VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. Ing. Magda Morávková JIHLAVA 2011

2 Studijní opora byla zpracována podle publikací: PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, úvod do problematiky. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN PEKOVÁ, J. a kol.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN REKTOŘÍK, J a kol.: Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., 2001 Text byl aktualizován, upraven a rozsahem přizpůsoben bakalářskému studijnímu oboru Finance a řízení, specializace Veřejná správa VŠPJ Jihlava. Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., Ing. Magda Morávková VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 2011 Tisk Ediční oddělení VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava ISBN Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Skriptum je určeno pouze pro vnitřní potřebu VŠPJ. Libuše Měrtlová, Magda Morávková,

3 Obsah Obsah... 3 Úvod Veřejné příjmy a míra fiskální decentralizace Daňové příjmy, charakteristika daně Míra fiskální decentralizace Daně, základy daňové teorie Historie daní a daňové teorie Funkce daní v moderní společnosti Daňový systém v ČR Rozdělení daní v ČR: Nepřímé daně v ČR: Přímé daně v ČR Daně z příjmu fyzických osob Daň z příjmů právnických osob: Položky snižující základ daně fyzickým i právnickým osobám Slevy na dani Daně z nemovitostí Dan silniční Charakteristiky ostatních příjmů daňového charakteru zdravotní a sociální pojištění Zdravotní pojištění Sociální pojištění Historie sociálního zabezpečení Modely sociálního zabezpečení Financování sociálního zabezpečení Pilířové financování sociálního zabezpečení Způsoby sociálního zabezpečení v ČR Financování odvětví veřejného sektoru Financování školství Financování zdravotnictví Sociální politika vlády a financování sociálních výdajů Politika bydlení Veřejné zakázky Problematika veřejných zakázek Způsoby zadávání veřejných zakázek Rozpočtový deficit a státní dluh Státní rozpočet Typy státního rozpočtu Ekonomické důsledky vládního dluhu Financování deficitu SR Korupce Korupce Korupce je patologické chování a globalizační problém Korupční normy

4 9.4 Proč a jak vzniká korupce Korupce a český právní řád

5 Úvod Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou pomůcka ke studiu předmětu Veřejné finance. Tento předmět je jeden ze základních předmětů studia oboru Finance a řízení, specializace Veřejná správa na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Předmět Veřejné finance v ČR se zabývá zejména vztahy veřejných rozpočtů, důraz je kladený na zevrubné přiblížení jednotlivých příjmů veřejných rozpočtů, zejména daňových. Zvláštní kapitola je věnována sociálnímu zabezpečení občanů a to jak z pohledu příjmové stránky státního rozpočtu, tak i z pohledu výdajů na sociální programy. Veřejné výdaje a jejich alokační efektivnost je probrána v kapitole 6, na ni navazuje kapitola zaměřená na nejdůležitější výdajové programy a to financování zdravotnictví, školství, bytové politiky a dopravy. Dále se studijní opora zabývá veřejnými zakázkami a to z pohledu finančního řízení projektů i z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek. V závěru publikace najdete kapitolu o saldu státního rozpočtu a následcích dluhového financování státních výdajů. Přejeme Vám, aby tento text Vám byl skutečnou oporou ve studiu a aby získané poznatky byly pro Vás inspirující i do dalšího života. Autorky 5

6 1. Veřejné příjmy a míra fiskální decentralizace Klíčová slova: - nenávratné příjmy - návratné příjmy - charakteristika daně - daňová kvóta - daňová pravomoc - daňový objekt - daňový subjekt Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů, kterými se financují potřeby veřejného sektoru a veřejné správy. Představují vztahy tvorby veřejných rozpočtů, případně i mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě a souvisejí především s nenávratným přerozdělováním hrubého domácího produktu. V případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Členění příjmů jsme podrobně rozebrali ve studijní opoře Úvod do veřejných financí, proto se dále zaměříme podrobněji na daňové příjmy a míru jejich fiskální diferenciace. 1.1 Daňové příjmy, charakteristika daně Daňové příjmy tvoří největší podíl veřejných příjmů ve vyspělých zemích. Daň je historickou kategorií, souvisí s existencí státu i s existencí územní samosprávy. Daň je: Povinná (nedobrovolná), pravidelně se opakující a zákonem stanovená platba transfer od obyvatelstva a firem do veřejného rozpočtu. Daně jsou nuceným břemenem, které je dáno zákonem. Nenávratná platba daň se vrací pouze, pokud byla špatně vypočítaná nebo došlo k přeplatku daně. Neekvivalentní což znamená, že plátce za ni nedostává konkrétní plnění z veřejných rozpočtů v podobě veřejného statku nebo peněžního plnění. Daň je platbou za veřejné statky, které pro různé subjekty zajišťuje stát a místní 6

7 samospráva. V moderní době se daně staly nástrojem redistribuce příjmů a nástrojem stabilizace ekonomiky. Možnost uvalovat daně má stát, mluvíme o daňové pravomoci. Územní samospráva má jen omezenou daňovou pravomoc uvalit místní či regionální daně, pokud ji vůbec ze zákona má. (jedná se např. o místní poplatky, v budoucnu by měly být i obecní daně). Pro porovnání daňového zatížení v čase a pro mezinárodní srovnání se používá ukazatel daňová kvóta, který se udává v procentech: Daňová kvóta = (příjmy z daní : hrubý domácí produkt) x 100 Většinou se do daňové kvóty zahrnují nejenom daně, ale i povinné sociální pojištění a povinné veřejné zdravotní pojištění, dále cla a místní a regionální poplatky. Je to tzv. souhrnná neboli složená daňová kvóta: Souhrnná daňová kvóta = (příjmy daňového charakteru: HDP) x 100. Někdy se mluví o míře daňového zatížení. Rozdíly v daňovém zatížení jsou tak v rámci zemí EU značné. Nastavení těchto parametrů je v rukou domácích vlád. Evropská legislativa upravuje např. minimální sazby DPH či spotřebních daní. Průměr EU v roce 2000 byl 42,6 % HDP, v ČR bylo daňové zatížení v uvedeném roce 40,3 %. V následujících letech dochází k poklesu daňového zatížení u souhrnné daňové kvóty v ČR na 37,1 % v roce V roce 2010 je nejvyšší zdanění v Dánsku, kde dosahuje 49,5 % k DPH. Nejnižší je na Slovensku, kde dosahuje 29,7 % k HDP a v Bulharsku, kde je 13 %. Dle poslední statistiky Eurostatu zveřejněné v roce 2009 kleslo daňové zatížení během let 1999 do roku 2007 ve více než polovině členských zemí EU. Náležitosti daně U každé daně zákon určuje subjekt daně, předmět daně, způsob výpočtu daně, a sazbu daně. Dále je určeno nezdanitelné minimum, co není předmětem daně, osvobození od daně, slevy na dani a způsob placení daně, stejně jako splatnost a místo výběru daně. Daňový subjekt poplatník je to subjekt, který má ze zákona povinnost daň vypočítat v daňovém přiznání a zaplatit ji prostřednictvím správce daně. Plátce daně má ze zákona povinnost daň vypočítat, vybrat ji a odvést vybranou nebo sraženou daň od jiných subjektů poplatníků daně. To se děje prostřednictvím správce daně do veřejného rozpočtu. (např. u spotřebních daní). 7

8 Předmět daně neboli objekt určuje to, na co je daň uvalena. Může se jednat o příjem, majetek, spotřebu výrobků a služeb. Způsob výpočtu základu daně, případně způsoby úpravy základu daně. Základ daně je kvantifikovaný předmět daně, nejčastěji v peněžních jednotkách. U některých daní to mohou být měrné jednotky, výměra v metrech čtverečních. Sazba daně je zákonem stanovená, může být jednotná nebo diferencovaná a to: Pevná na měrnou technickou jednotku Procentní jako procento ze základu daně a to. o Proporcionální lineární sazba se nemění s nárůstem základu o Progresivní s růstem základu roste i sazba např. klouzavě progresivní sazba, kdy je každému daňovému pásmu stanovená samostatná daňová sazba, která postupně roste v závislosti na růstu základu daně. o Degresivní kdy sazba daně klesá s nárůstem daňového základu. V praxi se využívá spíše výjimečně. Nezdanitelné minimum vyjadřuje se ze základu daně, je to část základu daně, která nepodléhá zdanění. Snižuje se o ni základ daně a tím i celková daňová povinnost poplatníka. Co není předmětem daně u daně z příjmů např. přijaté úvěry a půjčky. Osvobození od daně může se týkat předmětu daně nebo může být časově omezené (u novostaveb rodinných domů je osvobození od daně z nemovitostí po dobu 15 let). Slevy na dani, o které se snižuje vypočtená daň např. u daně z příjmů při zaměstnávání tělesně postižených osob. Způsob placení daně, buď jednorázově nebo zálohami a vyrovnáním, splátkami a hotovostním nebo bezhotovostním převodem. Splatnost daně určuje lhůty pro placení daní, záloh na daň a splátek. Místo výběru daně je dáno podle místně příslušné správcovy pokladny, tzn. Podle místně příslušných finančních úřadů. 1.2 Míra fiskální decentralizace 8

9 Při rozhodování o decentralizaci se bere v úvahu analýza prospěchu, kdo má prospěch z veřejného zabezpečování a financování veřejného statku, zda obyvatelstvo celého státu nebo obyvatelstvo regionu. Pokud územní samospráva zabezpečí poskytování veřejných statků efektivněji než stát, je v zájmu všech občanů provést decentralizaci věcných kompetencí i odpovědnosti a přenést státní působnost na územní samosprávu a regionální veřejný sektor. Je nutné rozhodnout: pro kolik obyvatel bude nutné veřejný statek zabezpečovat, aby se dosáhlo úspor ze sdílených nákladů (průběh fixních a variabilních nákladů) a omezil se rozsah ztráty efektu centrálně zajišťovaných statků. Jaké konkrétní druhy veřejných statků bude nutné zabezpečovat. Centralizovaně je zabezpečována obrana státu, decentralizovaně například vzdělávací, sociální služby, hromadná přeprava a další. Jaký standard veřejných statků můžeme financovat z omezených finančních zdrojů v rozpočtové soustavě. Je nutné vzít v úvahu stanovené standardy v poskytování základní péče v oblasti zdravotnictví, dodržování stanovených standardů v oblasti výuky, sociální péče a podobně. Stanovením standardů si stát ponechává možnost kontroly rozsahu a kvality decentralizovaným způsobem poskytovaných statků. Pokud poskytování veřejných statků zůstane na regionální úrovni, mohou občané bezprostředně kontrolovat rozsah a kvalitu poskytovaných veřejných statků a posoudit svůj užitek. To pozitivně ovlivňuje efektivnost celého veřejného sektoru. Současně se musí rozhodnout, z jakých zdrojů budou jednotlivé stupně veřejné správy financovat veřejné statky, za jejichž zabezpečení jsou odpovědny svým voleným orgánům (podle kompetenčního zákona). Dochází k fiskální decentralizaci příjmů a výdajů v rozpočtové soustavě. Děje se tak prostřednictvím rozvržení daňového výnosu mezi jednotlivé rozpočty, tzv. daňové určení, neboli rozpočtové určení daní (od roku 1993 se tento systém využívá i u nás). Další způsob je poskytování dotací ze státního rozpočtu do rozpočtů území samosprávy. V zemích, kde se používá smíšený model místní správy, tzn. územní samospráva, např. obce vykonávají jak vlastní správu, tak některé úkony státní správy, jejichž rozsah je dán zákonem. 9

10 Obce zabezpečují V samosprávné působnosti lokální veřejné statky pro své občany, jejich užívání je místně ohraničeno, tyto statky mohou mít charakter čistých veřejných statků (místní komunikace), nebo smíšených veřejných statků (městská hromadná doprava). Některé mají charakter poplatkových služeb. V přenesené působnosti tzv. národní veřejné statky, většinou čisté veřejné statky a některé smíšené statky, jejichž spotřeba je preferovaná, z nichž mají užitek občané celého státu (např. některé úkony veřejné správy) Vyšší územně správní celky zabezpečují V samosprávné působnosti regionální veřejné statky, např. regionální veřejnou dopravu. V přenesené působnosti některé tzv. národní veřejné statky, například integrovaný záchranný systém, likvidace nebezpečného odpadu a p. Veřejné finance mají za úkol zajistit zdroje financování netržních aktivit státu a územní samosprávy a hospodárné využití těchto zdrojů. Zdrojem financování jsou daně, které tvoří největší skupinu příjmů rozpočtové soustavy. Finanční prostředky rozpočtové soustavy jsou rozpočtovým omezením, tedy limitujícím faktorem rozsahu netržních aktivit, velikosti, struktury a dalšího rozvoje veřejného sektoru. K zabezpečování veřejných statků se využívají i soukromoprávní (nevládní) neziskové organizace. Tyto organizace jsou zakládány podle soukromého práva, jsou zakládány za účelem poskytování veřejných služeb obyvatelstvu nebo vlastním členům na neziskovém principu, ne za účelem dosahování zisku. Většinou hospodaří s finanční podporou státu nebo územní samosprávy. Poskytují služby málo početným skupinám klientů, např. v oblasti sociálních služeb nebo v oblasti školství, kdy dostávají dotaci od státu na jednoho žáka nebo studenta. O dotacích rozhoduje volený orgán na příslušné vládní úrovni nebo na úrovni příslušného článku územní samosprávy. Tyto soukromoprávní neziskové instituce mohou dosahovat výrazných úspor z rozsahu, využíváním práce dobrovolníků apod. Zřizovatelem soukromoprávních neziskových organizací jsou: 10

11 Soukromé subjekty (FO nebo PO), Církve Nadace a p. Pro soukromoprávní neziskové organizace je charakteristické: Zakládání podle soukromého práva na základě dobrovolnosti a pro veřejný prospěch, Institucionální postavení, statut, jednací pravidla, Samosprávní postavení, autonomie, Oddělení od veřejné správy, nejsou řízeny veřejnou správou, nejsou zakládány pro zisk, pokud dosahují zisk, nerozdělují ho mezi vlastníky, ale používají ho pro financování neziskových služeb, využívají dobrovolné služby jednotlivců. Shrnutí: Stát a územní samospráva poskytuje veřejné statky pro obyvatelstvo prostřednictvím veřejného sektoru, resp. Veřejnoprávních neziskových organizací v ČR organizačních složek nebo příspěvkových organizací, soukromoprávních organizací nebo prostřednictvím veřejných zakázek. Největším problémem je zabezpečit veřejné statky efektivně, tzn. Hospodárně zabezpečit takové statky, o které má obyvatelstvo zájem, a které umožňují obyvatelstvu dosáhnout maximální užitek. K dosažení maximální efektivnosti se stále častěji využívá decentralizace a přenos kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování veřejných statků z vyšší vládní úrovně na nižší vládní úroveň, zejména na územní samosprávu. Při decentralizaci věcných kompetencí se respektuje princip hospodárnosti a princip prospěchu u občanů uživatelů veřejných statků. Decentralizaci věcných kompetencí musí odpovídat i decentralizace fiskálních zdrojů. Míru decentralizace ovlivňuje model fiskálního federalismu. Kontrolní otázky: 1. Co jsou netržní činnosti státu a územní samosprávy, proč k nim dochází? 11

12 2. Co je to preferovaný (upřednostňovaný) statek? 3. Proč zabezpečuje veřejné statky veřejný sektor? 4. Lze zabezpečovat veřejné statky i jiným způsobem? 5. Proč se decentralizuje zabezpečování veřejných statků? 6. Charakterizujte veřejnoprávní (vládní) neziskové organizace ve veřejném sektoru. Doporučená literatura: PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, úvod do problematiky. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN PEKOVÁ, J. a kol.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN REKTOŘÍK, J a kol.: Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., 2001 PEKOVÁ,J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2006 KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika. Praha: Oeconomica VŠE

13 2. Daně, základy daňové teorie Klíčová slova: - historie daní, - funkce daní, - třídění daní - daňové principy, - daňové břemeno, - daňové efekty, - daňový dopad a přesun, - daňová spravedlnost Daně se týkají každého člověka, protože v průběhu života se s nimi každý občan setká. Proto je potřeba, aby každý znal alespoň základy daňové teorie. Pro stát jsou daně pravidelně se opakujícím příjmem, ze kterého jsou hrazeny státní výdaje. Pro poplatníka je rozhodující, jestli mu daňová povinnost vznikla, jestli má povinnost daň zaplatit nebo v některých případech je od daně osvobozen. Daně snižují disponibilní (použitelný) důchod poplatníků. Proto se daňová teorie zabývá otázkami, jaké funkce daně plní, jaké daňové principy jsou uplatňovány, jak by daně měly ovlivňovat chování a rozhodování ekonomických subjektů a jak daně ovlivňují redistribuci bohatství. 2.1 Historie daní a daňové teorie Ve starověku byly daně nepravidelným příjmem státní pokladny. Mnohdy byly vybírány příležitostně na financování určité potřeby. Většinou měly povahu naturální daně. Ve středověku měly daně zabezpečit příjem panovníka, jeho příjmy byly tzv. domény a regály. Domény byly příjmy z panovníkova majetku, regály byly poplatky za propůjčení práv, která jinak patřila výhradně panovníkovi, městům nebo šlechtě. Daně byly původně druhořadým příjmem státní pokladny, postupně se však začaly zavádět pravidelné daně, což souviselo i větším využíváním peněžních daní. V raném středověku se začaly zavádět i městské daně, z regálů se později vyvinuly nepřímé spotřební daně, tzv. akcízy. V pozdním středověku se daně staly pravidelným příjmem panovníkovy pokladny, byly zavedeny nepřímé spotřební daně (akcízy), přímé majetkové daně 13

14 a daně z hlavy. Panovník vybíral nepřímé daně, se souhlasem šlechty i přímé daně, tzv. kontribuce. Daně v této době byly častým předmětem sporů mezi panovníkem a šlechtou. V novověku dochází k dalšímu rozvoji ve využívání daní, nastává třetí etapa ve vývoji daní. Rozvíjejí se daňové teorie, daň je chápána jako protihodnota za služby, které stát poskytuje občanovi. Nadměrná daň je považována za hřích. První ucelené teorie o daních lze nalézt u merkantilistů, později u francouzských filosofů a zejména u anglických politických ekonomů A. Smithe a R. Richarda, kteří byli zastánci pracovní teorie hodnoty. A. Smith rozpracoval čtyři daňové principy kánony požadavky, které by daně měly splňovat. Zastával teorii neviditelné ruky trhu, založené na svobodném rozhodování jedince a svobodném podnikání. Do Smithových kánonů patřila: - daňová spravedlnost placení daně podle výše majetku, resp. důchodu poplatníka - určitost zdanění daň by měla být přesně stanovena, stejně jako způsob a lhůty placení daní - pohodlnost placení pro poplatníka daň by měla bát placena takovým způsobem, kdy to nejvíce vyhovuje poplatníkovi, např. po sklizni - úspornost (efektivnost) minimalizovat náklady na výběr a správu daně. D. Ricardo považoval daň za zlo, proto požadoval minimalizaci daně. Zabýval se daňovým dopadem a daňovým přesunem, kdy některé jeho závěry jsou platné dodnes. J.S.Mill byl stoupencem tří výrobních činitelů práce, půda, kapitál. Byl zastáncem principu schopnosti platit daň (berní způsobilost) a rovné oběti, tzn., aby všichni občané trpěli stejnou újmou, která je vyjádřena proporcionální sazba daně. Progresivní zdanění uznával jen u daně dědické. V poslední třetině 19. století dochází pod vlivem neoklasicismu k rozpracování sociální funkce daní (toto pojetí se uplatnilo např. v Německu po 1. světové válce). Neoklasikové se zabývali teorií daňového břemene a analýzou daňového přesunu. Požadují rovnoměrnější rozdělení důchodů prostřednictvím rovné oběti a nejmenší úhrnné oběti. Definovali i nedistribuční funkci daní, daň je považována za cenu za veřejné statky a řešení externalit. Vycházejí z mezní teorie užitku. Ve 20. století byla formulována stabilizační funkce daní v souvislosti s požadavky na státní zásahy do ekonomiky její stabilizaci prostřednictvím těchto zásahů. Fiskální stabilizační politika státu byla popsána J. M. Keynesem v roce 14

15 1936, významným nástrojem této politiky jsou progresivní důchodové daně jako vestavěný stabilizátor. Progresivní daně zvyšují celkový sklon ke spotřebě, neboť rozdělují důchody ve prospěch nižších příjmových kategorií, u nichž je sklon ke spotřebě vyšší než u vyšších příjmových skupin. Progresivní důchodové daně spolu se systémem sociálního zabezpečení mírní výkyvy v efektivní poptávce soukromého sektoru v průběhu hospodářského cyklu. Zejména se zdůrazňovala úloha státního rozpočtu při ovlivňování agregátní poptávky. Stabilizační fiskální politika, která využívala progresivní důchodové daně, jako automatického stabilizátoru se stala základem praktické hospodářské politiky mnoha zemí v období po 2. světové válce. Keynesiánská politika byla úspěšná ve vyspělých zemích po několik desetiletí. Problémy se začaly objevovat v 60. letech, kdy tato politika vedla k inflaci a zejména v 70. letech, kdy příjmy státních rozpočtů nestačily krýt veřejné výdaje a rozpočty se stávaly chronicky deficitními. Odpovědí na tyto problémy byly teorie neokonzervativců, které se zaměřily na chování výrobců na nabídku a ozdravování daňové politiky. Začala se zkoumat závislost daňového výnosu na daňové sazbě a došlo se k závěru, že vysoká míra zdanění ještě neznamená maximální příjmy do státního rozpočtu (Lafferova křivka). Může totiž dojít k negativnímu ovlivňování rozhodování daňových subjektů a vést k poklesu celkového daňového výnosu. 2.2 Funkce daní v moderní společnosti V moderní daňové teorii mají daně tyto funkce: - fiskální, resp. alokační daně mají získat finanční prostředky pro financování veřejných statků (nejstarší funkce daní) - nedistribuční progresivní daně umožňují zmírňovat nerovnosti mezi subjekty - stabilizační progresivní důchodové daně jsou využívány jako vestavěný stabilizátor ke stabilizaci ekonomiky (30. léta 20. století). Daně snižují disponibilní příjmy daňových subjektů, každá daň dopadá na občana, i když má někdy formu zdanění právnických osob. Proto konstrukce a výše daní je zajímavá pro poplatníky z pohledu na co jsou daně využívány a jaký užitek z těchto daní poplatníci mají. Obyvatelstvo hodnotí daně podle individuálních preferencí: - podle svých příjmů, které jsou rozdílné a za které nakupuje soukromé statky. Mezní užitek u privátních statků je vyšší u nižších příjmových 15

16 skupin obyvatel než u bohatých. Zvýšení spotřeby veřejných statků a tím i vyšší daně jim snižuje celkový mezní užitek. - Podle daní, které musí na financování veřejných výdajů platit chudší vrstvy požadují vyšší množství veřejných výdajů, zejména jsou-li placeny z progresivních daní, kdy největší daně platí bohatší vrstvy obyvatel. Při paušální dani chudší vrstvy obyvatel budou poptávat méně veřejných statků, aby nemusela růst paušální daň, kterou platí i chudí. Při progresivní dani upřednostňují chudší vrstvy zvýšení veřejných výdajů, naopak bohatší vrstvy budou chtít snížení veřejných výdajů, neboť daňové břemeno na ně dopadá intenzivněji. V daňové teorii se hovoří o daňové ceně (daňovém břemenu) za veřejné statky. Daňová cena je dodatečná platba daně, kterou jednotlivec musí zaplatit za každou dodatečnou jednotku výdajů na veřejné statky. Individuální daňová cena udává, kolik soukromého zboží je jednotlivec ochoten se vzdát, aby dosáhl další jednotku veřejného statku. Každý subjekt se snaží dosáhnout co největší užitek při daném rozpočtovém omezení (příjmu). Rozpočtové omezení ukazuje možné kombinace ve spotřebě soukromých a veřejných statků. Rozpočtové omezení stanovíme vzorcem: Y = C + (p x G) Kdy Y = důchod, C = soukromá spotřeba, p = individuální daňová cena, G = objem veřejných výdajů na veřejné statky Množství veřejných statků je dáno rozsahem vládních výdajů G na zabezpečení veřejných statků. Vyšší vládní výdaje na veřejné statky vedou ke zvýšení daní a tím snižují disponibilní důchody poplatníků na jejich soukromou spotřebu a úspory. Vztah mezi změnami daní, důchody a makroekonomickými agregáty zkoumá daňový multiplikátor. Shrnutí: Daně mají svůj význam už ve starověku, kde měly charakter víceméně nahodilých naturálních plateb. Ve středověku byly daně příjmem, který měl doplnit příjmy panovníka, později se začaly vyvíjet i městské daně. V pozdním středověku se daně staly pravidelným příjmem panovníkovy pokladny, byly zavedeny nepřímé spotřební daně (akcízy). 16

17 V novověku dochází k dalšímu rozvoji ve využívání daní, nastává třetí etapa ve vývoji daní. Rozvíjejí se daňové teorie, daň je chápána jako protihodnota za služby, které stát poskytuje občanovi. A. Smith rozpracoval čtyři daňové principy kánony požadavky, které by daně měly splňovat. Zastával teorii neviditelné ruky trhu, založené na svobodném rozhodování jedince a svobodném podnikání. Neoklasikové se zabývali teorií daňového břemene a analýzou daňového přesunu. Požadují rovnoměrnější rozdělení důchodů prostřednictvím rovné oběti a nejmenší úhrnné oběti. V moderní daňové teorii mají daně tyto funkce: fiskální, resp. alokační, nedistribuční a stabilizační. Obyvatelstvo hodnotí daně podle individuálních preferencí: výše příjmu a podle daní, které musí na financování veřejných výdajů platit. V daňové teorii se hovoří o daňové ceně (daňovém břemenu) za veřejné statky. Kontrolní otázky: 1. Charakterizujte pracovní teorii hodnoty D. Richarda. 2. Charakterizujte čtyři Smithovy kánony. 3. Popište funkce daní v moderní společnosti. 4. V čem spočívá stabilizační funkce daní? 5. Co je to daňové břemeno? 6. Co jsou vestavěné stabilizátory? Doporučená literatura: PEKOVÁ, J.: Veřejné finance, úvod do problematiky. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN PEKOVÁ, J. a kol.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: ASPI, ISBN REKTOŘÍK, J a kol.: Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., 2001 PEKOVÁ,J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2006 KUBÁTOVÁ,K. Daňová teorie a politika. Praha: Oeconomica VŠE

18 3. Daňový systém v ČR Klíčová slova: - zdanění důchodů, - zdanění majetku - zdanění spotřeby - daně přímé a nepřímé - daně sdílené a svěřené Daňová soustava v ČR postihuje zdaněním: 1. Příjmy (důchody) jak peněžní, tak nepeněžní, a to z činnosti, z nakládání s majetkem (pronájmy majetku, někdy i případy prodeje majetku) 2. Spotřebu konečnou spotřebu zboží a služeb, daň platí konečný spotřebitel, který je poplatníkem, vybírá ji prodejce, který je plátcem. 3. Majetek především nemovitý, který je v držení nebo ve vlastnictví různých subjektů a nachází se na území ČR, dále nabytí majetku a to jak movitého tak i nemovitého 3.1 Rozdělení daní v ČR: a) přímé daně Daň z příjmů FO a PO zdaňuje všechny druhy příjmů mimo zákonem vyňatých ze zdanění, včetně příjmů kapitálové povahy (dividendy, úroky, zisk) Daň z nemovitostí zdaňuje nemovitý majetek v držbě Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí Daň silniční zdaňuje vozidla využívaná pro podnikání a samostatnou výdělečnou činnost b) nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Specifické (selektivní) spotřební daně na pivo, víno, líh, tabákové výrobky, pohonné hmoty 18

19 Jednotlivé daně jsou upravovány zvláštním zákonem. Daňový charakter mají dále cla, povinné veřejné zdravotní pojištění, povinné příspěvky na sociální pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, místní poplatky, které by se měly v dohledné době transformovat do soustavy obecních daní. Jsou fakultativní, tzn., že obce rozhodují o jejich výši a zda je uvalí nebo ne. Dále jsou do daní zahrnovány správní poplatky a další poplatky, např. za znečišťování životního prostředí. Podle rozpočtového určení daní se daně člení na sdílené (příjmy několika rozpočtů státního, územního a obecního) a daně svěřené (příjmy jednoho rozpočtu). Daňové příjmy v ČR v současnosti Daňové příjmy Přímé daně Nepřímé daně Daň z příjmů - DP FO DPH - DP PO Majetkové daně Selektivní daně - z nemovitostí - spotřební - silniční - dálniční - dědická - cla - darovací - z převodu nemovitostí Příspěvek na sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Místní poplatky Správu a výběr daní mají na starosti v ČR: Finanční úřady, Celní úřady Obecní úřady Poplatník je povinen podat daňové přiznání správci daně a daň uhradit ve stanoveném termínu. Daně je potřeba vybrat včas, ve správné výši a bez daňových úniků. Daňový výnos ovlivňuje efektivní správa a výběr daní. Musí zajistit plynulé příjmy veřejných rozpočtů, včetně penalizování daňových dlužníků, při respektování spravedlnosti a korektnosti ve vztahu k poplatníkům 19

20 a plátcům daně. 3.2 Nepřímé daně v ČR: Patří sem daň spotřební a DPH, daň spotřební je specifická, DPH je daní univerzální. Daň vybírá výrobce nebo prodejce, platí ji konečný spotřebitel Spotřební daně Zdaňují spotřebu výrobků a služeb, například univerzální je daň z přidané hodnoty, specifické (selektivní) daně zdaňují pouze spotřebu některých výrobků (v ČR pivo, víno, lihoviny, tabákové výrobky, uhlovodíková paliva). Stát tyto daně zavádí za účelem regulace ceny určitých komodit na trhu, nebo aby zvýšil příjem státního rozpočtu. Spotřební daně jsou ovšem také zaváděny i z mnoha jiných důvodů, například, aby byl omezen prodej zdraví škodlivého zboží, u kterého se stát snaží omezit spotřebu. Můžeme tedy říci, že tato daň má význam zdravotní, ekologický i fiskální. Touto daní se zdaňují vybrané výrobky jako: 1. minerální oleje 2. líh 3. pivo 4. vína a meziprodukty 5. tabákové výrobky Spotřební daně upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Správu spotřebních daní vykonávají celní úřady a celní ředitelství podle toho, kde má plátce daně sídlo nebo místo trvalého pobytu. Daňové území: a) pro Českou republiku - území České republiky b) pro EU území členských států EU Předmět daně se vztahuje právě k daňovému území. Jsou to tedy veškeré vyrobené či dovezené výrobky na daňové území České republiky, všechny výrobky ať už vyrobené či dovezené na daňové území EU. Poplatník je konečný spotřebitel. Plátce je PO nebo FO, která je dovozcem, oprávněným příjemcem nebo provozovatelem daňového skladu, které vznikla povinnost tuto daň zaplatit, protože dané výrobky uvedla do volného daňového oběhu. Daňový sklad je místo, kde provozovatel tohoto skladu vyrábí, skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá výrobky, které nejsou ještě zatížené daní. Provozovatelem může být pouze ta 20

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Organizace správy daní v ČR a Evropě Lukáš Rak 2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Komparace českého a britského daňového systému se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. Beatrice Hustáková

Komparace českého a britského daňového systému se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob. Beatrice Hustáková Komparace českého a britského daňového systému se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob Beatrice Hustáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je provedení komparace daně z příjmu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí. Lucie Balcarová.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí. Lucie Balcarová. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Daňové povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitostí Lucie Balcarová Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora práce Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností

Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci domácností SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Reforma daní a dávek a její vliv na finanční situaci

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Jakub Končitík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je psána na téma optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Práce je rozdělena do dvou

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika ÚČETNÍ A DAŇOVÝ REŽIM NEZISKOVÉ ORGANIZACE Tax and accounting system of non-profit organization Bakalářská práce Vedoucí

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček

2 Finance a rozpočet. 2.1 Rozpočet. Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Finance a rozpočet Ing. Ivan Černý Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. Ing. Kamil Souček Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více