMICS AFTER ACCESSIO OF THE CR TO THE EU Ivan Foltýn, Ida Zedníčková, Petr Kopeček, Jan Kubát Anotace: Změnu podmínek

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY PRAHA, LEDEN 2010 2III 3III Obsah Příloha č. 1 Přepočítávací koeficienty... 5 Příloha č. 2 Dobrý zemědělský a environmentální stav...

Více

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná 6. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly STRUKTURA PLODIN A VÝNOSY NA POZOROVACÍCH PLOCHÁCH BAZÁLNÍHO MONITORINGU PŮD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1993 2011 Zpracoval: Schválila:

Více

1. Vždy zde byla snaha zajistit dostatek potravin pro rostoucí lidskou populaci.

1. Vždy zde byla snaha zajistit dostatek potravin pro rostoucí lidskou populaci. Hodnocení trvalé udržitelnosti zemědělsk lského hospodařen ení 1. Vždy zde byla snaha zajistit dostatek potravin pro rostoucí lidskou populaci. 2. Mezi oblasti zájmu se dostává trvale udržitelný život

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Oceňování majetkové hodnoty dřevin

Oceňování majetkové hodnoty dřevin 11. června 2013, Brno Konference měst 2013 Připravil: Ing. Tomáš Badal Oceňování majetkové hodnoty dřevin strana 2 Hodnota = co dostanu dlouhodobější charakter není skutečně zaplacená určuje se odhadem

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Predikce rentability zemědělských komodit do roku 2014

Predikce rentability zemědělských komodit do roku 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Predikce rentability zemědělských komodit do roku 214 (certifikovaná metodika) Řešitel: Spoluřešitelé: Spolupráce: RNDr. Ivan Foltýn, CSc. Ing. Ida Zedníčková, Ing.

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA PŮDA

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA PŮDA 102 SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA PŮDA PROSINEC 2012 Situační a výhledová zpráva PŮDA 2012 LISTOPAD Vydává Ministerstvo zemědělství Zdroje informací, zpracovatelé podkladů: Český statistický úřad Český úřad

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření

Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření Příloha č. 4 Platby - Agroenvironmentálně-klimatické opatření Níže uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých agroenvironmentálně-klimatických

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace Příspěvek se zaměřuje na ekonomickou efektivnost

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního pozemku a zahraniční praxe. 2. výukový blok (2/1) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc.

OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního pozemku a zahraniční praxe. 2. výukový blok (2/1) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, LS 2012/2013 Projekt INOBIO - Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost OCEŇOVÁNÍ LESA 2. výukový blok (2/1) Teorie

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

Ekonomika agrárního sektoru cvičení

Ekonomika agrárního sektoru cvičení Agrární struktura v ČR ve s rovnání s EU Vymezení agrární struktury - zastoupení jednotlivých forem zem. podniků Ekonomika agrárního sektoru 1. Podle právní formy podnikání a) podniky fyz. os. - soukromě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2533/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2533/2015 O ceně nemovitostí - pozemků evidovaných jako p.p.č. 3497 (trvalý travní ), p.p.č. 3498 (trvalý travní ), p.p.č. 3507 (orná půda), p.p.č. 3510 (orná půda), k.ú. Stašov. Objednatel

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2012 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, konkrétní situaci v oblasti ekologického zemědělství

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu MJM Litovel a.s. Pololetní zpráva R O K 2 0 0 4 emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu V Litovli srpen 2004 Obsah I. Tabulková část - Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. K čemu použít jednotlivé možnosti vyhledávání a sestav? V aplikaci EPH existují

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí , e-mail: info@sowac-gis.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí OBSAH: Úvod... 3 Erodovatelnost půdy vyjádřená K faktorem... 4 Faktor ochranného vlivu vegetace zemědělská

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více