Rekomendacje zmian w prawie krajowym

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekomendacje zmian w prawie krajowym"

Transkript

1 Nowy wymiar współpracy lokalnej na pograniczu polsko-czeskim Nová dimenze lokální spolupráce na polsko-českém pohraničí Rekomendacje zmian w prawie krajowym Doporučení změn ve vnitrostátních předpisech

2 Projekt NOVÁ DIMENZE LOKÁLNÍ SPOLUPRÁCE NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČI je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Projekt NOWY WYMIAR WSPÓŁPRACY LOKALNEJ NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska

3 W ramach niniejszego zestawienia dokonano identyfikacji przyjętych rozwiązań prawnych obowiązujących w Republice Czeskiej / Polsce a mogących być inspiracją do zmian w polskim/czeskim prawie krajowym. INSPIRACJE DO ZMIAN W PRAWIE KRAJOWYM NA PODSTAWIE ROZWIĄZAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU SĄSIEDNIM: ADMINISTRACJA PUBLICZNA: 1. Prostszy i tańszy sposób wyrabiania oraz używania podpisu elektronicznego w Czechach. 2. Nadmierne przedłużanie terminów przez organy administracji publicznej w Polsce. BEZPIECZEŃSTWO: 1. Stworzenie zintegrowanych systemów ratownictwa na wzór czeski. 2. Ustanowienie spójnych środków komunikacji służb ratowniczych po obydwu stronach granicy. 3. Likwidacja Straży Granicznej i włączenie jej zadań w struktury Policji Państwowej w Polsce. 4. Bardziej racjonalna polityka antynarkotykowa w Republice Czeskiej. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I PODATKI: 1. Czternastodniowy termin na zwrot podatku VAT w Czechach. 2. Wprowadzenie ulg podatkowych zachęcających pracodawców do przekazywania pracownikom bonów spożywczych (stravenky) w Czechach. 3. Darmowa rejestracja podatników podatku VAT w Czechach. 4. Uzależnienie konieczności odprowadzania zaliczek na PIT od kwoty podatku opłaconego w roku poprzednim w Czechach. 5. Wprowadzenie podatku liniowego PIT w Polsce. 6. Zmniejszenie stawek podatku PIT oraz CIT w Polsce. 7. Wprowadzenie uproszczonych form rozliczeń w Polsce przede wszystkim w przypadku firm usługowych oraz podmiotów gospodarczych nie będących płatnikami podatku VAT (możliwość ryczałtowego odliczania kosztów w tym kosztów związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego). 8. Uproszczenie i obniżenie stawek podatku VAT w Polsce (w Czechach dwie stawki 10% i 20%). 9. Mniej sformalizowane i restrykcyjne przepisy dotyczące uzyskania koncesji na alkohol w Republice Czeskiej. 3

4 V rámci následujícího přehledu jsou vyjmenovány právní úpravy platné v České republice a v Polsku, které se mohou stát inspirací ke změnám v polském a v českém právním systému. INSPIRACE KE ZMĚNÁM V PRÁVNÍCH SYSTÉMACH NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍCH ÚPRAV PLATNÝCH V SOUSEDNÍ ZEMĚ: VEŘEJNÁ SPRÁVA: 1. Zjednodušený a méně nákladný způsob vytvoření a používání elektronického podpisu v ČR. 2. Neúnosné prodlužování zákonných termínů ze strany orgánů veřejné správy v Polsku. BEZPEČNOST: 1. Vytvoření Integrovaného záchranného systému (IZS) dle českého modelu. 2. Zavedení společných komunikačních nástrojů pro záchranné sbory po obou stranách státní hranice. 3. Zrušení sboru Pohraniční stráže a integrace jejích úkolů do struktur polské státní policie. 4. Racionálnější přístup k boji s drogami v České republice. PODNIKÁNÍ A DAŇOVÁ OBLAST: 1. Čtrnáctidenní závazný termín pro vrácení zaplacené DPH v České republice. 2. Zavedení daňových úlev, které zaměstnavatele v ČR motivují k distribuci zaměstnaneckých stravenek. 3. Bezplatná registrace plátců DPH v ČR. 4. Výše záloh na daň z příjmu v ČR je přímo závislá na výši daně z příjmu zaplacené v předchozím roce. 5. Zavedení přiznání daně ze samostatné výdělečné činnosti v Polsku. 6. Snížení daňových sazeb daně z příjmu fyzických a právnických osob v Polsku. 7. Zavedení zjednodušené podoby daňové evidence v Polsku, zejména v případě firem podnikajících v oblasti služeb a dále subjektů, které nejsou plátci DPH (zavedení možnosti paušálních odečtů nákladů včetně nákladů spojených s užíváním vozidla v osobním vlastnictví). 8. Zjednodušení a snížení sazeb DPH v Polsku (v ČR existují dvě sazby: 10 % a 20 %). 9. Výrazně nižší formální a restriktivní charakter předpisů týkajících se získání koncesního oprávnění k prodeji alkoholických nápojů v ČR. 4

5 INSPIRACJE DO ZMIAN W PRAWIE KRAJOWYM NA PODSTAWIE ROZWIĄZAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU SĄSIEDNIM: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I PODATKI: 10. Wprowadzenie możliwości ryczałtowego odliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego w Polsce (na wzrór czeski). 11. Powszechnie obowiązująca w Republice Czeskiej zasada domniemania niewinności podatkowej. Polega na tym, że ewentualne rozbieżności interpretacyjne dotyczące przepisów są rozstrzygane na korzyść podatnika. W Polsce obecnie obowiązuje zasada braku zaufania do podatnika i domniemanie nieprawidłowości jego stwierdzeń. 12. Ograniczone uprawnienia czeskich urzędów skarbowych (kontrole celowe lub przy uzasadnionym podejrzeniu oszustwa). 13. Zmniejszenie liczby wymaganych koncesji w Polsce na wzór czeski. 14. Ograniczona wysokość kar skarbowych w Czechach (do 20% naliczonego podatku). 15. Zasada jednego okienka działająca w Republice Czeskiej Czechpoint (umożliwia m.in. uzyskiwanie urzędowych wypisów z wszelkich rejestrów i ewidencji). 16. Niższy podatek od dywidend w Republice Czeskiej (15 proc.). 17. Korzystne zasady obliczania podstawy opodatkowania w Czechach(np. zwolnienie przychodów z działań proekologicznych) czy też odliczeń (np. 100 proc. wydatków na badania i rozwój). 18. Ograniczony obowiązek posiadania kas fiskalnych w Czechach. 19. Mniejsza ilość obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w Czechach. 20. Sklepy wielkopowierzchniowe czynne w święta państwowe w Republice Czeskiej. 21. Racjonalizacja systemu podatkowego w Polsce poprzez zmniejszenie liczby podatków ( w Republice Czeskiej istnieje osiem rodzajów podatków, w Polsce natomiast czternaście). 22. Obniżenie opłat bankowych za przelewy transgraniczne w obydwu krajach. 23. Likwidacja konieczności odprowadzania podatku VAT-5 w przypadku opłacenia faktury wystawionej przez firmę z drugiej strony granicy. 24. Obniżenie opłat roamingowych. 5

6 INSPIRACE KE ZMĚNÁM V PRÁVNÍCH SYSTÉMACH NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍCH ÚPRAV PLATNÝCH V SOUSEDNÍ ZEMĚ: 10. Zavedení možnosti odpočtu na základě paušálů v oblasti používání osobního auta pro služební účely v Polsku (na základě českého vzoru). 11. V České republice platí v daňové oblasti všeobecné pravidlo presumpce neviny, která spočívá zejména v tom, že případné nesrovnalosti ve výkladu daňových předpisů jsou rozhodovány ve prospěch daňového poplatníka. V Polsku v současné době platí zásada nedůvěry úřadů daňové správy vůči poplatníkovi a předpoklad nesprávnosti jeho tvrzení. 12. Omezená práva orgánů daňové správy v ČR (kontroly musejí probíhat cíleně anebo na základě vážného podezření z daňového úniku). 13. Snížení počtu povinných koncesních oprávnění v Polsku dle českého modelu. 14. Nižší sazba daňového penále v ČR (maximálně do výše 20 % vyměřené daně). 15. Existence centrálního bodu veřejné správy v České republice Czech POINT (umožňuje mj. získání úředních výpisů z veškerých existujících rejstříků a evidenčních systémů státní správy). 16. Nižší sazba zdanění dividend v České republice (15 %). 17. Příznivé směrnice pro výpočet daně vůči daňovému poplatníkovi v České republice (např. osvobození od daně v oblasti ekologické činnosti) a také v případě daňových odpočtů (např. 100 % odpočtu v oblasti výzkumu a vývoje). 18. Omezená povinnost používání fiskálních pokladen v ČR. 19. Všeobecně nižší počet povinností závazných pro podnikatele v České republice. 20. Velkoprodejny mají v České republice otevřeno i během státních svátků. 21. Racionalizace daňového systému v Polsku za pomoci snížení množství daňových povinností (v České republice existuje celkem osm druhů daně, zatímco v Polsku čtrnáct). 22. Snížení bankovních poplatků za mezinárodní transakce v obou zemích. 23. Zrušení odvodu daně VAT-5 z platby za fakturu vystavenou subjektem z druhé země. 24. Snížení poplatků mobilních operátorů za služby v roamingových sítích. 6

7 INSPIRACJE DO ZMIAN W PRAWIE KRAJOWYM NA PODSTAWIE ROZWIĄZAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU SĄSIEDNIM: OPIEKA SPOŁECZNA: 1. O wiele lepsze wsparcie socjalne kobiet w ciąży oraz matek w Czechach (np. dłuższe urlopy macierzyńskie). 2. Ograniczenie wysokości zasiłków dla bezrobotnych w Czechach. PRAWO PRACY: 1. Skrócenie maksymalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego w Polsce (w Polsce wynosi on 26 dni roboczych, w Czechach zaś 20 dni roboczych). 2. Ograniczenie czasowe możliwości zawierania umów o pracę na czas określony w Czechach (w Czechach okres ten to maksymalnie 9 lat, w Polsce zaś 33 miesiące). TRANSPORT 1. Stworzenie Zintegrowanych Systemów Transportu na wzór czeski. 2. Winiety (na wzór czeski) zamiast opłat za autostrady pobieranych na bramkach wjazdowych w Polsce. 3. Wprowadzenie minimalnej, dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi kierowcy na wzór polski (w Republice Czeskiej obecnie obowiązuje zerowa tolerancja na alkohol w krwi kierowców). 4. Wprowadzenie obowiązku wyposażenia samochodów w opony zimowe na wzór czeski. ZDROWIE: 1. Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce na wzór czeski. 2. Ograniczenie dostępbności leków zawierających pseudoefedrynę w Polsce (leki te są bardzo często wykorzystywane do produkcji narkotyków w Czechach). 7

8 INSPIRACE KE ZMĚNÁM V PRÁVNÍCH SYSTÉMACH NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍCH ÚPRAV PLATNÝCH V SOUSEDNÍ ZEMĚ: SOCIÁLNÍ PÉČE: 1. Značně příznivější sociální podpora těhotných žen a matek v ČR (např. značně delší doba mateřské dovolené). 2. Omezená výše dávek podpory v nezaměstnanosti v České republice. ZAMĚSTNANECKÁ PRÁVA: 1. Zkrácení horní meze trvání řádné dovolené v Polsku (v Polsku je to v současnosti 26 pracovních dnů, zatímco v ČR 20 dnů). 2. Časové omezení období při uzavírání pracovních smluv na dobu určitou v ČR (v České republice je toto období nejvýše 9 let, zatímco v Polsku 33 měsíců). DOPRAVA: 1. Zavedení Integrovaných dopravních systémů (IDOS) dle českého modelu. 2. Zavedení dálničních známek dle českého modelu namísto výběru mýtného na dálničních sjezdech v Polsku. 3. Zavedení minimálního přípustného množství alkoholu v krvi řidiče motorového vozidla dle polského modelu (v České republice v současnosti platí nulová tolerance přítomnosti alkoholu v krvi). 4. Zavedení povinnosti vybavení motorového vozidla zimními pneumatikami dle českého modelu. ZDRAVOTNICTVÍ: 1. Provedení reformy zdravotnictví v Polsku dle českého modelu. 2. Omezení volného přístupu k léčivům obsahujícím pseudoefedrin (léky s tímto přípravkem jsou v ČR velmi často využívány k ilegální výrobě drog). 8

9 Projekt NOVÁ DIMENZE LOKÁLNÍ SPOLUPRÁCE NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČI je spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Projekt NOWY WYMIAR WSPÓŁPRACY LOKALNEJ NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska

Daňový systém v Česku a Polsku. jednoduše a srozumitelně. Dapový systém v Česku a Polsku 1

Daňový systém v Česku a Polsku. jednoduše a srozumitelně. Dapový systém v Česku a Polsku 1 Daňový systém v Česku a Polsku jednoduše a srozumitelně Dapový systém v Česku a Polsku 1 Poděkování Velmi ráda bych chtěla poděkovat všem studentům své třídy Provoz a ekonomika dopravy, kteří se v letech

Více

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 1. Úvod K základním povinnostem podnikatelů patří placení veřejných odvodů, včetně daní a pojistného

Více

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita

Více

jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1

jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1 Podnikání v Česku a Polsku jednoduše a srozumitelně Podnikání v Česku a Polsku 1 Poděkování Velmi ráda bych chtěla poděkovat všem studentům své třídy Provoz a ekonomika dopravy, kteří se v letech 2009-2010

Více

(2006/C 150/05) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 150/05) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 28.6.2006 C 150/35 POMOC PAŃSTWA REPUBLIKA CZESKA Pomoc państwa nr C 12/2006 (ex N 132/2005) Program pomocy wspierający transport kombinowany Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu

Více

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX. (dalej: Umowa / dále jen smlouva )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX. (dalej: Umowa / dále jen smlouva ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SMLOUVA S UŽIVATELEM VIABOX KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ÚČET S ODLOŽENOU SPLATNOSTÍ KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / PŘEDPLACENÝ ÚČET Numer identyfikacyjny klienta

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Organizace správy daní v ČR a Evropě Lukáš Rak 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání Daňová problematika 1) Funkce a struktura daňové soustavy funkce a struktura daňové soustavy daně a státní rozpočet charakteristika daňové soustavy druhy daní 2) Sociální pojištění charakteristika jednotlivých

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Slezská Oblastní Komora Stavebních Inţenýrů PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY

Slezská Oblastní Komora Stavebních Inţenýrů PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY KATOVICE 2009 1 Autorský kolektiv SOKSI: dr ing. Henryk A. Nowak mgr. ing. Dorota Przybyła mgr. ing. Maria Świerczyńska Právnický posudek: mgr. Maria Wójcik

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Daně, účetnictví - pravidelně aktualizace PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Daně, účetnictví - pravidelně aktualizace PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Daně, účetnictví - pravidelně aktualizace PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

II. Příjmy státního rozpočtu

II. Příjmy státního rozpočtu II. Příjmy státního rozpočtu 1. Celkové příjmy státního rozpočtu Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu

Více

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění odstraňuje dosavadní roztříštěnost právní úpravy v oblasti zdravotního pojištění. Logická struktura návrhu sleduje

Více

SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce

SBORNÍK. z druhé mezinárodní akce SBORNÍK z druhé mezinárodní akce Příjemce dotace: Partner projektu: Název projektu: Reg. číslo: Vysoká škola logistiky o.p.s. Politechnika Opolska Spolupráce to se vyplatí, aneb program výměny zkušeností

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více