VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. Ing. Magda Morávková JIHLAVA 2011

2 Studijní opora byla zpracována podle publikací: PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, úvod do problematiky. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN PEKOVÁ, J. a kol.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN REKTOŘÍK, J a kol.: Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., 2001 Text byl aktualizován, upraven a rozsahem přizpůsoben bakalářskému studijnímu oboru Finance a řízení, specializace Veřejná správa VŠPJ Jihlava. Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., Ing. Magda Morávková VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2011 Tisk Ediční oddělení VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava ISBN Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Skriptum je určeno pouze pro vnitřní potřebu VŠPJ. Libuše Měrtlová, Magda Morávková,

3 Obsah Obsah... 3 Úvod Veřejné příjmy a míra fiskální decentralizace Daňové příjmy, charakteristika daně Míra fiskální decentralizace Daně, základy daňové teorie Historie daní a daňové teorie Funkce daní v moderní společnosti Daňový systém v ČR Rozdělení daní v ČR: Nepřímé daně v ČR: Přímé daně v ČR Daně z příjmu fyzických osob Daň z příjmů právnických osob: Položky snižující základ daně fyzickým i právnickým osobám Slevy na dani Daně z nemovitostí Dan silniční Charakteristiky ostatních příjmů daňového charakteru zdravotní a sociální pojištění Zdravotní pojištění Sociální pojištění Historie sociálního zabezpečení Modely sociálního zabezpečení Financování sociálního zabezpečení Pilířové financování sociálního zabezpečení Způsoby sociálního zabezpečení v ČR Financování odvětví veřejného sektoru Financování školství Financování zdravotnictví Sociální politika vlády a financování sociálních výdajů Politika bydlení Veřejné zakázky Problematika veřejných zakázek Způsoby zadávání veřejných zakázek Rozpočtový deficit a státní dluh Státní rozpočet Typy státního rozpočtu Ekonomické důsledky vládního dluhu Financování deficitu SR Korupce Korupce Korupce je patologické chování a globalizační problém Korupční normy

4 9.4 Proč a jak vzniká korupce Korupce a český právní řád

5 Úvod Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou pomůcka ke studiu předmětu Veřejné finance. Tento předmět je jeden ze základních předmětů studia oboru Finance a řízení, specializace Veřejná správa na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Předmět Veřejné finance v ČR se zabývá zejména vztahy veřejných rozpočtů, důraz je kladený na zevrubné přiblížení jednotlivých příjmů veřejných rozpočtů, zejména daňových. Zvláštní kapitola je věnována sociálnímu zabezpečení občanů a to jak z pohledu příjmové stránky státního rozpočtu, tak i z pohledu výdajů na sociální programy. Veřejné výdaje a jejich alokační efektivnost je probrána v kapitole 6, na ni navazuje kapitola zaměřená na nejdůležitější výdajové programy a to financování zdravotnictví, školství, bytové politiky a dopravy. Dále se studijní opora zabývá veřejnými zakázkami a to z pohledu finančního řízení projektů i z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek. V závěru publikace najdete kapitolu o saldu státního rozpočtu a následcích dluhového financování státních výdajů. Přejeme Vám, aby tento text Vám byl skutečnou oporou ve studiu a aby získané poznatky byly pro Vás inspirující i do dalšího života. Autorky 5

6 1. Veřejné příjmy a míra fiskální decentralizace Klíčová slova: - nenávratné příjmy - návratné příjmy - charakteristika daně - daňová kvóta - daňová pravomoc - daňový objekt - daňový subjekt Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů, kterými se financují potřeby veřejného sektoru a veřejné správy. Představují vztahy tvorby veřejných rozpočtů, případně i mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě a souvisejí především s nenávratným přerozdělováním hrubého domácího produktu. V případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Členění příjmů jsme podrobně rozebrali ve studijní opoře Úvod do veřejných financí, proto se dále zaměříme podrobněji na daňové příjmy a míru jejich fiskální diferenciace. 1.1 Daňové příjmy, charakteristika daně Daňové příjmy tvoří největší podíl veřejných příjmů ve vyspělých zemích. Daň je historickou kategorií, souvisí s existencí státu i s existencí územní samosprávy. Daň je: Povinná (nedobrovolná), pravidelně se opakující a zákonem stanovená platba transfer od obyvatelstva a firem do veřejného rozpočtu. Daně jsou nuceným břemenem, které je dáno zákonem. Nenávratná platba daň se vrací pouze, pokud byla špatně vypočítaná nebo došlo k přeplatku daně. Neekvivalentní což znamená, že plátce za ni nedostává konkrétní plnění z veřejných rozpočtů v podobě veřejného statku nebo peněžního plnění. Daň je platbou za veřejné statky, které pro různé subjekty zajišťuje stát a místní 6

7 samospráva. V moderní době se daně staly nástrojem redistribuce příjmů a nástrojem stabilizace ekonomiky. Možnost uvalovat daně má stát, mluvíme o daňové pravomoci. Územní samospráva má jen omezenou daňovou pravomoc uvalit místní či regionální daně, pokud ji vůbec ze zákona má. (jedná se např. o místní poplatky, v budoucnu by měly být i obecní daně). Pro porovnání daňového zatížení v čase a pro mezinárodní srovnání se používá ukazatel daňová kvóta, který se udává v procentech: Daňová kvóta = (příjmy z daní : hrubý domácí produkt) x 100 Většinou se do daňové kvóty zahrnují nejenom daně, ale i povinné sociální pojištění a povinné veřejné zdravotní pojištění, dále cla a místní a regionální poplatky. Je to tzv. souhrnná neboli složená daňová kvóta: Souhrnná daňová kvóta = (příjmy daňového charakteru: HDP) x 100. Někdy se mluví o míře daňového zatížení. Rozdíly v daňovém zatížení jsou tak v rámci zemí EU značné. Nastavení těchto parametrů je v rukou domácích vlád. Evropská legislativa upravuje např. minimální sazby DPH či spotřebních daní. Průměr EU v roce 2000 byl 42,6 % HDP, v ČR bylo daňové zatížení v uvedeném roce 40,3 %. V následujících letech dochází k poklesu daňového zatížení u souhrnné daňové kvóty v ČR na 37,1 % v roce V roce 2010 je nejvyšší zdanění v Dánsku, kde dosahuje 49,5 % k DPH. Nejnižší je na Slovensku, kde dosahuje 29,7 % k HDP a v Bulharsku, kde je 13 %. Dle poslední statistiky Eurostatu zveřejněné v roce 2009 kleslo daňové zatížení během let 1999 do roku 2007 ve více než polovině členských zemí EU. Náležitosti daně U každé daně zákon určuje subjekt daně, předmět daně, způsob výpočtu daně, a sazbu daně. Dále je určeno nezdanitelné minimum, co není předmětem daně, osvobození od daně, slevy na dani a způsob placení daně, stejně jako splatnost a místo výběru daně. Daňový subjekt poplatník je to subjekt, který má ze zákona povinnost daň vypočítat v daňovém přiznání a zaplatit ji prostřednictvím správce daně. Plátce daně má ze zákona povinnost daň vypočítat, vybrat ji a odvést vybranou nebo sraženou daň od jiných subjektů poplatníků daně. To se děje prostřednictvím správce daně do veřejného rozpočtu. (např. u spotřebních daní). 7

8 Předmět daně neboli objekt určuje to, na co je daň uvalena. Může se jednat o příjem, majetek, spotřebu výrobků a služeb. Způsob výpočtu základu daně, případně způsoby úpravy základu daně. Základ daně je kvantifikovaný předmět daně, nejčastěji v peněžních jednotkách. U některých daní to mohou být měrné jednotky, výměra v metrech čtverečních. Sazba daně je zákonem stanovená, může být jednotná nebo diferencovaná a to: Pevná na měrnou technickou jednotku Procentní jako procento ze základu daně a to. o Proporcionální lineární sazba se nemění s nárůstem základu o Progresivní s růstem základu roste i sazba např. klouzavě progresivní sazba, kdy je každému daňovému pásmu stanovená samostatná daňová sazba, která postupně roste v závislosti na růstu základu daně. o Degresivní kdy sazba daně klesá s nárůstem daňového základu. V praxi se využívá spíše výjimečně. Nezdanitelné minimum vyjadřuje se ze základu daně, je to část základu daně, která nepodléhá zdanění. Snižuje se o ni základ daně a tím i celková daňová povinnost poplatníka. Co není předmětem daně u daně z příjmů např. přijaté úvěry a půjčky. Osvobození od daně může se týkat předmětu daně nebo může být časově omezené (u novostaveb rodinných domů je osvobození od daně z nemovitostí po dobu 15 let). Slevy na dani, o které se snižuje vypočtená daň např. u daně z příjmů při zaměstnávání tělesně postižených osob. Způsob placení daně, buď jednorázově nebo zálohami a vyrovnáním, splátkami a hotovostním nebo bezhotovostním převodem. Splatnost daně určuje lhůty pro placení daní, záloh na daň a splátek. Místo výběru daně je dáno podle místně příslušné správcovy pokladny, tzn. Podle místně příslušných finančních úřadů. 1.2 Míra fiskální decentralizace 8

9 Při rozhodování o decentralizaci se bere v úvahu analýza prospěchu, kdo má prospěch z veřejného zabezpečování a financování veřejného statku, zda obyvatelstvo celého státu nebo obyvatelstvo regionu. Pokud územní samospráva zabezpečí poskytování veřejných statků efektivněji než stát, je v zájmu všech občanů provést decentralizaci věcných kompetencí i odpovědnosti a přenést státní působnost na územní samosprávu a regionální veřejný sektor. Je nutné rozhodnout: pro kolik obyvatel bude nutné veřejný statek zabezpečovat, aby se dosáhlo úspor ze sdílených nákladů (průběh fixních a variabilních nákladů) a omezil se rozsah ztráty efektu centrálně zajišťovaných statků. Jaké konkrétní druhy veřejných statků bude nutné zabezpečovat. Centralizovaně je zabezpečována obrana státu, decentralizovaně například vzdělávací, sociální služby, hromadná přeprava a další. Jaký standard veřejných statků můžeme financovat z omezených finančních zdrojů v rozpočtové soustavě. Je nutné vzít v úvahu stanovené standardy v poskytování základní péče v oblasti zdravotnictví, dodržování stanovených standardů v oblasti výuky, sociální péče a podobně. Stanovením standardů si stát ponechává možnost kontroly rozsahu a kvality decentralizovaným způsobem poskytovaných statků. Pokud poskytování veřejných statků zůstane na regionální úrovni, mohou občané bezprostředně kontrolovat rozsah a kvalitu poskytovaných veřejných statků a posoudit svůj užitek. To pozitivně ovlivňuje efektivnost celého veřejného sektoru. Současně se musí rozhodnout, z jakých zdrojů budou jednotlivé stupně veřejné správy financovat veřejné statky, za jejichž zabezpečení jsou odpovědny svým voleným orgánům (podle kompetenčního zákona). Dochází k fiskální decentralizaci příjmů a výdajů v rozpočtové soustavě. Děje se tak prostřednictvím rozvržení daňového výnosu mezi jednotlivé rozpočty, tzv. daňové určení, neboli rozpočtové určení daní (od roku 1993 se tento systém využívá i u nás). Další způsob je poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů území samosprávy. V zemích, kde se používá smíšený model místní správy, tzn. územní samospráva, např. obce vykonávají jak vlastní správu, tak některé úkony státní správy, jejichž rozsah je dán zákonem. 9

10 Obce zabezpečují V samosprávné působnosti lokální veřejné statky pro své občany, jejich užívání je místně ohraničeno, tyto statky mohou mít charakter čistých veřejných statků (místní komunikace), nebo smíšených veřejných statků (městská hromadná doprava). Některé mají charakter poplatkových služeb. V přenesené působnosti tzv. národní veřejné statky, většinou čisté veřejné statky a některé smíšené statky, jejichž spotřeba je preferovaná, z nichž mají užitek občané celého státu (např. některé úkony veřejné správy) Vyšší územně správní celky zabezpečují V samosprávné působnosti regionální veřejné statky, např. regionální veřejnou dopravu. V přenesené působnosti některé tzv. národní veřejné statky, například integrovaný záchranný systém, likvidace nebezpečného odpadu a p. Veřejné finance mají za úkol zajistit zdroje financování netržních aktivit státu a územní samosprávy a hospodárné využití těchto zdrojů. Zdrojem financování jsou daně, které tvoří největší skupinu příjmů rozpočtové soustavy. Finanční prostředky rozpočtové soustavy jsou rozpočtovým omezením, tedy limitujícím faktorem rozsahu netržních aktivit, velikosti, struktury a dalšího rozvoje veřejného sektoru. K zabezpečování veřejných statků se využívají i soukromoprávní (nevládní) neziskové organizace. Tyto organizace jsou zakládány podle soukromého práva, jsou zakládány za účelem poskytování veřejných služeb obyvatelstvu nebo vlastním členům na neziskovém principu, ne za účelem dosahování zisku. Většinou hospodaří s finanční podporou státu nebo územní samosprávy. Poskytují služby málo početným skupinám klientů, např. v oblasti sociálních služeb nebo v oblasti školství, kdy dostávají dotaci od státu na jednoho žáka nebo studenta. O dotacích rozhoduje volený orgán na příslušné vládní úrovni nebo na úrovni příslušného článku územní samosprávy. Tyto soukromoprávní neziskové instituce mohou dosahovat výrazných úspor z rozsahu, využíváním práce dobrovolníků apod. Zřizovatelem soukromoprávních neziskových organizací jsou: 10

11 Soukromé subjekty (FO nebo PO), Církve Nadace a p. Pro soukromoprávní neziskové organizace je charakteristické: Zakládání podle soukromého práva na základě dobrovolnosti a pro veřejný prospěch, Institucionální postavení, statut, jednací pravidla, Samosprávní postavení, autonomie, Oddělení od veřejné správy, nejsou řízeny veřejnou správou, nejsou zakládány pro zisk, pokud dosahují zisk, nerozdělují ho mezi vlastníky, ale používají ho pro financování neziskových služeb, využívají dobrovolné služby jednotlivců. Shrnutí: Stát a územní samospráva poskytuje veřejné statky pro obyvatelstvo prostřednictvím veřejného sektoru, resp. Veřejnoprávních neziskových organizací v ČR organizačních složek nebo příspěvkových organizací, soukromoprávních organizací nebo prostřednictvím veřejných zakázek. Největším problémem je zabezpečit veřejné statky efektivně, tzn. Hospodárně zabezpečit takové statky, o které má obyvatelstvo zájem, a které umožňují obyvatelstvu dosáhnout maximální užitek. K dosažení maximální efektivnosti se stále častěji využívá decentralizace a přenos kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování veřejných statků z vyšší vládní úrovně na nižší vládní úroveň, zejména na územní samosprávu. Při decentralizaci věcných kompetencí se respektuje princip hospodárnosti a princip prospěchu u občanů uživatelů veřejných statků. Decentralizaci věcných kompetencí musí odpovídat i decentralizace fiskálních zdrojů. Míru decentralizace ovlivňuje model fiskálního federalismu. Kontrolní otázky: 1. Co jsou netržní činnosti státu a územní samosprávy, proč k nim dochází? 11

12 2. Co je to preferovaný (upřednostňovaný) statek? 3. Proč zabezpečuje veřejné statky veřejný sektor? 4. Lze zabezpečovat veřejné statky i jiným způsobem? 5. Proč se decentralizuje zabezpečování veřejných statků? 6. Charakterizujte veřejnoprávní (vládní) neziskové organizace ve veřejném sektoru. Doporučená literatura: PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, úvod do problematiky. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN PEKOVÁ, J. a kol.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN REKTOŘÍK, J a kol.: Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., 2001 PEKOVÁ,J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2006 KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika. Praha: Oeconomica VŠE

13 2. Daně, základy daňové teorie Klíčová slova: - historie daní, - funkce daní, - třídění daní - daňové principy, - daňové břemeno, - daňové efekty, - daňový dopad a přesun, - daňová spravedlnost Daně se týkají každého člověka, protože v průběhu života se s nimi každý občan setká. Proto je potřeba, aby každý znal alespoň základy daňové teorie. Pro stát jsou daně pravidelně se opakujícím příjmem, ze kterého jsou hrazeny státní výdaje. Pro poplatníka je rozhodující, jestli mu daňová povinnost vznikla, jestli má povinnost daň zaplatit nebo v některých případech je od daně osvobozen. Daně snižují disponibilní (použitelný) důchod poplatníků. Proto se daňová teorie zabývá otázkami, jaké funkce daně plní, jaké daňové principy jsou uplatňovány, jak by daně měly ovlivňovat chování a rozhodování ekonomických subjektů a jak daně ovlivňují redistribuci bohatství. 2.1 Historie daní a daňové teorie Ve starověku byly daně nepravidelným příjmem státní pokladny. Mnohdy byly vybírány příležitostně na financování určité potřeby. Většinou měly povahu naturální daně. Ve středověku měly daně zabezpečit příjem panovníka, jeho příjmy byly tzv. domény a regály. Domény byly příjmy z panovníkova majetku, regály byly poplatky za propůjčení práv, která jinak patřila výhradně panovníkovi, městům nebo šlechtě. Daně byly původně druhořadým příjmem státní pokladny, postupně se však začaly zavádět pravidelné daně, což souviselo i větším využíváním peněžních daní. V raném středověku se začaly zavádět i městské daně, z regálů se později vyvinuly nepřímé spotřební daně, tzv. akcízy. V pozdním středověku se daně staly pravidelným příjmem panovníkovy pokladny, byly zavedeny nepřímé spotřební daně (akcízy), přímé majetkové daně 13

14 a daně z hlavy. Panovník vybíral nepřímé daně, se souhlasem šlechty i přímé daně, tzv. kontribuce. Daně v této době byly častým předmětem sporů mezi panovníkem a šlechtou. V novověku dochází k dalšímu rozvoji ve využívání daní, nastává třetí etapa ve vývoji daní. Rozvíjejí se daňové teorie, daň je chápána jako protihodnota za služby, které stát poskytuje občanovi. Nadměrná daň je považována za hřích. První ucelené teorie o daních lze nalézt u merkantilistů, později u francouzských filosofů a zejména u anglických politických ekonomů A. Smithe a R. Richarda, kteří byli zastánci pracovní teorie hodnoty. A. Smith rozpracoval čtyři daňové principy kánony požadavky, které by daně měly splňovat. Zastával teorii neviditelné ruky trhu, založené na svobodném rozhodování jedince a svobodném podnikání. Do Smithových kánonů patřila: - daňová spravedlnost placení daně podle výše majetku, resp. důchodu poplatníka - určitost zdanění daň by měla být přesně stanovena, stejně jako způsob a lhůty placení daní - pohodlnost placení pro poplatníka daň by měla bát placena takovým způsobem, kdy to nejvíce vyhovuje poplatníkovi, např. po sklizni - úspornost (efektivnost) minimalizovat náklady na výběr a správu daně. D. Ricardo považoval daň za zlo, proto požadoval minimalizaci daně. Zabýval se daňovým dopadem a daňovým přesunem, kdy některé jeho závěry jsou platné dodnes. J.S.Mill byl stoupencem tří výrobních činitelů práce, půda, kapitál. Byl zastáncem principu schopnosti platit daň (berní způsobilost) a rovné oběti, tzn., aby všichni občané trpěli stejnou újmou, která je vyjádřena proporcionální sazba daně. Progresivní zdanění uznával jen u daně dědické. V poslední třetině 19. století dochází pod vlivem neoklasicismu k rozpracování sociální funkce daní (toto pojetí se uplatnilo např. v Německu po 1. světové válce). Neoklasikové se zabývali teorií daňového břemene a analýzou daňového přesunu. Požadují rovnoměrnější rozdělení důchodů prostřednictvím rovné oběti a nejmenší úhrnné oběti. Definovali i nedistribuční funkci daní, daň je považována za cenu za veřejné statky a řešení externalit. Vycházejí z mezní teorie užitku. Ve 20. století byla formulována stabilizační funkce daní v souvislosti s požadavky na státní zásahy do ekonomiky její stabilizaci prostřednictvím těchto zásahů. Fiskální stabilizační politika státu byla popsána J. M. Keynesem v roce 14

15 1936, významným nástrojem této politiky jsou progresivní důchodové daně jako vestavěný stabilizátor. Progresivní daně zvyšují celkový sklon ke spotřebě, neboť rozdělují důchody ve prospěch nižších příjmových kategorií, u nichž je sklon ke spotřebě vyšší než u vyšších příjmových skupin. Progresivní důchodové daně spolu se systémem sociálního zabezpečení mírní výkyvy v efektivní poptávce soukromého sektoru v průběhu hospodářského cyklu. Zejména se zdůrazňovala úloha státního rozpočtu při ovlivňování agregátní poptávky. Stabilizační fiskální politika, která využívala progresivní důchodové daně, jako automatického stabilizátoru se stala základem praktické hospodářské politiky mnoha zemí v období po 2. světové válce. Keynesiánská politika byla úspěšná ve vyspělých zemích po několik desetiletí. Problémy se začaly objevovat v 60. letech, kdy tato politika vedla k inflaci a zejména v 70. letech, kdy příjmy státních rozpočtů nestačily krýt veřejné výdaje a rozpočty se stávaly chronicky deficitními. Odpovědí na tyto problémy byly teorie neokonzervativců, které se zaměřily na chování výrobců na nabídku a ozdravování daňové politiky. Začala se zkoumat závislost daňového výnosu na daňové sazbě a došlo se k závěru, že vysoká míra zdanění ještě neznamená maximální příjmy do státního rozpočtu (Lafferova křivka). Může totiž dojít k negativnímu ovlivňování rozhodování daňových subjektů a vést k poklesu celkového daňového výnosu. 2.2 Funkce daní v moderní společnosti V moderní daňové teorii mají daně tyto funkce: - fiskální, resp. alokační daně mají získat finanční prostředky pro financování veřejných statků (nejstarší funkce daní) - nedistribuční progresivní daně umožňují zmírňovat nerovnosti mezi subjekty - stabilizační progresivní důchodové daně jsou využívány jako vestavěný stabilizátor ke stabilizaci ekonomiky (30. léta 20. století). Daně snižují disponibilní příjmy daňových subjektů, každá daň dopadá na občana, i když má někdy formu zdanění právnických osob. Proto konstrukce a výše daní je zajímavá pro poplatníky z pohledu na co jsou daně využívány a jaký užitek z těchto daní poplatníci mají. Obyvatelstvo hodnotí daně podle individuálních preferencí: - podle svých příjmů, které jsou rozdílné a za které nakupuje soukromé statky. Mezní užitek u privátních statků je vyšší u nižších příjmových 15

16 skupin obyvatel než u bohatých. Zvýšení spotřeby veřejných statků a tím i vyšší daně jim snižuje celkový mezní užitek. - Podle daní, které musí na financování veřejných výdajů platit chudší vrstvy požadují vyšší množství veřejných výdajů, zejména jsou-li placeny z progresivních daní, kdy největší daně platí bohatší vrstvy obyvatel. Při paušální dani chudší vrstvy obyvatel budou poptávat méně veřejných statků, aby nemusela růst paušální daň, kterou platí i chudí. Při progresivní dani upřednostňují chudší vrstvy zvýšení veřejných výdajů, naopak bohatší vrstvy budou chtít snížení veřejných výdajů, neboť daňové břemeno na ně dopadá intenzivněji. V daňové teorii se hovoří o daňové ceně (daňovém břemenu) za veřejné statky. Daňová cena je dodatečná platba daně, kterou jednotlivec musí zaplatit za každou dodatečnou jednotku výdajů na veřejné statky. Individuální daňová cena udává, kolik soukromého zboží je jednotlivec ochoten se vzdát, aby dosáhl další jednotku veřejného statku. Každý subjekt se snaží dosáhnout co největší užitek při daném rozpočtovém omezení (příjmu). Rozpočtové omezení ukazuje možné kombinace ve spotřebě soukromých a veřejných statků. Rozpočtové omezení stanovíme vzorcem: Y = C + (p x G) Kdy Y = důchod, C = soukromá spotřeba, p = individuální daňová cena, G = objem veřejných výdajů na veřejné statky Množství veřejných statků je dáno rozsahem vládních výdajů G na zabezpečení veřejných statků. Vyšší vládní výdaje na veřejné statky vedou ke zvýšení daní a tím snižují disponibilní důchody poplatníků na jejich soukromou spotřebu a úspory. Vztah mezi změnami daní, důchody a makroekonomickými agregáty zkoumá daňový multiplikátor. Shrnutí: Daně mají svůj význam už ve starověku, kde měly charakter víceméně nahodilých naturálních plateb. Ve středověku byly daně příjmem, který měl doplnit příjmy panovníka, později se začaly vyvíjet i městské daně. V pozdním středověku se daně staly pravidelným příjmem panovníkovy pokladny, byly zavedeny nepřímé spotřební daně (akcízy). 16

17 V novověku dochází k dalšímu rozvoji ve využívání daní, nastává třetí etapa ve vývoji daní. Rozvíjejí se daňové teorie, daň je chápána jako protihodnota za služby, které stát poskytuje občanovi. A. Smith rozpracoval čtyři daňové principy kánony požadavky, které by daně měly splňovat. Zastával teorii neviditelné ruky trhu, založené na svobodném rozhodování jedince a svobodném podnikání. Neoklasikové se zabývali teorií daňového břemene a analýzou daňového přesunu. Požadují rovnoměrnější rozdělení důchodů prostřednictvím rovné oběti a nejmenší úhrnné oběti. V moderní daňové teorii mají daně tyto funkce: fiskální, resp. alokační, nedistribuční a stabilizační. Obyvatelstvo hodnotí daně podle individuálních preferencí: výše příjmu a podle daní, které musí na financování veřejných výdajů platit. V daňové teorii se hovoří o daňové ceně (daňovém břemenu) za veřejné statky. Kontrolní otázky: 1. Charakterizujte pracovní teorii hodnoty D. Richarda. 2. Charakterizujte čtyři Smithovy kánony. 3. Popište funkce daní v moderní společnosti. 4. V čem spočívá stabilizační funkce daní? 5. Co je to daňové břemeno? 6. Co jsou vestavěné stabilizátory? Doporučená literatura: PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, úvod do problematiky. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN PEKOVÁ, J. a kol.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN REKTOŘÍK, J a kol.: Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., 2001 PEKOVÁ,J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2006 KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika. Praha: Oeconomica VŠE

18 3. Daňový systém v ČR Klíčová slova: - zdanění důchodů, - zdanění majetku - zdanění spotřeby - daně přímé a nepřímé - daně sdílené a svěřené Daňová soustava v ČR postihuje zdaněním: 1. Příjmy (důchody) jak peněžní, tak nepeněžní, a to z činnosti, z nakládání s majetkem (pronájmy majetku, někdy i případy prodeje majetku) 2. Spotřebu konečnou spotřebu zboží a služeb, daň platí konečný spotřebitel, který je poplatníkem, vybírá ji prodejce, který je plátcem. 3. Majetek především nemovitý, který je v držení nebo ve vlastnictví různých subjektů a nachází se na území ČR, dále nabytí majetku a to jak movitého tak i nemovitého 3.1 Rozdělení daní v ČR: a) přímé daně Daň z příjmů FO a PO zdaňuje všechny druhy příjmů mimo zákonem vyňatých ze zdanění, včetně příjmů kapitálové povahy (dividendy, úroky, zisk) Daň z nemovitostí zdaňuje nemovitý majetek v držbě Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí Daň silniční zdaňuje vozidla využívaná pro podnikání a samostatnou výdělečnou činnost b) nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Specifické (selektivní) spotřební daně na pivo, víno, líh, tabákové výrobky, pohonné hmoty 18

19 Jednotlivé daně jsou upravovány zvláštním zákonem. Daňový charakter mají dále cla, povinné veřejné zdravotní pojištění, povinné příspěvky na sociální pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, místní poplatky, které by se měly v dohledné době transformovat do soustavy obecních daní. Jsou fakultativní, tzn., že obce rozhodují o jejich výši a zda je uvalí nebo ne. Dále jsou do daní zahrnovány správní poplatky a další poplatky, např. za znečišťování životního prostředí. Podle rozpočtového určení daní se daně člení na sdílené (příjmy několika rozpočtů státního, územního a obecního) a daně svěřené (příjmy jednoho rozpočtu). Daňové příjmy v ČR v současnosti Daňové příjmy Přímé daně Nepřímé daně Daň z příjmů - DP FO DPH - DP PO Majetkové daně Selektivní daně - z nemovitostí - spotřební - silniční - dálniční - dědická - cla - darovací - z převodu nemovitostí Příspěvek na sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Místní poplatky Správu a výběr daní mají na starosti v ČR: Finanční úřady, Celní úřady Obecní úřady Poplatník je povinen podat daňové přiznání správci daně a daň uhradit ve stanoveném termínu. Daně je potřeba vybrat včas, ve správné výši a bez daňových úniků. Daňový výnos ovlivňuje efektivní správa a výběr daní. Musí zajistit plynulé příjmy veřejných rozpočtů, včetně penalizování daňových dlužníků, při respektování spravedlnosti a korektnosti ve vztahu k poplatníkům 19

20 a plátcům daně. 3.2 Nepřímé daně v ČR: Patří sem daň spotřební a DPH, daň spotřební je specifická, DPH je daní univerzální. Daň vybírá výrobce nebo prodejce, platí ji konečný spotřebitel Spotřební daně Zdaňují spotřebu výrobků a služeb, například univerzální je daň z přidané hodnoty, specifické (selektivní) daně zdaňují pouze spotřebu některých výrobků (v ČR pivo, víno, lihoviny, tabákové výrobky, uhlovodíková paliva). Stát tyto daně zavádí za účelem regulace ceny určitých komodit na trhu, nebo aby zvýšil příjem státního rozpočtu. Spotřební daně jsou ovšem také zaváděny i z mnoha jiných důvodů, například, aby byl omezen prodej zdraví škodlivého zboží, u kterého se stát snaží omezit spotřebu. Můžeme tedy říci, že tato daň má význam zdravotní, ekologický i fiskální. Touto daní se zdaňují vybrané výrobky jako: 1. minerální oleje 2. líh 3. pivo 4. vína a meziprodukty 5. tabákové výrobky Spotřební daně upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Správu spotřebních daní vykonávají celní úřady a celní ředitelství podle toho, kde má plátce daně sídlo nebo místo trvalého pobytu. Daňové území: a) pro Českou republiku - území České republiky b) pro EU území členských států EU Předmět daně se vztahuje právě k daňovému území. Jsou to tedy veškeré vyrobené či dovezené výrobky na daňové území České republiky, všechny výrobky ať už vyrobené či dovezené na daňové území EU. Poplatník je konečný spotřebitel. Plátce je PO nebo FO, která je dovozcem, oprávněným příjemcem nebo provozovatelem daňového skladu, které vznikla povinnost tuto daň zaplatit, protože dané výrobky uvedla do volného daňového oběhu. Daňový sklad je místo, kde provozovatel tohoto skladu vyrábí, skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá výrobky, které nejsou ještě zatížené daní. Provozovatelem může být pouze ta 20

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte Veřejné výdaje (Veřejné finance ekonomické souvislosti) Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy,

- výnosy z kostelních sbírek, členské přípěvky, příjem z dividend, úrokové příjmy, Otázka: Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun Poplatník = plátce - všechny osoby, které nejsou FO (fyzické osoby), (obchodní společnosti, organizace, družstva)

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II VEŘEJNÁ EKONOMIKA FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více