Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zemích OECD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zemích OECD"

Transkript

1 Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku Ministerstvo životního prostředí ČR Pozvánka na seminář na téma Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zemích OECD Seminář je pořádán v rámci kontrolního dne projektu VaV/320/3/03 Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí Termín: 29. dubna 2004, až Místo konání: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Štěpánská 18, Praha 1, zasedací místnost. Program semináře: až Úvodní slovo: Metodické problémy s hodnocením efektivnosti veřejných výdajů na ochranu ŽP doc. Ing. Jiřina Jílková, CSc až Zkušenosti s hodnocením VV na ochranu ŽP v zemích OECD - Ing. Jan Pavel až Hodnocení efektivnosti VV na ochranu ŽP Organizací spojených národů - JUDr. Eva Tošovská, CSc až Metodické přístupy Světové banky k hodnocení efektivnosti VV v oblasti ŽP Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D až Hodnocení efektivnosti VV na ochranu ŽP v rámci strukturálních fondů EU - Dr. Marie Kaufmannová Diskuse. Formulace závěrů a doporučení pro další výzkum. Cílem semináře je především rozvinout diskusi nad tématy jednotlivých příspěvků. Těšíme se na Vaši účast. Ing. Jan Pavel tel: )

2 Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí - metodika OECD Jan Pavel, Petr Vondraš Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů představuje jeden z nejproblematičtějších okruhů veřejné ekonomie a to nejen v oblasti životního prostředí. Jako velmi problematické se ukazuje nejen kvantifikace přínosů jednotlivých veřejných výdajových programů, ale také konstrukce jednotného ukazatele, který by umožňoval porovnávat efektivnost výdajů plynoucích do různých oblastí životního prostředí a představoval tak indikátor, jež by veřejnému sektoru umožňoval optimálně alokovat prostředky. Cílem předkládaného článku je popsat základní rysy metodiky OECD a na základě analýzy zformulovat závěry o její případné použitelnosti v podmínkách České republiky. Hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zemích OECD Jedním ze základních východisek pro správnou alokaci veřejných prostředků je hodnocení jejich efektivnosti a to jak ex post, tak i ex ante. Nejinak je tomu i v případě veřejných výdajů na ochranu životního prostředí. V rámci řešení projektu VaV Ministerstva životního prostředí ČR byl proveden výzkum situace v této oblasti v zemích OECD. Bylo provedeno studium stránek zahraničních ministerstev životního prostředí, zejména případových studií a výročních zpráv, za účelem zjištění, zda-li je hodnocení efektivnosti prováděno a v případě že ano, jaká metodika je používána. Dále bylo provedeno ové dotazování na stejnou problematiku. Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že hodnocení efektivnosti není v zemích OECD systematicky prováděno a většina států ho neprovádí vůbec. Většina výročních zpráv se v případě veřejných výdajů na ochranu životního prostředí omezuje pouze na popis vstupů tedy objemu veřejných výdajů, přičemž rozdíly mezi jednotlivými státy lze najít především v odlišné míře deagregace těchto údajů. Nejpodrobnější jsou v tomto případě zřejmě statistiky skandinávských zemí. Jak již bylo zmíněno, systémově není hodnocení efektivnosti veřejných výdajů prováděno v žádném státě OECD. Někdy si však tyto země nechávají zpracovat případové studie, které

3 se zaměřují na hodnocení efektivnosti vybraného veřejného výdajového programu. Ve většině případů je autorem této studie OECD a její rozsah se pohybuje od 50 do 100 stran. Nejčastěji použitou metodou je CEA, která, jak v řadě případů autoři upozorňují, umožňuje obejít problém vyjádření přínosů daného projektu v peněžních jednotkách. V některých případech se objevuje také použití CBA, kdy je pro kvantifikaci výdajové strany zvolena některá z metod kontingenčního oceňování. Metodika OECD Hlavní část předkládaného příspěvku se bude zabývat popisem a analýzou metodiky OECD pro hodnocení ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí. Práce je rozdělena na několik částí. V první jsou popsána teoretická východiska metodiky OECD. Druhá část obsahuje popis jednotlivých evaluačních kriterií a upozorňuje na některé problémy při provádění ex post hodnocení efektivnosti. Třetí a poslední část se zaměřuje na faktor, který OECD velmi zdůrazňuje a tím je nutnost nastavení institucionálního prostředí pro potřeby evaluace ještě před implementací daného veřejného výdajového programu. Pro úplnost je nutné dodat, že metodika OECD je vypracována pro ekonomické nástroje ochrany životního prostředí obecně, tzn. pro potřeby veřejných výdajů je nutné ji v některých případech mírně modifikovat. Na možná specifika veřejných výdajů je v textu vždy upozorněno. Teoretická východiska Problematika využití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí byla v teoretické rovině diskutována již od 60. let 20. století. Cílem probíhající diskuse bylo zhodnotit jejich možnou aplikaci v praxi a porovnat jejich efektivnost a účinnost s tehdy používanými přímými regulačními metodami. Za výhody ekonomických nástrojů byla označována zejména statická efektivnost (Baumol, 1972) vedoucí k minimalizaci nákladů, dynamická efektivnost chápaná jako silné pobídky pro rozvoj nových k životnímu prostředí více šetrných technologií (Magat, 1978) a také potenciální zdroj příjmů veřejných rozpočtů. Za nevýhody byla označována možnost podpory monopolního chování výrobců ve formě snížení produkovaného množství statků pod společensky optimální úroveň (Oates et Strassmann, 1984) a neurčitost dopadů ve srovnání s přímou regulací. V 80. letech 20. století se zájem zaměřil na provádění ex-ante evaluací případného zavedení ekonomických nástrojů do praxe.

4 Poměrně rozsáhlé studie byly věnovány možnému využití ekonomických nástrojů pro omezení a kontrolu znečištění vzduchu (např. Krupnick, 1986; Spofford 1984). Zavádění ekonomických nástrojů ve větší míře do praxe ve vyspělých zemích lze datovat zhruba do 80. let 20. století. Jejich počet dynamicky rostl, neboť mezi roky 1987 až 1992 se v zemích OECD zvýšil o více než 25 % (OECD, 1996). Řada používaných ekonomických nástrojů však měla pouze marginální charakter a svou konstrukcí a významem nemohla ve větší míře ovlivňovat chování ekonomických subjektů. Významným nedostatkem také zůstávala absence ex-post analýzy efektivnosti a účinnosti jednotlivých nástrojů. V prováděných ad hoc analýzách bylo navíc zjištěno, že pouze 45 % používaných ekonomických nástrojů mělo signifikantní dopad na chování ekonomických subjektů, naproti tomu u více než 30 % nebyl explicitně prokázán pozitivní dopad. Z těchto důvodů se jako klíčové jevilo vyvinutí vhodné metodologie pro ex-post evaluace jednotlivých nástrojů a její aplikace v praxi. Potřeba evaluace se v posledních letech stále zvyšuje v důsledku stále častějšího využívání ekonomických nástrojů, zejména implementací ekologické daňové reformy. Potenciální výhodou ex post analýzy je skutečnost, že není závislá na přijetí předpokladů tak, jako je tomu u ex ante analýzy. Zájem OECD o hodnocení efektivnosti výdajů na ochranu životního prostředí se začal zvyšovat v 80. letech minulého století v souvislosti s tím, jak se odborná ekonomická obec a také praxe v jednotlivých státech postupně odvracela od přímé regulace a přecházela k používání tzv. ekonomických nástrojů. Ekonomické nástroje se totiž při zamezování znečištění životního prostředí a snižování pravděpodobnosti vzniku ekologických katastrof stávaly stále více významnější. Pod pojem ekonomických nástrojů přitom OECD zahrnuje především ekologické daně a jiné poplatky, veřejné výdaje (většinou chápané jako dotace), obchodovatelná emisní povolení a depozitně-návratový systém. Každý z těchto instrumentů je možné rozdělit do několika skupin a každý je také vhodný pro jiný typ cílů. Jejich jednotlivé charakteristiky, včetně nejvhodnějších způsobů jejich použití jsou popsány v následujících tabulkách. Tabulky 1-4: Charakteristika a porovnání jednotlivých typů ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí Poplatky a daně

5 Typy Emisní poplatky/daně: poplatky jsou placeny při produkci látek poškozujících životní prostředí, jejich výše se odvozuje buď od kvantitativní nebo kvalitativní míry znečištění. Uživatelské poplatky/daně: poplatky jsou placeny na pokrytí nákladů spojených se zatěžováním přírody veřejností (odpady) a znečišťováním vody (mohou být konstruovány jako tarify, tarifní míry nebo podle produkovaného odpadu). Výrobní poplatky/daně: poplatky jsou placeny z produkce, která způsobuje znečištění prostředí a to v její výrobní i spotřební fázi; speciálním případem zde jsou tzv. poplatky za užívání zdrojů (voda, nerosty). Funkce Pobídky: všechny fiskálně významné daně a poplatky mají sekundárně pobídkovou funkci. Fiskální: zvýšení ekologických daní může být vyváženo snížením ostatního daňového zatížení. Oblasti aplikace Typickým příkladem jsou poplatky za znečištění vody. Lze aplikovat i na politiku zvyšování kvality vzduchu, odpadový management a v politice snižování hlučnosti letecké dopravy. Uživatelské poplatky jsou běžně aplikovány při financování systému odpadového hospodářství a odpadních vod. Produkční poplatky jsou aplikovány zejména při snižování produkce některých problematických statků například energie, obaly, pesticidy, baterie, auta, plastové lahve apod. Daňová diferenciace se využívá zejména při zvýhodňování spotřeby bezolovnatého benzínu, alternativních energií, automobilů s provozem, který méně zatěžuje životní prostředí, apod. Poplatky za užívání zdrojů se objevují zejména u vzácných materiálů jako voda, plyn, ropa atd. Politická role V praxi je zavádění produkčních poplatků doprovázeno zrušením přímé

6 regulace. Uživatelské poplatky mají i svou finanční roli. Fiskálně motivované daně mají sekundárně environmentální účinky. Veřejné výdaje Typy Granty: nenávratná forma finanční výpomoci. Měkké půjčky: půjčky s nižší než tržní úrokovou mírou. Daňové výdaje: nezdanitelné částky, slevy na dani, různé sazby daní. Funkce Pomoc producentům znečištění při nesení nákladů na snížení znečištění při obtížných podmínkách v odvětví. Limitováno na předem omezený časový interval. Nevytvářet signifikantní distorze v mezinárodním obchodu a investování. Oblasti aplikace Politická role Široká Opuštění od přímé regulace, jako například licencování, standardizace produktů a obalů. Dotace jsou často financovány z výnosů poplatků na ochranu životního prostředí. Vytvářet lepší podmínky pro penetraci nových technologií na trhu. Obchodovatelná emisní povolení Struktura Znečišťovatelé operují pod přípustným limitem emisí a trh je podporuje v dosažení tohoto limitu. V případě jednotného typu emisních povolení je možné, aby firma, která nepotřebuje vydávat tolik emisí, prodala část svých emisních povolení ostatním podnikatelským subjektům.

7 Obchody mohou být prováděny jak v rámci jedné firmy, tak i mezi různými podnikatelskými subjekty. Získané kredity mohou být uschovány pro pozdější použití. Funkce Pobídky, jakožto nástroj k posílení existence environmentálních standardů. Hlavní charakteristikou tohoto nástroje je jejich nákladová úspornost. Aplikace Významné příklady aplikace jsou v USA při kontrole znečištění životního prostředí, většinou SO, VOC a ozon. Bylo zaznamenáno již také použití v politice kvality vod. Politická role Programy obchodovatelných emisních povolení jsou očištěny o prvky přímé regulace, včetně technických limitů a umožňují tak dynamičtější vývoj na poli zavádění nových technologií Zálohový systém Deposit-refund systém (DRS) Typy Obchodní zálohová přirážka by měla zohledňovat náklady na potenciální znečištění produktem. V případě, že je produkt vrácen, je vyplacena záloha zpět a zboží je ekologicky zlikvidováno, případně znovu využito. Systém tak motivuje k návratu odpadů do dalšího výrobního procesu. DR systém na zboží s krátkou dobou spotřeby (obaly, baterie). DR systém na zboží dlouhodobé spotřeby. Funkce Zboží s krátkým cyklem: vytvořit podmínky pro jejich další využití a nezatěžování životního prostředí. Výkon systému DR je měřen většinou procentem návratnosti vyprodukovaného statku. Výsledky se pohybují mezi 40 a 100 %, průměr je 80 %. Aplikace Počet uživatelů roste. Množství variant v oblasti krátkodobé recyklace jako například skleněné lahve a baterie.

8 Politická role DRS je komplementárním systémem k politice životního prostředí a jejím programům. Klíčovou podmínkou pro úspěšné provádění ex-post hodnocení veřejných výdajů je správné nadefinování kritérií. Metodika OECD pracuje se sedmi kritérii, přičemž žádnému z nich nedává explicitně vyšší váhu. Nyní se budeme věnovat jejich podrobnějšímu popisu. Environmentální efektivnost (environmental effectiveness) Hlavním tématem evaluace efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí jsou samozřejmě dopady na životní prostředí, přičemž se zaměřujeme nejen na jejich přímou kvantifikaci (tzn. jak se snížilo množství emisí případně pravděpodobnost vzniku ekologické katastrofy), ale také na způsob dosažení daného efektu. Aplikace tržních mechanismů ochrany životního prostředí, veřejné výdaje nevyjímaje, s sebou přináší daleko větší míru nejistoty, co se týká výsledků. Zatímco v případě přímé regulace je výsledek do značné míry předem dán a jistý, u veřejných výdajů je nutné sledovat reakce producentů emisí na změny relativních cen, které by je měly motivovat k používání environmentálně šetrnějších technologií. Měření výnosů z aplikace veřejných výdajů na ochranu životního prostředí lze provádět v několika rovinách: Snížení emisí měřené ve fyzických jednotkách (například o kolik tun za rok se snížily emise daného zdroje znečištění). Dopad snížení emisí na hladinu environmentálního nebezpečí, opět měřeno ve fyzických jednotkách (například snížení koncentrace škodlivých látek ve vodních zdrojích nebo v atmosféře). Ekonomická hodnota snížení hladiny environmentálního nebezpečí měřená v peněžních jednotkách. Nejlepším kriteriem je samozřejmě třetí, jehož odhad je však spojen s řadou problémů. Většinou je totiž jednodušší odhadnout dopady aplikace ekonomických nástrojů na snížení emisí, než na hodnotu environmentálního nebezpečí.

9 Hodnocení environmentálních efektů je přitom komplikováno ještě dvěma následujícími faktory: Environmentální efekty nemusí být limitovány pouze konstrukcí jednotlivých ekonomických nástrojů. Mohou zde být ještě sekundární efekty. Příkladem může být snižování dioxinových emisí, což může být vedlejší produkt politiky bojující se skleníkovým efektem. Při analýze nelze opominout také diskontní faktor, neboť v řadě případů jsou náklady vynakládány v jiném čase, než jsou inkasovány přínosy. Význam tohoto faktoru se zvyšuje přímo úměrně tomu, jak se zvyšuje časová prodleva mezi těmito dvěma událostmi. V případech, kdy lze očekávat přínosy až v budoucnu, je nutné věnovat patřičný prostor hodnocení rizik a nejistoty. Na závěr je nutné zdůraznit, že ekonomické nástroje jsou většinou aplikovány souběžně s jinými politikami ochrany životního prostředí jako například přímou regulací, a proto je velmi obtížné od sebe oddělit jejich dopady. To v některých případech ani nelze, protože se vzájemně multiplikují. Ekonomická efektivnost Použití ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí se na první pohled zdá jako ekonomicky méně výhodné než přímá regulace. Tento pohled je však velmi statický a z dynamického hlediska je to zcela obráceně. Při posuzování ekonomické efektivnosti je hledána odpověď na otázku, zda-li je daného cíle dosaženo s nejnižšími možnými náklady. Náklady nelze přitom hodnotit jen na straně veřejného sektoru, ale i na straně soukromého sektoru a domácností, protože cílem aplikace ekonomických nástrojů je zvýšení ekonomické efektivnosti jako celku. Náklady mohou být rozděleny na dvě skupiny a to přímé a nepřímé. Dále je možné je rozdělit ještě podle subjektu, který je nese, a to na náklady nesené podniky a nesené domácnostmi. V případě podniků řadíme do skupiny nákladů přímých: náklady na nákup nových technologií, zvýšené provozní náklady spojené s produkcí s menším množstvím znečištění.

10 Z obecného hlediska lze tyto náklady přímo měřit a to ať již v peněžních jednotkách, tak i v materiálních jednotkách nebo úrovni produktivity. Při jejich měření je však nutné upozornit na několik metodologických problémů a to zejména pokud není výstup z nové technologie stejný jako ze staré. V řadě případů jsou produkty velmi rozdílné a mají také jiné užitné vlastnosti. Je tedy otázka, jakou část vícenákladů připsat na vrub snížení emisí a jakou na vrub vzniku nových užitných vlastností. Na straně domácností mohou být přímé náklady jak explicitní ve formě zvýšení určitých výdajů, tak i implicitní ve formě nutnosti změnit jejich konzumní chování. V druhém případě by jejich kvantifikace vyžadovala měření změn v přebytcích spotřebitelů, což je samozřejmě velmi obtížné a nákladné a navíc velmi citlivé na použitou metodologii. Administrativní a vyvolané náklady Velikost administrativních a vyvolaných nákladů je v procesu evaluace jednotlivých tržních řešení ochrany životního prostředí jedním z nejdůležitějších prvků. Z ekonomického hlediska totiž tyto náklady představují ztrátu mrtvé váhy systému a absorbují tak část produktivních zdrojů. Jednotlivé kroky v environmentální politice by se tak měly realizovat za co nejnižších administrativních a vyvolaných nákladů. Pod pojmem administrativní náklady chápeme veškeré náklady nesené veřejným sektorem (jak centrální a místní vládou, tak i regulačními agenturami), které souvisí s implementací daného ekonomického nástroje. Jedná se například o náklady na vypisování veřejných soutěží o dotační tituly, náklady na monitorování, získávání informací, administrativu dotací apod. Vyvolané náklady jsou neseny soukromým sektorem a to opět v souvislosti s implementací daného ekonomického nástroje. Jsou to jak náklady administrativní, tak i manažerské včetně nákladů ušlé příležitosti. Z ekonomického hlediska můžeme administrativní a vyvolané náklady označit jako náklady transakční, tedy takové náklady, které by nevznikly v případě neexistence veřejných výdajů na ochranu životního prostředí. Problematika jejich minimalizace tak není jednoduchá, protože oba druhy, tedy administrativní a vyvolané, nejsou na sobě nezávislé. Řada monitorovacích aktivit může být prováděna jak veřejných sektorem centralizovaně, tak může být přesunuta na soukromý sektor ve formě povinnosti podávat v určitých časových

11 intervalech reporty. Jejich minimalizaci tedy nelze provádět nezávisle, ale pouze simultánně. Přitom je nutno upozornit, že lze identifikovat dvě minima jejich vývoje. První je z pohledu veřejného sektoru, kdy jsou minimalizovány pouze náklady administrativní a druhé je z pohledu celkové ekonomické efektivnosti, kdy jsou minimalizovány všechny transakční náklady. Vzhledem k tomu, že cílem aplikace veřejných výdajů na ochranu životního prostředí je zvýšení celkové ekonomické efektivnosti ve formě eliminace existence negativních externalit, mělo by být sledováno kritérium minimalizace transakčních nákladů jako celku. Měření administrativních a vyvolaných nákladů je velmi náročné a to nejen časově, ale i finančně. Z metodologického hlediska se jako nejvíce problematické ukazuje oddělení administrativních nákladů, pokud je určitou činností sledováno více cílů. Například monitorování úspěšnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí může být spojeno s monitorováním úrovně znečištění apod. Zkušenosti s měřením administrativních a vyvolaných nákladů jsou zatím pouze v oblasti daňových systémů. Zde se nejčastěji pro měření administrativních nákladů používá tzv. metoda přepočteného pracovníka a pro vyvolané náklady dotazníkové šetření. Zejména v druhém případě se často naráží na vyjádření nákladu ve formě času věnovanému určité činnosti. Metodologicky je ocenění času velmi problematické. Veřejné příjmy Řada ekonomických nástrojů na ochranu životního prostředí může mít také význam pro příjmovou stranu veřejných rozpočtů. Jedná se však zejména o ekologické daně, poplatky a obchodovatelná emisní povolení. V případě veřejných výdajů bude tento význam velmi malý. Výjimku může představovat systém založený na poskytování půjček s nižší než tržní úrokovou mírou. V tomto případě se do veřejných rozpočtů vrací nejen splátky jistin, ale také úroky. Takto vygenerované zdroje mohou být poté znovu využity na poskytnutí nových půjček. Princip zápůjčních fondů s nižší než tržní úrokovou mírou je relativně často užívaný a setkáváme se s ním například i v České republice ve Fondu ochrany životního prostředí. Širší ekonomické efekty

12 Pod toto kritérium spadají veškeré ekonomické náklady a dopady, které vznikají v důsledku aplikace veřejných výdajů na ochranu životního prostředí a které nelze zahrnout do kategorie přímých nákladů, administrativních a vyvolaných nákladů a hodnoty případných poplatků. Můžeme do nich tedy zahrnout: dopady na cenovou hladinu případně na míru inflace, dopady na konkurenceschopnost, dopady na obchodní bilanci, dopady na zaměstnanost případně nezaměstnanost, změny v distribuci důchodů, důsledky pro ekonomický růst, dopady na míru inovací. Řada z výše uvedených dopadů se projeví ihned po aplikaci daného ekonomického nástroje a jiné naopak až v delším časovém období. Například dopady na cenovou hladinu se projeví zejména v krátkém období, neboť pokud dojde k vyhlášení dotačního titulu na nákup určitých technologií, lze předpokládat nárazový nárůst poptávky, která bude mít za následek růst jejich ceny. To je způsobeno krátkodobou nízkou elasticitou tržní nabídkové křivky. V delším období lze však předpokládat zvyšování výrobních kapacit stávajících firem a příchod nových podnikatelských subjektů. Díky tomu dojde ke zvýšení elasticity tržní nabídky a poklesu ceny. Cenový nárůst tak může v delším období zcela odeznít. Naproti tomu otázku dopadů na ekonomický růst je nutné posuzovat v delším časovém horizontu. Problémem samozřejmě zůstává schopnost separovat od sebe důsledky jednotlivých ekonomických nástrojů na danou veličinu. Pokud je aplikace daného dotačního titulu dopředu známa, lze očekávat vznik tzv. signálního efektu, kdy ekonomické veličiny budou reagovat ještě dříve než bude daný ekonomický nástroj aplikován. V řadě případů se tak může zvyšovat cena vybraných technologií ještě dříve, než jsou dotace na její nákup vypláceny. Pro zachycení širších ekonomických efektů se jako velmi užitečné jeví ekonomické modelování. Přitom je však nutné brát v úvahu, v jakém časovém horizontu chceme dopady hodnotit. Například pro hodnocení dlouhodobých dopadů se jako výhodnější jeví využití modelů celkové ekonomické rovnováhy (General Equilibrium Model).

13 Hodnocení širších ekonomických dopadů je nutné nejen z hlediska hodnocení efektivnosti daného ekonomického nástroje, ale také k hodnocení nebezpečí jejich deformace z hlediska rozhodování politických představitelů. Řada širších ekonomických dopadů je velmi citlivá pro voliče a tudíž i pro politické zastupitele. Je samozřejmé, že politici budou při aplikaci jednotlivých nástrojů pečlivě zvažovat jejich dopady zejména na distribuci důchodů, míru konkurenceschopnosti a zaměstnanost a pokud by bylo možné předpokládat negativní dopady na tyto veličiny, lze očekávat z jejich strany značný odpor. Naopak v některých případech a to se týká zejména dotací a zvýhodněných půjček lze očekávat zvýšený výskyt lobbysmu. Například odvětví vyrábějící určitý druh technologií šetrnějších k životnímu prostředí bude mít enormní zájem na poskytnutí dotačního titulu právě na jejich typ technologie. Díky tomu totiž může očekávat zvýšení poptávky po jejich zboží a inkasování vyššího než normálního zisku. Pro získání této výhody (která plyne ze změny relativních cen technologií způsobené vyplácením účelové dotace) budou tito výrobci ochotni obětovat část jejich budoucího nadměrného zisku a to ve formě jak legálního lobování tak i nelegálního podplácení. Navíc lze také očekávat snahu o restrikci nabídkové strany dotovaných komodit ve formě udělování licencí, akreditací apod. Efekt tzv. vyhledávání renty spojený s nelegálním uplácením, klientelismem a korupcí obecně nelze zejména v případě dotací na ochranu životního prostředí podceňovat a jeho posouzení by měla být součástí hodnocení efektivnosti obecně. Měkké efekty Pod evaluačním kriteriem měkkých efektů se skrývá řada dopadů aplikace ekonomických nástrojů, které lze jen velmi těžko uchopit. Jedná se například o signální efekt na chování ekonomických subjektů. Například i malá dotace na nákup určité komodity či technologie, která nezpůsobí tak výrazné změny relativních cen, aby se její nákup stal výrazně výhodnější a zvýšil tak její poptávku na úkor ostatního zboží, které více zatěžuje životní prostředí, může způsobit přesun spotřebitelských případně investorských preferencí v jeho prospěch. Zavedení této dotace totiž spotřebitelům případně investorům ukazuje, že daný statek je environmentálně šetrný. Tento nepřímý efekt, který nelze zdůvodnit změnou v relativních cenách, byl vysledován například při uvalení nepříliš vysokých daní na olovnatý benzín v některých zemích OECD. I přesto, že jeho cena zůstávala proti bezolovnatému stále podstatně nižší, již pouze fakt uvalení daní způsobil masivní odliv poptávky.

14 Jak již bylo řečeno, je otázka identifikace a kvantifikace měkkých efektů velmi problematická. Je možné ji posuzovat spíše kvalitativní analýzou ve formě zjišťování dopadů daného ekonomického nástroje na názory hlavních aktérů v oblasti životního prostředí. Jedná se nejen o spotřebitele, kteří svými preferencemi ovlivňují struktury výroby a podniky, ale také o nevládní neziskové organizace. Zejména se jedná o ekologické aktivisty, kteří svými vystoupeními a postoji mají významný vliv na chování společnosti. Dynamické efekty a inovace Ekonomické nástroje včetně veřejných výdajů jsou více efektivnější ve stimulaci inovační aktivity na poli ekologicky šetrnějších technologií než přímá regulace. Měření tohoto efektu je však velmi problematické a to zejména z následujících tří důvodů: 1. relevantní termín pro posuzování vlivu veřejných výdajů na míru inovace je relativně dlouhý a ve vztahu k obecnému makroekonomického vývoji je velmi obtížné a většinou také nemožné separovat důsledky jednotlivých dotačních titulů na míru inovací. 2. Míra inovací v oblasti ekologicky šetrnějších technologií není ovlivňována pouze ekonomickými instrumenty v jedné zemi. Vzhledem k tomu, že většina ekonomik je otevřená a pohyb jak zboží, tak i patentů je volný, nové technologie vyvinuté v jedné zemi se snadno dostanou do ostatních. Veřejné výdaje na podporu vývoje nových technologií se mohou pozitivně projevit i v okolních státech. Tyto efekty plynoucí z titulu existence volného obchodu tak samozřejmě podstatně komplikují zachycení dopadů jednotlivých ekonomických nástrojů. 3. Na míru inovací má vliv mnoho faktorů a ekonomické nástroje jsou pouze jedním z nich. Dalším problémem, který není specifický pouze pro inovace na poli životního prostředí, je otázka měření inovační aktivity obecně. Většina současných indikátorů má imputový charakter, kdy jsou poměřovány vstupy do systému například v podobě finančních prostředků vynaložených na vědu a výzkum v určitém odvětví. To však do značné míry nezohledňuje míru efektivnosti vynaložených prostředků, protože je zcela ignorována výnosová strana. Snaha o vyvinutí komplexnějšího indikátoru zachycujícího také výnosovou stranu nebyla dosud úspěšná. V současné době jsou používány pouze ukazatele zachycující počet udělených

15 patentů v daném časovém období. Jeho slabinou je však nezohlednění praktické aplikace nových technologií a myšlenek v praxi. Z výše uvedených důvodů se ex-post analýza dopadů veřejných výdajů na míru inovační aktivity jeví jako velmi obtížná. Cestou může být posuzování vlivu dotačních titulů na vyčleňování finančních prostředků na vědu a výzkum na úrovni podniků. Existence jednotného kritéria Metodologie OECD definuje pro hodnocení efektivnosti několik kritérií, přičemž není zcela patrné, které z nich je hlavní. Proto je jen velmi obtížné srovnávat efektivnost několika programů, protože zde chybí jednotné měřítko. Tento problém lze do určité míry eliminovat konstrukcí jednoho ukazatele, který může být založen na numerickém nebo grafickém výpočtu. V prvním případě, tedy při numerické konstrukci jednoho krité ria, se jako výhodný způsob jeví použití stupnic a vah. Předpokladem je, že jednotlivá kritéria, která byla popsána v předešlé části, se ohodnotí bodovou stupnicí. OECD upozorňuje, že lze použít celou škálu metod využívanou v teorii hodnocení efektivnosti veřejných výdajů. Jedná se například o: Nominální stupnice Jde o nejjednodušší metodu. U jednotlivých projektů jsou posuzovány žádoucí vlastnosti. V případě, že je daná vlastnost přítomná, je ohodnocena 1, v případě, že není pak 0. Na závěr se sečte počet jedniček u jednotlivých projektů a vybrán je ten, která má tento součet největší. Nevýhodou této metody je fakt, že nezohledňuje to, že některé vlastnosti jsou více žádoucí a jiné méně. Ordinální klasifikační stupnice Tato metoda vychází z předpokladu, že můžeme kvalitu jednotlivé hodnocené vlastnosti ohodnotit číslem z předem definovaného intervalu (například 1 až 5). Vybrána je ta varianta, která dosáhla nejlepšího průměrného ohodnocení. Výhoda této metody spočívá v její jednoduchosti, nevýhoda v tom, že nezohledňuje váhy jednotlivých kriterií. (Tuto metodu

16 můžeme využít také tak, že místo známek budeme přidělovat pořadí v jednotlivých vlastnostech. Pokud je v dané vlastnosti nejlepší, dostane jedničku. Druhý nejlepší dostává dvojku atd. Vybrána je varianta s nejmenším počtem bodů). Ordinální bodovací stupnice Svým charakterem odpovídá předchozí variantě, ovšem s tím, že místo známkování je využíván širší interval bodů. Preferovanou alternativou je potom ta, která má nejvyšší dosažený počet bodů. Kardinální číselná stupnice modifikace procentního porovnávání projektů Předpokladem pro využití tohoto typu stupnice je, že hodnocené vlastnosti mají kvantitativní charakter. Při hodnocení jednotlivých vlastností se u té varianty, kde tato vlastnost dosahuje nejlepších hodnot, ohodnotí 100% a zbylé se pak přepočítají na její procentuelní vyjádření. Vybrána je potom ta z variant, která má nejvíce bodů. Jednotlivá obodovaná kriteria mají však nestejný význam, a proto je nutné přistoupit k zavedení vah. Jejich stanovení lze provést dvěma typy metod: a) přímé zde jsou jednotlivé váhy určovány přímo přidělením bodů, b) nepřímé jsou založeny na párovém srovnávání důležitosti jednotlivých kriterií, což je využito pro stanovení vah. V případě, že jsou váhy stanoveny na základě různých metod, je nutné v rámci zachování srovnatelnosti provést jejich normování. K němu slouží následující vztah: Vi=Ki/ Kj, kde Vi je normovaná váha i-tého kritéria, Ki je nenormovaná váha i-tého kritéria a Kj je součet nenormovaných vah všech kritérií. Z nepřímých metod stanovení vah se zde zmiňme o metodě párového srovnávání kritérií. Při jejím provádění sledujeme následující postup: jednotlivá kritéria vzájemně porovnáváme podle jejich významu a jedničku udělíme tomu, které je důležitější,

17 výsledky zapisujeme do tabulky nebo matice, sečteme počet jedniček u každého kritéria, čímž získáme bodové ohodnocení významu, provedeme normování. Další možnou metodou nepřímého stanovení vah je Saatyho metoda, která je založena na jemnějším rozlišení významnosti (do matice se nepíše pouze 1 nebo 0, ale využívá se celá bodovací škála). Druhou možností tvorby jednotného kriteria je využití grafických obrazců. Na grafu 1 je znázorněn příklad, kdy byla zvolena tři evaluační kritéria: environmentální efektivnost, ekonomická efektivnost a administrativní a vyvolané náklady. Pro hodnocení splnění tohoto kritéria je zvolena určitá škála a maximální hodnoty tvoří obal obrazce, který je v tomto případě trojúhelníkem. Naměřené hodnoty se potom na tuto škálu vynáší a výsledkem je obrazec, jehož obsah nám může sloužit jako ukazatel celkové efektivnosti daných veřejných výdajů. Čím větší je tento ukazatel, tím vyšší je efektivnost daných veřejných výdajů. Zobrazený příklad je založen na předpokladu, že význam všech třech hodnocených kritérií je stejný. Jednoduchou modifikací ve formě protažení jedné z os by se dala přiřadit větší váha jednomu případně více kritériím. Graf 1: Grafická metoda tvorby jednotného hodnotícího kritéria

18 Metodologické problémy evaluace veřejných výdajů na ochranu životního prostředí Nedostatek datových zdrojů a času Ideálně by měla evaluace efektivnosti ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí představovat komplexní proces zachycující veškeré náklady a dopady daného opatření. To však v praxi není možné, protože řada dat není k dispozici a to buď vůbec nebo v dostatečné kvalitě. V řadě případů je obtížné sehnat časové řady určitého ukazatele, přičemž zejména v tranzitivních ekonomikách se často setkáváme s jejich nekonzistentností danou častou změnou metodiky. Některé dopady mají navíc pouze kvalitativní charakter, který lze jen obtížně přenést do řeči čísel. Tento nedostatek řady evaluací by neměl být při formulování závěrů opomíjen a mělo by být upozorněno, které z relevantních údajů nebylo možné z rozličných důvodů zahrnout do analýzy. Tímto je možné se vyvarovat příliš silným závěrům usuzujícím na dopady hodnocených nástrojů při nezohlednění některých významných faktorů. Dalším problematickým místem je časový horizont, po kterém má být evaluace prováděna. Jeho maximální hodnotu lze vyjádřit jako časový interval mezi aplikací daného ekonomického nástroje a vypracování hodnotící studie. Často však zadavatelé (většinou instituce formulující politická opatření) vyžadují provedení evaluace dříve tak, aby podle ní mohli upravovat formulované politiky. V některých případech se provádí hodnocení

19 efektivnosti ještě před implementací daného nástroje a potom se jedná o klasickou ex-ante evaluaci. Nevýhodou evaluace po krátkém časovém období je, že neumožňuje reflektovat dlouhodobé dopady a zaměřuje se pouze na dopady krátkodobé. V tomto kontextu je také nutné upozornit na časovou prodlevu, která vyplňuje nastání určitého efektu a jeho zobrazení v datech. Časové zpoždění kompletace dat je někdy značné a jen v případě HDP se pohybuje v řádech měsíců. Provádění evaluací po krátkém časovém úseku může mít závažné implikace v upřednostňování ekonomických nástrojů s krátkodobými důsledky. Naopak nástroje s dlouhodobými dopady, které bývají často významnější (například míra inovací), budou zatlačovány do pozadí. Oddělení dopadů jednotlivých ekonomických nástrojů Častým problémem při identifikaci a kvantifikaci dopadů jednotlivých ekonomických nástrojů na životní prostředí a ekonomické veličiny je praktické provedení jejich izolace. Aplikované nástroje totiž nepůsobí izolovaně a na sledované veličiny souběžně s nimi působí řada jiných faktorů, z nichž některé jsou také měněny v rámci vládních politik. V řadě případů je navíc aplikace ekonomického nástroje kombinována s přímou regulací. To se týká i veřejných dotací na zavádění nových technologií, které jsou často doplňovány zákazem použití technologií starých. Otázkou pak samozřejmě je, který z těchto dvou kroků má dopad na rozšiřování nových technologií. V řadě případů navíc jednotlivá opatření nepůsobí nezávisle vedle sebe, ale vzájemně se multiplikují, což oddělení jejich dopadů naprosto znemožňuje. Někdy je též pro posuzování dopadů jednotlivých opatření používána metoda analogie, kdy jsou pro tvorbu měřítka sledovány reakce systému na daný typ ekonomického nástroje v zahraničí. Vzhledem k tomu, že výchozí podmínky jsou založeny na předpokladu, že institucionální nastavení a reakce jednotlivých subjektů v zahraničí jsou stejné jako v domácím prostředí však tato metoda skrývá určité nebezpečí. Je proto nutné být při aplikaci této metody velmi opatrní. Definování srovnávací hladiny V rámci evaluace dopadů jednotlivých ekonomických nástrojů nelze samozřejmě předpokládat, že veškeré zlepšení životního prostředí lze připsat na vrub pouze jejich aplikaci.

20 Řada změn v životním prostředí by se stala bez ohledu na to, zda-li je daná politika či daný nástroj implementován. Proto se jako klíčová otázka v evaluačním procesu ukazuje: Co by se stalo, kdyby nedošlo k použití daného ekonomického nástroje? resp. Co by se stalo, kdyby nebyly vynaloženy dané veřejné výdaje? Je tedy nutné oddělit od sebe autonomní vývoj a změny, ke kterým došlo v důsledku aplikace daného ekonomického nástroje. Následující obrázek ukazuje danou problematiku názorně. Na ose x je zaznamenáván čas a na ose y míra znečištění, která v průběhu času postupně klesá. V čase t1 jsou vydány veřejné výdaje na snížení znečištění a v čase t2, kdy je prováděno hodnocení efektivnosti, se provádí měření za účelem kvantifikace přínosů. Opticky by se mohlo zdát, že na výnosovou stranu veřejných výdajů můžeme započítat snížení znečištění o velikosti A. To však není metodologicky korektní, protože úroveň znečištění by klesala i nadále, bez vydaných veřejných výdajů. Tempo poklesu by však bylo nižší. Správně by se do výnosové strany měla započítat pouze hodnota B, tedy ta hodnota, o kterou se snížilo znečištění díky vynaloženým veřejným výdajům. Graf 2: Hodnocení přínosů ve vztahu k odhadu srovnávací hladiny Pro správné zjištění příspěvku aplikace daného ekonomického nástroje je však nutné zjistit průběh autonomního vývoje (tzv. baseline scenario). To je možné provést několika metodami: Extrapolace trendu: Jedná se o jednoduchou metodu, která je založena na předpokladu, že trend ve vývoji sledované veličiny by pokračoval i v budoucnu, pokud by nebyl aplikován hodnocený ekonomický nástroj. Ekonometrické metody: Ekonometrické modely by měly odhadovat vztahy mezi sledovanou veličinou a relevantními faktory, z nichž jednou je právě implementovaný

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Jiřina Jílková Leoš Vítek Jan Pavel Ondřej Vojáček Žďár nad Sázavou, 9. června 2009 Kvalita ovzduší v ČR Motivace hledání nástroje pro řešení problému

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou:

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou: Model vývoje HDP ČR Definice problému Očekávaný vývoj hrubého domácího produktu jakožto základní makroekonomické veličiny ovlivňuje chování tržních subjektů, které v důsledku očekávání modulují své chování

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 VÝSLEDKY META-EVALUAČNÍHO ŠETŘENÍ Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 VÝSLEDKY META-EVALUAČNÍHO ŠETŘENÍ Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA KONFERENCE 2013 Odpovědnost za výsledky a výzvy pro 2014+ EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 28. 5. 2013 1 Obsah Programová teorie Pozornost věnovaná zainteresovaným stranám Implementace

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 3 Faktor času Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Čas- ve

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Proč nový index? V ČR existuje již několik cenových indexů například index ČSÚ (na transakčních i nabídkových

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 2. 12. 2014, Praha Základní informace k ETV Novinka na českém a slovenském trhu Určeno: výrobcům,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více